strategische uitgangspunten De Leystroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "strategische uitgangspunten De Leystroom"

Transcriptie

1 Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) Fax (026) Notitie strategische uitgangspunten De Leystroom Referentie Breda, 8 augustus 2012 Ons kenmerk

2 8 augustus 2012 Ons kenmerk Inhoud 1 Inleiding 1 2 Waarden 2 3 Visie 5 4 Missie 10 5 Diensten 11 6 Markt 13 7 Organisatie 14 8 Belanghebbenden 15 1

3 1 Inleiding De bespreking van de strategische uitgangspunten van De Leystroom vindt plaats aan de hand van de volgende thema's Waarden Visie Missie Diensten Organisatie Markten Belanghebbenden Voor de strategische oriëntatie vormt 2015 het richtjaar. Pagina 1

4 2 Ontwikkelingen Inleiding Met de overgang van kloosterbejaardenoord naar een reguliere Awbz-instelling heeft De Leystroom zich in de afgelopen jaren de nodige moeite getroost om op duurzame wijze de oorspronkelijke charitatieve missie met belangen van achtereenvolgens professioneel handelen en bedrijfsvoering te convergeren. Het juveniele verenkleed afschuddend is de volwassen fase aangebroken om integraal te sturen op betrokkenheid, maar ook op vakmanschap, risico en resultaat. Ontwikkelingen in de samenleving en daarmee op het maatschappelijke terrein van zorg, zijn anno 2011 echter in volle gang en eisen hun plaats op in de herschikking van een toekomstvisie. Ook De Leystroom heeft te maken met de historisch gegroeide Nederlandse praktijk dat zorg en welzijn niet expliciet gedefinieerd, noch begrensd zijn. Ook De Leystroom heeft als voornaamste subsidiënt een hybride overheid, die tegelijkertijd zowel faciliteert als reguleert. Ook De Leystroom verleent zorg uit hoofde van diezelfde overheid, die met schijnbaar onbeheersbaar oplopende kosten van vergrijzing en technologie, steeds meer moeite heeft de uitgangspunten van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg staande te houden. De principiële discussie over hoe ver solidariteit zich strekt in het bestek van collectieve financiering, loopt parallel aan de voortschrijdende transitie van verzorgingstaat naar participatiesamenleving. Vanuit de eerste uitkomsten van die discussie en dat fenomeen ondervindt ook De Leystroom reële limieten aan het beschikbaar kunnen stellen van haar traditionele dienstverleningspakket. Ondertussen heeft de perceptie van de (potentiële) zorgvrager over de vanzelfsprekendheid en inrichting van een passende voorziening voor een zorggerelateerde probleem nog weinig aan claimgerichtheid ingeboet. De Leystroom voorziet in de toekomst een blijvende vraag vanuit een groep ouderen (vermoedelijk de grote meerderheid), die niet over de middelen beschikt om via private financiering zich een passend aanbod aan te meten. De meeste ouderen blijven geheel of gedeeltelijk afhankelijk van collectieve voorzieningen. Dit zal zeker gelden voor bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die vaak nauwelijks beschikken over aanvullend pensioen. Daarbij zal (lokale) overheidsturing op meer zelfredzaamheid bij de burger de groeiende differentiatie in de zorgvraag verder onderstrepen. De mate van zelfredzaamheid wordt immers door een verzameling van variabelen, zoals leeftijd, opleiding, inkomen, leefstijl, sociale steun, infrastructuur en mobiliteit, gedetermineerd. Dit zijn op zichzelf al geen constanten en de burger is in zijn rol als individuele consument reeds gewend aan, of op z n minst op zoek naar, maatwerk. Verschillen in participerend vermogen in combinatie met een heterogene samenleving maakt dat verwachtingen t.a.v. de toegankelijkheid en inrichting van zorg, de betalingsbereidheid en de manier waarop zorginformatie wordt verkregen en toegepast, sterk zal gaan variëren. Het wordt essentieel om ouderen een aanbod "op maat" te kunnen doen. Dit aanbod reikt verder dan enkel traditionele zorg. Ouderen ondersteunen in kwaliteit van leven vraagt aandacht - latent en manifest voor kwaliteitsbepalende factoren zoals het sociale netwerk, cultuur, welzijn, educatie, preventie, vrijetijdsbesteding en wonen. Het verpersoonlijken, verbreden of verdiepen, van voorgeschreven en genormeerde zorgpakketten naar op klantwaarde gestoelde beleving, schrijft een verandering voor van de basisgedachte achter de dienstverlening. Het vraagt om een nieuwe houding ten opzichte van te organiseren (zorg)activiteiten. Pagina 2

5 De overgang van kloosterbejaardenoord naar een reguliere AWBZ-instelling is onontkoombaar en noodzakelijk om een antwoord te kunnen geven op de hier geschetste ontwikkelingen. Tegelijkertijd is een dergelijke overgang geen eenvoudige opgaaf. De ontvlechting gaat gepaard met gevoelens van waardering maar ook verlies en afscheid en er is sprake van divergerende belangen waarvoor in gezamenlijkheid oplossingen moeten worden gevonden. Op dit ogenblik komt dit het meest pregnant tot uiting in de discussie over het onroerend goed. Het is lastig om tot goede afspraken te komen over het toekomstige gebruik van de huidige locatie. Dit geeft onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid maakt de toekomst op sommige punten ongewis. Er worden in dit strategisch plan daarom scenario's geschetst op basis van mogelijke uitkomsten van het overleg met de congregatie. De hier geschetste waarden, visie en strategische doelstellingen gelden voor al de genoemde scenario's. De keuze voor het ene of het andere scenario heeft met name betekenis voor de snelheid waarmee de verschillende doelstellingen worden gerealiseerd. Pagina 3

6 3 Waarden Voor De Leystroom belangrijke waarden zijn: 1. Naastenliefde. Voortvloeiend uit het gedachtegoed van de congregatie en als zodanig impliciet onderdeel van de presentietheorie: er zijn voor, tijd en aandacht als uitgangspunt, gericht zijn op het bieden van voorwaarden voor een zo optimaal mogelijk welzijn. sociale samenhang tussen bewoners/cliënten onderling, aandacht voor het gemeenschapsleven. Dit veronderstelt als concretisering: herstel van de relatie met de congregatie. Spiritualiteit zal een onderdeel van het dienstenaanbod worden, dit wordt geconcretiseerd middels aanwezigheid van de kapel en dagelijkse kerkdiensten. De presentietheorie komt tot uitdrukking middels EVV'ers die consequent belangstelling tonen voor de persoon van de cliënt (en niet alleen vragenlijsten afnemen). Ook van bewoners wordt verwacht dat zij belangstelling tonen voor elkaar en dingen doen voor elkaar, zoals gezamenlijk koffiedrinken. Als organisatie formuleren wij hier verwachtingen over. Attentheid bij speciale aangelegenheden zoals verjaardagen en/of overlijdens wordt geboden. Deze huiselijkheid wordt gevisualiseerd middels de kleuren bruin, oranje en rood. 2. Veilig in geborgenheid. Huiselijk, kleinschalig, beschut, sfeervol, helder en niet complexe omgeving voor de kwetsbaren. Concreet wordt hier aandacht aan besteed middels een duidelijke structuur (goede bewegwijzering, minder wisselende verzorgenden, duidelijke procedures, heldere organisatie, helder dagritme). Er is aandacht voor huiselijkheid en warmte in de vorm van samen koffiedrinken, maar ook een ons kent ons cultuur is aanwezig. Men spreekt elkaar bij de voornaam aan. De aankleding van de omgeving draagt ook bij aan huiselijkheid, denk hierbij aan planten, de inrichting enten op principes van omgevingszorg en de veilige kloostertuin. Er is evenwicht tussen activiteiten in gezamenlijkheid en de mogelijkheid om je terug te trekken. De helderheid wordt gevisualiseerd middels de kleur blauw. 3. Wederkerig. Samen solidair, cliënt en diens professionele omgeving, ontwikkelen van probleemoplossend vermogen voor cliënten. Focus op waardecreatie in kwaliteit van leven, primair voor de zorgvrager en op geleide ervan voor de zorgondersteuner. De wensen en verlangens van cliënten zijn leidend, men heeft de mogelijkheid om te kiezen. Een uitgebreid activiteitenaanbod stimuleert deze keuzemogelijkheid. Ouderen kunnen elkaar ontmoeten. Tevens heeft De Leystroom een buurtfunctie, buiten wordt naar binnen gehaald. Dit allemaal met het doel het gevoel te creëren bij onze cliënten dat zij er toe doen. 4. Duurzaamheid Maatschappelijk verantwoord ondernemen met balans tussen ecologische, economische, sociale en technologische ontwikkeling, voor huidige en toekomstige generaties. Pagina 4

7 4 Visie Visie op waardevolle dienstverlening m.b.v. de ipad. De instrumenten waarmee De Leystroom in deze beleidsperiode haar kernwaarden tot uiting brengt zijn: Innovatie, Preventie, Ambiance en Duurzaamheid, samengevat in de ipad. Dit op multifunctionele communicatiemiddel verbeeldt de wens om explicieter te communiceren en op zoek te gaan naar hybride vormen van dienstverlening rondom zorg en kwaliteit van leven. Innovatie Tot nu toe heeft innovatie bij de instelling zich beperkt tot de sociale dimensie: verbetering van organisatieprocessen en benutten van competenties, teneinde productiviteit en talentontplooiing te verbeteren. Dit draagt echter op zichzelf nooit voldoende bij om uit de kwaliteitsarme spiraal van kostenverlaging, zoals deze zich aan Awbz-instellingen opdringt, te springen. Want met een autonome dynamiek scherpen marktontwikkelingen nog feller de noodzaak tot aansluiting in de strijd om behoud van continuïteit aan. Zonder innovatie droogt de traditionele Awbz-sector voor De Leystroom simpelweg op. De instelling wordt kwetsbaard de ontwikkeling rondom de Wmo in Breda anno 2011 is hier een goed voorbeeld van voor activiteiten van aanbieders, die zich wel innoverend gedragen. Verschraling van het oorspronkelijke Awbz-pakket met de overgang van de functie begeleiding naar de Wmo voorziening in 2013 staat inmiddels vast. Zorg en kwaliteit van leven zijn bij buitensectorale aanbieders al doelwit van het verkrijgen van een bestendige, op klantwaarde gebaseerde relatie. Gemeenschappen van goed geïnformeerde consumenten hebben, dan wel krijgen aanmerkelijke invloed en vormen niet langer een passieve doelgroep. Innovatie is zorgen dat klanten, in samenwerking met (netwerken van) bedrijven, een unieke ervaring kunnen creëren. Er is rondom innovatie sprake van een verschuiving naar persoonlijke ervaringsomgevingen van individuele klanten. De rollen van instelling en (zorg)consument komen als het ware steeds dichter bij elkaar te liggen. Het persoonlijke en het unieke van ook! - de oudere burger beperkt de houdbaarheid van een statisch en aanbodgeoriënteerde dienstverlening. Actief en open dient kennis te worden genomen van de aanstaande cliënt en diens behoeften. Die kennis moet als leidraad fungeren voor continue validatie van het aanbod en daarmee voor het verhogen van feitelijke klantwaarde. Dit betekent tevens dat bij De Leystroom veel eerder contact een relatie met de oudere tot stand gebracht moet worden. Eerder dan het moment van een actuele zorg- of welzijnsvraag. Contact en informatie-uitwisseling op basis van wederzijds vertrouwen is nodig voor het verkrijgen van inzicht in achtergronden en kenmerken van de cliënt en daarmee voor dienstverlening op maat. Het is voor De Leystroom van belang zelf, dan wel in samenwerking met andere, binnen of buiten de sector van care bewegende, partijen, zicht en greep te krijgen op duurzaam te effectueren klantwaarde voor kwaliteit van leven van ouderen. Cliëntbased sociale netwerken zijn in de kern moderne verschijningsvormen van waarden, zoals gemeenschapszin, wederkerigheid e/o solidariteit, waar De Leystroom pal voor staat. Deelnemers of gebruikers van dergelijke media werken immers actief samen, (beoor)delen informatie en construeren in een open omgeving continu een zichzelf vernieuwende kennispositie. Met name bij de inrichting van aanbod voor de wijk zal het opzetten van of deelnemen aan dergelijke initiatieven in 2012 van open innovatie de relatie met de Pagina 5

8 potentiële cliënt moeten gaan verstevigen. Innovatie bij De Leystroom stelt communicatie centraal. Om kennis te maken met de cliënt dient deze kennis te kunnen nemen van de instelling. Voor het contact met de wijken Brabantpark en Heusdenhout uit zich dat taakstellend in frequente, heldere en open profilering. `Content wordt in sociale netwerken hoofdzakelijk via de bijdrage van de cliënten bepaald. Participatie in sociale media zal daarom gecombineerd worden met meer traditionele kanalen zoals adverteren in wijkbladen, verwijzers in de zorgketen informeren over ontwikkeling en mogelijkheden van het aanbod van De Leystroom, voorlichting via (digitale e/o hard-copy) nieuwsbrieven van relaties/abonnees, intensivering boodschap via website, e.d. Deze communicatievormen verschaffen makkelijker ruimte voor explicitering van de kernwaarden, visie en missie. De mogelijkheden die innovatieve informatietechnologie biedt om communicatie tussen de cliënt en de particulier, dan wel professioneel, betrokkene in diens omgeving te intensiveren, zal door De Leystroom worden aangewend. De uitrol van het elektronisch cliëntendosssier (ECD) gekoppeld aan een voor het cliëntsysteem toegankelijke portal zal in 2012 van start gaan. Eerst intramuraal, later voor de extramurale activiteiten. Dit is een concrete ontwikkeling die de functionaliteit van communicatie bij en met de instelling centraal stelt. Het onderstreept het streven om klantgedreven kwaliteit in de volgorde van doelen zo veel mogelijk voor kostprijsverlagende taakstellingen te rangschikken. Het ECD vereenvoudigt het administratieve proces, ondersteunt operationeel het borgen van veiligheid en kwaliteit en faciliteert de verantwoordingsfunctie. In de ambulante gebruiksvorm past het binnen het concept van het nieuwe werken. Een betere organisatie van tijd en plaats van arbeid wordt immers met gebruik van mobiele communicatie in de zorg praktischer toepasbaar. Ook intramuraal. Weinig academisch, maar daarom niet minder belangrijk: gebruikersvriendelijke, nuttige technologie maakt werken in de zorg domweg leuker. Dat open en online communicatie rondom de cliënt en zijn of haar omgeving appelleert aan de kernwaarde van sociale samenhang en wederkerigheid behoeft weinig betoog. In de slipstream ervan volgt de gewenste klantwaarde. Preventie Werken aan preventie onderstreept het streven naar kwaliteit van duurzaam leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. De Leystroom beschouwt het als haar maatschappelijke taak om aan dit fenomeen constructief aandacht te besteden. Zorg dichtbij in de buurt is een manifest programma en beleidspunt vanuit het Zorgkantoor West Brabant waarbij de integrale aanpak van zorg, wonen en welzijn wordt gestimuleerd. Samenwerking tussen de verschillende partijen dient een samenhangend aanbod voor kwetsbare ouderen te produceren met als voornaamste doelstellingen: 1. De cliënt/burger blijft betrokken bij de wijk, 2. Intramurale deskundigheid wordt extramuraal beschikbaar. De Leystroom is en blijft actief betrokken in dit programma. Overigens wordt in dit bestek ook duidelijk dat, met de komst van nieuwe (medische) technologie, het mogelijk is om preventie op maat te (ver)richten. De bestaande samenwerking met de fysiotherapeut-aan-huis PLUK! intensiveert zich en programma s zoals bewegen voor ouderen, het project valpreventie en deelname aan Pagina 6

9 promotie-onderzoek (looptraining in combinatie met een cognitieve taak) in het kader van dementie zijn onderdelen van een pakket aan activiteiten die op de locatie van de instelling zich door blijven ontwikkelen. Omdat de overheidsuitgaven voor de op genezing gerichte zorg nog immer hoger zijn dan datgene wat aan preventiemaatregelen wordt besteed, is het opportuun op dit terrein samenwerking met andere belanghebbenden nadrukkelijker te zoeken. Reeds langer is op dit terrein buitensectorale interesse voor zorg en welzijn, in termen van producten t.b.v. een gezonde en prettige leefstijl, manifest aanwezig. Ook hier is het wederom de technologische ontwikkeling die gelegenheid verschaft om bijv. levensstijl te kwantificeren en gezonde maatregelen ten nemen. In het kader van integraal gezondheidsmanagement zal uitbreiding van het pakket aan dienstverlening van de verzekeraar gezocht worden om benefits voor zowel de instelling (arbeidsproductiviteit) als de werknemer (bijv. verhoging collectiviteitskorting vanwege preventieve maatregelen door c.q. via de werkgever) uit te breiden. Met het idee dat op korte termijn integratie plaatsvindt tussen verzekeraar (Zvw) en Zorgkantoor (Awbz), moet met deze partij samenwerking en alternatieve financiering - op het gebied van preventie voor huidige werknemers en voorspelbare toekomstige afnemers van ouderenzorg onderen opgezocht worden. Ambiance ( healing environment ) Voor de intramurale bewoners van De Leystroom, met name voor cliënten met een PGprofiel, is het belangrijk om meer aandacht te schenken aan de fysieke omgeving van de verblijfplaats. Niet enkel de look and feel van het pand, ook de reguliere zorgprocessen en de infrastructurele inrichtingselementen die gedrag beïnvloeden vormen de ambiance van het verpleeghuis. De eigen woonplek, algemene ruimten, specifieke voorzieningen, materialen en gedrag van zorgondersteuners moeten integraal betrokken worden bij het streven naar een zo aangenaam en begrijpelijk mogelijk huishouden. Gebruiksvriendelijke omgevingen bieden rust, geborgenheid en gemak voor de woonbeleving van de cliënt, maar werken even zo goed door in de arbeidsatisfactie van de aanwezige zorgondersteuner en in de bezoekerservaring. De Leystroom is niet onervaren met het verschijnsel omgevingszorg. De snoezelruimte op afdeling Korenbloem kan gezien worden als een succesvolle innovatie uit het verleden. De instelling gaat op dit succes intramuraal voortborduren om zodoende binnen de huidige constructieve (on)mogelijkheden een eigen healing environment voor haar bewoners te creëren. In 2012 wordt een deel van het budget geoormerkt om zelfstandig `quick-wins te behalen met kleinschalige investeringen in materiële activa c.q. inventarissen op geleide van wensen en verzoeken van huidige cliënten en personeel. Ook hier is het aantrekkelijk om, gezien de beleveniseconomie, buitensectorale aanbieders kennis te geven van en uit te nodigen mee te werken aan programma s en experimenten. In 2012 zal tevens voor de vigerende beleidsperiode, met inbegrip van de focus op de verpleeghuiscliënt voor residentiële zorg, onderzoek verricht worden in hoeverre markt en bouwkundige parameters te stroomlijnen zijn voor de totstandkoming van een concurrerend woonzorgaanbod binnen nu en vier jaar. Specifieke (woon)behoeften van de bewoner van morgen, gekoppeld aan een efficiënt arbeidsproces voor de toekomstige zorgondersteuner, in termen van haalbaarheid zullen leiden tot navenante strategische keuzes. Niet enkel vanuit zorgoogpunt, maar ook om via multifunctionaliteit risico s (bijv. bezettingsfrictie) proactief tegemoet te treden. De ontwikkeling van het beleid bij overheden t.a.v. het scheiden van wonen en zorg en de effecten daarvan op de markt zijn uiteraard de komende jaren van cruciaal belang. Omdat ruimtelijke omgeving en functionaliteit zo evident wonen, Pagina 7

10 zorg, werk en daarmee beleving en duurzaamheid beïnvloeden gaat De Leystroom vanaf 2012 op zoek naar professionele partners, teneinde strategisch potentieel op het huisvestingdossier voor de volgende jaren veilig te stellen. Duurzaamheid Bij de vormgeving van het aanbod laat De Leystroom zich inspireren door de kernwaarde die direct voortkomt uit de historie van organisatie. Het franciscaanse gedachtegoed besteedt onder meer aandacht aan het aspect duurzaamheid. In het duurzaam ondernemen van de instelling worden de economische prestaties gelijk gesteld aan verantwoordelijkheid voor sociale en ecologische effecten. De Leystroom stelt zich ten doel dat het goed opereert voor mens, maatschappij en milieu. Dit betekent dat thema s van ethiek, milieu, energiebesparing en afvalverwerking, naast kwaliteit van zorg en de arbeidsomstandigheden in de dagelijkse praktijk een rol spelen. De relatie met het huisvestingsvraagstuk - mogelijke vernieuwing c.q. aanpassing - staat buiten kijf. Vanuit facilitair management zal er de komende jaren intensief en praktisch gestuurd worden op kostenbesparende maatregelen. Doelstellingen bevinden zich op het vlak van gebruik maken van energiezuinige en recyclebare apparatuur (ICT), afvalbeheer en terugdringing van verspilling in primaire of ondersteunende (bijv. papierverbruik) operationele processen. Een geslaagde invoering van het ECD draagt ook bij aan milieubewust ondernemen. In 2012 zal op de schaal van de instelling het informatie- en documentbeleid conform het duurzaamheidstreven gestalte krijgen en uitgevoerd worden. Onder het gesternte van reputatiemanagement trekt De Leystroom als maatschappelijk verantwoorde onderneming de duurzaamheid ook verder door in betrokkenheid. Deze betrokkenheid sluit naadloos aan bij de kernwaarde van zorg, nl. gemeenschapzin voor en wederkerigheid met de behoeftige in samenleving. In duurzame dienstverlening ziet De Leystroom zorgvrager en zorgverlener als twee kanten van dezelfde medaille. Beiden hechten aan autonomie, aan tijd en aan aandacht. De presentietheorie stuurt vanuit de relatie aan op (in)voelbare, optimale wisselwerking tussen mensen en daarmee aan duurzame dienstverlening. De Leystroom zal dan ook vanaf 2012 de presentieleer standaard opnemen in de scholing van haar werknemers. Niet alleen meer mensen in de zorg, maar ook meer tijd voor de zorg is het oogmerk. De middelen die vanuit de contracteerruimte voor de jaren 2012 t/m 2014 middels het convenant intensivering intramurale Awbz-zorg beschikbaar komen zullen o.m. meer de kostenstijging uit hoofde van uitbreiding van cliëntgebonden tijd financieel schragen. Puntjes op de i van de ipad: In de visie van De Leystroom is innovatie voorsorteren op verbetering van kwaliteit en continuïteit. Gecalculeerd risico s nemen past bij maatschappelijk ondernemerschap, solistisch of in cocreatie. Mede dankzij de schaalgrootte is de instelling interessant voor proeftuinprojecten in samenwerking met andere belanghebbenden, commerciële partijen en/of sectorale partners. Risico nemen betekent eveneens vooraf financieel dekking zoeken via winststreven en -bestemming. Het a.d.h.v. innovatie paal en perk stellen aan lijdzaam volgen en actief zoeken naar kansen voor het voortbestaan van de organisatie, zal daarmee budgettair structureel gevolg krijgen. Zorg is mensenwerk en aandacht voor innovatie zal daarom gekoppeld zijn aan de personele component. De sociale innovatie blijft ook voor de periode op de agenda staan. Duurzaam behoud van het huidige personeel vereist activiteiten op het gebied van flexibilisering (zelfsturend roosteren), employability, leeftijdsbewust Pagina 8

11 personeelsbeleid en preventie van uitval (workability). In de strijd om de arbeidskracht van morgen stelt De Leystroom zich ten doel dat het mes van een innovatieve organisatie aan twee kanten snijdt. Enerzijds dient de innovatieve agenda een onderscheidende propositie op de arbeidsmarkt te vormen. Anderzijds trekt zij werknemers aan die ruimte willen en bij De Leystroom krijgen om te durven en niet bang zijn te falen. Continue kwaliteitsborging moet ruimte scheppen, ook voor persoonlijk initiatief van professionals. Op de werkvloer wordt direct aangevoeld en beoordeeld wat nodig is voor optimale prestaties en beleving. Voor totstandkoming van het verbeterpotentieel is een positieve associatie van de professionele zorgverlener met de kernwaarden, de missie en de doelstellingen van De Leystroom daarbij van cruciaal belang. Omgekeerd geldt voor de organisatie De Leystroom de eis van adaptief vermogen. Pagina 9

12 5 Missie Op basis van de bovengenoemde waarden en de beschreven elementen van de visie, kan de volgende missie (waarom zijn wij op aarde) worden benoemd: De Leystroom richt zich op het creëren en bestendigen van kwaliteit van leven voor ouderen. Zij biedt deze ouderen een dienstenpakket dat noodzakelijk is voor behoud en ontwikkeling van welbevinden en zelfredzaamheid. Daarbij staan naastenliefde, wederkerigheid, veiligheid en duurzaamheid centraal. Aandacht voor materieel is ondergeschikt aan aandacht voor het immateriële. Binnen dit totaalpakket neemt De Leystroom de traditionele zorgtaak zelf voor haar rekening. Bij de andere functies behoudt De Leystroom de regie en/of werkt zij actief samen met partners om kwaliteit van leven voor ouderen op maat te kunnen realiseren. Zij doet dit vanuit een nauwe inbedding in de wijken Brabantpark en Heusdenhout. Pagina 10

13 6 Diensten In de hierna volgende paragraven worden de vier onderwerpen van de strategische matrix uitgewerkt, te weten: welke producten of diensten gaan we leveren, welke markt gaan we hoe benaderen, wat betekent dit voor de organisatie van De Leystroom en hoe gaan we om met partijen binnen ons netwerk. Diensten kunnen worden ingedeeld in stars (grote toekomst), cash cows (blijven belangrijk), question Marks (toekomst onduidelijk) en dogs (geen toekomst). Op basis van deze indeling kan de volgende indeling van de diensten van De Leystroom worden gemaakt: Stars Extramurale zorg in de wijk Zorgkruispuntfuncties Cash cows Zzp's 4 t/m 8 Medische en paramedische behandeling PG-dagverzorging Extramurale zorg in klooster VPT in klooster Aanvullend pakket in klooster Question marks Zzp 3 (scheiden wonen en zorg?) Zzp 10 (concurrentie door hospices?) PV (naar WMO?) Huisvesting (appartementen te verhuren?) Begeleiding (contracteren WMO?) Ondersteunende functies t.b.v. de congregatie (houding congregatie?) Kortdurende opvang in het kader van respijtzorg (productieafspraak?) Dogs AIV (te klein volume) Zzp's 1 en 2 (scheiding wonen en zorg) Zzp 9 (wordt niet gecontracteerd) Huishoudelijke hulp (wegvallen contract) Ten aanzien van het toekomstige productenpakket worden de volgende keuzen gemaakt: Er wordt gefocust op cliënten met intramurale indicaties voor zzp 4 tot en met zzp8 Het aantal daarvoor beschikbare intramurale plaatsen blijft gelijk of loopt licht terug tot minimaal 70 plaatsen. Voor de zusters blijft een aparte eenheid beschikbaar Zzp 10 is alleen aan de orde voor de eigen bewoners. Er wordt geen hospice ontwikkeld Zzp 9 vraagt om een schaal en specialisering die voor De Leystroom niet is weggelegd. Voor de intramurale cliënten zal meer behandeling (medisch en paramedisch) nodig zijn Voor de PG-dagverzorging wordt een lichte groei (15 procent) nagesteefd Er blijft extramurale AWBZ-zorg geboden worden in het klooster. Naar verwachting zal de omvang daarvan ongeveer gelijk blijven Voor de extramurale zorg in de wijk wordt een verdubbeling nagestreefd; eventueel door uirbreiding van het verzorgingsgebied De Leystroom wenst een voorziening te treffen voor kortdurende opvang (een logeerfaciliteit, mede in het kader van respijtzorg). Realiseerbaarheid moet onderzocht worden De Leystroom blijft extramuraal persoonlijke verzorging aanbieden ook bij eventuele overgang naar de WMO De Leystroom streeft ernaar begeleidingsfuncties die overgaan naar het WMO-regime te kunnen blijven leveren. Hierover wordt gepoogd afspraken te maken met de gemeente. Pagina 11

14 Er wordt afgezien van het offreren op de functie huishoudelijke hulp De intramurale huisvesting wordt gehuurd. De omvang van de appartementen moet worden vergroot en de kwaliteit worden verhoogd om te kunnen blijven concurreren. Huisvesting bij scheiding van wonen en zorg zal niet in eigen beheer worden aangeboden. De Leystroom kiest vanuit haar missie en visie uitdrukkelijk voor de verdere ontwikkeling van het zorgkruispunt ten behoeve van de GWI-zone Brabantpark/Heusdenhout. Daartoe zullen de restaurantfunctie, de vrijetijdsmogelijkheden (biljart e.d.), het cultureel en educatief (bijvoorbeeld PC-café)aanbod, de informatiefunctie e.d. ten behoeve van de wijk worden uitgebouwd. Daarmee wordt vormgegeven aan het eerder genoemde totaalpakket dat De Leystroom wil leveren. De Leystroom zal tevens de congregatie een aanbod doen voor ondersteuning op het gebied van de technische dienst, huishouden en administratie. Met deze ondersteuning kunnen medewerkers efficiënter worden ingezet en kan de congregatie kosten worden bespaard en afbouwproblemen voorkomen. Pagina 12

15 7 Markt Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de te bedienen markt: De focus blijft gericht op de verzorging en behandeling van ouderen De zorg wordt geboden vanuit één centrale, intramurale locatie. Daarbij wordt gekozen voor de huidige locatie. Alleen wanneer hier geen enkel uitzicht op bestaat, wordt gezocht naar een alternatieve locatie. Het verzorgingsgebied intramuraal omvat geheel Breda. De wachtlijst omvat op dit moment een vertrouwenwekkende 15 tot 20 wachtenden. Uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt. Zowel bouwkundig maar ook omdat voor uitbreiding van de PG-capaciteit voorlopig binnen het verzorgingsgebied geen enkele ruimte is. Intramuraal is de concurrentie beperkt. De kleinschalige voorzieningen als Raffy (Moluks), Ruitersbos (ander deel van Breda), Molenstaete (wonen met zorg) en Vredenbergh (luxueus wonen met zorg) vormen geen echte concurrenten. Ze hebben een andere sfeer en/of zijn elders gesitueerd in Breda. Thebe heeft wel een kleine locatie in Brabantpark en Stichting Elisabeth exploiteert een grote locatie in het centrum. Surplus heeft plannen om richting Bavel te gaan bouwen en WSG wil in Heldenpark een voorziening realiseren. WSG verkeert echter in ernstige problemen. De Leystroom heeft een aantal USP's: de kleinschaligheid, de wijk en de groene omgeving, de positie tegen het centrum aan, de rust die het uitstraalt en de religieuze kleur. Een belangrijk aandachtspunt vormen de gedateerde kamers. Deze moeten worden verruimd en gerenoveerd om concurrerend te blijven. Eventuele groei van de productie zal worden gerealiseerd door groei van de extramurale zorg. Dit toekomstige verzorgingsgebied extramuraal omvat Brabantpark en Heusdenhout maar kan worden uitgebreid met Centrum en Breda N.O. Eerst zal echter het wegvallen van een deel van de extramurale productie binnen het klooster moeten worden gecompenseerd. Daarnaast kent De Leystroom bij de extramurale zorg aanzienlijk meer concurrentie. De Breedonk, Raffy, Thebe, Careyn en Elisabeth bieden allemaal extramurale zorg in het gemeenschappelijke verzorgingsgebied. Vooral Thebe vormt een belangrijke concurrent. Er worden de komende jaren binnen dit verzorgingsgebied geen voor De Leystroom relevante wooncomplexen voor senioren gerealiseerd. In Breda is daarvoor geen woningcontingent beschikbaar. Er zal meer aandacht worden geschonken aan de marketing. Er moet meer kunnen worden gestuurd op de wachtlijst. Dit vraagt om een intensievere wachtlijstbegeleiding. Daarnaast zal de extramurale zorg meer en beter moeten worden verkocht. Naast de huidige mond op mondreclame moeten andere instrumenten worden ingezet. Het aanbod van De Leystroom bekend worden gemaakt in Breda en omgeving. Marketingdoelstellingen moeten geformuleerd worden. Reeds bestaande verwijzers zullen actiever benaderd worden, er moet met name meer en consistenter aandacht worden besteed aan de huisartsen (waarvan er vijf patiënten in huis hebben) als belangrijke partij bij de keuze van zorgaanbieder. Pagina 13

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie