Bijlage: Beleidsmatige en financiële maatregelen Swazoom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Beleidsmatige en financiële maatregelen Swazoom 2007-2009"

Transcriptie

1 Bijlage: Beleidsmatige en financiële maatregelen Swazoom Onlosmakelijk onderdeel van de subsidiebeschikking Sociaal Cultureel Werk, Opvoedingsondersteuning en Welzijn Peuterscholen VVE 2009 en de jaarrekeningen 2007 en

2 Inhoudsopgave Toelichting bijlage... 3 Inleiding... 3 Beoordeling prestaties afgelopen vier jaar... 3 Verantwoording Swazoom... 3 Doelmatig subsidiëren... 4 Distantie in subsidieproces wordt tijdelijk losgelaten... 4 Beleidsinhoudelijke en financiële maatregelen... 4 Beleidsmaatregelen Beleidsmatige en concrete uitwerking van de producten sociaal cultureel werk (SCW) Organisatieprofiel bepalen en sociaal plan opstellen Versterken core-business Swazoom Inzichtelijk maken aangevraagde en verstrekte subsidies Professioneel en versnelt inrichten AO/IC op basis van WILL Toerekening baten en lasten en geleverde prestaties Normeren vaste lasten en overhead Inhuren financieel deskundige Reduceren institutionalisering...6 Maatregelen om de institutionalisering te reduceren Delen van de accommodaties met derden Efficiënte keuzes gebruik aantal accommodaties Regulering ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen Statutaire wijziging...7 Financiële maatregelen Herpositionering, afbouw en aanpalende producten SCW Niet of deel geleverde producten SCW Jaarrekening Financiële toets Jaarrekening

3 Toelichting bijlage Om gericht te kunnen sturen op gewenste veranderingen zijn de maatregelen in deze bijlage door stadsdeel Zuidoost aan Swazoom opgelegd. Ten aanzien van de subsidieverlening 2009 zijn in deze bijlage de aanvullende verleningsvoorwaarden opgenomen. Bij de uiteindelijke vaststelling van de jaarrekeningen 2007 en 2008 vormt deze bijlage tevens een onderdeel van de beoordeling. De maatregelen zijn integraal van toepassing op de productgroep Sociaal Cultureel Werk (SCW) en selectief op de productgroepen Opvoedingsondersteuning (O&O) en Welzijn Peuterscholen/VVE (VVE). De definitie van selectief wordt in de beschikkingsbrief toegelicht. De toepassing van de maatregelen die een gunstig neveneffect hebben op de subsidieomgeving van O&O en VVE worden tevens in de beschikkingsbrief benoemd. Benadrukt dient te worden dat er tevredenheid is over de prestaties van VVE en O&O en de aanpak zich niet richt op deze productievelden. Voorafgaand aan deze bijlage is op 24 december 2008 in een bestuurlijk overleg tussen Swazoom en stadsdeel Zuidoost een vertrouwelijke notitie onder de titel: Gesprekskader bestuurlijk overleg Swazoom, datum 18 december 2008 besproken. Deze bijlage is gebaseerd op het genoemde gesprekskader, maar is toegankelijk gemaakt voor openbaar gebruik. Inleiding Beoordeling prestaties afgelopen vier jaar Onder verwijzing naar de prestaties van de afgelopen vier jaar m.b.t. de productgroep Sociaal Cultureel Werk moet door SDZO worden vastgesteld dat Swazoom er niet in slaagt om een adequaat aanbod sociaal cultureel werk en jongerenwerk uit te voeren voor het stadsdeel. Sinds de hernieuwde start in 2004 is een budgetsubsidie van steeds ruim drie en een half miljoen ten behoeve van het SCW toegekend aan Swazoom. De subsidie is verleend voor het leveren en/of uitvoeren van producten, activiteiten en/of prestaties die het stadsdeel belangrijk vindt voor de leefbaarheid, het welbevinden, de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de inwoners van Zuidoost. Met Swazoom zijn afspraken gemaakt over de omvang, aard en kwaliteit van de prestaties. Jaarlijks zijn er door het stadsdeel steeds kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de prestaties. Verantwoording Swazoom Swazoom bevestigt dat het voor de organisatie lastig is om de omslag van een aanbodnaar een vraaggestuurde organisatie te bewerkstellingen. De eisen die het stadsdeel aan Swazoom is gaan stellen zijn toegenomen. Zoals het ombuiging van de algemene openstelling naar een gericht activiteitenprogramma met beperkte openstelling. De huidige organisatie is zowel op organisatie- als op uitvoeringsniveau nog niet toegerust om de voldoen aan deze eisen. Daarnaast heeft Swazoom in de afgelopen jaren samen met het stadsdeel geïnvesteerd in de invoering van de WILL-systematiek (Welzijn Informatie Landelijk Lokaal). Deze methodiek houdt op hoofdlijnen in dat de producten eenduidig geformuleerd en genormeerd zijn op basis waarvan gerichte inkoop en benchmarking kan gaan plaatsvinden. Dit laatste heeft vooral betrekking op het kwaliteitsgericht en kostprijsbewust inkopen door het stadsdeel bij meerdere aanbieders. Echter, de omzetting van de traditionele bedrijfsvoering naar de WILL-systematiek gaat niet zonder slag of stoot en heeft vertraging opgelopen. Swazoom heeft inmiddels nadrukkelijk aangegeven meer ondersteuning van het stadsdeel nodig te hebben om de bedrijfsvoering aan de passen aan de WILLsystematiek. Het stadsdeel komt hier in materiële zin aan tegemoet door eventueel 3

4 aanvullende middelen in te zetten. Daarnaast levert het stadsdeel een accountmanager die het veranderingsproces coördineert en een financiele deskundige die wordt ingezet bij Swazoom om de bedrijfsvoering verder in te richten op basis van de WILL-systematiek. Doelmatig subsidiëren Het stadsdeel stelt dat na vier jaar van budgetsubsidieverlening een omslag bewerkstelligd moet worden naar doelmatige subsidieverstrekking: in toenemende mate zal de subsidie gericht zijn op activiteitenprogrammering conform de reguliere Subsidieverordening stadsdeel Zuidoost, de Algemene Subsidieverordening van Amsterdam 2009 en de rapporten van de Rekenkamer: Stadsbrede Integriteit Risicoanalyse op het gebied van subsidiering (SIRAS), april Om de omslag te bewerkstellingen worden er binnen een projectstructuur zowel beleidsmatige als financiele maatregelen toegepast om het veranderingsproces bij Swazoom te realiseren. Distantie in subsidieproces wordt tijdelijk losgelaten Subsidiering veronderstelt meer afstand en minder invloed van de overheid. Normaliter is er een zekere afstand tussen controle op de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten en de besteding van de subsidie door de verstrekkende instantie op de ontvangende instantie. In de verlening van de subsidie aan Swazoom m.b.t. het sociaal cultureel werk (incl. Jongerenwerk) laat het stadsdeel deze distantie tijdelijk los om het subsidieproces beheersbaar te krijgen. Beleidsinhoudelijke en financiële maatregelen In deze bijlage van de reguliere beschikking SCW, O&O en VVE 2009, 29 januari 2009 zijn de aanvullende financiële en beleidsinhoudelijke maatregelen opgenomen. Met de realisatie van de (aanvullende) subsidievoorwaarden wordt toegewerkt naar het verder beheersbaar en controleerbaar maken van de subsidierelatie in 2009 tussen Swazoom en het stadsdeel. Zodat in 2009 de basis wordt gelegd voor een recht- en doelmatig inkoopproces en dat in 2010 de subsidie kan worden aangewend voor waar deze bedoeld is. 4

5 Beleidsmaatregelen 1. Beleidsmatige en concrete uitwerking van de producten sociaal cultureel werk (SCW) In het eerste kwartaal van het verleningjaar 2009 worden tussen Swazoom en SDZO de producten sociaal cultureel werk die in het kader van WILL vastgesteld zijn, verder inhoudelijk uitgewerkt en concreet ingevuld. Tevens worden de uitvoeringsvoorwaarden bepaald, zodat de organisatie hier verder op ingericht kan worden. 2. Organisatieprofiel bepalen en sociaal plan opstellen Nadat de producten SCW zijn vastgelegd, wordt beoordeeld hoe Swazoom verder moet worden ingericht om de producten ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk een personele verandering voorkomen. De praktijk leert dat dit ook kan als de organisatie- en uitvoeringsstructuren duidelijk zijn en iedereen weet wat hij moet doen. 3.Versterken core-business Swazoom In de betekenis van ieder zijn vak, is op basis van beleidsmatige overwegingen besloten om meerdere gesubsidieerde beleidsproducten te herpositioneren. Dit impliceert dat producten die behoren tot het domein van het onderwijs en sport niet langer beschikt zullen worden aan Swazoom binnen de verlening SCW (inclusief jongerenwerk). Om de overgang hierin goed te begeleiden worden de tot op heden ingekochte producten of direct beschikt aan Swazoom tot eind juli 2009 of er vindt verplichte winkelnering plaats gedurende (een deel van) In april 2009 is inzichtelijk hoe de producten uiteindelijk gepositioneerd zullen worden en welke financiële middelen vereist zijn. Swazoom kan zich door deze ingreep richten op het versterken van haar eigen corebusiness, namelijk het SCW. De herpositionering en afbouw van betreffende producten hebben financiële consequenties voor Swazoom. Deze worden bij de financiële maatregelen verder uitgewerkt. Naast de herpositionering is door SDZO besloten om in 2009 totdat de uitvoering van ingekochte beleidsproducten gegarandeerd is, in principe even geen additionele activiteiten meer in te kopen. Zodat alle aandacht uit kan gaan naar de core-business. 4.Inzichtelijk maken aangevraagde en verstrekte subsidies Aan Swazoom worden vanuit meerdere organisaties in Zuidoost diverse subsidies verleend. Het inzichtelijk maken van de aangevraagde en toegekende subsidiebedragen aan Swazoom door stadsdeel Zuidoost en aanpalende organisaties draagt bij aan het stroomlijnen van beleid en het aanbrengen van eenduidigheid. 5.Professioneel en versnelt inrichten AO/IC op basis van WILL De AO/IC (administratieve organisatie en Interne Controle) dient op basis van WILL verder professioneel en versneld ingericht te worden zodat in 2009 een basis gelegd kan worden voor een efficiënt offertetraject in 2010 en een realistische periodieke verantwoording al in Bij doel- en rechtmatig subsidiëren behoren namelijk ook de periodieke verantwoording op basis van meetbare resultaten (aantal activiteiten, aantal bezoekers, openingstijden, etc.) en de mate waarin de concrete doelstellingen van de activiteit of het project behaald worden (de output). Op termijn kan de organisatie eventueel verder ingericht worden om de behaalde maatschappelijke effecten (de outcome) te bepalen. Swazoom en SDZO dienen hier samen een uitvoeringsplan voor op te stellen. 5

6 6.Toerekening baten en lasten en geleverde prestaties In de jaarrekening van 2008 en verder dient -conform het Protocol voor de verantwoording en de controle van de periodieke subsidies - het toerekenen van baten en lasten aan activiteiten en geleverde prestaties aan SDZO een onderdeel te vormen van de accountantsverklaring. Evenals de beoordeling van de geleverde prestaties. De bedrijfsvoering bij Swazoom wordt verder ingericht aan de hand van de WILLsystematiek zodat de toerekening en de prestatiebeoordeling voor 2008 met terugwerkende kracht al mogelijk wordt gemaakt. 7. Normeren vaste lasten en overhead De Will-systematiek geeft richtlijnen voor de normering van de diverse posten bij producten binnen de 11 productgroepen van WILL. SDZO wil op basis van de kostenopbouw van de diverse producten beoordelen hoe de opbouw / calculatie tot stand komt en inzichtelijk hebben met welke eenheden gerekend wordt. Zoals het ingezette personeelsniveau op producten, het huurdeel en de overhead. Tariefstelling in relatie tot vastgestelde acceptabele normeringen is een koers waar SDZO gefaseerd met Swazoom naar toe wil groeien conform de WILL systematiek. 8. Inhuren financieel deskundige Zoals eerder in de tekst aangegeven draagt de invoering van de WILL-systematiek bij aan doel- en rechtmatig subsidiëren. Het stadsdeel ondersteunt Swazoom bij de omslag van haar huidige bedrijfsvoering naar een WILL-bedrijfsvoering door taakgericht een financiele expert op dit gebied tijdelijk toe te voegen aan Swazoom. 9.Reduceren institutionalisering Swazoom beheert negen accommodaties. Het beheer van deze gebouwen heeft geleid voor SDZO tot hoge vaste lasten en overhead in verhouding tot de programmatische activiteiten. SDZO kan hierdoor haar middelen niet efficiënt inzetten om welzijnsbeleid te realiseren. Met een gerichte aanpak wil het stadsdeel de subsidie uit de beheerklem halen en het evenwicht herstellen tussen de chronische bedrijfslasten en de uitvoeringskosten voor activiteiten. Maatregelen om de institutionalisering te reduceren: 1. Delen van de accommodaties met derden Op basis van de activiteitengerichte openstelling SCW met ingang van 2009 bij Swazoom zouden meerdere aanbieders van zorg, welzijn en andere (maatschappelijke) producten gebruik kunnen maken van de accommodaties. De ruimtes krijgen meer leegstand. Hierdoor kunnen de huuruitgaven en bijbehorende lasten verdeeld worden over meerdere gebruikers waardoor de huurlasten voor SDZO teruglopen en de subsidiesleutel voor het activiteitendeel verruimd wordt. SDZO neemt de regie op de realisatie van dit huisvestingsbeleid waarbij derden de mogelijkheid wordt geboden de panden te gebruiken. Stadsdeel werkt hierin nauw samen met Swazoom. Deze medewerking bestaat uit (1) het inzichtelijk maken van de huidige onderhuurders; (2) sympathieke en constructieve bereidheid tot samenwerking met andere (toekomstige) huurders van de accommodaties. Deze vorm van samenwerking kan gezien worden als een voorloper van de samenwerking in de Communitycenters. 2.Efficiënte keuzes gebruik aantal accommodaties In de opmars naar eventueel vier communitycenters in Zuidoost, dient in 2009 in een beleidsmatige context inzichtelijk te worden hoeveel accommodaties de komende jaren in stand dienen te worden gehouden. Er wordt aangesloten bij het algemene accommodatiebeleid. 6

7 10.Regulering ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen Om strategisch te kunnen sturen op de beleidsmatige afspraken tussen het Stadsdeel en Swazoom wordt de overlegstructuur tussen Swazoom en het stadsdeel gestroomlijnd op strategisch en beleidsmatig niveau. 11. Statutaire wijziging In de statuten van Swazoom is vastgelegd dat Swazoom alleen aan Stadsdeel Zuidoost mag leveren. Dit uitgangspunt sluit niet meer aan bij deze tijdgeest waarin marktgericht denken -waaronder benchmarking- centraal staat. In het belang van een gezonde marktdynamiek voor zowel Swazoom als het Stadsdeel worden zodra de veranderingen ingevoerd zijn en in enige mate geconsolideerd zijn, de statuten van de stichting gewijzigd. Voor Swazoom ontstaat hiermee de mogelijkheid om te offreren buiten Zuidoost en meerjarige verplichtingen aan te gaan. Het stadsdeel kan haar inkooprelatie eventueel met meerdere aanbieders uitbreiden. Financiele maatregelen 1.Herpositionering, afbouw en aanpalende producten SCW De herpositionering van brancheafwijkende beleidsonderwerpen ten aanzien van het SCW vindt plaats op basis van inhoudelijke argumenten. Het betreft de volgende maatregelen: a. producten sport, studiezalen, schoolplus die via het SCW werden gesubsidieerd, worden financieel en beleidsmatig afgebouwd in 2009 en tot juli 2009 (lopende schooljaar 2008 / 2009) rechtstreeks aan Swazoom gefinancierd. In het eerste kwartaal 2009 is inzichtelijk hoe de producten vanaf augustus 2009 e.v. beleidsmatig en financieel ingebed worden ten behoeve van stadsdeel Zuidoost. b. De financiering van Brede school kinderactiviteiten vindt rechtstreeks plaats aan de onderwijsaccount. Het onderwijs kan zelf bepalen of zij producten bij Swazoom inkoopt. Daarnaast is aan het onderwijs een eenmalig frictiebudget Brede school tot augustus 2009 toegekend omdat het onderwijs in het lopende schooljaar inmiddels langlopende verplichtingen was aangegaan met derden en niet meer kon inkopen bij Swazoom. Het onderwijs kan voor dit frictiebedrag aanvullende Brede Schoolactiviteiten bij Swazoom inkopen. c. In 2009 levert Swazoom geen aanvullende activiteiten aan Spirit ambulant werk. In samenspraak tussen Swazoom en Spirit regelt Spirit dit voor 2009 op een andere manier. De speeltuin Fort Kraaiennest werd tevens voor 2009 al apart beschikt via de afdeling Participatie en Vernieuwing. Ook deze wijze van subsidieverlening wordt gecontinueerd in Echter de verantwoordelijkheid voor het afgeven van de beschikking wordt bij de genoemde afdeling gelegd en niet langer bij de afdeling Zorg & Welzijn. d. Tevens worden in principe geen additionele activiteiten ten aanzien van het sociaal cultureel werk ingekocht. Hier kan van afgeweken worden indien garantie kan worden gegeven dat de vereiste voorwaarden aanwezig zijn in de organisatie. e. Er zijn een aantal producten die Swazoom direct levert met ingang van Zoals deelname aan het netwerk 12+, de drugspreventieactiviteit Check this out, etc. Zie tabel 1. Op deze producten wordt niet gekort. f. Swazoom heeft tevens indirecte inkomsten (zie tabel 1) omdat derden verplicht zijn om in 2009 deze producten in te kopen bij Swazoom zoals Brede School producten binnen het frictiebudget Brede school Swazoom (SCW) en Wise Kids (O&O). Dit budget is onder meer geregeld opdat Swazoom zich kan profileren op de Brede school markt. g. De bij de productgroep O&O afgebouwde huiswerkbegeleiding, de herbeschikking van Wisekids naar het onderwijs en de overheveling van de peuterochtenden uit O&O naar de VVE-productgroep worden in deze bijlage buiten beschouwing gelaten omdat ze niet onder de productgroep Sociaal Cultureel Werk vallen. 7

8 Tabel 1. 1 Beschikkingen en reserveringen herpositionering producten SCW 2009 Producten Indicatieve Beschikken aan Reservering SCW prijs 2009 Swazoom of inkoop bij Swazoom 1. Sport (overheveling naar sport). Na juli besteding middelen nader te bepalen ( ) 2. Studiezalen ( ) 3. Schoolplus ( ) 4. Check this out ( ) 5. Netwerk ( 3.229) 6. Frictiekosten ombuiging Brede School (7/12) direct ( ) (7/12) direct ( ) (7/12) direct ( ) direct ( ) direct ( 3.229) tot eind juli separate beschikking onderwijs 7. Speeltuin ( SCW (Z&W) en P&V) direct op basis van separate beschikking Totaal ( ) ( ) direct beschikt indirect beschikt (5/12) herpositionering ( ) (5/12) herpositionering ( ) herpositionering ( ) (frictiebedrag aangehouden) (actuele kostprijs aangehouden) ( ) 1 Swazoom heeft zelf met een indexering van 3% gewerkt in haar offerte en het stadsdeel met een index van 5,24%. Het verschil van 2,24% is verrekend in de beschikking en het betreffende bedrag is cursief opgenomen tussen haakjes. 8

9 2. Niet of deels geleverde producten SCW. In het eerste kwartaal van 2009 wordt de producten en eenheden bepaald die Swazoom kan leveren in Niet alles kan op dit moment aangeboden worden. Er wordt exclusief de producten met een afwijkende berekening (zie tabel 1) 25% voorlopig minder beschikt op de productgroepen SCW en Jongerenwerk. Het betreft hier producten die door Swazoom direct in 2009 geleverd kunnen worden. De posten openstelling blijven voorlopig 100% gefinancierd. De algemene openstelling valt hieronder. Tabel 2. Totaal beschikking SCW (incl. jongerenwerk) Swazoom en behoud koopkracht Totaalproducten Kostprijs 1. Openstelling SCW (vaste lasten & overhead algemene kosten) 2. Openstelling Jongerenwerk (vaste lasten & overhead algemene kosten) Subtotaal Openstelling ( ) 3. Specifieke producten SCW Specifieke producten Jongerenwerk Subtotaal Specifieke producten ( ) Subtotaal Subtotaal Aftrek 25% eerste kwartaal beleidsvoorbereiding Aftrek Toepassing 25% inhouding subsidie specifieke producten SCW en Jongerenwerk ad ( ) 25 % inhouding subsidie specifieke producten Openstelling en specifieke producten ( ) ( ) ( ) Aftrekposten en bijtellingen zie tabel 1 Aftrek afwijkende verrekeningen ( ) - Subtotaal ) ( ) Bijtelling afwijkende verrekeningen SCW (product 1 t.m 5) ( )+ Subtotaal ( ) Bijtelling behoud koopkracht Swazoom indirecte financiering(product 6 t/m 8) Bijtelling behoud koopkracht Brede School Bijtelling behoud koopkracht Speeltuin ca P&V Subtotaal Totaal directe subsidie Totaal indirecte subsidie Totaal subsidie Voorlopige subsidie SCW / Jongerenwerk ( ) Bijtelling behoud koopkracht Directe + indirecte subsidie ( ) 9

10 3. Jaarrekening 2007 Op de jaarrekening wordt 25 % teruggevorderd op het activiteitendeel (zoals gesuggereerd door Swazoom) van het Sociaal Cultureel werk en het Jongerenwerk en niet op het accommodatiedeel, omdat niet aan de afgesproken prestaties is voldaan. De aftrek die in 2009 wordt toegepast op het activiteitendeel wordt voor 2007 voorlopig bepaald op ,- euro. Deze bepaling is in het voordeel van Swazoom doordat de eisen voor het leveren van programmatische activiteiten in 2007 naar beneden toe is bijgesteld. 4.Financiële toets 2007 Door de financiële administratie wordt de jaarlijkse financiële toets momenteel toegepast op de jaarrekening De financiële consequenties zijn nog niet geheel inzichtelijk en staan los van de terugvordering op het activiteitendeel van de verleende subsidie. Zoals afgestemd met Swazoom heeft de verlening van de beschikking 2009 prioriteit en volgt de vaststelling 2007 aansluitend. 5. Jaarrekening 2008 Swazoom heeft aangegeven dat de jaarrekening 2008 een vergelijkbaar beeld laat zien als de jaarrekening De afrekening vindt plaats op basis van dezelfde redenering als onder punt 3 en 4. 10

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-.

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-. Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4472358 Opsteller : M.I.M. van Berkum Telefoon : (033) 469 44 97 User-id : BERZ Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt aan Stichting

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Aan de Gemeenteraad. Op

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst;

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst; Beleidsregels subsidieproces ten aanzien van de aanvragen van zorgaanbieders jeugdhulp aan de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen subsidiejaar 2015 (Beleidsregels subsidieproces

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt Subsidie aanvragen Uw organisatie of vereniging vraagt subsidie aan of wil dat in de toekomst graag doen. Dan is het goed om te weten hoe het subsidiebeleid van de gemeente Bussum is vormgegeven en hoe

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur Te besluiten om 1. De aanloopkosten à 15.000 als projectsubsidie in 2012 aan stichting SYnerKri te verlenen en, met toepassing van

Nadere informatie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie

Aanvraagformulier resultaatsubsidie Aanvraagformulier resultaatsubsidie KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN RESULTAATSUBSIDIE Ik vraag subsidie aan namens een instelling Ik wens een subsidie van meer dan 1.000,-- De activiteit waarvoor ik subsidie

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011

Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011 Oktober 2010 Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011 Colofon Uitgave Provincie Utrecht, oktober 2010 E subsidies@provincie-utrecht.nl T 030-258 9111 I www.provincie-utrecht.nl A Postbus 80300, 3508

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

CONCEPTNOTA SUBSIDIEBELEID

CONCEPTNOTA SUBSIDIEBELEID CONCEPTNOTA SUBSIDIEBELEID Maatschappelijke Ontwikkeling April 2015 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN... 5 Inleiding... 5 Doelmatige subsidieverstrekking... 5 De vrijwilliger is belangrijk...

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14291 Registratiedatum: 25-06-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 27-04-WL Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Subsidieregling compensatie legeskosten evenementen/activiteiten

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 26 FEBRUARI 2002 (De Zeekant van 20 MAART 2002) De raad der gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2002,

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Afdelingsmanager Hans Killaars

Afdelingsmanager Hans Killaars Adviesnota aan B en W Onderwerp subsidieverlening Peuterspeelzalen, peuterplaatsen en VVE 2015 Datum 10 februari Naam steller Myranda Hartong Kenmerk 154533 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 juni

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Artikel 28.1 Begripsbepalingen In deze subsidiedeelverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven 15R6380 Raadsnummer Inboeknummer 15bst00767 Dossiernummer 15.26.103(10) Beslisdatum B&W 23 juni 2015 Raads informatiebrief Onderwerp:Subsidie Stichting WIJeindhoven. Inleiding In een

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016.

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Dit formulier gebruikt u als u voor de 1 e keer subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Woensdrecht.

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263

Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263 Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 123263 Zoals die komt te luiden na de raadsvergadering van 30 mei 2013 (betreft toevoeging lid 4 aan art. 8). HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie