MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur en Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen van Goed Bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Financieel beleid Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wet op de Ondernemingsraden...15 Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 2

3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Hierbij bieden wij u het jaardocument maatschappelijke verantwoording van De Stouwe over het jaar 2013 aan. De Stouwe is een organisatie in Meppel en omstreken waar ouderen met al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terecht kunnen. De Stouwe levert intramurale verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en biedt daarnaast thuiszorg. De Stouwe beheert ruim 100 aanleunwoningen bij de woonzorgcentra in Meppel. De gepresenteerde cijfers worden geconsolideerd weergegeven. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam: De Stouwe Adres: Blankenstein 136 Poscode: 7943 PE Vestigingsplaats: Meppel Telefoonnummer: (0522) Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur van het concern De Stouwe is een stichting met als werkgebied de gemeenten Meppel, De Wolden, Staphorst en Steenwijkerland. De Stouwe richt zich vooral op kwetsbare ouderen, die in toenemende mate behoefte hebben aan service (gemaksdiensten), ondersteuning, welzijn, (verpleeghuis)zorg en/of wonen. De Stouwe is een toegelaten instelling met 313 intramurale verzorgingshuisplaatsen verdeeld over 6 locaties en 24 intramurale verpleeghuisplaatsen in één verpleeghuis. Daarnaast levert De Stouwe thuiszorg in de gemeenten Meppel en De Wolden. Verder heeft De Stouwe ruim 100 appartementen in beheer in drie verschillende aanleunflats. De Stouwe staat onder leiding van een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Het organogram In bijlage 1 is het organogram opgenomen. Besturingsmodel De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het managementteam. Dit wordt voorgezeten door de directeur/bestuurder en bestond in 2013 verder uit: twee managers zorg en welzijn, een manager thuiszorg, een manager bedrijfsbureau en een interim manager facilitaire dienst. Wekelijks wordt in het managementoverleg het beleid besproken en worden afspraken en besluiten vastgesteld. Deze worden besproken met de leidinggevenden in het hoofdenoverleg. Monitoring van de jaarplannen vindt plaats door middel van de kwartaalrapportages van leidinggevenden. Medezeggenschapsstructuur De Stouwe heeft twee medezeggenschapsorganen: een Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad. Deze organen komen structureel bij elkaar en handelen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Beide organen hebben periodiek overleg met de directeur/bestuurder. Toelatingen De Stouwe heeft een toelating voor vijf AWBZ functies, namelijk: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 4

5 2.3 Kerngegevens De activiteiten die De Stouwe ontplooit vallen, behoudens het leveren van maaltijden aan derden, geheel onder de wetgeving AWBZ en de WMO Cliënten, capaciteit productie en medewerkers Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar: 334 Aantal toegelaten intramurale plaatsen: 313 Aantal intramurale verzorgingsdagen ( incl. KDO/VPT ) in verslagjaar: Aantal extramurale cliënten: 117 Aantal HV cliënten: 7 Aantal personeelsleden in loondienst: 542 Aantal vrijwilliger: 450 Aantal FTE personeelsleden in loondienst: 262,9 Totaal bedrijfsopbrengsten: ,- (enkelvoudige jaarrekening) Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten: ,- (enkelvoudige jaarrekening) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten: ,- (enkelvoudige jaarrekening) Werkgebieden Het werkgebied van De Stouwe is in 2012 vergroot. Waar De Stouwe zich van oudsher richtte op het werkgebied Meppel en De Wolden, is dit in 2012 uitgebreid met de gemeenten Staphorst en Steenwijkerland. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Stouwe kent een breed netwerk van stakeholders. Op 18 november 2013 is de coöperatieve zorgcampus Noorderboog U.A. opgericht. De Stouwe heeft haar bestuurder als 1 van de 5 bestuurders van de Noorderboog benoemd. Volgens de begroting 2013 van de Noorderboog bedraagt de kostenbijdrage vanuit De Stouwe Daarnaast kunnen de volgende partijen worden onderscheiden: a. De cliënt zelf. Voorop staat de cliënt zelf met zijn eigen behoefte en wensen. Allereerst is dit onze bestaande cliënt, waarvan wij de mate van tevredenheid en ook de wensen en verwachtingen willen kennen. Ten tweede is dit de ouder wordende inwoner in ons werkgebied, waarvan wij willen weten welke vragen en behoeften deze heeft, wat hij van ons verwacht en hoe hij over ons denkt. Met name voor deze laatste groep wordt de komende jaren een nieuw aanbod van zorg- en dienstverlening ontwikkeld. Een stakeholder op dit gebied is dus ook de interne vertegenwoordiging via de centrale cliëntenraad van De Stouwe. Externe stakeholders op dit gebied zijn onder meer: Zorgbelang, Ouderenbonden, dorps- en wijkverenigingen in ons werkgebied. b. Organisaties die zorg organiseren of inkopen namens hun klanten. Dit betreft onder meer: de zorgkantoren van Achmea, de gemeenten (Meppel, De Wolden en in iets mindere frequentie ook Staphorst en Steenwijkerland) en de zorgverzekeraars (in praktijk zal dit met name Zilveren Kruis Achmea zijn). c. Zorgverleners in de eerstelijnszorg. Dit betreft de huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten in deze regio, die de medischeen paramedische zorg leveren aan onze bewoners. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 5

6 d. Zorgorganisaties die in de regio (op onderdelen) een vergelijkbaar aanbod bieden en soms ook aanvullend kunnen zijn op het aanbod van De Stouwe. Dit betreft onder meer: Carepool, Zorgcombinatie De Noorderboog, Zorgspectrum Het Zand, Stichting Zorgcentra Zuidwest Drenthe, Promens Care, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, TDC, Icare, Zorggroep Drenthe, NNCZ en Zorgpalet. e. Andere organisaties die inhoudelijk aanvullend kunnen zijn op ons aanbod. Dit betreft onder meer: Woonconcept (woningcorporatie), Actium (woningcorporatie), Stichting Welzijn De Wolden, Stichting Welzijn MensenWerk (Meppel/Westerveld), Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen, Reestmond (WSW), Deltion College, ROC Drenthe College (onderwijs), AOC Terra MBO (onderwijs), Hogeschool Windesheim (onderwijs). f. Overige partners. Dit betreft onder meer: ActiZ (onze brancheorganisatie), banken (Rabobank Meppel/Steenwijkerland en ING Meppel), de regionale netwerken op het gebied van ketenzorg, architectenbureaus, installatiebureaus, leveranciers, bouwbedrijven en adviesbureaus. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 6

7 3. Bestuur en Toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap De Raad van Bestuur heeft gewerkt conform de statuten van de stichting en volgens het door de Raad van Toezicht goedgekeurde bestuursreglement. Voor zover aan de orde worden alle principes van Good Governance toegepast. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Bestuur. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. 3.1 Normen van Goed Bestuur De Raad van Toezicht en De Raad van Bestuur onderschrijven de hoofdlijnen en principes van de zorgbrede Governancecode volledig. In het verslagjaar zijn de uitgangspunten van de code regelmatig besproken in het overleg tussen de bestuurder en de toezichthouder. Daar waar documenten ontbreken wordt gewerkt aan verdere uitwerking. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur in 2013: Naam Functie Nevenfuncties De heer drs. P.G. Visch Directeur / bestuurder Lid van de adviesraad van Achmea zorgkantoren (onbezoldigd) Lid van het bestuur van het Ondernemersfonds Meppel (onbezoldigd) Lid (secretaris) van het bestuur van de coöperatie Zorgcampus Noorderboog (onbezoldigd) Voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur is een reglement vastgesteld. Hierin zijn vastgelegd: de bestuurstaak, de verantwoordelijkheden en de besluitvorming binnen de Raad. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is gebaseerd op de BBZ (Beloningscode Bestuurders in de Zorg), de beloningsstructuur van de zorg. 3.3 Raad van Toezicht In het verslagjaar werd 6 keer regulier vergaderd. Naast deze reguliere vergaderingen kwam de Raad op verzoek van de directeur-bestuurder ook bijeen in informeel verband. In dit zogenoemde benen op tafel overleg werd informatie uitgewisseld en gebrainstormd over allerlei zaken die zich voordoen in de zorg- en dienstverlening. Meerdere keren is van gedachten gewisseld over de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. In 2013 zijn de veranderingen goed in kaart gebracht en eind van het jaar is door de RvT het aangeboden organisatieplan goedgekeurd. Veranderingen zullen gevolgen hebben voor de omvang van het personeelsbestand. Afname van de traditionele intramurale zorg biedt ook kansen. Zo zal de vraag naar thuiszorg toenemen. Bij alle vergaderingen was de directeur-bestuurder aanwezig. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt voorbereid door de directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht in gezamenlijkheid. Op de agenda van de Raad stond o.a. de ontwikkelingen rondom het vastgoed, de plannen voor vervangende nieuwbouw in Meppel, Rouveen en IJhorst en in het kader van de beleidscyclus en de AO/IC is per vergadering informatie verkregen het tussentijdse financiële resultaat en de stand van zaken m.b.t. de productieafspraken. De jaarrekening 2012 werd in aanwezigheid van de externe accountant, conform de statuten, besproken en goedgekeurd. Ook heeft de raad gesproken over -en indien gevraagd ook instemming verleend- met de plannen rondom de Zorgcampus en het samenwerkingsconvenant met Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 7

8 de Noorderboog rondom de gezamenlijke organisatie van het Expertisecentrum Noorderboog. Ook positie en de mogelijke overname van het Gezondheidscentrum De Reest is onderwerp van gesprek geweest. In juni en december vond het overleg plaats met de Ondernemingsraad. De leden gaven wederom aan dat de veranderingen binnen De Stouwe als positief werden ervaren. Voor het eerst werden er verkiezingen gehouden, de stijl van leidinggeven nodigt uit tot actief participeren. In december heeft de Centrale Cliëntenraad de Raad van Toezicht uitgenodigd voor een werkbezoek aan twee locaties: Dunninghe in De Wijk en Kaailanden in Meppel. Op deze locaties konden we in gesprek met het management en met leden van de locale- en de centrale cliëntenraad. Zeker voor herhaling vatbaar. De Raad van Toezicht heeft een aantal te onderscheiden taken, te weten: integraal toezicht houden op het reilen en zeilen van De Stouwe, een aantal elementen hebben we hierboven genoemd het vervullen van de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur, het zijn van de formele werkgever van de Raad van Bestuur. Zo werd het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar wederom aandacht geschonken aan de Governance Code voor verantwoord toezicht. In het verslag jaar heeft de Raad van Toezicht een nieuw profiel opgesteld voor de leden van de Raad van Toezicht. Dit was nodig, omdat aan het einde van het verslagjaar afscheid genomen zou worden van 2 leden, die na een zittingstermijn van 9 jaar niet voor herbenoeming in aanmerking kwamen, te weten Mevr. M. Looman-Struys (Beilen) en Mevr. J.H.A. Elting-Heres (Nijensleek). In de december vergadering kon het besluit worden genomen tot benoeming per 1 januari 2014 als lid van de Raad van Toezicht van Mevr. A. Stekelenburg (Meppel) en Mevr. E. Hafkamp (Darp). De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht hun nevenfuncties te melden. De Raad van Toezicht stelde vast dat er geen conflicterende nevenfuncties zijn. Er is eveneens geen sprake van belangenverstrengeling ten opzichte van andere maatschappelijke posities van de leden van de Raad van Toezicht. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 8

9 De samenstelling van de Raad van Toezicht is ultimo 2013 als volgt: Naam Functie Geboorte- Jaar Dhr. L. ter Voorzitter 1951 Voormalig lid Raad van Bestuur Heide Visio, Sensis en De Brink Groep. Flexpensioen Mevr. M. Looman- Struijs Wnd. Voorzitter Maatschappelijke achtergrond Nevenfuncties In dienst Aftredend 1953 Burgemeester gem. Skarsterlan Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep ZW- Drenthe Voorzitter seniorencommissie Golfclub Martensplek Voorzitter van de RvT van ProGez, Zwolle Lid van de Raad van Advies van voormalig kamp Westerbork Lid RvT RAV Fryslan Mevr. J.H.A. Elting-Heres Dhr. A.H. Buiks Dhr. G.P. van der Meer Lid 1946 Ondernemer Lid 1948 Beleidsmedewerker provincie Overijssel Lid 1947 Voormalig hoofd welzijn Gemeente Steenwijkerland. Gepensioneerd. Lid Landelijke Toetsingscommissie immaterieel erfgoed Bestuurslid (secretaris) natura uitvaartverzekering DLE Steenwijk Penningmeester zwembad stichting 't Tolhekke Netwerkspecialist KNVB Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 9

10 3.4 Bedrijfsvoering De uitgangspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering worden jaarlijks vastgelegd in de Kaderbrief van De Stouwe. Deze Kaderbrief is een afgeleide van het strategisch meerjarenbeleidsplan , waarin de accenten voor het jaar worden vastgelegd. Daarmee ontstaat een kader, waarbinnen de verschillende afdelingen hun eigen jaarplannen kunnen formuleren. Financieel wordt uitgegaan van een positief resultaat. De norm van het (geconsolideerde) resultaat ligt op 4 procent van de omzet. Afwijkingen hiervan moeten worden onderbouwd in de vorm van ver- of nieuwbouwprojecten, businesscases of andere incidentele kosten. Daarnaast wordt gewerkt met normen van productiviteit. Deze worden maandelijks beoordeeld in de bespreking van de balanced score card. In deze balanced score card wordt een overzicht gegeven van productie, omzet, loonkosten, productiviteit, opname verlofuren en verzuim. Zoals ook in de beoordeling van 2012 bleek, is het verzuimpercentage geleidelijk aan het stijgen en zat dit geheel 2013 boven de norm van 5%. Uiteindelijk wam het percentage iets boven de 6%. Dit is permanent intern punt van bespreking geweest. De oorzaak lijkt veelal toch te liggen bij langdurige ziekte, die niet erg werkgerelateerd is. Daarmee blijkt het lastig aan te pakken. Een nieuw item in de bedrijfsvoering is de leegstand. Tot 2013 was er geen sprake van een leegstandrisico. Er waren voor alle locaties ruime wachtlijsten. Doordat met ingang van 2013 de ZZP 1 en 2 zijn komen te vervallen en met ingang van 2014 ook de ZZP 3, is er geen sprake meer van wachtlijsten. Om die reden is begin 2013 besloten om ook de leegstand te monitoren. In de praktijk heeft deze zich toch anders ontwikkeld dan werd verwacht, in de zin dat er tegen de verwachting in eigenlijk heel weinig leegstand is gekomen. De leegstand is er wel gekomen, maar veel te weinig in vergelijking met de kortingen die worden aangekondigd. Dat zal in 2014 verder worden uitgewerkt. Risico's: Onvoldoende budget / niet betaalde overproductie: Dit risico betreft vooral de toenemende zorgzwaarte in relatie tot de inschatting die vooraf bij de productieafspraken wordt gedaan door Achmea. In 2013 zal voor het eerst ook ons kleinschalig verpleeghuis Kaailanden een heel jaar hebben gedraaid en dat vraagt ook om meer ruimte. Tot slot neemt door het scheiden van wonen en zorg ook de druk toe op de productie van de thuiszorg. Uitgangspunt is dat het belang van de cliënt zoveel mogelijk leidend is voor het inzetten van zorg. Dan is er dus een reëel risico op onvoldoende budget. Vooraf is door ons gesteld dat dit acceptabel is, mits het resultaat in de begroting wordt gehaald. In de praktijk heeft dit zich in 2013 uiteindelijk ook echt voorgedaan. Door de toenemende zorgzwaarte heeft De Stouwe meer zorg geleverd aan cliënten die daar op basis van een geldige indicatie ook recht op hadden. Dit verlies hebben wij genomen in onze jaarrekening. Bezetting verzorgingshuizen: Door het snelle invoeren van de extramuralisering en het vervallen van de aanspraak op verblijf bij ZZP 1 en 2, is een risico op leegstand ontstaan. Er is onvoldoende tijd om onze capaciteit en onze gebouwen aan te passen op dit systeem. In de praktijk heeft dit zich in 2013 wel voorgedaan, maar is de leegstand erg beperkt. Er zijn in ons verzorgingsgebied toch relatief veel mensen met een hoge zorgvraag en die blijven dus ook gewoon komen. Bezetting appartementen aanleuncomplexen: Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 10

11 De wachtlijsten voor de aanleuncomplexen geven onveranderd aan dat er voldoende belangstelling is voor deze appartementen. Er is geen sprake geweest van structurele leegstand. Voor zowel de verzorgingshuizen als de aanleuncomplexen is wel gebleken dat er sprake is van teruggang van wachtlijsten. Indicaties veranderen en er is op zich nog steeds belangstelling, maar veel ouderen ervaren problemen met het verkopen van hun huis. 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Strategisch meerjaren beleidsplan van De Stouwe voor de periode Als afgeleide van het strategisch beleidsplan zijn het strategisch vastgoedplan, het communicatieplan en het strategisch ICT-plan vastgesteld. Het strategisch beleid bevat een aantal elementen: Als opdrachtformulering is vastgesteld dat kwetsbare ouderen in Meppel en omliggende dorpen, thuis of in een thuisachtige omgeving, veilig en zo aangenaam mogelijk oud moeten kunnen worden. Iedereen moet zo lang mogelijk zelf de keuze kunnen maken hoe hij wil wonen en van welke voorzieningen hij gebruik wil maken. Wij richten ons op kwetsbare ouderen. Dat zijn ouderen die al last hebben van een functionele beperking. Het doel is vooral gericht op behoud van functie en dus zorgen dat iemand zo 'zelfstandig' mogelijk kan blijven wonen met behulp van een goede woonomgeving, welzijn op maat en aanvullende dienstverlening en zo laat mogelijk moet terugvallen op zorg. Uiteindelijk kan ook sprake zijn van echte afhankelijkheid, waarbij echt sprake is van structurele intensieve zorg. De komende jaren gaat er veel veranderen bij De Stouwe. Lokaties krijgen een andere opzet. Verzorgingshuiszorg zal gaan verdwijnen. In de plaats daarvan wordt een duidelijker concept van verzorgd wonen ontwikkeld, eventueel in combinatie met beschermd wonen. Dat lijkt een kleine verandering, maar dat is het niet. Wonen wordt volledig anders ingericht. Men woont meer zelfstandig en gaat dus ook zelf huur betalen. Dienstverlening en zorg is straks niet altijd meer 7 x 24 uur beschikbaar. Dat vraagt dus ook om een volledig andere manier van organiseren en werken. Als kernwaarden heeft De Stouwe gekozen voor: - Klantgericht - Stimulerend - Betrouwbaar Deze worden meegenomen en verder ingevuld in de programma's van 'scheiden van wonen en zorg' en 'leiderschap en cultuur', die sinds medio 2012 binnen De Stouwe zijn opgezet Algemeen beleid 2013 Het beleid van 2013 heeft zich vooral gericht op het investeren in (meer) kwaliteit (opleiden, personeel in de directe zorg en welzijn) en het realiseren van vraaggerichte huisvesting met welzijn en zorg. Allereerst is op basis van het strategisch meerjaren huisvestingsplan verder gewerkt aan het uitwerken van plannen op locatieniveau van onze bestaande locaties. Er zijn businesscases geschreven, taxaties gedaan en gekeken naar mogelijkheden van verkoop en/of afstoten van locaties. In 2014 wordt gestart met de implementatie. Een belangrijk item in 2013 was het daadwerkelijk vormgeven van onze ambitie om meer en beter samen te werken met partijen in ons werkgebied. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 11

12 Er is in samenwerking met Zorgcombinatie Noorderboog gewerkt aan een Outlook 2018, dus het in kaart brengen van de vraag naar zorg en vastgoed voor de komende jaren. Op basis daarvan is besloten om te kijken of we gezamenlijk kunnen gaan optrekken bij het verder positioneren van een expertisecentrum in de regio. Er is ook een samenwerking met Carepool verder ingevuld ten aanzien van de back office en op inhoudelijk gebied de meer verpleegkundige zorg. Daarnaast is nauw samengewerkt met de gemeenten Meppel, De Wolden en Staphorst. Het gaat onder meer over de volgende projecten: - Het project 'Koeberg' Dit project in een wijk van Meppel is voorzien als de eerste woonservicezone van Meppel. - Het project 'Kromme Elleboog' Medio 2013 is een Intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in het centrum van Meppel. Uitgangspunt is dat er ruim 60 appartementen worden gerealiseerd. Daarbij is plaats voor iedere vorm van zorg en zorgzwaarte, maar is altijd sprake van scheiden van wonen en zorg. Dus zelfstandig wonen en eigen regie, ongeacht de zorgvraag. Dat betekent dat ook bij een hoge zorgvraag (bijvoorbeeld ZZP 5 of 6) sprake is van zelfstandig wonen en het betalen van huur, maar dat inhoudelijk wel kwalitatief voldoende en goede zorg zal worden geleverd. In dit project werkt De Stouwe nauw samen met Zorgcombinatie Noorderboog en wordt gezamenlijk gewerkt aan een concept voor de doelgroepen van beide organisaties. - Projecten in de gemeente Staphorst In 2013 is een plan van verzorgd wonen in Rouveen verder uitgewerkt. Dit zal in 2014 nog verder worden uitgewerkt. Doel is dat het plan wordt gerealiseerd in Gemeente De Wolden Met de gemeente De Wolden is vooral doorgesproken over onze bestaande 2 locaties in deze gemeente. Uitgangspunt is dat De Stouwe in beide plaatsen (Ruinerwold en De wijk) een goede woonzorgvoorziening behoudt. Deze zal in het kader van scheiden van wonen en zorg wel anders worden ingevuld. Er wordt op het gebied van welzijn gezocht naar afstemming en samenwerking met de stichtingen Welzijn Meppel en Welzijn De Wolden. Voor 2012 heeft de overheid extra investeringsgelden beschikbaar gesteld voor de ouderenzorg in Nederland. De Stouwe heeft deze gelden niet alleen ingezet voor het kunnen inzetten van extra medewerkers in de zorg, maar vooral ook voor het extra opleiden van nieuwe medewerkers voor de ouderenzorg. Zo is bijvoorbeeld in februari 2012 en in februari 2013 een nieuwe leerafdeling gestart in de vorm van een project met de gemeente Meppel. Inmiddels blijkt dit project succesvol. Deelnemers komen via een leer-werkovereenkomst uit de bijstand naar een betaalde baan bij ons. Eind 2012 heeft De Stouwe besloten om te participeren in de Zorgcampus Noorderboog. Dit is een ambitieus project, dat is opgestart door De Zorgcombinatie Noorderboog. Het is nu een samenwerkingsverband van De Noorderboog en De Stouwe als zorgorganisaties en daarnaast een aantal onderwijsinstellingen: Deltion College, Windesheim, Reformatorische Hogeschool. Daarnaast zijn ook het Drenthe College, Alfacollege, Stad en Esch, Stenden en Universiteit Groningen aangesloten. Uiteraard is ook de gemeente Meppel betrokken bij het project. Doelstelling is dat we in deze regio meer gericht op de nieuwe zorgvraag gaan opleiden, bij- en nascholen en dat we ook hier concreet gaan werken aan innovatie van zorg. Concreet brengen we daarmee als De Stouwe een groot deel van ons stage-, opleidings- en personeelsbeleid naar een groter geheel. In november 2013 is de Zorgcampus formeel opgericht. Een onderwerp dat niet prominent was voorzien in de plannen van 2013, maar uiteindelijk wel veel impact heeft gehad in 2013 (en ook nog de komende jaren) is het gegeven dat eind 2013 een eerste reorganisatie is aangekondigd. De basis hiervan is in 2013 uitgewerkt in de vorm van een uitwerking van de capaciteitsplanning voor de periode In deze planning is een scenario uitgewerkt van de betekenis van de overheidsplannen voor onze organisatie. De uitkomst was dat daarmee een uitgewerkt Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 12

13 plaatje ontstond van de wijze waarop onze gebouwen en onze organisatie de komende jaren moet worden aangepast. Op basis hiervan is eind 2013 een voorgenomen besluit genomen van een reorganisatie in twee fasen. Fase 1 betreft een aanpassing van de aansturing (dus alle leidinggevenden) binnen De Stouwe aan de bezuinigingsoperatie van de overheid. Deze stap richt zich dus vooral op het wijzigen van de overhead. In 2014 wordt bekeken op welke wijze aanpassingen in het primaire proces noodzakelijk zijn (fase 2) Financieel beleid Gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum Resultaatratio Verslag jaar Vorig jaar AWBZ gefinancierd 2,43% 3,64% Niet-AWBZ gefinancierd 11,39% 15,53% Liquiditeit Quick ratio 194,16% 250,41% Solvabiliteit Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 30,63% 27,95% Solvabiliteit (eigen vermogen/totale opbrengsten) 45,25% 43,39% Schulddekkingsratio DSCR 1,44% 1,43% Personeelsbezetting in BFT: Verslagjaar Vorig jaar Algemeen Beheer/management 33,861 32,277 Facilitaire Dienst 27,822 26,822 A.B.C. 28,777 27,944 Irene 29,388 29,166 Reestoord 50,722 55,138 Kaailanden 20,722 18,944 't Vonder 14,472 16,250 Het Kerspel 9,527 10,888 Dunninghe 9,569 11,319 De Stouwe Thuis 19,138 20,639 Flexpool 18,916 16,694 Totaal 262, ,086 Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 13

14 4.4 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen De Stouwe heeft een Centrale Cliëntenraad. Deze Cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en/of familie van cliënten die de diverse locaties/thuiszorg vertegenwoordigen. De cliëntenraden hebben, conform het reglement cliëntenraad, de taak om de gemeenschappelijke belangen op het gebied van wonen, welzijn en zorg van de cliënten te behartigen. De centrale cliëntenraad vergadert met de directeur/bestuurder van De Stouwe. In deze vergadering worden organisatiebrede beleidszaken besproken. De cliëntenraad geeft, waar nodig, gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder. De centrale cliëntenraad vergaderde in 2013 zeven keer, waarvan één keer met de Raad van Toezicht. Alle vergaderingen zijn bijgewoond door de directeur/bestuurder. De centrale cliëntenraad heeft het recht om te adviseren over voorgenomen beleid. De cliëntenraad kan advies, maar ook verzwaard advies uitbrengen. De CCR bracht verzwaard advies uit over: Advies kwaliteitssysteem Uitkomsten CQ-meting 2012, verbeterafspraken met CCR (medicatieveiligheid/valpreventie) Protocol vocht en voeding Protocol gastro-enteritis/noro-virus Reanimatiebeleid Voorstel medezeggenschap cliënten inclusief reglement CCR Nieuwe structuur welzijn 2014 Prijslijsten 2014 Naast de adviesaanvragen kwamen de volgende onderwerpen inhoudelijk aan de orde: Meetweek, uitkomsten 2012 Begroting 2013 Kaderbrief 2014 Jaarplan 2013 Omgangsberaad Verslag kleinschalige verpleeghuiszorg Kaailanden Maatschappelijk jaarverslag 2012 Verder is gesproken over de rol en positie van de CCR (voorstel medezeggenschap cliënten: vernieuwd reglement, profiel voorzitter/leden). Vanaf 2014 publiceert de CCR de notulen op de website van De Stouwe. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 14

15 4.5 Wet op de Ondernemingsraden De ondernemingsraad heeft in 2013 verschillende stukken toegezonden gekregen waar advies of instemming op is gegeven. Een overzicht: Januari Advies Opleidingsbegroting 2013 Februari Instemming Beleid Verklaring omtrent Gedrag Maart Instemming Beleid agressie en geweld en opvang na een traumatische gebeurtenis Maart Advies Strategisch ICT kader Mei Advies Coöperatie Zorgcampus Noorderboog Mei Advies Uitbesteden storingsdienst avond, nacht en weekend Mei Advies Omgang tijdelijke dienstverbanden Juni Advies Intentieverklaring ECN Juli Instemming Gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers September Advies Modernisering Ziektewet November Advies Afspraken rondom contracten BBL-ers December Advies De Toekomst van Morgen Een aantal aanvragen punten uitgelicht en samengevat: In januari heeft de ondernemingsraad advies gegeven op de opleidingsbegroting van Hier heeft de ondernemingsraad een positief advies op gegeven, maar met een kanttekening, waaronder het feit dat er in de begroting weinig ruimte was voor individuele scholing en scholing voor facilitair. In mei heeft de ondernemingsraad positief advies gegeven voor het beleid Omgang tijdelijke dienstverbanden. Door dit beleid zal er steeds meer een afvloeiing plaats vinden van werknemers doordat tijdelijke contracten niet omgezet worden naar een vast dienstverband. Op deze manier vindt er een afname van medewerkers plaats. Dit is spijtig voor de gene die het aangaan, dat realiseren wij ons goed, maar we zien in dat dit nodig is om de organisatie in de toekomst gezond te houden. In juni is er een advies afgegeven voor de intentieverklaring voor het ECN. Hier had de ondernemingsraad enige vraagtekens bij. Deze vragen zijn geuit bij de bestuurder, welke aangaf dezelfde vraagtekens te hebben. Om antwoord te krijgen op deze vragen was het nodig om een positief advies te geven op de aanvraag. In juli was het voor de ondernemingsraad tijd om verkiezingen te houden. Er waren drie plaatsen binnen de OR vacant waarvoor de verkiezingsprocedure is uitgezet. Voor het eerst sinds het bestaan van De Stouwe heeft de OR verkiezingen gehouden. Er waren vier reacties op de drie te bezetten plaatsen. Helaas heeft één iemand moeten wijken voor drie nieuwe leden welke in juli definitief geïnstalleerd zijn. Aan het einde van het jaar kwam de adviesaanvraag voor De Toekomst van Morgen. Om hier een goed advies op te geven heeft de OR in verschillende stappen een advies gegeven. Dit stuk is van grote omvang met nadelige gevolgen voor een aantal medewerkers. De OR is hier dan ook meerdere keren over in gesprek geweest met de bestuurder om antwoord te krijgen op de vragen die het stuk opriepen. In januari van dit jaar is een positief advies afgegeven op dit voorgenomen besluit op de paragraven vier en vijf. Gezien de veranderingen die gaande zijn in de organisatie vindt de ondernemingsraad het van belang om regelmatig in gesprek te blijven met het bestuur, met name na de adviesaanvraag rondom de reorganisatie. In overleg met de bestuurder is er gekozen voor een extra overlegvorm eens in de twee weken waarmee de OR beroep doet op het adviesrecht, maar met name om een openheid te creëren om wederzijds op de hoogte te zijn van alles wat speelt in de organisatie. Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 15

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Cliëntenraad Sint-Annaland, oktober 2015

Cliëntenraad Sint-Annaland, oktober 2015 Cliëntenraad Sint-Annaland, oktober 2015 Inhoud Waarom een Cliëntenraad?... 3 Wat doet de Cliëntenraad?... 4 Wie zijn de leden?... 5 Rechten en plichten... 6 Frequentie van overleg... 7 Wat te doen bij

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad Datum: 10 oktober 2014 Tijd: 09.30 uur Locatie: Vergaderzaal 2 ABC Aanwezig: dhr. Pastoor, dhr. De Vries, dhr. Winters, mw. Hoogvliet, mw. Kamman,

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Woonzorgconcepten. Over huisvestingsconcepten, zorgconcepten en financieringsvarianten. drs. J.H.M. van Ginneken 30 november 2016

Woonzorgconcepten. Over huisvestingsconcepten, zorgconcepten en financieringsvarianten. drs. J.H.M. van Ginneken 30 november 2016 Woonzorgconcepten Over huisvestingsconcepten, zorgconcepten en financieringsvarianten drs. J.H.M. van Ginneken 30 november 2016 Huisvestingsconcept (meest) bepalend voor de exploitatie van de zorg en dienstverlening

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap

Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014. Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Cliëntenraad RAZ Jaarverslag 2014 Medezeggenschap 2.0 Van Medezeggenschap naar Partnerschap Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BELEIDSPLAN VOOR DE CLIËNTENRAAD... 4 2.1 MISSIE/VISIE... 4 2.2 VAN MEDEZEGGENSCHAP

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015 Focus op Voedselveiligheid 24 september 2015 1 Voorstellen 2 DrieGasthuizenGroep sinds 1246 in Arnhem Wonen, service en (thuis)zorg Gastvrije woonzorgcentra Zorgvriendelijke appartementencomplexen Extra

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de bezuinigingen op bewoners en personeel in de zorg (2013Z24791).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de bezuinigingen op bewoners en personeel in de zorg (2013Z24791). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes?

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes? BoZ t.a.v. Yvonne C.M.T. van Rooy Utrecht, 24 juni 2016 Betreft: consultatie governance code zorg 2017 Geachte mevrouw van Rooy, Het LSR stelt het zeer op prijs dat u een consultatieronde organiseert aangaande

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Lokale cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad

Lokale cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad Lokale cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad De cliëntenraden komen op voor de belangen van de cliënten. Zij kenmerken zich door betrokkenheid, humaniteit en open communicatie. Zorgeloos verder Binnen

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie