Gemeenteraad Oude IJsselstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenteraad Oude IJsselstreek"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Oude IJsselstreek 16 juni 2005 Roel Freeke

2 Programma I Inleiding II De programmabegroting en de verordening 212 III Aansturen accountant en verordening 213 IV De rekenkamer(functie) en verordening 213a

3 a Dualisering: Waar gaat het ook al weer om? Scheiding van bevoegdheden college en gemeenteraad Monisme = raad en college zijn samen bestuur Sturing in principe op input Gemeentebestuur Raad College Ambtelijk Apparaat / Gemeentelijke Organisatie Realisatie

4 a Dualisering: Waar gaat het ook al weer om? Scheiding van bevoegdheden college en gemeenteraad Dualisme = raad heeft drie taken Sturing in principe op outcome (realisatie) 1. Volksvertegenwoordigen 2. Kaders stellen Gemeente / Bevolking Raad College (bestuur) Ambtelijk Apparaat / Gemeentelijke organisatie Realisatie 3. Controleren

5 I Inleiding a Dualisering: Waar gaat het ook al weer om? b De Programmabegroting c De Middelenverordening (ex. Art. 212) d De Controleverordening (ex. Art. 213) De drie verordeningen e f Verordening controle doelmatigheid en doeltreffendheid college (ex. Art. 213a) De Rekenkamer(functie)

6 a Wat voor rekenkamers zijn er? De samenhang Intern (college) Extern (raad) Rechtmatigheid Verordening 212 (en deel 213) Verordening 213 Doelmatigheid / Doeltreffendheid Verordening 213a Rekenkamer (functie)

7 a Wat voor rekenkamers zijn er? De samenhang 213 en rekenkamer Rekenkamer Accountant Raad Controle College (bestuur) 212 & 213a en de balans

8 Programma I Inleiding II De programmabegroting en de verordening 212 III Aansturen accountant en verordening 213 IV De rekenkamer(functie) en verordening 213a

9 De Programmabegroting Dualisering betekent dat De raad meer gaat sturen op beoogde maatschappelijke effecten Welke toestand in de samenleving streeft de raad na? Sturen op outcome (effect) en output (prestaties) De raad meer op afstand staat van de beleidsuitvoering

10 De Programmabegroting Raad bepaalt per programma: Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? Het verschil? Monistisch verkeer: Raad stelt beschikbaar voor de aanleg van 2 rotondes Duaal verkeer: Raad stelt beschikbaar voor de verbetering van de doorstroming Sturen op effecten!!!

11 De Programmabegroting Raad bepaalt per programma: Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? College geeft per programma aan: Wat gaan we daarvoor doen? (beheersen van de uitvoering) Vertaling van programma s in producten Programmabegroting Productenraming

12 De Programmabegroting Raad bepaalt per programma: Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? College geeft per programma aan: Wat gaan we daarvoor doen? (beheersen van de uitvoering) College legt verantwoording af over de uitvoering: Wat hebben we gedaan (bereikt)?

13 De Programmabegroting Raad bepaalt per programma: Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? College geeft per programma aan: Wat gaan we daarvoor doen? (beheersen van de uitvoering) College legt verantwoording af over de uitvoering: Wat hebben we gedaan (bereikt)? De Raad controleert: - Hebben we bereikt wat we wilden en kost het niet meer dan het mocht kosten?

14 van wie is de begroting? Voor alle taken en activiteiten brengt de raad de bedragen op de begroting alsmede de middelen,die zij daarvoor beschikbaar stelt De begroting is dus van de raad

15 Relatie met meerjarennota s? Visie Kansen/bedreigingen Prioriteiten l.t. fin. kader Raadsprogramma / collegeprogramma Meerjarennota s per beleidsveld Tussentijdse maatsch. ontwikkelingen Jaarlijkse programmabegroting Plannen / concretiseren Actualiseren Integraal afwegen!

16 Eisen aan de begroting Overeenstemming met regelgeving Verordening 212: Wat staat daar in? Doelen in termen van gewenste effecten Doelen volledig en consistent Doelen SMART SMART = Specific Measurable De kwaliteit van de begroting kun je meten Assignable Realistic Time- related G.T Doran, 1981

17 Noodzakelijke onderdelen per programma 1. Algemene doelstelling per programma 2. Hoofddoelstellingen / deelprogramma s 3. Subdoelstellingen 4. Prestatiedoelstellingen 5. Financiën De kwaliteit van de programma s

18 De kwaliteit van de programma s Noodzakelijke onderdelen per programma 1. Algemene doelstelling per programma 2. Hoofddoelstellingen / deelprogramma s 3. Subdoelstellingen 4. Prestatiedoelstellingen 5. Financiën Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?

19 De kwaliteit van de programma s Criteria per onderdeel wat willen we bereiken? 1. Algemene doelstelling per programma Nut Geeft visie / missie weer per programma Helpt de politieke discussie Biedt transparantie naar buiten Criteria a. Beoogd maatschappelijke effect (toestand in de samenleving) is geformuleerd b. Volledig afdekken van het programma c. Volledigheid t.o.v. collegeprogramma

20 Criteria per onderdeel De kwaliteit van de programma s wat willen we bereiken? 2. Hoofddoelstellingen / deelprogramma s Nut Geeft visie weer per deelprogramma / thema Helpt de breedte van het beleid te ondervangen Criteria a. Beoogd maatschappelijk effect is geformuleerd b. Consistent met de algemene doelstelling c. Volledig afdekken van de algemene doelstelling (1.) Bijv. Sport, recreatie en cultuur

21 De kwaliteit van de programma s Criteria per onderdeel wat willen we bereiken? 3. Subdoelstellingen Nut Vertaling van hoofddoelstellingen in subdoelen Helpt de vertaalslag van abstract naar concreet Formuleert outcome Criteria a. Beoogd maatschappelijk effect geformuleerd b. Consistent met de hoofddoelstellingen c. Volledig afdekken van de hoofddoelstellingen d. Doelen zijn specifiek, meetbaar, realistisch (onderbouwd) en tijdgebonden geformuleerd Effect-indicatoren Geen intenties of activiteiten!

22 Criteria per onderdeel De kwaliteit van de programma s prestatie-indicatoren wat gaan we daarvoor doen? 4. Prestatiedoelstellingen Nut Vertaling van subdoelen in concrete activiteiten / maatregelen Formuleert output Criteria a. Consistent met de subdoelstellingen b. Volledig afdekken van de subdoelstellingen c. Doelen zijn specifiek, meetbaar, realistisch (onderbouwd) en tijdgebonden geformuleerd Beleidstheorieën Geen intenties!

23 De kwaliteit van de programma s Criteria per onderdeel efficiency-indicatoren? 5. Financiën wat mag het kosten? Nut Weergeven van kosten per programma (= financieel kader voor de raad!) Criteria a. Inzicht in kosten per doel? b. Bij voorkeur op niveau van subdoelstellingen c. Autorisatieniveau van de raad

24 c De Middelenverordening (ex. Art. 212) Inrichting: Getroffen organisatorische maatregelen welke een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk maken

25 STOP Wat is nu rechtmatig, doelmatig en doeltreffend? Voorbeeld: De gemeente geeft euro uit ter verbetering van de veiligheid bij het sportpark en plaatst daarvoor extra straatverlichting. Doeltreffendheidonderzoek: Verbetert de veiligheid door de plaatsing van verlichting? Doelmatigheidsonderzoek: Is de plaatsing kostenefficiënt gebeurd? En is de verlichting, gegeven de kwaliteit ervan, met een minimale inzet van middelen en dus zo goedkoop mogelijk geplaatst? Rechtmatigheidonderzoek: Zijn de kosten ten laste gekomen van het juiste budget? Is het geaccordeerd door bevoegde personen? Heeft de raad deze middelen beschikbaar gesteld voor verbetering van de veiligheid?

26 c De Middelenverordening (ex. Art. 212) Inrichting: Getroffen organisatorische maatregelen welke een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk maken 2. Kaders stellen Raad College (bestuur) Inrichting Ambtelijk Apparaat / Gemeentelijke organisatie Realisatie 3. Controleren

27 Programma I Inleiding II De programmabegroting en de verordening 212 III Aansturen accountant en verordening 213 IV De rekenkamer(functie) en verordening 213a

28 I Kaders stellen en controleren: de instrumenten d De Controleverordening (ex. Art. 213) Aansturing van de accountant Raad is opdrachtgever! Rechtmatigheid ook in verklaring 2. Kaders stellen Raad College (bestuur) Ambtelijk Apparaat / Gemeentelijke organisatie Realisatie 3. Controleren

29 Controle van de jaarrekening door de accountant (art 213) a) Controle op: getrouwheid (verantwoording/beeld) rechtmatigheid (verantwoording en het beheer) inrichting en kwaliteit AO/IC b) Producten: verklaring (accountantsoordeel) rapport (verslag van bevindingen) overige door de raad bepaalt NB: Accountant heeft geen rol t.a.v. jaarverslag! (tenzij de raad dit zelf nader invult)

30 B E S T U R E N D E A C T I V I T E I T E N C O L L E G E Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening Onderwijs & kinderopvang Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Volksgezondheid & milieu Veiligheid Verkeer & vervoer Cultuur sport & recreatie Economische structuur administreren, registreren, controleren, betalen, geautomatiseerde systemen database database grootboek Getrouwheid Geeft de verantwoording een getrouw beeld van de werkelijkheid getrouwheid rechtmatigheid Rechtmatigheid Zijn de posten in de verantwoording terecht i.c. conform de geldende regels en wetten opgenomen

31 Wat voor opdrachtgever wilt u zijn? accountant accountant raad modelverordening (213) college raad raad accountant

32 Remedie: Stel zelf de criteria op waarvan u vindt dat de opdracht aan de accountant moet voldoen om voor u van waarde te zijn Bepaal hiervoor als raad een programma van eisen in aansluiting op de inrichting van verordening 213 Doe dat aan de hand van een discussie over de basiswaarden 4 Basiswaarden: Objectiviteit Zekerheid Betrokkenheid Ambitieniveau

33 1 Objectiviteit Waar hebben we het dan over? I. Onafhankelijkheid II. Deskundigheid Heeft te maken met: Overige werkzaamheden accountant binnen de gemeente en opdrachtverlening Al of niet vertrouwensfunctie voor management en College Betrokkenheid Integriteit

34 2 Zekerheid Waar hebben we het dan over? Tolerantie (%) jaarrekeningtolerantie tolerantie per onderdeel Objecten (afbakening en aanpak) waarover het oordeel wordt gegeven Kwalitatieve aspecten wat wel en wat niet weging

35 3 Betrokkenheid Waar hebben we het dan over? I. Relatie raad accountant Invulling en organisatie Rapportagelijnen II. Relatie college/ambt. apparaat accountant III. Begrip raad over betekenis acc. controle IV. Aanvullende opdrachten V. Historie

36 4 Ambitieniveau Waar hebben we het dan over? Breedte en diepte van de toegevoegde waarde van de accountant Wijze waarop de relatie tussen accountant en raad gestalte dient te krijgen Hoe gaat de raad om met rapportages, verslagen en bevindingen van de accountant

37 Programma I Inleiding II De programmabegroting en de verordening 212 III Aansturen accountant en verordening 213 IV De rekenkamer(functie) en verordening 213a

38 e Verordening controle doelmatigheid en doeltreffendheid college (ex. Art. 213a) Onderzoek in opdracht van college Raad denkt mee over onderzoeksplan Raad geeft in verordening frequentie, spreiding en wijze van rapportage aan

39 De Rekenkamer(functie): Wat is de bedoeling? Wat mag? En wat kan? a b c Wat voor rekenkamers zijn er? Voorbeelden van onderzoek Mogelijkheden in de wetgeving

40 a Wat voor rekenkamers zijn er? Rekenkamer Rotterdam Eenhoofdige onafhankelijke rekenkamer Ingesteld door de raad in 1997 Directeur aangesteld in 1998 én opnieuw in 2004 door de raad voor zes jaar Budget fte

41 a Wat voor rekenkamers zijn er? Rekenkamer Utrecht Commissie bestaande uit vijf externe leden, waarvan 3 vaste leden en 2 plaatsvervangende leden Commissie bepaalt eigen agenda Budget fte (ambtelijk secretaris + plaatsvervanger + onderzoeker + secretariaat) Ontwikkelmodel: van 97 tot 00 alleen raadsleden, van 00 tot 04 gemengd model, van 2005 volledig externe rekenkamer

42 a Wat voor rekenkamers zijn er? Wat kan natuurlijk ook Volledig externe commissie (Leiderdorp, Leerdam) Commissie bestaande uit raadsleden met een externe voorzitter (Zwijndrecht, Apeldoorn, Nijmegen) Commissie bestaande uit externen met een raadslid als voorzitter ( ) Commissie bestaande uit alleen maar raadsleden (Hoogeveen, Capelle aan den IJssel) Gemeenschappelijke rekenkamer (via wettelijk model geen ervaringen, wel veel andere vormen van samenwerking)

43 a b c Wat voor rekenkamers zijn er? Voorbeelden van onderzoek Mogelijkheden in de wetgeving

44 ac Mogelijkheden Wat voor rekenkamers in de wetgeving zijn er? Drie mogelijkheden 1. Rekenkamer 2. Rekenkamerfunctie 3. Gemeenschappelijke rekenkamer

45 ac Mogelijkheden Wat voor rekenkamers in de wetgeving zijn er? Rekenkamer In de wet staan de taken en bevoegdheden Onafhankelijkheid bij wet; onafhankelijke leiding, vrije onderwerpskeuze, onbeperkte toegang tot informatie, rapportagevrijheid etc. Benoeming van de leiding door de raad (zes jaar) Raad stelt budget vast Eigen medewerkers

46 ac Mogelijkheden Wat voor rekenkamers in de wetgeving zijn er? Rekenkamerfunctie Inrichting te regelen in een verordening, dus veel keuzemogelijkheden voor de raad Participatie door raadsleden is mogelijk

47 ac Mogelijkheden Wat voor rekenkamers in de wetgeving zijn er? Gemeenschappelijke rekenkamer Door Wet gemeenschappelijke regelingen is de rekenkamer ook voor meerdere gemeenten in te stellen Rekenkamerfunctie niet mogelijk! Wel variabele vormen van samenwerking

48 ac Mogelijkheden Wat voor rekenkamers in de wetgeving zijn er? Vormen van samenwerking: 1. Incidenteel: een gezamenlijk onderzoek 2. Facilitair: gezamenlijk gebruik maken ambtelijke ondersteuning / onderzoekers 3. Gezamenlijke invulling van rekenkamerfunctie Zelfde leden benoemen in verschillende gemeenten 4. Gezamenlijke rekenkamer

49 Uitgangspunt Het is een instrument van de raad Dus: Wat wil de raad? Vele mogelijkheden

50 Remedie: Benut de wettelijke ruimte voor een rekenkamer(functie) op maat Bepaal hiervoor als raad het profiel voor de eigen rekenkamer Doe dat met een discussie over de basiswaarden van dit profiel Vier basiswaarden: Positionering Onafhankelijkheid Doelstelling Belang / ambitieniveau

51 Positionering Onafhankelijkheid Doelstelling Belang / ambitieniveau Hoe gaan we dat doen? Per basiswaarde twee of drie stellingen Stemmen Discussie en verdere toelichting Let op! Overal waar rekenkamer staat wordt zowel rekenkamer als rekenkamer(functie) bedoeld

52 1 Positionering Waar hebben we het dan over? I. Relatie burgers Zichtbaar en benaderbaar? Zelfstandige voorlichting en communicatie? II. Relatie met de raad Rol van de raad bij agendering Wijze van rapportage Contacten met de raad? III. Relatie college / ambtenaren Rol in lopende onderzoeken?

53 1 Positionering Raad?? College Bewoners en belangengroepen Rekenkamer (functie)?? Ambtelijk apparaat

54 2 Onafhankelijkheid Waar hebben we het dan over? I. Houding / attitude Kritische geest / onafhankelijke oordeelsvorming II. Formele onafhankelijkheid Vrije rapportage Vrij in onderzoeksagenda Geen dubbelfuncties (bijv. raadsleden) III. Praktisch Aangaan van overeenkomsten Ambt. ondersteuning / relatie griffie Eigen budget

55 2 Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid + Nodig voor oordeelsvorming + Toegevoegde waarde ten opzichte van andere instrumenten Risico niet te weten wat er speelt Risico geen draagvlag voor onderzoeksresultaten -> risico voor succesvolle implementatie Betrokkenheid + Feeling nodig om tot juiste inschatting situatie te komen + Voordeel dat men weet wat er leeft + Zorgt voor draagvlak onderzoeksresultaten -> goede kans implementatie Risico van belangenverstrengeling Beeldvorming lastig

56 2 Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid Betrokkenheid O n a f h a n k e li j k h e i d Rekenkamer Rekenkamer(functie) met alleen externe leden Rekenkamer(functie) met raadsleden en externe leden Betrokkenheid Rekenkamer(functie) met alleen raadsleden

57 3 Doelstelling Waar hebben we het dan over? I. Aanleiding van onderzoek Willekeurig? Incidenten / structurele processen Criteria voor een onderwerp? II. Soort onderzoek: effectiviteit en efficiëntie III. Controle jaarrekening?

58 4 Ambitieniveau Waar hebben we het dan over? I. Eigen mensen of extern II. Aantal onderzoeken per jaar III. Omvang van de onderzoeken IV. Benodigde budget

59 V Samenwerking Uitgangspunt: Starten bij inventariseren wensen Raad, voordat gekozen wordt voor een bepaald model. Heeft gevolgen voor samenwerking: Vorm en mogelijkheid van samenwerking af laten hangen van de mate waarin de wensen van de raad het beste te realiseren zijn. Doe dat door een discussie te voeren over 4 basiswaarden: Positionering Onafhankelijkheid Doelstelling Belang / ambitieniveau

60 V 1 Samenwerking Positionering Raad College Neutraal Rekenkamer (functie) Bewoners en belangengroepen Ambtelijk apparaat

61 V 1 Samenwerking Positionering Raad Nadruk transparantie Rekenkamer (functie) Bewoners en belangengroepen College Ambtelijk apparaat

62 V 1 Samenwerking Positionering Raad Rekenkamer (functie) College Nadruk Instrument raad Bewoners en belangengroepen Ambtelijk apparaat

63 V 1 Samenwerking Positionering Hoe neutraler de beoogde positie van de rekenkamer, des te kansrijker de samenwerking met anderen Oneens Overwegend Overwegend Eens oneens eens

64 V 2 Onafhankelijkheid Samenwerking Onafhankelijkheid Betrokkenheid O n a f h a n k e li j k h e i d Gemeenschappelijke rekenkamer??? Rekenkamer(functie) met alleen raadsleden en externe leden Betrokkenheid Rekenkamer(functie) met alleen raadsleden

65 V 2 Samenwerking Onafhankelijkheid O n a f h a n k e li j k h e i d Gezamenlijke Rekenkamer Rekenkamer Gemeente B Gemeente A Betrokkenheid

66 V 2 Samenwerking Onafhankelijkheid O n a f h a n k e li j k h e i d Rekenkamer Gemeente A Samenwerking erg lastig Betrokkenheid Rekenkamer(functie) met alleen raadsleden Gemeente B

67 V 2 Samenwerking Onafhankelijkheid O n a f h a n k e li j k h e i d Rekenkamer Samenwerking maatwerk Gemeente B Betrokkenheid Gemeente A Rekenkamer(functie) met alleen raadsleden

68 V Samenwerking 3 Doelstelling LEREN DOEL? AFREKENEN

69 V 4 Samenwerking Belang / ambitieniveau Wat is de relatie tussen het belang / ambitieniveau en de mogelijkheden tot samenwerking?

70 V 1 2 Samenwerking Discussie over basiswaarden Op basis daarvan: profielschets opstellen Mogelijkheden samenwerking in beeld brengen 3 4 Reflectie in de fracties Vaststellen profiel in een tweede sessie Samenwerking concretiseren 5 6 Opstellen integraal voorstel (incl. verordening en plan van aanpak) Besluitvorming in de raad

71 V Samenwerking Incidenteel Facilitair Gezamenlijke invulling Gemeenschappelijke rekenkamer

Gemeenteraad 16 april 2014

Gemeenteraad 16 april 2014 Gemeenteraad 16 april 2014 Inkomsten (primaire begroting 2014) (bedragen x 1 miljoen) Algemene uitkering 119 Inkomensoverdrachten van het Rijk 74 Belastingen en heffingen 53 Overige goederen en diensten

Nadere informatie

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Bedrijfsvoering alleen voor het college? De bedrijfsvoering is weliswaar primair een taak van het college, maar de

Nadere informatie

BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE OLDENZAAL 2005 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2005, nr.

BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE OLDENZAAL 2005 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2005, nr. BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE OLDENZAAL 2005 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2005, nr. 380) Een Rekenkamercommissie in Oldenzaal: wensen en eisen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008

Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008 Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008 -Doelmatigheid en doeltreffendheid- Boxmeer, 9 juli 2009 tbo . Inhoudsopgave Periodiek onderzoek 2008 1. Inleiding...3 2. Uitgangspunten...4 2.1. Inleiding...4

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016

- Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 - Juridische borging privacy (begonnen in 2016) - Externe inhuur (begonnen in 2016) - Sociaal domein (nog in te vullen) - Inkomsten : Gemeenten Reserve 2016 51.000,00 PM Totaal 51.000,00 - Uitgaven : Onderzoeken

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007

Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 Onderzoeksplan 2008 Buitenpost, oktober 2007 1. Inleiding In dit plan presenteren wij onze voornemens voor 2008. In het lopende jaar hopen wij tot een afronding te komen van de onderzoeken naar het re-integratiebeleid

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Hoe werkt een gemeente?

Hoe werkt een gemeente? Een korte uitleg 2 3 Wat doet een gemeente? De gemeente heeft veel verschillende taken, maar ze doet niet alles zelf. Neem het ophalen van huisvuil of het aanleggen van straten. De gemeente moet er voor

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken

5 Hoofdstuk 4: Onderwerpselectie en onderzoeken 5 Artikel 14: Werkwijze bij onderwerpselectie en onderzoeken Reglement van Orde (RvO) van de Rekenkamercommissie gemeente Roermond (RKC). Inhoudsopgave Blz. Omschrijving 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 2 Missie en doelen 2 Ambitieniveau 2 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Collegeprioriteiten: meetbare doelen? Prestatiemeting in de gemeentelijke (Rotterdamse) praktijk

Collegeprioriteiten: meetbare doelen? Prestatiemeting in de gemeentelijke (Rotterdamse) praktijk Collegeprioriteiten: meetbare doelen? Prestatiemeting in de gemeentelijke (Rotterdamse) praktijk Werkbezoek raadsleden gemeente Delft, 16 april 2009 Drs. H.A. (Manus) Twisk Bestuursdienst/Hoofd Begrotingszaken

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011

Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Jaarplan 2011 Rekenkamercommissie Teylingen Vastgesteld in haar vergadering van 14 december 2010 Rekenkamercommissie Teylingen Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT 0252-783591 Contactpersoon:

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN VENLO

GEMEENTEBLAD VAN VENLO Postbus 3434, 5902 RK Venlo GEMEENTEBLAD VAN VENLO -2.07.72 Verordening op de gemeentelijke rekenkamerfunctie Vastgesteld bij besluit d.d. 26 april 2006 van de Raad Afgekondigd d.d. 10 mei 2006 In werking

Nadere informatie

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis

Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 27 oktober 2003. Agendapunt : 11. Voorstel : Vaststelling van: a. de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis (artikel 212 Gemeentewet); b. de Controleverordening gemeente Sint

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : -

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : - Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 2355849 Behandelend ambtenaar : N. Sluiter Directie/bureau : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad,

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad, Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Onderwerp: verordening rekenkamerfunctie

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR

Onderzoeksplan 2016 REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR REKENKAMERCOMMISSIE ALKMAAR Inhoud 1. Inleiding...2 2. Missie...2 3. Onderzoeksthema s...2 4. en een doorkijk naar 2017...3 a. Quick scan gemeentelijke sturing op de binnenstedelijke economie...3 b. Effecten

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/406

Raadsvoorstel 2003/406 Raadsvoorstel 2003/406 Onderwerp Vaststellen verordeningen inzake financiële functie gemeente Commissie Algemene Bestuurszaken Datum 10 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting In de

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13

JAARVERSLAG. gemeente veendam. voorkant_jaarverslag.indd :49:13 JAARVERSLAG 2005 gemeente veendam voorkant_jaarverslag.indd 1 31-03-2006 10:49:13 JAARVERSLAG 2005 De Ommelander Rekenkamer: De Ommelander rekenkamercommissie vormt via een personele unie de rekenkamercommissie(s)

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014

Grip op Decentralisaties. Neerijnen 28 oktober 2014 Grip op Decentralisaties Neerijnen 28 oktober 2014 Even voorstellen Mirjam Kersbergen Programma manager Sociaal Domein adviseur, gespreksleider bij OTD / VNG Oud raadslid Leidschendam-Voorburg Decentralisaties

Nadere informatie

Uitwerking begrotingsplanning Stappen Kadernota:

Uitwerking begrotingsplanning Stappen Kadernota: Uitwerking begrotingsplanning 2008 Stappen Kadernota: 1. Opstellen discussiestuk kaders ter bespreking Politieke Avond 19 april. Hiervoor moet per programma de beoogd maatschappelijke effecten worden ingevuld

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

De organisatie van de gemeente

De organisatie van de gemeente De organisatie van de gemeente Guido Bessems Directeur afdeling Interne Dienstverlening Inleiding 1. Algemeen 2. Specifiek Afdeling Interne Dienstverlening Algemeen Organigram Gemeente Gulpen-Wittem Burgemeester

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

De aftrap. Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009

De aftrap. Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009 De aftrap Kaderbrief en gemeentebegroting 3 maart 2009 Programma 1) Opening: aanleiding en doel van de bijeenkomst 2) Toelichting op de rekenkamerbrief door de RKT 3) Planning & controlcyclus 4) Kaderstelling

Nadere informatie

De gemeentewet bepaalt in artikel 212 dat iedere gemeente een Financiële Verordening dient te hebben.

De gemeentewet bepaalt in artikel 212 dat iedere gemeente een Financiële Verordening dient te hebben. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Financiële verordening 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De financiële verordening 2017 vast te stellen. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet)

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) De raad van de gemeente Heusden besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen:

Nadere informatie

: xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005

: xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005 RAADSVOORSTEL Nr : xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005 Aan de raad, Inleiding Op 29 juni 2005 is onder begeleiding van De Lokale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Actualiseren verordeningen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet Status Besluitvormend Voorstel 1. de Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 vast te stellen en die van 2004 in te trekken;

Nadere informatie

Methode. Begroting en Verantwoording

Methode. Begroting en Verantwoording Methode Begroting en Verantwoording Pieter Duisenberg VVD Tweede Kamerfractie Rotterdam, 24 januari 2017 Controlerende taak Vervullen wij deze rol voldoende? De werkwijze Opzet: Twee raadsleden, één van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2008 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Deventer. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest In overeenstemming met artikel 3.1 van de Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Soest 2007 heeft de rekenkamercommissie Soest ten behoeve van vergaderingen

Nadere informatie

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Rekenkamer Súdwest-Fryslân Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Jaarverslag 2012 Januari 2013 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr. M. S. (Marsha) de

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009

Jaarverslag 2008. Jaarplan 2009 Jaarverslag 2008 Jaarplan 2009 Januari 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag 2008 4 1.Inleiding 2. Samenstelling 4 3. Vergaderingen 4 4. Activiteiten 4 5. Onderzoeken 6 6. Verantwoording budget 9

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) besluit, CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR407702_1 11 oktober 2016 Controleverordening PG&Z Verordening ex artikel 213 Gemeentewet Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

ZO WERKT HET! IN HOOGEVEEN. Een beschrijving van programmasturing in Hoogeveen. en tevens de belangrijkste procedures daaraan gekoppeld

ZO WERKT HET! IN HOOGEVEEN. Een beschrijving van programmasturing in Hoogeveen. en tevens de belangrijkste procedures daaraan gekoppeld ZO WERKT HET! IN HOOGEVEEN Een beschrijving van programmasturing in Hoogeveen en tevens de belangrijkste procedures daaraan gekoppeld Geactualiseerde versie 27 augustus 2013 INHOUD Blz. 1. Essentie van

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Buurtbegroting Oost. Rekenkamerbrief december Geachte leden van de stadsdeelraad,

Buurtbegroting Oost. Rekenkamerbrief december Geachte leden van de stadsdeelraad, Buurtbegroting Oost Rekenkamerbrief 2013-16 16 december 2013 Geachte leden van de stadsdeelraad, De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (verder: rekenkamer) heeft de buurtbegroting van stadsdeel Oost onderzocht.

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Discussienotitie over de versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad

Discussienotitie over de versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad Discussienotitie over de versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad Nijmegen, 6 februari 2007 T.Mientjes Griffier 1 1. Inleiding Op 20 september 2006 heeft de gemeenteraad de griffier de

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie