Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006"

Transcriptie

1 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum Visitatiecommissie De heer dr. J.A.C. Jongerius (voorzitter) De heer drs. J. la Croix De heer drs. G. Mul Mevrouw drs. A.W. van der Meer (secretaris)

2 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 2

3 Ten geleide Bij dit visitatierapport treft u de reactie van Stichting Volkshuisvesting Tiel aan op de visitatie. Corporaties geven hiermee aan dat zij het visitatierapport allerminst vrijblijvend in ontvangst nemen. Dit is in de ogen van Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties een goede ontwikkeling. Raeflex is verheugd de reactie van Stichting Volkshuisvesting Tiel aan het visitatierapport te kunnen toevoegen. Mw. drs. W.M.R. de Water Directeur Raeflex Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 3

4 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 4

5 Inhoud Samenvatting 7 1. Introductie Lokale situatie Waarom wil de corporatie visitatie? Prestaties en opgaven Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Intern Toezicht Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Stakeholders Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Beleid Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen Werkorganisatie Bevindingen commissie Conclusies Aanbevelingen 45 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 5

6 Bijlage 1 Wat is visitatie? 47 Visitatie: de inhoud 47 Visitatie doorloopt de volgende stappen 49 Het verloop van de visitatie 50 Bijlage 2 Organigram, ambities en Quickscan 51 Bijlage 3 Overzicht visitatiegesprekken 57 Bijlage 4 Beschikbaar gestelde documenten 59 Reactie Stichting Volkshuisvesting Tiel op het visitatierapport Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 6

7 Samenvatting Corporatie De Stichting Volkshuisvesting Tiel (hierna: SVT) is een regionale toegelaten instelling en actief in twee gemeenten, Tiel en Buren. De stichting positioneert zichzelf als een doe -corporatie. Zij stelt de kwaliteit van haar producten en diensten aan klanten centraal en wil een betrouwbare relatie zijn. Zij heeft een ambitieus investeringsplan voor de korte termijn. De corporatie is een financieel gezonde instelling. Zij heeft echter een hoger risicoprofiel dan gemiddeld gekregen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) door wisselende meerjaren prognoses. SVT is een kleine organisatie met een traditionele structuur. Op advies van de accountant is de werkorganisatie bezig met het actualiseren en vastleggen van procedures, maar dat gaat langzaam. SVT heeft bijvoorbeeld de risico s van haar projecten en projectadministratie nog niet goed op orde. Beleid en kwaliteitszorg zijn veelal impliciet in de organisatie aanwezig. SVT vindt zelf dat de kwaliteit van het beleidsproces en het beleid beter kan. Medewerkers zijn tevreden, het ziekteverzuim is laag. Intern toezicht De raad van commissarissen realiseert zich op welke concrete punten het intern toezicht dient plaats te vinden. Het toezicht is inhoudelijk veranderd van een raad van toezicht, die functioneerde als een bestuur op afstand, in een raad van commissarissen-model. De RvC werkt volgens de governance-richtlijnen (Commissie Glasz), maar wijkt hier op diverse punten van af. De redenen daarvoor worden niet uitgelegd. De raad van commissarissen wil graag goed geïnformeerd worden door de werkorganisatie. Er verschijnt per vier maanden een bedrijfsvoortgangsoverzicht maar dit is naar de mening van de commissie te omvangrijk om goed toezicht te kunnen uitoefenen en mist enkele essentiële elementen, zoals realisatie van beleidsdoelen. Opgaven De lokale opgaven liggen in Tiel en Buren vooral op het terrein van de woningbouw. De stakeholders vinden extra woningen voor starters, senioren en andere aandachtsgroepen die zorg nodig hebben belangrijk. Door de sterke vergrijzing in het gebied zijn er ook veel woningen met zorg nodig. Stakeholders verwachten van SVT dat zij de bouwproductie in de komende jaren flink opvoert. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 7

8 Prestaties SVT is erg actief op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Dit wordt zonder uitzondering door alle stakeholders gewaardeerd. De corporatie is onder andere bezig met het realiseren van een centrum voor huisartsen en een apotheek. Ze heeft een scholencomplex gebouwd met medisch kinderdagverblijf en een expertisecentrum voor de jeugdhulpverlening. Ze werkt samen met de gemeente Buren aan een aantal projecten, zoals de verbouw van een verzorgingstehuis in Buren om het wonen van de zorg te scheiden. Als sociale verhuurder wordt SVT alom geroemd. Het onderhoud van de woningen is goed. Ze werkt samen met zeven andere corporaties in een regionaal woonruimteverdelingsysteem. Ze gaat ver in het oplossen van sociale problemen en haar sociale netwerk is goed ontwikkeld. Op uitvoerend niveau werkt zij ook goed samen met de collega-corporaties in Tiel en Buren. SVT heeft bij de meeste stakeholders een positief imago, vooral waar het haar sociale taken als beheerder en verhuurder betreft en haar activiteiten op het terrein van leefbaarheid, welzijn en zorg. Op het gebied van sociale woningbouw blijven de prestaties echter duidelijk achter. Stakeholders en corporatie zijn het erover eens, dat er al jaren te weinig (sociale huur-) woningen gebouwd worden, maar over de oorzaken ervan lopen de meningen uiteen. De corporatie zoekt de oorzaken voornamelijk buiten zichzelf. De stakeholders beamen dat procedures en besluitvorming van de gemeente vertragend kunnen werken, maar geven ook andere redenen aan. Tijdens de gesprekken met stakeholders over de opgaven in de gemeente Tiel, die de commissie heeft gevoerd, geven de betrokken partijen aan dat er onderling nog geen overeenstemming is bereikt over de opgaven. Bovendien is het bepalen van de opgaven volgens de betrokken partijen complexer, omdat er steeds meer stakeholders regionaal werken. De gemeente Tiel vindt dat SVT hierin een te afwachtende houding heeft. Volgens de gemeente zou SVT meer initiatieven moeten ontwikkelen, deze vooraf afstemmen met meerdere partijen inclusief de gemeente en zelf grondposities moeten verwerven voor haar bouwplannen. De commissie constateert daarbuiten dat de gemeente Tiel en de corporaties geen gezamenlijk gedragen visie hebben ontwikkeld. Het is naar het oordeel van de commissie niet uit te leggen aan huurders en woningzoekenden dat bij een gezamenlijk belang voor nieuwe woningen, de gemeente Tiel en SVT (en soms ook samen met de collega-corporatie) niet nauw samenwerken en alles uit de kast halen om de productie te halen. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 8

9 Samenwerking Veel stakeholders zijn regionaal actief en ook het woonbeleid zou in regionaal verband kunnen worden ontwikkeld. De problematiek in Tiel is verbonden met die in de kleine kernen. Een paar jaar geleden besloten zes corporaties, op initiatief van SVT, om een regionaal samenwerkingsverband op te richten. Eind vorig jaar beëindigde SVT de samenwerking formeel omdat er voor haar een aanleiding was die zwaarwegend was. SVT keerde het samenwerkingsverband echter niet de rug toe, zij blijft gebruik maken van een aantal faciliteiten. SVT blijft ook openstaan voor regionale samenwerking op kleinere schaal. Conclusies De visitatiecommissie heeft op grond van deze bevindingen een aantal conclusies getrokken. Als sociale verhuurder presteert SVT goed, zeker daar waar het gaat om verhuur, beheer en sociaal beleid. Het sociale netwerk is goed ontwikkeld. Stakeholders zijn hierover zonder uitzondering tevreden. Er is veel waardering voor de projecten die SVT realiseert of gaat realiseren op het gebied van wonen, zorg en welzijn in samenwerking met de betrokken partijen. Ook de commissie heeft hier waardering voor. Bewoners worden ook betrokken bij beleid en bij beheer. Op het gebied van sociale woningbouw blijven de prestaties echter duidelijk achter. De commissie vindt dat er te weinig sociale woningbouw plaatsvindt en constateert dat SVT andere maatschappelijke relevante bouwtaken oppakt. Daar is op zich niks mis mee, maar het mag de aandacht van de primaire doelstelling niet afleiden. De benchmarkgegevens van het CFV komen redelijk overeen met landelijke en het regionale gemiddelde. Deze gegevens zijn voor de commissie geen aanleiding geweest tot het stellen van nadere vragen. De commissie is van mening dat de financiële situatie van SVT op dit moment redelijk solide is, maar dat pas met een uitgewerkte beleidsvisie duidelijk wordt wat dat voor de financiële continuïteit betekent. Het ontbreken van strategische issues en een concrete beleidscyclus maken het niet eenvoudig om op die punten goed toezicht te houden. Het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad is nodig. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 9

10 Vooral gericht op prestaties en risicomanagement maar het verbeterproces verloopt traag. Er zijn geen toetsbare afspraken tussen bestuurder en raad van commissarissen over niet-financiële doelen zodat het ook hier voor de raad van commissarissen lastig is om de corporatie op haar presteren te beoordelen. De commissie constateert dat het vertrouwen tussen de gemeente Tiel en SVT over en weer beperkt is en dat de gemeente Tiel juist een appèl doet op het (volgens haar onvoldoende ontwikkelde) ondernemerschap van de corporatie. Anderzijds heeft de corporatie het gevoel dat de gemeente te traag is. De relatie tussen de gemeente en SVT is te belangrijk voor het realiseren van betaalbare huurwoningen om de impasse waarin deze relatie verkeert voort te laten bestaan. In de ontstane situatie lijken beide partijen hun aandeel te hebben. In de oplossing ervan hebben beide partijen stappen te ondernemen. Het is aannemelijk dat mede vanwege het beperkte vertrouwen de prestatie-afspraken tussen gemeente en beide woningcorporaties niet van de grond komen. Samenwerking zoals in W6-verband is van essentieel belang om doelen die alléén lastig te bereiken zijn te realiseren. Bovendien creëert het een kennisnetwerk, dat projectmanagement en een aantal backoffice functies kan combineren en faciliteren. De commissie constateert dat het initiatief van de W6 door verschillende stakeholders, met name die werkzaam zijn in de zorg en welzijn, gewaardeerd wordt. Het is de indruk van de commissie dat de stakeholders niet goed begrijpen waarom SVT uit het samenwerkingsverband van de regionale woningcorporaties W6 is gestapt. SVT lijkt op dit punt, zeker in de ogen van haar stakeholders, uit te zijn op eigen doelen die niet altijd expliciet uitgesproken zijn en dat bevordert het vertrouwen niet. De commissie heeft ook twijfels of het strategisch belang ondergeschikt had moeten zijn aan enige door SVT zwaarwegend genoemde punten op uitvoerend niveau. Beleidsvorming zowel voor de korte als de langere termijn is wezenlijk. De beleidsvisie van SVT is onvoldoende geformuleerd. Zeker voor de lange termijn ontbreekt een op een analyse van de woningmarkt en behoeften van klanten ontwikkelde visie. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 10

11 De commissie heeft de stellige indruk dat er kwaliteitsdenken aanwezig is in de organisatie. Het kwaliteitsdenken is sterk gebaseerd op het INKmodel en is impliciet aanwezig in de organisatie. Het is niet expliciet benoemd aan de hand van een kwaliteitssysteem. Van een relatief kleine corporatie kan niet alles verwacht worden. De corporatie zal keuzes moeten maken en die aan haar stakeholders laten zien. Voor de meeste stakeholders blijven die keuzes nu onduidelijk. Beeldvorming is bepalend voor de waardering die een corporatie bij haar stakeholders oproept. SVT doet de dingen die zij doet zonder meer erg goed. Waar het gaat om de bouwproductie en het helder verantwoorden waarom bepaalde keuzes en afwegingen zijn gemaakt, zou SVT veel beter kunnen. Naar de mening van de commissie laat SVT echter ook kansen en taken liggen. Samenwerking is voor een kleine corporatie essentieel. De corporatie zou meer samenwerking met collega-corporaties en/of projectontwikkelaars moeten zoeken. SVT is te kleinschalig om de regionale opgave te realiseren. Er zijn ook veel andere regionale spelers en daarom is meer samenwerking met stakeholders gewenst. De corporatie heeft een aantal kerncompetenties geformuleerd. De commissie constateert dat er geen competenties gericht zijn op het resultaatgebied sociale woningbouw. Het is onvoldoende om aan te geven dat aan constateringen van de accountant wordt gewerkt. Voor de interne organisatie is het van belang dat zaken die al een paar jaar lopen zoals de procuratieregeling, de beschrijving van de processen rond de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) en het opzetten van een degelijke projectadministratie snel van de grond komen en niet ondersneeuwen in ad hoc prioriteiten en werkdruk. De sfeer bij SVT is goed. Er is een cultuur van betrokkenheid en hard werken. De werkdruk is hoog maar wordt door medewerkers als prettig ervaren. De stakeholders ervaren de cultuur als open, laagdrempelig en betrouwbaar. Bij SVT geldt: afspraak is afspraak. De commissie heeft een positief beeld gekregen van het managementteam. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 11

12 Aanbevelingen Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies doet de commissie aanbevelingen voor verbetering zodat SVT haar prestaties kan optimaliseren. Creëer kansen door actiever in te zetten op het verwerven van grond en op meer structurele samenwerking met belangrijke relaties. Doorbreek de impasse in de verhouding met de gemeente Tiel, verbeter de persoonlijke communicatie en probeer vervolgens overeenstemming te bereiken over rollen en taken. Organiseer structureel overleg op alle gemeentelijke niveaus. Verbeter de relatie en de samenwerking met de collega-corporatie. Licht afwijkingen van de aanbevelingen van de Commissie Glasz toe in het jaarverslag. Benoem en kwantificeer niet-financiële targets om de raad de gelegenheid te geven adequaat toezicht te houden op de realisatie van de kerntaken van de corporatie. Verbeter de kwartaalrapportage door als onderdeel ervan een overzicht te maken met de belangrijkste indicatoren. Concretiseer de lange termijn visie, benoem de opgaven en stem die vooraf af met betrokken stakeholders. Formuleer het lange termijn beleid, een strategische beleidsvisie en een kwaliteitsbeleid. Maak in beide gemeenten Tiel en Buren concrete prestatie-afspraken. Heroverweeg het besluit tot uittreden uit het regionale samenwerkingsverband van woningcorporaties de W6. Vertel de goede dingen die zijn gedaan en leg uit waarom die worden gedaan. Besteed meer aandacht aan de administratieve organisatie en de interne controle. Breng de projectrisico s in kaart en zet met hoge prioriteit de projectadministratie op. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 12

13 1. Introductie De Stichting Volkshuisvesting Tiel (hierna: SVT) is een regionale toegelaten instelling die werkzaam is in twee gemeenten Tiel en Buren. De corporatie bezit woningen, waarvan ruim 700 in de gemeente Buren. SVT ziet zichzelf als een solide en betrouwbare partner, die enigszins het beperkende aureool van Sociale Verhuurder aan het kwijtraken is. De corporatie beschouwt zichzelf als een doe corporatie en heeft bij de meeste stakeholders een positief imago, vooral waar het haar sociale taken als beheerder en verhuurder betreft en haar activiteiten op het terrein van leefbaarheid, welzijn en zorg. SVT wil graag een degelijke en betrouwbare onderneming zijn met een maatschappelijke doelstelling en zij wil ook op de lange termijn in de veranderende woonbehoeften van haar doelgroepen voorzien. Naast de primaire doelgroep, zoals deze in het BBSH 1 wordt genoemd, verzorgt SVT ook huisvesting voor ouderen, mensen met een handicap, minderheden en (ex-) psychiatrische patiënten. De corporatie wil aan haar klanten een uitgebreid pakket van kwalitatief goede producten en diensten leveren, (zie bijlage 2 voor de missie en visie van de corporatie). De stichting heeft stevige ambities (zie bijlage 2). Zij richt zich op het bevorderen van de klanttevredenheid en het realiseren van woningen. SVT ziet zichzelf als een relatief kleine corporatie die door samen te werken met andere partijen haar ontwikkelings- en innovatie ambities wil realiseren. SVT wil haar invloed bij gemeente en relaties vergroten en wil nieuwe locaties, c.q. grondposities verwerven om vervolgens nieuwbouw te kunnen realiseren. 1.1 Lokale situatie Tiel is van oudsher een industriestad, de gemeente heeft inwoners (peildatum: 1/1/2006) en bestaat naast Tiel, uit vier Betuwse dorpen, waar de karakteristiek van het rivierenland bewaard is gebleven. In Tiel zijn twee corporaties werkzaam: SVT en Woningcorporatie SCW-Tiel. De SCW verhuurt er ruim woningen. De rijke binnenstad is tijdens de Tweede Wereldoorlog geheel verwoest. 1 BBSH: Beheer Besluit Sociale Huursector. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 13

14 Na de oorlog is er in Tiel volop gebouwd. De eerste portiekflats werden in de jaren zestig neergezet en ook in de zeventiger jaren werden volop woningen gebouwd. Voorzieningen als een ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuizen zijn in Tiel voorhanden. Kenmerkend is dat Tiel een relatief laag opleidingsniveau kent, passend bij het karakter van een industriestad. Economisch is dit gebied interessant. Tiel was de beste zakenstad van Gelderland in In Tiel worden eveneens twee nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld, één van 250 hectare die wordt geherstructureerd en één van 90 hectare. De gemeente Buren is een landelijke gemeente gelegen in de Betuwe met inwoners en omvat 14 kernen. In Buren zijn eveneens twee corporaties actief: SVT en Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB). De SWB beheert circa woningen die gelegen zijn in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. In totaal telt Tiel ruim woningen. Voor 47% bestaat deze voorraad uit huurwoningen en voor 53% uit koopwoningen. Het grootste deel van de koopwoningen is duur (> ) en er zijn vooral goedkope en middeldure huurwoningen (dat wil zeggen onder de huurtoeslaggrens). In Tiel heeft ruim 40% van de huishoudens een laag inkomen, hiervan woont 77% in een huurwoning. Ongeveer 22% heeft een hoog inkomen, hiervan woont 93% in een koopwoning. De wachtlijst van woningzoekenden voor een huurwoning is lang. Bijna de helft van de nieuwe woningzoekenden zijn starters. De wachttijd op een huurwoning ligt tussen de vier tot vijf jaar. De wachttijd op een woning voor 65+ is tien jaar en starters verlaten de regio om te studeren en keren bij gebrek aan woningen en banen niet terug. 1.2 Waarom wil de corporatie visitatie? In 2006 laat SVT zich door een visitatiecommissie van Raeflex visiteren. Daaraan voorafgaand heeft SVT conform de visitatieprocedure een Zelfevaluatie uitgevoerd. Omdat zij de keuze maakte voor daadwerkelijke reflectie werden alle medewerkers bij de Zelfevaluatie betrokken. Dit evaluatieproces is naar de mening van de corporatie erg inspirerend geweest. Een externe projectleider heeft workshops georganiseerd voor alle afdelingen. Hierin zijn de vragen uit de Zelfevaluatie onder andere over maatschappelijke prestaties en opgaven, de relatie met stakeholders en de interne organisatie besproken. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 14

15 De antwoorden uit deze workshops zijn vervolgens besproken door het Managementteam Plus dat bestaat uit directeur, managers en plaatsvervangende managers en in een aparte bijeenkomst met de raad van commissarissen. De corporatie vindt het belangrijk om met een visitatie te werken aan haar transparantie en ze verwacht dat de visitatie bijdraagt aan het verbeteren van het inzicht in wat SVT de komende jaren wil investeren. De corporatie verwacht dat de visitatie naast inhoudelijke kennis ook aanknopingspunten oplevert voor het verbeteren van de samenwerking met haar belangrijke relaties. Verder hoopt SVT door de visitatie input te krijgen voor het schrijven van een nieuw ondernemingsplan. Vragen die de corporatie graag beantwoord ziet, zijn: - zijn de keuzes die SVT maakt gelegitimeerd door de samenleving?; - welke opgaven vinden de stakeholders belangrijk de komende jaren?; - welke rol zien de stakeholders voor SVT?; - wie zijn de klanten en welke prestaties wil SVT voor deze klantgroepen leveren?; - wie zijn de stakeholders en hoe legt SVT verantwoording af over haar prestaties aan stakeholders? Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 15

16 Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 16

17 2. Prestaties en opgaven In dit hoofdstuk wordt de mening van SVT over haar prestaties en het maatschappelijke rendement ervan vergeleken met de waardering van de stakeholders. De commissie beoordeelt vooral of SVT genoeg doet binnen de prestatievelden van het BBSH 2 en de AedesCode en of deze prestaties op de behoeften van de lokale samenleving zijn afgestemd. Hoe verhouden deze prestaties zich tot de opgaven die er lokaal en regionaal zijn? De visitatiecommissie heeft gekeken naar wat er is gepresteerd in verhouding tot de missie, de beleidsdoelstellingen en de financiële middelen die zijn ingezet. 2.1 Bevindingen commissie Regionale, lokale opgaven Voor het beoordelen van de prestaties van de corporatie heeft de commissie zich verdiept in de opgaven die er zijn in de regio Rivierenland en in de twee gemeenten waarin SVT actief is. Vandaar dat dit hoofdstuk prestaties begint met een beschrijving van de opgaven die er lokaal maar ook regionaal liggen. SVT vertaalt haar opgaven op het gebied van wonen vooral als: het bouwen van betaalbare, nieuwe huurwoningen voor starters en senioren in Tiel en Buren, het huisvesten van bijzondere aandachtsgroepen die extra zorg behoeven, herstructurering en renovatie van haar bestaand bezit en het ontwikkelen van beleid en prestaties op het gebied van wonen en zorg. Opgaven in Buren Tot 2015 zijn er (volgens de gemeente) in de gemeente Buren nieuwe woningen nodig. Een groot deel hiervan is bestemd voor senioren maar er zullen ook ongeveer 200 woningen voor starters bij moeten komen. De gemeente Buren bezit grond en is daardoor minder afhankelijk van marktpartijen. Momenteel staan circa 90 woningzoekenden ingeschreven voor een seniorenwoning in de kern Buren. 2 Raeflex kiest voor het BBSH, de AedesCode en de aanbevelingen van de commissie GLASZ als referentiekader voor de visitatie. Dit zijn normen met een wettelijke basis (BBSH), of codes die door de leden van AEDES zijn onderschreven. Zie ook Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 17

18 Om initiatieven te ontwikkelen voor het huisvesten van ouderen in de toekomst, is een Regiegroep opgericht. Deze Regiegroep heeft in Buren 3 een visie ontwikkeld op wonen, welzijn en zorg in de gemeente. Er is een aantal projecten dat de komende jaren gerealiseerd moet worden, zoals: - het bestaande verzorgingshuis omvormen tot zelfstandige wooneenheden voor geïndiceerde bewoners; - een verpleeghuisafdeling; appartementen bouwen voor senioren, en - het aanbieden van zorgarrangementen; nieuwbouw voor starters en eenpersoons huishoudens. Opgaven in Tiel De gemeente Tiel voorziet in haar visie op wonen en werken dat er in nieuwbouwwoningen nodig zijn waarvan sociale huurwoningen. Deze visie is door de gemeenteraad vastgesteld in Voor de periode van ligt de woningbehoefte voornamelijk bij starters en ouderen. Volgens verwachting is het aantal ouderen in 2030 in Tiel en Buren verdubbeld. De gemeente Tiel bezit geen grondposities meer en kiest voor faciliteren bij het realiseren van het bouwcontingent. Tijdens de gesprekken van de commissie met stakeholders over de opgaven in de gemeente Tiel, geven de betrokken partijen aan dat er onderling nog geen overeenstemming is bereikt over welke kwaliteit nieuwbouwwoningen er voor welke doelgroep gebouwd gaan worden. Bovendien is het bepalen van de opgaven volgens de betrokken partijen complexer, omdat er steeds meer stakeholders regionaal werken. In 2004 is door de ook in Tiel ingestelde Regiegroep 4 wonen, welzijn en zorg een notitie verschenen. Dit rapport is richtinggevend om tot een afgestemd aanbod van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Tiel te komen. Op basis van de Visie voor Wonen en Werken worden de locaties bepaald waar in de komende tien jaar gebouwd kan worden. 3 Hierin werken de volgende partijen samen: Gemeente Buren, Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Volkshuisvesting Tiel, Stichting Zorgcentra De Betuwe, Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB), Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland. 4 In deze regiegroep werken Gemeente Tiel, Stichting Zorgcentra Rivierenland, Stichting Zorgcentra de Betuwe, Stichting Thuiszorg en maatschappelijk werk Rivierenland, Stichting Mozaïek, Stichting Volkshuisvesting Tiel en Woningcorporatie SCW-Tiel samen. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 18

19 Voordat de Regiegroep verder kan gaan met het concreet uitwerken van de plannen, moet de gemeente eerst nog haar reactie geven. Diverse stakeholders verwijten de gemeente dat deze reactie veel te lang op zich laat wachten en dat de gemeente doorgaans nogal traag is in het anticiperen op belangrijke besluiten. Prestaties SVT Kwaliteit dienstverlening Een woningcorporatie levert woondiensten aan haar klanten, dat zijn huurders en de toekomstige huurders. Dienstverlening is een breed begrip, het gaat om het geven van informatie, het afsluiten van een huurcontract, het aanbieden van een serviceabonnement maar ook over vriendelijkheid en duidelijkheid van medewerkers. SVT zegt over haar dienstverlening dat zij tevreden is over de bereikbaarheid van de reparatieafdeling en de service van de onderhoudsdienst. Uit de leefbaarheidsmonitor Lemon 5 blijkt volgens SVT ook dat klanten de dienstverlening waarderen. De huurders zijn tevreden. Bij renovatie, burenoverlast en beheer van de woonomgeving doet SVT het goed. De alerte en adequate reactie op vragen naar reparaties, onderhoud, en sociale dienstverlening worden alom geroemd. In 2004 heeft de klachtencommissie één klacht ontvangen. Zorgdragen voor voldoende financieel bereikbare woningen De huurverhogingen bleven onder het landelijke gemiddelde in de afgelopen tien jaar. De huurders zijn hierover tevreden. Het woningbezit bestaat voornamelijk uit woningen van de jaren zestig tot negentig. Van de ruim woningen die SVT beheert, valt slechts twee procent in de categorie duur. Dit betekent dat vrijwel de hele voorraad bereikbaar is voor de lage inkomensgroepen, de primaire doelgroep volgens het BBSH. De woningtoewijzing ging tot voor kort via de Huisvestingscentrale Tiel. Vanaf november 2005 participeert SVT in een nieuw regionaal woonruimteverdelingsysteem (2005). Alle lege woningen van zeven corporaties in het Gelderse Rivierengebied 6 worden volgens dit nieuwe systeem verhuurd. 5 Lemon 'Leefbaarheidsmonitor' is een instrument waarmee corporaties de leefbaarheid kunnen 'meten' zoals die met name door buurtbewoners wordt ervaren. 6 Betuwse Combinatie Woongoed (BCW), Woningcorporatie SCW-Tiel, Stichting Volkshuisvesting Tiel (SVT), Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB), Woningcorporatie Volkshuisvesting Geldermalsen, Woningstichting Alphons Ariëns, Woningstichting Rivierengebied. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 19

20 De stakeholders uiten veel waardering over de samenwerking met SVT op het gebied van verhuur en toewijzing van woningen. Kwaliteit van woongelegenheden Vanaf 1999 heeft SVT 196 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, hiervan zijn 127 sociale huurwoningen, 57 koopappartementen en 12 appartementen voor medewerkers met een verstandelijke beperking die werken op de zorgboerderij Thedingsweert. In die periode zijn er, volgens beschikbare cijfers van de gemeente, in de gemeente Tiel 344 woningen opgeleverd. Vanaf 1999 tot 2005 zijn woningen hoogwaardig gerenoveerd (Entree Tiel West). Medewerkers zeggen dat het hoge kwaliteitsniveau van het onderhoud aan woningen de reden is dat deze kosten hoger liggen dan het landelijke gemiddelde (de kosten zijn in ,- per woongelegenheid tegenover 1.078,-, het landelijke gemiddelde). In 2006 start SVT met conditiemeting van de complexen. Met ingang van dit jaar sluit SVT prestatiecontracten af met bedrijven die schilderwerkzaamheden uitvoeren. SVT vindt zelf, evenals de meeste stakeholders, dat ze te weinig huurwoningen bouwt in verhouding tot de behoefte. Dat komt volgens SVT door trage planvorming, trage voortgang van procedures, zoals bestemmingsplanwijzigingen en gebrek aan grondposities, ook bij de gemeente Tiel. Alle partijen zijn het erover eens dat de bouwproductie van SVT onvoldoende is, over de oorzaken zijn ze het gedeeltelijk eens met SVT. Ze onderschrijven de trage procedures en besluitvorming van de gemeente Tiel. Ze vinden dat SVT voortvarend te werk gaat met het maken en realiseren van plannen, zeker op het gebied van wonen en zorg, zoals het realiseren van appartementen in een zorgboerderij. In die zin maakt zij haar reputatie als doe corporatie meer dan waar. Maar ze stellen vast dat het toch niet lukt om sociale huurwoningen te bouwen. Meerdere stakeholders geven aan dat SVT zich nog te weinig als een maatschappelijke ondernemer manifesteert, ze maakt plannen, legt ze voor en wacht af totdat de gemeente die faciliteert. De gemeente heeft echter een cultuuromslag gemaakt en behandelt een corporatie gelijk aan iedere andere marktpartij. Stakeholders geven aan dat er meer afstemming nodig is over kansen en mogelijkheden op de woningmarkt vóórdat bouwplannen in een concreet stadium zijn. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 20

21 Grondposities verwerven om zo de woningvoorraad te kunnen uitbreiden, is door SVT recent in gang gezet. Naar de mening van de gemeente en sommige andere stakeholders is dat misschien laat. De collega-corporatie in Tiel is hier jaren eerder al mee begonnen door samen met projectontwikkelaars grond te kopen of over te nemen van particulieren. Leefbaarheid in de buurten en wijken In 2004 heeft SVT een Groenvisie op tuininrichting ontwikkeld. In de Ochten-/Kesterenstraat zijn complete tuinen heringericht. In 2006 is op initiatief van SVT, in samenwerking met de gemeente en het waterschap, een Waterpark aangelegd. Stakeholders hadden ook hier veel waardering voor, want onder de Tielse bevolking was de komst van dat park niet onomstreden. SVT stimuleert meer woningdifferentiatie in eenzijdig opgebouwde wijken, bijvoorbeeld in de Maurikstraat. In de binnenstad van Tiel zijn diverse panden ter verbetering van het imago van een wijk aangekocht (winkels en woningen). Verhuur van winkelpanden en bedrijfsruimten blijkt echter niet gemakkelijk. Het voorkomen van leegstand ervan is een aandachtspunt. SVT staat voor beeldbepalende nieuwbouw, onder andere De Waardenburgh, ook bekend als de nieuwe entree van Tiel. Verder neemt SVT actief deel aan wijkoverleg, draagt actief bij aan het oplossen van probleemsituaties en het in stand houden van het hulpverleningsnetwerk. Stakeholders zijn zeer tevreden, SVT heeft een prima sociaal gezicht, er zijn korte lijnen en afspraken worden nagekomen. Volgens de stakeholders is het contact met SVT laagdrempelig, dat wil zeggen toegankelijk in alle lagen van de organisatie ook buiten het structurele overleg om. SVT is naar de mening van de stakeholders bereid om een huurder die in de problemen raakt een tweede of zelfs een derde kans te geven, om te voorkomen dat iemand bijvoorbeeld uitgezet wordt. Dit wordt alom zeer gewaardeerd. SVT investeert in goede relaties met haar bewoners. De corporatie constateert dat het bieden van meer begeleiding aan individuele bewoners in probleemsituaties heeft geleid tot een drastische vermindering van het aantal huisuitzettingen. Begeleiding van huurders met overlastproblemen in en om de woning is geïntensiveerd. Raeflex, stichting visitatie woningcorporaties 21

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie

Maatschappelijke visitatie Maatschappelijke visitatie Coöperatieve Vereniging Procorp U.A. Het Witte Huis 1 e Hogeweg 198 3701 HL Zeist info@pro-corp.nl www.pro-corp.nl Visitatiecommissie Rob van Oostveen (voorzitter) drs. Gérard

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 ONDER DE LOEP De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 + Randvoorwaarden goed intern toezicht bij woningcorporaties + Aanbevelingen verbetering kwaliteit intern toezicht

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis

Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Maatschappelijke visitatie Stichting Idealis Opdrachtgever: Stichting Idealis ECORYS Nederland BV Christine Oude Veldhuis Sandra Groot Ton Lensen Rotterdam, 30 september 2008 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie