Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag. ASR Beleggingspools"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag ASR Beleggingspools periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

2 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Fonds Archimedeslaan BA Utrecht Beheerder ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan BA Utrecht Administrateur ASR Nederland N.V. Afdeling Financial Markets Archimedeslaan BA Utrecht Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Juridisch adviseur De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Burgerweeshuispad HR Amsterdam Startdatum De ASR Beleggingspools zijn gestart per 11 augustus 2009

3 Inhoudsopgave Profiel 3 ASR Beleggingspools 5 Verslag van de beheerder 7 Verklaring AO/IC /In Control Statement 12 BALANS ASR EXPERT POOL 1 Intrinsieke waarde 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht 15 Toelichting balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht 16 Toelichting ASR Expert Pool 18 BALANS ASR EURO AANDELEN POOL 23 Intrinsieke waarde 23 Winst- en verliesrekening 24 Kasstroomoverzicht 24 Toelichting balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht 25 Toelichting ASR Euro Aandelen Pool 27 BALANS ASR GELDMARKT POOL 33 Intrinsieke waarde 33 Winst- en verliesrekening 34 Kasstroomoverzicht 34 Toelichting balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht 35 Toelichting ASR Geldmarkt Pool 37 I - Specificaties beleggingen 42 2

4 Profiel Structuur ASR Beleggingspools (hierna ook te noemen de Pools of de Pool ) is de verzamelnaam voor afzonderlijk geadministreerde beleggingsportefeuilles op de balans van ASR Levensverzekering N.V. ( ASR Levensverzekering ). Het betreft de ASR Expert Pool, de ASR Euro Aandelen Pool en de ASR Geldmarkt Pool. Elke Pool kent een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, kostenstructuur, administratie en koersvorming. Het rendement van de Pools is gerelateerd aan de ontwikkelingen op verschillende financiële markten. Deelname in ASR Beleggingspools kan uitsluitend plaatsvinden via het verzekeringsproduct VermogenGarant van ASR Levensverzekering. Via ASR Levensverzekering wordt belegd in de ASR Expert Pool (EXP), die op haar beurt deelnemingsrechten houdt in ASR Euro Aandelen Pool (EAP) en de ASR Geldmarkt Pool (GMP). De economische gerechtigdheid van een participant op het poolvermogen wordt daarbij toegekend middels participaties. De waarde van de participaties varieert op basis van de onderliggende verbintenisrechtelijke aanspraken met ASR Levensverzekering. De Pools worden gevormd door stortingen van participanten aan ASR Levensverzekering. Deze stortingen worden collectief belegd voor rekening en risico van de participanten volgens een door de Beheerder bepaald beleggingsbeleid, zoals beschreven in het informatiememorandum, teneinde de participanten in de opbrengst van de collectieve beleggingen te laten delen. De Pools hebben geen rechtspersoonlijkheid en vormen geen maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, openbare of stille vennootschap als bedoeld in (het wetsvoorstel tot vaststelling van) Titel 13 (vennootschap) Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Tevens zijn de Pools niet aan te merken als fondsen voor gemene rekening. Beleggingen Het beleggingsbeleid van de Pools is gericht op het behalen van een optimaal rendement binnen de gestelde beleggingrestricties, waarbij kan worden belegd in aandelen, obligaties, rente- en geldmarktinstrumenten, andere pools en beleggingsfondsen. In het kader van efficiënt portefeuillebeheer en/of beperking van risico s kan gebruik gemaakt worden van afgeleide instrumenten (derivaten) zoals valutatermijntransacties, opties, swaps en futures. Derivaten zullen worden ingezet met inachtneming van de beleggingsrestricties die voor de betreffende Pool gelden. Als het transacties in derivaten betreft die niet aan een effectenbeurs zijn genoteerd, worden deze uitsluitend gedaan met betrouwbaar en kredietwaardig geachte partijen. Voor alle Pools geldt dat een deel van het vermogen kan worden aangehouden in liquide middelen. De niet belegde activa van de Pools zullen worden aangehouden op één of meer rekeningen op naam van de Pools bij één of meer banken die door de Beheerder worden aangesteld. Het is de Beheerder toegestaan om uit hoofde van de Pools te beleggen in, al dan niet aan ASR Nederland N.V. ( ASR Nederland ) gelieerde andere pools en/of beleggingsfondsen. Hierbij zal efficiëntie als uitgangspunt dienen. ASR Beleggingspools streven ernaar het totale kostenniveau, inclusief de kosten van onderliggende pools en/of beleggingsfondsen, op een gelijkwaardig niveau te houden als in de situatie waarin de beleggingen zonder tussenkomst van een andere pool of beleggingsfonds zouden plaatsvinden. Indien transacties worden verricht met ASR Nederland of aan haar gelieerde partijen, zullen deze tegen marktconforme voorwaarden plaatsvinden. Aan een dergelijke transactie buiten een gereglementeerde markt om zal een onafhankelijke waardebepaling ten grondslag liggen. Indien de transactie met een gelieerde partij uitgifte en/of inkoop van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling betreft wordt de tegenprestatie berekend op dezelfde wijze zoals deze voor iedere andere deelnemer zou worden berekend. Een onafhankelijke waardebepaling als bedoeld in de vorige zin zal dan niet plaatsvinden. 3

5 Financiering van beleggingen De Pools hebben de mogelijkheid om tijdelijk geld te lenen. In normale marktomstandigheden zijn leningen toegestaan tot 5% van het vermogen van de Pool. In uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval van grote onttrekkingen, is een lening of krediet op rekening courant groter dan 5% van het vermogen van de Pool toegestaan, echter niet voor een langere periode dan 30 werkdagen. Het streven blijft om ook in uitzonderlijke marktomstandigheden niet meer dan 5% van het Poolvermogen te lenen. Uitlenen van effecten Effecten van de Pools kunnen worden uitgeleend. Ter verhoging van het totale beleggingsresultaat van haar beleggingsportefeuille kan iedere Pool financiële instrumenten uit de beleggingsportefeuille uitlenen aan andere financiële instellingen (securities lending) tot maximaal 100% van de beleggingsportefeuille. Deze uitleentransacties worden uitsluitend aangegaan op basis van standaardovereenkomsten die zijn ontwikkeld door belangenorganisaties. De Beheerder zal ervoor zorgen dat de risico s die door deze uitleentransacties ontstaan zoveel mogelijk worden beperkt door strenge eisen te stellen aan de kredietwaardigheid van de financiële instelling waaraan wordt uitgeleend en door het verkrijgen van in de markt gebruikelijke zekerheden (collateral). Gebruikelijke zekerheden zijn onder meer (staats)obligaties en aan een markt in financiële instrumenten genoteerde aandelen. De netto opbrengsten van de uitleentransacties komen ten gunste van de Pools. Dividendbeleid De Pools keren geen dividend uit. Eventueel ontvangen dividenden worden binnen de Pool herbelegd. 4

6 ASR Beleggingspools Het specifieke beleggingsbeleid, de risico s en de kosten per Pool staan beschreven in het informatiememorandum. Hierna volgt een beknopt overzicht per Pool. ASR Expert Pool ASR Expert Pool beoogt voor haar participanten een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde portefeuille, die bestaat uit deelnemingsrechten in de ASR Euro Aandelen Pool en de ASR Geldmarkt Pool in de onderstaande verhouding binnen de benchmark. ASR Expert Pool belegt via de bovengenoemde pools enerzijds in een mix van aandelen van ondernemingen die grotendeels hun zetel hebben binnen de eurozone en anderzijds in geldmarktbeleggingen. Benchmark Samengestelde benchmark van: 70% EURO STOXX 50 Index, inclusief dividendresultaat; 30% EONIA (Euro OverNight Index Average). Leningen Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen; Leningen zijn toegestaan > 5% van het poolvermogen voor maximaal 30 werkdagen. Limieten Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen; Leningen zijn toegestaan > 5% van het poolvermogen voor maximaal 30 werkdagen. Beheervergoeding 0,15% (sinds 1 mei 2010). Servicevergoeding 0,10% (sinds 1 mei 2010). ASR Euro Aandelen Pool ASR Euro Aandelen Pool biedt een beleggingsmogelijkheid in een actief en professioneel beheerde portefeuille die grotendeels bestaat uit een mix van aandelen van aandelen van ondernemingen die grotendeels hun zetel hebben binnen de eurozone. Benchmark EURO STOXX 50 Total Return Index. Leningen Leningen zijn toegestaan tot 5% van het poolvermogen; Leningen zijn toegestaan > 5% van het poolvermogen voor maximaal 30 werkdagen. Limieten Posities in andere valuta zijn toegestaan; Leningen zijn toegestaan tot 5% van het poolvermogen; Leningen zijn toegestaan > 5% van het poolvermogen voor maximaal 30 werkdagen; Niet meer dan 10% van het poolvermogen is belegt in één vermogen; Niet meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van een onderneming worden aangehouden in de pool. 5

7 ASR Geldmarkt Pool ASR Geldmarkt Pool biedt een beleggingsmogelijkheid in een actief en professioneel beheerde geldmarkt portefeuille die bestaat uit een gediversifieerde verzameling korte termijn beleggingen zoals kortlopende schuldpapieren en geldmarktinstrumenten. Benchmark Eonia (Euro OverNight Index Average). Leningen Leningen zijn toegestaan tot 5% van het poolvermogen. Limieten Valutarisico in andere valuta dan de euro wordt afgedekt. 6

8 Verslag van de beheerder Algemeen Hierbij bieden wij u het halfjaarverslag aan van ASR Beleggingspools over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. ( ANB ) is de Beheerder van deze Pools. Er zijn geen werkzaamheden verricht door de accountant op het halfjaarverslag. Wet financieel toezicht Deelname in ASR Beleggingspools kan uitsluitend geschieden via ASR Levensverzekering. Op grond van artikel 1:12 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) staan de Pools niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en hoeft niet te worden voldaan aan de vereisten van de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Desalniettemin heeft de Beheerder besloten om vrijwillig zoveel als mogelijk te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wft voor onder toezicht staande beleggingsinstellingen. ASR Nederland N.V. ( ASR Nederland ) als geheel staat uiteraard onder toezicht, onder andere van De Nederlandsche Bank ( DNB ). Doelstelling ASR Beleggingspools beoogt participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in actief en professioneel beheerde portefeuilles. Het beleggingsbeleid van de Pools is erop gericht om op langere termijn een hoger rendement te behalen dan een individuele belegger met een gelijk risiconiveau zou kunnen realiseren. De ASR Expert Pool belegt in twee andere beleggingspools, namelijk de ASR Euro Aandelen Pool en de ASR Geldmarkt Pool. De verdeling over deze twee pools wordt grotendeels bepaald aan de hand van de benchmark en het beleggingsmodel VolCap dat er op toeziet dat de beweeglijkheid (de volatiliteit) van de koers van de ASR Expert Pool gemiddeld circa 12% op jaarbasis bedraagt. Het beleggingsmodel VolCap berekent twee wekelijks op basis van marktdata wat de gewenste verhouding tussen risicovollere aandelen beleggingen in de ASR Euro Aandelen Pool en relatief veilige geldmarkt beleggingen in de ASR Geldmarkt Pool moet zijn. Structuuraanpassingen De ASR Beleggingspools zijn gestart op 11 augustus 2009 met een startkapitaal van ASR Levensverzekering. Gedurende de periode 11 augustus 2009 tot 1 mei 2010 zijn er wegens voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen binnen de verzekeringsmarkt, onder andere op het gebied van kosten, diverse materiële wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen betroffen onder ander wijzigingen in de kostenstructuur. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven: - streven naar volatiliteit van 12% in plaats van 15% per jaar; - VolCap berekening tweewekelijks in plaats van wekelijks of dagelijks; - verlaging van de management fee in de ASR Expert Pool van 0,75% naar 0,15%; - verhoging van de service fee in de ASR Expert Pool van 0,05% naar 0,10%; - verlaging van zowel de management fee als ook de service fee in zowel de ASR Euro Aandelen Pool als de ASR Geldmarkt Pool naar 0,00%. Per 1 mei 2010 is de definitieve structuur van de ASR Beleggingspools geïmplementeerd en is de officiële meting van de performance herstart. Per deze datum bedragen binnen de ASR Expert Pool de beheerskosten 0,15% en de servicekosten 0,10% per jaar en wordt er gestreefd naar een totale kosten ratio van 0,25% op jaarbasis. Directiewisselingen Per 1 februari 2011 is de heer R. van Lier als bestuurder van de Beheerder van de Pools afgetreden en als zodanig uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 7

9 Risico s bij het deelnemen in Pools Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in de onderhavige Pools en aan het gebruik van financiële risico categorieën, verbonden aan transacties in financiële instrumenten zijn in hoofdstuk 3 van het informatiememorandum opgenomen. SRI beleid In 2007 heeft ASR Nederland haar eigen beleid inzake "Socially Responsible Investing" (SRI) opnieuw geformuleerd. Het SRI beleid geldt voor alle beleggingen binnen ASR Nederland. Het SRI beleid legt de nadruk op positieve selectie van best practices en best products, gebaseerd op environmental, social en governance (ESG) criteria. De positieve selectie vindt onder meer plaats voor de keuze van de landen (staatsleningen) alsmede voor de keuze voor ondernemingen (aandelen en bedrijfsobligaties).tegelijkertijd hanteren wij uitsluitingcriteria ten aanzien van producenten van controversiële wapens en de gok- en seksindustrie. Daarnaast voert ASR een restrictief beleggingsbeleid ten aanzien van producenten van nucleaire energie, pesticiden, alcohol en tabak en ondernemingen die dierproeven doen die niet wettelijk vereist zijn. Voor de invulling van het SRI beleid ten aanzien van de beleggingsportefeuille hanteren wij de ESGdefinities van het Europees Ethibel keurmerk. Wanneer wij ons beleggingsbeleid niet alleen baseren op cijfermatige en economische factoren maar ook op kwalitatieve ESG-criteria, zal dit ons inziens op de langere termijn leiden tot een stabieler en duurzaam rendement. Risicobeheer De Beheerder van de Pools bewaakt dat de Pools in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het informatiememorandum zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de interne uitvoeringsrichtlijnen. De interne uitvoeringsrichtlijnen zijn onder meer opgesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren waarmee zaken worden gedaan en de liquiditeit van beleggingen. Stembeleid Binnen ASR Nederland is een commissie ingesteld, die verantwoordelijk is voor de vaststelling van stemgedrag. Deze commissie beoordeelt de agenda van de aandeelhoudersvergaderingen en stelt zijn standpunt per agendapunt vast. Vervolgens wordt door de commissie zorgvuldig beoordeeld of de vergadering fysiek bezocht zal worden, of er een volmacht wordt afgegeven. ASR Nederland oefent invloed uit door als aandeelhouder haar stemrecht te gebruiken. Indien het uitoefenen van het stemrecht niet of nauwelijks in het belang van de uiteindelijke gerechtigden is, dit buitensporige kosten met zich brengt, of dit op andere gronden onwenselijk is, kan worden besloten het stemrecht niet uit te oefenen. Ontwikkelingen op de financiële markten Terugblik Waar in het eerste kwartaal van 2011 veel macroeconomische cijfers nog wezen op voordurend conjunctuurherstel, vielen recente economische data juist veelal tegen. De wereldeconomie maakt nu een groeivertraging door. Dit is mede toe te schrijven aan centrale banken die rentes verhogen of anderszins het extreem ruime monetaire beleid van de afgelopen tijd terugdraaien, en aan overheden die zich in toenemende mate genoodzaakt zien te bezuinigen om zo de overheidsschulden niet verder te laten oplopen. Daarnaast werken de productieproblemen in Japan na de natuurramp bij Sendai in maart negatief door op de groei in Azië en zetten de sinds begin 2009 sterk gestegen grondstoffenprijzen een rem op de groei van de wereldeconomie. In het afgelopen halfjaar is de inflatie in de eurozone opgelopen tot ruim boven de inflatie- target van de ECB, maar met de huidige gematigde groeivooruitzichten lijkt de kans op een verdere verslechtering van het inflatiebeeld de komende tijd vrij beperkt. Desalniettemin zal de ECB tot eind 2011 naar verwachting wel de rente verder verhogen om op een meer neutraal renteniveau uit te komen. 8

10 Terwijl korte rentes de afgelopen maanden opliepen, daalden Europese lange rentes juist met gemiddeld basispunten. Uitzondering vormden de zogenaamde PIIGS -landen, waar rentes sterk opliepen met Griekenland en Portugal voorop. Aandelenbeurzen leverden een gemengd beeld op. In de eurozone daalden de koersen per saldo licht, mede vanwege de eurocrisis. De Japanse beurs reageerde sterk negatief op de natuurramp in maart. Amerikaanse aandelen presteerden wel goed, maar vanwege de verzwakking van de dollar leverden deze in euro's gemeten per saldo toch een negatief rendement op. Vooruitzichten Hoewel de groeiverwachtingen nu minder gunstig zijn dan een paar maanden geleden, blijven macroeconomische cijfers in ontwikkelde markten eerder wijzen op een korte periode (1-2 kwartalen) matige groei met daarna hernieuwd herstel, dan op een dreigende recessie. Zo handhaaft het Amerikaanse producentenvertrouwen zich op een niveau dat wijst op gemiddelde tot licht bovengemiddelde groei in de komende maanden, terwijl ook het ondernemersvertrouwen in Duitsland, de groeimotor van Europa, onverminderd hoog blijft. Bovendien zet de groei van opkomende markten gewoon door. Met een gemiddelde verwachte groei van 6-7% is daar nauwelijks sprake van afkoeling. De schuldenproblematiek van overheden blijft een belangrijk thema op financiële markten. Hoe de invloed daarvan op kapitaalmarktrentes zal uitwerken, is moeilijk in te schatten en sterk afhankelijk van het zich al dan niet aandienen van een (tijdelijke) oplossing voor de schuldencrisis. Wat wel duidelijk is, is dat van het monetaire beleid de komende tijd vooral een opwaartse druk op renteniveaus te verwachten is. Per saldo handhaven wij voor de langere termijn onze visie van licht oplopende rentes. Op korte termijn kan voortdurende onzekerheid over de Europese schuldencrisis er nog wel voor zorgen dat lange rentes in de kern -landen van de eurozone, zoals Duitsland en Nederland, laag blijven. Per saldo schatten wij de vooruitzichten voor aandelen de komende maanden positiever in dan die voor obligaties. De schuldencrisis gaat niet ongemerkt aan het Europese bedrijfsleven voorbij, maar de winstgroei is hoog en de waardering redelijk. Bovendien profiteren aandelenkoersen van de sterk toegenomen fusie- en overnameactiviteiten. ASR Expert Pool Beleggingsstrategie Met de ASR Expert Pool (EXP) belegt u indirect in een mix van aandelen van ondernemingen binnen de eurozone en geldmarktbeleggingen. Dankzij de mix tussen aandelen en geldmarktbeleggingen is het een totaaloplossing die geschikt is voor vermogensopbouw op langere termijn. Met behulp van kwantitatieve modellen wordt gestreefd naar een beheersbare volatiliteit van de EXP. Binnen de geldende volatiliteitgrens wordt de volatiliteit geoptimaliseerd door de verdeling over de onderliggende Pools waarin de EXP belegt. Het gedeelte dat indirect in aandelen van ondernemingen uit de eurozone wordt belegd kent namelijk een relatief hoge volatiliteit, terwijl het gedeelte dat indirect wordt belegd in de geldmarkt een relatief lage volatiliteit kent. In het selectiebeleid van de onderliggende Pools wordt rekening gehouden met de binnen ASR gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de ondernemingen. 1e kwartaal Gezien de positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2011 is de EXP dit jaar gestart met een belang van circa 80% in euro aandelen, oftewel 10% meer dan de benchmark. Gedurende het kwartaal is deze overweging iets teruggebracht vanwege gebeurtenissen in het Midden-Oosten en Japan en de bijbehorende onzekerheden voor de aandelenmarkt. In de 2e helft van maart zagen we de beurzen stabiliseren, hetgeen voor de EXP reden was om terug te keren naar een positie van circa 80% in euro aandelen. Op basis van de benchmark van de EXP, met een belang van 70% in euro aandelen, zien we in het 1e kwartaal van 2011 een stijging van 3.2%. Het beleggingsrendement van de EXP bedroeg over het eerste kwartaal 3,4% een outperformance derhalve van 0,2%-punt ten opzichte van de benchmark. Zowel het iets hogere belang in aandelen als de aandelenselectie hebben hierin positief bijgedragen. 2e kwartaal Aan het begin van het 2e kwartaal werd voor ca. 80% belegd in aandelen, oftewel 10% meer dan de benchmark. Halverwege april is deze positie verhoogd naar ca. 90%. Na de positieve ontwikkelingen in april draaide het sentiment in mei, gevolgd door beursdalingen. In verband hiermee werd de overweging in aandelen geleidelijk afgebouwd richting een positie van 75% in de 4e week van mei. 9

11 Dit belang is aangehouden tot het einde van het 2e kwartaal. Op basis van de benchmark van de EXP, met een belang van 70% in Euro aandelen, zien we in het 2e kwartaal van 2011 per saldo een stijging van slechts 0,2%. Het beleggingsrendement van de EXP bedroeg over het tweede kwartaal 0,6%, een outperformance derhalve van 0,4%-punt ten opzichte van de benchmark. De overwogen positionering in aandelen gedurende het kwartaal heeft een minimaal effect gehad. Met name de aandelenselectie heeft in dit kwartaal positief bijgedragen aan het behaalde rendement en de genoemde outperformance. 2e kwartaal Het beleggingsrendement van de benchmark over het tweede kwartaal bedroeg 0,1%. De EAP deed het met een rendement van 0,8% beter dan de benchmark. In de EAP wordt belegd conform de SRI uitgangspunten van ASR Nederland. We belegden gedurende het tweede kwartaal uit dien hoofde niet in de aandelen Total en Arcelor Mittal, die wel deel uitmaken van de benchmark. Het ontbreken van deze namen in de portefeuille leverde een positief performanceverschil op van 0,39% ten opzichte van de benchmark. ASR Euro Aandelen Pool Beleggingsstrategie De ASR Euro Aandelen Pool (EAP) belegt in aandelen van grote ondernemingen die genoteerd zijn aan aandelenbeurzen in landen die tot de eurozone worden gerekend. Deze ondernemingen profiteren het meest van de solide thuismarkt en van de handel met landen buiten de Europese Unie. Hierdoor wordt de afzetmarkt van deze ondernemingen vergroot en zijn schaalvoordelen mogelijk. Op basis van macro-economische inschattingen en thematische insteek wordt de sectorverdeling bepaald. Binnen de sectoren worden aandelen geselecteerd waarvan, op basis van financieel economische analyse, de beste prestaties worden verwacht. In dit selectiebeleid wordt tevens rekening gehouden met de binnen ASR gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de ondernemingen. 1e kwartaal Het rendement van de benchmark bedroeg over het eerste kwartaal 4,5%. Het beleggingsrendement van de EAP was met 4,6% beter dan de benchmark. In de EAP wordt belegd conform de SRI uitgangspunten van ASR Nederland. We belegden derhalve gedurende het eerste kwartaal niet in aandelen Total, Arcelor Mittal en Basf, die wel deel uitmaken van de benchmark. Het ontbreken van deze namen in de portefeuille leverde een positief performanceverschil van 0,12% ten opzichte van de benchmark. ASR Geldmarkt Pool Beleggingsstrategie De ASR Geldmarkt Pool (GMP) kan beleggen in geldmarktinstrumenten en kortlopende schuldpapieren. Om het kredietrisico te beperken wordt belegd in kortlopende instrumenten waarvan de emittent een hoge kredietwaardigheid heeft. Tevens worden de beleggingen verspreid over verschillende instellingen. Het valutarisico van alle beleggingen die luiden in een andere valuta dan de euro wordt afgedekt. 1e kwartaal De kortlopende geldmarktbeleggingen van de GMP zijn geplaatst bij kredietwaardige banken. De performance van de GMP lag met 0,04% in het 1e kwartaal 2011 in lijn met de benchmark. 2e kwartaal De kortlopende geldmarktbeleggingen van de GMP zijn geplaatst bij kredietwaardige banken. De performance van de GMP lag in het 2e kwartaal 2011, met 0,09% in lijn met de benchmark. 10

12 Beleggingsrendementen Door wijzigingen in de kostenstructuur is de track record ten aanzien van de beleggingsrendementen vóór 1 mei 2010 niet langer representatief. Als gevolg hiervan is per 1 mei 2010 (start) de performance meting herstart. De berekende beleggingsrendementen zijn inclusief transactie-, beheers- en servicekosten. Beleggingsrendement sinds start* (%) Pool* Benchmark* ASR Expert Pool 3,6% 4,3% ASR Euro Aandelen Pool 6,3% 5,6% ASR Geldmarkt Pool 0,6% 0,5% *periode langer dan 1 jaar geannualiseerd De berekende beleggingsrendementen voor het eerste half jaar van 2011 zijn inclusief transactie-, beheers- en servicekosten. Beleggingsrendement 2011 (%) Pool 1e kwartaal Benchmark 1e kwartaal Pool 2e kwartaal Benchmark 2e kwartaal Pool 6 maanden Benchmark 6 maanden ASR Expert Pool 3,4% 3,2% 0,6% 0,2% 4,0% 3,4% ASR Euro Aandelen Pool 4,6% 4,5% 0,8% 0,1% 5,5% 4,6% ASR Geldmarkt Pool 0,16% 0,12% 0,27% 0,18% 0,43% 0,30% 11

13 Verklaring AO/IC In Control Statement De Beheerder heeft gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering niet voldoet aan wet- en regelgeving. Ook heeft de Beheerder geen constateringen gedaan waaruit blijkt dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het eerst half jaar van 2011 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. De International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) heeft in december 2009 een nieuwe standaard uitgebracht voor het afleggen van verantwoording over de interne beheersing bij een service organisatie. ASR Financiële Markten heeft over de periode september 2010 tot en met februari 2011 voor haar (beleggings)processen een verklaring ISAE 3402 type II verkregen, deze vervangt de SAS 70 standaard. Voor de periode maart tot en met december 2011 is reeds een nieuw ISAE 3402 onderzoek gestart. Utrecht, 30 augustus 2011 Namens ASR Beleggingspools ASR Beleggingsbeheer N.V. De directie, De heer R.M. Pol De heer J.Th.M. Julicher 12

14 Halfjaarverslag ASR Expert Pool 13

15 BALANS ASR EXPERT POOL BALANS PER 30 JUNI 2011 (VOOR WINSTBESTEMMING, 1.000) BALANS Referentie ACTIVA Beleggingen ASR Euro Aandelen Pool (EAP) ASR Geldmarkt Pool (GMP) Totaal beleggingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Geplaatst participatiekapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Totaal Eigen vermogen Kortlopende schulden Totaal passiva Intrinsieke waarde INTRINSIEKE WAARDE PER 30 JUNI 2011 ( 1.000) Intrinsieke waarde Eigen vermogen (x 1.000) Aantal participaties (in aantallen) 145,08 140,94 Intrinsieke waarde in euro's per participatie 50,58 48,64 14

16 Winst- en verliesrekening WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2011 ( 1.000) Winst - en verliesrekening Referentie OPBRENGSTEN Interest & dividendinkomsten 0 0 Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Totaal opbrengsten BEDRIJFSLASTEN Totaal beleggingsresultaat Kasstroomoverzicht KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2011 ( 1.000) VOLGENS DE INDIRECTE METHODE Kasstroomoverzicht Totaal beleggingsresultaat Waardeverandering van beleggingen Aankopen van beleggingen (-) Verkopen van beleggingen (+) Toename (-)/Afname (-) van vorderingen 0 0 Toename (+)/Afname (-) van schulden 0 1 Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten Uitgifte participaties Inkoop participaties Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Totaal liquide middelen begin verslagperiode 14 0 Totaal liquide middelen einde verslagperiode 4 14 Mutatie liquide middelen

17 Toelichting balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn van toepassing op alle in dit verslag opgenomen Pools. Alhoewel de ASR Beleggingspools niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft de Beheerder besloten om zoveel als mogelijk te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de Wft en de voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Boek 2 titel 9 BW. Derhalve is de jaarrekening van ASR Beleggingspools opgesteld met inachtneming van de voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Boek 2 titel 9 BW, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Boekjaar en vergelijkende cijfers De verslagperiode van dit halfjaarverslag loopt van 1 januari 2011 tot en met 30 juni Aangezien dit het eerste halfjaarverslag is waarover wordt gerapporteerd, zijn er geen vergelijkende halfjaarcijfers over het voorgaande boekjaar beschikbaar. Derhalve zijn de cijfers uit het jaarverslag 2010 als vergelijkende cijfers overgenomen. Vreemde Valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de koers op de transactiedatum. Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de valutakoers op de balansdatum. Uit de omrekening voortvloeiende valutaverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het kopje waardeveranderingen van de beleggingen. Per 30 juni 2011 kennen de Pools geen beleggingen in vreemde valuta. Gelieerde partijen Gelieerde ondernemingen zijn ondernemingen die direct of indirect organisatorisch en/of financieel verbonden zijn aan de Pools. De Pools verrichten geen effectentransacties met gelieerde partijen. Mochten deze transacties in de toekomst voorkomen dan zullen deze worden verricht tegen marktconforme tarieven. Beleggingen De beleggingen in aandelen, derivaten en geldmarktproducten worden individueel gewaardeerd tegen marktwaarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de slotkoers op de beurs (middenkoers) of gebaseerd is op ontvangen brokerquotes. Ongerealiseerde en gerealiseerde waardeveranderingen in de portefeuille worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden direct in het aankoopbedrag respectievelijk verkoopbedrag van de beleggingen opgenomen en vormen derhalve onderdeel van de waardeverandering van de beleggingen. Liquide middelen Als liquide middelen worden aangemerkt de rekeningcourant tegoeden bij banken. Mogelijk aanwezige kasvoorraden alsmede uitstaande (termijn-) deposito s worden aangemerkt als liquide middelen voor zover deze niet tot de beleggingen worden gerekend. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Verwerking van participaties De uit hoofde van uitgifte, respectievelijk inname van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden in het eigen vermogen verwerkt. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de 16

18 beheer- en servicevergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Grondslagen voor de belastingbepaling De Pools zijn fiscaal transparant, wat inhoudt dat alle beleggingen en beleggingsresultaten rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten in de Pools. De Pools zijn derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Beheervergoeding Aan de ASR Expert Pool worden kosten in rekening gebracht voor het beheer van het poolvermogen door de Beheerder. Servicevergoeding De Beheerder ontvangt een servicevergoeding die ten laste van de ASR Expert Pool wordt gebracht. Deze vaste servicevergoeding dient ter dekking van alle overige kosten zoals de vergoedingen voor accountants, juridische en fiscale adviseurs, de kosten verband houdende met het voorbereiden, drukken en verzenden van het informatie memorandum, (half)jaarverslagen en alle mogelijke andere documenten die betrekking hebben op de Pools, de kosten verband houdende met het berekenen en publiceren van de intrinsieke waarden, de kosten verband houdende met het bijhouden van het participantenregister, het voeren van een financiële en beleggingsadministratie en de kosten voor het houden van de vergaderingen van participanten. Kosten in verband met beleggingen in andere beleggingspools of beleggingsfondsen Indien de Pools beleggen in andere beleggingspools of beleggingsfondsen kunnen de binnen deze fondsen gemaakte kosten, zoals beheervergoeding, servicevergoeding en overige kosten, indirect ten laste van de Pools komen. Indien een gedeelte van de in rekening gebrachte vergoedingen binnen de beleggingsfondsen waarin wordt belegd wordt terugbetaald (zogenaamde retourprovisie), komt dit ten gunste van de Pools. Vergoedingen in verband met het uitlenen van effecten De netto opbrengsten die worden gegenereerd door het uitlenen van effecten komen in beginsel ten gunste van de Pool. De netto opbrengsten zijn de opbrengsten in verband met het uitlenen van effecten na aftrek van eventuele kosten die door de bij de uitleentransacties betrokken partijen in rekening worden gebracht. Kosten bij uitgifte en inname van participaties Bij uitgifte en inname van participaties worden door de Pools geen kosten in rekening gebracht. Fiscale aspecten ASR Beleggingspools De Pools zijn niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting of een andere belastingheffing naar de winst. De Pools kunnen geen dividend uitkeren in de zin van de Wet op de Dividendbelasting Het resultaat van de ASR Expert Pool wordt direct aan polishouders toegerekend. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. Pools die in het informatiememorandum uitdrukkelijk de mogelijkheid voorbehouden om in andere beleggingsfondsen te beleggen zullen er naar streven het totale kostenniveau, inclusief de kosten van onderliggende fondsen, op een gelijkwaardig niveau te houden als in de situatie waarin de beleggingen zonder tussenkomst van een ander beleggingsfonds zouden plaatsvinden. 17

19 Toelichting ASR Expert Pool 1. Beleggingen De beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd (x 1.000) Beleggingen EAP GMP Aandelen Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Deposito's en soortgelijke producten Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt (x 1.000): Verloopoverzicht beleggingen Marktwaarde Aankopen Verkopen Verkoopresultaat Waardeverandering Marktwaarde EAP GMP Totaal Liquide middelen De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. 3. Geplaatst participatiekapitaal, onverdeelde winst en reserves Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt (x 1.000): Geplaatst participatiekapitaal Stand begin verslagperiode Geplaatst gedurende de verslagperiode Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode Stand eind verslagperiode Het verloop van het onderverdeeld resultaat gedurende de verslagperiode is als volgt (x 1.000): Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Stand begin verslagperiode Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Dotatie overige reserves Stand eind verslagperiode

20 Het verloop van de overige reserves gedurende de verslagperiode is als volgt (x 1.000): Overige reserves Stand begin verslagperiode 0 0 Dotatie verslagperiode Stand eind verslagperiode Het verloop van participaties over de verslagperiode is als volgt (x 1.000): Verloopoverzicht participaties Aantal Uitgifte Inkoop Aantal ASR Expert Pool Totaal Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen overlopende posten en hebben allen een looptijd korter dan één jaar. Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt (x 1.000): Kortlopende schulden Stand begin verslagperiode 1 0 Mutatie kortlopende schulden 0 1 Stand eind verslagperiode Waardeveranderingen van beleggingen De ongerealiseerde waardeveranderingen in de aangehouden beleggingen zijn inclusief aankoopkosten. De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). 6. Bedrijfslasten De positie van de bedrijfslasten is opgebouwd uit de volgende posten (x 1.000): Bedrijfslasten Beheervergoeding 6 47 Servicevergoeding 4 9 Stand eind verslagperiode

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Beleggingspools. ASR Expert Pool ASR Euro Aandelen Pool ASR Geldmarkt Pool. Inzake de periode 11 augustus 2009 t/m 31 december 2010

Jaarverslag. ASR Beleggingspools. ASR Expert Pool ASR Euro Aandelen Pool ASR Geldmarkt Pool. Inzake de periode 11 augustus 2009 t/m 31 december 2010 Jaarverslag ASR Beleggingspools ASR Expert Pool ASR Euro Aandelen Pool ASR Geldmarkt Pool Inzake de periode 11 augustus 2009 t/m 31 december 2010 (verlengd boekjaar) Algemene informatie ASR Beleggingspools

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder Jaarverslag 2013 Stichting ASR Bewaarder - 1 - Algemene Informatie Stichting ASR Bewaarder Kantooradres Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht - 2 - Inhoudsopgave Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013. ASR Beleggingspools. Periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Halfjaarverslag ASR Beleggingspools 2013 1

Halfjaarverslag 2013. ASR Beleggingspools. Periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Halfjaarverslag ASR Beleggingspools 2013 1 Halfjaarverslag 2013 ASR Beleggingspools Periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 Halfjaarverslag ASR Beleggingspools 2013 1 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres Pools Archimedeslaan

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ASR Beleggingspools. Periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Jaarverslag ASR Beleggingspools 2013 1

Jaarverslag 2013. ASR Beleggingspools. Periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Jaarverslag ASR Beleggingspools 2013 1 Jaarverslag 2013 ASR Beleggingspools Periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Jaarverslag ASR Beleggingspools 2013 1 Algemene Informatie ASR Beleggingspools Kantooradres ASR Beleggingspools Archimedeslaan

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Beleggingsfondsen. periode 01 juli 2010 t/m 31 december 2010. (verkort boekjaar)

Jaarverslag. ASR Beleggingsfondsen. periode 01 juli 2010 t/m 31 december 2010. (verkort boekjaar) Jaarverslag ASR Beleggingsfondsen periode 01 juli 2010 t/m 31 december 2010 (verkort boekjaar) Algemene informatie ASR Beleggingsfondsen Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarverslag. ASR Beleggingsfondsen

Halfjaarverslag. ASR Beleggingsfondsen Halfjaarverslag ASR Beleggingsfondsen periode: 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene Informatie ASR Beleggingsfondsen Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder ASR Nederland

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011

Deloitte. De!oftte Accountants BV. Fonds Janssen Small. Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011 Jaarverslag Over de periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2011. De!oftte Accountants BV. Voor identificatjejejnden Behorend bil conroieverkia ring d.d Algemene informatie Fonds Janssen Small Kantooradres

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie