Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006"

Transcriptie

1 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum Visitatiecommissie De heer dr. J.A.C. Jongerius (voorzitter) De heer drs. J. la Croix De heer drs. G. Mul Mevrouw drs. A.W. van der Meer (secretaris)

2 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 2

3 Ten geleide Bij dit visitatierapport treft u de reactie van Stichting Volkshuisvesting Tiel aan op de visitatie. Corporaties geven hiermee aan dat zij het visitatierapport allerminst vrijblijvend in ontvangst nemen. Dit is in de ogen van Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties een goede ontwikkeling. Raeflex is verheugd de reactie van Stichting Volkshuisvesting Tiel aan het visitatierapport te kunnen toevoegen. Mw. drs. W.M.R. de Water Directeur Raeflex Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 3

4 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 4

5 Inhoud Samenvatting 7 1. Introductie Lokale situatie Waarom wil de corporatie visitatie? Prestaties en opgaven Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Intern Toezicht Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Stakeholders Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Beleid Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Werkorganisatie Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen 45 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 5

6 Bijlage 1 Wat is visitatie? 47 Visitatie: de inhoud 47 Visitatie doorloopt de volgende stappen 49 Het verloop van de visitatie 50 Bijlage 2 Organigram, ambities en Quickscan 51 Bijlage 3 Overzicht visitatiegesprekken 57 Bijlage 4 Beschikbaar gestelde documenten 59 Reactie Stichting Volkshuisvesting Tiel op het visitatierapport Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 6

7 Samenvatting Corporatie De Stichting Volkshuisvesting Tiel (hierna: SVT) is een regionale toegelaten instelling en actief in twee gemeenten, Tiel en Buren. De stichting positioneert zichzelf als een doe -corporatie. Zij stelt de kwaliteit van haar producten en diensten aan klanten centraal en wil een betrouwbare relatie zijn. Zij heeft een ambitieus investeringsplan voor de korte termijn. De corporatie is een financieel gezonde instelling. Zij heeft echter een hoger risicoprofiel dan gemiddeld gekregen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) door wisselende meerjaren prognoses. SVT is een kleine organisatie met een traditionele structuur. Op advies van de accountant is de werkorganisatie bezig met het actualiseren en vastleggen van procedures, maar dat gaat langzaam. SVT heeft bijvoorbeeld de risico s van haar projecten en projectadministratie nog niet goed op orde. Beleid en kwaliteitszorg zijn veelal impliciet in de organisatie aanwezig. SVT vindt zelf dat de kwaliteit van het beleidsproces en het beleid beter kan. Medewerkers zijn tevreden, het ziekteverzuim is laag. Intern toezicht De raad van commissarissen realiseert zich op welke concrete punten het intern toezicht dient plaats te vinden. Het toezicht is inhoudelijk veranderd van een raad van toezicht, die functioneerde als een bestuur op afstand, in een raad van commissarissen-model. De RvC werkt volgens de governance-richtlijnen (Commissie Glasz), maar wijkt hier op diverse punten van af. De redenen daarvoor worden niet uitgelegd. De raad van commissarissen wil graag goed geïnformeerd worden door de werkorganisatie. Er verschijnt per vier maanden een bedrijfsvoortgangsoverzicht maar dit is naar de mening van de commissie te omvangrijk om goed toezicht te kunnen uitoefenen en mist enkele essentiële elementen, zoals realisatie van beleidsdoelen. Opgaven De lokale opgaven liggen in Tiel en Buren vooral op het terrein van de woningbouw. De stakeholders vinden extra woningen voor starters, senioren en andere aandachtsgroepen die zorg nodig hebben belangrijk. Door de sterke vergrijzing in het gebied zijn er ook veel woningen met zorg nodig. Stakeholders verwachten van SVT dat zij de bouwproductie in de komende jaren flink opvoert. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 7

8 Prestaties SVT is erg actief op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dit wordt zonder uitzondering door alle stakeholders gewaardeerd. De corporatie is onder andere bezig met het realiseren van een centrum voor huisartsen en een apotheek. Ze heeft een scholencomplex gebouwd met medisch kinderdagverblijf en een expertisecentrum voor de jeugdhulpverlening. Ze werkt samen met de gemeente Buren aan een aantal projecten, zoals de verbouw van een verzorgingstehuis in Buren om het wonen van de zorg te scheiden. Als sociale verhuurder wordt SVT alom geroemd. Het onderhoud van de woningen is goed. Ze werkt samen met zeven andere corporaties in een regionaal woonruimteverdelingsysteem. Ze gaat ver in het oplossen van sociale problemen en haar sociale netwerk is goed ontwikkeld. Op uitvoerend niveau werkt zij ook goed samen met de collega-corporaties in Tiel en Buren. SVT heeft bij de meeste stakeholders een positief imago, vooral waar het haar sociale taken als beheerder en verhuurder betreft en haar activiteiten op het terrein van leefbaarheid, welzijn en zorg. Op het gebied van sociale woningbouw blijven de prestaties echter duidelijk achter. Stakeholders en corporatie zijn het erover eens, dat er al jaren te weinig (sociale huur-) woningen gebouwd worden, maar over de oorzaken ervan lopen de meningen uiteen. De corporatie zoekt de oorzaken voornamelijk buiten zichzelf. De stakeholders beamen dat procedures en besluitvorming van de gemeente vertragend kunnen werken, maar geven ook andere redenen aan. Tijdens de gesprekken met stakeholders over de opgaven in de gemeente Tiel, die de commissie heeft gevoerd, geven de betrokken partijen aan dat er onderling nog geen overeenstemming is bereikt over de opgaven. Bovendien is het bepalen van de opgaven volgens de betrokken partijen complexer, omdat er steeds meer stakeholders regionaal werken. De gemeente Tiel vindt dat SVT hierin een te afwachtende houding heeft. Volgens de gemeente zou SVT meer initiatieven moeten ontwikkelen, deze vooraf afstemmen met meerdere partijen inclusief de gemeente en zelf grondposities moeten verwerven voor haar bouwplannen. De commissie constateert daarbuiten dat de gemeente Tiel en de corporaties geen gezamenlijk gedragen visie hebben ontwikkeld. Het is naar het oordeel van de commissie niet uit te leggen aan huurders en woningzoekenden dat bij een gezamenlijk belang voor nieuwe woningen, de gemeente Tiel en SVT (en soms ook samen met de collega-corporatie) niet nauw samenwerken en alles uit de kast halen om de productie te halen. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 8

9 Samenwerking Veel stakeholders zijn regionaal actief en ook het woonbeleid zou in regionaal verband kunnen worden ontwikkeld. De problematiek in Tiel is verbonden met die in de kleine kernen. Een paar jaar geleden besloten zes corporaties, op initiatief van SVT, om een regionaal samenwerkingsverband op te richten. Eind vorig jaar beëindigde SVT de samenwerking formeel omdat er voor haar een aanleiding was die zwaarwegend was. SVT keerde het samenwerkingsverband echter niet de rug toe, zij blijft gebruik maken van een aantal faciliteiten. SVT blijft ook openstaan voor regionale samenwerking op kleinere schaal. Conclusies De visitatiecommissie heeft op grond van deze bevindingen een aantal conclusies getrokken. Als sociale verhuurder presteert SVT goed, zeker daar waar het gaat om verhuur, beheer en sociaal beleid. Het sociale netwerk is goed ontwikkeld. Stakeholders zijn hierover zonder uitzondering tevreden. Er is veel waardering voor de projecten die SVT realiseert of gaat realiseren op het gebied van wonen, zorg en welzijn in samenwerking met de betrokken partijen. Ook de commissie heeft hier waardering voor. Bewoners worden ook betrokken bij beleid en bij beheer. Op het gebied van sociale woningbouw blijven de prestaties echter duidelijk achter. De commissie vindt dat er te weinig sociale woningbouw plaatsvindt en constateert dat SVT andere maatschappelijke relevante bouwtaken oppakt. Daar is op zich niks mis mee, maar het mag de aandacht van de primaire doelstelling niet afleiden. De benchmarkgegevens van het CFV komen redelijk overeen met landelijke en het regionale gemiddelde. Deze gegevens zijn voor de commissie geen aanleiding geweest tot het stellen van nadere vragen. De commissie is van mening dat de financiële situatie van SVT op dit moment redelijk solide is, maar dat pas met een uitgewerkte beleidsvisie duidelijk wordt wat dat voor de financiële continuïteit betekent. Het ontbreken van strategische issues en een concrete beleidscyclus maken het niet eenvoudig om op die punten goed toezicht te houden. Het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad is nodig. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 9

10 Vooral gericht op prestaties en risicomanagement maar het verbeterproces verloopt traag. Er zijn geen toetsbare afspraken tussen bestuurder en raad van commissarissen over niet-financiële doelen zodat het ook hier voor de raad van commissarissen lastig is om de corporatie op haar presteren te beoordelen. De commissie constateert dat het vertrouwen tussen de gemeente Tiel en SVT over en weer beperkt is en dat de gemeente Tiel juist een appèl doet op het (volgens haar onvoldoende ontwikkelde) ondernemerschap van de corporatie. Anderzijds heeft de corporatie het gevoel dat de gemeente te traag is. De relatie tussen de gemeente en SVT is te belangrijk voor het realiseren van betaalbare huurwoningen om de impasse waarin deze relatie verkeert voort te laten bestaan. In de ontstane situatie lijken beide partijen hun aandeel te hebben. In de oplossing ervan hebben beide partijen stappen te ondernemen. Het is aannemelijk dat mede vanwege het beperkte vertrouwen de prestatie-afspraken tussen gemeente en beide woningcorporaties niet van de grond komen. Samenwerking zoals in W6-verband is van essentieel belang om doelen die alléén lastig te bereiken zijn te realiseren. Bovendien creëert het een kennisnetwerk, dat projectmanagement en een aantal backoffice functies kan combineren en faciliteren. De commissie constateert dat het initiatief van de W6 door verschillende stakeholders, met name die werkzaam zijn in de zorg en welzijn, gewaardeerd wordt. Het is de indruk van de commissie dat de stakeholders niet goed begrijpen waarom SVT uit het samenwerkingsverband van de regionale woningcorporaties W6 is gestapt. SVT lijkt op dit punt, zeker in de ogen van haar stakeholders, uit te zijn op eigen doelen die niet altijd expliciet uitgesproken zijn en dat bevordert het vertrouwen niet. De commissie heeft ook twijfels of het strategisch belang ondergeschikt had moeten zijn aan enige door SVT zwaarwegend genoemde punten op uitvoerend niveau. Beleidsvorming zowel voor de korte als de langere termijn is wezenlijk. De beleidsvisie van SVT is onvoldoende geformuleerd. Zeker voor de lange termijn ontbreekt een op een analyse van de woningmarkt en behoeften van klanten ontwikkelde visie. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 10

11 De commissie heeft de stellige indruk dat er kwaliteitsdenken aanwezig is in de organisatie. Het kwaliteitsdenken is sterk gebaseerd op het INKmodel en is impliciet aanwezig in de organisatie. Het is niet expliciet benoemd aan de hand van een kwaliteitssysteem. Van een relatief kleine corporatie kan niet alles verwacht worden. De corporatie zal keuzes moeten maken en die aan haar stakeholders laten zien. Voor de meeste stakeholders blijven die keuzes nu onduidelijk. Beeldvorming is bepalend voor de waardering die een corporatie bij haar stakeholders oproept. SVT doet de dingen die zij doet zonder meer erg goed. Waar het gaat om de bouwproductie en het helder verantwoorden waarom bepaalde keuzes en afwegingen zijn gemaakt, zou SVT veel beter kunnen. Naar de mening van de commissie laat SVT echter ook kansen en taken liggen. Samenwerking is voor een kleine corporatie essentieel. De corporatie zou meer samenwerking met collega-corporaties en/of projectontwikkelaars moeten zoeken. SVT is te kleinschalig om de regionale opgave te realiseren. Er zijn ook veel andere regionale spelers en daarom is meer samenwerking met stakeholders gewenst. De corporatie heeft een aantal kerncompetenties geformuleerd. De commissie constateert dat er geen competenties gericht zijn op het resultaatgebied sociale woningbouw. Het is onvoldoende om aan te geven dat aan constateringen van de accountant wordt gewerkt. Voor de interne organisatie is het van belang dat zaken die al een paar jaar lopen zoals de procuratieregeling, de beschrijving van de processen rond de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) en het opzetten van een degelijke projectadministratie snel van de grond komen en niet ondersneeuwen in ad hoc prioriteiten en werkdruk. De sfeer bij SVT is goed. Er is een cultuur van betrokkenheid en hard werken. De werkdruk is hoog maar wordt door medewerkers als prettig ervaren. De stakeholders ervaren de cultuur als open, laagdrempelig en betrouwbaar. Bij SVT geldt: afspraak is afspraak. De commissie heeft een positief beeld gekregen van het managementteam. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 11

12 Aanbevelingen Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies doet de commissie aanbevelingen voor verbetering zodat SVT haar prestaties kan optimaliseren. Creëer kansen door actiever in te zetten op het verwerven van grond en op meer structurele samenwerking met belangrijke relaties. Doorbreek de impasse in de verhouding met de gemeente Tiel, verbeter de persoonlijke communicatie en probeer vervolgens overeenstemming te bereiken over rollen en taken. Organiseer structureel overleg op alle gemeentelijke niveaus. Verbeter de relatie en de samenwerking met de collega-corporatie. Licht afwijkingen van de aanbevelingen van de Commissie Glasz toe in het jaarverslag. Benoem en kwantificeer niet-financiële targets om de raad de gelegenheid te geven adequaat toezicht te houden op de realisatie van de kerntaken van de corporatie. Verbeter de kwartaalrapportage door als onderdeel ervan een overzicht te maken met de belangrijkste indicatoren. Concretiseer de lange termijn visie, benoem de opgaven en stem die vooraf af met betrokken stakeholders. Formuleer het lange termijn beleid, een strategische beleidsvisie en een kwaliteitsbeleid. Maak in beide gemeenten Tiel en Buren concrete prestatie-afspraken. Heroverweeg het besluit tot uittreden uit het regionale samenwerkingsverband van woningcorporaties de W6. Vertel de goede dingen die zijn gedaan en leg uit waarom die worden gedaan. Besteed meer aandacht aan de administratieve organisatie en de interne controle. Breng de projectrisico s in kaart en zet met hoge prioriteit de projectadministratie op. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 12

13 1. Introductie De Stichting Volkshuisvesting Tiel (hierna: SVT) is een regionale toegelaten instelling die werkzaam is in twee gemeenten Tiel en Buren. De corporatie bezit woningen, waarvan ruim 700 in de gemeente Buren. SVT ziet zichzelf als een solide en betrouwbare partner, die enigszins het beperkende aureool van Sociale Verhuurder aan het kwijtraken is. De corporatie beschouwt zichzelf als een doe corporatie en heeft bij de meeste stakeholders een positief imago, vooral waar het haar sociale taken als beheerder en verhuurder betreft en haar activiteiten op het terrein van leefbaarheid, welzijn en zorg. SVT wil graag een degelijke en betrouwbare onderneming zijn met een maatschappelijke doelstelling en zij wil ook op de lange termijn in de veranderende woonbehoeften van haar doelgroepen voorzien. Naast de primaire doelgroep, zoals deze in het BBSH 1 wordt genoemd, verzorgt SVT ook huisvesting voor ouderen, mensen met een handicap, minderheden en (ex-) psychiatrische patiënten. De corporatie wil aan haar klanten een uitgebreid pakket van kwalitatief goede producten en diensten leveren, (zie bijlage 2 voor de missie en visie van de corporatie). De stichting heeft stevige ambities (zie bijlage 2). Zij richt zich op het bevorderen van de klanttevredenheid en het realiseren van woningen. SVT ziet zichzelf als een relatief kleine corporatie die door samen te werken met andere partijen haar ontwikkelings- en innovatie ambities wil realiseren. SVT wil haar invloed bij gemeente en relaties vergroten en wil nieuwe locaties, c.q. grondposities verwerven om vervolgens nieuwbouw te kunnen realiseren. 1.1 Lokale situatie Tiel is van oudsher een industriestad, de gemeente heeft inwoners (peildatum: 1/1/2006) en bestaat naast Tiel, uit vier Betuwse dorpen, waar de karakteristiek van het rivierenland bewaard is gebleven. In Tiel zijn twee corporaties werkzaam: SVT en Woningcorporatie SCW-Tiel. De SCW verhuurt er ruim woningen. De rijke binnenstad is tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel verwoest. 1 BBSH: Beheer Besluit Sociale Huursector. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 13

14 Na de oorlog is er in Tiel volop gebouwd. De eerste portiekflats werden in de jaren zestig neergezet en ook in de zeventiger jaren werden volop woningen gebouwd. Voorzieningen als een ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuizen zijn in Tiel voorhanden. Kenmerkend is dat Tiel een relatief laag opleidingsniveau kent, passend bij het karakter van een industriestad. Economisch is dit gebied interessant. Tiel was de beste zakenstad van Gelderland in In Tiel worden eveneens twee nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld, één van 250 hectare die wordt geherstructureerd en één van 90 hectare. De gemeente Buren is een landelijke gemeente gelegen in de Betuwe met inwoners en omvat 14 kernen. In Buren zijn eveneens twee corporaties actief: SVT en Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB). De SWB beheert circa woningen die gelegen zijn in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. In totaal telt Tiel ruim woningen. Voor 47% bestaat deze voorraad uit huurwoningen en voor 53% uit koopwoningen. Het grootste deel van de koopwoningen is duur (> ) en er zijn vooral goedkope en middeldure huurwoningen (dat wil zeggen onder de huurtoeslaggrens). In Tiel heeft ruim 40% van de huishoudens een laag inkomen, hiervan woont 77% in een huurwoning. Ongeveer 22% heeft een hoog inkomen, hiervan woont 93% in een koopwoning. De wachtlijst van woningzoekenden voor een huurwoning is lang. Bijna de helft van de nieuwe woningzoekenden zijn starters. De wachttijd op een huurwoning ligt tussen de vier tot vijf jaar. De wachttijd op een woning voor 65+ is tien jaar en starters verlaten de regio om te studeren en keren bij gebrek aan woningen en banen niet terug. 1.2 Waarom wil de corporatie visitatie? In 2006 laat SVT zich door een visitatiecommissie van Raeflex visiteren. Daaraan voorafgaand heeft SVT conform de visitatieprocedure een Zelfevaluatie uitgevoerd. Omdat zij de keuze maakte voor daadwerkelijke reflectie werden alle medewerkers bij de Zelfevaluatie betrokken. Dit evaluatieproces is naar de mening van de corporatie erg inspirerend geweest. Een externe projectleider heeft workshops georganiseerd voor alle afdelingen. Hierin zijn de vragen uit de Zelfevaluatie onder andere over maatschappelijke prestaties en opgaven, de relatie met stakeholders en de interne organisatie besproken. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 14

15 De antwoorden uit deze workshops zijn vervolgens besproken door het Managementteam Plus dat bestaat uit directeur, managers en plaatsvervangende managers en in een aparte bijeenkomst met de raad van commissarissen. De corporatie vindt het belangrijk om met een visitatie te werken aan haar transparantie en ze verwacht dat de visitatie bijdraagt aan het verbeteren van het inzicht in wat SVT de komende jaren wil investeren. De corporatie verwacht dat de visitatie naast inhoudelijke kennis ook aanknopingspunten oplevert voor het verbeteren van de samenwerking met haar belangrijke relaties. Verder hoopt SVT door de visitatie input te krijgen voor het schrijven van een nieuw ondernemingsplan. Vragen die de corporatie graag beantwoord ziet, zijn: - zijn de keuzes die SVT maakt gelegitimeerd door de samenleving?; - welke opgaven vinden de stakeholders belangrijk de komende jaren?; - welke rol zien de stakeholders voor SVT?; - wie zijn de klanten en welke prestaties wil SVT voor deze klantgroepen leveren?; - wie zijn de stakeholders en hoe legt SVT verantwoording af over haar prestaties aan stakeholders? Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 15

16 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 16

17 2. Prestaties en opgaven In dit hoofdstuk wordt de mening van SVT over haar prestaties en het maatschappelijke rendement ervan vergeleken met de waardering van de stakeholders. De commissie beoordeelt vooral of SVT genoeg doet binnen de prestatievelden van het BBSH 2 en de AedesCode en of deze prestaties op de behoeften van de lokale samenleving zijn afgestemd. Hoe verhouden deze prestaties zich tot de opgaven die er lokaal en regionaal zijn? De visitatiecommissie heeft gekeken naar wat er is gepresteerd in verhouding tot de missie, de beleidsdoelstellingen en de financiële middelen die zijn ingezet. 2.1 Bevindingen commissie Regionale, lokale opgaven Voor het beoordelen van de prestaties van de corporatie heeft de commissie zich verdiept in de opgaven die er zijn in de regio Rivierenland en in de twee gemeenten waarin SVT actief is. Vandaar dat dit hoofdstuk prestaties begint met een beschrijving van de opgaven die er lokaal maar ook regionaal liggen. SVT vertaalt haar opgaven op het gebied van wonen vooral als: het bouwen van betaalbare, nieuwe huurwoningen voor starters en senioren in Tiel en Buren, het huisvesten van bijzondere aandachtsgroepen die extra zorg behoeven, herstructurering en renovatie van haar bestaand bezit en het ontwikkelen van beleid en prestaties op het gebied van wonen en zorg. Opgaven in Buren Tot 2015 zijn er (volgens de gemeente) in de gemeente Buren nieuwe woningen nodig. Een groot deel hiervan is bestemd voor senioren maar er zullen ook ongeveer 200 woningen voor starters bij moeten komen. De gemeente Buren bezit grond en is daardoor minder afhankelijk van marktpartijen. Momenteel staan circa 90 woningzoekenden ingeschreven voor een seniorenwoning in de kern Buren. 2 Raeflex kiest voor het BBSH, de AedesCode en de aanbevelingen van de commissie GLASZ als referentiekader voor de visitatie. Dit zijn normen met een wettelijke basis (BBSH), of codes die door de leden van AEDES zijn onderschreven. Zie ook Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 17

18 Om initiatieven te ontwikkelen voor het huisvesten van ouderen in de toekomst, is een Regiegroep opgericht. Deze Regiegroep heeft in Buren 3 een visie ontwikkeld op wonen, welzijn en zorg in de gemeente. Er is een aantal projecten dat de komende jaren gerealiseerd moet worden, zoals: - het bestaande verzorgingshuis omvormen tot zelfstandige wooneenheden voor geïndiceerde bewoners; - een verpleeghuisafdeling; appartementen bouwen voor senioren, en - het aanbieden van zorgarrangementen; nieuwbouw voor starters en eenpersoons huishoudens. Opgaven in Tiel De gemeente Tiel voorziet in haar visie op wonen en werken dat er in nieuwbouwwoningen nodig zijn waarvan sociale huurwoningen. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld in Voor de periode van ligt de woningbehoefte voornamelijk bij starters en ouderen. Volgens verwachting is het aantal ouderen in 2030 in Tiel en Buren verdubbeld. De gemeente Tiel bezit geen grondposities meer en kiest voor faciliteren bij het realiseren van het bouwcontingent. Tijdens de gesprekken van de commissie met stakeholders over de opgaven in de gemeente Tiel, geven de betrokken partijen aan dat er onderling nog geen overeenstemming is bereikt over welke kwaliteit nieuwbouwwoningen er voor welke doelgroep gebouwd gaan worden. Bovendien is het bepalen van de opgaven volgens de betrokken partijen complexer, omdat er steeds meer stakeholders regionaal werken. In 2004 is door de ook in Tiel ingestelde Regiegroep 4 wonen, welzijn en zorg een notitie verschenen. Dit rapport is richtinggevend om tot een afgestemd aanbod van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Tiel te komen. Op basis van de Visie voor Wonen en Werken worden de locaties bepaald waar in de komende tien jaar gebouwd kan worden. 3 Hierin werken de volgende partijen samen: Gemeente Buren, Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Volkshuisvesting Tiel, Stichting Zorgcentra De Betuwe, Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB), Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland. 4 In deze regiegroep werken Gemeente Tiel, Stichting Zorgcentra Rivierenland, Stichting Zorgcentra de Betuwe, Stichting Thuiszorg en maatschappelijk werk Rivierenland, Stichting Mozaïek, Stichting Volkshuisvesting Tiel en Woningcorporatie SCW-Tiel samen. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 18

19 Voordat de Regiegroep verder kan gaan met het concreet uitwerken van de plannen, moet de gemeente eerst nog haar reactie geven. Diverse stakeholders verwijten de gemeente dat deze reactie veel te lang op zich laat wachten en dat de gemeente doorgaans nogal traag is in het anticiperen op belangrijke besluiten. Prestaties SVT Kwaliteit dienstverlening Een woningcorporatie levert woondiensten aan haar klanten, dat zijn huurders en de toekomstige huurders. Dienstverlening is een breed begrip, het gaat om het geven van informatie, het afsluiten van een huurcontract, het aanbieden van een serviceabonnement maar ook over vriendelijkheid en duidelijkheid van medewerkers. SVT zegt over haar dienstverlening dat zij tevreden is over de bereikbaarheid van de reparatieafdeling en de service van de onderhoudsdienst. Uit de leefbaarheidsmonitor Lemon 5 blijkt volgens SVT ook dat klanten de dienstverlening waarderen. De huurders zijn tevreden. Bij renovatie, burenoverlast en beheer van de woonomgeving doet SVT het goed. De alerte en adequate reactie op vragen naar reparaties, onderhoud, en sociale dienstverlening worden alom geroemd. In 2004 heeft de klachtencommissie één klacht ontvangen. Zorgdragen voor voldoende financieel bereikbare woningen De huurverhogingen bleven onder het landelijke gemiddelde in de afgelopen tien jaar. De huurders zijn hierover tevreden. Het woningbezit bestaat voornamelijk uit woningen van de jaren zestig tot negentig. Van de ruim woningen die SVT beheert, valt slechts twee procent in de categorie duur. Dit betekent dat vrijwel de hele voorraad bereikbaar is voor de lage inkomensgroepen, de primaire doelgroep volgens het BBSH. De woningtoewijzing ging tot voor kort via de Huisvestingscentrale Tiel. Vanaf november 2005 participeert SVT in een nieuw regionaal woonruimteverdelingsysteem (2005). Alle lege woningen van zeven corporaties in het Gelderse Rivierengebied 6 worden volgens dit nieuwe systeem verhuurd. 5 Lemon 'Leefbaarheidsmonitor' is een instrument waarmee corporaties de leefbaarheid kunnen 'meten' zoals die met name door buurtbewoners wordt ervaren. 6 Betuwse Combinatie Woongoed (BCW), Woningcorporatie SCW-Tiel, Stichting Volkshuisvesting Tiel (SVT), Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB), Woningcorporatie Volkshuisvesting Geldermalsen, Woningstichting Alphons Ariëns, Woningstichting Rivierengebied. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 19

20 De stakeholders uiten veel waardering over de samenwerking met SVT op het gebied van verhuur en toewijzing van woningen. Kwaliteit van woongelegenheden Vanaf 1999 heeft SVT 196 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, hiervan zijn 127 sociale huurwoningen, 57 koopappartementen en 12 appartementen voor medewerkers met een verstandelijke beperking die werken op de zorgboerderij Thedingsweert. In die periode zijn er, volgens beschikbare cijfers van de gemeente, in de gemeente Tiel 344 woningen opgeleverd. Vanaf 1999 tot 2005 zijn woningen hoogwaardig gerenoveerd (Entree Tiel West). Medewerkers zeggen dat het hoge kwaliteitsniveau van het onderhoud aan woningen de reden is dat deze kosten hoger liggen dan het landelijke gemiddelde (de kosten zijn in ,- per woongelegenheid tegenover 1.078,-, het landelijke gemiddelde). In 2006 start SVT met conditiemeting van de complexen. Met ingang van dit jaar sluit SVT prestatiecontracten af met bedrijven die schilderwerkzaamheden uitvoeren. SVT vindt zelf, evenals de meeste stakeholders, dat ze te weinig huurwoningen bouwt in verhouding tot de behoefte. Dat komt volgens SVT door trage planvorming, trage voortgang van procedures, zoals bestemmingsplanwijzigingen en gebrek aan grondposities, ook bij de gemeente Tiel. Alle partijen zijn het erover eens dat de bouwproductie van SVT onvoldoende is, over de oorzaken zijn ze het gedeeltelijk eens met SVT. Ze onderschrijven de trage procedures en besluitvorming van de gemeente Tiel. Ze vinden dat SVT voortvarend te werk gaat met het maken en realiseren van plannen, zeker op het gebied van wonen en zorg, zoals het realiseren van appartementen in een zorgboerderij. In die zin maakt zij haar reputatie als doe corporatie meer dan waar. Maar ze stellen vast dat het toch niet lukt om sociale huurwoningen te bouwen. Meerdere stakeholders geven aan dat SVT zich nog te weinig als een maatschappelijke ondernemer manifesteert, ze maakt plannen, legt ze voor en wacht af totdat de gemeente die faciliteert. De gemeente heeft echter een cultuuromslag gemaakt en behandelt een corporatie gelijk aan iedere andere marktpartij. Stakeholders geven aan dat er meer afstemming nodig is over kansen en mogelijkheden op de woningmarkt vóórdat bouwplannen in een concreet stadium zijn. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 20

21 Grondposities verwerven om zo de woningvoorraad te kunnen uitbreiden, is door SVT recent in gang gezet. Naar de mening van de gemeente en sommige andere stakeholders is dat misschien laat. De collega-corporatie in Tiel is hier jaren eerder al mee begonnen door samen met projectontwikkelaars grond te kopen of over te nemen van particulieren. Leefbaarheid in de buurten en wijken In 2004 heeft SVT een Groenvisie op tuininrichting ontwikkeld. In de Ochten-/Kesterenstraat zijn complete tuinen heringericht. In 2006 is op initiatief van SVT, in samenwerking met de gemeente en het waterschap, een Waterpark aangelegd. Stakeholders hadden ook hier veel waardering voor, want onder de Tielse bevolking was de komst van dat park niet onomstreden. SVT stimuleert meer woningdifferentiatie in eenzijdig opgebouwde wijken, bijvoorbeeld in de Maurikstraat. In de binnenstad van Tiel zijn diverse panden ter verbetering van het imago van een wijk aangekocht (winkels en woningen). Verhuur van winkelpanden en bedrijfsruimten blijkt echter niet gemakkelijk. Het voorkomen van leegstand ervan is een aandachtspunt. SVT staat voor beeldbepalende nieuwbouw, onder andere De Waardenburgh, ook bekend als de nieuwe entree van Tiel. Verder neemt SVT actief deel aan wijkoverleg, draagt actief bij aan het oplossen van probleemsituaties en het in stand houden van het hulpverleningsnetwerk. Stakeholders zijn zeer tevreden, SVT heeft een prima sociaal gezicht, er zijn korte lijnen en afspraken worden nagekomen. Volgens de stakeholders is het contact met SVT laagdrempelig, dat wil zeggen toegankelijk in alle lagen van de organisatie ook buiten het structurele overleg om. SVT is naar de mening van de stakeholders bereid om een huurder die in de problemen raakt een tweede of zelfs een derde kans te geven, om te voorkomen dat iemand bijvoorbeeld uitgezet wordt. Dit wordt alom zeer gewaardeerd. SVT investeert in goede relaties met haar bewoners. De corporatie constateert dat het bieden van meer begeleiding aan individuele bewoners in probleemsituaties heeft geleid tot een drastische vermindering van het aantal huisuitzettingen. Begeleiding van huurders met overlastproblemen in en om de woning is geïntensiveerd. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 21

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen. Visitatierapport

Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen. Visitatierapport Woningbouwvereniging De Goede Woning-Neerijnen Visitatierapport Utrecht, februari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Position paper Raeflex

Position paper Raeflex Over Raeflex Raeflex voert sinds 2002 professionele, onafhankelijke, externe visitaties bij woningcorporaties uit. Raeflex is marktleider; ons marktaandeel is sinds 2007 circa 40 procent. In totaal voerde

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Woningstichting Domus. Visitatierapport

Woningstichting Domus. Visitatierapport Woningstichting Domus Visitatierapport Utrecht, februari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer H.D. Albeda (voorzitter)

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Reactie bestuur en Raad van Toezicht op het rapport van de Maatschappelijke visitatie

Reactie bestuur en Raad van Toezicht op het rapport van de Maatschappelijke visitatie WONINGBOUWVERENIGING T GOEDE WOONHUYS Reactie bestuur en Raad van Toezicht op het rapport van de Maatschappelijke visitatie Inleiding In het vierde kwartaal 2016 heeft Procorp de vierjaarlijkse maatschappelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

4Nieuwbouw" Discussienotitie"werkconferentie"Regionale"Woonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!!

4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie!!! 17!maart!2015!!!!!!!!! 4Nieuwbouw DiscussienotitiewerkconferentieRegionaleWoonvisie 17maart2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Vragenvoordediscussie 2 3 Provinciaalenregionaalbeleid 4 4 Laddervoorduurzameverstedelijking 6 5 Nieuweverhoudingen

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Visitatierapport. Hilversum, 28 november 2006

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Visitatierapport. Hilversum, 28 november 2006 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Visitatierapport Hilversum, 28 november 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl Visitatiecommissie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Visitatierapport. Woningstichting Brummen

Visitatierapport. Woningstichting Brummen Visitatierapport Woningstichting Brummen Utrecht, januari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw dr. E. Hooge (voorzitter)

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op Stakeholdersstatuut Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Zij waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie,

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Almelose Woningstichting Beter Wonen. Visitatierapport

Almelose Woningstichting Beter Wonen. Visitatierapport Almelose Woningstichting Beter Wonen Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer prof.

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei

Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei Schouwen-Duiveland Levensloopbestendig? Eric Schellekens 26 mei 2016 06-23169709 Inleiding Trends in de woningmarkt (m.n. voor senioren) Trends in de zorg Trends onder ouderen Levensloopbestendigheid??

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Rapport van Aanbevelingen

Mozaïek Wonen. Rapport van Aanbevelingen Mozaïek Wonen Rapport van Aanbevelingen Utrecht, juni 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel CMC (voorzitter)

Nadere informatie