Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren"

Transcriptie

1 Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking

2 Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Zuiderzeelaan JV Zwolle Postbus AM Zwolle Telefoon (038) Fax (038) mei 2006 Referentie: / /tvm/ Onderwerp: Accountantsverslag 2005 Geachte leden van de Raad, Wij hebben het genoegen ons accountantsverslag over het boekjaar 2005 aan u te presenteren. Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2005 gecontroleerd. Onze belangrijkste bevindingen zijn samengevat in het bijgevoegde verslag. Een kopie van dit accountantsverslag hebben wij gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het concept is vooraf met het College en de Directie afgestemd. Onze accountantsverklaring is afgegeven d.d. 2 mei 2006 bij de door het College van Burgemeester en Wethouders opgestelde jaarrekening Indien de Raad deze jaarrekening bij de vaststelling zou wijzigen, is overleg met ons noodzakelijk. Zoals besproken zullen wij ons accountantsverslag toelichten tijdens de bijeenkomst van 18 mei a.s. met de auditcommissie. Hoogachtend, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. H. Boshove RA Partner PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op

3 Inhoud 1 Accountantscontrole Opdracht Soort accountantsverklaring Controlebevindingen Onafhankelijkheid 5 2 Interne beheersing Wat is ons beeld van de interne beheersing? Benchmark interne beheersing Doelmatigheid Rechtmatigheid Geautomatiseerde systemen 11 3 Kwaliteit van de jaarstukken Kwaliteit van de jaarstukken Waarderingsgrondslagen Schattingen en aangelegenheden van subjectieve aard Risico s en weerstandsvermogen Kwaliteit van de financiële positie en het rekeningresultaat Overige controlebevindingen 18 4 Overige Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Fraude Wet MOT Kadernota platform rechtmatigheid Eindrapport commissie Brinkman 21 1

4 1 Accountantscontrole 1.1 Opdracht In overeenstemming met de door de Raad aan ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2005 van de gemeente Slochteren gecontroleerd. De jaarrekening is de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders. Wij hebben van het College een bevestiging bij de jaarrekening ontvangen. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze jaarrekening te verstrekken op basis van onze accountantscontrole. Wij hebben de controleopdracht uitgevoerd in overeenstemming met in Nederland van toepassing zijnde Richtlijnen voor de Accountantscontrole. Daarnaast zijn wij de verenigbaarheid met de jaarrekening nagegaan van de financiële en niet-financiële gegevens die bij de jaarrekening zijn gevoegd. Wij zijn daarbij met name nagegaan of het jaarverslag van het College verenigbaar is met de jaarrekening. Wij zijn verplicht in onze accountantsverklaring melding te maken van eventuele door ons geconstateerde tekortkomingen dienaangaande. Als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere beperkingen die inherent zijn aan een controle, tezamen met de beperkingen die inherent zijn aan elke beheersingsmaatregel, bestaat een onvermijdbaar risico dat zelfs een onjuistheid van materieel belang onontdekt blijft. Wij hebben onze controle op dusdanige wijze ingericht dat wij redelijkerwijs kunnen verwachten dat materiële onjuistheden in de jaarrekening of de financiële administratie zijn ontdekt (daarbij inbegrepen materiële onjuistheden als gevolg van fraude, fouten en niet-naleving van wettelijke of andere voorschriften). Van ons onderzoek kan en mag echter niet worden verwacht dat het alle materiële onjuistheden, fraude, fouten of niet-naleving van wettelijke of andere voorschriften die zouden kunnen bestaan, aan het licht zal hebben gebracht. In dit verslag hebben wij onze belangrijkste bevindingen samengevat. 1.2 Soort accountantsverklaring Wij zijn van voornemens een accountantsverklaring af te geven waarbij sprake is van een goedkeurend getrouwheidsoordeel. Op basis van ons rechtmatigheidsonderzoek is, als gevolg van een onzekerheid van wezenlijk belang (onzekerheid > 10%) vanwege het ontbreken van interne gegevens over de naleving van het normenkader, sprake van een oordeelonthouding. In deze jaarrekening worden de volgende kengetallen getoond: Balanstotaal Eigen vermogen Saldo baten & lasten

5 De oordeelsparagraaf van onze accountantsverklaring luidt: Oordeel Getrouwheidsonderzoek Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van de gemeente Slochteren te Slochteren zowel de baten en de lasten over 2005 als de activa en passiva per 31 december 2005 getrouw weergeeft in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Tevens zijn we nagegaan dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening. Rechtmatigheidsonderzoek Om redenen vermeld in de paragraaf bevindingen kunnen wij geen oordeel geven over het in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen van de in deze jaarrekening opgenomen baten en lasten alsmede de balansmutaties. Mocht de Raad de onderhavige jaarrekening en het hierin opgenomen resultaatsvoorstel gewijzigd vaststellen dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen. 1.3 Controlebevindingen Samenvatting van geconstateerde bevindingen Bij de controle hanteert de accountant bepaalde goedkeuringstoleranties. Deze zijn in het controleprotocol rechtmatigheid opgenomen, welke de Raad in maart 2005 heeft vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft indien de geconstateerde fouten maximaal 1% (circa ) en de onzekerheden maximaal 3% (circa ) van de totale lasten zijn. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het door de Raad vastgestelde controleprotocol. Getrouwheid Evenals in voorgaande jaren is een controle op getrouwheid van de jaarrekening van de gemeente Slochteren uitgevoerd. Op basis van de door ons uitgevoerde controle inzake getrouwheid hebben wij een aantal bevindingen: Tekortkomingen / fouten Schulden niet volledig opgenomen Waarvan betrekking op onderhanden werken (geen resultaatseffect) (70.000) Totaal, resultaat te hoog verantwoord Onzekerheden geen De omvang van deze bevindingen blijven echter onder de hierboven genoemde tolerantie van 1%. In hoofdstuk 3 gaan wij in op deze bevindingen. 3

6 Rechtmatigheid Gedurende 2005 heeft de gemeente Slochteren veel aandacht besteed aan de structurele waarborging van rechtmatigheid. Veel energie is gestoken in het vaststellen en verbeteren van de waarborging tot het juist naleven van gemeentelijke verordeningen en Europese aanbestedingregels. Een aantal belangrijke wet- en regelgeving is intern nog niet integraal gecontroleerd in Onder andere de rechtmatige naleving van belangrijke en omvangrijke (kosten)verordeningen zoals bouwleges, OZB, grondexploitaties en onderwijshuisvesting zijn nog niet integraal gewaarborgd en gecontroleerd. Hierdoor hebben wij over 2005 (nog geen) integraal inzicht, er is daarom sprake van een wezenlijke onzekerheid ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving en interne kaderstelling. Dit leidt tot een oordeelonthouding inzake de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties die in de jaarrekening 2005 zijn verantwoord. Tekortkomingen/fouten Hiervoor gerapporteerde getrouwheidstekortkomingen zijn ook ongesaldeerd als rechtmatigheidtekortkoming aan te merken Totaal Onzekerheden Wet Werk en Bijstand; IC over 2005 is nog niet afgerond; voorts nog geen integraal inzicht inzake de uitkomst van de herstelactie 2005 Verordeningen die omvangrijke lasten tot gevolg hebben De naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen PM PM PM Wat is onze beeld van de interne beheersing? Binnen het kader van uw controleopdracht fungeren wij voor het College en het management als klankbord voor onder meer het verbeteren van de interne beheersing. Onze bevindingen en aanbevelingen hieromtrent zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit verslag. Ons algemene oordeel is dat de kwaliteit van de interne en financiële beheersing bij de gemeente Slochteren van voldoende niveau is en verder is verbeterd ten opzichte van Waarborging van rechtmatigheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Op basis van onze bevindingen uit voorgaande jaren en 2005 geldt dat er sprake is van een continu streven naar gerichte ontwikkeling en professionalisering van de interne beheersing Informatiewaarde en leesbaarheid van de jaarstukken De bevindingen inzake de informatiewaarde en leesbaarheid van de jaarstukken (resulterend uit onze controle) zijn beschreven in hoofdstuk 3 van dit verslag. Dat hoofdstuk beschrijft daarnaast belangrijke managementinschattingen en onze bevindingen daaromtrent, bijvoorbeeld rondom het grondbedrijf / grondexploitaties, reserves en voorzieningen en verplichtingen. In algemene zin zijn wij van mening dat de gemeente Slochteren evenals in voorgaande jaren ook in 2005 haar managementinformatie 4

7 (begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening) verder heeft doorontwikkeld, zowel intern als ten behoeve van Raad. In lijn met de begroting 2005 is ook de jaarrekening op een aantal financiële aspecten nader verbeterd. Wel verdient een verdere toelichting van mutaties in reserves en begrotingshistorie per programma en de beleidsrealisatie in relatie tot financiële ontwikkelingen (meer of minder uitgegeven) aandacht. Door bijvoorbeeld een relatie te leggen met de opgenomen indicatoren en / of maatschappelijke effecten kan de jaarrekening meer uitgroeien tot een echt verantwoordingsdocument. 1.4 Onafhankelijkheid Nadat het wetsvoorstel Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in juni 2005 werd aangenomen door de Tweede Kamer, is het voorstel in januari 2006 eveneens goedgekeurd door de Eerste Kamer. De Wta en het erbij behorende Bta (Besluit toezicht accountantsorganisaties, momenteel in voorbereiding) moeten worden uitgewerkt in specifieke besluiten en verordeningen. De regels, die naar verwachting in het voorjaar van 2006 van kracht zullen worden, zullen onder andere ook betrekking hebben op de onafhankelijkheid van accountantsorganisaties. Indien deze wijzigingen van invloed zijn op de relatie tussen de gemeente Slochteren en PricewaterhouseCoopers zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Naast de controle van de jaarrekening 2005, diverse incidentele en structurele verantwoordingen en het uitvoeren van interne controlewerkzaamheden WWB bij Sociale Zaken hebben wij in het boekjaar 2005 geen andere werkzaamheden verricht die onze onafhankelijke positie als accountant van de gemeente Slochteren kunnen beïnvloeden. 5

8 2 Interne beheersing 2.1 Wat is ons beeld van de interne beheersing? Conform afspraak met het College hebben wij alle gedetailleerde controlebevindingen naar aanleiding van onze interim-controle in de management letter verstrekt aan het management van de gemeente Slochteren. Deze controle is vooral gericht op de kwaliteit van de interne beheersing van de gemeente, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening. Over het algemeen hebben wij tijdens onze controle geen fundamentele tekortkomingen geconstateerd. Wij hebben onze bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de interim-controle met management en directie besproken. Onze belangrijkste aanbevelingen (met prioriteit urgent of hoog) zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven: Aanbevelingen Prioriteit Jaar Autorisatie facturen grondexploitatie door projectleiders beter Hoog 2005 documenteren Verplichtingen in het kader van het BBV Hoog 2005 Beheersing kapitaallasten Hoog 2005 Interne controle en (concern)control verankeren in de organisatie Hoog 2005 Risico s rondom BTW Compensatiefonds Hoog 2005 Rechtmatigheidcontrole en aanpassing interne beheersing Urgent 2004 Beheersing inkomensoverdrachten aan gesubsidieerde Urgent 2004 instellingen Sociale Zaken, interne controle en rechtmatigheid WWB 2004 Urgent 2004 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hoog 2004 Wij merken op dat het de situatie ten tijde van de interim-controle in het najaar van 2005 betreft. Gemeente Slochteren is in 2005 verbeteracties gestart ten aanzien van deze aandachtspunten (ook overige aandachtspunten met lagere prioriteit). Ook op het gebied van rechtmatigheid zijn aandachtspunten gesignaleerd met lagere prioriteit inzake toenemende rechtmatigheideisen op ontvangen doeluitkeringen van Rijksoverheid. Naar aanleiding van onze jaarrekeningcontrole hebben wij nog de volgende aanvullende bevindingen: - Wij hebben vastgesteld dat één medewerker ten onrechte nog bevoegdheden tot betaling heeft bij de BNG, naar wij hebben vernomen is dit inmiddels aangepast. 6

9 - Voorts hebben wij tijdens de jaarrekeningcontrole vastgesteld dat van (mutaties in) de Financiële Vaste Activa veelal achterliggende documentatie ontbreekt. Wij adviseren u deze documentatie te verbeteren. 2.2 Benchmark interne beheersing In 2004 heeft PwC een benchmark interne beheersing ontwikkeld specifiek voor gemeenten. Hieronder hebben wij de uitkomsten van deze benchmark opgenomen, hierbij kunt u ook de positieve ontwikkelingen ten opzichte van 2004 in één oogopslag beoordelen. Binnenlands Bestuur Benchmark gemeente Slochteren Planning & Control Inkomensoverdracht Toezicht (Corporate Governance) 100 Treasury Belasting en heffingen ICT Sociale Zaken 2005 Benchmark 2004 HRM Inkoop Grondexploitatie Risicomanagement Per onderdeel van deze benchmark hebben wij de (formele) interne beheersing van de Gemeente Slochteren beoordeeld middels interviews met sleutelfunctionarissen. Hierbij is gebruik gemaakt van vragenlijsten waarbij per onderdeel de best in class is beschreven. Aan de hand van het voldoen aan een bepaalde vraag wordt een score verkregen. Indien de Gemeente Slochteren niet aan een vraag voldoet is deze (indien van toepassing) als mogelijk ontwikkelpunt in onze rapportage opgenomen. De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij verwerkt in onze managementletter. Zoals u in het web kunt zien scoort de Gemeente Slochteren (rode vlak) op een aantal gebieden vergelijkbaar of hoger dan vergelijkbare gemeenten (blauwe lijn). Dit betreft onderdelen zoals toezicht, belastingen, ICT, risicomanagement, planning en control en Treasury. Op een aantal onderdelen kan de interne (en formele) beheersing echter verder worden verbeterd, bijvoorbeeld: 7

10 Specifieke interne controle (bij voorkeur op basis van risicomanagement) alsmede de verdere uitwerking en beschrijving van de AO / IC voor belangrijke processen en projecten; Omgaan met risico s (risico-inventarisaties, risicomanagement, informatievoorziening over risico s bij besluitvorming en binnen de Planning & Control cyclus); Uit gesprekken is gebleken dat bij de besluitvorming over grondexploitaties geen direct inzicht wordt gegeven in de consequenties voor het toekomstige beheer en de vertaling hiervan in de meerjarenbegroting. Gegeven de omvang van de projecten is dit ons inziens wel gewenst; Het monitoren / handhaven van het gemeentebreed inkoop- en aanbestedingsbeleid; In onze managementletter en bij onze besprekingen met het management hebben we al diverse ontwikkelpunten besproken. 2.3 Doelmatigheid Door de wijziging van de Gemeentewet wordt het monitoren en beoordelen van het doelmatigheidsbeleid expliciet als gemeentelijke taak benoemd (voor het College van B&W en de Rekenkamerfunctie). De accountant dient zich ingaande de jaarrekening 2004 primair op getrouw beeld en rechtmatigheid te richten. Doelmatigheidsonderzoeken College Op basis van de verordening ex artikel 213 a van de Gemeentewet dient het College van Burgemeester en Wethouders invulling te geven aan doelmatigheidsonderzoeken. In het jaarverslag 2005 van Gemeente Slochteren wordt in de paragraaf bedrijfsvoering nauwelijks ingegaan op doelmatigheid. Een aantal activiteiten (BeB, implementatie front-/backoffice concept) is gedurende 2005 ontplooid om de doelmatigheid te verbeteren, wat wordt beschreven in de betreffende paragraaf. Wij hebben het College geadviseerd om in de jaarrekening 2006 nader aandacht te besteden aan de doelmatigheid en doelmatigheidsonderzoeken (doelstellingen, planning, realisatie, bevindingen en follow-up). Rekenkamerfunctie Ingaande 2005 is doelmatigheid ook een onderwerp waarop de Rekenkamerfunctie zich door middel van onderzoeken kan richten. De Rekenkamerfunctie is echter eerst vanaf eind 2005 operationeel geworden. In 2005 zijn dan ook nog geen onderzoeken afgerond. 2.4 Rechtmatigheid Algemeen De accountant moet met ingang van 2004, naast het oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening, voor het eerst een oordeel omtrent de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties geven. Omdat tot 2004 over de rechtmatigheid geen oordeel werd afgegeven, was in vorige jaren geen sprake van een volkomen onderzoek naar de rechtmatigheid. Geconstateerde onrechtmatigheden tijdens het onderzoek naar getrouwheid van de jaarrekening legde de accountant slechts vast in zijn rapport van bevindingen. Het oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening

11 is overigens ongewijzigd gebleven en dus vergelijkbaar met het oordeel in 2003 en Dit geeft in hoofdlijnen al aan dat de gemeente niet opeens veel slechter is gaan functioneren. Er wordt alleen maar preciezer - en dan met name formeler - naar het functioneren van de gemeente gekeken. Een samenvattend oordeel dat de accountant verplicht moet geven komt veelal directer over dan opmerkingen in een verslag van bevindingen op grond waarvan de lezer zelf maar een oordeel moet formuleren. Wij benadrukken dat geconstateerd formeel onrechtmatig handelen geen fraude is en ook geen zelfverrijking. Voor de invoering van een volkomen onderzoek naar de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties, is een toetsbaar normenkader noodzakelijk. Anders gezegd: er dient sprake te zijn van een toetsbare invulling van het begrip rechtmatigheid. Anders weet de accountant namelijk niet wat de gemeenteraad precies aan regelgeving heeft vastgelegd, wat daarvan de (financiële) reikwijdte is en hoe bepaalde formuleringen uit verordeningen en besluiten moeten worden uitgelegd Wat was de uitkomst in 2004? Omdat de nadere uitleg van de regelgeving en de uitwerking daarvan in een normenkader voor het gehele jaar 2004 pas in een laat stadium bekend is geworden, is het jaar 2004 als een overgangsjaar beschouwd. De Gemeente Slochteren heeft in 2004 op basis van een quickscan werkzaamheden verricht om te inventariseren in hoeverre rechtmatigheid is gewaarborgd. Een plan van aanpak voor 2005 is vervolgens opgesteld. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de waarborging van de naleving van de gemeentelijke verordeningen en de waarborging van de naleving van de EU aanbestedingsrichtlijnen. Concrete verbeteracties zijn veelal al in gang gezet voor Het was echter niet mogelijk of zinvol om allerlei zaken met terugwerkende kracht te reconstrueren of uit te zoeken. Dit heeft geleid tot een verklaring van oordeelsonthouding inzake rechtmatigheid Wat is er gebeurd in 2005? Aanpassing van processen en verordeningen en interne controles hebben deels plaatsgevonden Op basis van een plan van aanpak Rechtmatigheid zijn in 2005 nadere activiteiten uitgevoerd om rechtmatigheid structureel te waarborgen. Zo zijn bijvoorbeeld de subsidieverordening, verordening leerlingenvervoer en verordening 212 in december 2005 in de Raad vastgesteld en is het inkoopbeleid door het College in maart 2006 vastgesteld. Ook is het mandaatbesluit aangepast. Een aantal belangrijke wet- en regelgeving is intern nog niet integraal gecontroleerd. Onder andere de rechtmatige naleving van verordeningen zoals subsidies, bouwleges, OZB, grondexploitaties en onderwijshuisvesting zijn nog niet integraal gewaarborgd en gecontroleerd. 9

12 2.4.4 Wat is de uitkomst in 2005? Op basis van door ons uitgevoerd deelonderzoek hebben wij vastgesteld dat er mogelijk risico s bestaan rondom de naleving van Europese Aanbesteding Regels (EAR) en de Wet Werk en Bijstand. In 2006 zal naar verwachting door de gemeente Slochteren wel een integraal inzicht op het gebied van rechtmatigheid bestaan. De risico s met betrekking tot EAR hebben geen effect op het getrouw beeld van de jaarrekening, maar wel op rechtmatigheid. Uit onze controle en uit de afstemming met het management is gebleken dat de onzekerheid ten aanzien van de expliciete waarborging van rechtmatigheid van externe weten regelgeving en interne kaderstelling groter is dan 10% (circa 3 miljoen) van de baten en lasten in de jaarrekening 2005, aangezien gedurende 2005 geen integrale controles op omvangrijke en risicovolle kostenverordeningen zijn uitgevoerd om de rechtmatigheid te toetsen. Op basis van het vastgestelde controleprotocol is hierdoor sprake van een wezenlijke onzekerheid ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving en interne kaderstelling. Dit leidt tot een oordeelonthouding inzake de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties die in de jaarrekening 2005 zijn verantwoord Verdere acties voor 2006 Op basis van de interne inventarisatie en de uitkomsten van onze controle is duidelijk dat actie van het College en het management noodzakelijk is om in 2006 voldoende inzicht te krijgen in de mate en wijze waarop rechtmatigheid wordt gewaarborgd. Uitgangspunt is dat management, College, Raad en accountant zich daarover in 2006 een integraal oordeel kunnen vormen. Het huidige plan van aanpak voorziet hier ook in. De gemeente Slochteren vindt een structurele inbedding belangrijker dan een adhoc controle waardoor ieder jaar vele aanvullende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Dit is ook het standpunt van PwC. Van belang zijn het doorlichten en desgewenst aanpassen van enkele risicovolle verordeningen. Vervolgens dienen interne controles te worden uitgevoerd om vast te stellen dat voor de omvangrijkste geldstromen rechtmatig wordt gehandeld. Uiteindelijk dient rechtmatigheid door de lijnorganisatie te worden gewaarborgd, met ondersteuning en toetsing vanuit de faciliterende en controlerende functies binnen de gemeente. Dit zal de nodige tijd in beslag nemen omdat dit behoorlijk ingrijpt op de gehele administratieve organisatie en interne controle van de gemeente. De belangrijkste waarborgen moeten aanwezig zijn op het uitvoerende niveau, inclusief goede dossiervorming zodat achteraf de rechtmatigheid ook kan worden vastgesteld. In 2006 zullen wij hier nader aandacht aan besteden en hierover in onze managementletter rapporteren. Mochten hieruit bijzonderheden blijken dan zullen wij de Raad hierover inlichten. Uiteraard geldt dat de naleving van wet- en regelgeving (extern / intern) integraal moet worden gewaarborgd door het College. Bovenstaande punten zijn voorbeelden van enkele belangrijke aandachtspunten. 10

13 2.4.6 Overige rechtmatigheidaspecten (begrotingscriterium en M&O) Op andere onderdelen die van belang zijn in het kader van de waarborging van rechtmatigheid door Gemeente Slochteren hebben wij vanuit onze controle van de jaarrekening en de controle van specifieke verantwoordingen geen belangrijke tekortkomingen gesignaleerd. Dit geldt ook ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid en Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O). Conform 2004 worden op enkele programma s begrotingsoverschrijdingen gerealiseerd, wat in principe begrotingsonrechtmatigheid inhoudt. Dit wordt conform voorgaand jaar veroorzaakt door de doorbelasting van uren naar programma s, de voor- en nadelen compenseren elkaar op totaalniveau en zijn daarom niet onrechtmatig. Ten aanzien van M&O geldt dat gemeente Slochteren niet expliciet een integraal M&O beleid heeft. Wel zijn op relevante beleidsmatige onderdelen de relevante M&O aspecten opgenomen in beleid en beheer. In de jaarrekening 2005 wordt hier ook op ingegaan. Wel wordt momenteel een M&O beleid opgesteld. 2.5 Geautomatiseerde systemen Ingevolge artikel 2:393.4 BW dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. In deze context geven wij aan dat onze interimcontrole geen bevindingen heeft opgeleverd die wij naar onze mening onder uw aandacht zouden moeten brengen. 11

14 3 Kwaliteit van de jaarstukken 3.1 Kwaliteit van de jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag op haar beurt bestaat uit de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening bevat de programmarekening, de balans en een toelichting op beiden. Binnen het dualisme hebben de begrotingen en de jaarstukken een belangrijke kaderstellende en controlerende functie en zijn voor u het middel waarop u de verantwoording over het gevoerde beleid kan toetsen. Dat is lang niet altijd eenvoudig. In dit hoofdstuk vindt u daarom onze bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van de jaarstukken. Dit doen wij door in te gaan op: de consistente toepassing van de waarderingsgrondslagen; de in de jaarrekening opgenomen managementinschattingen; het inzicht dat de paragraaf weerstandsvermogen geeft; de kwaliteit van de financiële positie en het rekeningresultaat; overige controlebevindingen. 3.2 Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslagen en de bepaling van resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De jaarrekening is vergelijkbaar met die van vorig jaar en de begroting. Wij beschouwen de waarderingsgrondslagen als toereikend. 3.3 Schattingen en aangelegenheden van subjectieve aard Een jaarrekening bestaat deels uit posten die op één wijze geïnterpreteerd kunnen worden, maar ook uit posten waarbij de verantwoording op basis van belangrijke aannames tot stand komt. Hierna rapporteren wij die aspecten van de jaarrekening waarvan de waardering in belangrijke mate wordt beïnvloed door managementinschattingen. Deze managementinschattingen komen tot stand op basis van kaderstelling tussen College en Raad (zoals vastgelegd in verordening 212) en de specifieke invulling van algemeen geaccepteerde waarderingsgrondslagen (bijvoorbeeld inzake verplichtingen). De belangrijkste posten in de jaarrekening die mede tot stand komen als gevolg van (noodzakelijke) managementinschattingen zijn: afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa; mogelijke afwaardering van materiële vaste activa; de bepaling van de eventueel benodigde voorziening voor oninbare activa, zoals debiteuren en verstrekte geldleningen; inschattingen inzake grondexploitaties en grondposities; de bepaling en onderbouwingen van de verplichtingen; 12

15 de omvang en toereikendheid van voorzieningen. Wij hebben deze managementinschattingen geëvalueerd in het kader van de accountantscontrole. Deze evaluatie heeft niet geleid tot voorstellen tot aanpassing van de gemaakte inschattingen. 3.4 Risico s en weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening 2005 is gebaseerd op de doorontwikkelde paragraaf weerstandsvermogen van vorig jaar. De samenhang tussen risico s, weerstandsvermogen en reserves en voorziening is hieronder opgenomen: Risico s Alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen. Weerstandscapaciteit Vrije ruimte in de reserves Voorzieningen Post onvoorzien in de begroting Samenloop van risico s Weerstandvermogen Flexibiliteit Conform vorig jaar zijn de bij de gemeente Slochteren geïdentificeerde risico s nader toegelicht. Deze risico s variëren van algemene bedrijfsrisico s zoals WWB tot specifieke risico s zoals Meerstad (welke uitgebreid is toegelicht) en Stichting KAS. De intern aanwezige weerstandscapaciteit wordt eveneens toegelicht. De weerstandscapaciteit bestaat globaal uit de algemene reserve ná resultaatsverwerking ad 3,0 miljoen, de voor Meerstad gevormde bestemmingsreserve ad 5,6 miljoen en de voor WWB gevormde bestemmingsreserve ad 0,4 miljoen. In 2005 en 2006 zijn door het College behoorlijke inspanningen gepleegd om de begroting sluitend te krijgen, dit is uiteindelijk ook gerealiseerd. Gegeven de sluitende begroting voor 2006 en het BeB (beleidsextensivering en bezuiniging) geeft het College daarom aan dat de financiën op orde zijn. Wij hebben het College geadviseerd om nadere invulling te geven aan de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. Door een adequate onderbouwing van het benodigde 13

16 weerstandsvermogen (periodiek actualiseren) wordt een goed beeld verkregen omtrent de aanwezige en de benodigde reserves en het weerstandvermogen van gemeente Slochteren. Deze informatie kan worden meegenomen bij de invulling van het beleid van Gemeente Slochteren in komende jaren. Voor de jaarrekening 2006 bevelen wij het College aan de risico s zo compleet en concreet mogelijk te benoemen (moment van signalering, raming van financiële boven- en ondergrens én reeds ondernomen actie cq. afwikkeling). Door te kiezen voor de door ons voorgestelde opzet ontstaat naar onze mening een goed (voortschrijdend) inzicht in de risico's voor de gemeente (risicomanagement). Op basis hiervan kan ook een betere relatie worden gelegd met het beschikbare weerstandsvermogen. Overigens is de gemeente Slochteren hier al mee gestart, in Burap I 2005 werden bijzondere ontwikkelingen in risico s toegelicht terwijl in Burap II 2005 een risico paragraaf is opgenomen. 3.5 Kwaliteit van de financiële positie en het rekeningresultaat De jaarrekening over 2005 laat een aantal bijzondere ontwikkelingen zien. In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen en de door ons ingeschatte betekenis daarvan voor de bedrijfsvoering van de gemeente Slochteren Kwaliteit van het resultaat Het resultaat over het jaar 2005 is als volgt samen te vatten: (x 1.000) Begroting Rekening Verschil Resultaat voor bestemming (7.132) (7.371) 239 Dotatie / onttrekking aan reserves Positief resultaat na dotatie / onttrekking aan reserves In de jaarrekening 2005 wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op het rekeningresultaat Over 2004 is een negatief resultaat na dotaties en onttrekkingen in reserves behaald van circa 1,12 miljoen. Analyse afwijking begroting en jaarrekening 2005 De afwijking tussen het begrote resultaat en het werkelijke resultaat (na bestemming) bedraagt circa Naar aanleiding van Marap I en II 2005 werd een positief resultaat op de exploitatie verwacht van circa In de jaarrekening 2005 is een positief resultaat ten opzichte van de begroting 2005 van gerealiseerd. In 2004 bedroeg het verschil tussen de Marap II en de jaarrekening bijna 1,13 miljoen. De kwaliteit van de tussentijdse prognose is naar onze mening dan ook verbeterd in 2005, maar blijft een belangrijk aandachtspunt. Het inzicht in de (toenemende) voordelen in de periode september tot en met december van 14

17 het lopende jaar kan nog steeds verder verbeterd worden. Ook blijft het van belang om kritisch te blijven ten aanzien van tussentijdse prognoses. Het prognosticeren van kapitaalslasten (in 2005 veel aandacht aan besteed) onttrekkingen en toevoegingen aan reserves blijft hierbij een bijzonder aandachtspunt. Kwaliteit toelichtingen en analyses per programma Conform 2004 is in het jaarverslag 2005 per programma een inhoudelijke verantwoording opgesteld. In 2005 is de inhoudelijke verantwoording kwalitatief verder doorontwikkeld. Per programma worden onder andere de ontwikkelingen gedurende het jaar en de realisatie van hoofd- en subdoelstellingen nader toegelicht. Tevens zijn de baten en lasten per programma opgenomen, ten behoeve van budgetautorisatie. Verbeterpunten zijn een nadere toelichting en verschillenanalyse, opnemen van de begrotingshistorie en de individuele mutaties in de reserves per programma. Conform 2004 worden op enkele programma s begrotingsoverschrijdingen gerealiseerd, wat begrotingsonrechtmatigheid inhoudt. Dit wordt conform voorgaand jaar veroorzaakt door de doorbelasting van uren naar programma s. Op het ene programma worden hierdoor meer uren geboekt en op het andere minder uren. Hierdoor bestaat overigens op totaalniveau wel aansluiting tussen begroting en werkelijke resultaten, maar bestaan op programma niveau relatief grote verschillen tussen begroting en realisatie Reserves Toelichting op de reserves in algemene zin Door de invoering van het BBV zijn ook de presentatie en verwerking van de reserves in 2004 (in verband met de BBV) gewijzigd. In 2005 zijn nieuwe reserves gevormd voor Meerstad en WWB. Weerstandsvermogen en algemene dekkingsreserve Aan de algemene reserve (saldireserve) wordt jaarlijks het saldo van de rekening van het voorgaand jaar en de berekende rente toegevoegd / onttrokken. De omvang van de benodigde algemene reserve, ter dekking van onvoorziene tegenvallers, is gekwantificeerd in de door de Raad vastgestelde notitie reserves en voorzieningen. Het weerstandsvermogen wordt, in relatie tot de aanwezige en in de jaarrekening genoemde risico s, als voldoende beschouwd. Verder verwijzen wij naar paragraaf 3.4 van dit verslag. Tijdens onze jaarrekeningcontrole hebben wij overigens vastgesteld dat stille reserves in gronden zonder nadere bestemming ad 1,8 miljoen bestaan, welke niet worden meegenomen in de beoordeling van het weerstandsvermogen, wij adviseren u dit wel toe te lichten. Nieuwe bestemmingsreserves in 2005 Bij onze jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat de Gemeente Slochteren een aantal nieuwe reserves heeft, waaronder de bestemmingsreserve voor WWB ad 0,4 miljoen en voor Meerstad ad 5,6 miljoen. 15

18 WWB In het kader van de WWB wordt een bedrag van 0,67 miljoen ontvangen van het Ministerie voor het aanvullen van het budget. Om deze toelage te kunnen ontvangen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid. Indien de gemeente aan deze gestelde eisen voldaan heeft, zal conform een besluit van de Raad 0,4 miljoen aan de bestemmingsreserve worden toegevoegd. Dit gedeelte zal vrij besteedbaar zijn. In principe ontvangt de gemeente Slochteren een uitkering uit het noodfonds / vangnet WWB als het tekort > 10% is en een goedkeurende accountantsverklaring bij de WWB wordt verkregen. Inmiddels is duidelijk dat het tekort > 10% is. De goedkeurende verklaring is nog niet helemaal duidelijk. Uit controles van PwC tot en met het 4 e kwartaal van 2005 blijken enkele tekortkomingen. Intern is een integrale herstelactie uitgevoerd, de uitkomsten hiervan zijn ons nog niet bekend. De Raad heeft expliciet besloten om de vordering op het ministerie (noodfonds WWB) op te nemen en de baat (tekort was al deels afgedekt in begroting) aan de reserve te doteren. Dit moet ook: het inkomensdeel is vrij besteedbaar en moet in een reserve worden opgenomen. Een overschot op het werkdeel moet in een voorziening worden opgenomen (in verband met de terugbetalingsverplichting aan Ministerie SZW). Meerstad De gemeente Slochteren heeft ten behoeve van Meerstad eigen gronden ingebracht ter waarde van 6,5 miljoen, waarop 0,9 miljoen in mindering is gebracht inzake gemaakte kosten tot aan het moment van de grondrouting. De resterende 5,6 miljoen is in de bestemmingsreserve Meerstad opgenomen om de gewaarborgde geldleningen van Meerstad aan de financiers te kunnen dekken. Gemeente Slochteren staat hiermee garant voor 30% van 230 miljoen (= 69 miljoen), met als onderpand de gronden. Voorts is een separate overeenkomst met het Bureau Beheer Landbouwgebieden gesloten aan wie uitstel van betaling is gegeven ad 8 miljoen. Deze uitstel van betaling is een soort borg en is ontvangen per bank in Deze 8 miljoen is een langlopende schuld, welke op de balans is verantwoord en zal in 2016 inclusief de beleggingsrendementen worden terugbetaald. Voorts is met betrekking tot de transactie inzake Meerstad een achtergestelde lening uitgeleend, dat bestaat uit: Achtergestelde lening ad 0,475 miljoen aan Stichting Zeggenschap en Stichting Kapitaal; Kapitaalstorting ad 0,001 miljoen aan Stichting Kapitaal, die commandiet is van GEMM C.V.; Kapitaalstorting ad 0,024 miljoen aan Stichting Zeggenschap, waarmee de aandelen in GEMM B.V. zijn gekocht. Deze 3 posten zijn verantwoord onder de financiële vaste activa, als geldleningen. 16

19 De bestemmingsreserves inclusief de garantstellingen worden, in relatie tot de aanwezige en in de jaarrekening genoemde risico s, als voldoende beschouwd in het kader van de weerstandscapaciteit Grondexploitaties Algemeen De Gemeente Slochteren heeft onderhanden werken geactiveerd. De samenstelling van deze post is als volgt: Niet in exploitatie genomen gronden Voorraad bouwgrond in exploitatie Overige grond- en hulpstoffen Totaal ultimo boekjaar De boekwaarde van de onderhanden werken (inclusief de bouwgronden in exploitatie) bedraagt ultimo ,4 miljoen en ultimo 2004 bedroeg het onderhanden werk 4,6 miljoen, wat voornamelijk door de mutatie in de voorraad bouwgrond in exploitatie wordt veroorzaakt. Voorraad bouwgrond in exploitatie De bouwgrond in exploitatie bestaat bijna geheel uit exploitatie Borgmeren fase 2 en 3. Op het complex Borgmeren fase 2 en 3 is in ,0 miljoen winst genomen, het zogenaamde resultaat grondbedrijf. Aangezien geen duidelijke regels bestaan over winstneming en deze gebaseerd is op schattingen van het management, hebben wij deze winstneming beoordeeld en vastgesteld dat de winstneming toereikend is. Wij adviseren u (mede gezien de verder te verwachten winst in Borgmeren fase 2 en 3) nadere beleidsregels op te stellen rondom winstneming. Voorraad niet in exploitatie genomen gronden De positie ligt in lijn met voorgaand jaar. Wel heeft een grote mutatie plaatsgevonden ten opzichte van 2004: het betreft de inbreng van gronden in de grondrouting inzake Meerstad. Deze gronden werden ultimo 2004 nog in deze voorraad niet in exploitatie genomen gronden verantwoord. Reserve grote projecten Ter dekking van de (toekomstige) risico s binnen het grondbedrijf is, rekening houdend met het ambitieniveau van de gemeente, een reserve grote projecten gevormd. De hoogte van deze reserve bedraagt eind miljoen. Op basis van de aan ons beschikbaar gestelde informatie zien wij geen reden om de hoogte van de reserve grondbedrijf als ontoereikend te bestempelen. 17

20 3.6 Overige controlebevindingen Vorderingen Vordering inzake het Gemeentefonds Eind februari 2006 is bekend geworden dat de uitkering van de behoedzaamheidreserve van het gemeentefonds van de gemeente Slochteren ongeveer zal bedragen. In de jaarrekening 2005 is een geschatte opbrengst verantwoord van Voorzieningen Voorziening Stichting KAS Door terughoudende investeringen in de glastuinbouw in Groningen kampt de stichting waar de gemeente Slochteren een deelneming van 10% in heeft met grote tekorten. De schuld op het moment van opmaken van de nota beleidsvoorzieningen bedraagt 1,6 miljoen en derhalve is een voorziening opgenomen van 0,16 miljoen (10%). De schuld op het moment van opnemen van de voorzieningen is volgens het management niet meer opgelopen en de activiteiten zijn zoveel mogelijk bevroren, waardoor de voorziening toereikend is. Voorziening dubieuze debiteuren WWB De voorziening dubieuze debiteuren WWB ad 0,244 miljoen is bepaald op basis van gegevens uit 2003 van andere gemeenten in de Provincie Groningen. Wij adviseren u om deze percentages in 2006 te actualiseren naar aanleiding van de incasso resultaten van de afgelopen jaren Kortlopende verplichtingen Verplichtingen Tijdens onze controle hebben wij specifiek aandacht besteed aan de verplichtingen. Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2004 is in 2005 het interne verplichtingenbeleid aangepast en aangescherpt. Wij hebben geen onjuiste verplichtingen en/of restbudgetten aangetroffen. Wel hebben wij geconstateerd dat voor een bedrag van aan facturen die in 2006 zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2005, niet zijn opgenomen Baten Baten uit hoofde van belastingen Tijdens onze jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat intern geen aansluiting opgesteld wordt ten aanzien van de opbrengsten belastingen tussen de financiële administratie en het belastingenpakket VIS/VHS. Daarnaast wordt de toeristenbelasting niet verwerkt in het belastingpakket. Hierdoor bestaat het risico op mogelijk onvolledige opbrengsten. 18

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden,

Deloitte. De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM. 31 12453040/lOO354rapO9ws. Geachte statenleden, Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Te): (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 wwwdeloitte.ni De leden van provinciale staten van de provincie Gelderland Postbus

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer

Gemeente Woerden. Boardletter 2014. Tussentijdse controle 2014. Lees meer Gemeente Woerden Boardletter 2014 Tussentijdse controle 2014 Ernst & Young Accountants LLP Euclideslaan 1 3584 BL Utrecht, Netherlands Postbus 3053 3502 GB Utrecht, Netherlands Tel: +31 88 407 10 00 Fax:

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011.

Deloitte. Geacht college, geachte mevrouw Van Waart, Hierbij zenden wij u twee ingebonden exemplaren van onze Managementletter 2011. Deloitte Accountants B.V. Kroonparklo 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 www.deloitte.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 september 2012 inzake Beleid weerstandsvermogen en risicomanagement. Nota Weerstandsvermogen 2012 Van inventariseren naar beheersen en monitoren GEMEENTE DE BILT, BILTHOVEN,

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie