Jaarverslag Operationeel Programma Noord-Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Noord-Nederland Doelstelling 2 Regionale concurrentiekracht Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

2 Colofon / Identificatie Jaarlijks verslag over de uitvoering van Operationeel Programma Noord-Nederland , Doelstelling 2 EFRO. Managementautoriteit Samenwerkingsverband Noord-Nederland Doelstelling Structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de regio Noord-Nederland, die onder de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid valt. Subsidiabel gebied Noord-Nederland (provincies Groningen, Fryslân en Drenthe) Programmeringsperiode Programmanummer (CCI-nr.) CCI 2007 NL 16 2 PO 001 Titel van het programma Operationeel Programma Noord-Nederland Verslagjaar 2008 Datum van goedkeuring van het jaarverslag door het Comité van Toezicht 9 juni 2009 OP Noord-Nederland, jaarverslag

3 Woord vooraf Noord-Nederland werkt hard aan versterking van haar sociaal-economische structuur. De financiële steun vanuit de Europese Commissie is hiervoor van groot belang. Voor de uitvoering van het Operationeel Programma Noord-Nederland (OP Noord) is in totaal een bedrag van 169,4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld. Dankzij cofinanciering van de diverse projecten vanuit nationale, publieke en private middelen verwachten we dat het OP Noord een investeringsimpuls van afgerond 373 miljoen zal geven. In dit jaarverslag leest u de verantwoording voor de geïnvesteerde gelden in In 2008 is het OP Noord stevig op gang gekomen. Vanuit het programma wordt voortvarend doorgewerkt aan de versterking van de regionale sociaal-economische structuur. Dit proces loopt voortdurend door. Noord-Nederland speelt in op diverse actuele ontwikkelingen, om nu en in de toekomst een aantrekkelijke regio met een eigentijdse sociaal-economische structuur te zijn. Kennis vormt nationaal, internationaal en mondiaal een steeds belangrijker ingrediënt voor de concurrentiepositie van de noordelijke economie. Noord-Nederland benut het Operationeel Programma om, met de samenwerkingspartners, wederom resultaten te boeken als het gaat om een duurzame versterking van de sociaal-economische situatie. Resultaten die uiteraard ook aansprekend en zichtbaar moeten zijn om draagvlak te kunnen creëren onder burgers, bedrijven en overheden binnen en buiten Noord-Nederland. Het verslagjaar 2008 is het eerste volledige uitvoeringsjaar van het programma. Mede dankzij de voorbereidende werkzaamheden in 2007, is in het jaar 2008 een groot aantal projecten ingediend. In 2008 is aan 21 zeer uiteenlopende projecten, waaronder een aantal generieke regelingen voor met name het mkb, ongeveer 50 miljoen aan steun verleend. Daarnaast is in 2008 verdere vooruitgang geboekt bij de uitvoering van het OP Noord. Bijvoorbeeld door de gemiddelde afhandelingtermijn van projecten terug te brengen en door het opzetten van een gericht voorlichtingstraject over de mogelijkheden van het programma. Al met al voldoende reden om te verwachten dat het OP Noord ook de komende jaren een positieve bijdrage zal kunnen leveren aan de ontwikkeling van Noord-Nederland! Juni 2009 J.A. Jorritsma voorzitter Comité van Toezicht OP Noord-Nederland, jaarverslag

4 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Verantwoording en leeswijzer Inleiding Doelstelling OP Noord-Nederland Sociaal economische ontwikkeling Noord-Nederland Uitvoering van het stimuleringsprogramma Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma Resultaten en voortgangsanalyse Informatie over de materiële voortgang Financiële informatie Informatie over de uitsplitsing van het gebruik van de fondsen Bijstand per doelgroep Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand Kwalitatieve analyse Informatie over de inachtneming van de communautaire wetgeving Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen Wijzigingen in verband met de uitvoering van het operationeel programma Belangrijke wijziging als bedoeld in artikel 57 (EG) Nr. 1083/ Complementariteit met andere instrumenten Toezichtregelingen Uitvoering naar prioriteit Prioriteit 1 Innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie Verslag van uitvoering in Verwezenlijking van de doelstellingen en voortgangsanalyse Informatie over de materiële en financiële voortgang van de prioriteit Kwalitatieve analyse Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen Prioriteit 2 Attractieve regio s Verslag van uitvoering in Verwezenlijking van de doelstellingen en voortgangsanalyse Informatie over de materiële en financiële voortgang van de prioriteit Kwalitatieve analyse Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen Prioriteit 3 Attractieve steden Verslag van de uitvoering in Verwezenlijking van de doelstellingen en voortgangsanalyse Informatie over de materiële en financiële voortgang van de prioriteit Kwalitatieve analyse Geconstateerde uitvoeringsproblemen en gekozen oplossingsmaatregelen EFRO / CF programma s: grote projecten Technische bijstand Voorlichting en publiciteit Bijlagen Bijlage A Categorisering van de EFRO subsidie Bijlage B Cumulatieve uitsplitsing van toewijzingen van de subsidie per categorie 42 OP Noord-Nederland, jaarverslag

5 Verantwoording en leeswijzer Onder verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, wordt jaarlijks verslag gedaan van de inhoudelijke en financiële voortgang en de werkzaamheden in het kader van het Operationeel Programma Noord-Nederland (CCI 2007 NL 16 PO 001). Het Operationeel Programma Noord-Nederland (OP Noord) heeft betrekking op de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het motto van het OP Noord luidt: Noord- Nederland zet in op een dynamische kenniseconomie, sterke steden en een vitaal platteland. De kernzones spelen een belangrijke rol in de economie van Noord-Nederland. In deze kernzones, en dan met name in de vier grote steden, zijn de stuwende economische activiteiten geconcentreerd en is sprake van een hoogwaardig voorzieningenniveau (onderwijs, zorg en welzijn, cultuur). Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid mede bepaald door een vitaal platteland dat de steden omgeeft. Omgekeerd weet het vitale platteland zich ook afhankelijk van de voorzieningen en het werk die zich in de steden concentreren. Binnen de periode van het OP Noord is het jaar 2008 het tweede verslagjaar. Het jaarverslag is opgesteld conform de vereisten van de Europese Commissie, zoals neergelegd in artikel 67 van (EG) Nr. 1083/2006 en de Uitvoeringsverordening (EG) Nr. 1828/2006. Na goedkeuring door het Comité van Toezicht wordt het jaarverslag, conform artikel 67 van (EG) Nr. 1083, aan de Europese Commissie aangeboden. Het OP Noord wordt uitgevoerd binnen een kader van nationale regelgeving, bestaande uit: Regeling van de minister van Economische Zaken houdende de rijkscofinanciering voor EFRO-programma s voor Doelstelling 2; Besluit van 3 oktober 2007 van de minister van Economische Zaken houdende regels inzake bestuurlijke organisatie en cofinanciering door het Rijk van projecten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de programmaperiode ; Convenant tussen de minister van Economische Zaken, het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, handelend als managementauroriteit, de algemeen directeur van de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV handelend als certificeringsautoriteit en de directeur van de Auditdienst handelend als auditautoriteit in het kader van het Operationeel Programma voor Noord-Nederland In hoofdstuk 1 wordt een algemeen beeld geschetst van het OP Noord. Een beschrijving wordt gegeven van de hoofddoelstelling, de sociaal-economische ontwikkeling van Noord- Nederland en de organisatie van het OP Noord. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de uitvoering van het OP Noord in het verslagjaar 2008 gegeven. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de uitvoering van de in het OP Noord benoemde prioriteiten. Informatie zal worden gegeven over de verwezenlijking van de doelstellingen en de materiële en financiële vooruitgang per prioriteit. In hoofdstuk 4 zullen (indien van toepassing) grote projecten nader worden belicht. In hoofdstuk 5 wordt toelichting gegeven op het gebruik van de Technische Bijstand in het verslagjaar In hoofdstuk 6 worden de voorlichting- en publiciteitsmaatregelen in het verslagjaar 2008 in het kader van het OP Noord belicht. OP Noord-Nederland, jaarverslag

6 1. Inleiding 1.1 Doelstelling OP Noord-Nederland Op basis van de economische structuur die de afgelopen jaren is versterkt zal Noord- Nederland de komende jaren investeren in de zogenaamde transitie naar een kenniseconomie. Een economie waarin ontwikkeling en benutting van kennis centraal staat. Deze strategie kan alleen slagen wanneer ook het vestigingsklimaat in breed perspectief onder de loep wordt genomen. Noord-Nederland investeert om die reden niet alleen in haar kennispositie en innovatiekracht, maar ook in haar aantrekkingskracht als werk-, leef- en woongebied. Daarin spelen de steden een cruciale rol, onder meer met hun voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en zorg. Maar ook de rust en ruimte die het noordelijke landschap kenmerken, moeten benut worden. Bovenstaande visie en doelstellingen heeft Noord-Nederland eerder onderbouwd en vastgelegd in haar Strategische Agenda. Dit is de noordelijke ontwikkelingsvisie die tot stand is gekomen met steun van alle relevante partners in de regio. De Strategische Agenda geeft richting aan de investeringen die de komende jaren in het Noorden plaats zullen vinden. Het OP Noord vormt het kader voor de inzet van de Europese bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de uitvoeringsperiode die formeel op 1 januari 2007 is gestart en eindigt op 31 december Het programma sluit aan bij de Europese doelstellingen, zoals de Europese Commissie deze bijvoorbeeld heeft verwoord in haar Integrated Guidelines for Growth and Jobs en het past ook binnen het Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR), het nationale kader waarbinnen de programma s in Nederland zijn opgesteld. Figuur 1. Programmagebied OP Noord, inclusief steden en grove indicatie economische kernzones OP Noord-Nederland, jaarverslag

7 De centrale doelstelling voor het OP Noord luidt als volgt: Transitie van de Noord-Nederlandse economie naar een kenniseconomie waarin ontwikkeling en implementatie van innovatie en technologie samengaan met een versterking van de ruimtelijke kwaliteiten in stad en platteland. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën en overdracht van kennis tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, met name in de sleutelgebieden en speerpuntsectoren, is een belangrijke uitdaging. Ook het verbeteren van de arbeidsmarktinfrastructuur, het verbeteren van de bereikbaarheid en het ontwikkelen van aantrekkelijke bedrijfslocaties zijn belangrijke componenten van deze economische groei. Tegelijkertijd mag economische groei niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteiten van Noord-Nederland. Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit, zowel in stedelijke als landelijke gebieden, is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en is dan ook onlosmakelijk verbonden met de hoofddoelstelling. De strategie voor het OP Noord bestaat uit vier prioriteiten en onderliggende actielijnen. De prioriteiten hangen nauw met elkaar samen en geven gezamenlijk inhoud aan de doelstelling van het OP Noord. Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie Actielijn 1.A Versterking kennispositie en innovatiekracht Noord-Nederland Actielijn 1.B Versterking kennisniveau mkb Actielijn 1.C Stimulering van ondernemerschap Actielijn 1.D Versterking arbeidsmarktinfrastructuur Attractieve regio s Actielijn 2.A Aantrekkelijk landelijk gebied Actielijn 2.B Bereikbaarheid en mobiliteit Actielijn 2.C Opwaardering van bedrijfslocaties Attractieve steden Actielijn 3.A Opwaardering stedelijk voorzieningenniveau Actielijn 3.B Locaties voor kennisgeoriënteerde bedrijvigheid Technische Bijstand Voor de uitvoering van het OP Noord heeft de Europese Commissie ruim 169 miljoen beschikbaar gesteld. Inclusief de cofinancieringen uit nationale middelen wordt het volgende programmavolume verwacht: EFRO Nationale cofinanciering waarvan publiek waarvan privaat Totaal Prioriteit Prioriteit Prioriteit Prioriteit Totaal tabel 1: financiële tabel OP EFRO Noord-Nederland OP Noord-Nederland, jaarverslag

8 1.2 Sociaal economische ontwikkeling Noord-Nederland Om de hierboven beschreven doelstellingen te meten is er in het OP Noord een aantal zogenoemde context indicatoren gekozen. Deze staan hieronder weergegeven. Voor iedere indicator is ook een streefwaarde voor het jaar 2015 aangegeven. De stand van de indicatoren bij de start van het programma is te beschouwen als de nulmeting voor de effecten van het programma op de sociaal economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De mate waarin de indicatoren de doelen voor 2015 benaderen geeft een beeld van de mate waarin het programma effectief is. Omdat de macro-economische, statistische, gegevens over 2007 en 2008 nog niet bekend zijn ten tijde van het schrijven van dit verslag, kan op dit punt nog geen stand van zaken worden vermeld. Contextindicatoren Totaal / Doelstelling Bruto Regionaal Product (BRP) Werkgelegenheid Werkloosheid R&D uitgaven publiek Doel - - Procentuele groei boven Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Procentuele groei boven Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Afname verschil met Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Minimaal gelijke ontwikkeling als de nationale publieke R&D uitgaven R&D uitgaven privaat Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Stijging van het aandeel regionale private R&D uitgaven in totale regionale uitgaven. Participatiegraad (netto) tabel 2: indicatoren gehele programma Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Doel - - Afname verschil met Nederlands gemiddelde Uitgangsituatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.3 Uitvoering van het stimuleringsprogramma Managementautoriteit De managementautoriteit (SNN) draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het OP Noord. Zij legt verantwoording af aan de Europese Commissie en het Rijk. Tot haar taken behoren onder meer: OP Noord-Nederland, jaarverslag

9 De selectie van en besluitvorming over projecten op basis van de geldende criteria; Het verifiëren van cofinanciering bij projecten en nagaan of uitgaven door de eindbegunstigden voldoen aan de Europese en nationale regelgeving; Het verrichten van betalingen aan eindbegunstigden; Inrichting en beheer van een systeem voor digitale opslag van projectgegevens die nodig zijn voor monitoring, financieel management en audits en controle; Naleving van de bepalingen die gelden op het gebied van promotie en publiciteit; Informatieverstrekking ten behoeve van de certificeringsautoriteit; Begeleiding van het Comité van Toezicht en de stuurgroep; Opmaken van het jaarverslag en het eindverslag. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de managementautoriteit van het OP Noord. Het SNN heeft juridisch de vorm van een gemeenschappelijke regeling naar Nederlands recht en wordt gevormd door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Certificeringsautoriteit De certificeringsautoriteit is verantwoordelijk voor de certificering van betalingen, voordat betaalaanvragen bij de Europese Commissie worden ingediend. Zij ziet toe op de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de betaalaanvragen. Voor de Doelstelling 2-programma s in Nederland is één centrale certificeringsautoriteit aangewezen, te weten de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij is derhalve ook de certificeringsautoriteit voor het OP Noord. De taken van de Certificeringsautoriteit worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er worden voor het OP Noord geen andere, bemiddelende organisaties benoemd aan wie taken van de Certificeringsautoriteit worden overgedragen. Auditautoriteit De auditautoriteit heeft als verantwoordelijkheid de verificatie van het management- en controlesysteem van het OP Noord. Dit doet zij volgens een audit strategie, die bij de Europese Commissie wordt ingediend. De auditautoriteit is onafhankelijk van de management- en de certificeringsautoriteit. Binnen Nederland is de keuze gemaakt om de functie van auditautoriteit centraal te beleggen bij de Auditdienst van het ministerie van Financiën. Dit is de auditautoriteit van alle Nederlandse OP s. De taken van de Auditautoriteit worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de Auditdienst van het ministerie van Financiën. Er worden voor het OP Noord geen andere, bemiddelende organisaties benoemd aan wie taken van de Auditautoriteit worden overgedragen. Comité van Toezicht Sinds het nieuwe programma van start is gegaan, is tevens een Programmacommissie/Comité van Toezicht geïnstalleerd. Deze commissie houdt toezicht op de uitwerking van de programma's zoals vastgelegd in Koers Noord, op weg naar Pieken en het Europese programma OP Noord. De leden van het Comité van Toezicht/de Programmacommissie zijn afkomstig uit zowel de overheid als het bedrijfsleven van Noord- Nederland. OP Noord-Nederland, jaarverslag

10 De leden worden ondersteund door de secretarissen en de leden kunnen zich laten bijstaan door enkele adviseurs. De samenstelling in 2008 bestond uit de volgende personen: De heer J. A. Jorritsma (voorzitter SNN) De heer C. Kortleve (ministerie EZ, namens het Rijk) De heer S.H. Galema (provincie Fryslân) De heer J.J. Dijkstra (gemeente Groningen) De heer A. Terpstra (Foreign Media Group) De heer K. Duppen (RuG) De heer J.P. Vaessen (TT World) De heer H. Roeten (CNV) De heer R. Veenstra (CHN) De heer J. Th. A. Bressers (Universiteit van Wageningen, tot en met september 2008) De heer R. Rabbinge (Universiteit van Wageningen, met ingang van december 2008) De heer H.A.F. van der Vlist (Drenthe College) Secretarissen: De heer B.C. Eijgendaal (ministerie EZ, regio Noord) De heer J.G. Wiarda (Programmasecretaris) De heer C.W.M. Lander (Hoofd Uitvoeringsorganisatie SNN) Adviseurs: De heren K. Vandereecken/G. Muijzers (DG Regionaal Beleid, Europese Commissie) De heer R.G.J.H. van Raak (ministerie EZ, Directie Ruimtelijk Economisch Beleid) De heer R.A. Engelsman (directeur SNN) In 2008 is het Comité van Toezicht drie keer bijeengekomen. In 2008 zijn met name de uitvoeringskaders voor de programmaperiode aan de orde geweest. Zo is het Reglement van Orde vastgesteld, is de begroting voor uitvoeringskosten goedgekeurd inclusief EFRO-medefinanciering voor Technische Bijstand (prioriteit 4), en is de Administratieve Organisatie besproken. Ook het Communicatieplan en (wijzigingen van) het Toetsingskader zijn vastgesteld. Het Comité van Toezicht draagt ook verantwoordelijkheid voor voorgaande EFROprogramma s in Noord-Nederland. Voor dit Jaarverslag wordt dat verder buiten beschouwing gelaten. Stuurgroep Binnen het OP Noord is voorts een Stuurgroep aangewezen, met als voornaamste taak de beoordeling van subsidieaanvragen die binnen het OP Noord worden ingediend. Formeel adviseert de Stuurgroep over de toekenning van subsidies. Het SNN (Dagelijks Bestuur) besluit en geeft de beschikkingen af. De Stuurgroep opereert onder verantwoordelijkheid van de managementautoriteit en het Comité van Toezicht. De Stuurgroep in Noord-Nederland bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende partners: SNN (C.W.M. Lander,voorzitter, H. Cock, secretaris, A. Tuitman, notulen) Ministerie van Economische Zaken (T. Breimer) De grote steden (Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden: H. Besselse) OP Noord-Nederland, jaarverslag

11 De provincies (Drenthe, H. Hiemstra; Fryslân, J. Slijkhuis; Groningen, J.H. Vos) Op afroep: andere deskundigen Voor ieder lid is ook een plaatsvervanger aangewezen. Deze Stuurgroep bestrijkt, naast OP Noord ook het actuele Pieken in de Deltaprogramma Noord-Nederland en de voorgaande programmaperiode EPD Noord-Nederland In dit jaarverslag worden enkel beslispunten met betrekking tot OP Noord nader genoemd. In 2008 is de Stuurgroep een zevental keer bijeengekomen waarbij projecten zijn beoordeeld. Projecten die van een negatief advies zijn voorzien, komen verderop in dit verslag terug onder de respectieve prioriteiten. Daarnaast zijn er projecten van negatief advies voorzien vanwege onvoldoende aansluiting op, of bijdrage aan de programmadoelstellingen. De besluiten van het Dagelijks Bestuur zijn allen conform het advies van de Stuurgroep geweest. In 2008 zijn er geen andere onderwerpen aan de orde geweest in de vergaderingen van de Stuurgroep, die voor dit jaarverslag van belang zijn. Programmasecretariaat De dagelijkse aansturing van het OP Noord ligt in handen van het SNN. Het SNN is verantwoordelijk voor het secretariaat van het OP Noord. Het programmasecretariaat ondersteunt op de eerste plaats het SNN in haar functie van managementautoriteit, alsmede het Comité van Toezicht. De verschillende taken zijn vastgelegd in de Kaderverordening. Het programmasecretariaat besteedt specifiek aandacht aan het stimuleren van (potentiële) subsidieaanvragers om met subsidieaanvragen te komen die aansluiten bij de doelstellingen van het OP Noord alsmede de selectiecriteria en voorwaarden die zijn vastgelegd in het toetsingskader. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de drie provincies en de grote steden, die verenigd zijn in de werkgroep programmabeheer (zie ook hoofdstuk 5). Het stimuleren wordt ondersteund met diverse instrumenten zoals maatregelen op het gebied van promotie en publiciteit (zie hoofdstuk 6). In het hierna volgende hoofdstuk, wordt een overzicht geboden van de uitvoering verslagjaar 2008 van het Operationeel Programma Noord-Nederland OP Noord-Nederland, jaarverslag

12 2. Overzicht van de uitvoering van het operationeel programma Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de uitvoering in het verslagjaar 2008 van het Operationeel Programma Noord-Nederland Resultaten en voortgangsanalyse Informatie over de materiële voortgang Indicator Totaal Aantal R&D-projecten Doel projecten Aantal projecten gericht op stimulering ondernemerschap Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd R&D-investeringen privaat Doel R&D-investeringen publiek Doel Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleiner bedrijven < 5 jaar Aantal ondersteunde mkb-bedrijven Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis/researchinstellingen Doel ondersteunende bedrijven Doel ondersteunde bedrijven Doel samenwerkingsverbanden Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, landschap of cultureel erfgoed Doel projecten OP Noord-Nederland, jaarverslag

13 Indicator Totaal Aantal toeristisch-recreatieve projecten Doel projecten Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid Doel projecten Aantal hectare bedrijfsterreinen gemoderniseerd Aantal projecten gericht op milieu (incl. externe veiligheid en luchtkwaliteit) Aantal projecten gericht op ondernemerschap, stads- / wijkeconomie Aantal projecten gericht op participatie, leefbaarheid of sociale activering Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen Aantal hectare nieuwe bedrijfslocatie Aantal te vestigen bedrijven op nieuwe bedrijfslocaties Aantal gevestigde dan wel nieuwe bedrijven op gemoderniseerde bedrijfslocaties Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen tabel 3: voortgang indicatoren in totaal Doel ha Doel projecten Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel projecten Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel - - nvt; niet in OP, later toegevoegd Doel FTE OP Noord-Nederland, jaarverslag

14 Omdat er in 2007 en 2008 nog geen projecten zijn afgerond, en ook nog geen voortgangsrapportages zijn ontvangen, zijn de gerealiseerde scores voor alle indicatoren vooralsnog nihil. In hoofdstuk 3 wordt per prioriteit vermeld in welke mate de beschikte projecten, volgens hun projectplan, zullen bijdragen aan de (toekomstige) realisaties op deze indicatoren Financiële informatie Er zijn in 2008 nog geen uitgaven te rapporteren. Enkele projecten zijn beschikt en gestart met de uitvoering, maar er zijn door de beheersautoriteit nog geen rapportages van projecten gevraagd. Dit in verband met het eerst gereed maken van procedures en systemen. Derhalve is er ook nog geen betaalaanvraag door het programma gedaan bij de Europese Commissie. Wel zijn er voorschotten van de Europese Commissie ontvangen, cumulatief totaal 5% van het beschikbare EFRO-budget. In hoofdstuk 3 wordt per prioriteit vermeld in welke mate de beschikte projecten, volgens hun projectplan, een beroep doen op het beschikbare EFRO-budget. Gecertificeerde uitgaven Prioritaire as 1 Uitgaven die door begunstigden zijn betaald en zijn opgenomen in aan de managementautoriteit toegezonden betalingsaanvragen (TK) Overeenkomstige Overheidsbijdrage (TO) EFRO Private uitgaven Uitgaven door de instantie die verantwoordelijk is voor betalingen aan de begunstigden Totaal aan van de Commissie ontvangen betalingen Vermeld het fonds EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO Waarvan uitgaven van het ESF-type Waarvan uitgaven van het EFRO-type Prioritaire as 2 Vermeld het fonds EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO Waarvan uitgaven van het ESF-type Waarvan uitgaven van het EFRO-type OP Noord-Nederland, jaarverslag

15 Prioritaire as 3 Uitgaven die door begunstigden zijn betaald en zijn opgenomen in aan de managementautoriteit toegezonden betalingsaanvragen (TK) Overeenkomstige Overheidsbijdrage (TO) EFRO Private uitgaven Uitgaven door de instantie die verantwoordelijk is voor betalingen aan de begunstigden Totaal aan van de Commissie ontvangen betalingen Vermeld het fonds EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO EFRO Waarvan uitgaven van het ESF-type Waarvan uitgaven van het EFRO-type Prioriteit 4 TB Werkvoorschot 0, 0, 0, ,- Totaal-generaal ,- Totaal in overgangsregio s in het totaal-generaal Totaal in niet-overgangsregio s in het totaalgeneraal Uitgaven van het ESF-type in het totaal-generaal als het operationeel programma wordt medegefinancierd door het EFRO Uitgaven van het EFRO-type in het totaal-generaal als het operationeel programma wordt medegefinancierd door het ESF tabel 4: tabel financiële informatie ,- OP Noord-Nederland, jaarverslag

16 2.1.3 Informatie over de uitsplitsing van het gebruik van de fondsen Het onderwerp informatie over de uitsplitsing van het gebruik van de fondsen is niet van toepassing op het OP Noord Bijstand per doelgroep Het onderwerp bijstand per doelgroep is niet van toepassing op het OP Noord. Het programma richt zich niet op specifieke doelgroepen. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en gelijke toegankelijkheid voor minder-validen zijn randvoorwaarden voor alle projecten Terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand Het onderwerp terugbetaalde of opnieuw gebruikte bijstand is niet van toepassing op het verslagjaar 2008 van het OP Noord Kwalitatieve analyse Medio 2009 rondt de Beheersautoriteit van OP Noord een inhoudelijke analyse af, die momenteel wordt uitgevoerd op de beschikte projecten en op de projecten in de pijplijn. De uitkomsten hiervan zullen in het jaarverslag 2009 nader aan bod komen. Een eerste indruk op hoofdlijnen is wel reeds beschikbaar en is ook in dit jaarverslag 2008 verwerkt. In de beschikte projecten (zie hoofdstuk 3) wordt in voldoende mate invulling gegeven aan de ten doel gestelde indicatoren. Ook hebben de projecten, met name in prioriteit 1, een overwegend innovatief karakter. Daarmee wordt volop bijgedragen aan de zogenaamde Lissabonstrategie. Het streven minimaal 75% van het EFRO-budget aan de earmarks van de Lissabonstrategie te besteden, wordt tot dusverre gerealiseerd. In de beschikte projecten valt circa 37 miljoen direct onder een Lissabon-earmark (t.o.v. 50 miljoen = 74%) en indirect. Zie bijlage A, tabel A.1. Door de integrale uitvoering van de verschillende programma s in Noord-Nederland is gewaarborgd, dat EFRO-projecten in voldoende mate bijdragen aan de regionale doelen, zoals de versterking van de sectoren uit het Pieken in de Delta-programma Noord. Naast technologische ontwikkeling kenmerkt de kenniseconomie zich door het opbouwen en in stand houden van netwerken. Daar waar gespecialiseerde kennis aanwezig is, gecombineerd met een innovatief bedrijfsleven en een aantrekkelijk woonklimaat, ontstaan knooppunten. Economische activiteiten zullen zich concentreren rondom dergelijke knooppunten. Dat verklaart de groeiende betekenis van regionale ontwikkeling. Om deze ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen, is een aantal netwerkprojecten gehonoreerd. Bedoeling daarvan is dat verbindingen tot stand gebracht worden tussen ondernemers en kennisinstellingen, en tussen ondernemingen onderling. Alle projecten bevatten een mix van kennis vergaren, kennisoverdracht, omzetten van kennis in innovaties en het vermarkten van die innovaties. OP Noord-Nederland, jaarverslag

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering Jaarverslag 2014 Colofon/ Identificatie Dit is een uitgave van Stimulus Programmamanagement namens de Beheersautoriteit provincie Noord-Brabant. Copyright 2015 Mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Finish in zicht 1 Finish in zicht Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim 169 miljoen uit het Europees

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2004 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie