In het kader van de aanvullende beoordeling zullen van de volgende opleidingen afstudeerscripties worden beoordeeld:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het kader van de aanvullende beoordeling zullen van de volgende opleidingen afstudeerscripties worden beoordeeld:"

Transcriptie

1 Verslag van een aanvullende beoordeling van zes opleidingen op het gebied van de bedrijfskunde die worden verzorgd door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen Aanleiding De Rijksuniversiteit Groningen heeft zes opleidingen op het gebied van de bedrijfskunde laten beoordelen door een review team van AACSB International (de Association to Advance Collegiate Schools of Business). De Rijksuniversiteit Groningen wil de uitkomsten van deze beoordeling gebruiken om de accreditatie van de betrokken opleidingen te vernieuwen. Uit overleg tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de NVAO is gebleken dat de NVAO van oordeel is dat in de beoordeling door het review team van AACSB volgens de criteria die de NVAO hanteert niet genoeg aandacht is besteed aan het gerealiseerde niveau van de afgestudeerden van de opleidingen, blijkend uit het niveau van de afstudeerscripties. De Rijksuniversiteit Groningen is met de NVAO overeengekomen dat de uitkomsten van de AACSB Review kunnen dienen als basis voor heraccreditatie wanneer de Rijksuniversiteit Groningen een aanvullende beoordeling laat uitvoeren die gericht is op het beoordelen van het gerealiseerde eindniveau. De Rijksuniversiteit Groningen heeft QANU gevraagd om deze aanvullende beoordeling uit te voeren. Betrokken opleidingen In het kader van de aanvullende beoordeling zullen van de volgende opleidingen afstudeerscripties worden beoordeeld: BSc Bedrijfskunde (CROHO-nummer 50645, alleen voltijd); MSc Business Administration (CROHO-nummer 60644, alleen voltijd); BSc Technologiemanagement (CROHO-nummer 56277, alleen voltijd); MSc Technologiemanagement (CROHO-nummer 66277, alleen voltijd); MSc International Business & Management (CROHO-nummer 60649, alleen voltijd); MSc Human Resource Management (CROHO-nummer 60645, alleen voltijd). Samenstelling van de commissie De commissie die de aanvullende beoordeling heeft uitgevoerd, bestond uit: Prof. dr. A. (Tom) van Veen, hoogleraar Economie aan Maastricht University en Nyenrode Business Universiteit. Prof. dr. R. T. (Ruud) Frambach, hoogleraar Marketing, Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. B.I.J.M. (Beate) van der Heijden, hoogleraar Strategisch HRM, Radboud Universiteit Nijmegen, Open Universiteit Nederland, en Universiteit Twente. Bijlage 2 bevat de curricula vitae van de commissieleden. De commissieleden zijn vooraf benaderd door de Rijksuniversiteit Groningen. QANU heeft nadere afspraken met hen gemaakt over hun deelname aan de aanvullende beoordeling. Ze Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 1 van 20

2 hebben allen de vereiste onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. QANU heeft, namens het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, de samenstelling van de commissie ter instemming voorgelegd aan de NVAO. De NVAO heeft op 16 augustus ingestemd met de voorgedragen samenstelling van de commissie. Werkwijze In overeenstemming met de afspraken die de Faculteit Economie en Bedrijfskunde met de NVAO heeft gemaakt, heeft QANU een kleine commissie van drie onafhankelijke deskundigen (prof. dr. R.T. (Ruud) Frambach, prof. dr. B.I.J.M. (Beatrice) Van der Heijden en prof. dr. A.P. (Tom) van Veen) ondersteund die per opleiding een aantal afstudeerscripties hebben bestudeerd en beoordeeld. De curricula vitae van de leden van de commissie zijn opgenomen in Bijlage 2, de ondertekende onafhankelijkheidsverklaringen van de leden van de commissie en de secretaris (Sietze Looijenga, projectleider van QANU) in Bijlage 3. Volgens de procedures die de NVAO hanteert moeten er per opleiding in totaal 15 afstudeerwerkstukken worden beoordeeld. De drie commissieleden hebben allen per opleiding vijf afstudeerscripties beoordeeld. Elk commissielid heeft dus in totaal 30 afstudeerscripties beoordeeld. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft QANU een Excel-bestand toegestuurd dat informatie bevatte over alle afstudeerscripties die sinds begin 2009 zijn afgerond (in aantal variërend van 97 voor de masteropleiding Technologiemanagement tot 742 voor de masteropleiding Business Administration). QANU heeft uit de lijsten per opleiding een selectie gemaakt met als voornaamste uitgangspunt dat de selectie scripties bevatte die als laag (6), gemiddeld (6,5 7,5) en hoog (8 of hoger) waren beoordeeld. In het geval van de bacheloropleiding Bedrijfskunde en de masteropleiding Business Administration heeft QANU ervoor gezorgd dat de verschillende specialisaties vertegenwoordigd waren. De andere opleidingen kennen geen specialisaties. QANU heeft de geselecteerde scripties en de bijbehorende beoordelingsformulieren eind juli opgevraagd bij de faculteit. QANU heeft vernomen dat de faculteit de beoordelingsformulieren recentelijk (per september 2009) heeft ingevoerd. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de geselecteerde scripties. QANU heeft de geselecteeerde scripties begin augustus naar de commissieleden verstuurd. QANU heeft hen gevraagd de scripties te beoordelen en daarbij in het bijzonder aandacht te geven aan de formulering van de probleemstelling, de selectie en verwerking van literatuur, de verantwoording en de uitvoering van het onderzoek, de formulering van conclusies en de relectie daarop, de structuur en de leesbaarheid van de scripties en de controleerbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. De commissieleden is gevraagd in alle gevallen aan te geven of de oordelen voor de scripties terecht waren vanuit het perspectief van de hierboven genomende beoordelingscriteria, en om in die gevallen waarin het oordeel in hun ogen niet terecht was, expliciet aan te geven op welke punten hun oordeel afwijkt van dat van de opleiding. Zij hebben per opleiding beoordeeld of het niveau van de afstudeerscripties in het algemeen voldoende was en per opleiding een kort verslag van hun bevindingen opgesteld. De secretaris van de commissie heeft de bevindingen van de commissieleden per opleiding geanalyseerd en een conceptrapport opgesteld waarin per opleiding de bevindingen van de commissieleden worden samengevat en waarin per opleiding het oordeel van de commissie over het gerealiseerde niveau wordt beargumenteerd. Hij heeft het conceptrapport voorgelegd aan de leden van de commissie en hun opmerkingen en suggesties ter verbetering verwerkt. Hij heeft het definitieve conceptrapport afgerond op 9 oktober 2011 en het aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen aangeboden in het kader van de procedure Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 2 van 20

3 hoor-wederhoor. Het bestuur van de faculteit heeft het conceptrapport besproken en de reactie daarop op 19 oktober vastgesteld en aangeboden. De faculteit had geen feitelijke onjuistheden gevonden, maar stelde voor een aantal kleine aanpassingen in de tekst op te nemen om het beeld van de opleidingen op details te verhelderen. De secretaris heeft de reactie van de faculteit voorgelegd aan de leden van de commissie. Zij hebben ingestemd met de aanpassingen. In de definitieve versie van dit verslag zijn de voorgestelde aanpassingen dus verwerkt. Bevindingen en conclusies van de commissie BSc Bedrijfskunde (CROHO-nummer 50645) Bevindingen: De commissieleden hebben 15 recente afstudeerscripties van de bacheloropleiding Bedrijfskunde gelezen en beoordeeld. De commissie vindt dat één scriptie ten onrechte als voldoende is beoordeeld. Deze scriptie is zeer beschrijvend en exploratief van aard, de theoretische onderbouwing is te beperkt. De scriptie voldoet op deze punten niet aan alle eisen die gelden voor een afsluitend werkstuk van een wetenschappelijke opleiding. De commissie is van oordeel dat de kwaliteit en het niveau van de overige scripties minimaal voldoende zijn en dat de beoordeling in het algemeen juist en correct is. De scripties voldoen aan de formele eisen en criteria. Ze behandelen interessante en relevante onderwerpen, de probleemstellingen worden duidelijk ingeleid en gedefinieerd, de conclusies en de besprekingen van de resultaten van het onderzoek zijn zeker voldoende. De structuur en de leesbaarheid van de scripties is in orde. De commissie vindt wel dat het oordeel voor de scripties in een aantal gevallen aan de hoge kant is. In één geval bijvoorbeeld (een scriptie die met een 8 beoordeeld is) vindt de commissie de gebruikte onderzoeksmethode niet zeer duidelijk en kan zij niet goed vaststellen welke data precies verzameld zijn en hoe deze data geanalyseerd zijn, waardoor de repliceerbaarheid van het onderzoek beperkt. De commissie vindt de literatuurstudies in een aantal gevallen nogal mager en merkt op dat enkele scripties geen empirische component kennen. De commissie heeft vastgesteld dat niet alle studenten al in de bachelorfase gebruik leren maken van peer-reviewed internationale tijdschriftartikelen of leren hoe zij een empirische studie uit moeten voeren. De commissieleden merken op dat de scriptiebegeleiders in meerdere gevallen de beoordelingsformulieren niet of niet volledig hebben ingevuld. Daardoor is het voor een buitenstaander lastig om te doorgronden hoe een oordeel precies tot stand is gekomen. Conclusie: De commissie komt tot de conclusie dat de kwaliteit van de afstudeerscripties van de bacheloropleiding Bedrijfskunde minimaal voldoende is, met één uitzondering. Zij vindt het oordeel voor enkele scripties aan de hoge kant. De commissie beoordeelt het gerealiseerde niveau van de bacheloropleiding Bedrijfskunde als voldoende. MSc Business Administration (CROHO-nummer 60644) Bevindingen: De commissieleden hebben 15 recente afstudeerscripties van de masteropleiding Business Administration gelezen en beoordeeld. Zij vinden de kwaliteit en het niveau van de scripties in alle gevallen minimaal voldoende en soms van hoog niveau en de beoordeling in het algemeen Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 3 van 20

4 juist en correct. De onderwerpen van de scripties zijn interessant en relevant vanuit bedrijfskundig perspectief. De scripties bevatten in het algemeen een duidelijke introductie van het probleem en een heldere motivatie voor het onderzoek. De literatuurstudies zijn voornamelijk gebaseerd op peer-reviewed internationale tijdschriftartikelen, de onderzoeksmethoden duidelijk beschreven en de verslagen helder en gedegen. De conclusies en de discussie van de resultaten voldoen aan de eisen en de controleerbaarheid van de bereikte resultaten is goed. De structuur van de scripties is duidelijk en in overeenstemming met de geldende regels. De commissie vindt wel dat een aantal scripties te hoog beoordeeld is. In één geval bijvoorbeeld (een scriptie die beoordeeld is met een 7,5) zijn het niveau van de probleembeschrijving en de theoretische bijdrage van de scriptie niet in overeenstemming met de hoogte van het cijfer. Een andere scriptie (beoordeeld met een 7) is praktisch gezien keurig uitgevoerd en waardevol, maar heeft een beperkte wetenschappelijke diepgang. In enkele andere gevallen vindt de commissie het wetenschappelijk gehalte ook beperkt en de scripties nogal toegepast van aard. De commissie heeft vastgesteld dat de begeleider en de tweede beoordelaar het oordeel van de commissie in één concreet geval delen: zij karakteriseren het wetenschappelijk niveau ook als beperkt. De commissie constateert dat ook bij deze opleiding de beoordelingsformulieren in veel gevallen slecht en onvolledig zijn ingevuld. Zij vindt dat het ook voor studenten die een goede beoordeling krijgen zinvol is dat die beoordeling goed en solide wordt onderbouwd. Conclusie: De commissie komt tot de conclusie dat de kwaliteit van de afstudeerscripties minimaal voldoende is. De kwaliteit van de scripties varieert, de beoordeling is daarmee in overeenstemming. In sommige gevallen is de wetenschappelijke diepgang enigszins beperkt, in andere is het niveau juist relatief hoog. De commissie beoordeelt het gerealiseerde niveau van de masteropleiding Business Administration als voldoende. BSc Technologiemanagement (CROHO-nummer 56277) Bevindingen: De commissieleden hebben 15 recente afstudeerscripties van de bacheloropleiding Technologiemanagement gelezen en beoordeeld. Zij vinden de kwaliteit en het niveau van de scripties in alle gevallen minimaal voldoende. De commissie vindt dat de scripties die met een 6 zijn beoordeeld, een beperkte diepgang hebben. Deze scripties zijn vooral beschrijvend van aard. De kwaliteit van de scripties die een hoger cijfer hebben gekregen, is duidelijk beter. De commissieleden karakteriseren deze scripties als goed en met inhoudelijke verdieping, origineel en keurig uitgewerkt en zeer acceptabel. De commissie vindt de beoordeling in het algemeen juist en correct. In een enkel geval is het oordeel aan de hoge kant. In één geval bijvoorbeeld vindt de commissie de diepgang van de analyse en de aanbevelingen enigszins beperkt en niet helemaal in overeenstemming met het cijfer (een 8). De commissie heeft vastgesteld dat de probleemstellingen zorgvuldig ingeleid worden en ook uitgewerkt worden in vragen en deelvragen. De structuur van de afstudeerscripties is helder, de verantwoording en de uitvoering van het onderzoek in orde. De conclusies en de discussies van de resultaten voldoen aan de daarvoor geldende eisen. De commissie heeft gemerkt dat de scripties van deze opleiding in meerdere gevallen niet gebaseerd zijn op zelfstandig uitgevoerd Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 4 van 20

5 empirisch onderzoek, maar vooral bestaan uit literatuurstudies. Zij heeft vernomen dat de scriptie tot februari 2011 onderdeel was van het vak Ontwerppraktijk, waarbij het scriptiegedeelte de helft van het aantal EC vertegenwoordigde (5). In het parallel uitgevoerde groepsproject van het vak Ontwerppraktijk, dat ook 5 EC besloeg, werden kennis en onderzoeksvaardigheden in de praktijk toegepast. Vanaf februari 2011 telt de scriptie 10 EC en het ontwerppraktijkdeel 5 EC. Het viel de commissie op dat de scripties soms naar veel literatuur verwijzen, maar dat die literatuur niet altijd ook daadwerkelijk behandeld wordt. De commissie vindt dat studenten in de bachelorfase moeten leren om op een zorgvuldige manier literatuur te selecteren. De opleiding moet voorkomen dat een te groot deel van de scripties gewijd is aan het samenvatten van de literatuur en dat studenten te weinig aandacht besteden aan analyse van en reflectie op de literatuur. De commissie vond de balans tussen samenvatten en reflecteren in een aantal scripties te veel doorslaan naar samenvatten. De commissie vindt overigens ook dat er binnen deze opleiding aandacht zou kunnen worden besteed aan de uniformiteit van de referentiestijl (bijvoorbeeld door de studenten kennis te laten nemen van APA). De commissie constateert dat ook bij deze opleiding de beoordelingsformulieren in veel gevallen slecht en onvolledig zijn ingevuld. Conclusie: De commissie concludeert dat de kwaliteit van de afstudeerscripties minimaal voldoende is. De kwaliteit van de scripties varieert, de beoordeling is daarmee in overeenstemming. De commissie beoordeelt het gerealiseerde niveau van de bacheloropleiding Technologiemanagement als voldoende. MSc Technologiemanagement (CROHO-nummer 66277) Bevindingen: De commissieleden hebben 15 recente afstudeerscripties van de masteropleiding Technologiemanagement gelezen en beoordeeld. Zij vinden de kwaliteit en het niveau van de scripties in alle gevallen minimaal voldoende en zij kunnen zich in het algemeen vinden in de beoordeling van de scripties, maar vinden in een enkel geval het oordeel aan de hoge kant. De commissie vindt dat de probleembeschrijving, de formulering van de onderzoeksvragen, het taalgebruik en de structuur van de scripties voldoen aan de eisen die aan een masterscriptie gesteld mogen worden. De conclusies en de discussie van de resultaten voldoen aan de eisen en de gangbare criteria worden in acht genomen (reflectie op uitkomsten, beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek, praktische implicaties van het onderzoek). De scripties behandelen relevante en actuele onderwerpen. De commissie heeft vastgesteld dat de scripties van deze opleiding in veel gevallen nogal toegepast van aard zijn. In sommige scripties ontbrak een adequate theoretische onderbouwing van het uitgevoerde onderzoek. Deze scripties leken eerder een soort stageverslagen te zijn waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van het onderzoek dat is uitgevoerd. Sommige scripties beschrijven de technische details zeer uitgebreid en besteden relatief weinig aandacht aan de theoretische onderbouwing van het onderzoek. De probleemstellingen zijn niet altijd goed ingebed in de recente wetenschappelijke literatuur. Het wetenschappelijk gehalte en het analytisch niveau van de scripties is daardoor soms wat beperkt. De gehanteerde methodologie wordt niet altijd helder omschreven en de conceptuele verdieping is in een aantal gevallen beperkt. Ook de gebruikte literatuur is soms nogal beperkt en relatief oud. Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 5 van 20

6 De commissie constateert dat ook bij deze opleiding de beoordelingsformulieren in meerdere gevallen slecht en onvolledig zijn ingevuld. De begeleiders laten kansen liggen voor terugkoppeling en verantwoording van het cijfer naar de studenten toe. Conclusie: De commissie concludeert dat de kwaliteit van de afstudeerscripties minimaal voldoende is. De kwaliteit van de scripties varieert, de beoordeling is daarmee in overeenstemming. De beoordeling is soms aan de hoge kant. De commissie beoordeelt het gerealiseerde niveau van de masteropleiding Technologiemanagement als voldoende. MSc International Business & Management (CROHO-nummer 60649) Bevindingen: De commissieleden hebben 15 recente afstudeerscripties van de masteropleiding International Business & Management gelezen en beoordeeld. Zij vinden de kwaliteit en het niveau van de scripties in alle gevallen minimaal voldoende, met één uitzondering, en zij kunnen zich in het algemeen vinden in de beoordeling van de scripties, maar vinden in een enkel geval het oordeel aan de hoge kant. Volgens de commissie voldoet één scriptie, die beoordeeld is met een 6, niet aan de eisen. Deze scriptie scoort volgens het bijgevoegde beoordelingsformulier op bijna alle aspecten below standard, maar die scores worden op het formulier niet nader toegelicht. De probleembeschrijving is niet adequaat, de structuur onduidelijk, het niveau van conceptualisering te laag. De scriptie is vooral beschrijvend van aard. Het empirisch onderzoek is zeer beperkt van aard en diepgang, het analytisch niveau blijft achter. De commissie beoordeelt deze scriptie als onvoldoende. De kwaliteit van de overige scripties is zeker voldoende en in meerdere gevallen meer dan voldoende. Deze scripties bevatten een goede en zorgvuldig gekozen probleembeschrijving, een duidelijk analyse van de literatuur en een duidelijke beschrijving van het onderzoek en de gehanteerde methoden. De methodesecties zijn informatief en geven een goede verantwoording en relevante informatie over de uitvoering van het onderzoek. De conclusies en de discussiesecties geven een voldoende tot goede reflectie op de uitkomsten van het onderzoek, gaan in op de beperkingen van de studies, en bieden aanbevelingen voor verder onderzoek. De structuur en de leesbaarheid zijn voldoende. Het gebruik van literatuur in relatie tot de vraagstellingen is adequaat. Hier en daar laat de referentiestijl te wensen over. In het bijzonder de financiële scripties maken gebruik van moderne onderzoeksmethoden en bespreken de onderzoeksresultaten in relatie tot bestaande theorieën. In het algemeen zijn de scripties goed gestructureerd en goed geschreven en voldoen ze aan academische vereisten. De commissie heeft vastgesteld dat ook voor deze masteropleiding in een aantal gevallen de beoordelingsformulieren erg summier zijn ingevuld, waardoor de onderbouwing van het cijfer en de terugkoppeling van de kwaliteit van de scriptie naar de studenten toe niet optimaal is. Conclusie: De commissie concludeert dat de kwaliteit van de afstudeerscripties minimaal voldoende is, met één uitzondering: een scriptie die ten onrechte als voldoende is beoordeeld. De commissie beoordeelt het gerealiseerde niveau van de masteropleiding International Business & Management als voldoende. Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 6 van 20

7 MSc Human Resource Management (CROHO-nummer 60645) Bevindingen: De commissieleden hebben 15 recente afstudeerscripties van de masteropleiding Human Resource Management gelezen en beoordeeld. Zij vinden de kwaliteit en het niveau van de scripties in alle gevallen minimaal voldoende, maar stellen wel vast dat twee scripties qua complexiteit en diepgang het beoogde niveau maar net halen. De commissie kan zich in het algemeen vinden in de beoordeling van de scripties, maar vindt in enkele gevallen het oordeel aan de hoge kant. De scripties behandelen duidelijke problemen die worden besproken binnen de relevante context. Ze zijn helder gestructureerd. De opzet van het onderzoek voldoet aan de wetenschappelijke eisen: de scripties die als standard of above standard beoordeeld zijn, bevatten duidelijke hypotheses die op een adequate manier onderzocht worden. De beschrijving van het onderzoek en de onderzoeksmethoden is adequaat. De scripties laten zien dat de studenten op een gedegen manier gebruik maken van de theoretische en empirische literatuur in het veld. De verantwoording van het onderzoek en de methodologiesecties zijn goed. De meeste scripties hanteren een vorm zoals die gebruikt wordt in de rapportage in wetenschappelijke artikelen. De omvang van de scripties is daardoor goed. De conclusies en de discussiesecties zijn doorgaans rijk en omvatten zowel een terugblik op de resultaten van het onderzoek als een rapportage over de beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Uit de discussies blijkt dat de studenten in staat zijn om de resultaten van hun onderzoek te relateren aan de literatuur. Het valt de commissieleden op dat de beoordelingsformulieren voor deze opleiding vaker zorgvuldig worden ingevuld, hetgeen de kwaliteit van de feedback voor studenten zeker ten goede zal komen. De beoordelingsformulieren getuigen van een stimulerende, rigoreuse en gestrenge aanpak, die zich vertaalt in mooie studies met heldere probleemstellingen. Conclusie: De commissie concludeert dat de kwaliteit van de afstudeerscripties minimaal voldoende is. De kwaliteit van de scripties varieert, de beoordeling is daarmee in overeenstemming. De commissie beoordeelt het gerealiseerde niveau van de masteropleiding Human Resource Management als voldoende. Conclusies over het gerealiseerde niveau op basis van de bevindingen van de commissieleden De commissie concludeert dat het gerealiseerde niveau van de zes opleidingen in alle gevallen in het algemeen zeker voldoende is. Zij heeft twee scripties (van twee verschillende opleidingen) bestudeerd die in haar ogen ten onrechte als voldoende zijn beoordeeld. In haar ogen is de beoordeling van de scripties in de meeste gevallen adequaat en terecht, maar in sommige gevallen te hoog. Zij heeft gemerkt dat de opleidingen in veel gevallen de beoordelingen niet goed documenteren en onderbouwen. De commissie heeft begrepen dat de standaard beoordelingsformulieren pas recentelijk, in september 2009, zijn ingevoerd. Zij adviseert de Faculteit Economie en Bedrijfskunde erop toe te zien dat er beter, consistenter en systematischer gebruik wordt gemaakt van de beoordelingsformulieren. Dat is niet alleen van belang voor het het inzicht van leden van visitatiecommissies en andere externe partijen, maar ook, en misschien nog wel meer, voor de kwaliteit van het leerproces van studenten. Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 7 van 20

8 De commissie heeft hierboven in een aantal gevallen kritische opmerkingen gemaakt over bijvoorbeeld het wetenschappelijk gehalte, de diepgang en de beschrijvende aard van sommige scripties. Die opmerkingen doen niets af aan haar algehele conclusie dat het gerealiseerde niveau van de opleidingen minimaal voldoende is, een enkele uitzondering daargelaten. De commissie is dus van oordeel dat alle zes opleidingen wat het gerealiseerde niveau betreft voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit die een voorwaarde zijn voor accreditatie. Dat oordeel heeft ook betrekking op alle specialisaties van de beoordeelde bachelor- en masteropleidingen. Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 8 van 20

9 Bijlage 1: Overzicht van de geselecteerde scripties Bacheloropleiding Bedrijfskunde Studentnummer Specialisatie Cijfer Bedrijfskunde Bedrijfskunde Bedrijfskunde International Business & Management International Business & Management Bedrijfskunde Bedrijfskunde Bedrijfskunde International Business & Management International Business & Management International Business & Management Bedrijfskunde International Business & Management International Business & Management International Business & Management 9 Masteropleiding Business Administration Studentnummer Specialisatie Cijfer Strategy & Innovation Strategy & Innovation Small Business & Entrepreneurship Small Business & Entrepreneurship Organizational & Management Control Organizational & Management Control Operations & Supply Chains Marketing Marketing Finance Change Management Change Management Business Development Business Development Business & ICT 6 Bacheloropleiding Technologiemanagement Studentnummer Cijfer , Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 9 van 20

10 , Masteropleiding Technologiemanagement Studentnummer Cijfer Masteropleiding International Business & Management Studentnummer Cijfer Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 10 van 20

11 Masteropleiding Human Resource Management Studentnummer Cijfer Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 11 van 20

12 Bijlage 2: Curricula vitae van de leden van de visitatiecommissie Prof. dr. R.T. (Ruud) Frambach (1965) is Professor of Marketing and Department Chair at VU University Amsterdam since He holds a PhD in Marketing (1993) from Tilburg University. From 1992 to 2000 he was a member of the Marketing Department at Tilburg University as an assistant and associate professor, respectively. From 1995 to 2000 he also held a part-time position at Ghent University (Belgium). In 2008 he was a visiting scholar at the University of Southern California, Los Angeles. His research interests include innovation adoption and marketing strategy. He has published papers in journals such as the International Journal of Research in Marketing, Journal of Retailing, Journal of Marketing Research, Marketing Letters, Journal of Product Innovation Management and Journal of Business Research and has co-authored several books on Marketing and Marketing Strategy. Prof. dr. B.I.J.M. (Beatrice) Van der Heijden (1967) is Professor of Business Administration, in particular Strategic HRM at the Radboud University, Nijmegen, the Netherlands. She is Head of the Department Strategic HRM, and Director of Research of the Business Administration section. Moreover, she occupies a Chair in Strategic HRM at the Open University of the Netherlands, Faculty of Management Science, and is affiliated with the University of Twente, department HRM. She holds a MA in Work and Organizational Psychology from the Radboud University, and a PhD in Management Science from the University of Twente. In 2000, she was a visiting Professor at the University of Strathclyde in Glasgow (Scotland, UK). Currently, she coordinates two European cross-cultural research projects on career success. Her main research areas are: career development, employability, and aging at work. Van der Heijden is Associate Editor of the European Journal of Work and Organizational Psychology, and has published, among others in Journal of Vocational Behavior, HRM, Journal of Occupational and Organizational Psychology, and Career Development International. Prof. dr. A.P. (Tom) van Veen (1953) is full professor in economics at Maastricht University and at Nyenrode Business Universiteit. He holds an MSc in Economics from the University of Groningen (1983) and a PhD in Economics from Maastricht University (1997). In September 1983, he started to work at the faculty-of-economics-in-preparation of the University of Limburg in Maastricht. He has held various positions since then. Currently he is also Dean of Internationalization of Maastricht University, scientific director of the Maastricht University Summer School and scientific director of the Maastricht India initiative. His fields of interest are: European monetary integration, European economic policy, monetary economics, financial economics, financial markets, banking, labor unions, wage bargaining, problems of coordination, economics of international education. He has co-authored and co-edited several books, has written many articles and has published, among others, in Journal of Comparative Economics and Applied Economics. Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 12 van 20

13 Bijlage 3: Onafhankelijkheidsverklaringen Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 13 van 20

14 Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 14 van 20

15 Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 15 van 20

16 Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 16 van 20

17 Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 17 van 20

18 Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 18 van 20

19 Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 19 van 20

20 Verslag aanvullende beoordeling opleidingen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen pagina 20 van 20

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Tandheelkunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit. Additionele beoordeling

Tandheelkunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit. Additionele beoordeling Tandheelkunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Additionele beoordeling Verslag aanvullende beoordeling masteropleiding Tandheelkunde, Radboud Universiteit Nijmegen pagina 2 van

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012 s e accr e d tat eo rga nisat e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Business Process Management and lt van de Open Universiteit Nederland datum I 2 november

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties Advies van de beoordelingscommissie onderzoeksmasteropleidingen Maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ten behoeve van de Nederlands-laamse Accreditatieorganisatie

Nadere informatie

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013 nederlands - vlaamse accredttatieorganisatie Oordeel Positief onvoorwaardelijk oordeel over de aanvragen toets nieuwe opleid ng van de: wo-bachelor Business & Economics; wo-bachelor Accountancy and Gontrolling

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER

COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER COLLEGEREEKS HR-BUSINESS PARTNER VERGROOT JOUW KENNIS EN KUNDE VAN HRM EN VERSTEVIG JOUW POSITIE ALS BUSINESS PARTNER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 HR-BUSINESS PARTNER De flexibilisering van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Business Administration. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Business Administration. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam Business Administration Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011 Kennismanagement en innovatie Hans Berends (TU Eindhoven) Gorinchem, 13 december 2011 Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing Group School of Industrial Engineering (TU/e) Research: one of

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Prof. Dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (voorzitter) Prof. Dr. em. Léon de Caluwé (VU) (tevens consultant) Dr.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Sociologie. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Sociologie. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Sociologie Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Onderwijsvisitatie Economie Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderwijsvisitatie Economie Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijsvisitatie Economie Erasmus Universiteit Rotterdam QANU, december 2009 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

QANU, April 2010. Onderwijsvisitatie Economie Universiteit van Tilburg

QANU, April 2010. Onderwijsvisitatie Economie Universiteit van Tilburg QANU, April 2010 Onderwijsvisitatie Economie Universiteit van Tilburg Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Internationale betrekkingen en Internationale organisatie

Bacheloropleiding Internationale betrekkingen en Internationale organisatie Aanvullende beoordeling Bacheloropleiding Internationale betrekkingen en Internationale organisatie Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Groningen Quality Assurance Netherlands Universities (QANU)

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam s e a ccr e ditati eorga ni sdt e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam datum 31 maart 2014 onderwerp Definitief

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

IBR SCRIPTIEPRIJS

IBR SCRIPTIEPRIJS IBR SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 PUBLIEKRECHTELIJK BOUWRECHT JURYRAPPORT Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. Faculteit der Letteren Vrije Universiteit Amsterdam

Kunst en Cultuur. Faculteit der Letteren Vrije Universiteit Amsterdam Kunst en Cultuur Faculteit der Letteren Vrije Universiteit Amsterdam Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Taal- en Letterkunde

Taal- en Letterkunde Taal- en Letterkunde Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden Bachelor- en masteropleidingen Rapport over de bacheloropleidingen: Taalwetenschap Duitse taal encultuur Engelse taal en cultuur

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Psychologie. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University

Psychologie. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie