Amphia groeit! Jaardocument Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout"

Transcriptie

1 Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van de Stichting Amphia 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden 2.4 Samenwerkingsrelaties 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Vereniging Medische Staf 3.6 Cliëntenraad 3.7 Ondernemingsraad 3.8 Verpleegkundige Adviesraad 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid Algemeen Kenniskernen Kernprojecten 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Algemeen Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging en privacy 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Zorgkernen en zwaartepunten Klachten Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan en Bedrijfshulpverlening 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid BIG commissie 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid Algemene financiële ontwikkelingen Ontwikkeling balans Ontwikkeling omzet Ontwikkeling kosten Financieringslasten Ontwikkeling kasstroom Ontwikkeling ratio s Toekomstige ontwikkelingen Bijlage 1 - Personalia Bijlage 2 - Checklist Governance in de zorg Bijlage 3 - Begrippen en afkortingenlijst 5. Jaarrekening

3 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het jaardocument van het Amphia Ziekenhuis Hierin leest u de prestaties die het Amphia Ziekenhuis in 2011 heeft gerealiseerd en binnen welke context dit is bewerkstelligd. Het was een bewogen jaar waarin wij tot goede resultaten zijn gekomen die de kwaliteit van onze patiëntenzorg naar een nog hoger plan hebben getild. Amphia groeit! Zelfs in een intensief en soms spannend jaar waarin het lang niet altijd gemakkelijk ging. Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen te melden. Zo was 2011 een bijzonder jaar, vanwege het 10-jarig bestaan van het Amphia Ziekenhuis. Een heugelijk feit waar, op diverse momenten in het jaar, richting verschillende doelgroepen aandacht aan is besteed. Door alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers is in 2011 vol overgave gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie tot een kwalitatief hoogwaardig, patiëntgericht, modern en vooruitstrevend centrum voor patiëntenzorg, onderwijs, wetenschap en opleiding. Een belangrijk fundament hiervoor was de afronding en implementatie van de organisatiestructuur met de aanstelling van de meewerkend teamleidinggevenden. Met het bemensen van deze managementlaag is de organisatie qua personele bezetting op niveau. Er is in daarbij veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het management. Zo heeft het tweede echelon deelgenomen aan een professioneel en uitgebreid management development traject bij Tias Nimbas in Tilburg. Voor de meewerkend teamleidinggevenden wordt in 2012 intern een vergelijkbaar traject ingezet. Ook hebben wij met elkaar gekeken naar de organisatieidentiteit. Na vele interne interviews, enquêtes en discussierondes zijn voor het ziekenhuis de volgende kernwaarden benoemd: bevlogen, bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. Deze kernwaarden, die de organisatie-identiteit beschrijven, worden in 2012 ingezet om het merkenbeleid, de marketingen communicatiestrategie en de gewenste cultuur van het ziekenhuis te ontwikkelen. Hieraan gekoppeld is eveneens een imago-onderzoek verricht. Daarin is in het verzorgingsgebied van Amphia aan cliënten gevraagd of zij de kernwaarden herkennen en ervaren. Het strategisch document Panorama Amphia is in 2011 verder geconcretiseerd. Daarbij zijn in de zwaartepunten Bewegen, Vrouw & kind en Oncologie flinke stappen voorwaarts gezet. De opening van de dependance van het Instituut Verbeeten op het Amphia terrein is de samenwerking op het gebied van Oncologie tussen beide organisaties verstevigd. Ook de contouren van de zwaartepunten Hart & vaten en Gezond ouder worden zijn duidelijker geworden. Zo ligt er een stevig fundament waarop de organisatie van patiëntenzorg het komende jaar verder geoptimaliseerd wordt. Vanuit de landelijke kwaliteitsontwikkelingen en ontwikkelingen ten aanzien van spreiding & concentratie, heeft het Amphia Ziekenhuis in 2011 de contacten met de collega s uit West-Brabant geïntensiveerd. De samenwerking tussen het Franciscus Ziekenhuis, het Lievensberg Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis richt zich primair op de optimale organisatie van ziekenhuiszorg in de regio. Het in september 2011 door de ziekenhuizen ondertekende convenant, geldt als richtinggevend kader op grond waarvan de samenwerking in 2012 verder vorm krijgt. De legitimiteit van het handelen van Amphia Ziekenhuis ligt in de veiligheid en de hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening naar patiënten. Ook hierin is in 2011 vooruitgang geboekt. Zo ontving Amphia in 2011 diverse keurmerken, waaronder het roze lintje van de borstkankervereniging. Ook ontving het Pathologisch en Cytologisch Laboratorium in oktober de CCKL accreditatie voor de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek. Specifiek binnen de Zorgkern Longgeneeskunde zijn verbeteringen in de processen rondom oncologische aandoeningen gerealiseerd. In het licht van kwaliteit kan de inzet van de robotchirurgie niet onbenoemd blijven. Sinds april 2011 werken de urologen van het Amphia Ziekenhuis met de Da Vinci SI robot voor prostaatverwijderende operaties. In 2012 wordt de inzet van de operatierobot VOORWOORD 3

4 verbreed en ook ingezet bij gynaecologische operaties en bij operaties van de darmen, nieren en de blaas. De resultaten die Amphia boekte in onder meer het project Gastvrijheidszorg met sterren en in het Elsevier-onderzoek de beste ziekenhuizen van 2011, bevestigen de geschetste positieve ontwikkelingen van het Amphia Ziekenhuis. Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft het Amphia Ziekenhuis geïnvesteerd in onderwijs, onderzoek en opleiding. Zo is de digitale leeromgeving van het ziekenhuis uitgebreid en wordt de implementatie van dit leerplein in het voorjaar van 2012 afgerond. Verder hebben orthopedie en revalidatiegeneeskunde in 2011 een opleidingserkenning gekregen waarmee het totale aantal erkenningen voor het Amphia Ziekenhuis is gestegen tot 17. Onder onze medewerkers is een medewerkeronderzoek uitgevoerd. De resultaten tonen een positief beeld. Medewerkers zijn zeer tevreden over hun functie en afdeling: daarvoor gaven zij respectievelijk een 7,6 en een 7,5. De tevredenheid over het Amphia Ziekenhuis als geheel scoort een 6,9. De aandacht gaat de komende tijd uit naar het versterken van het corporate gevoel van trots onder alle medewerkers en medisch specialisten. De stappen die hierin gezet worden, moeten uit een volgende meting in 2013 blijken. Financieel was 2011 geen eenvoudig jaar. De macrokorting die door de minister is opgelegd, betrof voor het Amphia Ziekenhuis 6,7 mln. Samen met reeds eerder opgelegde overheidskortingen bedroeg de totale korting voor 2011 zelfs 11,1 mln. Dit trok een stevige wissel op de organisatie. Met de inspanning van alle medewerkers is de korting adequaat aangepakt. De inzet van eenieder is prijzenswaardig en resulteerde in de financieel solide positie waarin het Amphia Ziekenhuis momenteel verkeert. Het realiseren van een dergelijke opgave geeft vertrouwen voor de toekomst dat wij met dergelijke (financiële) tegenslagen adequaat en resoluut om weten te gaan. De gezonde financiële positie van het ziekenhuis is vereist voor de vele ontwikkelingen en investeringen die de komende jaren verwacht worden. De vernieuwbouw springt daarbij het meest in het oog. Met een positief resultaat van 7,0 mln. over 2011 is hiermee een gedegen fundament gelegd. Hoewel 2011 goed is afgesloten, is de verwachting dat er in 2012 wederom een budgettaire korting wordt uitgevaardigd die ook het Amphia Ziekenhuis zal treffen. Dit vraagt om een verdere verbetering in de doelmatigheid van de organisatie. Creatieve oplossingen door een andere kijk op processen maken dat zowel de efficiency als de kwaliteit van zorg verder vooruit gaan. Tevens wordt hiermee de onoverkomelijke afname in arbeidsplaatsen met 10% mogelijk gemaakt. Vanuit de financiële resultaten is de brug naar huisvesting evident. Op basis van nieuwe inzichten vond in 2011 een heroverweging plaats. De nieuwe uitgangspunten konden rekenen op het enthousiasme van de stuurgroep Huisvesting, het Stafbestuur, het Directiecomité en de Raad van Toezicht. Met inachtneming van deze herziening is het doel om uiterlijk 2018 te beschikken over één locatie in Breda en een vernieuwd concept voor electieve zorg op de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Medisch specialistische gezondheidszorg kent ingewikkelde processen en vraagt om een integrale benadering. Patiënten bewegen veel en vaak binnen en tussen specialismen en multidisciplinair overleg is essentieel om tot een goede diagnose en behandeling te komen. De invoering van de eerste fase van het Elektronisch Patiënten Dossier in 2011 heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De energie van alle medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers zorgen er voor dat het Amphia Ziekenhuis de positieve weg die is ingeslagen, verder kan bewandelen. De resultaten van het ziekenhuis uit de meeste recente jaren, staven deze beweging. Nu de organisatie, de financiën en de ICT/automatisering op niveau zijn gebracht, kan de cultuur van de organisatie worden ingevuld op basis van de thema s kwaliteit en (maatschappelijke) verantwoordelijkheid. VOORWOORD 4

5 De omvangrijke veranderingen binnen de ziekenhuissector en de specifieke eisen die aan het Amphia Ziekenhuis gesteld worden, vragen veel van een ieder in onze organisatie. Het Directiecomité is zich hier terdege van bewust. Mede hierdoor kijken de directieleden met trots terug op het jaar 2011 en met veel vertrouwen vooruit naar Breda/Oosterhout, mei 2012 Mede namens het Directiecomité, O. (Olof) Suttorp, arts MBA Voorzitter Raad van Bestuur drs. E.A. (Ernst) Hoette Lid Raad van Bestuur VOORWOORD 5

6 Voorwoord Raad van Toezicht Wij geven graag een welgemeend compliment aan de hele organisatie voor de gerealiseerde verbeteringen in het jaar Met name de bemensing van het nieuwe organogram, vormgegeven in zorg- en kenniskernen, heeft daaraan bijgedragen. Daardoor is de ziekenhuiszorg dichter rond de patiënt georganiseerd. De in 2010 ingezette verbeteringen hebben in 2011 ook hun weerslag gekregen in een aantal meer objectieve kwaliteitsinstrumenten. Ook die geven aan dat de geboden zorg van hoog niveau is. Dat alle betrokkenen dit tot stand hebben gebracht in financieel onzekere tijden verdient alle waardering. Met het oog op de eisen die aan het toezicht worden gesteld en de ambities van het Amphia Ziekenhuis, hebben we als raad besloten ons aantal leden terug te brengen tot vijf. Tegelijkertijd beogen wij onze deskundigheid op het gebied van kwaliteit en inhoud van zorg te versterken. Het Amphia Ziekenhuis bouwt met vertrouwen aan de toekomst. In 2011 werd de eerste fase van het Elektronisch Patiëntendossier ingevoerd. Financieel wist het ziekenhuis de macrokorting van de overheid deels op te vangen en de vernieuwbouwplannen werden drastisch herzien, als gevolg van een aangescherpte visie op de zorg in Midden- en West Brabant. De organisatie is teruggebracht van vijf naar drie hiërarchische lagen. Het laatste jaar zijn in de zorg- en kenniskernen de meewerkende teamleidinggevenden aangesteld, waardoor de zorg dicht op de patiënt is vormgegeven. Het moment is dan ook gekomen dat het Amphia Ziekenhuis zich nog meer dan ooit kan richten op verdere kwaliteitsverbetering. De kwaliteitsverbetering die in samenhang met alle betrokkenen is ingezet, is niet alleen merkbaar, maar ook meetbaar. Het Amphia Ziekenhuis heeft zich dan ook in het afgelopen jaar meer dan eens positief in de media kunnen profileren. De Raad van Toezicht volgt deze kwaliteitsontwikkelingen nauwgezet. Ook in 2011 heeft de Raad van Toezicht reguliere contacten met het medisch stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad onderhouden. Aan de afspraak dat de Raad van Toezicht dichter bij de organisatie zou komen, is onder meer vormgegeven door het bijwonen van de managementbijeenkomsten, de participatie in veiligheidsrondes en deelname aan het developmenttraject voor het management, bij TiasNimbas te Tilburg. Daarnaast is de inhoudelijke deskundigheid van de raad vergroot en is er een apart informatieprotocol met de Raad van Bestuur vastgesteld. Samengevat: Het Amphia Ziekenhuis heeft de opgaande lijn stevig te pakken en dat is in het belang van alle betrokkenen, binnen en buiten het ziekenhuis. De Raad van Toezicht ziet de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet. Breda/Oosterhout, mei 2012, Namens de Raad van Toezicht, Drs. H.H. (Haddo) Meijer Voorzitter VOORWOORD 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Het Amphia Ziekenhuis wil de lezer van het jaardocument zoveel mogelijk informatie verschaffen, die inzicht geeft in wat er in 2011 speelde in dit algemene topklinische opleidingsziekenhuis. Naast de kwantitatieve gegevens willen wij graag laten zien hoe ons ziekenhuis met realistische ambities voortdurend werkt aan verbetering van de patiëntenzorg. Tegelijkertijd tonen wij graag aan hoe wij onze verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling in de praktijk dagelijks vormgeven. Het jaardocument kent een aantal verplichte inhoudelijke onderwerpen, die in een vaste structuur zijn gegoten. Deze structuur en inhoud zijn gehandhaafd. Om de lezer meer inzicht te bieden, wordt op onderdelen echter meer informatie gegeven dan verplicht. Stichting Amphia heeft zich bij het opstellen van het jaardocument laten leiden door Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi. Daarbij is gebruik gemaakt van de in deling van het voorbeeld Jaardocument 2011 zoals dit door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de sector beschikbaar is gesteld. Hiermee worden alle hoofdonder werpen uit Bijlage 2 behandeld. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor Stichting Amphia hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. Tot slot zijn omwille van de leesbaarheid relevante details als bijlagen toegevoegd. Dit betreft personalia van de medische staf, een scorelijst van governance-aspecten en een lijst met afkortingen. Naast kwalitatieve informatie in het maatschappelijke verslag bevat dit jaardocument ook de jaarrekening. Verdere gegevens zijn uiteraard opgenomen in DigiMV en in de set prestatie-indicatoren. Deze informatie is te raadplegen via UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 7

8 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Stichting Amphia Rechtsvorm Stichting Adres Molengracht 21 Postcode 4818 CK Plaats Breda Telefoonnummer (076) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van de Stichting Amphia Structuur De Stichting Amphia (verder in dit Jaardocument te noemen Amphia of Amphia Ziekenhuis) kent drie zorglocaties: de locaties Molengracht en Langendijk in Breda en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Daarnaast is in 2012 de vestiging Etten-Leur geopend voor radiodiagnostiek en poli-spreekuren voor een aantal specialismen. Nadat in de voorgaande periode de leden van het Directiecomité, managers van kenniskernen en bedrijfsmanagers van zorgkernen zijn benoemd, is in 2011 het organogram vervolmaakt met de benoeming van de meewerkend teamleidinggevenden. Amphia kent een Raad van Toezicht met vijf onafhankelijke leden en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Deze twee leden vormen samen met drie collega s het Directiecomité. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de interne aansturing van de organisatie. Elke directeur heeft een expertisegebied in portefeuille: Zorginnovatie, Strategie, Kwaliteit, Service en Control. Aansluitend bij de expertise van iedere directeur geeft hij of zij leiding aan een aantal staf- en lijnonderdelen, de zogenoemde kennis- en zorgkernen. Daarnaast is elke directeur eindverantwoordelijk voor een medisch inhoudelijk zwaartepunt, te weten Oncologie, Hart&vaten, Bewegen, Vrouw&kind en Gezond ouder worden. Alle zorgkernen worden aangestuurd door een duaal management van een medisch manager en een bedrijfsmanager. Daarbij is de medisch manager eindverantwoordelijk. Aan het hoofd van de kenniskernen en kernprojecten staat een organisatorisch manager. In regelmatig (driehoeks) overleg met de aandachtsdirecteur wordt het beleid per kern bepaald en de voortgang bewaakt. Adviesorganen Amphia kent vier formele, statutaire adviesorganen: 1. De Medische Staf, georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS), zie paragraaf De Cliëntenraad (CR), die statutair ook het enquêterecht uit de Wet Toelating Zorginstellingen toekomt, zie paragraaf De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), zie paragraaf 3.8. Commissies Binnen Amphia is een groot aantal commissies werkzaam. Van een aantal commissies is een verslag over 2011 opgenomen: Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg, zie paragraaf Commissie Evaluatie Ziekenhuismortaliteit (CEZ) zie paragraaf De Klachtencommissie, zie paragraaf De BIG-commissie, zie paragraaf De Commissie Orgaan- en WeefselDonatie, zie paragraaf 4.6. Commissie Medische Ethiek, zie paragraaf 4.6 Amphia is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 8

9 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9

10 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 10

11 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 11

12 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 12

13 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 13

14 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout is een van de achtentwintig topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het ziekenhuis biedt zowel topreferentie als topklinische zorg waarin 32 verschillende specialismen vertegenwoordigd zijn. Het Amphia Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Amphia verricht vooral medisch-specialistische zorg conform de Zorgverzekeringswet. Daarnaast wordt een aantal diensten aangeboden die verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nagenoeg alle medisch specialismen zijn in huis aanwezig. Enkele bijzondere verrichtingen worden uitgevoerd op grond van vergunningen volgens de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Dit maakt Amphia een zorgcentrum voor: Dialyse, Hemofilie, Percutane Transluminale Coronaire Angioplastieken (PTCA, Dotteren), Automatic Implantable Cardioverter-Defibrillator (AICD), Transluminale Hartklep Interventies (THI), Coronary Artery Bypass Grafts (CABG). Amphia heeft een eigen Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, voor angst- en narcosebehandelingen en tandheelkundige zorg voor gehandicapten. In nauwe samenwerking met Kaakchirurgie vindt hier ook maxillo-faciale prothetiek plaats. De functies die uit hoofde van de AWBZ worden verricht zijn: Persoonlijke Verzorging, Verblijf, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding en Behandeling. Een aantal zorgkernen verleent niet-verzekerde zorg. Privaat gefinancierde activiteiten heeft Amphia niet. Onderstaand volgt een overzicht van de door het Centraal College Medische Specialismen erkende specialismen die in Amphia aanwezig zijn: Anesthesiologie/Pijnbestrijding Cardio-thoracale chirurgie Cardiologie Dermatologie en venerologie Heelkunde Interne geneeskunde Keel-, Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica (in samenwerking met het Erasmus MC) Klinische geriatrie Longziekten en Tuberculose Maag-, Darm- Leverziekten Medische microbiologie Neurochirurgie (in samenwerking met het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg) Neurologie Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Urologie Verloskunde en gynaecologie Daarnaast zijn aanwezig: Allergologie Bijzondere Tandheelkunde Klinische Chemie Klinische Farmacie Klinische Fysica Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Sportgeneeskunde PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 14

15 2.3.2 Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De productie in termen van geopende DBC s laat voor 2011 een stijging zien van zo n 4%. Het aantal dagverplegingen is met ongeveer 10% gestegen en het aantal opnames met ruim 2%. Kerngegevens Aantal/bedrag Capaciteit 2011 Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijdbehandeling) op 31 december 902 Waarvan feitelijk beschikbare PAAZ- en PACZ-bedden 48 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten op 31 december Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) op 31 december 268 Aantal FTE medische specialisten (loondienst) op 31 december 54 Aantal vrijwilligers 328 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 333,0 mln euro 221,6 mln euro 22,9 mln euro Productiegegevens algemene en categorale ziekenhuizen, UMC s en ZBC s, voor zover van toepassing; exclusief revalidatiecentra. Kerngegevens Aantal/bedrag Productie 2011 Aantal in verslagjaar geopende DBC s Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld in verslagjaar nb Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging in verslagjaar Waarvan opnamen in PAAZ en PACZ 287 Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar nb Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar eac Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PACZ eac Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar S S NP + HP Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PACZ Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Waarvan deeltijdbehandelingen in PAAZ en PACZ excl. ECT-behandelingen (404) Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PACZ PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 15

16 Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december. Categorie Vergunning Ja/nee Transplantaties Niertransplantatie Nee Harttransplantatie Nee Longtransplantatie Nee Levertransplantatie Nee Pancreastransplantatie Nee Transplantatie van de dunne darm Nee Haematopoëtische stamceltransplantaties Nee Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Nee Radiotherapie Nee Bijzondere neurochirurgie Nee Hartchirurgie Openhartoperatie (OHO) Ja Automatic implantable cardiovertor defibrillator (AICD) Ja Hartritmechirurgie Ja Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Ja Transluminale Hartklep Interventies (THI) Ja Coronary Artery Bypass Grafts (CABG) Ja Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering In vitro fertilisatie (IVF) Neonatale intensive care unit (NICU) Nee Nee Nee Aanwijzingen op grond van artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen op 31 december. Aanwijzing Pediatrische intensive care unit (PICU) Hemofiliebehandeling Traumazorg Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus) Cochleaire implantaties Uitnameteams orgaandonatie Ja/nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 16

17 2.3.3 Werkgebieden Amphia heeft vanwege zijn omvangrijke aanbod aan medisch-specialistische zorg en zijn stevige positie in de regio een groot verzorgingsgebied. Vanuit de onderstaande gemeenten worden de bewoners dan ook door huisartsen en andere verwijzers naar het ziekenhuis verwezen. Daarnaast fungeert Amphia als bovenregionaal centrum voor de functies uit hoofde van zijn vergunningen van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 17

18 2.4 Samenwerkingsrelaties Het Amphia Ziekenhuis is zich zeer goed bewust van zijn maatschappelijke positie en bijbehorende verantwoordelijkheid. Het is dan ook juist vanuit dit besef dat intensieve samenwerkingsrelaties onderhouden worden met verschillende partners. Patiënten(organisaties) De Cliëntenraad van het Amphia Ziekenhuis is in 2001 ingesteld en heeft de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen als basis. Belangrijk daarin acht de Cliëntenraad de volgende taakomschrijving: Binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigen. Voor meer informatie over de Cliëntenraad zie paragraaf 3.6. Ook andere, landelijke en regionale patiëntenorganisaties zoeken in toenemende mate contact met Amphia. Zoals Zorgbelang Brabant, waarbij meer dan 130 patiënten- en consumentenorganisaties zijn aangesloten. Overheid en (overheids)inspecties Met de gemeenten in het verzorgingsgebied wordt bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd. Vanwege de vestigingsplaatsen en de ambities van Amphia in het kader van Ver- Nieuwbouw is dit overleg met de gemeenten Breda en Oosterhout intensiever. Politie (in het kader van de Convenanten Zorg en Veiligheid en Veilige Publieke Taak). Justitie (in het kader van de Convenanten Zorg en Veiligheid en Veilige Publieke Taak). Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. Jaarlijks is er overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg; daarnaast op grond van rapporten of calamiteiten. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 18

19 Zorgaanbieders Samenwerking West-Brabantse ziekenhuizen Begin 2011 hebben het Amphia Ziekenhuis, het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis de ambitie en intentie gedeeld om de ziekenhuiszorg voor de regio te optimaliseren. Om hieraan vorm en inhoud te geven, zijn de drie ziekenhuizen een samenwerkingstraject ingegaan met doelstellingen voor de korte als de lange termijn. Vanuit de overlegstructuur die hieruit is ontstaan en waarin de Raden van Bestuur en voorzitters van de medische staven zitting hebben, zijn diverse werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen verkennen aan de hand van een werkagenda welke aandachtsgebieden of onderwerpen op korte termijn kans bieden voor samenwerking. Uiteraard binnen de kaders van de mededingingswet. De werkgroepen zijn gestoeld op drie pijlers: medische functies, medisch ondersteunende functies en niet medisch ondersteunende functies. In 2012 worden verdere resultaten verwacht. Samenwerking en contacten met huisartsen Tweemaal per jaar hebben Raad van Bestuur van Amphia en Bestuur van de Huisartsenkring West-Brabant strategisch overleg. Daarnaast is er met regelmaat contact met de drie Zorggroepen die binnen het verzorgingsgebied van Amphia actief zijn. Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van het Kernproject Huisartsen, het inzichtelijk maken van de organisatie van huisartsen, het versterken van de netwerkrelatie, het inzetten van ketenzorgcontacten en het maken van ketenzorgafspraken. Beleidsmatig zijn de samenwerkingsafspraken tussen huisartsen via de Huisartsenkring West-Brabant en medisch specialisten van Amphia vastgelegd. Tevens is een start gemaakt met het onderzoek naar een passend CRM-systeem en zijn huisartsen betrokken in het door Amphia uitgevoerde imago-onderzoek. Op het gebied van de ketenzorg zijn: Structurele, bestuurlijke contacten met de drie zorggroepen in het verzorgingsgebied opgestart; Inhoudelijke afspraken tussen drie zorggroepen en de maatschap interne geneeskunde voor diabeteszorg gerealiseerd; Contacten opgestart tussen de twee zorggroepen en longgeneeskunde in het kader van de ontwikkeling van het astma- en copdcentrum; Alle lopende afspraken en contacten tussen maatschappen en zorggroepen in beeld gebracht. Met betrekking tot het netwerk hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder de Mastbosborrel in oktober en de jaarlijkse Innovatiebijeenkomst (georganiseerd samen met de WDH) in juni 2011 met als onderwerpen: Bekken bodem Centrum; Dunnedarmdiagnostiek; Robotchirurgie bij urologische patiënten; Bloedtransfusie in de thuissituatie; Maculadegeneratie en Vitamine K antagonisten: het einde van een tijdperk. Vervolgens heeft in november 2011 een carrouselbijeenkomst plaats gevonden met de Huisartsenkring West Brabant. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: The orthopedic highway, de vasculaire highlights en essure sterilisatie. Voor huisartsassistenten en praktijkondersteuners zijn drie bijeenkomsten georganiseerd: Ziektebeelden psychiatrie: Delier, angst en depressie, januari 2011; Oncologie: bezoek aan het Instituut Verbeeten Breda, mei 2011; Wondbehandeling, november PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 19

20 Overige zorgaanbieders Het Amphia Ziekenhuis heeft vanzelfsprekend te maken met alle mogelijke zorgaanbieders en instanties in zijn regio en waar nodig daarbuiten. Zonder uitputtend te zijn, volgt hieronder een opsomming van samenwerkingsrelaties met zorginhoudelijke partijen, eerste lijn, onderwijs, bestuurlijke partijen en zorgverzekeraars. Zorginhoudelijke partijen: Radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Tilburg (Oncologisch Centrum) Kempenhaeghe, locatie Hans Berger Kliniek (erfpachtovereenkomsten) Revalidatiecentrum Breda (samenwerkingsovereenkomst) Verpleeghuizen in Breda (samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten) Universitaire Medische Centra (Erasmus MC, UMC Utrecht) Instellingen in de thuiszorg (Thebe) Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Tweesteden Ziekenhuis Tilburg Sanquin (overeenkomst) West-Brabants Overleg Zorg Stichting Integraal Kankercentrum Zuid Annevillegroep Eerste lijn: Stichting Huisartsenposten West-Brabant Huisartsenkring West-Brabant Stichting Huisartsen Laboratorium Verloskundig Samenwerkingsverband Dienstapotheken Oosterhout en Breda Bestuurlijke partijen: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen Zorgverzekeraars Met de zorgverzekeraars zijn in 2011 afspraken gemaakt over te verlenen medisch-specialistische zorg. Voor zover de zorg behoort tot het zogenaamde A-segment, gebeurt dit met de marktleiders CZ en UVIT. Deze gesprekken gaan vooral over de kwaliteit van zorg, toegangs- en wachttijden en het volume. Voor de zorg die behoort tot het B-segment, wordt met de verschillende zorgverzekeraars apart overleg gevoerd. Naast genoemde onderwerpen die bij het A-segment aan de orde komen, wordt onderhandeld over de zorgprofielen van de ondersteunende specialismen en over de prijs van het kostendeel ziekenhuis. Ter voorbereiding op het overleg over de te maken zorgafspraken, organiseerde Amphia voor de zorgverzekeraars een Zorgverkoopmarkt. De verschillende medische specialismen presenteerden zich aan zorginkopers en de medisch adviseurs van de zorgverzekeraars. Met presentaties en rondleidingen lieten zij zien op welke wijze het Amphia Ziekenhuis hoogwaardige medisch specialistische zorg verleent. Amphia heeft contacten met: CZ UVIT Menzis Achmea Multizorg (inkoopcombinatie) Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten Het Amphia Ziekenhuis werkt intensief samen met verschillende opleidingsinstituten, ROC s en hogescholen. Voor de opleidingen tot medisch specialist en de co-assistentschappen in het kader van de basisopleiding tot arts zijn affilia tie- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende universitaire medische centra. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 20

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie