Jaardocument Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting"

Transcriptie

1 Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015

2 Pagina 2 van 29

3 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne zorg en steun nodig hebben, hebben andere verwachtingen van ons door de vele veranderingen in de regelgeving. Zij zijn meer afhankelijk van zichzelf en de eigen omgeving, waardoor de behoefte aan ondersteuning en zorg wezenlijk verandert. heeft zich daar de afgelopen jaren op voorbereid. Bij ons kan de steun- en zorgbehoevende volwassene beroep doen op een volledig scala aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, zowel extramuraal als intramuraal. Die worden per januari 2015 vergoed op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Gemeenten zijn in overleg met over onze inspanningen om maatwerk te leveren gericht op de ondersteuning zoekende volwassene en op de vraag naar wijkgerichte voorzieningen. Cliënten die in de thuisomgeving hulp nodig hebben op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging, kunnen rekenen op goede zorg die aansluit bij hun behoeften. Het beroep op de intramurale zorg zal verminderen en veranderen. Dat heeft gevolgen voor de woonlocaties, in het bijzonder het Catharina Gasthuis. Dit gebouw is moeilijk zo niet onmogelijk in te richten op een wijze die in de nabije toekomst voldoet aan de behoeften die cliënten met een zware indicatie hebben en die tegelijkertijd betaalbaar is. Om die reden is in overleg met de gemeente gezocht naar een locatie voor nieuwbouw, die naast intramurale zorg kan inspelen op verwachtingen van omwonenden ten aanzien van wijkvoorzieningen. Aan de Burgemeester Van Sleenstraat bestaat daartoe een mogelijkheid en deze zal nader worden bezien in De gewijzigde verwachtingen van de omgeving hebben onvermijdelijk gevolgen voor de interne organisatie. Als onderdeel van onze organisatie ontwikkeling De Omslag wordt vormgegeven aan teams met eigen verantwoordelijkheid, die dicht bij onze klanten staan en goede dienstverlening kunnen borgen. Hierbij stelt de organisatie hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid. In 2014 is het kwaliteitsbeleid geëvalueerd en is er een opzet gemaakt voor de aanpak de komende jaren. Met dit Jaardocument informeert u graag hoe de organisatie in 2014 vorm heeft gegeven aan haar missie. Met inzet van kwalitatieve, integrale dienstverlening, voor kwetsbare volwassenen in de gemeenten Brielle en Westvoorne, door professionele, tevreden medewerkers en vrijwilligers, met een gezonde bedrijfsvoering. Tot slot een dankwoord voor alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten en andere betrokkenen bij. Mei 2015 Drs. N.J.M. Heijlands Raad van Bestuur Jaardocument 2014 Pagina 3 van 29

4 Inhoudsopgave Pagina 1 Uitgangspunten verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Mission statement Kerngegevens Juridische structuur Organisatiestructuur Medezeggenschapsstructuur Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Cliëntenraden Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid en strategie Zorgverlening Kwaliteit Medewerkers Welzijn en vrijwilligers Vastgoed Facilitair Management control en financiën Risico s en onzekerheden Maatschappelijk ondernemen Toekomst Pagina 4 van 29

5 1 Uitgangspunten verslaglegging Zorginstellingen staan midden in de maatschappij. In dit maatschappelijk verslag deelt haar beleid en de manier waarop het beleid bijdraagt aan de doelstellingen van onze organisatie. Daarnaast wil met dit verslag verantwoording afleggen over de besteding van publiek geld en over de totale organisatie van de instelling. Het Jaardocument 2014 heeft betrekking op de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december Hoofdstuk 2 biedt inzicht in het profiel van de organisatie. Het volgende hoofdstuk biedt nadere informatie over bestuur, toezicht en medezeggenschap. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleid, de inspanningen en de prestaties die in 2014 heeft gerealiseerd. Een kort slothoofdstuk gaat in op de toekomst. Het Jaardocument 2014 is te raadplegen via en de eigen website van. Jaardocument 2014 Pagina 5 van 29

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Rechtsvorm Stichting Bezoekadres Patrijzenlaan BR Oostvoorne Postadres Postbus AD Brielle Telefoonnummer KvK gegevens Stichting voor Wonen, Zorg en Welzijn Westelijk Voorne KvK nummer: adres Internetpagina Tabel 1 algemene identificatiegegevens 2.2 Mission statement heeft de ambitie producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de kwaliteit daarvan te optimaliseren. Zij wil hiermee een integraal aanbod bieden aan oudere inwoners van de gemeenten Brielle en Westvoorne. Haar missie is een passend antwoord te geven op de steeds veranderende behoeften van degenen die op de diensten en producten zijn aangewezen. Zij wil vakbekwaam zorgen voor kwaliteit van leven. Zij wil ook een goed werkgever zijn en medewerkers een plezierige werkplek, een open communicatiesfeer en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden. 2.3 Kerngegevens Doelgroepen en dienstenaanbod biedt haar doelgroepen een breed aanbod van welzijn t/m intramurale zorg. Met dit integrale aanbod draagt bij aan het behoud of het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare volwassenen in gemeente Brielle en Westvoorne. exploiteert locaties van SOR, Vestia en de gemeente Brielle. Hiermee maakt zich sterk voor een aantrekkelijke leefomgeving in de nabijheid van cliënten en andere wijkbewoners. De locaties hebben een wijkfunctie en bieden een sociale steunstructuur. Welzijn, vrijwilligerswerk en initiatieven krijgen hier ruim baan. Tabel 2 geeft inzicht in het product- en dienstenportfolio van. De producten werden in 2014 vanuit verschillende stromen gefinancierd; AWBZ gelden, (o.m. gemeentelijke) subsidies en private financiering. Pagina 6 van 29

7 Gebruikersdoelgroep Productportfolio Thuiswonende ouderen (en mantelzorgers) in gemeenten Brielle en Westvoorne Ouderen die door hun beperkingen niet in staat zijn zelfstandig te leven en een mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen vormen Locatie: Catharina Gasthuis, Brielle Ouderen met ernstige PG problematiek, in bezit van een BOPZ verklaring. Voorzieningen en activiteiten in Catharina Gasthuis, Infirmerie, Leemgaarde en Stuifakkers Welzijn voor en door ouderen; faciliteren sociaal-culturele vrijwilligersactiviteiten Mantelzorgondersteuning; bv. mantelzorgsalon, informatie en advies, cursusaanbod Bevorderen maatschappelijke deelname; bv. maatjesproject, faciliteren/ondersteunen vrijwilligerswerk Signalering en preventie; bv. signalerend huisbezoek, telefooncirkel, informatie en advies Maaltijdservice Tafeltje Dekje Restauratieve wijkvoorzieningen Dagactiviteiten (Sonnevanck, Strandjutter, Zorgboerderij Op Aarde) Begeleiding individueel Kortdurende opname (Catharina Gasthuis, Stuifakkers) Wijkverpleging (persoonlijke verzorging thuis) Wijkverpleging (verpleging thuis) Alarmering Volledig Pakket Thuis Huishoudelijke zorg Intramurale zorg ZZP 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 Intramurale zorg ZZP 5 en 7 Locaties: Watergeus, Brielle Duinpan, Rockanje Pension t Hart, Oostvoorne Tabel 2 Belangrijkste producten en diensten Werkgebied Het werkgebied van omvat de gemeenten Brielle en Westvoorne (regio Voorne-Putten en Rozenburg in Zuid-Holland). Jaardocument 2014 Pagina 7 van 29

8 2.3.3 AWBZ erkenningen en toelatingen maakt deel uit van de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Zij richt zich met haar dienstverlening op volwassenen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking. De organisatie beschikt in 2014 over de volgende erkenningen en toelatingen: AWBZ functies Oostvoorne Rockanje Brielle Verblijf zonder behandeling n.v.t. n.v.t. 58 plaatsen Catharina Gasthuis Verblijf met Behandeling BOPZafdeling 12 plaatsen Pension t Hart 36 plaatsen Duinpan 15 plaatsen Watergeus VPT Ja Ja n.v.t. Persoonlijke verzorging Ja Ja Ja Verpleging Ja Ja Ja Begeleiding individueel Ja Ja Ja Begeleiding in groepsverband Ja Ja Ja Kortdurende opname n.v.t. Ja Ja Tabel 3 AWBZ functies geleverd door Samenwerking in de keten neemt deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg Dementie. In maart 2014 is het geriatrisch netwerk Brielle gestart, een samenwerking op initiatief van de huisartsen tussen zorgaanbieders, gemeenten en huisartsen. maakt hier deel van uit, heeft het Catharina Gasthuis als pilotlocatie ingebracht en ontwikkelt vanuit de behoefte van het samenwerkingsverband Welzijn op Recept (lancering 2015). In mei 2014 realiseerden, de huisartsen en Careyn in de gemeente Brielle een samenwerking voor Kortdurende Opname. Inwoners van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders kunnen, onder medische verantwoordelijkheid van de eigen huisarts en onder regie van de wijkverpleegkundige, kortdurend verblijven in het Catharina Gasthuis of de Plantage. 2.4 Juridische structuur is een stichting die diensten voor Wonen, Zorg en Welzijn aanbiedt in Westelijk Voorne. 2.5 Organisatiestructuur medewerkers gaven in 2014 vorm aan onze dienstverlening in het werkgebied van : Oostvoorne - Pension t Hart (BOPZ-zorgafdeling psychogeriatrie in Leemgaarde) - Zorg Thuis Oostvoorne - Sonnevanck (dagbesteding in Leemgaarde) - Zeeburg (restaurant en maaltijdservices in Leemgaarde) 1 Op 31 december 2014 Pagina 8 van 29

9 - Voorzieningen in Leemgaarde die beschikbaar stelt voor de wijk, zoals de winkel, Mailgaarde, koffiecorner en ruimte voor groepsactiviteiten - Kantoorruimten van de Bestuurder, staf, administratieve diensten Rockanje - Duinpan (BOPZ-zorgafdeling psychogeriatrie in Stuifakkers) - Zorg Thuis Rockanje - Strandjutter (dagbesteding in Stuifakkers) - De Branding (restaurant en maaltijdservices in Stuifakkers) - Voorzieningen in Stuifakkers die beschikbaar stelt voor de wijk, zoals theaterruimte het Getij (eigendom ), de winkel en het kantoor voor het bestuur van SWOR. Brielle - Catharina Gasthuis (zorg met verblijf zonder behandeling) - De Watergeus (BOPZ-zorgafdeling psychogeriatrie in Catharina Gasthuis) - Welzijn Ouderen - Bastion (restaurant in Catharina Gasthuis) - Zorgboerderij Op Aarde (dagbesteding i.s.m. Op Aarde vof) Twee locatiemanagers waren in 2014 verantwoordelijk voor alle processen die op de locaties plaatsvinden en zijn leidinggevende voor alle medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende locatie. Onder de locatiemanagers ressorteren teammanagers met leidinggevende en procesmatige verantwoordelijkheden. De locatiemanager van het Catharina Gasthuis gaf in 2014 leiding aan de coördinator Welzijn Ouderen Organigram Figuur 1 Organigram op 31 december 2014 Jaardocument 2014 Pagina 9 van 29

10 2.5.2 Voorbereidingen nieuwe organisatiestructuur wil haar dienstverlening anders organiseren, waarbij planning, afstemming en verbetering van onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de cliënt is gepositioneerd. Hiervoor is in 2012 de organisatieontwikkeling De Omslag gestart, wat mede vorm krijgt door zelfsturende teams. Voor professionals en vrijwilligers is meer ruimte en aandacht voor vakmanschap, vertrouwen en samenwerking. Voor onze cliënten verwacht de organisatie een verbetering van communicatie en meer aandacht voor hun wensen. Onder begeleiding van externe adviseurs met ruime ervaring in zelfsturende teams, hebben in oktober 2014 de eerste Zorg Thuis teams stappen gezet op weg naar toenemend eigenaarschap en meer ruimte voor professionaliteit. In 2015 volgen de andere teams van de organisatie. Zij worden de komende jaren door coaches ondersteund in deze nieuwe manier van organiseren. Belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering op teamniveau én individueel niveau, ruimte en vertrouwen en een gezamenlijke ambitie. Er is hierbij ruim aandacht voor het monitoren en verder bevorderen van de kwaliteit van dienstverlening. Om de nieuwe manier van organiseren te faciliteren, is een aanpassing van de organisatiestructuur nodig. De afstand tussen primair proces en de Bestuurder wordt zo kort en helder mogelijk gemaakt, door slechts één managementlaag met integrale verantwoordelijkheid. In september en oktober 2014 zijn medewerkers en andere adviesorganen geconsulteerd. De adviezen zijn gewogen door een regiegroep, onder leiding van de Raad van Bestuur. De nieuwe organisatiestructuur krijgt vorm in Medezeggenschapsstructuur Voor het behartigen van de belangen van de cliënten van is er voor elke locatie een cliëntenraad geïnstalleerd. Daarnaast komt een afvaardiging van elke cliëntenraad meerdere keren per jaar samen in een Platform Cliëntenraden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de Bestuurder centrale zaken. De formele bevoegdheden blijven verbonden aan de cliëntenraad van de verschillende locaties. De belangen van medewerkers van worden behartigd door een centrale ondernemingsraad waarin leden van meerdere locaties zitting hebben. 2.7 Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Belangrijke belanghebbenden van zijn haar cliënten, klanten en deelnemers van activiteiten. Het geformaliseerde contact met cliënten vindt plaats via drie lokale cliëntenraden en het Platform Cliëntenraden. Andere belanghebbenden zijn familieleden en mantelzorgers van cliënten, burgers van de gemeenten in het werkgebied, medewerkers, de ondernemingsraad, vrijwilligers en de participatiecommissie van Welzijn Ouderen. Samenwerking is voor noodzakelijk. Door middel van samenwerking streeft naar de best mogelijke woonomstandigheden en zorg- en dienstverlening, wil de organisatie minder kwetsbaar zijn en kunnen bedrijfsprocessen (beter) uitgevoerd worden. heeft onder andere samenwerkingsrelaties met: Pagina 10 van 29

11 Individu/groep/organisatie Bijdrage aan doelstellingen Actiz Ketenzorg Dementie Netwerk Palliatieve Zorg Geriatrische netwerk Brielle Zorgkantoor CZ Gemeente Brielle Gemeente Westvoorne Huisartsen gemeenten Brielle en Westvoorne Apothekers Medisch Centrum Brielle, Westvoorne Vestia Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) Zorgboerderij op Aarde Careyn ANBO Welzijn Ouderen Spijkenisse SBO Hellevoetsluis Van Wheel-Bethesda Ziekenhuis Inspectie voor de Gezondheidszorg Stichting Welzijn Ouderen Rockanje (SWOR) Leemgaarde Activiteiten Stichting Samen in Oostvoorne (LASSO) Vrienden van het Catharina Gasthuis Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) Regionale opleidingscentra Zadkine, Albeda, Hogeschool Rotterdam Alzheimer Café Belangenbehartiging zorginstellingen. Optimale zorg en ondersteuning voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers op Voorne-Putten Rozenburg (VPR). Optimaliseren van de toegankelijkheid tot en de kwaliteit van de palliatieve terminale zorgverlening. Afstemming tussen aanbieders, gemeente en huisartsen Goede zorginkoop, het maken van productieafspraken en afstemming op/van wet- en regelgeving. Operationalisering van het Wmo-beleid van de gemeente. Voorbereidingen op de decentralisatie van AWBZ naar Wmo. Operationalisering van het Wmo-beleid van de gemeente. Voorbereidingen op de decentralisatie van AWBZ naar Wmo. Multidisciplinaire benadering en behandeling van complexe zorgsituaties en het gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering. Beheer en de coördinatie van distributie en verstrekking van medicatie. Eigenaar en verhuurder van woonzorgcentrum Stuifakkers. Eigenaar en verhuurder van Catharina Gasthuis en woonzorgcentrum Leemgaarde. Catharina Gasthuis biedt de functie Begeleiding Groep aan deelnemers Zorgboerderij op Aarde. Samenwerkingspartner voor de operationalisering van de functie Behandeling op de BOPZ afdelingen. Samenwerkingspartner Welzijn Ouderen. Leverancier van maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje in Brielle. Afstemming over welzijnsactiviteiten Stuifakkers biedt ziekenhuisverplaatste zorg via KDO. Handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Organiseren en realiseren sociaal-culturele welzijnsactiviteiten in Stuifakkers. Organiseren en realiseren sociaal-culturele welzijnsactiviteiten in Leemgaarde. Organiseren en realiseren sociaal-culturele welzijnsactiviteiten in Catharina Gasthuis. Indicatieverstrekker voor de inwoners van het werkgebied van. Opleiden van leerlingen BBL en BOL. is mede-organisator van het trefpunt in de Infirmerie voor mensen met dementie en hun sociaal netwerk. Jaardocument 2014 Pagina 11 van 29

12 Mantelzorg Salon Welzijn Ouderen organiseert in de Infirmerie de Mantelzorg Salon. In Westvoorne vinden de bijeenkomsten plaats in Stuifakkers. LOC Zeggenschap in Zorg Samenstelling, structuur, werkwijze en rolverdeling van de cliëntenraden. Tele2 Mobiele telefonie en de vaste telefonie van Catharina Stichting. NC Automatisering ICT dienstverlening en ondersteuning in locaties. Alegra Ondersteuning in versterken kwaliteitsbeleid Naarrijnlands.nl Advies en ondersteuning in organisatieontwikkeling Grondmij Advies en ondersteuning teams naar zelfsturing Tijd voor Nu Advies en ondersteuning in organisatieontwikkeling, teams naar zelfsturing Tabel 4 Samenwerkingsrelaties Pagina 12 van 29

13 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur onderschrijft de normen van de Zorgbrede Governance Code en past deze toe. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon. De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd en de beloningscode BBZ (Bestuurders in de Zorg) is van toepassing. De samenstelling van de Raad van Bestuur is in 2014: Naam Functie Aantreden De heer drs. N.J.M. Heijlands Bestuurder Tabel 5 Samenstelling Raad van Bestuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming 2. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht, vanuit haar deskundigheid, als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van bestaat uit vijf personen: Naam Functie RvT Aantreden Aftreden 1 e termijn Mevrouw H.M.J. van Vliet De heer W.M.A. van der Velden Voorzitter Lid Aftreden 2 e termijn Functies/Nevenfuncties/ Specifieke deskundigheid Functie: Directeur a.i. Stichting Register Tolken Gebarentaal Nevenfuncties: - Lid RvT Libertas Leiden (Wonen/zorg en welzijn) - Habidrome/CQliving - lid van de Raad van Advies van VANenVOOR Specifieke deskundigheid: - Gezondheidszorg/Wmo - Politiek - Management Functie: Business controller bij NWO Nevenfuncties: Plv. voorzitter OR bureau NWO Specifieke deskundigheid: -Financieel management -Bedrijfsvoering -Facilitair 2 BOZ (2010), Zorgbrede Governancecode 2010 Jaardocument 2014 Pagina 13 van 29

14 Mevrouw drs. N.P. Boelhouwer De heer mr. G.B. Raaphorst Mevrouw J.M.L.J. Reynen Lid, vicevoorzitter Lid Lid Functie: Directeur toegangstechniek Imtech Nevenfuncties: - Voorzitter Houd Rockanje laag - Ledenraadslid VEH Specifieke deskundigheid: - Zakelijke dienstverlening - Netwerken en lokale politiek - Projectmanagement (meerjareninvesteringen, onderhoud en beheer) - Algemene bedrijfsvoering - Kennis van woningcorporatie wereld Functie: - Directeur Bestuurlijke Vernieuwing Rotterdam - Interim manager Bestuursdienst Den Haag Nevenfuncties: - Lid van de Raad van Toezicht De Opbouw en q.q. Lid van de Raden van Toezicht De Prinsenstichting, Stichting Zorgpalet Baarn- Soest, ISC De Brug, De Bilthuysen en de Stichting Beukenstein alsmede Bestuurslid van Stichting Steun De Opbouw - Voorzitter Golfclub Kralingen - Coach bij Inter Coach Specifieke deskundigheid: - Gemeentelijke overheid, - Rijksoverheid (justitie) - Juridische zaken (rechter plaatsvervanger) - Bedrijfsvoeringprocessen grote (overheids-)organisaties, ketensamenwerking en kwaliteitssystemen - Wmo (AWBZ en jeugd) Functie: - Raad van Bestuur t Slag Gezondheidscentrum Randweg te Rotterdam - Voorzitter bestuur OSER - Procesmanager Samen één in Feijenoord - Voorzitter bestuur Coöperatie voor wijkverpleging Rotterdam en omstreken Nevenfuncties: - Lid RvT Tante Louise- Vivensis Bergen op Zoom Specifieke deskundigheid: - 1e Lijns gezondheidszorg en Pagina 14 van 29

15 samenwerkingsverbanden - Kwaliteit en veiligheid - Verzorgings- en verpleeghuiszorg - Wijkverpleging - Triple Aim - Populatiemanagement - Duurzaamheid Tabel 6 Samenstelling Raad van Toezicht 2014 Het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur heeft in het verslagjaar 10 keer plaatsgevonden, in reguliere vergaderingen en thema bijeenkomsten. Aan twee reguliere vergaderingen ging een bijeenkomst vooraf met respectievelijk de Ondernemingsraad en het Platform Cliëntenraden. Diverse onderwerpen zijn aan de orde gekomen bij de Raad van Toezicht vergaderingen in 2014: - Managementletter 2013; - Nieuwbouw Catharina Gasthuis; - Businesscase kavels Swinshoek; - Jaardocument en rekening 2013; - Marketing ; - Organisatieontwikkeling De Omslag; - Kaderbrief en begroting 2015; - Visie op toezicht; - Klokkenluidersregeling. De Raad van Toezicht kent sinds begin 2014 meerdere commissies. In 2014 waren dit de commissie Dashboard, commissie Renumeratie, Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de commissie Financiën. De commissies komen op regelmatige basis bijeen en hebben een belangrijke adviserende rol naar de reguliere Raad van Toezicht. Medio 2014 is de procedure omtrent de beoordeling van de Raad van Bestuur vastgesteld. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft een 360 graden evaluatie uitgevoerd, aan de hand van gesprekken met belanghebbenden en stakeholders. Hiermee heeft de Raad van Toezicht maximale transparantie beoogd te bereiken. De evaluatie werd door de belanghebbenden zeer gewaardeerd. De Raad van Toezicht heeft ook een zelfevaluatie uitgevoerd, de uitkomsten zijn onderling gedeeld en besproken met de Raad van Bestuur. 3.4 Cliëntenraden De cliëntenraden vertegenwoordigen alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van. Zij behartigen de belangen en zijn een belangrijke gesprekpartner van de Raad van Bestuur waar het gaat om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. heeft voor elk van haar zorglocaties een lokale cliëntenraad ingesteld met formele beslissingsbevoegdheid. De leden van de cliëntenraden zijn cliënten, vertegenwoordigers en/of familieleden van (oud-)cliënten. De lokale cliëntenraden komen, ieder afzonderlijk, maandelijks bijeen. Bij deze vergaderingen is de locatiemanager meerdere keren per jaar aanwezig. Een afvaardiging van elke cliëntenraad komt vijf keer per jaar samen in een Platform Cliëntenraden. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de Bestuurder centrale zaken. Eén maal per jaar vergadert het Platform Cliëntenraden met de Raad van Toezicht. Jaardocument 2014 Pagina 15 van 29

16 In 2014 zijn de cliëntenraden betrokken bij diverse onderwerpen: - Jaardocument- en rekening, accountantsverslag 2013; - Kaderbrief en begroting 2015; - Vrijwilligersbeleid; - Organisatieontwikkeling De Omslag; - Ontwikkelingen in de zorg en de te verwachten gevolgen; - Nieuwbouw Catharina Gasthuis; - Belangenbehartiging van cliënten op de locatie. Het Platform Cliëntenraden kende in 2014 onderstaande samenstelling: Naam Functie Dhr. D.G.C. Monster Voorzitter (vanaf 9 december 2013) Dhr. E.H. d Hulst Lid (tot oktober 2014) Dhr. J. v.d. Perk Lid (vanaf oktober 2014) Mevr. L. Bilstra Dhr. J. Donkers Dhr. P. Briggeman Dhr. D. van Hattum Lid Lid Lid Lid Tabel 7 Samenstelling Platform Cliëntenraden Ondernemingsraad heeft medezeggenschap voor haar medewerkers ingericht door een Ondernemingsraad. De ondernemingsraad geeft advies en heeft instemmingsrecht. De leden zijn werkzaam op de diverse zorglocaties van. In 2014 is de OR 8 keer met de Bestuurder bijeen gekomen. In april vond overleg plaats tussen de Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en de Bestuurder. In 2014 heeft de OR met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht o.m. gesproken over: - Hervormingen in de zorg en de effecten op de organisatie; - Onderlinge samenwerking; - Instemming met verlengen van het Sociaal Plan; - Werving nieuwe leden; - Intervisie met collega s van andere instellingen; - Nieuwbouw Catharina Gasthuis; - Organisatieontwikkeling De Omslag; - Jaardocument en rekening 2013; - Kaderbrief en begroting ondersteunt de ondernemingsraad door het beschikbaar stellen van materiële zaken, scholing en faciliteiten. Pagina 16 van 29

17 De ondernemingsraad werd in 2014 gevormd door: Naam Functie Mevr. L. de Man Voorzitter Mevr. M. Zuijdwijk Lid Mevr. N. Hagen Lid Mevr. G. Tuls Lid Mevr. L. Kooijman Lid Mevr. L. Bleeker Lid Tabel 8 Samenstelling Ondernemingsraad 2014 Jaardocument 2014 Pagina 17 van 29

18 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid en strategie Het meerjarenbeleid van is vertaald in strategische uitgangspunten voor Hiermee wil de zorg voor de huidige en toekomstige cliënten zeker stellen en mogelijk uitbreiden als de vraag zich voordoet. heeft de ambitie de preferente aanbieder te worden voor bewoners in de regio Brielle en Westvoorne die behoefte hebben aan uitstekende en gastvrije intramurale zorg (t/m ZZP 7) en Zorg Thuis met een zinvolle dagbesteding die bijdraagt aan behoud van eigen regie en zelfstandigheid. wil de toekomst bouwen op een tweetal pijlers: - Versterken van intramurale zorg en Zorg Thuis (incl. Huishoudelijke hulp) in Westvoorne en Brielle. - Versterken van dienstverlening op het gebied van welzijn in de gemeenten Brielle en Westvoorne. Met de strategische uitgangspunten anticipeert enerzijds op de landelijke bewegingen, anderzijds kunnen de inwoners van haar werkgebied bij Catharina Stichting terecht voor een integraal aanbod van zorg, welzijn en wonen. In het najaar van 2014 heeft de Raad van Bestuur de speerpunten voor 2015 gevat in de kaderbrief. De kaderbrief vormt de basis van de jaarplannen voor de staf- en de lijnorganisatie. De begroting voor 2015 is mede op basis van de kaderbrief opgesteld en gaat uit van een positief resultaat van ,-. Pagina 18 van 29

19 4.2 Zorgverlening Psychogeriatrische zorg Psychogeriatrische zorg vormt de belangrijkste omzetcomponent voor in De cliënten hebben een ZZP indicatie 5 of 7 en zijn in bezit van een BOPZverklaring. heeft 63 plaatsen op 3 locaties. In Oostvoorne heeft 12 plaatsen voor pg-zorg in verpleegunit Pension t Hart. Deze afdeling bevindt zich in het woonzorgcentrum Leemgaarde. De Duinpan in woonzorgcentrum Stuifakkers in Rockanje biedt plaats aan 36 cliënten die pg-zorg ontvangen. Zij wonen in kleinschalige woonvormen van 6 plaatsen, waarbij de cliënten een eigen kamer hebben en de woonkamer binnen hun woonvorm delen met medebewoners. De hoofdbehandelaar op deze afdelingen is de Specialist Ouderengeneeskunde die inhuurt bij Careyn. In Brielle wordt psychogeriatrische zorg geleverd in de Watergeus. De Watergeus bevindt zich in het Catharina Gasthuis. De behandeling op de Watergeus wordt vormgegeven door de samenwerking tussen huisartsen uit Brielle, de SOG en de paramedici van Careyn. De paramedici worden voor een vaststaand aantal uren per week ingehuurd Intramurale somatische zorg Het Catharina Gasthuis in Brielle biedt plaats aan 58 cliënten die aangewezen zijn op wonen met verblijf en zorg in een beschutte woonomgeving. De cliënten hebben een intramurale indicatie t/m ZZP 7. Iedere cliënt heeft een eigen kamer in het Catharina Gasthuis met kitchenette en doucheruimte. Zij maken in de directe woonomgeving gebruik van restaurant het Bastion en diverse ontmoetingsruimten zoals een tuinkamer, een bibliotheek en een binnentuin. Zij ontvangen zorg en ondersteuning van de beroepskrachten van Catharina Stichting. De beroepskrachten en vrijwilligers van de activiteitenbegeleiding bieden, binnen de mogelijkheden van de cliënten, een zinvolle tijdsbesteding. De uit vrijwilligers bestaande Stichting 'Vrienden van het Catharina Gasthuis' is daarnaast zeer actief voor alle bewoners en organiseert regelmatig activiteiten. De overheid `extramuraliseert de intramurale zorg van ZZP 1 t/m 3. De bezetting in het Catharina Gasthuis was in 2014 nog nagenoeg 100%. Eén kamer in het Catharina Gasthuis is in 2014 beschikbaar gesteld voor Kortdurende Opname, in nauwe samenwerking met de huisartsen in Brielle Volledig Pakket Thuis Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kunnen cliënten thuis dezelfde zorg krijgen als die ze in een instelling zouden krijgen. In 2014 had 16 klanten met een Volledig Pakket Thuis Persoonlijke verzorging en verpleging thuis (Zorg Thuis) Zorg Thuis werd in 2014 geleverd aan 117 cliënten met een CIZ indicatie of vanuit een private zorgovereenkomst. Onze cliënten thuiszorg wonen met name in of nabij de woonzorgcentra Leemgaarde en Stuifakkers. De Zorg Thuis teams werken vanuit deze locaties. Jaardocument 2014 Pagina 19 van 29

20 heeft met haar (wijk)verpleegkundigen, management en ondersteunende diensten de voorbereidingen getroffen voor de veranderingen die per 1 januari 2015 doorgevoerd zijn. Onze functies persoonlijke verzorging en verpleging in de thuissituatie vallen per die datum onder de aanspraak Wijkverpleging en maakt hiermee deel uit van de Zorgverzekeringswet. In 2014 heeft hiervoor een overeenkomst aangeboden gekregen vanuit het Zorgkantoor dat optreedt als representant namens de Zorgverzekeraars in onze regio. De organisatie heeft vanaf 2015, in haar administratieve afwikkeling, te maken met verschillende zorgverzekeraars. Voor een kleine organisatie betekent dit een sterke toename in regeldruk. De wijkverpleegkundigen in onze thuiszorg teams kregen met ingang van 2015, naast de directe lichamelijke zorgverlening thuis, ook een rol in het indiceren, coördineren en organiseren van de zorg, in het signaleren en voorkomen van problemen, en het werken aan zelfredzaamheid en zelf-oplossend vermogen van cliënten. In 2014 zijn scholingen georganiseerd en is het ICT systeem ter ondersteuning van het proces ingericht volgens het OMAHA systeem. De wijkverpleegkundigen worden met dit systeem ondersteund in de verpleegkundige diagnose en het opstellen van het zorgplan Begeleiding Vanuit de woonzorgcentra Leemgaarde en Stuifakkers biedt met een actief team van beroepskrachten en vrijwilligers diensten aan in de vorm van dagactiviteiten en individuele begeleiding. Ook in 2014 leverde binnen de samenwerking met Zorgboerderij Op Aarde haar bijdrage door inzet van een zorgteam op locatie. Daarnaast verzorgt de administratie, declaratie en het wachtlijstbeheer. De diensten vallen per 1 januari onder regie van de gemeenten, als onderdeel van de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning In 2014 hebben verschillende inkoopbijeenkomsten plaatsgevonden met de gemeenten in ons werkgebied. Catharina Stichting heeft in Westvoorne en Brielle haar bestaande dienstverlening gegund gekregen, met een tariefkorting van 17,5% op de AWBZ tarieven Per december 2014 zijn de openingstijden van de Strandjutter in Stuifakkers aangepast naar twee hele dagen mede om de dienst kostendekkend te kunnen organiseren. De teruglopende inkomsten kwamen met name voort uit het afnemende aantal deelnemers met een Volledig Pakket Thuis Alarmering In de intramurale locaties van is alarmering een vast onderdeel van de dienstverlening. Binnen de woonzorgcentra kunnen bewoners van de appartementen alarmering privaat afnemen. De zorgteams van geven in geval van nood door hun nabijheid snel opvolging aan een alarm. Eind 2014 is in Leemgaarde een samenwerking gestart met Live Safe. Met dit alarmeringssysteem dat werkt op basis van GSM kan de gebruiker ook buiten het eigen appartement alarmeren op het moment dat hulp gewenst is. In geval van een noodsituatie buiten de woonzorgcentra wordt de mantelzorg opgeroepen of de 112 hulpdiensten. Na ingebruikname in december bleek het systeem niet voor alle cliënten passende ondersteuning te bieden. Samen met een klankbordgroep en Live Safe heeft Catharina Stichting begin 2015 gezocht naar passende oplossingen in de vorm van alternatieve alarmeringssystemen Kortdurende opname In 2014 realiseerde in haar locaties Catharina Gasthuis en Stuifakkers de mogelijkheid voor kortdurende opname. Hiermee biedt de inwoners van haar werkgebied o.m. respijtzorg, herstelzorg en ziekenhuisverplaatste Pagina 20 van 29

Jaardocument 2013. Maatschappelijke verantwoording Catharina Stichting

Jaardocument 2013. Maatschappelijke verantwoording Catharina Stichting Jaardocument 2013 Maatschappelijke verantwoording Vastgesteld door Raad van Bestuur: 6 mei 2014 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 14 mei 2014 Goedgekeurd door Platform Cliëntenraden: 26 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017 Profiel lid van de Raad van Toezicht Catharina Stichting d.d. 7 juli 2017 Profiel Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie met haar wortels in westelijk Voorne-Putten. De wortels

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016

Utrecht, Mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 Utrecht, Mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Acare Thuiszorg te Arnhem op 5 december 2016 1 Inleiding Op 5 december jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. 1 Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS Trends We leven langer We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer eisen Toenemende

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

De client centraal in de langdurige zorg

De client centraal in de langdurige zorg De client centraal in de langdurige zorg inbreng clientenperspectief bij zorginstellingen Nienke Zwennes Anouk Segond von Banchet Inhoud 1.Wat is het doel van medezeggenschap 2. Wat willen we regelen?

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Buitensluis Introductie Locatie de Buitensluis is een Protestants- Christelijke zorgcentrum, gevestigd in Numansdorp, gemeente Cromstrijen. De Buitensluis

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Doorkijkje naar toekomstige wet- en regelgeving in het kader van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Huidige wet- en regelgeving Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen

Algemene informatie. Goede zorg die vertrouwd voelt. Wonen in Mariahof en Scholtenhof. De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen Wonen in Mariahof en Scholtenhof De aanleunwoning: zelfstandig met zorg wonen ThuisZorg en plusdiensten Algemene informatie Goede zorg die vertrouwd voelt 1 2 Inhoud Goede zorg die vertrouwd voelt 5 1.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie