Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc."

Transcriptie

1 STAGEGIDS Juni 2008

2 Experience is by industry achieved And perfected by the swift course of time Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. 3

3 voorwoord Voor u ligt de aangepaste versie van de IODAD-stagegids van oktober Deze aanpassing was nodig, omdat de stageregeling met ingang van 1 september 2006 fasegewijs is veranderd. Na het van kracht worden van de laatste wijziging, per 1 september 2007, was de tijd aangebroken de gids in één keer aan te passen. Het IODAD, het samenwerkingsverband van de departementale auditdiensten, is door het Stagebestuur, dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Koninklijk NIVRA opereert, gemandateerd om de praktijkopleiding, die deel uit maakt van de opleiding tot registeraccountant, te verzorgen. In deze gids is beschreven hoe het IODAD de stage inhoud en vorm geeft. Na een algemene inleiding worden eisen aan en inhoud van de producten (stageovereenkomst, jaarplannen en semesterverantwoordingen) beschreven. Ook is er aandacht voor de praktijkscriptie, die in het laatste jaar van de stage wordt geschreven. Daarna worden de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen besproken. Tot slot komen nog enige afrondende onderwerpen aan de orde. De inhoud van deze gids is te beschouwen als het interne stagereglement van het IODAD en moet in samenhang met de brochures en regelingen van het Koninklijk NIVRA worden gelezen, met dien verstande dat de IODAD-stagegids leidend is vanwege het karakter van de organisatie. Aan kennelijke fouten in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. De gids is bestemd voor iedereen, die met de stage te maken heeft. Dat zijn in ieder geval: degenen die met het laatste gedeelte van de accountantsstudie bezig zijn, de stagiairs; registeraccountants en anderen die als stagemeester optreden; de leden van visitatiecommissies van het Stagebestuur; de registeraccountants die als scriptiebegeleider optreden; de registeraccountants die als deskundige optreden bij het praktijkexamen; directeuren van auditdiensten. Ook voor anderen die met het verschijnsel van de praktijkstage worden geconfronteerd, kan de inhoud van deze stagegids informatief zijn. Deze gids beschrijft de stage en stage-eisen in de IODAD-omgeving. Het IODAD-stagebureau accepteert onder voorwaarden ook stagiairs die niet bij een auditdienst werken. Aan hen wordt in hoofdstuk 12.6 aandacht besteed. De in deze stagegids beschreven omgeving zal waar nodig moeten worden vertaald naar hun eigen omgeving. Reacties op de inhoud van deze gids worden op prijs gesteld. Deze kunnen bij voorkeur worden doorgegeven via elektronische post op het adres Deze gids is uit praktische overwegingen in de hij-vorm geschreven. Den Haag, juni 2008 het IODAD-stagebureau: Thomas van Tiel (registeraccountant/hoofd) Sjef van den Boom (registeraccountant/beoordelaar) Karin Straver (logistiek en archivering)

4 INHOUDSOPGAVE 1. De structuur van de praktijkopleiding, de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure De inhoud van de praktijkstage Het beoordelingsproces De stageovereenkomst Het eerste jaarplan De volgende jaarplannen Jaarplannen algemeen De semesterverantwoordingen De essays De gelijkstellingsregeling De praktijkscriptie De taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen Het IODAD-stagebureau De directeur van een auditdienst De stagemeester De scriptiebegeleider en de deskundige De stagiair / de examinandus De stagiairs die niet bij een auditdienst werken De facturering van de kosten Overige onderwerpen schriftelijke vaardigheden overmacht door externe omstandigheden overige belemmeringen externe cursussen buitenstages eigendom, openbaarheid en vertrouwelijkheid beëindiging dienstverband klachtenregeling de termijnen op een rijtje geeft deze gids geen antwoord BIJLAGEN 1 Aanmeldingsformulier stage-ra (deel A en deel B) 35 2 Stageovereenkomst 37 3 In het kader van de Gelijkstellingsregeling a verklaring werkgever of verklaring meerdere werkgevers 39 b verslag van werkzaamheden 41 4 Aanmeldingsformulier stagemeester 44 5 Aanmeldingsformulier praktijkscriptie (deel A en deel B) 47 6 Voorbeeld van urenoverzicht voor ASR-onderdelen (zes semesters) 51 7 Voorbeeld van urenoverzicht voor controleobjecten (zes semesters) 52 8 Voorbeeld van ASR-formulier in verantwoording 53 9 Voorbeelden van inhoudsopgaven voor plannen en verantwoordingen 54

5 1. De structuur van de praktijkopleiding, de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure Studenten accountancy moeten alvorens in het accountantsregister van het Koninklijk NIVRA te kunnen worden ingeschreven, naast hun theoretische opleiding ook een praktijkopleiding met succes hebben afgerond. De praktijkopleiding duurt nominaal drie jaar. Zij bestaat uit een praktijkstage en uit het schrijven en verdedigen van een praktijkscriptie. In het vervolg van deze gids is de situatie beschreven zoals die van toepassing is bij een stageperiode die aanvangt met een eerste semester. Aan de gevolgen van het gebruik maken van de gelijkstellingsregeling is een aparte paragraaf (10) gewijd. De praktijkstage bestaat uit twee fasen. De eerste fase duurt twee jaar en de tweede fase duurt één jaar. Om toegelaten te worden tot het eerste jaar van de stage moet iemand: 1. toelaatbaar of toegelaten zijn tot een universitair masterprogramma dat toegang geeft tot de postinitiële (postmaster) RA-opleiding; of 2. toelaatbaar of toegelaten zijn tot de postinitiële (postmaster) RA-opleiding. Studenten, die zich voor de eerste fase willen inschrijven, moeten een aanmeldingsformulier (zie bijlage 1) met een toelatingsverklaring van de universiteit waar de postinitiële opleiding wordt gevolgd, overleggen. De aanmeldingsformulieren moeten in tweevoud worden opgestuurd. Deel A naar het Stagebestuur van het Koninklijk NIVRA. Deel B naar het IODAD-stagebureau. De postinitiële accountantsopleiding kan worden gevolgd bij de volgende universiteiten: de Universiteit van Amsterdam de Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) De Universiteit van Tilburg De Universiteit Maastricht De Rijksuniversiteit Groningen Nyenrode Business Universiteit De Universiteit van de Nederlandse Antillen Bij de start van de eerste fase wordt een stageovereenkomst met de werkgever aangegaan en wordt het eerste jaarplan geschreven. In dit jaarplan geeft de stagiair een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en controleobjecten en van de beoogde leerervaringen gedurende het eerste jaar van de praktijkstage. De praktijkstage wordt inhoudelijk begeleid door een stagemeester. De eerste fase bestaat uit vier semesters van zes maanden. In ieder semester moet minimaal 500 uur worden besteed aan voor de stage relevante werkzaamheden. Aan het begin van het eerste en het derde semester moet een jaarplan worden geschreven waarin een beschrijving wordt gegeven van de controleobjecten en van de te verrichten werkzaamheden. Aan het eind van ieder semester wordt door de stagiair een verantwoording opgesteld. Onderdeel van de verantwoording over het tweede, derde en vierde semester is een essay over een onderwerp waarmee 5

6 de stagiair in de praktijk te maken heeft gehad. De essays moeten qua onderwerp evenwichtig worden verdeeld over de drie hoofdvakken van de accountantsopleiding. De stagemeester doet verslag van de omvang en intensiteit van zijn begeleiding en geeft een oordeel over het functioneren van de stagiair en over het bereikte niveau. Met de tweede fase van de praktijkstage (het derde jaar) kan worden gestart, wanneer alle vakken van de postinitiële (postmaster) accountantsopleiding en van de hieraan voorafgaande (master)- opleiding zijn afgelegd en alle of op één na alle tentamens zijn behaald. Er mag dus maximaal één onvoldoende blijven staan. Onder bovengenoemde vakken wordt niet verstaan een eventuele afstudeeropdracht. Dit kan bijvoorbeeld de masterscriptie zijn of een overall toets die geen onderdeel is of afzonderlijk vak betreft van de postinitiële opleiding. Ook hier moet een aanmeldingsformulier met een toelatingsverklaring van de universiteit waar de postinitiële opleiding wordt gevolgd in tweevoud worden overgelegd. De tweede fase bestaat uit twee semesters van zes maanden. Ook in deze semesters moet minimaal 500 uur worden besteed aan voor de stage relevante werkzaamheden. Ook hier moet vooraf een jaarplan en achteraf een verantwoording per semester, waaronder een essay in de vijfde semesterverantwoording, worden ingediend. Dit laatste essay moet gaan over een onderwerp uit de Leer van de Accountantscontrole. Een belangrijke eis in deze periode is dat de gehele controlecyclus moet worden doorlopen op het niveau van aankomend accountant ten aanzien van een controleobject. De controlecyclus is het geheel van werkzaamheden, gericht op het afgeven van een accountantsverklaring bij een financiële verantwoording. Een goedgekeurde semesterverantwoording blijft zes jaar geldig. De geldigheidsduur voor een met succes afgeronde eerste fase is zes jaar. Tegelijkertijd met de tweede en laatste fase van de praktijkstage kan worden gewerkt aan de vervaardiging van de praktijkscriptie. Deze dient bij voorkeur onder begeleiding van een scriptiebegeleider te worden gemaakt. Nadat van het IODAD-stagebureau een verklaring is ontvangen dat alle zes semesters met een positief resultaat zijn afgerond en aan de overige voorwaarden is voldaan, kan de kandidaat ten overstaan van een deskundige (eerste examinator) en de scriptiebegeleider (tweede examinator) het mondelinge praktijkexamen afleggen. Tot het examendossier behoren naast de praktijkscriptie ook de zes goedgekeurde semesterverantwoordingen. Bij de verdediging kunnen derhalve ook onderwerpen uit de zes semesters van de praktijkstage aan de orde komen. Het mondeling examen duurt één tot anderhalf uur. 6

7 2. De inhoud van de praktijkstage Tijdens de praktijkstage dient een stagiair in principe ervaring op te doen in wettelijke jaarrekeningcontroles bij diverse typologieën. Idealiter betreft dit handel, massaproductie, stukproductie, dienstverlening en overheid. Ook dient de stagiair ervaring op te doen met complementaire werkzaamheden. Daarbij valt te denken aan andere audits (operational, ict, forensisch, milieu, beleid of integriteit), onderzoeken met een bijzonder oogmerk (doelmatigheid of doeltreffendheid) en werkzaamheden als samensteller van een wettelijke jaarrekening. Ook bestaat er, afhankelijk van de behoefte van de stagiair, de mogelijkheid om zich te bekwamen op andere voor de functie van accountant relevante terreinen. Het realiseren van met name de typologische spreiding vergt binnen de omgeving van de rijksoverheid een bijzondere inspanningsverplichting. Deze spreiding is in het klantenpakket van een departementale auditdienst niet zo vanzelfsprekend aanwezig als in het klantenpakket van een willekeurig openbaar accountantskantoor. De optimale spreiding die binnen een ministerie kan worden gerealiseerd, moet goed zichtbaar worden gemaakt in de plannen en verantwoordingen. Het Koninklijk NIVRA stelt als ondergrens dat minimaal van de in totaal te plannen uren van de praktijkstage moeten worden besteed aan de jaarrekeningcontrole. Voor medewerkers van een auditdienst zal dat geen probleem opleveren. Het IODAD-stagebureau adviseert medewerkers, die niet bij een auditdienst werkzaam zijn dringend een buitenstage te volgen, waarin circa 350 uur aan jaarekeningcontroles wordt gepland. Deze buitenstage zou dan in de tweede fase van de stage zijn beslag moeten krijgen. Voor de modale stagiair ziet de praktijkstage er per jaarlaag globaal als volgt uit: eerste jaar: In deze periode staan de basisvaardigheden centraal. Als assistent-accountant (de basis) bekwaamt de stagiair zich in alle uitvoerende aspecten van een jaarrekeningcontrole. tweede jaar: In deze periode bestaat er ruimte voor een verbreding van de werkzaamheden. (verbreding) Naast een verdere verdieping van de uitvoerende aspecten op controleleidersniveau van een jaarrekeningcontrole, bestaat hier de mogelijkheid om ook deel te nemen aan een andere auditdiscipline. derde jaar: Het belangrijkste in dit laatste jaar is dat de stagiair laat zien dat hij als aankomend (verdieping) accountant in staat is om leiding te geven aan het proces van een volledige jaarrekeningcyclus. Bij de genoemde inhoud zullen voor de modale stagiair de volgende competenties een rol van betekenis kunnen spelen. eerste jaar: zelfstandig, kritisch, luisteren, productgericht, communicatief (mondeling), objectief; zorgvuldigheid; doener; tweede jaar: (idem eerste jaar, plus:) samenwerken, werken onder tijdsdruk, plannen, motiveren, stimuleren, onderhandelen, probleemanalyse, organiseren, flexibel, besluitvaardig, overtuigingskracht, communicatief (schriftelijk); derde jaar: (idem tweede jaar, plus:) integer, onafhankelijk, onpartijdig, vertrouwelijkheid, omgevingsbewust, delegeren, ontwikkelen medewerkers, interdisciplinair werken, rechte rug, politieke sensitiviteit, professionaliteit, netwerker. De genoemde competenties zijn richtinggevende voorbeelden. Iedere stagiair zal aansluiting zoeken bij de competenties die bij zijn auditdienst gebruikelijk zijn en op zijn persoonlijke ontwikkeling aansluiten. 7

8 De praktijkstage vindt plaats in een op leren gerichte omgeving. Een goede begeleiding door de stagemeester is daarbij van belang. Deze is mentor en coach. Leren vindt plaats op vier verschillende niveaus: kennis, vaardigheden, gedrag en houding. Bij kennis moet in het kader van de praktijkstage vooral gedacht worden aan de inhoudelijke kennis op het eindniveau van de drie hoofdvakken. Bij vaardigheden moeten we denken aan technische en communicatieve vaardigheden. De technische vaardigheden hebben te maken met het toepassen van controletechnieken en met het snel kunnen doorgronden van administratieve processen. Communicatieve vaardigheden gaan over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Dit is communicatie met opdrachtgevers, gecontroleerden en collega s. Bij gedrag moeten we denken aan zaken die voor de omgeving waarneembaar zijn, zoals samenwerken en pro-actief handelen. Bij houding begeven we ons meer op het terrein van de ethiek. Dan gaat het dus over zaken als integriteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, onkreukbaarheid. Bij houding kan ook worden gedacht aan zaken als een rechte rug houden, kritische instelling en flexibiliteit. In het begin van de praktijkstage zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Naar het einde van de praktijkstage toe nemen gedrag en houding een steeds belangrijkere plaats in. 8

9 3. Het beoordelingsproces Het IODAD-stagebureau beoordeelt de jaarplannen en de semesterverantwoordingen (inclusief essays). Bij de beoordeling wordt gelet of de stagiair heeft voldaan aan: de formele kwaliteitseisen; de materiële kwaliteitseisen. De beoordeling kan leiden tot: een goedkeuring; een voorwaardelijke goedkeuring; wordt door de stagiair tijdig, juist en volledig aan de voorwaarde(n) voldaan, dan wordt de goedkeuring op dat moment onvoorwaardelijk; een verzoek tot aanpassing van de inhoud, waarna alsnog goedkeuring kan plaatsvinden; een afkeuring op grond waarvan de praktijkstage niet kan worden voortgezet. Een belangrijke formele eis is dat de stageproducten tijdig bij het IODAD-stagebureau worden ingediend. De inlevertermijnen zijn: a. eerste jaarplan: binnen 6 weken na start praktijkstage; b. volgende jaarplannen: binnen 6 weken na start van het derde en vijfde semester c. semesterverantwoording: binnen 6 weken na afloop semester Indien een plan of verantwoording te laat wordt ingediend, heeft dit consequenties voor de termijnen. Semesters waarvoor het plan meer dan een maand na de uiterste inleverdatum (zie hierboven) wordt ingediend, krijgen automatisch een overeenkomstig latere startdatum. Verantwoordingen, die later dan drie maanden na afloop van het desbetreffende semester worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Nadat de verantwoordingen over zes semesters zijn goedgekeurd, ontvangt de stagiair een verklaring van het IODAD-stagebureau dat de praktijkstage met succes is afgerond. Mede op grond hiervan ontstaat het recht om deel te nemen aan het mondelinge praktijkexamen, waarmee de praktijkopleiding wordt afgesloten. De beoordeling door het IODAD-stagebureau van de diverse stageproducten is primair een marginale toetsing aan de kwaliteitseisen, die in deze stagegids zijn weergegeven. De aan de inzending van de stageproducten voorafgaande beoordeling door de stagemeester is een meer indringende toetsing aan de genoemde kwaliteitseisen. 9

10 4. De stageovereenkomst Aan het begin van de stage wordt door de werkgever en de stagiair een stageovereenkomst getekend, waarin de werkgever onder meer verklaart zijn medewerking te verlenen aan een goed verloop van de praktijkopleiding. Dit is een standaard verklaring (zie bijlage 2). De door de werkgever (in de meeste gevallen de directeur van de auditdienst) en de stagiair ondertekende stageovereenkomst en de daarbij behorende bijlage worden tezamen met het eerste jaarplan, dat door middel van een handtekening van de stagemeester is goedgekeurd, naar het IODAD-stagebureau gezonden. De handtekening van de directeur op de stageovereenkomst is om twee redenen van belang: het toont zijn bereidheid de stagiair zoveel mogelijk te steunen bij de uitvoering van de beschreven plannen; het toont zijn bereidheid om door het IODAD-stagebureau te maken kosten te vergoeden (zie hoofdstuk 14). De stageovereenkomst kan door zowel de werkgever als door de stagiair worden ontbonden om de volgende redenen: Uitdiensttreding stagiair; Stopzetting stage door stagebureau vanwege onvoldoende vordering; Stopzetting stage vanwege onvoldoende vordering blijkend vanuit interne beoordelingssystematiek; Aanhoudend verzuim stagiair na minimaal één schriftelijke waarschuwing door de werkgever; In geval van wederzijdse instemming van de werkgever en stagiair. Een tussentijdse beëindiging dient door de werkgever aan het stagebureau te worden gemeld. De stageovereenkomst maakt deel uit van het stagedossier. Het IODAD-stagebureau organiseert na de ontvangst van de stageovereenkomst en het eerste jaarplan een kennismakingsgesprek tussen enerzijds de stagiair en zijn stagemeester en anderzijds twee medewerkers van het stagebureau. Mochten door omstandigheden (bijvoorbeeld door verandering van functie en/of werkgever) de oorspronkelijk in het jaarplan beschreven objecten en werkzaamheden voor een aanzienlijk deel geen onderdeel meer uit kunnen maken van de stage, dan is een herziening van het jaarplan nodig. In die gevallen verdient het aanbeveling om tijdig met het IODAD-stagebureau te overleggen hoe een en ander het best kan worden aangepakt. In bijlage 9 van deze stagegids is een voorbeeld van een inhoudsopgave voor een jaarplan opgenomen. 10

11 5. Het eerste jaarplan Bij de start van de praktijkstage schrijft de stagiair een eerste jaarplan, waarin in hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de stage gaat verlopen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: personalia; werkervaring voorafgaande aan de stage; behaalde studieresultaten en beoogd studieverloop; leerdoelstellingen, waarbij aandacht wordt besteed aan kennis, vaardigheden, gedrag en houding; een globale beschrijving van de controleobjecten; deze worden voorzien van kwantitatieve gegevens zoals het financieel belang, het aantal fte s etc; er moet voldoende variëteit zijn in de controleobjecten, bij voorkeur qua typologie; een globale beschrijving van de werkzaamheden, waarbij onder meer de plaats in het controleteam wordt aangegeven; de werkzaamheden moeten evenwichtig verdeeld worden over de ASR 1 onderdelen. Bij het plannen van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het feit dat in het tweede semester een essay wordt geschreven. De onderwerpen voor het totaal aan essays moeten evenwichtig over drie hoofdvakken 2 van de accountantsopleiding worden verdeeld. Met dien verstande dat het laatste essay een onderwerp uit het hoofdvak Leer van de Accountantscontrole behandelt. Aan het jaarplan moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd: een overzicht met een verdeling van de stage-uren over de controleobjecten; ook moeten de controleobjecten van een typologische aanduiding worden voorzien (zie de eerste drie kolommen van bijlage 7); een overzicht, waarbij de 1000 stage-uren per semester worden verdeeld over de acht ASRonderdelen (zie bijlage 6); het organisatieschema van het ministerie, waarmee zichtbaar moet worden gemaakt dat de praktijkstage over de volle typologische breedte van het ministerie wordt gepland; het onderwerp, waarover in het tweede semester (waarschijnlijk) een essay wordt geschreven, inclusief vermelding van het corresponderende hoofdvak. Dit onderwerp wordt nader toegelicht: bijvoorbeeld door een nadere concretisering van de onderzoeksvraag of door een korte beschrijving van het probleem, waar een oplossing voor gezocht gaat worden; uit de beschrijving moet duidelijk blijken aan welk dilemma, risico, keuze en/of confrontatie in het essay aandacht wordt geschonken. Het staat de stagiair vrij om tijdens een lopend semester van essayonderwerp te veranderen. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen indien tijdens de werkzaamheden zich (onverwacht) een meer geschikt onderwerp aandient, of als het beoogde onderwerp ongeschikt blijkt. Bij een wijziging van onderwerp dient de stagiair zich ervan te vergewissen dat de randvoorwaarden met betrekking tot de onderwerpskeuze geen geweld worden aangedaan. Deze randvoorwaarden zijn: een evenwichtige verdeling van de essays over de drie hoofdvakken van de accountantsopleiding, te weten Bestuurlijke Informatieverzorging, Externe Verslaggeving en Leer van de Accountantscontrole; in het vijfde semester van de praktijkstage moet het essay een onderwerp uit het hoofdvak Leer van de Accountantscontrole behandelen; 1 ASR = Algemeen Stage Rapportage; in de bijlagen 6 en 8 staan acht ASR-onderdelen benoemd. 2 (1) Leer van de Accountantscontrole; (2) Externe Verslaggeving; (3) Bestuurlijke Informatieverzorging. 11

12 mocht onverhoopt het vijfde semesteressay een ander hoofdvak behandelen dan de Leer van de Accountantscontrole dan is de stagiair verplicht een onderwerp met betrekking tot dit hoofdvak in zijn praktijkscriptie te behandelen. In het geval het vijfde semesteressay wel een onderwerp met betrekking tot de Leer van de Accountantscontrole behandelt dan heeft de stagiair voor zijn praktijkscriptie een keuze uit alle hoofdvakken. Verder houdt de stagiair bij het samenstellen van het jaarplan met de volgende punten rekening: duidelijk moet zijn in welk semester welke werkzaamheden zijn gepland; dit om een een analyse te kunnen maken met betrekking tot de relevante verschillen tussen geplande en gerealiseerde uren in de semesterverantwoording; er moeten in totaal uur worden gepland, verdeeld over twee semesters van 500 uur; er moeten tenminste 333 uur (bij voorkeur tenminste 500 uur) worden besteed aan jaarrekeningcontrolewerkzaamheden. 12

13 6. De volgende jaarplannen Aan het begin van het derde en het vijfde semester schrijft de stagiair wederom een jaarplan. In deze plannen komen de volgende onderwerpen aan de orde: personalia; studievoortgang; leerdoelen, waarbij aandacht wordt besteed aan kennis, vaardigheden, gedrag en houding; een beschrijving van de controleobjecten, die in het desbetreffende jaar aan de orde komen; daarbij is er vooral aandacht voor de typologische aspecten; ook wordt een aantal kwantitatieve gegevens met betrekking tot ieder controleobject gegeven; een beschrijving van de werkzaamheden, die ten behoeve van de diverse controleobjecten worden uitgevoerd; met name de toe te passen controlemethoden, -middelen en -technieken komen daarbij aan de orde, waarbij ook de plaats in het controleteam wordt aangegeven; het onderwerp, waarover in de desbetreffende semesters (waarschijnlijk) een essay wordt geschreven. Ook aan deze jaarplannen worden als bijlagen een overzicht van de verdeling van de uren per semester naar controleobjecten en ASR-onderdelen toegevoegd. Ook hier moet per semester minimaal 500 uur worden gepland. Het tweede en derde jaarplan moeten met een handtekening van de stagemeester worden goedgekeurd. Binnen zes weken na de start van een derde en vijfde semester moet het getekende plan bij het IODAD-stagebureau zijn ingediend. Alleen bij tijdige inlevering garandeert het IODAD-stagebureau dat de goedkeuring binnen de formele termijn van zes weken zal worden verleend. In bijlage 9 van deze stagegids is een voorbeeld van een inhoudsopgave voor een jaarplan opgenomen. 13

14 7. Jaarplannen algemeen op ieder van de vijf onderdelen van de controlecyclus 3 moet een redelijk aantal uren worden gepland; hierbij kan als vuistregel worden uitgegaan van 200 á 250 uur per ASR-onderdeel, verdeeld over de zes semesters; werkzaamheden en controleobjecten worden zodanig gekozen, dat deze aansluiten op de groei van het niveau van de stagiair; de groei (voor de modale stagiair is dit van assistent-accountant 4 via controleleider tot aankomend accountant) moet zichtbaar worden gemaakt: ASR 1 (planning & risicoanalyse) en 5 (oordeelsvorming en rapportage) zullen naar het einde van de praktijkstage toe steeds meer tijd vergen; ASR 2 (beoordeling AO/IC) en 4 (uitvoering jaarrekeningcontroles) zullen naar het einde van de praktijkstage toe minder tijd vergen; het karakter van de betrokkenheid verandert van zelf uitvoerend naar leidinggevend; ASR 3 (schrijven controleprogramma) zal redelijk constant blijven met wellicht een piek in het tweede jaar van de praktijkstage; in het laatste jaar van de praktijkstage moet op het niveau van aankomend accountant de gehele controlecyclus worden doorlopen bij minimaal één controleobject; andere vormen van audit (bijvoorbeeld operational, ict, forensisch, milieu, beleid of integriteit) worden gezien als een waardevolle verbreding voor een aankomend accountant. Op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek kan het IODAD-stagebureau instemmen met een afwijkende duur van een semester. De duur van de eerste vier semesters gezamenlijk is echter steeds tenminste 24 maanden. De duur van het vijfde en zesde semester gezamenlijk is steeds tenminste 12 maanden. De minimale duur van een semester is 4 maanden. Op initiatief van de stagiair of van de stagemeester kan te allen tijde een gesprek plaatsvinden met het IODAD-stagebureau over het verloop van de praktijkstage. 3 De eerste vijf ASR-onderdelen worden tezamen de controlecyclus genoemd. De controlecyclus is het geheel van werkzaamheden, gericht op het afgeven van een accountantsverklaring bij een financiële verantwoording. 4 de in de stagegids gebruikte functienamen zijn indicatief en kunnen bij verschillende auditdiensten anders worden genoemd. 14

15 8. De semesterverantwoordingen Na afloop van ieder semester schrijft de stagiair een verantwoording. De verantwoording bestaat uit de volgende onderdelen: 1. het ASR formulier (zie bijlage 8), waarin de in het semester gerealiseerde stage-uren per ASR onderdeel worden vergeleken met de geplande uren volgens het desbetreffende jaarplan; 2. een korte toelichting (maximaal één A4tje) op de belangrijkste afwijkingen van de gerealiseerde uren ten opzichte van de geplande uren; 3. een weergave van de relevante leerervaringen ten opzichte van de doelstellingen in het jaarplan; 4. een essay van 4 tot 7 pagina s ( woorden). Aan de semesterverantwoording worden de volgende bijlagen toegevoegd. De verklaring van de stagemeester. Deze heeft een gemiddelde omvang van ongeveer een A4tje. Hierin besteedt hij aandacht aan: a) de omvang en intensiteit van zijn begeleiding; b) het functioneren van de stagiair tijdens het semester (met name de gerealiseerde groei); c) het niveau dat de stagiair heeft bereikt aan het eind van het semester. Een geactualiseerd indicatief overzicht van de onderwerpen voor de essays en het corresponderende hoofdvak uit de accountantsopleiding. Een geactualiseerd overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren stage-uren tot en met het laatste door de stagemeester goedgekeurde jaarplan, verdeeld over de controleobjecten.. Een geactualiseerd overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren stage-uren tot en met het laatste door de stagemeester goedgekeurde jaarplan, verdeeld over de ASR-onderdelen. Een verklaring van authenticiteit. In ieder stageverslag is een door de stagiair ondertekende verklaring van authenticiteit opgenomen. De tekst hiervan luidt: Ik heb dit stageverslag (inclusief het essay) zelf geschreven en ik heb geen teksten opgenomen uit andere stageverslagen, scripties, overige geschriften en literatuur zonder de bron te hebben vermeld. De inhoud van dit stageverslag (inclusief het essay) komt, voor wat betreft de feiten (met uitzondering van in het kader van anonimisering gefingeerde bedrijfsgegevens) en verrichte werkzaamheden, geheel overeen met de werkelijkheid. De beschrevendoor mij uitgevoerde werkzaamheden zijn daadwerkelijk door mij verricht. Voor de op het ASR-formulier over te nemen gerealiseerde stage-uren wordt zoveel mogelijk aangesloten op de in het urenregistratiesysteem van de eigen dienst geboekte uren. De verantwoording dient binnen zes weken na afloop van het desbetreffende semester door het IODAD-stagebureau te zijn goedgekeurd. Omdat de beoordeling enige tijd vergt, moeten de verantwoordingen binnen vier weken bij het stagebureau zijn ingeleverd. Daaraan voorafgaand moet de verantwoording zijn goedgekeurd door de stagemeester. In zijn mededeling dat een verantwoording is goedgekeurd, geeft het IODAD-stagebureau expliciet aan: welk semesternummer het betreft; begin- en einddatum van het desbetreffende semester; de titel van het essay; het met het onderwerp van het essay corresponderende hoofdvak. In bijlage 9 is een voorbeeld van een inhoudsopgave voor een semesterverantwoording opgenomen. 15

Gewijzigd per 1 september 2009. Nadere voorschriften op de Praktijkstage 1

Gewijzigd per 1 september 2009. Nadere voorschriften op de Praktijkstage 1 Nadere voorschriften op de praktijkstage Gewijzigd per 1 september 2009 Nadere voorschriften op de Praktijkstage 1 Nadere Voorschriften op de Praktijkstage (ex artikel 16 Verordening op de praktijkstage)

Nadere informatie

Praktijkscriptie & Examen 2010/2011 Informatiebrochure voor stagiairs, stagebureaus en praktijkscriptiebegeleiders

Praktijkscriptie & Examen 2010/2011 Informatiebrochure voor stagiairs, stagebureaus en praktijkscriptiebegeleiders Praktijkscriptie & Examen 2010/2011 Informatiebrochure voor stagiairs, stagebureaus en praktijkscriptiebegeleiders Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Praktijkscriptie

Nadere informatie

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Zoals eerder aangekondigd starten wij dit najaar met de praktijkcasus Auditing. Na overleg met de Raad voor de praktijkopleiding en de accountantskantoren

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Stage Info. RA Praktijkopleiding 2012-2013

Stage Info. RA Praktijkopleiding 2012-2013 Stage Info RA Praktijkopleiding 2012-2013 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 5 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23902 27 augustus 2013 Verordening op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Jaarplan: Periode: X t/m X

Jaarplan: Periode: X t/m X Jaarplan: 1-2 - 3 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres :

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10906 18 april 2014 Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op

Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op Verordening inzake het examen Nederlands recht en het examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 11 december 2008 In werking getreden op 1 januari 2009

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 173 3 januari 2014 Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Verordening op de praktijkopleidingen

Verordening op de praktijkopleidingen Verordening op de praktijkopleidingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, aanhef en onderdeel j, 47, 48 en 49

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Artikel 1: Afbakening 1.1 Deze regeling is van toepassing op de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University.

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen;

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen; Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen 2017 Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 25 van de Verordening op de praktijkopleidingen; Stelt de volgende

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015

Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 Raad voor de Praktijkopleidingen Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA maart 2015 1. Inleiding Om als registeraccountant te kunnen worden ingeschreven bij de

Nadere informatie

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden. Preambule IVA opleiding en training wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Voor inschrijving in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5 Audit Charter TenneT PAGINA 2 van 5 1. Selectie en werving van de accountant De AC stelt de selectiecriteria vast op voordracht

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 30.06.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Waa de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december

Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december Verordening examen Nederlands recht en examen gedrags- en beroepsregels Zoals vastgesteld in de bijeenkomst van de Ledenvergadering op 8 december 2010. Tekst geldend op 1 september 2011 1 Verordening examen

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8336 27 maart 2013 Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv Gelet op: De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen

Toelichting op de artikelen Toelichting op de artikelen Artikel 213 Gemeentewet Artikel 213 1. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie