Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben"

Transcriptie

1 Jaardocument 212

2 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid jaardocument volgens allerlei formats op te stellen is komen te vervallen. Daardoor is dit document veel compacter en overzichtelijker geworden, maar niet minder toegankelijk en informatief. Minder hoeft dus zeker niet slechter te zijn. Dat vertaalt zich ook naar de uitdaging waar de Dimence Groep zich in het jaar 212 voor gesteld heeft gezien. De landelijke budgetkortingen op de geestelijke gezondheidszorg hebben ons voor de vraag gesteld: hoe kunnen we met minder middelen er toch voor zorgen dat de toegankelijkheid en kwaliteit van onze hulp gewaarborgd blijft? We kunnen vaststellen dat de inzet en passie van alle medewerkers van de Dimence Groep er voor heeft gezorgd dat ook in het jaar 212 er onverminderd is gewerkt aan een goede geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven voor iedereen in onze regio. Daarbij zijn er weer mooie stappen gezet op het gebied van kwaliteit en innovatie van zorg. Ons kompas bij al deze ontwikkelingen wordt gevormd door onze kernwaarden gastvrijheid, veiligheid en resultaatgerichtheid. De inzet is om duurzaam te blijven investeren in de ontwikkeling van onze cliënten, patiënten en medewerkers. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Het thema gastvrijheid heeft op allerlei manieren haar betekenis gekregen binnen de Dimence Groep in het verslagjaar. Van praktische verbeteringen op facilitair gebied, door het aanbieden van WiFi voor gasten, maar ook door nieuwe stappen in ons project Mystery Patient en door deelname aan de landelijke competitie van Gastvrijheidszorg met sterren waar onze locatie Brinkgreven een mooie derde plaats in de wacht sleepte. We merken dat gastvrijheid meer en meer een logisch onderdeel van de basishouding wordt en daarmee daadwerkelijk op alle niveaus in de organisatie gaat leven. Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen Datgene wat voor onze gastvrijheid geldt, gaat ook op voor de kernwaarde veiligheid. Binnen onze branche is de Dimence Groep voorloper op het gebied van risicomanagement en patiëntveiligheid. Er wordt systematisch op alle plekken in de organisatie aandacht besteed aan de belangrijkste risicodossiers, zowel die op het gebied van patiëntveiligheid als de andere thema s (zoals voedselveiligheid, gebouwelijkheid en informatiebeveiliging). We kunnen zien dat de inspanningen hun vruchten beginnen af te werpen. Zo laat de inzet van maatregelen op het gebied van dwang en drang eind 212 een spectaculaire daling zien. Ook op het gebied van medicatieveiligheid werden prima resultaten geboekt. Geen groot gewin waar arbeidsvreugd ontbreekt Onze medewerkers zijn ons grootste goed. Zij maken het verschil als het gaat om goede resultaten van zorg en tevredenheid van cliënten en patiënten. In dat opzicht is het verheugend dat uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) blijkt dat de tevredenheid over de hele linie in de afgelopen twee jaar sterk is gestegen. Dimence vindt zich terug in de top drie van geïntegreerde instellingen als het gaat om de resultaten van het MTO. Geld moet je niet achterna maar tegemoet lopen Het thema voor het jaar 212 in de zorg is zonder twijfel gevormd door de betaalbaarheid. De economische situatie maakt dat er offers worden gevraagd, ook aan zorg en welzijn. Dit betekent ook voor Dimence de maatschappelijke opdracht om te kijken of meer met minder is te realiseren. Het leveren van bovengemiddelde prestaties op alle resultaatgebieden is daarvoor een vereiste. De Dimence Groep neemt deel aan veel vergelijkende onderzoeken en blijkt het op inhoudelijk en bedrijfsmatige criteria goed te doen. Wel wordt duidelijk dat ook van een organisatie als de Dimence Groep de grenzen van het bezuinigen in zicht zijn. Goede kwaliteit vraagt om een rechtvaardige prijs. Directieverslag - Voorwoord i

3 Wees niet bang langzaam te gaan, wees alleen bang om stil te staan Het jaar 212 kenmerkte zich wederom door veel beweging. Halverwege het jaar is de Stichting Mindfit opgericht, die zich gaat richten op de basis ggz. Onze samenwerking met Oldenkotte kreeg een verdere verbreding en verdieping. De activiteiten en medewerkers van het algemeen maatschappelijk werk van Carinova werden overgenomen, Met bestaande ketenpartners werden de banden aangehaald en met nieuwe partners werd de samenwerking onderzocht. Op de valreep van het jaar werd door het specialistisch centrum voor Bipolaire Stoornissen het predicaat TOPGGz verdiend. Dit korte voorwoord van een meeslepend jaar maakt eens te meer duidelijk wat er gevraagd wordt van medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en van Dimence in het bijzonder. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn er trots op dat onze medewerkers met drive en enorme betrokkenheid blijven werken aan de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Onze dank en waardering gaan naar hen uit. Dit geldt eveneens voor allen betrokken bij onze medezeggenschapsorganen: regio- en divisieraden en centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en onderdeelcommissies. Zij allen maken van de Dimence Groep een organisatie die er toe doet! Directieverslag - Voorwoord ii

4 Inhoudsopgave Voorwoord... i Inhoudsopgave... iii 1. Directieverslag Algemene informatie Algemene identificatiegegevens Doelstelling Kernactiviteiten Geografische gebieden Structuur van het concern Bezetting Financiële informatie Resultaten van het financiële beleid Financieringswijze Risico s en onzekerheden Financiële instrumenten Informatie van gedragscodes Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen People Planet Profit Informatie over onderzoek en ontwikkeling Scholing en opleiding Onderzoek Actuele ontwikkelingen Toekomstparagraaf Bijlage I Nevenfuncties Raad van Bestuur Bijlage II Samenstelling Raad van Toezicht Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Directieverslag - Inhoudsopgave iii

5 1 Algemene informatie 1.1 Algemene identificatiegegevens In tabel 1 worden de algemene identificatiegegevens weergegeven. Tabel 1 Algemene identificatiegegevens Gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Dimence Groep Adres Nico Bolkesteinlaan 1 Postcode 7416 SB Plaats Deventer Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 1.2 Doelstelling Stichting Dimence Groep (hierna: de Dimence Groep) heeft de volgende doelstelling: De Dimence Groep helpt mensen met psychische problemen. Daarnaast wordt hulp geboden om psychische problemen te voorkomen. De kernwaarden van de Dimence Groep zijn: gastvrij, veilig en resultaatgericht. 1.3 Kernactiviteiten De kernactiviteiten bestaan uit: Specialistische medisch-psychiatrische en psychologische diagnostiek en behandeling/zorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen; Langdurige zorg voor zorgafhankelijke mensen, zowel volwassenen als ouderen; Openbare gezondheidszorg (OGGZ) en bemoeizorg; Forensische psychiatrie; Asielfunctie voor de mensen die vanwege de ernst van hun psychiatrische problematiek opgenomen moeten worden; Preventie van geestelijke gezondheidsproblemen; Maatschappelijke Dienstverlening 1.4 Geografische gebieden De Dimence Groep is geografisch georganiseerd in drie regio s (regio Hanzestreek, Midden- Overijssel en West-Overijssel). Daarnaast heeft de Dimence Groep een tweetal bovenregionale divisies (Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugd & Autisme). De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening maakt volledig onderdeel uit van de divisie Maatschappelijke Dienstverlening. Stichting tcentrum is een losstaande entiteit. De dienstverlening van de Dimence Groep bestrijkt primair de gemeenten zoals weergegeven in figuur 1. Figuur 1 Geografische gebieden Directieverslag - Algemene informatie 3

6 1.5 Structuur van het concern Op basis van de statuten van de Dimence Groep wordt de leidraad voor het intern toezicht gevormd door een reglement Raad van Toezicht en een reglement Raad van Bestuur. Hierin zijn onder meer afspraken vastgelegd rond benoeming, samenstelling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en informatievoorziening. Beide reglementen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht. In de afspraken is onder meer vastgelegd op welke wijze de Dimence Groep zorg draagt voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de gezondheidszorg. Deze regelingen zijn in overeenstemming met de zorgbrede Governance code. Het bestuur van de Dimence Groep is verantwoordelijk voor het totale concern dat bestaat uit vier stichtingen, namelijk Stichting Dimence, Stichting tcentrum, De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting E. van Thüringen. Stichting Dimence Groep staat aan het hoofd. De andere genoemde stichtingen zijn groepsmaatschappijen die onder de Dimence Groep vallen. De dienstverlening van de Dimence Groep wordt vooral vanuit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ gefinancierd. De Dimence Groep beschikt over toelatingen om, op grond van dezelfde wetten, uitvoering te geven aan persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Een klein deel van de activiteiten wordt vanuit de WMO en justitie gefinancierd. Stichting tcentrum werkt in onderaanneming van de Dimence Groep en levert door de Zorgverzekeringswet gefinancierde zorg. De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening biedt maatschappelijke dienstverlening die, op grond van de welzijnswet, wordt gefinancierd uit gemeentelijke middelen. De organisatiestructuur is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand verslagjaar. De Dimence Groep heeft diverse medezeggenschapsorganen ingesteld die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen: Cliëntenraad Ondernemingsraad Vakgroepen Zowel voor de Cliëntenraad als voor de Ondernemingsraad is in de statuten van de Dimence Groep het formeel adviesrecht en recht van enquête vastgelegd. De vakgroepen hebben het formele recht niet, maar hebben wel een adviserende functie. Zie voor het organogram van de Dimence Groep figuur 2. Figuur 2 Organogram Dimence Groep Directieverslag - Algemene informatie 4

7 1.6 Bezetting In tabel 2 is een overzicht weergegeven met het aantal cliënten per leeftijdscategorie voor het jaar 212. Ten opzichte van het jaar 211 zijn minder mensen in zorg geweest. Deze daling kan deels verklaard worden door de invoering van de eigen bijdrage. Tabel 3 geeft een weergave van het geslacht per leeftijdsgroep. Tabel 2 aantal cliënten per leeftijdsgroep Aantal cliënten per leeftijdsgroep -18 jaar jaar > 65 jaar Totaal Op 1 januari 212 in zorg Nieuw in zorg in Waarvan eerste opnames Totaal in zorg Uitschrijvingen in Op 31 december 212 in zorg Tabel 3 Geslacht per leeftijdsgroep Geslacht per leeftijdsgroep -18 jaar jaar > 65 jaar Totaal Mannen 13% 32% 5% 5% Vrouwen 6% 36% 8% 5% Er zijn diverse diagnosegroepen vastgesteld. In tabel 4 is een overzicht zichtbaar waarin het percentage cliënten per diagnosegroep wordt weergegeven. De meestal cliënten vallen in de diagnosegroep stemmingsstoornissen en stoornissen in de kindertijd. Tabel 4 Percentage cliënten per diagnosegroep Percentage cliënten per diagnosegroep % Aan middelen verboden stoornissen 4% Angststoornissen 13% Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 5% Persoonlijkheidsstoornissen 8% Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 8% Stemmingsstoornissen 2% Stoornissen in de kindertijd 24% Overig 18% Totaal 1% Tabel 5 geeft een overzicht van het totaal aantal bedden en het totaal aantal plaatsen in het jaar 212. Hierbij is tevens een onderverdeling gemaakt in het aantal toegelaten 1 bedden/plaatsen en het aantal bedden/plaatsen bezet. Tabel 5 Capaciteit Bedden en behandelplaatsen Aantal toegelaten Aantal bezet Totaal bedden Waarvan bedden volwassenen en ouderen Waarvan bedden kinderen en jeugd Waarvan bedden verslaving 34 - Totaal plaatsen Waarvan plaatsen kleinschalig wonen Waarvan plaatsen logeeropvang - 6 De productie in het verslagjaar wordt weergegeven in tabel 6 op pagina zes. In tabel 7, op de volgende pagina, is een overzicht weergegeven van het gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar en het gemiddeld aantal personeelsleden. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in de Dimence Groep, Stichting Dimence, Stichting tcentrum en De Kern, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast wordt in tabel 7 het gemiddeld aantal fulltime-equivalent (hierna: FTE) en het aantal FTE per einde verslagjaar weergegeven. De bedrijfsopbrengsten in het jaar 212 worden weergegeven in tabel 8 op pagina zes. Voor overige financiële informatie wordt verwezen naar paragraaf Het aantal toegelaten bedden wordt niet meer aangepast. Directieverslag - Algemene informatie 5

8 Tabel 6 Productie Productie in verslagjaar Aantal Geopende DBC s Gesloten DBC s Dagen met verblijfszorg Waarvan ZZP-dagen Deeltijdbehandelingen (dagdelen) Ambulante contacten Dagdelen dagactiviteiten Het aantal geopende DBC s is in het jaar lager dan het jaar 211. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door de invoering van de eigen bijdrage. Door de invoering was het aantal nieuwe cliënten lager dan in het jaar 211. Daarnaast zijn de DBC s in de categorie aanpassingsstoornissen vanaf het jaar 212 niet meer declarabel. Door deze wijziging is het aantal in behandeling zijnde cliënten verminderd. Tabel 7 Personeel Personeel De Kern tcentrum Dimence Dimencegroep Personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE in loondienst per einde verslagjaar Gemiddeld aantal FTE in loondienst Het aantal FTE is in het verslagjaar met zes afgenomen ten opzichte van het jaar 211. Conform het beleid binnen de Dimence Groep wordt bij de berekening van het gemiddeld aantal FTE het aantal stagiaires niet meegeteld. Tabel 8 Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Bedrag in Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidies Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties Waarvan subsidies (inclusief overige WMO-prestaties) Waarvan overige opbrengsten De post overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties laat een stijging zien ten opzichte van het jaar 211. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van de opbrengsten geïndiceerde preventie, eerstelijns zorg en Praktijk Ondersteuning Huisartsen GGZ (hierna: POH GGZ). De post overige opbrengsten laat een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is hoofdzakelijk te verklaren door een eenmalige inkoopkorting en een afrekening van een verhuurcontract over Directieverslag - Algemene informatie 6

9 2 Financiële informatie 2.1 Resultaten van het financiële beleid De resultaten van het financiële beleid en de financieringswijze worden in deze paragraaf nader beschreven. Daarnaast worden diverse financiële ratio s weergegeven. Het jaar 212 is met een positief resultaat van 3,9 miljoen afgesloten. Het resultaat over het jaar 212 wordt voor een deel bepaald door incidentele baten. Zie voor een overzicht van de financiële resultaten tabel 9. Tabel 9 Financiële resultaten Financiële resultaten Baten Lasten Resultaat voor afschrijving Afschrijving Financiële baten Resultaat voor resultaatbestemming Tabel 1 geeft een overzicht van diverse financiële ratio s over het jaar 212. De resultaatratio is ten opzichte van het jaar 211 verbeterd. De solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) bedraagt voor het verslagjaar 24,8% en is verbeterd ten opzichte van het jaar 211 en 21. Met betrekking tot de liquiditeit zijn de current ratio en de quick ratio nader bepaald. Zowel de quick ratio als de current ratio zijn ten opzichte van het jaar 211 licht gestegen. Tabel 1 Financiële ratio's Ratio s Vaststelling Resultaatratio (Jaarresultaat / totale opbrengst) 2,53% 2,21% Solvabiliteit (Eigen vermogen / balanstotaal) 24,8% 21,39% Solvabiliteit (Eigen vermogen / totale opbrengsten) 23,66% 21,46% Liquiditeit (Quick ratio: vlottende activa / kort vreemd vermogen),86,8 Liquiditeit (Current ratio: vlottende activa / exclusief liquide middelen / kort vreemd vermogen),83, Financieringswijze Wettelijk budget In het verslagjaar is de Dimence Groep voor 86% gefinancierd vanuit wettelijk budget. Het wettelijk budget voor de Zorgverzekeringswet en de AWBZ is gebaseerd op de toegekende productieafspraken. Het totale wettelijk budget is 1,9 miljoen lager dan in het jaar 211, waarbij het totale budget voor 2,7 miljoen is aangepast als gevolg van een index. In het jaar 212 was er sprake van een grote korting op het wettelijk budget voor de Zorgverzekeringswet, namelijk een korting van 7,5 miljoen. Er zijn maatregelen genomen om deze korting op te vangen. De maatregelen hebben voor het merendeel betrekking op verhogen van de productiviteit, een bezuinigingstaakstelling voor ondersteunende diensten, het uitvoeren van portfolioanalyses, het verhogen van het verdienmodel voor een aantal specifieke activiteiten en besparingen op vastgoed. Het budget voor de AWBZ is in het verslagjaar verhoogd door extra gelden in het kader voor langdurige zorg. Daarnaast is het budget verhoogd als gevolg van extra productieafspraken. In het verslagjaar is met behulp van deze gelden extra personeel ingezet in de langdurige zorg. De extra gelden voor de langdurige zorg komen met ingang van het jaar 213 weer te vervallen. In het jaar 212 is de sturing omgebogen van sturing op functiegerichte budgettering (hierna: FB paramaters), naar sturing op basis van prestatiebekostiging. Dit omdat de prestatiebekostiging vanaf 1 januari 213 ingaat. Zowel bij de Zorgverzekeringswet als bij de AWBZ was er sprake van overproductie in FB parameters. Deze overproductie wordt niet vergoed. In termen van prestatiebekostiging was er geen sprake van overproductie. Directieverslag - Financiële informatie 7

10 Overige opbrengsten Naast het wettelijk budget wordt de Dimence Groep vanuit andere bronnen gefinancierd. De opbrengsten uit de overige financieringsbronnen (onder andere WMO en POH) zijn voor de gerealiseerde productiewaarde opgenomen. Een overzicht van ontvangen subsidies staat in de jaarrekening bij de toelichting op de resultatenrekening. Per subsidiestroom zijn de opbrengsten en kosten weergegeven. Gemiddelde opbrengsten en personeelskosten (in euro s) per FTE De gemiddelde personeelskosten per FTE laten een stijging zien als gevolg van de indexatie en loonsverhoging conform CAO. De gemiddelde opbrengsten wettelijke budget per FTE blijven ten opzichte van het jaar 211 nagenoeg gelijk. Zie voor een verdere toelichting, tabel 11. Tabel 11 Gemiddelde kosten/opbrengsten per FTE Gemiddelde kosten en opbrengsten per FTE (in euro s) Gemiddelde personeelskosten per FTE Gemiddelde opbrengst wettelijk budget per FTE Directieverslag - Financiële informatie 8

11 3 Risico s en onzekerheden In de afgelopen jaren heeft de Dimence Groep hard gewerkt aan één van haar kernwaarden: een veilige en risicobewuste Dimence Groep dat, indien nodig, verantwoording kan afleggen aan externen. Dit heeft geresulteerd in de inrichting van een integraal risicomanagementsysteem volgens het ISO 31 model. De aandacht voor en de sterke betrokkenheid bij dit onderwerp maakt dat risicomanagement goed is geïntegreerd in de planning- en controlcyclus. Daardoor is het zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau ingebed in de organisatie. Risicodossiers Dimence heeft tien risicodossiers onderkend: dwang & drang veilig werken medicatieveiligheid suïcide-preventie psychiatrische en somatische comorbiditeit voedselveiligheid gebouwveiligheid informatiebeveiliging personeel financiën Voor ieder risicodossier is een portefeuillehouder benoemd. Elk organisatieonderdeel heeft, als onderdeel van de beleidscyclus, een eigen risicomanagementplan opgesteld en gemonitord. Over de risicodossiers is periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld. De 1 risicodossiers staan standaard op de agenda van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, Concernoverleg en andere overlegvormen binnen de Dimence Groep. Daarmee is de monitoring geborgd. Er is een ontwikkelgroep risicomanagement ingesteld, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan risicomanagement binnen de organisatie. In de jaarplannen zijn de risicodossiers opgenomen en wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang ten opzichte van de jaarplannen. Volwassenheidsanalyse en beleidsplan Aan de hand van de ISO 31 is in het jaar 212 door AON een volwassenheidsanalyse uitgevoerd. De Dimence Groep scoort hier een drie (op een schaal van één tot vijf) en heeft zichzelf niveau vier ten doel gesteld. Verder leidt de analyse tot een positief beeld van de realisatie, inbedding en borging van risicomanagement in de organisatie. Fraudebeheersing Bij het vaststellen van de processen is expliciet beoordeeld of er risico s op het gebied van fraude aanwezig zijn. De risico s op het gebied van fraude worden zo veel mogelijk afgedekt door beheersingsmaatregelen in het proces. Hierbij kan gedacht worden aan functiescheiding, steekproefsgewijze controles, totaalcontroles op kritische processen, verbandcontroles en diverse andere control-maatregelen. Binnen de Dimence Groep is in het afgelopen jaar geen fraude geconstateerd. De externe accountant zal bij de accountantscontrole frauderisico s moeten herkennen, voor zover deze frauderisico s leiden tot materiële controles in de jaarrekening. Tijdens de accountantscontrole zijn geen materiële risico s van fraude geconstateerd. Directieverslag - Risico s en onzekerheden 9

12 4 Financiële instrumenten Algemeen De interne beheersing bestaat enerzijds uit een kwaliteitsmanagementsysteem en anderzijds uit diverse beheersmaatregelen. De (administratieve) organisatie en de administratieve systemen zijn dusdanig ingericht dat sprake is van een goede managementcontrol. De dienst Control, Financiën & Informatievoorziening (hierna: CF&I) bewaakt de gestelde kaders en zorgt voor de periodieke managementinformatie. Deze managementinformatie vormt een wezenlijk onderdeel van de beleidscyclus. De resultaten, voortgangs- en sturingsresultaten worden maandelijks op Dimence niveau en per regio, divisie en dienst gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. De rapporten worden in de managementoverleggen besproken. Daarnaast worden rapportages op groepsniveau verstrekt aan de Raad van Toezicht en de Auditcommissie. Deze rapportages worden in de vergadering van de Auditcommissie en van de Raad van Toezicht besproken. De ontwikkeling van de rapportages wordt door andere functionarissen uitgevoerd dan degenen die de rapportages opstellen. Daarbij zijn diverse controlemaatregelen opgenomen om de betrouwbaarheid te waarborgen. De managementrapportages bestaan uit financiële sturingsinformatie, personeelsgegevens, ziekteverzuim, productiegegevens en enkele zorginhoudelijke parameters. Behalve een papieren rapportage is in het datawarehouse diverse sturingsinformatie op detailniveau beschikbaar. Deze overzichten worden dagelijks bijgewerkt en geven directies, managers en teamleiders specifieke, gerichte en actuele sturingsinformatie. Monitoring Interne Beheersing Vanuit landelijke regelingen en vanuit de HKZ-certificering worden eisen gesteld aan de processen in de organisatie en de controle daarvan. Hiervoor is een team ingericht dat volgens een auditprogramma zorg draagt voor de uitvoering van interne en externe audits. Dit plan wordt aangepast aan de landelijke ontwikkelingen, alsook wanneer er intern ontwikkelingen zijn waarvoor AO/IC-maatregelen nodig zijn. Periodiek wordt over de uitkomsten van de uitgevoerde audits gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. De rapporten worden besproken in de Auditcommissie. Op basis van de aanbevelingen wordt besloten tot verbeteracties. Door toepassing van het Health Care Control Web wordt de ontwikkeling van de interne beheersing gemonitord. Uit deze monitoring blijkt dat het beheersingskader van de Dimence Groep van een goed niveau is en zich sinds de vorige meting verder heeft ontwikkeld. Zie voor het spinmodel figuur 3. Cost Management, Planning & Control, productie GGZ en ICT laten de grootste verbeterslag zien. In vergelijking met de algemene benchmark GGZ scoort de Dimence Groep over de hele linie boven het gemiddelde. Figuur 3 Healthcare Controlweb Dimence Directieverslag - Financiële instrumenten 1

13 5 Informatie van gedragscodes 5.1 Normen voor goed bestuur De Dimence Groep is een stichting met een Raad van Toezicht en een driehoofdige Raad van Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. In het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur zijn de specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor de manier waarop eventuele conflicten tussen beide organen zijn geregeld. De Dimence Groep hanteert de principes van de Zorgbrede Governance Code en voldoet daar vrijwel volledig aan, met uitzondering van de maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht. Op grond van de code is in het jaar 29 uitgebreid gesproken over het rooster van aftreden door de Raad van Toezicht. Op grond hiervan is besloten voor nieuw te benoemen leden van de Raad van Toezicht uit te gaan van een benoemingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog één periode van vier jaar. Voor zittende leden van de Raad van Toezicht geldt dit principe eveneens, maar bestaat de mogelijkheid om de zittingstermijn met een periode van maximaal vier jaar te verlengen als er sprake is van risico s voor de continuïteit van het toezicht (dat wil zeggen de Raad van Toezicht of één van haar commissies). In al haar activiteiten is de Dimence Groep ambitieus waar het gaat om openheid, fatsoen en integriteit. Toch kunnen zich misstanden voordoen. De instelling van een klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat om een (vermeend) misstand in een vroeg stadium en op een veilige manier te melden. Hiervoor is een meldpunt klokkenluider ingericht dat is belegd bij een externe vertrouwenspersoon. In het verslagjaar zijn geen meldingen gedaan. Bij het opstellen van deze klokkenluiderregeling heeft de Dimence Groep als uitgangspunt genomen: Het gestelde in de Zorgbrede Governancecode 21 van GGZ-Nederland over de klokkenluiderregeling; De Verklaring van de Stichting van de Arbeid inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen ; De voorbeeldprocedure van de hiervoor genoemde verklaring. De notitie van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken. Eén en ander heeft geleid tot een gedegen regeling. Over deze regeling is met medewerkers gecommuniceerd en de regeling is opgenomen in het handboek Dimence dat voor alle medewerkers via intranet te raadplegen is. 5.2 Raad van Bestuur Statutair is vastgelegd dat de Raad van Bestuur belast is met de besturing van de Dimence Groep en daarin eindverantwoordelijkheid draagt. De Raad van Bestuur bestuurt op strategische, financiële, inhoudelijke en organisatorische aangelegenheden. Binnen de Raad van Bestuur wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling en aandachtsgebieden (zie navolgende tabel), dat neemt niet weg dat er sprake blijft van integrale verantwoordelijkheid. Directieverslag - Informatie van gedragscodes 11

14 Tabel 12 Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 212 Naam Functie Aandachtsgebieden drs. S.P. Bangma Voorzitter Raad van Toezicht Bestuur FPC Oldenkotte Dienst Bestuur & Beleid Divisie Jeugd & Autisme Divisie Forensische psychiatrie; HRM Vastgoed Ondernemingsraad Regio Midden-Overijssel 'tcentrum Risicomanagement Vakgroep Verpleging & Verzorging Vakgroep Vaktherapie & Vakbegeleiding Ouderen Psychoanalyse Diversiteit drs. E. Klunder Lid Divisie maatschappelijke dienstverlening (De Kern) Bestuurssecretariaat Control, Financiën & Informatievoorziening Informatisering & Automatisering Centrale Cliëntenraad Regio Hanzestreek INTEND Centra voor werk en psyche BV Diagnose Behandel Combinatie (DBC) ZorgZwaartePakketten (ZZP) Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) Marketing & Sales Vakgroep sociale wetenschappen Eerstelijns GGZ Auditcommissie H.I.C. van der Wal Psychiater Lid Kennismanagement Opleidingen (A, P, GGZ, VS) Facilitair bedrijf Familiebeleid Regio West-Overijssel Eerste geneeskundige taken Zorgprogramma Board Vakgroep Geneeskunde & Psychiatrie Verslavingszorg Gastvrijheid Commissie Kwaliteitsverbetering Terugdringen Dwang & Drang Voor alle leden van de Raad van Bestuur zijn de afspraken over de functie, arbeidsvoorwaarden en de gevolgen van de tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebaseerd op de adviesregeling van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de NVTZ en de NVZD. Alle leden van de Raad van Bestuur bekleden meerdere nevenfuncties. Deze nevenfuncties zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarmee belangenverstrengeling door de Raad van Bestuur is voorkomen. Het overzicht met nevenfuncties is opgenomen in bijlage 1. Directieverslag - Informatie van gedragscodes 12

15 5.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ziet toe op de strategie, de prestaties en de bedrijfsvoering van het concern, alsook op het goed functioneren van de Raad van Bestuur. Voor de Raad van Toezicht geldt een algemeen competentieprofiel, waarin is beschreven welke kennis - en achtergrond - binnen de Raad aanwezig moet zijn. In dit profiel worden ook de eisen beschreven die gesteld worden aan het functioneren en de onafhankelijkheid van individuele raadsleden. Om belangenverstrengeling te voorkomen is hierin vastgelegd dat alleen leden kunnen toetreden die op geen enkele manier een direct belang hebben bij het concern. De Raad van Toezicht bestaat uit acht leden die allen lid zijn van de NVTZ. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding conform de richtlijn Honorering raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ. Deze vergoeding is vermeld in de jaarrekening. Een uitgebreide beschrijving van de samenstelling van de Raad van Toezicht, de functies binnen de Raad, de nevenfuncties en het rooster van aan- en aftreden is opgenomen in bijlage 2. In het kader van de beoogde integratie met FPC Oldenkotte is de voorzitter van de Raad van Toezicht van Oldenkotte (mw. J. Nods-Koster) toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Dimence Groep. Aan de Raad van Toezicht van Oldenkotte is de heer H. Zweers van de Raad van Toezicht van de Dimence Groep toegevoegd. Deze toevoeging is conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst. In het verslagjaar is de heer J.J.P. Reintjes herbenoemd voor een periode van vier jaar. In het verslagjaar is de heer L.C. Bruggeman toegetreden tot de Raad van Toezicht. Mevrouw G. Wallinga heeft inhoudelijke en operationele ervaring in de zorgsector. Mevrouw G. Wallinga werkt als manager in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De Raad van Toezicht maakt gebruik van diverse overlegorganen die haar in staat stelt om toezicht te houden op het concern vanuit een juiste balans tussen betrokkenheid en afstand: Reguliere vergadering De Raad van Toezicht heeft in 212 tien keer vergaderd, waarvan tweemaal gedeeltelijk zonder Raad van Bestuur. Algemene en bestuurlijke zaken, alsook risicomanagement zijn vaste onderwerpen op de agenda. Bij de bespreking van de jaarrekening en de managementletter was de externe accountant aanwezig. Agenda- en Remuneratiecommissie Samen met de Raad van Bestuur bereidt het presidium de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor. Deze commissie bestaat in het jaar 212 uit de heren F.A. Van Kesteren, de heer S. Terpstra en mevrouw J. Nods. Naast de reguliere vergaderingen heeft deze commissie functioneringsgesprekken gevoerd met elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk en met de Raad van Bestuur als totaal. Ter voorbereiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met delegaties uit het tweede echelon, de OR en de Centrale Cliëntenraad, zodat de Raad van Toezicht zich een goed beeld kan vormen van het functioneren van de Raad van Bestuur. Namens de Raad van Bestuur neemt de heer Bangma deel in deze commissie. Auditcommissie Het doel van de Auditcommissie is om financiële en budgettaire zaken te bewaken en daarover te adviseren aan de Raad van Toezicht. In het verslagjaar zijn de heren J.J.P. Reintjes en H. Zweers lid van de Auditcommissie. De accountant is tweemaal per jaar aanwezig bij het overleg van de Auditcommissie. Namens de Raad van Bestuur neemt de heer Klunder deel in deze commissie. Commissie Kwaliteit en Veiligheid Deze commissie is in het jaar 211 opgericht. Mevrouw G. Wallinga, de heer G. de Haan en de heer L.C. Bruggeman hebben zitting in deze commissie. Namens de Raad van Bestuur neemt mevrouw H.I.C. van der Wal deel. Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad Een delegatie van de Raad van Toezicht woont tweemaal per jaar een vergadering bij van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. Tijdens deze vergadering wordt in ieder geval de samenwerking tussen de Raad van Bestuur en de medezeggenschap geëvalueerd. Directieverslag - Informatie van gedragscodes 13

16 Evaluatie functioneren De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur. Op basis hiervan vindt een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur plaats. Na dat gesprek evalueren beide organen het onderling functioneren. Om zich op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen nemen de leden van de Raad van Toezicht met enige regelmaat deel aan workshops en symposia. Daarnaast is er ieder jaar een (interne) studiemiddag rond een actueel thema, in het jaar 212 was dat de ontwikkelingen in de forensische psychiatrie samen met de Raad van Toezicht van FPC Oldenkotte. Jaarlijks wordt een dag uitgetrokken om een werkbezoek te brengen aan diverse locaties. Leden van de Raad van Toezicht zijn geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrieven van Zorgvisie en de GGZ-Nederland nieuwsbrief. Daarnaast voorziet de Raad van Bestuur de leden van de Raad van Toezicht met grote regelmaat van actuele informatie en nieuwsberichten vanuit de GGZ die voor de Raad van Toezicht van belang zijn. Directieverslag - Informatie van gedragscodes 14

17 6 Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen De Dimence Groep is een ambitieuze organisatie. Dat geldt niet alleen voor de behandeling en zorg, maar ook voor de bijdrage aan de maatschappij als geheel. Daarom wordt specifiek ingezet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna: MVO). In het jaar 21 is een werkgroep MVO opgericht. De werkgroep komt vijf keer per jaar bijeen om diverse aspecten met betrekking tot MVO te bespreken. Dit verslagjaar is er expliciet aandacht gevraagd voor en gegeven aan de balans people, planet en profit. Daarnaast is MVO besproken in de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Tevens is de Dimence Groep in het jaar 212 lid geworden van MVO Nederland, een netwerkorganisatie die het Maatschappelijk Ondernemen wil bevorderen door ontmoetingen te organiseren en kennisuitwisseling mogelijk te maken tussen diverse organisaties. De bijeenkomsten worden viermaal per jaar georganiseerd waarbij de Dimence Groep haar inbreng levert. Het MVO-beleid is geformuleerd en vastgesteld. Voor zowel de korte als voor de lange termijn zijn doelstellingen vastgelegd. Er is een plan gemaakt om daar in de komende jaren concreet vorm aan te geven. In het verlengde van de missie en visie heeft de Dimence Groep een MVO-visie geformuleerd. Deze luidt: De Dimence Groep beoogt als maatschappelijke onderneming haar maatschappelijke doelstellingen op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te voeren. De Dimence Groep is in het verslagjaar een contact aangegaan met psychiatrisch Ziekenhuis RAB in Kroatië. In het jaar 212 heeft de Dimence Groep een vrachtwagen met (medische) goederen naar Kroatië gestuurd. Het streven is om in het jaar 213 met een aantal medewerkers van de Dimence Groep het psychiatrisch Ziekenhuis te bezoeken, om onze kennis over te dragen. Geestelijke gezondheid is de core business van de Dimence Groep. Daarom maakt de Dimence Groep zich voornamelijk sterk op het gebied van people in de meest brede zin: Cliënten en naastbetrokkenen, medewerkers, vrijwilligers, partnerinstellingen, stakeholders, de lokale en regionale omgeving en eventueel daarbuiten. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare mensen in de samenleving. Daarnaast wil de Dimence Groep ervoor zorgen dat haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Verder beoogt de Dimence Groep efficiënter en dus goedkoper bedrijfsprocessen op de langere termijn. Hierbij wordt gelet op de gevolgen voor de directe omgeving en infrastructuur en op het totale effect van de (inkoop)kosten. 6.1 People In haar aard en dienstverlening is de Dimence Groep een mensgerichte organisatie: de ontwikkeling van mensen staat centraal, of dat nu gaat om cliënten, hun naasten of de medewerkers. Met betrekking tot de ontwikkeling van de medewerkers is binnen de dienst HRM een beleid ontwikkeld rond duurzame inzet van personeel. Binnen de Dimence Groep is sinds dit verslagjaar een Commissie Ethiek (voorheen een werkgroep) opgericht. Het doel van deze commissie is de ethische aspecten van het werken bij de Dimence Groep op de agenda te houden, te adviseren en het beleid scherp te houden. Er is een nauwe relatie met het uitvoeren van Moreel Beraad en de ontwikkelingen op het gebied van Levensbeschouwing. Door op een gestructureerde manier met elkaar te spreken over grote en kleine dilemma s in de zorg, verbetert de kwaliteit van de hulpverlening. Binnen de Dimence Groep wordt actief een plek geboden aan cliënten om hun bijdrage aan de organisatie te leveren, denk bijvoorbeeld aan een interne postfunctie, onderhoud van terreinen en dergelijke. Dit biedt toegevoegde waarde voor de cliënt en voor de organisatie. Door een zinvolle dagbesteding doet de cliënt ervaring op, wat in veel gevallen leidt tot een groeiend gevoel van eigenwaarde. De Dimence Groep ontvangt extra inzet op de ondersteunende processen die zij anders zou moeten uitbesteden. Daarnaast zet de Dimence Groep (ex-)cliënten in als ervaringsdeskundige binnen het primaire proces. Ook kent de Dimence Groep een behoorlijk aantal vrijwilligers. Directieverslag - Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 15

18 6.2 Planet In het verslagjaar is gestreefd de bewustwording van milieubewust handelen te stimuleren. Het besef dient gecreëerd te worden dat als iedereen een kleine bijdrage levert, dat bij elkaar een grote stap vooruit is. In dit kader vallen ook het dubbelzijdig printen en het uit of lager zetten van de verwarming s avonds en in het weekend. Verder is op intranet een marktplaats gecreëerd, waar tweedehands artikelen geruild of verkocht kunnen worden. De Dimence Groep heeft op intranet een uitgebreid milieuhandboek opgenomen. Hierin is vastgelegd hoe medewerkers met verschillende afvalsoorten moeten omgaan. Zo wordt afval dus zoveel als mogelijk gescheiden. Behalve het afnemen van groene stroom wordt ook nagedacht over het terugbrengen van het energieverbruik. De mogelijkheden van het gebruik van biogas installaties in combinatie met een warmte koude opslag installatie (hierna: WKO) worden onderzocht. Voor de langere termijn is een vierjarenplan energiezorg ontwikkeld. Binnen het inkoopproces is meer aandacht voor duurzaamheid. Zo worden binnengekomen offertes beoordeeld op verschillende criteria, waaronder duurzaamheid. Ook het nieuwe werken valt onder de noemer MVO, omdat het bijvoorbeeld leidt tot minder te overbruggen kilometers of minder ruimtebeslag. Dit ruimtebeslag is in zichzelf ook een aandachtspunt in het jaar Profit De aandacht voor het nieuwe werken is al aan de orde geweest. Ook de activiteiten rond het inkoopbeleid zijn tegelijk te duiden als activiteiten op het vlak van profit. Een ander aspect van profit is om de aanwezige kennis in de organisatie op een juiste manier te ontsluiten en in te zetten om de organisatie als geheel efficiënter te maken. Directieverslag - Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen 16

19 7 Informatie over onderzoek en ontwikkeling 7.1 Scholing en opleiding De Dimence Groep is een erkende opleidingsinstelling voor alle GGZ-beroepen binnen de CONO beroepenstructuur. De Dimence Groep werkt daarin samen met Opleidingsinstituut PPO in Groningen, Stichting Postacademisch Onderwijs Nijmegen (hierna: SPON), de RINO Groep in Utrecht en Amsterdam, Stichting GGZ-VS en een zestal MBO/HBO onderwijsinstellingen. De Dimence Groep biedt een werkplek met begeleiding voor het praktijkgedeelte van de opleidingen. Het aanbod bestaat uit opleidingen tot klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, psychiater, psychotherapeut en verpleegkundig specialist. Binnen de kaders van hun opleiding leren medewerkers een breed scala aan diagnostiek-, behandel- en verpleegkundige activiteiten. Een tabel met de in- en doorstroom van de opleidingsplaatsen is weergegeven in de tabel 13. Tabel 13: In- en doorstroom opleidingsplaatsen Instroom Instroom Doorstroom Totaal Opleidingsplaats Aantal Fte Fte Fte GZ Psycholoog 11 7,75 14,5 22,25 Klinisch Psycholoog 2,13 13,28 13,41 Psychiater 8 3,3 23,52 26,82 Psychotherapeut 2 1,45 4,96 6,41 Verpleegkundig specialist 1 7,86 14,82 22,68 Projecten In het verslagjaar zijn meerdere ontwikkelingen geweest met betrekking tot het optimaliseren van de opleidingen. In het jaar 212 is een start gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een ambulant Leerhuis in de GGZ. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten van drie hogescholen. Het ambulante leerhuis biedt een HBO-verpleegkundige een mogelijkheid om wijkgericht te leren en te werken. De Dimence Groep beschikt op dit moment al over meerdere klinische leerhuizen, waarbij de meerwaarde voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de leerplaats al bewezen is. In het jaar 212 is tevens gestart met een pilot verzorgende maatschappelijke zorg (hierna: VMZ). Het doel van deze pilot is het analyseren of de Dimence Groep geschikte leerplekken heeft voor deze groep stagiaires en wat met betrekking tot begeleiding van deze specifieke groep mogelijk is. Nadat de pilot afgerond is, kan tevens een indicatie gegeven worden over de toekomst van deze nieuwe beroepsgroep binnen de Dimence Groep. Leren via internet en E-Learning De Dimence Groep biedt een uitgebreid intern opleidings- en trainingsaanbod aan in de vorm van internetopleidingen. Medewerkers worden gestimuleerd om hiervan gebruik te maken en hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. De Dimence Groep is alert op mogelijkheden om het leervermogen van de organisatie nog verder te vergroten. In het verslagjaar heeft de GGZ Ecademy vorm gekregen. In dit initiatief hebben 32 ggz instellingen hun krachten gebundeld om E- learningmodules te ontwikkelen en in te kopen. Enerzijds biedt deze vorm van samenwerking de mogelijkheid om tegen redelijke kosten te beschikken over actuele en didactisch goede E-Learning. Anderzijds levert de samenwerking een bijdrage aan het borgen en delen van kennis binnen GGZinstellingen. In het jaar 212 zijn modules ontwikkeld rond psychopathologie, psychofarmacologie, injecteren, psychiatrie & verslaving en motiverende gespreksvoering. 7.2 Onderzoek Binnen de Dimence Groep worden de maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het GGZ gebied nauwlettend gevolgd. De Dimence Groep ondersteunt de vertaalslag van allerlei ontwikkelingen naar de praktijk. In het jaar 212 is op projectmatige wijze vanzelfsprekend aandacht besteed aan grote ontwikkelingen, waaronder ROM, EMH, zorgprogramma s en zorgpaden, elektronisch voorschrijven, betrekken van naasten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers bij de behandeling, dwang en drang en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt gestimuleerd dat de organisatie zich blijft ontwikkelen, door te stimuleren dat vernieuwende en innovatieve ideeën tot uitvoering worden gebracht. Hiervoor worden onder meer innovatiedebatten gevoerd. Directieverslag - Informatie over onderzoek en ontwikkeling 17

20 De Dimence Groep vindt het van belang dat de organisatie een bijdrage levert aan wettenschappelijk onderzoek. Het onderzoek begint zich te concentreren in de specialistische centra en het Kenniscentrum religie en levensbeschouwing in de GGZ. Tegelijk is en blijft er ruimte voor het individuele talent met ideeën. De specialistische centra richten zich op ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen, bipolaire stoornissen, en infant mental health. Er wordt samengewerkt met een aantal universiteiten (onder andere: Universiteit Twente, Radboud Universiteit, VU, UMCG) en met het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc). Er is budget voor promotiestudies waaruit onderzoektijd voor zeven promovendi wordt gefinancierd (één dag per week). Een belangrijk deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers in het kader van hun opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist. Een belangrijke onderzoekslijn is verpleegkundig van aard. De Dimence Groep loopt voorop in het verpleegwetenschappelijk onderzoek. Er is verder binnen de Dimence Groep een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (hierna: CWO) werkzaam. Deze Commissie heeft als doel het beoordelen, (mede-) initiëren, faciliteren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek voor en door medewerkers en het stimuleren van onderzoeksbeleid voor de Dimence Groep. Ook bespreekt de commissie de voortgang van onderzoek met de betreffende onderzoekers. Directieverslag - Informatie over onderzoek en ontwikkeling 18

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Welkom Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Historie GGZ Delfland HJorLocatie GGZ Delfland Tekstvak 3 Jorisweg in vogelvlucht 4 DE RIDDERmeerjarenbeleid i Een nieuwe

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN

DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN DIMENCE GROEP HELPT MENSEN ONTWIKKELEN Een kwart van de Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met psychische problemen. Mensen met psychische problemen in Oost-Nederland kunnen terecht bij de

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Zorgkantoor AGIS/ Achmea

Zorgkantoor AGIS/ Achmea Zorgkantoor AGIS/ Achmea Vindplaats AWBZ inkoopplan 2014, klik op deze link: achmeazorgkantoor.nl/zorgaanbieders 1.Integrale zorg met 2.Vroegsignalering en diagnostiek. Zorgkantoor 1a Zorgstandaard als

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes?

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes? BoZ t.a.v. Yvonne C.M.T. van Rooy Utrecht, 24 juni 2016 Betreft: consultatie governance code zorg 2017 Geachte mevrouw van Rooy, Het LSR stelt het zeer op prijs dat u een consultatieronde organiseert aangaande

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Profiel. Dimence Groep. Voorzitter raad van toezicht

Profiel. Dimence Groep. Voorzitter raad van toezicht Profiel Dimence Groep Voorzitter raad van toezicht 1 Dimence Groep Voorzitter raad van toezicht De Dimence groep opereert in de driehoek geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Voorwoord. Raad van Toezicht Origineel ondertekend door dhr. drs. F.A. van Kesteren

Voorwoord. Raad van Toezicht Origineel ondertekend door dhr. drs. F.A. van Kesteren Jaardocument 2010 Voorwoord Dit jaardocument van Dimence geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de enorme hoeveelheid werk die door de medewerkers is verricht om van Dimence

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Raad van Toezicht Dimence Groep Dimence Groep

Raad van Toezicht Dimence Groep Dimence Groep Raad van Toezicht Dimence Groep Lid met affiniteit en kennis van cliëntperspectief (G)GZ Lid met kennis bedrijfsvoering / bedrijfsprocessen / ondernemerschap De Dimence Groep opereert in de driehoek geestelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie