Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 20 APR 2015 Onderwerp Watervergunning en Maatwerkbesluit Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Zaaknummer A.wtw16781 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften watervergunning 4. Voorschriften maatwerkbesluit 5. Aanvraag Watervergunning 6. Samenhang met overige wet- en regelgeving 7. Toetsing aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 8. Toelichting op de voorschriften 9. Toetsing maatwerk 10. Afvalstoffeninrichting 11. Veiligheid 12. Tijdelijkheid van de vergunning 13. Procedure 14. Conclusie 15. Ondertekening 16. Mededelingen 17. Bijlagen 1. Aanhef De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 30 december 2013 een aanvraag ontvangen van Odfjell Terminals Rotterdam B.V.(hierna Odfjell) om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft: - het brengen van stoffen, afkomstig van Odfjell Terminals Rotterdam B.V. gelegen aan de Oude Maasweg 5 en 6 in Rotterdam in de 3e Petroleumhaven, de Geulhaven en de Oude Maas; - het onttrekken van water uit de 3e Petroleumhaven en de Geulhaven. De aanvraag is geregistreerd onder nummer A.wtw RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 1 van 49

2 De aanvrager is bij brief RWS-2014/5422, d.d. 4 februari 2014 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 26 maart 2014 aan de aanvraag toe te voegen. Rws-2015/16293 I/M De ontbrekende gegevens zijn op 9 januari 2014, 15 januari 2014, 21 januari 2014, 24januari 2014, 31januari 2014, 10 maart 2014, 15 april 2014 en 22 december 2014 ontvangen en geregistreerd onder dossiernummer A.wtwl67Sl. Daarmee is de procedure opgeschort met 69 dagen. Tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag om vergunning heeft Odfjell op 30 december 2013 een aanvraag voor maatwerkvoorschriften ingediend op grond van artikel 3.6, vierde lid en artikel 2.1 vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 1.1 Coördinatie en ontkoppeling Tegelijkertijd met het indienen van deze aanvraag heeft Odfjell een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediend. De DCMR Milieudienst Rijnmond en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben, overeenkomstig paragraaf 3.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en paragraaf 4 van hoofdstuk 6 van de Waterwet, de beslissing op de beide aanvragen gecoördineerd voorbereid. Lopende het vergunningtraject is duidelijk geworden dat voor het verlenen van de Omgevingsvergunning aanzienlijk meer tijd benodigd is dan voor de Watervergunning. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft bij brief van 10 juni 2014, kenmerknummer / besloten de gecoördineerde procedure te ontkoppelen. Inhoudelijke afstemming tussen de beide aanvragen heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 13.3). 1.2 Leeswijzer De afvalwaterstromen die vrijkomen bij Odfjell vallen onder verschillende procedures, wat tot gevolg heeft dat in dit document zowel vergunningplichtige afvalwaterstromen beschreven worden, maatwerkplichtige afvalwaterstromen en meldingsplichtige afvalwaterstromen die onder het activiteitenbesluit vallen. RWS ONGECLASSXFICEERD Pagina 2 van 49

3 Het onderstaande overzicht geeft aan welke afvalwaterstroom wordt afgehandeld met welke procedures: Procedure Activiteit Overwegingen Aanvraag Lozen van eifluent van de AWZI 7.1 watervergunning Innemen van oppervlaktewater 7.3 Melding Het lozen van schoon hemelwater 6 Activiteitenbesluit afkomstig van steigers Het lozen van schoon hemelwater 6 afkomstig van het terrein. Schoon test/zetwater van tanks 6 Het lozen van ketelspuiwater 6 Het lozen van oppervlaktewater dat 6 gebruikt is bij het testen en op druk houden van het bluswatersysteem Het lozen van oppervlaktewater via de 6 reliefvalve in het bluswatersysteem Het verwerken van huishoudelijk 6.1 afvalwater op de AWZI Het lozen van bronneringswater 6.1 Het lozen van water afkomstig van 6.1 bodemsaneringen Maatwerkbesluit Lozen van koelwater van de 9.2 PID-installatie en het toevoegen van additieven aan het koelwater Het toevoegen van additieven aan het 9.3 ketelspuiwater 2. Besluit Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt: T. Besluit Watervergunning 1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2, lid 1 en 6.5, onder a van de Waterwet aan Odfjell Terminals Rotterdam B.V. te Rotterdam te verlenen voor het brengen van stoffen in de 3e Petroleumhaven, en het onttrekken van water uit de 3e Petroleumhaven, en de Geulhaven. 2. De Watervergunning van Odfjell Terminals Rotterdam B.V., bij besluit van 5 augustus 2004, met kenmerk AWE/ , inclusief de wijzigingen in te trekken. 3. De vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 3 van 49

4 4. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning. 3. Voorschriften Watervergunni ng Voorschrift 1 Soorten Afvalwaterstromen 1. In de 3e Petroleumhaven mogen de hieronder genoemde afvalwaterstromen worden gebracht: Lozingspunt Meetpunt Soort afvalwaterstroom Het eifluent van de AWZI waarin alleen de volgende afvalwaterstromen mogen worden behandeld:. Afvalwater afkomstig van het ontwateren en spoelen van de PID-installatie;. Tank- en leidingwaswater van het reinigen van tanks en leidingen, pompen en slangen;. Afvalwater afkomstig van derden;. Tankdrainwater afkomstig van de tanks waar producten zijn opgeslagen;. Stoomcondensaat;. Waswater van de containerwasplaats;. Waswater van de mobiele scrubbers;. Laboratoriumafvalwater van de AWZI en van de PID;. Hemelwater afkomstig van bodembeschermde voorzieningen. 6,9,10 01, 02, Schoon hemelwater afkomstig van tankputten. 03 Spui LDG 01, Spui van de bluswaterleiding en schoon 02, 03, 04 bluswater afkomstig van testen van het bluswatersysteem. 2. De locatie van de lozingspunten en meetpunten zijn aangegeven in bijlage 4 van deze vergunning. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 4 van 49

5 Voorschrift 2 Lozingseisen 1. De in voorschrift 1, lid 1, gemengde samengestelde afvalwaterstromen mogen alleen in het oppervlaktewater worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende meetpunt of lozingspunt niet worden overschreden. Hierbij is per parameter aangegeven of het om een steekmonster, dan wel een representatief monster gaat: a: meetpunt 21 Parameter Steekmonster Eenheid CZV 125 mg/l ZS 30 mg/l BTEX 0.1 mg/l De in de tabel opgenomen lozingseisen zijn theoretische lozingseisen. 2. De waarden van de in het tweede lid genoemde parameters dienen te worden bepaald volgens de in bijlage 2 genoemde analysevoorschriften. Voorschrift 3 Acceptatie- en verwerkingsprocedure afvalwater 1. Vergunninghouder moet te allen tijde handelen conform het goedgekeurde acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) en de administratieve Organisatie en interne controle (AO/IC). 2. De in het eerste lid bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen. 3. Wijzigingen in het vastgestelde AV/AOIC, ten aanzien van aspecten die betrekking hebben op de verwerking van afvalwater behoeven vooraf de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. Bij de wijziging wordt ten minste vermeld: a) de reden tot wijziging; b) de aard van de wijziging; c) de mogelijke gevolgen. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 5 van 49

6 Voorschrift 4 Actualisatie AV-beleid en AOIC 1. Uiterlijk 6 maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning moet de vergunninghouder met betrekking tot het watergerelateerde deel het AV-AOIC hebben geactualiseerd op het volgende punt: De taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de acceptatie en verwerking van afvalwater op de AWZI dienen aangepast te worden aan de nieuwe organisatiestructuur van Odfjell. 2. De in het eerste lid bedoelde actualisatie moet in overleg met de waterbeheerder worden opgesteld en behoeft de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. Voorschrift 5 Verwerking van tank en Ieidingwaswater van nieuwe producten op de AWZI 1. Nieuwe producten die mogelijk in het afvalwater terechtkomen, moeten door de vergunninghouder volgens de systematiek van de verwerkingsmatrix worden beoordeeld. 2. De vergunninghouder mag de volgende afvalwaterstromen zonder toestemming van de waterbeheerder in de AWZI verwerken: het voor en hoofdwaswater van nieuwe producten die volgens de verwerkingsmatrix op A ingedeeld zijn, het hoofdwaswater van nieuwe producten die volgens de verwerkingsmatrix op B ingedeeld zijn. 3. Het resultaat van de beoordeling van een nieuw product conform de verwerkingsmatrix dient vervolgens in een overzicht geregistreerd te worden. Voorschrift 6 Onderzoek gebruik Henri, Coëfficiënt 1. Uiterlijk 9 maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning moet de vergunninghouder bij de waterbeheerder een onderzoeksvoorstel gericht op de mogelijkheden om de Henry coëfficiënt te gebruiken voor het bepalen van de verwijdering van stoffen in de flocculatie/flotatie zuiveringsstap. 2. Het in het eerste lid bedoelde onderzoeksvoorstel moet in overleg met de waterbeheerder worden opgesteld en behoeft v66r uitvoering van het onderzoek de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder.. 3. Uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel door de waterbeheerder moet het onderzoek zijn uitgevoerd en de uitkomsten van het onderzoek (het onderzoeksrapport) bij de waterbeheerder zijn ingediend. 4. Het in het derde lid genoemde onderzoeksrapport behoeft de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 6 van 49

7 Voorschrift 7 Onderzoek afkoppelen van schoon hemelwater 1. Uiterlijk 12 maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning moet de vergunninghouder bij de waterbeheerder een onderzoeksvoorstel gericht op de mogelijkheden om de hoeveelheid hemelwater die naar de AWZI gevoerd wordt te reduceren indienen. 2. Het in het eerste lid bedoelde onderzoeksvoorstel moet in overleg met de waterbeheerder worden opgesteld en behoeft v66r uitvoering van het onderzoek de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. 3. Uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van het onderzoeksvoorstel door de waterbeheerder moet begonnen zijn met de implementatfe van het project. 4. Uiterlijk 3 maanden na oplevering van afzonderlijke afgekoppelde terreinonderdelen dient Odfjell een bijgewerkte rioleringstekening in te dienen bij de waterbeheerder. Voorschrift 8 Meten en registreren 1. Het afvalwater afkomstig van de AWZI moet te allen tijde kunnen worden onderworpen aan continue debietmeting (met registratie en integratie) en bemonstering ter verzameling van steekmonsters. Het afvalwater moet veilig kunnen worden bemonsterd. 2. De vergunninghouder moet de kwaliteit en kwantiteit van het afvalwater (en ingenomen oppervlaktewater) conform het in de aanvraag opgenomen beheersplan bewaken. 3. Wijzigingen in het beheersplan zoals bijvoorbeeld het ontwerp, constructie, plaats van de meet- en bemonsteringsvoorzieningen en het wijzigen van de bemonsteringfrequentie behoeven voor uitvoering de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. Voorschrift 9 Onttrekken van water 1. Het te onttrekken oppervlaktewater uit de 3e Petroleumhaven en Geulhaven mag uitsluitend gebruikt worden voor: a. het op druk houden van het interne bluswaternet; b. koelwater van de PID-installatie; c. het spoelen van tanks, leidingen, pompen en slangen; d. het uitvoeren van testen met opslagtanks en leidingen; e. het testen van blussystemen. 2. De hoeveelheid in te nemen oppervlaktewater zoals bedoeld in lid 1, mag niet meer bedragen dan 4100 m3/uur uit de 3e Petroleumhaven en 1270 m3/uur uit de Geulhaven. 3. De locatie van de innamepunten is aangegeven in bijlage 4 van deze vergunning. Het water mag uitsluitend via deze punten worden onttrokken. RWS ONGECLASSIFECEERD Pagina 7 van 49

8 Voorschrift 10 Bescherming van vissen en andere waterorganismen Rws2015/16293 VN De snelheid van het te onttrekken oppervlaktewater mag ter plaatse van de innamepunten niet meet bedragen dan 0.3 meter per seconde. Voorschrift 11 Doelmatig beheer van zuivering technische voorzieningen De zuivering technische voorzieningen, innamepunten van oppervlaktewater en de meet- en controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend. Voorschrift 12 Voorzienbare bijzondere bedrijfsomstandigheden 1. Bij voorzienbare bijzondere bedrijfsomstandigheden, niet zijnde een ongewoon voorval, die gevolgen kunnen hebben op de kwaliteit van het te lozen afvalwater moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken. 2. Van een dergelijke voorzienbare bijzondere bedrijfsomstandigheid moet de vergunninghouder de waterbeheerder vooraf in kennis stellen. 3. De vergunninghouder verstrekt de waterbeheerder gegevens met betrekking tot: - de betreffende situatie, de aanvang en de tijdsduur van de uitvoering; - de gevolgen van de situatie op de kwaliteit van het vrijkomende afvalwater; - de voorzorgsmaatregelen die worden genomen om nadelige gevolgen van de lozing voor het oppervlaktewater te voorkomen dan wel te beperken; - de uitvoeringsalternatieven die overwogen zijn om nadelige gevolgen van de lozing voor het oppervlaktewater te voorkomen dan wel te beperken; - de gevolgen op de kwaliteit van het te lozen afvalwater. 4. De in het derde lid genoemde maatregelen behoeven voor aanvang van de uitvoering de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder.. Voorschrift 13 Maatregelen bij een ongewoon vooival binnen de inrichting 1. Indien zich in de inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen van dat ongewoon voorval voor het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. 2. Degene die een inrichting drijft, waarin zich een voorval, als hiervoor bedoeld, voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 8 van 49

9 3. Hij verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot: a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan; b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen; c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam van het voorval te kunnen beoordelen; d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; 4. Zo spoedig mogelijk na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder gegevens over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen. Voorschrift 14 Contactpersoon 1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. 2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en adres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. 3. Wijzigingen hierin moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 9 van 49

10 II. Maatwerkbesluit Gelet op de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt: Op grond van artikel 3.6, eerste en vierde lid en artikel 2.1, vierde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden de volgende maatwerkvoorschriften gesteld aan de lozing van koelwater en ketelwater afkomstig van Odfjell Terminals Rotterdam B.V. te Rotterdam op de 3 Petroleumhaven. De volgende voorschriften gelden naast de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 4. Voorschriften maatwerkbesluit Voorschrift 1 Koelwater 1. Het koelwater mag slechts in het oppervlaktewater worden gebracht als de navolgende grenswaarden niet worden overschreden: Lozingspunt Warmtevracht (MW) Innamepunt Maximaal 1 24 Onttrekking Koelwater PID 01 & 02 De vermelde warmtevracht wordt berekend aan de hand van de volgende formule: P(MWth)=Qx1Txcp=Qx1Tx4.187 waarin: P = Warmtelast (MWth) Q = Koelwaterdebiet (m3/ s) = Temperatuurverschil over het koelsysteem (K) cp = Soortelijke warmte (4187 J / kg / K) 2. De temperatuur van het geloosde koelwater moet worden bepaald op het meetpunt De locatie van het meetpunt voor koelwater en het innamepunt van het koelwater zijn aangegeven in bijlage Aan het koelwater dat wordt geloosd via meetpunt 1 mogen additieven worden toegevoegd indien deze in bijlage 3 zijn benoemd voor deze toepassing. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 10 van 49

11 - in - opslag RWS ONGECLASSIFICEERD 5. Het gehalte aan Vrij beschikbaar chloor mag op het meetpunt 1 in een steekmonster niet meet bedragen dan 0.2 mg/l. Dit is een theoretische lozingseis. Voorschrift 2 Additieven ketelwaterspui Aan het ketelwater dat wordt geloosd via lozingspunt 2 mogen additieven worden toegevoegd indien deze in bijlage 3 zijn benoemd voor deze toepassing. 5. Aanvraag om vergunning 5.1 Aanleiding Odfjell heeft bij besluit van 5 augustus 2004 een watervergunning, met kenmerk AWE/ , gekregen tot uiterlijk 17 augustus 2014 voor het in een oppervlaktewater brengen van stoffen in de 3e Petroleumhaven, de Geulhaven en de Oude Maas en het onttrekken van water aan de 3e Petroleumhaven. Op 31 december 2013 heeft Odfjell een aanvraag ingediend voor een nieuwe watervergunning, omdat de huidige vergunning op 17 augustus 2014 zou komen te vervallen. Met de wijziging van 28 juli 2014 is de vergunning omgezet naar een vergunning voor onbepaalde tijd. Omwille van actualisatie van de vergunning is besloten een nieuwe vergunning te verlenen. 5.2 Bedrijfssituatie Op twee bedrijfsterreinen aan de Oude Maasweg 5 en 6 is Odfjell Terminals Rotterdam B.V. gevestigd. In het verleden hadden deze bedrijfsterreinen ieder hun eigen watervergunning. Momenteel vallen deze bedrijfsterreinen beide onder Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Odfjell slaat diverse soorten vloeistoffen (organische chemicaliën, minerale olieproducten en (gevaarlijke) afvalstoffen) op en over in tanks. De vloeistoffen worden aan- en afgevoerd met binnenvaart- en zeeschepen en transport met treinwagons, vrachtwagens (ketelwagens, tanktrucks en tankcontainers) en Ieidingwerk. Op het terrein is een uitgebreid leidingwerk aanwezig, waarmee de tanks en laad- en losfaciliteiten met elkaar zijn verbonden. De inrichting heeft een totale opslagcapaciteit van 1,7 miljoen m3. Op het terrein aan de Oude Maasweg 6 worden de volgende activiteiten uitgevoerd; werking hebben van steigers ten behoeve van op- en overslagactiviteiten met schepen; van stoffen, afkomstig van het laboratorium en monstername, in een PGS- 15-voorziening; - bewerking van vloeistofstromen door destillatie op de PID-installatie; - het zuiveren van afvalwater dat ontstaat als gevolg van bedrijfsprocessen; - het leveren van utilities aan schepen. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 11 van 49

12 - het - daarnaast RWS ONGECLASSIFICEERD Op het terrein aan de Oude Maasweg 5 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: - in werking hebben van steigers ten behoeve van op- en overslagactiviteiten met schepen; - opslag van stoffen, afkomstig van het laboratorium en monstername, in een PGS- 15-voorziening; leveren van utilities aan schepen. Rws-2o15/162g3 1/M De hoofdactiviteiten op het terrein van Odfjell is het op- en overslaan van chemicaliën, en het bewerken van vloeistoffen door middel van destillatie in de PID-installatie. Deze installatie is bestemd voor het scheiden van bulkvloeistoffen (veelal aatdoliefracties) en het bewerken van (van derden ingenomen) afvalstoffen door middel van destillatieprocessen. Op het terrein van Odfjell is verder een aantal ondersteunende faciliteiten aanwezig zoals kantoorgebouwen, stook- en stoomketels, dampverwerkingsystemen, intern leidingwerk voor transport van onder andere stoom, olie, bluswater en riolering en een afvalwaterzuivering. De afvalwaterzuivering wordt tevens gebruikt voor het verwerken van afvalwater van derden. Op het terrein van Odfjell is tevens een contractorpark aanwezig. De inrichting is volgens categorie la van bijlage 1 onderdeel B van het Besluit omgevingsrecht (afgekort: Bor) aangewezen als vergunningsplichtige inrichting, aangezien het Besluit risico s zware ongevallen 1999 van toepassing is. De inrichting valt daarnaast onder categorie 1.3, onder a van bijlage 1 onderdeel C van het Bor door totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW1 of meet, en categorie 1.3 onder b voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer. De inrichting is onder andere bestemd voor: - de opslag van aardolie en koolwaterstoffen zoals bedoeld in categorie 5.3 van bijlage 1 onderdeel C van het Bot; - voor het behandelen en reinigen van afvalwater zoals bedoeld in categorie 27.1 van bijlage 1 onderdeel C van het Bot; is categorie 28.4 van bijlage 1 onderdeel C van het Bor van toepassing voor: o het opslaan van afvalstoffen, die buiten de inrichting afkomstig zijn (categorie 28.4, lid a onder 5); o het overslaan van afvalstoffen, die buiten de inrichting afkomstig zijn (categorie 28.4 lid b onder 2); o het verwerken of vernietigen van, buiten de inrichting afkomstige, gevaarlijke afvalstoffen (categorie 28.4 lid c onder 2). RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 12 van 49

13 5.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd Odfjell vraagt vergunning aan voor het brengen van stoffen in de oppervlaktewaterlichamen 3e Petroleumhaven, Geulhaven en Oude Maas en voor het onttrekken van water aan de 3e Petroleumhaven en Geulhaven. 5.4 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden De activiteiten vinden plaats in de 3 Petroleumhaven en de Geulhaven. Deze oppervlaktewateren maken deel uit van het oppervlaktewaterlichamen Nieuwe Waterweg. RwS2015/16293 I/M Tevens loost Odfjell Terminals Rotterdam B.V. schoon hemelwater op de Oude Maas (benedenstrooms het Hartelkanaal), onderdeel uitmakend van het oppervlaktewaterlichaam Nieuwe Maas. Omdat er uitsluitend schoon hemelwater wordt geloosd op de Oude Maas wordt dit oppervlaktewaterlichaam niet beschreven in deze Watervergunning. Het KRW-waterlichaam Nieuwe Waterweg behoort tot de overgangswateren, categorie 02, (estuarium met matig getijdenverschil) en wordt aangemerkt als kunstmatig waterlichaam. Dat wil zeggen een waterlichaam dat door menselijk toedoen tot stand is gekomen. Voor de sterk veranderde en kunstmatig aangelegde wateren wordt geaccepteerd dat er menselijk beïnvloeding plaatsvindt en dat daardoor de Goed Ecologische Toestand (GET) niet meer te bereiken is. Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het doel voor deze wateren de ecologische toestand die maximaal kan worden bereikt met gelijkblijvende (menselijke verstoring van de) hydromorfologie. Deze toestand wordt omschreven als het Goed Ecologisch Potentieel (GEP). Functies van het watersysteem Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Een groot deel van het beheer is gericht op de instandhouding van de basisfuncties en de bijbehorende infrastructuur. Uitgangspunt is daarbij te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en doelstellingen. Als de basisfuncties op orde zijn, ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is bijvoorbeeld een voorwaarde voor de winning van drinkwater en voor zwemmen. De aanwezigheid van voldoende water is belangrijk voor de scheepvaart en de natuur. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 13 van 49

14 Voor het waterlichaam Nieuwe Waterweg zijn in het BPRW, naast de functies die mogelijk vallen onder de beschermde gebieden, de navolgende gebruiksfuncties beschreven: Koelwater. Energie. Watersport, oeverrecreatie en pleziervaar.t Beroeps- en sportvisserij. Oppervlaktedelfstoffen. Archeologie, cultuurhistorie en landschap. Landbouw. RwS-2015/16293 I/M Beschermde gebieden: Voor de gebruiksfuncties drinkwater, zwemwater, vis- en scheipdierwater en natuur gelden aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen. Deze functies vallen onder beschermde gebieden. Binnen het waterlichaam Nieuwe Waterweg zijn geen zwemwaterlocaties. Verder is de Nieuwe Waterweg niet aangewezen als Natura 2000 gebied of als scheipdierwater en liggen er geen innamepunten voor drinkwater. Voor dit waterlichaam zijn de strengere doelen voor beschermde gebieden dan ook niet van toepassing. De doelen (en maatregelen) op basis van het generieke beleid zijn dusdanig dat er geen sprake is van achteruitgang van de toestand van het waterlichaam. De kwaliteit van het waterlichaam zal voor alle parameters/kwaliteitselementen minimaal gelijk blijven. Chemische toestand: In de Nieuwe Waterweg (meetpunt Maassluis; toetsingspunt voor dit waterlichaam) vindt geen normoverschrijding plaats van prioritaire stoffen in water. Van de overige relevante stoffen voldoen koper, kobalt, zink en som PCB s in zwevend stof niet aan de norm. Kobalt overschrijdt de MAC waarde. Voor de locatie Maassluis zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om correctie op achtergrondgehalte en biobeschikbaarheid uit te voeren. De metalen koper, kobalt en zink worden daardoor aangemerkt als aandachtsstof. Dit geldt ook voor uranium en boor. PCB s zijn afkomstig van historische verontreiniging. De productie en het gebruik van PCB s is (inter)nationaal niet meer toegestaan. Deze verbodsbepalingen zullen, in combinatie met de sanering van waterbodems, leiden tot een aanzienlijke reductie in emissies van PCB s. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 14 van 49

15 - RWS ONGECLASSIFICEERD Ecologische toestand: De ecologische kwaliteit van het waterlichaam wordt bepaald door de situatie van de biologische kwaliteitselementen en de hiervoor beschreven hydromorfologische en chemische kwaliteit voor overige relevante stoffen en fysisch-chemische parameters. Voor het waterlichaam Nieuwe Waterweg zijn de volgende ecologische kwaliteitselementen relevant: fytoplankton macrofauna en vissen. Rws-2o15/;6293 I/M De huidige situatie per kwaliteitselement, ten opzichte van de natuurlijke referentie, is weergegeven in de onderstaande tabel Kwaliteitselement 2006 t/m Doelen = GEP Beoordeling 2008 Fytoplankton 0, Goed Macroalgen en Fytobenthos - Macrofauna 0, Matig Vissen 0, Matig In de situatie van 2009 voldoet fytoplankton al wel aan de goede ecologische toestand (GET) van de natuurlijke referentie. Macrofauna en vissen scoren lager. Maatregelenpakket Er zijn voor het waterlichaam Nieuwe Waterweg geen specifieke maatregelen voor verbetering van de chemie en nutriëntenbelasting opgenomen die van invloed zijn op dit besluit. 5.5 Overzicht afvalwaterstromen De aanvraag heeft betrekking op het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van de volgende vergunningplichtige afvalwaterstromen: Afvalwater afkomstig van het ontwateren en spoelen van de PID-installatie; Tank- en leidingwaswater van het reinigen van tanks en leidingen, pompen en slangen; Afvalwater afkomstig van derden; Tankdrainwater afkomstig van de tanks waar producten zijn opgeslagen; Stoomcondensaat; Waswater van de containerwasplaats; Waswater van de mobiele scrubbers; Laboratoriumafvalwater van de AWZI en van de PID; Hemelwater afkomstig van bodembeschermde voorzieningen. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 15 van 49

16 Afvalwater afkomstig van de PID-installatie In de PID-installatie komt procesafvalwater vrij. Naast deze afvalwaterstroom komt spoelwater vrij uit de PID-installatie. Bij het spoelen van de procesapparatuur komt geconcentreerd voorspoelwater vrij en minder geconcentreerd hoofdspoelwater. Het voorwaswater wordt afgevoerd naar een externe verwerker. Het hoofdspoelwater wordt samen met het procesafvalwater apart opgeslagen en geanalyseerd. Afhankelijk van de kwaliteit wordt het afvalwater naar de AWZI of naar een externe verwerker getransporteerd. Indien het afvalwater in de AWZI verwerkt kan worden, volgens de verwerkingsmatrix, wordt het voorwaswater op de awzi geloosd. De totale lozing van de PID-installatie op de awzi bedraagt maximaal 20 m3 per dag. Rws-2015/16293 IJM Tank- en leidingwaswater Bij het wassen van tanks, leidingen, slangen en pompen komt waswater vrij. Dit waswater wordt naar de awzi getransporteerd of wordt naar een externe verwerker gebracht conform de verwerkingsmatrix. Transport naar de AWZI gebeurt door middel van leidingwerk. Het debiet bedraagt gemiddeld 550 m3/dag. Odfjell voert momenteel een pilot uit om waswater met vacuümwagens naar de AWZI af te voeren in plaats van via de riolering. De verwerking vindt dan op dezelfde wijze plaats (via de AWZI), maar het intern transport is gewijzigd. Tankdrainagewater Bij het drainen van tanks komt drainwatervrij. Het drainen van tanks wordt uitgevoerd om de opslagtank te ontdoen van de resten water dat uit het product is gezakt. Afhankelijk van de soort en aard van de opgeslagen stoffen wordt het vrijkomende drainwater naar de AWZI of een externe verwerker getransporteerd conform de verwerkingsmatrix. Dit betreft met maximaal 10 m3 per dag een kleine stroom. Afvalwater van derden (continu en batchgewijs) Afvalwater van derden wordt per persleiding (twee persleidingen) aangevoerd. Het totale debiet bedraagt maximaal 20 m3/uur. De stromen van Vopak UR en Vopak Chemiehaven zijn stromen van een gelijksoortig karakter als de afvalwaterstromen van de Odijeil terminal, en worden verwerkt op de AWZI. De aanvoer van afvalwater kan per leiding, as, trein of schip plaatsvinden. Dit afvalwater bestaat uit afvalwater afkomstig van diverse bedrijven. De acceptatie en verwerking van dit afvalwater vindt plaats aan de hand van de verwerkingsmatrix. Stoomcondensaat Tanks en leidingen voor specifieke stoffen kunnen verwarmd worden met stoom. Hierbij komt stoomcondensaat vrij. Via het rioolsysteem wordt 200 liter per dag stoomcondensaat afgevoerd naar de AWZI waar het verwerkt wordt. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 16 van 49

17 Waswater afkomstig van de containerwasplaats Met behulp van warm water worden mobiele voorpompbakken, containers, slangen, apparatuur en appendages inwendig gereinigd. Het vrijkomende afvalwater, maximaal 1 m3 per dag, wordt aan de hand van de verwerkingsmatrix beoordeeld en op de AWZI verwerkt, of naar een externe verwerker afgevoerd. Waswater afkomstig van mobiele scrubbers Voor het schoonmaken van tanks en leidingen wordt een vacuümwagen ingezet. Vanuit deze vacuümwagen komen dampen vrij, die worden afgevoerd naar een mobiele scrubber. en scrubber wordt ingezet voor specifieke stoffen en maakt meestal gebruik van water, gasolie, natronloog of een andere stof, afhankelijk van de aard van de af te vangen dampen. Indien een scrubber verzadigd is wordt aan de hand van de verwerkingsmatrix de verwerkingsroute voor het afvalwater bepaald. Indien de afvalwaterstroom geschikt is voor verwerking op de AWZI, wordt het afvalwater afgevoerd naar de AWZI nadat monstername is uitgevoerd. Water afkomstig van het bluswatersysteem Het bluswatersysteem wordt op verschillende momenten getest op de goede werking door het opstarten van de bluswaterpompen en het testen van de aanwezige voorzieningen. Ook wordt het bluswatersysteem op druk gehouden door de aanwezige jockeypompen zodat bij een eventuele brand het blussysteem op druk is en snel te gebruiken is. Bij het testen van het blussysteem wordt opgepompt oppervlaktewater via monitoren op de kades direct in het oppervlaktewater geloosd of via een aanwezige spuileiding van het bluswatersysteem in het oppervlaktewater geloosd. Laboratoriumafvalwater afkomstig van de PID-installatie en de A WZI Odijell beschikt over twee laboratoria: één laboratorium voor werkzaamheden ten behoeve van de PID-installatie en het andere laboratorium voor de AWZI. Het afvalwater, afkomstig uit het laboratorium van de PID-fnstallatie, bestaat voornamelijk uit schoonmaakwater. Dit schoonmaakwater komt vrij bij de schoonmaakwerkzaamheden van het laboratorium en het glaswerk en wordt verwerkt op naar de AWZI. Het laboratoriumafvalwater, dat vrijkomt in het laboratorium van de AWZI, wordt ook naar de AWZI afgevoerd. In dit laboratorium wordt afvalwater geanalyseerd. Uit dit laboratorium komen geen oplosmiddelen of chemicaliën vrij. Hemelwater afkomstig van bodembeschermende of vloeistofkerende voorzieningen Op verschillende locaties op het terrein van Odfjell zijn bodembeschermende of vloeistofkerende voorzieningen aangebracht. Hemelwater dat op deze voorzieningen valt is mogelijk verontreinigd door de bedrijfsvoering en wordt na een visuele beoordeling via de pompen afgevoerd naar de AWZI. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 17 van 49

18 5.6 Zuiveringstechnische voorzieningen (AWZI) Het afvalwater afkomstig van de verschillende activiteiten op het bedrijfsterrein wordt, voordat het in een oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht, door een zuiveringstechnische voorziening (AWZI) geleid. Deze AWZI bestaat achtereenvolgens uit de navolgende voorzieningen: Olieafscheider en bezinktank Het aangevoerde afvalwater wordt via het verdeelwerk naar de olieafscheider en bezinktank getransporteerd. In deze stap worden niet en slecht oplosbare stoffen afgescheiden. De drijflagen op het water worden verwijderd en apart afgevoerd. Chemische zuivering Vervolgens komt het water in de egalisatietanks terecht. In deze tanks wordt het extern aangevoerde afvalwater en het water van OTR gemengd. Dit mengen heeft als voordeel dat de aanvoer van dezelfde kwaliteit afvalwater constanter is. Hierdoor kan de chemicaliëndosering worden ingesteld op een gemiddelde waarde. In de flocculatie/flotatietanks (FFU-unit) wordt de in het afvalwater aanwezige geëmulgeerde olie vervolgens door middel van flocculatie en flotatie verwijderd. Als flocculant wordt polyelectroliet (PE) toegevoegd. Voor de vlokvorming wordt polymeer toegevoegd. De gevormde vlokken stijgen met behulp van fijne luchtbelletjes naar de wateroppervlakte. De hierbij gevormde drijfiaag wordt afgeschoven en het afgescheiden materiaal wordt naar een aparte tank afgevoerd en vervolgens naar een externe verwerker gebracht. In de selector wordt het afvalwater vervolgens weer in contact gebracht met retourslib. De selector is belucht om een goed bezinkbaar slib te verkrijgen. Door de hoge vlokbelading wordt de groei van draadvormige organismen bestreden. Biologische zuivering De biologische zuivering bestaat uit een zogenoemde carrousel, een nabezinktank en een slibindikker. In de carrousel wordt het afvalwater gezuiverd met behulp van bacteriën. Deze bacteriën zorgen voor een biologische afbraak van de stoffen. Het slib wordt in suspensie gehouden door de puntbeluchters, die ook zorgen voor de inbreng van zuurstof voor de bacteriën. Het slib wordt continu afgevoerd naar de nabezinktank. In de nabezinktank zakt het slib naar de bodem, terwijl het afvalwater over de rand in een goot van de tank stroomt. Dit water wordt vervolgens naar de zandfilters getransporteerd om het eventueel meegevoerd zwevend stof af te vangen. Het slib wordt voor een deel teruggevoerd via de selector naar de biologische zuivering. In en op het zandbed is een biologische laag ontstaan waardoor nazuivering plaatsvindt. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens op het oppervlaktewater geloosd. Het slib, dat wordt afgescheiden uit de nabezinktank, wordt voor een deel weer teruggevoerd naar de bioloog en het overige slib (het zogenoemde surplusslib) wordt naar de secundair slibindikker getransporteerd. In deze indikker wordt het surplusslib, dat nog zeer waterig van samenstelling is, ontwaterd tot een slibgehalte met een droog stofgehalte tussen 2 % en 4 %. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 18 van 49

19 Vervolgens wordt dit slib getransporteerd naar de slibdroogbedden. Slib wordt nooit rechtstreeks vanuit de slibindikker naar een externe verwerker afgevoerd. In deze droogbedden wordt het slib onder natuurlijke omstandigheden verder ontwaterd. Het gedroogde slib wordt afgevoerd naar een externe verwerker. RwS20;5/16293 I/M Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de AWZI, alsmede voor een toelichting op de werking ervan, wordt kortheidshalve verwezen naar paragraaf 3.8 van de aanvraag. 6. Samenhang met overige wet- en regelgeving Activiteitenbesluit milieubeheer In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de watervergunning worden opgenomen. In bijlage 1, onderdelen B en C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt aangegeven of voor de inrichting een vergunningplicht geldt. Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C-inrichting. Binnen Odfjell vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel) activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit: 1. Paragraaf 3.1.1: Lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering; 2. Paragraaf 3.1.2: Lozen van grondwater bij ontwatering; 3. Paragraaf 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen; 4. Paragraaf 3.1.4: Behandelen(lozen)van huishoudelijk afvalwater op locatie. 6.1 Gemengde samengestelde lozingen Een aantal van de onder de werking van het activiteitenbesluft vallende afvalwaterstromen op het terrein van Odfjell worden naar de AWZI geleid. In de AWZI worden deze samen met de vergunningplichtige stromen behandeld. De lozing van de AWZI moet dan ook gezien worden als een samengestelde lozing. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 19 van 49

20 Lozen van grondwater afkomstig van bodemsanerin gen De lozing van grondwater afkomstig van bodemsaneringen valt volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en daarom niet vergunningplichting. Het lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering is geregeld in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit. Het opgepompte en voorgezuiverde grondwater wordt als een gemengde samengestelde lozing via de AWZI geloosd op oppervlaktewater. RwS2015/16293 I/M In voorschrift 2 zijn lozingseisen opgenomen waarbij rekening is gehouden met de samengestelde lozing als gevolg van het uitvoeren van de bodemsaneringen. Ten aanzien van de stoffen ETEX en onopgeloste stoffen worden in voorschrift 2 van de watervergunning tevens eisen gesteld. Aangezien deze stoffen tevens voortkomen uit de procesvoering van Odfjell, is op het lozingspunt niet te achterhalen of eventueel aangetroffen stoffen afkomstig zijn van een bodemsanering dan wel het productieproces. Lozen van grondwater afkomstig van bronneringen De lozing van grondwater afkomstig van bronneringen valt volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en daarom niet vergunningplichting. Het lozen van grondwater afkomstig van bronneringen is geregeld in artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit. Indien het opgepompte grondwater geen verontreinigingen bevat die het gevolg zijn van bodemverontreinigingen, kan dit, mits het voldoet aan de eisen die in artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit zijn gesteld geloosd worden op het oppervlaktewater. Een van de methoden waarop invulling gegeven kan worden aan de zorgplicht, is door de kwaliteit van het bronneringswater te monitoren, en indien noodzakelijk ervoor te kiezen om dit water te behandelen in een zuiveringsinstallatie. Indien gekozen wordt om bronneringswater op de AWZI te brengen, is er sprake van een gemengde samengestelde lozing. Lozen van huishoudelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater dat op de locatie geproduceerd wordt tevens verwerkt op de AWZI. In voorschrift 2 van de watervergunning zijn lozingseisen opgenomen waarbij rekening is gehouden met de samengestelde lozing als gevolg van het verwerken van huishoudelijk afvalwater op de locatie. Ten aanzien van de onopgeloste stoffen en het chemisch zuurstofverbruik worden in voorschrift 2 van de watervergunning tevens eisen gesteld aan steekmonsters. Deze eisen zijn strenger dan de eisen die in het Activiteitenbesluit gesteld worden. Ten aanzien van het biologisch zuurstofverbruik worden in het Activiteitenbesluit eisen gesteld, in de watervergunning worden hier geen eisen aan gesteld. Aangezien het biologisch zuurstofverbruik ook beïnvloed wordt door de overige procesvoering van Odfjell, is op het lozingspunt niet te achterhalen of het aangetroffen biologisch zuurstofverbruik afkomstig is van het verwerken van huishoudelijk afvalwater. RWS ONGECLASSIFICEERD Pagina 20 van 49

Ontwerp Watervergunning

Ontwerp Watervergunning Ontwerp Watervergunning Datum : 28 augustus 2014 Documentnummer : 2014025455 Case nr. : WV114.0470 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2014 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

BP Raffinaderij Rotterdam B.V.; wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet. Zaaknummer RWSZ

BP Raffinaderij Rotterdam B.V.; wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet. Zaaknummer RWSZ Onderwerp BP Raffinaderij Rotterdam B.V.; wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet. Zaaknummer RWSZ2016-00019879 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Toetsing

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: Vergunning RWS-2015/279 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: BP Europa SE BP Nederland, Hornweg 10, 1045 AR Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 9 OKT Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

1 9 OKT Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 1 9 OKT. 2015 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede

Nadere informatie

RWS-2017/328 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschrift 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef

RWS-2017/328 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschrift 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5e van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor RWZI Piershil, voor het lozen van fosfor op het Spui. Zaaknummer RWSZ2016-00018059 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECI..ASSIFICEERD beschikking 27 SEP. 2075 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Watervergunning: Aanvraag om wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Cerexagri B.V. Zaaknummer RWSZ

Watervergunning: Aanvraag om wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Cerexagri B.V. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Watervergunning: Aanvraag om wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Cerexagri B.V. Zaaknummer RWSZ2016-00002774 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Aanvraag

Nadere informatie

RWS-2017/25854 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1.

RWS-2017/25854 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van koelwater op het Beerkanaal waaraan in beperkte mate hulpstoffen worden toegevoegd. Zaaknummer

Nadere informatie

Watervergunning voor het brengen van stoffen in het Johan van Hasseltkanaal-Oost van:

Watervergunning voor het brengen van stoffen in het Johan van Hasseltkanaal-Oost van: Watervergunning Onderwerp Watervergunning voor het brengen van stoffen in het Johan van Hasseltkanaal-Oost van: Stormer Marine B.V. Aambeeldstraat 32 1021 KB Amsterdam Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit

Nadere informatie

De vergunning wordt aangevraagd door Pondera Consult B.V., namens TenneT TSO B.V.

De vergunning wordt aangevraagd door Pondera Consult B.V., namens TenneT TSO B.V. Watervergunning waterschapscheldestromen Datum Documentnummer Case nr. 2016005620 WV116.0080 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 2 februari 2016 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en MiÏieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en MiÏieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en MiÏieu beschikking 0 4 MAART 2015 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Vopak

Nadere informatie

RWS-2017/34489 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8.

RWS-2017/34489 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Evides N.V., Dolfijnweg 21 te Rotterdam, voor het lozen van ketelspuiwater waaraan chemicaliën

Nadere informatie

0 9 FEB. 2015. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

0 9 FEB. 2015. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikking Onderwerp 0 9 FEB. 2015 RWS-2015/4402 T Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet

Nadere informatie

1 4 SEP. 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

1 4 SEP. 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikking 1 4 SEP. 2075 RWS-2015/38897 1 Onderwerp Wijziging intrekkingsbesluit Chevron Oronite Technology BV van 14 mei 2014 (kenmerk RWS-2014/22248

Nadere informatie

RWS-2016/52817 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef

RWS-2016/52817 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5 e en artikel 3.6, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor RWZI Rotterdam Dokhaven, voor het lozen van fosfor, stikstof en warmtevracht op de

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASS1FICEERI beschikking 2 6 OKT. 2015 RWS-2015/45124 1 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel

Nadere informatie

2 9 JUNI Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 9 JUNI Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 2 9 JUNI 2075 Nummer Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 1 0 AUS. 2075 Nummer Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD besch ï kki ng 08 JUNI 2075 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikking 2 3 MAART 2015 Nummer Onderwerp Wijziging Watervetgunning van Shell Nederland Raffinaderij B.V. Dossiernummer 028.0957.A.wtw22693 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. Ankerweg 18 1041 AT AMSTERDAM

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ2016-00017552 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Toetsing aanvraag

Nadere informatie

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking Nummer Onderwerp 2 3 FEB, 2075 Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Besluit lozen buiten

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

RWS-2016/45225 I. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Procedure 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1.

RWS-2016/45225 I. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Procedure 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1. Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van Archer Daniëls Midland B.V. Zaaknummer RWSV2016-00012124 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Het verzoek betreft rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg, gelegen aan de Boulevard 12 in Rozenburg.

Het verzoek betreft rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg, gelegen aan de Boulevard 12 in Rozenburg. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5 e van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor RWZI Rozenburg, voor het lozen van totaal fosfor op de Nieuwe Waterweg. Zaaknummer RWSZ2016-00019680

Nadere informatie

Watervergunning. 1. Aanhef

Watervergunning. 1. Aanhef Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning ANW 2005/3265 van Van Gansewinkel Nederland B.V. te Amsterdam, als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Watervergunning: Aanvraag om wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Uniper Benelux N.V. Zaaknummer RWSZ

Watervergunning: Aanvraag om wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Uniper Benelux N.V. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Watervergunning: Aanvraag om wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van Uniper Benelux N.V. Zaaknummer RWSZ2016-00006380 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Inftastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Inftastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Inftastructuur en Milieu beschikking Daium 2 3 APR. 2015 Nummer Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet.

Nadere informatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u melding doen van een lozing op de riolering, op of in de bodem op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen waarin de gemeente Purmerend bevoegd gezag

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECI.ÂSSIFICEERD beschikking 23 FEB. 2075 Nummer RWS-2015/7719 1 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Watervergunning II. De aanvraag met bijlagen deel uit te laten maken van de vergunning; : WV

Watervergunning II. De aanvraag met bijlagen deel uit te laten maken van de vergunning; : WV Watervergunning Datum : 27 februari 2014 Documentnummer : 2014002204 Case nr. : WV113.0765 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 20 december 2013 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

ONTWERP VERGUNNING. Zaaknummer: Z

ONTWERP VERGUNNING. Zaaknummer: Z Wijziging van vergunning MVI Willems America BV te H orst a/d M aas 2 december 2016 Ja Wijziging van vergunning MVI Willems America BV te ARCHIEF *2016-004-220937* i.a.a. PaVH/PACA/2016-004-220937 Zaaknummer:

Nadere informatie

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Vermilion Oil & Gas Netherlands BV. Mijnbouwlocatie Oppenhuizen Lozen hemelwater op oppervlaktewater. Ontwerp

WATERVERGUNNING. Vermilion Oil & Gas Netherlands BV. Mijnbouwlocatie Oppenhuizen Lozen hemelwater op oppervlaktewater. Ontwerp WATERVERGUNNING Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Mijnbouwlocatie Oppenhuizen Lozen hemelwater op oppervlaktewater Ontwerp Wetterskip Fryslân Cluster Vergunningverlening Postbus 36 8900 AA Leeuwarden

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 30 ME 2016 Nummer RWS-2016/22118 1 Onderwerp Watervergunning van Neste Dil Netherlands B.V. Zaaknummer RWSZ2016-00001021

Nadere informatie

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton,

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton, ISG De heer P. Carton Oostpolder 4 9979 XT EEMSHAVEN Uw brief van: 2 maart 2016 Groningen, 29 maart 2016 Uw kenmerk: PC 001 Ons kenmerk: Z/16/000375/1 Behandeld door: I.F. (Iris) Nijhof Bijlage(n): - Onderwerp:

Nadere informatie

RWS-2016/54873 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8.

RWS-2016/54873 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van koel- en ketelspuiwater op de Donauhaven waaraan in beperkte mate hulpstoffen wordt toegevoegd.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 2 8 DEC. 2075 Nummer Onderwerp RWS2015/55787 I/M Watervergunning en Maatwerkvoorschrift van Caldic Chemie B.V.

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet

Waterbodems in de Waterwet Waterbodems in de Waterwet Baggernet Eefje Bruinsma (RWS Corporate Dienst) De Waterwet Integratie van de volgende sectorale wetten: Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) Wet verontreiniging zeewater

Nadere informatie

Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Beschikking met maatwerkvoorschriften van toepassing op de grondwaterlozing ten behoeve van Mts. Bavar lozingsadres: Hopweg 46 Rutten Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures

Nadere informatie

Watervergunning voor het lozen van stoffen op het IJ voor: Shell Global Solutions International B.V. Grasweg 31 1031 HW Amsterdam

Watervergunning voor het lozen van stoffen op het IJ voor: Shell Global Solutions International B.V. Grasweg 31 1031 HW Amsterdam Watervergunning Onderwerp Watervergunning voor het lozen van stoffen op het IJ voor: Shell Global Solutions International B.V. Grasweg 31 1031 HW Amsterdam Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning van 23 november 2015, nr. RWS-2015/49114 voor:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning van 23 november 2015, nr. RWS-2015/49114 voor: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning van 23 november 2015, nr. RWS-2015/49114 voor: WestCord Hotels B.V. Achlumerdijk 133 8862 AL Harlingen Inhoudsopgave 1. Aanhef

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor Team Terminal B.V. t.b.v. het lozen op het Scheur. Zaaknummer RWSZ

van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor Team Terminal B.V. t.b.v. het lozen op het Scheur. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor Team Terminal B.V. t.b.v. het lozen op het Scheur. Zaaknummer RWSZ2017-00004765 Inhoudsopgave 1. Aanhef

Nadere informatie

RWS-2017/17493 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8.

RWS-2017/17493 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Ducor Petrochemicals B.V. voor het lozen van koelwater op de Brittanniëhaven. Zaaknummer RWSZ2017-00004319

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Algemene regels en maatwerkbeschikking voor de lozingssituatie van: VOF Hoekstra Lozingsadres: Lisdoddeweg 61 Lelystad Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus

Nadere informatie

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt

tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt tömgevingsdí enst ļfi Midden- co West-Br»b«nt Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 23 mei 2013 bij hen binnengekomen aanvraag van de Stichting Vergunning Moleneind om vergunning

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 545160 Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer J. Blom Postbus 19406 1000 GK AMSTERDAM

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

10 ME Rijkswaterstaat Ministerie van Inftastructuur en Milieu. Watervergunning van Evides N.V. Zaaknummer RWSV2O

10 ME Rijkswaterstaat Ministerie van Inftastructuur en Milieu. Watervergunning van Evides N.V. Zaaknummer RWSV2O Rijkswaterstaat Ministerie van Inftastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 10 ME 2016 Nummer RWS2016/2O158 1 Onderwerp Watervergunning van Evides N.V. Zaaknummer RWSV2O15-00007624 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: BP Europa SE BP Nederland, Hornweg 10, 1045 AR Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beschikking RWS-2015/19557

Beschikking RWS-2015/19557 Beschikking Datum 26 mei 2015 Nummer RWS-2015/19557 Onderwerp Wtw19688; Wilhelminakanaal; Besluit tot wijziging van de revisievergunning van Tata Steel Nederland Tubes B.V. van 24-10-2012 met kenmerk RWS/DNB-2012/5083

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen

Rijkswaterstaat. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 25 FEB. 2075 Onderwerp RWS2015/7482 M Wijziging maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

Watervergunning RWS-2015/284

Watervergunning RWS-2015/284 Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning met kenmerk WSV 2008/3708 als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Cargill B.V. locatie Multiseed Oceanenweg 19

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikking 04 JAN. 2075 Nummer RW52016/5 1 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de watervergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: AEB Exploitatie B.V. Australiëhavenweg 21 1045 BA AMSTERDAM Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis

Uitleg deze workshop. Succes! Geschiedenis Uitleg deze workshop. Wetgeving wordt vaak als droge kost ervaren. Erg moeilijk door te lezen en soms vrij onbegrijpelijk. Toch hebben we in de procesindustrie ook met wetgeving te maken. In deze workshop

Nadere informatie

Nummer : 17UTP00975 Barcode : *17UTP00975* Ontwerpbeschikking. Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta;

Nummer : 17UTP00975 Barcode : *17UTP00975* Ontwerpbeschikking. Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta; Nummer : 17UTP00975 Barcode : *17UTP00975* Ontwerpbeschikking Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta; beschikkende op de aanvraag van Reijngoud Milieu B.V. namens RBC Beheer B.V., Markweg

Nadere informatie

RWS-2017/7914 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1.

RWS-2017/7914 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6, lid 1 en 4, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Almatis B.V. te Rotterdam voor het lozen van koelwater waaraan chemicaliën zijn toegevoegd

Nadere informatie

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen:

De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Bijlage bij oefeningen agrarische lozingen. De volgende stukken uit het Activiteitenbesluit heeft u nodig om de juiste lozingenroutes te kunenn bepalen: Riolering: Lozen in vuilwaterriool: toegestaan,

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen www.drenthe.nl T F (o592) 3 55 55 (o592) 1 57 77 provinci renthe VERZONDEN O B SEP,2OlT Assen, 8 september 2014 Ons kenmerk 201

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Aanvraagformulier Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 26 MEI 2015 Nummer RWS-2015/21666 1 Onderwerp Watervergunning Merwetank B.V. te Giessenburg

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Bijlage Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 0 4 JAN, 2076 Nummer Onderwerp Besluit tot wijziging van de watervergunning van Oasen NV. van 2 juni

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

Besluit op grond van de wet verontreiniging oppervlaktewateren

Besluit op grond van de wet verontreiniging oppervlaktewateren website - 14-4991-besl-vwo.doc Pagina 1 Besluit op grond van de wet verontreiniging oppervlaktewateren Beschikking nummer: 29-21 Aanvraag Het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht te Coevorden,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Groningen, Nummer 15-23376 ONTWERPBESLUIT HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Beslist bij dit besluit op de aanvraag van de vergunningaanvraag van TenneT TSO B.V. te Arnhem 1. Aanhef

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ2017-0003037 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Procedure 5.

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems

De Waterwet en waterbodems De Waterwet. en waterbodems De Waterwet en waterbodems De Waterwet en waterbodems Waterbodembeheer Waterbodembeheer onderdeel onderdeel watersysteembeheer watersysteembeheer Een nieuwe, integrale Een nieuwe, integrale Waterwet Waterwet

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 18 mei 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Centaur Projecten

Nadere informatie

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Wijzigingsbeschikking voor de lozingssituatie van: Waterschap Zuiderzeeland Lozingsadres: Afvalwaterzuiveringsinstallatie Dronten

Nadere informatie

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP Definitieve wijzigingsbeschikking Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Beschikkende op de aanvraag van Wematech Milieu Adviseurs B.V. namens Brabant Water

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 juli 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: Z Datum vergunning: 28 augustus 2015

WATERVERGUNNING. Nummer vergunning: Z Datum vergunning: 28 augustus 2015 WATERVERGUNNING Het maken, hebben en behouden van een tijdelijk tuinhuis in de beschermingszone van de waterkering in het dijkvak Arcen in de gemeente Venlo. Nummer vergunning: Z2015-1920 Datum vergunning:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; Verordening bodemenergiesystemen gemeente Papendrecht De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2017; gelet op de artikelen

Nadere informatie

RWS-2016/11410 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van:

RWS-2016/11410 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Tata Steel IJmuiden B.V. Werkeenheid Energiebedrijf Wenckebachstraat 1

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

RWS-2016/11423 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van:

RWS-2016/11423 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Tata Steel IJmuiden B.V. Werkeenheid Direct Sheet Plant Wenckebachstraat

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 mei 2009 / rapportnummer 2054-74 1. OORDEEL OVER HET MER Vopak Terminal Europoort B.V. (verder

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 1 1 NOV. 2075 Nummer Onderwerp Watervergunning RWZI Houtrust te Den Haag met zaaknummer 028.0957.A.wtwl4S9l Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergunning op grond van de Waterwet en Algemene regels op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011

Vergunning op grond van de Waterwet en Algemene regels op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 Vergunning op grond van de Waterwet en Algemene regels op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 Energie Totaal Projecten BV adres van handeling: Esplanade 10 Almere Waterschap Zuiderzeeland Team

Nadere informatie

Watervergunning van Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Zaaknummer RWSZ

Watervergunning van Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Watervergunning van Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Zaaknummer RWSZ2016-00002070 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Aanvraag 5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Tata Steel IJmuiden B.V. Bedrijfsonderdeel Hoogovens Wenckebachstraat

Nadere informatie

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik.

Watervergunning. Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik. Watervergunning Voor 2017 voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn in de gemeenten Utrecht en Bunnik Datum 2 mei 2017 Zaaknummer 11413 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie