Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen"

Transcriptie

1 Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013

2 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (hierna te noemen RvC ) van HEEMwonen, d.d. 26 februari. Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC en haar leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van HEEMwonen (hierna te noemen de stichting ). 2. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de RvC voor zijn of haar functioneren als uitgangspunt de governancecode woningcorporaties en de Aedescode hanteren en integraal toepassen. 3. Het reglement wordt door de RvC en bestuur jaarlijks geëvalueerd en kan, na advies van het bestuur, bij besluit van de RvC worden gewijzigd. Het advies van het bestuur bevat ook het advies van de huurdersorganisaties, zoals in het convenant is vastgesteld. 4. Van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC (als onderdeel van het jaarverslag) en het reglement wordt geplaatst op de website van de stichting. Artikel 2 Benoeming en samenstelling van de RvC 1. De RvC bestaat uit ten minste vijf en maximaal negen leden, zoals vastgesteld in artikel 13.2 van de statuten van de stichting. Is het aantal leden minder dan vijf, dan neemt de raad onverwijld maatregelen zijn ledenaantal aan te vullen. 2. Bij de samenstelling van de RvC worden in ieder geval de uitgangspunten, zoals opgenomen in artikel 14.2 van de statuten in acht genomen: a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve beleidsvorming mogelijk is; b. de leden van de RvC opereren zowel ten opzichte van elkaar als het bestuur onafhankelijk en voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria, zoals benoemd in artikel III.2.2 van de governancecode; c. de raad wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en spreiding van deskundigheid en achtergronden; d. er dient in de raad in ieder geval voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk, maatschappelijk financieel en personeel vlak en op het terrein van de volkshuisvesting. Voor een goede borging van deze uitgangspunten is hiertoe een profielschets door de RvC vastgesteld. 3. In geval van vacatures wordt op basis van de opgestelde profielschets vastgesteld aan welk profiel het nieuwe lid van de RvC dient te voldoen, waarbij: a. in het schriftelijk profiel voor het nieuw te benoemen lid de voor die vervulling benodigde deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen; b. de profielschetsen die de RvC heeft vastgesteld als uitgangspunt gehanteerd worden en waar nodig aangevuld met op het moment van vervulling van de vacature nodig geachte ervaringen en deskundigheden; c. de bekendmaking geschiedt via diverse media waaronder de website van de stichting, onder vermelding van het profiel en de te volgen selectieprocedure; d. na toetsing van kandidaten een shortlist van 3 tot 5 kandidaten per vacature wordt opgesteld; Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 2

3 e. de selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de RvC, met als adviseur het bestuur; f. conform artikel 11.4 van de CAO Woondiensten 2012 de ondernemingsraad in de gelegenheid wordt gesteld om een advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Dit geldt niet voor de voordracht van commissarissen vanuit de huurders. De profielschets is op de website van de stichting geplaatst. Benoemingen van leden van de RvC worden gepubliceerd in het jaarverslag van de stichting. 4. Conform artikel 14 lid 3. van de statuten heeft het centrale huurdersplatform CHOH het recht op een bindende voordracht voor twee zetels binnen de RvC, waarbij de ter zake vastgestelde profielen in acht worden genomen. Op een voordracht dienen tenminste twee personen te worden vermeld. Om tot een voordracht te komen wordt door het CHOH een selectiecommissie uit haar midden benoemd. Deze selectiecommissie maakt afspraken met de RvC over de werkwijze van werven en selecteren, met inachtneming van haar eigen verantwoordelijkheid. De voordracht bij het vrijkomen van een zetel bestemd voor een dergelijk persoon dient binnen twee maanden na dagtekening door de RvC te worden gedaan. De termijn waarbinnen de voordracht dient te worden gedaan, kan op schriftelijk verzoek met ten hoogste twee maanden worden verlengd. De voordracht is bindend. De RvC maakt een keuze uit de voorgedragen personen. Is geen voordracht opgemaakt binnen de gestelde (verlengde) termijn, dan is de RvC zelf bevoegd om in de vacature te voorzien. 5. Leden treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een door de RvC op te maken rooster van aftreden, dat op de website wordt geplaatst. Een volgens het rooster afgetreden lid van de RvC is herbenoembaar, en kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. Het oordeel van de RvC ( en van de huurders in geval van een door de huurders voorgedragen commissaris ) over het functioneren van het lid de afgelopen periode, de kwaliteit van zijn of haar bijdrage en de profielschets van de RvC worden betrokken bij de overweging om tot herbenoeming over te gaan. 6. Een lid van de RvC treedt in alle gevallen uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van 72 jaar bereikt. Herbenoeming is alsdan niet mogelijk. 7. Een lid treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar zijn of het oordeel van de RvC geboden is. De procedure voor schorsing en ontslag, zoals verwoord in artikel 17 van de statuten, is hierop van toepassing. 8. Betreft de vacature een lid, waarbij lid 4 van toepassing is, wordt het CHOH terstond geïnformeerd omtrent deze vacature. Artikel 3 Onverenigbaarheden 1. Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk en kennen geen onverenigbaarheden zoals benoemd in artikel 16 van de statuten van de stichting en artikel III.2.2 van de governancecode. 2. Conform artikel III.6 van de governancecode meldt elk lid van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor het betreffende lid direct aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de RvC in dergelijke zin een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij of zij dit direct aan de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie. Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 3

4 Aan de beoordeling van de RvC of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel. Een lid van de RvC neemt tevens niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft. Artikel 4 Rollen RvC 1. De RvC vertegenwoordigt in het belang van de stichting in algemene zin de volgende rollen: a. Rol van toezichthouder: De RvC houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. b. Rol van werkgever: De RvC beslist over de benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van het bestuur. c. Rol als klankbord: De RvC staat vanuit haar kennis en kunde het bestuur met raad terzijde. Artikel 5 Taken en bevoegdheden RvC 1. De RvC houdt, als bedoeld in artikel 19 van de statuten, toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. De RvC ziet toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De RvC vergewist zich dat door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Het toezicht van de RvC omvat conform artikel III.1.6 van de governancecode in ieder geval: a. de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen van de stichting; b. de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de stichting; c. de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen; d. het kwaliteitsbeleid; e. de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de governancecode; f. het financieel verslaggevingproces; g. de naleving van wet- en regelgeving, en; h. het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen. 2. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de RvC, het bestuur en de directie is nader uitgewerkt in het bestuursreglement. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC. 3. De taken van de RvC aangaande het bestuur houden met name in: a. de goedkeuring van de zaken benoemd in artikel II.1.1, II.1.2 en II.1.3 van de governancecode; b. het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur; c. het vaststellen van het bezoldigingsbeleid; d. het opstellen van een schriftelijk profiel ten behoeve van het selecteren van een kandidaat in geval van een vacature. De RvC vraagt hierover advies aan de ondernemingsraad en aan de Huurdersorganisatie; e. zorg dragen voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een taakomschrijving voor het bestuur; Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 4

5 f. het beoordelen van het functioneren van het bestuur, vastgelegd in een remuneratierapport conform artikel II.2.3 van de governancecode; g. het goedkeuren van nevenfuncties van het bestuur; h. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de stichting en het bestuur. 4. Leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en onafhankelijk van de bij de stichting betrokken deelbelangen. 5. De RvC en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed uit te kunnen oefenen. Indien de RvC dit nodig acht kan zij functionarissen en externe adviseurs verzoeken om bij vergaderingen aanwezig te zijn. De door de raad overeengekomen vergoeding komt ten laste van de stichting. 6. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en voert minimaal één keer per jaar een zelfevaluatie uit, waarin zowel het functioneren van de commissies als de individuele leden wordt meegenomen. De RvC vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur en betrekt deze in de bespreking. Eveneens wordt aan het CHOH en ondernemingsraad gevraagd om hun input te geven. 7. De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken (van algemeen belang) en principekwesties. Dit gebeurt met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvC. 8. Goedkeuring door de RvC van besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van artikel 9.4 van de statuten goedkeuring is vereist, dient schriftelijk te worden verstrekt. Dit is met inbegrip van vastlegging in de notulen. 9. Besluiten van het bestuur waarvoor goedkeuring van de RvC is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft dienen eerst door de RvC te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad. 10. De RvC stelt een verslag op van haar werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar, waar in ieder geval de benoemde punten in artikel III.1.2 en III.1.3 van de governancecode zijn opgenomen. Het verslag maakt deel uit van de jaarstukken van de stichting. 11. De RvC vormt zich gedurende een kalenderjaar een beeld van het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de relevante (markt)ontwikkelingen en de wijze waarop het bestuur daarop reageert. Dit beeld wordt mede gevoed door: a. informatie van de bestuurder: de agendering en bespreking van het jaarplan, kwartaalrapportages en investeringsbesluiten. b. informatie van de accountant: de rapportages van de accountant, waaronder de managementletter betreft de werking van de organisatie en de interne controle (AO/IC). De RvC geeft elk jaar van te voren aan op welke thema s specifieke aandacht is vereist. c. informatie van het CFV, WSW en de oordeelsbrief van de minister: deze rapportages worden geagendeerd en besproken in de RvC. d. belanghouders: de RvC voert jaarlijks informeel overleg met de huurdersorganisatie, ziet er op toe dat periodiek overleg wordt gevoerd met belanghouders (conform artikel V.1 van de governancecode) en is derhalve zoveel mogelijk vertegenwoordigd in netwerkbijeenkomsten. e. de ondernemingsraad: jaarlijks voert de RvC een gesprek met (een delegatie van) de ondernemingsraad over het bestuur en het management van de organisatie. Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 5

6 f. eigen initiatieven ten aanzien van relevante ontwikkelingen in de sector, zoals het volgen van cursussen en scholing. 12. De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van het bestuur, beoordeelt de realisatie van de vooraf, in het kader van de beloning van het bestuur, overeengekomen doelstellingen. De voorzitter en vicevoorzitter houden hiervoor een functioneringsgesprek met het bestuur. 13. Vervanging van het bestuur is geregeld in het bestuursreglement. In geval van ontstentenis of belet van het gehele bestuur draagt de RvC zorg of verantwoordelijkheid voor continuering van het bestuur. Artikel 6 Commissies 1. De RvC kan uit zijn midden een auditcommissie en een selectie-/remuneratiecommissie dan wel andere commissies instellen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de RvC voor te bereiden. Elke commissie is belast met nader door de raad omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC blijft wel zijn verantwoordelijkheid behouden. 2. Conform de governancecode artikel III.5 stelt de RvC voor elke commissie een reglement op. Hierin is aangegeven wat de rol en verantwoordelijkheid van elke commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. 3. Elke commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid. De RvC ontvangt van elke commissie een schriftelijk verslag van de bevindingen, binnen de termijn opgenomen bij de omschreven taken. 4. De samenstelling van de permanente commissies worden op de website van de stichting geplaatst. Artikel 7 Voorzitter 1. Conform artikel 21 van de statuten wijst de RvC uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter aan. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter dan wel bij diens ontstentenis of belet door de vice-voorzitter. 2. De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvC en zijn eventuele commissies. Het profiel van de voorzitter met daaraan verbonden specifieke deskundigheden en ervaringen is in de door de RvC goedgekeurde profielschets vastgelegd. De benoeming van de voorzitter dient te geschieden aan de hand van dit profiel. 3. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvC. De voorzitter voert op gezette momenten overleg met het bestuur, waarbij de algemene gang van zaken wordt besproken en de vergadering van de RvC wordt voorbereid. Van eventuele (voorgenomen) behandeling van inhoudelijke zaken zal melding worden gemaakt aan de overige leden van de RvC. Dit geldt ook in geval andere leden van de RvC het voornemen hebben om met het bestuur te spreken over inhoudelijke zaken die de stichting betreffen. 4. Onverminderd de algemene strekking van voornoemd lid 2 voorziet de voorzitter in de uitwerking zoals opgenomen in governancecode (artikel III.4.1.). Dit betreft: a. tijdigheid van informatie voor de goede uitoefening van hun taak; b. voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC; c. het naar behoren functioneren van de eventuele commissies; Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 6

7 d. de jaarlijkse beoordeling van het bestuur en de leden van de RvC op hun functioneren; e. het naar behoren verlopen van de contacten van de RvC met het bestuur en de ondernemingsraad; f. er op toezien dat leden van de RvC een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen. 5. Daarnaast is de voorzitter van de RvC als eerste verantwoordelijk voor: a. het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvC; b. het in samenspraak met bestuur vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC; c. het voeren van overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs; d. het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC; e. het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC, en eventueel daaruit voortvloeiend aftreden. Artikel 8 Secretaris 1. De RvC wordt bijgestaan en ondersteund door een secretaris vanuit de organisatie van de stichting. De secretaris assisteert in samenwerking en overleg met het bestuur de voorzitter van de RvC bij de uitoefening van zijn of haar taak. 2. De secretaris voorziet in het archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie van de RvC worden bewaard. Hiertoe hebben alle leden van de RvC toegang. Artikel 9 Vergaderingen RvC 1. De RvC vergadert ten minste vier keer per jaar. Het bestuur woont de vergaderingen van de RvC bij, tenzij de raad vooraf te kennen geeft buiten aanwezigheid van het bestuur te willen vergaderen. De vergaderingen worden jaarlijks van tevoren vastgelegd. 2. De RvC vergadert in ieder geval minimaal een keer per jaar over de volgende onderwerpen: a. de begroting; b. de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, Dvi en Dpi), alsmede het accountantsverslag en de managementletter; c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en risico s verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijn karakter van de activa en de aard van de financiering; d. de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur en van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen; e. de opleidingsbehoefte van de leden van de RvC en het bestuur. 3. De vergaderingen van de RvC worden, met inachtneming van een termijn van ten minste 7 dagen, bijeengeroepen door middel van een schriftelijke mededeling van de voorzitter aan alle leden van de RvC (en het bestuur). 4. Een vergadering wordt voorts gehouden wanneer een van de leden van de RvC of het bestuur dat nodig acht. De voorzitter wordt hiertoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van te behandelen punten verzocht een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter binnen 2 weken aan een Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 7

8 dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker in staat om zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze zoals in lid 2 is aangegeven. 5. In de oproep van een vergadering wordt in ieder geval vermeld: a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst; b. de op de agenda geplaatste onderwerpen; c. de in geval van benoeming van leden van de RvC de op een voordracht geplaatste personen. 6. Over het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvC, het secretariaat en het bestuur, beslissen de in de vergadering aanwezige leden van de raad. 7. De voorzitter van de RvC pleegt in voorbereiding op de vergadering overleg over de agenda met het bestuur. Ten aanzien van elk agendapunt wordt door het bestuur zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. 8. Ieder lid van de RvC of het bestuur heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van de RvC wordt geplaatst. 9. Indien een lid van de RvC regelmatig niet aanwezig is bij vergaderingen, wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de voorzitter van de RvC. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter van de RvC. 10. Van het verhandelde in een vergadering van de RvC wordt een verslag opgemaakt door het secretariaat of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming. Het verslag wordt vastgesteld door de RvC in de eerstvolgende vergadering en ondertekend door de voorzitter van de RvC en het bestuur. Artikel 10 Besluitvorming binnen de RvC 1. De leden van de RvC bevorderen zoveel als mogelijk dat besluiten in unanimiteit worden genomen. Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt te zijn en de wet, de statuten van de stichting of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 2. In principe wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming verlangt. Over verkiezing van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd, conform de procedure zoals beschreven in artikel 23 van de statuten van de stichting. 3. Inzake de samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur en leden van de RvC (artikelen 5 en 17 van de statuten), wijziging van de statuten (artikel 28 van de statuten) en/of ontbinding van de stichting (artikel 29 van de statuten) is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen nodig. 4. Conform artikel 22.2 van de statuten zijn besluiten rechtsgeldig indien ten minste de helft van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is, tenzij anders in de statuten of wet bepaald. Is dit niet het geval, dan wordt met inachtneming van een oproeptermijn van één week uiterlijk binnen 14 dagen een nieuwe vergadering gehouden. Op die vergadering kunnen door de aanwezige leden rechtsgeldige besluiten worden genomen. 5. Besluiten worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC. In spoedeisende gevallen kan besloten worden door de voorzitter van de RvC om besluiten buiten de vergadering te nemen. Een dergelijk besluit kan uitsluitend tot stand komen indien alle leden van de RvC van het te nemen besluit schriftelijk op de hoogte zijn gesteld, zich ter zake binnen een bepaalde termijn schriftelijk uitspreken en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 8

9 6. Indien het aantal leden van de RvC zakt onder het in artikel 13 lid 2 van de statuten bepaalde vermelde minimum aantal, blijft de raad toch tot besluitvorming bevoegd. 7. Het secretariaat stelt in overleg met de voorzitter van de RvC en het bestuur een verslag op van genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvC wordt gevoegd. 8. Contacten met publiciteitsorganen over besluiten van de RvC lopen via het bestuur, tenzij de raad bij besluitvorming nadrukkelijk bepaalt dat de voorzitter van de RvC de eerst aangewezene is voor dit contact. Artikel 11 Bezoldiging leden RvC 1. De RvC stelt de bezoldiging van de leden conform artikel III.7 van de governancecode vast met inachtneming van de Honoreringscode commissarissen van de VTW. Het bestuur wordt hierin gehoord. Indien een lid van de RvC gehouden is ter zake van het honorarium BTW in rekening te brengen, komt deze voor rekening van de stichting. 2. Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de RvC die zijn gemaakt in verband met hun aanwezigheid bij vergaderingen vergoed. De redelijkheid van gemaakte kosten staat ter beoordeling van de voorzitter van de raad. Indien het de voorzitter van de raad betreft, is dit de vice-voorzitter van de RvC. 3. De stichting en haar verbonden ondernemingen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvC, noch kunnen leden van de RvC aanspraak maken op voorrang bij toewijzing van woonruimte van de stichting. Artikel 12 Informatie en vertrouwelijkheid 1. Het bestuur voorziet de RvC steeds tijdig van de volgende informatie en rapportages om zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen: a. Voor elke reguliere vergadering van de RvC informatie over, onder andere, samenwerking met anderen, (substantiële) nieuwbouw- en onderhoudsinvesteringen, belangrijke organisatorische zaken, relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, ontwikkelingen in de huur- en koopwoningenmarkt, politiek-maatschappelijke en brancheontwikkelingen en overige van belang zijnde zaken, voor zover deze de activiteiten van de stichting kunnen beinvloeden en voor zover deze van belang zijn voor de specifieke toezichthoudende taak van de RvC. b. Elk kwartaal een rapportage met gedetailleerde informatie over de financiële situatie en ontwikkelingen van de stichting en de haar verbonden ondernemingen. De RvC is bevoegd met het bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie. 2. Ieder lid van de RvC die uit andere bron dan het bestuur of RvC informatie of signalen ontvangt die in het kader van toezicht van belang zijn, brengt deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens zonodig en gewenst de RvC en het bestuur op de hoogte stelt. 3. Ieder lid van de RvC zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn lidmaatschap verkrijgt en redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvC en het bestuur openbaar maken. Ook niet na zijn aftreden tenzij dat bij de wet verplicht is. Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 9

10 Artikel 13 Toezicht op financiële verslaglegging 1. De RvC houdt toezicht op het door het bestuur opstellen en publiceren van de jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag, een overzicht van de kerngegevens en het opstellen van kwartaalrapportages en ad hoc financiële informatie. 2. De RvC houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van het intern risicobeheersings- en controlesysteem met de daarbij behorende instrumenten, zoals wordt gehanteerd conform de governancecode artikel II De RvC benoemt na advies van het bestuur de externe accountant, die in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bijwoont waarin het verslag van de accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. 4. De accountant rapporteert middels een managementletter zijn bevindingen betreffende de werking van de organisatie en interne controle (AO/IC) aan het bestuur. 5. De contacten tussen de RvC en de accountant verlopen in principe via het bestuur of zo nodig via de voorzitter van de RvC. 6. De accountant wordt aangesteld voor een periode van vier jaar, wordt in deze periode ook geëvalueerd en mogelijk herbenoemd voor eenzelfde periode van vier jaar. Na uiterlijk twee termijnen van vier jaar wordt er gewisseld van accountant. Na zeven jaar vindt er een grondige evaluatie plaats van het kantoor waar de accountant werkzaam is. Artikel 14 Relatie tot bestuur 1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door maximaal drie personen de bestuurder(s) onder toezicht van de RvC. Het aantal leden wordt vastgesteld door de RvC. De werkwijze van het bestuur en onderlinge taakverdeling is vastgelegd in naam bestuursreglement & datum, goedgekeurd door de RvC op datum goedkeuring. 2. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, benoemt de RvC een van hen tot voorzitter van het bestuur. 3. Het bestuur kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de RvC met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, indien ter vergadering alle in functie zijnde leden van de RvC aanwezig zijn. Een rechtsgeldig besluit kan eveneens worden genomen, indien ten hoogste één lid van de RvC afwezig is. 4. Blijkt ter vergadering het aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt met inachtneming van een oproeptermijn van één week uiterlijk binnen 14 dagen een nieuwe vergadering gehouden. Op die vergadering kan door de aanwezige leden een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 5. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, nadat de bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de RvC te verklaren. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, kan desalniettemin een besluit tot schorsing of ontslag worden genomen. 6. Een schorsing van de bestuurder, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, vervalt door het enkele verloop van die termijn. Een geschorste bestuurder is niet be- Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 10

11 voegd de in de statuten van de stichting en in andere van toepassing zijnde reglementen aan het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen. Artikel 15 Relatie tot de ondernemersraad 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden en coördineren van de contacten tussen RvC en de ondernemingsraad. Zo dit aan de orde is, zal het bestuur in overleg treden met de voorzitter van de RvC. 2. Het overleg met de ondernemingsraad wordt gehouden door het bestuur. Via de kwartaalrapportage wordt de RvC hierover geïnformeerd. 3. De RvC voert jaarlijks een overleg met de ondernemingsraad, gericht op het uitwisselen van informatie. Hiervoor stelt zij een schema op voor de aanwezigheid van één of meer leden van de raad. 4. Besluiten van het bestuur waarvoor goedkeuring van de RvC is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de RvC te worden goedgekeurd, welke goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad. Artikel 16 Relatie tot belanghouders 1. De RvC ziet er op toe dat periodiek overleg wordt gevoerd met de belanghouders, conform de governancecode artikel V.1. Via de kwartaalrapportages wordt de RvC hierover geïnformeerd. Aangaande de (gerealiseerde) strategie en de wijze van invloed op de onderneming vindt het overleg indien nodig plaats met (een afvaardiging van) de RvC. 2. De RvC ziet inzake het overleg met de huurdersorganisaties toe op een goede uitvoering van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de huurdersparticipatie, zoals beschreven in artikel 24 van de statuten. Zij voert daartoe minimaal één keer per jaar overleg met het bestuur van de huurdersorganisatie. Artikel 17 Nevenfuncties 1. Leden van de RvC beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. 2. Leden van de RvC maken hun functies openbaar in het jaarverslag en op de website van de stichting. Indien het risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt dit besproken binnen de RvC. Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen 11

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Reglement RvC Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende,

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Velison Wonen

Reglement Raad van Commissarissen. Velison Wonen Reglement Raad van Commissarissen Velison Wonen Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Reglement Raad van Commissarissen Velison Wonen, d.d. 28 februari 2014 - definitief 1 Doel en reikwijdte 1. Dit

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Versie 24 november 2015 Reglement RvC 0 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Velison Wonen

Reglement Raad van Commissarissen Velison Wonen Reglement Raad van Commissarissen Velison Wonen 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen (hierna te noemen RvC

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen: Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015

De Raad van Commissarissen: Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015 Reglement Raad van Commissarissen Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015 A. ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE 1

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE 1 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE 1 De statuten van stichting Ymere geven aan dat de raad van commissarissen een reglement opstelt over zijn eigen werkwijze. De Governancecode Woningcorporaties

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies Reglement voor de Raad van Commissarissen van Wonen Zuidwest Friesland 10/6/2016 Inhoudsopgave 1 Reikwijdte en vaststelling 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies 3 Samenstelling en profiel, benoeming,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen 1 Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woonburg

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woonburg Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woonburg Preambule Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is op onderdelen aangepast naar aanleiding van de per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 november 2011. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 januari 2007. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 oktober 2000

Nadere informatie

REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen

REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen REGLEMENT voor de raad van toezicht van 3B Wonen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is na goedkeuring van de raad van toezicht in de vergadering van 21 november 2011 vastgesteld

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat

De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat REGLEMENT WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WOONSTICHTING DE KEY 1 Considerans De Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key, in vergadering bijeen op 29 september 2004, overwegende dat De Raad

Nadere informatie

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten Reglement raad van commissarissen Woonstichting Triada Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: De stichting Woonstichting Triada

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de statuten van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak

Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Reglement Raad van Toezicht Stichting Onder Een Dak Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft ten doel de in de statuten van de Stichting onder een dak, hierna de stichting,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen d.d. 28 november 2007. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting MeerWonen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting MeerWonen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Stichting MeerWonen Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 10 van de statuten van de stichting, en geeft in aanvulling op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KAS-ASSOCIATIE N.V. d.d. september 2000 Artikel 1: Vaststelling en Reikwijdte 1.1 Dit reglement ( het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

3 De profielschetsen van de Raad van Commissarissen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting.

3 De profielschetsen van de Raad van Commissarissen liggen voor belanghebbenden ter inzage op het kantoor van de Wassenaarsche Bouwstichting. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1. Reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft in aanvulling op de statuten van de Wassenaarsche Bouwstichting, regels met betrekking tot aangelegenheden van de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 De stichting

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Registratienummer : 14893 Vaststelling door RvT : 15 december 2014 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) versie 23 oktober 2007 1

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) versie 23 oktober 2007 1 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) versie 23 oktober 2007 1 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen - Woningstichting Ons Doel

Reglement Raad van Commissarissen - Woningstichting Ons Doel Bldz.: 1 van 11 Reglement Raad van Commissarissen - Woningstichting Ons Doel Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO

Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Sint-Oedenrode, 14 september 2011 Zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 september 2011 R. Braat Voorzitter Raad van Toezicht WOVESTO

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 - Definities Stichting Raad van Toezicht Directeur-bestuurder Huurdersorganisatie : Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Pagina 1 van 12 Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Overwegende dat de Raad van Commissarissen (Raad) behoefte heeft aan nadere invulling van zijn werkwijze; in 2011

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie