STICHTING EDS PENSIOENFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING EDS PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den IJssel Postbus 2233 Postbus GE Utrecht 2900 AN Capelle aan den IJssel

2 INHOUD Karakteristieken van het pensioenfonds... 1 Profiel...1 Organisatie...1 Meerjarenoverzicht van Kerncijfers en kentallen...5 Verslag van het verantwoordingsorgaan... 6 Bevindingen en conclusie...7 Reactie van het bestuur...8 Bestuursverslag... 9 Hoofdlijnen...9 Goed pensioenfondsbestuur...11 Pensioenparagraaf...15 Beleggingenparagraaf...20 Financiële paragraaf...25 Actuariële paragraaf...27 Risicoparagraaf...29 Toekomstparagraaf...31 Jaarrekening Balans...33 Staat van baten en lasten...34 Kasstroomoverzicht...35 Algemene toelichting...36

3 Toelichting balans...42 Toelichting financiële instrumenten...47 Toelichting staat van baten en lasten...53 Toelichting kasstroomoverzicht...58 Overige gegevens Actuariële verklaring...60 Accountantsverklaring...62

4 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS Profiel Stichting EDS Pensioenfonds (EPF), statutair gevestigd te Utrecht is opgericht op 12 oktober De laatste statutenwijziging was op 26 april De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij koepelorganisatie OPF. Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenreglementen, zoals deze gelden voor de aangesloten onderneming, Electronic Data Systems International B.V. Hiertoe wordt voor de werkgever en 3069 deelnemers en gewezen deelnemers/slapers circa EUR 174 miljoen vermogen belegd. De volgende regelingen worden uitgevoerd: Pensioenregeling I per 1 januari 2001, voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2006 voor deelnemers geboren voor Pensioenregeling II per 1 januari 2006 voor deelnemers met een toetredingsdatum na of geboren na Organisatie Bestuur Het EPF wordt beheerd door een bestuur bestaande uit 6 leden. EDS International BV benoemt 3 bestuurders, die geen (gewezen) deelnemer hoeven te zijn. De overige bestuurders worden benoemd op voordracht van de ondernemingsraad door de deelnemersraad, mede rekening houdend met de belangen van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Een bestuurder kan niet tevens lid zijn van de deelnemersraad. Bladzijde 1

5 De bestuurssamenstelling op 31 december 2007 was als volgt: Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Aftredend D.P. Markenstein Voorzitter Werkgever J. Vrijenhoek Vice voorzitter Werknemers R. Korevaar Secretaris Werknemers G. de Boeck Vice secretaris Werkgever M.F.A.A. Maesschalck Lid Werkgever R.W.M. Smits Lid Werknemers Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Mevrouw A.G. de Kruijf assisteert het bestuur in de dagelijkse werkzaamheden en de heer drs. J.C. Zijdewind is als adviseur bij het fonds betrokken. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Alle operationele besluiten worden voorgelegd aan ten minste één medebestuurslid. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is op ingesteld en als volgt samengesteld: Naam Functie Namens L. Terwel Voorzitter Werkgever P.L.G. Frequin Secretaris Gepensioneerden M.B.P.M. van Haren Vice voorzitter Werknemers R. P. van Maanen Werknemers G. A. van Charante Gepensioneerden Bladzijde 2

6 De belangrijkste taken zijn van het Verantwoordingsorgaan zijn het beoordelen van de manier waarop het Bestuur het EPF leidt, over het beleid en over de manier waarop het Bestuur het beleid uitvoert. Daarnaast mag het Verantwoordingsorgaan advies uitbrengen over de vaststelling of wijziging van: vergoedingsregelingen voor Bestuursleden, vorm en samenstelling van het intern toezicht, de klachtenprocedure en het communicatiebeleid. Intern toezicht Het bestuur heeft gekozen voor een visitatiecommissie, die eens in de drie jaar (voor het eerst uiterlijk in het jaar 2010) het functioneren van het pensioenfonds zal gaan evalueren en toetsen. Het gaat dan om een beoordeling van de beleid-, bestuursprocedures en processen en de controle omgeving van het fonds. Deelnemersraad De deelnemersraad is samengesteld uit deelnemers (5) en gepensioneerden (1) en vergadert eenmaal per jaar samen met het bestuur. Bij belangrijke wijzigingen, zoals omschreven in de ABTN en het reglement van de deelnemersraad vraagt het bestuur advies aan de deelnemersraad. De deelnemersraad is met ingang van als volgt samengesteld: Naam Functie Namens G. A. van Charante Voorzitter Deelnemers A. Terpstra Secretaris Deelnemers C.J.C. van Hees Deelnemers J. Barnouw Gepensioneerden J.T.G. Broekman Deelnemers P.L.G. Frequin Plaatsvervanger Gepensioneerden Vacature Vacature Deelnemers Deelnemers Uitvoeringsorganisatie De uitvoeringsorganisatie is ExcellerateHRO Nederland B.V. De werkzaamheden betreffen pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Bladzijde 3

7 De belangrijkste vermogensbeheerders zijn Aegon Investment Management B.V. en ING Investment Management B.V. Beleggingscommissie Na de overdracht van het vermogensbeheer naar een externe partij heeft het bestuur een beleggingscommissie opgericht met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerder, het voeren van een beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark en het opstellen van het beleggingsplan. De commissie is samengesteld uit leden van het bestuur, met een stemverhouding conform het bestuursreglement. Daarnaast kunnen externe deskundigen benoemd worden; deze hebben geen stem. De samenstelling van de beleggingscommissie op 31 december 2007 was als volgt: Naam Vanuit J. Vrijenhoek Bestuur M.F.A.A. Maesschalck R.W.M. Smits Bestuur Bestuur Compliance officer Het bestuur heeft ingestemd met de benoeming van de mevrouw A.G. de Kruijf tot compliance officer van het fonds. Externe ondersteuning Het fonds wordt bijgestaan door externe deskundigen voor actuariaat en risicobeheersing op lange termijn, door de externe adviserende actuaris en een gespecialiseerde beleggingsadviseur. Deze deskundigen worden geleverd door Mercer en Towers-Perrin. Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door drs. J.C. Zijdewind als algemeen adviseur. Bladzijde 4

8 Meerjarenoverzicht van Kerncijfers en kentallen Aantal verzekerden Actieve deelnemers Gewezen deelnemers ('slapers') Gepensioneerden Totaal Reglementvariabelen Indexatie actieven per 1 januari 1,85% 0,98% 1,26% 2,03% 1,62% Indexatie inactieven per 1 januari 0,88% 1,60% 1,36% 2,30% 1,52% Pensioenuitvoering Feitelijke premie Kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Uitkeringen Vermogenssituatie en solvabiliteit* Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad 122,7% 122,8% 116,9% 105,9% 103,3% Vereiste dekkingsgraad 126,0% 124,5% 124,8% 124,6% 121,4% Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Overige beleggingen Liquide middelen Beleggingsperformance Beleggingsrendement 0,4% 3,7% 14,7% 7,5% 7,0% Benchmark 1,4% 4,0% 14,6% 7,0% 7,1% Alle genoemde getallen en percentages per 31 december van het betreffende jaar. Tot en met 2006 op basis van Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP) en 2007 op basis van Financieel Toetsingskader (FTK). Bladzijde 5

9 VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN Het verantwoordingsorgaan van het fonds is op 1 januari 2008 ingesteld. Bij oprichting is een reglement vastgesteld op basis van de uitgangspunten van Pension Fund Governance. Hierbij zijn de frequentie van het overleg met het bestuur, de te behandelen onderwerpen met betrekking tot het beleid en de verantwoording van het orgaan vastgesteld. In het overleg tussen bestuur en verantwoordingsorgaan zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Beleid Waarborgen voor interne beheersing Uitvoeringsovereenkomst Financiële en actuariële analyses Uitvoeringsovereenkomst Vooruitzichten Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van zijn taakuitoefening kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar In dit eerste jaar van functioneren is geen overleg geweest met accountant en/of andere externe deskundigen. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden; het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht; het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; het waarborgen van interne beheersing. Het verantwoordingsorgaan heeft geen advies uitgebracht. Bladzijde 6

10 Bevindingen en conclusie Het Verantwoordingsorgaan (V.O.) van de stichting pensioenfonds EDS heeft een oordeel gevormd over het functioneren en presteren van het bestuur van de stichting in Van het verslagjaar zijn alle notulen en vergaderstukken ontvangen alsmede eerdere verslagen. Deze zijn doorgenomen en geanalyseerd. Hierna zijn vragen geformuleerd voor het bestuur die zijn gegroepeerd in vier hoofdtaken van het fonds. Deze zijn in volgorde van oplopend belang: 1. Communicatie 2. Uitvoering 3. Actuariaat 4. Beleggen Het bestuur heeft de vragen uitvoerig en naar tevredenheid beantwoord. Het Verantwoordingsorgaan heeft de volgende opmerkingen: 1. Communicatie 2. Uitvoering 3. Actuariaat a. Het V.O. is blij dat wordt onderkend dat de informatievoorziening richting de deelnemers niet voldoende was en dat er concrete stappen worden gezet ter verbetering. a. Het V.O. is het met het bestuursbeleid eens om dagelijkse uitvoerende taken zoveel mogelijk uit te besteden aan de externe uitvoeringsorganisatie en te concentreren op bestuurlijke taken; b. Het V.O. beveelt aan de bestuurlijk relevante deskundigheid van bestuursleden te toetsen aan de hand van externe toetsten; c. Het V.O. signaleert het ontbreken van een plan voor deskundigheidsbevordering voor de leden van de Deelnemersraad; d. Het V.O. vraagt aandacht voor de doorlooptijd bij klachtafhandeling en het aantal klachten; e. Het V.O. acht het gewenst de agenda van de toezichthouder DNB nauwlettend te volgen en vereiste besluiten door het bestuur tijdig op te leveren. a. Herijking van het beleid op FTK in plaats van APP had met ingang van 2007 effectief moeten zijn. Bladzijde 7

11 4. Beleggen a. De ruime bandbreedte voor het tactisch inzetten van het instrument ter afdekking van renterisico dient te worden onderbouwd. b. Ondanks de zwaardere lasten die terecht zijn genomen in verband met toegenomen levensverwachting en een gestegen verwachte levensverwachting (sterftetrend) is de dekkingsgraad van het fonds op peil gebleven. Het Verantwoordingsorgaan constateert eensgezind dat overall het bestuur professioneel en naar tevredenheid heeft gefunctioneerd in Opgetekend te Utrecht op 28 mei 2008, Werkgeversvertegenwoordiging L. Terwel, voorzitter Werknemersvertegenwoordiging M.B.P.M. van Haren, vicevoorzitter R.P. van Maanen Gepensioneerdenvertegenwoordiging G.A. van Charante P. Frequin Reactie van het bestuur. Het bestuur waardeert het bijzonder dat het verantwoordingsorgaan direct na haar instelling op 1 januari 2008 bereid is geweest haar oordeel te geven over het verslagjaar Het bestuur is blij met de conclusie het bestuur professioneel en naar tevredenheid heeft gefunctioneerd in De opmerkingen van het verantwoordingsorgaan neemt het bestuur mee in de besluitvorming in de komende periode. Bladzijde 8

12 BESTUURSVERSLAG Hoofdlijnen Algemeen. Het verslagjaar 2007 heeft voor het fonds in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe regelgeving. Een werkgroep heeft de besluitvorming voorbereid met betrekking tot de invoering van de principes van goed pensioenfondsbestuur. Het bancaire product van ING Investment Management heeft het verzekerde product van Nationale Nederlanden voor het excedentdeel van de pensioenregeling vervangen. Door de ontsluiting van de detailgegevens over stortingen en transacties is de transparantie sterk toegenomen en kan iedere deelnemer op ieder moment van de dag de status van dit deel van zijn pensioen inzien. Het bestuur heeft zijn medewerking verleend aan een studie van de CAO-partijen om inzicht te verkrijgen in de te verwachten kosten in relatie tot een gewenste indexatieambitie. De afspraak van de gewenste indexatieambitie in de CAO heeft (nog) niet plaatsgevonden en heeft het bestuur eind 2007 doen besluiten een (voorlopig) indexatiebeleid te voeren. De verwachting is dat partijen in 2008 tot een afspraak zullen komen. Belangrijke bestuursbesluiten. Het beleid ten aanzien van uitkering van excedentkapitaal. Het bestuur heeft vastgesteld dat het (oude) beleid waarbij het excedentkapitaal altijd verviel aan het fonds bij overlijden van de deelnemer ongewenst is, omdat een deel van dit kapitaal door overwaarde kan zijn ontstaan of als gevolg van compensatiepremies. Het nieuwe beleid voorziet er in dat er vanuit het excedentkapitaal, eventueel aangevuld vanuit de nabestaandenrisicoverzekering, altijd een maximale uitkering wordt gedaan in de vorm van een nabestaandenpensioen. Er is eveneens een mantelcontract met Fortis afgesloten op basis waarvan een standaard aanbieding wordt gedaan voor een pensioenuitkering op basis van het opgebouwde excedentkapitaal. In dit mantelcontract zijn gunstige voorwaarden bedongen. Betrokkene zal dringend worden aangeraden ook elders offertes te vragen. Studie handboek Administratieve Organisatie Interne controle (AO-IC). Het doel van de studie handboek AO-IC is het beschrijven van taken, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen. Het vastleggen is bedoeld om het functioneren van het bestuur te Bladzijde 9

13 verbeteren en veranderingen in de samenstelling van het bestuur eenvoudiger op te kunnen vangen. Er is een aanvang gemaakt met de studie. De afronding is gepland in Besluit afkoop kleine pensioenen. De regelgeving biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen om de administratieve last te verlagen. Gelet op de toename van het aantal slapers van 932 [2003] tot 1306 in 2007 en de erbij behorende indexatie- en administratieve last, heeft het bestuur het besluit genomen gebruik te maken van deze mogelijkheid. De uitvoering van dit besluit zal niet eerder dan in 2008 zijn beslag krijgen. Samenstelling deelnemersraad. Het bestuur heeft in het kader van de nieuwe regelgeving de samenstelling van de deelnemersraad nog eens bezien en deze voor de nieuwe periode vastgesteld op 6 leden namens de actieven en 1 lid namens de uitkeringsgerechtigden. Invoering generatietafels. Met de invoering van het nieuwe financiële toetsingskader (FTK) dient het fonds in haar reservering rekening te houden met de voorzienbare toename in overlevingskansen. Het bestuur heeft daarom ook besloten de overlevingstafels GBM/GBV te vervangen door overlevingstafels Generatietafel met startperiode in 2007 en volgende jaren steeds een jaar opschuivend. De financiële last hiervan is in een keer genomen met een substantieel lagere dekkingsgraad en minder indexatie ruimte als gevolg. Het bestuur vindt dit echter verantwoord omdat op basis van de in 2007 uitgevoerde continuïteitsanalyse over de lange termijn verwacht mag worden dat gemiddeld tussen de 75% en de 85% van de indexatie gerealiseerd wordt. Wijziging strategisch beleggingsbeleid. Om een optimaal rendement te behalen bij zo laag mogelijke risico s en aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving, heeft het bestuur besloten in te stemmen met een nieuw strategisch beleggingsbeleid. Hierover wordt in de beleggingenparagraaf nadere toelichting gegeven. Nieuwe uitvoeringsovereenkomst Het pensioenfonds en de werkgever hebben op 4 december 2007 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten die in gaat op 1 januari In deze overeenkomst zijn op hoofdlijnen de volgende onderwerpen geregeld: Bladzijde 10

14 De premie zal ten minste gelijk zijn aan de kostendekkende premie. Voor de risicodekkingen voor het ANW-hiaat en het WIA-excedent zal een premie worden betaald die ten minste gelijk is aan de kosten van deze dekkingen. De premie wordt per kwartaal voldaan door de werkgever. De werkgever verstrekt de informatie die het fonds nodig heeft voor haar uitvoeringstaak. Het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement gebeurt door het fonds in overeenstemming met de pensioenovereenkomst (CAO) en de wet. Het fonds verleent toeslagen (indexatie) op basis van het bepaalde over toeslagen in de pensioenovereenkomst (CAO). Bij inkomende en uitgaande collectieve waardeoverdracht is de (benodigde) dekkingsgraad mede bepalend voor de hoogte van de extra storting door werkgever. Bij uitgaande collectieve waardeoverdracht is de (benodigde) dekkingsgraad mede bepalend voor de hoogte van de extra storting door werkgever. De werkgever stort extra premie indien het fonds een tekort heeft. Samenwerking met deelnemersraad. Het bestuur heeft de samenwerking met de deelnemersraad als zeer prettig ervaren. In een open en constructieve wijze van communiceren zijn de beleidswijzigingen met elkaar besproken. Het bestuur waardeert het bijzonder dat de deelnemersraad bereid is geweest enkele adviesverzoeken met spoed te behandelen. Goed pensioenfondsbestuur Het bestuur onderschrijft de principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld en die in de Pensioenwet zijn opgenomen. Het bestuur streeft er naar om deze principes na te leven. Overeenkomstig de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft het bestuur in zijn statuten een procedure opgenomen teneinde zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden, periodiek te evalueren. Deze zelfevaluatie van het bestuur zal voor het eerst in het jaar 2008 plaatsvinden waarna hierover (in algemene termen) verantwoording zal worden afgelegd in het jaarverslag over boekjaar Het bestuur is van mening dat in het verslagjaar zo veel als mogelijk is voldaan aan de meest recente principes van goed pensioenfondsbestuur en dat het heeft zorg gedragen voor een integere bedrijfsvoering. In 2008 zal extra aandacht worden gegeven aan het onderdeel administratieve organisatie en communicatie. Bladzijde 11

15 Integere bedrijfsvoering Wettelijk is geregeld dat een pensioenfonds maatregelen dient te treffen die goed pensioenfondsbestuur waarborgen. Met de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 zijn de STAR-principes voor pension fund governance (PFG) verankerd in het wettelijk kader. Deze 32 principes betreffen de onderdelen zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Het beleid van een fonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de Pensioenwet. Dit houdt onder meer in: Adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing. Analyse en beheersing van integriteitrisico s. Voorkomen van belangenverstrengeling. Duurzame beheersing van (financiële) risico s. Eenmaal per drie jaar een continuïteitsanalyse. Intern toezicht en verantwoordingsorgaan Het bestuur van het fonds besteedt conform de Pensioenwet en de daarin opgenomen eisen voor goed pensioenfondsbestuur veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing. Reglementair is bepaald hoe het bestuur omgaat met de rol als bestuur en invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Vanaf 1 januari 2008 is het verantwoordingsorgaan (VO) actief. Het VO bestaat uit maximaal twee vertegenwoordigers van de werkgever, maximaal twee vertegenwoordigers van de deelnemers (benoemd door de deelnemersraad) en maximaal twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden (eveneens benoemd door de deelnemersraad). De opbouw is zodanig dat zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de deelnemersraad teneinde overlapping te voorkomen. De verantwoording die het bestuur aflegt, is onderdeel van de jaarverslagcyclus en in dat kader ook het formele overleg te voeren tussen het bestuur en VO. Het bestuur zal jaarlijks, voor het eerst over het verslagjaar 2007, verantwoording afleggen aan het Verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiging van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. De opzet en inhoud van het jaarverslag zijn meer toegesneden op de verantwoordingswijze. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van het Verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur in 2007 gevoerde beleid. In het kader van goed pensioenfondsbestuur zal het bestuur voorts zorgdragen voor intern toezicht. Het bestuur heeft hierbij gekozen voor een visitatiecommissie, die eens in de drie jaar (voor het eerst Bladzijde 12

16 uiterlijk in het jaar 2010) het functioneren van het pensioenfonds zal gaan evalueren en toetsen. Het gaat dan om een beoordeling van de beleid-, bestuursprocedures en processen en de controle omgeving van het fonds. Tevens behelst het een beoordeling van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd alsmede een beoordeling van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. Het bestuur zal in 2008 voorbereidingen treffen om een visitatiecommissie in te stellen, die zal bestaan uit drie onafhankelijke, externe, personen die verder geen banden met het pensioenfonds zullen hebben. Medezeggenschap Al enige jaren is er binnen het fonds een deelnemersraad actief welke gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert over belangrijke (voorgenomen) besluiten. Deskundigheidsbevordering Mede in verband met het grote aantal wijzigingen in de bestuurssamenstelling in de afgelopen twee jaar wordt een trainingsprogramma voor alle leden van het bestuur opgesteld. De eisen voor bestuursleden zijn van toepassing op nieuwe benoemingen of herbenoemingen vanaf 1 januari Voorts moeten pensioenfondsen in de jaarverantwoording over 2008 verslag doen van de activiteiten die zij hebben ontplooid om ervoor te zorgen dat het bestuur als collectief aan de eisen voldoet. In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van het bestuur. Het bestuur is hierbij uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in het plan van aanpak Deskundigheidsbevordering van VB, OPF en UvB d.d. 16 april Naast het op individueel vlak volgen van workshops en cursussen heeft de voorzitter van het bestuur de taak gekregen om de bestuursleden te evalueren op basis van voornoemde eisen. Deze evaluatie zal afgerond worden in 2008 en in een trainingsplan worden vastgelegd. Naleving wet- en regelgeving Het bestuur heeft geen overtredingen van wet- en regelgeving vastgesteld. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden de gedragscode getekend. Dit is ook dit jaar gebeurd. Bladzijde 13

17 Toezichthouder Een vertegenwoordiging van DNB is op 4 september 2007 op bezoek geweest en heeft gesproken met enige bestuursleden. De belangrijkste punten die zijn besproken betreffen de financiële situatie van het fonds en het daarbij behorende herstelplan, de voortgang van de ALM studie en continuïteitsanalyse, de onduidelijkheid over de financieringsovereenkomst door het ontbreken van een CAO, de wijze waarop het fonds omgaat met afdekking van het renterisico, de aanpassing van de financieringsovereenkomst m.b.t. collectieve waardeoverdracht en de datum waarop de ABTN aan DNB wordt opgeleverd. Belangrijkste uitkomst van het gesprek is een afspraak over de datum van oplevering van de ABTN, een herstelplan en een onderbouwing van het beleid met betrekking tot renterisico. Overigens zijn al deze stukken in 2008 ingeleverd bij DNB en goedgekeurd. Uitbesteding Het bestuur heeft diverse malen overleg gevoerd met de uitvoeringsorganisatie over de dienstlevering overeenkomstig de service level agreement. Daarnaast heeft het bestuur aanvullende vragen gesteld aan de uitvoeringsorganisatie over bepaalde aspecten van de kwaliteit van de beheersmaatregelen.. Het bestuur betreurt het dat de beantwoording van de vragen die aan de helpdesk zijn gesteld, langer op zich laat wachten dan wenselijk is. Er zijn afspraken gemaakt met de uitvoeringsorganisatie over het inzetten van meer personeel om de achterstanden in te lopen. Communicatie In het boekjaar is veel aandacht besteed aan communicatie. Op basis van de beleidsregel toeslagenmatrix en in overeenstemming met de eisen van de Pensioenwet is voor de door het fonds uitgevoerde pensioenregeling het beleid, de ambitie en de financiering van de indexatie vastgesteld. Het pensioenreglement is hiermee in overeenstemming gebracht en de indexatieverwachting is inmiddels naar de deelnemers en pensioengerechtigden uitgesproken. In overeenstemming met de door de koepels geïntroduceerde doelstelling om eenvormige, eenduidige en duidelijke pensioenoverzichten te verstrekken (uniform pensioenoverzicht, UPO), is aan alle deelnemers een pensioenoverzicht op basis van de huidige regeling uitgereikt. Het UPO zal voor het eerst in 2008 worden gebruikt. Het fonds is daarnaast voornemens voor de deelnemers een pensioenplanner in te voeren, waarmee op basis van actuele gegevens verschillende pensioenscenario s kunnen worden doorgerekend. Het bestuur vertrouwt erop hiermee een belangrijke stap voorwaarts in de pensioencommunicatie te zetten/hebben gezet. Bestuursvergaderingen Het bestuur van het fonds heeft het afgelopen jaar elfmaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren de selectie van de externe vermogensbeheerder, het strategisch beleggingsbeleid, de Bladzijde 14

18 bevoegdheden van de beleggingscommissie en de wijzigingen die de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader en de Pensioenwet met zich meebrengen. Pensioenparagraaf In deze paragraaf dient vanaf het verslagjaar 2008 aandacht te worden gegeven aan de inhoud en wijzigingen van de belangrijkste fondsdocumenten: de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en de pensioenregeling. De pensioenovereenkomst is vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) die geldt voor de werknemers van de aangesloten onderneming, EDS. Per 1 januari 2008 dient het fonds te handelen overeenkomstig de Pensioenwet op onderstaande onderwerpen: Indexatiematrix. Startbrief voor nieuwe deelnemers. Informatieverplichtingen. Uitruil ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Uitvoeringsovereenkomst tussen pensioenfonds en werkgever. Pension Fund Governance (principes voor goed pensioenfondsbestuur). In 2007 heeft bovenstaande de nodige aandacht gekregen. In 2008 wordt het indexatielabel definitief vastgesteld. Het indexatielabel is een zeer vereenvoudigde weergave van de toestand waarin een pensioenfonds zich bevind en beoogt deelnemers een beeld te geven van de kans dat een fonds in de toekomst indexaties kan toekennen. In verband met de onzekerheid ten aanzien van de voorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomsten, de geformuleerde ambitie en de afgesproken wijze van financieren hebben pensioenfonds en de werkgever voor 2007 een tijdelijke uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Op hoofdlijnen zijn de volgende onderwerpen geregeld: De pensioenpremie voor de basisregeling bedraagt 21,3% van de pensioengrondslag. De premie voor de excedentregeling, compensatieregeling, de individuele bijspaarregeling, de bonusregeling, de ANW-hiaat regeling en de WIA-excedentregeling wordt apart afgedragen. De premie voor de laatste twee elementen zijn in overeenstemming met voorgaande jaren gebaseerd op de vaste percentages respectievelijk 0,5% en 1% van de pensioengrondslag. Er geldt een bijstortingsverplichting in geval de dekkingsgraad per 31 december op marktwaarde lager is dan 110% voor 1/3 van het verschil. De betaling van de voorschotpremie geschiedt per kwartaal. Bladzijde 15

19 Kenmerken van de regelingen De volgende regelingen worden uitgevoerd: Pensioenregeling I per 1 januari 2001, voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2006 voor deelnemers geboren voor Pensioenregeling II per 1 januari 2006 voor deelnemers met een toetredingsdatum na of geboren op of na De belangrijkste kenmerken van de beide regelingen zijn als volgt: Pensioensysteem Toeslagverlening Pensioenregeling I Basisregeling (middenloon) tot Excedentregeling (premie) vanaf Voorwaardelijk Pensioenregeling II Pensioenleeftijd Pensioengevend salaris Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en ploegentoeslag Franchise Pensioengrondslag Vakantietoeslag 8,0% Eindejaarsuitkering 7,0% Opbouwpercentage 2,0% Nabestaandenpensioen Wezenpensioen ANW-aanvulling WIA-excedentregeling Eigen bijdrage Overbruggingspensioen Basisregeling: jaarsalaris franchise (max ) Excedentregeling: jaarsalaris Op risicobasis 70% van het te bereiken pensioen op pensioenleeftijd Op risicobasis Op risicobasis 8%, 14% of 18% van het 10% van het te bereiken pensioen pensioensalaris voor respectievelijk op pensioenleeftijd per kind met een 1, 2 en 3 of meer kinderen op basis maximum van 70% totaal van het maximaal te bereiken aantal deelnemersjaren op pensioenleeftijd De hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. Basisregeling: 2,1% Excedentregeling: 50% van de premie Per deelnemersjaar 1/37 van de n.v.t. franchise Bladzijde 16

20 Toeslagbeleid De op 1 januari opgebouwde pensioenrechten van pensioengerechtigden en de op 1 januari opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers kunnen jaarlijks per die datum worden geïndexeerd met maximaal de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens tussen oktober en oktober daaraan voorafgaand, zoals vastgesteld door het CBS. De op 1 januari opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers kunnen jaarlijks per die datum worden geïndexeerd met maximaal de stijging van de CAO lonen (inclusief bijzondere beloningen) van volwassen werknemers in het particuliere bedrijf tussen oktober en oktober daaraan voorafgaand, zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur beslist echter jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Ter financiering van deze voorwaardelijke indexatietoezeggingen is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Deze indexatie zal slechts worden verleend indien en voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Het indexatiebeleid zal hierbij tevens gericht zijn op het aanwezig zijn van voldoende middelen na verlening van de indexatie. Jaarlijks stelt het bestuur, na ter zake advies van de adviserend actuaris te hebben ingewonnen, vast of de financiële positie van het fonds het toelaat om de in het voorgaande beschreven indexatie toe te kennen. Verwachte wijzigingen in het komend jaar Op basis van de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en vakorganisaties zullen het fonds en de onderneming de bestaande uitvoeringsovereenkomst herzien en waar nodig aanpassen op de overeengekomen pensioentoezegging. Mutatieoverzicht deelnemers Actieven en arbeidongeschikten Beginstand Nieuwe toetredingen Ontslag Ingang pensioen Overlijden Andere oorzaken Eindstand Bladzijde 17

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Stichting Pensioenfonds Xerox Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Xerox Maasheseweg 89, 5804 AB Venray bezoekadres Postbus 43, 5800 MA Venray postadres 0478 52 52 51 telefoon info@xeroxpensioenfondsen.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie