Bijlage: Beleidsmatige en financiële maatregelen Swazoom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Beleidsmatige en financiële maatregelen Swazoom 2007-2009"

Transcriptie

1 Bijlage: Beleidsmatige en financiële maatregelen Swazoom Onlosmakelijk onderdeel van de subsidiebeschikking Sociaal Cultureel Werk, Opvoedingsondersteuning en Welzijn Peuterscholen VVE 2009 en de jaarrekeningen 2007 en

2 Inhoudsopgave Toelichting bijlage... 3 Inleiding... 3 Beoordeling prestaties afgelopen vier jaar... 3 Verantwoording Swazoom... 3 Doelmatig subsidiëren... 4 Distantie in subsidieproces wordt tijdelijk losgelaten... 4 Beleidsinhoudelijke en financiële maatregelen... 4 Beleidsmaatregelen Beleidsmatige en concrete uitwerking van de producten sociaal cultureel werk (SCW) Organisatieprofiel bepalen en sociaal plan opstellen Versterken core-business Swazoom Inzichtelijk maken aangevraagde en verstrekte subsidies Professioneel en versnelt inrichten AO/IC op basis van WILL Toerekening baten en lasten en geleverde prestaties Normeren vaste lasten en overhead Inhuren financieel deskundige Reduceren institutionalisering...6 Maatregelen om de institutionalisering te reduceren Delen van de accommodaties met derden Efficiënte keuzes gebruik aantal accommodaties Regulering ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen Statutaire wijziging...7 Financiële maatregelen Herpositionering, afbouw en aanpalende producten SCW Niet of deel geleverde producten SCW Jaarrekening Financiële toets Jaarrekening

3 Toelichting bijlage Om gericht te kunnen sturen op gewenste veranderingen zijn de maatregelen in deze bijlage door stadsdeel Zuidoost aan Swazoom opgelegd. Ten aanzien van de subsidieverlening 2009 zijn in deze bijlage de aanvullende verleningsvoorwaarden opgenomen. Bij de uiteindelijke vaststelling van de jaarrekeningen 2007 en 2008 vormt deze bijlage tevens een onderdeel van de beoordeling. De maatregelen zijn integraal van toepassing op de productgroep Sociaal Cultureel Werk (SCW) en selectief op de productgroepen Opvoedingsondersteuning (O&O) en Welzijn Peuterscholen/VVE (VVE). De definitie van selectief wordt in de beschikkingsbrief toegelicht. De toepassing van de maatregelen die een gunstig neveneffect hebben op de subsidieomgeving van O&O en VVE worden tevens in de beschikkingsbrief benoemd. Benadrukt dient te worden dat er tevredenheid is over de prestaties van VVE en O&O en de aanpak zich niet richt op deze productievelden. Voorafgaand aan deze bijlage is op 24 december 2008 in een bestuurlijk overleg tussen Swazoom en stadsdeel Zuidoost een vertrouwelijke notitie onder de titel: Gesprekskader bestuurlijk overleg Swazoom, datum 18 december 2008 besproken. Deze bijlage is gebaseerd op het genoemde gesprekskader, maar is toegankelijk gemaakt voor openbaar gebruik. Inleiding Beoordeling prestaties afgelopen vier jaar Onder verwijzing naar de prestaties van de afgelopen vier jaar m.b.t. de productgroep Sociaal Cultureel Werk moet door SDZO worden vastgesteld dat Swazoom er niet in slaagt om een adequaat aanbod sociaal cultureel werk en jongerenwerk uit te voeren voor het stadsdeel. Sinds de hernieuwde start in 2004 is een budgetsubsidie van steeds ruim drie en een half miljoen ten behoeve van het SCW toegekend aan Swazoom. De subsidie is verleend voor het leveren en/of uitvoeren van producten, activiteiten en/of prestaties die het stadsdeel belangrijk vindt voor de leefbaarheid, het welbevinden, de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de inwoners van Zuidoost. Met Swazoom zijn afspraken gemaakt over de omvang, aard en kwaliteit van de prestaties. Jaarlijks zijn er door het stadsdeel steeds kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de prestaties. Verantwoording Swazoom Swazoom bevestigt dat het voor de organisatie lastig is om de omslag van een aanbodnaar een vraaggestuurde organisatie te bewerkstellingen. De eisen die het stadsdeel aan Swazoom is gaan stellen zijn toegenomen. Zoals het ombuiging van de algemene openstelling naar een gericht activiteitenprogramma met beperkte openstelling. De huidige organisatie is zowel op organisatie- als op uitvoeringsniveau nog niet toegerust om de voldoen aan deze eisen. Daarnaast heeft Swazoom in de afgelopen jaren samen met het stadsdeel geïnvesteerd in de invoering van de WILL-systematiek (Welzijn Informatie Landelijk Lokaal). Deze methodiek houdt op hoofdlijnen in dat de producten eenduidig geformuleerd en genormeerd zijn op basis waarvan gerichte inkoop en benchmarking kan gaan plaatsvinden. Dit laatste heeft vooral betrekking op het kwaliteitsgericht en kostprijsbewust inkopen door het stadsdeel bij meerdere aanbieders. Echter, de omzetting van de traditionele bedrijfsvoering naar de WILL-systematiek gaat niet zonder slag of stoot en heeft vertraging opgelopen. Swazoom heeft inmiddels nadrukkelijk aangegeven meer ondersteuning van het stadsdeel nodig te hebben om de bedrijfsvoering aan de passen aan de WILLsystematiek. Het stadsdeel komt hier in materiële zin aan tegemoet door eventueel 3

4 aanvullende middelen in te zetten. Daarnaast levert het stadsdeel een accountmanager die het veranderingsproces coördineert en een financiele deskundige die wordt ingezet bij Swazoom om de bedrijfsvoering verder in te richten op basis van de WILL-systematiek. Doelmatig subsidiëren Het stadsdeel stelt dat na vier jaar van budgetsubsidieverlening een omslag bewerkstelligd moet worden naar doelmatige subsidieverstrekking: in toenemende mate zal de subsidie gericht zijn op activiteitenprogrammering conform de reguliere Subsidieverordening stadsdeel Zuidoost, de Algemene Subsidieverordening van Amsterdam 2009 en de rapporten van de Rekenkamer: Stadsbrede Integriteit Risicoanalyse op het gebied van subsidiering (SIRAS), april Om de omslag te bewerkstellingen worden er binnen een projectstructuur zowel beleidsmatige als financiele maatregelen toegepast om het veranderingsproces bij Swazoom te realiseren. Distantie in subsidieproces wordt tijdelijk losgelaten Subsidiering veronderstelt meer afstand en minder invloed van de overheid. Normaliter is er een zekere afstand tussen controle op de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten en de besteding van de subsidie door de verstrekkende instantie op de ontvangende instantie. In de verlening van de subsidie aan Swazoom m.b.t. het sociaal cultureel werk (incl. Jongerenwerk) laat het stadsdeel deze distantie tijdelijk los om het subsidieproces beheersbaar te krijgen. Beleidsinhoudelijke en financiële maatregelen In deze bijlage van de reguliere beschikking SCW, O&O en VVE 2009, 29 januari 2009 zijn de aanvullende financiële en beleidsinhoudelijke maatregelen opgenomen. Met de realisatie van de (aanvullende) subsidievoorwaarden wordt toegewerkt naar het verder beheersbaar en controleerbaar maken van de subsidierelatie in 2009 tussen Swazoom en het stadsdeel. Zodat in 2009 de basis wordt gelegd voor een recht- en doelmatig inkoopproces en dat in 2010 de subsidie kan worden aangewend voor waar deze bedoeld is. 4

5 Beleidsmaatregelen 1. Beleidsmatige en concrete uitwerking van de producten sociaal cultureel werk (SCW) In het eerste kwartaal van het verleningjaar 2009 worden tussen Swazoom en SDZO de producten sociaal cultureel werk die in het kader van WILL vastgesteld zijn, verder inhoudelijk uitgewerkt en concreet ingevuld. Tevens worden de uitvoeringsvoorwaarden bepaald, zodat de organisatie hier verder op ingericht kan worden. 2. Organisatieprofiel bepalen en sociaal plan opstellen Nadat de producten SCW zijn vastgelegd, wordt beoordeeld hoe Swazoom verder moet worden ingericht om de producten ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk een personele verandering voorkomen. De praktijk leert dat dit ook kan als de organisatie- en uitvoeringsstructuren duidelijk zijn en iedereen weet wat hij moet doen. 3.Versterken core-business Swazoom In de betekenis van ieder zijn vak, is op basis van beleidsmatige overwegingen besloten om meerdere gesubsidieerde beleidsproducten te herpositioneren. Dit impliceert dat producten die behoren tot het domein van het onderwijs en sport niet langer beschikt zullen worden aan Swazoom binnen de verlening SCW (inclusief jongerenwerk). Om de overgang hierin goed te begeleiden worden de tot op heden ingekochte producten of direct beschikt aan Swazoom tot eind juli 2009 of er vindt verplichte winkelnering plaats gedurende (een deel van) In april 2009 is inzichtelijk hoe de producten uiteindelijk gepositioneerd zullen worden en welke financiële middelen vereist zijn. Swazoom kan zich door deze ingreep richten op het versterken van haar eigen corebusiness, namelijk het SCW. De herpositionering en afbouw van betreffende producten hebben financiële consequenties voor Swazoom. Deze worden bij de financiële maatregelen verder uitgewerkt. Naast de herpositionering is door SDZO besloten om in 2009 totdat de uitvoering van ingekochte beleidsproducten gegarandeerd is, in principe even geen additionele activiteiten meer in te kopen. Zodat alle aandacht uit kan gaan naar de core-business. 4.Inzichtelijk maken aangevraagde en verstrekte subsidies Aan Swazoom worden vanuit meerdere organisaties in Zuidoost diverse subsidies verleend. Het inzichtelijk maken van de aangevraagde en toegekende subsidiebedragen aan Swazoom door stadsdeel Zuidoost en aanpalende organisaties draagt bij aan het stroomlijnen van beleid en het aanbrengen van eenduidigheid. 5.Professioneel en versnelt inrichten AO/IC op basis van WILL De AO/IC (administratieve organisatie en Interne Controle) dient op basis van WILL verder professioneel en versneld ingericht te worden zodat in 2009 een basis gelegd kan worden voor een efficiënt offertetraject in 2010 en een realistische periodieke verantwoording al in Bij doel- en rechtmatig subsidiëren behoren namelijk ook de periodieke verantwoording op basis van meetbare resultaten (aantal activiteiten, aantal bezoekers, openingstijden, etc.) en de mate waarin de concrete doelstellingen van de activiteit of het project behaald worden (de output). Op termijn kan de organisatie eventueel verder ingericht worden om de behaalde maatschappelijke effecten (de outcome) te bepalen. Swazoom en SDZO dienen hier samen een uitvoeringsplan voor op te stellen. 5

6 6.Toerekening baten en lasten en geleverde prestaties In de jaarrekening van 2008 en verder dient -conform het Protocol voor de verantwoording en de controle van de periodieke subsidies - het toerekenen van baten en lasten aan activiteiten en geleverde prestaties aan SDZO een onderdeel te vormen van de accountantsverklaring. Evenals de beoordeling van de geleverde prestaties. De bedrijfsvoering bij Swazoom wordt verder ingericht aan de hand van de WILLsystematiek zodat de toerekening en de prestatiebeoordeling voor 2008 met terugwerkende kracht al mogelijk wordt gemaakt. 7. Normeren vaste lasten en overhead De Will-systematiek geeft richtlijnen voor de normering van de diverse posten bij producten binnen de 11 productgroepen van WILL. SDZO wil op basis van de kostenopbouw van de diverse producten beoordelen hoe de opbouw / calculatie tot stand komt en inzichtelijk hebben met welke eenheden gerekend wordt. Zoals het ingezette personeelsniveau op producten, het huurdeel en de overhead. Tariefstelling in relatie tot vastgestelde acceptabele normeringen is een koers waar SDZO gefaseerd met Swazoom naar toe wil groeien conform de WILL systematiek. 8. Inhuren financieel deskundige Zoals eerder in de tekst aangegeven draagt de invoering van de WILL-systematiek bij aan doel- en rechtmatig subsidiëren. Het stadsdeel ondersteunt Swazoom bij de omslag van haar huidige bedrijfsvoering naar een WILL-bedrijfsvoering door taakgericht een financiele expert op dit gebied tijdelijk toe te voegen aan Swazoom. 9.Reduceren institutionalisering Swazoom beheert negen accommodaties. Het beheer van deze gebouwen heeft geleid voor SDZO tot hoge vaste lasten en overhead in verhouding tot de programmatische activiteiten. SDZO kan hierdoor haar middelen niet efficiënt inzetten om welzijnsbeleid te realiseren. Met een gerichte aanpak wil het stadsdeel de subsidie uit de beheerklem halen en het evenwicht herstellen tussen de chronische bedrijfslasten en de uitvoeringskosten voor activiteiten. Maatregelen om de institutionalisering te reduceren: 1. Delen van de accommodaties met derden Op basis van de activiteitengerichte openstelling SCW met ingang van 2009 bij Swazoom zouden meerdere aanbieders van zorg, welzijn en andere (maatschappelijke) producten gebruik kunnen maken van de accommodaties. De ruimtes krijgen meer leegstand. Hierdoor kunnen de huuruitgaven en bijbehorende lasten verdeeld worden over meerdere gebruikers waardoor de huurlasten voor SDZO teruglopen en de subsidiesleutel voor het activiteitendeel verruimd wordt. SDZO neemt de regie op de realisatie van dit huisvestingsbeleid waarbij derden de mogelijkheid wordt geboden de panden te gebruiken. Stadsdeel werkt hierin nauw samen met Swazoom. Deze medewerking bestaat uit (1) het inzichtelijk maken van de huidige onderhuurders; (2) sympathieke en constructieve bereidheid tot samenwerking met andere (toekomstige) huurders van de accommodaties. Deze vorm van samenwerking kan gezien worden als een voorloper van de samenwerking in de Communitycenters. 2.Efficiënte keuzes gebruik aantal accommodaties In de opmars naar eventueel vier communitycenters in Zuidoost, dient in 2009 in een beleidsmatige context inzichtelijk te worden hoeveel accommodaties de komende jaren in stand dienen te worden gehouden. Er wordt aangesloten bij het algemene accommodatiebeleid. 6

7 10.Regulering ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen Om strategisch te kunnen sturen op de beleidsmatige afspraken tussen het Stadsdeel en Swazoom wordt de overlegstructuur tussen Swazoom en het stadsdeel gestroomlijnd op strategisch en beleidsmatig niveau. 11. Statutaire wijziging In de statuten van Swazoom is vastgelegd dat Swazoom alleen aan Stadsdeel Zuidoost mag leveren. Dit uitgangspunt sluit niet meer aan bij deze tijdgeest waarin marktgericht denken -waaronder benchmarking- centraal staat. In het belang van een gezonde marktdynamiek voor zowel Swazoom als het Stadsdeel worden zodra de veranderingen ingevoerd zijn en in enige mate geconsolideerd zijn, de statuten van de stichting gewijzigd. Voor Swazoom ontstaat hiermee de mogelijkheid om te offreren buiten Zuidoost en meerjarige verplichtingen aan te gaan. Het stadsdeel kan haar inkooprelatie eventueel met meerdere aanbieders uitbreiden. Financiele maatregelen 1.Herpositionering, afbouw en aanpalende producten SCW De herpositionering van brancheafwijkende beleidsonderwerpen ten aanzien van het SCW vindt plaats op basis van inhoudelijke argumenten. Het betreft de volgende maatregelen: a. producten sport, studiezalen, schoolplus die via het SCW werden gesubsidieerd, worden financieel en beleidsmatig afgebouwd in 2009 en tot juli 2009 (lopende schooljaar 2008 / 2009) rechtstreeks aan Swazoom gefinancierd. In het eerste kwartaal 2009 is inzichtelijk hoe de producten vanaf augustus 2009 e.v. beleidsmatig en financieel ingebed worden ten behoeve van stadsdeel Zuidoost. b. De financiering van Brede school kinderactiviteiten vindt rechtstreeks plaats aan de onderwijsaccount. Het onderwijs kan zelf bepalen of zij producten bij Swazoom inkoopt. Daarnaast is aan het onderwijs een eenmalig frictiebudget Brede school tot augustus 2009 toegekend omdat het onderwijs in het lopende schooljaar inmiddels langlopende verplichtingen was aangegaan met derden en niet meer kon inkopen bij Swazoom. Het onderwijs kan voor dit frictiebedrag aanvullende Brede Schoolactiviteiten bij Swazoom inkopen. c. In 2009 levert Swazoom geen aanvullende activiteiten aan Spirit ambulant werk. In samenspraak tussen Swazoom en Spirit regelt Spirit dit voor 2009 op een andere manier. De speeltuin Fort Kraaiennest werd tevens voor 2009 al apart beschikt via de afdeling Participatie en Vernieuwing. Ook deze wijze van subsidieverlening wordt gecontinueerd in Echter de verantwoordelijkheid voor het afgeven van de beschikking wordt bij de genoemde afdeling gelegd en niet langer bij de afdeling Zorg & Welzijn. d. Tevens worden in principe geen additionele activiteiten ten aanzien van het sociaal cultureel werk ingekocht. Hier kan van afgeweken worden indien garantie kan worden gegeven dat de vereiste voorwaarden aanwezig zijn in de organisatie. e. Er zijn een aantal producten die Swazoom direct levert met ingang van Zoals deelname aan het netwerk 12+, de drugspreventieactiviteit Check this out, etc. Zie tabel 1. Op deze producten wordt niet gekort. f. Swazoom heeft tevens indirecte inkomsten (zie tabel 1) omdat derden verplicht zijn om in 2009 deze producten in te kopen bij Swazoom zoals Brede School producten binnen het frictiebudget Brede school Swazoom (SCW) en Wise Kids (O&O). Dit budget is onder meer geregeld opdat Swazoom zich kan profileren op de Brede school markt. g. De bij de productgroep O&O afgebouwde huiswerkbegeleiding, de herbeschikking van Wisekids naar het onderwijs en de overheveling van de peuterochtenden uit O&O naar de VVE-productgroep worden in deze bijlage buiten beschouwing gelaten omdat ze niet onder de productgroep Sociaal Cultureel Werk vallen. 7

8 Tabel 1. 1 Beschikkingen en reserveringen herpositionering producten SCW 2009 Producten Indicatieve Beschikken aan Reservering SCW prijs 2009 Swazoom of inkoop bij Swazoom 1. Sport (overheveling naar sport). Na juli besteding middelen nader te bepalen ( ) 2. Studiezalen ( ) 3. Schoolplus ( ) 4. Check this out ( ) 5. Netwerk ( 3.229) 6. Frictiekosten ombuiging Brede School (7/12) direct ( ) (7/12) direct ( ) (7/12) direct ( ) direct ( ) direct ( 3.229) tot eind juli separate beschikking onderwijs 7. Speeltuin ( SCW (Z&W) en P&V) direct op basis van separate beschikking Totaal ( ) ( ) direct beschikt indirect beschikt (5/12) herpositionering ( ) (5/12) herpositionering ( ) herpositionering ( ) (frictiebedrag aangehouden) (actuele kostprijs aangehouden) ( ) 1 Swazoom heeft zelf met een indexering van 3% gewerkt in haar offerte en het stadsdeel met een index van 5,24%. Het verschil van 2,24% is verrekend in de beschikking en het betreffende bedrag is cursief opgenomen tussen haakjes. 8

9 2. Niet of deels geleverde producten SCW. In het eerste kwartaal van 2009 wordt de producten en eenheden bepaald die Swazoom kan leveren in Niet alles kan op dit moment aangeboden worden. Er wordt exclusief de producten met een afwijkende berekening (zie tabel 1) 25% voorlopig minder beschikt op de productgroepen SCW en Jongerenwerk. Het betreft hier producten die door Swazoom direct in 2009 geleverd kunnen worden. De posten openstelling blijven voorlopig 100% gefinancierd. De algemene openstelling valt hieronder. Tabel 2. Totaal beschikking SCW (incl. jongerenwerk) Swazoom en behoud koopkracht Totaalproducten Kostprijs 1. Openstelling SCW (vaste lasten & overhead algemene kosten) 2. Openstelling Jongerenwerk (vaste lasten & overhead algemene kosten) Subtotaal Openstelling ( ) 3. Specifieke producten SCW Specifieke producten Jongerenwerk Subtotaal Specifieke producten ( ) Subtotaal Subtotaal Aftrek 25% eerste kwartaal beleidsvoorbereiding Aftrek Toepassing 25% inhouding subsidie specifieke producten SCW en Jongerenwerk ad ( ) 25 % inhouding subsidie specifieke producten Openstelling en specifieke producten ( ) ( ) ( ) Aftrekposten en bijtellingen zie tabel 1 Aftrek afwijkende verrekeningen ( ) - Subtotaal ) ( ) Bijtelling afwijkende verrekeningen SCW (product 1 t.m 5) ( )+ Subtotaal ( ) Bijtelling behoud koopkracht Swazoom indirecte financiering(product 6 t/m 8) Bijtelling behoud koopkracht Brede School Bijtelling behoud koopkracht Speeltuin ca P&V Subtotaal Totaal directe subsidie Totaal indirecte subsidie Totaal subsidie Voorlopige subsidie SCW / Jongerenwerk ( ) Bijtelling behoud koopkracht Directe + indirecte subsidie ( ) 9

10 3. Jaarrekening 2007 Op de jaarrekening wordt 25 % teruggevorderd op het activiteitendeel (zoals gesuggereerd door Swazoom) van het Sociaal Cultureel werk en het Jongerenwerk en niet op het accommodatiedeel, omdat niet aan de afgesproken prestaties is voldaan. De aftrek die in 2009 wordt toegepast op het activiteitendeel wordt voor 2007 voorlopig bepaald op ,- euro. Deze bepaling is in het voordeel van Swazoom doordat de eisen voor het leveren van programmatische activiteiten in 2007 naar beneden toe is bijgesteld. 4.Financiële toets 2007 Door de financiële administratie wordt de jaarlijkse financiële toets momenteel toegepast op de jaarrekening De financiële consequenties zijn nog niet geheel inzichtelijk en staan los van de terugvordering op het activiteitendeel van de verleende subsidie. Zoals afgestemd met Swazoom heeft de verlening van de beschikking 2009 prioriteit en volgt de vaststelling 2007 aansluitend. 5. Jaarrekening 2008 Swazoom heeft aangegeven dat de jaarrekening 2008 een vergelijkbaar beeld laat zien als de jaarrekening De afrekening vindt plaats op basis van dezelfde redenering als onder punt 3 en 4. 10

Stappen in BCF-cyclus en subsidieproces professionele maatschappelijke instellingen

Stappen in BCF-cyclus en subsidieproces professionele maatschappelijke instellingen Stappen in BCF-cyclus en subsidieproces professionele maatschappelijke instellingen Cyclus Termijn Actie Instrument/hulpmiddel Maart-mei Beleidsvorming. Checken of en waar te subsidieren activiteiten/producten

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

REGELING SOCIAAL INVESTEREN 2016

REGELING SOCIAAL INVESTEREN 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2 lid 3 sub c van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende REGELING SOCIAAL INVESTEREN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0148 Rv. nr.: 09.0148 B&W-besluit d.d.: 1-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1353 Naam programma +onderdeel: Programma 8, Cultuur, sport en recreatie, beleidsterrein cultureel erfgoed Onderwerp:

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Aan de Gemeenteraad. Op

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-.

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-. Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4472358 Opsteller : M.I.M. van Berkum Telefoon : (033) 469 44 97 User-id : BERZ Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt aan Stichting

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche)

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) Te besluiten om 1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen

Nadere informatie

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8.

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8. Algemene toelichting 1 Inleiding In de onderwijswetten is opgenomen dat gemeenten op basis van een verordening voor nader te omschrijven voorzieningen extra middelen (boven de reguliere rijksvergoedingen)

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties Bijlage 1: Beleidskader (gewijzigd n.a.v. overleg met verenigingen) Subsidiebeleid niet-professionele organisaties (verenigingen / vrijwilligersorganisaties) gemeente Oss Inleiding De gemeente Oss wil

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hilversum Nr. 95659 7 juni 2017 Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

onderzoeksopzet onderzoek subsidie Paradie Overschie

onderzoeksopzet onderzoek subsidie Paradie Overschie onderzoeksopzet onderzoek subsidie Paradie Overschie 3 februari 2012 1 inleiding 1-1 algemeen Paradie Overschie is een jaarlijks terugkerend cultureel festival van drie dagen in de deelgemeente Overschie.

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten uit de regio Zuid-Holland Noord, te weten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer 1 Inhoudsopgave Subsidiebeleid Welzijn... 3 1. Wanneer in aanmerking voor welzijnssubsidie?... 4 1. Eigen kracht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1271780 Datum: Portefeuillehouder: 15 maart 2016 R. Helm Afdeling / Team: Werk&Welzijn / WMO Behandeld door: H.F. Schoep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 7 maart 2012 Agendapunt 12

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 7 maart 2012 Agendapunt 12 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 7 maart 2012 Agendapunt 12 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Samenwerking jongerenwerk Binnenmaas en Strijen Strijen, 12 april 2012 Aanleiding In

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst;

Begrippen Gastgemeente: de gemeente Houten zoals bedoeld in de dienstverleningsovereenkomst; Beleidsregels subsidieproces ten aanzien van de aanvragen van zorgaanbieders jeugdhulp aan de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen subsidiejaar 2015 (Beleidsregels subsidieproces

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en **

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en ** AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en 25.000** Om de ontvangen (meer)jarige subsidie vast te laten stellen, verzoeken wij u de gevraagde

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid

Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid Sterke Samenleving Ondersteunende Overheid Beleidsregel Frictiebudget 2016 ten behoeve van het subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling 2014-2018 Auteur: Elsa van Kempen Afdeling: Team Maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Zoals bekend dient in de kader van de fusie het beleid bij de gemeenten, waaronder subsidiebeleid, te worden geharmoniseerd, dit op grond

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel inzake harmonisatie accommodatiebeleid. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2008

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel inzake harmonisatie accommodatiebeleid. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel inzake harmonisatie accommodatiebeleid. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Het accommodatiebeleid vervult in Boxmeer een belangrijke

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur Te besluiten om 1. De aanloopkosten à 15.000 als projectsubsidie in 2012 aan stichting SYnerKri te verlenen en, met toepassing van

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Aan NBTC T.a.v. de heer F. van Driem, directeur Postbus 458 2260 LEIDSCHENDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2004 O/REB/BEST 4041694.b21 Onderwerp Basisbeschikking Nederlands Bureau voor

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Doel: In dit document formuleren wij een voorstel waarmee uw raad ons college een aanvullend instrument biedt om invulling

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt

Aanvragen Een subsidie aanvragen verloopt Subsidie aanvragen Uw organisatie of vereniging vraagt subsidie aan of wil dat in de toekomst graag doen. Dan is het goed om te weten hoe het subsidiebeleid van de gemeente Bussum is vormgegeven en hoe

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Door deze wetswijziging is het nodig om in de ASV WOPT-norm te wijzigen in WNT-norm of een andere norm.

gemeente Eindhoven Door deze wetswijziging is het nodig om in de ASV WOPT-norm te wijzigen in WNT-norm of een andere norm. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel1e Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven - topinkomens Inleiding Vanuit een doelmatige en maatschappelijk

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Godsacker 35 8801 LM FRANEKER Financiële verantwoording 2015-1 - Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2015 Bestuursverslag

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag :

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag : Subsidieaanvraag Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. A. Algemene gegevens Naam activiteit

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie