OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. "

Transcriptie

1 OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en <naam Opdrachtnemer> Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum: 1 januari

2 ONDERGETEKENDEN: Het samenwerkingsorgaan HollandRijnland, te dezen vertegenwoordigd door., daartoe ingevolge het bepaalde in artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet gemachtigd door de burgemeesters van: a. Alphen aan den Rijn b. Hillegom c. Kaag en Braassem d. Katwijk e. Leiden f. Leiderdorp g. Lisse h. Nieuwkoop i. Noordwijk j. Noordwijkerhout k. Oegstgeest l. Teylingen m. Zoeterwoude Handelend ter uitvoering van het besluit van de Secretaris van Holland Rijnland hiertoe gemandateerd door het college van bovengenoemde gemeenten, te dezen vertegenwoordigd door de secretaris van Holland Rijnland, daartoe ingevolge artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door de burgemeester van bovengenoemde gemeenten, hierna te noemen: Opdrachtgever en 2. <volledige naam en rechtsvorm contractant>, gevestigd te <adres en plaats Opdrachtnemer, te dezen vertegenwoordigd door de <functienaam ondertekenaar>, de heer/mevrouw <naam ondertekenaar>, hierna te noemen: Opdrachtnemer, NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: a. Opdrachtgever in het kader van de Jeugdwet 2015 gehouden is vanaf 1 januari 2015 jeugdhulp te bieden aan ingezetenen die daarvoor op grond van de wet en daarop gebaseerde (gemeentelijke) regelgeving en beleid in aanmerking komen. b. De Jeugdwet 2015 in hoofdstuk 10 voorziet in overgangsrecht voor personen die voorheen aanspraak hadden op jeugdhulp in het kader van de Wet op de Jeugdhulp, de Hulpverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. c. Opdrachtgever in het kader van voornoemd overgangsrecht nadere afspraken wil maken met hulpaanbieders die deze jeugdhulp voorheen aan de ingezetenen van de deelnemende gemeenten van dit samenwerkingsverband verleenden; Partijen zijn als volgt overeengekomen: 2

3 ARTIKEL 1 DEFINITIES EN BIJLAGEN 1.1 De volgende met hoofdletter gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze Overeenkomst hebben de daarbij vermelde betekenis: Algemene inkoopvoorwaarden Jeugdhulp De algemene inkoopvoorwaarden Jeugdhulp die de Opdrachtgever hanteert en die bij de contractering van toepassing zijn. Inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken In dit document wordt het inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde jeugd-ggz vrijgevestigden en EED-zorg van de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland bedoeld. Cliënt Jeugdige/gezin die hulpverlening ontvangt. CONO beroepenlijst De beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen zijn opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van cliënten in de GGZ DBC Diagnose Behandel Combinatie. Prestatiebeschrijving, omvattend het geheel van activiteiten en verrichtingen van de praktijk voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee de cliënt de praktijk consulteert. EED Ernstige Enkelvoudige Dyslexie; een specifieke lees- en spellingstoornis als gevolg van een neurobiologische functiestoornis die genetisch is bepaald en te onderscheiden is van andere lees- en spellingsproblemen. Eis Een criterium waar de dienstverlening of levering aan moet voldoen. Vrijgevestigde Levert op eigen verantwoording en rekening zorg en treedt zelf op als hoofdbehandelaar, is verantwoordelijk voor de totaal geleverde zorg en dus ook voor de geleverd zorg door hulppersoneel. Hoofdbehandelaar Voor de basis GGZ zijn daarvoor de Psychiater, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, orthopedagoog Generalist NVO en Kinderen Jeugdpsycholoog NIP aangemerkt; Voor de specialistische GGZ komen daar de Psychiater, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut en GZ-psycholoog onder de constructie van multidisciplinair overleg voor in aanmerking. Medebehandelaar (Hulppersoneel).Alle personen die krachtens de spelregels DBC tijd mogen schrijven in een DBC (de zogenaamde cono-beroepenstructuur) en werkzaam zijn onder verantwoording van de hoofdbehandelaar, in deze de Vrijgevestigde. Geschiktheidseisen Met geschiktheidseisen toetst een aanbesteder of een gegadigde of inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren. Er kunnen eisen gesteld worden om de technische en de beroepsbekwaamheid te toetsen en om de financieel en 3

4 economische draagkracht te toetsen. Een gegadigde of inschrijver moet tenminste aan deze eisen voldoen om deel te mogen nemen aan de verdere procedure. Inkoopdocumenten Alle documenten die de Opdrachtgever heeft opgemaakt ten behoeve van het proces om tot contractering te komen en op basis waarvan u uw offerte dient op te stellen. Verwijzer Onder Verwijzer wordt verstaan een huisarts, medische specialist, jeugdarts, Jeugd en Gezinsteam, Verwijzing naar Jeugdhulp op grond van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclasering. Verwijzing Verwijzing door een huisarts, medische specialist, jeugdarts, Jeugd en Gezinsteam, en verwijzing naar Jeugdhulp op grond van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Opdracht Het verzoek van de Opdrachtgever tot de uitvoering van een bepaalde dienst. Opdrachtgever De samenwerkende gemeenten. Holland Rijnland voert namens de gemeenten de aanbesteding uit in samenwerking met SP71 en Stichting Rijk. Holland Rijnland wordt na gunning Opdrachtgever namens de samenwerkende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude. RTA (Regionaal Transitie Arrangement) Hierin zijn de afspraken vastgelegd om de continuïteit van de zorg te waarborgen in de regio in Onderhandenwerk Het totaal van geopende en nog niet afgesloten en dus niet gedeclareerde DBC s. Declaratieplafond Het maximum jaarbedrag waarvoor Opdrachtnemer declaraties mag indienen. Declaraties worden achteraf verrekend met het ontvangen voorschot. Het betreft hier dus niet een toegekend budget. In de Uitnodiging tot Contractering wordt dit budgetplafond genoemd. 1.2 De in dit artikel genoemde documenten maken deel uit van deze Overeenkomst, waarbij geldt dat voor zover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn, bij de interpretatie van de Overeenkomst de volgende rangorde van toepassing is, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven het later genoemde; 1) Deze Overeenkomst; 2) Het Inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde jeugd-ggz vrijgevestigden en EED-zorg, inclusief bijlagen; 3) De algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten 2014, 2015 en 2016 op het gebied van Jeugdhulp van de gemeenten binnen het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 1.3 Deze overeenkomst is langs digitale weg tot stand gekomen. Er heeft geen controle op de gegeven antwoorden plaatsgevonden. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om steeksproefgewijs gegevens te controleren. Opdrachtnemer verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord. Indien blijkt dat 4

5 Opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan het verstrekken van onjuiste inlichtingen in het kader van de contracteringsprocedure, die hebben geleid tot het aangaan van deze overeenkomst, kan dit reden zijn voor Opdrachtgever om de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden. ARTIKEL 2 OPDRACHT <<Keuze Portal:>> 2.1 Opdrachtnemer is gevestigd in de regio Holland Rijnland en heeft cliënten uit deze regio in zorg. In dit kader komt Opdrachtnemer in aanmerking voor nieuwe cliënten in Of 2.1 Opdrachtnemer is niet gevestigd in de regio Holland Rijnland. Opdrachtnemer krijgt een contract voor de huidige cliënten in de regio Holland Rijnland die per nog in zorg zijn bij Opdrachtnemer. 2.2 Opdrachtnemer verleent aan jeugdigen woonachtig in een van de regiogemeenten, met inachtneming van de voorwaarden genoemd in deze overeenkomst, de GGZ-zorg / dyslexiezorg waarop de jeugdige krachtens de Wet Jeugdhulp aanspraak heeft. 2.3 Opdrachtnemer neemt een jeugdige alleen in zorg als deze beschikt over een geldige verwijzing. 2.4 Opdrachtnemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor de geleverde hulp. 2.5 De zorg wordt verleend vanuit de vestiging van Opdrachtnemer zoals die bestaat op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Wijzigingen in de vestiging dienen vooraf aan Opdrachtgever te worden doorgegeven. ARTIKEL 3 KWALITEIT 3.1. Opdrachtnemer garandeert de continuïteit en de kwaliteit van de Hulpverlening zoals beschreven in het inkoopdocument Vrijgegevestigden en Groepspraktijken de daarbij behorende eisen, speerpunten en uitgangspunten en de betreffende perceelbeschijving(en). 3.2 Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan alle (kwaliteits)eisen die voor zijn zorgfunctie voortvloeien uit onder de van toepassing zijnde wetten. Daarbij vraagt Opdrachtgever speciale aandacht voor: Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (publieke en semipublieke sector). Privacywetgeving. Vormen van een cliëntenraad. Verplichting van klachtenregeling. Voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdhulp. ARTIKEL 4 WELKE HULP WORDT BEKOSTIGD 4.1 Alleen die geleverde hulp wordt betaald waaraan een Verwijzing ten grondslag ligt. 4.2 Alleen die geleverde hulp wordt betaald waarvan de cliënten volgens het woonplaatsbeginsel in de Regio Holland Rijnland wonen en die onder de Jeugdwet vallen. 5

6 4.3 Indien Opdrachtnemer voor cliënten uit een andere regio een verwijzing ontvangt, dient Opdrachtnemer voor deze cliënt afspraken met de betreffende regio te maken. 4.4 Alleen die geleverde hulp wordt betaald die is gecontracteerd door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer. 4.5 De zorg wordt in Nederland geleverd. 4.6 Niet in 2014 door zorgverzekeraars gecontracteerde aanbieders, die wel voldoen aan alles gestelde eisen en voorwaarden in dit inkoopdocument komen in aanmerking voor contractering. Wij bieden geen mogelijkheid tot restitutie, zoals mogelijk onder de restitutiepolis van zorgverzekeraars. ARTIKEL 5 HOOFDBEHANDELAAR 5.1 Hoofdbehandelaar voor de Basis GGZ kan zijn een (kinder- en jeugd) psychiater, klinisch psycholoog, (kinder- en jeugd) psychotherapeut, GZpsycholoog (jeugd), orthopedagoog generalist NVO en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Hoofdbehandelaar voor de gespecialiseerde GGZ kan zijn een kinder- en jeugd) psychiater, (kinder- en jeugd) psychotherapeut of een klinisch psycholoog. 5.2 De hoofdbehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars. Medebehandelaars zijn GGZ-zorgverleners met een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau die vermeld is in de CONO-lijst, niet zijnde de hoofdbehandelaar. 5.3 Hoofdbehandelaar voor de Enkelvoudige Ernstige Dyslexiezorg kan zijn GZ psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP orthopedagoog generalist NVO. ARTIKEL 6 SAMENSTELLING PRAKTIJK 6.1 Binnen de praktijk van Opdrachtnemer zijn de volgende hoofdbehandelaars werkzaam: - bij individuele praktijk: hier dan de naam vd Opdrachtgever=behandelaar invoegen -Bij groepspraktijken: hier dan alle namen van de hoofdbehandelaren invoegen, dat zij alle namen die bij deze AGBpraktijkcode bovenkomen. 6.2 Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te informeren over wijzingen in de samenstelling van de praktijk gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. ARTIKEL 7 ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten 2014, 2015 en 2016 op het gebied van Jeugdhulp van gemeenten binnen het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Hierop zijn de volgende wijzigingen van toepassing: a) Artikel 7.7 wordt niet van toepassing verklaard. b) Artikel 10.1 en artikel 10.2 worden niet van toepassing verklaard. c) Artikel 15.3, de 1e zin Onder meerwerk kan ook worden verstaan meer- of langer durende zorg als is overeengekomen in 1G1P resp. in de beschikking, wordt niet van toepassing verklaard. d) Artikel 16.9 is alleen van toepassing voor grote Opdrachtnemers (omzet vanaf ,00) die voor maatwerk worden gecontracteerd. 6

7 e) In aanvulling op artikel 25 zal tot ontbinding van deze Overeenkomst worden overgegaan indien Opdrachtnemer niet of niet langer voldoet aan de in de uitnodiging tot Contractering gestelde eisen. 7.2 De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer is uitgesloten. ARTIKEL 8 INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD 8.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 januari De initiële duur van de Overeenkomst bedraagt één jaar, en zal daarom van rechtswege eindigen per 1 januari 2016 of zoveel later of eerder als in de volgende leden van dit artikel is bepaald. 8.3 Opdrachtgever kan eenzijdig de in lid 1 genoemde periode eenmaal verlengen met een periode van een (1) keer een (1) jaar, zodat de alsdan verlengde periode uiterlijk van rechtswege op zal eindigen. Bij de overweging of gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie kunnen verschillende factoren meespelen zoals politieke ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen, beschikbare budgetten en (markt)ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp. Ook zullen de uitkomsten van evaluaties van invloed zijn bij de bepaling of de Overeenkomst wordt verlengd, of dat er over zal worden gegaan tot een vorm van inkoop op basis van een aanbesteding. 8.4 De Opdrachtnemer continueert de Hulp aan de Cliënten die onder deze Overeenkomst Jeugdhulp krijgen vanaf de in lid 1 genoemde datum, of de einddatum na verlenging zoals genoemd in lid 3, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in deze overeenkomst. 8.5 Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van de in het derde lid genoemde mogelijkheid tot verlenging van de Overeenkomst, deelt hij dit schriftelijk, uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de alsdan geldende periode schriftelijk aan Opdrachtnemer. 8.6 Opdrachtnemer bericht Opdrachtgever binnen één maand na de in het vorige lid genoemde bericht van verlenging, als Opdrachtnemer niet instemt met verlenging van de Overeenkomst. In dat geval eindigt de Overeenkomst bij het verstrijken van de alsdan geldende periode. 8.7 De Overeenkomst eindigt tussentijds in geval van wederzijds goedvinden, door opzegging, of van rechtswege. 8.8 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen van deze Overeenkomst van kracht, voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst noodzakelijk is. ARTIKEL 9 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 9.1 Opdrachtgever is gerechtigd deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief, te ontbinden indien Opdrachtnemer, ook na schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn wordt gesteld van veertien (14) dagen, tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; 9.2 Opdrachtgever is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: 7

8 1) Opdrachtnemer haar onderneming beëindigt; 2) Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard of aan Opdrachtnemer surseance van betaling is verleend; 3) Indien Opdrachtnemer en zorgverlener één en dezelfde persoon zijn en de zorgverlener niet langer in staat is het beroep volgens de standaard van de beroepsgroep uit te oefenen, óf dat ten aanzien van de zorgverlener een schorsing of doorhaling in het register als bedoeld in artikel 10 Wet BIG heeft plaatsgevonden, dan wel een uitspraak is gedaan op grond van het Wetboek van strafrecht ten gevolge waarvan het de zorgverlener niet is toegestaan zijn beroep (geheel of gedeeltelijk) uit te oefenen; 4) Opdrachtnemer niet aan zijn verplichting voldoet ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen of belastingen ingevolge de wettelijke bepalingen van Nederland; 5) Opdrachtnemer zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen in het kader van de contracteringsprocedure, die hebben geleid tot het aangaan van deze Overeenkomst; 9.3 Ten aanzien van opzegging door de Opdrachtgever wordt in elk geval als reden gegeven wanneer Opdrachtnemer blijkt niet of niet meer de voor de te verlenen Jeugdhulp vereiste bekwaamheid of de geschiktheid te bezitten en/of de door hem geleverde of te leveren Jeugdhulp voldoet niet (meer) aan de kwaliteitseisen zoals in het Inkoopdocument voor Vrijgevestigden en Groepspraktijken is vastgelegd. 9.4 Opzegging geschiedt per aangetekende post met bericht van ontvangst verzonden brief waarin de gronden van de opzegging zijn vermeld. ARTIKEL 10 TARIEVEN 10.1 Voor de bepaling van de tarieven voor 2015 gaat Opdrachtgever uit van het door de Nza maximaal geadviseerde tarief (100%) voor Voor 2015 gelden de volgende percentages t.o.v. van genoemde maximale NZa tarief 2014 voor de tarieven voor de basis GGZ, specialistische GGZ en dyslexiezorg: Basis GGZ 95% Specialistische GGZ 90% EED-zorg 80% In bijlage 1 van het inkoopdocument zijn de prestaties en DBC's met bijbehorende tarieven van Holland Rijnland weergegeven. De tarieven hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst te verrichten diensten en eventueel daartoe benodigde materialen De producten en diensten van jeugdhulp zijn vrijgesteld van BTW. De gecontracteerde tarieven zijn exclusief BTW, er kan en mag derhalve geen BTW in rekening worden gebracht. De gefactureerde tarieven zijn gelijk aan de gecontracteerde tarieven, zonder BTW of andere opslagen. ARTIKEL 11 OMZETPLAFOND EN BESCHIKBAAR BUDGET 11.1 Het declaratieplafond van Opdrachtnemer is in totaal maximaal: Naam praktijk, praktijk AGB-code, plafond (deze info komt uit de portal) Het (praktijk)omzetplafond wordt op basis van de verhouding tussen het totale aanbod van zorg en het totale beschikbare budget in evenwicht gebracht. Dit betekent dat er een bijstelling naar beneden kan plaatsvinden. Dit is het declaratieplafond. 8

9 11.3 Opdrachtgever behoudt het recht om de omvang van de gecontracteerde hulp voor het lopende jaar bij te stellen en een bijgesteld declaratieplafond af te geven voor het lopende jaar. Daarmee kan de Opdrachtgever herschikken binnen de voorlopig gecontracteerde middelen. Indien er geen bijgestelde afspraken zijn gemaakt vóór 30 november van het lopende jaar, dan gelden de oorspronkelijke afspraken als definitieve afspraken Opdrachtgever houdt zich het recht voor om controle uit te voeren op de door de Opdrachtnemer opgegeven fte s en naar aanleiding van deze controle het omzetplafond aan te passen Wanneer ongewone ontwikkelingen worden geconstateerd, of te snelle uitputting van het budget dreigt, kunnen de samenwerkende gemeenten Holland Rijnland ingrijpen, om optimaal aanbod van zorg voor jeugdigen binnen die gemeente te borgen. In het uiterste geval kan dit betekenen dat de mogelijkheid voor verder declareren en dus het verlenen van zorg tijdelijk of op onderdelen beperkt wordt. Uiteraard gebeurt dit binnen de wettelijke bepalingen en mogelijkheden De overeenkomst biedt geen afnamegarantie voor de Opdrachtnemers. Dit betekent dat er geen afspraken over een minimaal zorgvolume worden gemaakt, maar alleen daadwerkelijk uitgevoerde zorg wordt bekostigd Meerwerk. Een groter aantal eenheden (dat uitstijgt boven het totaal gecontracteerde aantal per gemeente) betekent niet meer omzet. Overproductie komt voor eigen rekening en risico van Opdrachtnemer Minderwerk. Een lager aantal eenheden in behandeling betekent minder omzet. Een substantieel lager aantal cliënten dient de Opdrachtnemer te melden bij de Opdrachtgever Opdrachtgever werkt met een boekjaarsystematiek. In de eerste week van januari stuurt Opdrachtnemer de Opdrachtgever een factuur met hierop het onderhandenwerk t/m 31 december ARTIKEL 12 FACTURATIE 12.1 (Elektronische) facturen worden kunnen per maand bij de Opdrachtgever ingediend (het format volgt later dit jaar) worden. De factuur kent een cijfermatige onderbouwing (elektronisch of met Excel) op basis van overeen te komen rapportageformulieren (het format volgt later dit jaar). Opdrachtnemer is verplicht de facturen volgens dit format aan te leveren. Daarin staat per Cliënt onder andere informatie over de eenheden zorg die in rekening worden gebracht, het perceel, het product waarin de hulp wordt geleverd, prijs per eenheid, de startdatum en (verwachte) einddatum van de zorg, de Verwijzer naar de zorg en het Verwijzingsnummer. De facturen worden opgesplitst per gemeente Opdrachtnemer verplicht de facturen in te dienen op een (later dit jaar) door Opdrachtgever voorgeschreven wijze. (Hierbij moet gedacht worden aan fysieke toezending naar specifieke postbus en digitale toezending naar specifiek mailadres) Facturen die niet voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde factuurvoorwaarden, zullen door Opdrachtgever niet in behandeling genomen worden. Opdrachtnemer ontvangt de factuur dan retour met het verzoek de ontbrekende en/of onjuiste gegevens te corrigeren Indien een factuur ten onrechte is verstuurd of onjuist is, dient Opdrachtnemer hiervoor een creditnota te sturen. 9

10 12.5 De producten en diensten van Jeugdhulp zijn vrijgesteld van BTW. De geoffreerde tarieven dienen derhalve exclusief BTW te zijn. De gefactureerde tarieven zijn gelijk aan de gecontracteerde tarieven, zonder BTW of andere opslagen. Indien BTW van toepassing is, dient dit in de offerte reeds zichtbaar gemaakt te zijn en separaat op de factuur vermeld te zijn Betaling vindt plaats na sluiting van een prestatie of DBC, tenzij anders overeen gekomen. In het geval van bevoorschotting wordt bij de eindafrekening 2015 de facturatie verrekend met het totaal aan bevoorschotting Opdrachtnemer houdt zich bij de declaratie aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de wettelijke bepalingen van tarifering en bekostiging respectievelijk de bepalingen, richtlijnen en kaders van bij wet ingestelde organen, zoals de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) Opdrachtnemer houdt zich gebonden aan de spelregels van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). ARTIKEL 13 - BEVOORSCHOTTING 13.1 Hiertoe zijn de volgende mogelijkheden: >Keuze in portal bevoorschotten ja/nee 1) Bevoorschotting vindt alleen plaats op initiatief van de Opdrachtnemer. Dit geldt alleen voor Opdrachtnemers die werken met DBC's en kunnen aantonen dat zij in het voorgaande jaar ook bevoorschot zijn. U kunt in december een aanvraag doen om voor bevoorschotting in aanmerking te komen. Over de werkwijze voor deze aanvraagprocedure wordt u later geïnformeerd. De maximale bevoorschotting is dat u in de maanden januari en februari 1/12-deel van het declaratieplafond bevoorschot krijgt. Bij de eindafrekening zal dit voorschot met het onderhandenwerk verrekend worden. 2) Er is geen sprake van bevoorschotting. ARTIKEL 14 MATERIELE EN INHOUDELIJKE CONTROLE 14.1 De Opdrachtgever is gerechtigd tot materiële controle en tot fraudeonderzoek, te verrichten op de wijze zoals aangeduid in artikel 7.4 Regeling Zorgverzekering. De bepalingen van hoofdstuk 7 van de Regeling Zorgverzekering zijn zoveel mogelijk van Overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van zorgverzekeraar in voorkomend geval Opdrachtgever moet worden gelezen Ten aanzien van materiële controle en fraudeonderzoek gelden in elk geval onder meer de volgende uitgangspunten: a) De Opdrachtgever is gehouden eerst de lichtste instrumenten ter controle van gedeclareerde Jeugdhulp in te zetten statistische analyse, AO/IC-of bestuurdersverklaring, verbandcontrole alvorens zwaardere controleinstrumenten als detailcontrole toe te passen. b) Inzage in het behandeldossier van de Jeugdige is een uiterste middel. c) De onder b genoemde detailcontrole mag uitsluitend worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een terzake deskundige beroepsgeheimhouder in opdracht van de Opdrachtgever. 10

11 d) de Opdrachtgever mag in elk geval niet meer gegevens (doen) verzamelen dan, gelet op het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het geval, noodzakelijk is De Opdrachtnemer is gehouden medewerking te verlenen aan (materiële) controle welke wordt uitgevoerd door Opdrachtgever Indien de inschrijving van een de zorgverleners in het BIG-register is geschorst of doorgehaald dan dient Opdrachtnemer dit te melden aan Opdrachtgever. Deze meldingsplicht bestaat eveneens indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maatregelen omtrent de zorgverlener heeft getroffen waarbij het de zorgverlener niet meer is toegestaan (al dan niet tijdelijk) praktijk uit te oefenen Indien sprake is van geconstateerde onrechtmatigheid en/of ondoelmatigheid (waaronder het niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of het in rekening brengen van onnodige behandeluren) in/van de geleverde zorg kan Opdrachtgever Opdrachtnemer hierop aanspreken en (een deel) van het bedrag aan onrechtmatig en/of ondoelmatig bestempelde facturen terugvorderen, al dan niet gevolgd door verrekening met nog openstaande dan wel toekomstige facturen. ARTIKEL 15 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) 15.1 Opdrachtnemer voldoet volledig aan de eisen van de WNT. ARTIKEL 16 WET EN REGELGEVING 16.1 Partijen houden zich aan de in het kader van deze Overeenkomst relevante wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Mededingingswet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Jeugdwet, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de in deze Overeenkomst, het inkoopdocument Vrijgevestigden en Groepspraktijken en de hierin genoemde wetten en voorwaarden en het Overgangsrecht Als aanpassing van deze Overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld om reden van een wijziging in relevante wet- of regelgeving of overheidsbeleid, treden Partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg om de bepalingen die gewijzigd moeten worden aan te passen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk der Partijen de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opzeggen. Tussenkomst van de rechter is hier niet noodzakelijk Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen Partijen trachten deze in goed overleg tot een oplossing te brengen Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever is gevestigd, daaronder begrepen Voorzieningenrechter rechtdoende in kort geding. ARTIKEL 17 WIJZIGING VAN OMSTANDIGHEDEN 17.1 Partijen zijn gehouden elkaar tijdig te informeren indien en voor zover sprake is van zodanige ontwikkelingen dat deze van wezenlijke invloed kunnen zijn op een zorgvuldige uitvoering van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer 11

12 informeert Opdrachtgever altijd indien er sprake is van verandering van de juridische structuur, het aangaan of beëindigen van garantiestellingen of het tot stand brengen danwel beëindigen van deelnemingen Indien gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, de overeengekomen Hulp of een deel daarvan door een wijziging in wet- en regelgeving niet meer krachtens de Jeugdwet vergoed wordt, eindigt van rechtswege dat deel van deze Overeenkomst dat betrekking heeft op de dan niet meer vergoede Hulp, en wel met ingang van de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- of regelgeving. Opdrachtgever is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige (schade)vergoeding. ARTIKEL 18 PRIVACYVERKLARING EN INFORMATIEVOORZIENING 18.1 Opdrachtnemer verplicht zich om digitaal gegevens, rapportages en prestatie-indicatoren aan te leveren aan Opdrachtgever zoals tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is afgesproken. Opdrachtgever weet zich gebonden door de privacywetgeving Opdrachtnemer garandeert dat registratie betrouwbaar en sluitend is. De Opdrachtgever kan een controle verklaring volgens het controleprotocol ten aanzien van de aangeleverde gegevens of administratieve procedures verplicht stellen Opdrachtnemer zal bij het verwerken van persoonsgegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving naleven. In het bijzonder zal Opdrachtnemer de volgende uitgangspunten in acht nemen: a) Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken, waaronder eveneens wordt begrepen het verstrekken aan derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. b) Indien Opdrachtnemer nalaat aan het vermelde onder a. te voldoen is Opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever of de betrokkene die uit de samenwerking tussen Opdrachtnemer en de externe partij, voortvloeit. c) Opdrachtnemer zal zorg dragen voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de beschikbaar gestelde gegevens, ook met betrekking tot apparatuur, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Opdrachtgever is bevoegd daaromtrent redelijke eisen op te stellen. d) Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en zal er voor zorgdragen dat, voor het geval medewerkers uit de eigen praktijk, gelet op hun taak in het kader van de Opdracht, toegang behoren te hebben tot de verstrekte gegevens, zij in die hoedanigheid verplicht zijn tot geheimhouding. Opdrachtnemer zal hen daartoe indien deze verplichting niet reeds voortvloeit uit het met hen gesloten contract of de aanstelling, geheimhoudings-verklaringen laten ondertekenen In het kader van de WBP bij het verwerken van persoonsgegevens, zijn bewerker en verantwoordelijke verplicht een bewerkersovereenkomst met elkaar sluiten waarin vastgelegd is welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Deze overeenkomst ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever voor 1 januari Opdrachtnemer is verplicht deze overeenkomst te ondertekenen Bij de uitwisseling van (medische) persoonsgegevens tussen partijen zal te allen tijden rekening gehouden worden met de bijzondere vertrouwensrelatie tussen de jeugdige en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers en de zorgverlener. 12

13 Uitwisseling van deze gegevens is dan ook slechts toelaatbaar voor zover dit niet in strijd is met het beroepsgeheim van de zorgverlener en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordigers, dit met inachtneming van de terzake geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever zal de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de gegevensuitwisseling vooraf motiveren. Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, OPDRACHTGEVER Naam: Functie: Handtekening: OPDRACHTGEVER naam: Functie: Handtekening: Datum: Plaats: Datum: Plaats: 13

14 BIJLAGE 1 (VOOR ONDERTEKENING): EISEN AAN OPDRACHTNEMER Algemene Minimum- en geschiktheidseisen Deze algemene minimum- en geschiktsheids eisen gelden voor alle drie de percelen. Om in aanmerking te komen voor contractering dient u tenminste aan onderstaande voorwaarden te voldoen: 1 U conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de bijgevoegde 'Algemene inkoopvoorwaarden jeugdhulp voor diensten 2014, 2015 en 2016' en het bijgevoegde Concept inkoopdocument'. Dit betekent dat uitsluitend de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. 2 De Opdrachtnemer voldoet gedurende de gehele contractperiode aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Jeugdwet 2015, wet normering topinkomens, het burgerlijk wetboek, de van toepassing zijnde verordeningen van de samenwerkende gemeenten, alsook bijvoorbeeld brandveiligheidseisen. 3 U voldoet aan wettelijke en voor de beroepsgroep vereiste registraties. Dat zijn op dit moment wettelijke registraties (BIG) of vestigingsregistraties, NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog of Orhopedagoog Generalist NVO). Onder de Jeugdwet worden voor de kwaliteitsborging straks twee registraties leidend: BIG-register of Kwaliteitsregister Jeugd. U dient zich hierbij aan te sluiten. 4 U voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsverenigingen waarbij u aangesloten bent en doet, indien van toepassing, mee met de door de beroepsvereniging georganiseerde praktijkvisitatie. 5 Indien uw beroepsvereniging in het kwaliteitssysteem afspraken heeft staan over het privacybeleid en klachtenregeling dient u zich hieraan te houden. 6 U beschikt over een geldige AGB code. 7 Uw praktijk is gevestigd in de regio Holland Rijnland, het gebied van Opdrachtgever. 8 U heeft cliënten in zorg die woonachtig zijn de regio Holland Rijnland. 9 U zet zich in voor de realisatie van de ontwikkel- en transformatiedoelen zoals opgesteld in dit document. 10 Opdrachtnemer dient (conform de Jeugdwet) een geldige VOG te kunnen overleggen. Het ontbreken van een VOG is een ontbindende voorwaarde. Opdrachtnemer heeft de voorwaarden gelezen, gaat akkoord en voldoet aan de 14

15 eisen: Naam:.. Handtekening:.. Inhoudelijke eisen aanbieders Jeugd GGZ Opdrachtgever stelt een aantal inhoudelijke eisen aan de uitvoering van generalistische Basis GGZ Jeugd en de gespecialiseerde GGZ Jeugd. 1 De behandeling gebeurt op basis van een met de jeugdige en diens ouders overeengekomen behandelplan. Dit behandelplan zal tussentijds en aan het eind van de behandeling met de jeugdige en diens ouders geëvalueerd worden. Uit het dossier moet blijken dat het behandelplan met de jeugdige en diens ouders besproken is, wat de mening van de jeugdige en diens ouders is en waarmee hij wel/niet akkoord gaat. 2 Indien de zorgvraag van de jeugdige hiertoe aanleiding geeft werkt u nauw samen met het jeugd- en gezinsteam, het onderwijs en andere (zorg)partijen 3 Op verzoek van het jeugd- en gezinsteam of een arts voert u (nadere) diagnostiek uit en/of verleent u ambulante ondersteuning. 4 Indien nodig zoekt u afstemming of draagt u cliënten over naar de landelijk georganiseerde GGZ-functies die vallen onder het Landelijk Transitie Arrangement. 5 U zet de productontwikkeling en innovatie binnen de jeugd GGZ voort. 6 U voert alleen interventies en behandelingen uit die voldoen aan de stand der wetenschap, conform de richtlijnen van het Trimbosinstituut en het NJI. Deze behelzen de landelijk vastgestelde multidisciplinaire richtlijnen en alle Evidence Based behandelingen. 7 U wordt geacht 17-jarige cliënten tijdig te informeren over de verplichting vanaf 18 jaar een zorgverzekering af te sluiten. Opdrachtnemer heeft de voorwaarden gelezen, gaat akkoord en voldoet aan de eisen: Naam:.. 15

16 Handtekening:.. Inhoudelijke eisen voor aanbieders EED-zorg Opdrachtgever stelt een aantal inhoudelijke eisen aan de uitvoering van EEDzorg: 1 U hanteert het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert protocol Een actualisatie van dit protocol is uitgevoerd door het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie in 2012) 2 U bent aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie of het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie. 3 U voorziet Opdrachtgever van gegevens voor het genereren van beleids- en verantwoordingsinformatie (via de kwaliteitsinstituten). 4 U committeert zich op basis van transparante reglementering aan periodieke visitaties door de kwaliteitsinstituten en geeft gehoor aan daaruit voortvloeiende aanwijzingen. 5 U werkt conform de inzet van geregistreerde gedragswetenschappers onder de norm van verantwoorde werktoedeling. 6 Alleen een hoofdbehandelaar kan een dyslexiebehandeling starten. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk, maar kan een medebehandelaar betrekken bij de behandeling. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende dyslexiezorg. Hoofdbehandelaars kunnen zijn: een Orthopedagoog Generalist, geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Pedadogen en Onderwijskundigen (NVO) of een kinder- of jeugdpsycholoog, geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarnaast worden als hoofdbehandelaars aangemerkt hoofdbehandelaars in de GGZ die BIGgeregistreerd zijn en een specifieke GGZ-opleiding hebben gevolgd. 7 Na een blok van uiterlijk 20 maanden / 65 behandelingen dient in overleg met ouders en Ondersteuningsteam van het onderwijs een afweging gemaakt te worden tussen stoppen en doorgaan. Deze afweging dient in het dossier te worden opgenomen. Daarnaast dient na het verstrijken van deze periode afstemming gezocht te worden met Opdrachtgever om verdere vervolgstappen te bepalen. 8 U koppelt, in overleg met de cliënt, voortgang, eventuele aanvullende hulpvragen of wijzigingen terug aan het ondersteuningsteam van de school. Bij meervoudige problematiek en/of aanvullende gezinsproblematiek schakelt u, in overleg met de cliënt, het jeugd- en gezinsteam in. 9 U controleert bij elke EED-zorgvraag of aan de criteria voor EED-zorg wordt voldaan, en stemt met verwijzer af indien dit niet het geval is. 10 U werkt op basis van een hulpplan. Dit plan bevat de te behalen doelen/resultaten en de verwachte hulpduur. Het hulpplan wordt besproken met de jeugdige (en zijn ouders). 11 U levert de EED-zorg in de woonplaats of in de nabijheid van het kind, dan wel in de eigen context (bijvoorbeeld school) van het kind. 12 U werkt samen met de netwerkpartners die betrokken zijn bij de (aanpak/ oplossing) van de problematiek van de jeugdige. Dit betekent afstemming over de aangeboden hulp, terugkoppeling van bevindingen en resultaten en signaleren van knelpunten die mogelijk door andere netwerkpartners moeten worden opgepakt. 13 U draagt er in de laatste fase van het traject zorg voor om afspraken te maken met het ondersteuningsteam op school over nazorg of eventuele vervolghulp. 14 Naast het bieden van zorgcontinuïteit, draagt u bij aan de vernieuwing van de EEDzorg op de in dit perceel genoemde ontwikkeldoelen. 16

17 Opdrachtnemer heeft de voorwaarden gelezen, gaat akkoord en voldoet aan de eisen: Naam:.. Handtekening:.. 17

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland Programma 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee 20.00-20.20 uur Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland 20.20-20.40 uur 20.40-20.50 uur Toelichting

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. AMSTELLAND ///einde als gemeenten Amsterdam-Amstelland worden gecontracteerd / ///begin alleen als gemeenten [OPDRACHTNEMER]

Jeugdhulp 2015. AMSTELLAND ///einde als gemeenten Amsterdam-Amstelland worden gecontracteerd / ///begin alleen als gemeenten [OPDRACHTNEMER] Jeugdhulp 2015 ///begin alleen als gemeenten Amsterdam-Amstelland worden gecontracteerd///gemeenten AMSTERDAM- AMSTELLAND ///einde als gemeenten Amsterdam-Amstelland worden gecontracteerd / ///begin alleen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Perceelbeschrijving. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Ernstige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Inkoopdocument voor vrijgevestigden en groepspraktijken. Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde jeugd-ggz vrijgevestigden en EED-zorg

Inkoopdocument voor vrijgevestigden en groepspraktijken. Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde jeugd-ggz vrijgevestigden en EED-zorg Inkoopdocument voor vrijgevestigden en groepspraktijken Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde jeugd-ggz vrijgevestigden en EED-zorg Inhoud Begrippenlijst... 4 1. Inleiding... 8 2. Visie... 10 2.1

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Dyslexiezorg... 3 1.1

Nadere informatie

c1c2 Bijlage II bij de deelovereenkomst jeugdhulp <> BIJLAGE II Jeugdhulp (individueel overeengekomen) 1.

c1c2 Bijlage II bij de deelovereenkomst jeugdhulp <<naam aanbieder>> BIJLAGE II Jeugdhulp (individueel overeengekomen) 1. BIJLAGE II Jeugdhulp 20172018 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in Bijlage IIa Producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP. Tussen. De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. Betreffende:

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP. Tussen. De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> Betreffende: RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende: Perceel 4: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Contractnummer: Contractdatum: 1 januari

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP. Tussen. De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. Betreffende:

OVEREENKOMST JEUGDHULP. Tussen. De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> Betreffende: OVEREENKOMST JEUGDHULP Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende: Zorgcontinuïteit voor perceel/percelen XXXXX Contractnummer: Contractdatum: 1 januari 2015

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Bijlage 6A. Concept raamovereenkomst Jeugdwet en Wmo (Perceel 1) en Dyslexie (Perceel 2)

Bijlage 6A. Concept raamovereenkomst Jeugdwet en Wmo (Perceel 1) en Dyslexie (Perceel 2) Bijlage 6A. Concept raamovereenkomst Jeugdwet en Wmo (Perceel 1) en Dyslexie (Perceel 2) DE ONDERGETEKENDEN I. Gemeente, hierna te noemen: Opdrachtgever ; II., hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Algemene begrippenlijst Jeugdhulp Holland Rijnland

Algemene begrippenlijst Jeugdhulp Holland Rijnland Algemene begrippenlijst Jeugdhulp Holland Rijnland Begrip 1Gezin1Plan Algemene inkoopvoorwaarden Jeugdhulp Algemene voorziening Arrangementen Behandelplan Beroepsfouten Calamiteit Omschrijving een methodiek

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Status: Definitief Datum: 14-10-2015 Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Erratum Naam # document Bladzijde Paragraaf

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

OVEREENKOMST DEURWAARDERSDIENSTEN GEMEENTE DEN HAAG

OVEREENKOMST DEURWAARDERSDIENSTEN GEMEENTE DEN HAAG OVEREENKOMST DEURWAARDERSDIENSTEN GEMEENTE DEN HAAG De gemeente Den Haag, zetelende te Den Haag aan het Spui 70, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur Publiekszaken, de heer

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', te dezen

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Regiogemeenten Amsterdam Digitale Contractering 2015 2 Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 is elke gemeente

Nadere informatie

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken.

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Dossiernummer: 2014.0073-vgv 9 oktober 2014 Achtergrond Op 26 september hebben de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Wmo 2016 Hoorn. Concept Raamovereenkomst. hoorn.nl. Offerte aanvraag Wmo 2016 Gemeente Hoorn 1 van 15

Wmo 2016 Hoorn. Concept Raamovereenkomst. hoorn.nl. Offerte aanvraag Wmo 2016 Gemeente Hoorn 1 van 15 Wmo 2016 Hoorn Concept Raamovereenkomst Offerte aanvraag Wmo 2016 Gemeente Hoorn 1 van 15 hoorn.nl Inhoud Wmo 2016 Hoorn... 1 Concept Raamovereenkomst... 1 0. Overeenkomst... 3 1. Uitleg... 3 2. Inhoud

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg

Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Inkoopdocument Vrijgevestigden samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz en dyslexiezorg Contactpersoon Pascale Konings secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden.

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden. DE ONDERGETEKENDEN, OPDRACHTGEVER [Naam en functie gevolmachtigde] van de Algemene Rekenkamer, handelend namens de Algemene Rekenkamer, daartoe gemachtigd door de secretaris van de Algemene Rekenkamer

Nadere informatie

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden

Ernstige enkelvoudige dyslexie. Algemene contracteervoorwaarden Ernstige enkelvoudige dyslexie Algemene contracteervoorwaarden Vanaf 1 januari 2015 is de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie onderdeel van de jeugdhulp zoals door de gemeenten

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst Dyslexie 2014

Overeenkomst Dyslexie 2014 Overeenkomst Dyslexie 2014 Instellingen Partijen De zorgverzekeraar: en Menzis Zorgverzekeraar N.V. AnderZorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. De zorgaanbieder: Instellingsnummer: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

AWBZ-Wmo West-Friese Concept Raamovereenkomst

AWBZ-Wmo West-Friese Concept Raamovereenkomst AWBZ-Wmo West-Friese 7 2015 Concept Raamovereenkomst Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. AWBZ-Wmo West-Friese 7 2015 Concept Raamovereenkomst 1 van 12 hoorn.nl Inhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud)

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) Partijen: de rechtspersoon naar publiekrecht Nederlandse Zorgautoriteit, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Algemene voorwaarden DeMenz begeleiding ARTIKEL 1 Algemeen 1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. 2. Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Bijlage 1 Inhoudelijke voorwaarden jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering H -10

Bijlage 1 Inhoudelijke voorwaarden jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering H -10 Bijlage 1 Inhoudelijke voorwaarden jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering H -10 1. VOORWAARDEN VOOR ALLE OPDRACHTNEMERS 1.1 Zorgbrede governancecode Opdrachtnemer zal zich houden aan de bepalingen

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie