JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005. Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 10 DECEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: PPagina 4 Geen herhaalde toetsing bij herbenoeming Pagina 4 IFRS-light in Burgerlijk Wetboek Pagina 4 FOV dringt aan op helderheid Wfdvergunningplicht Pagina 5 Gezamenlijk klachteninstituut in de maak Pagina 6 Internet bedreigt werkgelegenheid verzekeringssector Pagina 7 Verzekeraars krijgen inzage in politiedossiers Pagina 11 Studiedag aansprakelijkheid Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal Corporate governance in de focus van de toezichthouder In de najaarsbijeenkomsten van de afdelingen Brand-Regionaal was corporate governance, dus de besturing van organisaties, dit jaar het centrale thema. Sprekers waren mevrouw drs. ing. Ineke Duit, directeur van NICE (Netherlands Institute for Co-operative Entrepreneurship) en, in wisselende bezettingen, twee medewerkers van De Nederlandsche Bank. De najaarsbijeenkomsten, traditioneel inclusief een aperitief en een diner, vonden dit jaar plaats in Markelo, Bilthoven, Hoorn en Odoorn. Ineke Duit had haar presentatie de titel stuurmanskunst meegegeven. Zij vergeleek het besturen van een organisatie met het mennen van een paardenspan. De menner zit daarbij niet meer op het paard, maar op de bok, dus op afstand van het paard. Bij het besturen van een organisatie is het eveneens de vraag hoe ver de bestuurder op afstand van de organisatie staat. VIJF STADIA Om dat in beeld te brengen besprak Ineke Duit vijf stadia in de ontwikkeling van een organisatie: 1) de bestuurder doet zelf de bedrijfsvoering, 2) de bestuurder stelt een bedrijfsleider aan, 3) er wordt een professioneel management en een bestuur ingesteld, 4) er wordt bovendien een toezichthoudend college ingesteld en 5) het management neemt de bestuursfunctie over. Er zal vast nog eens een volgend ontwikkelingsstadium komen, aldus Ineke Duit. Er zijn ideeën om meer naar het Amerikaanse model te groeien, waarin het bestuur en de Raad van Commissarissen in één orgaan zitten, maar de eerste tekenen daarvan zijn in Nederland nog niet zichtbaar. In de loop van de vijf ontwikkelingsstadia verandert de werkwijze van het bestuur fundamenteel. Zit het bestuur in het begin nog bovenop de bedrijfsuitvoering het stelt bijvoorbeeld het acceptatiebeleid vast en bestuursleden taxeren en inspecteren later moet het bestuur de gang van zaken helemaal op basis van schriftelijke informatie kunnen vaststellen en inschatten. Dat vergt een volstrekt andere kwaliteit van de bestuursleden, benadrukte Ineke Duit. DRIE VARIANTEN Ineke Duit besprak drie varianten van een op de ontwikkelingsstadia gebaseerd bestuurs- Van links naar rechts H. Korthorst RA (DNB), A. Groothedde RA (DNB), drs. ing. I. Duit (NICE). De onderlinge 1

2 model, dus met een ondernemingsleiding in de vorm van een bestuur en eventueel een toezichthoudend college. De aandeelhouders of leden staan buiten die ondernemingsleiding. Het bestuur, al of niet gekozen uit de leden, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de toezichthouder ziet toe op het bestuur. De toezichthouder moet daarbij op het belang van de onderneming letten, hetgeen veel ruimer is dan uitsluitend het ledenbelang. Zo n toezichthoudend college, dus een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, is verplicht voor ondernemingen met een eigen vermogen van ongeveer 16 miljoen euro en ongeveer honderd werknemers. DAGELIJKS BESTUUR ONTSPOORD In het eerste model dat Ineke Duit besprak, functioneerde een bestuur en een management dat geen zitting in het bestuur had, in het tweede model was daar een Raad van Commissarissen aan toegevoegd en in het derde model functioneerde vanuit het bestuur een dagelijks bestuur. Over dit laatste model zei Ineke Duit: Een dagelijks bestuur is nog steeds een onderdeel van het bestuur. Het is daarom verstandig als een dagelijks bestuur zich tot bijvoorbeeld agendavoorbereiding beperkt, maar in de praktijk zien we een ontsporing. Het dagelijks bestuur is dan het bestuur en de rest van het bestuur is de toezichthouder. Op zo n manier creëer je een spanning tussen het dagelijks bestuur en de rest van het bestuur en dat is onverstandig. DEZELFDE VERANTWOORDELIJKHEID In dergelijke situaties, zo merkte zij op, beleven managers het vaak alsof zij twee toezichthouders hebben: het bestuur en het toezichthoudend college. Dat kan dan zo zijn, aldus Ineke Duit, maar wat de verdeling van verantwoordelijkheden betreft is dat absoluut niet waar. Het bestuur kan wel veel afstand van de dagelijkse gang van zaken nemen en zo een toeziend bestuur worden, maar de bestuurs- leden blijven dat vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid doen. In nog een vierde variant van het bestuursmodel was de coöperatie of de onderlinge eigenaar van een besloten vennootschap. In de regel functioneert dan het bestuur van de coöperatie of onderlinge in een personele unie als Raad van Commissarissen van de vennootschap. VAN LEVENSBELANG Niet eenvoud, maar tweevoud is het kenmerk van het ware, aldus Ineke Duit. Alles bestaat uit tweeën: het technische en het symbolische. De bedrijfsvoering is het technische, de cultuur het symbolische. Letters op papier zijn het technische, de betekenis van het verhaal is het symbolische. De techniek kan niet zonder de symboliek en de symboliek kan niet zonder de techniek. Dit geldt ook voor onderlingen bij de keuze van het bestuursmodel en bij de personele invulling daarvan. Neem je vooral technisch georiënteerde bestuurders, dan zetten die wellicht een fantastisch bedrijf neer, maar je loopt het risico dat ze het onderlinge karakter daarvan om zeep helpen. Heb je alleen maar mensen die het symbolisch goed doen, dan kun je wel leuk een onderlinge zijn, maar bestaat het risico dat de bedrijfsvoering fundamenteel niet gezond is. Zijn het mensen in de top van het bedrijf die voldoende symboliek en voldoende techniek in huis hebben, dan maakt de keuze van het bestuursmodel weinig uit. Maar hebben ze dat niet, dan kan de keuze van het goede model van levensbelang voor de onderlinge zijn! TOEZICHTSEISEN Na een korte pauze werd het inhoudelijke deel van de Najaarsbijeenkomsten vervolgd door twee elkaar afwisselende vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank, telkens een jurist en een afdelingshoofd toezichthouding. Achtereenvolgens traden op: mr. P.J. van den Broeke, mr. R.A.J.M. Peeters Weem, H. Korthorst RA en A. Groothedde RA. Zij bespraken de corporate 2 De onderlinge december 2005

3 De redactie van De onderlinge wenst alle lezers prettige feestdagen en een gezond en succesvol 2006! governance bij verzekeraars, in het bijzonder de kleinere. Na een inleiding over de internationale en nationale ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat governance hoog op de agenda is komen te staan, gingen ze in op de Nederlandse wetgeving op dit gebied. De toezichtseisen die in de WTV met betrekking tot corporate governance zijn geformuleerd, hebben zoals bekend betrekking op de AO/IC, de bedrijfsvoering, de deskundigheid en betrouwbaarheid van het bestuur en het voorschrift dat er bij vergunninghouders minimaal twee dagelijkse beleidsbepalers moeten zijn. GOED GESPREK Constateert De Nederlandsche Bank zorgwekkende situaties op dit gebied dan volgt eerst, eufemistisch uitgedrukt, een goed toezichtsgesprek. Heeft dat onvoldoende resultaat, dan kan De Nederlandsche Bank een aanwijzing geven (bijvoorbeeld schakel een AO-specialist in of stoot een bepaald deel van de portefeuille af) en werkt ook dat niet, dan kan De Nederlandsche Bank een zogenoemde stille curator naast het bestuur inzetten. De toezichtseisen in de WTV zullen in de nieuwe Wet financieel toezicht worden geïncorporeerd, waaraan dan nog een aantal nieuwe elementen zal worden toegevoegd. Deze betreffen de toetsing van medebeleidsbepalers aan de poort. Deze is weliswaar niet termijngebonden, maar als daartoe aanleiding bestaat en bij functiewisselingen kan De Nederlandsche Bank alsnog de deskundigheid en betrouwbaarheid van betrokkenen toetsen. Daarnaast is het aanwijzingscriterium uitgebreid. De Nederlandsche Bank kan tot een aanwijzing overgaan, niet alleen bij een overtreding van de wet, maar ook bij ontwikkelingen die het eigen vermogen, de solvabiliteit of liquiditeit in gevaar kunnen brengen. RISICOMANAGEMENT De Nederlandsche Bank, zo gaven de sprekers aan, zal in het toezicht een zwaarder accent gaan leggen op de mate waarin de governance aan de risicobeheersing in de organisatie bijdraagt. Kern van het risicomanagement moet zijn, dat realistische organisatiedoelstellingen worden vastgesteld, dat alle bedreigingen daarbij worden onderkend en dat vervolgens de beheersorganisatie daarop wordt afgestemd. Dit risicomanagement moet resulteren in een deugdelijke bestuursstructuur, die het zelfsturend vermogen van de organisatie bevordert, de financiële risico s vermindert en het toezicht gerichter maakt. Het karakter van het toezicht verschuift daarbij van transactieniveau naar structuren en processen en van rule based naar risk based. TEKORTKOMINGEN In de praktijk constateert De Nederlandsche Bank regelmatig tekortkomingen in de beoogde governance. Situaties komen voor waarin bijvoorbeeld slechts één bestuurder de leiding heeft, er lacunes in de kennis zijn of een te grote afhankelijkheid bestaat van de accountant of koepelorganisatie. Daarnaast komt het voor dat de AO/IC gebrekkig is, de taken en verantwoordelijkheden onhelder zijn of sprake is van ingewikkelde en risicovolle beleggingsconstructies. Toezicht op de governance is niet alleen een taak voor De Nederlandsche Bank alleen, zo besloten de sprekers, maar ook voor de brancheorganisaties. Deze kunnen de aangesloten maatschappijen bewust maken van de risico s en de beheersing daarvan, adviseren over de governancestructuur en de deskundigheid bij de leden bevorderen. De Najaarsbijeenkomsten Brand-Regionaal, zo mag worden geconcludeerd, hebben daar al het nodige aan bijgedragen. De onderlinge december

4 FEDERATIE Geen herhaalde toetsing bij herbenoeming Tijdens een recent werkoverleg met DNB is de herhaalde toetsing bij herbenoeming van bestuurders aan de orde gesteld. De FOV acht deze overbodig. Een herhaalde toetsing wegens uitsluitend tijdsverloop verandert immers niets aan de functie of verantwoordelijkheden van een bestuurder. DNB ging hierin mee. Dit betekent dat voor herbenoemingen in eenzelfde functie, uitsluitend vanwege tijdsverloop, een herhaalde toetsing niet langer noodzakelijk is. FOV en DNB hebben ook van gedachten gewisseld over een herhaalde toetsing, bijvoorbeeld bij uitbreiding van werkzaamheden. Daarvoor moet nu een nieuwe procedure worden doorlopen. Naar mening van de FOV kan dit praktischer worden ingericht. Ook dit vond gehoor: in de toekomst kan naar zo n eerdere toetsing worden verwezen. De regelgeving op dit punt is echter nog niet aangepast. Dat moet dus nog gebeuren. IFRS-light in Burgerlijk Wetboek Vanaf 1 januari 2005 moeten alle beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie International Financial Reporting Standards (IFRS) toepassen bij het opstellen van hun geconsolideerde jaarrekening. Niet-beursgenoteerde bedrijven mogen IFRS op vrijwillige basis toepassen. Voor ondernemingen die dat niet doen, geldt nationale wet- en regelgeving. Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat deze op IFRS zal worden afgestemd. Een voorstel daartoe is onlangs aan de FOV voorgelegd. Het voorstel van het ministerie lijkt geen onoverkomelijkheden in zich te bergen. Er is één punt van aandacht: Artikel 441 sub b geeft aan dat een verzekeraar los van de minimum norm moet bepalen welke solvabiliteit deze noodzakelijk acht. Als dit een discretionaire bevoegdheid is, dient dit expliciet te worden vermeld. Mocht het zijn dat er sowieso een solvabiliteitsnorm moet worden bepaald, is het de vraag of deze met de minimum norm mag overeenstemmen. Dat zal mogelijk moeten zijn omdat er anders een ophogende, niet gekwantificeerde werking van de bepaling uitgaat. Bij een hogere norm dan de minimum standaard zal al snel een actuariële berekening nodig zijn. Voor kleine en middelgrote maatschappijen die niet over een eigen actuariaat beschikken, betekent dit een lastenverzwaring die niet in alle gevallen gewenst is. De FOV geeft er dan ook de voorkeur aan om een hogere solvabiliteitsnorm ex aeqo et bono te kunnen vaststellen. Dat lijkt vanuit de regelgeving alsook vanuit het toezicht geen probleem omdat de vast te stellen norm het minimumvereiste altijd te boven zal gaan. FOV dringt aan op helderheid Wfd-vergunningplicht De inwerkingtreding van de Wfd is aanstaande. In januari zullen de vergunningen moeten worden aangevraagd. Verzekeraars met een WTV-vergunning of vrijstelling krijgen een vergunning van rechtswege. Dat betekent dat deze wat het vergunningentraject aangaat, niets hoeven te ondernemen. Er is al langere tijd onduidelijkheid over de status van verzekeraars die tevens bemiddelen, zoals de meeste van de FOV-leden. Moet voor het bemiddelingsbedrijf nu wel of geen Wfd-vergunning worden aangevraagd? Deze vraag is bij herhaling aan het Ministerie van Financiën, de AFM en DNB gesteld maar een helder antwoord is uitgebleven. Om de hiermee ontstane impasse te doorbreken, heeft de FOV op 30 november een brief aan de genoemde instanties verzonden. Daarin is aangeven dat de FOV behoudens andersluidende berichten van het volgende uitgaat: Verzekeraars met een WTV-vergunning of vrijstelling krachtens deze wet krijgen van rechtswege een Wfd-vergunning. Verzekeraars mogen op grond van hun WTV-vergunning of vrijstelling zowel het verzekerings- als het volledige bemiddelingsbedrijf uitoefenen. Als bemiddelende verzekeraars toch een Wfd-vergunning moeten aanvragen, geldt voor hen een ontheffing danwel coulante toepassing van de termijn van 1 maand na inwerkingtreding van de Wfd, waarbinnen de vergunning moet worden aangevraagd. Op de brief is nog geen reactie ontvangen. Dat betekent dat de onzekere situatie voortduurt. Er lijkt weinig anders op te zitten dan de voorbereidingen voor een vergunningaanvraag te treffen. Inmiddels wordt er overigens van uitgegaan dat maatschappijen die hun bemiddelingsactiviteiten in een afzonderlijke rechtspersoon hebben ondergebracht, daarvoor een zelfstandige Wfd-vergunning moeten aanvragen. Toetsmodel Regeling integriteitsgevoelige functies De Regeling integriteitsgevoelige functies kredietinstellingen en verzekeraars is toegevoegd aan de toetsmodellen op de FOV-website. Aangeboden worden nu: Riav 1998; AO/IC voor VOW 2-maatschappijen; Regeling tegengaan belangenverstrengeling en beheersing integriteits- 4 De onderlinge december 2005

5 ACTUALITEITEN risico s; Regeling integriteitsgevoelige functies. Binnenkort worden nog toegevoegd: Regeling incidenten kredietinstellingen en verzekeraars; Regeling CDD (Customer Due Diligence) kredietinstellingen en verzekeraars; Regeling uitbesteding verzekeraars. De uitwerking van deze regelingen is in een vergevorderd stadium. De FOV gaat er momenteel van uit dat in januari 2006 de regeling incidenten wordt toegevoegd en in februari en maart de Regelingen CDD en uitbesteding. V. Mahabier Panday 25 jaar bij FOV 1 December 2005 was het 25 jaar geleden dat Vera Mahabier Panday bij de FOV in dienst trad. Gedurende deze jaren verenigde Vera de functies van telefoniste, administratief medewerkster en archivaris in zich. Zij werd daarmee een kernkracht van de federatie. Het jubileum is op gepaste wijze gevierd. Gezamenlijk klachteninstituut in de maak Met de lancering van een gezamenlijke website en 0900-nummer komt de vorming van één klachteninstituut voor de financiële dienstverlening een stap dichterbij. Zowel het telefoonnummer 0900-fklacht ( ) als de website zijn vanaf 1 december in de lucht. De komende periode blijven de bestaande klachteninstituten en -regelingen nog naast elkaar bestaan. Consumenten die het nummer bellen, worden de eerste periode via een keuzemenu doorverwezen naar de voor hun klacht juiste instantie. In 2007 moeten de huidige instituten en regelingen samengaan in één geheel en zal voor iedere financiële klacht een zelfde procedure gelden. Tot die tijd kunnen de bestaande klachteninstituten ook nog rechtstreeks worden benaderd. In 2006 zal worden gewerkt aan de realisatie van één gezamenlijk klachteninstituut met één geïntegreerde klachtenregeling. Tot het zover is, blijven de huidige klachtenregelingen van de partijen van kracht. Het initiatief om tot één klachteninstituut te komen, vloeit voort uit de Wfd die in 2006 in werking treedt en de wens van de politiek tot oprichting van één adres voor financiële klachten en geschillen. Onder de Wfd zijn financiële dienstverleners verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Op dit moment zijn er nog verschillende regelingen voor beleggings-, bank- en verzekeringsproducten. Dit werkt verwarrend voor de consument, temeer omdat deze steeds vaker kiest voor gecombineerde producten, waardoor de consument niet direct duidelijk is welke regeling op zijn klacht van toepassing is. Een gezamenlijk klachteninstituut moet aan deze verwarring een einde maken. De afgelopen maanden hebben verschillende partijen uit de financiële sector een intentieverklaring voorbereid met de randvoorwaarden voor het gezamenlijke klachteninstituut. Deze verklaring is inmiddels ondertekend door NBVA, NVA, NVGA, FOV, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De Nederlandse Vereniging van zelfstandige en onafhankelijke Financiële Dienstverleners (NVF) en de Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VvHN) hebben de intentieverklaring nog niet ondertekend, maar staan daar wel positief tegenover. Fasering invoering Wfd bekend Minister Zalm heeft een voorlopige fasering van de invoering van de Wfd afgegeven. Per 1 januari treden de verbodbepaling en de vergunningaanvraag in werking, alsook de zorgvuldige advisering en de feitelijkheid van informatie. Vanaf april of mei gaan gelden: de informatieregels, het verplicht controleren van de vergunning van financiële dienstverleners waarmee men samenwerkt, de interne klachtenprocedure en de incidentenregeling. Na zes maanden tot een jaar De onderlinge december

6 moet de administratieve vastlegging van verstrekte adviezen en de behandeling van klachten rond zijn en geldt de verplichting met betrekking tot de nieuwe geëvalueerde bijsluiter. Internet bedreigt werkgelegenheid verzekeringssector Meer dan de helft van de banen bij assurantietussenpersonen en de helft van de banen bij verzekeraars staan de komende jaren op het spel. Dit concludeert Dirk-Jan Abbringh van IG&H Management Consultants uit zijn nog lopend onderzoek naar trends in de financiële dienstverlening. Zijn boek over dit onderwerp, getiteld Trendbreuk.com is in november verschenen. Digitalisering is de belangrijkste motor achter de veranderingen die op verzekeraars afkomen, meent Abbringh. Internet heeft in deze branche nu pas de impact die in de jaren negentig werd voorspeld. Dankzij de digitalisering nestelen serviceproviders zich tegen lage kosten en met weinig personeel tussen de klassieke verzekeraar en de klassieke assurantietussenpersoon. Bij reisverzekeringen is dit proces voltooid. Nu zijn hypotheken en schadeverzekeringen aan de beurt. Volgens IG&H wordt inmiddels 25% van de hypotheken van het vrije intermediair via deze nieuwe serviceproviders verkocht. Abbringh telt al 83 van deze serviceproviders in Nederland. Dit zijn eigenlijk ict-bedrijven die via hun computers de hele verzekerings- en hypothekenmarkt bestrijken. In 2000 opgekomen en jaarlijks 20% groeiend. In de hypotheekmarkt verdubbelt dit jaar het marktaandeel van de top-3: NIA, Welke en Combo. In de markt voor schadepolissen groeit serviceprovider Voogd & Voogd als kool. Voor zorgverzekeringen zijn dat de serviceproviders Turien en Nedasco. Abbringh: Het grappige is dat bijna niemand deze bedrijven bij naam kent, maar in dit groeitempo hebben ze binnen enkele jaren wel 8 à 9% van de hypotheekmarkt. Hij wijst op de stormachtige opkomst van vergelijkingssite Independer. Inmiddels een van de grootste Nederlandse intermediairs. Abbringh ziet parallellen tussen de opkomst van Internet als distributiekanaal voor financiële producten en de opkomst na de oorlog van zelfbedieningswinkels. Tot voor kort hadden banken, verzekeraars en tussenpersonen hun klanten levenslang aan een touwtje. Een klant veranderde zelden van bank of verzekeraar. Internet confronteert deze instellingen opeens met goed geïnformeerde klanten die zelf kiezen uit de markt. Alle werknemers van verzekeraars en tussenpersonen die handmatig werk verrichten of advies verstrekken, moeten nu vrezen voor hun baan, volgens Abbringh. Nieuwe banen bij serviceproviders compenseren deze banenerosie slechts ten dele, waarschuwt hij. De acceptatie door de klant van de digitalisering maakt voor het eerst de opkomst van branchevreemde en buitenlandse concurrenten mogelijk. Dat lukte enkele jaren geleden niet bij Axa met Shell of Aegon met Ahold. Maar nu verovert Kruitvat met Royal Bank of Scotland in drie maanden zomaar 2% van de leningenmarkt. De Hema verkoopt met het Amerikaanse Aon opeens schadepolissen. Het Amerikaanse GMAC en Bank of Scotland bemachtigen dankzij Internet 1,5% en 2,5% van de hypothekenmarkt. Makelaarsvereniging NVM stapt met DIN en het Genworth (GE) uit de VS via Funda Finance in woonverzekeringen. Ik houd mijn hart vast. zegt Abbringh. Hij vreest dat verzekeraars niet klaar zijn voor het volumespel van de buitenlanders. Dit is een van de laatste bolwerken die gespaard bleef voor harde concurrentie. Verzekeraars hoefden nooit vanuit de klant te denken. Naijlende inkomsten van langdurige contracten uit het verleden verbergen een inzakkende verkoop. De nieuwe boekhoudmethode IFRS neemt deze deken weg. Verzekeraars krijgen last van hun zwakke merkpositionering. Meer A-merken dan Zwitserleven, Interpolis en Centraal Beheer hebben we niet. Bron: Het Financieele Dagblad, 23 november Verplichte keuze tussen levensloop of spaarloon uitgesteld Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2006 stond ook de datum waarop werknemers moeten kiezen tussen levensloop en spaarloon op de agenda. Vanaf 2006 kunnen werknemers kiezen aan welke regeling ze willen deelnemen: levensloop of spaarloon. In beide regelingen tegelijkertijd deelnemen mag niet. De fatale datum voor het maken van een keuze lag op 1 januari Door het aannemen van een amendement krijgen werknemers die hun (automatische) stortingen in de spaarloonregeling nog niet voor 1 januari 2006 hebben stopgezet wel de mogelijkheid om voor 2006 alsnog te kiezen voor deelname aan de levensloop. De in het amendement opgenomen overgangsmaatregel geldt voor loon dat voor 1 juli 2006 wordt gespaard in de spaarloonregeling. Voorwaarde voor de toepassing van deze mogelijkheid is dat de storingen in de spaarloonregeling die in 2006 (dus voor 1 juli) hebben plaatsgevonden ongedaan gemaakt worden. De stortingen in de spaarloonregeling moeten dan ook vóór 1 juli 2006 door de bank teruggestort worden naar de werkgever. De werkgever moet vervolgens deze bedragen als loon aan de werknemer uitbetalen. 6 De onderlinge december 2005

7 Seemann volgt Tersteeg op als directeur bij NIBE-SVV Met ingang van 1 februari 2006 treedt drs. Verzekeraars krijgen inzage in politiegegevens Minister Donner heeft een wetsvoorstel bij Aangepast ontslagbesluit gaat in op 1 maart Minister De Geus van Sociale Zaken heeft drs. Bob E.J. Seemann. Bob E.J. Seemann RA (38) aan als directeur bij NIBE-SVV. Hij neemt de dagelijkse leiding over van ir. P. Tersteeg, die daar sinds 1 februari 2004 als interimdirecteur werkzaam is. Bob Seemann, die in 1993 zijn studie tot Register Accountant aan NIVRA-Nyenrode en in 1997 zijn studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam afrondde, heeft zijn commerciële- en managementervaring opgedaan in verschillende functies bij o.a. PinkRoccade. In zijn laatste functie was hij als Divisie Directeur verantwoordelijk voor de divisie Data Centers & Hosting Services van Getronics PinkRoccade. Zijn affiniteit met het opleidingenbedrijf blijkt uit zijn betrokkenheid als parttime docent en examinator Bestuurlijke Informatievoorziening/ Administratieve Organisatie bij NIVRA Nyenrode te Breukelen. Hier is hij sinds 1996 werkzaam. De heer Tersteeg werd in 2004 benoemd tot interim-directeur met als opdracht om van NIBE-SVV weer een financieel gezonde onderneming te maken. Deze opdracht is met succes afgerond. De opdracht voor de heer Seemann laat zich als volgt omschrijven: het met kracht verder uitbouwen van de unieke en toonaangevende positie van NIBE-SVV als kennis- en opleidingsinstituut in de markt voor vakopleidingen voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf. de Tweede Kamer ingediend waardoor de politie straks persoonsgegevens van criminelen mag doorgeven aan bijvoorbeeld verzekeraars. Dat zou een grote verbetering van de huidige situatie betekenen omdat schadeverhaal hierdoor beter mogelijk wordt. De regeling is opgenomen in de nieuwe Wet Politiegegevens en maakt verstrekking van gegevens mogelijk als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Over de invulling van deze norm vindt nog overleg plaats. Verzekeraars dringen aan op een structurele erkenning en verankering van de waarde van uitwisseling van gegevens. Daarnaast wordt gepleit voor een eenduidige werkwijze in alle arrondissementen, zodat het niet van de individuele officier van justitie afhankelijk is of toestemming voor uitwisseling wordt gegeven. Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel uitspreekt. Bedenkingen AFM bij toezicht op intermediair Toezichthouder AFM verwacht pas over vijf jaar effecten van de Wet Financiële Dienstverlening. Arthur Docters van Leeuwen doelt daarmee op de professionalisering van de sector en herstel van vertrouwen daarin. De wet is pas in oktober 2007 volledig ingevoerd en daarna zal het nog drie tot vijf jaar duren. Docters van Leeuwen stelde tijdens een tussenpersonenbijeenkomst van Legal & General voorts dat als het toezicht op het intermediair niet effectief kan geschieden, wij ons beperken tot toezicht op aanbieders. Bron: AM Signalen, 8 december de voorgenomen aanpassing van het Ontslagbesluit met twee maanden uitgesteld tot 1 maart Vanaf die datum geldt niet langer het last in first out -beginsel bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven moeten dan het afspiegelingsbeginsel hanteren, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën. Voorts krijgen sociale partners de ruimte om in de cao andere ontslagcriteria overeen te komen. Nieuwe voorzitter Stichting Salvage Na ruim 3 jaar geeft Piet Woltman van NOWM Verzekeringen NV de voorzittershamer van de Stichting Salvage door aan Etienne de Cooker van Delta Lloyd. Piet Woltman (58) heeft naar eigen zeggen in de afgelopen jaren met veel plezier sturing gegeven aan de verdere ontwikkeling van de Piet Woltman. Stichting Salvage. De Salvageactiviteiten hebben inmiddels een vaste voet verkregen in brandweerkringen om namens brandverzekeraars hulp te De gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars mogen er trots op zijn dat zij een organisatie als de Stichting Salvage ondersteunen. Piet Woltman De onderlinge december

8 verlenen aan gedupeerden in geval van brand. Ook de naamsbekendheid bij verzekerden wordt steeds groter. De gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars mogen er trots op zijn dat zij een organisatie als de Stichting Salvage ondersteunen. Etienne de Cooker (38) is geen onbekende van de Stichting Salvage. De afgelopen vier jaar heeft hij als bestuurslid van de Stichting Etienne de Cooker. Salvage laten zien deze organisatie een warm hart toe te dragen. Sinds kort is De Cooker Manager Verzekeringscentrum Voer- en Vaartuigen. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de particuliere verzekeringsportefeuille in de branches brand, auto en pleziervaartuigen. De behoefte aan Salvage is nog altijd actueel, maar de toegevoegde waarde moet voor onze stakeholders nog meer zichtbaar worden. Etienne de Cooker Etienne de Cooker: De afgelopen jaren heeft het Salvagebestuur onder leiding van Piet Woltman gemotiveerd gewerkt aan het klaarstomen van de Stichting Salvage voor een nieuwe fase. Denk aan de introductie van de kwaliteitscriteria voor de calamiteitenbedrijven, meer grip op de begroting en een verbeterde interne aansturing en samenwerking met onze provider de VHD Groep. Voor de komende periode staan twee zaken hoog op onze agenda: een (nog) betere samenwerking met de expertiseorganisaties en een hoogwaardige dienstverlening, aangepast aan de wensen van deze tijd. De behoefte aan wat Salvage doet is nog altijd actueel, maar het bestuur wil de toegevoegde waarde voor onze stakeholders graag vergroten. Ik zet me daar, samen met de overige bestuursleden en onze manager Brenda Reinders, graag voor in gedurende de komende periode!. Het vertrek van Piet Woltman heeft tevens gezorgd voor nieuw bloed in het bestuur van de Stichting Salvage. Dit bestuur bestaat nu uit: E.J.M. (Etienne) de Cooker van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., mr. Chr. (Chris) van Toor van de FOV en J. (Jan) Sint Nicolaas MMO van Interpolis N.V., die nu als nieuw bestuurslid is toegetreden. Ook schadeverzekeraars krijgen renseigneringsplicht Staatssecretaris Joop Wijn van Financiën wil ook schadeverzekeraars verplichten tot het verstrekken van informatie over hun klanten aan de belastingdienst. Dat staat in het wetsvoorstel Versterking rechtshandhaving dat nu ter beoordeling bij de Tweede Kamer ligt. Deze renseigneringsplicht uit eigen beweging zoals de verplichte informatieverstrekking officieel heet, geldt al voor levensverzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen. Op grond van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 zijn zij verplicht de belastingdienst informatie te verstrekken over mogelijk fiscaal relevante aangelegenheden van belastingplichtigen. Voor de belastingdienst is dit een middel om niet-aangegeven inkomens en vermogen op te sporen. De bedoeling van de staatssecretaris is om de renseigneringsplicht met ingang van 1 januari 2006 uit te breiden naar andere groepen, waaronder schadeverzekeraars. Bron: AM, november 2005 Met Kerst vaak brand door kaarsen en lekker eten Ieder jaar ontstaat er tijdens de kerstdagen in Nederland vierhonderd tot vijfhonderd keer brand in woonhuizen. De belangrijkste veroorzakers zijn kaarsen en eten/ koken. Dat blijkt uit een analyse die Interpolis heeft gemaakt van schademeldingen uit de afgelopen jaren. Veruit de meeste branden worden veroorzaakt door kaarsen. In ruim een derde van de gevallen was een kaars of waxinelichtje de oorzaak van de brand. Daarbij zijn kerststukjes niet meegerekend. Deze blijken bij een op de zeven brandschades de veroorzaker. Ook in de keuken en aan tafel ontstaat vaak brand. Meestal gaat het om zaken als vlam in de pan of ongelukken bij het gebruik van spiritusbranders bij fondue- of gourmetstellen. Verder veroorzaken schoorsteenbrand en kortsluiting in elektrische apparaten of kerstverlichting nogal eens schade tijdens de feestdagen. Vaak blijft het niet bij materiële schade alleen. Uit gegevens van de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS) blijkt dat het aantal brandwonden in december fors 8 De onderlinge december 2005

9 toeneemt. Het aantal brandwonden door kaarsen verdubbelt zelfs. Volgens NBSdirecteur Michael Rutgers speelt vooral de manier waarop mensen met kaarsen omgaan een belangrijke rol: De meeste ongelukken gebeuren omdat kaarsen omvallen of dat iemand langs een kaars loopt waardoor kleding in brand vliegt. De Brandwonden Stichting start eerdaags een campagne om te wijzen op het brandgevaar tijdens de feestdagen. Een paar tips om brandschade te voorkomen: Naast een blusapparaat kan een blusdeken goede diensten bewijzen. Brand ontstaan door elektriciteit of een vlam in de pan mag nooit met water worden geblust. Zet de kerstverlichting uit wanneer u slaapt of niet thuis bent. Rol verlengsnoeren helemaal af: een opgerold snoer kan geen warmte kwijt en kan door smelten kortsluiting veroorzaken. Pas op met kleding. Flanel, fluweel, pluche en badstof branden makkelijk. Wol is het minst brandbaar. Polyester vat moeilijk vlam, maar smelt wel en wordt gloeiend heet. Ook katoen en linnen vliegen snel in brand. Veel kleding bevat een combinatie van kunststof en natuurlijke vezels en smelt en brand allebei. Wees extra oplettend met kaarsen. Zet ze niet op de tocht en houd ze uit de buurt van kinderen, huisdieren, gordijnen en boekenkasten. Wees erg voorzichtig met het bijvullen van spiritusbranders. Zorg dat de vlam gedoofd is en vul niet bij aan tafel. Laat de brander goed afkoelen. Het bijvullen van een warme brander is levensgevaarlijk. Laat de schoorsteen elk jaar vegen. Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 november 2005 gelden de volgende indexcijfers: 1 december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari Pensioenopbouw in en na het tweede ziektejaar Tijdens ziekte van een werknemer mag gedurende het eerste en tweede jaar maximaal 170% van het laatstgenoten salaris worden doorbetaald. De sociale partners hebben ervoor gekozen om het eerste jaar 100% door te betalen en het tweede jaar 70%. De consequentie van deze keuze was dat de maximale pensioenopbouw vanaf het tweede ziektejaar werd gemaximeerd op 70% van het laatst ontvangen loon. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aanvaard waardoor het mogelijk wordt de pensioenopbouw zowel in het tweede ziektejaar als daarna te blijven baseren op het loon dat gold voordat de werknemer ziek werd. Het wetsvoorstel is aan de Eerste Kamer verzonden. Naar verwachting wordt de tekst daarvan nog dit jaar geaccordeerd. gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering * ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 * Het indexcijfer glasverzekeringen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor de gebouwenverzekering. De indexcijfers worden ook vermeld in de CBS-publicaties Statistisch Bulletin en Maandstatistiek voor Bouwnijverheid, tabel 9.14M. Herziening afkoopbedrag kleine pensioenen Het afkoopbedrag voor kleine pensioenen in de zin van artikel 32 lid 5 van de Pensioen- en spaarfondsenwet bedraagt met ingang van 1 januari ,02 op jaarbasis. Dit betekent dat pensioenen die op de ingangsdatum het bedrag van 361,02 niet te boven gaan, mogen worden afgekocht. Na emigratie geldt het dubbele bedrag ten aanzien van de pensioenaanspraak die vóór pensioeningang wordt afgekocht. Nieuwe Verbondsdirecteur Op 1 maart 2006 zal prof. dr. Eric Fischer in verband met zijn pensionering terugtreden als algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Op 21 december aanstaande zal mr. Richard Weurding tot zijn opvolger worden benoemd. Richard De onderlinge december

10 Weurding is sinds 1987 werkzaam binnen het Verbond in verschillende functies. Sinds 2000 maakt hij deel uit van de directie van het Verbond. Het directieteam zal vanaf 1 maart 2006 vooralsnog bestaan uit Richard Weurding en Leo de Boer. Zorgverzekeringen in nieuw stelsel ook onder terrorismedekking De nieuwe zorgverzekering zal met ingang van het nieuwe jaar ook onder de terrorismedekking vallen. Tot nu toe vielen alleen de particuliere ziektekostenverzekeringen onder de dekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). Om te voorkomen dat getroffenen van een terroristische aanslag met kosten blijven zitten (als het plafond van 1 miljard is bereikt) is voorzien in extra bijdragen. In het concept Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet is bepaald dat als de schade hoger is dan 1 miljard, de (zorg)verzekerde slechts recht heeft op prestaties tot een door de NHT te bepalen, voor alle verzekeringen gelijk percentage van de kosten of waarde van de zorg of overige diensten. Dit natuurlijk alleen als de verzekeraar is aangesloten bij de NHT. De wet voorziet bovendien in de mogelijkheid van aanvullingen van de overheid. van 1 miljard per jaar ter beschikking heeft voor het totaal aan schade-uitkeringen. Als de totale schade hoger ligt, wordt het beschikbare miljard volgens een vast te stellen percentage verdeeld onder de gedupeerden. Een voorbeeld ter illustratie: Als iemand bij een gewone val zijn been breekt, wordt dat altijd vergoed door de verzekeraar. Maar breekt iemand zijn been als slachtoffer van een terroristische aanslag, dan kan hij geen volledige vergoeding krijgen als de totaalschade meer is dan 1 miljard. Bovendien kunnen de door terrorisme getroffenen nog eens extra nadeel hebben omdat er ook veel materiële schade is waaraan een belangrijk deel van het miljard wordt besteed. In die gevallen is er wettelijk ruimte gemaakt voor zowel een bijzondere vereveningsbijdrage als een rijksbijdrage. Bron: Verzekerd, december 2005 De NHT, die sinds 2003 in ons land operationeel is, is na de aanslagen op 11 september 2001 opgericht toen duidelijk werd dat terroristische aanslagen dermate grote schade kunnen veroorzaken dat de verzekerbaarheid in gevaar kan komen. Vrijwel alle Nederlandse schadeen levenverzekeraars hebben zich daarom aangesloten bij de NHT, die een bedrag 10 De onderlinge december 2005

11 Studiedag Aansprakelijkheid Actuele ontwikkelingen weer helemaal duidelijk Het aantal aanmeldingen voor de FOV-Studiedag Aansprakelijkheid, op woensdag 23 november 2005 in Hotel Heidepark in Bilthoven, was zo overweldigend, dat dagvoorzitter mr. J.M.J. Hommel MMO, directievoorzitter schade particulier bij Interpolis, zich bij voorbaat moest verontschuldigen voor het eventuele ongemak in de wandelgangen. Voor de circa honderdvijftig geïnteresseerden was het inderdaad wat passen en meten in Bilthoven, maar dat deed aan de kwaliteit van de studiedag niets af. Zes sprekers gingen diepgaand of juist wat luchtiger in op belangrijke actuele ontwikkelingen rond schadeverzekeringen. VERZEKERINGSRECHT Prof. mr. J.G.C. Kamphuisen, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gaf inzicht in het nieuwe verzekeringsrecht, dat op 1 januari 2006 ingaat. Onder de noemer Van verzwijging naar mededelingsplicht besprak hij in vogelvlucht de invulling van deze begrippen vanaf de eerste vermelding ervan in 1766, door Lord Mansfield in het Carter van Boehm, tot en met de actuele jurisprudentie. Daarin zijn aan het verzwijgen, wil dit als zodanig kunnen worden opgevat, vier voorwaarden gesteld, namelijk ten aanzien van kennis, kenbaarheid, verschoonbaarheid en relevantie. Een belangrijke verandering in het nieuwe verzekeringsrecht is de bepaling dat behalve de verzekeringnemer ook de medeverzekerden een mededelingsplicht hebben (behalve bij persoonsverzekeringen, maar dan weer wel als de medeverzekerde ouder dan 16 jaar is). Een andere ingrijpende vernieuwing betreft de directe actie. Deze oplossing voor een oud probleem, namelijk dat een uitkering niet bij de benadeelde maar bij de verzekerde terechtkomt, is nu in het verzekeringsrecht opgenomen, waarbij Kamphuisen wel aantekende dat de directe actie bij een faillissement sowieso wordt geblokkeerd en overigens zo is ingeperkt, dat het instrument maar zelden adequaat zal kunnen worden ingezet. FRAUDEBEHEERSING Mr. A.H. Westerman, beleidsmedewerker van het Verbond van Verzekeraars, hield een pleidooi voor een systematische aanpak van fraudebeheersing. Onlangs bleek uit een onderzoek naar de fraudeomvang dat deze, voorzichtig geschat, wel 1 miljard euro kan bedragen. Bij particulieren bedraagt de geschatte fraudefrequentie 11 procent (600 miljoen euro) en bij bedrijven 8 procent (400 miljoen euro). De huidige pakkans is ongeveer 1 procent, hetgeen de geloofwaardigheid van de bedrijfstak in het geding brengt, zo stelde Westerman. Bij een gedegen aanpak van de fraudebeheersing doen zich drie clusters van problemen voor: de aandacht voor fraude zit niet in management en bedrijfspocessen, de fraudecoördinator heeft binnen maatschappijen een onduidelijke positie en de samenwerking en informatieuitwisseling binnen de bedrijfstak en met politie en justitie komt slechts moeizaam van de grond. Westerman onderscheidde vier niveaus van fraudebeheersing: het ontkennen en bagatelliseren, de bewustwording en het erkennen, de organisatorische vormgeving (zoals nu gebeurt) en de systematische en inhoudelijke vormgeving (zoals het zou moeten). Om dit laatste niveau te bereiken is een zogenoemd Deltaplan tegen Fraude opgezet. Dit moet ertoe leiden dat de kans op detectie van fraude in juni 2008 vertienvoudigd is (10 procent). Begin 2006 zal de bedrijfstak uitvoeriger over dit Deltaplan worden geïnformeerd. WEGENVERKEERSWET Mr. P.J.M. Houben, juridisch adviseur bij Interpolis, gaf een gedegen uiteenzetting over artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Het doel van dit artikel is de zwakkere verkeersdeelnemers (niet-gemotoriseerd verkeer) te beschermen tegen de sterkere Van links naar rechts: mr. J. Meyst-Michels, prof. mr. J.G.C. Kamphuisen, mr. A.H. Westerman, mr. H.M. van Voorst-ter Hoeve (FOV), mr. P.J.M. Houben, mr. J.M.J. Hommel MMO (dagvoorzitter), dr. A. Heino, mr. H.G.H. Jansen. De onderlinge december

12 (motorrijtuigen). Houben ging uitgebreid in op de historische achtergronden van het artikel en de jurisprudentie erbij, met name die ten aanzien van de aansprakelijkheid, de overmachtsformule en de eigenschuldbepalingen. Ook besprak hij de positie van de regresnemers en de reflexwerking van het artikel. Houben illustreerde zijn uiteenzetting met tal van voorbeelden van verkeersongelukken die in arresten van de Hoge Raad aan de orde zijn geweest. Omdat de problematiek rond artikel 185 WVW inmiddels behoorlijk ingewikkeld is, verwees Houben naar het Spoorboekje artikel 185 WVW van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Dit Spoorboekje geeft een goede samenvatting van de jurisprudentie en ook een duidelijk stappenplan bij de beoordeling van de vergoedingsplicht van partijen over en weer. ONGEWISSE De Studiecommissie Aansprakelijkheid had COLOFON De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: A.J.M. Kok mr. Chr. van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen Redactiesecretariaat: Loes Malherbe Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Productie en druk: Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN het middaggedeelte van de studiedag een wat luchtiger karakter gegeven dan de diepgravende ochtendsessie. De toon werd daarbij gezet door mr. J.M. Meyst-Michels, advocate bij Houthoff Buruma. Zij vertelde uit eigen ervaring hoe ze als verzekerde, na een verkeersongeval, door haar verzekeraar van de domme werd gehouden. Wel kreeg ze bericht dat ze haar auto mocht laten repareren, maar of ze aansprakelijk was en wat voor haar de overige consequenties waren, bleef in het ongewisse. Nadat onaangekondigd haar bonus-maluspercentage van 77 naar 63 was teruggebracht, ging zij bij de verzekeraar in verweer en werd haar uiteindelijk alles uitgelegd en werd de ingreep teruggedraaid. De schade werd vanuit het Waarborgfonds betaald. Toch had ik daar een onbevredigend gevoeld over. Ik zat niet goed bij die verzekeraar, aldus Meyst-Michels. AANDACHTSAFLEIDING Hoe verkeersongevallen ontstaan, werd pakkend uiteengezet door verkeerspsycholoog dr. A. Heino, werkzaam bij Centraal Beheer Achmea. Hij nam daarbij niet alleen het besproken ongeval van mevrouw Meyst-Michels als voorbeeld, maar ook de ervaringen van de aanwezigen in de zaal. Verkeersongevallen, zo stelde Heino, ontstaan doordat als gevolg van aandachtsafleiding de rijvaardigheden niet optimaal worden toegepast. Circa de helft van alle schadegevallen treedt op binnen tien kilometer en circa driekwart binnen vijfentwintig kilometer van huis. Het meest afleidend zijn het werk, het mobieltje, openstaande rekeningen en de liefdesrelatie. De kans op aandachtsafleiding is het grootst wanneer de automobilist wegrijdt, boos of juist heel vrolijk is, samen met collega s in de auto zit of anderen in het verkeer wil corrigeren. Heino stelde dat continu honderd procent aandacht voor het verkeer hebben, niet mogelijk is, maar dat een goede automobilist daartoe wel in staat moet zijn op het moment dat het nodig is. KLACHTBEHANDELING Ha fijn, een klacht was de titel van de laatste presentatie, van mr. H.G.H. Jansen, specialist op het gebied van intern klachtmanagement bij de Stichting Rechtsbijstand. Zich op de studiedag voorbereidend, had Jansen de websites van twintig grote verzekeraars onderzocht op een verwijzing naar klachtbehandeling. Slechts drie van de twintig sites hadden daar een link naar. Zes sites vermeldden globaal iets over klachten en de elf overige helemaal niets. Klachten, zo gaf Jansen aan, betreffen meestal niet een bepaald standpunt van de verzekeraar, maar wel onvrede over de dienstverlening en het gevoel niet serieus te worden genomen. Hij zette uiteen hoe klachtbehandeling bij de Stichting Rechtsbijstand is georganiseerd en vervolgens, de kern van de zaak, hoe verzekeraars van klachten kunnen leren. Om klachten te voorkomen en niet in herhaling te vallen, is het raadzaam om na afronding van de klachtbehandeling nog eens een vaktechnische analyse uit te voeren (was het dossier goed opgezet?), evenals een procesmatige analyse (was de klant voldoende geïnformeerd en had hij het juiste verwachtingspatroon?). Vanuit die analyses en door terugkoppeling van de uitkomsten daarvan naar de medewerkers, ook individueel, ontstaan de nodige leereffecten voor de organisatie. Jansen besloot met aan te geven dat de Wfd weliswaar alleen voor complexe (leven)- producten een interne klachtbehandeling en registratie vereist, maar dat het verstandig is om dat evenzo voor schadeverzekeringen te doen. 12 De onderlinge december 2005

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Dr. Susanne Piët spreker op ledenvergadering Pagina

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten?

magazine nr. 04 12 13 Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? Jeroen Busscher: Initiërende rol loonmedewerker Andere tijden, andere vennoten? desraadviseur magazine nr. 04 12 13 Jeroen Busscher: Onbeperkt houdbaar. Hoe doe je dat? 06 Andere tijden, andere vennoten? 12 Initiërende rol loonmedewerker 26 De robuuste familiebedrijfsaccountant interview

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie