KOERS Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting"

Transcriptie

1 KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012

2 Inleiding blz Visie en beleidsvorming blz Missie 1.2 Visie 1.3 Vertrekpunten 2. Leiderschap en participatie blz Leiderschap 2.2 Medezeggenschap en participatie 3. Medewerkers blz Gesprekkencyclus 3.2 Loopbaanbeleid 3.3 Werving, selectie, begeleiding en beoordeling nieuwe medewerkers 3.4 Cultuur en klimaat 4. Onderwijs en begeleiding blz Onderwijs en opbrengsten 4.2 Begeleiding en ondersteuning 5. Middelen en voorzieningen blz Leermiddelen en ICT 5.2 Facilitaire dienstverlening 5.3 Huisvesting 5.4 Communicatie en PR 5.5 Financiën 6. Kwaliteitszorg blz. 27 2

3 Inleiding Bij de opening van het schooljaar heeft de rector het startschot gegeven voor de koers van de komende vier jaar. De beelden van de unieke oefening van turner Epke Zonderland bij de Olympische Spelen 2012 in London laten ons zien welke ongekende topprestaties mogelijk zijn als ingezet wordt op talent, prestatie en succes. De lat hoog leggen, eigen grenzen verleggen, er helemaal voor gaan. Een inspirerend voorbeeld voor ons bij de start van Koers 2016, de koers naar een inspirerende school. We hebben in de afgelopen jaren de basis verder op orde gebracht en leggen de lat nu hoog voor de kwaliteit van medewerkers en organisatie. We gaan voor inspirerend onderwijs, up to date geschoolde medewerkers en een ondersteunende organisatie en huisvesting! De agenda van KOERS 2016 is richtinggevend voor het beleid dat we opstellen met de Kaderbrief Rector en de Locatieplan voor de International School. We versterken de identiteit en aantrekkingskracht van het Maartencollege. We leggen de nadruk op: wereldburgerschap, internationalisering en gemeenschapszin. Bij alle voornemens voor de komende jaren stellen we drie elementen centraal: Inspiratie If the teacher s not on fire, neither are the students. (dr. Lorraine Monroe) Feedback Feedback is the breakfast of champions (Ken Blanchard) Kernwaarden Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen Respect tonen Initiatief nemen Succes ervaren (Maartenscollege) 3

4 Epke verlegt zijn grenzen! Het voorliggende document Koers 2016 beschrijft het meerjarenbeleid voor 2012 tot Dit meerjarenbeleid geldt voor de hele school, de Nederlandse afdeling én de internationale school. Voor telkens twee jaar stellen we kaderstellend beleid op, de Kaderbrief Rector en het Locatieplan voor de International School. Daarin formuleren we concrete doelstellingen die we in 2014 bereikt willen hebben. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Onze school heeft al jaren de slogan: Het Maartenscollege verlegt je grenzen! Daarmee geven we kort en bondig aan wat leerlingen en medewerkers bij ons kunnen opsteken: kennis, vaardigheden en houding ontwikkelen en door het inzetten van talent de eigen grenzen verleggen. We houden het bij deze slogan. In de lijn van onze missie van groei naar wereldburgerschap willen we nog meer aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we door onze kernwaarden consequent in de praktijk te brengen. We willen een school zijn die handelt vanuit de overtuiging dat iedereen over talent beschikt en dat positieve feedback persoonlijke ontwikkeling stimuleert. In de afgelopen jaren hebben we één van onze kernwaarden expliciet onder de aandacht gebracht: succes. Voor succes gaan en succes ervaren. We zien in de dagelijkse lespraktijk dat het opdoen van succeservaringen de beste basis is voor motivatie om te leren. Je best doen, succes ervaren en constructieve feedback ontvangen zien we als een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling. Voor iedereen, leerlingen en medewerkers, werkt een succeservaring motiverend om initiatief te nemen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Zo willen we als Maartencollege voor elkaar een inspirerende leeromgeving vormen. We leggen de lat hoog en gaan voor de inspirerende school. Vandaar het motto voor de komende jaren van Koers 2016: ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Tweejarig beleidscyclus De doelstellingen van Koers 2016 zijn richtinggevend voor de agenda van de kaderbrief die voor telkens twee jaar door de rector wordt opgesteld en richting geeft aan het beleid in de teams. We werken met een tweejarige beleidscyclus. De teams formuleren hun speerpunten in teamplannen. 4

5 Daarnaast willen we ook de doelstellingen per vak explicieter in beeld brengen met vakleerplannen die door de vakgroepen gemaakt worden. Ook voor de plannen van de vakgroepen geldt een tweejarige planning voor doelstellingen, acties en gewenste resultaten. Op basis van jaarlijkse actualisatie en tweejaarlijkse evaluatie houden we de vorderingen bij en dat doen we in het MT, in de teams en in de vakgroepen. Van Koers 2012 naar Koers 2016 In de afgelopen jaren hebben we samen op het Maartens hard gewerkt aan de vertaling van de missie en visie van de school. Op veel terreinen is er een zichtbare verbeterslag gemaakt. Het is ons gelukt de aandacht van de organisatie te richten op verbetering van het onderwijs. We hebben in het schooljaar 2011/2012 uitgebreid stilgestaan bij de opbrengsten van Koers Op basis van eigen evaluaties in het MT en met participatie van leerlingen, medewerkers en ouders hebben we de ingrediënten verzameld voor de nieuwe Koers De Stichting Carmelcollege heeft haar beleidsagenda (Koers 2014) geactualiseerd en op basis daarvan haar investeringsagenda geformuleerd. Passend in dit kader heeft de schoolleiding de investeringsagenda voor het Maartens opgesteld. Deze documenten vormen samen met het bestuursakkoord van de VO-raad de basis voor ons meerjarenbeleid van Koers Met Koers 2016 gaan we door op de ingezette lijn. Op hoofdlijnen gaan we onze investeringen richten op drie speerpunten: 1. Inspirerend onderwijs en optimale resultaten 2. Up-to-date geschoolde medewerkers 3. Ondersteunende organisatie en huisvesting 5

6 Meer specifiek geformuleerd gaat het om deze doelstellingen: 1. Alle medewerkers kennen en onderschrijven de missie en visie van het Maartens. Zij handelen vanuit de kernwaarden en geven hierin het voorbeeld voor elkaar en voor leerlingen en ouders. In de gesprekkencyclus besteden we expliciet aandacht aan de kernwaarden. 2. Schoolleiders geven het voorbeeld voor missie en visie en zijn up to date geschoold. Bij de begeleiding en beoordeling van de leden van de schoolleiding besteden we expliciet aandacht aan mens- en resultaatgericht leiderschap vanuit een onderwijskundige visie. 3. We gaan door met het overleg met de geledingen in de school. We geven structuur aan het overleg met vakgroepen waarbij we a.d.h.v. de gegevens van Vensters voor Verantwoording het geplande en gerealiseerde beleid bespreken. 4. Alle medewerkers doen aan professionalisering. Daarbij ligt het accent voor docenten op differentiatie in de lespraktijken en het inzetten van moderne leermiddelen en ICT. Docenten zijn ICT up-to-date geschoold en in staat ICT toe te passen in eigentijds onderwijs. Voor medewerkers van het OOP ligt het accent bij scholing op functionele en efficiënte dienstverlening. 5. We voldoen aan de afspraken in de CAO VO betreffende de functiemix. We hebben een kwalitatief hoogwaardig opleidingsaanbod voor LC- en LD-functies. 6. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers houden we rekening met de missie en visie van de school (wereldburgerschap, internationalisering, gemeenschapszin, kernwaarden). 7. Cultuur en klimaat in school kenmerken zich door professioneel handelen. Daarbij spreken medewerkers elkaar aan op het nakomen van afspraken. Medewerkers zijn vaardig in het constructief geven en ontvangen van feedback en maken gebruik van scholingsactiviteiten om zich daarin te verbeteren. 8. We werken opbrengstgericht aan optimale resultaten. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde behoren we in 2016 voor alle opleidingen tot de 25% beste scholen (vensters: Groen). 9. De CE-resultaten van alle vakken zijn gelijk aan of beter dan het landelijk gemiddelde (vensters: minimaal grijs). Het verschil tussen SE en CE is voor alle opleidingen bij alle vakken binnen de landelijke norm (vensters: minimaal grijs). De slagingspercentages van alle opleidingen liggen (gemiddeld over drie jaar) minimaal op het landelijk gemiddelde. 6

7 10. Alle vakgroepen hebben een vakleerplan waarin expliciet aandacht besteed wordt aan de doorlopende leerlijn binnen het curriculum; acties ter verbetering en/of behoud van de eindexamencijfers en verschillen van school- en centraal examen; differentiatie in de lesaanpak; verdieping voor talentoptimalisatie; verbreding in het aanbod m.b.t. wereldburgerschap, internationalisering en gemeenschapszin; inzet en toepassing van moderne lesmethoden, leermiddelen en ICT. 11. Alle docenten zijn in staat verschillen tussen leerlingen te signaleren en hebben hun onderwijsactiviteiten op passende wijze daarop aangepast. 12. De doorstroom van leerlingen en tussentijdse uitstroom is minimaal gelijk aan of beter dan het landelijk gemiddelde. Voor alle leerlingen is er een LOBprogramma waarmee leerlingen in staat zijn systematisch een doorstroomportfolio te vullen voor hun onderwijsloopbaan. 13. Voor elke opleiding is er een uitwisselingsproject met een instelling/groep/ school in het buitenland. 14. De begeleiding en ondersteuning van leerlingen doet recht aan behoeftes van leerlingen en de mogelijkheden van de school. We beschikken over een aannamebeleid dat duidelijk beschrijft aan welke leerlingen wij op basis van onze mogelijkheden onderwijs, begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Het ondersteuningsaanbod (taken, werkzaamheden en functies) staat expliciet beschreven in het begeleidings- en ondersteuningsplan. We werken in afstemming met het samenwerkingsverband en de ondersteuning voor leerlingen is systematisch en efficiënt. 15. Leermiddelen en ICT zijn toegankelijk, modern en ondersteunend voor het werken en leren vanuit onze visie. Docenten en ICT-medewerkers zijn up tot date geschoold. ICT is zo georganiseerd dat het er altijd en overal is en werkt. 16. We hebben een facilitair bedrijf met een dienstverlening die de medewerkers optimaal ondersteunt en systematisch en efficiënt georganiseerd is. 17. In het schooljaar 2015/2016 zijn het gebouw van Hemmenlaan en dat van de International School volgens plan gerevitaliseerd en uitgebreid. 18. Er is een nieuwe huisstijl en de communicatie met ouders en leerlingen is door digitalisering geoptimaliseerd. 7

8 19. De uitgaven en inkomsten zijn structureel in goede balans. We beschikken over een doelmatige plannings- en controlcyclus volgens het bijgestelde en beschreven concept van AO/IC. Het meerjarenformatieplan is gebaseerd op de meerjarenformatieplannen van de teams. 20. De kwaliteitszorg is samenhangend en systematisch. Dat betekent: opbrengstgericht werken in teams en vakgroepen, duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten; verantwoording afleggen door o.a. Vensters voor Verantwoording en jaarverslag; ouders en leerlingen zicht geven op gegevens en prestaties van hun kind door o.a. ouder- en leerlingenportaal; regelmatig de waardering peilen van leerlingen, medewerkers en ouders; met toeleverende en afnemende onderwijsinstellingen de opbrengsten van onze leerlingen bespreken; de kwaliteit van beleidsvoering monitoren door o.a. visitaties met Carmelscholen. We gaan voor de inspirerende school! Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! 8

9 1. Visie en beleidsvorming 1.1 Missie Op het Maartenscollege werken we vanuit de volgende missie: Het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bijdragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 1.2 Visie In onze visie gaat het om het stimuleren van de volgende kernwaarden: 1. Initiatief nemen 2. Succes ervaren 3. Respect tonen 4. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen We stellen alles in het werk om deze visie betekenis te geven in de dagelijkse praktijk. We zorgen voor veiligheid: een veilig klimaat in de groep, in de klas en in de school, waar aandacht is voor het individu en wij in een contact van vertrouwen en respect met elkaar omgaan. We zorgen voor ontwikkeling: ruimte voor persoonlijke ontplooiing, waarbij wij de optimale ontwikkeling mogelijk maken van kennis, vaardigheden en houding. We zorgen voor openheid: een uitdagende en toekomstgerichte leeromgeving, waarin we een maatschappelijk en internationaal relevant aanbod bieden en externe gerichtheid vanzelfsprekend is. We zorgen voor samenhang: samenhang in de dingen die we doen, waarbij we de individuele inzet stimuleren en samenwerken om betere resultaten te bereiken. We zorgen voor kwaliteit: uitstekende prestaties, waarbij we de verwachtingen overtreffen en talent stimuleren om te excelleren. Onze visie heeft betrekking op ons onderwijs én op ons werk in de school. We brengen de kernwaarden in praktijk. Wat je laat zien telt. Van onze medewerkers, leerlingen en ouders verwachten wij dat zij de kernwaarden onderschrijven en daarnaar handelen. In de gezamenlijke opdracht van opleiding en opvoeding zijn school, leerlingen en ouders met elkaar verbonden en het is daarom van belang dat wij op het Maartens allen én samen werken vanuit deze kernwaarden. Wereldburgerschap, internationalisering en gemeenschapszin Onze ambitie is het stimuleren van wereldburgerschap. Dat willen we bij onze leerlingen stimuleren door de nadruk te leggen op internationalisering en gemeenschapszin. Internationalisering is meer dan reizen en vreemde talen spreken. 9

10 Het gaat om de reis die je in je hoofd kunt maken, ruim denken en over eigen grenzen heenkijken. Met een open mind in contact kunnen komen met de ander, interconfessioneel en intercultureel. Ons onderwijs is waardengericht. Gemeenschapszin benadrukt de waarde van samen en solidair. Daarbij gaat het om het besef dat we deel uitmaken van een samenleving, dichtbij en ver bij ons vandaan en eigen talent in dienst stellen van de gemeenschap. Het gaat om het vermogen te kunnen delen en doen voor gezamenlijk succes. Dat willen we stimuleren in het samen leren en samenwerken. Voor een goede samenwerking, mét en vóór elkaar, is het van belang dat mensen zich gezien en gehoord voelen. De mens centraal en heel de mens. Het gaat om persoonlijke aandacht die collega s voor elkaar hebben. Het Maartenscollege telt ca. 180 medewerkers. Door de kleinschalige aanpak met een organisatie in teams lukt het ons redelijk goed de menselijke maat in het oog te houden. Het kan wel altijd beter. Het is onze gezamenlijke ambitie voor goed onderwijs te zorgen en de organisatie zo in te richten dat deze het werk van de medewerkers ondersteunt. We willen een inspirerende school zijn. Dat veronderstelt dat medewerkers hun werk met passie doen, het maakt niet uit of dat in de klas is of op alle andere plekken in de school waar voorwaardenscheppend gewerkt wordt. Het is de bedoeling dat medewerkers de kernwaarden zichtbaar uitdragen, dus respectvolle omgang zichtbaar maken, initiatieven nemen en zaken zelfstandig oppakken in eigen verantwoordelijkheid, rekenschap geven over resultaten en elkaar tot succes stimuleren. 1.3 Vertrekpunten De mens centraal, alle mensen, heel de mens Het Maartenscollege is één van de scholen van de Stichting Carmelcollege. De missie van Carmel is het best mogelijke onderwijs voor alle mensen, heel de mens. Carmelscholen willen bijdragen aan een goede samenleving door het stimuleren en faciliteren van talenten van (jonge) mensen. Talentoptimalisatie geldt vanzelfsprekend niet uitsluitend voor leerlingen maar ook voor alle medewerkers. Het is vertrekpunt voor goed werkgeverschap. If the teacher s not on fire, neither are the students. (Dr. Lorraine Monroe). Talentontwikkeling is één van de speerpunten van Carmel. Het Maartenscollege in Haren is de plek om daar samen met onze leerlingen en ouders goed ons best voor te doen. RVM We werken op basis van Resultaat Verantwoordelijk Management. Dat betekent dat we werken op basis van duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid. Voor alle medewerkers in de organisatie dienen de functies, taken, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd en beschreven te zijn. Voor iedereen dient dus duidelijk te zijn wat zijn verantwoordelijkheid is en aan wie men verantwoording moet afleggen. Verantwoordelijkheid nemen zien we als uitdaging en dat geldt voor zowel medewerkers 10

11 als ook leerlingen. Resultaatverantwoordelijk werken betekent ook verantwoording afleggen over de gekregen verantwoordelijkheid. Dat willen we niet zien in de zin van afrekenen maar veel meer in de zin van een constructieve feedback in een continue leerproces. Teams De organisatie van het Maartenscollege is gebaseerd op het samenwerken in teams. Elke medewerker is lid van een team en elk team staat onder verantwoordelijkheid van een teamleider. We kennen zes teams op de Hemmenlaan en het team van de International School. In de bovenbouw havo en vwo spreken we van één tweede fase werkeenheid met voor havo en vwo elk één begeleidingsteam. Daarnaast hebben we ook een team van het onderwijs ondersteunend personeel. De onderwijsassistenten zijn betrokken bij onderwijsactiviteiten en horen daarom bij een onderwijsteam dat onder leiding staat van een teamleider. Onderwijsteams gaan over de pedagogische en didactische aanpak en de begeleiding van leerlingen. De mentoren zorgen samen met de teamassistent, counselor, decaan en meldkamerschakel voor de begeleiding en ondersteuning zoals we dat in het begeleidingsplan hebben beschreven. Vakgroepen De docenten zijn eigenaar van het onderwijscurriculum van onderbouw en tweede fase. De vakdocenten van onderbouw en tweede fase zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het programma in een doorlopende leerlijn met een passende toetsing en afsluiting. Binnen de kaders van koers, kaderbrief en teamplan beschrijven de vakgroepen de gewenste ontwikkelingen en doelstellingen voor het vak en ook welke middelen en ICTtoepassingen worden ingezet. Daartoe maken zij het vakleerplan dat voor telkens twee jaar de doelstellingen, acties en gewenste resultaten aangeeft. De vakgroepen zijn verantwoordelijk voor de resultaten en opbrengsten van de onderwijsactiviteiten en leggen hierover minimaal eenmaal per schooljaar verantwoording af aan de schoolleiding. Doelstelling 1: Alle medewerkers kennen en onderschrijven de missie en visie van het Maartens. Zij handelen vanuit de kernwaarden en geven hierin het voorbeeld voor elkaar en voor leerlingen en ouders. In de gesprekkencyclus besteden we expliciet aandacht aan de kernwaarden. 11

12 2. Leiderschap en participatie 2.1 Leiderschap Als schoolleiding willen we duidelijk zijn in onze doelstellingen. Het managementteam is een samenwerkend team en draagt de visie van het Maartens herkenbaar uit en is daarmee een voorbeeld voor medewerkers, leerlingen en buitenwacht. In alle vormen van leiderschap, medezeggenschap en participatie dienen de kernwaarden expliciet zichtbaar te zijn. Conform het beleid van Carmel bieden we voor de leidinggevenden binnen het Maartenscollege nieuwe uitdagingen, zodat zij mogelijkheden hebben zich verder te ontwikkelen binnen de schoolorganisatie. Beginnende teamleiders wordt een coachingstraject en een opleiding middenmanagement aangeboden. Voor teamleiders die al langer als teamleider functioneren binnen het Maartenscollege wordt vanuit de school het volgen van een masteropleiding of vergelijkbare opleiding gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarnaast zetten we als MT teamscholing in voor optimale samenwerking en stimuleren we deelname aan diverse interne en externe netwerk- en projectgroepen binnen en buiten Carmel. Van onze leidinggevenden verwachten we mensgericht leiderschap en oog voor resultaat. Teamleiders geven vanuit onderwijskundige visie richting aan eigentijds onderwijs en stimuleren talentontwikkeling van de medewerkers. Doelstelling 2: Schoolleiders zijn up to date geschoold en geven het voorbeeld voor missie en visie van de school. Bij de begeleiding en beoordeling van de leden van de schoolleiding besteden we expliciet aandacht aan mens- en resultaatgericht leiderschap vanuit een onderwijskundige visie. 2.2 Medezeggenschap en participatie De medezeggenschap van leerlingen, ouders en medewerkers is via de MR gewaarborgd. Ook in de toekomst blijft de rector frequent overleg met het DB en de geledingen van de MR voeren om de beleidsafspraken met elkaar voor te bereiden en over en weer zienswijzen uit te wisselen. Op die manier werken we systematisch aan een relatie die zich kenmerkt door wederzijds vertrouwen en constructieve samenwerking tussen schoolleiding en MR met als doel de kwaliteit van onderwijs en organisatie te verbeteren. Leerlingen en ouders participeren aan beleidsvorming en uitvoering via de ouderraad en de leerlingenraad. Beide raden komen frequent bijeen waarbij een lid van de schoolleiding uitgenodigd is voor het uitwisselen van informatie en adviezen. Daarnaast kennen we contactoudergroepen van ouders en in de tweede fase ook een leerlingenklankbordgroep die enkele malen per jaar bij elkaar komen en samen met de teamleider zicht houden op de uitvoering van beleid in de dagelijkse praktijk. 12

13 We gaan structuur geven aan het overleg met docenten in de vakgroepen. Doel is het monitoren van de onderwijsplannen van vakdocenten uit onder- en bovenbouw o.b.v. het geplande en gerealiseerde schoolbeleid. Tijdens de voorbereiding op de revitalisatie van gebouw en terrein voert de schoolleiding frequent overleg met diverse geledingen in de school. Zo is er een klankbordgroep waar alle geledingen vertegenwoordigd zijn en zijn er bijeenkomsten met diverse gebruikersgroepen van medewerkers, leerlingen en ouders. Daarnaast voeren we overleg met leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ook met vertegenwoordigers uit de buurt over de ontwikkelingen rondom de aanstaande verbouwingsactiviteiten. De rector heeft jaarlijks een lunchbijeenkomst met leerlingen uit de leerlingenraad en MR en ook dat blijven we in de komende jaren handhaven om over en weer informatie en zienswijzen uit te wisselen. Vensters voor verantwoording geeft voor stakeholders en school overzicht over resultaten en opbrengsten van het onderwijs. Speerpunt voor de komende jaren is dat dit instrument in de school nog sterker wordt ingezet voor verbeteracties van onderwijs en begeleiding. Doelstelling 3: We gaan door met het overleg met de geledingen in de school. We geven structuur aan het overleg met vakgroepen waarbij we aan de hand van de gegevens van Vensters voor Verantwoording het geplande en gerealiseerde beleid bespreken. 13

14 3. Medewerkers Mensen maken de school. 3.1 Gesprekkencyclus We willen de goede mensen op de goede plek krijgen en houden. Dat doen we door professionalisering van het OOP, OP en MT. Het is niet meer de vraag óf we aan scholing doen maar wát we aan scholing doen. Uitgangspunt is Life Long Learning en iedereen doet aan professionalisering. Bij docenten gaat het dan vooral om vakinhoud, differentiatie en didactiek en de inzet van ICT en moderne leermiddelen voor eigentijds onderwijs. Voor medewerkers in het facilitaire bedrijf gaat het om vakbekwaamheid, dienstverlening, EHBO en gebruik van ICT. Persoonlijke ontwikkeling, scholing, talentontwikkeling dienen zichtbaar vertaald te worden naar succesvol handelen op de werkvloer. Zoals eerder gezegd: If the teacher s not on fire, neither are the students. (Dr. Lorraine Monroe) Dat geldt voor elke medewerker op het Maartenscollege. De gesprekkencyclus binnen het Maartens vormt het hart van het personeelsbeleid. Het is de manier om vorm en inhoud te geven aan de dialoog tussen direct leidinggevende en de medewerker. De regeling gesprekkencyclus binnen het Maartenscollege is gebaseerd op de Kaderregeling gesprekkencyclus van Carmel. De gesprekkencyclus bestaat uit: graden feedback, functioneringsgesprek, opstellen POP; 2. Functioneringsgesprek, bijstellen POP; 3. Functioneringsgesprek, bijstellen POP; 4. Beoordelingsgesprek. Vanaf 2012 willen we in het functionerings- of beoordelingsgesprek expliciet aandacht besteden aan zichtbaar gedrag van medewerkers vanuit de visie en kernwaarden. Vanzelfsprekend blijft het onze doelstelling dat alle docenten bevoegd zijn en we maken in voorkomende gevallen duidelijke afspraken volgens de richtlijnen van de CAO. Doelstelling 4: Alle medewerkers doen aan professionalisering. Daarbij ligt het accent voor docenten op differentiatie in de lespraktijken en het inzetten van moderne leermiddelen en ICT. Docenten zijn ICT up-to-date geschoold en in staat ICT toe te passen in eigentijds onderwijs. Voor medewerkers van het OOP ligt het accent bij scholing op functionele en efficiënte dienstverlening. 3.2 Loopbaanbeleid De landelijke invoering van LB-, LC-, LD-beleid is bedoeld om docenten meer mogelijkheden te geven om zich verder te ontwikkelen binnen de schoolorganisatie ten behoeve van kwalitatief optimaal onderwijs. Voor de ontwikkeling van de functiemix voor docentfuncties gelden per schoolsoort en per regio landelijke streefpercentages. De 14

15 ontwikkeling van het functieniveau dat op het Maartens moet worden gerealiseerd, is afgeleid van de landelijke streefpercentages. Dit betekent dat in 2014 binnen het Maartenscollege ten minste een zodanig aantal LC- en LD-functies is gerealiseerd dat voldaan wordt aan de eisen, zoals deze in de CAO VO geformuleerd staan. In de afgelopen jaren is er een flinke inhaalslag gemaakt met het loopbaanbeleid voor LC-functies. Het aantal LC-functies is verhoudingsgewijs veel te groot en het aantal LD-functies is te klein. Uitdaging is voor ons het perspectief van docenten op doorgroei te behouden terwijl we de omvang van onze LC-functies beperkt houden en nieuwe LD-functies creëren waarmee we onze beleidsvoornemens kunnen waarmaken. We hebben een succesvol opleidingstraject voor LC- en LD-functies ontworpen (Teacher Challenge Maartenscollege) en dat zullen we uitbouwen tot een structureel scholingstraject voor het Maartens. We hebben een flinke uitdaging om de LC- en LD-collega s (passend) in staat te stellen aan hun opdrachten te werken. Uitgangspunt is dat een hogere functie conform functiewaardering met een passende functiebeloning wordt vergoed. Een vergoeding in extra taaktijd kan in uitzonderlijke gevallen worden gegeven waar het om grote schoolbrede opdrachten gaat die we anders door externen zouden laten uitvoeren. Alle LC- en LD-functies (LC breed, teacherleaders, vakinhoudelijke specialisten) worden ingezet ter ondersteuning en uitvoering van het school- en teambeleid conform de koers van de school. We willen het team van de medewerkers die binnen het OOP werken doorontwikkelen naar een dienstverlenend en efficiënt werkend facilitair bedrijf. Speerpunten zijn: - Werkprocessen ondersteunen het primaire proces; - Organisatie in clusters is samenhangend en efficiënt; - Functies, taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en vullen elkaar aan. Op basis van het in 2012 vastgestelde beleid zullen we voor onze medewerkers van het OOP uitvoering geven aan de gesprekkencyclus en het loopbaanbeleid. Daarbij staat scholing op de functie en inzet van talent centraal. Het loopbaanbeleid van het Maartens is conform het beleid zoals dat voor alle instellingen van Carmel is afgesproken. Doelstelling 5: We voldoen aan de afspraken in de CAO VO betreffende de functiemix. We hebben een kwalitatief hoogwaardig opleidingsaanbod voor LC- en LD-functies. 3.3 Werving, selectie, begeleiding en beoordeling nieuwe medewerkers Door gerichte werving en selectie worden medewerkers aangenomen die passen bij de organisatie en die breed inzetbaar zijn. In de toekomst willen we veel explicieter aandacht besteden aan competenties betreffende onze schoolvisie en kernwaarden. Dat willen we doen door het aanpassen van de instrumenten die we inzetten bij het werven en selecteren en ook bij het begeleiden van nieuwe medewerkers. Daartoe zullen we de kernbegrippen wereldburgerschap, internationalisering en gemeenschapszin als competenties gaan beschrijven. 15

16 Doelstelling 6: Bij het aannemen van nieuwe medewerkers houden we rekening met de missie en visie van de school (wereldburgerschap, internationalisering, gemeenschapszin, kernwaarden). 3.4 Cultuur en klimaat Het Maartenscollege wil gericht werken aan een professionele cultuur. Het gaat er vooral om, dat: - medewerkers het goede voorbeeld laten zien, ook betreffende de kernwaarden; - we samen een veilig en open klimaat stimuleren waarin het gewoon is dat medewerkers elkaar gerichte en constructieve feedback geven op het functioneren; - medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun activiteiten binnen de school en daarover ook verantwoording verschuldigd zijn aan de organisatie; - medewerkers erkennen dat de kwaliteiten van medewerkers niet gelijk zijn en dat zij elkaar in de competenties juist aanvullen voor betere resultaten; - medewerkers een gezonde afstand behouden tot het werk. We willen stimuleren dat onze medewerkers effectief en efficiënt werken. Dat betekent dat we stapeling van taken zo veel mogelijk willen voorkomen en dat we steeds de vraag moeten stellen hoe werkzaamheden nog efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Denk bijv. aan een heldere vergaderstructuur en het delegeren van werkzaamheden. Wat we in de toekomst nog sterker willen benadrukken is het belang van feedback. We zien feedback als de basis voor motivatie en succes. Feedback is the breakfast of champions. (Ken Blanchad). Feedback op goede prestaties en feedback op verbetermogelijkheden. Docenten horen het goede voorbeeld te geven in het geven van feedback en dienen leerlingen te stimuleren zodat zij zich kunnen motiveren en inzetten voor succes. Dat geldt ook voor het ontvangen van feedback. Feedback op een gepaste manier ontvangen draagt bij aan wederzijds begrip en maakt de communicatie compleet. Het constructief geven en ontvangen van feedback zijn vaardigheden die we in de gesprekken met medewerkers expliciet willen benoemen en waarvoor we ook scholingsactiviteiten willen aanbieden. Doelstelling 7: Cultuur en klimaat in school kenmerken zich door professioneel handelen. Daarbij spreken medewerkers elkaar aan op het nakomen van afspraken. Medewerkers zijn vaardig in het constructief geven en ontvangen van feedback en maken gebruik van scholingsactiviteiten om zich daarin te verbeteren. 16

17 4. Onderwijs en begeleiding 4.1 Onderwijs en opbrengsten We willen een kwaliteitsimpuls geven aan het primaire proces. We willen een school zijn die inspireert om te leren en het talent te ontwikkelen. Een school waar leerlingen hun schoolloopbaan vlot en passend bij hun talenten doorlopen. We willen modern onderwijs dat leerlingen in staat stelt zich te motiveren voor goede resultaten. Het beleid van landelijk VO en Carmel geven duidelijke richtlijnen voor goed onderwijs. Het gaat om de verbetering van taal- en rekenonderwijs, talentoptimalisatie, brede vorming, goede en betrouwbare examens, een verbetercultuur en de professionele ruimte voor de docent. We zijn ons ervan bewust dat de beoordeling van een school steeds meer gericht is op onderwijsresultaten zoals onvertraagde doorstroom, hoge CE-resultaten en gering verschil tussen SE en CE. Onze resultaten zijn niet slecht. Op alle drie opleidingen (vwo, havo en mavo) zijn de slaagpercentages doorgaans gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor wat betreft het vwo hoort het Maartenscollege landelijk tot de 25% best presterende scholen. Bij het havo en vwo geldt dat ook de examencijfers boven de landelijke norm liggen. Het rendement van onderbouw en de doorstroom van 3 e leerjaar naar het diploma zonder zitten blijven worden door de Inspectie van het Onderwijs als voldoende beoordeeld. Bij de doorstroom in de bovenbouw laat het vwo over de laatste drie jaar een stijgende tendens zien. De Inspectie van het Onderwijs waardeert de kwaliteit van alle onderwijsopbrengsten met een voldoende. De International School Groningen presteert onveranderd goed. Doorgaans verlaten alle leerlingen gediplomeerd de IS met het volledige IB-diploma. Gezien onze populatie aan leerlingen, ouders en docenten zouden de resultaten constant bij de gemiddelde landelijke resultaten moeten liggen, zo niet hoger. Onze ambitie is een hoger resultaat dan het landelijk gemiddelde. We zien de uitdaging bij de resultaten van enkele vakken en ook bij de doorstroomgegevens en we willen er planmatig werk van maken. Eigentijds onderwijs betekent gebruik maken van moderne lesmethoden en leermiddelen en de inzet en toepassing van ICT. Het eigenaarschap daarvoor ligt bij de vakgroepen en het is de taak van de schoolleiding dit regelmatig met de vakgroepen te volgen en met individuele collega s te spreken over kwaliteit en beleving van het werk. Het gaat erom dat de medewerkers in de vakgroepen verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de resultaten en opbrengsten en dat het streven naar het leveren van kwaliteit de attitude van iedere medewerker op het Maartens is. We willen de inzet van functie-, taak- en beloningsdifferentiatie in directe relatie brengen tot het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Internationalisering willen wij nog explicieter verankeren in het onderwijsaanbod. De teams nemen daartoe expliciet acties op in het teamplan. We willen in elk geval voor alle 17

18 opleidingen dat leerlingen één keer in hun schooltijd op het Maartens door een uitwisselingproject kennis en ervaring opdoen in het buitenland. Onze ambitie is dat we leerlingen in staat stellen zich te motiveren; dat we ingaan op de diverse leerstijlen van leerlingen; dat we verdieping aanbrengen in de leerstof om te excelleren en verbreding van het aanbod zodat het maatschappelijk en internationaal relevant is; dat onze leerlingen voor alle vakken beter dan het gemiddelde landelijke resultaat scoren; dat de leerlingendoorstroom gelijk of beter is dan het landelijk gemiddelde. Doelstelling 8: We werken opbrengstgericht aan optimale resultaten. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde behoren we in 2016 voor alle opleidingen tot de 25% beste scholen (vensters: Groen). Doelstelling 9: De CE-resultaten van alle vakken zijn gelijk aan of beter dan het landelijk gemiddelde (vensters: minimaal grijs). Het verschil tussen SE en CE is voor alle opleidingen bij alle vakken binnen de landelijke norm (vensters: minimaal grijs). De slagingspercentages van alle opleidingen liggen (gemiddeld over drie jaar) minimaal op het landelijk gemiddelde. Doelstelling 10: Alle vakgroepen hebben een vakleerplan waarin expliciet aandacht besteed wordt aan de doorlopende leerlijn binnen het curriculum; acties ter verbetering en/of behouden van de eindexamencijfers en verschillen van school- en centraal examen; differentiatie in de lesaanpak; verdieping voor talentoptimalisatie; verbreding in het aanbod m.b.t. wereldburgerschap, internationalisering en gemeenschapszin; inzet en toepassing van moderne lesmethoden, leermiddelen en ICT. Doelstelling 11: Alle docenten zijn in staat verschillen tussen leerlingen te signaleren en hebben hun onderwijsactiviteiten op passende wijze daarop aangepast. 18

19 Doelstelling 12: De doorstroom van leerlingen en tussentijdse uitstroom is minimaal gelijk aan of beter dan het landelijk gemiddelde. Voor alle leerlingen is er een LOB-programma waarmee zij in staat zijn systematisch een doorstroomportfolio te vullen voor hun onderwijsloopbaan. Doelstelling 13: Voor elke opleiding is er een uitwisselingsproject met een instelling/groep/school in het buitenland. 4.2 Begeleiding en ondersteuning Van oudsher is het Maartenscollege een school waar leerlingbegeleiding een belangrijke plaats inneemt. Binnen de school werken we in kleinschalige teams. We streven er naar dat zo veel mogelijk een vaste groep docenten les geeft aan een vaste groep leerlingen. Naast docenten en een mentor voor elke klas, heeft elk team ook een decaan, counselor en een meldkamerassistent. De reguliere leerlingbegeleiding wordt uitgevoerd zoals we dat in het begeleidingsplan hebben vastgesteld. In de begeleiding van leerlingen staat de mentor centraal. Begeleiding en ondersteuning liggen in elkaars verlengde. Iedere leerling krijgt begeleiding op het gebied van leren, kiezen en leven op school (eerste lijn). Dat aanbod is voor alle leerlingen gelijk en wordt geheel door de school bekostigd. Het wordt voor de grootste deel binnen de vakles, het mentoruur en de begeleidingsuren gerealiseerd. Voor diverse begeleidingsterreinen hebben we deskundigen in huis: de interne deskundigen vormen de tweede lijn. Hierbij gaat het om tijdelijke extra hulp bij het leren of om een eerste onderzoek naar leer-, gedrags- en keuzeproblemen. Ook leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning zijn welkom op het Maartenscollege. Omdat we geen individuele trajecten aanbieden binnen de school, zullen zorgleerlingen wel in staat moeten zijn om reguliere lessen in klassenverband te volgen. Om voor ouders, leerlingen en medewerkers duidelijk aan te kunnen geven waar onze grenzen liggen voor extra ondersteuning zullen we dat in ons aannamebeleid en ondersteuningsprofiel expliciet moeten formuleren. Als de behoefte aan ondersteuning groter is dan het reguliere begeleidingsaanbod kan bieden, verwijst een vakdocent of mentor naar deskundigen in de tweede lijn (bijv. counselor, decaan, zorgteam). Via de zorgcoördinator wordt vastgesteld welke extra ondersteuning nodig is. We zullen in 2012 het ondersteuningsplan voor de school vaststellen. In nauw overleg met het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat we extra ondersteuning bieden die recht doet aan de behoeftes van leerlingen maar ook aan de mogelijkheden van de school. 19

20 We hebben binnen het Maartenscollege vertrouwenspersonen die ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen die problemen hebben op het terrein van onder andere kindermishandeling, incest of ongewenste intimiteiten. De voornaamste taak van deze functionarissen is een eerste opvang te bieden, te bemiddelen en door te verwijzen naar hulpverlening buiten de school. De vertrouwenspersonen kunnen ondersteund worden door de counselor en de schoolarts. Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Interne en externe begeleiding en ondersteuning dienen systematisch, efficiënt en in afstemming met het samenwerkingsverband te gebeuren. Daartoe is het nodig dat het concept rond het ondersteuningsaanbod wordt herzien. In het kader van passend onderwijs voor alle leerlingen zullen wij explicieter beschrijven wie wat in de ondersteuning doet en hoe de taken en verantwoordelijkheden liggen. Werkzaamheden en functies van zorgcoördinator en collega s die in de remediale hulpverlening van de school werken worden in samenhang met het nieuwe concept opnieuw beschreven en vastgesteld. Doelstelling 14: De begeleiding en ondersteuning van leerlingen doet recht aan behoeftes van leerlingen en de mogelijkheden van de school. We beschikken over een aannamebeleid dat duidelijk beschrijft aan welke leerlingen wij op basis van onze mogelijkheden onderwijs, begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Het ondersteuningsaanbod (taken, werkzaamheden en functies) staat expliciet beschreven in het begeleidings- en ondersteuningsplan. We werken in afstemming met het samenwerkingsverband en de ondersteuning voor leerlingen is systematisch en efficiënt. 20

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum School- en functieprofiel Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum (S13 CAO-VO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Lydia van Deelen, tel. 06-55 89 85 65; lydia.van.deelen@beteor.nl.

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Inleiding Grensverleggend onderwijs op het Gymnasium Op onze school is er ruimte voor leerlingen en docenten die ergens voor staan, die een stap verder willen komen.

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

LeidRaad Molenveld > werkformat LeidRaad & kubus Molenveld. Het Molenveld, de school waar elk kind telt!

LeidRaad Molenveld > werkformat LeidRaad & kubus Molenveld. Het Molenveld, de school waar elk kind telt! LeidRaad Molenveld 2016 2020 > werkformat LeidRaad & kubus Molenveld We verbinden met de LeidRaad onze leidende principes. De LeidRaad geeft richting en bepaalt de route voor 2016 2020. Dat betekent voor

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan

Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan Kenmerk: CvB/MH/130710 Datum: 10 juli 2013 Betreft: Strategisch beleidsplan Trots op jezelf, op het Meridiaan College Speerpunten strategisch beleidsplan 2013-2017 Waarom? Eens in de vier jaar stellen

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Interculturele managementcompetenties

Interculturele managementcompetenties Handreiking Interculturele managementcompetenties Handreiking voor (opleidings)managers in het hsao HO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao Deelproject van het ZonMw programma

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een professionele

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 20.01 NOVEMBER 2012

ONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 20.01 NOVEMBER 2012 ONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 20.01 NOVEMBER 2012 INTERCONFESSIONELE SCHOLENGEMEENSCHAP MAARTENSCOLLEGE EN ISG (INTERNATIONAL SCHOOL GRONINGEN) TE HAREN VOOR MAVO, HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM, TTO EN INTERNATIONAAL

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het

Onderwijsproces. Iedere leerkracht heeft de. Uitgangspositie bepalen passend onderwijs. Iedere leerkracht heeft de Kennisnemen van het In het schoolplan staan de ambities voor onze school geformuleerd. Deze worden met jaarlijkse ontwikkelingsdoelstellingen gerealiseerd. Deze jaarlijkse doelstellingen worden medegevormd en bijgestuurd

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken S14 CAO-VO Versie 19/09/16 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11006553;

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016 oktober 2012

Schoolplan 2012-2016 oktober 2012 Schoolplan 2012-2016 oktober 2012 Inleiding Grensverleggend onderwijs op het Gymnasium Op onze school is er ruimte voor leerlingen en medewerkers die ergens voor staan, die een stap verder willen komen.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 01OE 16 Onderzoeksnummer : 289916 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 11 oktober 2016 Pagina

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie