Hoofdlijnen van ons beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen van ons beleid"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen van ons beleid [ 1 ]

2 Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding Vergezicht: het Oranje Fonds in Koers nader toegelicht De drie pijlers: Voor wie zijn we er? Werkwijze Gevolgen beleidskeuzes Evaluatie Organisatie Financieel beleid Onze doelstellingen op een rij...24 [ 2 ]

3 Het Oranje Fonds We delen met elkaar een land waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Dat is niet vanzelfsprekend. Mensen kunnen alleen zijn, of het lastig vinden contact te zoeken met anderen. Ze kunnen een achterstand hebben of hier nieuw zijn en nog niet gewend. Iedereen is druk met zijn eigen leven, dat is begrijpelijk. Maar voor je het weet verliezen we elkaar uit het oog. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die dat niet willen. Die het belangrijk vinden zich actief in te zetten voor anderen. Voor de buurt en voor mensen die wat hulp van anderen goed kunnen gebruiken. Wie zich in wil zetten voor anderen: voor hen is er het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds stelt geld en kennis beschikbaar voor organisaties en initiatiefnemers die zich inzetten voor de samenleving. Er zijn al veel van zulke initiatieven die door het Oranje Fonds worden gesteund of gecoördineerd, zoals Burendag, NL DOET en Beste Maatjes. Als het aan ons ligt kunnen er niet genoeg van dat soort initiatieven zijn. Want we vinden het belangrijk dat we allemaal het idee hebben dat we bij elkaar horen, omdat we met zijn allen in één land leven. Niet voor niets zijn Prins van Oranje en Prinses Máxima ons actieve beschermpaar. Zij zetten zich graag in voor de landgenoten die ervoor zorgen dat we bij elkaar horen en dat we kunnen leven in een land waarin iedereen zich thuis voelt. Het Oranje Fonds - Brengt ons bij elkaar [ 3 ]

4 Inleiding In 2012 viert het Oranje Fonds zijn tienjarig bestaan. Tien jaar waarin het Fonds een eigen plek in de Nederlandse samenleving heeft verworven. Het Oranje Fonds bouwt daarmee voort op het werk van het Koningin Juliana Fonds, dat meer dan zestig jaar geleden ontstaan is in een tijd waarin letterlijk het weder opbouwen van Nederland centraal stond. Opbouwen doet het Fonds nog steeds, letterlijk en figuurlijk. Het Oranje Fonds bevordert de sociale cohesie in het Koninkrijk der Nederlanden. Het staat voor het verbinden van mensen en organisaties met elkaar. De plaats die het Oranje Fonds in onze samenleving inneemt, is uniek. In de eerste plaats door de bijzondere betrokkenheid van ons beschermpaar, de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Verder door het brede netwerk dat het Fonds de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Door de grote kennis opgebouwd door meer dan zeventig jaar midden in de maatschappij te staan. En vooral uniek doordat het Fonds mensen helpt, die vragen en problemen in onze samenleving signaleren, en er met hulp van het Fonds zelf wat aan gaan doen. Daarmee staat het Oranje Fonds voor optimisme, voor het creëren van kansen en voor een visie op onze samenleving waaraan iedereen naar vermogen en wens deel kan nemen. In deze notitie schetsen we de kaders voor het beleid voor de komende vier jaar. Op een aantal punten betreft dit een koerswijziging ten opzichte van vorige beleidsperioden. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1 Actief burgerschap zien we als het fundament van het beleid waarop de twee andere pijlers (diversiteit en samen in de buurt) rusten. 2 De Buurt zien we niet alleen als geografisch/fysieke plaats, maar ook virtueel. 3 Verbinden is een sleutelwoord. Dat bedoelen we letterlijk maar in toenemende mate ook figuurlijk door het delen van kennis, expertise en ervaring centraal te stellen. Het Oranje Fonds blijft een fonds voor iedereen. Samenleven in ons land gaat juist daarover, dat we, hoe verschillend we ook zijn, blijven zoeken naar de verbinding. Activiteiten binnen de pijler Diversiteit zullen daarom ook in de komende jaren een belangrijke rol innemen. In dit document lichten we onze koers en de koerswijzigingen verder toe en schetsen we de voorwaarden en de benodigde stappen hiertoe. We wensen u veel leesplezier en nodigen u graag uit te reageren! [ 4 ]

5 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015 Het Oranje Fonds is in 2015 een belangrijke plek waar mensen en organisaties die willen bijdragen aan samenhang in onze samenleving elkaar vinden. Van ons krijgen ze ondersteuning in de vorm van geld, kennis en contacten. Zo functioneert het Fonds als knooppunt dat het verbinden van mensen centraal stelt; enerzijds door financiële en inhoudelijke ondersteuning van initiatieven, die tot doel hebben deze verbinding tussen verschillende groepen in de samenleving tot stand te brengen. Anderzijds brengen we deze initiatieven met elkaar en anderen in contact om kennis en expertise te delen. Tot slot verwerven we steeds meer middelen om de initiatieven meer en beter te ondersteunen en versterken. We roepen bedrijven en particulieren op om via het Oranje Fonds bij te dragen aan samenhang in Nederland. Het Oranje Fonds: waar kennis, mensen, bedrijven en geld samenkomen om goed te doen voor buurt en medemens. [ 5 ]

6 2. Koers nader toegelicht De mate waarin mensen actief kunnen en willen zijn varieert. Niet iedereen kan meedoen. Niet iedereen voelt zich verbonden met anderen en niet iedereen verkeert in de omstandigheden dat hij of zij een bijdrage kan leveren. Terwijl dat belangrijk en nodig is. Een overheid die zich terugtrekt, leidt tot een groter beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Dit leidt tot een ander samenlevingsmodel waarin veel plaats wordt ingeruimd voor de civil society. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen zich graag willen inzetten, maar niet te dwingend, want dat past niet binnen andere wensen en verplichtingen rond werk en recreatie. We zoeken dus naar nieuwe werkwijzen waarin we het saamhorigheidsgevoel dat veel mensen hebben, kunnen koppelen aan de individuele wensen en eisen waarop dat potentieel kan worden benut. Het Oranje Fonds wil een fonds zijn voor iedereen. We kiezen nadrukkelijk niet voor een bepaalde religie of politieke kleur, maar streven juist na dat mensen elkaar ongeacht hun levensovertuiging ontmoeten, leren kennen en respecteren. Kort en goed: Het Oranje Fonds ondersteunt meedoen in en voor de samenleving. [ 6 ]

7 3. De drie pijlers: actief burgerschap, samen in de buurt en diversiteit Van de drie pijlers staat actief burgerschap centraal. Het is dé bron van zorg voor de buurt, voor kwetsbare anderen, voor mensen die (nog) niet mee kunnen doen. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier een waardevolle bijdrage leveren. Mensen helpen elkaar en anderen. Het loopt als een rode draad door vrijwel alle toekenningen die het Oranje Fonds doet. Actief burgerschap: meedoen in de samenleving. Actief burgerschap betekent dat mensen zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en dat ze er actief aan deel kunnen nemen. Dat vereist dat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben, maar ook dat zij een sociaal netwerk hebben en bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Achter dit thema gaat een hele wereld schuil. We noemen een paar aspecten waar het Oranje Fonds de komende jaren aan bijdraagt: Onderwijs en opleiding zijn van groot belang voor het slagen in het latere leven. Vroegtijdige schoolverlaters staan dus al op achterstand. Het voorkomen van schooluitval of jongeren weer naar een opleiding helpen, vergroot de kansen van jongeren in achterstandssituaties. Eenzaamheid betekent niet mee (kunnen) doen in de samenleving. Een verborgen, maar groot maatschappelijk probleem. Grote en kleine initiatieven in het hele land zoeken mensen op, nodigen hen uit voor een eettafel in het buurthuis, zorgen voor fietsmaatjes of gaan andere gezellige dingen doen. [ 7 ]

8 Mantelzorg en vrijwilligerswerk: na jaren waarin de overheid voor ons zorgde, zullen we in toenemende mate voor onszelf en voor elkaar moeten zorgen (burenhulp, mantelzorg). De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er op gebouwd. Hoe zorgen we voor voldoende mantelzorg en andere vormen van informele zorg en hoe stimuleren we de bereidheid daartoe? Samen in de buurt. De oude en vanzelfsprekende verbanden en gemeenschappen zijn uit elkaar gevallen, een ontwikkeling die al jarenlang gaande is. De mobiliteit is veel groter geworden. Wonen, werken, school en ontspanning vinden niet meer vanzelfsprekend binnen één leefgebied plaats. De goede buur is dus verhuisd en een verre vriend geworden en onze wereld is geëxpandeerd van dorp en wijk naar global village. Voor die oude structuren hebben we nog niet echt iets in de plaats. Het RMO rapport Niet met de ruggen naar elkaar toe geeft een handreiking om meer sociale cohesie te ontwikkelen op buurtniveau: de verbindingsladder. Vanaf de laagste trede (de toevallige ontmoeting) tot de hoogste trede (samenwerking; wederzijdse hulp) is er op microniveau een ontwikkeling mogelijk, waardoor buurten een positieve en betekenisvolle rol kunnen spelen. Samen in de buurt wil de vanzelfsprekende netwerken van mensen stimuleren, niet alleen de echte buurt, maar ook de virtuele buurt. De jonge moeders ontmoeten elkaar bij het zelf aangelegde speelplaatsje, maar kunnen s avonds ook via internet ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld opvoeding. En het contact met de verre vriend is steeds gemakkelijker geworden; er zijn virtuele gemeenschappen, die het in intensiteit van de contacten moeiteloos kunnen opnemen tegen de fysieke buurt. Diversiteit. Onder diversiteit verstaan wij het erkennen, waarderen en benutten van verschillen tussen mensen. In de samenleving lijkt er vooral aandacht te zijn voor de verschillen en niet voor de overeenkomsten. In de media wordt gefocused op incidenten. Daarbij gaat het vooral om allochtoon versus autochtoon. Maar er zijn meer verschillen dan tussen autochtoon en allochtoon binnen de Nederlandse bevolking: jong en oud, gezond en ziek, zelfstandig en hulpbehoevend, werkend en werkeloos, kansarm en kansrijk. De pijler Diversiteit speelt een bijzondere rol, omdat wij er willen zijn voor alle mensen, juist ook voor die mensen die niet zonder meer mee kunnen doen. Vaak is het krijgen en houden van contact in de eigen groep (soort-/lotgenoten) al heel belangrijk, maar dat moet ook een springplank zijn om contact te komen met mensen die behoren tot andere groepen in de samenleving. [ 8 ]

9 4. Voor wie zijn we er? We zijn er voor individuen en groepen, die zich inzetten voor de samenleving. Maar ook de professionele organisaties die hen daarbij helpen, willen we ondersteunen. Daarbij vinden we samenwerking met anderen van belang. Overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen kunnen ieder belangrijke partners voor ons zijn of worden. Vanzelfsprekend kijken we dan wel goed naar het gezamenlijke doel, naar ieders belang en naar de wijze, waarop we de samenwerking vorm kunnen geven. Voor het Caribische deel van het Koninkrijk is in 2010 een apart meerjarenbeleidsplan vastgesteld dat recht doet aan de lokale omstandigheden. De algemene koers die wij in deze notitie uiteenzetten, geldt echter voor alle delen van het Koninkrijk. [ 9 ]

10 A. Individuen en groepen Het vergroten van sociale participatie, het creëren van goede uitgangsposities hiertoe en het wegnemen van barrières zijn de leidende principes in het (bestedings-)beleid van ons Fonds. We zien deze principes terug in onze programma s, die uiteenlopende doelgroepen hebben, zoals Taalontmoetingen, Man 2.0 en het inmiddels afgeronde programma Actief Ouder. Waar actieve burgers zich inzetten voor de samenleving wil het Oranje Fonds een rol spelen. Bijvoorbeeld: het Oranje Fonds ondersteunt bijzondere projecten voor re-integratie van ex-gedetineerden waarin actieve burgers zich buiten de formele structuur om inzetten voor deze mensen, bijvoorbeeld als maatje. Nog een voorbeeld: buurtbewoners die zich inzetten om elkaar te ontmoeten in een buurthuis, een gezamenlijke groenvoorziening te maken en te onderhouden, kunnen bij het Oranje Fonds terecht voor middelen en advies. Jong en oud: bijzondere aandacht In de komende periode vragen zowel jongeren als ouderen onze bijzondere aandacht. De overheid bezuinigt flink op de ondersteuning van jongeren die moeite hebben om zich een eigen plaats in de samenleving te verwerven en buiten de boot dreigen te vallen. Er zijn ook jongeren die zich vrijwillig in willen zetten om anderen een steuntje in de rug te geven. Voor ouderen geldt deze tweeslag ook. Onze samenleving vergrijst in snel tempo. Onder ouderen komt veel sociaal isolement voor. Tegelijkertijd worden we steeds gezonder oud en willen we dat op een zinvolle manier doen. Dat betekent dat er een groot reservoir is aan potentieel vrijwillige inzet, mits op de juiste manier aangesproken en uitgenodigd. Aan beide groepen willen we extra aandacht geven. B. Professionele organisaties Met professionele organisaties bedoelen we organisaties die formeel zijn vormgegeven (stichting of vereniging) en waar beroepskrachten in dienst zijn. Zij maken vaak gebruik van de inzet van vrijwilligers. Soms zijn vrijwilligers zelfs de voornaamste werkkracht. Deze organisaties maken grote veranderingen door. Financiering door de overheid staat onder druk, de maatschappij kijkt kritisch naar het rendement van deze organisaties en vrijwilligers hebben in toenemende mate een eigen wensenpakket. Het Oranje Fonds kan op een aantal gebieden iets betekenen. We voorzien hierin een verschuiving van het accent van financiële naar meer inhoudelijke en communicatieve ondersteuning. In de beoordeling van aanvragen uit deze groep wordt actief burgerschap het leidende principe. Voor vernieuwende methodieken blijft het Oranje Fonds open staan als deze overtuigend een bijdrage leveren aan onze doelstellingen. Echter, projecten uitsluitend van, voor en door betaalde krachten zullen in principe geen beroep meer kunnen doen op onze financiële ondersteuning. De ondersteuning, die we wel willen geven, vindt in toenemende mate plaats via onze communicatiestrategie en via het bieden van een kennis- en expertiseplatform waarin we versterking en verdere ontwikkeling van de organisaties zelf beogen. Verder biedt de nieuw op te zetten Oranje Fonds Academie deze doelgroep inspirerende bijeenkomsten, trainingen en masterclasses. [ 10 ]

11 C. Samenwerking met bedrijven en overheid Het Oranje Fonds wil een knooppunt zijn waar geld, goederen, kennis en menskracht elkaar vinden. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met vele partners. Zo willen we meer samenwerken met kenniscentra en onderzoeksinstellingen om kennis en inzicht te verwerven, toegankelijk te maken en te verspreiden. Ook overheid en bedrijfsleven kunnen goede samenwerkingspartners zijn. In iedere samenwerking staan de onafhankelijkheid en eigen identiteit van het Oranje Fonds voorop. Met de (gemeentelijke) overheid werken we al stelselmatig samen in de campagnes NL DOET en Burendag. Bovendien hebben we geregeld contact met elkaar over bijvoorbeeld bepaalde programma s of aanvragen. Kennen zij een instelling, gaan ze een project ondersteunen, of juist niet? Die wederzijds informerende relatie is voor beide partijen waardevol en houden we graag in stand. Het Oranje Fonds subsidieert geen overheidsinstellingen en ontvangt in principe ook geen subsidies van de overheid. Soms echter kan subsidie daadwerkelijk iets toevoegen, bijvoorbeeld als uitbreiding van de middelen die wij verstrekken aan programmadeelnemers. Het Oranje Fonds zal per keer bekijken of ondersteuning nodig en wenselijk is. Overmatige bureaucratie in aanvragen of verantwoorden vermijden we. In geen geval zullen subsidies worden benut om het Oranje Fonds zelf te financieren. Zo waken we over onze onafhankelijkheid. Veel bedrijven willen naast een economische ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Het Fonds wordt geregeld benaderd voor heel verschillende manieren van samenwerking. Het stichten van een Fonds op Naam, een eenmalige schenking, een aanbod in natura door menskracht, goederen of diensten ter beschikking te stellen, samenwerking in campagnes: maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt ons kansen, maar vooral ook de organisaties en individuen die we ondersteunen. Kansen op het toegankelijk maken van deskundigheid ten bate van (de deelnemers aan) onze programma s. Kansen om grote groepen mensen op een niettraditionele manier te bereiken. We hebben een open houding naar partijen die ons kunnen helpen onze doelstellingen te realiseren. Daarbij bewaakt het Oranje Fonds de eigen reputatie en positionering, ook met oog op ons beschermpaar, zeker als we actief naar buiten treden samen met een andere partner. Binnen het kader dat het bestuur heeft geschetst, wil het Oranje Fonds de komende periode het bedrijfsleven gericht en actief benaderen. [ 11 ]

12 5. Werkwijze Het Oranje Fonds werkt vanuit twee hoofdbenaderingen: het algemene bestedingsbeleid om initiatieven van onderop te steunen en het programmatisch stimuleren van vernieuwing van bovenaf. Zo hebben we de afgelopen jaren diverse succesvolle formules ontwikkeld waarmee burgers naar actief burgerschap worden geleid. Laagdrempelig en kleinschalig beginnen, helpen, uitdagen en uitnodigen om de eerste stap te zetten. Als Fonds voor iedereen willen we makkelijk te benaderen zijn, met kleinschalige en kortdurende initiatieven die kunnen uitmonden in meer. De komende periode versterken we deze inzet, met als doel om ook andere organisaties te helpen om meer en betere vrijwilligers te vinden. Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen die sociale en andere media bieden. [ 12 ]

13 Het Fonds geeft graag antwoord op vragen die vanuit de samenleving worden gesteld. Dat doen we in grote mate via ons algemene bestedingsbeleid. Het gaat vaak om kleinschalige en kortdurende initiatieven die kunnen uitmonden in meer. Daarmee roepen we ook vervolgvragen op rond de verdere ontwikkeling van actief burgerschap waarop juist vanwege de positie van het Fonds antwoord kan worden gegeven. Naast deze vraaggestuurde aanpak werkt het Fonds ook aanbodgericht, met name om vernieuwing in de sector tot stand te brengen. Daarbij hoort ondersteuning van en samenwerking met de professionals, die hun doelgroepen kennen en hun expertise inzetten om deze te bereiken. Het Oranje Fonds heeft daarvoor een succesvolle formule ontwikkeld in de campagne- en programmalijn. Deze bieden verdieping, en, essentieel: ruimte aan ons en anderen voor innovatie. Deze innovatieve kracht van het Fonds wordt in de sector (h)erkend: deelname aan bijvoorbeeld het Groeiprogramma werkt als een soort keurmerk dat de deelnemende organisaties daadwerkelijk helpt in hun positionering en fondsenwerving. Het Oranje Fonds richt zich dus op zowel individuen (1) als organisaties (2-7) en wel op de volgende zeven manieren: Werkwijze Bestaand Nieuw te ontwikkelen 1 Activeren door uit te nodigen en door te geleiden NL DOET, Burendag, Beste Maatjes Sociale media, virtueel vrijwilligersnetwerk, Oranje Fonds Kerstactie 2 Ondersteunen Taalontmoetingen, Kinderen Maken Muziek Sportprogramma, ouderprogramma 3 Verder toerusten Zomerscholen, Mentoring Kansen Voor Jongeren 4 Competentie- en organisatie ontwikkeling 5 Het bieden van een fysiek en virtueel platform waar betrokkenen van elkaar kunnen leren, kennis en expertise samen komen en worden verspreid 6 Verspreiden van succesvolle methodieken Groeiprogramma II, diverse clinics Onderzoek, lectoraten/leerstoelen, samenwerking met bedrijfsleven en anderen Met name via Groeiprogramma II Groeiprogramma III Virtueel platform, Versterken samenwerking bedrijfsleven en overige partners, Oranje Fonds Academie Groeiprogramma III, virtueel platform 7 Belonen Appeltjes van Oranje, diverse prijzen Het Oranje Fonds vervult de functies van aanjager, ondersteuner, financier, medeontwikkelaar en platform. Financiële toekenningen, het primaire proces van het Fonds, kunnen onderdeel uitmaken uit van alle verschillende werkwijzen. [ 13 ]

14 6. Gevolgen beleidskeuzes Actief burgerschap centraal De keus actief burgerschap centraal te stellen in ons nieuwe beleidsplan betekent het volgende: In het bestedingsbeleid wordt actief burgerschap een belangrijk criterium voor toetsing (uiteraard naast de overige bestaande voorwaarden). Professionele organisaties komen uitsluitend in aanmerking voor ondersteuning als zij een vernieuwende werkwijze aan gaan bieden aan een bepaalde doelgroep. Ook kunnen zij een beroep doen op de platformfunctie van het Oranje Fonds. Voor het accommodatiebeleid geldt dat in de activiteiten die in de verschillende accommodaties worden uitgevoerd sprake moet zijn van vrijwillige inzet. Die vrijwillige inzet is gericht op het bevorderen van sociale cohesie. [ 14 ]

15 Anders in de buurt Verbreding van de definitie van buurt van fysieke buurt naar ook virtuele buurt leidt ertoe dat dat: het Oranje Fonds een virtuele vrijwilligers community gaat ontwikkelen; projecten die een virtuele gemeenschap in het leven roepen ook voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Knooppunt van kennis en ervaring Het letterlijk en figuurlijk verbinden en het delen van kennis, expertise en ervaring vraagt van ons dat wij: hiervoor een virtueel en fysiek platform ontwikkelen waarin we de juiste partners samenbrengen; eigen kennis toegankelijk maken (zie ook evaluatie); wetenschappelijk onderzoek laten doen naar methodiekontwikkeling, grotere projecten en onze eigen programma s; een hierbij passend lectoraten- en leerstoelenbeleid ontwikkelen waarin het ontsluiten van relevante wetenschappelijke kennis en het verspreiden van resultaten centraal staat. Het Oranje Fonds positioneert zichzelf hiermee niet als instituut waar kennis ontwikkeld wordt, maar als platform waar het uitgevonden wiel te vinden is, en als knooppunt van kennis en contacten die ons en onze doelgroepen meerwaarde bieden. Fondsenwerving Reeds in 2009 besloten we om onze geldstromen te diversifiëren. Dit had meerdere doelstellingen. Het verhuizen van de BankGiro Loterij naar de Nationale Postcode Loterij betekende dat een breed draagvlak onder de bevolking óók tot uiting gebracht moet worden door eigen fondsenwerving. Daarnaast gelden het belang van risicospreiding en uiteraard de wens én vooral de behoefte en noodzaak om meer geld voor sociale initiatieven te genereren. Deze laatste twee doelstellingen zijn vanwege alle ambities in dit meerjarenbeleidsplan en het veranderde maatschappelijke klimaat urgenter dan voorheen. In de komende jaren willen we dan ook meer dan in de afgelopen drie jaar aandacht besteden aan fondsenwerving. Dit betekent dat we hier meer geld in willen investeren, uiteraard zonder daarbij de CBF-norm te overschrijden. We zullen onze wervingsacties laten aansluiten bij reeds succesvolle campagne zoals De Beste Maatjes, NL DOET en uiteraard ons jubileumjaar om zo van de natuurlijke momenten gebruik te maken. Ook denken we aan een nieuw te ontwikkelen Kerstactie. We hebben gemerkt dat onze bescheiden wervingsacties, gecombineerd met de genoemde campagnes, een gestage groei in individuele Vrienden bracht. We merkten ook dat de stijgende zichtbaarheid en naamsbekendheid een toename bracht in legaten en losse giften (vaak de opbrengst van speciale acties als een jubileum, collecte of feest). We verwachten dat door een relatief bescheiden toename in fondsenwervingsacties en [ 15 ]

16 een consistenter communicatiepatroon het rendement behoorlijk zal toenemen. We verwachten dat we van Vrienden (oktober 2011) zullen groeien naar minstens in Ook streven we naar 10 nieuwe Fondsen op Naam in de komende periode. De aanlooptijd hiervan is lang, gemiddeld drie jaar. De start van specifieke acties hiervoor zal vooral in de beleidsperiode ná 2015 vruchten opleveren Communicatie het Oranje Fonds brengt ons bij elkaar. We dragen daarbij uit dat wij er zijn voor alle mensen die meedoen in en voor de samenleving. En dat vertaalt zich in verschillende manieren om initiatief van mensen zelf te steunen. Dit beeld is helder en uniek; er is geen andere landelijke organisatie die dit domein claimt. Het Oranje Fonds wordt een broedplaats van particulier initiatief. Via online middelen en massamediale campagnes wordt het Oranje Fonds een plaats waar alles samenkomt, en, al dan niet inhoudelijk of organisatorisch verrijkt, verder gaat. Maar: dan moet men ons wel kennen. Om iedereen uit te nodigen mee te doen is een grotere bekendheid nodig, vooral voor wat betreft de inhoud van ons werk. In 2011 startten we de samenwerking met een reclamebureau om al onze campagnes van een duidelijker signatuur te voorzien. We verwachten dat dit bijdraagt aan de positionering van het Oranje Fonds. In oktober 2011 blijkt uit een peiling van Synovate dat 79% van alle mensen ons kent; een derde daarvan weet (ongeveer) wat we doen. Dat is onvoldoende. Vandaar dat we in de komende jaren een bescheiden corporate communicatiecampagne willen voeren, online en offline. Samen met de reeds bestaande campagnes willen we zo bereiken dat in % van alle mensen (van jaar) ons kent en dat 60% daarvan (ongeveer) weet wat we doen en waar we voor staan. Deze bekendheid is enerzijds essentieel voor het ontvangen van goede aanvragen waar we als Fonds financieel aan bij kunnen dragen en anderzijds voorwaardelijk voor een succesvolle fondsenwerving en samenwerking met (bedrijfs)partners. [ 16 ]

17 7. Evaluatie Evaluatie neemt een steeds belangrijkere plaats in, zowel kwantitatief als ook kwalitatief. Niet alleen om zelf te weten hoe we het doen, maar ook om succesvolle aanpakken (en die dat juist niet waren) te kunnen identificeren en verder te kunnen (helpen) verspreiden. Uitgangspunt hierbij is het besef dat juist in de sociale sector lang niet alles gemeten kan worden. Maar we willen wel weten of wij onze doelstellingen realiseren en ook monitoren of door ons ondersteunde organisaties hun eigen doelstellingen hebben gerealiseerd. De afgelopen periode is een belangrijke stap gezet en zijn alle nieuw opgezette programma s en campagnes voorzien van evaluatieonderzoek. De projecten waaraan het Oranje Fonds een bijdrage levert van meer dan zijn verplicht een evaluatieformulier in te vullen. We zijn nu toe aan de vol [ 17 ]

18 Het laatste weekend van september Het Oranje Fonds start met een speciaal organiseert het Oranje Fonds voor de 3e thema: Samen Sporten. We nodigen keer een Landelijk Open Huis voor álle organisaties uit een beroep te doen op sociale organisaties in Nederland. Heeft het gelijknamige budget. Projecten die u (de beschikking over) een eigen locatie? sport inzetten om (nieuwe) groepen En bent u op zoek naar nieuwe deelnemers, bezoekers of vrijwilligers? Doe dan gen, komen in aanmerking voor een mensen met elkaar in contact te bren- mee en laat mensen uit de buurt kennis financiële bijdrage. De gedocumenteerde plannen moeten 15 oktober in maken met uw activiteiten. Het Oranje Fonds zorgt voor landelijke publiciteit en ons bezit zijn. gratis promotiemateriaal voor deelnemende organisaties. Kijk voor meer informatie op www. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden op oranjefonds.nl/ontmoetingsweekend. Aanmelden vóór 13 augustus. gende stap: het analyseren en benutten van de resultaten van deze evaluaties, zowel intern als extern. Bestuurlijk wordt dit belangrijke onderwerp ingebed door voor deze nieuwe periode een bestuurscommissie in het leven te roepen die het beleid bij evaluaties mede vormgeeft en volgt. Intern zal een afdelingsoverstijgende evaluatiewerkgroep het beleid uitvoeren. Daarbij onderscheiden we drie verschillende doelstellingen: 1 Ten eerste is evaluatie bedoeld om zelf te leren. Het Oranje Fonds wil een lerende organisatie zijn en evaluatie inzetten om de eigen organisatie te versterken en te verbeteren. Dat betekent dat wij structureel onze eigen processen, bijeenkomsten etc. evalueren. Verder zetten we in op meer leren van elkaar bijvoorbeeld door uitwisseling tussen de verschillende programma s. 2 Ten tweede willen we de resultaten van de evaluatie van programma s, campagnes en projecten ter beschikking stellen aan onze doelgroepen (kennis en ervaring delen); gericht op successen (wat werkt), maar ook op mislukkingen (wat werkt niet). Daarmee willen we onze doelgroepen laten profiteren van methodieken die succesvol zijn en hen behoeden voor valkuilen. 3 Ten derde is evaluatie bedoeld om in kaart te brengen of vooraf bepaalde doelstellingen zijn gerealiseerd (resultaatmeting). In eerste instantie vooral in kwantitatief opzicht. Daarvoor is nodig dat wij meetbare kwantitatieve doelstellingen opnemen in al onze eigen activiteiten en deelnemers en aanvragers hierop consequent bevragen. Om uiteindelijk de resultaten structureel te analyseren. [WT]adv VNG Combi.indd 1 7/12/0 [ 18 ]

19 8. Organisatie In 2005 zijn voor het Oranje Fonds uitgangspunten voor de organisatie vastgelegd in de notitie De organisatie van het Oranje Fonds in Deze gelden onverminderd: eenheid van beleid betrokkenheid van alle medewerkers efficiënte werkprocessen Onze kernwaarden: good governance, transparantie en excellentie blijven de speerpunten waarop we onszelf blijven toetsen. Deze komen tot uiting in al onze werkprocessen die wij blijven evalueren en verbeteren. Onze organisatie moet zo efficiënt mogelijk ingericht zijn, zowel qua bemensing als ook in onze werkprocessen. Personeelsbeleid De medewerkers zijn van groot belang voor onze organisatie. We streven naar een open houding, vakmanschap, enthousiasme en betrokkenheid. Die houding willen we verder ontwikkelen. In 2010 en 2011 zijn de competenties voor alle functiegroepen vastgesteld. De komende periode wil het Oranje Fonds daarom in het personeelsbeleid zich richten op de invulling van een lerende organisatie, met structurele aandacht voor collectieve en individuele ontwikkeling. Die aandacht is ook nodig met het oog op het kennisplatform dat het Oranje Fonds de komende jaren wil opzetten. In 2012 zullen we de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar dus borgen en verdere ontwikkeling stimuleren en vorm geven in een vernieuwd HR-beleid. Kwaliteit is ook hier het uitgangspunt. Binnen dat criterium gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar iemand die iets toevoegt aan de diversiteit van onze medewerkers. Kwaliteit betekent ook dat we onze medewerkers in willen zetten op het [ 19 ]

20 juiste niveau, waarbij we zo efficiënt als mogelijk blijven werken. Dat betekent dat wij relatief eenvoudig werk dat vaak gepaard gaat met piekbelasting waar mogelijk zullen uitbesteden. We moedigen eigen vrijwillige inzet aan door elke medewerker in staat te stellen om een week per jaar vrijwilligerswerk te verrichten onder werktijd. Vanzelfsprekend doen wij allemaal mee aan NL DOET. En geven we intern aandacht aan onze eigen sociale cohesie door op gezette tijden samen te denken, te dromen en te doen. [ 20 ]

Stichting De Plus van Surplus

Stichting De Plus van Surplus Stichting De Plus van Surplus STICHTING DE PLUS VAN SURPLUS HOOFDLIJNEN VAN ONS BELEID 2013 2016 Beleidsplan 2013-2013 1 INHOUD Pagina De stichting de Plus van Surplus..3 Inleiding. 4 1. Vergezicht: de

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek Meerjarenbeleidsplan 2017 2020 Stichting Leergeld Hilvarenbeek Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Samen voor Woerden. Colofon

Samen voor Woerden. Colofon Jaarverslag 2014 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie