strategische uitgangspunten De Leystroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "strategische uitgangspunten De Leystroom"

Transcriptie

1 Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) Fax (026) Notitie strategische uitgangspunten De Leystroom Referentie Breda, 8 augustus 2012 Ons kenmerk

2 8 augustus 2012 Ons kenmerk Inhoud 1 Inleiding 1 2 Waarden 2 3 Visie 5 4 Missie 10 5 Diensten 11 6 Markt 13 7 Organisatie 14 8 Belanghebbenden 15 1

3 1 Inleiding De bespreking van de strategische uitgangspunten van De Leystroom vindt plaats aan de hand van de volgende thema's Waarden Visie Missie Diensten Organisatie Markten Belanghebbenden Voor de strategische oriëntatie vormt 2015 het richtjaar. Pagina 1

4 2 Ontwikkelingen Inleiding Met de overgang van kloosterbejaardenoord naar een reguliere Awbz-instelling heeft De Leystroom zich in de afgelopen jaren de nodige moeite getroost om op duurzame wijze de oorspronkelijke charitatieve missie met belangen van achtereenvolgens professioneel handelen en bedrijfsvoering te convergeren. Het juveniele verenkleed afschuddend is de volwassen fase aangebroken om integraal te sturen op betrokkenheid, maar ook op vakmanschap, risico en resultaat. Ontwikkelingen in de samenleving en daarmee op het maatschappelijke terrein van zorg, zijn anno 2011 echter in volle gang en eisen hun plaats op in de herschikking van een toekomstvisie. Ook De Leystroom heeft te maken met de historisch gegroeide Nederlandse praktijk dat zorg en welzijn niet expliciet gedefinieerd, noch begrensd zijn. Ook De Leystroom heeft als voornaamste subsidiënt een hybride overheid, die tegelijkertijd zowel faciliteert als reguleert. Ook De Leystroom verleent zorg uit hoofde van diezelfde overheid, die met schijnbaar onbeheersbaar oplopende kosten van vergrijzing en technologie, steeds meer moeite heeft de uitgangspunten van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg staande te houden. De principiële discussie over hoe ver solidariteit zich strekt in het bestek van collectieve financiering, loopt parallel aan de voortschrijdende transitie van verzorgingstaat naar participatiesamenleving. Vanuit de eerste uitkomsten van die discussie en dat fenomeen ondervindt ook De Leystroom reële limieten aan het beschikbaar kunnen stellen van haar traditionele dienstverleningspakket. Ondertussen heeft de perceptie van de (potentiële) zorgvrager over de vanzelfsprekendheid en inrichting van een passende voorziening voor een zorggerelateerde probleem nog weinig aan claimgerichtheid ingeboet. De Leystroom voorziet in de toekomst een blijvende vraag vanuit een groep ouderen (vermoedelijk de grote meerderheid), die niet over de middelen beschikt om via private financiering zich een passend aanbod aan te meten. De meeste ouderen blijven geheel of gedeeltelijk afhankelijk van collectieve voorzieningen. Dit zal zeker gelden voor bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die vaak nauwelijks beschikken over aanvullend pensioen. Daarbij zal (lokale) overheidsturing op meer zelfredzaamheid bij de burger de groeiende differentiatie in de zorgvraag verder onderstrepen. De mate van zelfredzaamheid wordt immers door een verzameling van variabelen, zoals leeftijd, opleiding, inkomen, leefstijl, sociale steun, infrastructuur en mobiliteit, gedetermineerd. Dit zijn op zichzelf al geen constanten en de burger is in zijn rol als individuele consument reeds gewend aan, of op z n minst op zoek naar, maatwerk. Verschillen in participerend vermogen in combinatie met een heterogene samenleving maakt dat verwachtingen t.a.v. de toegankelijkheid en inrichting van zorg, de betalingsbereidheid en de manier waarop zorginformatie wordt verkregen en toegepast, sterk zal gaan variëren. Het wordt essentieel om ouderen een aanbod "op maat" te kunnen doen. Dit aanbod reikt verder dan enkel traditionele zorg. Ouderen ondersteunen in kwaliteit van leven vraagt aandacht - latent en manifest voor kwaliteitsbepalende factoren zoals het sociale netwerk, cultuur, welzijn, educatie, preventie, vrijetijdsbesteding en wonen. Het verpersoonlijken, verbreden of verdiepen, van voorgeschreven en genormeerde zorgpakketten naar op klantwaarde gestoelde beleving, schrijft een verandering voor van de basisgedachte achter de dienstverlening. Het vraagt om een nieuwe houding ten opzichte van te organiseren (zorg)activiteiten. Pagina 2

5 De overgang van kloosterbejaardenoord naar een reguliere AWBZ-instelling is onontkoombaar en noodzakelijk om een antwoord te kunnen geven op de hier geschetste ontwikkelingen. Tegelijkertijd is een dergelijke overgang geen eenvoudige opgaaf. De ontvlechting gaat gepaard met gevoelens van waardering maar ook verlies en afscheid en er is sprake van divergerende belangen waarvoor in gezamenlijkheid oplossingen moeten worden gevonden. Op dit ogenblik komt dit het meest pregnant tot uiting in de discussie over het onroerend goed. Het is lastig om tot goede afspraken te komen over het toekomstige gebruik van de huidige locatie. Dit geeft onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid maakt de toekomst op sommige punten ongewis. Er worden in dit strategisch plan daarom scenario's geschetst op basis van mogelijke uitkomsten van het overleg met de congregatie. De hier geschetste waarden, visie en strategische doelstellingen gelden voor al de genoemde scenario's. De keuze voor het ene of het andere scenario heeft met name betekenis voor de snelheid waarmee de verschillende doelstellingen worden gerealiseerd. Pagina 3

6 3 Waarden Voor De Leystroom belangrijke waarden zijn: 1. Naastenliefde. Voortvloeiend uit het gedachtegoed van de congregatie en als zodanig impliciet onderdeel van de presentietheorie: er zijn voor, tijd en aandacht als uitgangspunt, gericht zijn op het bieden van voorwaarden voor een zo optimaal mogelijk welzijn. sociale samenhang tussen bewoners/cliënten onderling, aandacht voor het gemeenschapsleven. Dit veronderstelt als concretisering: herstel van de relatie met de congregatie. Spiritualiteit zal een onderdeel van het dienstenaanbod worden, dit wordt geconcretiseerd middels aanwezigheid van de kapel en dagelijkse kerkdiensten. De presentietheorie komt tot uitdrukking middels EVV'ers die consequent belangstelling tonen voor de persoon van de cliënt (en niet alleen vragenlijsten afnemen). Ook van bewoners wordt verwacht dat zij belangstelling tonen voor elkaar en dingen doen voor elkaar, zoals gezamenlijk koffiedrinken. Als organisatie formuleren wij hier verwachtingen over. Attentheid bij speciale aangelegenheden zoals verjaardagen en/of overlijdens wordt geboden. Deze huiselijkheid wordt gevisualiseerd middels de kleuren bruin, oranje en rood. 2. Veilig in geborgenheid. Huiselijk, kleinschalig, beschut, sfeervol, helder en niet complexe omgeving voor de kwetsbaren. Concreet wordt hier aandacht aan besteed middels een duidelijke structuur (goede bewegwijzering, minder wisselende verzorgenden, duidelijke procedures, heldere organisatie, helder dagritme). Er is aandacht voor huiselijkheid en warmte in de vorm van samen koffiedrinken, maar ook een ons kent ons cultuur is aanwezig. Men spreekt elkaar bij de voornaam aan. De aankleding van de omgeving draagt ook bij aan huiselijkheid, denk hierbij aan planten, de inrichting enten op principes van omgevingszorg en de veilige kloostertuin. Er is evenwicht tussen activiteiten in gezamenlijkheid en de mogelijkheid om je terug te trekken. De helderheid wordt gevisualiseerd middels de kleur blauw. 3. Wederkerig. Samen solidair, cliënt en diens professionele omgeving, ontwikkelen van probleemoplossend vermogen voor cliënten. Focus op waardecreatie in kwaliteit van leven, primair voor de zorgvrager en op geleide ervan voor de zorgondersteuner. De wensen en verlangens van cliënten zijn leidend, men heeft de mogelijkheid om te kiezen. Een uitgebreid activiteitenaanbod stimuleert deze keuzemogelijkheid. Ouderen kunnen elkaar ontmoeten. Tevens heeft De Leystroom een buurtfunctie, buiten wordt naar binnen gehaald. Dit allemaal met het doel het gevoel te creëren bij onze cliënten dat zij er toe doen. 4. Duurzaamheid Maatschappelijk verantwoord ondernemen met balans tussen ecologische, economische, sociale en technologische ontwikkeling, voor huidige en toekomstige generaties. Pagina 4

7 4 Visie Visie op waardevolle dienstverlening m.b.v. de ipad. De instrumenten waarmee De Leystroom in deze beleidsperiode haar kernwaarden tot uiting brengt zijn: Innovatie, Preventie, Ambiance en Duurzaamheid, samengevat in de ipad. Dit op multifunctionele communicatiemiddel verbeeldt de wens om explicieter te communiceren en op zoek te gaan naar hybride vormen van dienstverlening rondom zorg en kwaliteit van leven. Innovatie Tot nu toe heeft innovatie bij de instelling zich beperkt tot de sociale dimensie: verbetering van organisatieprocessen en benutten van competenties, teneinde productiviteit en talentontplooiing te verbeteren. Dit draagt echter op zichzelf nooit voldoende bij om uit de kwaliteitsarme spiraal van kostenverlaging, zoals deze zich aan Awbz-instellingen opdringt, te springen. Want met een autonome dynamiek scherpen marktontwikkelingen nog feller de noodzaak tot aansluiting in de strijd om behoud van continuïteit aan. Zonder innovatie droogt de traditionele Awbz-sector voor De Leystroom simpelweg op. De instelling wordt kwetsbaard de ontwikkeling rondom de Wmo in Breda anno 2011 is hier een goed voorbeeld van voor activiteiten van aanbieders, die zich wel innoverend gedragen. Verschraling van het oorspronkelijke Awbz-pakket met de overgang van de functie begeleiding naar de Wmo voorziening in 2013 staat inmiddels vast. Zorg en kwaliteit van leven zijn bij buitensectorale aanbieders al doelwit van het verkrijgen van een bestendige, op klantwaarde gebaseerde relatie. Gemeenschappen van goed geïnformeerde consumenten hebben, dan wel krijgen aanmerkelijke invloed en vormen niet langer een passieve doelgroep. Innovatie is zorgen dat klanten, in samenwerking met (netwerken van) bedrijven, een unieke ervaring kunnen creëren. Er is rondom innovatie sprake van een verschuiving naar persoonlijke ervaringsomgevingen van individuele klanten. De rollen van instelling en (zorg)consument komen als het ware steeds dichter bij elkaar te liggen. Het persoonlijke en het unieke van ook! - de oudere burger beperkt de houdbaarheid van een statisch en aanbodgeoriënteerde dienstverlening. Actief en open dient kennis te worden genomen van de aanstaande cliënt en diens behoeften. Die kennis moet als leidraad fungeren voor continue validatie van het aanbod en daarmee voor het verhogen van feitelijke klantwaarde. Dit betekent tevens dat bij De Leystroom veel eerder contact een relatie met de oudere tot stand gebracht moet worden. Eerder dan het moment van een actuele zorg- of welzijnsvraag. Contact en informatie-uitwisseling op basis van wederzijds vertrouwen is nodig voor het verkrijgen van inzicht in achtergronden en kenmerken van de cliënt en daarmee voor dienstverlening op maat. Het is voor De Leystroom van belang zelf, dan wel in samenwerking met andere, binnen of buiten de sector van care bewegende, partijen, zicht en greep te krijgen op duurzaam te effectueren klantwaarde voor kwaliteit van leven van ouderen. Cliëntbased sociale netwerken zijn in de kern moderne verschijningsvormen van waarden, zoals gemeenschapszin, wederkerigheid e/o solidariteit, waar De Leystroom pal voor staat. Deelnemers of gebruikers van dergelijke media werken immers actief samen, (beoor)delen informatie en construeren in een open omgeving continu een zichzelf vernieuwende kennispositie. Met name bij de inrichting van aanbod voor de wijk zal het opzetten van of deelnemen aan dergelijke initiatieven in 2012 van open innovatie de relatie met de Pagina 5

8 potentiële cliënt moeten gaan verstevigen. Innovatie bij De Leystroom stelt communicatie centraal. Om kennis te maken met de cliënt dient deze kennis te kunnen nemen van de instelling. Voor het contact met de wijken Brabantpark en Heusdenhout uit zich dat taakstellend in frequente, heldere en open profilering. `Content wordt in sociale netwerken hoofdzakelijk via de bijdrage van de cliënten bepaald. Participatie in sociale media zal daarom gecombineerd worden met meer traditionele kanalen zoals adverteren in wijkbladen, verwijzers in de zorgketen informeren over ontwikkeling en mogelijkheden van het aanbod van De Leystroom, voorlichting via (digitale e/o hard-copy) nieuwsbrieven van relaties/abonnees, intensivering boodschap via website, e.d. Deze communicatievormen verschaffen makkelijker ruimte voor explicitering van de kernwaarden, visie en missie. De mogelijkheden die innovatieve informatietechnologie biedt om communicatie tussen de cliënt en de particulier, dan wel professioneel, betrokkene in diens omgeving te intensiveren, zal door De Leystroom worden aangewend. De uitrol van het elektronisch cliëntendosssier (ECD) gekoppeld aan een voor het cliëntsysteem toegankelijke portal zal in 2012 van start gaan. Eerst intramuraal, later voor de extramurale activiteiten. Dit is een concrete ontwikkeling die de functionaliteit van communicatie bij en met de instelling centraal stelt. Het onderstreept het streven om klantgedreven kwaliteit in de volgorde van doelen zo veel mogelijk voor kostprijsverlagende taakstellingen te rangschikken. Het ECD vereenvoudigt het administratieve proces, ondersteunt operationeel het borgen van veiligheid en kwaliteit en faciliteert de verantwoordingsfunctie. In de ambulante gebruiksvorm past het binnen het concept van het nieuwe werken. Een betere organisatie van tijd en plaats van arbeid wordt immers met gebruik van mobiele communicatie in de zorg praktischer toepasbaar. Ook intramuraal. Weinig academisch, maar daarom niet minder belangrijk: gebruikersvriendelijke, nuttige technologie maakt werken in de zorg domweg leuker. Dat open en online communicatie rondom de cliënt en zijn of haar omgeving appelleert aan de kernwaarde van sociale samenhang en wederkerigheid behoeft weinig betoog. In de slipstream ervan volgt de gewenste klantwaarde. Preventie Werken aan preventie onderstreept het streven naar kwaliteit van duurzaam leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. De Leystroom beschouwt het als haar maatschappelijke taak om aan dit fenomeen constructief aandacht te besteden. Zorg dichtbij in de buurt is een manifest programma en beleidspunt vanuit het Zorgkantoor West Brabant waarbij de integrale aanpak van zorg, wonen en welzijn wordt gestimuleerd. Samenwerking tussen de verschillende partijen dient een samenhangend aanbod voor kwetsbare ouderen te produceren met als voornaamste doelstellingen: 1. De cliënt/burger blijft betrokken bij de wijk, 2. Intramurale deskundigheid wordt extramuraal beschikbaar. De Leystroom is en blijft actief betrokken in dit programma. Overigens wordt in dit bestek ook duidelijk dat, met de komst van nieuwe (medische) technologie, het mogelijk is om preventie op maat te (ver)richten. De bestaande samenwerking met de fysiotherapeut-aan-huis PLUK! intensiveert zich en programma s zoals bewegen voor ouderen, het project valpreventie en deelname aan Pagina 6

9 promotie-onderzoek (looptraining in combinatie met een cognitieve taak) in het kader van dementie zijn onderdelen van een pakket aan activiteiten die op de locatie van de instelling zich door blijven ontwikkelen. Omdat de overheidsuitgaven voor de op genezing gerichte zorg nog immer hoger zijn dan datgene wat aan preventiemaatregelen wordt besteed, is het opportuun op dit terrein samenwerking met andere belanghebbenden nadrukkelijker te zoeken. Reeds langer is op dit terrein buitensectorale interesse voor zorg en welzijn, in termen van producten t.b.v. een gezonde en prettige leefstijl, manifest aanwezig. Ook hier is het wederom de technologische ontwikkeling die gelegenheid verschaft om bijv. levensstijl te kwantificeren en gezonde maatregelen ten nemen. In het kader van integraal gezondheidsmanagement zal uitbreiding van het pakket aan dienstverlening van de verzekeraar gezocht worden om benefits voor zowel de instelling (arbeidsproductiviteit) als de werknemer (bijv. verhoging collectiviteitskorting vanwege preventieve maatregelen door c.q. via de werkgever) uit te breiden. Met het idee dat op korte termijn integratie plaatsvindt tussen verzekeraar (Zvw) en Zorgkantoor (Awbz), moet met deze partij samenwerking en alternatieve financiering - op het gebied van preventie voor huidige werknemers en voorspelbare toekomstige afnemers van ouderenzorg onderen opgezocht worden. Ambiance ( healing environment ) Voor de intramurale bewoners van De Leystroom, met name voor cliënten met een PGprofiel, is het belangrijk om meer aandacht te schenken aan de fysieke omgeving van de verblijfplaats. Niet enkel de look and feel van het pand, ook de reguliere zorgprocessen en de infrastructurele inrichtingselementen die gedrag beïnvloeden vormen de ambiance van het verpleeghuis. De eigen woonplek, algemene ruimten, specifieke voorzieningen, materialen en gedrag van zorgondersteuners moeten integraal betrokken worden bij het streven naar een zo aangenaam en begrijpelijk mogelijk huishouden. Gebruiksvriendelijke omgevingen bieden rust, geborgenheid en gemak voor de woonbeleving van de cliënt, maar werken even zo goed door in de arbeidsatisfactie van de aanwezige zorgondersteuner en in de bezoekerservaring. De Leystroom is niet onervaren met het verschijnsel omgevingszorg. De snoezelruimte op afdeling Korenbloem kan gezien worden als een succesvolle innovatie uit het verleden. De instelling gaat op dit succes intramuraal voortborduren om zodoende binnen de huidige constructieve (on)mogelijkheden een eigen healing environment voor haar bewoners te creëren. In 2012 wordt een deel van het budget geoormerkt om zelfstandig `quick-wins te behalen met kleinschalige investeringen in materiële activa c.q. inventarissen op geleide van wensen en verzoeken van huidige cliënten en personeel. Ook hier is het aantrekkelijk om, gezien de beleveniseconomie, buitensectorale aanbieders kennis te geven van en uit te nodigen mee te werken aan programma s en experimenten. In 2012 zal tevens voor de vigerende beleidsperiode, met inbegrip van de focus op de verpleeghuiscliënt voor residentiële zorg, onderzoek verricht worden in hoeverre markt en bouwkundige parameters te stroomlijnen zijn voor de totstandkoming van een concurrerend woonzorgaanbod binnen nu en vier jaar. Specifieke (woon)behoeften van de bewoner van morgen, gekoppeld aan een efficiënt arbeidsproces voor de toekomstige zorgondersteuner, in termen van haalbaarheid zullen leiden tot navenante strategische keuzes. Niet enkel vanuit zorgoogpunt, maar ook om via multifunctionaliteit risico s (bijv. bezettingsfrictie) proactief tegemoet te treden. De ontwikkeling van het beleid bij overheden t.a.v. het scheiden van wonen en zorg en de effecten daarvan op de markt zijn uiteraard de komende jaren van cruciaal belang. Omdat ruimtelijke omgeving en functionaliteit zo evident wonen, Pagina 7

10 zorg, werk en daarmee beleving en duurzaamheid beïnvloeden gaat De Leystroom vanaf 2012 op zoek naar professionele partners, teneinde strategisch potentieel op het huisvestingdossier voor de volgende jaren veilig te stellen. Duurzaamheid Bij de vormgeving van het aanbod laat De Leystroom zich inspireren door de kernwaarde die direct voortkomt uit de historie van organisatie. Het franciscaanse gedachtegoed besteedt onder meer aandacht aan het aspect duurzaamheid. In het duurzaam ondernemen van de instelling worden de economische prestaties gelijk gesteld aan verantwoordelijkheid voor sociale en ecologische effecten. De Leystroom stelt zich ten doel dat het goed opereert voor mens, maatschappij en milieu. Dit betekent dat thema s van ethiek, milieu, energiebesparing en afvalverwerking, naast kwaliteit van zorg en de arbeidsomstandigheden in de dagelijkse praktijk een rol spelen. De relatie met het huisvestingsvraagstuk - mogelijke vernieuwing c.q. aanpassing - staat buiten kijf. Vanuit facilitair management zal er de komende jaren intensief en praktisch gestuurd worden op kostenbesparende maatregelen. Doelstellingen bevinden zich op het vlak van gebruik maken van energiezuinige en recyclebare apparatuur (ICT), afvalbeheer en terugdringing van verspilling in primaire of ondersteunende (bijv. papierverbruik) operationele processen. Een geslaagde invoering van het ECD draagt ook bij aan milieubewust ondernemen. In 2012 zal op de schaal van de instelling het informatie- en documentbeleid conform het duurzaamheidstreven gestalte krijgen en uitgevoerd worden. Onder het gesternte van reputatiemanagement trekt De Leystroom als maatschappelijk verantwoorde onderneming de duurzaamheid ook verder door in betrokkenheid. Deze betrokkenheid sluit naadloos aan bij de kernwaarde van zorg, nl. gemeenschapzin voor en wederkerigheid met de behoeftige in samenleving. In duurzame dienstverlening ziet De Leystroom zorgvrager en zorgverlener als twee kanten van dezelfde medaille. Beiden hechten aan autonomie, aan tijd en aan aandacht. De presentietheorie stuurt vanuit de relatie aan op (in)voelbare, optimale wisselwerking tussen mensen en daarmee aan duurzame dienstverlening. De Leystroom zal dan ook vanaf 2012 de presentieleer standaard opnemen in de scholing van haar werknemers. Niet alleen meer mensen in de zorg, maar ook meer tijd voor de zorg is het oogmerk. De middelen die vanuit de contracteerruimte voor de jaren 2012 t/m 2014 middels het convenant intensivering intramurale Awbz-zorg beschikbaar komen zullen o.m. meer de kostenstijging uit hoofde van uitbreiding van cliëntgebonden tijd financieel schragen. Puntjes op de i van de ipad: In de visie van De Leystroom is innovatie voorsorteren op verbetering van kwaliteit en continuïteit. Gecalculeerd risico s nemen past bij maatschappelijk ondernemerschap, solistisch of in cocreatie. Mede dankzij de schaalgrootte is de instelling interessant voor proeftuinprojecten in samenwerking met andere belanghebbenden, commerciële partijen en/of sectorale partners. Risico nemen betekent eveneens vooraf financieel dekking zoeken via winststreven en -bestemming. Het a.d.h.v. innovatie paal en perk stellen aan lijdzaam volgen en actief zoeken naar kansen voor het voortbestaan van de organisatie, zal daarmee budgettair structureel gevolg krijgen. Zorg is mensenwerk en aandacht voor innovatie zal daarom gekoppeld zijn aan de personele component. De sociale innovatie blijft ook voor de periode op de agenda staan. Duurzaam behoud van het huidige personeel vereist activiteiten op het gebied van flexibilisering (zelfsturend roosteren), employability, leeftijdsbewust Pagina 8

11 personeelsbeleid en preventie van uitval (workability). In de strijd om de arbeidskracht van morgen stelt De Leystroom zich ten doel dat het mes van een innovatieve organisatie aan twee kanten snijdt. Enerzijds dient de innovatieve agenda een onderscheidende propositie op de arbeidsmarkt te vormen. Anderzijds trekt zij werknemers aan die ruimte willen en bij De Leystroom krijgen om te durven en niet bang zijn te falen. Continue kwaliteitsborging moet ruimte scheppen, ook voor persoonlijk initiatief van professionals. Op de werkvloer wordt direct aangevoeld en beoordeeld wat nodig is voor optimale prestaties en beleving. Voor totstandkoming van het verbeterpotentieel is een positieve associatie van de professionele zorgverlener met de kernwaarden, de missie en de doelstellingen van De Leystroom daarbij van cruciaal belang. Omgekeerd geldt voor de organisatie De Leystroom de eis van adaptief vermogen. Pagina 9

12 5 Missie Op basis van de bovengenoemde waarden en de beschreven elementen van de visie, kan de volgende missie (waarom zijn wij op aarde) worden benoemd: De Leystroom richt zich op het creëren en bestendigen van kwaliteit van leven voor ouderen. Zij biedt deze ouderen een dienstenpakket dat noodzakelijk is voor behoud en ontwikkeling van welbevinden en zelfredzaamheid. Daarbij staan naastenliefde, wederkerigheid, veiligheid en duurzaamheid centraal. Aandacht voor materieel is ondergeschikt aan aandacht voor het immateriële. Binnen dit totaalpakket neemt De Leystroom de traditionele zorgtaak zelf voor haar rekening. Bij de andere functies behoudt De Leystroom de regie en/of werkt zij actief samen met partners om kwaliteit van leven voor ouderen op maat te kunnen realiseren. Zij doet dit vanuit een nauwe inbedding in de wijken Brabantpark en Heusdenhout. Pagina 10

13 6 Diensten In de hierna volgende paragraven worden de vier onderwerpen van de strategische matrix uitgewerkt, te weten: welke producten of diensten gaan we leveren, welke markt gaan we hoe benaderen, wat betekent dit voor de organisatie van De Leystroom en hoe gaan we om met partijen binnen ons netwerk. Diensten kunnen worden ingedeeld in stars (grote toekomst), cash cows (blijven belangrijk), question Marks (toekomst onduidelijk) en dogs (geen toekomst). Op basis van deze indeling kan de volgende indeling van de diensten van De Leystroom worden gemaakt: Stars Extramurale zorg in de wijk Zorgkruispuntfuncties Cash cows Zzp's 4 t/m 8 Medische en paramedische behandeling PG-dagverzorging Extramurale zorg in klooster VPT in klooster Aanvullend pakket in klooster Question marks Zzp 3 (scheiden wonen en zorg?) Zzp 10 (concurrentie door hospices?) PV (naar WMO?) Huisvesting (appartementen te verhuren?) Begeleiding (contracteren WMO?) Ondersteunende functies t.b.v. de congregatie (houding congregatie?) Kortdurende opvang in het kader van respijtzorg (productieafspraak?) Dogs AIV (te klein volume) Zzp's 1 en 2 (scheiding wonen en zorg) Zzp 9 (wordt niet gecontracteerd) Huishoudelijke hulp (wegvallen contract) Ten aanzien van het toekomstige productenpakket worden de volgende keuzen gemaakt: Er wordt gefocust op cliënten met intramurale indicaties voor zzp 4 tot en met zzp8 Het aantal daarvoor beschikbare intramurale plaatsen blijft gelijk of loopt licht terug tot minimaal 70 plaatsen. Voor de zusters blijft een aparte eenheid beschikbaar Zzp 10 is alleen aan de orde voor de eigen bewoners. Er wordt geen hospice ontwikkeld Zzp 9 vraagt om een schaal en specialisering die voor De Leystroom niet is weggelegd. Voor de intramurale cliënten zal meer behandeling (medisch en paramedisch) nodig zijn Voor de PG-dagverzorging wordt een lichte groei (15 procent) nagesteefd Er blijft extramurale AWBZ-zorg geboden worden in het klooster. Naar verwachting zal de omvang daarvan ongeveer gelijk blijven Voor de extramurale zorg in de wijk wordt een verdubbeling nagestreefd; eventueel door uirbreiding van het verzorgingsgebied De Leystroom wenst een voorziening te treffen voor kortdurende opvang (een logeerfaciliteit, mede in het kader van respijtzorg). Realiseerbaarheid moet onderzocht worden De Leystroom blijft extramuraal persoonlijke verzorging aanbieden ook bij eventuele overgang naar de WMO De Leystroom streeft ernaar begeleidingsfuncties die overgaan naar het WMO-regime te kunnen blijven leveren. Hierover wordt gepoogd afspraken te maken met de gemeente. Pagina 11

14 Er wordt afgezien van het offreren op de functie huishoudelijke hulp De intramurale huisvesting wordt gehuurd. De omvang van de appartementen moet worden vergroot en de kwaliteit worden verhoogd om te kunnen blijven concurreren. Huisvesting bij scheiding van wonen en zorg zal niet in eigen beheer worden aangeboden. De Leystroom kiest vanuit haar missie en visie uitdrukkelijk voor de verdere ontwikkeling van het zorgkruispunt ten behoeve van de GWI-zone Brabantpark/Heusdenhout. Daartoe zullen de restaurantfunctie, de vrijetijdsmogelijkheden (biljart e.d.), het cultureel en educatief (bijvoorbeeld PC-café)aanbod, de informatiefunctie e.d. ten behoeve van de wijk worden uitgebouwd. Daarmee wordt vormgegeven aan het eerder genoemde totaalpakket dat De Leystroom wil leveren. De Leystroom zal tevens de congregatie een aanbod doen voor ondersteuning op het gebied van de technische dienst, huishouden en administratie. Met deze ondersteuning kunnen medewerkers efficiënter worden ingezet en kan de congregatie kosten worden bespaard en afbouwproblemen voorkomen. Pagina 12

15 7 Markt Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de te bedienen markt: De focus blijft gericht op de verzorging en behandeling van ouderen De zorg wordt geboden vanuit één centrale, intramurale locatie. Daarbij wordt gekozen voor de huidige locatie. Alleen wanneer hier geen enkel uitzicht op bestaat, wordt gezocht naar een alternatieve locatie. Het verzorgingsgebied intramuraal omvat geheel Breda. De wachtlijst omvat op dit moment een vertrouwenwekkende 15 tot 20 wachtenden. Uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt. Zowel bouwkundig maar ook omdat voor uitbreiding van de PG-capaciteit voorlopig binnen het verzorgingsgebied geen enkele ruimte is. Intramuraal is de concurrentie beperkt. De kleinschalige voorzieningen als Raffy (Moluks), Ruitersbos (ander deel van Breda), Molenstaete (wonen met zorg) en Vredenbergh (luxueus wonen met zorg) vormen geen echte concurrenten. Ze hebben een andere sfeer en/of zijn elders gesitueerd in Breda. Thebe heeft wel een kleine locatie in Brabantpark en Stichting Elisabeth exploiteert een grote locatie in het centrum. Surplus heeft plannen om richting Bavel te gaan bouwen en WSG wil in Heldenpark een voorziening realiseren. WSG verkeert echter in ernstige problemen. De Leystroom heeft een aantal USP's: de kleinschaligheid, de wijk en de groene omgeving, de positie tegen het centrum aan, de rust die het uitstraalt en de religieuze kleur. Een belangrijk aandachtspunt vormen de gedateerde kamers. Deze moeten worden verruimd en gerenoveerd om concurrerend te blijven. Eventuele groei van de productie zal worden gerealiseerd door groei van de extramurale zorg. Dit toekomstige verzorgingsgebied extramuraal omvat Brabantpark en Heusdenhout maar kan worden uitgebreid met Centrum en Breda N.O. Eerst zal echter het wegvallen van een deel van de extramurale productie binnen het klooster moeten worden gecompenseerd. Daarnaast kent De Leystroom bij de extramurale zorg aanzienlijk meer concurrentie. De Breedonk, Raffy, Thebe, Careyn en Elisabeth bieden allemaal extramurale zorg in het gemeenschappelijke verzorgingsgebied. Vooral Thebe vormt een belangrijke concurrent. Er worden de komende jaren binnen dit verzorgingsgebied geen voor De Leystroom relevante wooncomplexen voor senioren gerealiseerd. In Breda is daarvoor geen woningcontingent beschikbaar. Er zal meer aandacht worden geschonken aan de marketing. Er moet meer kunnen worden gestuurd op de wachtlijst. Dit vraagt om een intensievere wachtlijstbegeleiding. Daarnaast zal de extramurale zorg meer en beter moeten worden verkocht. Naast de huidige mond op mondreclame moeten andere instrumenten worden ingezet. Het aanbod van De Leystroom bekend worden gemaakt in Breda en omgeving. Marketingdoelstellingen moeten geformuleerd worden. Reeds bestaande verwijzers zullen actiever benaderd worden, er moet met name meer en consistenter aandacht worden besteed aan de huisartsen (waarvan er vijf patiënten in huis hebben) als belangrijke partij bij de keuze van zorgaanbieder. Pagina 13

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken

CZ Zorgkantoor. Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken CZ Zorgkantoor Visie CZ Zorgkantoor, Experiment Persoonsvolgende Zorg en domeinoverstijgend samenwerken 06-10-17 Visie 2020 - Alles voor een beter welbevinden Jezelf zijn Welbevinden wordt bepaald vanuit

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Risicomanagement binnen de decentralisaties Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst Goed risicomanagement Filmpje 2www.risicomanagement.nl Gemeente moet invulling geven aan complexe

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot Governance van regels en controle naar regie en samenspel Rian van de Schoot De wereld van zorg en ondersteuning na de transities. WLZ ZVW WMO 2015 Jeugd Participatie (preventie) Transitie in de zorg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Marketingstrategie bij Reinaerde

Marketingstrategie bij Reinaerde Marketingstrategie bij Reinaerde Zorgmarketingplatform 29 november 2007 www.zorgmarketingplatform.nl Joost Hamelynck, manager communicatie Reinaerde 1 Presentatie Inleiding Strategie en nieuwe product/marktcombinaties

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1

Financiering Zorg. Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg Yvonne van Geffen Stafmedewerker Ouderenzorg KNR Commissie Ouderenzorg Religieuzen (COR) Oktober 2012 1 Financiering Zorg 1. Ontwikkelingen in de Zorg 2. Nederlands Overheidsbeleid 3.

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten 18 en 19 maart 2013 Met MATCH? Invulling strategie beide GGZ organisaties Betere kwaliteit van dienstverlening Meer continuïteit en flexibiliteit

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Vastgoed en Ontwikkeling

Vastgoed en Ontwikkeling Vastgoed en Ontwikkeling in de Zorg Door: Henk Brinkman MBA Raad van Bestuur Breda, 29 november 2012 Onderwerpen presentatie 1. Bestuurlijke visie op het veranderde zorglandschap 2. Voorbeeld Business

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang 3 issues: 1. Adequaat inspelen op demografische ontwikkelingen; 2. Normaal als het kan en bijzonder als het echt moet; 3. Kostenbeheersing en

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie