Hoofdlijnen van ons beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen van ons beleid"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen van ons beleid [ 1 ]

2 Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding Vergezicht: het Oranje Fonds in Koers nader toegelicht De drie pijlers: Voor wie zijn we er? Werkwijze Gevolgen beleidskeuzes Evaluatie Organisatie Financieel beleid Onze doelstellingen op een rij...24 [ 2 ]

3 Het Oranje Fonds We delen met elkaar een land waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Dat is niet vanzelfsprekend. Mensen kunnen alleen zijn, of het lastig vinden contact te zoeken met anderen. Ze kunnen een achterstand hebben of hier nieuw zijn en nog niet gewend. Iedereen is druk met zijn eigen leven, dat is begrijpelijk. Maar voor je het weet verliezen we elkaar uit het oog. Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die dat niet willen. Die het belangrijk vinden zich actief in te zetten voor anderen. Voor de buurt en voor mensen die wat hulp van anderen goed kunnen gebruiken. Wie zich in wil zetten voor anderen: voor hen is er het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds stelt geld en kennis beschikbaar voor organisaties en initiatiefnemers die zich inzetten voor de samenleving. Er zijn al veel van zulke initiatieven die door het Oranje Fonds worden gesteund of gecoördineerd, zoals Burendag, NL DOET en Beste Maatjes. Als het aan ons ligt kunnen er niet genoeg van dat soort initiatieven zijn. Want we vinden het belangrijk dat we allemaal het idee hebben dat we bij elkaar horen, omdat we met zijn allen in één land leven. Niet voor niets zijn Prins van Oranje en Prinses Máxima ons actieve beschermpaar. Zij zetten zich graag in voor de landgenoten die ervoor zorgen dat we bij elkaar horen en dat we kunnen leven in een land waarin iedereen zich thuis voelt. Het Oranje Fonds - Brengt ons bij elkaar [ 3 ]

4 Inleiding In 2012 viert het Oranje Fonds zijn tienjarig bestaan. Tien jaar waarin het Fonds een eigen plek in de Nederlandse samenleving heeft verworven. Het Oranje Fonds bouwt daarmee voort op het werk van het Koningin Juliana Fonds, dat meer dan zestig jaar geleden ontstaan is in een tijd waarin letterlijk het weder opbouwen van Nederland centraal stond. Opbouwen doet het Fonds nog steeds, letterlijk en figuurlijk. Het Oranje Fonds bevordert de sociale cohesie in het Koninkrijk der Nederlanden. Het staat voor het verbinden van mensen en organisaties met elkaar. De plaats die het Oranje Fonds in onze samenleving inneemt, is uniek. In de eerste plaats door de bijzondere betrokkenheid van ons beschermpaar, de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Verder door het brede netwerk dat het Fonds de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Door de grote kennis opgebouwd door meer dan zeventig jaar midden in de maatschappij te staan. En vooral uniek doordat het Fonds mensen helpt, die vragen en problemen in onze samenleving signaleren, en er met hulp van het Fonds zelf wat aan gaan doen. Daarmee staat het Oranje Fonds voor optimisme, voor het creëren van kansen en voor een visie op onze samenleving waaraan iedereen naar vermogen en wens deel kan nemen. In deze notitie schetsen we de kaders voor het beleid voor de komende vier jaar. Op een aantal punten betreft dit een koerswijziging ten opzichte van vorige beleidsperioden. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1 Actief burgerschap zien we als het fundament van het beleid waarop de twee andere pijlers (diversiteit en samen in de buurt) rusten. 2 De Buurt zien we niet alleen als geografisch/fysieke plaats, maar ook virtueel. 3 Verbinden is een sleutelwoord. Dat bedoelen we letterlijk maar in toenemende mate ook figuurlijk door het delen van kennis, expertise en ervaring centraal te stellen. Het Oranje Fonds blijft een fonds voor iedereen. Samenleven in ons land gaat juist daarover, dat we, hoe verschillend we ook zijn, blijven zoeken naar de verbinding. Activiteiten binnen de pijler Diversiteit zullen daarom ook in de komende jaren een belangrijke rol innemen. In dit document lichten we onze koers en de koerswijzigingen verder toe en schetsen we de voorwaarden en de benodigde stappen hiertoe. We wensen u veel leesplezier en nodigen u graag uit te reageren! [ 4 ]

5 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015 Het Oranje Fonds is in 2015 een belangrijke plek waar mensen en organisaties die willen bijdragen aan samenhang in onze samenleving elkaar vinden. Van ons krijgen ze ondersteuning in de vorm van geld, kennis en contacten. Zo functioneert het Fonds als knooppunt dat het verbinden van mensen centraal stelt; enerzijds door financiële en inhoudelijke ondersteuning van initiatieven, die tot doel hebben deze verbinding tussen verschillende groepen in de samenleving tot stand te brengen. Anderzijds brengen we deze initiatieven met elkaar en anderen in contact om kennis en expertise te delen. Tot slot verwerven we steeds meer middelen om de initiatieven meer en beter te ondersteunen en versterken. We roepen bedrijven en particulieren op om via het Oranje Fonds bij te dragen aan samenhang in Nederland. Het Oranje Fonds: waar kennis, mensen, bedrijven en geld samenkomen om goed te doen voor buurt en medemens. [ 5 ]

6 2. Koers nader toegelicht De mate waarin mensen actief kunnen en willen zijn varieert. Niet iedereen kan meedoen. Niet iedereen voelt zich verbonden met anderen en niet iedereen verkeert in de omstandigheden dat hij of zij een bijdrage kan leveren. Terwijl dat belangrijk en nodig is. Een overheid die zich terugtrekt, leidt tot een groter beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Dit leidt tot een ander samenlevingsmodel waarin veel plaats wordt ingeruimd voor de civil society. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen zich graag willen inzetten, maar niet te dwingend, want dat past niet binnen andere wensen en verplichtingen rond werk en recreatie. We zoeken dus naar nieuwe werkwijzen waarin we het saamhorigheidsgevoel dat veel mensen hebben, kunnen koppelen aan de individuele wensen en eisen waarop dat potentieel kan worden benut. Het Oranje Fonds wil een fonds zijn voor iedereen. We kiezen nadrukkelijk niet voor een bepaalde religie of politieke kleur, maar streven juist na dat mensen elkaar ongeacht hun levensovertuiging ontmoeten, leren kennen en respecteren. Kort en goed: Het Oranje Fonds ondersteunt meedoen in en voor de samenleving. [ 6 ]

7 3. De drie pijlers: actief burgerschap, samen in de buurt en diversiteit Van de drie pijlers staat actief burgerschap centraal. Het is dé bron van zorg voor de buurt, voor kwetsbare anderen, voor mensen die (nog) niet mee kunnen doen. Iedereen kan op zijn of haar eigen manier een waardevolle bijdrage leveren. Mensen helpen elkaar en anderen. Het loopt als een rode draad door vrijwel alle toekenningen die het Oranje Fonds doet. Actief burgerschap: meedoen in de samenleving. Actief burgerschap betekent dat mensen zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en dat ze er actief aan deel kunnen nemen. Dat vereist dat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben, maar ook dat zij een sociaal netwerk hebben en bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Achter dit thema gaat een hele wereld schuil. We noemen een paar aspecten waar het Oranje Fonds de komende jaren aan bijdraagt: Onderwijs en opleiding zijn van groot belang voor het slagen in het latere leven. Vroegtijdige schoolverlaters staan dus al op achterstand. Het voorkomen van schooluitval of jongeren weer naar een opleiding helpen, vergroot de kansen van jongeren in achterstandssituaties. Eenzaamheid betekent niet mee (kunnen) doen in de samenleving. Een verborgen, maar groot maatschappelijk probleem. Grote en kleine initiatieven in het hele land zoeken mensen op, nodigen hen uit voor een eettafel in het buurthuis, zorgen voor fietsmaatjes of gaan andere gezellige dingen doen. [ 7 ]

8 Mantelzorg en vrijwilligerswerk: na jaren waarin de overheid voor ons zorgde, zullen we in toenemende mate voor onszelf en voor elkaar moeten zorgen (burenhulp, mantelzorg). De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er op gebouwd. Hoe zorgen we voor voldoende mantelzorg en andere vormen van informele zorg en hoe stimuleren we de bereidheid daartoe? Samen in de buurt. De oude en vanzelfsprekende verbanden en gemeenschappen zijn uit elkaar gevallen, een ontwikkeling die al jarenlang gaande is. De mobiliteit is veel groter geworden. Wonen, werken, school en ontspanning vinden niet meer vanzelfsprekend binnen één leefgebied plaats. De goede buur is dus verhuisd en een verre vriend geworden en onze wereld is geëxpandeerd van dorp en wijk naar global village. Voor die oude structuren hebben we nog niet echt iets in de plaats. Het RMO rapport Niet met de ruggen naar elkaar toe geeft een handreiking om meer sociale cohesie te ontwikkelen op buurtniveau: de verbindingsladder. Vanaf de laagste trede (de toevallige ontmoeting) tot de hoogste trede (samenwerking; wederzijdse hulp) is er op microniveau een ontwikkeling mogelijk, waardoor buurten een positieve en betekenisvolle rol kunnen spelen. Samen in de buurt wil de vanzelfsprekende netwerken van mensen stimuleren, niet alleen de echte buurt, maar ook de virtuele buurt. De jonge moeders ontmoeten elkaar bij het zelf aangelegde speelplaatsje, maar kunnen s avonds ook via internet ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld opvoeding. En het contact met de verre vriend is steeds gemakkelijker geworden; er zijn virtuele gemeenschappen, die het in intensiteit van de contacten moeiteloos kunnen opnemen tegen de fysieke buurt. Diversiteit. Onder diversiteit verstaan wij het erkennen, waarderen en benutten van verschillen tussen mensen. In de samenleving lijkt er vooral aandacht te zijn voor de verschillen en niet voor de overeenkomsten. In de media wordt gefocused op incidenten. Daarbij gaat het vooral om allochtoon versus autochtoon. Maar er zijn meer verschillen dan tussen autochtoon en allochtoon binnen de Nederlandse bevolking: jong en oud, gezond en ziek, zelfstandig en hulpbehoevend, werkend en werkeloos, kansarm en kansrijk. De pijler Diversiteit speelt een bijzondere rol, omdat wij er willen zijn voor alle mensen, juist ook voor die mensen die niet zonder meer mee kunnen doen. Vaak is het krijgen en houden van contact in de eigen groep (soort-/lotgenoten) al heel belangrijk, maar dat moet ook een springplank zijn om contact te komen met mensen die behoren tot andere groepen in de samenleving. [ 8 ]

9 4. Voor wie zijn we er? We zijn er voor individuen en groepen, die zich inzetten voor de samenleving. Maar ook de professionele organisaties die hen daarbij helpen, willen we ondersteunen. Daarbij vinden we samenwerking met anderen van belang. Overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen kunnen ieder belangrijke partners voor ons zijn of worden. Vanzelfsprekend kijken we dan wel goed naar het gezamenlijke doel, naar ieders belang en naar de wijze, waarop we de samenwerking vorm kunnen geven. Voor het Caribische deel van het Koninkrijk is in 2010 een apart meerjarenbeleidsplan vastgesteld dat recht doet aan de lokale omstandigheden. De algemene koers die wij in deze notitie uiteenzetten, geldt echter voor alle delen van het Koninkrijk. [ 9 ]

10 A. Individuen en groepen Het vergroten van sociale participatie, het creëren van goede uitgangsposities hiertoe en het wegnemen van barrières zijn de leidende principes in het (bestedings-)beleid van ons Fonds. We zien deze principes terug in onze programma s, die uiteenlopende doelgroepen hebben, zoals Taalontmoetingen, Man 2.0 en het inmiddels afgeronde programma Actief Ouder. Waar actieve burgers zich inzetten voor de samenleving wil het Oranje Fonds een rol spelen. Bijvoorbeeld: het Oranje Fonds ondersteunt bijzondere projecten voor re-integratie van ex-gedetineerden waarin actieve burgers zich buiten de formele structuur om inzetten voor deze mensen, bijvoorbeeld als maatje. Nog een voorbeeld: buurtbewoners die zich inzetten om elkaar te ontmoeten in een buurthuis, een gezamenlijke groenvoorziening te maken en te onderhouden, kunnen bij het Oranje Fonds terecht voor middelen en advies. Jong en oud: bijzondere aandacht In de komende periode vragen zowel jongeren als ouderen onze bijzondere aandacht. De overheid bezuinigt flink op de ondersteuning van jongeren die moeite hebben om zich een eigen plaats in de samenleving te verwerven en buiten de boot dreigen te vallen. Er zijn ook jongeren die zich vrijwillig in willen zetten om anderen een steuntje in de rug te geven. Voor ouderen geldt deze tweeslag ook. Onze samenleving vergrijst in snel tempo. Onder ouderen komt veel sociaal isolement voor. Tegelijkertijd worden we steeds gezonder oud en willen we dat op een zinvolle manier doen. Dat betekent dat er een groot reservoir is aan potentieel vrijwillige inzet, mits op de juiste manier aangesproken en uitgenodigd. Aan beide groepen willen we extra aandacht geven. B. Professionele organisaties Met professionele organisaties bedoelen we organisaties die formeel zijn vormgegeven (stichting of vereniging) en waar beroepskrachten in dienst zijn. Zij maken vaak gebruik van de inzet van vrijwilligers. Soms zijn vrijwilligers zelfs de voornaamste werkkracht. Deze organisaties maken grote veranderingen door. Financiering door de overheid staat onder druk, de maatschappij kijkt kritisch naar het rendement van deze organisaties en vrijwilligers hebben in toenemende mate een eigen wensenpakket. Het Oranje Fonds kan op een aantal gebieden iets betekenen. We voorzien hierin een verschuiving van het accent van financiële naar meer inhoudelijke en communicatieve ondersteuning. In de beoordeling van aanvragen uit deze groep wordt actief burgerschap het leidende principe. Voor vernieuwende methodieken blijft het Oranje Fonds open staan als deze overtuigend een bijdrage leveren aan onze doelstellingen. Echter, projecten uitsluitend van, voor en door betaalde krachten zullen in principe geen beroep meer kunnen doen op onze financiële ondersteuning. De ondersteuning, die we wel willen geven, vindt in toenemende mate plaats via onze communicatiestrategie en via het bieden van een kennis- en expertiseplatform waarin we versterking en verdere ontwikkeling van de organisaties zelf beogen. Verder biedt de nieuw op te zetten Oranje Fonds Academie deze doelgroep inspirerende bijeenkomsten, trainingen en masterclasses. [ 10 ]

11 C. Samenwerking met bedrijven en overheid Het Oranje Fonds wil een knooppunt zijn waar geld, goederen, kennis en menskracht elkaar vinden. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met vele partners. Zo willen we meer samenwerken met kenniscentra en onderzoeksinstellingen om kennis en inzicht te verwerven, toegankelijk te maken en te verspreiden. Ook overheid en bedrijfsleven kunnen goede samenwerkingspartners zijn. In iedere samenwerking staan de onafhankelijkheid en eigen identiteit van het Oranje Fonds voorop. Met de (gemeentelijke) overheid werken we al stelselmatig samen in de campagnes NL DOET en Burendag. Bovendien hebben we geregeld contact met elkaar over bijvoorbeeld bepaalde programma s of aanvragen. Kennen zij een instelling, gaan ze een project ondersteunen, of juist niet? Die wederzijds informerende relatie is voor beide partijen waardevol en houden we graag in stand. Het Oranje Fonds subsidieert geen overheidsinstellingen en ontvangt in principe ook geen subsidies van de overheid. Soms echter kan subsidie daadwerkelijk iets toevoegen, bijvoorbeeld als uitbreiding van de middelen die wij verstrekken aan programmadeelnemers. Het Oranje Fonds zal per keer bekijken of ondersteuning nodig en wenselijk is. Overmatige bureaucratie in aanvragen of verantwoorden vermijden we. In geen geval zullen subsidies worden benut om het Oranje Fonds zelf te financieren. Zo waken we over onze onafhankelijkheid. Veel bedrijven willen naast een economische ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Het Fonds wordt geregeld benaderd voor heel verschillende manieren van samenwerking. Het stichten van een Fonds op Naam, een eenmalige schenking, een aanbod in natura door menskracht, goederen of diensten ter beschikking te stellen, samenwerking in campagnes: maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt ons kansen, maar vooral ook de organisaties en individuen die we ondersteunen. Kansen op het toegankelijk maken van deskundigheid ten bate van (de deelnemers aan) onze programma s. Kansen om grote groepen mensen op een niettraditionele manier te bereiken. We hebben een open houding naar partijen die ons kunnen helpen onze doelstellingen te realiseren. Daarbij bewaakt het Oranje Fonds de eigen reputatie en positionering, ook met oog op ons beschermpaar, zeker als we actief naar buiten treden samen met een andere partner. Binnen het kader dat het bestuur heeft geschetst, wil het Oranje Fonds de komende periode het bedrijfsleven gericht en actief benaderen. [ 11 ]

12 5. Werkwijze Het Oranje Fonds werkt vanuit twee hoofdbenaderingen: het algemene bestedingsbeleid om initiatieven van onderop te steunen en het programmatisch stimuleren van vernieuwing van bovenaf. Zo hebben we de afgelopen jaren diverse succesvolle formules ontwikkeld waarmee burgers naar actief burgerschap worden geleid. Laagdrempelig en kleinschalig beginnen, helpen, uitdagen en uitnodigen om de eerste stap te zetten. Als Fonds voor iedereen willen we makkelijk te benaderen zijn, met kleinschalige en kortdurende initiatieven die kunnen uitmonden in meer. De komende periode versterken we deze inzet, met als doel om ook andere organisaties te helpen om meer en betere vrijwilligers te vinden. Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen die sociale en andere media bieden. [ 12 ]

13 Het Fonds geeft graag antwoord op vragen die vanuit de samenleving worden gesteld. Dat doen we in grote mate via ons algemene bestedingsbeleid. Het gaat vaak om kleinschalige en kortdurende initiatieven die kunnen uitmonden in meer. Daarmee roepen we ook vervolgvragen op rond de verdere ontwikkeling van actief burgerschap waarop juist vanwege de positie van het Fonds antwoord kan worden gegeven. Naast deze vraaggestuurde aanpak werkt het Fonds ook aanbodgericht, met name om vernieuwing in de sector tot stand te brengen. Daarbij hoort ondersteuning van en samenwerking met de professionals, die hun doelgroepen kennen en hun expertise inzetten om deze te bereiken. Het Oranje Fonds heeft daarvoor een succesvolle formule ontwikkeld in de campagne- en programmalijn. Deze bieden verdieping, en, essentieel: ruimte aan ons en anderen voor innovatie. Deze innovatieve kracht van het Fonds wordt in de sector (h)erkend: deelname aan bijvoorbeeld het Groeiprogramma werkt als een soort keurmerk dat de deelnemende organisaties daadwerkelijk helpt in hun positionering en fondsenwerving. Het Oranje Fonds richt zich dus op zowel individuen (1) als organisaties (2-7) en wel op de volgende zeven manieren: Werkwijze Bestaand Nieuw te ontwikkelen 1 Activeren door uit te nodigen en door te geleiden NL DOET, Burendag, Beste Maatjes Sociale media, virtueel vrijwilligersnetwerk, Oranje Fonds Kerstactie 2 Ondersteunen Taalontmoetingen, Kinderen Maken Muziek Sportprogramma, ouderprogramma 3 Verder toerusten Zomerscholen, Mentoring Kansen Voor Jongeren 4 Competentie- en organisatie ontwikkeling 5 Het bieden van een fysiek en virtueel platform waar betrokkenen van elkaar kunnen leren, kennis en expertise samen komen en worden verspreid 6 Verspreiden van succesvolle methodieken Groeiprogramma II, diverse clinics Onderzoek, lectoraten/leerstoelen, samenwerking met bedrijfsleven en anderen Met name via Groeiprogramma II Groeiprogramma III Virtueel platform, Versterken samenwerking bedrijfsleven en overige partners, Oranje Fonds Academie Groeiprogramma III, virtueel platform 7 Belonen Appeltjes van Oranje, diverse prijzen Het Oranje Fonds vervult de functies van aanjager, ondersteuner, financier, medeontwikkelaar en platform. Financiële toekenningen, het primaire proces van het Fonds, kunnen onderdeel uitmaken uit van alle verschillende werkwijzen. [ 13 ]

14 6. Gevolgen beleidskeuzes Actief burgerschap centraal De keus actief burgerschap centraal te stellen in ons nieuwe beleidsplan betekent het volgende: In het bestedingsbeleid wordt actief burgerschap een belangrijk criterium voor toetsing (uiteraard naast de overige bestaande voorwaarden). Professionele organisaties komen uitsluitend in aanmerking voor ondersteuning als zij een vernieuwende werkwijze aan gaan bieden aan een bepaalde doelgroep. Ook kunnen zij een beroep doen op de platformfunctie van het Oranje Fonds. Voor het accommodatiebeleid geldt dat in de activiteiten die in de verschillende accommodaties worden uitgevoerd sprake moet zijn van vrijwillige inzet. Die vrijwillige inzet is gericht op het bevorderen van sociale cohesie. [ 14 ]

15 Anders in de buurt Verbreding van de definitie van buurt van fysieke buurt naar ook virtuele buurt leidt ertoe dat dat: het Oranje Fonds een virtuele vrijwilligers community gaat ontwikkelen; projecten die een virtuele gemeenschap in het leven roepen ook voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Knooppunt van kennis en ervaring Het letterlijk en figuurlijk verbinden en het delen van kennis, expertise en ervaring vraagt van ons dat wij: hiervoor een virtueel en fysiek platform ontwikkelen waarin we de juiste partners samenbrengen; eigen kennis toegankelijk maken (zie ook evaluatie); wetenschappelijk onderzoek laten doen naar methodiekontwikkeling, grotere projecten en onze eigen programma s; een hierbij passend lectoraten- en leerstoelenbeleid ontwikkelen waarin het ontsluiten van relevante wetenschappelijke kennis en het verspreiden van resultaten centraal staat. Het Oranje Fonds positioneert zichzelf hiermee niet als instituut waar kennis ontwikkeld wordt, maar als platform waar het uitgevonden wiel te vinden is, en als knooppunt van kennis en contacten die ons en onze doelgroepen meerwaarde bieden. Fondsenwerving Reeds in 2009 besloten we om onze geldstromen te diversifiëren. Dit had meerdere doelstellingen. Het verhuizen van de BankGiro Loterij naar de Nationale Postcode Loterij betekende dat een breed draagvlak onder de bevolking óók tot uiting gebracht moet worden door eigen fondsenwerving. Daarnaast gelden het belang van risicospreiding en uiteraard de wens én vooral de behoefte en noodzaak om meer geld voor sociale initiatieven te genereren. Deze laatste twee doelstellingen zijn vanwege alle ambities in dit meerjarenbeleidsplan en het veranderde maatschappelijke klimaat urgenter dan voorheen. In de komende jaren willen we dan ook meer dan in de afgelopen drie jaar aandacht besteden aan fondsenwerving. Dit betekent dat we hier meer geld in willen investeren, uiteraard zonder daarbij de CBF-norm te overschrijden. We zullen onze wervingsacties laten aansluiten bij reeds succesvolle campagne zoals De Beste Maatjes, NL DOET en uiteraard ons jubileumjaar om zo van de natuurlijke momenten gebruik te maken. Ook denken we aan een nieuw te ontwikkelen Kerstactie. We hebben gemerkt dat onze bescheiden wervingsacties, gecombineerd met de genoemde campagnes, een gestage groei in individuele Vrienden bracht. We merkten ook dat de stijgende zichtbaarheid en naamsbekendheid een toename bracht in legaten en losse giften (vaak de opbrengst van speciale acties als een jubileum, collecte of feest). We verwachten dat door een relatief bescheiden toename in fondsenwervingsacties en [ 15 ]

16 een consistenter communicatiepatroon het rendement behoorlijk zal toenemen. We verwachten dat we van Vrienden (oktober 2011) zullen groeien naar minstens in Ook streven we naar 10 nieuwe Fondsen op Naam in de komende periode. De aanlooptijd hiervan is lang, gemiddeld drie jaar. De start van specifieke acties hiervoor zal vooral in de beleidsperiode ná 2015 vruchten opleveren Communicatie het Oranje Fonds brengt ons bij elkaar. We dragen daarbij uit dat wij er zijn voor alle mensen die meedoen in en voor de samenleving. En dat vertaalt zich in verschillende manieren om initiatief van mensen zelf te steunen. Dit beeld is helder en uniek; er is geen andere landelijke organisatie die dit domein claimt. Het Oranje Fonds wordt een broedplaats van particulier initiatief. Via online middelen en massamediale campagnes wordt het Oranje Fonds een plaats waar alles samenkomt, en, al dan niet inhoudelijk of organisatorisch verrijkt, verder gaat. Maar: dan moet men ons wel kennen. Om iedereen uit te nodigen mee te doen is een grotere bekendheid nodig, vooral voor wat betreft de inhoud van ons werk. In 2011 startten we de samenwerking met een reclamebureau om al onze campagnes van een duidelijker signatuur te voorzien. We verwachten dat dit bijdraagt aan de positionering van het Oranje Fonds. In oktober 2011 blijkt uit een peiling van Synovate dat 79% van alle mensen ons kent; een derde daarvan weet (ongeveer) wat we doen. Dat is onvoldoende. Vandaar dat we in de komende jaren een bescheiden corporate communicatiecampagne willen voeren, online en offline. Samen met de reeds bestaande campagnes willen we zo bereiken dat in % van alle mensen (van jaar) ons kent en dat 60% daarvan (ongeveer) weet wat we doen en waar we voor staan. Deze bekendheid is enerzijds essentieel voor het ontvangen van goede aanvragen waar we als Fonds financieel aan bij kunnen dragen en anderzijds voorwaardelijk voor een succesvolle fondsenwerving en samenwerking met (bedrijfs)partners. [ 16 ]

17 7. Evaluatie Evaluatie neemt een steeds belangrijkere plaats in, zowel kwantitatief als ook kwalitatief. Niet alleen om zelf te weten hoe we het doen, maar ook om succesvolle aanpakken (en die dat juist niet waren) te kunnen identificeren en verder te kunnen (helpen) verspreiden. Uitgangspunt hierbij is het besef dat juist in de sociale sector lang niet alles gemeten kan worden. Maar we willen wel weten of wij onze doelstellingen realiseren en ook monitoren of door ons ondersteunde organisaties hun eigen doelstellingen hebben gerealiseerd. De afgelopen periode is een belangrijke stap gezet en zijn alle nieuw opgezette programma s en campagnes voorzien van evaluatieonderzoek. De projecten waaraan het Oranje Fonds een bijdrage levert van meer dan zijn verplicht een evaluatieformulier in te vullen. We zijn nu toe aan de vol [ 17 ]

18 Het laatste weekend van september Het Oranje Fonds start met een speciaal organiseert het Oranje Fonds voor de 3e thema: Samen Sporten. We nodigen keer een Landelijk Open Huis voor álle organisaties uit een beroep te doen op sociale organisaties in Nederland. Heeft het gelijknamige budget. Projecten die u (de beschikking over) een eigen locatie? sport inzetten om (nieuwe) groepen En bent u op zoek naar nieuwe deelnemers, bezoekers of vrijwilligers? Doe dan gen, komen in aanmerking voor een mensen met elkaar in contact te bren- mee en laat mensen uit de buurt kennis financiële bijdrage. De gedocumenteerde plannen moeten 15 oktober in maken met uw activiteiten. Het Oranje Fonds zorgt voor landelijke publiciteit en ons bezit zijn. gratis promotiemateriaal voor deelnemende organisaties. Kijk voor meer informatie op www. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden op oranjefonds.nl/ontmoetingsweekend. Aanmelden vóór 13 augustus. gende stap: het analyseren en benutten van de resultaten van deze evaluaties, zowel intern als extern. Bestuurlijk wordt dit belangrijke onderwerp ingebed door voor deze nieuwe periode een bestuurscommissie in het leven te roepen die het beleid bij evaluaties mede vormgeeft en volgt. Intern zal een afdelingsoverstijgende evaluatiewerkgroep het beleid uitvoeren. Daarbij onderscheiden we drie verschillende doelstellingen: 1 Ten eerste is evaluatie bedoeld om zelf te leren. Het Oranje Fonds wil een lerende organisatie zijn en evaluatie inzetten om de eigen organisatie te versterken en te verbeteren. Dat betekent dat wij structureel onze eigen processen, bijeenkomsten etc. evalueren. Verder zetten we in op meer leren van elkaar bijvoorbeeld door uitwisseling tussen de verschillende programma s. 2 Ten tweede willen we de resultaten van de evaluatie van programma s, campagnes en projecten ter beschikking stellen aan onze doelgroepen (kennis en ervaring delen); gericht op successen (wat werkt), maar ook op mislukkingen (wat werkt niet). Daarmee willen we onze doelgroepen laten profiteren van methodieken die succesvol zijn en hen behoeden voor valkuilen. 3 Ten derde is evaluatie bedoeld om in kaart te brengen of vooraf bepaalde doelstellingen zijn gerealiseerd (resultaatmeting). In eerste instantie vooral in kwantitatief opzicht. Daarvoor is nodig dat wij meetbare kwantitatieve doelstellingen opnemen in al onze eigen activiteiten en deelnemers en aanvragers hierop consequent bevragen. Om uiteindelijk de resultaten structureel te analyseren. [WT]adv VNG Combi.indd 1 7/12/0 [ 18 ]

19 8. Organisatie In 2005 zijn voor het Oranje Fonds uitgangspunten voor de organisatie vastgelegd in de notitie De organisatie van het Oranje Fonds in Deze gelden onverminderd: eenheid van beleid betrokkenheid van alle medewerkers efficiënte werkprocessen Onze kernwaarden: good governance, transparantie en excellentie blijven de speerpunten waarop we onszelf blijven toetsen. Deze komen tot uiting in al onze werkprocessen die wij blijven evalueren en verbeteren. Onze organisatie moet zo efficiënt mogelijk ingericht zijn, zowel qua bemensing als ook in onze werkprocessen. Personeelsbeleid De medewerkers zijn van groot belang voor onze organisatie. We streven naar een open houding, vakmanschap, enthousiasme en betrokkenheid. Die houding willen we verder ontwikkelen. In 2010 en 2011 zijn de competenties voor alle functiegroepen vastgesteld. De komende periode wil het Oranje Fonds daarom in het personeelsbeleid zich richten op de invulling van een lerende organisatie, met structurele aandacht voor collectieve en individuele ontwikkeling. Die aandacht is ook nodig met het oog op het kennisplatform dat het Oranje Fonds de komende jaren wil opzetten. In 2012 zullen we de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar dus borgen en verdere ontwikkeling stimuleren en vorm geven in een vernieuwd HR-beleid. Kwaliteit is ook hier het uitgangspunt. Binnen dat criterium gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar iemand die iets toevoegt aan de diversiteit van onze medewerkers. Kwaliteit betekent ook dat we onze medewerkers in willen zetten op het [ 19 ]

20 juiste niveau, waarbij we zo efficiënt als mogelijk blijven werken. Dat betekent dat wij relatief eenvoudig werk dat vaak gepaard gaat met piekbelasting waar mogelijk zullen uitbesteden. We moedigen eigen vrijwillige inzet aan door elke medewerker in staat te stellen om een week per jaar vrijwilligerswerk te verrichten onder werktijd. Vanzelfsprekend doen wij allemaal mee aan NL DOET. En geven we intern aandacht aan onze eigen sociale cohesie door op gezette tijden samen te denken, te dromen en te doen. [ 20 ]

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Foto: RVD Jaarverslag 2013 Foto: RVD Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm paar van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie