MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur en Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen van Goed Bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Financieel beleid Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wet op de Ondernemingsraden...15 Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 2

3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Hierbij bieden wij u het jaardocument maatschappelijke verantwoording van De Stouwe over het jaar 2013 aan. De Stouwe is een organisatie in Meppel en omstreken waar ouderen met al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kunnen. De Stouwe levert intramurale verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en biedt daarnaast thuiszorg. De Stouwe beheert ruim 100 aanleunwoningen bij de woonzorgcentra in Meppel. De gepresenteerde cijfers worden geconsolideerd weergegeven. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam: De Stouwe Adres: Blankenstein 136 Poscode: 7943 PE Vestigingsplaats: Meppel Telefoonnummer: (0522) Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur van het concern De Stouwe is een stichting met als werkgebied de gemeenten Meppel, De Wolden, Staphorst en Steenwijkerland. De Stouwe richt zich vooral op kwetsbare ouderen, die in toenemende mate behoefte hebben aan service (gemaksdiensten), ondersteuning, welzijn, (verpleeghuis)zorg en/of wonen. De Stouwe is een toegelaten instelling met 313 intramurale verzorgingshuisplaatsen verdeeld over 6 locaties en 24 intramurale verpleeghuisplaatsen in één verpleeghuis. Daarnaast levert De Stouwe thuiszorg in de gemeenten Meppel en De Wolden. Verder heeft De Stouwe ruim 100 appartementen in beheer in drie verschillende aanleunflats. De Stouwe staat onder leiding van een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Het organogram In bijlage 1 is het organogram opgenomen. Besturingsmodel De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het managementteam. Dit wordt voorgezeten door de directeur/bestuurder en bestond in 2013 verder uit: twee managers zorg en welzijn, een manager thuiszorg, een manager bedrijfsbureau en een interim manager facilitaire dienst. Wekelijks wordt in het managementoverleg het beleid besproken en worden afspraken en besluiten vastgesteld. Deze worden besproken met de leidinggevenden in het hoofdenoverleg. Monitoring van de jaarplannen vindt plaats door middel van de kwartaalrapportages van leidinggevenden. Medezeggenschapsstructuur De Stouwe heeft twee medezeggenschapsorganen: een Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad. Deze organen komen structureel bij elkaar en handelen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Beide organen hebben periodiek overleg met de directeur/bestuurder. Toelatingen De Stouwe heeft een toelating voor vijf AWBZ functies, namelijk: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 4

5 2.3 Kerngegevens De activiteiten die De Stouwe ontplooit vallen, behoudens het leveren van maaltijden aan derden, geheel onder de wetgeving AWBZ en de WMO Cliënten, capaciteit productie en medewerkers Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar: 334 Aantal toegelaten intramurale plaatsen: 313 Aantal intramurale verzorgingsdagen ( incl. KDO/VPT ) in verslagjaar: Aantal extramurale cliënten: 117 Aantal HV cliënten: 7 Aantal personeelsleden in loondienst: 542 Aantal vrijwilliger: 450 Aantal FTE personeelsleden in loondienst: 262,9 Totaal bedrijfsopbrengsten: ,- (enkelvoudige jaarrekening) Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten: ,- (enkelvoudige jaarrekening) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten: ,- (enkelvoudige jaarrekening) Werkgebieden Het werkgebied van De Stouwe is in 2012 vergroot. Waar De Stouwe zich van oudsher richtte op het werkgebied Meppel en De Wolden, is dit in 2012 uitgebreid met de gemeenten Staphorst en Steenwijkerland. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Stouwe kent een breed netwerk van stakeholders. Op 18 november 2013 is de coöperatieve zorgcampus Noorderboog U.A. opgericht. De Stouwe heeft haar bestuurder als 1 van de 5 bestuurders van de Noorderboog benoemd. Volgens de begroting 2013 van de Noorderboog bedraagt de kostenbijdrage vanuit De Stouwe Daarnaast kunnen de volgende partijen worden onderscheiden: a. De cliënt zelf. Voorop staat de cliënt zelf met zijn eigen behoefte en wensen. Allereerst is dit onze bestaande cliënt, waarvan wij de mate van tevredenheid en ook de wensen en verwachtingen willen kennen. Ten tweede is dit de ouder wordende inwoner in ons werkgebied, waarvan wij willen weten welke vragen en behoeften deze heeft, wat hij van ons verwacht en hoe hij over ons denkt. Met name voor deze laatste groep wordt de komende jaren een nieuw aanbod van zorg- en dienstverlening ontwikkeld. Een stakeholder op dit gebied is dus ook de interne vertegenwoordiging via de centrale cliëntenraad van De Stouwe. Externe stakeholders op dit gebied zijn onder meer: Zorgbelang, Ouderenbonden, dorps- en wijkverenigingen in ons werkgebied. b. Organisaties die zorg organiseren of inkopen namens hun klanten. Dit betreft onder meer: de zorgkantoren van Achmea, de gemeenten (Meppel, De Wolden en in iets mindere frequentie ook Staphorst en Steenwijkerland) en de zorgverzekeraars (in praktijk zal dit met name Zilveren Kruis Achmea zijn). c. Zorgverleners in de eerstelijnszorg. Dit betreft de huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten in deze regio, die de medischeen paramedische zorg leveren aan onze bewoners. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 5

6 d. Zorgorganisaties die in de regio (op onderdelen) een vergelijkbaar aanbod bieden en soms ook aanvullend kunnen zijn op het aanbod van De Stouwe. Dit betreft onder meer: Carepool, Zorgcombinatie De Noorderboog, Zorgspectrum Het Zand, Stichting Zorgcentra Zuidwest Drenthe, Promens Care, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, TDC, Icare, Zorggroep Drenthe, NNCZ en Zorgpalet. e. Andere organisaties die inhoudelijk aanvullend kunnen zijn op ons aanbod. Dit betreft onder meer: Woonconcept (woningcorporatie), Actium (woningcorporatie), Stichting Welzijn De Wolden, Stichting Welzijn MensenWerk (Meppel/Westerveld), Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen, Reestmond (WSW), Deltion College, ROC Drenthe College (onderwijs), AOC Terra MBO (onderwijs), Hogeschool Windesheim (onderwijs). f. Overige partners. Dit betreft onder meer: ActiZ (onze brancheorganisatie), banken (Rabobank Meppel/Steenwijkerland en ING Meppel), de regionale netwerken op het gebied van ketenzorg, architectenbureaus, installatiebureaus, leveranciers, bouwbedrijven en adviesbureaus. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 6

7 3. Bestuur en Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap De Raad van Bestuur heeft gewerkt conform de statuten van de stichting en volgens het door de Raad van Toezicht goedgekeurde bestuursreglement. Voor zover aan de orde worden alle principes van Good Governance toegepast. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Bestuur. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. 3.1 Normen van Goed Bestuur De Raad van Toezicht en De Raad van Bestuur onderschrijven de hoofdlijnen en principes van de zorgbrede Governancecode volledig. In het verslagjaar zijn de uitgangspunten van de code regelmatig besproken in het overleg tussen de bestuurder en de toezichthouder. Daar waar documenten ontbreken wordt gewerkt aan verdere uitwerking. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur in 2013: Naam Functie Nevenfuncties De heer drs. P.G. Visch Directeur / bestuurder Lid van de adviesraad van Achmea zorgkantoren (onbezoldigd) Lid van het bestuur van het Ondernemersfonds Meppel (onbezoldigd) Lid (secretaris) van het bestuur van de coöperatie Zorgcampus Noorderboog (onbezoldigd) Voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur is een reglement vastgesteld. Hierin zijn vastgelegd: de bestuurstaak, de verantwoordelijkheden en de besluitvorming binnen de Raad. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is gebaseerd op de BBZ (Beloningscode Bestuurders in de Zorg), de beloningsstructuur van de zorg. 3.3 Raad van Toezicht In het verslagjaar werd 6 keer regulier vergaderd. Naast deze reguliere vergaderingen kwam de Raad op verzoek van de directeur-bestuurder ook bijeen in informeel verband. In dit zogenoemde benen op tafel overleg werd informatie uitgewisseld en gebrainstormd over allerlei zaken die zich voordoen in de zorg- en dienstverlening. Meerdere keren is van gedachten gewisseld over de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. In 2013 zijn de veranderingen goed in kaart gebracht en eind van het jaar is door de RvT het aangeboden organisatieplan goedgekeurd. Veranderingen zullen gevolgen hebben voor de omvang van het personeelsbestand. Afname van de traditionele intramurale zorg biedt ook kansen. Zo zal de vraag naar thuiszorg toenemen. Bij alle vergaderingen was de directeur-bestuurder aanwezig. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt voorbereid door de directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht in gezamenlijkheid. Op de agenda van de Raad stond o.a. de ontwikkelingen rondom het vastgoed, de plannen voor vervangende nieuwbouw in Meppel, Rouveen en IJhorst en in het kader van de beleidscyclus en de AO/IC is per vergadering informatie verkregen het tussentijdse financiële resultaat en de stand van zaken m.b.t. de productieafspraken. De jaarrekening 2012 werd in aanwezigheid van de externe accountant, conform de statuten, besproken en goedgekeurd. Ook heeft de raad gesproken over -en indien gevraagd ook instemming verleend- met de plannen rondom de Zorgcampus en het samenwerkingsconvenant met Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 7

8 de Noorderboog rondom de gezamenlijke organisatie van het Expertisecentrum Noorderboog. Ook positie en de mogelijke overname van het Gezondheidscentrum De Reest is onderwerp van gesprek geweest. In juni en december vond het overleg plaats met de Ondernemingsraad. De leden gaven wederom aan dat de veranderingen binnen De Stouwe als positief werden ervaren. Voor het eerst werden er verkiezingen gehouden, de stijl van leidinggeven nodigt uit tot actief participeren. In december heeft de Centrale Cliëntenraad de Raad van Toezicht uitgenodigd voor een werkbezoek aan twee locaties: Dunninghe in De Wijk en Kaailanden in Meppel. Op deze locaties konden we in gesprek met het management en met leden van de locale- en de centrale cliëntenraad. Zeker voor herhaling vatbaar. De Raad van Toezicht heeft een aantal te onderscheiden taken, te weten: integraal toezicht houden op het reilen en zeilen van De Stouwe, een aantal elementen hebben we hierboven genoemd het vervullen van de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur, het zijn van de formele werkgever van de Raad van Bestuur. Zo werd het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar wederom aandacht geschonken aan de Governance Code voor verantwoord toezicht. In het verslag jaar heeft de Raad van Toezicht een nieuw profiel opgesteld voor de leden van de Raad van Toezicht. Dit was nodig, omdat aan het einde van het verslagjaar afscheid genomen zou worden van 2 leden, die na een zittingstermijn van 9 jaar niet voor herbenoeming in aanmerking kwamen, te weten Mevr. M. Looman-Struys (Beilen) en Mevr. J.H.A. Elting-Heres (Nijensleek). In de december vergadering kon het besluit worden genomen tot benoeming per 1 januari 2014 als lid van de Raad van Toezicht van Mevr. A. Stekelenburg (Meppel) en Mevr. E. Hafkamp (Darp). De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht hun nevenfuncties te melden. De Raad van Toezicht stelde vast dat er geen conflicterende nevenfuncties zijn. Er is eveneens geen sprake van belangenverstrengeling ten opzichte van andere maatschappelijke posities van de leden van de Raad van Toezicht. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 8

9 De samenstelling van de Raad van Toezicht is ultimo 2013 als volgt: Naam Functie Geboorte- Jaar Dhr. L. ter Voorzitter 1951 Voormalig lid Raad van Bestuur Heide Visio, Sensis en De Brink Groep. Flexpensioen Mevr. M. Looman- Struijs Wnd. Voorzitter Maatschappelijke achtergrond Nevenfuncties In dienst Aftredend 1953 Burgemeester gem. Skarsterlan Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep ZW- Drenthe Voorzitter seniorencommissie Golfclub Martensplek Voorzitter van de RvT van ProGez, Zwolle Lid van de Raad van Advies van voormalig kamp Westerbork Lid RvT RAV Fryslan Mevr. J.H.A. Elting-Heres Dhr. A.H. Buiks Dhr. G.P. van der Meer Lid 1946 Ondernemer Lid 1948 Beleidsmedewerker provincie Overijssel Lid 1947 Voormalig hoofd welzijn Gemeente Steenwijkerland. Gepensioneerd. Lid Landelijke Toetsingscommissie immaterieel erfgoed Bestuurslid (secretaris) natura uitvaartverzekering DLE Steenwijk Penningmeester zwembad stichting 't Tolhekke Netwerkspecialist KNVB Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 9

10 3.4 Bedrijfsvoering De uitgangspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering worden jaarlijks vastgelegd in de Kaderbrief van De Stouwe. Deze Kaderbrief is een afgeleide van het strategisch meerjarenbeleidsplan , waarin de accenten voor het jaar worden vastgelegd. Daarmee ontstaat een kader, waarbinnen de verschillende afdelingen hun eigen jaarplannen kunnen formuleren. Financieel wordt uitgegaan van een positief resultaat. De norm van het (geconsolideerde) resultaat ligt op 4 procent van de omzet. Afwijkingen hiervan moeten worden onderbouwd in de vorm van ver- of nieuwbouwprojecten, businesscases of andere incidentele kosten. Daarnaast wordt gewerkt met normen van productiviteit. Deze worden maandelijks beoordeeld in de bespreking van de balanced score card. In deze balanced score card wordt een overzicht gegeven van productie, omzet, loonkosten, productiviteit, opname verlofuren en verzuim. Zoals ook in de beoordeling van 2012 bleek, is het verzuimpercentage geleidelijk aan het stijgen en zat dit geheel 2013 boven de norm van 5%. Uiteindelijk wam het percentage iets boven de 6%. Dit is permanent intern punt van bespreking geweest. De oorzaak lijkt veelal toch te liggen bij langdurige ziekte, die niet erg werkgerelateerd is. Daarmee blijkt het lastig aan te pakken. Een nieuw item in de bedrijfsvoering is de leegstand. Tot 2013 was er geen sprake van een leegstandrisico. Er waren voor alle locaties ruime wachtlijsten. Doordat met ingang van 2013 de ZZP 1 en 2 zijn komen te vervallen en met ingang van 2014 ook de ZZP 3, is er geen sprake meer van wachtlijsten. Om die reden is begin 2013 besloten om ook de leegstand te monitoren. In de praktijk heeft deze zich toch anders ontwikkeld dan werd verwacht, in de zin dat er tegen de verwachting in eigenlijk heel weinig leegstand is gekomen. De leegstand is er wel gekomen, maar veel te weinig in vergelijking met de kortingen die worden aangekondigd. Dat zal in 2014 verder worden uitgewerkt. Risico's: Onvoldoende budget / niet betaalde overproductie: Dit risico betreft vooral de toenemende zorgzwaarte in relatie tot de inschatting die vooraf bij de productieafspraken wordt gedaan door Achmea. In 2013 zal voor het eerst ook ons kleinschalig verpleeghuis Kaailanden een heel jaar hebben gedraaid en dat vraagt ook om meer ruimte. Tot slot neemt door het scheiden van wonen en zorg ook de druk toe op de productie van de thuiszorg. Uitgangspunt is dat het belang van de cliënt zoveel mogelijk leidend is voor het inzetten van zorg. Dan is er dus een reëel risico op onvoldoende budget. Vooraf is door ons gesteld dat dit acceptabel is, mits het resultaat in de begroting wordt gehaald. In de praktijk heeft dit zich in 2013 uiteindelijk ook echt voorgedaan. Door de toenemende zorgzwaarte heeft De Stouwe meer zorg geleverd aan cliënten die daar op basis van een geldige indicatie ook recht op hadden. Dit verlies hebben wij genomen in onze jaarrekening. Bezetting verzorgingshuizen: Door het snelle invoeren van de extramuralisering en het vervallen van de aanspraak op verblijf bij ZZP 1 en 2, is een risico op leegstand ontstaan. Er is onvoldoende tijd om onze capaciteit en onze gebouwen aan te passen op dit systeem. In de praktijk heeft dit zich in 2013 wel voorgedaan, maar is de leegstand erg beperkt. Er zijn in ons verzorgingsgebied toch relatief veel mensen met een hoge zorgvraag en die blijven dus ook gewoon komen. Bezetting appartementen aanleuncomplexen: Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 10

11 De wachtlijsten voor de aanleuncomplexen geven onveranderd aan dat er voldoende belangstelling is voor deze appartementen. Er is geen sprake geweest van structurele leegstand. Voor zowel de verzorgingshuizen als de aanleuncomplexen is wel gebleken dat er sprake is van teruggang van wachtlijsten. Indicaties veranderen en er is op zich nog steeds belangstelling, maar veel ouderen ervaren problemen met het verkopen van hun huis. 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Strategisch meerjaren beleidsplan van De Stouwe voor de periode Als afgeleide van het strategisch beleidsplan zijn het strategisch vastgoedplan, het communicatieplan en het strategisch ICT-plan vastgesteld. Het strategisch beleid bevat een aantal elementen: Als opdrachtformulering is vastgesteld dat kwetsbare ouderen in Meppel en omliggende dorpen, thuis of in een thuisachtige omgeving, veilig en zo aangenaam mogelijk oud moeten kunnen worden. Iedereen moet zo lang mogelijk zelf de keuze kunnen maken hoe hij wil wonen en van welke voorzieningen hij gebruik wil maken. Wij richten ons op kwetsbare ouderen. Dat zijn ouderen die al last hebben van een functionele beperking. Het doel is vooral gericht op behoud van functie en dus zorgen dat iemand zo 'zelfstandig' mogelijk kan blijven wonen met behulp van een goede woonomgeving, welzijn op maat en aanvullende dienstverlening en zo laat mogelijk moet terugvallen op zorg. Uiteindelijk kan ook sprake zijn van echte afhankelijkheid, waarbij echt sprake is van structurele intensieve zorg. De komende jaren gaat er veel veranderen bij De Stouwe. Lokaties krijgen een andere opzet. Verzorgingshuiszorg zal gaan verdwijnen. In de plaats daarvan wordt een duidelijker concept van verzorgd wonen ontwikkeld, eventueel in combinatie met beschermd wonen. Dat lijkt een kleine verandering, maar dat is het niet. Wonen wordt volledig anders ingericht. Men woont meer zelfstandig en gaat dus ook zelf huur betalen. Dienstverlening en zorg is straks niet altijd meer 7 x 24 uur beschikbaar. Dat vraagt dus ook om een volledig andere manier van organiseren en werken. Als kernwaarden heeft De Stouwe gekozen voor: - Klantgericht - Stimulerend - Betrouwbaar Deze worden meegenomen en verder ingevuld in de programma's van 'scheiden van wonen en zorg' en 'leiderschap en cultuur', die sinds medio 2012 binnen De Stouwe zijn opgezet Algemeen beleid 2013 Het beleid van 2013 heeft zich vooral gericht op het investeren in (meer) kwaliteit (opleiden, personeel in de directe zorg en welzijn) en het realiseren van vraaggerichte huisvesting met welzijn en zorg. Allereerst is op basis van het strategisch meerjaren huisvestingsplan verder gewerkt aan het uitwerken van plannen op locatieniveau van onze bestaande locaties. Er zijn businesscases geschreven, taxaties gedaan en gekeken naar mogelijkheden van verkoop en/of afstoten van locaties. In 2014 wordt gestart met de implementatie. Een belangrijk item in 2013 was het daadwerkelijk vormgeven van onze ambitie om meer en beter samen te werken met partijen in ons werkgebied. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 11

12 Er is in samenwerking met Zorgcombinatie Noorderboog gewerkt aan een Outlook 2018, dus het in kaart brengen van de vraag naar zorg en vastgoed voor de komende jaren. Op basis daarvan is besloten om te kijken of we gezamenlijk kunnen gaan optrekken bij het verder positioneren van een expertisecentrum in de regio. Er is ook een samenwerking met Carepool verder ingevuld ten aanzien van de back office en op inhoudelijk gebied de meer verpleegkundige zorg. Daarnaast is nauw samengewerkt met de gemeenten Meppel, De Wolden en Staphorst. Het gaat onder meer over de volgende projecten: - Het project 'Koeberg' Dit project in een wijk van Meppel is voorzien als de eerste woonservicezone van Meppel. - Het project 'Kromme Elleboog' Medio 2013 is een Intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in het centrum van Meppel. Uitgangspunt is dat er ruim 60 appartementen worden gerealiseerd. Daarbij is plaats voor iedere vorm van zorg en zorgzwaarte, maar is altijd sprake van scheiden van wonen en zorg. Dus zelfstandig wonen en eigen regie, ongeacht de zorgvraag. Dat betekent dat ook bij een hoge zorgvraag (bijvoorbeeld ZZP 5 of 6) sprake is van zelfstandig wonen en het betalen van huur, maar dat inhoudelijk wel kwalitatief voldoende en goede zorg zal worden geleverd. In dit project werkt De Stouwe nauw samen met Zorgcombinatie Noorderboog en wordt gezamenlijk gewerkt aan een concept voor de doelgroepen van beide organisaties. - Projecten in de gemeente Staphorst In 2013 is een plan van verzorgd wonen in Rouveen verder uitgewerkt. Dit zal in 2014 nog verder worden uitgewerkt. Doel is dat het plan wordt gerealiseerd in Gemeente De Wolden Met de gemeente De Wolden is vooral doorgesproken over onze bestaande 2 locaties in deze gemeente. Uitgangspunt is dat De Stouwe in beide plaatsen (Ruinerwold en De wijk) een goede woonzorgvoorziening behoudt. Deze zal in het kader van scheiden van wonen en zorg wel anders worden ingevuld. Er wordt op het gebied van welzijn gezocht naar afstemming en samenwerking met de stichtingen Welzijn Meppel en Welzijn De Wolden. Voor 2012 heeft de overheid extra investeringsgelden beschikbaar gesteld voor de ouderenzorg in Nederland. De Stouwe heeft deze gelden niet alleen ingezet voor het kunnen inzetten van extra medewerkers in de zorg, maar vooral ook voor het extra opleiden van nieuwe medewerkers voor de ouderenzorg. Zo is bijvoorbeeld in februari 2012 en in februari 2013 een nieuwe leerafdeling gestart in de vorm van een project met de gemeente Meppel. Inmiddels blijkt dit project succesvol. Deelnemers komen via een leer-werkovereenkomst uit de bijstand naar een betaalde baan bij ons. Eind 2012 heeft De Stouwe besloten om te participeren in de Zorgcampus Noorderboog. Dit is een ambitieus project, dat is opgestart door De Zorgcombinatie Noorderboog. Het is nu een samenwerkingsverband van De Noorderboog en De Stouwe als zorgorganisaties en daarnaast een aantal onderwijsinstellingen: Deltion College, Windesheim, Reformatorische Hogeschool. Daarnaast zijn ook het Drenthe College, Alfacollege, Stad en Esch, Stenden en Universiteit Groningen aangesloten. Uiteraard is ook de gemeente Meppel betrokken bij het project. Doelstelling is dat we in deze regio meer gericht op de nieuwe zorgvraag gaan opleiden, bij- en nascholen en dat we ook hier concreet gaan werken aan innovatie van zorg. Concreet brengen we daarmee als De Stouwe een groot deel van ons stage-, opleidings- en personeelsbeleid naar een groter geheel. In november 2013 is de Zorgcampus formeel opgericht. Een onderwerp dat niet prominent was voorzien in de plannen van 2013, maar uiteindelijk wel veel impact heeft gehad in 2013 (en ook nog de komende jaren) is het gegeven dat eind 2013 een eerste reorganisatie is aangekondigd. De basis hiervan is in 2013 uitgewerkt in de vorm van een uitwerking van de capaciteitsplanning voor de periode In deze planning is een scenario uitgewerkt van de betekenis van de overheidsplannen voor onze organisatie. De uitkomst was dat daarmee een uitgewerkt Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 12

13 plaatje ontstond van de wijze waarop onze gebouwen en onze organisatie de komende jaren moet worden aangepast. Op basis hiervan is eind 2013 een voorgenomen besluit genomen van een reorganisatie in twee fasen. Fase 1 betreft een aanpassing van de aansturing (dus alle leidinggevenden) binnen De Stouwe aan de bezuinigingsoperatie van de overheid. Deze stap richt zich dus vooral op het wijzigen van de overhead. In 2014 wordt bekeken op welke wijze aanpassingen in het primaire proces noodzakelijk zijn (fase 2) Financieel beleid Gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum Resultaatratio Verslag jaar Vorig jaar AWBZ gefinancierd 2,43% 3,64% Niet-AWBZ gefinancierd 11,39% 15,53% Liquiditeit Quick ratio 194,16% 250,41% Solvabiliteit Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 30,63% 27,95% Solvabiliteit (eigen vermogen/totale opbrengsten) 45,25% 43,39% Schulddekkingsratio DSCR 1,44% 1,43% Personeelsbezetting in BFT: Verslagjaar Vorig jaar Algemeen Beheer/management 33,861 32,277 Facilitaire Dienst 27,822 26,822 A.B.C. 28,777 27,944 Irene 29,388 29,166 Reestoord 50,722 55,138 Kaailanden 20,722 18,944 't Vonder 14,472 16,250 Het Kerspel 9,527 10,888 Dunninghe 9,569 11,319 De Stouwe Thuis 19,138 20,639 Flexpool 18,916 16,694 Totaal 262, ,086 Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 13

14 4.4 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen De Stouwe heeft een Centrale Cliëntenraad. Deze Cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en/of familie van cliënten die de diverse locaties/thuiszorg vertegenwoordigen. De cliëntenraden hebben, conform het reglement cliëntenraad, de taak om de gemeenschappelijke belangen op het gebied van wonen, welzijn en zorg van de cliënten te behartigen. De centrale cliëntenraad vergadert met de directeur/bestuurder van De Stouwe. In deze vergadering worden organisatiebrede beleidszaken besproken. De cliëntenraad geeft, waar nodig, gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder. De centrale cliëntenraad vergaderde in 2013 zeven keer, waarvan één keer met de Raad van Toezicht. Alle vergaderingen zijn bijgewoond door de directeur/bestuurder. De centrale cliëntenraad heeft het recht om te adviseren over voorgenomen beleid. De cliëntenraad kan advies, maar ook verzwaard advies uitbrengen. De CCR bracht verzwaard advies uit over: Advies kwaliteitssysteem Uitkomsten CQ-meting 2012, verbeterafspraken met CCR (medicatieveiligheid/valpreventie) Protocol vocht en voeding Protocol gastro-enteritis/noro-virus Reanimatiebeleid Voorstel medezeggenschap cliënten inclusief reglement CCR Nieuwe structuur welzijn 2014 Prijslijsten 2014 Naast de adviesaanvragen kwamen de volgende onderwerpen inhoudelijk aan de orde: Meetweek, uitkomsten 2012 Begroting 2013 Kaderbrief 2014 Jaarplan 2013 Omgangsberaad Verslag kleinschalige verpleeghuiszorg Kaailanden Maatschappelijk jaarverslag 2012 Verder is gesproken over de rol en positie van de CCR (voorstel medezeggenschap cliënten: vernieuwd reglement, profiel voorzitter/leden). Vanaf 2014 publiceert de CCR de notulen op de website van De Stouwe. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 14

15 4.5 Wet op de Ondernemingsraden De ondernemingsraad heeft in 2013 verschillende stukken toegezonden gekregen waar advies of instemming op is gegeven. Een overzicht: Januari Advies Opleidingsbegroting 2013 Februari Instemming Beleid Verklaring omtrent Gedrag Maart Instemming Beleid agressie en geweld en opvang na een traumatische gebeurtenis Maart Advies Strategisch ICT kader Mei Advies Coöperatie Zorgcampus Noorderboog Mei Advies Uitbesteden storingsdienst avond, nacht en weekend Mei Advies Omgang tijdelijke dienstverbanden Juni Advies Intentieverklaring ECN Juli Instemming Gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers September Advies Modernisering Ziektewet November Advies Afspraken rondom contracten BBL-ers December Advies De Toekomst van Morgen Een aantal aanvragen punten uitgelicht en samengevat: In januari heeft de ondernemingsraad advies gegeven op de opleidingsbegroting van Hier heeft de ondernemingsraad een positief advies op gegeven, maar met een kanttekening, waaronder het feit dat er in de begroting weinig ruimte was voor individuele scholing en scholing voor facilitair. In mei heeft de ondernemingsraad positief advies gegeven voor het beleid Omgang tijdelijke dienstverbanden. Door dit beleid zal er steeds meer een afvloeiing plaats vinden van werknemers doordat tijdelijke contracten niet omgezet worden naar een vast dienstverband. Op deze manier vindt er een afname van medewerkers plaats. Dit is spijtig voor de gene die het aangaan, dat realiseren wij ons goed, maar we zien in dat dit nodig is om de organisatie in de toekomst gezond te houden. In juni is er een advies afgegeven voor de intentieverklaring voor het ECN. Hier had de ondernemingsraad enige vraagtekens bij. Deze vragen zijn geuit bij de bestuurder, welke aangaf dezelfde vraagtekens te hebben. Om antwoord te krijgen op deze vragen was het nodig om een positief advies te geven op de aanvraag. In juli was het voor de ondernemingsraad tijd om verkiezingen te houden. Er waren drie plaatsen binnen de OR vacant waarvoor de verkiezingsprocedure is uitgezet. Voor het eerst sinds het bestaan van De Stouwe heeft de OR verkiezingen gehouden. Er waren vier reacties op de drie te bezetten plaatsen. Helaas heeft één iemand moeten wijken voor drie nieuwe leden welke in juli definitief geïnstalleerd zijn. Aan het einde van het jaar kwam de adviesaanvraag voor De Toekomst van Morgen. Om hier een goed advies op te geven heeft de OR in verschillende stappen een advies gegeven. Dit stuk is van grote omvang met nadelige gevolgen voor een aantal medewerkers. De OR is hier dan ook meerdere keren over in gesprek geweest met de bestuurder om antwoord te krijgen op de vragen die het stuk opriepen. In januari van dit jaar is een positief advies afgegeven op dit voorgenomen besluit op de paragraven vier en vijf. Gezien de veranderingen die gaande zijn in de organisatie vindt de ondernemingsraad het van belang om regelmatig in gesprek te blijven met het bestuur, met name na de adviesaanvraag rondom de reorganisatie. In overleg met de bestuurder is er gekozen voor een extra overlegvorm eens in de twee weken waarmee de OR beroep doet op het adviesrecht, maar met name om een openheid te creëren om wederzijds op de hoogte te zijn van alles wat speelt in de organisatie. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 15

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie