STICHTING EDS PENSIOENFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING EDS PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den IJssel Postbus 2233 Postbus GE Utrecht 2900 AN Capelle aan den IJssel

2 INHOUD Karakteristieken van het pensioenfonds... 1 Profiel...1 Organisatie...1 Meerjarenoverzicht van Kerncijfers en kentallen...5 Verslag van het verantwoordingsorgaan... 6 Bevindingen en conclusie...7 Reactie van het bestuur...8 Bestuursverslag... 9 Hoofdlijnen...9 Goed pensioenfondsbestuur...11 Pensioenparagraaf...15 Beleggingenparagraaf...20 Financiële paragraaf...25 Actuariële paragraaf...27 Risicoparagraaf...29 Toekomstparagraaf...31 Jaarrekening Balans...33 Staat van baten en lasten...34 Kasstroomoverzicht...35 Algemene toelichting...36

3 Toelichting balans...42 Toelichting financiële instrumenten...47 Toelichting staat van baten en lasten...53 Toelichting kasstroomoverzicht...58 Overige gegevens Actuariële verklaring...60 Accountantsverklaring...62

4 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS Profiel Stichting EDS Pensioenfonds (EPF), statutair gevestigd te Utrecht is opgericht op 12 oktober De laatste statutenwijziging was op 26 april De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij koepelorganisatie OPF. Het fonds heeft tot doel uitvoering te geven aan de pensioenreglementen, zoals deze gelden voor de aangesloten onderneming, Electronic Data Systems International B.V. Hiertoe wordt voor de werkgever en 3069 deelnemers en gewezen deelnemers/slapers circa EUR 174 miljoen vermogen belegd. De volgende regelingen worden uitgevoerd: Pensioenregeling I per 1 januari 2001, voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2006 voor deelnemers geboren voor Pensioenregeling II per 1 januari 2006 voor deelnemers met een toetredingsdatum na of geboren na Organisatie Bestuur Het EPF wordt beheerd door een bestuur bestaande uit 6 leden. EDS International BV benoemt 3 bestuurders, die geen (gewezen) deelnemer hoeven te zijn. De overige bestuurders worden benoemd op voordracht van de ondernemingsraad door de deelnemersraad, mede rekening houdend met de belangen van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Een bestuurder kan niet tevens lid zijn van de deelnemersraad. Bladzijde 1

5 De bestuurssamenstelling op 31 december 2007 was als volgt: Naam Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Aftredend D.P. Markenstein Voorzitter Werkgever J. Vrijenhoek Vice voorzitter Werknemers R. Korevaar Secretaris Werknemers G. de Boeck Vice secretaris Werkgever M.F.A.A. Maesschalck Lid Werkgever R.W.M. Smits Lid Werknemers Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Mevrouw A.G. de Kruijf assisteert het bestuur in de dagelijkse werkzaamheden en de heer drs. J.C. Zijdewind is als adviseur bij het fonds betrokken. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Alle operationele besluiten worden voorgelegd aan ten minste één medebestuurslid. Het bestuur heeft uitsluitend bevoegdheden conform de statuten en reglementen van het fonds, overeenkomstig de vastlegging in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan is op ingesteld en als volgt samengesteld: Naam Functie Namens L. Terwel Voorzitter Werkgever P.L.G. Frequin Secretaris Gepensioneerden M.B.P.M. van Haren Vice voorzitter Werknemers R. P. van Maanen Werknemers G. A. van Charante Gepensioneerden Bladzijde 2

6 De belangrijkste taken zijn van het Verantwoordingsorgaan zijn het beoordelen van de manier waarop het Bestuur het EPF leidt, over het beleid en over de manier waarop het Bestuur het beleid uitvoert. Daarnaast mag het Verantwoordingsorgaan advies uitbrengen over de vaststelling of wijziging van: vergoedingsregelingen voor Bestuursleden, vorm en samenstelling van het intern toezicht, de klachtenprocedure en het communicatiebeleid. Intern toezicht Het bestuur heeft gekozen voor een visitatiecommissie, die eens in de drie jaar (voor het eerst uiterlijk in het jaar 2010) het functioneren van het pensioenfonds zal gaan evalueren en toetsen. Het gaat dan om een beoordeling van de beleid-, bestuursprocedures en processen en de controle omgeving van het fonds. Deelnemersraad De deelnemersraad is samengesteld uit deelnemers (5) en gepensioneerden (1) en vergadert eenmaal per jaar samen met het bestuur. Bij belangrijke wijzigingen, zoals omschreven in de ABTN en het reglement van de deelnemersraad vraagt het bestuur advies aan de deelnemersraad. De deelnemersraad is met ingang van als volgt samengesteld: Naam Functie Namens G. A. van Charante Voorzitter Deelnemers A. Terpstra Secretaris Deelnemers C.J.C. van Hees Deelnemers J. Barnouw Gepensioneerden J.T.G. Broekman Deelnemers P.L.G. Frequin Plaatsvervanger Gepensioneerden Vacature Vacature Deelnemers Deelnemers Uitvoeringsorganisatie De uitvoeringsorganisatie is ExcellerateHRO Nederland B.V. De werkzaamheden betreffen pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Bladzijde 3

7 De belangrijkste vermogensbeheerders zijn Aegon Investment Management B.V. en ING Investment Management B.V. Beleggingscommissie Na de overdracht van het vermogensbeheer naar een externe partij heeft het bestuur een beleggingscommissie opgericht met als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerder, het voeren van een beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische benchmark en het opstellen van het beleggingsplan. De commissie is samengesteld uit leden van het bestuur, met een stemverhouding conform het bestuursreglement. Daarnaast kunnen externe deskundigen benoemd worden; deze hebben geen stem. De samenstelling van de beleggingscommissie op 31 december 2007 was als volgt: Naam Vanuit J. Vrijenhoek Bestuur M.F.A.A. Maesschalck R.W.M. Smits Bestuur Bestuur Compliance officer Het bestuur heeft ingestemd met de benoeming van de mevrouw A.G. de Kruijf tot compliance officer van het fonds. Externe ondersteuning Het fonds wordt bijgestaan door externe deskundigen voor actuariaat en risicobeheersing op lange termijn, door de externe adviserende actuaris en een gespecialiseerde beleggingsadviseur. Deze deskundigen worden geleverd door Mercer en Towers-Perrin. Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door drs. J.C. Zijdewind als algemeen adviseur. Bladzijde 4

8 Meerjarenoverzicht van Kerncijfers en kentallen Aantal verzekerden Actieve deelnemers Gewezen deelnemers ('slapers') Gepensioneerden Totaal Reglementvariabelen Indexatie actieven per 1 januari 1,85% 0,98% 1,26% 2,03% 1,62% Indexatie inactieven per 1 januari 0,88% 1,60% 1,36% 2,30% 1,52% Pensioenuitvoering Feitelijke premie Kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Uitkeringen Vermogenssituatie en solvabiliteit* Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad 122,7% 122,8% 116,9% 105,9% 103,3% Vereiste dekkingsgraad 126,0% 124,5% 124,8% 124,6% 121,4% Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Overige beleggingen Liquide middelen Beleggingsperformance Beleggingsrendement 0,4% 3,7% 14,7% 7,5% 7,0% Benchmark 1,4% 4,0% 14,6% 7,0% 7,1% Alle genoemde getallen en percentages per 31 december van het betreffende jaar. Tot en met 2006 op basis van Actuariële Principes Pensioenfondsen (APP) en 2007 op basis van Financieel Toetsingskader (FTK). Bladzijde 5

9 VERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN Het verantwoordingsorgaan van het fonds is op 1 januari 2008 ingesteld. Bij oprichting is een reglement vastgesteld op basis van de uitgangspunten van Pension Fund Governance. Hierbij zijn de frequentie van het overleg met het bestuur, de te behandelen onderwerpen met betrekking tot het beleid en de verantwoording van het orgaan vastgesteld. In het overleg tussen bestuur en verantwoordingsorgaan zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Beleid Waarborgen voor interne beheersing Uitvoeringsovereenkomst Financiële en actuariële analyses Uitvoeringsovereenkomst Vooruitzichten Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van zijn taakuitoefening kennisgenomen van het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar In dit eerste jaar van functioneren is geen overleg geweest met accountant en/of andere externe deskundigen. Het verantwoordingsorgaan heeft het recht advies uit te brengen over: het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden; het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan; de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht; het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; het waarborgen van interne beheersing. Het verantwoordingsorgaan heeft geen advies uitgebracht. Bladzijde 6

10 Bevindingen en conclusie Het Verantwoordingsorgaan (V.O.) van de stichting pensioenfonds EDS heeft een oordeel gevormd over het functioneren en presteren van het bestuur van de stichting in Van het verslagjaar zijn alle notulen en vergaderstukken ontvangen alsmede eerdere verslagen. Deze zijn doorgenomen en geanalyseerd. Hierna zijn vragen geformuleerd voor het bestuur die zijn gegroepeerd in vier hoofdtaken van het fonds. Deze zijn in volgorde van oplopend belang: 1. Communicatie 2. Uitvoering 3. Actuariaat 4. Beleggen Het bestuur heeft de vragen uitvoerig en naar tevredenheid beantwoord. Het Verantwoordingsorgaan heeft de volgende opmerkingen: 1. Communicatie 2. Uitvoering 3. Actuariaat a. Het V.O. is blij dat wordt onderkend dat de informatievoorziening richting de deelnemers niet voldoende was en dat er concrete stappen worden gezet ter verbetering. a. Het V.O. is het met het bestuursbeleid eens om dagelijkse uitvoerende taken zoveel mogelijk uit te besteden aan de externe uitvoeringsorganisatie en te concentreren op bestuurlijke taken; b. Het V.O. beveelt aan de bestuurlijk relevante deskundigheid van bestuursleden te toetsen aan de hand van externe toetsten; c. Het V.O. signaleert het ontbreken van een plan voor deskundigheidsbevordering voor de leden van de Deelnemersraad; d. Het V.O. vraagt aandacht voor de doorlooptijd bij klachtafhandeling en het aantal klachten; e. Het V.O. acht het gewenst de agenda van de toezichthouder DNB nauwlettend te volgen en vereiste besluiten door het bestuur tijdig op te leveren. a. Herijking van het beleid op FTK in plaats van APP had met ingang van 2007 effectief moeten zijn. Bladzijde 7

11 4. Beleggen a. De ruime bandbreedte voor het tactisch inzetten van het instrument ter afdekking van renterisico dient te worden onderbouwd. b. Ondanks de zwaardere lasten die terecht zijn genomen in verband met toegenomen levensverwachting en een gestegen verwachte levensverwachting (sterftetrend) is de dekkingsgraad van het fonds op peil gebleven. Het Verantwoordingsorgaan constateert eensgezind dat overall het bestuur professioneel en naar tevredenheid heeft gefunctioneerd in Opgetekend te Utrecht op 28 mei 2008, Werkgeversvertegenwoordiging L. Terwel, voorzitter Werknemersvertegenwoordiging M.B.P.M. van Haren, vicevoorzitter R.P. van Maanen Gepensioneerdenvertegenwoordiging G.A. van Charante P. Frequin Reactie van het bestuur. Het bestuur waardeert het bijzonder dat het verantwoordingsorgaan direct na haar instelling op 1 januari 2008 bereid is geweest haar oordeel te geven over het verslagjaar Het bestuur is blij met de conclusie het bestuur professioneel en naar tevredenheid heeft gefunctioneerd in De opmerkingen van het verantwoordingsorgaan neemt het bestuur mee in de besluitvorming in de komende periode. Bladzijde 8

12 BESTUURSVERSLAG Hoofdlijnen Algemeen. Het verslagjaar 2007 heeft voor het fonds in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe regelgeving. Een werkgroep heeft de besluitvorming voorbereid met betrekking tot de invoering van de principes van goed pensioenfondsbestuur. Het bancaire product van ING Investment Management heeft het verzekerde product van Nationale Nederlanden voor het excedentdeel van de pensioenregeling vervangen. Door de ontsluiting van de detailgegevens over stortingen en transacties is de transparantie sterk toegenomen en kan iedere deelnemer op ieder moment van de dag de status van dit deel van zijn pensioen inzien. Het bestuur heeft zijn medewerking verleend aan een studie van de CAO-partijen om inzicht te verkrijgen in de te verwachten kosten in relatie tot een gewenste indexatieambitie. De afspraak van de gewenste indexatieambitie in de CAO heeft (nog) niet plaatsgevonden en heeft het bestuur eind 2007 doen besluiten een (voorlopig) indexatiebeleid te voeren. De verwachting is dat partijen in 2008 tot een afspraak zullen komen. Belangrijke bestuursbesluiten. Het beleid ten aanzien van uitkering van excedentkapitaal. Het bestuur heeft vastgesteld dat het (oude) beleid waarbij het excedentkapitaal altijd verviel aan het fonds bij overlijden van de deelnemer ongewenst is, omdat een deel van dit kapitaal door overwaarde kan zijn ontstaan of als gevolg van compensatiepremies. Het nieuwe beleid voorziet er in dat er vanuit het excedentkapitaal, eventueel aangevuld vanuit de nabestaandenrisicoverzekering, altijd een maximale uitkering wordt gedaan in de vorm van een nabestaandenpensioen. Er is eveneens een mantelcontract met Fortis afgesloten op basis waarvan een standaard aanbieding wordt gedaan voor een pensioenuitkering op basis van het opgebouwde excedentkapitaal. In dit mantelcontract zijn gunstige voorwaarden bedongen. Betrokkene zal dringend worden aangeraden ook elders offertes te vragen. Studie handboek Administratieve Organisatie Interne controle (AO-IC). Het doel van de studie handboek AO-IC is het beschrijven van taken, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen. Het vastleggen is bedoeld om het functioneren van het bestuur te Bladzijde 9

13 verbeteren en veranderingen in de samenstelling van het bestuur eenvoudiger op te kunnen vangen. Er is een aanvang gemaakt met de studie. De afronding is gepland in Besluit afkoop kleine pensioenen. De regelgeving biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen om de administratieve last te verlagen. Gelet op de toename van het aantal slapers van 932 [2003] tot 1306 in 2007 en de erbij behorende indexatie- en administratieve last, heeft het bestuur het besluit genomen gebruik te maken van deze mogelijkheid. De uitvoering van dit besluit zal niet eerder dan in 2008 zijn beslag krijgen. Samenstelling deelnemersraad. Het bestuur heeft in het kader van de nieuwe regelgeving de samenstelling van de deelnemersraad nog eens bezien en deze voor de nieuwe periode vastgesteld op 6 leden namens de actieven en 1 lid namens de uitkeringsgerechtigden. Invoering generatietafels. Met de invoering van het nieuwe financiële toetsingskader (FTK) dient het fonds in haar reservering rekening te houden met de voorzienbare toename in overlevingskansen. Het bestuur heeft daarom ook besloten de overlevingstafels GBM/GBV te vervangen door overlevingstafels Generatietafel met startperiode in 2007 en volgende jaren steeds een jaar opschuivend. De financiële last hiervan is in een keer genomen met een substantieel lagere dekkingsgraad en minder indexatie ruimte als gevolg. Het bestuur vindt dit echter verantwoord omdat op basis van de in 2007 uitgevoerde continuïteitsanalyse over de lange termijn verwacht mag worden dat gemiddeld tussen de 75% en de 85% van de indexatie gerealiseerd wordt. Wijziging strategisch beleggingsbeleid. Om een optimaal rendement te behalen bij zo laag mogelijke risico s en aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving, heeft het bestuur besloten in te stemmen met een nieuw strategisch beleggingsbeleid. Hierover wordt in de beleggingenparagraaf nadere toelichting gegeven. Nieuwe uitvoeringsovereenkomst Het pensioenfonds en de werkgever hebben op 4 december 2007 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten die in gaat op 1 januari In deze overeenkomst zijn op hoofdlijnen de volgende onderwerpen geregeld: Bladzijde 10

14 De premie zal ten minste gelijk zijn aan de kostendekkende premie. Voor de risicodekkingen voor het ANW-hiaat en het WIA-excedent zal een premie worden betaald die ten minste gelijk is aan de kosten van deze dekkingen. De premie wordt per kwartaal voldaan door de werkgever. De werkgever verstrekt de informatie die het fonds nodig heeft voor haar uitvoeringstaak. Het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement gebeurt door het fonds in overeenstemming met de pensioenovereenkomst (CAO) en de wet. Het fonds verleent toeslagen (indexatie) op basis van het bepaalde over toeslagen in de pensioenovereenkomst (CAO). Bij inkomende en uitgaande collectieve waardeoverdracht is de (benodigde) dekkingsgraad mede bepalend voor de hoogte van de extra storting door werkgever. Bij uitgaande collectieve waardeoverdracht is de (benodigde) dekkingsgraad mede bepalend voor de hoogte van de extra storting door werkgever. De werkgever stort extra premie indien het fonds een tekort heeft. Samenwerking met deelnemersraad. Het bestuur heeft de samenwerking met de deelnemersraad als zeer prettig ervaren. In een open en constructieve wijze van communiceren zijn de beleidswijzigingen met elkaar besproken. Het bestuur waardeert het bijzonder dat de deelnemersraad bereid is geweest enkele adviesverzoeken met spoed te behandelen. Goed pensioenfondsbestuur Het bestuur onderschrijft de principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld en die in de Pensioenwet zijn opgenomen. Het bestuur streeft er naar om deze principes na te leven. Overeenkomstig de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft het bestuur in zijn statuten een procedure opgenomen teneinde zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden, periodiek te evalueren. Deze zelfevaluatie van het bestuur zal voor het eerst in het jaar 2008 plaatsvinden waarna hierover (in algemene termen) verantwoording zal worden afgelegd in het jaarverslag over boekjaar Het bestuur is van mening dat in het verslagjaar zo veel als mogelijk is voldaan aan de meest recente principes van goed pensioenfondsbestuur en dat het heeft zorg gedragen voor een integere bedrijfsvoering. In 2008 zal extra aandacht worden gegeven aan het onderdeel administratieve organisatie en communicatie. Bladzijde 11

15 Integere bedrijfsvoering Wettelijk is geregeld dat een pensioenfonds maatregelen dient te treffen die goed pensioenfondsbestuur waarborgen. Met de invoering van de Pensioenwet per 1 januari 2007 zijn de STAR-principes voor pension fund governance (PFG) verankerd in het wettelijk kader. Deze 32 principes betreffen de onderdelen zorgvuldig bestuur, transparantie, openheid en communicatie, deskundigheid, verantwoording en intern toezicht. Het beleid van een fonds is gericht op een integere bedrijfsvoering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in artikel 143 van de Pensioenwet. Dit houdt onder meer in: Adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en risicobeheersing. Analyse en beheersing van integriteitrisico s. Voorkomen van belangenverstrengeling. Duurzame beheersing van (financiële) risico s. Eenmaal per drie jaar een continuïteitsanalyse. Intern toezicht en verantwoordingsorgaan Het bestuur van het fonds besteedt conform de Pensioenwet en de daarin opgenomen eisen voor goed pensioenfondsbestuur veel aandacht aan de opzet en inrichting van de organisatie, inclusief de interne beheersing. Reglementair is bepaald hoe het bestuur omgaat met de rol als bestuur en invulling geeft aan begrippen als goed bestuur, verantwoording en intern toezicht. Vanaf 1 januari 2008 is het verantwoordingsorgaan (VO) actief. Het VO bestaat uit maximaal twee vertegenwoordigers van de werkgever, maximaal twee vertegenwoordigers van de deelnemers (benoemd door de deelnemersraad) en maximaal twee vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden (eveneens benoemd door de deelnemersraad). De opbouw is zodanig dat zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de deelnemersraad teneinde overlapping te voorkomen. De verantwoording die het bestuur aflegt, is onderdeel van de jaarverslagcyclus en in dat kader ook het formele overleg te voeren tussen het bestuur en VO. Het bestuur zal jaarlijks, voor het eerst over het verslagjaar 2007, verantwoording afleggen aan het Verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiging van de bij het fonds betrokken (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever. De opzet en inhoud van het jaarverslag zijn meer toegesneden op de verantwoordingswijze. In dit jaarverslag wordt separaat verslag gedaan van de bevindingen van het Verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur in 2007 gevoerde beleid. In het kader van goed pensioenfondsbestuur zal het bestuur voorts zorgdragen voor intern toezicht. Het bestuur heeft hierbij gekozen voor een visitatiecommissie, die eens in de drie jaar (voor het eerst Bladzijde 12

16 uiterlijk in het jaar 2010) het functioneren van het pensioenfonds zal gaan evalueren en toetsen. Het gaat dan om een beoordeling van de beleid-, bestuursprocedures en processen en de controle omgeving van het fonds. Tevens behelst het een beoordeling van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd alsmede een beoordeling van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn. Het bestuur zal in 2008 voorbereidingen treffen om een visitatiecommissie in te stellen, die zal bestaan uit drie onafhankelijke, externe, personen die verder geen banden met het pensioenfonds zullen hebben. Medezeggenschap Al enige jaren is er binnen het fonds een deelnemersraad actief welke gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert over belangrijke (voorgenomen) besluiten. Deskundigheidsbevordering Mede in verband met het grote aantal wijzigingen in de bestuurssamenstelling in de afgelopen twee jaar wordt een trainingsprogramma voor alle leden van het bestuur opgesteld. De eisen voor bestuursleden zijn van toepassing op nieuwe benoemingen of herbenoemingen vanaf 1 januari Voorts moeten pensioenfondsen in de jaarverantwoording over 2008 verslag doen van de activiteiten die zij hebben ontplooid om ervoor te zorgen dat het bestuur als collectief aan de eisen voldoet. In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van het bestuur. Het bestuur is hierbij uitgegaan van de eisen die zijn vastgelegd in het plan van aanpak Deskundigheidsbevordering van VB, OPF en UvB d.d. 16 april Naast het op individueel vlak volgen van workshops en cursussen heeft de voorzitter van het bestuur de taak gekregen om de bestuursleden te evalueren op basis van voornoemde eisen. Deze evaluatie zal afgerond worden in 2008 en in een trainingsplan worden vastgelegd. Naleving wet- en regelgeving Het bestuur heeft geen overtredingen van wet- en regelgeving vastgesteld. Gedragscode Jaarlijks wordt door de bestuursleden de gedragscode getekend. Dit is ook dit jaar gebeurd. Bladzijde 13

17 Toezichthouder Een vertegenwoordiging van DNB is op 4 september 2007 op bezoek geweest en heeft gesproken met enige bestuursleden. De belangrijkste punten die zijn besproken betreffen de financiële situatie van het fonds en het daarbij behorende herstelplan, de voortgang van de ALM studie en continuïteitsanalyse, de onduidelijkheid over de financieringsovereenkomst door het ontbreken van een CAO, de wijze waarop het fonds omgaat met afdekking van het renterisico, de aanpassing van de financieringsovereenkomst m.b.t. collectieve waardeoverdracht en de datum waarop de ABTN aan DNB wordt opgeleverd. Belangrijkste uitkomst van het gesprek is een afspraak over de datum van oplevering van de ABTN, een herstelplan en een onderbouwing van het beleid met betrekking tot renterisico. Overigens zijn al deze stukken in 2008 ingeleverd bij DNB en goedgekeurd. Uitbesteding Het bestuur heeft diverse malen overleg gevoerd met de uitvoeringsorganisatie over de dienstlevering overeenkomstig de service level agreement. Daarnaast heeft het bestuur aanvullende vragen gesteld aan de uitvoeringsorganisatie over bepaalde aspecten van de kwaliteit van de beheersmaatregelen.. Het bestuur betreurt het dat de beantwoording van de vragen die aan de helpdesk zijn gesteld, langer op zich laat wachten dan wenselijk is. Er zijn afspraken gemaakt met de uitvoeringsorganisatie over het inzetten van meer personeel om de achterstanden in te lopen. Communicatie In het boekjaar is veel aandacht besteed aan communicatie. Op basis van de beleidsregel toeslagenmatrix en in overeenstemming met de eisen van de Pensioenwet is voor de door het fonds uitgevoerde pensioenregeling het beleid, de ambitie en de financiering van de indexatie vastgesteld. Het pensioenreglement is hiermee in overeenstemming gebracht en de indexatieverwachting is inmiddels naar de deelnemers en pensioengerechtigden uitgesproken. In overeenstemming met de door de koepels geïntroduceerde doelstelling om eenvormige, eenduidige en duidelijke pensioenoverzichten te verstrekken (uniform pensioenoverzicht, UPO), is aan alle deelnemers een pensioenoverzicht op basis van de huidige regeling uitgereikt. Het UPO zal voor het eerst in 2008 worden gebruikt. Het fonds is daarnaast voornemens voor de deelnemers een pensioenplanner in te voeren, waarmee op basis van actuele gegevens verschillende pensioenscenario s kunnen worden doorgerekend. Het bestuur vertrouwt erop hiermee een belangrijke stap voorwaarts in de pensioencommunicatie te zetten/hebben gezet. Bestuursvergaderingen Het bestuur van het fonds heeft het afgelopen jaar elfmaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren de selectie van de externe vermogensbeheerder, het strategisch beleggingsbeleid, de Bladzijde 14

18 bevoegdheden van de beleggingscommissie en de wijzigingen die de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader en de Pensioenwet met zich meebrengen. Pensioenparagraaf In deze paragraaf dient vanaf het verslagjaar 2008 aandacht te worden gegeven aan de inhoud en wijzigingen van de belangrijkste fondsdocumenten: de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en de pensioenregeling. De pensioenovereenkomst is vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) die geldt voor de werknemers van de aangesloten onderneming, EDS. Per 1 januari 2008 dient het fonds te handelen overeenkomstig de Pensioenwet op onderstaande onderwerpen: Indexatiematrix. Startbrief voor nieuwe deelnemers. Informatieverplichtingen. Uitruil ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Uitvoeringsovereenkomst tussen pensioenfonds en werkgever. Pension Fund Governance (principes voor goed pensioenfondsbestuur). In 2007 heeft bovenstaande de nodige aandacht gekregen. In 2008 wordt het indexatielabel definitief vastgesteld. Het indexatielabel is een zeer vereenvoudigde weergave van de toestand waarin een pensioenfonds zich bevind en beoogt deelnemers een beeld te geven van de kans dat een fonds in de toekomst indexaties kan toekennen. In verband met de onzekerheid ten aanzien van de voorwaardelijke onderdelen van de pensioenovereenkomsten, de geformuleerde ambitie en de afgesproken wijze van financieren hebben pensioenfonds en de werkgever voor 2007 een tijdelijke uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Op hoofdlijnen zijn de volgende onderwerpen geregeld: De pensioenpremie voor de basisregeling bedraagt 21,3% van de pensioengrondslag. De premie voor de excedentregeling, compensatieregeling, de individuele bijspaarregeling, de bonusregeling, de ANW-hiaat regeling en de WIA-excedentregeling wordt apart afgedragen. De premie voor de laatste twee elementen zijn in overeenstemming met voorgaande jaren gebaseerd op de vaste percentages respectievelijk 0,5% en 1% van de pensioengrondslag. Er geldt een bijstortingsverplichting in geval de dekkingsgraad per 31 december op marktwaarde lager is dan 110% voor 1/3 van het verschil. De betaling van de voorschotpremie geschiedt per kwartaal. Bladzijde 15

19 Kenmerken van de regelingen De volgende regelingen worden uitgevoerd: Pensioenregeling I per 1 januari 2001, voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2006 voor deelnemers geboren voor Pensioenregeling II per 1 januari 2006 voor deelnemers met een toetredingsdatum na of geboren op of na De belangrijkste kenmerken van de beide regelingen zijn als volgt: Pensioensysteem Toeslagverlening Pensioenregeling I Basisregeling (middenloon) tot Excedentregeling (premie) vanaf Voorwaardelijk Pensioenregeling II Pensioenleeftijd Pensioengevend salaris Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en ploegentoeslag Franchise Pensioengrondslag Vakantietoeslag 8,0% Eindejaarsuitkering 7,0% Opbouwpercentage 2,0% Nabestaandenpensioen Wezenpensioen ANW-aanvulling WIA-excedentregeling Eigen bijdrage Overbruggingspensioen Basisregeling: jaarsalaris franchise (max ) Excedentregeling: jaarsalaris Op risicobasis 70% van het te bereiken pensioen op pensioenleeftijd Op risicobasis Op risicobasis 8%, 14% of 18% van het 10% van het te bereiken pensioen pensioensalaris voor respectievelijk op pensioenleeftijd per kind met een 1, 2 en 3 of meer kinderen op basis maximum van 70% totaal van het maximaal te bereiken aantal deelnemersjaren op pensioenleeftijd De hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. Basisregeling: 2,1% Excedentregeling: 50% van de premie Per deelnemersjaar 1/37 van de n.v.t. franchise Bladzijde 16

20 Toeslagbeleid De op 1 januari opgebouwde pensioenrechten van pensioengerechtigden en de op 1 januari opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers kunnen jaarlijks per die datum worden geïndexeerd met maximaal de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens tussen oktober en oktober daaraan voorafgaand, zoals vastgesteld door het CBS. De op 1 januari opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers kunnen jaarlijks per die datum worden geïndexeerd met maximaal de stijging van de CAO lonen (inclusief bijzondere beloningen) van volwassen werknemers in het particuliere bedrijf tussen oktober en oktober daaraan voorafgaand, zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur beslist echter jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Ter financiering van deze voorwaardelijke indexatietoezeggingen is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Deze indexatie zal slechts worden verleend indien en voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Het indexatiebeleid zal hierbij tevens gericht zijn op het aanwezig zijn van voldoende middelen na verlening van de indexatie. Jaarlijks stelt het bestuur, na ter zake advies van de adviserend actuaris te hebben ingewonnen, vast of de financiële positie van het fonds het toelaat om de in het voorgaande beschreven indexatie toe te kennen. Verwachte wijzigingen in het komend jaar Op basis van de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en vakorganisaties zullen het fonds en de onderneming de bestaande uitvoeringsovereenkomst herzien en waar nodig aanpassen op de overeengekomen pensioentoezegging. Mutatieoverzicht deelnemers Actieven en arbeidongeschikten Beginstand Nieuwe toetredingen Ontslag Ingang pensioen Overlijden Andere oorzaken Eindstand Bladzijde 17

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den IJssel Postbus 2233 Postbus 571

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2013 12 juni 2014 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ACS HR Solutions Orteliuslaan 1000 Rivium Quadrant 211 3528 BD Utrecht 2909 LC Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 13 juni 2013 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ACS HR Solutions Orteliuslaan 1000 Rivium Quadrant 211 3528 BD Utrecht 2909 LC Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om Jaarbericht 2010 1 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie

Financieel crisisplan. Voorwoord. Inleiding. 1. Beschrijving financiële crisissituatie Financieel crisisplan November 2016 Voorwoord Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 zijn met de werkgever afspraken gemaakt over een bijstortingsgarantie (en een terugstortingsverplichting

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie