OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. "

Transcriptie

1 OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en <naam Opdrachtnemer> Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum: 1 januari

2 ONDERGETEKENDEN: Het samenwerkingsorgaan HollandRijnland, te dezen vertegenwoordigd door., daartoe ingevolge het bepaalde in artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet gemachtigd door de burgemeesters van: a. Alphen aan den Rijn b. Hillegom c. Kaag en Braassem d. Katwijk e. Leiden f. Leiderdorp g. Lisse h. Nieuwkoop i. Noordwijk j. Noordwijkerhout k. Oegstgeest l. Teylingen m. Zoeterwoude Handelend ter uitvoering van het besluit van de Secretaris van Holland Rijnland hiertoe gemandateerd door het college van bovengenoemde gemeenten, te dezen vertegenwoordigd door de secretaris van Holland Rijnland, daartoe ingevolge artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door de burgemeester van bovengenoemde gemeenten, hierna te noemen: Opdrachtgever en 2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, gevestigd te <adres en plaats Opdrachtnemer, te dezen vertegenwoordigd door de <functienaam ondertekenaar>, de heer/mevrouw <naam ondertekenaar>, hierna te noemen: Opdrachtnemer, NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: a. Opdrachtgever in het kader van de Jeugdwet 2015 gehouden is vanaf 1 januari 2015 jeugdhulp te bieden aan ingezetenen die daarvoor op grond van de wet en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving en beleid in aanmerking komen. b. De Jeugdwet 2015 in hoofdstuk 10 voorziet in overgangsrecht voor personen die voorheen aanspraak hadden op jeugdhulp in het kader van de Wet op de Jeugdhulp, de Hulpverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. c. Opdrachtgever in het kader van voornoemd overgangsrecht nadere afspraken wil maken met hulpaanbieders die deze jeugdhulp voorheen aan de ingezetenen van de deelnemende gemeenten van dit samenwerkingsverband verleenden; Partijen zijn als volgt overeengekomen: 2

3 ARTIKEL 1 DEFINITIES EN BIJLAGEN 1.1 De volgende met hoofdletter gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze Overeenkomst hebben de daarbij vermelde betekenis: Algemene inkoopvoorwaarden Jeugdhulp De algemene inkoopvoorwaarden Jeugdhulp die de Opdrachtgever hanteert en die bij de contractering van toepassing zijn. Inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken In dit document wordt het inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde jeugd-ggz vrijgevestigden en EED-zorg van de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland bedoeld. Cliënt Jeugdige/gezin die hulpverlening ontvangt. CONO beroepenlijst De beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen zijn opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van cliënten in de GGZ DBC Diagnose Behandel Combinatie. Prestatiebeschrijving, omvattend het geheel van activiteiten en verrichtingen van de praktijk voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee de cliënt de praktijk consulteert. EED Ernstige Enkelvoudige Dyslexie; een specifieke lees- en spellingstoornis als gevolg van een neurobiologische functiestoornis die genetisch is bepaald en te onderscheiden is van andere lees- en spellingsproblemen. Eis Een criterium waar de dienstverlening of levering aan moet voldoen. Vrijgevestigde Levert op eigen verantwoording en rekening zorg en treedt zelf op als hoofdbehandelaar, is verantwoordelijk voor de totaal geleverde zorg en dus ook voor de geleverd zorg door hulppersoneel. Hoofdbehandelaar Voor de basis GGZ zijn daarvoor de Psychiater, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, orthopedagoog Generalist NVO en Kinderen Jeugdpsycholoog NIP aangemerkt; Voor de specialistische GGZ komen daar de Psychiater, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut en GZ-psycholoog onder de constructie van multidisciplinair overleg voor in aanmerking. Medebehandelaar (Hulppersoneel).Alle personen die krachtens de spelregels DBC tijd mogen schrijven in een DBC (de zogenaamde cono-beroepenstructuur) en werkzaam zijn onder verantwoording van de hoofdbehandelaar, in deze de Vrijgevestigde. Geschiktheidseisen Met geschiktheidseisen toetst een aanbesteder of een gegadigde of inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren. Er kunnen eisen gesteld worden om de technische en de beroepsbekwaamheid te toetsen en om de financieel en 3

4 economische draagkracht te toetsen. Een gegadigde of inschrijver moet tenminste aan deze eisen voldoen om deel te mogen nemen aan de verdere procedure. Inkoopdocumenten Alle documenten die de Opdrachtgever heeft opgemaakt ten behoeve van het proces om tot contractering te komen en op basis waarvan u uw offerte dient op te stellen. Verwijzer Onder Verwijzer wordt verstaan een huisarts, medische specialist, jeugdarts, Jeugd en Gezinsteam, Verwijzing naar Jeugdhulp op grond van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclasering. Verwijzing Verwijzing door een huisarts, medische specialist, jeugdarts, Jeugd en Gezinsteam, en verwijzing naar Jeugdhulp op grond van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Opdracht Het verzoek van de Opdrachtgever tot de uitvoering van een bepaalde dienst. Opdrachtgever De samenwerkende gemeenten. Holland Rijnland voert namens de gemeenten de aanbesteding uit in samenwerking met SP71 en Stichting Rijk. Holland Rijnland wordt na gunning Opdrachtgever namens de samenwerkende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude. RTA (Regionaal Transitie Arrangement) Hierin zijn de afspraken vastgelegd om de continuïteit van de zorg te waarborgen in de regio in Onderhandenwerk Het totaal van geopende en nog niet afgesloten en dus niet gedeclareerde DBC s. Declaratieplafond Het maximum jaarbedrag waarvoor Opdrachtnemer declaraties mag indienen. Declaraties worden achteraf verrekend met het ontvangen voorschot. Het betreft hier dus niet een toegekend budget. In de Uitnodiging tot Contractering wordt dit budgetplafond genoemd. 1.2 De in dit artikel genoemde documenten maken deel uit van deze Overeenkomst, waarbij geldt dat voor zover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn, bij de interpretatie van de Overeenkomst de volgende rangorde van toepassing is, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven het later genoemde; 1) Deze Overeenkomst; 2) Het Inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde jeugd-ggz vrijgevestigden en EED-zorg, inclusief bijlagen; 3) De algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten 2014, 2015 en 2016 op het gebied van Jeugdhulp van de gemeenten binnen het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 1.3 Deze overeenkomst is langs digitale weg tot stand gekomen. Er heeft geen controle op de gegeven antwoorden plaatsgevonden. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om steeksproefgewijs gegevens te controleren. Opdrachtnemer verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord. Indien blijkt dat 4

5 Opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan het verstrekken van onjuiste inlichtingen in het kader van de contracteringsprocedure, die hebben geleid tot het aangaan van deze overeenkomst, kan dit reden zijn voor Opdrachtgever om de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden. ARTIKEL 2 OPDRACHT <<Keuze Portal:>> 2.1 Opdrachtnemer is gevestigd in de regio Holland Rijnland en heeft cliënten uit deze regio in zorg. In dit kader komt Opdrachtnemer in aanmerking voor nieuwe cliënten in Of 2.1 Opdrachtnemer is niet gevestigd in de regio Holland Rijnland. Opdrachtnemer krijgt een contract voor de huidige cliënten in de regio Holland Rijnland die per nog in zorg zijn bij Opdrachtnemer. 2.2 Opdrachtnemer verleent aan jeugdigen woonachtig in een van de regiogemeenten, met inachtneming van de voorwaarden genoemd in deze overeenkomst, de GGZ-zorg / dyslexiezorg waarop de jeugdige krachtens de Wet Jeugdhulp aanspraak heeft. 2.3 Opdrachtnemer neemt een jeugdige alleen in zorg als deze beschikt over een geldige verwijzing. 2.4 Opdrachtnemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor de geleverde hulp. 2.5 De zorg wordt verleend vanuit de vestiging van Opdrachtnemer zoals die bestaat op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Wijzigingen in de vestiging dienen vooraf aan Opdrachtgever te worden doorgegeven. ARTIKEL 3 KWALITEIT 3.1. Opdrachtnemer garandeert de continuïteit en de kwaliteit van de Hulpverlening zoals beschreven in het inkoopdocument Vrijgegevestigden en Groepspraktijken de daarbij behorende eisen, speerpunten en uitgangspunten en de betreffende perceelbeschijving(en). 3.2 Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan alle (kwaliteits)eisen die voor zijn zorgfunctie voortvloeien uit onder de van toepassing zijnde wetten. Daarbij vraagt Opdrachtgever speciale aandacht voor: Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (publieke en semipublieke sector). Privacywetgeving. Vormen van een cliëntenraad. Verplichting van klachtenregeling. Voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdhulp. ARTIKEL 4 WELKE HULP WORDT BEKOSTIGD 4.1 Alleen die geleverde hulp wordt betaald waaraan een Verwijzing ten grondslag ligt. 4.2 Alleen die geleverde hulp wordt betaald waarvan de cliënten volgens het woonplaatsbeginsel in de Regio Holland Rijnland wonen en die onder de Jeugdwet vallen. 5

6 4.3 Indien Opdrachtnemer voor cliënten uit een andere regio een verwijzing ontvangt, dient Opdrachtnemer voor deze cliënt afspraken met de betreffende regio te maken. 4.4 Alleen die geleverde hulp wordt betaald die is gecontracteerd door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer. 4.5 De zorg wordt in Nederland geleverd. 4.6 Niet in 2014 door zorgverzekeraars gecontracteerde aanbieders, die wel voldoen aan alles gestelde eisen en voorwaarden in dit inkoopdocument komen in aanmerking voor contractering. Wij bieden geen mogelijkheid tot restitutie, zoals mogelijk onder de restitutiepolis van zorgverzekeraars. ARTIKEL 5 HOOFDBEHANDELAAR 5.1 Hoofdbehandelaar voor de Basis GGZ kan zijn een (kinder- en jeugd) psychiater, klinisch psycholoog, (kinder- en jeugd) psychotherapeut, GZpsycholoog (jeugd), orthopedagoog generalist NVO en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Hoofdbehandelaar voor de gespecialiseerde GGZ kan zijn een kinder- en jeugd) psychiater, (kinder- en jeugd) psychotherapeut of een klinisch psycholoog. 5.2 De hoofdbehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars. Medebehandelaars zijn GGZ-zorgverleners met een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau die vermeld is in de CONO-lijst, niet zijnde de hoofdbehandelaar. 5.3 Hoofdbehandelaar voor de Enkelvoudige Ernstige Dyslexiezorg kan zijn GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP orthopedagoog generalist NVO. ARTIKEL 6 SAMENSTELLING PRAKTIJK 6.1 Binnen de praktijk van Opdrachtnemer zijn de volgende hoofdbehandelaars werkzaam: - bij individuele praktijk: hier dan de naam vd Opdrachtgever=behandelaar invoegen -Bij groepspraktijken: hier dan alle namen van de hoofdbehandelaren invoegen, dat zij alle namen die bij deze AGBpraktijkcode bovenkomen. 6.2 Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te informeren over wijzingen in de samenstelling van de praktijk gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. ARTIKEL 7 ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten 2014, 2015 en 2016 op het gebied van Jeugdhulp van gemeenten binnen het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Hierop zijn de volgende wijzigingen van toepassing: a) Artikel 7.7 wordt niet van toepassing verklaard. b) Artikel 10.1 en artikel 10.2 worden niet van toepassing verklaard. c) Artikel 15.3, de 1e zin Onder meerwerk kan ook worden verstaan meer- of langer durende zorg als is overeengekomen in 1G1P resp. in de beschikking, wordt niet van toepassing verklaard. d) Artikel 16.9 is alleen van toepassing voor grote Opdrachtnemers (omzet vanaf ,00) die voor maatwerk worden gecontracteerd. 6

7 e) In aanvulling op artikel 25 zal tot ontbinding van deze Overeenkomst worden overgegaan indien Opdrachtnemer niet of niet langer voldoet aan de in de uitnodiging tot Contractering gestelde eisen. 7.2 De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten. ARTIKEL 8 INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD 8.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 januari De initiële duur van de Overeenkomst bedraagt één jaar, en zal daarom van rechtswege eindigen per 1 januari 2016 of zoveel later of eerder als in de volgende leden van dit artikel is bepaald. 8.3 Opdrachtgever kan eenzijdig de in lid 1 genoemde periode eenmaal verlengen met een periode van een (1) keer een (1) jaar, zodat de alsdan verlengde periode uiterlijk van rechtswege op zal eindigen. Bij de overweging of gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie kunnen verschillende factoren meespelen zoals politieke ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen, beschikbare budgetten en (markt)ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp. Ook zullen de uitkomsten van evaluaties van invloed zijn bij de bepaling of de Overeenkomst wordt verlengd, of dat er over zal worden gegaan tot een vorm van inkoop op basis van een aanbesteding. 8.4 De Opdrachtnemer continueert de Hulp aan de Cliënten die onder deze Overeenkomst Jeugdhulp krijgen vanaf de in lid 1 genoemde datum, of de einddatum na verlenging zoals genoemd in lid 3, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in deze overeenkomst. 8.5 Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van de in het derde lid genoemde mogelijkheid tot verlenging van de Overeenkomst, deelt hij dit schriftelijk, uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de alsdan geldende periode schriftelijk aan Opdrachtnemer. 8.6 Opdrachtnemer bericht Opdrachtgever binnen één maand na de in het vorige lid genoemde bericht van verlenging, als Opdrachtnemer niet instemt met verlenging van de Overeenkomst. In dat geval eindigt de Overeenkomst bij het verstrijken van de alsdan geldende periode. 8.7 De Overeenkomst eindigt tussentijds in geval van wederzijds goedvinden, door opzegging, of van rechtswege. 8.8 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen van deze Overeenkomst van kracht, voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst noodzakelijk is. ARTIKEL 9 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 9.1 Opdrachtgever is gerechtigd deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief, te ontbinden indien Opdrachtnemer, ook na schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn wordt gesteld van veertien (14) dagen, tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; 9.2 Opdrachtgever is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: 7

8 1) Opdrachtnemer haar onderneming beëindigt; 2) Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard of aan Opdrachtnemer surseance van betaling is verleend; 3) Indien Opdrachtnemer en zorgverlener één en dezelfde persoon zijn en de zorgverlener niet langer in staat is het beroep volgens de standaard van de beroepsgroep uit te oefenen, óf dat ten aanzien van de zorgverlener een schorsing of doorhaling in het register als bedoeld in artikel 10 Wet BIG heeft plaatsgevonden, dan wel een uitspraak is gedaan op grond van het Wetboek van strafrecht ten gevolge waarvan het de zorgverlener niet is toegestaan zijn beroep (geheel of gedeeltelijk) uit te oefenen; 4) Opdrachtnemer niet aan zijn verplichting voldoet ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen of belastingen ingevolge de wettelijke bepalingen van Nederland; 5) Opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen in het kader van de contracteringsprocedure, die hebben geleid tot het aangaan van deze Overeenkomst; 9.3 Ten aanzien van opzegging door de Opdrachtgever wordt in elk geval als reden gegeven wanneer Opdrachtnemer blijkt niet of niet meer de voor de te verlenen Jeugdhulp vereiste bekwaamheid of de geschiktheid te bezitten en/of de door hem geleverde of te leveren Jeugdhulp voldoet niet (meer) aan de kwaliteitseisen zoals in het Inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken is vastgelegd. 9.4 Opzegging geschiedt per aangetekende post met bericht van ontvangst verzonden brief waarin de gronden van de opzegging zijn vermeld. ARTIKEL 10 TARIEVEN 10.1 Voor de bepaling van de tarieven voor 2015 gaat Opdrachtgever uit van het door de Nza maximaal geadviseerde tarief (100%) voor Voor 2015 gelden de volgende percentages t.o.v. van genoemde maximale NZa tarief 2014 voor de tarieven voor de basis GGZ, specialistische GGZ en dyslexiezorg: Basis GGZ 95% Specialistische GGZ 90% EED-zorg 80% In bijlage 1 van het inkoopdocument zijn de prestaties en DBC's met bijbehorende tarieven van Holland Rijnland weergegeven. De tarieven hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst te verrichten diensten en eventueel daartoe benodigde materialen De producten en diensten van jeugdhulp zijn vrijgesteld van BTW. De gecontracteerde tarieven zijn exclusief BTW, er kan en mag derhalve geen BTW in rekening worden gebracht. De gefactureerde tarieven zijn gelijk aan de gecontracteerde tarieven, zonder BTW of andere opslagen. ARTIKEL 11 OMZETPLAFOND EN BESCHIKBAAR BUDGET 11.1 Het declaratieplafond van Opdrachtnemer is in totaal maximaal: Naam praktijk, praktijk AGB-code, plafond (deze info komt uit de portal) Het (praktijk)omzetplafond wordt op basis van de verhouding tussen het totale aanbod van zorg en het totale beschikbare budget in evenwicht gebracht. Dit betekent dat er een bijstelling naar beneden kan plaatsvinden. Dit is het declaratieplafond. 8

9 11.3 Opdrachtgever behoudt het recht om de omvang van de gecontracteerde hulp voor het lopende jaar bij te stellen en een bijgesteld declaratieplafond af te geven voor het lopende jaar. Daarmee kan de Opdrachtgever herschikken binnen de voorlopig gecontracteerde middelen. Indien er geen bijgestelde afspraken zijn gemaakt vóór 30 november van het lopende jaar, dan gelden de oorspronkelijke afspraken als definitieve afspraken Opdrachtgever houdt zich het recht voor om controle uit te voeren op de door de Opdrachtnemer opgegeven fte s en naar aanleiding van deze controle het omzetplafond aan te passen Wanneer ongewone ontwikkelingen worden geconstateerd, of te snelle uitputting van het budget dreigt, kunnen de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland ingrijpen, om optimaal aanbod van zorg voor jeugdigen binnen die gemeente te borgen. In het uiterste geval kan dit betekenen dat de mogelijkheid voor verder declareren en dus het verlenen van zorg tijdelijk of op onderdelen beperkt wordt. Uiteraard gebeurt dit binnen de wettelijke bepalingen en mogelijkheden De overeenkomst biedt geen afnamegarantie voor de Opdrachtnemers. Dit betekent dat er geen afspraken over een minimaal zorgvolume worden gemaakt, maar alleen daadwerkelijk uitgevoerde zorg wordt bekostigd Meerwerk. Een groter aantal eenheden (dat uitstijgt boven het totaal gecontracteerde aantal per gemeente) betekent niet meer omzet. Overproductie komt voor eigen rekening en risico van Opdrachtnemer Minderwerk. Een lager aantal eenheden in behandeling betekent minder omzet. Een substantieel lager aantal cliënten dient de Opdrachtnemer te melden bij de Opdrachtgever Opdrachtgever werkt met een boekjaarsystematiek. In de eerste week van januari stuurt Opdrachtnemer de Opdrachtgever een factuur met hierop het onderhandenwerk t/m 31 december ARTIKEL 12 FACTURATIE 12.1 (Elektronische) facturen worden kunnen per maand bij de Opdrachtgever ingediend (het format volgt later dit jaar) worden. De factuur kent een cijfermatige onderbouwing (elektronisch of met Excel) op basis van overeen te komen rapportageformulieren (het format volgt later dit jaar). Opdrachtnemer is verplicht de facturen volgens dit format aan te leveren. Daarin staat per Cliënt onder andere informatie over de eenheden zorg die in rekening worden gebracht, het perceel, het product waarin de hulp wordt geleverd, prijs per eenheid, de startdatum en (verwachte) einddatum van de zorg, de Verwijzer naar de zorg en het Verwijzingsnummer. De facturen worden opgesplitst per gemeente Opdrachtnemer verplicht de facturen in te dienen op een (later dit jaar) door Opdrachtgever voorgeschreven wijze. (Hierbij moet gedacht worden aan fysieke toezending naar specifieke postbus en digitale toezending naar specifiek mailadres) Facturen die niet voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde factuurvoorwaarden, zullen door Opdrachtgever niet in behandeling genomen worden. Opdrachtnemer ontvangt de factuur dan retour met het verzoek de ontbrekende en/of onjuiste gegevens te corrigeren Indien een factuur ten onrechte is verstuurd of onjuist is, dient Opdrachtnemer hiervoor een creditnota te sturen. 9

10 12.5 De producten en diensten van Jeugdhulp zijn vrijgesteld van BTW. De geoffreerde tarieven dienen derhalve exclusief BTW te zijn. De gefactureerde tarieven zijn gelijk aan de gecontracteerde tarieven, zonder BTW of andere opslagen. Indien BTW van toepassing is, dient dit in de offerte reeds zichtbaar gemaakt te zijn en separaat op de factuur vermeld te zijn Betaling vindt plaats na sluiting van een prestatie of DBC, tenzij anders overeen gekomen. In het geval van bevoorschotting wordt bij de eindafrekening 2015 de facturatie verrekend met het totaal aan bevoorschotting Opdrachtnemer houdt zich bij de declaratie aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de wettelijke bepalingen van tarifering en bekostiging respectievelijk de bepalingen, richtlijnen en kaders van bij wet ingestelde organen, zoals de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) Opdrachtnemer houdt zich gebonden aan de spelregels van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). ARTIKEL 13 - BEVOORSCHOTTING 13.1 Hiertoe zijn de volgende mogelijkheden: >Keuze in portal bevoorschotten ja/nee 1) Bevoorschotting vindt alleen plaats op initiatief van de Opdrachtnemer. Dit geldt alleen voor Opdrachtnemers die werken met DBC's en kunnen aantonen dat zij in het voorgaande jaar ook bevoorschot zijn. U kunt in december een aanvraag doen om voor bevoorschotting in aanmerking te komen. Over de werkwijze voor deze aanvraagprocedure wordt u later geïnformeerd. De maximale bevoorschotting is dat u in de maanden januari en februari 1/12-deel van het declaratieplafond bevoorschot krijgt. Bij de eindafrekening zal dit voorschot met het onderhandenwerk verrekend worden. 2) Er is geen sprake van bevoorschotting. ARTIKEL 14 MATERIELE EN INHOUDELIJKE CONTROLE 14.1 De Opdrachtgever is gerechtigd tot materiële controle en tot fraudeonderzoek, te verrichten op de wijze zoals aangeduid in artikel 7.4 Regeling Zorgverzekering. De bepalingen van hoofdstuk 7 van de Regeling Zorgverzekering zijn zoveel mogelijk van Overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van zorgverzekeraar in voorkomend geval Opdrachtgever moet worden gelezen Ten aanzien van materiële controle en fraudeonderzoek gelden in elk geval onder meer de volgende uitgangspunten: a) De Opdrachtgever is gehouden eerst de lichtste instrumenten ter controle van gedeclareerde Jeugdhulp in te zetten statistische analyse, AO/IC-of bestuurdersverklaring, verbandcontrole alvorens zwaardere controleinstrumenten als detailcontrole toe te passen. b) Inzage in het behandeldossier van de Jeugdige is een uiterste middel. c) De onder b genoemde detailcontrole mag uitsluitend worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een terzake deskundige beroepsgeheimhouder in opdracht van de Opdrachtgever. 10

11 d) de Opdrachtgever mag in elk geval niet meer gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval, noodzakelijk is De Opdrachtnemer is gehouden medewerking te verlenen aan (materiële) controle welke wordt uitgevoerd door Opdrachtgever Indien de inschrijving van een de zorgverleners in het BIG-register is geschorst of doorgehaald dan dient Opdrachtnemer dit te melden aan Opdrachtgever. Deze meldingsplicht bestaat eveneens indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maatregelen omtrent de zorgverlener heeft getroffen waarbij het de zorgverlener niet meer is toegestaan (al dan niet tijdelijk) praktijk uit te oefenen Indien sprake is van geconstateerde onrechtmatigheid en/of ondoelmatigheid (waaronder het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of het in rekening brengen van onnodige behandeluren) in/van de geleverde zorg kan Opdrachtgever Opdrachtnemer hierop aanspreken en (een deel) van het bedrag aan onrechtmatig en/of ondoelmatig bestempelde facturen terugvorderen, al dan niet gevolgd door verrekening met nog openstaande dan wel toekomstige facturen. ARTIKEL 15 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) 15.1 Opdrachtnemer voldoet volledig aan de eisen van de WNT. ARTIKEL 16 WET EN REGELGEVING 16.1 Partijen houden zich aan de in het kader van deze Overeenkomst relevante wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Mededingingswet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Jeugdwet, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de in deze Overeenkomst, het inkoopdocument Vrijgevestigden en Groepspraktijken en de hierin genoemde wetten en voorwaarden en het Overgangsrecht Als aanpassing van deze Overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld om reden van een wijziging in relevante wet- of regelgeving of overheidsbeleid, treden Partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg om de bepalingen die gewijzigd moeten worden aan te passen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk der Partijen de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opzeggen. Tussenkomst van de rechter is hier niet noodzakelijk Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen Partijen trachten deze in goed overleg tot een oplossing te brengen Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd, daaronder begrepen Voorzieningenrechter rechtdoende in kort geding. ARTIKEL 17 WIJZIGING VAN OMSTANDIGHEDEN 17.1 Partijen zijn gehouden elkaar tijdig te informeren indien en voor zover sprake is van zodanige ontwikkelingen dat deze van wezenlijke invloed kunnen zijn op een zorgvuldige uitvoering van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer 11

12 informeert Opdrachtgever altijd indien er sprake is van verandering van de juridische structuur, het aangaan of beëindigen van garantiestellingen of het tot stand brengen danwel beëindigen van deelnemingen Indien gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, de overeengekomen Hulp of een deel daarvan door een wijziging in wet- en regelgeving niet meer krachtens de Jeugdwet vergoed wordt, eindigt van rechtswege dat deel van deze Overeenkomst dat betrekking heeft op de dan niet meer vergoede Hulp, en wel met ingang van de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- of regelgeving. Opdrachtgever is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige (schade)vergoeding. ARTIKEL 18 PRIVACYVERKLARING EN INFORMATIEVOORZIENING 18.1 Opdrachtnemer verplicht zich om digitaal gegevens, rapportages en prestatie-indicatoren aan te leveren aan Opdrachtgever zoals tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is afgesproken. Opdrachtgever weet zich gebonden door de privacywetgeving Opdrachtnemer garandeert dat registratie betrouwbaar en sluitend is. De Opdrachtgever kan een controle verklaring volgens het controleprotocol ten aanzien van de aangeleverde gegevens of administratieve procedures verplicht stellen Opdrachtnemer zal bij het verwerken van persoonsgegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving naleven. In het bijzonder zal Opdrachtnemer de volgende uitgangspunten in acht nemen: a) Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken, waaronder eveneens wordt begrepen het verstrekken aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. b) Indien Opdrachtnemer nalaat aan het vermelde onder a. te voldoen is Opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever of de betrokkene die uit de samenwerking tussen Opdrachtnemer en de externe partij, voortvloeit. c) Opdrachtnemer zal zorg dragen voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de beschikbaar gestelde gegevens, ook met betrekking tot apparatuur, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Opdrachtgever is bevoegd daaromtrent redelijke eisen op te stellen. d) Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal er voor zorgdragen dat, voor het geval medewerkers uit de eigen praktijk, gelet op hun taak in het kader van de Opdracht, toegang behoren te hebben tot de verstrekte gegevens, zij in die hoedanigheid verplicht zijn tot geheimhouding. Opdrachtnemer zal hen daartoe indien deze verplichting niet reeds voortvloeit uit het met hen gesloten contract of de aanstelling, geheimhoudings-verklaringen laten ondertekenen In het kader van de WBP bij het verwerken van persoonsgegevens, zijn bewerker en verantwoordelijke verplicht een bewerkersovereenkomst met elkaar sluiten waarin vastgelegd is welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Deze overeenkomst ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever voor 1 januari Opdrachtnemer is verplicht deze overeenkomst te ondertekenen Bij de uitwisseling van (medische) persoonsgegevens tussen partijen zal te allen tijden rekening gehouden worden met de bijzondere vertrouwensrelatie tussen de jeugdige en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers en de zorgverlener. 12

13 Uitwisseling van deze gegevens is dan ook slechts toelaatbaar voor zover dit niet in strijd is met het beroepsgeheim van de zorgverlener en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordigers, dit met inachtneming van de terzake geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de gegevensuitwisseling vooraf motiveren. Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, OPDRACHTGEVER Naam: Functie: Handtekening: OPDRACHTGEVER naam: Functie: Handtekening: Datum: Plaats: Datum: Plaats: 13

14 BIJLAGE 1 (VOOR ONDERTEKENING): EISEN AAN OPDRACHTNEMER Algemene Minimum- en geschiktheidseisen Deze algemene minimum- en geschiktsheids eisen gelden voor alle drie de percelen. Om in aanmerking te komen voor contractering dient u tenminste aan onderstaande voorwaarden te voldoen: 1 U conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde 'Algemene inkoopvoorwaarden jeugdhulp voor diensten 2014, 2015 en 2016' en het bijgevoegde Concept inkoopdocument'. Dit betekent dat uitsluitend de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. 2 De Opdrachtnemer voldoet gedurende de gehele contractperiode aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Jeugdwet 2015, wet normering topinkomens, het burgerlijk wetboek, de van toepassing zijnde verordeningen van de samenwerkende gemeenten, alsook bijvoorbeeld brandveiligheidseisen. 3 U voldoet aan wettelijke en voor de beroepsgroep vereiste registraties. Dat zijn op dit moment wettelijke registraties (BIG) of vestigingsregistraties, NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog of Orhopedagoog Generalist NVO). Onder de Jeugdwet worden voor de kwaliteitsborging straks twee registraties leidend: BIG-register of Kwaliteitsregister Jeugd. U dient zich hierbij aan te sluiten. 4 U voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsverenigingen waarbij u aangesloten bent en doet, indien van toepassing, mee met de door de beroepsvereniging georganiseerde praktijkvisitatie. 5 Indien uw beroepsvereniging in het kwaliteitssysteem afspraken heeft staan over het privacybeleid en klachtenregeling dient u zich hieraan te houden. 6 U beschikt over een geldige AGB code. 7 Uw praktijk is gevestigd in de regio Holland Rijnland, het gebied van Opdrachtgever. 8 U heeft cliënten in zorg die woonachtig zijn de regio Holland Rijnland. 9 U zet zich in voor de realisatie van de ontwikkel- en transformatiedoelen zoals opgesteld in dit document. 10 Opdrachtnemer dient (conform de Jeugdwet) een geldige VOG te kunnen overleggen. Het ontbreken van een VOG is een ontbindende voorwaarde. Opdrachtnemer heeft de voorwaarden gelezen, gaat akkoord en voldoet aan de 14

15 eisen: Naam:.. Handtekening:.. Inhoudelijke eisen aanbieders Jeugd GGZ Opdrachtgever stelt een aantal inhoudelijke eisen aan de uitvoering van generalistische Basis GGZ Jeugd en de gespecialiseerde GGZ Jeugd. 1 De behandeling gebeurt op basis van een met de jeugdige en diens ouders overeengekomen behandelplan. Dit behandelplan zal tussentijds en aan het eind van de behandeling met de jeugdige en diens ouders geëvalueerd worden. Uit het dossier moet blijken dat het behandelplan met de jeugdige en diens ouders besproken is, wat de mening van de jeugdige en diens ouders is en waarmee hij wel/niet akkoord gaat. 2 Indien de zorgvraag van de jeugdige hiertoe aanleiding geeft werkt u nauw samen met het jeugd- en gezinsteam, het onderwijs en andere (zorg)partijen 3 Op verzoek van het jeugd- en gezinsteam of een arts voert u (nadere) diagnostiek uit en/of verleent u ambulante ondersteuning. 4 Indien nodig zoekt u afstemming of draagt u cliënten over naar de landelijk georganiseerde GGZ-functies die vallen onder het Landelijk Transitie Arrangement. 5 U zet de productontwikkeling en innovatie binnen de jeugd GGZ voort. 6 U voert alleen interventies en behandelingen uit die voldoen aan de stand der wetenschap, conform de richtlijnen van het Trimbosinstituut en het NJI. Deze behelzen de landelijk vastgestelde multidisciplinaire richtlijnen en alle Evidence Based behandelingen. 7 U wordt geacht 17-jarige cliënten tijdig te informeren over de verplichting vanaf 18 jaar een zorgverzekering af te sluiten. Opdrachtnemer heeft de voorwaarden gelezen, gaat akkoord en voldoet aan de eisen: Naam:.. 15

16 Handtekening:.. Inhoudelijke eisen voor aanbieders EED-zorg Opdrachtgever stelt een aantal inhoudelijke eisen aan de uitvoering van EEDzorg: 1 U hanteert het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert protocol Een actualisatie van dit protocol is uitgevoerd door het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie in 2012) 2 U bent aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie of het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie. 3 U voorziet Opdrachtgever van gegevens voor het genereren van beleids- en verantwoordingsinformatie (via de kwaliteitsinstituten). 4 U committeert zich op basis van transparante reglementering aan periodieke visitaties door de kwaliteitsinstituten en geeft gehoor aan daaruit voortvloeiende aanwijzingen. 5 U werkt conform de inzet van geregistreerde gedragswetenschappers onder de norm van verantwoorde werktoedeling. 6 Alleen een hoofdbehandelaar kan een dyslexiebehandeling starten. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk, maar kan een medebehandelaar betrekken bij de behandeling. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende dyslexiezorg. Hoofdbehandelaars kunnen zijn: een Orthopedagoog Generalist, geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Pedadogen en Onderwijskundigen (NVO) of een kinder- of jeugdpsycholoog, geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast worden als hoofdbehandelaars aangemerkt hoofdbehandelaars in de GGZ die BIGgeregistreerd zijn en een specifieke GGZ-opleiding hebben gevolgd. 7 Na een blok van uiterlijk 20 maanden / 65 behandelingen dient in overleg met ouders en Ondersteuningsteam van het onderwijs een afweging gemaakt te worden tussen stoppen en doorgaan. Deze afweging dient in het dossier te worden opgenomen. Daarnaast dient na het verstrijken van deze periode afstemming gezocht te worden met Opdrachtgever om verdere vervolgstappen te bepalen. 8 U koppelt, in overleg met de cliënt, voortgang, eventuele aanvullende hulpvragen of wijzigingen terug aan het ondersteuningsteam van de school. Bij meervoudige problematiek en/of aanvullende gezinsproblematiek schakelt u, in overleg met de cliënt, het jeugd- en gezinsteam in. 9 U controleert bij elke EED-zorgvraag of aan de criteria voor EED-zorg wordt voldaan, en stemt met verwijzer af indien dit niet het geval is. 10 U werkt op basis van een hulpplan. Dit plan bevat de te behalen doelen/resultaten en de verwachte hulpduur. Het hulpplan wordt besproken met de jeugdige (en zijn ouders). 11 U levert de EED-zorg in de woonplaats of in de nabijheid van het kind, dan wel in de eigen context (bijvoorbeeld school) van het kind. 12 U werkt samen met de netwerkpartners die betrokken zijn bij de (aanpak/ oplossing) van de problematiek van de jeugdige. Dit betekent afstemming over de aangeboden hulp, terugkoppeling van bevindingen en resultaten en signaleren van knelpunten die mogelijk door andere netwerkpartners moeten worden opgepakt. 13 U draagt er in de laatste fase van het traject zorg voor om afspraken te maken met het ondersteuningsteam op school over nazorg of eventuele vervolghulp. 14 Naast het bieden van zorgcontinuïteit, draagt u bij aan de vernieuwing van de EEDzorg op de in dit perceel genoemde ontwikkeldoelen. 16

17 Opdrachtnemer heeft de voorwaarden gelezen, gaat akkoord en voldoet aan de eisen: Naam:.. Handtekening:.. 17

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg

Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg Overeenkomst Zorgverzekeraar - Zorgaanbieder huisartsenzorg DEEL I ZORGAANBIEDERGEBONDEN DEEL A. De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: KvK Nummer: Statutair gevestigd en kantoorhoudend: In deze mede

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24278 6 augustus 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5

Artikel 6 Hoogte van een eigen risico 5 POLISVOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering MODEL F 03.2.45 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IS Group BV

Algemene Voorwaarden IS Group BV Algemene Voorwaarden IS Group BV Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juli 2011 gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 36049256 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^

A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ (ifmekntehellendoorn T OCA j&kesï/vng Brief aan de leden T.a.v. het college mo informaueeentruntte). (070) 373 8020 2 6 JUL 2011 A /«Stuk itrefw.: X,;;V A fu;? Werkpr.. 7^ Vy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Coöperatie UA Appelgaarde 101 3992 JD Houten 030-2687463 06-81275438 info@media-alliantie.nl Artikel 1 Definities In de Overeenkomst

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie