Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC Versie: Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC Versie: Definitief

2 Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 2 van 47

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Opdracht Doelstelling Object van onderzoek en afbakening van het te onderzoeken gebied Opdracht Onderzoeksvragen...8 Hoofdstuk 2 Proces van onderzoek Organisatie van het onderzoek Teamsamenstelling en taakverdeling Overige betrokkenen Werkwijze Vooronderzoek Veldwerk Rapportage...10 Hoofdstuk 3 Relevante kaders (w.o. wet- en regelgeving) Definitie Beleidskader Subsidieverstrekkers Regeling budgethouderschap en financieel mandaat Regelingen financiën, treasury en interne controle Beoordelingskader...14 Hoofdstuk 4 Bevindingen Algemeen Subsidiefasen: Signaleren en aanvragen Subsidiefasen: Besteden en verantwoorden Overige bevindingen...24 Hoofdstuk 5 Conclusies...27 Hoofdstuk 6 Aanbevelingen...29 Hoofdstuk 7 Nawoord Bijlage I. Bijlage II. Zienswijze dagelijks bestuur...31 Rekenkamercommissie...33 Bij het onderzoek betrokken medewerkers...34 Enquêteformulier...36 Bijlage III. Overzicht subsidieregelingen...38 Bijlage IV. Overzicht projecten met subsidieverstrekkers...40 Bijlage V. Overzicht inkomsten...42 Bijlage VI. Kaders financiën, treasury en IC...44 Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 3 van 47

4 Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 4 van 47

5 Inleiding In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de procesgang rondom de verwerving van subsidies. Met de verwerving van subsidies streeft het waterschap ernaar om de lastendruk voor zijn belastingplichtigen zo laag mogelijk te houden. In het bijzonder bij de realisatie van projecten worden in veel gevallen betekenisvolle inkomsten (subsidies en medefinanciering) geraamd. Het onderzoek van de rekenkamercommissie richt zich dan ook op het proces en de daarin opgenomen beheersmaatregelen van de daadwerkelijke verwerving van de geraamde subsidie-inkomsten. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk wordt de onderzoeksopdracht concreet afgebakend, waarna in hoofdstuk 2 het onderzoeksproces wordt toegelicht. Relevante tekstpassages van in- en externe wet- en regelgeving zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de onderzoeksbevindingen, waaruit in hoofdstuk 5 de conclusies kort worden samengevat per onderzoeksvraag. De aanbevelingen zijn in hoofdstuk 6 opgenomen. In hoofdstuk 7 is de zienswijze van het dagelijks bestuur opgenomen, waarna het rapport is afgesloten met een nawoord van de rekenkamercommissie. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 5 van 47

6 Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 6 van 47

7 Hoofdstuk 1 Opdracht 1.1 Doelstelling Het rekenkameronderzoek richt zich op de toetsing van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de getroffen beheersmaatregelen (AO/IC: administratieve organisatie 1 en interne controle 2 ) op het terrein van de verwerving van subsidies en de volledigheid van de realisatie van toegezegde subsidies. 1.2 Object van onderzoek en afbakening van het te onderzoeken gebied Het verwerven van subsidie-inkomsten en het verkrijgen van medefinanciering van projecten is een onderwerp met een financieel en een maatschappelijk belang. In toenemende mate worden projecten in samenwerking met andere partijen uitgevoerd. Om dit tot een goed einde te brengen dient de projectorganisatie en het beheerssysteem hiervoor op orde te zijn. Vooral Europese subsidieverstrekkers stellen strikte eisen aan projectrealisatie en rapportage. Om de toegekende subsidie maximaal uitgekeerd te krijgen moet het waterschap voldoen aan de subsidievoorwaarden. Welke risico s het waterschap loopt bij reeds toegekende subsidies en welke beheersmaatregelen hiervoor getroffen zijn is object van onderzoek. Binnen de kaders van het onderzoek vallen: a) Het beoordelen van de risico s in het proces van subsidieverwerving; biedt de opzet van het proces voldoende waarborgen dat de subsidiemogelijkheden optimaal worden benut. b) Het toetsen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beheersmaatregelen van de AO/IC op het terrein van de volledigheid van de realisatie van inmiddels toegezegde subsidies per 1 juni 2007 (peildatum). c) Het beoordelen van reeds afgeronde projecten waarop minder subsidie is ontvangen dan vooraf werd aangenomen. d) Het beoordelen of onderzoek heeft plaatsgevonden naar de subsidiemogelijkheden. Buiten de kaders van het onderzoek vallen projecten en/of activiteiten: - waarvoor subsidies na 1 juni 2007 zijn toegezegd; - waarbij geen sprake is van subsidiëring maar van medefinanciering door derden op basis van een onderling vooraf overeengekomen verdeelsleutel (werkzaamheden voor derden); - waarvan de uitgaven medegefinancierd worden middels fiscale tegemoetkomingen c.q. faciliteiten (o.a. personeelsopleidingen en leaseconstructies). 1 Administratieve organisatie (AO): Alle activiteiten die betrekking hebben op het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, het verstrekken van gerichte informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en beheersen van een organisatie evenals het afleggen van verantwoording. 2 Interne controle (IC): De controle op de oordeelsvorming en activiteiten van anderen om de organisatie te kunnen besturen, mits deze controle door of namens de leiding van de organisatie wordt uitgevoerd. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 7 van 47

8 1.3 Opdracht De opdracht luidt als volgt: Beoordeel het proces van subsidieverwerving en toets de beheersmaatregelen op het terrein van de realisatie van de volledigheid van de toegezegde subsidies, teneinde een oordeel te vormen over de beheersing van de risico s van geen of niet-volledige subsidieuitkering. 1.4 Onderzoeksvragen De concrete vragen waarop het onderzoek is gebaseerd: Biedt het proces van subsidieverwerving voldoende waarborgen dat de subsidiemogelijkheden optimaal worden benut? Voldoet de projectadministratie van de betreffende subsidiabele projecten aan de door de subsidieverstrekker(s) geformuleerde eisen? Verloopt de projectrealisatie conform de door de subsidieverstrekker(s) geformuleerde eisen (zoals termijnen e.d.)? Stuurt men op de kritische punten uit de subsidievoorwaarden? Verloopt de procedure ten aanzien van de subsidie-inning uniform, gestructureerd en controleerbaar? Wordt adequaat actie ondernomen op vragen, eisen van de subsidieverstrekker? Doen zich knelpunten voor bij de realisatie van subsidiegelden? Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 8 van 47

9 Hoofdstuk 2 Proces van onderzoek 2.1 Organisatie van het onderzoek Teamsamenstelling en taakverdeling Het onderzoek is uitgevoerd door een intern onderzoeksteam. De eindverantwoordelijkheid en kwaliteitsbewaking voor het uitgevoerde onderzoek berust bij de onderzoeksmanager. Hierbij is de volgende rolverdeling afgesproken. Functie Taak Onderzoeksmanager Kwaliteitsbewaking en communicatie richting opdrachtgever Hoofdonderzoeker Verzamelen, verkrijgen, vastleggen van gegevens en bewerken, analyseren en interpreteren van informatie als ook aansturing werkzaamheden en zorgen voor communicatie en afstemming met onderzoeksmanager, onderzoekers en betrokkenen bij het onderzoek Onderzoeker Verzamelen, verkrijgen, vastleggen van gegevens en bewerken, analyseren en interpreteren van informatie Overige betrokkenen In het kader van dit onderzoek worden naast een aantal procesmedewerkers ook de projectleiders en budgethouders betrokken. Een overzicht van de geïnterviewde en overig betrokken medewerkers is in Bijlage I opgenomen. 2.2 Werkwijze Onderstaand wordt op hoofdlijnen uiteengezet welke stappen en activiteiten zijn uitgevoerd in dit onderzoek Vooronderzoek In de periode van het vooronderzoek zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Het verzamelen en op hoofdlijnen bestuderen van relevante basisgegevens ten behoeve van het nader inkaderen van de onderzoeksopdracht, het opstellen van het normenkader (van toepassing zijnde in- en externe regelgeving) en het opstellen van de capaciteitsplanning voor het uitvoeren van het onderzoek, resulterend in een plan van aanpak van het onderzoek van de rekenkamercommissie Veldwerk Middels een onderzoeksbrief heeft de rekenkamercommissie het MO (managementoverleg, inmiddels directieteam) in kennis gesteld van het onderzoek, waarbij deze haar medewerking heeft toegezegd. Vervolgens is uit de financiële administratie een overzicht opgesteld van de lopende investeringsprojecten waarbij sprake is van begrote inkomsten. Middels een aselecte steekproef zijn uiteindelijk 37 projecten uit de totale populatie van 92 projecten in het onderzoek betrokken. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 9 van 47

10 De budgethouders en projectleiders van de tot de steekproef behorende projecten zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek en zijn dringend verzocht de enquête in te vullen (zie Bijlage II). Alle geënquêteerden hebben hun medewerking verleend aan het onderzoek. Met de 37 onderzochte projecten is een totale geraamde investering gemoeid van ruim 62 miljoen (35% van het totale investeringsvolume en 47% van het investeringsvolume dat mede gefinancierd wordt middels (subsidie)inkomsten). De geraamde kosten van de onderzochte projecten variëren van tot ruim 12,5 miljoen en bedragen gemiddeld 1,7 mln. De totaal geraamde (subsidie)inkomsten van de onderzochte projecten bedragen ruim 35 miljoen (89% van het totaal aan (subsidie)inkomsten). De geraamde inkomsten van de onderzochte projecten variëren van tot ruim 8 miljoen en bedragen gemiddeld Voor een overzicht van de in het onderzoek betrokken projecten, de betreffende subsidieverstrekkers en de inkomstenstromen wordt verwezen naar Bijlage IV en Bijlage V. Voor zover de ingeleverde enquête daartoe aanleiding gaf is bij de betrokkenen navraag gedaan. Verder zijn met een aantal functionarissen interviews gehouden betreffende voor het onderzoek relevante onderwerpen met betrekking tot (de borging van) het proces van subsidiesignalering, -aanvraag, -besteding en -verantwoording Rapportage Na afronding van het veldonderzoek is een eerste concept-onderzoeksrapport opgesteld. Na behandeling hiervan in de rekenkamercommissie is het conceptrapport voorgelegd aan voor het onderzochte proces verantwoordelijke medewerkers met het verzoek het rapport te controleren op feitelijke onjuistheden en onvolledigheden. Na deze consultatieronde is door de secretaris in samenspraak met de voorzitter een definitief rapport opgesteld waarin de gesignaleerde onvolkomenheden zijn hersteld. Dit rapport is voorgelegd aan het dagelijks bestuur met het verzoek om een schriftelijke zienswijze op het rapport te leveren. De zienswijze van het dagelijks bestuur is met een nawoord van de rekenkamercommissie integraal opgenomen in het rapport. De definitieve versie van het rapport wordt, voorzien van de zienswijze van het dagelijks bestuur en een nawoord, van de rekenkamercommissie, ter behandeling aangeboden aan het algemeen bestuur van het waterschap. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 10 van 47

11 Hoofdstuk 3 Relevante kaders (w.o. wet- en regelgeving) In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens het relevante kader van wet- en regelgeving nader toegelicht, als mede het beoordelingskader van dit onderzoek waarna in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bevindingen uit het onderzoek getoetst aan het kader en de onderzoeksvragen. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het van belang een goed beeld te hebben van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De voor het onderzoek van toepassing zijnde relevante passages zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Dit is verder aangevuld met een beoordelingskader dat gebruikt is in het verdere onderzoek. Dit beoordelingskader is gebaseerd op literatuurstudie en vergelijkbare studies en aangepast naar de situatie van het waterschap. 3.1 Definitie Subsidies worden door de subsidieverstrekker verstrekt om een bepaalde, door de subsidieverstrekker gewenste ontwikkeling te stimuleren. In het kader van dit onderzoek wordt onderstaande verruimde aangevulde definitie van subsidies uit de Wet bestuursrecht gehanteerd: De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan of vergelijkbaar rechtspersoon verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan voor aan dat bestuursorgaan of rechtspersoon geleverde goederen of diensten. 3.2 Beleidskader Subsidieverstrekkers De belangrijkste verstrekkers van subsidies zijn de Provincie, het Rijk en de Europese Unie. Ook fondsen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidies verstrekken. Het is dan ook erg moeilijk een volledig en actueel beeld van de subsidiemogelijkheden te verkrijgen en te behouden. Een kanttekening hierbij is dat bij een aantal regelingen de subsidieverstrekker actief op zoek gaat naar waterschappen. De subsidieverstrekker heeft er immers belang bij dat de subsidies worden aangevraagd; men wil ten slotte de realisatie van de beleidsdoelen door middel van subsidies stimuleren. Subsidies worden aan het waterschap verstrekt voor specifieke doelen die op lokaal of regionaal niveau moeten worden gerealiseerd. Het waterschap is verantwoordelijk voor de rechtmatige (en doelmatige) uitvoering van de subsidie en dient hiervoor verantwoording af te leggen aan de betrokken verstrekker. Het waterschap is gehouden aan de specifieke subsidievoorwaarden en is dus niet vrij in de aanwending van de subsidie. Een verstrekker blijft verantwoordelijk voor de rechtmatigheid (en doelmatigheid) van de besteding van de gelden. Voor het verkrijgen van redelijke zekerheid over de rechtmatigheid kan de verstrekker zelf controles ter plaatse bij het waterschap uitvoeren (de eigen waarneming inclusief boekenonderzoek), of (slechts) informatie die het waterschap verstrekt beoordelen. Veelal is een specifieke accountantsverklaring vereist. Financiering vanuit Europa aan de lidstaten brengt in de regel zeer gedetailleerde verantwoordingseisen met zich mee voor de ontvanger. Vaak worden deze subsidies via Rijk en provincie verdeeld, waarbij dus ook aan Rijk en provincie verantwoording worden afgelegd. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 11 van 47

12 De provincie Noord-Brabant verstrekt aan de Brabantse waterschappen subsidies voor bepaalde activiteiten. Verder is de provincie als doorgeefluik betrokken bij een aantal subsidiestromen. Hoewel het, zoals eerder aangeven, moeilijk is een volledig en actueel beeld van de subsidiemogelijkheden te verkrijgen is er ten behoeve van het onderzoek een tabel opgesteld met de belangrijkste subsidiestromen en de daaraan verbonden voorwaarden Dit overzicht is in Bijlage III opgenomen Regeling budgethouderschap en financieel mandaat In de regeling budgethouderschap en financieel mandaat is ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de budgethouder op het gebied van subsidies onderstaande opgenomen in: Artikel 1 lid b: mandaat: de bevoegdheid om in naam van het Dagelijks Bestuur een besluit te nemen tot het aangaan van een overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten en/of aanneming c.q. gunning van werken; Artikel 1 lid k: budgethouder: de functionaris die door (onder)mandaat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen om binnen het vastgestelde afdelingsbudget voor zijn/haar organisatiedeel overeenkomsten aan te gaan, activiteiten te ontplooien en prestaties te realiseren ten aanzien van de onder zijn/haar taak- of productverantwoordelijkheid vallende product(en); Artikel 1 lid m: producten: de vastgestelde en als zodanig in de begroting opgenomen beleidsvelden, beleids-, beheer- en werkplanproducten. Hiertoe worden mede gerekend de investeringen gedurende de begrotingsjaren waarbinnen de realisatie van de investering valt; Artikel 4 lid d: [..] de budgethouder de verantwoordelijkheid heeft aan te tonen dat de maximale subsidies en inkomsten gegenereerd worden; Artikel 9 lid d: de budgethouder is verantwoordelijk voor de uitgaven respectievelijk de inkomsten die voortvloeien uit de door hem aangegane overeenkomsten; Artikel 9 lid e: de budgethouder is verplicht [..] te rapporteren; Artikel 9 lid f: de budgethouder verstrekt het hoofd van de afdeling Financiën alle gegevens en stukken die nodig zijn voor een juiste verzorging van de financiële administratie, de begrotingsbewaking en de (jaar)verslaggeving; Artikel 9 lid g: de budgethouder laat de op een product betrekking hebbende financiële verplichtingen en vorderingen intracomptabel vastleggen, zodat te allen tijde de actuele stand van de budgetten duidelijk is. Artikel 9 lid i: De leden a t/m h zijn voor projecten onverlet van toepassing met dien verstande dat overal waar in de leden sprake is van product, deze door de budgethouder eveneens gelezen dient te worden als project. In dezelfde regeling is ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectleider op het gebied van subsidies onderstaande opgenomen in: Artikel 1 lid w: projectleider: de functionaris die volgens de notitie projectmatig werken middels een Projectopdrachtformulier (POF) door de opdrachtgever en het hoofd van de projectverantwoordelijke afdeling verantwoordelijk is gesteld voor het welslagen van het project De projectleider is niet per definitie de budgethouder, tenzij via (onder)mandaat geregeld. Artikel 1 lid x: project: de organisatiestructuur die analoog aan de notitie projectmatig werken als zodanig opgezet is om met een éénmalig karakter een eenduidig te definiëren product op te leveren, met inzet van een apart toegekend budget. Artikel 5 Een projectleider heeft slechts bevoegdheden in het kader van budgethouderschap indien deze door (onder)mandaat zijn verkregen conform de Mandaatregeling Regelingen financiën, treasury en interne controle Binnen het werkveld financiën, treasury en interne controle is een aantal regelingen actueel waarbij ten aanzien van subsidies en projectadministratie de relevante passages integraal zijn opgenomen in Bijlage VI. De voor het onderzoek essentiële passages zijn onderstaand weergegeven: Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 12 van 47

13 Uit Nota financieel beleid Risicoparagraaf: Volledigheidshalve kan hierbij worden opgemerkt dat bij de toekenning van subsidies het uitgangspunt van goed koopmanschap wordt gehanteerd. Dit leidt ertoe dat binnen het waterschap het niet toekennen van subsidies altijd als een risico is afgedekt en dus niet in de risicoparagraaf opgenomen hoeft te worden. Uit Treasurystatuut: Diverse artikelen vanuit de verantwoordelijkheid voor de treasuryfunctie en de te onderkennen deelfuncties: het beheersen en inzichtelijk maken van de volgende financiële risico s: renterisico s, kredietrisico s, interne liquiditeitsrisico s, koersrisico s en valutarisico s; het opzetten en onderhouden van een goed en efficiënt functionerende infrastructuur voor het beheer van de geldstromen en posities; het registreren van transacties in de administratie; het vormen van adequate dossiers van plannen, nota s, besluiten, transacties, handelingen e.d.; een goede interne en externe informatievoorziening over de uitvoering van de treasuryfunctie. het bijdragen aan het bereiken van een financiële balansstructuur die dienstbaar is aan de doelstellingen van het waterschap; het door middel van een goede toegang tot de (Europese) geld en kapitaalmarkten veilig stellen van de financierbaarheid van het waterschap zodat op elk gewenst moment middelen kunnen worden aangetrokken; ten opzichte van de taken die in het reglement aan het waterschap zijn opgedragen heeft de treasuryfunctie een ondersteunende rol. Treasury volgt en is dienstbaar aan deze taken (servicecentrum); de uitvoering van de treasuryfunctie voegt geen financiële risico s toe aan degene die zijn verbonden aan de uitvoering van de taken die in het reglement aan het waterschap zijn opgedragen, maar is er op gericht toekomstige risico s te verminderen of te verschuiven; bij de uitvoering van de treasuryfunctie worden financiële risico s zo veel mogelijk vermeden; Uit Besluit werkzaamheden kassier Alle opdrachten tot inning van gelden worden individueel naar uiterste vervaldatum geregistreerd. Alle ontvangen bedragen worden in deze registratie afgeboekt. Alle ontvangen bedragen waarvoor geen opdracht tot inning is ontvangen, worden onverminderd de verplichting tot directe registratie, gemeld aan het hoofd van de afdeling Financiën. Uit de functiebeschrijving assistent project-administrateur: Verwerft en onderhoudt kennis op het gebied van subsidiemogelijkheden; Toetst beleids- en projectvoorstellen op de subsidiemogelijkheden; Levert een bijdrage aan de verwerking en bewaking van de subsidies in de financiële administratie; Voert in en verwerkt de gegevens van de projectadministratie; Bewaakt het subsidiegedeelte (budget) voor exploitatie- en investeringsprojecten; Geeft advies met betrekking tot projectadministratie; Neemt beslissingen bij het toetsen van beleid op subsidiemogelijkheden, bij de advisering ten aanzien van de projectadministratie [..]; Is verantwoording schuldig aan het afdelingshoofd over de kwaliteit van de coördinatie van de subsidiewerkzaamheden, de projectadministratie, interne controle [..]; Algemeen administratief-technische kennis op het gebied van subsidies; Heeft inzicht in subsidiemogelijkheden; Heeft vaardigheid in het geven van advies met betrekking tot projectadministratie. Uit de functiebeschrijving Treasurer / Project-administrateur Werkt projectadministratie uit en onderhoudt deze; Verzorgt de afstemming tussen project- en financiële administratie; Neemt beslissingen bij het coördineren van de werkzaamheden, [..] en bij het uitwerken van de projectadministratie; Heeft vaardigheid in het opzetten en onderhouden van een projectadministratie; Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 13 van 47

14 3.3 Beoordelingskader Het subsidieproces verloopt fasegewijs. De rekenkamercommissie onderscheidt de volgende fasen: Signaleren, aanvragen, besteden en verantwoorden. Voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de getroffen beheersmaatregelen van het proces dat samenhangt met het signaleren, aanvragen, besteden en verantwoorden van subsidies is een referentiemodel uitgewerkt. In dit referentiemodel zijn naast de processtappen bovendien een aantal bijkomende aspecten opgenomen die ook relevant worden geacht voor een adequate verwerving van subsidies. Hieronder zijn de processtappen en de overige aspecten, met daaraan gerelateerde normen verder uitgewerkt. Signaleren Voor deze processtap is het relevant dat het waterschap op de hoogte is van de van toepassing zijnde subsidiemogelijkheden. Tevens dient het waterschap inzicht te hebben in de specifieke subsidievoorwaarden om tot een goed onderbouwd oordeel te kunnen komen of het aanvragen van de subsidie zinvol is of niet. De toetsvragen zijn: - Zijn alle relevante subsidiemogelijkheden in beeld? - Vindt een gestructureerde afweging plaats of de subsidie wel of niet wordt aangevraagd? Bij deze afweging speelt naast een kosten baten analyse van de subsidie ook het vermogen van het waterschap om aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen een rol. Aanvragen In deze fase is het van belang dat de subsidie op de juiste wijze wordt aangevraagd. Kennis van de subsidievoorwaarden en een goed contact met de subsidieverstrekker is hierbij een belangrijke voorwaarde. De toetsvragen zijn: - Is het waterschap goed op de hoogte van de relevante subsidievoorwaarden? - Komen de aanvragen voor subsidies overeen met de toekenningen door de subsidieverstrekker? Besteden en verantwoorden Een subsidie wordt doorgaans (achteraf) verstrekt om te besteden aan de door de subsidieverstrekker gewenste activiteiten. Er zal dus besteding moeten plaatsvinden en nagenoeg altijd dient hierover verantwoording te worden afgelegd aan de subsidieverstrekker. In deze fase hoort ook het evalueren van het gebruik van de subsidie. De toetsvragen zijn: - Wordt de subsidie besteed in overeenstemming met het bijbehorende beleidsdoel? - Hoe wordt na de toekenning van een subsidie toegezien op het blijvend voldoen aan de voorwaarden en is de administratie zodanig ingericht dat zonder veel extra inspanningen kan worden voldaan aan de subsidievoorwaarden? - Worden de subsidies en de bijbehorende processen structureel geëvalueerd om te leren en te verbeteren? Overige aspecten Naast bovenstaande processtappen zijn er nog een aantal zaken waarvan de rekenkamercommissie verwacht dat ze zijn ingevuld. Zo is het van belang dat het waterschap een goed contact heeft met de verstrekkers van subsidies en dat hun doelen helder zijn. Daarnaast is een goed contact met andere relevante partijen (bijvoorbeeld andere waterschappen, de Unie van Waterschappen, gemeenten en eventuele ingehuurde specialisten) belangrijk om van te kunnen leren. Bovendien vindt de rekenkamercommissie Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 14 van 47

15 het vanzelfsprekend dat het bestuur van het waterschap naar behoren wordt geïnformeerd met betrekking tot de subsidietrajecten. De toetsvragen zijn: - Op welke wijze is er contact met andere relevante partijen en wat leert men van deze partijen? - Hoe wordt het bestuur van het waterschap geïnformeerd? - Hoe vindt binnen het waterschap de ondersteuning van subsidietrajecten (bijvoorbeeld door de afdeling Financiën) plaats en is er sprake van een heldere rolverdeling? - Hoe is de overdracht en de vervanging van verantwoordelijkheden voor subsidietrajecten geregeld? Mede met de in Bijlage II opgenomen enquête wordt getracht zoveel mogelijk de vragen van het in deze paragraaf beschreven beoordelingskader te beantwoorden. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 15 van 47

16 Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 16 van 47

17 Hoofdstuk 4 Bevindingen In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit het onderzoek weergegeven. Allereerst worden in paragraaf 4.1. de algemene bevindingen weergegeven die van toepassing zijn op het gehele subsidieproces, waarna in paragraaf 4.2 en 4.3 de bevindingen gepresenteerd worden die samenhangen met de verschillende fasen in het subsidietraject en met de resultaten van de enquête. Tot slot worden in paragraaf 4.4 de overige bevindingen weergegeven. 4.1 Algemeen De bevindingen in deze paragraaf hebben betrekking op het gehele subsidietraject en hebben daardoor een brede reikwijdte. Kader Aa en Maas kent geen vastgesteld beleid rondom externe subsidies. Ook zijn structuren of procedures die het proces rondom subsidieverwerving zouden kunnen stroomlijnen niet aangetroffen. De structuur voor het projectmatig werken vormt, samen met de hiërarchische structuren en verantwoordingslijnen die behoren bij de gekozen organisatiestructuur, het enige kader waarbinnen de subsidies worden gesignaleerd, aangevraagd, besteed en verantwoord. Hoewel hiermee niet wordt aangetoond dat subsidietrajecten niet goed verlopen, kan wel worden vastgesteld dat het proces van subsidieverwerving op dit moment erg kwetsbaar is vanwege het ontbreken van een goede organisatie van de werkzaamheden. Centrale ondersteuning Vanaf 1 juli 2004 tot 1 januari 2007 is voor de verwerving van subsidies en de voorbereiding en begeleiding van subsidietrajecten een extern bureau ingeschakeld. De samenwerking met dit bureau is per 1 januari 2007 niet verlengd in verband met het voornemen van het waterschap om een subsidiespecialist in dienst te nemen. Voor de volledigheid wordt vermeld dat met het bureau is afgesproken dat de per genoemde datum lopende subsidietrajecten door dit bureau zullen worden afgewikkeld. Uit een nadere juridische analyse van de overeenkomst met het externe bureau kan overigens worden geconcludeerd dat er sprake was van een eenzijdig naar het externe bureau toegeschreven contract. Het verwachtingspatroon van de medewerkers ten aanzien van de te leveren dienstverlening week af van wat er in het contract was opgenomen. Als gevolg hiervan dienden medewerkers van het waterschap meer werkzaamheden zelf te verrichten dan aanvankelijk ingeschat werd. Kennelijk was binnen de organisatie onvoldoende duidelijk wat van de extern adviseur mocht worden verwacht. In de Begroting 2007, is voor het aantrekken van de subsidiespecialist 1 fte formatie opgenomen. De invulling hiervan is in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie doorgeschoven naar De subsidiespecialist is inmiddels geworven en zal per 1 januari 2008 de functie vervullen. De taken en verantwoordelijkheden van de subsidiespecialist zijn als volgt omschreven: Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 17 van 47

18 Deze medewerker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het kennisveld subsidies. Daartoe behoort het inventariseren van alle voor het waterschap beschikbare externe subsidiebronnen alsmede de coördinatie binnen het waterschap van de aanmelding van externe programmafinancieringen. Verder initieert en organiseert deze medewerker projecten tussen waterschap, andere overheden en doelgroepen om te komen tot structurele samenwerking op regionaal, landelijk en Europees niveau en formuleert beleid rondom subsidies. De medewerker adviseert projectleiders en budgethouders over de afhandeling van subsidieaanvragen en voert deze werkzaamheden in geval van complexe aanvragen zelf uit. Betrokkene ontwikkelt een netwerk rondom het thema subsidiemanagement. Bron: Vacaturetekst subsidiespecialist (nr AM 0736). Ten tijde van het opstellen van dit rapport (december 2007) was nog geen vastgestelde danwel concept functiebeschrijving beschikbaar. Zolang de functiebeschrijving nog niet definitief is beschreven en vastgesteld, bestaat het risico dat rollen, taken en verantwoordelijkheden onduidelijk blijven. Hoewel bovenstaande vacaturetekst van een hoog ambitieniveau getuigt, mag niet verwacht worden dat met de invulling van de vacature per 1 januari 2008 alle aspecten rondom het subsidiespectrum optimaal zijn ingevuld. Evenmin moet de suggestie worden gewekt dat de betreffende subsidiespecialist geen beroep meer zal doen op externe advisering dan wel op de interne organisatie. Afstemming met Financiën De afdeling Financiën heeft een ondersteunende rol in het subsidieproces. De projectleiders verzorgen de inhoud, terwijl de afdeling Financiën ondersteunt en (deels) toetst in het subsidietraject. In de afstemming tussen de projectleiders en Financiën speelt het cluster treasury en interne controle van de afdeling Financiën een belangrijke rol ter ondersteuning van de projectleider. Dit cluster heeft onder andere subsidiecoördinatie en projectadministratie als taak. De activiteiten benoemd onder subsidiecoördinatie worden slechts uitgevoerd met het oog op de specifieke ondersteunende rol van de afdeling Financiën bij lopende subsidietrajecten waarbij zij betrokken worden. Uit het onderzoek is gebleken dat het onderdeel Toetst beleids- en projectvoorstellen op de subsidiemogelijkheden tot op heden niet of nauwelijks wordt uitgevoerd. De projectleider blijft, samen met de budgethouder, verantwoordelijk voor de (goede) uitvoering. Het moment en de wijze waarop de afdeling Financiën bij een (subsidie)project betrokken wordt is sterk afhankelijk van de projectleider. Trend is wel dat Financiën steeds vaker in een vroegtijdiger stadium wordt betrokken bij of geïnformeerd over investeringsprojecten, inclusief het zomogelijk beoordelen van de door de projectleider aangedragen subsidiefaciliteiten en de hieraan verbonden voorwaarden. Het komt echter ook nog voor dat Financiën pas hoort van een subsidieaanvraag als deze in de commissie Financiën behandeld wordt. In het verleden is het voorgekomen dat een subsidie al aangevraagd was voordat de afdeling Financiën op de hoogte was. Dit is in principe ook nu nog mogelijk. Volledigheidshalve wordt vermeld dat in het derde kwartaal van 2007 een DB-toetsingscommissie is ingesteld, die vooraf DB-voorstellen op integraliteit en kwaliteit beoordeelt. Subsidieaanvragen en besluiten zijn bij Financiën beschikbaar indien zij betrokken is bij de subsidieaanvraag en / of besluit. Daarnaast beschikt de afdeling over subsidiestukken als de projectleiders die verstrekken (sommigen doen dat standaard op eigen initiatief), om het (financiële) projectdossier te completeren en eventuele financiële verplichtingen van de subsidie vast te leggen. Deze handelswijze leidt tot een niet eenduidige dossiervorming. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 18 van 47

19 Financiën zorgt ervoor dat van de bij hen bekende subsidies de voorwaarden beschikbaar zijn, teneinde de benodigde financiële rapportages op te kunnen stellen. Subsidievoorwaarden zijn per verstrekker meestal gestandaardiseerd. Om (tussentijdse) rapportages te vergemakkelijken wordt een onderdeel (een zogenaamde dimensie) van het financiële systeem steeds meer ingericht conform de voorwaarden van de subsidieverstrekker. Projectleider en budgethouder Hoewel projectleiders en budgethouders volgens de kaders een afgebakende rol hebben (projectleiders zijn géén budgethouder tenzij zij daartoe gemandateerd zijn), worden de rollen niet eenduidig ingevuld. Het is geen uitzondering dat de projectleider door de budgethouder zowel verantwoordelijk wordt gesteld voor het realiseren van het project (output) en dat dit binnen de financiële kaders plaatsvindt (input). Formeel valt dit onder de verantwoordelijkheid van de budgethouder. Slechts in 6 van de 37 onderzochte projecten is het budgethouderschap formeel gemandateerd aan de projectleider. Daar waar de projectleider zich vooral verantwoordelijk voelt voor het realiseren van het project, ontstaat er een reëel gevaar dat het budgethouderschap te weinig aandacht krijgt. Kennisdeling Gebleken is dat men in de organisatie op meerdere plaatsen met projecten bezig is, waar subsidiemogelijkheden voor zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval met het invullen van cofinanciering. Structuren of processen die kennisdeling bevorderen, anders dan het reguliere werkproces, hebben wij niet aangetroffen. Recentelijk is binnen het waterschap wél een modelsamenwerkingsovereenkomst voor gemeenten en waterschappen opgesteld in het kader van de realisatie en co-financiering van ecologische verbindingszones. Borgen subsidievoorwaarden Subsidievoorwaarden worden niet op een gestandaardiseerde wijze in beeld gebracht. Er is geen structurele en volledige centrale registratie van de voorwaarden. Er wordt vertrouwd op de werkprocessen van de betrokkenen voor de borging van de subsidievoorwaarden. De subsidievoorwaarden zijn hierdoor niet voor iedereen duidelijk. Dit maakt het moeilijk om blijvend aan de voorwaarden van de subsidie te voldoen. Nogmaals rollen, taken en bevoegdheden Zoals in voorgaande tekst al verwoord hebben we geconstateerd dat rollen, taken en bevoegdheden niet door de organisatie eenduidig worden ingevuld. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat de betreffende kaders niet meer helemaal actueel zijn, anderzijds doordat de kaders niet als zodanig ingevuld worden. Voorts speelt nog mee dat met het oog op de komst van de subsidiespecialist en het door het waterschap opzeggen van de dienstverlening van de externe adviseur lacunes zijn ontstaan. Hoewel betrokkenen deze naar eer en geweten zo goed mogelijk hebben trachten in te vullen, zijn wij van mening dat deze situatie niet optimaal is. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 19 van 47

20 4.2 Subsidiefasen: Signaleren en aanvragen Bevindingen vanuit de enquête De meerderheid van de subsidiemogelijkheden komen via intern onderzoek boven water. In het verleden heeft ook de extern adviseur hierin een rol gespeeld. In een niet onaanzienlijk aantal gevallen wijkt de subsidiebeschikking af van de aanvraag. Uit de toelichtingen blijkt dat dit meestal te wijten aan het feit dat een gedeelte van de kosten door de subsidieverstrekker als niet-subsidiabel wordt aangemerkt. In een aantal gevallen geeft zowel de projectleider cq budgethouder aan niet op de hoogte te zijn van de relevante subsidievoorwaarden. Dit heeft dan te maken met het feit dat projectleiderschap en/of budgethouderschap overgedragen zijn op andere medewerkers zonder adequate overdracht van de dossiers. Tabel 1 Resultaten enquête fase signaleren en aanvragen subsidie 3 Signaleren Toetsvraag: Zijn alle relevante subsidiemogelijkheden in beeld? Er is geen garantie dat de organisatie alle relevante subsidies in beeld heeft. Het signaleren van subsidiemogelijkheden is niet integraal georganiseerd. De kennis over subsidieprogramma s bevindt zich decentraal in de organisatie, meestal bij individuele projectleiders. Het signaleren gebeurt vaak op een passieve manier, men reageert op wat voorbij komt of reeds bekend is. Bij grote reconstructieprojecten wordt wel actief gezocht naar subsidiemogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor het signaleren is niet vastgelegd. De projectleiders stellen doorgaans de belangrijkste subsidiemogelijkheden wel in beeld te hebben. Een directielid is echter op basis van verschenen artikelen op dit vlak en zijn kennis van subsidierealisaties bij overige organisaties van mening dat het waterschap mogelijkerwijs substantiële subsidiebedragen misloopt. Onderzoek naar deze bewering valt buiten de kaders van het Rekenkameronderzoek. Toetsvraag: Vindt een gestructureerde afweging plaats of de subsidie wel of niet wordt aangevraagd? Er is géén systematische werkwijze voor het maken van deze afweging aangetroffen. 3 De gepresenteerde tabellen geven de antwoorden van de enquête weer. Per vraag hoeft het totaal aan gegeven antwoorden niet gelijk te zijn aan het aantal in het onderzoek betrokken projecten. Niet altijd zijn antwoorden gegeven of zijn per vraag meerdere antwoorden mogelijk. Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 20 van 47

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend.

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. Bijlage I Woonplaatsbeginsel Dit stuk heeft als doel gemeenten en aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in te lichten over het nieuwe woonplaatsbeginsel. In de jeugdwet bepaalt

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie