QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, Kenmerk: RS/ib/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2"

Transcriptie

1 QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs Den Haag, Kenmerk: RS/ib/

2 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 1 QA DUO Programma Passend Onderwijs

3 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd: - In de introductie worden de achtergrond en het doel, de scope en aandachtsgebieden en de aanpak voor meting 2 (intern en extern) toegelicht. - Management samenvatting waarin de belangrijkste risico s en aanbevelingen zijn opgenomen. - Het rapport vervolgt zoals opgedragen voor meting 2 met de hoofdrisico s per aandachtsgebied en aanbevelingen. - Afgesloten wordt met bijlagen waarin de bevindingen per aandachtsgebied zijn opgenomen, de resultaten en opvolging aanbevelingen meting 1, een overzicht van de gehouden interviews alsmede van de geraadpleegde documentatie. Introductie Achtergrond en Doel Resultaten meting 1 Scope en aandachtsgebieden Aanpak Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied meting 2 1. Inrichting testproces 2. Interne afhankelijkheden 3. Overdracht naar beheer 4. Externe afhankelijkheden Opvolging aanbevelingen meting 1 Bijlagen 2 QA DUO Programma Passend Onderwijs

4 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 3 QA DUO Programma Passend Onderwijs

5 Introductie (1/6) Achtergrond en doel Achtergrond Het programma passend onderwijs beoogt een verandering in het PO& VO veld die veel van alle betrokken partijen zal vergen. Zaken als de zorgplicht van scholen, de nauwe betrokkenheid van ouders, altijd de juiste begeleiding van een kind en zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het nieuwe wettelijke kader van passend onderwijs dient op een gecontroleerde wijze te worden ingevoerd in de informatiesystemen, processen en procedures van zowel DUO, de scholen en de op te richten samenwerkingsverbanden (SWV n) PO en VO. Daarbij dienen tevens afspraken gemaakt te worden met de softwareleveranciers (SWL s) van de leerling-administratiepakketten voor het laten doorvoeren van wijzigingen in de software. Het DUO programma is onderdeel van het bredere programma dat door het ministerie is gestart om implementatie van de veranderingen te bewerkstelligen. DUO is voor de invoering van het nieuwe wettelijke kader primair verantwoordelijk voor haar eigen werkgebied, te weten de realisatie van de registratie, bekostiging en informatievoorziening voor passend onderwijs. Voor de gecontroleerde realisatie is door DUO een meerjarig programma ingericht: passend onderwijs DUO. Het programma richt zich op de technische- en organisatorische aspecten die door DUO ten behoeve van de uitvoering worden aangepast. Deloitte is gevraagd de QA functie van dit programma invulling te geven, in opdracht van de gedelegeerd opdrachtgever bij het ministerie van OCW, Directie Kennis. Doel Doel van de opdracht is het invullen van de QA functie gedurende de doorlooptijd van het Programma. De QA functie dient om inzichtelijk te krijgen of de programma aanpak waarborgen biedt voor een succesvolle realisatie van de beoogde resultaten en garantie biedt dat binnen het gestelde tijdspad en budget de afgesproken kwaliteit wordt geleverd. Tevens dienen de kritieke succesfactoren voor implementatie van passend onderwijs in de uitvoeringsketen inzichtelijk te worden. Het gaat hierbij zowel om de kritieke succesfactoren die DUO zelf kan beïnvloeden als de kritieke succesfactoren vanuit de omgeving. Onze diensten worden niet uitgevoerd in het kader van een assurance-opdracht en derhalve wordt geen zekerheid verstrekt omtrent de getrouwheid van de informatie. 4 QA DUO Programma Passend Onderwijs

6 Introductie (2/6) Resultaat meting 1: Dashboard risicogebieden Overall beeld gerapporteerd met 1 e meting. In de periode april - begin juni 2013 is de eerste meting uitgevoerd. De belangrijkste resultaten daaruit zijn hieronder weergegeven. Het programma verloopt beheerst. Het resterende risicoprofiel van het programma is over het algemeen laag (groen), met enkele aandachtspunten (oranje). De door het programma ingezette beheersing (sturingsmodel) functioneert adequaat. Er zijn diverse maatregelen getroffen door DUO om te borgen dat de doelstellingen van het programma tijdig zullen worden gerealiseerd. Aan het programma is hoge prioriteit toegekend en de interne opdrachtgever is nauw betrokken bij de uitvoering. Het programma wordt uitgevoerd met mensen die veel ervaring hebben met gelijksoortige verandertrajecten en de DUO-organisatie goed kennen. De mijlpalenplanning wordt gerealiseerd. Voor de toekomstige mijlpalen is deze onderbouwd met een heldere detailplanning. Op onderdelen constateren we dat risico s bestaan, waarvoor we adviseren aanvullende maatregelen te treffen. Deze risico s zijn voornamelijk gelegen buiten de DUO-organisatie, op de koppelvlakken, de wetgeving en de sturing door OCW. Programma Governance Legenda Programma besturing DUO Programma bureau Beheerorganisatie Programma omgeving Strategische samenhang Programma management Passend Onderwijs DUO Programma plan Product Life Cycle Proces definitie Hoog risico dat de doelstellingen zonder directe bijsturing niet worden gerealiseerd Medium risico dat (onderdelen van) de doelstellingen zonder aanvullende maatregelen niet worden gerealiseerd. Laag of geen risico op het niet realiseren van de doelstellingen Op dit moment niet van toepassing Inzicht en afhankelijkheden Programma procedures en kwaliteitsman. Functioneel/technisch ontwerp Cultuur en verandering Planning Configuratie en conversie Belanghebbenden Business case Functioneel/technisch testen Wet- en regelgeving Leveranciers management Opleiding, training en documentatie Uitvoeringsketen Acceptatie 5 QA DUO Programma Passend Onderwijs

7 Introductie (3/6) Aanbevelingen meting 1 Hieronder zijn de belangrijkste aanbevelingen uit meting 1 weergegeven. Meting 2 besteed aandacht aan de opvolging van de aanbevelingen uit de eerste meting. Programma governance Programma omgeving Programma management Aanbeveling meting 1 De informatievoorziening voor de positie van OCW als opdrachtgever versterken door tolerantiegrenzen met het programma overeen te komen, die basis voor informatievoorziening vormen PO-raad zou meer eigenaarschap kunnen nemen om te bevorderen dat de SWL voldoende voortgang houden op het tijdspad van implementatie. Zorg op korte termijn voor duidelijkheid richting SWL s over de (niet) bekostiging van de benodigde aanpassingen. PO-raad kan een meer proactieve rol vervullen als vertegenwoordiger van de instellingen richting leveranciers om druk te zetten op het ontwikkelen en starten met testwerkzaamheden door de leveranciers. Monitor voortgang SWV en hun planning gedetailleerd. HPR: rapporteren over status t.o.v. voorgaande periode en rapporteren over status per KSF Stel tolerantiegrenzen vast op programmaniveau Geef in de HPR aan wat de criteria zijn voor status van de onderwerpen waarover gerapporteerd wordt Product Life Cycle Programma steekproefsgewijs de onderbouwing van de testplannen laten toetsen en eerder de ketenintegratietest uitvoeren. Dit kan door testgevallen eerder van het begin tot het eind het DUO proces te laten doorlopen. Opvolging Onder het aandachtsgebied interne afhankelijkheden wordt ingegaan op de opvolging van deze aanbevelingen Onder het aandachtgebied externe afhankelijkheden wordt ingegaan op de rol van de raden Onder het aandachtsgebied interne afhankelijkheden wordt ingegaan op de hoofdrapportages en andere instrumenten voor programma management. Onder het aandachtsgebied testen wordt ingegaan op de opvolging van deze aanbevelingen 6 QA DUO Programma Passend Onderwijs

8 Introductie (4/6) Scope en aandachtsgebieden 2 e meting Voor het onderzoek naar de kwaliteit van inrichting, beheersing en besturing van het programma passend onderwijs hebben wij gebruik gemaakt van het Programma en project Review Raamwerk (zie bijlage 1). Dit raamwerk is opnieuw op maat gemaakt voor meting 2. In overleg met de opdrachtgever zijn 4 aandachtgebieden gedefinieerd. Onderstaand figuur geeft aan hoe deze zijn gerelateerd aan het raamwerk. Voor de tweede meting vallen de grijs gearceerde onderwerpen buiten de scope van de te onderzoeken aandachtsgebieden. Programma Governance Programma besturing Programma bureau Beheerorganisatie Programma omgeving Programma management Product Life Cycle Aandachtsgebieden: Strategische samenhang Programma plan Proces definitie Overdracht beheerorganisatie Inzicht en afhankelijkheden Programma procedures en kwaliteitsman. Functioneel/technisch ontwerp Interne afhankelijkheden Cultuur en verandering Planning Configuratie en conversie Externe afhankelijkheden Inrichting testproces Belanghebbenden Business case Opleiding, training en documentatie Wet- en regelgeving Leveranciers management Functioneel/technisch testen Uitvoeringsketen Acceptatie 7 QA DUO Programma Passend Onderwijs

9 Introductie (5/6) Scope en aandachtsgebieden 2 e meting Bij deze tweede meting is nadrukkelijk de externe omgeving beschouwd. De keten die wordt gevormd door scholen, SWV n en DUO wordt in dit rapport gekarakteriseerd met de term uitvoeringsketen. Voor het beschouwen van de externe omgeving is het van belang om ook daar de scope van het onderzoek goed af te bakenen. De scope van de uitvoeringsketen beperkt zich tot die aspecten die gerelateerd zijn aan de programma opdracht van DUO, waarbij DUO verantwoordelijk is voor de realisatie van de aspecten registratie, bekostiging en informatievoorziening voor passend onderwijs. In scope zijn derhalve de technische en administratieve inrichting met bijbehorende processen en ondersteunende ICT voor zover gerelateerd aan registratie, (interne) bekostiging en informatievoorziening bij SWV n en scholen. In deze rapportage wordt dit kortheidshalve samengevat met de term bedrijfsvoering. Buiten scope van de meting vallen hiermee een oordeel over de beleidsmatige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de keuze de stelselwijziging door te voeren, evenals de eventuele onderwijskundige gevolgen van de invoering van passend onderwijs. 8 QA DUO Programma Passend Onderwijs

10 Introductie (5/6) Scope en aandachtsgebieden 2 e meting In overleg met de opdrachtgever punten van aandacht benoemd waar meting 2 per aandachtsgebied aandacht aan besteedt. Inrichting Testproces Aandachtsgebied 1 Uitvoering van testplannen Koppelvlakken met informatiesysteembeheerorganisatie en inregelingenbeheerorganisatie Simulatietest, integratietest, penetratietest en performancetest Navolging functiescheiding binnen testen en acceptatieproces Uitvoeringsketen B. Buiten DUO A. Binnen DUO Aandachtsgebied 2 Aandachtsgebied 3 Aandachtsgebied 4 Interne afhankelijkheden Risico s van de wijze waarop de afhankelijkheden tussen het programma en overige veranderinitiatieven binnen DUO worden geïdentificeerd en beheerst, zoals de beschikbaarheid van benodigde resources voor het programma, sturing op prioriteit programma binnen portfoliomanagement, releasemanagement Overdracht aan Beheerorganisatie Is beheer organisatie en lijn DUO in staat het programma in beheer te nemen ( bv. beschikbare expertise, compliance aan geldende architectuurprincipes, flexibiliteit beheerorganisatie om nieuwe releases door te voeren indien aanpassingen nodig zijn) Is inzichtelijk welke kosten met beheer zijn gemoeid? Externe afhankelijkheden Voortgang binnen de keten (op basis van PID en doelstellingen programmaplan) Lessons learned en knelpunten bij de experimenten (hierbij hele keten aflopen voor een specifiek te benoemen proces, bijvoorbeeld van registratie tot uitbetaling overgangsbekostiging, tot op niveau van AO/IC van een SWV om te bepalen welke knelpunten resteren) Knelpunten die door de uitvoeringspartners in de keten worden gesignaleerd 9 QA DUO Programma Passend Onderwijs

11 Introductie (6/6) Aanpak De tweede meting is uitgevoerd in de periode april- begin juni De resultaten en opvolging vanuit de eerste meting zijn binnen de verschillende aandachtsgebieden van de tweede meting verwerkt. Tijdens deze tweede meting zijn op basis van documentstudie en de risico s uit de eerste meting verschillende interviews binnen DUO gehouden om beeld te krijgen op de vier aandachtsgebieden zoals geformuleerd bij de scope van deze meting. Op basis hiervan is allereerst onderzocht wat het risicoprofiel intern het DUO programma is. Hierbij zijn tevens onze ervaringen met de uitvoering van complexe projecten en onze kennis van de DUO-organisatie en het onderwijsveld ingebracht om te komen tot vaststelling van de belangrijkste risico s met bijbehorende aanbevelingen voor het DUO programma. In de tussenrapportage op 18/4/2014 zijn de resultaten van de interne DUO meting met de opdrachtgever besproken. De opdrachtgever heeft gevraagd om aanvullend onderzoek naar de externe afhankelijkheden in de DUO-keten Passend Onderwijs. Tijdens dit vervolgonderzoek zijn verschillende softwareleveranciers (SWL s), samenwerkingsverbanden (SWV n) en OCW betrokkenen geïnterviewd (zie bijlage 3) en is aanvullende documentstudie uitgevoerd (bijlage 4) om een zo volledig mogelijk risico profiel te kunnen schetsen voor het DUO Passend Onderwijs programma. In bijlage 2 zijn de bevindingen weergegeven die berusten op uitspraken van meerdere geïnterviewden. Naast de documentstudie hebben wij conform de opzet van het onderzoek geen achterliggend feitenonderzoek uitgevoerd en onderzoeksbevindingen mogen dan ook niet als vaststaande feiten worden geïnterpreteerd. Bij onze analyse is rekening gehouden met deze beperking. Gezien het onderkende belang van de externe afhankelijkheden doordat juist daar de grootste risico s worden voorzien is dit aandachtsgebied verder gesplitst naar de onderwerpen algemeen, efficiency, effectiviteit, ondersteuning van de leerling en scholen. Deze rapportage bevat de resultaten van de 2 de meting van het interne onderzoek bij DUO, alsmede de resultaten van het aanvullend onderzoek op de externe afhankelijkheden in de keten passend onderwijs. 10 QA DUO Programma Passend Onderwijs

12 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 11 QA DUO Programma Passend Onderwijs

13 Management Samenvatting (1/4) Dashboard met overzicht resultaten meting 2 Programma Governance Programma besturing DUO Programma bureau Beheerorganisatie Programma omgeving Programma management Passend Onderwijs DUO Product Life Cycle Legenda Strategische samenhang Inzicht en afhankelijkheden Programma plan Programma procedures en kwaliteitsman. Proces definitie Functioneel/technisch ontwerp Hoog risico dat de doelstellingen zonder directe bijsturing niet worden gerealiseerd Medium risico dat (onderdelen van) de doelstellingen zonder aanvullende maatregelen niet worden gerealiseerd. Laag of geen risico op het niet realiseren van de doelstellingen Op dit moment niet van toepassing Cultuur en verandering Planning Configuratie en conversie Belanghebbenden Business case Functioneel/technisch testen Wet- en regelgeving Leveranciers management Opleiding, training en documentatie Uitvoeringsketen Acceptatie 12 QA DUO Programma Passend Onderwijs

14 Management Samenvatting (2/4) ALGEMEEN Programma passend onderwijs DUO ligt intern op schema en wordt beheerst uitgevoerd. De mijlpaal 1 april voor het uitgeven van voorlopige beschikkingen is gehaald. De live datum van 1/8/2014 is haalbaar. De SWL s voorzien vanuit het onderwijsveld eveneens geen onoverkomelijke problemen richting 1/8/2014. Het programma en de uitvoering daarvan is in control. De programma sturing, het plan en de planning, de procedures en kwaliteitsmanagement staan groen. De tweede meting heeft nu ook de externe afhankelijkheden daadwerkelijk onderzocht. Daarbij is bevestigd dat hier de grootste risico s liggen voor de uitvoeringsketen DUO. TESTPROCES: De totale testopzet is doordacht, het totaal aan testen dekt de gehele keten maar kent beperkingen: Een daadwerkelijke volledige ketentest, die het gehele proces doorloopt beginnend bij Leerling Administratie Systemen en gebruik maakt van werkelijke data, is niet goed uitvoerbaar. De testuitvoering bij de ketenpartners is vrijblijvend en hieraan kunnen geen zekerheden worden ontleend. Testen worden in hoofdzaak met gesimuleerde data uitgevoerd om de technische werking aan te tonen, issues verbonden aan datakwaliteit worden niet zichtbaar. Het samenvattende oordeel is hierdoor van groen op geel gezet. Vanaf live gang op 1/8/2014 moet rekening worden gehouden met aanvullende (reparatie)werkzaamheden. Pas dan manifesteren zich de inherente beperkingen en vrijblijvendheid van testen en voorbereiding aan de leveranciers- en gebruikerszijde. Beschikbaarheid van voldoende resources vormt een risico. 13 QA DUO Programma Passend Onderwijs

15 Management Samenvatting (3/4) INTERNE AFHANKELIJKHEDEN: Het DUO programma heeft weinig directe project resources en is grotendeels afhankelijk van werkzaamheden door reguliere lijnorganisaties in Zoetermeer en Groningen. Het programma heeft op alle koppelvlakken formele- dan wel informele overleggen ingesteld waarin wordt afgestemd, verslagen en actuele actielijsten worden opgemaakt en getrapte verantwoording naar de Stuurgroep plaatsvindt. De sturing en formele- en informele interne afstemming is daarmee juist van opzet en effectief. Het samenvattend oordeel op deze aspecten staat op groen. Tot heden is veel planningsruimte verbruikt. Voor vervolgwerkzaamheden voor 1/1/15 en Plateau 4 en 5 is de slack uit de planning. Dit vormt in combinatie met resource schaarste en een niet in tijd en detail beschikbare DUO resource planning en nog vast te stellen wetgeving en aanvullende maatregelen en de benodigde nadere uitwerkingen door SWV n en SWL s een risico voor toekomstige leveringen en uiteindelijk voor een tijdig goed werkende keten passend onderwijs. OVERDRACHT NAAR BEHEER: De overdracht naar beheer is inhoudelijk geborgd doordat het programmawerk al grotendeels door de lijnorganisatie wordt uitgevoerd. Niettemin zijn er een aantal uitdagingen: Er is een risico dat DUO onvoldoende capaciteit met kennis- en ervaring beschikbaar heeft om bij invoering na 1/8 slagvaardig de te verwachten problemen op te lossen. De DUO organisatie is nog niet voorbereid op het ondersteunen van de SWV n, de ondersteuningsvraag vanuit de in ontwikkeling zijnde SWV n is nog onbekend. Het risico bestaat dat bij invoering van de stelselwijziging Passend Onderwijs deze organisaties nog niet adequaat kunnen worden ondersteund. Thans (april 2014) zijn separate helpdesks ingericht bij zowel OCW, DUO Groningen en Zoetermeer. Best practices en het denken vanuit de integraliteit van de keten maken het logischer en effectiever een centrale helpdesk met goed aansluitende en ingerichte back offices te organiseren. Het samenvattende oordeel is dat ten opzichte van meting 1 de status van beheer naar geel is gegaan. 14 QA DUO Programma Passend Onderwijs

16 Management Samenvatting (4/4) EXTERNE AFHANKELIJKHEDEN: De SWV n zijn nog niet klaar met het operationaliseren van de bedrijfsvoering. De meesten staan aan het begin van een groeitraject en zijn doende om hun bedrijfsvoering in te richten. Dit betreft aspecten als planning & control cyclus, bekostigingsmodellen, procesinrichting rond TLV en centrale ondersteuning, aanbestedingsaspecten en informatievoorziening. Het DUO programma heeft contact met en zicht op de technische registratie door scholen in BRON, er is nauwelijks zicht op de activiteiten van de SWV n en diens onderlinge relatie met de scholen. De SWV n hechten aan de verkregen beleidsvrijheid maar missen een ondersteuningstraject voor hun sector waarin gemeenschappelijke standaarden voor b.v. processen en gegevens worden ontwikkeld. Ieder werkt nu zijn eigen oplossingen uit, dit leidt op macro niveau tot inefficiënties en verspilling. Andere partijen zoals raden, SWL s, DUO en platformen dragen in de huidige situatie nog niet of nog onvoldoende bij aan het groeitraject van de bedrijfsvoering, op dat gebied is geen synergie en ontbreekt strategische samenhang. De effectiviteit van de bedrijfsvoering bij de startende SWV n zal laag zijn door de combinatie van gebrek aan kennis en ervaring met de relevante bedrijfsvoering aspecten, de opgave om zelf de eigen inrichting vorm te geven en het veelal ontbreken van een samenhangende informatievoorziening toegesneden op een SWV. De hiervoor beschreven risico s van een niet effectief en efficiënt functionerende bedrijfsvoering bij de SWV n kan uiteindelijk ook invloed hebben op het vermogen van SWV n en scholen om de ondersteuning van de leerling op het gewenste niveau te brengen en te houden. Deze invloed is niet direct merkbaar, maar als middelen niet goed worden beheerd of ondoordacht worden toegewezen zal dit vrijwel zeker met enige vertraging gevolgen hebben voor het primaire proces. Dit is ook vanuit DUO perspectief een risico voor invoering van passend onderwijs. Het risico bestaat dat de technische deelketen binnen DUO werkt maar dat de passend onderwijs keten in functionele zin als geheel tekortschiet. Wanneer in de uitvoeringsketen buiten DUO de risico s zich manifesteren, dan is imagoschade met uitstralingseffect naar DUO waarschijnlijk. DUO loopt bij aanvullende leveringen vooruit op de wetgeving. Software leveranciers wachten af en zullen de bijbehorende wijzigingen in LAS n pas later voor scholen beschikbaar maken. Niet uitgesloten is dat nog wijzigingen in wet- en regelgeving of aanvullende maatregelen optreden. Dit levert een extra risico voor een functioneel goed werkende keten tussen SWV n, scholen en DUO en leidt tot het oordeel geel op wet- en regelgeving. JOZ heeft adequaat gefaciliteerd in de communicatie over passend onderwijs, in het bijzonder richting de SWV n. Het voorafgaand aan de uiteindelijke realisatie van de gehele keten afstoten van extern deskundig personeel bij DUO zonder adequate interne vervanging, alsmede de opheffing van de JOZ organisatie per 1/1/2015, vormen risico s voor de uiteindelijke realisatie van de keten passend onderwijs. In de strategische samenhang tussen OCW en DUO, SWV n, scholen en raden vormt de bedrijfsvoering voor de invoering van passend onderwijs één van de aandachtsgebieden. Dit aandachtsgebied wordt gekenmerkt door een individuele aanpak van de SWV n zonder gestructureerde afstemming met de overige partijen. Hierbij onderkennen wij dat de SWV n een gepland groeitraject ingaan en dat sprake is van een vangnet tot medio Dit leidt uiteindelijk tot het oordeel geel op de aspecten strategische samenhang en belanghebbenden. RISICO Het niet klaar zijn met het operationaliseren van de bedrijfsvoering bij de SWV n leidt tot het risico dat zonder verdere maatregelen een niet functioneel werkende keten ontstaat die op termijn gevolgen kan hebben voor het primaire proces. Het huidige vangnet mitigeert de gevolgen hiervan. Dit heeft geleid tot het samenvattende oordeel geel op het aspect uitvoeringsketen. AANBEVOLEN wordt de voorgestelde specifieke maatregelen bij de hierna volgende aandachtsgebieden door te voeren en daarnaast voorafgaand aan beëindiging van het vangnet van de overgangsbekostiging de laatste meting te verrichten naar de status van de keten passend onderwijs. 15 QA DUO Programma Passend Onderwijs

17 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 16 QA DUO Programma Passend Onderwijs

18 Aandachtsgebied 1 Inrichting Testproces De totale testopzet is goed doordacht en dekt stapsgewijs de gehele keten af. Intern DUO wordt deze opzet volledig geïmplementeerd. Een daadwerkelijke volledige ketentest, die begint bij LAS'n en gebruik maakt van werkelijke data, ontbreekt. Zo n test is niet volledig te realiseren en deels ook onnodig vanwege het asynchrone karakter van de koppelingen in de keten tussen Scholen, Registratie en Bekostiging. Subconclusies Naar buiten faciliteert DUO het testen van de LAS n. De beslissing van SWL s om al dan niet gebruik te maken van deze testvoorziening is de eigen verantwoordelijkheid en daarmee vrijblijvend. Leveranciers hebben de intentie om de test-setup te gebruiken, de intensiteit waarmee en de voortgang van het testen van de LAS'n verschilt sterk. Sommigen zijn klaar terwijl anderen nog niet zijn begonnen. Vanuit DUO perspectief kunnen geen zekerheden voor het functioneren van de keten worden ontleend aan de test opzet. Dit hangt samen met het gegeven dat DUO wel controleert op volledigheid van de gegevens maar niet verantwoordelijk is voor de functionele juistheid. Gevolg hiervan is dat een aantal problemen pas bij invoering naar voren komt. Een overall compliance- en security testspoor ontbreekt. Dit wordt niet nodig geacht doordat inherent blijft worden voldaan aan de geaccrediteerde oplossingen. In een ketenoplossing met interfaces en gewijzigde componenten is het naar onze mening niet voldoende op voorhand van deze juiste werking uit te gaan. Risico De inherente beperkingen, de vrijblijvendheid in de testuitvoering en het ontbreken van real life data bij de testen vormen een risico als na live-gang op 1/8/2014 de keten gaat worden gevoed met de real life data van de scholen en reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Het risico bestaat dat onvoldoende waarborg aanwezig is dat voldaan wordt aan compliance- of security vereisten in de gehele keten. Aanbeveling Draag zorg voor voldoende capaciteit, kennis en plannigsruimte om problemen bij invoering slagvaardig op te lossen. Laat vaststellen dat het programma DUO passend onderwijs is gebaseerd op de juiste aanname, namelijk om te steunen op het bestaande systeemconcept met de bestaande accreditatie zowel in technische- als functionele zin over de gehele keten. 17 QA DUO Programma Passend Onderwijs

19 Aandachtsgebied 2 Interne afhankelijkheden De inrichting van de DUO governance, de sturing en de formele- en informele interne afstemming zijn juist in opzet en effectief. De beheersing van het programma functioneert naar behoren. Binnen het programma DUO is een breed scala aan programma-controls ingezet om de uitvoering van het programma te beheersen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van diverse besturingsinstrumenten zoals de baseline, de milestoneplanning, de communicatieplanning, het issuelog, het mastertestplan en het risicolog. Subconclusies Het programma heeft op alle koppelvlakken formele- dan wel informele overleggen ingesteld waarin wordt afgestemd, verslagen en actuele actielijsten worden opgemaakt en getrapte verantwoording naar de Stuurgroep plaatsvindt. Het programma ligt op schema maar bevat geen slack meer in de planning. Het programma heeft weinig directe project resources en is grotendeels afhankelijk van werkzaamheden door reguliere lijnorganisaties in Zoetermeer en Groningen. Het programma wordt geleid door extern personeel. De projectleiders passend onderwijs hebben geen directe sturing op de capaciteiten die door de lijnorganisatie ter beschikking worden gesteld. De DUO lijnorganisatie beschikt niet over een uitgewerkte resourceplanning van personele capaciteiten in de tijd. Wijzigingen in behoeftestelling zijn niet uit te sluiten wegens de onzekerheden in het wetgevingstraject. Daarbij komt dat DUO in overleg met OCW in haar huidige planning bewust vooruitloopt op die wetgeving en de aanvullende maatregelen om meer tijd te hebben voor realisatie om de planning te kunnen halen. Ook andere omgevingsfactoren, zoals een werkpiek voor correcties bij invoering op 1/8/2014, kunnen programma impact hebben met planningsconsequenties. Risico Er is geen slack in de planning en op sommige gebieden schaarste aan resources. Problemen bij realisatie en/of wijzigingen in behoeftestelling kunnen nauwelijks worden opgevangen. Wijzigingen in behoeftestelling zijn niet uit te sluiten wegens de onzekerheden in het wetgevingstraject en de aanvullende maatregelen waar DUO bewust op vooruitloopt. Omgevingsfactoren kunnen programma impact hebben met planningsconsequenties. De tolerantie grenzen om tegenvallers op te vangen zijn beperkt en het risico bestaat dat software opleveringen na 1/8/2014 niet tijdig worden gerealiseerd. Het risicolog beschrijft risico s die op basis van kans en impact grote gevolgen hebben maar niet door de medewerkers en stakeholders als zodanig worden onderkend. Het gevaar bestaat dat niet op maatregelen wordt geacteerd. Aanbeveling Ontwikkel een planscenario (contingency plan) waarin wordt aangegeven hoe verschillende typen capaciteitstekorten bij wijzigende behoeften en/of tegenvallende realisatie kunnen worden opgevangen binnen de project- en beheerportefeuille en welke voorbereidende maatregelen daarvoor nodig zijn. Bezie de interne competenties om extern Programma personeel (op termijn) te kunnen vervangen met interne DUOcapaciteit; Ontwikkel een contingency plan dat met het onderwijsveld kan worden gecommuniceerd als een complete levering niet tijdig wordt gerealiseerd; Stel zeker dat het risicolog een reëel inzicht schetst van de risico s die het programma loopt. Draag zorg voor opname van risico s vanuit interne DUO omgevingsfactoren, voorzien van maatregelen en blijf het risicolog als stuurinstrument hanteren op basis van reële risico inschatting. 18 QA DUO Programma Passend Onderwijs

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Informatiebeveiliging als proces

Informatiebeveiliging als proces Factsheet Informatiebeveiliging als proces Informatiebeveiliging onder controle krijgen en houden FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815 NC Breda +31 (0) 88 160 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN)

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) Versie 1.0 februari 2017 Bé Keizer en Rick de Wit in opdracht van PO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs VO

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Rapportage onderzoek programmamanagement. Kaders, ruimte en verantwoording?

Rapportage onderzoek programmamanagement. Kaders, ruimte en verantwoording? Rapportage onderzoek programmamanagement Kaders, ruimte en verantwoording? Rekeningcommissie Waterschap De Dommel 12-8-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 4 3. Onderzoeksplan 6 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden.

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. Review Producten & Diensten Catalogus In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. In deze uitgave leest u welk type Gateway op welk moment uitgevoerd kan worden.

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie