Jaardocument Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting"

Transcriptie

1 Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015

2 Pagina 2 van 29

3 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne zorg en steun nodig hebben, hebben andere verwachtingen van ons door de vele veranderingen in de regelgeving. Zij zijn meer afhankelijk van zichzelf en de eigen omgeving, waardoor de behoefte aan ondersteuning en zorg wezenlijk verandert. heeft zich daar de afgelopen jaren op voorbereid. Bij ons kan de steun- en zorgbehoevende volwassene beroep doen op een volledig scala aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, zowel extramuraal als intramuraal. Die worden per januari 2015 vergoed op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Gemeenten zijn in overleg met over onze inspanningen om maatwerk te leveren gericht op de ondersteuning zoekende volwassene en op de vraag naar wijkgerichte voorzieningen. Cliënten die in de thuisomgeving hulp nodig hebben op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging, kunnen rekenen op goede zorg die aansluit bij hun behoeften. Het beroep op de intramurale zorg zal verminderen en veranderen. Dat heeft gevolgen voor de woonlocaties, in het bijzonder het Catharina Gasthuis. Dit gebouw is moeilijk zo niet onmogelijk in te richten op een wijze die in de nabije toekomst voldoet aan de behoeften die cliënten met een zware indicatie hebben en die tegelijkertijd betaalbaar is. Om die reden is in overleg met de gemeente gezocht naar een locatie voor nieuwbouw, die naast intramurale zorg kan inspelen op verwachtingen van omwonenden ten aanzien van wijkvoorzieningen. Aan de Burgemeester Van Sleenstraat bestaat daartoe een mogelijkheid en deze zal nader worden bezien in De gewijzigde verwachtingen van de omgeving hebben onvermijdelijk gevolgen voor de interne organisatie. Als onderdeel van onze organisatie ontwikkeling De Omslag wordt vormgegeven aan teams met eigen verantwoordelijkheid, die dicht bij onze klanten staan en goede dienstverlening kunnen borgen. Hierbij stelt de organisatie hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid. In 2014 is het kwaliteitsbeleid geëvalueerd en is er een opzet gemaakt voor de aanpak de komende jaren. Met dit Jaardocument informeert u graag hoe de organisatie in 2014 vorm heeft gegeven aan haar missie. Met inzet van kwalitatieve, integrale dienstverlening, voor kwetsbare volwassenen in de gemeenten Brielle en Westvoorne, door professionele, tevreden medewerkers en vrijwilligers, met een gezonde bedrijfsvoering. Tot slot een dankwoord voor alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten en andere betrokkenen bij. Mei 2015 Drs. N.J.M. Heijlands Raad van Bestuur Jaardocument 2014 Pagina 3 van 29

4 Inhoudsopgave Pagina 1 Uitgangspunten verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Mission statement Kerngegevens Juridische structuur Organisatiestructuur Medezeggenschapsstructuur Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Cliëntenraden Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid en strategie Zorgverlening Kwaliteit Medewerkers Welzijn en vrijwilligers Vastgoed Facilitair Management control en financiën Risico s en onzekerheden Maatschappelijk ondernemen Toekomst Pagina 4 van 29

5 1 Uitgangspunten verslaglegging Zorginstellingen staan midden in de maatschappij. In dit maatschappelijk verslag deelt haar beleid en de manier waarop het beleid bijdraagt aan de doelstellingen van onze organisatie. Daarnaast wil met dit verslag verantwoording afleggen over de besteding van publiek geld en over de totale organisatie van de instelling. Het Jaardocument 2014 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december Hoofdstuk 2 biedt inzicht in het profiel van de organisatie. Het volgende hoofdstuk biedt nadere informatie over bestuur, toezicht en medezeggenschap. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleid, de inspanningen en de prestaties die in 2014 heeft gerealiseerd. Een kort slothoofdstuk gaat in op de toekomst. Het Jaardocument 2014 is te raadplegen via en de eigen website van. Jaardocument 2014 Pagina 5 van 29

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Rechtsvorm Stichting Bezoekadres Patrijzenlaan BR Oostvoorne Postadres Postbus AD Brielle Telefoonnummer KvK gegevens Stichting voor Wonen, Zorg en Welzijn Westelijk Voorne KvK nummer: adres Internetpagina Tabel 1 algemene identificatiegegevens 2.2 Mission statement heeft de ambitie producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de kwaliteit daarvan te optimaliseren. Zij wil hiermee een integraal aanbod bieden aan oudere inwoners van de gemeenten Brielle en Westvoorne. Haar missie is een passend antwoord te geven op de steeds veranderende behoeften van degenen die op de diensten en producten zijn aangewezen. Zij wil vakbekwaam zorgen voor kwaliteit van leven. Zij wil ook een goed werkgever zijn en medewerkers een plezierige werkplek, een open communicatiesfeer en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden. 2.3 Kerngegevens Doelgroepen en dienstenaanbod biedt haar doelgroepen een breed aanbod van welzijn t/m intramurale zorg. Met dit integrale aanbod draagt bij aan het behoud of het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare volwassenen in gemeente Brielle en Westvoorne. exploiteert locaties van SOR, Vestia en de gemeente Brielle. Hiermee maakt zich sterk voor een aantrekkelijke leefomgeving in de nabijheid van cliënten en andere wijkbewoners. De locaties hebben een wijkfunctie en bieden een sociale steunstructuur. Welzijn, vrijwilligerswerk en initiatieven krijgen hier ruim baan. Tabel 2 geeft inzicht in het product- en dienstenportfolio van. De producten werden in 2014 vanuit verschillende stromen gefinancierd; AWBZ gelden, (o.m. gemeentelijke) subsidies en private financiering. Pagina 6 van 29

7 Gebruikersdoelgroep Productportfolio Thuiswonende ouderen (en mantelzorgers) in gemeenten Brielle en Westvoorne Ouderen die door hun beperkingen niet in staat zijn zelfstandig te leven en een mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen vormen Locatie: Catharina Gasthuis, Brielle Ouderen met ernstige PG problematiek, in bezit van een BOPZ verklaring. Voorzieningen en activiteiten in Catharina Gasthuis, Infirmerie, Leemgaarde en Stuifakkers Welzijn voor en door ouderen; faciliteren sociaal-culturele vrijwilligersactiviteiten Mantelzorgondersteuning; bv. mantelzorgsalon, informatie en advies, cursusaanbod Bevorderen maatschappelijke deelname; bv. maatjesproject, faciliteren/ondersteunen vrijwilligerswerk Signalering en preventie; bv. signalerend huisbezoek, telefooncirkel, informatie en advies Maaltijdservice Tafeltje Dekje Restauratieve wijkvoorzieningen Dagactiviteiten (Sonnevanck, Strandjutter, Zorgboerderij Op Aarde) Begeleiding individueel Kortdurende opname (Catharina Gasthuis, Stuifakkers) Wijkverpleging (persoonlijke verzorging thuis) Wijkverpleging (verpleging thuis) Alarmering Volledig Pakket Thuis Huishoudelijke zorg Intramurale zorg ZZP 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Intramurale zorg ZZP 5 en 7 Locaties: Watergeus, Brielle Duinpan, Rockanje Pension t Hart, Oostvoorne Tabel 2 Belangrijkste producten en diensten Werkgebied Het werkgebied van omvat de gemeenten Brielle en Westvoorne (regio Voorne-Putten en Rozenburg in Zuid-Holland). Jaardocument 2014 Pagina 7 van 29

8 2.3.3 AWBZ erkenningen en toelatingen maakt deel uit van de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Zij richt zich met haar dienstverlening op volwassenen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking. De organisatie beschikt in 2014 over de volgende erkenningen en toelatingen: AWBZ functies Oostvoorne Rockanje Brielle Verblijf zonder behandeling n.v.t. n.v.t. 58 plaatsen Catharina Gasthuis Verblijf met Behandeling BOPZafdeling 12 plaatsen Pension t Hart 36 plaatsen Duinpan 15 plaatsen Watergeus VPT Ja Ja n.v.t. Persoonlijke verzorging Ja Ja Ja Verpleging Ja Ja Ja Begeleiding individueel Ja Ja Ja Begeleiding in groepsverband Ja Ja Ja Kortdurende opname n.v.t. Ja Ja Tabel 3 AWBZ functies geleverd door Samenwerking in de keten neemt deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg Dementie. In maart 2014 is het geriatrisch netwerk Brielle gestart, een samenwerking op initiatief van de huisartsen tussen zorgaanbieders, gemeenten en huisartsen. maakt hier deel van uit, heeft het Catharina Gasthuis als pilotlocatie ingebracht en ontwikkelt vanuit de behoefte van het samenwerkingsverband Welzijn op Recept (lancering 2015). In mei 2014 realiseerden, de huisartsen en Careyn in de gemeente Brielle een samenwerking voor Kortdurende Opname. Inwoners van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders kunnen, onder medische verantwoordelijkheid van de eigen huisarts en onder regie van de wijkverpleegkundige, kortdurend verblijven in het Catharina Gasthuis of de Plantage. 2.4 Juridische structuur is een stichting die diensten voor Wonen, Zorg en Welzijn aanbiedt in Westelijk Voorne. 2.5 Organisatiestructuur medewerkers gaven in 2014 vorm aan onze dienstverlening in het werkgebied van : Oostvoorne - Pension t Hart (BOPZ-zorgafdeling psychogeriatrie in Leemgaarde) - Zorg Thuis Oostvoorne - Sonnevanck (dagbesteding in Leemgaarde) - Zeeburg (restaurant en maaltijdservices in Leemgaarde) 1 Op 31 december 2014 Pagina 8 van 29

9 - Voorzieningen in Leemgaarde die beschikbaar stelt voor de wijk, zoals de winkel, Mailgaarde, koffiecorner en ruimte voor groepsactiviteiten - Kantoorruimten van de Bestuurder, staf, administratieve diensten Rockanje - Duinpan (BOPZ-zorgafdeling psychogeriatrie in Stuifakkers) - Zorg Thuis Rockanje - Strandjutter (dagbesteding in Stuifakkers) - De Branding (restaurant en maaltijdservices in Stuifakkers) - Voorzieningen in Stuifakkers die beschikbaar stelt voor de wijk, zoals theaterruimte het Getij (eigendom ), de winkel en het kantoor voor het bestuur van SWOR. Brielle - Catharina Gasthuis (zorg met verblijf zonder behandeling) - De Watergeus (BOPZ-zorgafdeling psychogeriatrie in Catharina Gasthuis) - Welzijn Ouderen - Bastion (restaurant in Catharina Gasthuis) - Zorgboerderij Op Aarde (dagbesteding i.s.m. Op Aarde vof) Twee locatiemanagers waren in 2014 verantwoordelijk voor alle processen die op de locaties plaatsvinden en zijn leidinggevende voor alle medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende locatie. Onder de locatiemanagers ressorteren teammanagers met leidinggevende en procesmatige verantwoordelijkheden. De locatiemanager van het Catharina Gasthuis gaf in 2014 leiding aan de coördinator Welzijn Ouderen Organigram Figuur 1 Organigram op 31 december 2014 Jaardocument 2014 Pagina 9 van 29

10 2.5.2 Voorbereidingen nieuwe organisatiestructuur wil haar dienstverlening anders organiseren, waarbij planning, afstemming en verbetering van onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de cliënt is gepositioneerd. Hiervoor is in 2012 de organisatieontwikkeling De Omslag gestart, wat mede vorm krijgt door zelfsturende teams. Voor professionals en vrijwilligers is meer ruimte en aandacht voor vakmanschap, vertrouwen en samenwerking. Voor onze cliënten verwacht de organisatie een verbetering van communicatie en meer aandacht voor hun wensen. Onder begeleiding van externe adviseurs met ruime ervaring in zelfsturende teams, hebben in oktober 2014 de eerste Zorg Thuis teams stappen gezet op weg naar toenemend eigenaarschap en meer ruimte voor professionaliteit. In 2015 volgen de andere teams van de organisatie. Zij worden de komende jaren door coaches ondersteund in deze nieuwe manier van organiseren. Belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering op teamniveau én individueel niveau, ruimte en vertrouwen en een gezamenlijke ambitie. Er is hierbij ruim aandacht voor het monitoren en verder bevorderen van de kwaliteit van dienstverlening. Om de nieuwe manier van organiseren te faciliteren, is een aanpassing van de organisatiestructuur nodig. De afstand tussen primair proces en de Bestuurder wordt zo kort en helder mogelijk gemaakt, door slechts één managementlaag met integrale verantwoordelijkheid. In september en oktober 2014 zijn medewerkers en andere adviesorganen geconsulteerd. De adviezen zijn gewogen door een regiegroep, onder leiding van de Raad van Bestuur. De nieuwe organisatiestructuur krijgt vorm in Medezeggenschapsstructuur Voor het behartigen van de belangen van de cliënten van is er voor elke locatie een cliëntenraad geïnstalleerd. Daarnaast komt een afvaardiging van elke cliëntenraad meerdere keren per jaar samen in een Platform Cliëntenraden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de Bestuurder centrale zaken. De formele bevoegdheden blijven verbonden aan de cliëntenraad van de verschillende locaties. De belangen van medewerkers van worden behartigd door een centrale ondernemingsraad waarin leden van meerdere locaties zitting hebben. 2.7 Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Belangrijke belanghebbenden van zijn haar cliënten, klanten en deelnemers van activiteiten. Het geformaliseerde contact met cliënten vindt plaats via drie lokale cliëntenraden en het Platform Cliëntenraden. Andere belanghebbenden zijn familieleden en mantelzorgers van cliënten, burgers van de gemeenten in het werkgebied, medewerkers, de ondernemingsraad, vrijwilligers en de participatiecommissie van Welzijn Ouderen. Samenwerking is voor noodzakelijk. Door middel van samenwerking streeft naar de best mogelijke woonomstandigheden en zorg- en dienstverlening, wil de organisatie minder kwetsbaar zijn en kunnen bedrijfsprocessen (beter) uitgevoerd worden. heeft onder andere samenwerkingsrelaties met: Pagina 10 van 29

11 Individu/groep/organisatie Bijdrage aan doelstellingen Actiz Ketenzorg Dementie Netwerk Palliatieve Zorg Geriatrische netwerk Brielle Zorgkantoor CZ Gemeente Brielle Gemeente Westvoorne Huisartsen gemeenten Brielle en Westvoorne Apothekers Medisch Centrum Brielle, Westvoorne Vestia Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) Zorgboerderij op Aarde Careyn ANBO Welzijn Ouderen Spijkenisse SBO Hellevoetsluis Van Wheel-Bethesda Ziekenhuis Inspectie voor de Gezondheidszorg Stichting Welzijn Ouderen Rockanje (SWOR) Leemgaarde Activiteiten Stichting Samen in Oostvoorne (LASSO) Vrienden van het Catharina Gasthuis Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) Regionale opleidingscentra Zadkine, Albeda, Hogeschool Rotterdam Alzheimer Café Belangenbehartiging zorginstellingen. Optimale zorg en ondersteuning voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers op Voorne-Putten Rozenburg (VPR). Optimaliseren van de toegankelijkheid tot en de kwaliteit van de palliatieve terminale zorgverlening. Afstemming tussen aanbieders, gemeente en huisartsen Goede zorginkoop, het maken van productieafspraken en afstemming op/van wet- en regelgeving. Operationalisering van het Wmo-beleid van de gemeente. Voorbereidingen op de decentralisatie van AWBZ naar Wmo. Operationalisering van het Wmo-beleid van de gemeente. Voorbereidingen op de decentralisatie van AWBZ naar Wmo. Multidisciplinaire benadering en behandeling van complexe zorgsituaties en het gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering. Beheer en de coördinatie van distributie en verstrekking van medicatie. Eigenaar en verhuurder van woonzorgcentrum Stuifakkers. Eigenaar en verhuurder van Catharina Gasthuis en woonzorgcentrum Leemgaarde. Catharina Gasthuis biedt de functie Begeleiding Groep aan deelnemers Zorgboerderij op Aarde. Samenwerkingspartner voor de operationalisering van de functie Behandeling op de BOPZ afdelingen. Samenwerkingspartner Welzijn Ouderen. Leverancier van maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje in Brielle. Afstemming over welzijnsactiviteiten Stuifakkers biedt ziekenhuisverplaatste zorg via KDO. Handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Organiseren en realiseren sociaal-culturele welzijnsactiviteiten in Stuifakkers. Organiseren en realiseren sociaal-culturele welzijnsactiviteiten in Leemgaarde. Organiseren en realiseren sociaal-culturele welzijnsactiviteiten in Catharina Gasthuis. Indicatieverstrekker voor de inwoners van het werkgebied van. Opleiden van leerlingen BBL en BOL. is mede-organisator van het trefpunt in de Infirmerie voor mensen met dementie en hun sociaal netwerk. Jaardocument 2014 Pagina 11 van 29

12 Mantelzorg Salon Welzijn Ouderen organiseert in de Infirmerie de Mantelzorg Salon. In Westvoorne vinden de bijeenkomsten plaats in Stuifakkers. LOC Zeggenschap in Zorg Samenstelling, structuur, werkwijze en rolverdeling van de cliëntenraden. Tele2 Mobiele telefonie en de vaste telefonie van Catharina Stichting. NC Automatisering ICT dienstverlening en ondersteuning in locaties. Alegra Ondersteuning in versterken kwaliteitsbeleid Naarrijnlands.nl Advies en ondersteuning in organisatieontwikkeling Grondmij Advies en ondersteuning teams naar zelfsturing Tijd voor Nu Advies en ondersteuning in organisatieontwikkeling, teams naar zelfsturing Tabel 4 Samenwerkingsrelaties Pagina 12 van 29

13 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur onderschrijft de normen van de Zorgbrede Governance Code en past deze toe. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon. De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd en de beloningscode BBZ (Bestuurders in de Zorg) is van toepassing. De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2014: Naam Functie Aantreden De heer drs. N.J.M. Heijlands Bestuurder Tabel 5 Samenstelling Raad van Bestuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming 2. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht, vanuit haar deskundigheid, als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van bestaat uit vijf personen: Naam Functie RvT Aantreden Aftreden 1 e termijn Mevrouw H.M.J. van Vliet De heer W.M.A. van der Velden Voorzitter Lid Aftreden 2 e termijn Functies/Nevenfuncties/ Specifieke deskundigheid Functie: Directeur a.i. Stichting Register Tolken Gebarentaal Nevenfuncties: - Lid RvT Libertas Leiden (Wonen/zorg en welzijn) - Habidrome/CQliving - lid van de Raad van Advies van VANenVOOR Specifieke deskundigheid: - Gezondheidszorg/Wmo - Politiek - Management Functie: Business controller bij NWO Nevenfuncties: Plv. voorzitter OR bureau NWO Specifieke deskundigheid: -Financieel management -Bedrijfsvoering -Facilitair 2 BOZ (2010), Zorgbrede Governancecode 2010 Jaardocument 2014 Pagina 13 van 29

14 Mevrouw drs. N.P. Boelhouwer De heer mr. G.B. Raaphorst Mevrouw J.M.L.J. Reynen Lid, vicevoorzitter Lid Lid Functie: Directeur toegangstechniek Imtech Nevenfuncties: - Voorzitter Houd Rockanje laag - Ledenraadslid VEH Specifieke deskundigheid: - Zakelijke dienstverlening - Netwerken en lokale politiek - Projectmanagement (meerjareninvesteringen, onderhoud en beheer) - Algemene bedrijfsvoering - Kennis van woningcorporatie wereld Functie: - Directeur Bestuurlijke Vernieuwing Rotterdam - Interim manager Bestuursdienst Den Haag Nevenfuncties: - Lid van de Raad van Toezicht De Opbouw en q.q. Lid van de Raden van Toezicht De Prinsenstichting, Stichting Zorgpalet Baarn- Soest, ISC De Brug, De Bilthuysen en de Stichting Beukenstein alsmede Bestuurslid van Stichting Steun De Opbouw - Voorzitter Golfclub Kralingen - Coach bij Inter Coach Specifieke deskundigheid: - Gemeentelijke overheid, - Rijksoverheid (justitie) - Juridische zaken (rechter plaatsvervanger) - Bedrijfsvoeringprocessen grote (overheids-)organisaties, ketensamenwerking en kwaliteitssystemen - Wmo (AWBZ en jeugd) Functie: - Raad van Bestuur t Slag Gezondheidscentrum Randweg te Rotterdam - Voorzitter bestuur OSER - Procesmanager Samen één in Feijenoord - Voorzitter bestuur Coöperatie voor wijkverpleging Rotterdam en omstreken Nevenfuncties: - Lid RvT Tante Louise- Vivensis Bergen op Zoom Specifieke deskundigheid: - 1e Lijns gezondheidszorg en Pagina 14 van 29

15 samenwerkingsverbanden - Kwaliteit en veiligheid - Verzorgings- en verpleeghuiszorg - Wijkverpleging - Triple Aim - Populatiemanagement - Duurzaamheid Tabel 6 Samenstelling Raad van Toezicht 2014 Het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur heeft in het verslagjaar 10 keer plaatsgevonden, in reguliere vergaderingen en thema bijeenkomsten. Aan twee reguliere vergaderingen ging een bijeenkomst vooraf met respectievelijk de Ondernemingsraad en het Platform Cliëntenraden. Diverse onderwerpen zijn aan de orde gekomen bij de Raad van Toezicht vergaderingen in 2014: - Managementletter 2013; - Nieuwbouw Catharina Gasthuis; - Businesscase kavels Swinshoek; - Jaardocument en rekening 2013; - Marketing ; - Organisatieontwikkeling De Omslag; - Kaderbrief en begroting 2015; - Visie op toezicht; - Klokkenluidersregeling. De Raad van Toezicht kent sinds begin 2014 meerdere commissies. In 2014 waren dit de commissie Dashboard, commissie Renumeratie, Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de commissie Financiën. De commissies komen op regelmatige basis bijeen en hebben een belangrijke adviserende rol naar de reguliere Raad van Toezicht. Medio 2014 is de procedure omtrent de beoordeling van de Raad van Bestuur vastgesteld. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft een 360 graden evaluatie uitgevoerd, aan de hand van gesprekken met belanghebbenden en stakeholders. Hiermee heeft de Raad van Toezicht maximale transparantie beoogd te bereiken. De evaluatie werd door de belanghebbenden zeer gewaardeerd. De Raad van Toezicht heeft ook een zelfevaluatie uitgevoerd, de uitkomsten zijn onderling gedeeld en besproken met de Raad van Bestuur. 3.4 Cliëntenraden De cliëntenraden vertegenwoordigen alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van. Zij behartigen de belangen en zijn een belangrijke gesprekpartner van de Raad van Bestuur waar het gaat om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. heeft voor elk van haar zorglocaties een lokale cliëntenraad ingesteld met formele beslissingsbevoegdheid. De leden van de cliëntenraden zijn cliënten, vertegenwoordigers en/of familieleden van (oud-)cliënten. De lokale cliëntenraden komen, ieder afzonderlijk, maandelijks bijeen. Bij deze vergaderingen is de locatiemanager meerdere keren per jaar aanwezig. Een afvaardiging van elke cliëntenraad komt vijf keer per jaar samen in een Platform Cliëntenraden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de Bestuurder centrale zaken. Eén maal per jaar vergadert het Platform Cliëntenraden met de Raad van Toezicht. Jaardocument 2014 Pagina 15 van 29

16 In 2014 zijn de cliëntenraden betrokken bij diverse onderwerpen: - Jaardocument- en rekening, accountantsverslag 2013; - Kaderbrief en begroting 2015; - Vrijwilligersbeleid; - Organisatieontwikkeling De Omslag; - Ontwikkelingen in de zorg en de te verwachten gevolgen; - Nieuwbouw Catharina Gasthuis; - Belangenbehartiging van cliënten op de locatie. Het Platform Cliëntenraden kende in 2014 onderstaande samenstelling: Naam Functie Dhr. D.G.C. Monster Voorzitter (vanaf 9 december 2013) Dhr. E.H. d Hulst Lid (tot oktober 2014) Dhr. J. v.d. Perk Lid (vanaf oktober 2014) Mevr. L. Bilstra Dhr. J. Donkers Dhr. P. Briggeman Dhr. D. van Hattum Lid Lid Lid Lid Tabel 7 Samenstelling Platform Cliëntenraden Ondernemingsraad heeft medezeggenschap voor haar medewerkers ingericht door een Ondernemingsraad. De ondernemingsraad geeft advies en heeft instemmingsrecht. De leden zijn werkzaam op de diverse zorglocaties van. In 2014 is de OR 8 keer met de Bestuurder bijeen gekomen. In april vond overleg plaats tussen de Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en de Bestuurder. In 2014 heeft de OR met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht o.m. gesproken over: - Hervormingen in de zorg en de effecten op de organisatie; - Onderlinge samenwerking; - Instemming met verlengen van het Sociaal Plan; - Werving nieuwe leden; - Intervisie met collega s van andere instellingen; - Nieuwbouw Catharina Gasthuis; - Organisatieontwikkeling De Omslag; - Jaardocument en rekening 2013; - Kaderbrief en begroting ondersteunt de ondernemingsraad door het beschikbaar stellen van materiële zaken, scholing en faciliteiten. Pagina 16 van 29

17 De ondernemingsraad werd in 2014 gevormd door: Naam Functie Mevr. L. de Man Voorzitter Mevr. M. Zuijdwijk Lid Mevr. N. Hagen Lid Mevr. G. Tuls Lid Mevr. L. Kooijman Lid Mevr. L. Bleeker Lid Tabel 8 Samenstelling Ondernemingsraad 2014 Jaardocument 2014 Pagina 17 van 29

18 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid en strategie Het meerjarenbeleid van is vertaald in strategische uitgangspunten voor Hiermee wil de zorg voor de huidige en toekomstige cliënten zeker stellen en mogelijk uitbreiden als de vraag zich voordoet. heeft de ambitie de preferente aanbieder te worden voor bewoners in de regio Brielle en Westvoorne die behoefte hebben aan uitstekende en gastvrije intramurale zorg (t/m ZZP 7) en Zorg Thuis met een zinvolle dagbesteding die bijdraagt aan behoud van eigen regie en zelfstandigheid. wil de toekomst bouwen op een tweetal pijlers: - Versterken van intramurale zorg en Zorg Thuis (incl. Huishoudelijke hulp) in Westvoorne en Brielle. - Versterken van dienstverlening op het gebied van welzijn in de gemeenten Brielle en Westvoorne. Met de strategische uitgangspunten anticipeert enerzijds op de landelijke bewegingen, anderzijds kunnen de inwoners van haar werkgebied bij Catharina Stichting terecht voor een integraal aanbod van zorg, welzijn en wonen. In het najaar van 2014 heeft de Raad van Bestuur de speerpunten voor 2015 gevat in de kaderbrief. De kaderbrief vormt de basis van de jaarplannen voor de staf- en de lijnorganisatie. De begroting voor 2015 is mede op basis van de kaderbrief opgesteld en gaat uit van een positief resultaat van ,-. Pagina 18 van 29

19 4.2 Zorgverlening Psychogeriatrische zorg Psychogeriatrische zorg vormt de belangrijkste omzetcomponent voor in De cliënten hebben een ZZP indicatie 5 of 7 en zijn in bezit van een BOPZverklaring. heeft 63 plaatsen op 3 locaties. In Oostvoorne heeft 12 plaatsen voor pg-zorg in verpleegunit Pension t Hart. Deze afdeling bevindt zich in het woonzorgcentrum Leemgaarde. De Duinpan in woonzorgcentrum Stuifakkers in Rockanje biedt plaats aan 36 cliënten die pg-zorg ontvangen. Zij wonen in kleinschalige woonvormen van 6 plaatsen, waarbij de cliënten een eigen kamer hebben en de woonkamer binnen hun woonvorm delen met medebewoners. De hoofdbehandelaar op deze afdelingen is de Specialist Ouderengeneeskunde die inhuurt bij Careyn. In Brielle wordt psychogeriatrische zorg geleverd in de Watergeus. De Watergeus bevindt zich in het Catharina Gasthuis. De behandeling op de Watergeus wordt vormgegeven door de samenwerking tussen huisartsen uit Brielle, de SOG en de paramedici van Careyn. De paramedici worden voor een vaststaand aantal uren per week ingehuurd Intramurale somatische zorg Het Catharina Gasthuis in Brielle biedt plaats aan 58 cliënten die aangewezen zijn op wonen met verblijf en zorg in een beschutte woonomgeving. De cliënten hebben een intramurale indicatie t/m ZZP 7. Iedere cliënt heeft een eigen kamer in het Catharina Gasthuis met kitchenette en doucheruimte. Zij maken in de directe woonomgeving gebruik van restaurant het Bastion en diverse ontmoetingsruimten zoals een tuinkamer, een bibliotheek en een binnentuin. Zij ontvangen zorg en ondersteuning van de beroepskrachten van Catharina Stichting. De beroepskrachten en vrijwilligers van de activiteitenbegeleiding bieden, binnen de mogelijkheden van de cliënten, een zinvolle tijdsbesteding. De uit vrijwilligers bestaande Stichting 'Vrienden van het Catharina Gasthuis' is daarnaast zeer actief voor alle bewoners en organiseert regelmatig activiteiten. De overheid `extramuraliseert de intramurale zorg van ZZP 1 t/m 3. De bezetting in het Catharina Gasthuis was in 2014 nog nagenoeg 100%. Eén kamer in het Catharina Gasthuis is in 2014 beschikbaar gesteld voor Kortdurende Opname, in nauwe samenwerking met de huisartsen in Brielle Volledig Pakket Thuis Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kunnen cliënten thuis dezelfde zorg krijgen als die ze in een instelling zouden krijgen. In 2014 had 16 klanten met een Volledig Pakket Thuis Persoonlijke verzorging en verpleging thuis (Zorg Thuis) Zorg Thuis werd in 2014 geleverd aan 117 cliënten met een CIZ indicatie of vanuit een private zorgovereenkomst. Onze cliënten thuiszorg wonen met name in of nabij de woonzorgcentra Leemgaarde en Stuifakkers. De Zorg Thuis teams werken vanuit deze locaties. Jaardocument 2014 Pagina 19 van 29

20 heeft met haar (wijk)verpleegkundigen, management en ondersteunende diensten de voorbereidingen getroffen voor de veranderingen die per 1 januari 2015 doorgevoerd zijn. Onze functies persoonlijke verzorging en verpleging in de thuissituatie vallen per die datum onder de aanspraak Wijkverpleging en maakt hiermee deel uit van de Zorgverzekeringswet. In 2014 heeft hiervoor een overeenkomst aangeboden gekregen vanuit het Zorgkantoor dat optreedt als representant namens de Zorgverzekeraars in onze regio. De organisatie heeft vanaf 2015, in haar administratieve afwikkeling, te maken met verschillende zorgverzekeraars. Voor een kleine organisatie betekent dit een sterke toename in regeldruk. De wijkverpleegkundigen in onze thuiszorg teams kregen met ingang van 2015, naast de directe lichamelijke zorgverlening thuis, ook een rol in het indiceren, coördineren en organiseren van de zorg, in het signaleren en voorkomen van problemen, en het werken aan zelfredzaamheid en zelf-oplossend vermogen van cliënten. In 2014 zijn scholingen georganiseerd en is het ICT systeem ter ondersteuning van het proces ingericht volgens het OMAHA systeem. De wijkverpleegkundigen worden met dit systeem ondersteund in de verpleegkundige diagnose en het opstellen van het zorgplan Begeleiding Vanuit de woonzorgcentra Leemgaarde en Stuifakkers biedt met een actief team van beroepskrachten en vrijwilligers diensten aan in de vorm van dagactiviteiten en individuele begeleiding. Ook in 2014 leverde binnen de samenwerking met Zorgboerderij Op Aarde haar bijdrage door inzet van een zorgteam op locatie. Daarnaast verzorgt de administratie, declaratie en het wachtlijstbeheer. De diensten vallen per 1 januari onder regie van de gemeenten, als onderdeel van de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning In 2014 hebben verschillende inkoopbijeenkomsten plaatsgevonden met de gemeenten in ons werkgebied. Catharina Stichting heeft in Westvoorne en Brielle haar bestaande dienstverlening gegund gekregen, met een tariefkorting van 17,5% op de AWBZ tarieven Per december 2014 zijn de openingstijden van de Strandjutter in Stuifakkers aangepast naar twee hele dagen mede om de dienst kostendekkend te kunnen organiseren. De teruglopende inkomsten kwamen met name voort uit het afnemende aantal deelnemers met een Volledig Pakket Thuis Alarmering In de intramurale locaties van is alarmering een vast onderdeel van de dienstverlening. Binnen de woonzorgcentra kunnen bewoners van de appartementen alarmering privaat afnemen. De zorgteams van geven in geval van nood door hun nabijheid snel opvolging aan een alarm. Eind 2014 is in Leemgaarde een samenwerking gestart met Live Safe. Met dit alarmeringssysteem dat werkt op basis van GSM kan de gebruiker ook buiten het eigen appartement alarmeren op het moment dat hulp gewenst is. In geval van een noodsituatie buiten de woonzorgcentra wordt de mantelzorg opgeroepen of de 112 hulpdiensten. Na ingebruikname in december bleek het systeem niet voor alle cliënten passende ondersteuning te bieden. Samen met een klankbordgroep en Live Safe heeft Catharina Stichting begin 2015 gezocht naar passende oplossingen in de vorm van alternatieve alarmeringssystemen Kortdurende opname In 2014 realiseerde in haar locaties Catharina Gasthuis en Stuifakkers de mogelijkheid voor kortdurende opname. Hiermee biedt de inwoners van haar werkgebied o.m. respijtzorg, herstelzorg en ziekenhuisverplaatste Pagina 20 van 29

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie