Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen"

Transcriptie

1

2 2 Ymere jaarverslag 2013

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen Strategie, ontwikkelingen en beleid Bezit Toewijzing en beheer Resultaten van onze ambities Maatschappelijke verankering Personeel en organisatie Financiën 75 Ymere in 't kort 94 Verklaring Raad van Bestuur 95 Jaarrekening 11. Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en verplichtingen Grondslagen voor bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling Kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting en specificatie winst-en-verliesrekening Overige informatie Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting en specificatie van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening Overige informatie 193 Overige gegevens 194 Controleverklaring 196 Holdingstructuur 198 Bijlagen Governancecode Activiteiten in de gemeente Almere Activiteiten in de gemeente Amsterdam Activiteiten in de gemeente Haarlem Activiteiten in de gemeente Haarlemmermeer Activiteiten in de gemeente Leiden Activiteiten in de gemeente Noord-Kennemerland

4

5

6 1

7 1. Voorwoord Het jaar 2013 was een turbulent jaar voor Ymere. Net als alle andere woningcorporaties werden we geconfronteerd met de gevolgen van het Woonakkoord, dat aan het begin van het jaar werd gesloten tussen het kabinet en enkele oppositiepartijen. Begin oktober werden de maatregelen uit dit akkoord gepreciseerd in een aanvullend akkoord tussen de minister van Wonen en koepelorganisatie Aedes. Het meest ingrijpende element daarvan was de verhuurdersheffing. Voor Ymere bedroeg die in 2013 Z 1,8 miljoen. Daarnaast kregen we een saneringsheffing van Z 17,5 miljoen opgelegd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Vlak voor het begin van dit verslagjaar werd Ymere bovendien onder verscherpt toezicht van het CFV geplaatst. Met de (oplopende) heffingen in het verschiet heeft Ymere de investeringen beperkt. Ook kijken we de laatste jaren extra kritisch naar de kosten van de organisatie. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk invulling blijven geven aan onze missie: mensen kansen bieden om te wonen, leven en groeien in perspectiefvolle buurten. Aan die missie hielden en houden we vast. De samenleving waarin we opereren, verandert echter voortdurend en zal dat blijven doen. Dat komt niet alleen door de soms grillige veranderingen in de politieke besluitvorming. De wereld verandert ook in een ander opzicht. We leven in een digitale netwerksamenleving waarin burgers steeds vaker zelf initiatief ontplooien, vaak of zelfs bij voorkeur los van instituties. Andere groepen dreigen juist het overzicht te verliezen en vragen om meer ondersteuning van deze instituties. Ymere wil aansluiten bij deze veranderingen. We willen onze klanten goed en efficiënt bedienen, met oog voor de verschillen tussen klanten. In 2013 gaven we deze ambitie concreet en bedrijfsbreed vorm. Onder de noemer Ymere vernieuwt hebben we een ingrijpend reorganisatieproces in gang gezet. We willen dichter bij de klant opereren, dichter bij de samenleving. In het nieuwe Ymere bepalen de wensen van onze klanten, hoe uiteenlopend ook, de manier waarop we onze klantprocessen organiseren en aansturen. Daarbij past dat we zelf ook anders te werk gaan. Vanaf 1 oktober 2013 werken we met een nieuw besturingsmodel. Een Directieraad, bestaande uit drie statutaire directeuren en vijf niet-statutaire directeuren, geeft leiding aan Ymere. Roel Steenbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur, en bestuurder Stefan Schuwer traden eind 2013 af. We danken hen op deze plaats hartelijk voor hun enorme inzet en belangrijke rol in de ontwikkeling van Ymere. Eind 2013 heeft het CFV het verscherpte toezicht voor Ymere opgeheven. Het ministerie van Wonen gaf begin december toestemming voor de voorgenomen fusie met corporatie De Woningbouw in Weesp, een belangrijke stap om de volkshuisvestingsopgave in de regio beter te kunnen beantwoorden. Tot slot stellen we vast dat we efficiencyverbeteringen met succes hebben ingezet en dat we dit jaar financieel beter hebben gepresteerd, dankzij een forse bijsturing. Ymere jaarverslag

8 We danken onze medewerkers, de ondernemingsraad, onze belanghouders en onze zakelijke relaties voor hun grote betrokkenheid en voor de samenwerking. We ervaren die als een steun en stimulans om in deze bijzondere en onzekere tijd onze volkshuisvestelijke ambitie hoog te houden. Namens de Directieraad, Ber Bosveld en Pieter de Jong 6 Ymere jaarverslag 2013

9 Ymere jaarverslag

10 8 Ymere jaarverslag

11 2. Bericht van de Raad van Bestuur 2.1 Terugblik op 2013 De Raad van Bestuur 1 kijkt terug op een bijzonder jaar. De corporatiesector staat onder grote druk. Die druk wordt veroorzaakt door het economische klimaat in Nederland, maar ook door het kabinetsbeleid, dat afkoerst op een inperking van het domein van woningcorporaties tot de kerntaak (het bouwen en beheren van louter sociale huurwoningen) en door de verhuurdersheffing, die aan de corporaties is opgelegd. Deze heffing zal de komende jaren oplopen, waardoor de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties in nieuwbouw, renovatie en onderhoud fors worden verkleind. Weliswaar krijgen corporaties ruimte om de verhuurdersheffing in het huurbeleid te compenseren, maar Ymere voorziet dat een te stevig huurbeleid gedurende vele jaren bij groepen huurders tot betaalbaarheidsproblemen kan leiden. In 2013 is veelvuldig overlegd met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in verband met het verscherpte toezicht waaronder Ymere eind 2012 werd gesteld. Dit overleg was constructief en heeft ertoe geleid dat het verscherpte toezicht in november 2013 werd opgeheven. Ymere voelt zich hiermee door het CFV gesteund in haar beleidsvoornemens. Onder de vlag Ymere vernieuwt richten we onze bedrijfsprocessen opnieuw in, waarbij we de wensen van de klant centraal stellen. Door een effectieve en efficiënte inrichting geven we ook invulling aan de noodzakelijke verdere reductie van onze bedrijfslasten. In 2013 heeft dit geleid tot een aantal (organisatie)veranderingstrajecten, waarbij helaas ook sprake was van gedwongen ontslagen. Ook de besturing van de organisatie werd aangepast. Sinds 1 oktober 2013 wordt Ymere geleid door een Directieraad, bestaande uit een combinatie van statutaire en niet-statutaire directeuren. De gemeenten Weesp en Muiden vormen het scharnierpunt tussen Amsterdam en Almere en bieden woonmilieus en woningen die elders binnen de metropoolregio Amsterdam onvoldoende aanwezig zijn en waar een grote vraag naar is van woningzoekenden. Corporatie De Woningbouw concludeerde in 2012 dat zij de volkshuisvestelijke opgave (vervanging en nieuwbouw) niet zelfstandig kan waarmaken en koos na een selectietraject voor Ymere als fusiepartner. Na zorgvuldig intern onderzoek namen beide corporaties in 2013 een voorgenomen besluit tot fusie. Vervolgens is het traject van aanvragen van adviezen en zienswijzen ingezet. Dit is succesvol afgerond, waarna het verzoek tot fusie formeel is ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In december heeft het ministerie de gevraagde toestemming verleend; op 1 maart 2014 is de fusie een feit geworden. We stellen met trots vast dat Ymere ondanks roerig vaarwater volkshuisvestelijk en financieel goed presteert. Zoals in dit jaarverslag op diverse plekken, en zeker in de afzonderlijke gemeentelijke hoofdstukken, naar voren komt heeft Ymere veel activiteiten verricht in haar wijken en daarmee een goede maatschappelijke prestatie geleverd. De investeringen in eigenwoningbezit liggen met Z 265 miljoen nog op een behoorlijk niveau. Ze zijn Z 107 mil- 1 In dit jaarverslag wordt nog gesproken over Raad van Bestuur. In de praktijk wordt de organisatie inmiddels geleid door een Directieraad, bestaande uit statutaire en niet-statutaire directeuren. De aanpassing van de statuten aan deze wijziging wordt in 2014 geëffectueerd. Ymere jaarverslag

12 joen lager dan in 2012 en deze daling zal de komende jaren verder doorzetten richting Z 100 miljoen. We leverden 705 nieuwbouwwoningen op en renoveerden 408 woningen. Het lukte ons ook weer om een groot aantal bestaande woningen (905) te verkopen, wat mede noodzakelijk is om onze investeringen te financieren. Tevens is het van belang voor de doorstroming op de woningmarkt en het creëren van gemengde wijken. Op vele plekken werken we succesvol en innovatief samen met bewoners(organisaties), belanghouders en zakelijke partners. Financieel gezien sturen we op de kasstroom. Met een operationele kasstroom van Z 101 miljoen, een cashflowindicator van 2,5% en een direct rendement van 3,2% op ons vastgoed mogen we tevreden zijn. De operationele kasstroom bedraagt Z 101 miljoen. In totaal sluit onze winst-en-verliesrekening op Z 115 miljoen negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de onrendabele investeringen, die voortvloeien uit onze maatschappelijke opgave, en de waardeverandering als gevolg van dalende marktwaardes van ons bezit. De Raad van Bestuur is van mening dat Ymere gezond is en een solide financieel beleid voert. Uiteraard lopen we als maatschappelijke ondernemer bepaalde risico s. We voeren daarom een professioneel risicomanagement en hebben afdoende buffers om tegenvallers en risico s te kunnen opvangen. De waarde van ons bezit in verhuurde staat bedraagt Z 9,3 miljard. Dit is gefinancierd met een leningenportefeuille van Z 4,0 miljard. Het eigen vermogen en onze solvabiliteit bieden ruimte om een eventuele verdere waardedaling van woningen op te vangen. We zetten de bedrijfslastenreductie voort. Wat betreft de kasstroom en de solvabiliteit zien we een solide en gezonde financiële toekomst van Ymere voor ons op de middellange termijn. In de nieuwe werkelijkheid, binnen de financiële kaders waarin we moeten opereren, zal Ymere inzetten op maximaal volkshuisvestelijk presteren als breed actieve woningcorporatie. We blijven dus werken aan wijken met perspectief, lokaal dicht bij de klant, vanuit ons motto: wonen, leven, groeien. Deze inzet is afgestemd op onze financiële mogelijkheden, waarvan de grenzen mede door (overheids)heffingen en toezichthouders bepaald worden. 2.2 Algemeen De Raad van Bestuur bestuurt de stichting Ymere. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van het bestuur, de besluitvorming, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. In de statuten staat ook welke voorgenomen besluiten het bestuur vooraf ter goedkeuring moet voorleggen aan de Raad van Commissarissen. In oktober is de besturing van de organisatie gewijzigd (zie verder onder Directieraad ). De wijze van besturen van de onderneming is verder vastgelegd in het Reglement van de statutaire directie en Directieraad van Stichting Ymere. Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond voor het grootste deel van 2013 uit vier leden. Op 1 oktober is de heer Schuwer afgetreden als bestuurslid. Hij blijft tot zijn afscheid in februari 2014 aan als directeur Projectontwikkeling. Op 1 december trad de heer Steenbeek terug als bestuurder en voorzitter. De heer Steenbeek zal na afloop van zijn sabbaticalperiode, die in zijn arbeidsovereenkomst is overeengekomen, op 1 mei 2014 uit dienst treden. Dat betekent dat de Raad van Bestuur ultimo 2013 bestond uit de heren Bosveld en De Jong. 10 Ymere jaarverslag 2013

13 Het onderstaande schema geeft de samenstelling van de Raad van Bestuur gedurende 2013 aan. Naam Functie Portefeuille Geboortejaar Werkzaam Werkzaam bij Ymere of in huidige rechtsvoorganger functie sinds sinds Afgetreden R. Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur Algehele coördinatie Externe vertegenwoordiging Concernstaf L.A. Bosveld Lid Raad van Bestuur, tevens plaatsvervangend voorzitter Waardesturing, Financiën en Ondersteuning P.D. de Jong Lid Raad van Bestuur Wonen S.J. Schuwer Lid Raad van Bestuur Gebieds- en Projectontwikkeling Een actueel overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur staat op Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Ymere in 2013 De leden van de Raad van Bestuur van Ymere oefenen een aantal nevenfuncties uit. Een bestuurder die een nevenfunctie wil accepteren, legt deze vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. Voor structureel betaalde nevenfuncties of andere werkzaamheden vragen de leden van de Raad van Bestuur vooraf goedkeuring aan de Raad van Commissarissen. Incidenteel betaalde werkzaamheden leggen de leden van de Raad van Bestuur vooraf ter goedkeuring voor aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter meldt zijn incidenteel betaalde werkzaamheden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een nevenfunctie spelen onder meer de eventuele strijdigheid met het bedrijfsbelang, de (schijn van) belangenverstrengeling en het verwachte tijdsbeslag een rol. De leden van de Raad van Bestuur van Ymere bekleedden in 2013 de volgende relevante nevenfuncties. De betreffende personen ontvangen voor deze nevenfuncties geen vergoeding, tenzij anders (met een *) is aangegeven. Naam Nevenfunctie L.A. Bosveld - Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw tot 1 juli Penningmeester bestuur stichting Boom Ruygrok - Lid bestuur Stichting Colonnade DuHaf Holding - Lid bestuur Stichting Vrienden Ymere - Lid Raad van Toezicht HWW Zorg, Den Haag* P.D. de Jong - Lid Raad van Toezicht Humanitas Woonzorg Plus Den Haag* - Lid bestuur stichting Studenten voor Samenleving - Lid dagelijks bestuur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) - Lid Agendacommissie Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad - Lid bestuur stichting Het Hofje De Zeven Keurvorsten - Lid bestuur Stichting Vrienden Ymere - Lid Raad van Advies Master of Urban & Area Development, Hogeschool Utrecht S.J. Schuwer - Lid bestuur NEPROM - Voorzitter commissie Duurzaamheid en transformatie NEPROM - Lid bestuur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling - Lid lokale adviesraad AISEC - Lid bestuur stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal - Docent leergang projectontwikkeling NEPROM Ymere jaarverslag

14 Naam Nevenfunctie R. Steenbeek - Lid dagelijks bestuur de Vernieuwde Stad - Lid bestuur ABC Architectuurcentrum Haarlem - Voorzitter Raad van Toezicht stichting DIGH - Lid bestuur Platform Openbare Ruimte - Lid bestuur Stichting Vastgoed Overleg Een actueel overzicht van nevenfuncties van de bestuurders is te vinden op In 2013 waren er bij de besluitvorming van het bestuur geen onverenigbaarheden. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang. In het kader van governance heeft de Raad van Bestuur in 2013 opdracht gegeven aan de afdeling Forensic Services van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. om in officiële registraties een onderzoek te doen naar nevenfuncties van zowel de bestuurders als de (top)- managers van Ymere. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Directieraad Op 1 oktober 2013 is er een verandering in de topstructuur van Ymere aangebracht door de vorming van een Directieraad. In deze Directieraad hebben zowel statutaire als niet-statutaire directeuren zitting. Samen leiden ze de organisatie en ontwerpen ze de strategie van Ymere. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de statutaire directeuren. De niet-statutaire directeuren in de Directieraad zijn de directeuren die verantwoordelijk zijn voor de vier hoofdprocessen van Ymere Verhuur en Verkoop, Wonen en Leven, Investeren en Ontwikkelen, Vastgoedbeheer en voor het geheel van ondersteunende processen, belegd bij Concernzaken. Op deze wijze is een integrale aansturing van de organisatie gewaarborgd. De werkwijze van de Directieraad staat beschreven in het reglement Directieraad Ymere. Ultimo 2013 zag de Directieraad van Ymere er als volgt uit: Naam Functie Portefeuille Vacature De heer L. A. Bosveld Voorzitter Directieraad en Voorzitter statutaire directie Statutair directeur, tevens plaatsvervangend voorzitter Directieraad Algehele coördinatie Externe vertegenwoordiging (Concernzaken, Wonen en Leven, Strategie, Beleid en Innovatie) Financiën, (Verhuur en Verkoop en Vastgoedbeheer) De heer P.D. de Jong Statutair directeur Transitie Afbouw ontwikkelportefeuille (Investeren en Ontwikkelen) Vacature Directeur Verhuur en Verkoop De heer H.J.G. van Kaam Directeur Wonen en Leven Mevrouw D.S.M. Louwerens Directeur Vastgoedbeheer Mevrouw V. A.C. Regout Directeur Investeren en Ontwikkelen Mevrouw L. E. Sas Directeur Concernzaken 2.3 Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vinden goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. Het helpt ons om slagvaardig, in control en transparant te handelen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwerp governance en bespreken dit meerdere keren per jaar, 12 Ymere jaarverslag 2013

15 onder andere in de door de Raad van Commissarissen ingestelde Governancecommissie. In overeenstemming met de statuten keurt de Raad van Commissarissen de wijzigingen in de governancestructuur goed. De hoofdlijnen van de governancestructuur bij Ymere zijn als volgt. - Ymere heeft als rechtsvorm de stichting; - de Raad van Bestuur bestuurt de onderneming Ymere; - de Raad van Commissarissen ziet toe op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting, en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies; - de Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurders; - Ymere legt verantwoording af aan en overlegt met belanghebbenden. Ymere ziet hierbij de huurders als primaire belanghouders. Daarnaast zijn het Centraal Fonds Volkshuisvesting (als externe toezichthouder), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (borgingsinstituut voor corporaties, WSW), gemeenten en banken de belangrijkste belanghouders; - Ymere streeft naar een organisatie en processen die gebaseerd zijn op principes als betrouwbaarheid, controleerbaarheid, checks and balances en integriteit; - voor Ymere is de Governancecode Woningcorporaties leidend. Daarnaast is naar relevante onderdelen uit overige codes gekeken (zie verder); - de corporate-governanceprincipes komen tot uitdrukking in documenten als: - de statuten van Ymere - het reglement Raad van Commissarissen Ymere - het reglement commissies Raad van Commissarissen Ymere - de profielschets Raad van Commissarissen Ymere - de profielen van de leden van de Statutaire Directie Ymere - het reglement Directieraad Ymere - het investeringsstatuut Ymere - het verbindingenstatuut Ymere - het treasurystatuut Ymere - het onafhankelijkheidsprotocol externe accountant - de integriteitscode Ymere - de klokkenluidersregeling Ymere - de integriteitsverklaring Raad van Commissarissen - de Raad van Bestuur legt wijzigingen in de governancestructuur vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. Een uitgebreide beschrijving van de hoofdlijnen van de governancestructuur staat op Ontwikkelingen corporate governance in 2013 Verandering topstructuur De Raad van Commissarissen besprak met de Raad van Bestuur de omvorming van de topstructuur van Ymere. Zoals hiervoor al aangegeven, heeft het model met een Raad van Bestuur op 1 oktober plaatsgemaakt voor een model met een Directieraad. In lijn met het nieuwe reglement van de statutaire directie en Directieraad zijn ook de reglementen voor de Raad van Commissarissen en voor de commissies van de Raad van Commissarissen aangepast. Zie voor meer informatie het verslag van de Raad van Commissarissen (hoofdstuk 3). Ymere jaarverslag

16 Plaatsing governancedocumenten op website In overeenstemming met de Governancecode Woningcorporaties staan de governancestructuur, de integriteitscode, de klokkenluidersregeling, het reglement van de Raad van Commissarissen en zijn commissies, de profielschets van de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden en het overzicht van nevenfuncties vermeld op de website. Ymere beschikt ook over een verbindingenstatuut en een investeringsstatuut. Betrekken van belanghouders bij vastgoedsturing en beleidscyclus In 2013 heeft Ymere haar belanghouders zoals gemeenten en collega-woningcorporaties op verschillende manieren intensiever betrokken bij de vastgoedsturing en de beleidscyclus. Ymere hecht hier veel waarde aan, omdat hierdoor de lokale verankering, en daarmee de legitimiteit, wordt geborgd. Dit gebeurt onder meer met de zogenoemde cockpitsturing, waarbij Ymere aan de voorkant nagaat welke investeringen ze in welk gebied wil doen. Daarnaast proberen we op lokaal niveau allianties aan te gaan. Ook bij de opstelling van het Jaarplan 2014, waarin onze voorgenomen activiteiten voor 2014 zijn aangegeven, hebben we onze belanghouders betrokken. De Nederlandse Corporate Governance Code en de Governancecode Woningcorporaties Ymere voldoet in het algemeen aan de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Governancecode Woningcorporaties. 2 Beide codes zijn gebaseerd op het principe pas toe of leg uit. Het is mogelijk om af te wijken van de meeste aanbevelingen in de code, maar dat dient wel te worden gemotiveerd (zie bijlage). Integriteit Ymere vindt integer handelen van haar medewerkers en de bedrijven waarmee wordt samengewerkt vanzelfsprekend van groot belang. De kern van het integriteitsbeleid van Ymere is dat integer handelen enerzijds duidelijke regels vergt, en anderzijds een bedrijfscultuur vereist waarin het handelen op basis van deze regels vanzelfsprekend is. Het bestuur vindt het ook van groot belang dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid durven te nemen voor hun activiteiten. Dit vanuit de ervaring dat de werkelijkheid complexer en afwisselender is dan vooraf in regels is te vangen. Om werkelijk integer handelen te bevorderen, gaat het dus om het vinden van de juiste balans tussen regels en eigen verantwoordelijkheid. De regels met betrekking tot integriteit zijn onder meer vastgelegd in: - de integriteitscode Ymere. Deze code geeft regels met betrekking tot integer handelen waaraan het bestuur en de medewerkers zich moeten houden en is terug te vinden op In 2013 werden geen sancties opgelegd vanwege het niet volgen van de code; - de beschrijving gewenste integriteitscultuur Ymere. Deze cultuur is gebaseerd op principes als eigen verantwoordelijkheid, transparant handelen, het goede voorbeeld geven en elkaar aanspreken op gedrag; - de klokkenluidersregeling Ymere. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie melding te doen van vermeende misstanden en andere onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Het meldpunt ontving in 2013 één melding van operationele aard, die inmiddels intern in behandeling is genomen; 2 De Nederlandse Corporate Governance Code is een belangrijke basis voor de Governancecode Woningcorporaties. 14 Ymere jaarverslag 2013

17 - het reglement van de statutaire directie en Directieraad Ymere. Dit reglement bevat regels voor statutaire en niet-statutaire leden van de Directieraad over onverenigbaarheden in hun werkzaamheden. Het schrijft ook voor hoe ze moeten handelen bij mogelijke gevallen van belangenverstrengeling; - de integriteitsverklaring Raad van Commissarissen. Zie hiervoor het verslag van de Raad van Commissarissen, hoofdstuk 3; - de Aedes-code; - de NEPROM-gedragscode; - de AO/IC (administratieve organisatie/interne controle). Hierin worden regels gegeven met betrekking tot de bevoegdheid van medewerkers van Ymere tot het aangaan van verplichtingen en de controle daarop. De Raad van Bestuur is van oordeel dat elke bestuurder zijn functie in 2013 onafhankelijk en integer heeft uitgeoefend. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat alle bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in de Governancecode Woningcorporaties. In 2013 deden zich bij de besluitvorming door de Raad van Bestuur geen onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang. Ymere werkt met een transactieregister waarin de relevante gegevens van elke businessto-business vastgoedtransactie worden vastgelegd en gedocumenteerd. Zodoende kunnen transacties achteraf worden getoetst op correctheid, integriteit en wettelijkheid. 2.4 Toezicht Het toezicht op het bestuur van Ymere bestaat uit intern en extern toezicht en uit de dialoog met de omgeving. - Intern toezicht: door de Raad van Commissarissen. Zie hiervoor hoofdstuk 3. - Extern toezicht: corporaties vallen onder toezicht van de minister van Wonen en Rijksdienst (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK). De financiële toezichthouder is het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). In 2012 heeft het CFV Ymere onder verscherpt toezicht geplaatst. Hoewel Ymere financieel gezond is, waren er wel diverse aandachtspunten voor de toekomst. Ze betroffen de ontwikkeling van het volkshuisvestelijke vermogen, de aard en omvang van de leningenportefeuille, de omvang van de groepsmaatschappijen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Het CFV constateerde eind 2013 dat Ymere goede maatregelen heeft genomen ter verbetering van de beschreven aandachtspunten. Dit is voor het CFV aanleiding geweest om het verscherpte toezicht op te heffen per december 2013 (zie ook 10.8). Het oordeel is overgenomen door de minister van BZK in zijn oordeelsbrief over In deze brief vraagt de minister om nadere informatie met betrekking tot overig maatschappelijk vastgoed en het verstrekken van leningen aan derden. Ymere heeft daar inmiddels op geantwoord. - Dialoog met de omgeving: ook collega-corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties of andere belanghouders kunnen ons aanspreken op ons functioneren. Om duidelijk aan te geven waarop we aanspreekbaar zijn, heeft Ymere de Aedes-code (voor woningcorpora- Ymere jaarverslag

18 ties) en de NEPROM-gedragscode (voor projectontwikkelaars) onderschreven. In 2013 hebben we in overeenstemming met beide codes gehandeld. De Aedes-code en de NEPROM-gedragscode staan op Vooruitblik 2014 De Directieraad ziet 2014 als het jaar waarin de veranderingen die in 2013 zijn ingezet worden voortgezet en aangescherpt. Hierin past de start van de nieuwe voorzitter van de Directieraad in de loop van Ymere ziet uitdagingen op vier terreinen: - Ten eerste: in het kader van onze ambitie om goede woningen aan te bieden en dienstverlening op maat te leveren, zullen we het onderhoud verder intensiveren. Hierbij richten we onze organisatie zo in dat de dienstverlening veel meer zal uitgaan van de vraag van de klant en het bieden van oplossingen op maat aan die klant. Verder neemt de noodzaak voor het verrichten van onderhoud toe, doordat complexen later aan bod komen voor een ingreep als gevolg van de reductie van het investeringsvolume. - Ten tweede: wat betreft de zorg voor het leefklimaat in buurten en wijken, zullen we onze wijkaanpak verder vormgeven. De wijkaanpak zal meer focus krijgen. We blijven voor onszelf een rol in het sociale domein zien, maar wel sterk gerelateerd aan de wijken waar we zelf een substantieel aandeel van de woningvoorraad hebben. - Ten derde: er ligt een opgave voor ons wat betreft de financierbaarheid van de opgave en het streven naar meer efficiëntie en transparantie. Het is essentieel dat we inspelen op ontwikkelingen in onze omgeving, dat we de ondernemingsstrategie vertalen binnen heldere kaders, en dat we goed en duidelijk communiceren over wat Ymere kan en wil. Daarnaast blijft het voor het bedrijf van belang om het kostenniveau terug te brengen en de huur- en verkoopopbrengsten te optimaliseren, zodat er financiële ruimte blijft bestaan voor investeringen in de woningvoorraad. - Ten slotte: de ingezette cultuurverandering in de organisatie zal moeten beklijven. De nieuwe kernwaarden (we zijn een goede buur, we zijn er voor de klant en we maken het waar) gaan we in dialoog met de medewerkers laden. Hierbij maken we gebruik van de nieuwe kernkwaliteiten: klantgerichtheid, aanspreekbaarheid, voortdurend verbeteren en co-creatie. De forse verhuurdersheffing en de bijdrage aan de financiële sanering van collega-corporaties zetten de financiële huishouding van Ymere onder grote druk. De voorgenomen wijziging van het wettelijke kader waarbinnen corporaties moeten opereren (de Novelle van minister Blok) dreigt de mogelijkheden van Ymere om effectief en efficiënt te opereren om haar doelen te bereiken, te verminderen. Ymere opereert zorgvuldig om in deze situatie een passend huurbeleid te voeren dat de betaalbaarheid voor onze doelgroepen intact laat en tegelijkertijd voldoende financiële ruimte biedt om te investeren in de volkshuisvestelijke opdrachten waarvoor we staan. Onze ambities voor wat betreft betaalbaarheid en investeringsprogramma komen bij een voortzetting van het huidige regeringsbeleid steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd zal in 2014 ook de fusie van Ymere met De Woningbouw in Weesp haar beslag krijgen. Deze uiteenlopende uitdagingen vragen om leiderschap en goed werkgeverschap in de gehele Ymere-organisatie. Daarmee wil de Directieraad waarborgen dat Ymere de corporatie kan zijn en blijven die van belang is voor klanten en belanghouders, zowel in de stad als in de regio. 16 Ymere jaarverslag 2013

19 Ymere jaarverslag

20 18 Ymere jaarverslag

21 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 3.1 Terugblik op 2013 Net als in 2012 kijkt de Raad van Commissarissen met zorg, maar ook met waardering, terug op het afgelopen jaar. Zorg is er over het klimaat waarin woningcorporaties (moeten) acteren; waardering hebben we voor de resultaten die Ymere desondanks boekt. Er woedt een discussie over wat nu precies het domein is van de woningcorporaties, maar ook over de vraag welke bijdrage ze moeten leveren aan de oplossing van de begrotingsproblemen van de rijksoverheid. Het huidige kabinet huldigt primair de koers dat corporaties terug moeten naar hun kerntaak: het zorgen voor adequate huisvesting van de lagere inkomens. Ymere heeft altijd een bredere taakopvatting gehad. Er is bewust voor gekozen om ook de lagere middeninkomens te bedienen en te zorgen voor een goed leefklimaat in wijken en buurten in de metropoolregio Amsterdam. Het akkoord tussen de minister en branchevereniging Aedes laat uiteindelijk toch ruimte voor deze ambities. De keerzijde ervan is dat de woningcorporaties het betalen van de verhuurdersheffing hebben moeten accepteren, althans voor deze kabinetsperiode. Het is zonneklaar dat (het inrekenen van) de verhuurdersheffing, in combinatie met de financiële crisis en de stagnerende woningmarkt, het investeringsklimaat voor Ymere ernstig bemoeilijkt. De Raad van Commissarissen heeft tot zijn tevredenheid gezien dat Ymere goed op deze nieuwe realiteit wil en kan inspelen. Dat komt tot uitdrukking in de reductie van het investeringsvolume, de terugdringing van de bedrijfslasten en de scherpere focus van de organisatie. De raad hecht aan een gezonde financiële positie van Ymere en heeft daarover ook gesproken met het CFV (voorjaar 2013) en het WSW (najaar 2013). Uiteindelijk heeft het CFV het verscherpte toezicht op Ymere in november 2013 weer opgeheven. Dat is een duidelijk signaal dat het CFV vertrouwen heeft in de financiële sturing van Ymere. De Raad van Commissarissen constateert verder dat de organisatie met de operatie Ymere vernieuwt in 2013 een enorme slag maakt naar een moderne, procesgeoriënteerde en klantgerichte organisatie. Er is hard gewerkt om de verandering van de organisatie voor te bereiden; deze is op 1 januari 2014 geëffectueerd. Daarnaast is de sturing van het bedrijf veranderd: van een model met vier bestuurders naar een Directieraad met zowel statutaire als niet-statutaire directeuren. Tot slot heeft de minister eind 2013 toestemming gegeven voor de fusie met De Woningbouw te Weesp, een fusie die een duidelijke volkshuisvestelijke meerwaarde heeft. Net als de voorgaande jaren heeft de Raad van Commissarissen veel aandacht besteed aan good governance. Een kapitaalintensief en complex bedrijf als Ymere moet voldoen aan de hoogste standaard. De raad is te allen tijde bereid inzicht te geven in de inrichting, aanpak en keuzes die hij als toezichthouder en adviserend orgaan maakt. 3.2 Algemeen Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Ymere houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur van Ymere en de algemene gang van zaken binnen Ymere. De raad adviseert daarnaast de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de be- Ymere jaarverslag

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 17 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 33 5. Bezit 43

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Directieraad 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 17 4. Beleid/kader en innovatie 31 5. Bezit 39 6. Toewijzing

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Inhoud Inhoud... 1 1 Uitgangspunten besturing, toezicht en responsiviteit... 2 1.1 Generiek kader en systeem-ankers van de governance... 2 1.2 Spelers en rolverdeling...

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Governancestructuur Wooncompagnie

Governancestructuur Wooncompagnie Governancestructuur Wooncompagnie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Principes en uitwerking Wooncompagnie 3 1 1 Inleiding Wooncompagnie onderschrijft het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015

Reglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015 1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Lid van de Raad van Commissarissen

Lid van de Raad van Commissarissen Wat we doen, doen we voor het woonplezier van onze huurders Woningbedrijf Velsen is een onderneming die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Zij staat voor het huisvesten

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie