Jaarverslag Operationeel Programma Noord-Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Noord-Nederland Doelstelling 2 Regionale concurrentiekracht Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

2 Colofon / Identificatie Jaarlijks verslag over de uitvoering van Operationeel Programma Noord-Nederland , Doelstelling 2 EFRO. Managementautoriteit Samenwerkingsverband Noord-Nederland Doelstelling Structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de regio Noord-Nederland, die onder de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid valt. Subsidiabel gebied Noord-Nederland (provincies Groningen, Fryslân en Drenthe) Programmeringsperiode Programmanummer (CCI-nr.) CCI 2007 NL 16 2 PO 001 Titel van het programma Operationeel Programma Noord-Nederland Verslagjaar 2008 Datum van goedkeuring van het jaarverslag door het Comité van Toezicht 9 juni 2009 OP Noord-Nederland, jaarverslag

3 Woord vooraf Noord-Nederland werkt hard aan versterking van haar sociaal-economische structuur. De financiële steun vanuit de Europese Commissie is hiervoor van groot belang. Voor de uitvoering van het Operationeel Programma Noord-Nederland (OP Noord) is in totaal een bedrag van 169,4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld. Dankzij cofinanciering van de diverse projecten vanuit nationale, publieke en private middelen verwachten we dat het OP Noord een investeringsimpuls van afgerond 373 miljoen zal geven. In dit jaarverslag leest u de verantwoording voor de geïnvesteerde gelden in In 2008 is het OP Noord stevig op gang gekomen. Vanuit het programma wordt voortvarend doorgewerkt aan de versterking van de regionale sociaal-economische structuur. Dit proces loopt voortdurend door. Noord-Nederland speelt in op diverse actuele ontwikkelingen, om nu en in de toekomst een aantrekkelijke regio met een eigentijdse sociaal-economische structuur te zijn. Kennis vormt nationaal, internationaal en mondiaal een steeds belangrijker ingrediënt voor de concurrentiepositie van de noordelijke economie. Noord-Nederland benut het Operationeel Programma om, met de samenwerkingspartners, wederom resultaten te boeken als het gaat om een duurzame versterking van de sociaal-economische situatie. Resultaten die uiteraard ook aansprekend en zichtbaar moeten zijn om draagvlak te kunnen creëren onder burgers, bedrijven en overheden binnen en buiten Noord-Nederland. Het verslagjaar 2008 is het eerste volledige uitvoeringsjaar van het programma. Mede dankzij de voorbereidende werkzaamheden in 2007, is in het jaar 2008 een groot aantal projecten ingediend. In 2008 is aan 21 zeer uiteenlopende projecten, waaronder een aantal generieke regelingen voor met name het mkb, ongeveer 50 miljoen aan steun verleend. Daarnaast is in 2008 verdere vooruitgang geboekt bij de uitvoering van het OP Noord. Bijvoorbeeld door de gemiddelde afhandelingtermijn van projecten terug te brengen en door het opzetten van een gericht voorlichtingstraject over de mogelijkheden van het programma. Al met al voldoende reden om te verwachten dat het OP Noord ook de komende jaren een positieve bijdrage zal kunnen leveren aan de ontwikkeling van Noord-Nederland! Juni 2009 J.A. Jorritsma voorzitter Comité van Toezicht OP Noord-Nederland, jaarverslag

4 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Verantwoording en leeswijzer Inleiding Doelstelling OP Noord-Nederland Sociaal economische ontwikkeling Noord-Nederland Uitvoering van het stimuleringsprogramma Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma Resultaten en voortgangsanalyse Informatie over de materiële voortgang Financiële informatie Informatie over de uitsplitsing van het gebruik van de fondsen Bijstand per doelgroep Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand Kwalitatieve analyse Informatie over de inachtneming van de communautaire wetgeving Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen Wijzigingen in verband met de uitvoering van het operationeel programma Belangrijke wijziging als bedoeld in artikel 57 (EG) Nr. 1083/ Complementariteit met andere instrumenten Toezichtregelingen Uitvoering naar prioriteit Prioriteit 1 Innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie Verslag van uitvoering in Verwezenlijking van de doelstellingen en voortgangsanalyse Informatie over de materiële en financiële voortgang van de prioriteit Kwalitatieve analyse Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen Prioriteit 2 Attractieve regio s Verslag van uitvoering in Verwezenlijking van de doelstellingen en voortgangsanalyse Informatie over de materiële en financiële voortgang van de prioriteit Kwalitatieve analyse Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen Prioriteit 3 Attractieve steden Verslag van de uitvoering in Verwezenlijking van de doelstellingen en voortgangsanalyse Informatie over de materiële en financiële voortgang van de prioriteit Kwalitatieve analyse Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen EFRO / CF programma s: grote projecten Technische bijstand Voorlichting en publiciteit Bijlagen Bijlage A Categorisering van de EFRO subsidie Bijlage B Cumulatieve uitsplitsing van toewijzingen van de subsidie per categorie 42 OP Noord-Nederland, jaarverslag

5 Verantwoording en leeswijzer Onder verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, wordt jaarlijks verslag gedaan van de inhoudelijke en financiële voortgang en de werkzaamheden in het kader van het Operationeel Programma Noord-Nederland (CCI 2007 NL 16 PO 001). Het Operationeel Programma Noord-Nederland (OP Noord) heeft betrekking op de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het motto van het OP Noord luidt: Noord- Nederland zet in op een dynamische kenniseconomie, sterke steden en een vitaal platteland. De kernzones spelen een belangrijke rol in de economie van Noord-Nederland. In deze kernzones, en dan met name in de vier grote steden, zijn de stuwende economische activiteiten geconcentreerd en is sprake van een hoogwaardig voorzieningenniveau (onderwijs, zorg en welzijn, cultuur). Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid mede bepaald door een vitaal platteland dat de steden omgeeft. Omgekeerd weet het vitale platteland zich ook afhankelijk van de voorzieningen en het werk die zich in de steden concentreren. Binnen de periode van het OP Noord is het jaar 2008 het tweede verslagjaar. Het jaarverslag is opgesteld conform de vereisten van de Europese Commissie, zoals neergelegd in artikel 67 van (EG) Nr. 1083/2006 en de Uitvoeringsverordening (EG) Nr. 1828/2006. Na goedkeuring door het Comité van Toezicht wordt het jaarverslag, conform artikel 67 van (EG) Nr. 1083, aan de Europese Commissie aangeboden. Het OP Noord wordt uitgevoerd binnen een kader van nationale regelgeving, bestaande uit: Regeling van de minister van Economische Zaken houdende de rijkscofinanciering voor EFRO-programma s voor Doelstelling 2; Besluit van 3 oktober 2007 van de minister van Economische Zaken houdende regels inzake bestuurlijke organisatie en cofinanciering door het Rijk van projecten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de programmaperiode ; Convenant tussen de minister van Economische Zaken, het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, handelend als managementauroriteit, de algemeen directeur van de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV handelend als certificeringsautoriteit en de directeur van de Auditdienst handelend als auditautoriteit in het kader van het Operationeel Programma voor Noord-Nederland In hoofdstuk 1 wordt een algemeen beeld geschetst van het OP Noord. Een beschrijving wordt gegeven van de hoofddoelstelling, de sociaal-economische ontwikkeling van Noord- Nederland en de organisatie van het OP Noord. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de uitvoering van het OP Noord in het verslagjaar 2008 gegeven. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de uitvoering van de in het OP Noord benoemde prioriteiten. Informatie zal worden gegeven over de verwezenlijking van de doelstellingen en de materiële en financiële vooruitgang per prioriteit. In hoofdstuk 4 zullen (indien van toepassing) grote projecten nader worden belicht. In hoofdstuk 5 wordt toelichting gegeven op het gebruik van de Technische Bijstand in het verslagjaar In hoofdstuk 6 worden de voorlichting- en publiciteitsmaatregelen in het verslagjaar 2008 in het kader van het OP Noord belicht. OP Noord-Nederland, jaarverslag

6 1. Inleiding 1.1 Doelstelling OP Noord-Nederland Op basis van de economische structuur die de afgelopen jaren is versterkt zal Noord- Nederland de komende jaren investeren in de zogenaamde transitie naar een kenniseconomie. Een economie waarin ontwikkeling en benutting van kennis centraal staat. Deze strategie kan alleen slagen wanneer ook het vestigingsklimaat in breed perspectief onder de loep wordt genomen. Noord-Nederland investeert om die reden niet alleen in haar kennispositie en innovatiekracht, maar ook in haar aantrekkingskracht als werk-, leef- en woongebied. Daarin spelen de steden een cruciale rol, onder meer met hun voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en zorg. Maar ook de rust en ruimte die het noordelijke landschap kenmerken, moeten benut worden. Bovenstaande visie en doelstellingen heeft Noord-Nederland eerder onderbouwd en vastgelegd in haar Strategische Agenda. Dit is de noordelijke ontwikkelingsvisie die tot stand is gekomen met steun van alle relevante partners in de regio. De Strategische Agenda geeft richting aan de investeringen die de komende jaren in het Noorden plaats zullen vinden. Het OP Noord vormt het kader voor de inzet van de Europese bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de uitvoeringsperiode die formeel op 1 januari 2007 is gestart en eindigt op 31 december Het programma sluit aan bij de Europese doelstellingen, zoals de Europese Commissie deze bijvoorbeeld heeft verwoord in haar Integrated Guidelines for Growth and Jobs en het past ook binnen het Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR), het nationale kader waarbinnen de programma s in Nederland zijn opgesteld. Figuur 1. Programmagebied OP Noord, inclusief steden en grove indicatie economische kernzones OP Noord-Nederland, jaarverslag

7 De centrale doelstelling voor het OP Noord luidt als volgt: Transitie van de Noord-Nederlandse economie naar een kenniseconomie waarin ontwikkeling en implementatie van innovatie en technologie samengaan met een versterking van de ruimtelijke kwaliteiten in stad en platteland. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën en overdracht van kennis tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, met name in de sleutelgebieden en speerpuntsectoren, is een belangrijke uitdaging. Ook het verbeteren van de arbeidsmarktinfrastructuur, het verbeteren van de bereikbaarheid en het ontwikkelen van aantrekkelijke bedrijfslocaties zijn belangrijke componenten van deze economische groei. Tegelijkertijd mag economische groei niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteiten van Noord-Nederland. Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit, zowel in stedelijke als landelijke gebieden, is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en is dan ook onlosmakelijk verbonden met de hoofddoelstelling. De strategie voor het OP Noord bestaat uit vier prioriteiten en onderliggende actielijnen. De prioriteiten hangen nauw met elkaar samen en geven gezamenlijk inhoud aan de doelstelling van het OP Noord. Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie Actielijn 1.A Versterking kennispositie en innovatiekracht Noord-Nederland Actielijn 1.B Versterking kennisniveau mkb Actielijn 1.C Stimulering van ondernemerschap Actielijn 1.D Versterking arbeidsmarktinfrastructuur Attractieve regio s Actielijn 2.A Aantrekkelijk landelijk gebied Actielijn 2.B Bereikbaarheid en mobiliteit Actielijn 2.C Opwaardering van bedrijfslocaties Attractieve steden Actielijn 3.A Opwaardering stedelijk voorzieningenniveau Actielijn 3.B Locaties voor kennisgeoriënteerde bedrijvigheid Technische Bijstand Voor de uitvoering van het OP Noord heeft de Europese Commissie ruim 169 miljoen beschikbaar gesteld. Inclusief de cofinancieringen uit nationale middelen wordt het volgende programmavolume verwacht: EFRO Nationale cofinanciering waarvan publiek waarvan privaat Totaal Prioriteit Prioriteit Prioriteit Prioriteit Totaal tabel 1: financiële tabel OP EFRO Noord-Nederland OP Noord-Nederland, jaarverslag

8 1.2 Sociaal economische ontwikkeling Noord-Nederland Om de hierboven beschreven doelstellingen te meten is er in het OP Noord een aantal zogenoemde context indicatoren gekozen. Deze staan hieronder weergegeven. Voor iedere indicator is ook een streefwaarde voor het jaar 2015 aangegeven. De stand van de indicatoren bij de start van het programma is te beschouwen als de nulmeting voor de effecten van het programma op de sociaal economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De mate waarin de indicatoren de doelen voor 2015 benaderen geeft een beeld van de mate waarin het programma effectief is. Omdat de macro-economische, statistische, gegevens over 2007 en 2008 nog niet bekend zijn ten tijde van het schrijven van dit verslag, kan op dit punt nog geen stand van zaken worden vermeld. Contextindicatoren Totaal / Doelstelling Bruto Regionaal Product (BRP) Werkgelegenheid Werkloosheid R&D uitgaven publiek Doel - - Procentuele groei boven Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Procentuele groei boven Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Afname verschil met Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Minimaal gelijke ontwikkeling als de nationale publieke R&D uitgaven R&D uitgaven privaat Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Stijging van het aandeel regionale private R&D uitgaven in totale regionale uitgaven. Participatiegraad (netto) tabel 2: indicatoren gehele programma Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Afname verschil met Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.3 Uitvoering van het stimuleringsprogramma Managementautoriteit De managementautoriteit (SNN) draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het OP Noord. Zij legt verantwoording af aan de Europese Commissie en het Rijk. Tot haar taken behoren onder meer: OP Noord-Nederland, jaarverslag

9 De selectie van en besluitvorming over projecten op basis van de geldende criteria; Het verifiëren van cofinanciering bij projecten en nagaan of uitgaven door de eindbegunstigden voldoen aan de Europese en nationale regelgeving; Het verrichten van betalingen aan eindbegunstigden; Inrichting en beheer van een systeem voor digitale opslag van projectgegevens die nodig zijn voor monitoring, financieel management en audits en controle; Naleving van de bepalingen die gelden op het gebied van promotie en publiciteit; Informatieverstrekking ten behoeve van de certificeringsautoriteit; Begeleiding van het Comité van Toezicht en de stuurgroep; Opmaken van het jaarverslag en het eindverslag. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de managementautoriteit van het OP Noord. Het SNN heeft juridisch de vorm van een gemeenschappelijke regeling naar Nederlands recht en wordt gevormd door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Certificeringsautoriteit De certificeringsautoriteit is verantwoordelijk voor de certificering van betalingen, voordat betaalaanvragen bij de Europese Commissie worden ingediend. Zij ziet toe op de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de betaalaanvragen. Voor de Doelstelling 2-programma s in Nederland is één centrale certificeringsautoriteit aangewezen, te weten de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij is derhalve ook de certificeringsautoriteit voor het OP Noord. De taken van de Certificeringsautoriteit worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er worden voor het OP Noord geen andere, bemiddelende organisaties benoemd aan wie taken van de Certificeringsautoriteit worden overgedragen. Auditautoriteit De auditautoriteit heeft als verantwoordelijkheid de verificatie van het management- en controlesysteem van het OP Noord. Dit doet zij volgens een audit strategie, die bij de Europese Commissie wordt ingediend. De auditautoriteit is onafhankelijk van de management- en de certificeringsautoriteit. Binnen Nederland is de keuze gemaakt om de functie van auditautoriteit centraal te beleggen bij de Auditdienst van het ministerie van Financiën. Dit is de auditautoriteit van alle Nederlandse OP s. De taken van de Auditautoriteit worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de Auditdienst van het ministerie van Financiën. Er worden voor het OP Noord geen andere, bemiddelende organisaties benoemd aan wie taken van de Auditautoriteit worden overgedragen. Comité van Toezicht Sinds het nieuwe programma van start is gegaan, is tevens een Programmacommissie/Comité van Toezicht geïnstalleerd. Deze commissie houdt toezicht op de uitwerking van de programma's zoals vastgelegd in Koers Noord, op weg naar Pieken en het Europese programma OP Noord. De leden van het Comité van Toezicht/de Programmacommissie zijn afkomstig uit zowel de overheid als het bedrijfsleven van Noord- Nederland. OP Noord-Nederland, jaarverslag

10 De leden worden ondersteund door de secretarissen en de leden kunnen zich laten bijstaan door enkele adviseurs. De samenstelling in 2008 bestond uit de volgende personen: De heer J. A. Jorritsma (voorzitter SNN) De heer C. Kortleve (ministerie EZ, namens het Rijk) De heer S.H. Galema (provincie Fryslân) De heer J.J. Dijkstra (gemeente Groningen) De heer A. Terpstra (Foreign Media Group) De heer K. Duppen (RuG) De heer J.P. Vaessen (TT World) De heer H. Roeten (CNV) De heer R. Veenstra (CHN) De heer J. Th. A. Bressers (Universiteit van Wageningen, tot en met september 2008) De heer R. Rabbinge (Universiteit van Wageningen, met ingang van december 2008) De heer H.A.F. van der Vlist (Drenthe College) Secretarissen: De heer B.C. Eijgendaal (ministerie EZ, regio Noord) De heer J.G. Wiarda (Programmasecretaris) De heer C.W.M. Lander (Hoofd Uitvoeringsorganisatie SNN) Adviseurs: De heren K. Vandereecken/G. Muijzers (DG Regionaal Beleid, Europese Commissie) De heer R.G.J.H. van Raak (ministerie EZ, Directie Ruimtelijk Economisch Beleid) De heer R.A. Engelsman (directeur SNN) In 2008 is het Comité van Toezicht drie keer bijeengekomen. In 2008 zijn met name de uitvoeringskaders voor de programmaperiode aan de orde geweest. Zo is het Reglement van Orde vastgesteld, is de begroting voor uitvoeringskosten goedgekeurd inclusief EFRO-medefinanciering voor Technische Bijstand (prioriteit 4), en is de Administratieve Organisatie besproken. Ook het Communicatieplan en (wijzigingen van) het Toetsingskader zijn vastgesteld. Het Comité van Toezicht draagt ook verantwoordelijkheid voor voorgaande EFROprogramma s in Noord-Nederland. Voor dit Jaarverslag wordt dat verder buiten beschouwing gelaten. Stuurgroep Binnen het OP Noord is voorts een Stuurgroep aangewezen, met als voornaamste taak de beoordeling van subsidieaanvragen die binnen het OP Noord worden ingediend. Formeel adviseert de Stuurgroep over de toekenning van subsidies. Het SNN (Dagelijks Bestuur) besluit en geeft de beschikkingen af. De Stuurgroep opereert onder verantwoordelijkheid van de managementautoriteit en het Comité van Toezicht. De Stuurgroep in Noord-Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partners: SNN (C.W.M. Lander,voorzitter, H. Cock, secretaris, A. Tuitman, notulen) Ministerie van Economische Zaken (T. Breimer) De grote steden (Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden: H. Besselse) OP Noord-Nederland, jaarverslag

11 De provincies (Drenthe, H. Hiemstra; Fryslân, J. Slijkhuis; Groningen, J.H. Vos) Op afroep: andere deskundigen Voor ieder lid is ook een plaatsvervanger aangewezen. Deze Stuurgroep bestrijkt, naast OP Noord ook het actuele Pieken in de Deltaprogramma Noord-Nederland en de voorgaande programmaperiode EPD Noord-Nederland In dit jaarverslag worden enkel beslispunten met betrekking tot OP Noord nader genoemd. In 2008 is de Stuurgroep een zevental keer bijeengekomen waarbij projecten zijn beoordeeld. Projecten die van een negatief advies zijn voorzien, komen verderop in dit verslag terug onder de respectieve prioriteiten. Daarnaast zijn er projecten van negatief advies voorzien vanwege onvoldoende aansluiting op, of bijdrage aan de programmadoelstellingen. De besluiten van het Dagelijks Bestuur zijn allen conform het advies van de Stuurgroep geweest. In 2008 zijn er geen andere onderwerpen aan de orde geweest in de vergaderingen van de Stuurgroep, die voor dit jaarverslag van belang zijn. Programmasecretariaat De dagelijkse aansturing van het OP Noord ligt in handen van het SNN. Het SNN is verantwoordelijk voor het secretariaat van het OP Noord. Het programmasecretariaat ondersteunt op de eerste plaats het SNN in haar functie van managementautoriteit, alsmede het Comité van Toezicht. De verschillende taken zijn vastgelegd in de Kaderverordening. Het programmasecretariaat besteedt specifiek aandacht aan het stimuleren van (potentiële) subsidieaanvragers om met subsidieaanvragen te komen die aansluiten bij de doelstellingen van het OP Noord alsmede de selectiecriteria en voorwaarden die zijn vastgelegd in het toetsingskader. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de drie provincies en de grote steden, die verenigd zijn in de werkgroep programmabeheer (zie ook hoofdstuk 5). Het stimuleren wordt ondersteund met diverse instrumenten zoals maatregelen op het gebied van promotie en publiciteit (zie hoofdstuk 6). In het hierna volgende hoofdstuk, wordt een overzicht geboden van de uitvoering verslagjaar 2008 van het Operationeel Programma Noord-Nederland OP Noord-Nederland, jaarverslag

12 2. Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de uitvoering in het verslagjaar 2008 van het Operationeel Programma Noord-Nederland Resultaten en voortgangsanalyse Informatie over de materiële voortgang Indicator Totaal Aantal R&D-projecten Doel projecten Aantal projecten gericht op stimulering ondernemerschap Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd R&D-investeringen privaat Doel R&D-investeringen publiek Doel Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleiner bedrijven < 5 jaar Aantal ondersteunde mkb-bedrijven Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis/researchinstellingen Doel ondersteunende bedrijven Doel ondersteunde bedrijven Doel samenwerkingsverbanden Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, landschap of cultureel erfgoed Doel projecten OP Noord-Nederland, jaarverslag

13 Indicator Totaal Aantal toeristisch-recreatieve projecten Doel projecten Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid Doel projecten Aantal hectare bedrijfsterreinen gemoderniseerd Aantal projecten gericht op milieu (incl. externe veiligheid en luchtkwaliteit) Aantal projecten gericht op ondernemerschap, stads- / wijkeconomie Aantal projecten gericht op participatie, leefbaarheid of sociale activering Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen Aantal hectare nieuwe bedrijfslocatie Aantal te vestigen bedrijven op nieuwe bedrijfslocaties Aantal gevestigde dan wel nieuwe bedrijven op gemoderniseerde bedrijfslocaties Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen tabel 3: voortgang indicatoren in totaal Doel ha Doel projecten Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel projecten Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel FTE OP Noord-Nederland, jaarverslag

14 Omdat er in 2007 en 2008 nog geen projecten zijn afgerond, en ook nog geen voortgangsrapportages zijn ontvangen, zijn de gerealiseerde scores voor alle indicatoren vooralsnog nihil. In hoofdstuk 3 wordt per prioriteit vermeld in welke mate de beschikte projecten, volgens hun projectplan, zullen bijdragen aan de (toekomstige) realisaties op deze indicatoren Financiële informatie Er zijn in 2008 nog geen uitgaven te rapporteren. Enkele projecten zijn beschikt en gestart met de uitvoering, maar er zijn door de beheersautoriteit nog geen rapportages van projecten gevraagd. Dit in verband met het eerst gereed maken van procedures en systemen. Derhalve is er ook nog geen betaalaanvraag door het programma gedaan bij de Europese Commissie. Wel zijn er voorschotten van de Europese Commissie ontvangen, cumulatief totaal 5% van het beschikbare EFRO-budget. In hoofdstuk 3 wordt per prioriteit vermeld in welke mate de beschikte projecten, volgens hun projectplan, een beroep doen op het beschikbare EFRO-budget. Gecertificeerde uitgaven Prioritaire as 1 Uitgaven die door begunstigden zijn betaald en zijn opgenomen in aan de managementautoriteit toegezonden betalingsaanvragen (TK) Overeenkomstige Overheidsbijdrage (TO) EFRO Private uitgaven Uitgaven door de instantie die verantwoordelijk is voor betalingen aan de begunstigden Totaal aan van de Commissie ontvangen betalingen Vermeld het fonds EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO Waarvan uitgaven van het ESF-type Waarvan uitgaven van het EFRO-type Prioritaire as 2 Vermeld het fonds EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO Waarvan uitgaven van het ESF-type Waarvan uitgaven van het EFRO-type OP Noord-Nederland, jaarverslag

15 Prioritaire as 3 Uitgaven die door begunstigden zijn betaald en zijn opgenomen in aan de managementautoriteit toegezonden betalingsaanvragen (TK) Overeenkomstige Overheidsbijdrage (TO) EFRO Private uitgaven Uitgaven door de instantie die verantwoordelijk is voor betalingen aan de begunstigden Totaal aan van de Commissie ontvangen betalingen Vermeld het fonds EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO Waarvan uitgaven van het ESF-type Waarvan uitgaven van het EFRO-type Prioriteit 4 TB Werkvoorschot 0, 0, 0, ,- Totaal-generaal ,- Totaal in overgangsregio s in het totaal-generaal Totaal in niet-overgangsregio s in het totaalgeneraal Uitgaven van het ESF-type in het totaal-generaal als het operationeel programma wordt medegefinancierd door het EFRO Uitgaven van het EFRO-type in het totaal-generaal als het operationeel programma wordt medegefinancierd door het ESF tabel 4: tabel financiële informatie ,- OP Noord-Nederland, jaarverslag

16 2.1.3 Informatie over de uitsplitsing van het gebruik van de fondsen Het onderwerp informatie over de uitsplitsing van het gebruik van de fondsen is niet van toepassing op het OP Noord Bijstand per doelgroep Het onderwerp bijstand per doelgroep is niet van toepassing op het OP Noord. Het programma richt zich niet op specifieke doelgroepen. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en gelijke toegankelijkheid voor minder-validen zijn randvoorwaarden voor alle projecten Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand Het onderwerp terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand is niet van toepassing op het verslagjaar 2008 van het OP Noord Kwalitatieve analyse Medio 2009 rondt de Beheersautoriteit van OP Noord een inhoudelijke analyse af, die momenteel wordt uitgevoerd op de beschikte projecten en op de projecten in de pijplijn. De uitkomsten hiervan zullen in het jaarverslag 2009 nader aan bod komen. Een eerste indruk op hoofdlijnen is wel reeds beschikbaar en is ook in dit jaarverslag 2008 verwerkt. In de beschikte projecten (zie hoofdstuk 3) wordt in voldoende mate invulling gegeven aan de ten doel gestelde indicatoren. Ook hebben de projecten, met name in prioriteit 1, een overwegend innovatief karakter. Daarmee wordt volop bijgedragen aan de zogenaamde Lissabonstrategie. Het streven minimaal 75% van het EFRO-budget aan de earmarks van de Lissabonstrategie te besteden, wordt tot dusverre gerealiseerd. In de beschikte projecten valt circa 37 miljoen direct onder een Lissabon-earmark (t.o.v. 50 miljoen = 74%) en indirect. Zie bijlage A, tabel A.1. Door de integrale uitvoering van de verschillende programma s in Noord-Nederland is gewaarborgd, dat EFRO-projecten in voldoende mate bijdragen aan de regionale doelen, zoals de versterking van de sectoren uit het Pieken in de Delta-programma Noord. Naast technologische ontwikkeling kenmerkt de kenniseconomie zich door het opbouwen en in stand houden van netwerken. Daar waar gespecialiseerde kennis aanwezig is, gecombineerd met een innovatief bedrijfsleven en een aantrekkelijk woonklimaat, ontstaan knooppunten. Economische activiteiten zullen zich concentreren rondom dergelijke knooppunten. Dat verklaart de groeiende betekenis van regionale ontwikkeling. Om deze ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen, is een aantal netwerkprojecten gehonoreerd. Bedoeling daarvan is dat verbindingen tot stand gebracht worden tussen ondernemers en kennisinstellingen, en tussen ondernemingen onderling. Alle projecten bevatten een mix van kennis vergaren, kennisoverdracht, omzetten van kennis in innovaties en het vermarkten van die innovaties. OP Noord-Nederland, jaarverslag

17 Het SNN participeert in de landelijke Werkgroep Evaluatie en Indicatoren. Deze werkgroep heeft als doel te komen tot een landelijke uniformering op het gebied van werkwijzen en definities ten aanzien van evaluatie en indicatoren bij de diverse operationele programma s in Nederland. In 2008 is deze werkgroep opgestart. Er is een planning gemaakt van de diverse evaluaties gedurende de gehele programmaperiode. De leden hebben veel met elkaar gediscussieerd over de definiëring en meting van de indicatoren. In april 2009 is working document 7 van de Commissie verschenen; dit bevat welkome handvatten voor de uitvoering. Daarnaast is een opdracht aanbesteed om te komen tot betrouwbare kengetallen voor de indicatoren gecreëerde werkgelegenheid en uitgelokte R&D-investeringen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in april 2009 beschikbaar gekomen. Deze zullen medio 2009 door de managementautoriteiten worden geïmplementeerd. 2.2 Informatie over de inachtneming van de communautaire wetgeving Er zijn gedurende het jaar 2008 geen (belangrijke) problemen, die verband hielden met de inachtneming van de communautaire wetgeving bij de uitvoering van het OP Noord, geconstateerd. 2.3 Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen Conform Verordening (EG) 1083/2006, artikel 62 lid 1 sub d onder punt i moet de auditautoriteit jaarlijks een controleverslag opstellen. Dit controleverslag dient voor het eerst uiterlijk op 31 december 2008 ingediend te worden. Het voornoemde controleverslag bestrijkt de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 juni De auditautoriteit heeft ultimo 2008 in het controleverslag de resultaten van uitgevoerde audits aan de Europese Commissie voorgelegd: er zijn nog geen audits uitgevoerd. 2.4 Wijzigingen in verband met de uitvoering van het Operationeel Programma Tijdens het verslagjaar 2008 zijn geen wetswijzigingen doorgevoerd. De beschrijving van de uitvoering zoals beschreven in het Operationeel Programma, is hiermee nog steeds van toepassing. In de landelijke Financiële Werkgroep en het landelijke Programmamanagers Overleg is meerdere keren gesproken over wenselijke aanpassingen van de Ministeriële Regeling D2 op het punt van de definiëring van de (berekening van) subsidiabele kosten. Hieruit zijn wijzigingsvoorstellen voortgekomen die met name betrekking hebben op de (berekening van) subsidiabele loonkosten en inbreng in natura van onroerend goed (grond en gebouwen) door de eindbegunstigde zelf. Deze wijzigingen zijn echter in 2008 nog niet geformaliseerd, zodat deze voor dit verslagjaar verder onbehandeld blijven. De economische crisis die in het najaar van 2008 tot volle uiting is gekomen, zal ook zijn weerslag hebben op de uitvoering van het Operationeel Programma Noord-Nederland Hoe deze sociaal economische ontwikkeling gevolgen voor het programma zal hebben, is nog niet te zeggen. Bij economische tegenwind zoeken partijen vaak actiever en uitgebreider naar externe financiering. Uit de kwalitatieve analyses (zie hoofdstuk 3) blijkt dat potentiële aanvragers de weg naar het programma goed weten te vinden. OP Noord-Nederland, jaarverslag

18 2.5 Belangrijke wijziging als bedoeld in artikel 57 (EG) Nr. 1083/2006 In het verslagjaar 2008 zijn geen gevallen ontdekt alwaar belangrijke wijzigingen plaatsgevonden hebben inzake de in artikel 57 (EG) Nr. 1083/2006 geëxpliciteerde duurzaamheideis. 2.6 Complementariteit met andere instrumenten Naast het OP Noord zijn er verschillende andere Europese programma s die raakvlakken hebben met het OP Noord en die ook van toepassing zijn voor Noord-Nederland. Het gaat onder meer om het Europees Sociaal Fonds (Doelstelling 2 ESF), het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2), en Europees Territoriale Samenwerking (Doelstelling 3, Interreg). Deze programma s kunnen elkaar versterken door complementaire activiteiten te ondersteunen. Daarbij is het van belang te voorkomen dat zij elkaar overlappen. Daarom is een duidelijke afbakening aangebracht tussen de activiteiten die het OP Noord ondersteunt en die van de verschillende andere programma s. In het OP Noord staat de afbakening omschreven in paragraaf 3.6, waarbij de bijlagen C en D nadere inhoudelijke informatie daaromtrent omvatten. Bij ieder projectidee worden reeds in de oriëntatiefase onderkende raakvlakken met (mogelijke) andere Europese programma s besproken, toegelicht en wordt de afbakening ten opzichte van het OP Noord neergezet. Indien er raakvlakken zijn dan zal het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de subsidieaanvrager op deze raakvlakken wijzen en verder zal het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, indien nodig, contact opnemen met het secretariaat van andere programma s. 2.7 Toezichtregelingen Voor het verslagjaar 2008 zijn door de managementautoriteit of het Comité van Toezicht nog geen toezicht- en evaluatiemaatregelen genomen. Met de voornoemde maatregelen worden onder andere regelingen voor het verzamelen van gegevens inzake ondervonden moeilijkheden en maatregelen om deze op te lossen, bedoeld. Medio 2009 wordt een inhoudelijke analyse van de voortgang en uitputting tot op dat moment afgerond. De actuele inzichten van voorjaar 2009 zijn in hoofdlijnen verwerkt in de kwalitatieve analyse per prioriteit in hoofdstuk 3. OP Noord-Nederland, jaarverslag

19 3. Uitvoering naar prioriteit Onderhavig hoofdstuk is gewijd aan de uitvoering van de in het OP Noord benoemde prioriteiten. Informatie zal worden gegeven over de verwezenlijking van de doelstellingen en de materiële en financiële vooruitgang per prioriteit. Na het startjaar 2007 zijn in het verslagjaar 2008 de eerste projecten binnen het OP Noord goedgekeurd en beschikt. Veruit het grootste deel van de projecten is ingediend in prioriteit 1. De uitvoering van deze projecten moet echter nog op gang komen. In 2008 is er ook nog niet gerapporteerd ten aanzien van gerealiseerde indicatoren en uitgaven. Gezien het voorafgaande is het voor het verslagjaar 2008 niet mogelijk om informatie over de materiële en financiële voortgang van de prioriteit te verstrekken. Een kleine vooruitblik Zowel de materiële als de financiële voortgang van prioriteit 1 verloopt boven verwachting. De voortgang van prioriteit 2 en 3 verloopt een stuk moeizamer. Na een zeer geringe uitputting tot en met 2008, zijn in de eerste maanden van 2009 wel de nodige projecten beschikt. Daarnaast zitten er relatief veel projecten binnen prioriteit 3 in de pijplijn. Op basis van inzichten van de beheersautoriteit in april 2009, wordt hierna per prioriteit een globale kwalitatieve analyse gegeven. Medio 2009 zal deze analyse worden afgerond, waarna het Comité van Toezicht zich zal beraden op eventuele acties. Daarvan zal dan in het jaarverslag over 2009 verslag worden gedaan. 3.1 Prioriteit 1 Innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie Verslag van uitvoering in 2008 De prioriteit Innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie is van kracht voor geheel Noord-Nederland en stimuleert juist deze investeringen. Vanzelfsprekend gaat het om investeringen waarvoor een publieke interventie vanuit het OP Noord noodzakelijk is om deze van de grond te krijgen. Dit omdat de markt het bijvoorbeeld niet zelfstandig of niet snel genoeg kan realiseren. Ook directe steun van (MKB-)bedrijven is mogelijk, voor zover het gaat om investeringen die voor de doelgroep niet haalbaar zijn, of vanuit een focus op de korte termijn, onvoldoende prioriteit krijgen. Juist deze activiteiten verdienen vanuit het OP Noord aanmoediging. Aansluiting wordt gezocht bij initiatieven die reeds eerder zijn ontplooid om het innovatief vermogen en ondernemerschap in het Noorden te versterken. Project Wetsus, Project Sensor Universe II, OP Noord-Nederland, jaarverslag

20 Naam project Budget Beschikt bedrag Aantal R&D projecten Aantal projecten gericht op stimulering van ondernemerschap R&D investeringen - privaat R&D investeringen - publiek Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven (< 5 jaar) Aantal ondersteunde MKB-bedrijven Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis-/ researchinstellingen Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE) 1 Fryslân Fernijt II NIOF IPR Innovatief actieprogramma Groningen * 40 5 Innovatief actieprogramma Drenthe * 40 6 Sensor Universe II * Flexiness Carbohydrate Competence Center * 90 9 Energy Valley III * 10 Gas research and sustainability program 11 Wetsus Europese Waterhub Werken aan internationalisering NOM-Investment readiness scheme Kennistransfer en kennisnetwerk Innovatie door kenniscirculatie Cartesius institute Bedrijfsgerichte actie techniek en scholing 18 HRM Totalen prioriteit ,8% (10)* tabel 5: projecten in prioriteit 1 conform beschikkingen * Aantal bilaterale samenwerkingsverbanden is 75. Score conform EU-definitie is echter maximaal 1 samenwerkingsverband per project (Working Document 7, maart 2009). OP Noord-Nederland, jaarverslag

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Finish in zicht 1 Finish in zicht Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim 169 miljoen uit het Europees

Nadere informatie

Operationeel Programma Noord-Nederland

Operationeel Programma Noord-Nederland Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Doelstelling 2 Regionale concurrentiekracht Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Managementautoriteit Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam Aan begunstigde: Mobiel Erfgoed Centrum de heer R Schuddeboom Postbus 247 3CL Rotterdam Projectnaam: MEC-Innovatie Projectnummer: 21R.5 Datum besluit: 15-3-212 Subsidiebeschikking in het kader van het

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Economische Zaken gemeente Amsterdam van Ark Postbus 2133 1000CC Amsterdam Projectnaam: Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa Projectnummer: 21A.007 Datum besluit:

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de heer P. Struijs Vasteland 12e 3011BL Rotterdam Projectnaam: LNG Dual fuel voor de Binnenvaart Projectnummer: 22Z.011 Datum besluit: 25-02-2011

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Stichting Waag Society mevrouw Marleen Stikker Nieuwmarkt 4 1012CR Amsterdam Projectnaam: CineGrid Amsterdam Projectnummer: 21M.007 Datum besluit: 27-04-2010 Subsidiebeschikking in het

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Acquit Business Development BV de heer W.G.L. de Jong Marnestraat 6 2497NE Den Haag Projectnaam: Delft Aardwarmte Pilot-Project (DAPP) Projectnummer: 21Z.017 Datum besluit: 08-06-2011

Nadere informatie

Format voor inhoudelijk eindverslag subsidieprojecten Koers Noord

Format voor inhoudelijk eindverslag subsidieprojecten Koers Noord Format voor inhoudelijk eindverslag subsidieprojecten Koers Noord U heeft onlangs een project afgerond dat financieel is ondersteund door het SNN. Voor het SNN is het van groot belang te weten wat de resultaten

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Woningstichting Eigen Haard Nieman Postbus 67065 1060JB Amsterdam Projectnaam: Made@De Overkant-leren, creeren, produceren&verkopen Projectnummer: 23A.012 Datum besluit: 07-04-2011 Subsidiebeschikking

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Operationeel Programma Noord-Nederland

Jaarverslag 2010 Operationeel Programma Noord-Nederland Jaarverslag 21 Operationeel Programma Noord-Nederland 27-213 Doelstelling 2 Regionale concurrentiekracht Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Operationeel Programma

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB)

Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) 17 mei 2017 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 2017 Europees Sociaal Fonds (ESF) en Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (EFMB) Voor de belangrijkste bevindingen van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij de Nationale verklaring 2016.

Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij de Nationale verklaring 2016. 8 mei 06 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 06 - Europees Sociaal Fonds Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij de Nationale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND JAARVERSLAG 2007 OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND OP WEG NAAR PIEKEN SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND 5 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND Voorwoord 2007 STOND VOOR ONS IN HET TEKEN VAN TRANSITIE. WE HEBBEN HET

Nadere informatie

EFRO Financieel belang Nationale verklaring 2016 (in miljoenen euro)

EFRO Financieel belang Nationale verklaring 2016 (in miljoenen euro) 8 mei 06 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 06 - Europees Fonds Regionale Ontwikkeling Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Projectoproep- en selectieprocedure

Projectoproep- en selectieprocedure ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Projectoproep- en selectieprocedure 1. Algemeen In het kader van de uitvoering van het EFRO-programma

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Nr. PB2011/110 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2011/110 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2011/110 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Toelichting Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij de Nationale verklaring 2015.

Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij de Nationale verklaring 2015. 0 mei 05 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 05 - Europees Sociaal Fonds (ESF) Voor de belangrijkste bevindingen van de Algemene Rekenkamer verwijzen wij naar ons Rapport bij de Nationale

Nadere informatie

^PROVINCIE FLEVOLAND AGENDA GEDEPUTEERDE STATEN. Sjuni Provinciale Staten voorstellen ermee in te stemmen dat u de provinciale cofinanciering

^PROVINCIE FLEVOLAND AGENDA GEDEPUTEERDE STATEN. Sjuni Provinciale Staten voorstellen ermee in te stemmen dat u de provinciale cofinanciering ^PROVINCIE FLEVOLAND Onderwerp Vaststelling Uitvoeringsdocument "Kansen voor Flevoland" in het kader van het Operationeel Programma Landsdeel West EFRO 2007-2013. Beslispunten: 1. Instemmen met de inhoud

Nadere informatie

2004-171. Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: 31 december 2004. Voorgestelde status: A-stuk

2004-171. Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: 31 december 2004. Voorgestelde status: A-stuk 2004-171 Wijziging Subsidieregelingen Human Resource Management 2001, kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000 en Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000 Voorgestelde behandeling:

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 8-7-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Integrale tekst Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland

Nadere informatie

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost?

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost? Subsidieprofiel vestigingsregeling 1. Probleemanalyse Welk probleem moet worden opgelost? De Friese economie heeft de laatste jaren last gehad van de economische crisis. Ondanks een voorzichtig herstel

Nadere informatie

Toelichting Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland

Toelichting Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland Toelichting Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland Algemene toelichting Algemeen In 2006 is het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Nadere informatie

Vaststellingsfase. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieontvangers - Deelsessie B

Vaststellingsfase. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieontvangers - Deelsessie B Vaststellingsfase Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieontvangers - Deelsessie B Wat wordt van u verwacht in de eindfase? Presentatie: Peter ten Kate & Niels Abbing Inhoud deelsessie B 1. Indienen eindafrekening

Nadere informatie

Toetsingskader. Operationeel Programma. Doelstelling 2 Noord-Nederland

Toetsingskader. Operationeel Programma. Doelstelling 2 Noord-Nederland Toetsingskader Operationeel Programma Doelstelling 2 Noord-Nederland 2007 2013 Vastgesteld in Comité van Toezicht 15 maart 2011 Datum inwerkintreding 6 juni 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Definities...

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) 17 mei 2017 Toelichting bij het Rapport bij de Nationale verklaring 2017 Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) Voor de belangrijkste bevindingen van de

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004

2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 2 november 2004 Nr. 2004-24.549, ABJ Nummer 44/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de wijzigingen van de SNN-subsidieregelingen HRM 2001, de NIOF 2000 en

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Vaststellingsfase. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieontvangers - Deelsessie C

Vaststellingsfase. Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieontvangers - Deelsessie C Vaststellingsfase Voorlichtingsbijeenkomst Subsidieontvangers - Deelsessie C Wat wordt van u verwacht in de eindfase? Presentatie: Luc Hulsman (coördinerend senior) & Niels Abbing (senior) Inhoud deelsessie

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 6 oktober 2004, nr. B.2, is vastgesteld

provinciaal blad maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 6 oktober 2004, nr. B.2, is vastgesteld provinciaal blad nr. 37 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 12 november 2004 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 9 november 2004, nr. 2004-23.567, afd.

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

EINDRAPPORT EX ANTE EVALUATIE OPERATIONELE PROGRAMMA'S EFRO D2 2007-2013

EINDRAPPORT EX ANTE EVALUATIE OPERATIONELE PROGRAMMA'S EFRO D2 2007-2013 EINDRAPPORT EX ANTE EVALUATIE OPERATIONELE PROGRAMMA'S EFRO D2 2007-2013 Utrecht, 16 november 2006 Drs. R. Chr. van der Mark Drs. B.J.F.A. Staffhorst Drs. C.E.M. Weber H.C. Visser MSc Drs. M.C.M. Stamsnijder

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST - PROJECT STARTERSFONDS DEN HAAG (KVW-18)

TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST - PROJECT STARTERSFONDS DEN HAAG (KVW-18) Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.3179 RIS 167772 TOEKENNING VAN SUBSIDIE UIT HET PROGRAMMA KANSEN VOOR WEST - PROJECT STARTERSFONDS DEN HAAG (KVW-18) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien:

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR601159_1 30 december 2016 Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Jaarverslag Operationeel Programma Zuid-Nederland

Jaarverslag Operationeel Programma Zuid-Nederland Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige

Nadere informatie

Verklaring inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO):

Verklaring inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): NATIONALE VERKLARING 2009 Op grond van het besluit van de Ministerraad d.d. 5 maart 2010, verklaar ik hierbij namens het Nederlandse kabinet, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als minister van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Lindeman SHV/SUB/A Doorkiesnummer (023) 514 4138

Nadere informatie

BESCHRIJVING BEHEERS- EN CONTROLESYSTEEM OP NOORD-NEDERLAND 2007 2013

BESCHRIJVING BEHEERS- EN CONTROLESYSTEEM OP NOORD-NEDERLAND 2007 2013 BESCHRIJVING BEHEERS- EN CONTROLESYSTEEM OP NOORD-NEDERLAND 2007 2013 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 4 1.1 Informatie verstrekt door: 4 1.2 Datum verstrekte informatie 4 1.3 Systeemstructuur 4 1.3.1 Nationaal

Nadere informatie

OP EFRO Noord-Nederland

OP EFRO Noord-Nederland OP EFRO Noord-Nederland Toelichting concept programma versie 23 mei 2013 OP EFRO Noord-Nederland 3 1. OP EFRO: Voorbereiding & planning Het Operationeel Programma voor de inzet van EFRO 1 middelen in

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008

COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE. van 19ЯХ/2008 COMMISSIEVAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19/IX/2008 C(2008) 5113 definitief WORDT NIET GEPUBLICEERD BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19ЯХ/2008 tot goedkeuring van het operationeel programma "Frankrijk

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/ ).

gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/ ). Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2007.4078 RIS 151329_27-DEC-2007 EFRO PROGRAMMA 2007-2013 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/2007.3764).

Nadere informatie

Wat is INTERREG?

Wat is INTERREG? Wat is INTERREG? www.vrom.nl 0 INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Projecten

Nadere informatie

Organisatie onderzoek Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Organisatie onderzoek Samenwerkingsverband Noord-Nederland C Organisatie onderzoek Samenwerkingsverband Noord-Nederland Uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) BIJLAGEN Utrecht, 31 december 2010 Organisatie onderzoek

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013

Operationeel programma Nederland-Duitsland 2007-2013 MEMO/08/318 Brussel, 20 mei 2008 Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013 1. "Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Duitsland" programma in het kader van

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang. Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn

Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang. Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn PROVINCIAAL BLAD Officiële naam regeling: Citeertitel: Nadere Subsidieregels Vluchtelingenopvang Interreg V-A programma

Nadere informatie

Voorjaarsdag voor Leadercoo rdinatoren: LEADER 2.0.

Voorjaarsdag voor Leadercoo rdinatoren: LEADER 2.0. Voorjaarsdag voor Leadercoo rdinatoren: LEADER 2.0. Utrecht, 3 maart 2011 online te volgen mits voorinschrijving Deze studienamiddag vertrok vanuit het zonet verschenen rapport van de Europese Rekenkamer

Nadere informatie