Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc."

Transcriptie

1 STAGEGIDS Juni 2008

2 Experience is by industry achieved And perfected by the swift course of time Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. 3

3 voorwoord Voor u ligt de aangepaste versie van de IODAD-stagegids van oktober Deze aanpassing was nodig, omdat de stageregeling met ingang van 1 september 2006 fasegewijs is veranderd. Na het van kracht worden van de laatste wijziging, per 1 september 2007, was de tijd aangebroken de gids in één keer aan te passen. Het IODAD, het samenwerkingsverband van de departementale auditdiensten, is door het Stagebestuur, dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Koninklijk NIVRA opereert, gemandateerd om de praktijkopleiding, die deel uit maakt van de opleiding tot registeraccountant, te verzorgen. In deze gids is beschreven hoe het IODAD de stage inhoud en vorm geeft. Na een algemene inleiding worden eisen aan en inhoud van de producten (stageovereenkomst, jaarplannen en semesterverantwoordingen) beschreven. Ook is er aandacht voor de praktijkscriptie, die in het laatste jaar van de stage wordt geschreven. Daarna worden de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen besproken. Tot slot komen nog enige afrondende onderwerpen aan de orde. De inhoud van deze gids is te beschouwen als het interne stagereglement van het IODAD en moet in samenhang met de brochures en regelingen van het Koninklijk NIVRA worden gelezen, met dien verstande dat de IODAD-stagegids leidend is vanwege het karakter van de organisatie. Aan kennelijke fouten in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. De gids is bestemd voor iedereen, die met de stage te maken heeft. Dat zijn in ieder geval: degenen die met het laatste gedeelte van de accountantsstudie bezig zijn, de stagiairs; registeraccountants en anderen die als stagemeester optreden; de leden van visitatiecommissies van het Stagebestuur; de registeraccountants die als scriptiebegeleider optreden; de registeraccountants die als deskundige optreden bij het praktijkexamen; directeuren van auditdiensten. Ook voor anderen die met het verschijnsel van de praktijkstage worden geconfronteerd, kan de inhoud van deze stagegids informatief zijn. Deze gids beschrijft de stage en stage-eisen in de IODAD-omgeving. Het IODAD-stagebureau accepteert onder voorwaarden ook stagiairs die niet bij een auditdienst werken. Aan hen wordt in hoofdstuk 12.6 aandacht besteed. De in deze stagegids beschreven omgeving zal waar nodig moeten worden vertaald naar hun eigen omgeving. Reacties op de inhoud van deze gids worden op prijs gesteld. Deze kunnen bij voorkeur worden doorgegeven via elektronische post op het adres Deze gids is uit praktische overwegingen in de hij-vorm geschreven. Den Haag, juni 2008 het IODAD-stagebureau: Thomas van Tiel (registeraccountant/hoofd) Sjef van den Boom (registeraccountant/beoordelaar) Karin Straver (logistiek en archivering)

4 INHOUDSOPGAVE 1. De structuur van de praktijkopleiding, de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure De inhoud van de praktijkstage Het beoordelingsproces De stageovereenkomst Het eerste jaarplan De volgende jaarplannen Jaarplannen algemeen De semesterverantwoordingen De essays De gelijkstellingsregeling De praktijkscriptie De taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen Het IODAD-stagebureau De directeur van een auditdienst De stagemeester De scriptiebegeleider en de deskundige De stagiair / de examinandus De stagiairs die niet bij een auditdienst werken De facturering van de kosten Overige onderwerpen schriftelijke vaardigheden overmacht door externe omstandigheden overige belemmeringen externe cursussen buitenstages eigendom, openbaarheid en vertrouwelijkheid beëindiging dienstverband klachtenregeling de termijnen op een rijtje geeft deze gids geen antwoord BIJLAGEN 1 Aanmeldingsformulier stage-ra (deel A en deel B) 35 2 Stageovereenkomst 37 3 In het kader van de Gelijkstellingsregeling a verklaring werkgever of verklaring meerdere werkgevers 39 b verslag van werkzaamheden 41 4 Aanmeldingsformulier stagemeester 44 5 Aanmeldingsformulier praktijkscriptie (deel A en deel B) 47 6 Voorbeeld van urenoverzicht voor ASR-onderdelen (zes semesters) 51 7 Voorbeeld van urenoverzicht voor controleobjecten (zes semesters) 52 8 Voorbeeld van ASR-formulier in verantwoording 53 9 Voorbeelden van inhoudsopgaven voor plannen en verantwoordingen 54

5 1. De structuur van de praktijkopleiding, de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure Studenten accountancy moeten alvorens in het accountantsregister van het Koninklijk NIVRA te kunnen worden ingeschreven, naast hun theoretische opleiding ook een praktijkopleiding met succes hebben afgerond. De praktijkopleiding duurt nominaal drie jaar. Zij bestaat uit een praktijkstage en uit het schrijven en verdedigen van een praktijkscriptie. In het vervolg van deze gids is de situatie beschreven zoals die van toepassing is bij een stageperiode die aanvangt met een eerste semester. Aan de gevolgen van het gebruik maken van de gelijkstellingsregeling is een aparte paragraaf (10) gewijd. De praktijkstage bestaat uit twee fasen. De eerste fase duurt twee jaar en de tweede fase duurt één jaar. Om toegelaten te worden tot het eerste jaar van de stage moet iemand: 1. toelaatbaar of toegelaten zijn tot een universitair masterprogramma dat toegang geeft tot de postinitiële (postmaster) RA-opleiding; of 2. toelaatbaar of toegelaten zijn tot de postinitiële (postmaster) RA-opleiding. Studenten, die zich voor de eerste fase willen inschrijven, moeten een aanmeldingsformulier (zie bijlage 1) met een toelatingsverklaring van de universiteit waar de postinitiële opleiding wordt gevolgd, overleggen. De aanmeldingsformulieren moeten in tweevoud worden opgestuurd. Deel A naar het Stagebestuur van het Koninklijk NIVRA. Deel B naar het IODAD-stagebureau. De postinitiële accountantsopleiding kan worden gevolgd bij de volgende universiteiten: de Universiteit van Amsterdam de Vrije Universiteit Amsterdam Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) De Universiteit van Tilburg De Universiteit Maastricht De Rijksuniversiteit Groningen Nyenrode Business Universiteit De Universiteit van de Nederlandse Antillen Bij de start van de eerste fase wordt een stageovereenkomst met de werkgever aangegaan en wordt het eerste jaarplan geschreven. In dit jaarplan geeft de stagiair een beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden en controleobjecten en van de beoogde leerervaringen gedurende het eerste jaar van de praktijkstage. De praktijkstage wordt inhoudelijk begeleid door een stagemeester. De eerste fase bestaat uit vier semesters van zes maanden. In ieder semester moet minimaal 500 uur worden besteed aan voor de stage relevante werkzaamheden. Aan het begin van het eerste en het derde semester moet een jaarplan worden geschreven waarin een beschrijving wordt gegeven van de controleobjecten en van de te verrichten werkzaamheden. Aan het eind van ieder semester wordt door de stagiair een verantwoording opgesteld. Onderdeel van de verantwoording over het tweede, derde en vierde semester is een essay over een onderwerp waarmee 5

6 de stagiair in de praktijk te maken heeft gehad. De essays moeten qua onderwerp evenwichtig worden verdeeld over de drie hoofdvakken van de accountantsopleiding. De stagemeester doet verslag van de omvang en intensiteit van zijn begeleiding en geeft een oordeel over het functioneren van de stagiair en over het bereikte niveau. Met de tweede fase van de praktijkstage (het derde jaar) kan worden gestart, wanneer alle vakken van de postinitiële (postmaster) accountantsopleiding en van de hieraan voorafgaande (master)- opleiding zijn afgelegd en alle of op één na alle tentamens zijn behaald. Er mag dus maximaal één onvoldoende blijven staan. Onder bovengenoemde vakken wordt niet verstaan een eventuele afstudeeropdracht. Dit kan bijvoorbeeld de masterscriptie zijn of een overall toets die geen onderdeel is of afzonderlijk vak betreft van de postinitiële opleiding. Ook hier moet een aanmeldingsformulier met een toelatingsverklaring van de universiteit waar de postinitiële opleiding wordt gevolgd in tweevoud worden overgelegd. De tweede fase bestaat uit twee semesters van zes maanden. Ook in deze semesters moet minimaal 500 uur worden besteed aan voor de stage relevante werkzaamheden. Ook hier moet vooraf een jaarplan en achteraf een verantwoording per semester, waaronder een essay in de vijfde semesterverantwoording, worden ingediend. Dit laatste essay moet gaan over een onderwerp uit de Leer van de Accountantscontrole. Een belangrijke eis in deze periode is dat de gehele controlecyclus moet worden doorlopen op het niveau van aankomend accountant ten aanzien van een controleobject. De controlecyclus is het geheel van werkzaamheden, gericht op het afgeven van een accountantsverklaring bij een financiële verantwoording. Een goedgekeurde semesterverantwoording blijft zes jaar geldig. De geldigheidsduur voor een met succes afgeronde eerste fase is zes jaar. Tegelijkertijd met de tweede en laatste fase van de praktijkstage kan worden gewerkt aan de vervaardiging van de praktijkscriptie. Deze dient bij voorkeur onder begeleiding van een scriptiebegeleider te worden gemaakt. Nadat van het IODAD-stagebureau een verklaring is ontvangen dat alle zes semesters met een positief resultaat zijn afgerond en aan de overige voorwaarden is voldaan, kan de kandidaat ten overstaan van een deskundige (eerste examinator) en de scriptiebegeleider (tweede examinator) het mondelinge praktijkexamen afleggen. Tot het examendossier behoren naast de praktijkscriptie ook de zes goedgekeurde semesterverantwoordingen. Bij de verdediging kunnen derhalve ook onderwerpen uit de zes semesters van de praktijkstage aan de orde komen. Het mondeling examen duurt één tot anderhalf uur. 6

7 2. De inhoud van de praktijkstage Tijdens de praktijkstage dient een stagiair in principe ervaring op te doen in wettelijke jaarrekeningcontroles bij diverse typologieën. Idealiter betreft dit handel, massaproductie, stukproductie, dienstverlening en overheid. Ook dient de stagiair ervaring op te doen met complementaire werkzaamheden. Daarbij valt te denken aan andere audits (operational, ict, forensisch, milieu, beleid of integriteit), onderzoeken met een bijzonder oogmerk (doelmatigheid of doeltreffendheid) en werkzaamheden als samensteller van een wettelijke jaarrekening. Ook bestaat er, afhankelijk van de behoefte van de stagiair, de mogelijkheid om zich te bekwamen op andere voor de functie van accountant relevante terreinen. Het realiseren van met name de typologische spreiding vergt binnen de omgeving van de rijksoverheid een bijzondere inspanningsverplichting. Deze spreiding is in het klantenpakket van een departementale auditdienst niet zo vanzelfsprekend aanwezig als in het klantenpakket van een willekeurig openbaar accountantskantoor. De optimale spreiding die binnen een ministerie kan worden gerealiseerd, moet goed zichtbaar worden gemaakt in de plannen en verantwoordingen. Het Koninklijk NIVRA stelt als ondergrens dat minimaal van de in totaal te plannen uren van de praktijkstage moeten worden besteed aan de jaarrekeningcontrole. Voor medewerkers van een auditdienst zal dat geen probleem opleveren. Het IODAD-stagebureau adviseert medewerkers, die niet bij een auditdienst werkzaam zijn dringend een buitenstage te volgen, waarin circa 350 uur aan jaarekeningcontroles wordt gepland. Deze buitenstage zou dan in de tweede fase van de stage zijn beslag moeten krijgen. Voor de modale stagiair ziet de praktijkstage er per jaarlaag globaal als volgt uit: eerste jaar: In deze periode staan de basisvaardigheden centraal. Als assistent-accountant (de basis) bekwaamt de stagiair zich in alle uitvoerende aspecten van een jaarrekeningcontrole. tweede jaar: In deze periode bestaat er ruimte voor een verbreding van de werkzaamheden. (verbreding) Naast een verdere verdieping van de uitvoerende aspecten op controleleidersniveau van een jaarrekeningcontrole, bestaat hier de mogelijkheid om ook deel te nemen aan een andere auditdiscipline. derde jaar: Het belangrijkste in dit laatste jaar is dat de stagiair laat zien dat hij als aankomend (verdieping) accountant in staat is om leiding te geven aan het proces van een volledige jaarrekeningcyclus. Bij de genoemde inhoud zullen voor de modale stagiair de volgende competenties een rol van betekenis kunnen spelen. eerste jaar: zelfstandig, kritisch, luisteren, productgericht, communicatief (mondeling), objectief; zorgvuldigheid; doener; tweede jaar: (idem eerste jaar, plus:) samenwerken, werken onder tijdsdruk, plannen, motiveren, stimuleren, onderhandelen, probleemanalyse, organiseren, flexibel, besluitvaardig, overtuigingskracht, communicatief (schriftelijk); derde jaar: (idem tweede jaar, plus:) integer, onafhankelijk, onpartijdig, vertrouwelijkheid, omgevingsbewust, delegeren, ontwikkelen medewerkers, interdisciplinair werken, rechte rug, politieke sensitiviteit, professionaliteit, netwerker. De genoemde competenties zijn richtinggevende voorbeelden. Iedere stagiair zal aansluiting zoeken bij de competenties die bij zijn auditdienst gebruikelijk zijn en op zijn persoonlijke ontwikkeling aansluiten. 7

8 De praktijkstage vindt plaats in een op leren gerichte omgeving. Een goede begeleiding door de stagemeester is daarbij van belang. Deze is mentor en coach. Leren vindt plaats op vier verschillende niveaus: kennis, vaardigheden, gedrag en houding. Bij kennis moet in het kader van de praktijkstage vooral gedacht worden aan de inhoudelijke kennis op het eindniveau van de drie hoofdvakken. Bij vaardigheden moeten we denken aan technische en communicatieve vaardigheden. De technische vaardigheden hebben te maken met het toepassen van controletechnieken en met het snel kunnen doorgronden van administratieve processen. Communicatieve vaardigheden gaan over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Dit is communicatie met opdrachtgevers, gecontroleerden en collega s. Bij gedrag moeten we denken aan zaken die voor de omgeving waarneembaar zijn, zoals samenwerken en pro-actief handelen. Bij houding begeven we ons meer op het terrein van de ethiek. Dan gaat het dus over zaken als integriteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, onkreukbaarheid. Bij houding kan ook worden gedacht aan zaken als een rechte rug houden, kritische instelling en flexibiliteit. In het begin van de praktijkstage zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Naar het einde van de praktijkstage toe nemen gedrag en houding een steeds belangrijkere plaats in. 8

9 3. Het beoordelingsproces Het IODAD-stagebureau beoordeelt de jaarplannen en de semesterverantwoordingen (inclusief essays). Bij de beoordeling wordt gelet of de stagiair heeft voldaan aan: de formele kwaliteitseisen; de materiële kwaliteitseisen. De beoordeling kan leiden tot: een goedkeuring; een voorwaardelijke goedkeuring; wordt door de stagiair tijdig, juist en volledig aan de voorwaarde(n) voldaan, dan wordt de goedkeuring op dat moment onvoorwaardelijk; een verzoek tot aanpassing van de inhoud, waarna alsnog goedkeuring kan plaatsvinden; een afkeuring op grond waarvan de praktijkstage niet kan worden voortgezet. Een belangrijke formele eis is dat de stageproducten tijdig bij het IODAD-stagebureau worden ingediend. De inlevertermijnen zijn: a. eerste jaarplan: binnen 6 weken na start praktijkstage; b. volgende jaarplannen: binnen 6 weken na start van het derde en vijfde semester c. semesterverantwoording: binnen 6 weken na afloop semester Indien een plan of verantwoording te laat wordt ingediend, heeft dit consequenties voor de termijnen. Semesters waarvoor het plan meer dan een maand na de uiterste inleverdatum (zie hierboven) wordt ingediend, krijgen automatisch een overeenkomstig latere startdatum. Verantwoordingen, die later dan drie maanden na afloop van het desbetreffende semester worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Nadat de verantwoordingen over zes semesters zijn goedgekeurd, ontvangt de stagiair een verklaring van het IODAD-stagebureau dat de praktijkstage met succes is afgerond. Mede op grond hiervan ontstaat het recht om deel te nemen aan het mondelinge praktijkexamen, waarmee de praktijkopleiding wordt afgesloten. De beoordeling door het IODAD-stagebureau van de diverse stageproducten is primair een marginale toetsing aan de kwaliteitseisen, die in deze stagegids zijn weergegeven. De aan de inzending van de stageproducten voorafgaande beoordeling door de stagemeester is een meer indringende toetsing aan de genoemde kwaliteitseisen. 9

10 4. De stageovereenkomst Aan het begin van de stage wordt door de werkgever en de stagiair een stageovereenkomst getekend, waarin de werkgever onder meer verklaart zijn medewerking te verlenen aan een goed verloop van de praktijkopleiding. Dit is een standaard verklaring (zie bijlage 2). De door de werkgever (in de meeste gevallen de directeur van de auditdienst) en de stagiair ondertekende stageovereenkomst en de daarbij behorende bijlage worden tezamen met het eerste jaarplan, dat door middel van een handtekening van de stagemeester is goedgekeurd, naar het IODAD-stagebureau gezonden. De handtekening van de directeur op de stageovereenkomst is om twee redenen van belang: het toont zijn bereidheid de stagiair zoveel mogelijk te steunen bij de uitvoering van de beschreven plannen; het toont zijn bereidheid om door het IODAD-stagebureau te maken kosten te vergoeden (zie hoofdstuk 14). De stageovereenkomst kan door zowel de werkgever als door de stagiair worden ontbonden om de volgende redenen: Uitdiensttreding stagiair; Stopzetting stage door stagebureau vanwege onvoldoende vordering; Stopzetting stage vanwege onvoldoende vordering blijkend vanuit interne beoordelingssystematiek; Aanhoudend verzuim stagiair na minimaal één schriftelijke waarschuwing door de werkgever; In geval van wederzijdse instemming van de werkgever en stagiair. Een tussentijdse beëindiging dient door de werkgever aan het stagebureau te worden gemeld. De stageovereenkomst maakt deel uit van het stagedossier. Het IODAD-stagebureau organiseert na de ontvangst van de stageovereenkomst en het eerste jaarplan een kennismakingsgesprek tussen enerzijds de stagiair en zijn stagemeester en anderzijds twee medewerkers van het stagebureau. Mochten door omstandigheden (bijvoorbeeld door verandering van functie en/of werkgever) de oorspronkelijk in het jaarplan beschreven objecten en werkzaamheden voor een aanzienlijk deel geen onderdeel meer uit kunnen maken van de stage, dan is een herziening van het jaarplan nodig. In die gevallen verdient het aanbeveling om tijdig met het IODAD-stagebureau te overleggen hoe een en ander het best kan worden aangepakt. In bijlage 9 van deze stagegids is een voorbeeld van een inhoudsopgave voor een jaarplan opgenomen. 10

11 5. Het eerste jaarplan Bij de start van de praktijkstage schrijft de stagiair een eerste jaarplan, waarin in hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de stage gaat verlopen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: personalia; werkervaring voorafgaande aan de stage; behaalde studieresultaten en beoogd studieverloop; leerdoelstellingen, waarbij aandacht wordt besteed aan kennis, vaardigheden, gedrag en houding; een globale beschrijving van de controleobjecten; deze worden voorzien van kwantitatieve gegevens zoals het financieel belang, het aantal fte s etc; er moet voldoende variëteit zijn in de controleobjecten, bij voorkeur qua typologie; een globale beschrijving van de werkzaamheden, waarbij onder meer de plaats in het controleteam wordt aangegeven; de werkzaamheden moeten evenwichtig verdeeld worden over de ASR 1 onderdelen. Bij het plannen van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het feit dat in het tweede semester een essay wordt geschreven. De onderwerpen voor het totaal aan essays moeten evenwichtig over drie hoofdvakken 2 van de accountantsopleiding worden verdeeld. Met dien verstande dat het laatste essay een onderwerp uit het hoofdvak Leer van de Accountantscontrole behandelt. Aan het jaarplan moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd: een overzicht met een verdeling van de stage-uren over de controleobjecten; ook moeten de controleobjecten van een typologische aanduiding worden voorzien (zie de eerste drie kolommen van bijlage 7); een overzicht, waarbij de 1000 stage-uren per semester worden verdeeld over de acht ASRonderdelen (zie bijlage 6); het organisatieschema van het ministerie, waarmee zichtbaar moet worden gemaakt dat de praktijkstage over de volle typologische breedte van het ministerie wordt gepland; het onderwerp, waarover in het tweede semester (waarschijnlijk) een essay wordt geschreven, inclusief vermelding van het corresponderende hoofdvak. Dit onderwerp wordt nader toegelicht: bijvoorbeeld door een nadere concretisering van de onderzoeksvraag of door een korte beschrijving van het probleem, waar een oplossing voor gezocht gaat worden; uit de beschrijving moet duidelijk blijken aan welk dilemma, risico, keuze en/of confrontatie in het essay aandacht wordt geschonken. Het staat de stagiair vrij om tijdens een lopend semester van essayonderwerp te veranderen. Dit zal zich bijvoorbeeld voordoen indien tijdens de werkzaamheden zich (onverwacht) een meer geschikt onderwerp aandient, of als het beoogde onderwerp ongeschikt blijkt. Bij een wijziging van onderwerp dient de stagiair zich ervan te vergewissen dat de randvoorwaarden met betrekking tot de onderwerpskeuze geen geweld worden aangedaan. Deze randvoorwaarden zijn: een evenwichtige verdeling van de essays over de drie hoofdvakken van de accountantsopleiding, te weten Bestuurlijke Informatieverzorging, Externe Verslaggeving en Leer van de Accountantscontrole; in het vijfde semester van de praktijkstage moet het essay een onderwerp uit het hoofdvak Leer van de Accountantscontrole behandelen; 1 ASR = Algemeen Stage Rapportage; in de bijlagen 6 en 8 staan acht ASR-onderdelen benoemd. 2 (1) Leer van de Accountantscontrole; (2) Externe Verslaggeving; (3) Bestuurlijke Informatieverzorging. 11

12 mocht onverhoopt het vijfde semesteressay een ander hoofdvak behandelen dan de Leer van de Accountantscontrole dan is de stagiair verplicht een onderwerp met betrekking tot dit hoofdvak in zijn praktijkscriptie te behandelen. In het geval het vijfde semesteressay wel een onderwerp met betrekking tot de Leer van de Accountantscontrole behandelt dan heeft de stagiair voor zijn praktijkscriptie een keuze uit alle hoofdvakken. Verder houdt de stagiair bij het samenstellen van het jaarplan met de volgende punten rekening: duidelijk moet zijn in welk semester welke werkzaamheden zijn gepland; dit om een een analyse te kunnen maken met betrekking tot de relevante verschillen tussen geplande en gerealiseerde uren in de semesterverantwoording; er moeten in totaal uur worden gepland, verdeeld over twee semesters van 500 uur; er moeten tenminste 333 uur (bij voorkeur tenminste 500 uur) worden besteed aan jaarrekeningcontrolewerkzaamheden. 12

13 6. De volgende jaarplannen Aan het begin van het derde en het vijfde semester schrijft de stagiair wederom een jaarplan. In deze plannen komen de volgende onderwerpen aan de orde: personalia; studievoortgang; leerdoelen, waarbij aandacht wordt besteed aan kennis, vaardigheden, gedrag en houding; een beschrijving van de controleobjecten, die in het desbetreffende jaar aan de orde komen; daarbij is er vooral aandacht voor de typologische aspecten; ook wordt een aantal kwantitatieve gegevens met betrekking tot ieder controleobject gegeven; een beschrijving van de werkzaamheden, die ten behoeve van de diverse controleobjecten worden uitgevoerd; met name de toe te passen controlemethoden, -middelen en -technieken komen daarbij aan de orde, waarbij ook de plaats in het controleteam wordt aangegeven; het onderwerp, waarover in de desbetreffende semesters (waarschijnlijk) een essay wordt geschreven. Ook aan deze jaarplannen worden als bijlagen een overzicht van de verdeling van de uren per semester naar controleobjecten en ASR-onderdelen toegevoegd. Ook hier moet per semester minimaal 500 uur worden gepland. Het tweede en derde jaarplan moeten met een handtekening van de stagemeester worden goedgekeurd. Binnen zes weken na de start van een derde en vijfde semester moet het getekende plan bij het IODAD-stagebureau zijn ingediend. Alleen bij tijdige inlevering garandeert het IODAD-stagebureau dat de goedkeuring binnen de formele termijn van zes weken zal worden verleend. In bijlage 9 van deze stagegids is een voorbeeld van een inhoudsopgave voor een jaarplan opgenomen. 13

14 7. Jaarplannen algemeen op ieder van de vijf onderdelen van de controlecyclus 3 moet een redelijk aantal uren worden gepland; hierbij kan als vuistregel worden uitgegaan van 200 á 250 uur per ASR-onderdeel, verdeeld over de zes semesters; werkzaamheden en controleobjecten worden zodanig gekozen, dat deze aansluiten op de groei van het niveau van de stagiair; de groei (voor de modale stagiair is dit van assistent-accountant 4 via controleleider tot aankomend accountant) moet zichtbaar worden gemaakt: ASR 1 (planning & risicoanalyse) en 5 (oordeelsvorming en rapportage) zullen naar het einde van de praktijkstage toe steeds meer tijd vergen; ASR 2 (beoordeling AO/IC) en 4 (uitvoering jaarrekeningcontroles) zullen naar het einde van de praktijkstage toe minder tijd vergen; het karakter van de betrokkenheid verandert van zelf uitvoerend naar leidinggevend; ASR 3 (schrijven controleprogramma) zal redelijk constant blijven met wellicht een piek in het tweede jaar van de praktijkstage; in het laatste jaar van de praktijkstage moet op het niveau van aankomend accountant de gehele controlecyclus worden doorlopen bij minimaal één controleobject; andere vormen van audit (bijvoorbeeld operational, ict, forensisch, milieu, beleid of integriteit) worden gezien als een waardevolle verbreding voor een aankomend accountant. Op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek kan het IODAD-stagebureau instemmen met een afwijkende duur van een semester. De duur van de eerste vier semesters gezamenlijk is echter steeds tenminste 24 maanden. De duur van het vijfde en zesde semester gezamenlijk is steeds tenminste 12 maanden. De minimale duur van een semester is 4 maanden. Op initiatief van de stagiair of van de stagemeester kan te allen tijde een gesprek plaatsvinden met het IODAD-stagebureau over het verloop van de praktijkstage. 3 De eerste vijf ASR-onderdelen worden tezamen de controlecyclus genoemd. De controlecyclus is het geheel van werkzaamheden, gericht op het afgeven van een accountantsverklaring bij een financiële verantwoording. 4 de in de stagegids gebruikte functienamen zijn indicatief en kunnen bij verschillende auditdiensten anders worden genoemd. 14

15 8. De semesterverantwoordingen Na afloop van ieder semester schrijft de stagiair een verantwoording. De verantwoording bestaat uit de volgende onderdelen: 1. het ASR formulier (zie bijlage 8), waarin de in het semester gerealiseerde stage-uren per ASR onderdeel worden vergeleken met de geplande uren volgens het desbetreffende jaarplan; 2. een korte toelichting (maximaal één A4tje) op de belangrijkste afwijkingen van de gerealiseerde uren ten opzichte van de geplande uren; 3. een weergave van de relevante leerervaringen ten opzichte van de doelstellingen in het jaarplan; 4. een essay van 4 tot 7 pagina s ( woorden). Aan de semesterverantwoording worden de volgende bijlagen toegevoegd. De verklaring van de stagemeester. Deze heeft een gemiddelde omvang van ongeveer een A4tje. Hierin besteedt hij aandacht aan: a) de omvang en intensiteit van zijn begeleiding; b) het functioneren van de stagiair tijdens het semester (met name de gerealiseerde groei); c) het niveau dat de stagiair heeft bereikt aan het eind van het semester. Een geactualiseerd indicatief overzicht van de onderwerpen voor de essays en het corresponderende hoofdvak uit de accountantsopleiding. Een geactualiseerd overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren stage-uren tot en met het laatste door de stagemeester goedgekeurde jaarplan, verdeeld over de controleobjecten.. Een geactualiseerd overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren stage-uren tot en met het laatste door de stagemeester goedgekeurde jaarplan, verdeeld over de ASR-onderdelen. Een verklaring van authenticiteit. In ieder stageverslag is een door de stagiair ondertekende verklaring van authenticiteit opgenomen. De tekst hiervan luidt: Ik heb dit stageverslag (inclusief het essay) zelf geschreven en ik heb geen teksten opgenomen uit andere stageverslagen, scripties, overige geschriften en literatuur zonder de bron te hebben vermeld. De inhoud van dit stageverslag (inclusief het essay) komt, voor wat betreft de feiten (met uitzondering van in het kader van anonimisering gefingeerde bedrijfsgegevens) en verrichte werkzaamheden, geheel overeen met de werkelijkheid. De beschrevendoor mij uitgevoerde werkzaamheden zijn daadwerkelijk door mij verricht. Voor de op het ASR-formulier over te nemen gerealiseerde stage-uren wordt zoveel mogelijk aangesloten op de in het urenregistratiesysteem van de eigen dienst geboekte uren. De verantwoording dient binnen zes weken na afloop van het desbetreffende semester door het IODAD-stagebureau te zijn goedgekeurd. Omdat de beoordeling enige tijd vergt, moeten de verantwoordingen binnen vier weken bij het stagebureau zijn ingeleverd. Daaraan voorafgaand moet de verantwoording zijn goedgekeurd door de stagemeester. In zijn mededeling dat een verantwoording is goedgekeurd, geeft het IODAD-stagebureau expliciet aan: welk semesternummer het betreft; begin- en einddatum van het desbetreffende semester; de titel van het essay; het met het onderwerp van het essay corresponderende hoofdvak. In bijlage 9 is een voorbeeld van een inhoudsopgave voor een semesterverantwoording opgenomen. 15

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie