Samen werken aan de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken aan de toekomst"

Transcriptie

1 Samen werken aan de toekomst Schoolplan

2 Schoolplan en werkprogramma schooljaren Samen werken aan de toekomst Vooraf Het schoolplan is de koers van het Fioretti College voor de komende jaren en geeft houvast en richting aan de ontwikkelingen van onze school. Het schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met alle belanghebbenden van het Fioretti College. Hieronder vallen vanzelfsprekend de leerlingen, ouders, docenten en ondersteuners, maar ook de Raad van Advies, basisscholen, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, overige instellingen en de lokale overheid. De basis voor dit plan is gelegd tijdens een studiedag met alle medewerkers van de school en leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Tijdens deze dag is gesproken over verschillende belangrijke onderwerpen voor de toekomst. Aansluitend aan deze gesprekken en de studiedag is er een eerste document ontstaan met centrale thema s voor het nieuwe schoolplan. Dit document is besproken met vertegenwoordigers van ieder team. Op basis van de feedback uit die groep zijn wij verder gegaan met het opstellen van het schoolplan Voor u ligt het resultaat van deze rijke verkenning. Met het vaststellen van het schoolplan is de gezamenlijke koers bepaald. Vanaf dit moment zijn wij allemaal verantwoordelijk voor de uitvoering en het slagen ervan. Zeker omdat niet alles is vastgelegd in punten en komma s, is het van belang dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor de acties die ondernomen moeten worden om het beste resultaat te bereiken. Om onze doelstellingen te realiseren, kan een ieder zelfstandig werken binnen de afgesproken en vastgestelde kaders. De teams zijn leidend in dit proces; het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van onderwijs en begeleiding is hun primaire taak. Afstemming tussen de teams is een voorwaarde om onze koers ook daadwerkelijk te realiseren. Die onderlinge samenwerking maakt ons het Fioretti College. Daar waar behoefte is aan centrale sturing is de directie verantwoordelijk. Echter, in het hele proces is het schoolplan de inspiratiebron en het verbindend element. Op die manier blijven we continu samen werken aan de toekomst. Edward de Gier, algemeen directeur Fioretti College 3

3 Inleiding Visie De visie wordt vormgegeven door twee kernbegrippen die centraal staan in de werkwijze van het Fioretti College: praktisch en persoonlijk. Praktisch: weten wat je kan en wat je ermee kunt Persoonlijk: onderwijs op basis van relatie en gelijkwaardigheid. Dit aspect is afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerling. In dit schoolplan wordt toegelicht op welke wijze wij invulling geven aan de uitvoering hiervan in ons onderwijs. Onze kernwaarden Het Fioretti College werkt binnen het kader zoals ontwikkeld door Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Ook hanteren we de bijbehorende koers en delen we de uitgangspunten. We kiezen er nu voor om voortbouwend op ons schoolplan van samen met alle belanghebbenden deze koers te realiseren. Startend met de kernwoorden 'praktisch' en 'persoonlijk' volgen hierop de kernwaarden die bij deze realisatie leidend zijn voor onze school: Vertrouwen en verantwoordelijkheid Samenwerken Werkend met deze kernwaarden zijn relatie, talent en ambitie en presteren naar vermogen belangrijke uitgangspunten van onze aanpak. OMO en Koers 2016 Het Fioretti College is onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs. In het koersdocument Koers 2016 vermeldt OMO dat goed onderwijs eigentijds onderwijs is en zich richt op de volgende punten: Missie Het is onze missie om samen met onze leerlingen elke dag te werken aan hun toekomst en daarmee de toekomst van onze samenleving. Door de leerlingen volop mogelijkheden te bieden, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ontplooien zij zichzelf steeds meer. Zo bereiden zij zich optimaal voor op vervolgonderwijs en/of kwalificeren zij zich voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische vorming bieden. Het laten opbloeien van iedere leerling door het ontdekken en het ontwikkelen van zijn of haar talenten Het positief waarderen van de identiteitsontwikkeling van elke leerling met daarbij volop ruimte voor creativiteit Het kwalificeren van iedere leerling voor vervolgonderwijs, of arbeidsloopbaan en participatie in de steeds meer kosmopolitische - samenleving Het bevorderen van leren in verschillende leerconteten met gebruikmaking van onderwijstechnologie Het stimuleren van culturele en kunstzinnige vorming van de leerling Het ontwikkelen vanuit een katholieke identiteit van kennis van en begrip voor elkaars religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen Het inspireren tot een voortdurende persoonlijke en professionele vorming van iedere medewerker Het versterken van een lerende en onderzoekende houding van leerlingen, docenten en overige medewerkers van de school 4 5

4 Het onderwijs Relatie als basis Voor het Fioretti College is relatie de basis voor een succesvol onderwijs- en leertraject en een optimaal leerresultaat. Dit betekent: wederzijds respect, samenwerking en gelijkwaardigheid met daarbinnen verschillende rollen voor de leerling, de docent, ondersteuners en leidinggevenden. Gezamenlijk op zoek zijn naar de toekomst, een plek in de samenleving, een vervolgstudie of beroep. Fouten mogen maken, jezelf zijn, leren wie je bent, wat je kunt en met wie je dat doet, is waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling van zowel de leerling als de medewerker. Vertrouwen Vertrouwen in elkaar en de omgeving biedt ruimte. Ruimte voor de leerling om te proberen, om fouten te mogen maken en om te leren. Ruimte voor de docent om te doceren, om te sturen en om te corrigeren. Ruimte om jezelf te ontdekken, om uitgedaagd te worden en om samen te werken. Verantwoordelijkheid Wanneer vertrouwen aanwezig is in de gezamenlijke zoektocht, het gezamenlijk leren, het ontdekken van talent en het herkennen van ambitie, hebben zowel de leerling als de docent hun verantwoordelijkheid. Vanuit deze verantwoordelijkheid moet ieder zijn of haar bijdrage leveren om die plek in de samenleving, die vervolgstudie of dat beroep te vinden welke past bij het individu. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om dit voor hem of haar ook mogelijk te maken. Talent en ambitie Talent en ambitie zijn natuurlijke energiebronnen in en voor het proces van leren. Je talent ontdekken is een zoektocht die de ene keer langs de weg van de leerstof en een andere keer door de inbreng van de leerling of de docent loopt. Samen met de docent verkent de leerling de mogelijkheden in een vak of leergebied. De onderwijsmethode zorgt in de basis voor de structuur. Het is echter noodzakelijk om deze structuur te verrijken met de actualiteit van het moment of door de persoonlijke inbreng van de deelnemers. Ambitie is zo mogelijk nog krachtiger. Ambitie is een vanuit de persoon gekozen doel dat continu nagestreefd wordt. Dit geeft richting aan een voorkeur voor studie of beroep. De energie die hiervoor nodig is, komt uit jezelf. De docent heeft hierin een belangrijke rol bij het herkennen, erkennen en verder ontwikkelen van de ambitie van zijn of haar leerlingen. 6 7

5 Presteren naar vermogen Ook het kwalitatieve uitgangspunt van de zoektocht is van belang. Het Fioretti College stelt eisen aan iedereen die leert of werkt binnen de school. Voor ons past een zesjescultuur niet bij dit uitgangspunt. Iedereen behoort te presteren naar eigen vermogen. Daarmee zijn de prestaties uiteraard ook verschillend. Wij streven naar goed waar dat kan en voldoende als dat het maimaal haalbare is. Op deze wijze verkennen wij samen de toekomst en bereiden wij de leerlingen voor op deze toekomst. Door elkaar op deze manier te inspireren en uit te dagen, leren niet alleen de leerlingen maar ook onze medewerkers. Samenwerken Onderwijs is een actief proces dat voor iedereen anders is en in samenwerking met anderen vorm krijgt. In dit proces krijgen de kernwoorden praktisch en persoonlijk in de dagelijkse werkwijze en communicatie met de ander en de omgeving vorm en inhoud. De kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, samenwerken en het werken vanuit de relatie als basis bepalen ons onderwijskundig handelen. Hierbij is het altijd van belang dat ons werk aansluit bij het talent en de ambitie van de leerling en wat zij in de toekomst kunnen gaan bereiken. Wij zijn er van overtuigd dat dit zichtbaar is in de wijze waarop wij onderwijs, begeleiding en zorg vormgeven en in de manier waarop onze school georganiseerd is. De praktijk Vertrouwen in elkaar In onze dagelijkse praktijk werken wij vanuit vertrouwen in en naar elkaar. Docenten krijgen vertrouwen en beschikken over voldoende regelruimte binnen de gegeven kaders. Wat in de teams geregeld kan worden, regelen wij in de teams en wat centraal geregeld moet worden regelen wij centraal. Ditzelfde geldt voor de leerling. Waar de leerling zelf de regie kan nemen over zijn of haar leren, bieden wij die mogelijkheid. Waar dit meer klassikaal georganiseerd moet worden, zal de docent dit zo organiseren en hier de centrale rol in spelen. In beide gevallen is vertrouwen in en naar elkaar en de verantwoordelijkheid die daar bij hoort de basis van het handelen. Werken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vindt haar basis in de gedeelde kernwaarden van onze school en onze overtuiging hoe goed onderwijs vorm krijgt. Samen met onze verbondenheid met de regio, onze katholiciteit en onze Brabantse cultuur, maakt dit het Fioretti College een rijke leergemeenschap. Deze rijkdom wordt zichtbaar in het brede onderwijsaanbod, de goede begeleiding en de adequaat vormgegeven zorg en ondersteuning. Daarnaast komt deze rijkdom ook tot leven in de goede verbindingen met andere onderwijsinstellingen, de lokale overheid, het bedrijfsleven en de instellingen in de regio. Uitdagende leeromgevingen met moderne technologieën De kernbegrippen samenwerken, talent en ambitie en vertrouwen en verantwoordelijkheid vormgeven in een stimulerende en inspirerende omgeving leiden tot resultaat. Een goed georganiseerde school met prima roosters en een leeromgeving met passende en eigentijdse technologieën is hierbij van groot belang. Het Fioretti College optimaliseert permanent haar leeromgeving en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. 9

6 Deze stimulerende en inspirerende omgeving wordt geborgd door een solide en efficiënte bedrijfsvoering. De dienstverlening is transparant en levert adequate managementinformatie voor verdere ontwikkeling. Het Fioretti College blijft hiermee de effectiviteit van de bedrijfsprocessen toetsen en waar mogelijk verbeteren om zo de dienstverlening te optimaliseren. Onderzoekende houding Nieuwsgierigheid, verbazing, onderzoek en ontdekking zijn de juiste vertrekpunten voor onderwijzen en leren. Goed onderwijs gaat namelijk verder dan alleen boeken. Wij geven het onderwijs vorm vanuit deze gedachte en richten ons onderwijs zodanig in dat nieuwsgierigheid geprikkeld wordt, verbazing ontstaat, leerlingen ontdekken en uitdagingen aangegaan worden. Het samenspel tussen leerling en docent is hierbij essentieel, want juist op die manier kunnen beide partijen hun voordeel doen en leren zij nieuwe dingen. De docent maakt het verschil Onderwijs is mensenwerk en de docent is daarin een rolmodel. Hij of zij moet zichzelf meenemen in de onderwijspraktijk en het verschil maken. Voor het succesvol realiseren van goed onderwijs voor iedere leerling is de kwaliteit van de docent cruciaal. Zijn of haar functioneren straalt af op de leerling. Hij of zij beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele leerprestaties. Voor docenten is het daarom van belang om ook oog te hebben voor zichzelf en het eigen kunnen. Door middel van zelfreflectie kan men zich namelijk alleen nog maar verder ontwikkelen en verbeteren. Docenten werken in een beroepsgemeenschap. Docenten, leidinggevenden en ondersteuners: ieder heeft een onmiskenbaar belangrijke rol, omdat het realiseren van goed onderwijs een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom vormen de gedeelde OMO beroepswaarden voor alle medewerkers het fundament voor goed onderwijs binnen het Fioretti College: Vrolijk: ik straal enthousiasme voor het beroep uit en ben gericht op het oplossen van problemen Verrijkend: ik ga positief met veranderingen om en verrijk anderen Verrassend: ik ben vernieuwend, maar neem geen onverantwoorde risico s Vakmanschap: ik streef voortdurend naar optimalisatie van kennis en kunde over mijn vak, relevante didactiek en pedagogiek Verantwoordelijk eigenaarschap : ik leg verantwoording af, ben mij bewust van de morele kwaliteit van mijn denken en handelen ook in relatie met de doelen van de school - en ben daar aanspreekbaar op Differentiatie Voor een goed resultaat is differentiëren noodzakelijk. Iedere leerroute, iedere klas en ook iedere leerling is anders. Iedere leerling brengt zijn of haar talent, ambitie en intelligentie mee en per vak kan dit verschillend zijn. Werken vanuit één didactiek sluit leerlingen of groepen leerlingen uit. Eén juiste didactiek voor een leerroute of een klas bestaat niet. Door te variëren in didactische werkvormen en leeromgevingen worden meer leerlingen bereikt en zal het resultaat verbeteren. Niet alleen Voor goed onderwijs is het van belang dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Dit geldt niet alleen voor de leerling, de docent, leidinggevende en ondersteuner maar ook voor de ouder of verzorger is er een belangrijke rol in het traject naar de toekomst van zijn of haar kind. De betrokkenheid van ouders of begeleiders is voor de school van groot belang, want alleen samen bereik je nog betere resultaten en wordt de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloed. 11

7 Resultaat Ergens goed in worden Iedere leerling heeft talent en een bepaalde ambitie. Ergens goed in worden is een natuurlijke drang. Het begeleiden van leerlingen in dit proces is een basistaak van onze school. In deze begeleiding is cultuuroverdracht zeker zo belangrijk als kennisoverdracht en oriëntatie op de toekomst. In zekere zin omvat cultuuroverdracht beide punten met als doel een succesvolle deelname aan de samenleving. In dit proces is de mentor de centrale persoon. Hij/zij informeert de ouders planmatig en indien nodig incidenteel over de behaalde resultaten en is ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere leerling ontdekt in dit traject wat hij/zij kan en wat je daarmee kunt. In een individueel traject verkent hij/zij de betekenis van zijn/haar talenten en ambities. Kortom: het traject is zowel praktisch als persoonlijk, passend bij de identiteit van de leerling. Kwaliteit Het Fioretti College streeft ernaar leerlingen altijd goed te begeleiden naar de toekomst. De kwaliteit van de docent is hierbij een cruciale factor. Het bijhouden van het vak en de begeleidingsvaardigheden zijn belangrijk, maar ook het invoeren van onderwijskundige veranderingen op basis van structureel onderzoek en het opleiden van nieuwe docenten zijn daarbij belangrijke bouwstenen. Ditzelfde geldt voor leidinggevenden en ondersteuners. Voor hen is de focus op de kwaliteit van de sturing en dienstverlening een vereiste. Op deze wijze willen wij een voortdurende impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Tot slot Ons doel is om leerlingen goed onderwijs te bieden vanuit onze missie en visie. Hierin spelen de kernwoorden praktisch en persoonlijk een grote en belangrijke rol. Onze inbreng zijn goed gekwalificeerde docenten en een moderne leeromgeving. Het beroep van docent is een verantwoordelijk beroep. Wij bevorderen daarom een werkwijze die uitgaat van vertrouwen, samenwerken en het afleggen van verantwoording. Wij verwachten deze houding en werkwijze ook van onze leerlingen. Dit alles wordt ondersteund door leidinggevenden en ondersteuners die de continuïteit van goed onderwijs borgen en werken vanuit onze grondgedachte. Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze de ontwikkeling van zowel de leerling als medewerker bevordert en vorm geeft aan hun identiteit. 13

8 Werkprogramma Fioretti College schoolplan Een vertaling van het schoolplan naar meer concrete doelen: A. Onderwijs 1. Leerlingen - Loopbaanoriëntatie: ieder team ontwikkelt een teamgebonden werkwijze en inhoud voor loopbaanoriëntatie. - Talent en ambitie: onderwijs waarbij we aansluiten op de persoonlijke doelstellingen van de leerling. - Leerlingen verantwoordelijk: onderwijs waarin leerlingen verantwoordelijkheid kunnen nemen moet zichtbaar zijn. 12/13 13/14 14/15 15/16 2. Identiteit - Burgerschap: integraal burgerschapsonderwijs ontwikkelen. c c c - Katholiciteit: ruimte voor katholiciteit, andere levensovertuigingen en levensvragen. c c c - Maatschappelijke stage: voor alle leerlingen. c c c 3. Onderwijsaanbod - Onderwijsaanbod afstemmen: continu analyse van het onderwijs in leerwegen en sectoren met de directe omgeving. - Profilering onderwijsaanbod: herkenbaar profileren van het onderwijs naar leerlingen, ouders en omgeving. - Samenwerking: met andere onderwijsinstellingen, specifiek met het ROC. c c c c 4. Kwaliteit onderwijs - Eamenresultaten: eamens op of boven het landelijk gemiddelde. Herkenbaar uit de rapportcijfers voorgaande leerjaren. c c - Kwalificaties: alle leerlingen kwalificeren zich voor vervolgonderwijs of arbeidsloopbaan. - Inspectieoordeel: minimaal basisarrangement voor alle opleidingen. - Voortijdig schoolverlaten: het aantal voortijdige schoolverlaters is minimaal. - Input leerlingen en ouders: inzetten bij kwaliteitsverbetering. 12/13 13/14 14/15 15/16 C. Personeel 9. Human Resources Management (HRM) - Integraal personeelsbeleid: opstellen IPB D. Gebouw en omgeving - Intensivering gesprekkencyclus: komen tot reguliere gesprekken informeel en formeel. - Persoonlijke aandacht: aandacht voor de individuele docent. - Dienstverlening als ondersteuning: ontwikkelen klantvriendelijke ondersteuning, vastleggen in beleid. c c c c 10. Human Resources Development (HRD) Opleiden - Opleiden in de school: een integrale plaats in de organisatie. - Opleidingsplan docenten, ondersteuning en leidinggevenden: ter voorkoming van tekorten en ter verbetering van kwaliteit. 11. Human Resources Development (HRD) Deskundig blijven - Vakkennis: bijhouden en onderhouden van vakkennis en dit jaarlijks opnemen in bekwaamheidsdossier. - Kennis van de doelgroep: planmatig bijhouden kennis van pedagogiek, begeleidingsvaardigheden en van de doelgroep. - Docentenstages: leren in de praktijk van recente ontwikkelingen in het vak en in de samenleving. - De onderzoekende docent: onderzoeks-, eperimenteerruimte voor de individuele docent als basis voor schoolontwikkeling. - Anders leren: ruimte voor collegiale consultatie, coaching, virtueel leren en kennisnetwerken, vastleggen in een beleidsplan. 12. Onderwijsomgeving - Leermiddelenbeleidsplan: onderwijs in een passende technologische omgeving, planmatig uitvoeren van het beleid. - Gevarieerde leeromgeving: onderwijs in een leeromgeving passend bij het vak en met de mogelijkheid tot differentiatie. c c c c c c c c c c - Passende werkplekken: voor de docenten, de ondersteuning en de schoolleiding. 5. Onderwijsinnovatie - Taal en rekenen: opstellen taal- en rekenbeleid gericht op het behalen van de referentieniveaus. - Differentiatie: ieder team ontwikkelt een passend aanbod van differentiatievormen. - Digitaal onderwijs: ieder team ontwikkelt een passend aanbod van digitaal leren en digitaal werken. - Breinleren: ieder team onderzoekt onderwijsleersituaties waarin inzichten vanuit breinleren toegepast worden. 6. Buitenschools leren - Buitenschools leren, ecursies en stages: intensivering van buitenschools leren en stages. 7. Zorg en begeleiding - Zorgplan: evalueren en bijstellen van het vigerende zorgplan. - Begeleiding op maat: voor iedere leerling. - Systematische en planmatige zorg, sociaal emotioneel en cognitief op maat wanneer nodig voor een leerling. c - Passend onderwijs: opstellen beleid, invoeringsplan en het invoeren ervan. c c c c B. Kwaliteit 8. Kwaliteitsbeleid organisatie - Kwaliteitszorgsysteem: opstellen algemeen kwaliteitszorgsysteem. - Vensters voor Verantwoording: optimaliseren en resultaten vertalen naar beleidsplannen en communicatie. - Onderwijstijd: lesuitval minimaliseren en zo onderwijstijd optimaliseren. E. Bedrijfsvoering 13. Bedrijfsvoering - Processen: opstellen nieuwe AO/IC & planning & control als basis voor overige procedures. - Beleidsplannen: opstellen beleidsplannen administraties, ICT en facilitair. - Frontoffice/Backoffice: verder uitbouwen van deze werkwijze met een helder productenaanbod. - Managementinformatie: opstellen beleidsplan managementinformatie. c c - Goed georganiseerd: een goed rooster, een goed onderhouden gebouw, goed ondersteund in de praktijk. - Inkoop: actualiseren inkoopprocedure en magazijnbeheer passend in de geldende AO&IC. - Samenwerking in de regio: schaalvoordeel benutten bij gezamenlijke inkoop. 14. Huisvesting - Opstellen MOP: actualiseren meerjarenonderhoud. - Invoering beheersplan schoolgebouw: Planon. 15. PR & communicatie - Communicatie: opstellen communicatieplan gericht op leerlingen, ouders, personeel en omgeving. - PR en werving: actualiseren werving nieuwe leerlingen en dit bestand steeds actueel houden. - Communicatie schoolactiviteiten: communiceren wat we doen in en met het onderwijs. = actie management c = continue aandacht = actie team/sectie/ondersteuning = beleidsplan c 14 15

9 Muntelaar HA Veghel T: F: Concept en realisatie: Verwegen Van de Gevel Suijdendorp communicatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie