Samen werken aan de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan de toekomst"

Transcriptie

1 Samen werken aan de toekomst Schoolplan

2 Schoolplan en werkprogramma schooljaren Samen werken aan de toekomst Vooraf Het schoolplan is de koers van het Fioretti College voor de komende jaren en geeft houvast en richting aan de ontwikkelingen van onze school. Het schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met alle belanghebbenden van het Fioretti College. Hieronder vallen vanzelfsprekend de leerlingen, ouders, docenten en ondersteuners, maar ook de Raad van Advies, basisscholen, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, overige instellingen en de lokale overheid. De basis voor dit plan is gelegd tijdens een studiedag met alle medewerkers van de school en leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Tijdens deze dag is gesproken over verschillende belangrijke onderwerpen voor de toekomst. Aansluitend aan deze gesprekken en de studiedag is er een eerste document ontstaan met centrale thema s voor het nieuwe schoolplan. Dit document is besproken met vertegenwoordigers van ieder team. Op basis van de feedback uit die groep zijn wij verder gegaan met het opstellen van het schoolplan Voor u ligt het resultaat van deze rijke verkenning. Met het vaststellen van het schoolplan is de gezamenlijke koers bepaald. Vanaf dit moment zijn wij allemaal verantwoordelijk voor de uitvoering en het slagen ervan. Zeker omdat niet alles is vastgelegd in punten en komma s, is het van belang dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor de acties die ondernomen moeten worden om het beste resultaat te bereiken. Om onze doelstellingen te realiseren, kan een ieder zelfstandig werken binnen de afgesproken en vastgestelde kaders. De teams zijn leidend in dit proces; het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van onderwijs en begeleiding is hun primaire taak. Afstemming tussen de teams is een voorwaarde om onze koers ook daadwerkelijk te realiseren. Die onderlinge samenwerking maakt ons het Fioretti College. Daar waar behoefte is aan centrale sturing is de directie verantwoordelijk. Echter, in het hele proces is het schoolplan de inspiratiebron en het verbindend element. Op die manier blijven we continu samen werken aan de toekomst. Edward de Gier, algemeen directeur Fioretti College 3

3 Inleiding Visie De visie wordt vormgegeven door twee kernbegrippen die centraal staan in de werkwijze van het Fioretti College: praktisch en persoonlijk. Praktisch: weten wat je kan en wat je ermee kunt Persoonlijk: onderwijs op basis van relatie en gelijkwaardigheid. Dit aspect is afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerling. In dit schoolplan wordt toegelicht op welke wijze wij invulling geven aan de uitvoering hiervan in ons onderwijs. Onze kernwaarden Het Fioretti College werkt binnen het kader zoals ontwikkeld door Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Ook hanteren we de bijbehorende koers en delen we de uitgangspunten. We kiezen er nu voor om voortbouwend op ons schoolplan van samen met alle belanghebbenden deze koers te realiseren. Startend met de kernwoorden 'praktisch' en 'persoonlijk' volgen hierop de kernwaarden die bij deze realisatie leidend zijn voor onze school: Vertrouwen en verantwoordelijkheid Samenwerken Werkend met deze kernwaarden zijn relatie, talent en ambitie en presteren naar vermogen belangrijke uitgangspunten van onze aanpak. OMO en Koers 2016 Het Fioretti College is onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs. In het koersdocument Koers 2016 vermeldt OMO dat goed onderwijs eigentijds onderwijs is en zich richt op de volgende punten: Missie Het is onze missie om samen met onze leerlingen elke dag te werken aan hun toekomst en daarmee de toekomst van onze samenleving. Door de leerlingen volop mogelijkheden te bieden, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ontplooien zij zichzelf steeds meer. Zo bereiden zij zich optimaal voor op vervolgonderwijs en/of kwalificeren zij zich voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische vorming bieden. Het laten opbloeien van iedere leerling door het ontdekken en het ontwikkelen van zijn of haar talenten Het positief waarderen van de identiteitsontwikkeling van elke leerling met daarbij volop ruimte voor creativiteit Het kwalificeren van iedere leerling voor vervolgonderwijs, of arbeidsloopbaan en participatie in de steeds meer kosmopolitische - samenleving Het bevorderen van leren in verschillende leerconteten met gebruikmaking van onderwijstechnologie Het stimuleren van culturele en kunstzinnige vorming van de leerling Het ontwikkelen vanuit een katholieke identiteit van kennis van en begrip voor elkaars religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen Het inspireren tot een voortdurende persoonlijke en professionele vorming van iedere medewerker Het versterken van een lerende en onderzoekende houding van leerlingen, docenten en overige medewerkers van de school 4 5

4 Het onderwijs Relatie als basis Voor het Fioretti College is relatie de basis voor een succesvol onderwijs- en leertraject en een optimaal leerresultaat. Dit betekent: wederzijds respect, samenwerking en gelijkwaardigheid met daarbinnen verschillende rollen voor de leerling, de docent, ondersteuners en leidinggevenden. Gezamenlijk op zoek zijn naar de toekomst, een plek in de samenleving, een vervolgstudie of beroep. Fouten mogen maken, jezelf zijn, leren wie je bent, wat je kunt en met wie je dat doet, is waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van zowel de leerling als de medewerker. Vertrouwen Vertrouwen in elkaar en de omgeving biedt ruimte. Ruimte voor de leerling om te proberen, om fouten te mogen maken en om te leren. Ruimte voor de docent om te doceren, om te sturen en om te corrigeren. Ruimte om jezelf te ontdekken, om uitgedaagd te worden en om samen te werken. Verantwoordelijkheid Wanneer vertrouwen aanwezig is in de gezamenlijke zoektocht, het gezamenlijk leren, het ontdekken van talent en het herkennen van ambitie, hebben zowel de leerling als de docent hun verantwoordelijkheid. Vanuit deze verantwoordelijkheid moet ieder zijn of haar bijdrage leveren om die plek in de samenleving, die vervolgstudie of dat beroep te vinden welke past bij het individu. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om dit voor hem of haar ook mogelijk te maken. Talent en ambitie Talent en ambitie zijn natuurlijke energiebronnen in en voor het proces van leren. Je talent ontdekken is een zoektocht die de ene keer langs de weg van de leerstof en een andere keer door de inbreng van de leerling of de docent loopt. Samen met de docent verkent de leerling de mogelijkheden in een vak of leergebied. De onderwijsmethode zorgt in de basis voor de structuur. Het is echter noodzakelijk om deze structuur te verrijken met de actualiteit van het moment of door de persoonlijke inbreng van de deelnemers. Ambitie is zo mogelijk nog krachtiger. Ambitie is een vanuit de persoon gekozen doel dat continu nagestreefd wordt. Dit geeft richting aan een voorkeur voor studie of beroep. De energie die hiervoor nodig is, komt uit jezelf. De docent heeft hierin een belangrijke rol bij het herkennen, erkennen en verder ontwikkelen van de ambitie van zijn of haar leerlingen. 6 7

5 Presteren naar vermogen Ook het kwalitatieve uitgangspunt van de zoektocht is van belang. Het Fioretti College stelt eisen aan iedereen die leert of werkt binnen de school. Voor ons past een zesjescultuur niet bij dit uitgangspunt. Iedereen behoort te presteren naar eigen vermogen. Daarmee zijn de prestaties uiteraard ook verschillend. Wij streven naar goed waar dat kan en voldoende als dat het maimaal haalbare is. Op deze wijze verkennen wij samen de toekomst en bereiden wij de leerlingen voor op deze toekomst. Door elkaar op deze manier te inspireren en uit te dagen, leren niet alleen de leerlingen maar ook onze medewerkers. Samenwerken Onderwijs is een actief proces dat voor iedereen anders is en in samenwerking met anderen vorm krijgt. In dit proces krijgen de kernwoorden praktisch en persoonlijk in de dagelijkse werkwijze en communicatie met de ander en de omgeving vorm en inhoud. De kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, samenwerken en het werken vanuit de relatie als basis bepalen ons onderwijskundig handelen. Hierbij is het altijd van belang dat ons werk aansluit bij het talent en de ambitie van de leerling en wat zij in de toekomst kunnen gaan bereiken. Wij zijn er van overtuigd dat dit zichtbaar is in de wijze waarop wij onderwijs, begeleiding en zorg vormgeven en in de manier waarop onze school georganiseerd is. De praktijk Vertrouwen in elkaar In onze dagelijkse praktijk werken wij vanuit vertrouwen in en naar elkaar. Docenten krijgen vertrouwen en beschikken over voldoende regelruimte binnen de gegeven kaders. Wat in de teams geregeld kan worden, regelen wij in de teams en wat centraal geregeld moet worden regelen wij centraal. Ditzelfde geldt voor de leerling. Waar de leerling zelf de regie kan nemen over zijn of haar leren, bieden wij die mogelijkheid. Waar dit meer klassikaal georganiseerd moet worden, zal de docent dit zo organiseren en hier de centrale rol in spelen. In beide gevallen is vertrouwen in en naar elkaar en de verantwoordelijkheid die daar bij hoort de basis van het handelen. Werken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vindt haar basis in de gedeelde kernwaarden van onze school en onze overtuiging hoe goed onderwijs vorm krijgt. Samen met onze verbondenheid met de regio, onze katholiciteit en onze Brabantse cultuur, maakt dit het Fioretti College een rijke leergemeenschap. Deze rijkdom wordt zichtbaar in het brede onderwijsaanbod, de goede begeleiding en de adequaat vormgegeven zorg en ondersteuning. Daarnaast komt deze rijkdom ook tot leven in de goede verbindingen met andere onderwijsinstellingen, de lokale overheid, het bedrijfsleven en de instellingen in de regio. Uitdagende leeromgevingen met moderne technologieën De kernbegrippen samenwerken, talent en ambitie en vertrouwen en verantwoordelijkheid vormgeven in een stimulerende en inspirerende omgeving leiden tot resultaat. Een goed georganiseerde school met prima roosters en een leeromgeving met passende en eigentijdse technologieën is hierbij van groot belang. Het Fioretti College optimaliseert permanent haar leeromgeving en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. 9

6 Deze stimulerende en inspirerende omgeving wordt geborgd door een solide en efficiënte bedrijfsvoering. De dienstverlening is transparant en levert adequate managementinformatie voor verdere ontwikkeling. Het Fioretti College blijft hiermee de effectiviteit van de bedrijfsprocessen toetsen en waar mogelijk verbeteren om zo de dienstverlening te optimaliseren. Onderzoekende houding Nieuwsgierigheid, verbazing, onderzoek en ontdekking zijn de juiste vertrekpunten voor onderwijzen en leren. Goed onderwijs gaat namelijk verder dan alleen boeken. Wij geven het onderwijs vorm vanuit deze gedachte en richten ons onderwijs zodanig in dat nieuwsgierigheid geprikkeld wordt, verbazing ontstaat, leerlingen ontdekken en uitdagingen aangegaan worden. Het samenspel tussen leerling en docent is hierbij essentieel, want juist op die manier kunnen beide partijen hun voordeel doen en leren zij nieuwe dingen. De docent maakt het verschil Onderwijs is mensenwerk en de docent is daarin een rolmodel. Hij of zij moet zichzelf meenemen in de onderwijspraktijk en het verschil maken. Voor het succesvol realiseren van goed onderwijs voor iedere leerling is de kwaliteit van de docent cruciaal. Zijn of haar functioneren straalt af op de leerling. Hij of zij beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele leerprestaties. Voor docenten is het daarom van belang om ook oog te hebben voor zichzelf en het eigen kunnen. Door middel van zelfreflectie kan men zich namelijk alleen nog maar verder ontwikkelen en verbeteren. Docenten werken in een beroepsgemeenschap. Docenten, leidinggevenden en ondersteuners: ieder heeft een onmiskenbaar belangrijke rol, omdat het realiseren van goed onderwijs een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom vormen de gedeelde OMO beroepswaarden voor alle medewerkers het fundament voor goed onderwijs binnen het Fioretti College: Vrolijk: ik straal enthousiasme voor het beroep uit en ben gericht op het oplossen van problemen Verrijkend: ik ga positief met veranderingen om en verrijk anderen Verrassend: ik ben vernieuwend, maar neem geen onverantwoorde risico s Vakmanschap: ik streef voortdurend naar optimalisatie van kennis en kunde over mijn vak, relevante didactiek en pedagogiek Verantwoordelijk eigenaarschap : ik leg verantwoording af, ben mij bewust van de morele kwaliteit van mijn denken en handelen ook in relatie met de doelen van de school - en ben daar aanspreekbaar op Differentiatie Voor een goed resultaat is differentiëren noodzakelijk. Iedere leerroute, iedere klas en ook iedere leerling is anders. Iedere leerling brengt zijn of haar talent, ambitie en intelligentie mee en per vak kan dit verschillend zijn. Werken vanuit één didactiek sluit leerlingen of groepen leerlingen uit. Eén juiste didactiek voor een leerroute of een klas bestaat niet. Door te variëren in didactische werkvormen en leeromgevingen worden meer leerlingen bereikt en zal het resultaat verbeteren. Niet alleen Voor goed onderwijs is het van belang dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Dit geldt niet alleen voor de leerling, de docent, leidinggevende en ondersteuner maar ook voor de ouder of verzorger is er een belangrijke rol in het traject naar de toekomst van zijn of haar kind. De betrokkenheid van ouders of begeleiders is voor de school van groot belang, want alleen samen bereik je nog betere resultaten en wordt de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloed. 11

7 Resultaat Ergens goed in worden Iedere leerling heeft talent en een bepaalde ambitie. Ergens goed in worden is een natuurlijke drang. Het begeleiden van leerlingen in dit proces is een basistaak van onze school. In deze begeleiding is cultuuroverdracht zeker zo belangrijk als kennisoverdracht en oriëntatie op de toekomst. In zekere zin omvat cultuuroverdracht beide punten met als doel een succesvolle deelname aan de samenleving. In dit proces is de mentor de centrale persoon. Hij/zij informeert de ouders planmatig en indien nodig incidenteel over de behaalde resultaten en is ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere leerling ontdekt in dit traject wat hij/zij kan en wat je daarmee kunt. In een individueel traject verkent hij/zij de betekenis van zijn/haar talenten en ambities. Kortom: het traject is zowel praktisch als persoonlijk, passend bij de identiteit van de leerling. Kwaliteit Het Fioretti College streeft ernaar leerlingen altijd goed te begeleiden naar de toekomst. De kwaliteit van de docent is hierbij een cruciale factor. Het bijhouden van het vak en de begeleidingsvaardigheden zijn belangrijk, maar ook het invoeren van onderwijskundige veranderingen op basis van structureel onderzoek en het opleiden van nieuwe docenten zijn daarbij belangrijke bouwstenen. Ditzelfde geldt voor leidinggevenden en ondersteuners. Voor hen is de focus op de kwaliteit van de sturing en dienstverlening een vereiste. Op deze wijze willen wij een voortdurende impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Tot slot Ons doel is om leerlingen goed onderwijs te bieden vanuit onze missie en visie. Hierin spelen de kernwoorden praktisch en persoonlijk een grote en belangrijke rol. Onze inbreng zijn goed gekwalificeerde docenten en een moderne leeromgeving. Het beroep van docent is een verantwoordelijk beroep. Wij bevorderen daarom een werkwijze die uitgaat van vertrouwen, samenwerken en het afleggen van verantwoording. Wij verwachten deze houding en werkwijze ook van onze leerlingen. Dit alles wordt ondersteund door leidinggevenden en ondersteuners die de continuïteit van goed onderwijs borgen en werken vanuit onze grondgedachte. Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze de ontwikkeling van zowel de leerling als medewerker bevordert en vorm geeft aan hun identiteit. 13

8 Werkprogramma Fioretti College schoolplan Een vertaling van het schoolplan naar meer concrete doelen: A. Onderwijs 1. Leerlingen - Loopbaanoriëntatie: ieder team ontwikkelt een teamgebonden werkwijze en inhoud voor loopbaanoriëntatie. - Talent en ambitie: onderwijs waarbij we aansluiten op de persoonlijke doelstellingen van de leerling. - Leerlingen verantwoordelijk: onderwijs waarin leerlingen verantwoordelijkheid kunnen nemen moet zichtbaar zijn. 12/13 13/14 14/15 15/16 2. Identiteit - Burgerschap: integraal burgerschapsonderwijs ontwikkelen. c c c - Katholiciteit: ruimte voor katholiciteit, andere levensovertuigingen en levensvragen. c c c - Maatschappelijke stage: voor alle leerlingen. c c c 3. Onderwijsaanbod - Onderwijsaanbod afstemmen: continu analyse van het onderwijs in leerwegen en sectoren met de directe omgeving. - Profilering onderwijsaanbod: herkenbaar profileren van het onderwijs naar leerlingen, ouders en omgeving. - Samenwerking: met andere onderwijsinstellingen, specifiek met het ROC. c c c c 4. Kwaliteit onderwijs - Eamenresultaten: eamens op of boven het landelijk gemiddelde. Herkenbaar uit de rapportcijfers voorgaande leerjaren. c c - Kwalificaties: alle leerlingen kwalificeren zich voor vervolgonderwijs of arbeidsloopbaan. - Inspectieoordeel: minimaal basisarrangement voor alle opleidingen. - Voortijdig schoolverlaten: het aantal voortijdige schoolverlaters is minimaal. - Input leerlingen en ouders: inzetten bij kwaliteitsverbetering. 12/13 13/14 14/15 15/16 C. Personeel 9. Human Resources Management (HRM) - Integraal personeelsbeleid: opstellen IPB D. Gebouw en omgeving - Intensivering gesprekkencyclus: komen tot reguliere gesprekken informeel en formeel. - Persoonlijke aandacht: aandacht voor de individuele docent. - Dienstverlening als ondersteuning: ontwikkelen klantvriendelijke ondersteuning, vastleggen in beleid. c c c c 10. Human Resources Development (HRD) Opleiden - Opleiden in de school: een integrale plaats in de organisatie. - Opleidingsplan docenten, ondersteuning en leidinggevenden: ter voorkoming van tekorten en ter verbetering van kwaliteit. 11. Human Resources Development (HRD) Deskundig blijven - Vakkennis: bijhouden en onderhouden van vakkennis en dit jaarlijks opnemen in bekwaamheidsdossier. - Kennis van de doelgroep: planmatig bijhouden kennis van pedagogiek, begeleidingsvaardigheden en van de doelgroep. - Docentenstages: leren in de praktijk van recente ontwikkelingen in het vak en in de samenleving. - De onderzoekende docent: onderzoeks-, eperimenteerruimte voor de individuele docent als basis voor schoolontwikkeling. - Anders leren: ruimte voor collegiale consultatie, coaching, virtueel leren en kennisnetwerken, vastleggen in een beleidsplan. 12. Onderwijsomgeving - Leermiddelenbeleidsplan: onderwijs in een passende technologische omgeving, planmatig uitvoeren van het beleid. - Gevarieerde leeromgeving: onderwijs in een leeromgeving passend bij het vak en met de mogelijkheid tot differentiatie. c c c c c c c c c c - Passende werkplekken: voor de docenten, de ondersteuning en de schoolleiding. 5. Onderwijsinnovatie - Taal en rekenen: opstellen taal- en rekenbeleid gericht op het behalen van de referentieniveaus. - Differentiatie: ieder team ontwikkelt een passend aanbod van differentiatievormen. - Digitaal onderwijs: ieder team ontwikkelt een passend aanbod van digitaal leren en digitaal werken. - Breinleren: ieder team onderzoekt onderwijsleersituaties waarin inzichten vanuit breinleren toegepast worden. 6. Buitenschools leren - Buitenschools leren, ecursies en stages: intensivering van buitenschools leren en stages. 7. Zorg en begeleiding - Zorgplan: evalueren en bijstellen van het vigerende zorgplan. - Begeleiding op maat: voor iedere leerling. - Systematische en planmatige zorg, sociaal emotioneel en cognitief op maat wanneer nodig voor een leerling. c - Passend onderwijs: opstellen beleid, invoeringsplan en het invoeren ervan. c c c c B. Kwaliteit 8. Kwaliteitsbeleid organisatie - Kwaliteitszorgsysteem: opstellen algemeen kwaliteitszorgsysteem. - Vensters voor Verantwoording: optimaliseren en resultaten vertalen naar beleidsplannen en communicatie. - Onderwijstijd: lesuitval minimaliseren en zo onderwijstijd optimaliseren. E. Bedrijfsvoering 13. Bedrijfsvoering - Processen: opstellen nieuwe AO/IC & planning & control als basis voor overige procedures. - Beleidsplannen: opstellen beleidsplannen administraties, ICT en facilitair. - Frontoffice/Backoffice: verder uitbouwen van deze werkwijze met een helder productenaanbod. - Managementinformatie: opstellen beleidsplan managementinformatie. c c - Goed georganiseerd: een goed rooster, een goed onderhouden gebouw, goed ondersteund in de praktijk. - Inkoop: actualiseren inkoopprocedure en magazijnbeheer passend in de geldende AO&IC. - Samenwerking in de regio: schaalvoordeel benutten bij gezamenlijke inkoop. 14. Huisvesting - Opstellen MOP: actualiseren meerjarenonderhoud. - Invoering beheersplan schoolgebouw: Planon. 15. PR & communicatie - Communicatie: opstellen communicatieplan gericht op leerlingen, ouders, personeel en omgeving. - PR en werving: actualiseren werving nieuwe leerlingen en dit bestand steeds actueel houden. - Communicatie schoolactiviteiten: communiceren wat we doen in en met het onderwijs. = actie management c = continue aandacht = actie team/sectie/ondersteuning = beleidsplan c 14 15

9 Muntelaar HA Veghel T: F: Concept en realisatie: Verwegen Van de Gevel Suijdendorp communicatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ WERKPROGRAMMA SCHOOLPLAN 2012 2016

TOELICHTING BIJ WERKPROGRAMMA SCHOOLPLAN 2012 2016 TOELICHTING BIJ WERKPROGRAMMA SCHOOLPLAN 2012 2016 A. Onderwijs 1. Leerlingen Loopbaanoriëntatie/toekomstoriëntatie (LOB): Alle teams stellen een teamplan LOB op waarin zij de specifieke bijdrage van het

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

PRAKTISCH & PERSOONLIJK

PRAKTISCH & PERSOONLIJK PRAKTISCH & PERSOONLIJK INHOUDSOPGAVE 2 Woord vooraf 3 Missie 3 Visie 3 Kernwaarden 3 1 - De school als samenleving 4 2 - Praktisch en persoonlijk onderwijs 5 3 - De lerende school 6 4 - Een duurzame relatie

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo Rekenen in de zorg Rekenen is een zorg Wat is het probleem? Wat is de gedeelde zorg van vmbo en mbo? Intensiveringstraject rekenen vo Eerste tranche: 300 scholen

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Leren van en met elkaar

Leren van en met elkaar Koers 2023 Onderwijs met overtuiging Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Dit is de rode draad

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Voorwoord Dit is de overkoepelende tekst van het schoolplan van OSG Willem Blaeu voor de periode 2015 2018. Het plan is gerelateerd

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Teamleider Praktijkonderwijs Fioretti College te Veghel

Teamleider Praktijkonderwijs Fioretti College te Veghel School- en functieprofiel Teamleider Praktijkonderwijs Fioretti College te Veghel 1,0 fte Schaal Ld conform de CAO-VO Versie 03/05/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom,

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Ontdek jezelf, ontdek je toekomst - Schoolplan

Ontdek jezelf, ontdek je toekomst - Schoolplan Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 19 september 2016 Vastgesteld door de MR d.d. 3 oktober 2016 Vastgesteld door het bestuur van Stichting Achterhoek VO d.d. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Ontdek

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Managing PBS -gedeeld eigenaarschap of het feestje van de directeur?

Managing PBS -gedeeld eigenaarschap of het feestje van de directeur? Conferentie SWPBS, Zwolle, 16 november 2012 Managing PBS -gedeeld eigenaarschap of het feestje van de directeur? Hannelore Veltman & Machiel van de Laar Managing PBS; gedeeld eigenaarschap of het feestje

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier?

Inleiding. In dit boekje vertellen we daarom over: Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Inleiding Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de school kenmerkende manier? Het zijn legitieme vragen die ouders, docenten en ook leerlingen regelmatig stellen. Het zijn vragen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN BESTUUR VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 3 Inleiding 3 Koers en onderwijsvisie 3 Bestuur 4 Kengetallen 4 Bestuurlijke

Nadere informatie

Koersnota goed voor elkaar

Koersnota goed voor elkaar 19-06-2012 Koersnota 2012-2016 goed voor elkaar Inleiding AVOO is de afkorting van Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. Onder deze Stichting vallen drie scholen: het Edison College, het Gymnasium

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Het dienstbaarheidsconcept

Het dienstbaarheidsconcept Het dienstbaarheidsconcept Koning Willem I College - Dienst Governance & Control - Joost van der Staak 1 juni 2012 Pas op de plaats Wat zijn de succesfactoren in de organisatie gebleken? Wat zijn de inhoudelijke

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie