EXAMENREGLEMENT 4MAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT 4MAVO"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar EXAMENREGLEMENT

2 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN. SCHOOLEXAMEN.1 Algemeen.2 Tijden van het schoolexamen.3 Toetsen en werkstukken. Beoordeling.5 Mededeling cijfers.6 Bezwaarschrift c.q. beroepsprocedure.7 Herkansing.8 Afsluiting schoolexamen.9 Overige bepalingen 5. CENTRAAL EXAMEN 5.1 Algemeen 5.2 Gang van zaken tijdens het Centraal Examen 6. TOETSPERIODES EN RAPPORTAGE 7. AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN 8. ABSENTIE 9. UITSLAG 9.1 Eindcijfer eindexamen 9.2 Vaststelling uitslag 9.3 Herkansing 10. DIPLOMA EN CIJFERLIJST 11. CERTIFICATEN 12. ONREGELMATIGHEDEN 13. GEHEIMHOUDING 1. SPREIDING EXAMEN 15. SLOTBEPALINGEN 16. DATA INFORMATIE PER VAK BIJZONDERE OPDRACHTEN (SECTORWERKSTUK + REKENTOETS) EXAMENREGLEMENT

3 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is, kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 1.3 Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO. 1. Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit. Een exemplaar van dit besluit ligt ter inzage bij de administratie van de school. 2. BEGRIPSBEPALINGEN 2.1 Bevoegd gezag: het bestuur van de "Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken". 2.2 Kandidaat: eenieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. 2.3 Examen: hiermee wordt zowel het schoolexamen als het Centraal Examen bedoeld. 2. Examinator: degene die belast is met het afnemen van het examen. 2.5 Toetsen: alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen (zie ook.1.1.). 2.6 Examendossier: alle onderdelen van het schoolexamen. Het examendossier wordt in het voorlaatste en laatste van de opleiding opgebouwd. Het omvat ook de vakken die niet centraal worden geëxamineerd en/of in het derde worden afgesloten. 2.7 Programma van toetsing en afsluiting: een overzicht van het eindexamenprogramma per vak. Hierin staat een omschrijving van de inhoud van de toetsen, de wijze waarop getoetst wordt en de beoordeling en weging van het resultaat. 2.8 Commissie van Beroep: Een groep personen die op verzoek van een kandidaat kan nagaan of de bepalingen die opgenomen zijn in het examenreglement en het PTA op een juiste wijze gehanteerd zijn. Het adres is: Postbus 257, 6700 AG Wageningen. 2.9 Certificaat: een schriftelijke verklaring die een kandidaat, die voor het eindexamen is afgewezen, krijgt voor de vakken met het cijfer 6 of hoger Locatiedirecteur: directeur van de locatie van de school waar de leerling onderwijs volgt Periode: tijdvak met begindatum en einddatum, waarin de aangegeven leerstof getoetst wordt Vmbo-tl : deze benaming wordt op Pantarijn vervangen door Mavo. Vmbo-tl blijft de officiële benaming. 3. HET EXAMEN 3.1 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een examen af te leggen. 3.2 Het examen bestaat uit een schoolexamen en, voor zover dat in het examenprogramma bepaald is, een Centraal Examen. 3.3 De locatiedirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het examen af. 3. De locatiedirecteur wijst één van de personeelsleden aan als secretaris van het examen. Deze secretaris regelt samen met de locatiedirecteur alle aangelegenheden die het examen betreffen. 3.5 Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. EXAMENREGLEMENT

4 . SCHOOLEXAMEN.1 Algemeen.1.1 Het schoolexamen bestaat uit de volgende toetsen: a. mondelinge toetsen; b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen; c. praktische opdrachten; d. handelingsopdrachten; e. sectorwerkstuk..1.2 Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldende programma van toetsing en afsluiting..2 Tijden van het schoolexamen.2.1 Het schoolexamen begint in het voorlaatste van de opleiding met de opbouw van het examendossier..2.2 Het schoolexamen eindigt binnen een periode van acht weken voor de aanvang van het Centraal Examen. Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het Centraal Examen afgesloten..2.3 Het in.2.2 gestelde geldt eveneens indien een kandidaat het Centraal Examen zal afleggen in de 2 e periode, doordat hij om een geldige reden niet in staat geweest is het schoolexamen tijdig voor het Centraal Examen af te ronden..2. Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de locatiedirecteur, is verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden, zowel voor de eerste als voor de tweede periode, en hij het schriftelijk examen zal afleggen ten overstaan van de staatsexamencommissie, moet het schoolonderzoek tenminste weken voor de aanvang van dit examen zijn afgesloten..2.5 De kandidaten ontvangen voor de aanvang van het schoolexamen het examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting, waarin vermeld staat: a. een overzicht van de te maken toetsen van het schoolexamen; b. een planning van de toetsen; c. een omschrijving van de te toetsen leerstof; d. een omschrijving van de wijze van toetsing; e. de wijze waarop het eindcijfer van het schoolexamen wordt berekend..2.6 Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten mededeling van: a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen; b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; c. de duur van de toetsen..3 Toetsen en werkstukken.3.1 De vakgroepen dienen voor 1 oktober van het cursusjaar waarin met het schoolexamen wordt aangevangen bij de locatiedirecteur een overzicht in te leveren van de bij de verschillende toetsen te bevragen leerstof. De locatiedirecteur zorgt ervoor dat deze overzichten voor de aanvang van het schoolexamen aan de kandidaten ter hand worden gesteld..3.2 De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de vakgroepen vastgesteld..3.3 Mondelinge toetsen worden afgenomen door de leraar, tevens examinator, en een gecommitteerde..3. De gegevens van mondelinge toetsen worden 6 maanden bewaard..3.5 Het cijfer wordt door de leraar - examinator vastgesteld..3.6 Opgaven, normen, het gemaakte werk, opnamen of aantekeningen van de mondelinge toetsen, eventueel de gemaakte protocollen en de cijfers worden in EXAMENREGLEMENT

5 een archief verwerkt dat bij de vakdocent in bewaring is. De coördinator CSE (Centraal School Examen) en de locatiedirecteur hebben altijd de mogelijkheid tot inzage. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het in.5.1 gestelde..3.7 Aan het einde van het schooljaar wordt het archief, dat bij elke vakdocent alfabetisch en per leerling geordend aanwezig is, overgedragen aan de coördinator CSE (Centraal School Examen) en de locatiedirecteur..3.8 De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en sectorwerkstuk plaatsvindt, worden tijdens de lessen aan de kandidaat bekend gemaakt..3.9 Behoudens de lesopdrachten, vaardighedentoetsen en het inleveren van werkstukken en talendossiers, zullen de toetsen uitsluitend afgenomen worden tijdens de toetsweken/blokperiode. Er kunnen dan maximaal drie toetsen per dag worden afgenomen In het programma van toetsing en afsluiting zijn voor ieder vak ook de werkstukken vermeld die voor dat vak moeten worden gemaakt Voor ieder werkstuk wordt de eerste week van de nieuwe toetsperiode bekendgemaakt wat de inhoud van het werkstuk is, wat de uiterste datum is waarop het werkstuk afgesloten moet zijn en wat de beoordelingscriteria zijn De school maakt gebruik van een elektronische leeromgeving. Bij sommige vakken zullen praktische opdrachten en (sector)werkstukken daarom zowel op papier als digitaal via de elektronische leeromgeving moeten worden ingeleverd. Ook de communicatie tussen docent en leerling in het begeleidingsproces zal dan voor een groot deel via de e.l.o. gaan Voor iedere schooldag vertraging bij het inleveren van een werkstuk of deel van het werkstuk wordt een punt in mindering gebracht op de score of deelscore..3.1 Een werkstuk dat niet binnen vijf lesdagen na het verlopen van de uiterste datum is afgerond wordt beoordeeld met het cijfer 1, Ieder werkstuk moet worden uitgevoerd; niet uitvoeren resulteert in een 0, De beoordeling van werkstukken vindt plaats binnen schoolweken na het verstrijken van de inleverdatum. EXAMENREGLEMENT

6 . Beoordeling..1 Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers afgerond op één decimaal...2 De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de beoordeling voldoende of goed. Indien naar het oordeel van de leraar/examinator deze opdracht niet met een voldoende of goed beoordeeld kan worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog één van deze beoordelingen te scoren...3 De gehele cijfers voor het schoolexamen hebben de volgende betekenis: 1 = Zeer slecht 6 = Voldoende 2 = Slecht 7 = Ruim voldoende 3 = Zeer onvoldoende 8 = Goed = Onvoldoende 9 = Zeer goed 5 = Bijna voldoende 10 = Uitmuntend.. Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak of programma leidt de examinator het eindcijfer voor het schoolexamen af. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de daartussen liggende cijfers afgerond op één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit gemiddelde wordt rekenkundig afgerond op één decimaal...5 Indien een kandidaat voor (een onderdeel van) een vak of programma door twee of meer leraren is geëxamineerd, bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van hen...6 Een niet gemaakte toets of (praktische) opdracht wordt beoordeeld met een 0,0 of, indien de beoordeling met O/V/G gebeurt, een O. Met een 0,0 en/of een O op de cijferlijst kan een leerling niet doorgaan naar de volgende periode of niet worden toegelaten tot het Centraal Examen..5 Mededeling cijfers.5.1 Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. Tijdens deze bekendmaking en bespreking van het werk hebben de kandidaten het recht het door hen gemaakte werk in te zien..5.2 De docent noteert de behaalde cijfers in het examendossier. Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt voor de aanvang van het Centraal Examen aan de kandidaat meegedeeld..5.3 Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de beoordelingen van het schoolexamen geschiedt periodiek op door de locatiedirecteur vast te stellen momenten en in elk geval in de laatste week voor de aanvang van het Centraal Examen, waarbij dan tevens de eindcijfers voor het schoolexamen worden gerapporteerd..5. Na ondertekening, binnen een week na uitgifte van de definitieve rapportage, door ouders/verzorgers en de eindexamenkandidaat, is het aantekenen van bezwaar en beroep betreffende de afgesloten periode(n) niet meer mogelijk..6 Bezwaarschrift c.q. beroepsprocedure.6.1 Een kandidaat of ouder/verzorger die bezwaar maakt tegen de gang van zaken bij een bepaald onderdeel van het schoolexamen kan zich binnen de lopende periode (zie punt.5.), na bekendmaking van de beoordeling, schriftelijk EXAMENREGLEMENT

7 wenden tot de locatiedirecteur, die het bezwaarschrift afhandelt na overleg met de examencommissie..6.2 Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een onderdeel van het schoolexamen, kan de kandidaat binnen 5 werkdagen na het bekend worden van het cijfer een bezwaarschrift indienen..6.3 Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het eindcijfer van het schoolexamen kan de kandidaat binnen 5 dagen na het bekend worden van dit cijfer een verzoek tot herziening van het eindcijfer indienen..6. De in.6.1 en.6.2 en.6.3 genoemde bezwaarschriften dienen schriftelijk te worden ingediend bij de locatiedirecteur en (mede) ondertekend te worden door de ouders/verzorgers van de kandidaat..6.5 Binnen 10 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift beslist de locatiedirecteur hierover. In geval van het bezwaarschrift zoals genoemd in.6.2 treedt een collega-vakdocent op als adviseur van de locatiedirecteur..6.6 Indien de afhandeling van het bezwaarschrift, bedoeld in lid 1 t/m 5, niet naar tevredenheid is van de indiener, kan deze de klacht indienen bij de Commissie van Beroep. Het algemene klachtenrecht van Pantarijn is hierop van toepassing (zie Schoolgids Pantarijn MHV)..7 Herkansing.7.1 Een kandidaat heeft het recht om per herkansingstermijn één van de in het PTA aangegeven onderdelen van het schoolexamen te herkansen. In het PTA is per vak aangegeven welke onderdelen van de stofaanduiding / toetsvorm herkanst kunnen worden. Opdrachten die niet ingeleverd of uitgevoerd zijn, kunnen niet herkanst worden..7.2 Bij niet tijdig inleveren van examenonderdelen die beoordeeld worden met O/V/G (bijvoorbeeld mediadossiers of CKV) vervalt het recht op herkansing. Met niet tijdig wordt bedoeld: na de vastgestelde inleverdatum..7.3 Bij 5 of meer meldingen van ongeoorloofd afwezig (AO) per periode vervalt het recht op herkansing.. De peildatum is de eerste dag van de daaropvolgende periode..7. In geval van reglementaire absentie (art. 7.2 e.v.) en in bijzondere gevallen kan herkansing van een toets of een ander onderdeel van het schoolexamen worden verleend..7.5 De locatiedirecteur beslist over de herkansing schoolexamen bedoeld in Het tijdstip van herkansingen wordt in het PTA aangegeven..7.7 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer..8 Afsluiting schoolexamen.8.1 Het schoolexamen kan pas worden afgesloten als alle toetsen zijn afgerond..8.2 Indien een toets niet is afgerond op het vastgestelde tijdstip of binnen de vastgestelde termijn zonder een naar het oordeel van de locatiedirecteur geldige reden, kan de locatiedirecteur, alvorens een van de maatregelen genoemd in artikel 10 te treffen, de kandidaat verplichten het ontbrekende onderdeel binnen 1 dagen alsnog af te ronden. In deze termijn worden vakantiedagen niet meegerekend..8.3 Indien een kandidaat niet voldoet aan de in.8.2 gestelde verplichting kan de locatiedirecteur na alle betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van verdere deelname aan het schoolexamen of een van de andere maatregelen treffen, genoemd in artikel 11. EXAMENREGLEMENT

8 .9 Overige bepalingen.9.1 De resultaten van het schoolexamen behaald in het voorlaatste, inclusief de afgeronde vakken en dossiers, komen te vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd van het voorlaatste tot het laatste..9.2 De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste, komen te vervallen als de kandidaat niet slaagt voor het examen..9.3 Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste wordt toegelaten, nadat in dat reeds toetsen zijn gehouden, stelt de locatiedirecteur een regeling vast in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat. 5. CENTRAAL EXAMEN 5.1 Algemeen Het Centraal Examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO. Ten minste 1 dagen voor de aanvang van het Centraal Examen ontvangen de kandidaten het rooster van het Centraal Examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld: a. de plaats waar de toetsen van het Centraal Examen worden afgenomen; b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; c. de duur van de toetsen. 5.2 Gang van zaken tijdens het Centraal Examen De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de locatiedirecteur aangewezen surveillanten. In elk lokaal zijn minimaal twee surveillanten aanwezig. Per 25 kandidaten is tenminste één surveillant aanwezig Tijdens een toets van het Centraal Examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard dan ook aangaande de opgaven gedaan Een overzicht van hulpmiddelen die goedgekeurd zijn door de CEVO, zal tijdig aan de leerlingen worden uitgereikt Tassen, jassen e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt Het werk wordt gemaakt op gewaarmerkt papier dat door de school wordt verstrekt. Ook het kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam en de naam van de betrokken examinator Zonder toestemming van een surveillant mag een kandidaat gedurende een toets van het examen het examenlokaal niet verlaten Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust te heersen in het lokaal Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een kandidaat niet toegestaan te vertrekken De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het Centraal Examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. Een kandidaat die het gemaakte werk eerder dan het sluitingstijdstip inlevert, laat de opgaven op zijn tafel liggen Vanaf twintig minuten voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het examenlokaal niet verlaten Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een surveillant het sein geeft om te vertrekken Het is de kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een andere plaats dan op de hun toegewezen tafel te leggen. EXAMENREGLEMENT

9 6. TOETSPERIODES EN RAPPORTAGE In de derde klas zijn er 5 toetsperiodes, in de vierde klas zijn er. Tijdens deze periodes wordt getoetst in de vorm van toetsweken. Aan het einde van iedere periode krijgen de leerlingen een voorlopig rapport. Naar aanleiding van deze rapportage kunnen de leerlingen eventuele hiaten opvullen en vaststellen welke toets zij gaan herkansen. Na de herkansingen wordt het definitieve rapport uitgereikt. Deze rapportage wordt binnen één week door de ouders ondertekend voor gezien. 7. AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN 7.1 De locatiedirecteur kan toestaan dat een lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. Leerlingen met dyslexie kunnen met een verklaring, opgemaakt door een erkende orthopedagoog, van deze regeling gebruik maken. De locatiedirecteur bepaalt de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie Aan een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij examen aflegt, niet langer dan 6 jaren onderwijs in Nederlands heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan het bevoegd gezag toestemming geven voor een aangepaste wijze van examineren. De directeur mag de tijdsduur van de examenzitting verlengen met ten hoogste een half uur. Daarnaast is een verklarend woordenboek Nederlands als hulpmiddel toegestaan. Ook mag de kandidaat een woordenboek gebruiken vanuit zijn thuistaal naar het Nederlands. 7.3 Ontheffing bij het doubleren van de examenklas. Een leerling die gezakt is krijgt een ontheffing voor de mediadossiers voor de vreemde talen en het sectorwerkstuk, mits deze voldoende zijn afgesloten. EXAMENREGLEMENT

10 8. ABSENTIE 8.1 Indien een kandidaat deelneemt aan een toets van het examen behoudt het resultaat dat de examinator voor die toets vaststelt zijn geldigheid. 8.2 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een schoolexamen verschijnt, kan hij uiterlijk tot tien minuten na het begintijdstip van het schoolexamen tot het lokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 8.3 Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij te wonen, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van de toets voor de aanvang van de toets gemeld worden aan de teamleider. Deze melding moet iedere dag van de ziekte herhaald worden. 8. Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, dient hij een verklaring omtrent zijn verzuim, ondertekend door zijn ouders, in te leveren bij de teamleider. 8.5 Een kandidaat die in gebreke blijft de in 8. genoemde verklaring in te leveren, wordt geacht niet reglementair afwezig te zijn geweest. 8.6 Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft gemaakt, wordt het beschouwd als een onrechtmatigheid. 8.7 Indien het een toets van het Centraal Examen betreft, wordt de kandidaat in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het Centraal Examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. 8.8 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het Centraal Examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 8.9 De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de locatiedirecteur aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de locatiedirecteur aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het Centraal Examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel toestemming is verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit; b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel toestemming is verleend dat hij het Centraal Examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn mogelijkheden Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de locatiedirecteur. EXAMENREGLEMENT

11 9. UITSLAG 9.1 Eindcijfer eindexamen Voor de theoretische leerweg geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt bepaald door het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het Centraal Examen [(1 x SE + 1 x CE) : 2] Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien het volgens berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het, indien het eerste cijfer achter de komma of minder is, naar beneden afgerond, en indien dit 5 of meer is, naar boven afgerond. 9.2 Vaststelling uitslag De locatiedirecteur en de eindexamensecretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in De locatiedirecteur en de eindexamensecretaris stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 29 van het eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO, dat voldoet aan het bepaalde in Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de locatiedirecteur en de eindexamensecretaris een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de uitslag. Indien een "extra" vak buiten beschouwing moet worden gelaten om de kandidaat te kunnen laten slagen, maakt de kandidaat, indien hij op meerdere manieren kan slagen, zelf een keuze aan de hand van een voorstel van de school De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien: 1. Het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger is. Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van de onafgeronde cijfers. EN 2. indien de kandidaat: a. Voor al zijn examenvakken het eindcijfer van 6 of hoger heeft behaald, of b. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer heeft behaald, voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 7 en voor zijn overige examenvakken eindcijfers een 6 of hoger, of d. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald, voor één van zijn eindexamencijfers het eindcijfer 7 en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger. e. het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager zijn dan een vijf Voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het algemene gedeelte moet een voldoende of goed zijn behaald. Voor de theoretische leerweg moet voor het sectorwerkstuk de kwalificatie voldoende of goed zijn behaald. EXAMENREGLEMENT

12 9.3 Herkansing De kandidaat, geslaagd of gezakt, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de herkansing van het Centraal Examen voor één vak dat deel uitmaakt van het Centraal Examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde Centraal Examen, geldt als definitief cijfer voor het Centraal Examen. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de locatiedirecteur voor een door de locatiedirecteur te bepalen dag en tijdstip. 10. DIPLOMA EN CIJFERLIJST 10.1 De locatiedirecteur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit De locatiedirecteur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de eindcijfers van de vakken die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 11 CERTIFICATEN 11.1 De locatiedirecteur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat van een dagschool die de school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit Het certificaat vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde eindcijfer, de cijfers behaald voor het schoolonderzoek en voor het Centraal Examen, de schoolsoort (vmbo-tl) en de datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld. 12. ONREGELMATIGHEDEN 12.1 Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het Centraal Examen of schoolonderzoek, c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich schuldig maakt (of zich schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere onregelmatigheid kan de locatiedirecteur maatregelen treffen. Onder "het zich onttrekken aan" wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), het zich onttrekken aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de fictie- en/of mediadossiers, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. bij overschrijding van de gestelde inleverdatum van een werkstuk, verslag enz. uit het PTA: bij overschrijding van iedere werkdag één punt in mindering; b. bij overschrijding van de gestelde inleverdatum van een fictie- of mediadossier: de herkansing vervalt; EXAMENREGLEMENT

13 c. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets; d. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen; e. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen; f. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de locatiedirecteur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het Centraal Examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het Centraal Examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt kan de locatiedirecteur het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens ontzegging van deelneming aan het Centraal Examen inhoudt, ofwel bepalen dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de locatiedirecteur en examinatoren aan te wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen wijze. 12. Alvorens een beslissing ingevolge 12.2 of 12.3 wordt genomen, hoort de locatiedirecteur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De locatiedirecteur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen Commissie van Beroep Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in 12.2 of De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de locatiedirecteur en de inspectie. 13. GEHEIMHOUDING Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 1.SPREIDING EXAMEN Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste te volgen, het eindexamen (schoolexamen en Centraal Examen) gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen. EXAMENREGLEMENT

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO-BBL en VMBO-KBL

Examenreglement. VMBO-BBL en VMBO-KBL Examenreglement VMBO-BBL en VMBO-KBL 2016-2017 2 Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld: 1 oktober 2016 Eindexamenreglement VMBO 2016-2017 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO. Examenperiode

Examenreglement VMBO. Examenperiode Examenreglement VMBO Examenperiode 2015-2017 Examenreglement VMBO Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016

Examenreglement 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Tentamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het tentamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016 locatie Hervensebaan s-hertogenbosch 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN blz. 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN blz. 3 3. HET EXAMEN blz. 3 4. SCHOOLEXAMEN blz. 4 t/m 7 4.1 Algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO Examenreglement 2016-2018 Examenreglement 1. ALGEMEEN Dit reglement geldt voor alle leerwegen VMBO B/K die door de Scholengroep Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015 2016

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 EXAMENREGLEMENT 2015 2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO INHOUD EXAMENREGLEMENT

EXAMENREGLEMENT VMBO INHOUD EXAMENREGLEMENT Examenreglement schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT Pagina 1. Algemeen 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het examen 3 4. Schoolexamen 4 4.1. Algemeen 4.2. Tijden van het

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg

Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg September 2013 1. HET EXAMENREGLEMENT locatie Norg 2013-2015 Examenreglement van het Dr. Nassau College, vastgesteld door het bevoegd gezag. 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement. Hubertus & Berkhoff

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement. Hubertus & Berkhoff Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO Examenreglement Hubertus & Berkhoff 2017-2019 Voorwoord Waarin dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Klas 4T

Inhoudsopgave. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Klas 4T Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inhoudsopgave Bladzijde 2 Aan de leerlingen Bladzijde 3 Reglement eindexamen 2015-2016 Bladzijde 4 Het programma schoolexamens 2015-2016 Bladzijde 5 Examenreglement VMBO Bladzijde

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers 4.6 Beroepen tegen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2014-2015

Examenreglement Marne College 2014-2015 Examenreglement Marne College 2014-2015 VMBO 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen: inhoud en organisatie 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2015-2016

Examenreglement Marne College 2015-2016 Examenreglement Marne College 2015-2016 VMBO Aangepast op 26-11-2015 na wetswijziging tav de rekentoets betreffende hoofdstuk 9.2 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Bogerman Koudum schooljaar 2014/2015. Programma van toetsing en afsluiting, 4 VMBO T

Bogerman Koudum schooljaar 2014/2015. Programma van toetsing en afsluiting, 4 VMBO T 1 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Vakken 4 VMBO T Inhoudsopgave 3 Aan de leerlingen 5 Reglement eindexamens 2014-2015 6 Aardrijkskunde Het Programma schoolexamens 2014-2015 7 Beeldende vakken II Examenreglement VMBO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 VMBO

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 VMBO EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 VMBO Handel en Administratie (basis en kader) Zorg en Welzijn (basis en kader) ICT-Route (basis en kader) Theoretische leerweg 2010-2011 1

Nadere informatie

Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO. Kaderberoepsgerichte leerweg. Basisberoepsgerichte leerweg

Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO. Kaderberoepsgerichte leerweg. Basisberoepsgerichte leerweg Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN... 4 2. BEGRIPSBEPALINGEN... 4 3. HET EXAMEN... 5 4. SCHOOLEXAMEN...

Nadere informatie

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4 Examenreglement schooljaar 2012-2013 leerjaar 3 en 4 Hanze College is onderdeel van Scholengroep Kwadrant / rk scholengemeenschap voor vmbo, Bouwlingstraat 74, 4902 AK Oosterhout Nb., tel. 0162-453581

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Oog voor elkaar! Examenreglement

Oog voor elkaar! Examenreglement Oog voor elkaar! Examenreglement Locatie Quintus 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 Het Examenreglement van het Dr. Nassau College is vastgesteld door het bevoegd gezag. In het examenreglement staan de

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Examenreglement voor het Veluws College 3 VMBO 1. ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN HET EXAMEN SCHOOLEXAMEN... 5

Examenreglement voor het Veluws College 3 VMBO 1. ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN HET EXAMEN SCHOOLEXAMEN... 5 Examenreglement voor het Veluws College 3 VMBO Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN... 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave

EXAMENREGLEMENT. Inhoud. Inhoudsopgave EXAMENREGLEMENT Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1.ALGEMEEN... 3 2.BEGRIPSBEPALINGEN... 3 3.HET EXAMEN... 4 4.SCHOOLEXAMEN... 5 5.CENTRAAL EXAMEN... 7 6.AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN... 8 7.VERHINDERING...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP)

2012-2014. Examenreglement. fsluiting. rogramma van. Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) 2012-2014 Examenreglement rogramma van oetsing en fsluiting Theoretische/Gemengde leerweg (3TOP & 4TOP) VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit brengt veel veranderingen met zich

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2015-2016

Examenreglement Marne College 2015-2016 Examenreglement Marne College 2015-2016 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Klas 4 schooljaar 2016-2017 1 oktober 2016 Toelichting examenonderdeel rekentoets Een onderdeel van het eindexamen is de rekentoets. Eind juni heeft

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Klas 3 schooljaar 2016-2017 1 oktober 2016 Toelichting examenonderdeel rekentoets Dit examenreglement wijkt af van het examenreglement van de huidige

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 VOORWOORD Dit Examenreglement voldoet aan de eisen die opgesteld zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en geeft de hoofdlijnen ten aanzien van de inrichting

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie