EXAMENREGLEMENT 4MAVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT 4MAVO"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar EXAMENREGLEMENT

2 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN. SCHOOLEXAMEN.1 Algemeen.2 Tijden van het schoolexamen.3 Toetsen en werkstukken. Beoordeling.5 Mededeling cijfers.6 Bezwaarschrift c.q. beroepsprocedure.7 Herkansing.8 Afsluiting schoolexamen.9 Overige bepalingen 5. CENTRAAL EXAMEN 5.1 Algemeen 5.2 Gang van zaken tijdens het Centraal Examen 6. TOETSPERIODES EN RAPPORTAGE 7. AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN 8. ABSENTIE 9. UITSLAG 9.1 Eindcijfer eindexamen 9.2 Vaststelling uitslag 9.3 Herkansing 10. DIPLOMA EN CIJFERLIJST 11. CERTIFICATEN 12. ONREGELMATIGHEDEN 13. GEHEIMHOUDING 1. SPREIDING EXAMEN 15. SLOTBEPALINGEN 16. DATA INFORMATIE PER VAK BIJZONDERE OPDRACHTEN (SECTORWERKSTUK + REKENTOETS) EXAMENREGLEMENT

3 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is, kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 1.3 Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO. 1. Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit. Een exemplaar van dit besluit ligt ter inzage bij de administratie van de school. 2. BEGRIPSBEPALINGEN 2.1 Bevoegd gezag: het bestuur van de "Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken". 2.2 Kandidaat: eenieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. 2.3 Examen: hiermee wordt zowel het schoolexamen als het Centraal Examen bedoeld. 2. Examinator: degene die belast is met het afnemen van het examen. 2.5 Toetsen: alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen (zie ook.1.1.). 2.6 Examendossier: alle onderdelen van het schoolexamen. Het examendossier wordt in het voorlaatste en laatste van de opleiding opgebouwd. Het omvat ook de vakken die niet centraal worden geëxamineerd en/of in het derde worden afgesloten. 2.7 Programma van toetsing en afsluiting: een overzicht van het eindexamenprogramma per vak. Hierin staat een omschrijving van de inhoud van de toetsen, de wijze waarop getoetst wordt en de beoordeling en weging van het resultaat. 2.8 Commissie van Beroep: Een groep personen die op verzoek van een kandidaat kan nagaan of de bepalingen die opgenomen zijn in het examenreglement en het PTA op een juiste wijze gehanteerd zijn. Het adres is: Postbus 257, 6700 AG Wageningen. 2.9 Certificaat: een schriftelijke verklaring die een kandidaat, die voor het eindexamen is afgewezen, krijgt voor de vakken met het cijfer 6 of hoger Locatiedirecteur: directeur van de locatie van de school waar de leerling onderwijs volgt Periode: tijdvak met begindatum en einddatum, waarin de aangegeven leerstof getoetst wordt Vmbo-tl : deze benaming wordt op Pantarijn vervangen door Mavo. Vmbo-tl blijft de officiële benaming. 3. HET EXAMEN 3.1 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een examen af te leggen. 3.2 Het examen bestaat uit een schoolexamen en, voor zover dat in het examenprogramma bepaald is, een Centraal Examen. 3.3 De locatiedirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het examen af. 3. De locatiedirecteur wijst één van de personeelsleden aan als secretaris van het examen. Deze secretaris regelt samen met de locatiedirecteur alle aangelegenheden die het examen betreffen. 3.5 Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. EXAMENREGLEMENT

4 . SCHOOLEXAMEN.1 Algemeen.1.1 Het schoolexamen bestaat uit de volgende toetsen: a. mondelinge toetsen; b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen; c. praktische opdrachten; d. handelingsopdrachten; e. sectorwerkstuk..1.2 Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldende programma van toetsing en afsluiting..2 Tijden van het schoolexamen.2.1 Het schoolexamen begint in het voorlaatste van de opleiding met de opbouw van het examendossier..2.2 Het schoolexamen eindigt binnen een periode van acht weken voor de aanvang van het Centraal Examen. Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het Centraal Examen afgesloten..2.3 Het in.2.2 gestelde geldt eveneens indien een kandidaat het Centraal Examen zal afleggen in de 2 e periode, doordat hij om een geldige reden niet in staat geweest is het schoolexamen tijdig voor het Centraal Examen af te ronden..2. Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de locatiedirecteur, is verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden, zowel voor de eerste als voor de tweede periode, en hij het schriftelijk examen zal afleggen ten overstaan van de staatsexamencommissie, moet het schoolonderzoek tenminste weken voor de aanvang van dit examen zijn afgesloten..2.5 De kandidaten ontvangen voor de aanvang van het schoolexamen het examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting, waarin vermeld staat: a. een overzicht van de te maken toetsen van het schoolexamen; b. een planning van de toetsen; c. een omschrijving van de te toetsen leerstof; d. een omschrijving van de wijze van toetsing; e. de wijze waarop het eindcijfer van het schoolexamen wordt berekend..2.6 Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten mededeling van: a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen; b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; c. de duur van de toetsen..3 Toetsen en werkstukken.3.1 De vakgroepen dienen voor 1 oktober van het cursusjaar waarin met het schoolexamen wordt aangevangen bij de locatiedirecteur een overzicht in te leveren van de bij de verschillende toetsen te bevragen leerstof. De locatiedirecteur zorgt ervoor dat deze overzichten voor de aanvang van het schoolexamen aan de kandidaten ter hand worden gesteld..3.2 De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de vakgroepen vastgesteld..3.3 Mondelinge toetsen worden afgenomen door de leraar, tevens examinator, en een gecommitteerde..3. De gegevens van mondelinge toetsen worden 6 maanden bewaard..3.5 Het cijfer wordt door de leraar - examinator vastgesteld..3.6 Opgaven, normen, het gemaakte werk, opnamen of aantekeningen van de mondelinge toetsen, eventueel de gemaakte protocollen en de cijfers worden in EXAMENREGLEMENT

5 een archief verwerkt dat bij de vakdocent in bewaring is. De coördinator CSE (Centraal School Examen) en de locatiedirecteur hebben altijd de mogelijkheid tot inzage. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het in.5.1 gestelde..3.7 Aan het einde van het schooljaar wordt het archief, dat bij elke vakdocent alfabetisch en per leerling geordend aanwezig is, overgedragen aan de coördinator CSE (Centraal School Examen) en de locatiedirecteur..3.8 De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en sectorwerkstuk plaatsvindt, worden tijdens de lessen aan de kandidaat bekend gemaakt..3.9 Behoudens de lesopdrachten, vaardighedentoetsen en het inleveren van werkstukken en talendossiers, zullen de toetsen uitsluitend afgenomen worden tijdens de toetsweken/blokperiode. Er kunnen dan maximaal drie toetsen per dag worden afgenomen In het programma van toetsing en afsluiting zijn voor ieder vak ook de werkstukken vermeld die voor dat vak moeten worden gemaakt Voor ieder werkstuk wordt de eerste week van de nieuwe toetsperiode bekendgemaakt wat de inhoud van het werkstuk is, wat de uiterste datum is waarop het werkstuk afgesloten moet zijn en wat de beoordelingscriteria zijn De school maakt gebruik van een elektronische leeromgeving. Bij sommige vakken zullen praktische opdrachten en (sector)werkstukken daarom zowel op papier als digitaal via de elektronische leeromgeving moeten worden ingeleverd. Ook de communicatie tussen docent en leerling in het begeleidingsproces zal dan voor een groot deel via de e.l.o. gaan Voor iedere schooldag vertraging bij het inleveren van een werkstuk of deel van het werkstuk wordt een punt in mindering gebracht op de score of deelscore..3.1 Een werkstuk dat niet binnen vijf lesdagen na het verlopen van de uiterste datum is afgerond wordt beoordeeld met het cijfer 1, Ieder werkstuk moet worden uitgevoerd; niet uitvoeren resulteert in een 0, De beoordeling van werkstukken vindt plaats binnen schoolweken na het verstrijken van de inleverdatum. EXAMENREGLEMENT

6 . Beoordeling..1 Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers afgerond op één decimaal...2 De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de beoordeling voldoende of goed. Indien naar het oordeel van de leraar/examinator deze opdracht niet met een voldoende of goed beoordeeld kan worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog één van deze beoordelingen te scoren...3 De gehele cijfers voor het schoolexamen hebben de volgende betekenis: 1 = Zeer slecht 6 = Voldoende 2 = Slecht 7 = Ruim voldoende 3 = Zeer onvoldoende 8 = Goed = Onvoldoende 9 = Zeer goed 5 = Bijna voldoende 10 = Uitmuntend.. Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak of programma leidt de examinator het eindcijfer voor het schoolexamen af. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de daartussen liggende cijfers afgerond op één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit gemiddelde wordt rekenkundig afgerond op één decimaal...5 Indien een kandidaat voor (een onderdeel van) een vak of programma door twee of meer leraren is geëxamineerd, bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen...6 Een niet gemaakte toets of (praktische) opdracht wordt beoordeeld met een 0,0 of, indien de beoordeling met O/V/G gebeurt, een O. Met een 0,0 en/of een O op de cijferlijst kan een leerling niet doorgaan naar de volgende periode of niet worden toegelaten tot het Centraal Examen..5 Mededeling cijfers.5.1 Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. Tijdens deze bekendmaking en bespreking van het werk hebben de kandidaten het recht het door hen gemaakte werk in te zien..5.2 De docent noteert de behaalde cijfers in het examendossier. Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt voor de aanvang van het Centraal Examen aan de kandidaat meegedeeld..5.3 Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de beoordelingen van het schoolexamen geschiedt periodiek op door de locatiedirecteur vast te stellen momenten en in elk geval in de laatste week voor de aanvang van het Centraal Examen, waarbij dan tevens de eindcijfers voor het schoolexamen worden gerapporteerd..5. Na ondertekening, binnen een week na uitgifte van de definitieve rapportage, door ouders/verzorgers en de eindexamenkandidaat, is het aantekenen van bezwaar en beroep betreffende de afgesloten periode(n) niet meer mogelijk..6 Bezwaarschrift c.q. beroepsprocedure.6.1 Een kandidaat of ouder/verzorger die bezwaar maakt tegen de gang van zaken bij een bepaald onderdeel van het schoolexamen kan zich binnen de lopende periode (zie punt.5.), na bekendmaking van de beoordeling, schriftelijk EXAMENREGLEMENT

7 wenden tot de locatiedirecteur, die het bezwaarschrift afhandelt na overleg met de examencommissie..6.2 Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een onderdeel van het schoolexamen, kan de kandidaat binnen 5 werkdagen na het bekend worden van het cijfer een bezwaarschrift indienen..6.3 Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het eindcijfer van het schoolexamen kan de kandidaat binnen 5 dagen na het bekend worden van dit cijfer een verzoek tot herziening van het eindcijfer indienen..6. De in.6.1 en.6.2 en.6.3 genoemde bezwaarschriften dienen schriftelijk te worden ingediend bij de locatiedirecteur en (mede) ondertekend te worden door de ouders/verzorgers van de kandidaat..6.5 Binnen 10 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift beslist de locatiedirecteur hierover. In geval van het bezwaarschrift zoals genoemd in.6.2 treedt een collega-vakdocent op als adviseur van de locatiedirecteur..6.6 Indien de afhandeling van het bezwaarschrift, bedoeld in lid 1 t/m 5, niet naar tevredenheid is van de indiener, kan deze de klacht indienen bij de Commissie van Beroep. Het algemene klachtenrecht van Pantarijn is hierop van toepassing (zie Schoolgids Pantarijn MHV)..7 Herkansing.7.1 Een kandidaat heeft het recht om per herkansingstermijn één van de in het PTA aangegeven onderdelen van het schoolexamen te herkansen. In het PTA is per vak aangegeven welke onderdelen van de stofaanduiding / toetsvorm herkanst kunnen worden. Opdrachten die niet ingeleverd of uitgevoerd zijn, kunnen niet herkanst worden..7.2 Bij niet tijdig inleveren van examenonderdelen die beoordeeld worden met O/V/G (bijvoorbeeld mediadossiers of CKV) vervalt het recht op herkansing. Met niet tijdig wordt bedoeld: na de vastgestelde inleverdatum..7.3 Bij 5 of meer meldingen van ongeoorloofd afwezig (AO) per periode vervalt het recht op herkansing.. De peildatum is de eerste dag van de daaropvolgende periode..7. In geval van reglementaire absentie (art. 7.2 e.v.) en in bijzondere gevallen kan herkansing van een toets of een ander onderdeel van het schoolexamen worden verleend..7.5 De locatiedirecteur beslist over de herkansing schoolexamen bedoeld in Het tijdstip van herkansingen wordt in het PTA aangegeven..7.7 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer..8 Afsluiting schoolexamen.8.1 Het schoolexamen kan pas worden afgesloten als alle toetsen zijn afgerond..8.2 Indien een toets niet is afgerond op het vastgestelde tijdstip of binnen de vastgestelde termijn zonder een naar het oordeel van de locatiedirecteur geldige reden, kan de locatiedirecteur, alvorens een van de maatregelen genoemd in artikel 10 te treffen, de kandidaat verplichten het ontbrekende onderdeel binnen 1 dagen alsnog af te ronden. In deze termijn worden vakantiedagen niet meegerekend..8.3 Indien een kandidaat niet voldoet aan de in.8.2 gestelde verplichting kan de locatiedirecteur na alle betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van verdere deelname aan het schoolexamen of een van de andere maatregelen treffen, genoemd in artikel 11. EXAMENREGLEMENT

8 .9 Overige bepalingen.9.1 De resultaten van het schoolexamen behaald in het voorlaatste, inclusief de afgeronde vakken en dossiers, komen te vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd van het voorlaatste tot het laatste..9.2 De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste, komen te vervallen als de kandidaat niet slaagt voor het examen..9.3 Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste wordt toegelaten, nadat in dat reeds toetsen zijn gehouden, stelt de locatiedirecteur een regeling vast in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat. 5. CENTRAAL EXAMEN 5.1 Algemeen Het Centraal Examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO. Ten minste 1 dagen voor de aanvang van het Centraal Examen ontvangen de kandidaten het rooster van het Centraal Examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld: a. de plaats waar de toetsen van het Centraal Examen worden afgenomen; b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; c. de duur van de toetsen. 5.2 Gang van zaken tijdens het Centraal Examen De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de locatiedirecteur aangewezen surveillanten. In elk lokaal zijn minimaal twee surveillanten aanwezig. Per 25 kandidaten is tenminste één surveillant aanwezig Tijdens een toets van het Centraal Examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard dan ook aangaande de opgaven gedaan Een overzicht van hulpmiddelen die goedgekeurd zijn door de CEVO, zal tijdig aan de leerlingen worden uitgereikt Tassen, jassen e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt Het werk wordt gemaakt op gewaarmerkt papier dat door de school wordt verstrekt. Ook het kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam en de naam van de betrokken examinator Zonder toestemming van een surveillant mag een kandidaat gedurende een toets van het examen het examenlokaal niet verlaten Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust te heersen in het lokaal Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een kandidaat niet toegestaan te vertrekken De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het Centraal Examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. Een kandidaat die het gemaakte werk eerder dan het sluitingstijdstip inlevert, laat de opgaven op zijn tafel liggen Vanaf twintig minuten voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het examenlokaal niet verlaten Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een surveillant het sein geeft om te vertrekken Het is de kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een andere plaats dan op de hun toegewezen tafel te leggen. EXAMENREGLEMENT

9 6. TOETSPERIODES EN RAPPORTAGE In de derde klas zijn er 5 toetsperiodes, in de vierde klas zijn er. Tijdens deze periodes wordt getoetst in de vorm van toetsweken. Aan het einde van iedere periode krijgen de leerlingen een voorlopig rapport. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen de leerlingen eventuele hiaten opvullen en vaststellen welke toets zij gaan herkansen. Na de herkansingen wordt het definitieve rapport uitgereikt. Deze rapportage wordt binnen één week door de ouders ondertekend voor gezien. 7. AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN 7.1 De locatiedirecteur kan toestaan dat een lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. Leerlingen met dyslexie kunnen met een verklaring, opgemaakt door een erkende orthopedagoog, van deze regeling gebruik maken. De locatiedirecteur bepaalt de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie Aan een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij examen aflegt, niet langer dan 6 jaren onderwijs in Nederlands heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan het bevoegd gezag toestemming geven voor een aangepaste wijze van examineren. De directeur mag de tijdsduur van de examenzitting verlengen met ten hoogste een half uur. Daarnaast is een verklarend woordenboek Nederlands als hulpmiddel toegestaan. Ook mag de kandidaat een woordenboek gebruiken vanuit zijn thuistaal naar het Nederlands. 7.3 Ontheffing bij het doubleren van de examenklas. Een leerling die gezakt is krijgt een ontheffing voor de mediadossiers voor de vreemde talen en het sectorwerkstuk, mits deze voldoende zijn afgesloten. EXAMENREGLEMENT

10 8. ABSENTIE 8.1 Indien een kandidaat deelneemt aan een toets van het examen behoudt het resultaat dat de examinator voor die toets vaststelt zijn geldigheid. 8.2 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een schoolexamen verschijnt, kan hij uiterlijk tot tien minuten na het begintijdstip van het schoolexamen tot het lokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 8.3 Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij te wonen, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van de toets voor de aanvang van de toets gemeld worden aan de teamleider. Deze melding moet iedere dag van de ziekte herhaald worden. 8. Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, dient hij een verklaring omtrent zijn verzuim, ondertekend door zijn ouders, in te leveren bij de teamleider. 8.5 Een kandidaat die in gebreke blijft de in 8. genoemde verklaring in te leveren, wordt geacht niet reglementair afwezig te zijn geweest. 8.6 Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft gemaakt, wordt het beschouwd als een onrechtmatigheid. 8.7 Indien het een toets van het Centraal Examen betreft, wordt de kandidaat in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het Centraal Examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. 8.8 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het Centraal Examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 8.9 De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de locatiedirecteur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de locatiedirecteur aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het Centraal Examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel toestemming is verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit; b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel toestemming is verleend dat hij het Centraal Examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn mogelijkheden Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de locatiedirecteur. EXAMENREGLEMENT

11 9. UITSLAG 9.1 Eindcijfer eindexamen Voor de theoretische leerweg geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt bepaald door het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het Centraal Examen [(1 x SE + 1 x CE) : 2] Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien het volgens berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het, indien het eerste cijfer achter de komma of minder is, naar beneden afgerond, en indien dit 5 of meer is, naar boven afgerond. 9.2 Vaststelling uitslag De locatiedirecteur en de eindexamensecretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in De locatiedirecteur en de eindexamensecretaris stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 29 van het eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO, dat voldoet aan het bepaalde in Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de locatiedirecteur en de eindexamensecretaris een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de uitslag. Indien een "extra" vak buiten beschouwing moet worden gelaten om de kandidaat te kunnen laten slagen, maakt de kandidaat, indien hij op meerdere manieren kan slagen, zelf een keuze aan de hand van een voorstel van de school De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien: 1. Het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger is. Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de onafgeronde cijfers. EN 2. indien de kandidaat: a. Voor al zijn examenvakken het eindcijfer van 6 of hoger heeft behaald, of b. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer heeft behaald, voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 7 en voor zijn overige examenvakken eindcijfers een 6 of hoger, of d. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald, voor één van zijn eindexamencijfers het eindcijfer 7 en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger. e. het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager zijn dan een vijf Voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het algemene gedeelte moet een voldoende of goed zijn behaald. Voor de theoretische leerweg moet voor het sectorwerkstuk de kwalificatie voldoende of goed zijn behaald. EXAMENREGLEMENT

12 9.3 Herkansing De kandidaat, geslaagd of gezakt, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de herkansing van het Centraal Examen voor één vak dat deel uitmaakt van het Centraal Examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde Centraal Examen, geldt als definitief cijfer voor het Centraal Examen. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de locatiedirecteur voor een door de locatiedirecteur te bepalen dag en tijdstip. 10. DIPLOMA EN CIJFERLIJST 10.1 De locatiedirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit De locatiedirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de eindcijfers van de vakken die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 11 CERTIFICATEN 11.1 De locatiedirecteur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat van een dagschool die de school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit Het certificaat vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde eindcijfer, de cijfers behaald voor het schoolonderzoek en voor het Centraal Examen, de schoolsoort (vmbo-tl) en de datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld. 12. ONREGELMATIGHEDEN 12.1 Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het Centraal Examen of schoolonderzoek, c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich schuldig maakt (of zich schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere onregelmatigheid kan de locatiedirecteur maatregelen treffen. Onder "het zich onttrekken aan" wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), het zich onttrekken aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de fictie- en/of mediadossiers, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. bij overschrijding van de gestelde inleverdatum van een werkstuk, verslag enz. uit het PTA: bij overschrijding van iedere werkdag één punt in mindering; b. bij overschrijding van de gestelde inleverdatum van een fictie- of mediadossier: de herkansing vervalt; EXAMENREGLEMENT

13 c. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets; d. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen; e. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen; f. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de locatiedirecteur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het Centraal Examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het Centraal Examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt kan de locatiedirecteur het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens ontzegging van deelneming aan het Centraal Examen inhoudt, ofwel bepalen dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de locatiedirecteur en examinatoren aan te wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen wijze. 12. Alvorens een beslissing ingevolge 12.2 of 12.3 wordt genomen, hoort de locatiedirecteur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De locatiedirecteur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen Commissie van Beroep Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in 12.2 of De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de locatiedirecteur en de inspectie. 13. GEHEIMHOUDING Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 1.SPREIDING EXAMEN Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste te volgen, het eindexamen (schoolexamen en Centraal Examen) gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen. EXAMENREGLEMENT

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 L E E R L I N G E N S T A T U U T Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg. Telefoon 070-386.72.72. Fax 070 387.72.75 www.st-maartenscollege.nl \\fs1.spinoza.local\personeel$\bkp\bureaublad\leerlingenstatuut

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie