2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013"

Transcriptie

1 Radboudumc Jaardocument 2013

2 2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC Jaardocument 2013 Dit document bevat een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording, waarbij voor het eerst gebruik is gemaakt van een internationale richtlijn voor duurzaamheidverslaglegging, GRI (Global Reporting Initiative). Met behulp van de GRI-richtlijn maken we onze sociale, economische en milieuresultaten inzichtelijk. U vindt de GRI-index op Heeft u vragen met betrekking tot dit document, dan kunt u contact opnemen met een van onze persvoorlichters via

3 Jaardocument 2013 Radboudumc 3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord raad van bestuur 6 2. Inleiding 7 3. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Missie Strategie Kernactiviteiten Patiëntenzorg Wetenschappelijk onderzoek Onderwijs en opleiding 11 4 Vooruitblik Inspanningen en prestaties Inspanningen en prestaties Zorg Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit in de patiëntenzorg Concentratie van zorg Principal Clinicians (PC) Zorgverzekeraars Kwaliteitsprogramma s Projecten Persoonsgerichte zorg E-health Voeding Patiëntervaringen gemeten Consumer Quality Index Proces en uitkomstindicatoren Incidenten patiëntenzorg Klachten Doelmatigheid in de patiëntenzorg Wacht- en toegangstijden Inspanningen en prestaties Onderzoek & Onderwijs Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit in Onderzoek & Onderwijs Leerstoelen Vrouwelijke hoogleraren Principal Investigators (PI) Principal Lecturers (PL) Technical Platforms Ontwikkeling impactscores Honours programma Persoonsgerichte zorg in Onderzoek & Onderwijs Focus en organisatie van onderzoek Nieuwe bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Doelmatigheid in Onderzoek & Onderwijs Schakeljaar 22

4 4 Jaardocument 2013 Radboudumc 5.3 Inspanningen HR en Duurzaamheid HR Radboud Manier van Werken Persoonlijk leiderschap Strategisch Talentmanagement Onderwijskwalificaties Arbeidsmarktbeleid Maatschappelijke betrokkenheid Veilig en gezond werken Vervoer Duurzaamheid Stakeholders Transparantie en relevantie Resultaten en vooruitblik Inspanningen en prestaties overig Financieel Algemeen Opbrengsten Resultaat Personeel Investeringen Kasstromen en financiering Derivaten Financiële risico s ICT Beter Radboud Infra Stuurinformatie Correct declareren Calamiteiten Samenwerkingsrelaties Strategische samenwerkingsrelaties Milieu Energie Afval Water Inkoop Nieuwbouw Incidenten 36

5 Jaardocument 2013 Radboudumc 5 6. Bestuur Zorgbrede Governancecode Cultuur, omgangsvormen en value statement Raad van bestuur Toezicht Bedrijfsvoering Ondernemingsraad (OR) Stafconvent VAR UMC-Raad CRAZ PAR Commissie Ethiek Verslag van toezichthouder Jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening Enkelvoudig kasstroomoverzicht Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening Toelichting op de enkelvoudige balans Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa op basis 78 van bekostigingsregels (art. 5a Regeling verslaggeving WTZi) Toelichting beloningen in het kader van de Wet Normering Topinkomens Groepsmaatschappijen en deelnemingen Overige gegevens Bijlagen De organisatie Kerngegevens Structuur van het concern Afdelingen Mediabeleid Partnership met lokale maatschappelijke organisaties Samenstelling en overige functies Bestuur Stichting Katholieke Universiteit 95 en raad van bestuur

6 6 Jaardocument 2013 Radboudumc 1 Voorwoord raad van bestuur Het Radboudumc staat er goed voor. We hebben een duidelijke koers bepaald, met als missie to have a significant impact on healthcare en als speerpunten aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, persoonsgerichte zorg, doelmatigheid en duurzame netwerken. Deze strategie is de meetlat voor al onze activiteiten. Dat heeft in 2013 onder meer geleid tot innovaties in de zorg, diverse wetenschappelijke doorbraken, transparantie over uitkomsten van zorg, de start met aanpassing van de curricula van de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen en nauwe samenwerking met andere organisaties, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en de Universiteit Twente. Allemaal initiatieven en activiteiten die zijn gericht op het verder ontwikkelen en verbeteren van de gezondheidszorg. Intern was 2013 het jaar van intensieve voorbereidingen op de implementatie van een nieuw digitaal patiëntenregistratiesysteem, Epic. Alle informatie rondom de patiënt wordt hierbij in één systeem vastgelegd. Dit verhoogt de kwaliteit van onze zorg en de doelmatigheid. Een complexe operatie, die veel tijd en inspanning van onze medewerkers heeft gekost en nog steeds kost. Op 27 oktober zijn we met een big bang live gegaan. Dat is goed verlopen, hoewel het echt goed eigen maken van het systeem en technische verbeteringen nog steeds veel tijd in beslag nemen. Maar de voordelen van het systeem worden steeds beter zichtbaar. Ook op financieel gebied hebben we onze doelstellingen ruim behaald en staan we er goed voor. Ons huisvestingsplan vordert gestaag. Dat moet leiden tot een compact, state of the art, universitair medisch centrum. Daarnaast is onze naam met ingang van oktober, passend in onze strategie gewijzigd in één krachtige en herkenbare naam: Radboudumc. Het Radboudumc kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We kiezen ervoor om voorop te lopen in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Voor de patiënt van nu en de toekomst, want daar doen we het voor. Namens de raad van bestuur, Prof. dr. Melvin Samsom voorzitter

7 Jaardocument 2013 Radboudumc 7 2 Inleiding De gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging. Enerzijds moet de kwaliteit verder omhoog en de variatie in kwaliteit tussen de ziekenhuizen naar beneden. Anderzijds moeten de kosten worden beheerst. Daarbovenop komt de snelle ontwikkeling van diagnostiek en behandeling, de sterk vergrijzende bevolking en de patiënt, die terecht de regie wil over zijn eigen behandeling. Binnen deze context willen wij de maatschappelijke taak die we hebben zo goed mogelijk uitvoeren. Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. We willen een betekenisvolle en krachtige invloed hebben in binnen- en buitenland. Onze missie luidt dan ook: to have a significant impact on healthcare. Die missie verwezenlijken we door vier speerpunten: aantoonbaar onderscheidende kwaliteit; persoonsgerichte zorg; doelmatigheid; duurzame netwerken. De patiënt en zijn kwaliteit van leven zijn altijd het vertrekpunt in al onze kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs & opleiding. Kernwaarden van waaruit medewerkers en studenten werken bij het realiseren van deze strategie zijn: betrokkenheid, excelleren en samenwerken. In 2013 zijn al flinke stappen gezet. Enkele voorbeelden: Onze uitkomsten van zorg van ruim dertig aandoeningen zijn gepubliceerd op onze website. Implementatie van een nieuw ziekenhuisbreed elektronisch patiëntenregistratiesysteem (Epic). Installatie van de patiëntenadviesraad en kinderadviesraad. Implementeren van diverse e-health toepassingen, zoals mijnradboud, FaceTalk, mijnradboudthuis en voice app. Het overkoepelend thema in onderzoek is personalized healthcare. Onderzoeksthema s, waar we ons binnen de strategie op gaan richten, zijn benoemd. Gestart met het vernieuwen van de curricula van de opleiding Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Realisatie netwerksamenwerking met het Jeroen Bosch ziekenhuis. Daarnaast is er organisatiebreed veel aandacht besteed aan het verspreiden van de missie, ondersteund door de Radboud Manier van Werken en diverse ondersteunende programma s zoals zelfroosteren en leiderschaps- en talentontwikkeling. Tot slot heeft het Radboudumc per 1 oktober 2013 zijn naam gewijzigd van UMC St Radboud naar Radboudumc. Een naam en bijpassende krachtige uitstraling, die past in de strategie en die toekomstbestendig is.

8 8 Jaardocument 2013 Radboudumc 3 Profiel van de organisatie 3.1 Algemene identificatiegegevens Radboudumc Postbus HB Nijmegen Telefoon (024) NZa-nummer: categorie 20, nummer 700 Nummer Kamer van Koophandel: Website: 3.2 Missie Het Radboudumc in Nijmegen is een Universitair Medisch Centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Voor het Radboudumc is de kwaliteit van leven van de mens altijd het vertrekpunt en eindpunt in al onze activiteiten. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Onze missie luidt: to have a significant impact on healthcare. Die missie verwezenlijken we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame netwerken. Bijna medewerkers en ruim studenten werken binnen die missie mee aan de toekomst van de gezondheidszorg en medische wetenschappen. 3.3 Strategie De strategie van het Radboudumc is geënt op vier speerpunten aantoonbaar onderscheidende kwaliteit persoonsgerichte zorg; doelmatigheid; duurzame netwerken. Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit Elke patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. Dat is onze norm. Daarom maken we onze kwaliteit van zorg zichtbaar en transparant door deze te meten en te publiceren, ongeacht de resultaten. Sinds een aantal jaren meten en publiceren we de kwaliteit van onze inspanningen op de afdelingen Hartchirurgie en Oncologie. En het door Radboudumc opgerichte Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) ziet door middel van interne audits toe op de kwaliteit en veiligheid van al onze processen van patiëntenzorg, zorgondersteuning en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Met al deze data kunnen we onze zorg voortdurend monitoren en verbeteren. Persoonsgerichte zorg De beste zorg voor patiënten in het algemeen, is niet per se de beste zorg voor het individu. Onder het beste verstaan we niet alleen de beste medische resultaten bij bepaalde groepen patiënten, maar ook de uitkomst van een goed gesprek met de patiënt over de voor- en nadelen van diverse behandelopties. Daarom richten we de zorg in rondom de patiënt, die onderdeel is van zijn eigen behandelteam. Deze weet als geen ander hoe hij zich voelt en welke onderzoeken en behandelingen hij wil ondergaan. We helpen de patiënt om de juiste keuzes te maken en geven hem de aandacht die hij verdient. Voor opleidingen werken we aan een nieuw curriculum met persoonsgerichte zorg als uitgangspunt. Innovatief onderwijs, waarbij studenten leren van de docent, van patiënten en van elkaar. We doen onderzoek van molecuul tot populatie. Die twee uitersten vertalen we naar het individu. We noemen dat personalized healthcare.

9 Jaardocument 2013 Radboudumc 9 Doelmatigheid Wat betreft doelmatigheid en efficiëntie vinden we het first-time-right -principe belangrijk. Ofwel: de dingen in één keer goed doen. Minder re-do s, minder fouten en minder klachten. Daardoor verbetert de kwaliteit en neemt de verspilling af in de hele transmurale keten. Maar we kijken ook naar de inrichting van onze bedrijfsvoering. Een goed voorbeeld daarvan is het nieuwe patiëntenregistratiesysteem Epic, de invoering van het Elektronisch patiëntendossier gecombineerd - en geïntegreerd - met ons Ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Het is het grootste verandertraject van 2013 en heeft alle eigenschappen om onze ambitie voor de komende jaren te ondersteunen. Het nastreven van aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, het bieden van persoonsgerichte zorg en het samenwerken in duurzame netwerken doen we altijd op een doelmatige en efficiënte manier. Duurzame netwerken Het Radboudumc verandert van een centrum in een netwerkorganisatie zonder regio- of landsgrenzen. In deze netwerken doen we in de hele keten voortdurend kennis op die we vergroten en verspreiden. Ons ultieme doel is dat de patiënt niet meer wordt terug- of doorverwezen, maar juist wordt doorbehandeld binnen ons netwerk. Bijvoorbeeld door hetzelfde team op een andere locatie. Zo komt de patiënt op de plek terecht waar zijn zorgvraag het beste beantwoord kan worden. Binnen of buiten het Radboudumc. Ook kan zorg in steeds meer situaties thuis worden aangeboden. Contextuele gegevens Radboud Manier van Werken De Radboud Manier van Werken vormt de basis van ons werkgeverschap. Deze manier van werken ondersteunt in het realiseren van de ambities van het Radboudumc. Het vraagt van medewerkers dat ze verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken én vertrouwen, heldere afspraken maken en die ook nakomen. Openheid en oprechte aandacht zijn hierbij cruciale begrippen. Voor de Radboud Manier van Werken zijn onderstaande kernwaarden leidend: Betrokken zijn: oprechte betrokkenheid bij het welzijn van onze medemens. Gekenmerkt door vakkundigheid en oprechte aandacht. Excelleren: in het eigen werk en met elkaar. Samenwerken in je team: zo worden prestaties behaald. Duurzaamheid Naast de Radboud Manier van Werken beschouwen we ook onze ambitie, om in alle onze kerntaken duurzaam te zijn, als een belangrijk contextueel gegeven. En dat willen we ook zijn in onze diverse rollen. Als werkgever zetten we ons in om ons personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn en houden we rekening met het mondiale perspectief bij het werven van personeel, zodat we niet onbedoeld bijdragen aan buitenlandse tekorten van personeel. Als zorgaanbieder gaan we voor duurzame zorg. Om de zorg toekomstbestendig te maken vragen we ons bij inkoop, bij gebruik van bouwmaterialen, medische hulpmiddelen, dure en weesgeneesmiddelen en energiebronnen voortdurend af of er (goedkopere) alternatieven zijn. Het Radboudumc streeft ernaar dat duurzaamheid in de genen zit van alle medewerkers. Een duurzame organisatie werkt alleen als dit principe gedragen, ingevuld en uitgevoerd wordt binnen alle lagen van de organisatie. Duurzame gezondheidszorg in het Radboudumc richt zich daarom zowel op onze patiënten, onze mensen en onze bedrijfsvoering. 3.4 Kernactiviteiten Patiëntenzorg Door het bieden van topreferente zorg en topklinische zorg onderscheidt de patiëntenzorg van het Radboudumc zich van niet-academische ziekenhuizen. We bieden zorg aan patiënten met een zeldzame ziekte of aan patiënten die een zeer complexe behandeling moeten ondergaan. Daarmee vervult het Radboudumc een landelijke (expert)functie voor collega-zorginstellingen. Bovendien beschikt het Radboudumc over erkenningen (vergunningen) voor bijna alle bijzondere functies, zoals vastgelegd in de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Dit zijn meestal tamelijk kostbare behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, speciale voorzieningen of specifieke deskundigheid nodig is.

10 10 Jaardocument 2013 Radboudumc Het Radboudumc biedt ook basiszorg. Die is vergelijkbaar met de zorg die elk algemeen ziekenhuis biedt aan patiënten uit het directe verzorgingsgebied. Basiszorg bestaat uit hoog frequente, goed planbare zorg en duidelijke afgebakende diagnostiek en behandeling. Deze zorg is hoofdzakelijk monodisciplinair. Dat wil zeggen vanuit één afdeling of medisch specialisme. Basiszorg kan door contextfactoren uiteindelijk toch complexe zorg worden. Als academisch ziekenhuis beschikt het Radboudumc altijd over voldoende kennis en kunde om die complexe zorg te bieden. Ten slotte is er sprake van transmurale zorg. Zorg die zich afspeelt in zorg- en behandelketens. Dit zijn samenwerkingsverbanden van zorgverleners binnen en buiten het Radboudumc. Deze behandelketens zijn voor specifieke patiëntengroepen. Zij krijgen te maken met veel verschillende hulpverleners, zoals medisch specialisten, huisartsen, thuiszorg en fysiotherapeuten Wetenschappelijk onderzoek Nieuwe kennis, verworven met wetenschappelijk onderzoek, is belangrijk voor de verbetering van de patiëntenzorg in het Radboudumc en daarbuiten. Bovendien draagt wetenschappelijk onderzoek bij aan de opleiding van onze zorgprofessionals. Ons wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Om een sterke profilering te bereiken zijn ziektegerelateerde onderzoekthema s geïdentificeerd die het gehele spectrum van molecuul tot mens tot populatie bestrijken. Hiernaast zijn twee aanvullende generieke thema s geïdentificeerd die sterk voedend zijn voor de andere thema s: MMP-research thema s Alzheimers disease Cancer development and immune defence Disorders of movement Infectious diseases and host response Inflammatory diseases Mitochondrial diseases Neurodevelopmental disorders Poverty-related diseases Rare cancers Reconstructive and regenerative medicine Renal disorders Sensory disorders Stress-related disorders Tumours of the digestive tract Urological cancers Vascular damage Women s cancers Generieke thema s Nanomedicine Healthcare improvement science De thema s worden ondergebracht in drie nieuwe onderzoeksinstituten met elk een eigen focus waarin wetenschappers uit verschillende afdelingen intensief samenwerken: Het Donders Centre for Neuroscience (DCN) is onderdeel van het universitaire Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour. Het onderzoek richt zich op het ontrafelen van mechanismen die ten grondslag liggen aan processen die zich afspelen in de hersenen en betrokken zijn bij cognitieve eigenschappen zoals taal, perceptie en beheersing. Ook doet het instituut onderzoek naar lange termijn veranderingen die optreden in hersenstructuren en hersenfuncties. Het onderzoek is fundamenteel en sluit nauw aan bij de ontwikkeling van klinische en technologische toepassingen. Het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS) concentreert zich op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe onderzoeksmethoden voor populatieonderzoek binnen de medische wetenschappen. Het instituut heeft tot doel nieuwe ontdekkingen, ook vanuit de moleculaire levenswetenschappen en kliniek, te vertalen naar de klinische praktijk en public health. Het richt zich daarbij op belang-

11 Jaardocument 2013 Radboudumc 11 rijke ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, longziekten, reumatische ziekten, neurologische en psychiatrische aandoeningen en orthopedische aandoeningen. Het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS) is een toonaangevend multidisciplinair onderzoeksinstituut binnen het domein van de levenswetenschappen, in het bijzonder op cellulair en moleculair niveau. De missie is om meer inzicht in de complexiteit van levende cellen te verkrijgen zowel in normale en als in pathologische processen. RIMLS wil innovatie bevorderen in translationeel onderzoek, gebaseerd op de integratie van diverse gebieden van wetenschappelijke expertise binnen de moleculaire en medische wetenschappen. De researchmaster Molecular Mechanisms of Disease gevolgd door het PhD-programma van de RIMLS graduate school weerspiegelt de multidisciplinaire aanpak Onderwijs en opleiding Het Radboudumc verzorgt vrijwel alle erkende medische opleidingen in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), het ROC regio Nijmegen en Fontys Hogeschool in Eindhoven. Het gaat hierbij om: universitair onderwijs in de Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen en Moleculaire Levenswetenschappen; vervolgopleidingen tot huisarts, bedrijfsarts, verpleeghuisarts en sociaal geneeskundige; vrijwel alle medisch-specialistische opleidingen; postacademisch en post-hbo-onderwijs; verpleegkundige en paramedische opleidingen; verpleegkundige vervolgopleidingen.

12 12 Jaardocument 2013 Radboudumc 4 Vooruitblik 2014 De gezondheidszorg staat onverminderd in de belangstelling van politiek, media en maatschappij. Het gaat daarbij vooral over kostenbeheersing en betaalbaarheid, de kwaliteit van zorg (en de variatie daarin), nieuwe diagnoses en behandelingen, transparantie en de rol van patiënt en zorgverzekeraars. Dat zal in 2014 niet anders zijn. Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg en zal dan ook in bovenstaande ontwikkeling en discussie zijn rol pakken. In 2014 zal onze focus vooral liggen op het zetten van de volgende stappen in het realiseren van onze missie en strategie. Daarvoor zijn zowel umc-breed als op het niveau van afdelingen concrete, op de strategie geënte, jaarplannen gemaakt. Enkele belangrijke punten daaruit: We gaan door met het publiceren van uitkomsten van zorg. We blijven verbeteren op basis van de CQ-index patiëntervaringen. We gaan verder met het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe curriculum in de opleiding en Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. E-health concepten, die het de patiënt en zorgverlener makkelijker maken met elkaar te communiceren, diagnoses te stellen en behandelingen uit te voeren, gaan we verder ontwikkelen en in gebruik nemen. We gaan de patiënt de mogelijkheid bieden om zijn rol als lid van zijn eigen behandelteam goed te nemen (shared decision making). Onder andere door het stimuleren van het online raadplegen van medische gegevens. We stellen Principal Clinicans aan. Dat is een predicaat voor zorgverleners die vooroplopen in het vernieuwen van de patiëntenzorg en daarmee het voortouw nemen in de ontwikkeling en realisatie van de Radboudvisie. We gaan onze onderzoeksthema s verder inrichten. We gaan stuurinformatie verder optimaliseren. We optimaliseren Epic, het elektronische patiëntenregistratiesysteem dat sinds 27 oktober 2013 in gebruik is. We gaan (virtuele) netwerken met andere ziekenhuizen en zorgverleners ontwikkelen, inrichten en versterken. We versterken de netwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Wij gaan door met het integreren van het duurzame gedachtegoed binnen bestaande processen. Bovenstaande vereist dat de strategie bij medewerkers en studenten bekend is en dat er naar gehandeld wordt. Daarom is er veel aandacht voor het intern delen van de strategie, de goede voorbeelden daarvan en het daarbij behorende resultaat en gedrag. De strategie is gedragsmatig vertaald in De Radboud Manier van Werken. Belangrijk daarbij is het realiseren van een prettig werkklimaat waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken en elkaar de ruimte geven. Daarnaast is een solide financiële positie van groot belang. In een krachtenveld van inkoopdruk van zorgverzekeraars, korting van de academische component, competitie in het verwerven van onderzoeksmiddelen en toename van het gebruik van (dure) geneesmiddelen is het belangrijk goed op de productie en kosten te blijven sturen.

13 Jaardocument 2013 Radboudumc 13 5 Inspanningen en prestaties Inspanningen en prestaties Zorg Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit in de patiëntenzorg De afdelingshoofden stonden aan de basis van het strategische speerpunt Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en geven er op de eigen afdeling uitvoering aan. Commissies en teams binnen het Radboudumc ontwikkelen beleid voor specifieke terreinen dat ook door de afdelingsleiding wordt geïmplementeerd. Het spreekt vanzelf dat het voldoen aan wet- en regelgeving, inclusief werkafspraken tussen de veldpartijen, onderdeel is van het beleid voor kwaliteit en veiligheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) intensiveert de laatste jaren het toezicht op de zorginstellingen, en ook voor Radboudumc leidt dit concreet tot frequente deelname aan schriftelijke onderzoeken en (on-)aangekondigde inspectiebezoeken wat betreft thema s en afdelingen. Daarnaast wil Radboudumc zich in kwaliteit en veiligheid op vele terreinen onderscheiden van andere zorgaanbieders. Afdelingshoofden en bedrijfsleiders spreken in het kader van de planning- en controlcyclus regelmatig met de raad van bestuur over plannen voor kwaliteit en veiligheid en de realisatie daarvan. Afdelingen werken steeds meer samen in afdelingsoverstijgende ketens. Ook werkt het Radboudumc in toenemende mate samen met andere ziekenhuizen. Toonaangevende voorbeelden van kwaliteitsverbeteringen in de patiëntenzorg zijn de toepassing van Google Glass bij kaakoperaties (testfases), de inzet van social media bij consulten en netwerken van patiënten, de inzet van crew resource management (afkomstig uit de luchtvaart) en de transparante publicatie van de uitkomsten van zorg voor patiënten met oncologische aandoeningen Concentratie van zorg Met name voor hoogcomplexe, laagvolume zorg is het Radboudumc een voorstander van de concentratie van zorg. Voor bijvoorbeeld oncologische zorg is dit een relevant thema in verband met de oplevering van de SONCOS-normering en de in 2012 gepubliceerde uitkomsten hiervan. Een aantal ziekenhuizen stopt hierdoor met het verlenen van bepaalde oncologische zorg. Het Radboudumc scoort daarentegen bovengemiddeld hoog op deze SONCOS-normen. Voor minder complexe zorg pleit het Radboudumc voor het zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren van zorg. Dit kan bijvoorbeeld door intensieve samenwerking tussen UMC s en regionale ziekenhuizen. Radboudumc richt zich op het opzetten van dergelijke duurzame netwerken Principal Clinicians (PC) Met het predicaat Principal Clinician maakt het Radboudumc duidelijk wie boegbeelden in de patiëntenzorg zijn. Eind 2013 zijn de eerste zeven aangesteld. Ze zijn innovatief, onderhouden duurzame netwerken en zien de patiënt als partner. Het zijn de zorgverleners die het voortouw nemen in het realiseren van de Radboudumc-visie. Principal Clinicians worden voor drie jaar benoemd. Gedurende deze periode maken zij deel uit van een intern kennisplatform voor innovatieve patiëntenzorg. Daar bespreken zij nieuwe ontwikkelingen en ondersteunen innovaties. Ook kunnen ze de raad van bestuur adviseren over hoe innovaties in de patiëntenzorg umc-breed ingevoerd kunnen worden. Om hun plannen voor de komende jaren te realiseren, ontvangen ze ieder euro per jaar.

14 14 Jaardocument 2013 Radboudumc Zorgverzekeraars In de lente van 2013 heeft het Radboudumc met de zorgverzekeraars een onderhandelingsresultaat voor 2013 bereikt. Na het afronden van de prijslijsten is het Radboudumc voor deze zorgverzekeraars na de zomer gestart met de facturatie. Met de invoering van Epic -eind oktober - zijn de bestaande EPDen ZIS-systemen (zorgregistratie) vervangen door één nieuw elektronisch patiëntenregistratiesysteem. Alle informatie rond de zorg van de patiënt wordt vastgelegd in één digitaal dossier; vanaf de inschrijving en eerste behandelstappen tot aan de DBC s (DOT) en facturatie. Na de ingebruikname van Epic is de facturatie weer vlot opgestart. De NZa heeft het toezicht op correct declareren vanaf 2013 geïntensiveerd en zorgverzekeraars hebben de materiële controles aangescherpt. Het Radboudumc heeft daarom de declaratiesystematiek en interne organisatie tegen het licht gehouden. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf Kwaliteitsprogramma s In 2013 liepen er binnen het Radboudumc drie programma s met betrekking tot kwaliteit en veiligheid: patiëntveiligheidsbeleid ; beter Registreren / Kwaliteit in de Etalage; verbeteren in de Versnelling. Patiëntveiligheidsbeleid Het Patiëntveiligheidsprogramma onder het motto Iedere patiënt altijd veilig omvat de landelijke veiligheidsthema s die grotendeels geïmplementeerd en verankerd zijn op de afdelingen. In 2013 is een aantal nieuwe thema s toegevoegd: veiligheid in avond-, nacht- en weekenduren, sterfteanalyse, medische technologie, procedurele analgesie en sedatie buiten de OK, voeding en handdesinfectie. Naast de inhoudelijke thema s zijn er generieke thema s, zoals het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties op processen en scholing voor medewerkers. In navolging van het Convenant Medische Hulpmiddelen worden op medische apparatuur prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd. Zowel bij de aankoop als bij de ingebruikname op de werkvloer. Ook op de patiëntenprocessen vinden dergelijke analyses plaats. Bij iedere belangrijke wijziging van een product of proces dient de inventarisatie geüpdatet te worden. Bij het thema handdesinfectie is de implementatie inmiddels vergevorderd en zijn goede meetgegevens bekend. Op nagenoeg alle verankerde thema s is in 2013 op afdelingsniveau en organisatiebreed stuurinformatie beschikbaar in de kwaliteitsmonitor. In de Week van de Patiëntveiligheid is de jaarlijkse, interne patiëntveiligheidsprijs door de raad van bestuur uitgereikt aan de afdeling Nierziekten. Het winnende project laat zien dat groepen patiënten, ondanks omvangrijk en complex medicatiegebruik, met goede ondersteuning van de zorgverleners goed in staat zijn zelfstandig hun medicatie te beheren. Zowel tijdens de opname als na ontslag. De afdeling Intensive Care won de landelijke IGZ Zorg Veilig Prijs. Zij toonden met wetenschappelijke onderbouwing in de praktijk aan dat de zorg voor patiënten veiliger is geworden door de toepassing van Crew Resource Management. Beter registreren/kwaliteit in de etalage Het programma Beter registreren/kwaliteit in de etalage heeft als doel de resultaten van ketens in de patiëntenzorg inzichtelijk te maken en de uitkomsten zowel intern als extern te delen. Het Radboudumc wil de patiënt voor zijn eigen zorg deel laten uitmaken van het behandelteam. Door de patiënt uitkomstmaten te presenteren, kan hij deze rol beter vervullen. Daarnaast leidt het openbaar maken van uitkomsten van zorg bij de zorgprofessionals tot een discussie over de cijfers. Deze discussie leidt tot een groeiend kwaliteitsbewustzijn en een verhoogde drive tot verbetering. In september 2013 zijn de uitkomsten van zorg online gezet. Dit zijn de organisatiebrede uitkomsten en uitkomsten van specifieke ziektebeelden of behandelingen, zoals gynaecologische kanker en longkanker. Bij de publicatie van de uitkomsten is toegezegd dat de uitkomsten van de andere oncologie-

15 Jaardocument 2013 Radboudumc 15 soorten openbaar worden gemaakt op Wereld Kanker Dag in februari Daarnaast is in de kaderbrief voor 2014 de doelstelling benoemd dat alle afdelingen vijf uitkomstmaten beschikbaar en openbaar moeten maken. Het project Beter Registreren ondersteunt de afdelingen bij het invullen van deze doelstelling. Eind 2014 zal de informatie op de Radboudumc-homepage sterk uitgebreid zijn. Verbeteren in de Versnelling In 2013 namen acht afdelingen deel aan het traject Verbeteren in de Versnelling. Dit zijn de afdelingen Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Longziekten, Maag- Darm-Leverziekten, Neurochirurgie, Plastische Chirurgie en Spoedeisende Hulp. Verbeterprojecten op het gebied kwaliteit en veiligheid zijn gerealiseerd naar aanleiding van een interne audit of herbezoek, en vaak werd afdelingsgebonden stuurinformatie gefaciliteerd. Voor 2014 is het kwaliteitsprogramma Verbeteren in de Versnelling grotendeels gericht op het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op het gebied van patiëntenparticipatie. Nadat de kwaliteitsprojecten op afdelingen hebben plaatsgevonden, worden borgingsmaatregelen vastgesteld, zoals het vastleggen van richtlijnen en protocollen in het documentbeheersysteem KWINT, het voeren van dagelijks en periodiek overleg, en het meten van proces- en uitkomstindicatoren. Alle geïmplementeerde thema s worden opgenomen in de interne auditstructuur Projecten Persoonsgerichte zorg Het Radboudumc wil de patiëntenparticipatie en de patiënttevredenheid aantoonbaar versterken en doet dat op verschillende manieren. Van E-health concepten tot het meten van patiënten-ervaringen E-health E-health concepten maken het voor patiënt en zorgverlener makkelijker om met elkaar te communiceren, diagnoses te stellen en behandelingen uit te voeren. In 2013 hebben we onder andere ingezet op de verdere ontwikkeling en implementatie van FaceTalk, een beveiligde videoverbinding voor de patiënt en zijn zorgverleners. Daarnaast is het nieuwe concept Hereismydata ontwikkeld. Hereismydata is vooral een uitgebreid e-health systeem, waarin de patiënt bepaalt met wie hij/zij zijn data deelt. Safari De Radboud Zorgacademie organiseerde een studiedag in de vorm van een safari om verpleegkundigen (in opleiding) te inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van hun partnerschap met patiënten Voeding Voeding is een belangrijke factor voor gezond blijven en gezond worden. Gezonde voeding verkleint het risico op ondervoeding, obesitas, hart- en vaatziekten, kanker, hoge bloeddruk, diabetes en maagen darmklachten. Gezonde voeding leidt tot betere prestaties, een betere conditie en betere weerstand. We streven ernaar dat de patiënt zich bewust is van het belang van voeding en dat hij/zij de juiste voeding krijgt, op de juiste plaats, van de juiste medewerker, op het juiste moment, tegen de juiste financiering en volgens het juiste protocol. Door goed te luisteren leggen we de basis voor de beste zorg. Gidi van Neerven, manager kliniek en polikliniek KNO

16 16 Jaardocument 2013 Radboudumc Patiëntervaringen gemeten - Consumer Quality Index Het Radboudumc heeft als eerste academisch ziekenhuis de Consumer Quality Index (CQ-Index) omarmd. Sturen op patiëntenervaringen geeft concrete mogelijkheden tot verbeteren in vergelijking met metingen die zijn gebaseerd op patiënttevredenheid. In het voorjaar van 2013 is de tweede organisatiebrede meting van patiëntervaringen uitgevoerd. Deze tweede meting is bij alle UMC s tegelijkertijd uitgevoerd. Dit maakt onderlinge vergelijking mogelijk wat betreft ervaringen met poliklinische en klinische zorg. De CQ-index is uitgevoerd bij patiënten die in het eerste kwartaal van 2013 zorg ontvingen in het Radboudumc. In totaal vulden van de patiënten de deelvragenlijst ziekenhuisopname in (38%). Daarnaast vulden van de patiënten de vragenlijst poliklinische zorg in (36%). Het Radboudumc kreeg van alle UMC s de hoogste respons. De uitkomsten laten een verbetering zien ten opzichte van de eerste meting. Gemiddeld geven patiënten de klinische zorg een 8,28 (schaal 1 tot 10) en de poliklinische zorg een 8,38. Het Radboudumc behaalde op vijf van de negen thema s van de vragenlijst ziekenhuisopname de hoogste score voor communicatie met de verpleegkundigen, communicatie met de artsen, de eigen inbreng, de uitleg over de behandeling en voor het pijnbeleid. Er is nog verbetering mogelijk bij de inhoud van het opnamegesprek, de communicatie rondom medicatie, de eigen inbreng en de informatievoorziening bij ontslag. Op vier van de vijf thema s van de vragenlijst poliklinische zorg scoort het Radboudumc bovengemiddeld: ontvangst, bejegening door de arts, communicatie door de arts, nazorg en informatie over medicatie. De inspraak door de patiënt, de nazorg en informatie over medicatie, en de inrichting en wachttijd van de polikliniek kunnen nog worden verbeterd. Naast de twee UMC-brede vragenlijsten zijn opnieuw alle aandoeningsspecifieke CQ-index-vragenlijsten bij de patiënten uitgezet. Ten slotte zijn er afdelingen waar nog een (aanvullend) patiënttevredenheidsonderzoek wordt gehouden. Via de website gaven patiënten hun vragen en opmerkingen door. In 2013 kwamen vragen en opmerkingen binnen. In 2012 waren dat er nog Het aantal mondelinge vragen nam ook toe van vragen in 2012 naar vragen in Hiermee steeg het totaal vragen aan het Voorlichtingscentrum van in 2012 naar in Proces en uitkomstindicatoren Het Radboudumc werkt met de indicatorensets van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zichtbare Zorg en het VMS Veiligheidsprogramma. Daarnaast hanteren afdelingen indicatorensets voor specifieke patiëntengroepen. Bij de overgang naar het nieuwe elektronische patiëntenregistratiesysteem (Epic) is een trendbreuk ontstaan in de beschikbare kwaliteitsinformatie. De bestaande kwaliteitsmonitor wordt niet meer gevuld, maar operationele kwaliteitsinformatie is nu beschikbaar in Epic-rapportages. Daarnaast wordt gebouwd aan een dashboard dat op het gebied van kwaliteit en veiligheid stuurinformatie beschikbaar stelt op een overzichtelijke en analyseerbare manier. Dit dashboard wordt gevuld met kwaliteitsinformatie die nodig is voor externe verantwoording en interne sturing Incidenten patiëntenzorg Radboudumc heeft een systeem van Decentraal Incidenten Melden (DIM) waarin medewerkers incidenten en bijna-incidenten in de patiëntenzorg digitaal melden. Ook gevaarlijke situaties - zonder betrokkenheid van een patiënt - kunnen worden ingevoerd. De meldingen worden afgehandeld door decentrale en multidisciplinaire DIM-commissies op de patiëntgebonden afdelingen. In 2013 zijn in het Radboudumc 68 DIM-commissies actief voor 133 meldlocaties. Er is gewerkt aan het vormgeven een nieuwe structuur voor het signaleren van meldingen en trends op UMC-niveau. De daadwerkelijke realisatie van een nieuwe structuur vindt plaats in In 2013 zijn DIM-meldingen gedaan. Dit is een daling ten opzichte van 2012 (9.968). In 2011 werden meldingen gedaan. Met name in het laatste kwartaal van 2013 zijn minder meldingen

17 Jaardocument 2013 Radboudumc 17 geregistreerd. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de invoering van het nieuwe patiëntenregistratiesysteem (Epic). Tijdens de start van het implementatietraject zijn veel Epic-gerelateerde meldingen via de speciaal daarvoor ingerichte servicedesk gedaan. Hierdoor konden verbeteringen direct in gang worden gezet. De meeste meldingen in 2013 (57,5%) betroffen een feitelijk incident; 26,2% van de meldingen ging over een gevaarlijke situatie (niet gerelateerd aan een specifieke patiënt) en 16,1% was een bijna-incident. Ten opzichte van 2012 zijn er enkele verschuivingen in de onderverdeling van meldingen naar categorie. Er is een opvallende daling in het aantal meldingen rond de laboratoria. Bij de groep Behandeling en Verzorging zien we een duidelijke stijging. Uit een nadere analyse blijkt dat een wijziging in de indeling van het meldsysteem tot deze verschuivingen heeft geleid. Type Incident Behandeling en verzorging 16,0% 10,9% Bloedproducten 2,0% 1,7% Communicatie en administratie 23,1% 24,4% Diagnostisch onderzoek 10,3% 10,4% Laboratoria (alleen medewerkers laboratoria) 9,6% 13,5% Materialen en apparatuur 7,8% 7,3% Medicatie 17,3% 17,0% Overig 7,2% 8,4% Parenterale voeding 0,8% 0,6% Psychiatrisch probleem 0,2% 0,2% Radiotherapeutische behandeling 1,4% 1,3% Val 2,2% 2,1% Voeding 2,1% 2,2% De afdelingen namen naar aanleiding van de ontvangen meldingen diverse maatregelen. Zoals het maken van afdelingsoverstijgende werkafspraken, aanpassingen in protocollen, instructies en werkafspraken, extra instructiebijeenkomsten over nieuw te gebruiken materiaal en het verhelderen van verantwoordelijkheden tussen diverse disciplines. Ook zijn organisatiebreed verbeteringen ingezet, zoals assortimentswijzigingen, het herijken van apparatuur en het aanschaffen van nieuw materiaal Klachten Patiënten die ontevreden zijn over de zorg en/of dienstverlening kunnen een klacht indienen bij de klachtenbemiddelaars of bij de Klachtencommissie. De afhandeling van klachten gebeurt in de regel door bemiddeling. Als een klager expliciet de voorkeur heeft voor behandeling van zijn klacht door de Klachtencommissie, doet deze commissie uitspraak over de vraag of de klacht gegrond is. Sommige klagers richten zich bij uitzondering ook wel direct tot de raad van bestuur. Vanzelfsprekend bespreekt de raad van bestuur jaarlijks een klachtenoverzicht en analyse met de Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast gebruikt de raad van bestuur gedurende het jaar de klachten als extra informatiebron gerelateerd aan actuele thema s. Klachtenbemiddeling In 2013 kwamen 611 klachten bij de klachtenbemiddelaars binnen. In 2012 waren dat er 602. De klachten zijn in onderstaande tabel naar categorie ingedeeld. Klachten per categorie Zorgverlening/methodisch technisch handelen 32,4% 30,6% Communicatie 29,1% 26,2% Coördinatie/organisatie 32,2% 28,5% Faciliteiten/Materialen 1,3% 8,6% Overige 5,0% 6,1%

18 18 Jaardocument 2013 Radboudumc Het streven is om de binnengekomen klachten binnen drie maanden, of zoveel eerder als mogelijk, af te handelen. Snelheid van afhandelen Binnen 90 dagen 86,1% 79,2% Langer dan 90 dagen 13,9% 20,8% Uit de 611 klachten kwamen 69 verbetermaatregelen voort. Klachten en Klachtencommissie De Klachtencommissie van het Radboudumc is ingesteld op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). In 2013 zijn 19 klachten bij de Klachtencommissie ingediend. Daarnaast behandelde de Klachtencommissie in 2013 nog vier klachten uit In 14 van de in totaal 23 klachten gaf de Klachtencommissie een inhoudelijk oordeel. In vier zaken is de klachtenbehandeling op andere wijze afgesloten. Vijf klachten worden in 2014 afgerond. Om tot een uitspraak te komen is voor alle 14 zaken een mondelinge zitting gehouden. De 14 inhoudelijk behandelde klachten hebben betrekking op dertien verschillende afdelingen van het Radboudumc. Dit zijn klachten over (medisch) inhoudelijke aspecten van de zorg, de communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en patiënt en de organisatorische aspecten van de zorg Doelmatigheid in de patiëntenzorg In 2012 is onderzocht hoe binnen het Radboudumc nog doelmatiger gewerkt kan worden. De toen op alle afdelingen uitgevoerde quick scan is in 2013 herhaald. De focus is hierbij enigszins verschoven van puur financiële kengetallen naar een meer procesmatige analyse. De resultaten zijn met alle afdelingen besproken en, waar relevant, ook in de kwartaalgesprekken met de raad van bestuur benoemd. Een aantal, in 2012 gestarte, doelmatigheidsprojecten kregen een vervolg in Het doelmatigheidspotentieel is verwerkt in de begroting en taakstellingen van De belangrijkste projecten in 2013 zijn: personele inzet in de zorg; inzet van medisch specialisten; verhogen benutting OK; optimalisatie opnameplanning en oprichting acute opnameafdeling; optimalisatie ligduur; inkoop en Logistiek; doelmatigheid polikliniek R-gebouw Wacht- en toegangstijden Radboudumc hanteert het begrip toegangstijden voor het eerste consult op een polikliniek en wachttijden voor diagnostisch onderzoek of een behandeling. Maandelijks worden de wacht- en toegangstijden bijgehouden en gepubliceerd op de website en via Zorgdomein. Patiënten en verwijzende huisartsen worden daar geïnformeerd over de beschikbaarheid van een medisch consult, onderzoek of behandeling. De wacht- en toegangstijden worden zo veel mogelijk maandelijks geactualiseerd. Daarvoor wordt - conform de landelijke regeling - uitgegaan van de derde vrije plaats in de agenda van het poliklinisch spreekuur en voorgeschreven diagnostisch onderzoek of de behandeling. In 2013 kenden de gemiddelde wacht- en toegangstijden een wisselend verloop. De gemiddelde toegangstijd in december 2013 was 27 dagen. Een stijging van vijf dagen ten opzichte van december De gemiddelde wachttijd steeg tussen december 2012 en juni 2013 tot 37 dagen, waarna het daalde tot 28 dagen in december Waarschijnlijk heeft de implementatie van Epic de registratie van wacht- en toegangstijden in de laatste maanden van 2013 beïnvloed.

19 Jaardocument 2013 Radboudumc Inspanningen en prestaties Onderzoek & Onderwijs De kengetallen op het gebied van Onderzoek & Onderwijs van het Radboudumc weerspiegelen de ambitie om tot de top te behoren. Het rendement en de kwaliteit van het onderwijs zijn uitstekend. En ook de resultaten in onderzoek laten opnieuw een forse groei zien. Zo waren er promoties meer dan in 2012 en was het aantal verworven prestigieuze persoonsgebonden subsidies hoog. Het bachelorrendement ligt ver boven de gestelde norm. Prestaties in getal het bachelorrendement 81,3 % (na 4 jaar, cohort 2009/2010); meer dan 50% van de studenten brengt een deel van de studie door in het buitenland; 3229 ingeschreven studenten, waarvan 66% vrouwen; 456 getuigschriften; 76,6% van de docenten heeft een Basis Kwalificatie Onderwijs; vidi s, 4 Vici s, 2 ERC Starting Grants, 1 ERC Advanced Grant, 3 ERC Consolidator Grants; 186 promoties, waarvan 10 cum laude; peer reviewed publicaties; verhouding in euro s van overige geldstromen ten opzichte van 1e geldstroom in onderzoek is 0,94; er zijn 86 AIOS gestart met hun opleiding in het Radboudumc; 98 AIOS hebben hun opleiding met succes afgerond; gedurende het jaar zijn er gemiddeld 350 AIOS in opleiding Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit in Onderzoek & Onderwijs Leerstoelen Eind 2013 heeft het college van bestuur goedkeuring gegeven aan de initiatieven voor 17 nieuwe leerstoelen in het Radboudumc leerstoelenplan Hiermee krijgt vooral de gekozen focus in het onderzoek een krachtige impuls Vrouwelijke hoogleraren Het Radboudumc streeft naar een hoger aandeel vrouwelijke hoogleraren. Eind 2013 had het Radboudumc 144 hoogleraren in dienst, waarvan 24 vrouwen. Dat is 16% van het totaal. Het Radboudumc zet de Valkhof leerstoel in om wetenschappelijke ontwikkelingen te stimuleren en strategische relevante ontwikkelingen te verkennen voor het Radboudumc. Voor de leerstoel komen vrouwelijke kandidaten in aanmerking die internationaal erkend en toonaangevend zijn op hun vakgebied. De Valkhofleerstoel werd in 2013 toegewezen aan professor Kay Dickersin. Zij is hoogleraar aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. Zij houdt zich vooral bezig met patient empowerment Principal Investigators (PI) Een belangrijk strategisch uitgangspunt is onderscheidende kwaliteit. In het onderzoek is het PI-beleid bij uitstek een middel om kwaliteit te stimuleren. Na een evaluatie van het PI-beleid en op advies van de Onderzoeksraad besloot het Radboudumc in 2012 de criteria aan te passen. Met het criterium publicatie-output is zwaarder ingezet op het genereren van meer publicaties in het topsegment. Het criterium voor wervend vermogen is aangepast om samenwerking nog verder te bevorderen. Deze nieuwe criteria gelden voor PI-aanvragen voor de periode De aanvragen voor deze ronde worden begin 2014 behandeld. In de ronde 2013 zijn 18 PI s en 16 junior PI s aangewezen voor de periode waarmee er met ingang van 1 januari 2014 in totaal 104 PI s en 41 junior PI s zijn. Het aantal junior PI s ten opzichte van PI s blijft nog achter, ondanks de bemoedigende score in Het Radboudumc stimuleert afdelingen zich te richten op het werven van talenten die het junior PI-predicaat kunnen verkrijgen.

20 20 Jaardocument 2013 Radboudumc Principal Lecturers (PL) In 2013 is een evaluatie uitgevoerd van de sinds enkele jaren bestaande systematiek om Principal Lecturers te erkennen en docenten de kans te geven intern subsidie te verwerven voor onderwijsinnovaties. De evaluatie is eind 2013 nog niet helemaal afgerond. Maar de eerste resultaten wijzen erop dat docenten beide systemen als stimulerend ervaren. Die positieve effecten zien we bij docenten die succesvol waren en bij hun collega s in de afdelingen Radboudumc Technology Platforms Erg belangrijk voor de ondersteuning van onderzoek zijn de Radboudumc Technology Platforms. Dit zijn state-of-the-art technologische faciliteiten die de proactieve ondersteuning van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg tot hun taak mogen rekenen. Een technology platform is in de regel een combinatie van één of meerdere apparaten of een databank met een expertisecentrum. Uit een medio 2013 gemaakte inventarisatie blijkt dat het Radboudumc beschikt over een aantal kwalitatief sterke en goed functionerende technology platforms en een aantal minder sterke platforms, waar overigens wel veel behoefte aan is. De platforms geven een divers beeld. Soms is het platform een servicefaciliteit. Van andere platforms kan alleen in een samenwerkingsverband gebruik gemaakt worden. Ook in de bedrijfsvoering en de benadering van klanten onderscheiden de platforms zich van elkaar. In vervolg op de besluitvorming over focus en organisatie van onderzoek is het ook opportuun om een helder kader te scheppen voor de technology platforms. Het Radboudumc heeft besloten het bestaande aanbod aan technology platforms te verbeteren met als uitgangspunten: Kwalitatief hoogwaardig en perfect aansluitend op de behoeften van onderzoekthema s van molecule-to-man-to-population. Goed zichtbaar en toegankelijk voor Radboudumc, externe onderzoekers en het bedrijfsleven. Efficiënt en doelmatig in beheer Ontwikkeling impactscores De huidige gangbare meetwijze van onderzoekprestaties is in groeiende mate onderhevig aan kritiek. Deze zou te veel kwantitatief zijn en voorbijgaan aan de echte vooruitgang in de wetenschap. In deze kritiek schuilt een grond van waarheid. Bovendien is het in zijn algemeenheid altijd zinvol om van tijd tot tijd de eigen beoordelingmethodiek tegen het licht te houden. Voor het objectief meten van wetenschappelijke kwaliteit is nog niet een echt goed toepasbaar alternatief gevonden. De gedachte om meer via beoordelingsgroepen te werken is ook niet altijd objectief. Dat is bovendien erg tijdrovend. Het Radboudumc blijft deze discussie volgen. Het belang van het meten van de societal impact van onderzoek neemt toe. In het kader van de prestatieafspraken met OC&W Prestaties, profiel en ontwikkeling van de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn ook voor het Radboudumc enkele indicatoren geïdentificeerd waarop in de toekomst zal worden gerapporteerd Honours programma De belangstelling voor deelname aan het honours programma is stabiel: rond de veertig sollicitaties per jaar met een uitschieter naar boven in In de meeste jaren zijn uiteindelijk meer studenten toegelaten dan het vooraf gestelde maximum van 25. De uitval is klein. Docenten en studenten zijn in het algemeen zeer tevreden. Dat geldt ook voor begeleiders van de onderzoekstages in de buitenlandse partnerinstituten. Van molecuul tot mens tot populatie. Dr. Allesandra Cambi, onderzoeksleider nano-immunologie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Nota strategisch beleid Heel de mens

Nota strategisch beleid Heel de mens Nota strategisch beleid Heel de mens 2010-2015 Better health in a changing world Nota strategisch beleid Maastricht UMC+ 2010-2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Aanleiding 7 Visie 15 Uitgangspositie 21 Strategisch

Nadere informatie

kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg

kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg kwaliteit op de kaart Ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteit van ziekenhuiszorg Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Hoezo kwaliteit? 8 2 Hoe meet je de kwaliteit van ziekenhuiszorg?

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie