Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen"

Transcriptie

1

2 2 Ymere jaarverslag 2013

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen Strategie, ontwikkelingen en beleid Bezit Toewijzing en beheer Resultaten van onze ambities Maatschappelijke verankering Personeel en organisatie Financiën 75 Ymere in 't kort 94 Verklaring Raad van Bestuur 95 Jaarrekening 11. Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en verplichtingen Grondslagen voor bepaling van het resultaat Financiële instrumenten en risicobeheersing Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling Kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting en specificatie winst-en-verliesrekening Overige informatie Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting en specificatie van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening Overige informatie 193 Overige gegevens 194 Controleverklaring 196 Holdingstructuur 198 Bijlagen Governancecode Activiteiten in de gemeente Almere Activiteiten in de gemeente Amsterdam Activiteiten in de gemeente Haarlem Activiteiten in de gemeente Haarlemmermeer Activiteiten in de gemeente Leiden Activiteiten in de gemeente Noord-Kennemerland

4

5

6 1

7 1. Voorwoord Het jaar 2013 was een turbulent jaar voor Ymere. Net als alle andere woningcorporaties werden we geconfronteerd met de gevolgen van het Woonakkoord, dat aan het begin van het jaar werd gesloten tussen het kabinet en enkele oppositiepartijen. Begin oktober werden de maatregelen uit dit akkoord gepreciseerd in een aanvullend akkoord tussen de minister van Wonen en koepelorganisatie Aedes. Het meest ingrijpende element daarvan was de verhuurdersheffing. Voor Ymere bedroeg die in 2013 Z 1,8 miljoen. Daarnaast kregen we een saneringsheffing van Z 17,5 miljoen opgelegd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Vlak voor het begin van dit verslagjaar werd Ymere bovendien onder verscherpt toezicht van het CFV geplaatst. Met de (oplopende) heffingen in het verschiet heeft Ymere de investeringen beperkt. Ook kijken we de laatste jaren extra kritisch naar de kosten van de organisatie. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk invulling blijven geven aan onze missie: mensen kansen bieden om te wonen, leven en groeien in perspectiefvolle buurten. Aan die missie hielden en houden we vast. De samenleving waarin we opereren, verandert echter voortdurend en zal dat blijven doen. Dat komt niet alleen door de soms grillige veranderingen in de politieke besluitvorming. De wereld verandert ook in een ander opzicht. We leven in een digitale netwerksamenleving waarin burgers steeds vaker zelf initiatief ontplooien, vaak of zelfs bij voorkeur los van instituties. Andere groepen dreigen juist het overzicht te verliezen en vragen om meer ondersteuning van deze instituties. Ymere wil aansluiten bij deze veranderingen. We willen onze klanten goed en efficiënt bedienen, met oog voor de verschillen tussen klanten. In 2013 gaven we deze ambitie concreet en bedrijfsbreed vorm. Onder de noemer Ymere vernieuwt hebben we een ingrijpend reorganisatieproces in gang gezet. We willen dichter bij de klant opereren, dichter bij de samenleving. In het nieuwe Ymere bepalen de wensen van onze klanten, hoe uiteenlopend ook, de manier waarop we onze klantprocessen organiseren en aansturen. Daarbij past dat we zelf ook anders te werk gaan. Vanaf 1 oktober 2013 werken we met een nieuw besturingsmodel. Een Directieraad, bestaande uit drie statutaire directeuren en vijf niet-statutaire directeuren, geeft leiding aan Ymere. Roel Steenbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur, en bestuurder Stefan Schuwer traden eind 2013 af. We danken hen op deze plaats hartelijk voor hun enorme inzet en belangrijke rol in de ontwikkeling van Ymere. Eind 2013 heeft het CFV het verscherpte toezicht voor Ymere opgeheven. Het ministerie van Wonen gaf begin december toestemming voor de voorgenomen fusie met corporatie De Woningbouw in Weesp, een belangrijke stap om de volkshuisvestingsopgave in de regio beter te kunnen beantwoorden. Tot slot stellen we vast dat we efficiencyverbeteringen met succes hebben ingezet en dat we dit jaar financieel beter hebben gepresteerd, dankzij een forse bijsturing. Ymere jaarverslag

8 We danken onze medewerkers, de ondernemingsraad, onze belanghouders en onze zakelijke relaties voor hun grote betrokkenheid en voor de samenwerking. We ervaren die als een steun en stimulans om in deze bijzondere en onzekere tijd onze volkshuisvestelijke ambitie hoog te houden. Namens de Directieraad, Ber Bosveld en Pieter de Jong 6 Ymere jaarverslag 2013

9 Ymere jaarverslag

10 8 Ymere jaarverslag

11 2. Bericht van de Raad van Bestuur 2.1 Terugblik op 2013 De Raad van Bestuur 1 kijkt terug op een bijzonder jaar. De corporatiesector staat onder grote druk. Die druk wordt veroorzaakt door het economische klimaat in Nederland, maar ook door het kabinetsbeleid, dat afkoerst op een inperking van het domein van woningcorporaties tot de kerntaak (het bouwen en beheren van louter sociale huurwoningen) en door de verhuurdersheffing, die aan de corporaties is opgelegd. Deze heffing zal de komende jaren oplopen, waardoor de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties in nieuwbouw, renovatie en onderhoud fors worden verkleind. Weliswaar krijgen corporaties ruimte om de verhuurdersheffing in het huurbeleid te compenseren, maar Ymere voorziet dat een te stevig huurbeleid gedurende vele jaren bij groepen huurders tot betaalbaarheidsproblemen kan leiden. In 2013 is veelvuldig overlegd met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in verband met het verscherpte toezicht waaronder Ymere eind 2012 werd gesteld. Dit overleg was constructief en heeft ertoe geleid dat het verscherpte toezicht in november 2013 werd opgeheven. Ymere voelt zich hiermee door het CFV gesteund in haar beleidsvoornemens. Onder de vlag Ymere vernieuwt richten we onze bedrijfsprocessen opnieuw in, waarbij we de wensen van de klant centraal stellen. Door een effectieve en efficiënte inrichting geven we ook invulling aan de noodzakelijke verdere reductie van onze bedrijfslasten. In 2013 heeft dit geleid tot een aantal (organisatie)veranderingstrajecten, waarbij helaas ook sprake was van gedwongen ontslagen. Ook de besturing van de organisatie werd aangepast. Sinds 1 oktober 2013 wordt Ymere geleid door een Directieraad, bestaande uit een combinatie van statutaire en niet-statutaire directeuren. De gemeenten Weesp en Muiden vormen het scharnierpunt tussen Amsterdam en Almere en bieden woonmilieus en woningen die elders binnen de metropoolregio Amsterdam onvoldoende aanwezig zijn en waar een grote vraag naar is van woningzoekenden. Corporatie De Woningbouw concludeerde in 2012 dat zij de volkshuisvestelijke opgave (vervanging en nieuwbouw) niet zelfstandig kan waarmaken en koos na een selectietraject voor Ymere als fusiepartner. Na zorgvuldig intern onderzoek namen beide corporaties in 2013 een voorgenomen besluit tot fusie. Vervolgens is het traject van aanvragen van adviezen en zienswijzen ingezet. Dit is succesvol afgerond, waarna het verzoek tot fusie formeel is ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In december heeft het ministerie de gevraagde toestemming verleend; op 1 maart 2014 is de fusie een feit geworden. We stellen met trots vast dat Ymere ondanks roerig vaarwater volkshuisvestelijk en financieel goed presteert. Zoals in dit jaarverslag op diverse plekken, en zeker in de afzonderlijke gemeentelijke hoofdstukken, naar voren komt heeft Ymere veel activiteiten verricht in haar wijken en daarmee een goede maatschappelijke prestatie geleverd. De investeringen in eigenwoningbezit liggen met Z 265 miljoen nog op een behoorlijk niveau. Ze zijn Z 107 mil- 1 In dit jaarverslag wordt nog gesproken over Raad van Bestuur. In de praktijk wordt de organisatie inmiddels geleid door een Directieraad, bestaande uit statutaire en niet-statutaire directeuren. De aanpassing van de statuten aan deze wijziging wordt in 2014 geëffectueerd. Ymere jaarverslag

12 joen lager dan in 2012 en deze daling zal de komende jaren verder doorzetten richting Z 100 miljoen. We leverden 705 nieuwbouwwoningen op en renoveerden 408 woningen. Het lukte ons ook weer om een groot aantal bestaande woningen (905) te verkopen, wat mede noodzakelijk is om onze investeringen te financieren. Tevens is het van belang voor de doorstroming op de woningmarkt en het creëren van gemengde wijken. Op vele plekken werken we succesvol en innovatief samen met bewoners(organisaties), belanghouders en zakelijke partners. Financieel gezien sturen we op de kasstroom. Met een operationele kasstroom van Z 101 miljoen, een cashflowindicator van 2,5% en een direct rendement van 3,2% op ons vastgoed mogen we tevreden zijn. De operationele kasstroom bedraagt Z 101 miljoen. In totaal sluit onze winst-en-verliesrekening op Z 115 miljoen negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de onrendabele investeringen, die voortvloeien uit onze maatschappelijke opgave, en de waardeverandering als gevolg van dalende marktwaardes van ons bezit. De Raad van Bestuur is van mening dat Ymere gezond is en een solide financieel beleid voert. Uiteraard lopen we als maatschappelijke ondernemer bepaalde risico s. We voeren daarom een professioneel risicomanagement en hebben afdoende buffers om tegenvallers en risico s te kunnen opvangen. De waarde van ons bezit in verhuurde staat bedraagt Z 9,3 miljard. Dit is gefinancierd met een leningenportefeuille van Z 4,0 miljard. Het eigen vermogen en onze solvabiliteit bieden ruimte om een eventuele verdere waardedaling van woningen op te vangen. We zetten de bedrijfslastenreductie voort. Wat betreft de kasstroom en de solvabiliteit zien we een solide en gezonde financiële toekomst van Ymere voor ons op de middellange termijn. In de nieuwe werkelijkheid, binnen de financiële kaders waarin we moeten opereren, zal Ymere inzetten op maximaal volkshuisvestelijk presteren als breed actieve woningcorporatie. We blijven dus werken aan wijken met perspectief, lokaal dicht bij de klant, vanuit ons motto: wonen, leven, groeien. Deze inzet is afgestemd op onze financiële mogelijkheden, waarvan de grenzen mede door (overheids)heffingen en toezichthouders bepaald worden. 2.2 Algemeen De Raad van Bestuur bestuurt de stichting Ymere. De statuten geven regels over onder meer de samenstelling van het bestuur, de besluitvorming, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het bestuur. In de statuten staat ook welke voorgenomen besluiten het bestuur vooraf ter goedkeuring moet voorleggen aan de Raad van Commissarissen. In oktober is de besturing van de organisatie gewijzigd (zie verder onder Directieraad ). De wijze van besturen van de onderneming is verder vastgelegd in het Reglement van de statutaire directie en Directieraad van Stichting Ymere. Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond voor het grootste deel van 2013 uit vier leden. Op 1 oktober is de heer Schuwer afgetreden als bestuurslid. Hij blijft tot zijn afscheid in februari 2014 aan als directeur Projectontwikkeling. Op 1 december trad de heer Steenbeek terug als bestuurder en voorzitter. De heer Steenbeek zal na afloop van zijn sabbaticalperiode, die in zijn arbeidsovereenkomst is overeengekomen, op 1 mei 2014 uit dienst treden. Dat betekent dat de Raad van Bestuur ultimo 2013 bestond uit de heren Bosveld en De Jong. 10 Ymere jaarverslag 2013

13 Het onderstaande schema geeft de samenstelling van de Raad van Bestuur gedurende 2013 aan. Naam Functie Portefeuille Geboortejaar Werkzaam Werkzaam bij Ymere of in huidige rechtsvoorganger functie sinds sinds Afgetreden R. Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur Algehele coördinatie Externe vertegenwoordiging Concernstaf L.A. Bosveld Lid Raad van Bestuur, tevens plaatsvervangend voorzitter Waardesturing, Financiën en Ondersteuning P.D. de Jong Lid Raad van Bestuur Wonen S.J. Schuwer Lid Raad van Bestuur Gebieds- en Projectontwikkeling Een actueel overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur staat op Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Ymere in 2013 De leden van de Raad van Bestuur van Ymere oefenen een aantal nevenfuncties uit. Een bestuurder die een nevenfunctie wil accepteren, legt deze vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. Voor structureel betaalde nevenfuncties of andere werkzaamheden vragen de leden van de Raad van Bestuur vooraf goedkeuring aan de Raad van Commissarissen. Incidenteel betaalde werkzaamheden leggen de leden van de Raad van Bestuur vooraf ter goedkeuring voor aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter meldt zijn incidenteel betaalde werkzaamheden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een nevenfunctie spelen onder meer de eventuele strijdigheid met het bedrijfsbelang, de (schijn van) belangenverstrengeling en het verwachte tijdsbeslag een rol. De leden van de Raad van Bestuur van Ymere bekleedden in 2013 de volgende relevante nevenfuncties. De betreffende personen ontvangen voor deze nevenfuncties geen vergoeding, tenzij anders (met een *) is aangegeven. Naam Nevenfunctie L.A. Bosveld - Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw tot 1 juli Penningmeester bestuur stichting Boom Ruygrok - Lid bestuur Stichting Colonnade DuHaf Holding - Lid bestuur Stichting Vrienden Ymere - Lid Raad van Toezicht HWW Zorg, Den Haag* P.D. de Jong - Lid Raad van Toezicht Humanitas Woonzorg Plus Den Haag* - Lid bestuur stichting Studenten voor Samenleving - Lid dagelijks bestuur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) - Lid Agendacommissie Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad - Lid bestuur stichting Het Hofje De Zeven Keurvorsten - Lid bestuur Stichting Vrienden Ymere - Lid Raad van Advies Master of Urban & Area Development, Hogeschool Utrecht S.J. Schuwer - Lid bestuur NEPROM - Voorzitter commissie Duurzaamheid en transformatie NEPROM - Lid bestuur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling - Lid lokale adviesraad AISEC - Lid bestuur stichting Landelijk Nieuwbouw Portaal - Docent leergang projectontwikkeling NEPROM Ymere jaarverslag

14 Naam Nevenfunctie R. Steenbeek - Lid dagelijks bestuur de Vernieuwde Stad - Lid bestuur ABC Architectuurcentrum Haarlem - Voorzitter Raad van Toezicht stichting DIGH - Lid bestuur Platform Openbare Ruimte - Lid bestuur Stichting Vastgoed Overleg Een actueel overzicht van nevenfuncties van de bestuurders is te vinden op In 2013 waren er bij de besluitvorming van het bestuur geen onverenigbaarheden. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang. In het kader van governance heeft de Raad van Bestuur in 2013 opdracht gegeven aan de afdeling Forensic Services van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. om in officiële registraties een onderzoek te doen naar nevenfuncties van zowel de bestuurders als de (top)- managers van Ymere. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Directieraad Op 1 oktober 2013 is er een verandering in de topstructuur van Ymere aangebracht door de vorming van een Directieraad. In deze Directieraad hebben zowel statutaire als niet-statutaire directeuren zitting. Samen leiden ze de organisatie en ontwerpen ze de strategie van Ymere. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de statutaire directeuren. De niet-statutaire directeuren in de Directieraad zijn de directeuren die verantwoordelijk zijn voor de vier hoofdprocessen van Ymere Verhuur en Verkoop, Wonen en Leven, Investeren en Ontwikkelen, Vastgoedbeheer en voor het geheel van ondersteunende processen, belegd bij Concernzaken. Op deze wijze is een integrale aansturing van de organisatie gewaarborgd. De werkwijze van de Directieraad staat beschreven in het reglement Directieraad Ymere. Ultimo 2013 zag de Directieraad van Ymere er als volgt uit: Naam Functie Portefeuille Vacature De heer L. A. Bosveld Voorzitter Directieraad en Voorzitter statutaire directie Statutair directeur, tevens plaatsvervangend voorzitter Directieraad Algehele coördinatie Externe vertegenwoordiging (Concernzaken, Wonen en Leven, Strategie, Beleid en Innovatie) Financiën, (Verhuur en Verkoop en Vastgoedbeheer) De heer P.D. de Jong Statutair directeur Transitie Afbouw ontwikkelportefeuille (Investeren en Ontwikkelen) Vacature Directeur Verhuur en Verkoop De heer H.J.G. van Kaam Directeur Wonen en Leven Mevrouw D.S.M. Louwerens Directeur Vastgoedbeheer Mevrouw V. A.C. Regout Directeur Investeren en Ontwikkelen Mevrouw L. E. Sas Directeur Concernzaken 2.3 Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vinden goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. Het helpt ons om slagvaardig, in control en transparant te handelen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwerp governance en bespreken dit meerdere keren per jaar, 12 Ymere jaarverslag 2013

15 onder andere in de door de Raad van Commissarissen ingestelde Governancecommissie. In overeenstemming met de statuten keurt de Raad van Commissarissen de wijzigingen in de governancestructuur goed. De hoofdlijnen van de governancestructuur bij Ymere zijn als volgt. - Ymere heeft als rechtsvorm de stichting; - de Raad van Bestuur bestuurt de onderneming Ymere; - de Raad van Commissarissen ziet toe op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting, en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies; - de Raad van Commissarissen beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurders; - Ymere legt verantwoording af aan en overlegt met belanghebbenden. Ymere ziet hierbij de huurders als primaire belanghouders. Daarnaast zijn het Centraal Fonds Volkshuisvesting (als externe toezichthouder), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (borgingsinstituut voor corporaties, WSW), gemeenten en banken de belangrijkste belanghouders; - Ymere streeft naar een organisatie en processen die gebaseerd zijn op principes als betrouwbaarheid, controleerbaarheid, checks and balances en integriteit; - voor Ymere is de Governancecode Woningcorporaties leidend. Daarnaast is naar relevante onderdelen uit overige codes gekeken (zie verder); - de corporate-governanceprincipes komen tot uitdrukking in documenten als: - de statuten van Ymere - het reglement Raad van Commissarissen Ymere - het reglement commissies Raad van Commissarissen Ymere - de profielschets Raad van Commissarissen Ymere - de profielen van de leden van de Statutaire Directie Ymere - het reglement Directieraad Ymere - het investeringsstatuut Ymere - het verbindingenstatuut Ymere - het treasurystatuut Ymere - het onafhankelijkheidsprotocol externe accountant - de integriteitscode Ymere - de klokkenluidersregeling Ymere - de integriteitsverklaring Raad van Commissarissen - de Raad van Bestuur legt wijzigingen in de governancestructuur vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. Een uitgebreide beschrijving van de hoofdlijnen van de governancestructuur staat op Ontwikkelingen corporate governance in 2013 Verandering topstructuur De Raad van Commissarissen besprak met de Raad van Bestuur de omvorming van de topstructuur van Ymere. Zoals hiervoor al aangegeven, heeft het model met een Raad van Bestuur op 1 oktober plaatsgemaakt voor een model met een Directieraad. In lijn met het nieuwe reglement van de statutaire directie en Directieraad zijn ook de reglementen voor de Raad van Commissarissen en voor de commissies van de Raad van Commissarissen aangepast. Zie voor meer informatie het verslag van de Raad van Commissarissen (hoofdstuk 3). Ymere jaarverslag

16 Plaatsing governancedocumenten op website In overeenstemming met de Governancecode Woningcorporaties staan de governancestructuur, de integriteitscode, de klokkenluidersregeling, het reglement van de Raad van Commissarissen en zijn commissies, de profielschets van de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden en het overzicht van nevenfuncties vermeld op de website. Ymere beschikt ook over een verbindingenstatuut en een investeringsstatuut. Betrekken van belanghouders bij vastgoedsturing en beleidscyclus In 2013 heeft Ymere haar belanghouders zoals gemeenten en collega-woningcorporaties op verschillende manieren intensiever betrokken bij de vastgoedsturing en de beleidscyclus. Ymere hecht hier veel waarde aan, omdat hierdoor de lokale verankering, en daarmee de legitimiteit, wordt geborgd. Dit gebeurt onder meer met de zogenoemde cockpitsturing, waarbij Ymere aan de voorkant nagaat welke investeringen ze in welk gebied wil doen. Daarnaast proberen we op lokaal niveau allianties aan te gaan. Ook bij de opstelling van het Jaarplan 2014, waarin onze voorgenomen activiteiten voor 2014 zijn aangegeven, hebben we onze belanghouders betrokken. De Nederlandse Corporate Governance Code en de Governancecode Woningcorporaties Ymere voldoet in het algemeen aan de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Governancecode Woningcorporaties. 2 Beide codes zijn gebaseerd op het principe pas toe of leg uit. Het is mogelijk om af te wijken van de meeste aanbevelingen in de code, maar dat dient wel te worden gemotiveerd (zie bijlage). Integriteit Ymere vindt integer handelen van haar medewerkers en de bedrijven waarmee wordt samengewerkt vanzelfsprekend van groot belang. De kern van het integriteitsbeleid van Ymere is dat integer handelen enerzijds duidelijke regels vergt, en anderzijds een bedrijfscultuur vereist waarin het handelen op basis van deze regels vanzelfsprekend is. Het bestuur vindt het ook van groot belang dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid durven te nemen voor hun activiteiten. Dit vanuit de ervaring dat de werkelijkheid complexer en afwisselender is dan vooraf in regels is te vangen. Om werkelijk integer handelen te bevorderen, gaat het dus om het vinden van de juiste balans tussen regels en eigen verantwoordelijkheid. De regels met betrekking tot integriteit zijn onder meer vastgelegd in: - de integriteitscode Ymere. Deze code geeft regels met betrekking tot integer handelen waaraan het bestuur en de medewerkers zich moeten houden en is terug te vinden op In 2013 werden geen sancties opgelegd vanwege het niet volgen van de code; - de beschrijving gewenste integriteitscultuur Ymere. Deze cultuur is gebaseerd op principes als eigen verantwoordelijkheid, transparant handelen, het goede voorbeeld geven en elkaar aanspreken op gedrag; - de klokkenluidersregeling Ymere. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om zonder gevaar voor hun rechtspositie melding te doen van vermeende misstanden en andere onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Het meldpunt ontving in 2013 één melding van operationele aard, die inmiddels intern in behandeling is genomen; 2 De Nederlandse Corporate Governance Code is een belangrijke basis voor de Governancecode Woningcorporaties. 14 Ymere jaarverslag 2013

17 - het reglement van de statutaire directie en Directieraad Ymere. Dit reglement bevat regels voor statutaire en niet-statutaire leden van de Directieraad over onverenigbaarheden in hun werkzaamheden. Het schrijft ook voor hoe ze moeten handelen bij mogelijke gevallen van belangenverstrengeling; - de integriteitsverklaring Raad van Commissarissen. Zie hiervoor het verslag van de Raad van Commissarissen, hoofdstuk 3; - de Aedes-code; - de NEPROM-gedragscode; - de AO/IC (administratieve organisatie/interne controle). Hierin worden regels gegeven met betrekking tot de bevoegdheid van medewerkers van Ymere tot het aangaan van verplichtingen en de controle daarop. De Raad van Bestuur is van oordeel dat elke bestuurder zijn functie in 2013 onafhankelijk en integer heeft uitgeoefend. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat alle bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals omschreven in de Governancecode Woningcorporaties. In 2013 deden zich bij de besluitvorming door de Raad van Bestuur geen onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang. Ymere werkt met een transactieregister waarin de relevante gegevens van elke businessto-business vastgoedtransactie worden vastgelegd en gedocumenteerd. Zodoende kunnen transacties achteraf worden getoetst op correctheid, integriteit en wettelijkheid. 2.4 Toezicht Het toezicht op het bestuur van Ymere bestaat uit intern en extern toezicht en uit de dialoog met de omgeving. - Intern toezicht: door de Raad van Commissarissen. Zie hiervoor hoofdstuk 3. - Extern toezicht: corporaties vallen onder toezicht van de minister van Wonen en Rijksdienst (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK). De financiële toezichthouder is het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). In 2012 heeft het CFV Ymere onder verscherpt toezicht geplaatst. Hoewel Ymere financieel gezond is, waren er wel diverse aandachtspunten voor de toekomst. Ze betroffen de ontwikkeling van het volkshuisvestelijke vermogen, de aard en omvang van de leningenportefeuille, de omvang van de groepsmaatschappijen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Het CFV constateerde eind 2013 dat Ymere goede maatregelen heeft genomen ter verbetering van de beschreven aandachtspunten. Dit is voor het CFV aanleiding geweest om het verscherpte toezicht op te heffen per december 2013 (zie ook 10.8). Het oordeel is overgenomen door de minister van BZK in zijn oordeelsbrief over In deze brief vraagt de minister om nadere informatie met betrekking tot overig maatschappelijk vastgoed en het verstrekken van leningen aan derden. Ymere heeft daar inmiddels op geantwoord. - Dialoog met de omgeving: ook collega-corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties of andere belanghouders kunnen ons aanspreken op ons functioneren. Om duidelijk aan te geven waarop we aanspreekbaar zijn, heeft Ymere de Aedes-code (voor woningcorpora- Ymere jaarverslag

18 ties) en de NEPROM-gedragscode (voor projectontwikkelaars) onderschreven. In 2013 hebben we in overeenstemming met beide codes gehandeld. De Aedes-code en de NEPROM-gedragscode staan op 2.5 Vooruitblik 2014 De Directieraad ziet 2014 als het jaar waarin de veranderingen die in 2013 zijn ingezet worden voortgezet en aangescherpt. Hierin past de start van de nieuwe voorzitter van de Directieraad in de loop van Ymere ziet uitdagingen op vier terreinen: - Ten eerste: in het kader van onze ambitie om goede woningen aan te bieden en dienstverlening op maat te leveren, zullen we het onderhoud verder intensiveren. Hierbij richten we onze organisatie zo in dat de dienstverlening veel meer zal uitgaan van de vraag van de klant en het bieden van oplossingen op maat aan die klant. Verder neemt de noodzaak voor het verrichten van onderhoud toe, doordat complexen later aan bod komen voor een ingreep als gevolg van de reductie van het investeringsvolume. - Ten tweede: wat betreft de zorg voor het leefklimaat in buurten en wijken, zullen we onze wijkaanpak verder vormgeven. De wijkaanpak zal meer focus krijgen. We blijven voor onszelf een rol in het sociale domein zien, maar wel sterk gerelateerd aan de wijken waar we zelf een substantieel aandeel van de woningvoorraad hebben. - Ten derde: er ligt een opgave voor ons wat betreft de financierbaarheid van de opgave en het streven naar meer efficiëntie en transparantie. Het is essentieel dat we inspelen op ontwikkelingen in onze omgeving, dat we de ondernemingsstrategie vertalen binnen heldere kaders, en dat we goed en duidelijk communiceren over wat Ymere kan en wil. Daarnaast blijft het voor het bedrijf van belang om het kostenniveau terug te brengen en de huur- en verkoopopbrengsten te optimaliseren, zodat er financiële ruimte blijft bestaan voor investeringen in de woningvoorraad. - Ten slotte: de ingezette cultuurverandering in de organisatie zal moeten beklijven. De nieuwe kernwaarden (we zijn een goede buur, we zijn er voor de klant en we maken het waar) gaan we in dialoog met de medewerkers laden. Hierbij maken we gebruik van de nieuwe kernkwaliteiten: klantgerichtheid, aanspreekbaarheid, voortdurend verbeteren en co-creatie. De forse verhuurdersheffing en de bijdrage aan de financiële sanering van collega-corporaties zetten de financiële huishouding van Ymere onder grote druk. De voorgenomen wijziging van het wettelijke kader waarbinnen corporaties moeten opereren (de Novelle van minister Blok) dreigt de mogelijkheden van Ymere om effectief en efficiënt te opereren om haar doelen te bereiken, te verminderen. Ymere opereert zorgvuldig om in deze situatie een passend huurbeleid te voeren dat de betaalbaarheid voor onze doelgroepen intact laat en tegelijkertijd voldoende financiële ruimte biedt om te investeren in de volkshuisvestelijke opdrachten waarvoor we staan. Onze ambities voor wat betreft betaalbaarheid en investeringsprogramma komen bij een voortzetting van het huidige regeringsbeleid steeds meer onder druk te staan. Tegelijkertijd zal in 2014 ook de fusie van Ymere met De Woningbouw in Weesp haar beslag krijgen. Deze uiteenlopende uitdagingen vragen om leiderschap en goed werkgeverschap in de gehele Ymere-organisatie. Daarmee wil de Directieraad waarborgen dat Ymere de corporatie kan zijn en blijven die van belang is voor klanten en belanghouders, zowel in de stad als in de regio. 16 Ymere jaarverslag 2013

19 Ymere jaarverslag

20 18 Ymere jaarverslag

21 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 3.1 Terugblik op 2013 Net als in 2012 kijkt de Raad van Commissarissen met zorg, maar ook met waardering, terug op het afgelopen jaar. Zorg is er over het klimaat waarin woningcorporaties (moeten) acteren; waardering hebben we voor de resultaten die Ymere desondanks boekt. Er woedt een discussie over wat nu precies het domein is van de woningcorporaties, maar ook over de vraag welke bijdrage ze moeten leveren aan de oplossing van de begrotingsproblemen van de rijksoverheid. Het huidige kabinet huldigt primair de koers dat corporaties terug moeten naar hun kerntaak: het zorgen voor adequate huisvesting van de lagere inkomens. Ymere heeft altijd een bredere taakopvatting gehad. Er is bewust voor gekozen om ook de lagere middeninkomens te bedienen en te zorgen voor een goed leefklimaat in wijken en buurten in de metropoolregio Amsterdam. Het akkoord tussen de minister en branchevereniging Aedes laat uiteindelijk toch ruimte voor deze ambities. De keerzijde ervan is dat de woningcorporaties het betalen van de verhuurdersheffing hebben moeten accepteren, althans voor deze kabinetsperiode. Het is zonneklaar dat (het inrekenen van) de verhuurdersheffing, in combinatie met de financiële crisis en de stagnerende woningmarkt, het investeringsklimaat voor Ymere ernstig bemoeilijkt. De Raad van Commissarissen heeft tot zijn tevredenheid gezien dat Ymere goed op deze nieuwe realiteit wil en kan inspelen. Dat komt tot uitdrukking in de reductie van het investeringsvolume, de terugdringing van de bedrijfslasten en de scherpere focus van de organisatie. De raad hecht aan een gezonde financiële positie van Ymere en heeft daarover ook gesproken met het CFV (voorjaar 2013) en het WSW (najaar 2013). Uiteindelijk heeft het CFV het verscherpte toezicht op Ymere in november 2013 weer opgeheven. Dat is een duidelijk signaal dat het CFV vertrouwen heeft in de financiële sturing van Ymere. De Raad van Commissarissen constateert verder dat de organisatie met de operatie Ymere vernieuwt in 2013 een enorme slag maakt naar een moderne, procesgeoriënteerde en klantgerichte organisatie. Er is hard gewerkt om de verandering van de organisatie voor te bereiden; deze is op 1 januari 2014 geëffectueerd. Daarnaast is de sturing van het bedrijf veranderd: van een model met vier bestuurders naar een Directieraad met zowel statutaire als niet-statutaire directeuren. Tot slot heeft de minister eind 2013 toestemming gegeven voor de fusie met De Woningbouw te Weesp, een fusie die een duidelijke volkshuisvestelijke meerwaarde heeft. Net als de voorgaande jaren heeft de Raad van Commissarissen veel aandacht besteed aan good governance. Een kapitaalintensief en complex bedrijf als Ymere moet voldoen aan de hoogste standaard. De raad is te allen tijde bereid inzicht te geven in de inrichting, aanpak en keuzes die hij als toezichthouder en adviserend orgaan maakt. 3.2 Algemeen Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Ymere houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur van Ymere en de algemene gang van zaken binnen Ymere. De raad adviseert daarnaast de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de be- Ymere jaarverslag

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Governance jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Governance jaarverslag 2014 19 juni 2015 37 Jaarstukken deltawonen 2014 DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn vastgelegd in afzonderlijke documenten

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 ONDER DE LOEP De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 + Randvoorwaarden goed intern toezicht bij woningcorporaties + Aanbevelingen verbetering kwaliteit intern toezicht

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN DEEL III VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN op eigen kracht 79 De raad van commissarissen (RvC) heeft als primaire taak toezicht uitoefenen op het functioneren van het bestuur. De Raad is van mening dat woningstichting

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. floraholland.com

Jaarverslag 2014. floraholland.com Jaarverslag 2014 floraholland.com Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 9 Corporate Governance in 2014 18 Verslag van de ALV-commissie 23 Verslag van de raad van

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties

Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties INFORMATIEVOORZIENING AAN TOEZICHTHOUDERS VAN WONINGCORPORATIES Colofon Deze handreiking is een uitgave van de Vereniging van Toezichthouders

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL > HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 IS EEN UITGAVE VAN TBI HOLDINGS B.V. EN VORMT SAMEN MET HET JAARMAGAZINE 2012 EN HET DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 EEN DRIELUIK. DE KRACHT VAN HET

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie