Amphia groeit! Jaardocument Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout"

Transcriptie

1 Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de Stichting Amphia 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Vereniging Medische Staf 3.6 Cliëntenraad 3.7 Ondernemingsraad 3.8 Verpleegkundige Adviesraad 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid Algemeen Kenniskernen Kernprojecten 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Algemeen Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging en privacy 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Zorgkernen en zwaartepunten Klachten Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan en Bedrijfshulpverlening 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid BIG commissie 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid Algemene financiële ontwikkelingen Ontwikkeling balans Ontwikkeling omzet Ontwikkeling kosten Financieringslasten Ontwikkeling kasstroom Ontwikkeling ratio s Toekomstige ontwikkelingen Bijlage 1 - Personalia Bijlage 2 - Checklist Governance in de zorg Bijlage 3 - Begrippen en afkortingenlijst 5. Jaarrekening

3 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het jaardocument van het Amphia Ziekenhuis Hierin leest u de prestaties die het Amphia Ziekenhuis in 2011 heeft gerealiseerd en binnen welke context dit is bewerkstelligd. Het was een bewogen jaar waarin wij tot goede resultaten zijn gekomen die de kwaliteit van onze patiëntenzorg naar een nog hoger plan hebben getild. Amphia groeit! Zelfs in een intensief en soms spannend jaar waarin het lang niet altijd gemakkelijk ging. Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen te melden. Zo was 2011 een bijzonder jaar, vanwege het 10-jarig bestaan van het Amphia Ziekenhuis. Een heugelijk feit waar, op diverse momenten in het jaar, richting verschillende doelgroepen aandacht aan is besteed. Door alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers is in 2011 vol overgave gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie tot een kwalitatief hoogwaardig, patiëntgericht, modern en vooruitstrevend centrum voor patiëntenzorg, onderwijs, wetenschap en opleiding. Een belangrijk fundament hiervoor was de afronding en implementatie van de organisatiestructuur met de aanstelling van de meewerkend teamleidinggevenden. Met het bemensen van deze managementlaag is de organisatie qua personele bezetting op niveau. Er is in daarbij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het management. Zo heeft het tweede echelon deelgenomen aan een professioneel en uitgebreid management development traject bij Tias Nimbas in Tilburg. Voor de meewerkend teamleidinggevenden wordt in 2012 intern een vergelijkbaar traject ingezet. Ook hebben wij met elkaar gekeken naar de organisatieidentiteit. Na vele interne interviews, enquêtes en discussierondes zijn voor het ziekenhuis de volgende kernwaarden benoemd: bevlogen, bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. Deze kernwaarden, die de organisatie-identiteit beschrijven, worden in 2012 ingezet om het merkenbeleid, de marketingen communicatiestrategie en de gewenste cultuur van het ziekenhuis te ontwikkelen. Hieraan gekoppeld is eveneens een imago-onderzoek verricht. Daarin is in het verzorgingsgebied van Amphia aan cliënten gevraagd of zij de kernwaarden herkennen en ervaren. Het strategisch document Panorama Amphia is in 2011 verder geconcretiseerd. Daarbij zijn in de zwaartepunten Bewegen, Vrouw & kind en Oncologie flinke stappen voorwaarts gezet. De opening van de dependance van het Instituut Verbeeten op het Amphia terrein is de samenwerking op het gebied van Oncologie tussen beide organisaties verstevigd. Ook de contouren van de zwaartepunten Hart & vaten en Gezond ouder worden zijn duidelijker geworden. Zo ligt er een stevig fundament waarop de organisatie van patiëntenzorg het komende jaar verder geoptimaliseerd wordt. Vanuit de landelijke kwaliteitsontwikkelingen en ontwikkelingen ten aanzien van spreiding & concentratie, heeft het Amphia Ziekenhuis in 2011 de contacten met de collega s uit West-Brabant geïntensiveerd. De samenwerking tussen het Franciscus Ziekenhuis, het Lievensberg Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis richt zich primair op de optimale organisatie van ziekenhuiszorg in de regio. Het in september 2011 door de ziekenhuizen ondertekende convenant, geldt als richtinggevend kader op grond waarvan de samenwerking in 2012 verder vorm krijgt. De legitimiteit van het handelen van Amphia Ziekenhuis ligt in de veiligheid en de hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening naar patiënten. Ook hierin is in 2011 vooruitgang geboekt. Zo ontving Amphia in 2011 diverse keurmerken, waaronder het roze lintje van de borstkankervereniging. Ook ontving het Pathologisch en Cytologisch Laboratorium in oktober de CCKL accreditatie voor de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek. Specifiek binnen de Zorgkern Longgeneeskunde zijn verbeteringen in de processen rondom oncologische aandoeningen gerealiseerd. In het licht van kwaliteit kan de inzet van de robotchirurgie niet onbenoemd blijven. Sinds april 2011 werken de urologen van het Amphia Ziekenhuis met de Da Vinci SI robot voor prostaatverwijderende operaties. In 2012 wordt de inzet van de operatierobot VOORWOORD 3

4 verbreed en ook ingezet bij gynaecologische operaties en bij operaties van de darmen, nieren en de blaas. De resultaten die Amphia boekte in onder meer het project Gastvrijheidszorg met sterren en in het Elsevier-onderzoek de beste ziekenhuizen van 2011, bevestigen de geschetste positieve ontwikkelingen van het Amphia Ziekenhuis. Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft het Amphia Ziekenhuis geïnvesteerd in onderwijs, onderzoek en opleiding. Zo is de digitale leeromgeving van het ziekenhuis uitgebreid en wordt de implementatie van dit leerplein in het voorjaar van 2012 afgerond. Verder hebben orthopedie en revalidatiegeneeskunde in 2011 een opleidingserkenning gekregen waarmee het totale aantal erkenningen voor het Amphia Ziekenhuis is gestegen tot 17. Onder onze medewerkers is een medewerkeronderzoek uitgevoerd. De resultaten tonen een positief beeld. Medewerkers zijn zeer tevreden over hun functie en afdeling: daarvoor gaven zij respectievelijk een 7,6 en een 7,5. De tevredenheid over het Amphia Ziekenhuis als geheel scoort een 6,9. De aandacht gaat de komende tijd uit naar het versterken van het corporate gevoel van trots onder alle medewerkers en medisch specialisten. De stappen die hierin gezet worden, moeten uit een volgende meting in 2013 blijken. Financieel was 2011 geen eenvoudig jaar. De macrokorting die door de minister is opgelegd, betrof voor het Amphia Ziekenhuis 6,7 mln. Samen met reeds eerder opgelegde overheidskortingen bedroeg de totale korting voor 2011 zelfs 11,1 mln. Dit trok een stevige wissel op de organisatie. Met de inspanning van alle medewerkers is de korting adequaat aangepakt. De inzet van eenieder is prijzenswaardig en resulteerde in de financieel solide positie waarin het Amphia Ziekenhuis momenteel verkeert. Het realiseren van een dergelijke opgave geeft vertrouwen voor de toekomst dat wij met dergelijke (financiële) tegenslagen adequaat en resoluut om weten te gaan. De gezonde financiële positie van het ziekenhuis is vereist voor de vele ontwikkelingen en investeringen die de komende jaren verwacht worden. De vernieuwbouw springt daarbij het meest in het oog. Met een positief resultaat van 7,0 mln. over 2011 is hiermee een gedegen fundament gelegd. Hoewel 2011 goed is afgesloten, is de verwachting dat er in 2012 wederom een budgettaire korting wordt uitgevaardigd die ook het Amphia Ziekenhuis zal treffen. Dit vraagt om een verdere verbetering in de doelmatigheid van de organisatie. Creatieve oplossingen door een andere kijk op processen maken dat zowel de efficiency als de kwaliteit van zorg verder vooruit gaan. Tevens wordt hiermee de onoverkomelijke afname in arbeidsplaatsen met 10% mogelijk gemaakt. Vanuit de financiële resultaten is de brug naar huisvesting evident. Op basis van nieuwe inzichten vond in 2011 een heroverweging plaats. De nieuwe uitgangspunten konden rekenen op het enthousiasme van de stuurgroep Huisvesting, het Stafbestuur, het Directiecomité en de Raad van Toezicht. Met inachtneming van deze herziening is het doel om uiterlijk 2018 te beschikken over één locatie in Breda en een vernieuwd concept voor electieve zorg op de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Medisch specialistische gezondheidszorg kent ingewikkelde processen en vraagt om een integrale benadering. Patiënten bewegen veel en vaak binnen en tussen specialismen en multidisciplinair overleg is essentieel om tot een goede diagnose en behandeling te komen. De invoering van de eerste fase van het Elektronisch Patiënten Dossier in 2011 heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De energie van alle medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers zorgen er voor dat het Amphia Ziekenhuis de positieve weg die is ingeslagen, verder kan bewandelen. De resultaten van het ziekenhuis uit de meeste recente jaren, staven deze beweging. Nu de organisatie, de financiën en de ICT/automatisering op niveau zijn gebracht, kan de cultuur van de organisatie worden ingevuld op basis van de thema s kwaliteit en (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. VOORWOORD 4

5 De omvangrijke veranderingen binnen de ziekenhuissector en de specifieke eisen die aan het Amphia Ziekenhuis gesteld worden, vragen veel van een ieder in onze organisatie. Het Directiecomité is zich hier terdege van bewust. Mede hierdoor kijken de directieleden met trots terug op het jaar 2011 en met veel vertrouwen vooruit naar Breda/Oosterhout, mei 2012 Mede namens het Directiecomité, O. (Olof) Suttorp, arts MBA Voorzitter Raad van Bestuur drs. E.A. (Ernst) Hoette Lid Raad van Bestuur VOORWOORD 5

6 Voorwoord Raad van Toezicht Wij geven graag een welgemeend compliment aan de hele organisatie voor de gerealiseerde verbeteringen in het jaar Met name de bemensing van het nieuwe organogram, vormgegeven in zorg- en kenniskernen, heeft daaraan bijgedragen. Daardoor is de ziekenhuiszorg dichter rond de patiënt georganiseerd. De in 2010 ingezette verbeteringen hebben in 2011 ook hun weerslag gekregen in een aantal meer objectieve kwaliteitsinstrumenten. Ook die geven aan dat de geboden zorg van hoog niveau is. Dat alle betrokkenen dit tot stand hebben gebracht in financieel onzekere tijden verdient alle waardering. Met het oog op de eisen die aan het toezicht worden gesteld en de ambities van het Amphia Ziekenhuis, hebben we als raad besloten ons aantal leden terug te brengen tot vijf. Tegelijkertijd beogen wij onze deskundigheid op het gebied van kwaliteit en inhoud van zorg te versterken. Het Amphia Ziekenhuis bouwt met vertrouwen aan de toekomst. In 2011 werd de eerste fase van het Elektronisch Patiëntendossier ingevoerd. Financieel wist het ziekenhuis de macrokorting van de overheid deels op te vangen en de vernieuwbouwplannen werden drastisch herzien, als gevolg van een aangescherpte visie op de zorg in Midden- en West Brabant. De organisatie is teruggebracht van vijf naar drie hiërarchische lagen. Het laatste jaar zijn in de zorg- en kenniskernen de meewerkende teamleidinggevenden aangesteld, waardoor de zorg dicht op de patiënt is vormgegeven. Het moment is dan ook gekomen dat het Amphia Ziekenhuis zich nog meer dan ooit kan richten op verdere kwaliteitsverbetering. De kwaliteitsverbetering die in samenhang met alle betrokkenen is ingezet, is niet alleen merkbaar, maar ook meetbaar. Het Amphia Ziekenhuis heeft zich dan ook in het afgelopen jaar meer dan eens positief in de media kunnen profileren. De Raad van Toezicht volgt deze kwaliteitsontwikkelingen nauwgezet. Ook in 2011 heeft de Raad van Toezicht reguliere contacten met het medisch stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad onderhouden. Aan de afspraak dat de Raad van Toezicht dichter bij de organisatie zou komen, is onder meer vormgegeven door het bijwonen van de managementbijeenkomsten, de participatie in veiligheidsrondes en deelname aan het developmenttraject voor het management, bij TiasNimbas te Tilburg. Daarnaast is de inhoudelijke deskundigheid van de raad vergroot en is er een apart informatieprotocol met de Raad van Bestuur vastgesteld. Samengevat: Het Amphia Ziekenhuis heeft de opgaande lijn stevig te pakken en dat is in het belang van alle betrokkenen, binnen en buiten het ziekenhuis. De Raad van Toezicht ziet de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet. Breda/Oosterhout, mei 2012, Namens de Raad van Toezicht, Drs. H.H. (Haddo) Meijer Voorzitter VOORWOORD 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Het Amphia Ziekenhuis wil de lezer van het jaardocument zoveel mogelijk informatie verschaffen, die inzicht geeft in wat er in 2011 speelde in dit algemene topklinische opleidingsziekenhuis. Naast de kwantitatieve gegevens willen wij graag laten zien hoe ons ziekenhuis met realistische ambities voortdurend werkt aan verbetering van de patiëntenzorg. Tegelijkertijd tonen wij graag aan hoe wij onze verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling in de praktijk dagelijks vormgeven. Het jaardocument kent een aantal verplichte inhoudelijke onderwerpen, die in een vaste structuur zijn gegoten. Deze structuur en inhoud zijn gehandhaafd. Om de lezer meer inzicht te bieden, wordt op onderdelen echter meer informatie gegeven dan verplicht. Stichting Amphia heeft zich bij het opstellen van het jaardocument laten leiden door Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi. Daarbij is gebruik gemaakt van de in deling van het voorbeeld Jaardocument 2011 zoals dit door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de sector beschikbaar is gesteld. Hiermee worden alle hoofdonder werpen uit Bijlage 2 behandeld. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor Stichting Amphia hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. Tot slot zijn omwille van de leesbaarheid relevante details als bijlagen toegevoegd. Dit betreft personalia van de medische staf, een scorelijst van governance-aspecten en een lijst met afkortingen. Naast kwalitatieve informatie in het maatschappelijke verslag bevat dit jaardocument ook de jaarrekening. Verdere gegevens zijn uiteraard opgenomen in DigiMV en in de set prestatie-indicatoren. Deze informatie is te raadplegen via UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 7

8 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Stichting Amphia Rechtsvorm Stichting Adres Molengracht 21 Postcode 4818 CK Plaats Breda Telefoonnummer (076) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van de Stichting Amphia Structuur De Stichting Amphia (verder in dit Jaardocument te noemen Amphia of Amphia Ziekenhuis) kent drie zorglocaties: de locaties Molengracht en Langendijk in Breda en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Daarnaast is in 2012 de vestiging Etten-Leur geopend voor radiodiagnostiek en poli-spreekuren voor een aantal specialismen. Nadat in de voorgaande periode de leden van het Directiecomité, managers van kenniskernen en bedrijfsmanagers van zorgkernen zijn benoemd, is in 2011 het organogram vervolmaakt met de benoeming van de meewerkend teamleidinggevenden. Amphia kent een Raad van Toezicht met vijf onafhankelijke leden en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Deze twee leden vormen samen met drie collega s het Directiecomité. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de interne aansturing van de organisatie. Elke directeur heeft een expertisegebied in portefeuille: Zorginnovatie, Strategie, Kwaliteit, Service en Control. Aansluitend bij de expertise van iedere directeur geeft hij of zij leiding aan een aantal staf- en lijnonderdelen, de zogenoemde kennis- en zorgkernen. Daarnaast is elke directeur eindverantwoordelijk voor een medisch inhoudelijk zwaartepunt, te weten Oncologie, Hart&vaten, Bewegen, Vrouw&kind en Gezond ouder worden. Alle zorgkernen worden aangestuurd door een duaal management van een medisch manager en een bedrijfsmanager. Daarbij is de medisch manager eindverantwoordelijk. Aan het hoofd van de kenniskernen en kernprojecten staat een organisatorisch manager. In regelmatig (driehoeks) overleg met de aandachtsdirecteur wordt het beleid per kern bepaald en de voortgang bewaakt. Adviesorganen Amphia kent vier formele, statutaire adviesorganen: 1. De Medische Staf, georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS), zie paragraaf De Cliëntenraad (CR), die statutair ook het enquêterecht uit de Wet Toelating Zorginstellingen toekomt, zie paragraaf De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), zie paragraaf 3.8. Commissies Binnen Amphia is een groot aantal commissies werkzaam. Van een aantal commissies is een verslag over 2011 opgenomen: Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg, zie paragraaf Commissie Evaluatie Ziekenhuismortaliteit (CEZ) zie paragraaf De Klachtencommissie, zie paragraaf De BIG-commissie, zie paragraaf De Commissie Orgaan- en WeefselDonatie, zie paragraaf 4.6. Commissie Medische Ethiek, zie paragraaf 4.6 Amphia is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 8

9 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9

10 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 10

11 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 11

12 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 12

13 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 13

14 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout is een van de achtentwintig topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het ziekenhuis biedt zowel topreferentie als topklinische zorg waarin 32 verschillende specialismen vertegenwoordigd zijn. Het Amphia Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Amphia verricht vooral medisch-specialistische zorg conform de Zorgverzekeringswet. Daarnaast wordt een aantal diensten aangeboden die verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nagenoeg alle medisch specialismen zijn in huis aanwezig. Enkele bijzondere verrichtingen worden uitgevoerd op grond van vergunningen volgens de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Dit maakt Amphia een zorgcentrum voor: Dialyse, Hemofilie, Percutane Transluminale Coronaire Angioplastieken (PTCA, Dotteren), Automatic Implantable Cardioverter-Defibrillator (AICD), Transluminale Hartklep Interventies (THI), Coronary Artery Bypass Grafts (CABG). Amphia heeft een eigen Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, voor angst- en narcosebehandelingen en tandheelkundige zorg voor gehandicapten. In nauwe samenwerking met Kaakchirurgie vindt hier ook maxillo-faciale prothetiek plaats. De functies die uit hoofde van de AWBZ worden verricht zijn: Persoonlijke Verzorging, Verblijf, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding en Behandeling. Een aantal zorgkernen verleent niet-verzekerde zorg. Privaat gefinancierde activiteiten heeft Amphia niet. Onderstaand volgt een overzicht van de door het Centraal College Medische Specialismen erkende specialismen die in Amphia aanwezig zijn: Anesthesiologie/Pijnbestrijding Cardio-thoracale chirurgie Cardiologie Dermatologie en venerologie Heelkunde Interne geneeskunde Keel-, Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica (in samenwerking met het Erasmus MC) Klinische geriatrie Longziekten en Tuberculose Maag-, Darm- Leverziekten Medische microbiologie Neurochirurgie (in samenwerking met het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg) Neurologie Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Urologie Verloskunde en gynaecologie Daarnaast zijn aanwezig: Allergologie Bijzondere Tandheelkunde Klinische Chemie Klinische Farmacie Klinische Fysica Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Sportgeneeskunde PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 14

15 2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De productie in termen van geopende DBC s laat voor 2011 een stijging zien van zo n 4%. Het aantal dagverplegingen is met ongeveer 10% gestegen en het aantal opnames met ruim 2%. Kerngegevens Aantal/bedrag Capaciteit 2011 Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) op 31 december 902 Waarvan feitelijk beschikbare PAAZ- en PACZ-bedden 48 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december 268 Aantal FTE medische specialisten (loondienst) op 31 december 54 Aantal vrijwilligers 328 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 333,0 mln euro 221,6 mln euro 22,9 mln euro Productiegegevens algemene en categorale ziekenhuizen, UMC s en ZBC s, voor zover van toepassing; exclusief revalidatiecentra. Kerngegevens Aantal/bedrag Productie 2011 Aantal in verslagjaar geopende DBC s Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld in verslagjaar nb Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging in verslagjaar Waarvan opnamen in PAAZ en PACZ 287 Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar nb Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar eac Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PACZ eac Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar S S NP + HP Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PACZ Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Waarvan deeltijdbehandelingen in PAAZ en PACZ excl. ECT-behandelingen (404) Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PACZ PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 15

16 Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december. Categorie Vergunning Ja/nee Transplantaties Niertransplantatie Nee Harttransplantatie Nee Longtransplantatie Nee Levertransplantatie Nee Pancreastransplantatie Nee Transplantatie van de dunne darm Nee Haematopoëtische stamceltransplantaties Nee Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Nee Radiotherapie Nee Bijzondere neurochirurgie Nee Hartchirurgie Openhartoperatie (OHO) Ja Automatic implantable cardiovertor defibrillator (AICD) Ja Hartritmechirurgie Ja Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Ja Transluminale Hartklep Interventies (THI) Ja Coronary Artery Bypass Grafts (CABG) Ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering In vitro fertilisatie (IVF) Neonatale intensive care unit (NICU) Nee Nee Nee Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december. Aanwijzing Pediatrische intensive care unit (PICU) Hemofiliebehandeling Traumazorg Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus) Cochleaire implantaties Uitnameteams orgaandonatie Ja/nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 16

17 2.3.3 Werkgebieden Amphia heeft vanwege zijn omvangrijke aanbod aan medisch-specialistische zorg en zijn stevige positie in de regio een groot verzorgingsgebied. Vanuit de onderstaande gemeenten worden de bewoners dan ook door huisartsen en andere verwijzers naar het ziekenhuis verwezen. Daarnaast fungeert Amphia als bovenregionaal centrum voor de functies uit hoofde van zijn vergunningen van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 17

18 2.4 Samenwerkingsrelaties Het Amphia Ziekenhuis is zich zeer goed bewust van zijn maatschappelijke positie en bijbehorende verantwoordelijkheid. Het is dan ook juist vanuit dit besef dat intensieve samenwerkingsrelaties onderhouden worden met verschillende partners. Patiënten(organisaties) De Cliëntenraad van het Amphia Ziekenhuis is in 2001 ingesteld en heeft de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen als basis. Belangrijk daarin acht de Cliëntenraad de volgende taakomschrijving: Binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigen. Voor meer informatie over de Cliëntenraad zie paragraaf 3.6. Ook andere, landelijke en regionale patiëntenorganisaties zoeken in toenemende mate contact met Amphia. Zoals Zorgbelang Brabant, waarbij meer dan 130 patiënten- en consumentenorganisaties zijn aangesloten. Overheid en (overheids)inspecties Met de gemeenten in het verzorgingsgebied wordt bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd. Vanwege de vestigingsplaatsen en de ambities van Amphia in het kader van Ver- Nieuwbouw is dit overleg met de gemeenten Breda en Oosterhout intensiever. Politie (in het kader van de Convenanten Zorg en Veiligheid en Veilige Publieke Taak). Justitie (in het kader van de Convenanten Zorg en Veiligheid en Veilige Publieke Taak). Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. Jaarlijks is er overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg; daarnaast op grond van rapporten of calamiteiten. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 18

19 Zorgaanbieders Samenwerking West-Brabantse ziekenhuizen Begin 2011 hebben het Amphia Ziekenhuis, het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis de ambitie en intentie gedeeld om de ziekenhuiszorg voor de regio te optimaliseren. Om hieraan vorm en inhoud te geven, zijn de drie ziekenhuizen een samenwerkingstraject ingegaan met doelstellingen voor de korte als de lange termijn. Vanuit de overlegstructuur die hieruit is ontstaan en waarin de Raden van Bestuur en voorzitters van de medische staven zitting hebben, zijn diverse werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen verkennen aan de hand van een werkagenda welke aandachtsgebieden of onderwerpen op korte termijn kans bieden voor samenwerking. Uiteraard binnen de kaders van de mededingingswet. De werkgroepen zijn gestoeld op drie pijlers: medische functies, medisch ondersteunende functies en niet medisch ondersteunende functies. In 2012 worden verdere resultaten verwacht. Samenwerking en contacten met huisartsen Tweemaal per jaar hebben Raad van Bestuur van Amphia en Bestuur van de Huisartsenkring West-Brabant strategisch overleg. Daarnaast is er met regelmaat contact met de drie Zorggroepen die binnen het verzorgingsgebied van Amphia actief zijn. Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van het Kernproject Huisartsen, het inzichtelijk maken van de organisatie van huisartsen, het versterken van de netwerkrelatie, het inzetten van ketenzorgcontacten en het maken van ketenzorgafspraken. Beleidsmatig zijn de samenwerkingsafspraken tussen huisartsen via de Huisartsenkring West-Brabant en medisch specialisten van Amphia vastgelegd. Tevens is een start gemaakt met het onderzoek naar een passend CRM-systeem en zijn huisartsen betrokken in het door Amphia uitgevoerde imago-onderzoek. Op het gebied van de ketenzorg zijn: Structurele, bestuurlijke contacten met de drie zorggroepen in het verzorgingsgebied opgestart; Inhoudelijke afspraken tussen drie zorggroepen en de maatschap interne geneeskunde voor diabeteszorg gerealiseerd; Contacten opgestart tussen de twee zorggroepen en longgeneeskunde in het kader van de ontwikkeling van het astma- en copdcentrum; Alle lopende afspraken en contacten tussen maatschappen en zorggroepen in beeld gebracht. Met betrekking tot het netwerk hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder de Mastbosborrel in oktober en de jaarlijkse Innovatiebijeenkomst (georganiseerd samen met de WDH) in juni 2011 met als onderwerpen: Bekken bodem Centrum; Dunnedarmdiagnostiek; Robotchirurgie bij urologische patiënten; Bloedtransfusie in de thuissituatie; Maculadegeneratie en Vitamine K antagonisten: het einde van een tijdperk. Vervolgens heeft in november 2011 een carrouselbijeenkomst plaats gevonden met de Huisartsenkring West Brabant. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: The orthopedic highway, de vasculaire highlights en essure sterilisatie. Voor huisartsassistenten en praktijkondersteuners zijn drie bijeenkomsten georganiseerd: Ziektebeelden psychiatrie: Delier, angst en depressie, januari 2011; Oncologie: bezoek aan het Instituut Verbeeten Breda, mei 2011; Wondbehandeling, november PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19

20 Overige zorgaanbieders Het Amphia Ziekenhuis heeft vanzelfsprekend te maken met alle mogelijke zorgaanbieders en instanties in zijn regio en waar nodig daarbuiten. Zonder uitputtend te zijn, volgt hieronder een opsomming van samenwerkingsrelaties met zorginhoudelijke partijen, eerste lijn, onderwijs, bestuurlijke partijen en zorgverzekeraars. Zorginhoudelijke partijen: Radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Tilburg (Oncologisch Centrum) Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek (erfpachtovereenkomsten) Revalidatiecentrum Breda (samenwerkingsovereenkomst) Verpleeghuizen in Breda (samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten) Universitaire Medische Centra (Erasmus MC, UMC Utrecht) Instellingen in de thuiszorg (Thebe) Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Tweesteden Ziekenhuis Tilburg Sanquin (overeenkomst) West-Brabants Overleg Zorg Stichting Integraal Kankercentrum Zuid Annevillegroep Eerste lijn: Stichting Huisartsenposten West-Brabant Huisartsenkring West-Brabant Stichting Huisartsen Laboratorium Verloskundig Samenwerkingsverband Dienstapotheken Oosterhout en Breda Bestuurlijke partijen: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars zijn in 2011 afspraken gemaakt over te verlenen medisch-specialistische zorg. Voor zover de zorg behoort tot het zogenaamde A-segment, gebeurt dit met de marktleiders CZ en UVIT. Deze gesprekken gaan vooral over de kwaliteit van zorg, toegangs- en wachttijden en het volume. Voor de zorg die behoort tot het B-segment, wordt met de verschillende zorgverzekeraars apart overleg gevoerd. Naast genoemde onderwerpen die bij het A-segment aan de orde komen, wordt onderhandeld over de zorgprofielen van de ondersteunende specialismen en over de prijs van het kostendeel ziekenhuis. Ter voorbereiding op het overleg over de te maken zorgafspraken, organiseerde Amphia voor de zorgverzekeraars een Zorgverkoopmarkt. De verschillende medische specialismen presenteerden zich aan zorginkopers en de medisch adviseurs van de zorgverzekeraars. Met presentaties en rondleidingen lieten zij zien op welke wijze het Amphia Ziekenhuis hoogwaardige medisch specialistische zorg verleent. Amphia heeft contacten met: CZ UVIT Menzis Achmea Multizorg (inkoopcombinatie) Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten Het Amphia Ziekenhuis werkt intensief samen met verschillende opleidingsinstituten, ROC s en hogescholen. Voor de opleidingen tot medisch specialist en de co-assistentschappen in het kader van de basisopleiding tot arts zijn affilia tie- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende universitaire medische centra. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 20

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen: Reglement Raad van Toezicht Stichting Amphia De Raad van Toezicht van de Stichting Amphia gevestigd te Breda, mede met inachtneming van - de Zorgbrede Governancecode van 2005 betreffende aanbevelingen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Amphia Molengracht 13 april 2015 Agenda Opening (Roel Klei, gemeente) Welkom (Ernst Hoette, Amphia) Procedure (Nelleke Ruis, gemeente)

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT Reglement Raad van toezicht, van de Stichting Meer Primair, gevestigd te Hoofddorp, zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van toezicht van Meer Primair, 7 Januari 2016, één en ander overeenkomstig

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen In aanmerking nemende de in het rapport Health Care Governance d.d. november 1999 opgenomen aanbevelingen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie