Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep"

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

2 Inhoudsopgave VOORWOORD UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN CARINTREGGELAND KERNGEGEVENS BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP) RAAD VAN BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD ETHISCHE COMMISSIE VISIE, BELEID EN PRESTATIES MEERJARENBELEID ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR ALGEMEEN KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN FINANCIEEL BELEID SLOTWOORD...36 AFKORTINGENLIJST

3 Voorwoord Het verslag over 2013 sloten we af met het vooruitzicht dat het jaar 2015 inhoudelijk en financieel een belangrijk kantelpunt zou worden. Wij hebben inmiddels ervaren wat de veranderingen met zich mee brengen. Lang niet alles is nog duidelijk. Niet voor de cliënten, niet voor de zorgaanbieders en hun medewerkers, niet voor de financiers. Veel onzekerheden blijven evenals het perspectief op nieuwe mogelijkheden. Het goed inschatten van waarschijnlijkheden wordt steeds complexer. De noodzaak om continu te kunnen veranderen wordt tegelijkertijd steeds groter. Door de onzekere omgeving, lijken traditionele waarden te verschuiven en traditionele instrumenten om greep te krijgen op de werkelijkheid niet meer voldoende. We zoeken antwoorden op nieuwe strategische dilemma s. Het is daarom dat we nadenken over een next level voor Carintreggeland en de herinrichting van de topstructuur. Maar ook over het toekomstscenario voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de thuiszorg, een onderscheidende positionering, maar zeker ook de menselijke kant van veranderingsprocessen. Er is veel werk verzet voor de aanbestedingstrajecten van zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoor. Conform de uitgebrachte offertes hebben we gegund gekregen. Er zijn interne organisatorische maatregelen genomen als antwoord op de transities. De ontwikkeling van de nieuwbouwtrajecten vordert gestaag. De eigentijdse toekomstgerichte woonvoorzieningen Bellinckborg in Hengelo en (de eerste fase) St. Elisabeth in Delden werden opgeleverd. De ontwikkeling van de kleinschalige teams is verder vorm gegeven. Het scheiden van wonen en zorg is goed op gang gekomen. In 2014 hebben we ook moeten besluiten reorganisaties door te voeren. Het door de overheid ingezette bezuinigingsbeleid voor de komende jaren geeft aanleiding om concernbreed maatregelen te nemen om de financiële huishouding op orde te houden. Helaas kunnen we deze maatregelen niet nemen zonder gedwongen afscheid te nemen van medewerkers. Het is Carintreggeland gelukt, om ondanks deze veranderingen, cliënten aan ons te binden en naar tevredenheid van zorg te voorzien. Ook bij stakeholders is het vertrouwen in Carintreggeland groot. Dit zien wij als blijk van waardering voor de zorg die wij leveren en stimuleert ons om elke dag weer net dat stapje extra te zetten voor onze cliënten. Wij bedanken iedereen die eraan heeft bijgedragen 2014 voor Carintreggeland tot een succesvol jaar te maken. Onze medewerkers bedanken we voor hun inzet. Maar ook onze cliënten, verwijzers, vrijwilligers, medezeggenschapsorganen, klachtencommissie, ethische commissie, collega-instellingen en stakeholders zijn wij erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Raad van Bestuur Namens de Raad van Toezicht Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder De heer ir. L.J.M. Kenter De heer F. van Vessem, voorzitter 3

4 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Met ingang van 1 januari 2013 (jaarrekening 2012) is de Regeling Verslaglegging WTZi (RVW) gewijzigd. De veranderingen leiden er toe dat voor een deel van de zorginstellingen, wettelijk gezien zowel op basis van de RVW als Titel 9 Boek 2 BW, geen verplichting meer bestaat een jaarverslag (directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren bij de jaarrekening. Carintreggeland kiest er voor een bestuursverslag op te stellen en te publiceren. Voor de inhoud en structuur van dit verslag is gebruik gemaakt van het format Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011, zoals aangereikt door het ministerie van VWS. Met publicatie van dit verslag legt Carintreggeland maatschappelijke verantwoording af De verslagperiode betreft het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon stichting Carint-Reggeland Groep te Hengelo. Als werknaam wordt Carintreggeland gehanteerd, afgekort CR. De aan CR verbonden rechtspersonen, komen in de samenhang met activiteiten van CR ook aan bod. Met dit verslag legt Carintreggeland verantwoording af over het verslagjaar DigiMV maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording. Bij DigiMV is aanvullende informatie met betrekking tot de kern- en productiegegevens van de organisatie aangeleverd, gebaseerd op landelijk vastgestelde indicatoren. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen Regeling Verslaglegging WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) de kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De jaarrekening bevat informatie over meerdere rechtspersonen. Binnen de consolidatie zijn alle rechtspersonen betrokken waarover feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend door het bestuur van CR. De jaarrekening en het bestuursverslag zijn openbaar en raadpleegbaar via De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. Het bestuursverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 22 mei 2015 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 26 mei

5 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam vastleggende rechtspersoon: Stichting Carint-Reggeland Groep Adres: Boortorenweg 20 Postcode en plaats: 7554 RS Hengelo Telefoonnummer: Nummer Kamer van Koophandel: adres: Website: 2.2 Structuur van Carintreggeland Juridische structuur Binnen de consolidatie stichting Carint-Reggeland Groep zijn al die rechtspersonen betrokken waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur van Carintreggeland. Per 31 december 2014 betreft het de navolgende rechtspersonen: Figuur 1: Organogram Juridische structuur stichting Carint-Reggeland Groep Stichting Carint-Reggeland Groep Stichting Welzijn Ouderen Stichting Leonardus Hospice Stichting Leendert Vriel, Hengelo Twinta Wonen BV 100 % Twinta Beheer BV 100 % Dienstengroep Centraal Twente BV 100 % Twinta Projectontwikkeling BV 100 % Twinta Participaties BV 100 % Meld & Zorg Centrale BV 100 % Naviva Kraamzorg BV 19,92 % Zorgzuster Twente BV 100 % HCNON BV* 25 % HCNON BV is niet opgenomen in de jaarrekening 2014, vanwege faillissement van de BV. Daar dit nog niet geheel is afgewikkeld bestaat de BV juridisch gezien nog en is daarom wel opgenomen in dit organigram. 5

6 Organisatorische structuur CR is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De functionele structuur is weergegeven in onderstaand organogram. Figuur 2: Organogram Functionele structuur Stichting Carint Reggeland Groep Raad van Toezicht Klachtencommissie Raad van Bestuur Ehtische commissie Cliëntenraad Ondernemingsraad Bestuurssecretaris Informatiemanager Risk- and Compliance Officer Strateeg Innovator Wonen Aanvullende Bijzondere Maatschappelijke Bedrijfsvoering Beleid & Diensten Zorg Ontwikkeling Ontwikkeling 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Carintreggeland is een sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen, welzijn en zorg. CR heeft wettelijke toelatingen als instelling voor verblijf met behandeling ( verpleeghuizen) en toelatingen voor verblijf zonder behandeling (verzorgingshuizen). Daarnaast heeft CR toelatingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Ook levert CR eerstelijns voorzieningen (zorgverzekeringswet) en activiteiten in het kader van maatschappelijke ontwikkeling (gemeentelijke subsidies). In de private sfeer wordt via de ledenservice een groot aantal services aangeboden. 6

7 Doelgroepen Tot de doelgroepen van Carintreggeland (ouderenzorg met een focus op het zwaardere zorgsegment) horen: cliënten met somatische aandoening of beperking; cliënten met psychogeriatrische aandoening of beperking; cliënten met een psychiatrische aandoening; cliënten met een lichamelijke handicap; cliënten met psychosociale problemen. Cliënten, productie en medewerkers In onderstaande tabel is een overzicht van de kerngegevens van de organisatie weergegeven. Tabel 1 Kerngegevens VVT exclusief Jeugdgezondheidszorg Zorg Aantal intramurale cliënten Aantal extramurale cliënten (incl. cliënten dagactiviteiten en WMO) 3. Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg Aantal dagen met zorg en verblijf Aantal uren extramurale productie (excl Dagactiviteiten en WMO) 6. Dagactiviteit basis dagdelen Medewerkers In loondienst incl. oproepkrachten* FTE s (gemiddeld) ** Ziekteverzuim excl. zwangerschap 7,6 % 6,1 % 5,4 % 5,4 % 5,82 *op basis van aantal contracten; ** op basis van contracturen 7

8 Werkgebied Het geografische werkgebied van CR omvat primair de 14 Twentse gemeentes met in Het totaal aantal inwoners van deze gemeentes in 2014 was ruim inwoners. CR heeft 27 locaties (inclusief 3 tijdelijke) waar intramurale zorg wordt geleverd. In de gehele regio worden thuiszorg en andere diensten aangeboden. Figuur 3: Werkgebied en zorg per locatie 8

9 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap) Bestuur De Raad van Bestuur van CR is verantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de organisatie. De Raad van Bestuur legt conform de statuten, verantwoording af aan de Raad van Toezicht. CR gebruikt dit bestuursverslag voor het afleggen van verantwoording en het geven van informatie over het gevoerde beleid en de werkwijze. Transparantie van handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording aan een brede groep belanghebbenden is hierbij van groot belang. CR hanteert de principes overeenkomstig de Zorgbrede Governance Code. De code geldt tevens als basis voor de verantwoording in het jaardocument. De statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn hierop afgestemd en dienen als leidraad voor bestuur en toezicht. De Raad van Bestuur heeft naast het visiedocument-cultuur ook een integriteitsgedragscode vastgesteld om op basis hiervan meer expliciet aandacht te besteden aan het integriteitsbewustzijn binnen de organisatie. Onderdeel hiervan is een klokkenluidersregeling. De code beschrijft de kernwaarden van CR en de wijze waarop werkgever en werknemer inhoud geven aan het begrip integriteit. De code is bespreekbaar gemaakt in de werkoverleggen op de verschillende niveaus in de organisatie. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de code. 3.1 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond het gehele verslagjaar uit mevrouw J.G. Mengerink- Hogevonder 1. De Raad van Bestuur verstrekt aan de Raad van Toezicht periodieke bestuursrapportages waarin o.a. verslag wordt gedaan van ontwikkelingen risicomanagement, financiële kwartaalcijfers, ontwikkelingen m.b.t. resultaatgebieden benoemd in strategienota en kadernota. Verder komen aan de orde risicodossiers, waaronder cliëntveiligheid en kwaliteit, bouwontwikkelingen, ICT-beleid en voorts al hetgeen het bestuur noodzakelijk acht te rapporteren. In geval van (ernstige) incidenten wordt de Raad van Toezicht via de voorzitter direct in kennis gesteld. Ten aanzien van nevenfuncties van de Raad van Bestuur geldt dat, alvorens dergelijke functies aanvaard worden, hierover eerst melding wordt gemaakt aan en besproken met de 1 De bestuurder heeft besloten met ingang van 1 juni 2015 haar fun ctie van bestuurder neer te leggen. Met ingang van 29 april 2015 is de heer L.J.M. Kenter benoemd tot interim-bestuurder. 9

10 Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt of er sprake is van mogelijke conflicterende belangen ten opzichte van de hoofdfunctie. Tabel 2: Raad van Bestuur en nevenfuncties in 2014 Naam Bestuursfunctie Relevante nevenfuncties Mevrouw J.G. Mengerink- Raad van Bestuur Voorzitter Stichting Kans voor een Kind Hogevonder Lid Raad van Advies TNO centrum zorg en bouw Lid Commissie KOS Actiz Voorzitter RvC IZIT Voorzitter Raad van Toezicht OSG Hengelo Lid Stuurgroep Twente Mobiel De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben per 24 november 2014 een coördinerend interim-directeur aangesteld 2. De interim-directeur heeft met gedelegeerde bevoegdheden vanuit de Raad van Bestuur tot taak zorg te dragen voor coördinatie en afstemming tussen de verschillende kolommen en het direct aansturen van de directeuren Daarnaast richt hij zich op het bewaken van de inhoudelijke veranderingen binnen Carintreggeland en zal hij waar nodig de ingezette processen beter op elkaar afstemmen en eventueel faseren. Bezoldiging Raad van Bestuur Met ingang van 1 juli 2009 hanteert de Raad van Toezicht, op advies van de remuneratiecommissie, voor de honorering van de bestuurders van CR de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De Raad van Toezicht respecteert hierbij overeenkomstig de BBZ, de inhoud van de arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de BBZ op basis van de oude regelingen tot stand zijn gekomen. De functiegegevens en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn opgenomen in de jaarrekening. Besturingsreglement Carintreggeland heeft in 2013 haar besturingsfilosofie vastgesteld. De besturingsfilosofie geeft aan hoe Carintreggeland wordt bestuurd, haar rollen en bevoegdheden invult en hoe de verschillende niveaus in de organisatie zich, voor wat betreft die besturing, tot elkaar verhouden. De besturingsfilosofie van Carintreggeland is: decentraal wat kan en centraal wat moet. 2 De coordinerend interim directeur heeft met ingang van 13 april 2015 zijn activiteiten voor CR beeindigd. 10

11 3.2 Raad van Toezicht Samenstelling De Raad van Toezicht (RvT) bestond in het verslagjaar uit zes personen met uiteenlopende achtergronden en uit diverse kennisgebieden. Tabel 3: Samenstelling en commissies Raad van Toezicht ultimo 2014 Naam m/v Eerste benoeming Einde zittingsduur Her-be noembaar Profiel Hoofdfunctie - nevenfunctie F. Linnebank m nee Zorg - Lid RvT Ambulance Oost te Hengelo drs. J.M.H. van der Meer RA m nee Financiën Vastgoed - Lid RvC SWZ Zwolle, tevens voorzitter auditcommissie - Lid RVT Bestuursstichting Lentis, tevens voorzitter auditcommissie - Bestuur/penningmeester Alliance Française Twente - Bestuur/penningmeester Vrienden van het Rijksmuseum Twente - Lid RvC Countus Group B.V. tevens voorzitter auditcommissie - Lid RvC van De Woonmensen KWZA te Apeldoorn, tevens voorzitter auditcommissie W. Briggeman F. van Vessem m nee Financiën bedrijfskunde - Lid gemeenteraad gemeente Haaksbergen - Lid regioraad Regio Twente - Lid RvC Rabobank Enschede- Haaksbergen m nee Zorg - Lid RvT JP van den Bentstichting Deventer - Lid RvT Noordermaat Assen - Voorzitter RvT Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Zwolle dr. L. Kater MBA V ja Onderwijs Directeur Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap, Hogeschool Arnhem-Nijmegen - Vice voorzitter RvT De Passerel in Apeldoorn dr. H. te Grotenhuis V ja Bedrijfskunde Adviespraktijk 'Prachttrajecten - Lid Nederlands bestuur Lectorium Rosicrucianum - Lid Raad van Advies Stichting IJssel landschap 11

12 Mevrouw H. van Beusichem heeft het lidmaatschap van de RvT per 1 april 2014 beëindigd. De RvT heeft er voor gekozen de ontstane vacature vooralsnog niet in te vullen. De RvT heeft in het verslagjaar 2014 besloten de zittingstermijn van alle leden, behoudens de laatst benoemden (de dames Kater en Te Grotenhuis) met een jaar te verlengen ten gunste van de continuïteit en toekomstbestendigheid. Dit is in afwijking van de statutair bepaalde maximum zittingstermijnen 3. De overwegingen die hieraan ten grondslag liggen zijn onder meer: De vele externe ontwikkelingen, zoals het scheiden van wonen en zorg en transities in de zorg De interne organisatie bevindt zich in transitie ; een dynamisch proces dat complex en langdurig is; Er mogelijk in 2015 voorbereidingen getroffen moeten worden voor de opvolging in de RvB; Bij ongewijzigde afspraken zal er de komende jaren in hoog tempo een fors verloop optreden binnen de RvT. De RvT vindt dat in het belang van de goede voortgang ongewenst. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In deze Wet zijn onder meer bepalingen opgenomen ten aanzien van de evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ultimo 2014 bestond de Raad van Toezicht uit vier mannen en twee vrouwen. Gezien het feit dat bij Carintreggeland sprake is van een eenhoofdige Raad van Bestuur kan niet aan een evenwichtige verdeling binnen de RvB worden voldaan. Carintreggeland hanteert geen streefcijfers voor vrouwen in de Raad of andere specifieke doelgroepen, maar bij werving en selectie streeft CR wel naar een evenwichtige samenstelling in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. Onafhankelijkheid Geen van de leden heeft op enigerlei wijze verbinding met CR, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. De hiervoor genoemde nevenfuncties vormen naar het oordeel van de RvT geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad. Deskundigheid De deskundigheid van de Raad van Toezicht en de verdere ontwikkeling daarvan is gewaarborgd door onder meer: Het bewaken van het profiel van de Raad van Toezicht als geheel; Een introductieprogramma voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht; Werkbezoeken of inhoudelijke themabijeenkomsten; De mogelijkheid om cursussen/seminars te volgen. Evaluatie 3 De RvT heeft in april 2015 besloten het verlengen van de zittingstermijn waartoe in 2014 is besloten terug te draaien en het oorspronkelijk rooster van aftreden te handhaven. Met inachtneming van dit rooster is per 1 januari 2015 is de zittingstermijn van de voorzitter geeindigd. In tabel 3 is het geldende rooster van aftreden weergegeven. 12

13 Commissies De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld: de financiële commissie (auditcommissie), de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit & veiligheid. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de bij de commissies belegde deelaspecten van toezicht. Commissie Kwaliteit en Veiligheid De Raad van Toezicht heeft in 2014 besloten een commissie kwaliteit & veiligheid in te stellen. Tijdens de evaluatie van de Raad van Toezicht is o.a. gesproken om meer systematisch aandacht te geven aan het hoofdthema Kwaliteit van Zorg & Veiligheid. De huidige opvattingen over Good Governance, maar ook bijv. de eisen van de overheid en vooral het voortdurende besef dat onze legitimatie bestaat uit die goede en verantwoorde behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, noopt de RvT tot een meer systematische benadering en behandeling. Toezichthoudende taak De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen CR. In het verslagjaar hebben er vijf reguliere RvT vergaderingen plaatsgevonden. Hierbij zijn ook de RvB en bestuurssecretaris aanwezig. Bij financiële onderwerpen, zoals begroting en jaarrekening zijn tevens de directeur bedrijfsvoering en de accountant aanwezig. De accountant geeft toelichting aan de RvT over het accountantsverslag en de managementletter. Naast de reguliere vergaderingen heeft de RvT thema- bijeenkomsten bijgewoond met regiegroep. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar aan een overlegvergadering van de OR en de CCr deelgenomen. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is verankerd in de statuten van de stichting, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur en het informatieprotocol. De informatieverstrekking van het bestuur aan de Raad van Toezicht richt zich vooral op het strategisch beleidsniveau en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen/beoogde effecten van CR. De Raad van Toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole. De managementletter wordt door de accountant besproken met de financiële commissie in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In 2014 is de Raad van Toezicht 5 keer regulier bijeen geweest, steeds in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal keren vergaderd buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met betrekking tot de interne ontwikkelingen. Evaluatie De Raad van Toezicht heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd in het verslagjaar. 13

14 Bezoldiging Raad van Toezicht De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, gebaseerd op de beloningscode van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders ( NVTZ) en in lijn met de WNT. Deze vergoeding wordt gepubliceerd in de jaarrekening. 3.3 Bedrijfsvoering Overheid en financiers vragen steeds meer inzicht in geleverde prestaties, waarbij het mogelijk moet zijn om prestaties uniform aan te leveren zodat vergelijking mogelijk is. Dit stelt specifieke eisen aan de bedrijfsvoering. De inrichting van de bedrijfsprocessen is erop gericht samenhangende risico s vroegtijdig te onderkennen en beheersmaatregelen te nemen. Vanuit de strategienota en jaarlijkse kadernota worden jaarplannen gemaakt. De jaarplannen vormen de basis voor de begroting. Jaarplannen en begroting zijn leidend voor de planning en control cyclus. Periodiek wordt gerapporteerd over de realisatie ten opzichte van de begroting en jaarplannen. Op basis van deze periodieke rapportages wordt het ingezette beleid zo nodig bijgestuurd. Binnen CR zijn er verschillende beheerssystemen aanwezig, zoals de managementinformatie, de HKZ, de controle in het kader van de kaderregeling AO/IC, de planning en control cyclus (P&C) en het besturingsreglement, waaronder begrepen de procuratieregeling. Deze systemen zijn beschreven en geborgd. De Kaderregeling AO/IC is conform de wet- en regelgeving ingevoerd. Er is een controle protocol met daarin een risicobeoordeling. Wekelijks wordt er gerapporteerd aan de Risk&Compliance Officer. Uitgebreide maandelijkse exploitatierapportages geven de benodigde informatie om tijdig te kunnen bijsturen en financiële risico s te vermijden. Risicobeheersing Risicomanagement krijgt in de zorgsector steeds meer de aandacht die het verdient. Dit is vooral het gevolg van de grote veranderingen in de zorg. Het signaleren van risico s maakt binnen CR onderdeel uit van het kwaliteitssysteem en is geïntegreerd in verschillende systemen. Wet-en regelgeving Op het vlak van wonen, zorg en welzijn verandert er heel veel, heel snel. Dit leidt tot veel onzekerheid voor de organisatie. Te meer daar deze wijzigingen gepaard gaan met forse budgetreducties. Carintreggeland heeft een commissie monitoring zorgcontractering en weten regelgeving ingericht. Deze commissie monitort de verplichtingen die voortvloeien uit de afgesloten zorgcontracten. Ook signaleert, en adviseert de commissie over wijzingen in weten regelgeving. Het signaleren van de trends wordt betrokken bij de voorbereidingen van de offertes in het kader van de verschillende aanbestedingen. 14

15 Als zorginstelling zijn wij verantwoordelijk voor zorg en welzijn van onze cliënten. Het leveren van kwaliteit staat bij het uitvoeren van deze taak voorop. Om deze kwaliteit aan cliënten en andere betrokkenen te kunnen bieden is een betrouwbare informatievoorziening essentieel. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening moet zijn gewaarborgd ongeacht de vorm, dus zowel handmatig, bv. in de zorgovereenkomsten als geautomatiseerd denk aan het gebruik van het elektronisch cliëntendossier, internet en . Uitgebreide aandacht voor beveiliging van de opslag, verwerking en uitwisseling van informatie is continu vereist. CR heeft hiertoe informatiebeveiligingsbeleid (inclusief wachtwoord, -en printbeleid) ontwikkeld. Er is aandacht besteed aan het implementeren van wijzigingsbeheerprocedures en er is aandacht besteed aan het uitbesteden van de ICT-infrastructuur. Met het opstellen van het beleid wordt invulling gegeven aan de hoofdstukken 5, beveiligingsbeleid en 6, organiseren van informatiebeveiliging, van de NEN-norm 7510, Informatiebeveiliging in de zorg, van het Nederland Normalisatie Instituut. Verdere inrichting van de informatiebeveiligingsorganisatie en opstellen van een plan van aanpak voor de langere termijn geconformeerd aan NEN7510 en 7512/ 7513 is noodzakelijk. Het integraal veiligheidsmanagementsysteem gericht op een integraal en samenhangend veiligheidsbeleid is nog in wording. De veiligheid van de cliëntenzorg heeft permanente aandacht en omvat meerdere gebieden zoals o.a. meldingen incidenten, voedselveiligheid volgens de HACCP en infectiepreventie-aanpak. CR voert een preventief beleid gericht op het tegengaan van fraude. In de financiële systemen is een afdoende scheiding in functies geborgd. CR kent een integriteitscode met een klokkenluidersregeling. De werking van de processen wordt in het kader van de PDCA-cyclus getoetst. De accountant informeert, voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd, jaarlijks actief bij de RvT of deze signalen heeft ontvangen die zouden kunnen wijzen op frauduleuze handelingen. 3.4 Cliëntenraad In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen kent CR cliëntenraden. De medezeggenschap van cliënten is georganiseerd via een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden, waarbij intramurale locaties en thuiszorg per regio een eigen cliëntenraad kennen. Daarnaast is er sprake in een aantal regio s van Lokale Adviesraden (Lars). De doelstelling van deze raden is het betrekken van de plaatselijke gemeenschap bij de gang van zaken in de organisatie en daarmee het creëren van maatschappelijk draagvlak. De centrale cliëntenraad bestond ultimo 2014 uit 10 leden. De raad beschikte in 2014 over een onafhankelijk voorzitter. Tot werd de raad ondersteund door een extern ambtelijk secretaris, na die datum zijn die taken overgenomen door een medewerker van Carintreggeland. 15

16 De leden van de (centrale)cliëntenraad ontvangen een vaste vergoeding per maand en daarnaast worden noodzakelijk gemaakte kosten vergoed. Carintreggeland is aangesloten bij de landelijke commissievertrouwenslieden. In 2014 waren alle lokale cliëntenraden inclusief de Centrale Cliëntenraad via een collectief lidmaatschap aangesloten bij de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). De CCR kwam in keer bijeen. Bij de overlegvergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. De rode draad van 2014 is voor de CCR het Scheiden van wonen en zorg geweest. Veel onderwerpen die de CCR zijn gepasseerd, hadden betrekking op deze grote omschakeling in de zorg. Een ander punt dat veel aandacht en tijd van de CCR heeft gevraagd is de nieuwe structuur van CCR per 2015, in samenhang met wijzigingen van de structuur van de organisatie zelf. Op 15 december 2014 is de CCR ontbonden door de Raad van Bestuur. In de eerste vergadering van de CCR in 2015 is een nieuwe CCR geïnstalleerd door de RvB met een minimale verschuiving in de bezetting. De lokale raden zijn ook alle ontbonden en per 2015 opgegaan in lokale cirkelraden, die alle vertegenwoordigd zijn in de CCR. Onderwerpen waar de CCR in 2014 over geïnformeerd is c.q. een adviesaanvraag over heeft ontvangen. Begroting 2015 Jaarrekening 2013 Financiële kwartaalreportages 2014 Kwartaalrapportages klachten Voedingsconcept Ding-Dong Kleding thuiszorg Reanimatiebeleid Cliënttevredenheidsonderzoek (CQ index) Brandveiligheid gebouwen Tarieven aanvullende dienstverlening Onderzoek front office organisatie Aansluiting business club Heracles *) Prijsindexering restaurants Reorganisatieplannen diverse bedrijfsonderdelen Locatieplannen Kaderregeling toewijzing huisvesting bewoners Innovatie projecten Wijk en cirkelindeling **) Foodstep rapport Onderzoek topstructuur Carintreggeland *) De CCR heeft hierover een negatief advies uitgebracht **) De CCR heeft hier géén advies over uitgebracht. 16

17 3.5 Ondernemingsraad De medezeggenschap van het personeel is georganiseerd door middel van een ondernemingsraad bestaande uit 9 personen. De bestuurder van CR trad op als bestuurder in de zin van de WOR voor de ondernemingsraad. De leden van de ondernemingsraad worden volgens het personenstelsel gekozen. De negen leden van de OR zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De OR heeft vier aandachtsvelden vastgesteld waarover het zijn werkzaamheden verdeelt: financieel beleid, strategisch beleid, personeelsbeleid en economisch beleid. Deze beleidsonderdelen noemt de OR portefeuilles en iedere portefeuille wordt ondergebracht bij twee leden van de OR. Per portefeuille worden medewerkers gevraagd om zich als participant aan te melden. Het gaat dan om medewerkers met veel vakkennis of expertise over bepaalde onderwerpen. De uitvoerbaarheid hiervan wordt gedurende een pilot van een jaar nader onderzocht. Onderwerpen waar de OR in 2014 over geïnformeerd is c.q. een adviesaanvraag over heeft ontvangen Werkwijze inzet care-flex * Voorgestelde werkwijze mobiliteitsbureau* HRM procedures en regelingen * Beleid verzuimbegeleiding * Reanimatiebeleid* Transitieplan eerste fase Elisabeth* Collectieve pauzeregeling* Diverse reorganisatieplannen Procedure teamoverleg* Bedrijfsvestigingen Schuifplan verpleegkundige functies* Schuifplan secretariaat clustermanagers* Voorstel wijk en cirkel indeling* Reorganisatie ambtelijke ondersteuning OR Evaluatie Arrangeren Uitkomsten MTO 2013 Herpositionering MO activiteiten Arbo jaarverslag *) de OR heeft een positief advies uitgebracht 17

18 3.6 Ethische Commissie CR kent een Ethische Commissie. Ethische vragen uit de praktijk die overstijgend zijn en een algemeen belang van de organisatie dienen, worden door de Raad van Bestuur ter advisering voorgelegd aan de Ethische Commissie. Ook kan de commissie ongevraagd adviezen uitbrengen. In 2014 vergaderde de commissie vijf keer, daarnaast heeft de commissie locaties van Carintreggeland bezocht en gesprekken met medewerkers gevoerd om tot een zorgvuldige advisering te komen. In het verslagjaar zijn door de commissie adviezen uitgebracht over Cliëntportaal/ECD Overbehandeling kwetsbare ouderen Tolerantiebeleid Versterken Ethisch Besef Aanvullend adviesverzoek Euthanasiebeleid Tevens heeft de commissie haar functioneren geëvalueerd en is met de RvB het stimuleren van het ethisch besef binnen de organisatie besproken. In november is er door de Raad van Bestuur een themabijeenkomst georganiseerd over het thema integriteit. Hieraan is deelgenomen door de leden van de ethische commissie en de leden van de klachtencommissie samen met de Raad van Bestuur en de directeuren. De ethische commissie bestond ultimo 2014 uit: De heer P. IJzerman, voorzitter De heer G. Snoek De heer W. Terpstra Mevrouw J. Traas-Hageman Mevrouw E. Blaak Mevrouw J. Bolhaar (intern lid) De heer A. Otten (intern lid) 18

19 4. Visie, beleid en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Het strategisch meerjarenbeleid van CR is richtinggevend voor de visie en het beleid. CR werkt vanuit de missie: wij voegen waarde toe aan de kwaliteit van leven van onze klanten. CR heeft haar ambities uitgewerkt in vier programmalijnen: cliënt, samenleving, medewerker en organisatie. Per programmalijn is het gewenste resultaat in 2015 beschreven. Hiervoor zijn per programmalijn indicatoren benoemd. Voor 2014 zijn de te behalen resultaten nader geduid in de kaderbrief In 2011 heeft CR een heroriëntatie uitgevoerd met als doel te komen tot een toekomstige organisatiestructuur met een levensduur van minimaal vijf jaar, aansluitend op de strategische doelstellingen en passend bij de externe ontwikkelingen (Contourennota). In 2014 is deze structuur tussentijds, geëvalueerd. Hieraan is door ca. 300 medewerkers actief meegewerkt. De uitkomsten van deze evaluatie dienen als input voor de contourennota 2.0. Met het opstellen van deze nota is in 2014 een begin gemaakt. Naast het meerjarenbeleid heeft CR haar vastgoedstrategie vastgesteld. De vastgoedstrategie richt zich op het met elkaar afstemmen van vraag en aanbod op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Hierbij spelen kleinschaligheid en oog voor de menselijke maat een belangrijke rol, maar ook continuïteit en regievoering over zorgtoewijzing aan huidige capaciteit en beoogde capaciteitsontwikkeling. Daarnaast heeft CR haar beleidskaders voor het wonen van de diverse doelgroepen geconcretiseerd in bouwstenen. CR is in 2014 een traject gestart om te komen tot een gezamenlijke doorleefde en inspirerende (next level) toekomstvisie op het werkveld van CR en op de rol/ambitie (missie) van Carintreggeland. Dit met als resultaat: Een heldere toekomstvisie op de maatschappij en voor CR relevante ontwikkelingen en behoeften; Een doorleefde, inspirerende, vernieuwende toekomstvisie op de rol van de organisatie in relatie tot klanten, medewerkers en stakeholders (Why?); Het maken van een vertaalslag naar strategie, waarden en strategische prioriteiten (How?); Het vertalen naar concrete initiatieven en ambities (dienstverlening, organisatie, partnerships) (What?); Een geïnspireerd team dat vol passie en energie aan de slag gaat om de toekomstvisie te realiseren (draagvlak creëren + concreet maken). Het traject krijgt in 2015 een vervolg. 19

20 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Naast de uitvoering van de programmalijnen uit het meerjarenbeleid heeft CR verder inhoud gegeven aan de transitie die in 2012 in gang is gezet, om te komen tot een toekomstbestendige organisatie en de uitvoering van de vastgoedstrategie. In het kader van de transities in de zorg per 1 januari 2015 zijn in 2014 forse inspanningen gepleegd met betrekking tot het uitbrengen van offertes in het kader van de verschillende aanbestedingstrajecten. CR heeft gegund gekregen op alle aanbestedingen waarop is ingeschreven (WMO, WLZ, wijkverpleging, paramedische diensten, GRC en GGZ-C). De toenemende onzekerheden als gevolg van voornoemde ontwikkelingen zijn afgezet tegen de eerder uitgebrachte meerjarenbegroting en de eisen van de banken in het kader van beschikbaar gestelde financieringsfaciliteiten. Op grond hiervan heeft de RvB zich beraden op de financiële gevolgen en de te nemen maatregelen. Er zijn op basis van twee scenario s doorrekeningen gemaakt waarin rekening wordt gehouden met effecten van omzetdaling en personeelskostenstijging (totale krimp is berekend op ruim 10,7 mln. in 2015). Op basis hiervan is een bezuinigingsvoorstel gemaakt en een geaccordeerd. Deze bezuinigingsvoorstellen die aan de medewerkers zijn gepresenteerd op 29 september, zijn verwerkt in reorganisatieplannen. De reorganisatie omvat over 2015/2016 ruim 230 fte. Naar verwachting zullen ruim 125 fte via natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen met een looptijd tot 1 januari Het resultaat van het boekjaar 2014 wordt toegelicht in paragraaf 4.7. ZorgZekerWonen CR heeft enkele jaren geleden besloten met het oog op de veranderingen in de zorg nieuwe woon-en zorgdiensten te ontwikkelen. Tegelijkertijd investeert CR in (nieuw)bouwprojecten. Zo kunnen we nieuwe woon-en zorgconcepten aanbieden die aansluiten bij de kwaliteit van leven die onze cliënten willen. Wonen met of zonder zorg in een Carintreggeland Huis. De kernbelofte die CR elke dag weer waar wil maken is dat wij bewoners van onze locatie en cliënten in de thuissituatie maximaal willen laten deelnemen aan het leven. Dat vraagt om goed te blijven kijken naar welke woon-zorg-en welzijnsdiensten wij aanbieden en of dit nog steeds passend is bij de woonwensen en zorgbehoefte van onze cliënten en de maatschappelijke veranderingen. Bij CR kunnen mensen ZorgZekerWonen. ZorgZekerWonen is een concept dat er vanuit gaat dat we iedereen vanaf 65 jaar of jonger dan 65 jaar (met een zorgvraag) een woonomgeving bieden die past bij de persoonlijke situatie. Met of zonder indicatie voor verblijf en/of zorg. CR heeft verschillende mogelijkheden in ZorgZekerWonen: ZorgZekerWonen Comfort ZorgZekerWonen Verzorgd ZorgZekerWonen Als Thuis Zie figuur 3 voor een overzicht waar de verschillende mogelijkheden worden aangeboden. 20

21 Programmalijnen Programmalijn1: CR levert en/of regelt het. In enkele kolommen is een begin gemaakt met het werken met de strategiekaart. De Strategiekaart beschrijft de prestatie-indicatoren van Carintreggeland. Deze kaart is bedoeld om de kerndoelstellingen van Carintreggeland helder in beeld te houden en de resultaten van de inspanningen van de organisatie te kunnen meten. Het cliëntenportal is voor alle cliënten van CR beschikbaar In de nieuwbouw van Bellinckborg heeft CR een appartement ingericht als huis van de toekomst. Carintreggeland bereidt zich met technologische ontwikkelingen voor op de toekomst. Al deze innovaties moeten de zelfredzaamheid van cliënten vergroten. In het appartement in de Bellinckborg kunnen vanaf begin 2015 mensen een tijdje komen wonen om de technologie uit te proberen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via een eenvoudig bedienbare tablet gordijnen te openen en te sluiten. Ook is op de tablet te zien wie er aan de voordeur staat en is deze op afstand te openen. Uiteraard is spraak gestuurde bediening van deze technologie ook mogelijk. In het kader van het masterplan preventie en participatie wordt preventie onder meer via wijkverpleegkundigen gekoppeld aan participatie. Dit betekent een cultuuromslag voor de gehele organisatie waarbij vooral gefocust wordt op gezondheid. Door CR is het initiatief genomen om samen met gemeentes, huisartsen GGD Twente in het kader van het Nationaal Programma Preventie te onderzoeken of burgers in een zwakke sociaaleconomische omgeving bereikt kunnen worden en bewust kunnen worden van de mogelijke risicofactoren voor een gezond leven. Het ECD / Cliëntportaal is gefaseerd ingevoerd in de organisatie. Hierdoor wordt het zelfmanagement (eigen regie) van de cliënt versterkt. Programmalijn 2: Meedoen in de wijk In 2014 is de eerste fase nieuwbouw Eltheto afgerond en is gestart met fase 2. De officiele feestelijke opening werd verricht op 25 april verricht door mevrouw Gerdi Verbeet, samen met de oudste bewoonster, mevrouw Geerdink. De sloop van Eugeria (PG) heeft plaatsgevonden en de start van fase 1 bouw is gestart. De bouw van t Gerbrand aan de Händelstraat in Hengelo is gestart. De Bellinckborg in Hengelo is opgeleverd en officieel geopend door burgemeester Schelberg van Hengelo op 11 december. De eerste fase van de nieuwbouw St. Elisabeth is opgeleverd. Fase 2 is gestart. De bouw van het gezondheidscentrum in Markelo is gestart. 21

22 In het kader van het MO-project zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de doorontwikkeling van het SamenSterk model in Hengelo. De gemeente Hengelo heeft Carintreggeland de opdracht gegeven vanaf 2015 als trekker van het proces en als eindverantwoordelijke van het project SamenSterk op te gaan treden. Daarnaast heeft Carintreggeland van de gemeente Hengelo de opdracht gekregen om in 2015 de cliëntondersteuning in de zin van de WMO 2015 in de gemeente te verzorgen. Ook andere gemeenten hebben laten weten de samenwerking op wijkniveau volgens dit model inhoud willen geven. In 2015 start Carintreggeland met een nieuw label, wijkracht. Wijkracht biedt sociale zorg en cliëntondersteuning in zes gemeenten in Twente. Stichting Informele Zorg Twente en Scala Welzijn hebben aangegeven integraal onderdeel te willen uitmaken van Wijkracht. CR heeft een nieuwe conceptvisie op mantelzorg geformuleerd. Er is een start gemaakt met kleine zelfsturende teams en aansluiting wordt gezocht bij sociale wijkteams in gemeenten. Wijkverpleegkundigen zijn voorbereid op de nieuwe rol als indicatiesteller en schakel tussen het sociale en medische domein. Programmalijn 3: Ondernemend en trots Kleine teams zijn ingericht en zijn aan de slag gegaan met zelforganisatie. Er zijn voorbereidingen getroffen om managers meer op afstand te brengen, zodat er meer ruimte ontstaat voor teams. Er wordt meer en meer wijkgericht gewerkt, de vertaalslag daarvan wordt nu ook gemaakt in functiebeschrijvingen en competentieprofielen (wijkmanager, wijkverpleegkundige en (wijk)verzorgende). In 2014 is gestart met de teamontwikkeling in het kader van zelforganisatie. De teammonitor is aan alle teams aangeboden, resultaten hiervan zijn input voor teamontwikkelgesprekken. In het kader van de strategiekaart wordt eens per kwartaal de medewerker- en klanttevredenheid gemeten. Ook deze gegevens zijn beschikbaar voor teams, en input voor teamontwikkeling. Om medewerkers te ondersteunen bij teamontwikkeling is in 2014 de voorbereiding gestart voor het benoemen van teamcoaches. In het verzuimbeleid is een eerste stap gezet in de richting van zelforganisatie en meer verantwoordelijkheid bij het team. Er is door middel van de Caremonitor inzicht in eigen verzuimcijfers. Ook is het team verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke collega s, gedurende de eerste twee weken van het verzuim. De Vief!-website is eind 2013 live gegaan. Op deze site vinden medewerkers van Carintreggeland een breed aanbod vitaliteit bevorderende activiteiten. Ondanks dat het aanbod is afgestemd op wensen die medewerkers zelf hebben aangegeven, is in 2014 minimaal gebruik gemaakt van het aanbod. Daarom is medio 2014 een onderzoek gestart naar de beleving van medewerkers bij Vief. In het kader van Vief! hebben medewerkers van twee thuiszorgteams in Hengelo gedurende twee maanden gratis een e-bike kunnen gebruiken, in samenwerking met Twente Mobiel. Uitkomst van de pilot is dat men met de e-bike in veel gevallen sneller bij de cliënt is (in deze 22

23 wijk). De campagne heeft geleid tot een stuk bewustwording t.a.v. de keuze voor een vervoersmiddel, zo is er tijdens de pilotperiode 25% bespaard op autokilometer-vergoeding. In het kader van Strategische Personeelsplanning is een vlootschouw gehouden binnen Bijzondere Zorg. Deze heeft inzicht gegeven in de kwaliteit, kwantiteit en het ontwikkelpotentieel van de huidige formatie. Door middel de projecten Functiemix Extramuraal en Intramuraal die in 2014 zijn gestart, wordt de gewenste formatie bepaald, gebaseerd op in- en externe ontwikkelingen. In het kader van de inclusieve arbeidsmarkt zijn activiteiten in het Wijkleerbedrijf en Doorleren Loont gecontinueerd. Ook hebben we in samenwerking met de gemeente Hengelo deelgenomen aan een pilot Activering en participatie in het kader van een tegenprestatie WWB. Programmalijn 4: Gezond ondernemen In navolging op het thema Veiligheid in Vertrouwen is voor 2014 gekozen voor het thema duurzaamheid. In de kadernota 2014 stonden doelen beschreven waar Carintreggeland in het kader van duurzaamheid aan wilde werken. Zo is afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan duurzame aanbestedingen en inkoop, duurzame zorg voor het milieu en energie, duurzame inzetbaarheid van personeel, duurzame zorg en welzijn voor cliënten en sociale innovatie. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties om deze doelen met elkaar meer handen en voeten te geven. Het thema zal in 2015 verdere doorgang hebben. Er zijn verschillende conferenties georganiseerd zowel voor medewerkers als externe partijen. De doelen die hierbij gesteld zijn: Versterken van de reputatie van CR Branding Interne activatie. De verschillende conferenties dragen bij tot bewustwording en definiëring van duurzaamheid en vinden een vervolg in het ontwikkelen van Duurzaamheidsbeleid. 23

24 4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid CR is gecertificeerd op basis van het kwaliteitscertificaat HKZ voor de VV&T. Er is een interne auditsystematiek van toepassing waarbij interne audits plaatsvinden conform de standaarden van de HKZ door interne auditors. CR hanteert een methodische aanpak die is gebaseerd op de zogenaamde PDCA-cyclus ( Plan, Do, Check, Act). In 2014 is bij de interne audits extra aandacht uitgegaan naar risico-inventarisaties en vaststellen kritische processen; leveranciersbeoordelingen door de afdeling inkoop; een voldoende functionerend Kwaliteitsmanagement Systeem dat voldoet aan de eisen van het certificatieschema. In 2014 waren er 9 interne audits gepland. Deze zijn alle 9 uitgevoerd door het intern auditteam. In maart 2014 heeft een externe audit door KIWA plaatsgevonden. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Het is van belang om de mening en de ervaringen van de cliënt te onderzoeken en op basis daarvan verbeteringen in de zorg en dienstverlening aan te brengen. Minimaal één keer per half jaar wordt de zorg en dienstverlening met de cliënt geëvalueerd en op basis daarvan wordt de zorg (zo nodig) bijgesteld. De klantwaardering wordt onderzocht via de CQ index meting (cliënt-ervaringsonderzoek). In 2014 is deze CQ index meting op de intramurale zorg uitgevoerd. Door deze gestandaardiseerde methodiek wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiënten perspectief in kaart gebracht. De CQ index wordt jaarlijks, afwisselend de extramurale en intramurale zorg, herhaald. De cliëntenraden worden betrokken bij de klantwaarderingsonderzoeken en in de gelegenheid gesteld aanvullende onderzoeksvragen te formuleren. In 2014 zijn in totaal tweeënveertig cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd; 20 onderzoeken onder somatische cliënten in het verpleeghuis of verzorgingshuis en 22 onderzoeken onder vertegenwoordigers van cliënten met een psychogeriatrische (PG) aandoening. De score varieert van 1 tot 4. De score 4 duidt op een positieve score, de score 1 duidt op een negatieve score. Somatiek In vergelijking met de spiegelgroep somatiek scoort Carintreggeland op concernniveau 51% positiever. Carintreggeland scoort op elf van de dertien thema s hoger dan de spiegelgroep. Op concernniveau scoort geen enkel thema lager dan 3,15. De laagste gemiddelde score (3,30) gerealiseerd op het thema beschikbaarheid personeel. De gemiddelde score van Carintreggeland is op alle thema s (zeer) hoog. Het vasthouden van deze goede scores is de uitdaging voor de komende jaren. Ervaren beschikbaarheid personeel, smakelijke maaltijden en informatie over de rechten van de cliënt vormen de aandachtspunten. 24

25 Figuur 4: Som verbeterpotentieel somatiek 2014 CRG versus spiegelgroep Bron : Analyse CQ index Carintreggeland, ervaren kwaliteit, meting 2014; drs. WE Deen van bureau Deen &van der Zwan, sept PG In vergelijking met de spiegelgroep PG scoort Carintreggeland op concernniveau 26% positiever. Carintreggeland PG scoort op het thema schoonmaak hoger dan de spiegelgroep. De overige tien thema s scoren vrijwel gelijk aan de spiegelgroep. De gemiddelde score op concernniveau is op vier thema s lager dan 3,15. De thema s beschikbaarheid personeel, bejegening (genoeg tijd en genoeg aandacht voor de bewoner) en zinvolle dag zijn de thema s waar nog kwaliteitswinst geboekt kan worden. Figuur 5: Som verbeterpotentieel PG Bron : Analyse CQ index Carintreggeland, ervaren kwaliteit, meting 2014; drs. WE Deen van bureau Deen &van der Zwan, sept 2014 Toegankelijkheid van de zorg CR is via de eigen Meld- & Zorgcentrale 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor cliënten, familieleden mantelzorgers en medewerkers. Er is een contract afgesloten met een uitwijkcentrale zodat in het geval van een calamiteit de bereikbaarheid wordt gegarandeerd. De medewerkers van de Meld & Zorgcentrale kunnen op korte termijn zorg voor de cliënt regelen. 25

26 CR is toegankelijk via servicepunten, loketten en verzorgings- en verpleeghuizen. Carintreggeland voorziet haar cliënten van informatie via haar website Voor de bouwinitiatieven is er een aparte website beschikbaar (www.carintreggelandbouwt.nl). Sociale Media De mogelijkheden van sociale media zoals Twitter en Facebook hebben het gebruik van internet interactiever gemaakt. Carintreggeland is inmiddels actief op Facebook (eind 2014 was het aantal volgers 1109), Twitter ( 1139 volgers) en LinkedIn ( 1117 leden). VIM (veilig incidenten melden); In onderstaand overzicht zijn de meldingen van incidenten weergegeven over Het aantal meldingen van incidenten loopt op. De toename is waarschijnlijk het gevolg van de gewenning aan het digitale meldingssysteem (in 2011 ingevoerd). De intramurale zorgverleners doen meer meldingen dan extramurale zorgverleners. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de toegankelijkheid van het digitale formulier. In de thuiszorg is de tijd tussen het incident en de toegang tot de computer groter en wordt er minder gemeld. Tabel 4: Meldingen incidenten cliënten Aantal meldingen Intramuraal 83% 83% 89% 81% 82% 81% 76% extramuraal 17% 17 % 11% 19% 18% 19% 24% Bij de invoering van de Meld code Huiselijk geweld en kindermishandeling is de verbinding gelegd met VIM. Er is gekozen om het melden van een dergelijk incident binnen de bestaande systematiek in te schuiven. Als onderdeel van de aard incident binnen de bestaande VIM systematiek is deze nieuwe optie toegevoegd. In 2014 zijn alle VIM/MHGaandachtsvelders geschoold. De VIM/MHG aandachtsvelder heeft een adviserende rol en stimuleert de collega s tot melden en/of actie. Het meldgedrag blijft CR-breed toenemen, maar het aantal cliënten met complexe zorg neemt ook toe. De agressiemeldingen zijn veelal agressie van cliënt naar cliënt en agressie van cliënt naar medewerker waarbij opvalt dat de ernst van deze casussen toeneemt. De meldingen met betrekking tot seksuele intimidatie/pesten/discriminatie zijn allen in de context van cliënt naar medewerker 26

27 Tabel 5: Ongewenst gedrag Aard incident Agressie Seksuele intimidatie/ pesten/discriminatie Eenzijdige beëindiging hulpverlening Klachten De klachtenbehandeling vindt plaats volgens de klachtenregeling CR. De klachtenregeling is gebaseerd op de modelklachtenregeling die door de brancheorganisatie Actiz samen met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden is opgesteld. Deze regeling voldoet aan de eisen die de wetgeving aan klachtenregelingen stelt. Op basis van de wetgeving, veldnormen en literatuur heeft de IGZ in juli 2013 vijf voorlopige normen geformuleerd voor zorgvuldige klachtbehandeling door zorgaanbieders. De IGZ hanteert deze normen in haar toezicht in het kader van het project Opvolging burgerklachten. Het klachtbeleid van CR voldoet aan deze normen. Uitgangspunt van het klachtbeleid is dat klachten eerst worden besproken daar waar de klacht is ontstaan. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Blijkt dat de klacht dan niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan wordt deze aan de klachtencommissie ter behandeling voorgelegd. In 2014 zijn er 44 klachten bij de klachtenfunctionaris gemeld. Klachten worden per kwartaal gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Van deze 44 klachten zijn er 3 door de klachtencommissie in behandeling genomen De genoemde 44 klachten ingedeeld naar zorgsoort zijn: 10 thuiszorg; 25 verpleeghuiszorg;5 verzorgingshuiszorg en 4 overig Samenstelling klachtencommissie CR per ultimo 2014: De heer J.C. van der Zwart, voorzitter; Mevrouw N. Dronkert-Veldman; Mevrouw J.G. Medendorp-Wissink; Mevrouw mr. W. van der Leest; De heer H. de Roos. Inspectie voor de gezondheidszorg Carintreggeland valt voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder het werkgebied Noordoost. De IGZ brengt inspectiebezoeken (on)aangekondigd aan de verschillende woonzorgcentra van CR. In 2014 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan Verpleeghuis Eugeria te Almelo en Huize Scherpenzeel te Goor. In het kader van de wet BOPZ zijn door de IGZ toezichtbezoeken gebracht aan het Titus Brandsmahof te Almelo, Zuiderhart (tijdelijke huisvesting) te Hengelo en aan t Hassinkhoek (tijdelijke huisvesting) te Delden. De rapportages van de IGZ worden op de website van CR geplaatst. 27

28 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Kwaliteit van het personeel Carintreggeland wil optimaal aansluiten op de ontwikkelingen in de zorgsector, haar cliënten de best mogelijke zorg bieden en een aantrekkelijke werkgever zijn. Het streven is een zo hoog mogelijke kwaliteit in alle facetten binnen de organisatie. Vakinhoudelijk leiderschap en ontwikkelprogramma s: Verbeterprocessen beginnen bij de medewerkers. Daarom wil Carintreggeland een lerende organisatie zijn die haar talentvolle en ambitieuze medewerkers koestert, motiveert en faciliteert. Daarom zijn er voor talentvolle medewerkers ontwikkelprogramma s. Te weten: Leergang Perfecto, Nightingale en het Talentontwikkelprogramma. Het ontwikkelen van talent past binnen de organisatiestructuur met kleine, zelfsturende teams. Dat vergt onder andere een andere houding en meer kennis van medewerkers. Door onze ontwikkelprogramma s krijgen talentvolle medewerkers een voortrekkersrol die appelleert aan hun vermogen tot vakinhoudelijk leiderschap. Indiceren en organiseren Binnen de hervormingen van de langdurige zorg staan een aantal zaken centraal: eigen regie, ontzorgen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In deze nieuwe situatie is het van belang dat wijkverpleegkundigen domein overstijgend moeten kijken, zij vormen de schakel tussen het medische en het sociale domein. Binnen de eerste lijn krijgt de wijkverpleegkundige de professionele ruimte om zelf indicaties toe te wijzen. De wijkverpleegkundige moet zorgarrangement kunnen realiseren, gebruikmakend van familie, vrijwilligers en andere collega s binnen de wijk of buurt waar de cliënt woont. (het sociale domein). Alle wijkverpleegkundigen zijn daarom eind 2014 geschoold om deze nieuwe principes toepasbaar te maken in de praktijk. Naast theoretische kennis over de nieuwe wetgeving is er veel aandacht geschonken aan het in kaart brengen van de juiste zorgbehoefte van de cliënt, het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en het zoeken van verbindingen met het sociale domein. BBL trajecten In het kader van ontwikkelen en stimuleren van groei van medewerkers heeft Carintreggeland de afgelopen jaren geïnvesteerd in verschillende BBL trajecten. In 2014 zijn we gestart met het opleiden van 43 medewerkers van verzorgende naar niveau 4 verpleegkundige. Vedermethode In 2014 zijn 20 deelnemers opgeleid en gecertificeerd tot Vederspeler. Binnen de Veder methode wordt getracht om de communicatie en relatie met dementerenden d.m.v. theatrale communicatie, muziek en poëzie te optimaliseren en hiermee isolement van cliënten te voorkomen, of de cliënt uit hun isolement te halen. Het resultaat is dat 10 koppels van 28

29 spelers de Vedermethode actief uitdragen positief ten einde welzijn van de dementerende bewoners te vergroten. Talentontwikkelprogramma Het Talent ontwikkelprogramma sluit aan bij de strategische doelstellingen van Carintreggeland. Deelnemers geven mede richting aan de verandering en bezitten daarbij zelf het benodigde verandervermogen. Carintreggeland sluit hierbij aan bij de uitgangspunten van HPO en is voor talentvolle medewerkers een aantrekkelijke werkgever. In 2014 is de 2 e editie van het talentontwikkelprogramma geëvalueerd. Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen van het programma zijn bereikt. Het programma heeft de deelnemers veel gebracht in persoonlijke en professionele zin. Het programma sloot over het algemeen aan bij de doestellingen van Carintreggeland. echter een aantal geeft aan dat men het, na de afsluiting van het programma, lastig vindt om hun talent ten volle in te zetten binnen de organisatie en voelen de behoefte aan een follow up. Het organiseren van onderlinge intervisie bijeenkomsten of andere acties wordt niet door iedereen adequaat opgepakt. Een aantal legt hierbij de verantwoordelijkheid bij de organisatie en niet bij hen zelf. In 2016 zal een derde editie worden georganiseerd, waarbij in 2015 onderzocht wordt welke elementen mee genomen moeten worden bij een derde editie en welke elementen anders georganiseerd zouden kunnen worden. Ziekteverzuim Het verzuim bij Carintreggeland was traditioneel altijd hoger dan het branchegemiddelde. Deze trend was definitief doorbroken sinds in 2011 het beleid en de aanpak rondom verzuim en verzuimbegeleiding is gewijzigd. In 2014 was het verzuimpercentage 5,82 %. En is daarmee iets hoger dan het VVT branche gemiddelde van 5,6% Het langdurig verzuim blijft binnen Carintreggeland nog een aandachtspunt. De verzuimcijfers over geheel 2014 laten tussen de verschillende locaties en teams verschillen zien. Door middel van inhoudelijke analyses van het cijfermateriaal wordt per situatie door clustermanagers en HRM bekeken welke interventie het meest passend is. Carintreggeland heeft sinds juni 2014 gekozen voor een enigszins andere aanpak, waarbij de verantwoordelijkheid lager in de teams wordt gelegd. De eerste week verzuim is nu het aandachtsgebied van het team; pas daarna komt de manager in beeld. Verwacht werd dat de verzuimdrempel hierdoor mogelijk lager zou worden. De meldingsfrequentie bij Carintreggeland is met 0,67 echter niet gestegen en ligt zelfs beduidend lager dan het branchegemiddelde (0,94). De ingezette interventies bij frequent verzuim hebben hier wellicht ook positief aan bijgedragen. Tabel 6: Ziekteverzuim Carintreggeland

30 Figuur 6: Verzuim 2014 in duurklasses Verloop personeel In 2014 stroomden er 211 nieuwe medewerkers in en verlieten er 525 medewerkers de organisatie. Ultimo 2014 telde de organisatie 3981 medewerkers exclusief oproepkrachten en 4270 inclusief oproepkrachten Figuur 7: Personeelsaantallen in en uit dienst 2014 Vertrouwenspersoon In 2014 heeft de vertrouwenspersoon van Bezemer en Kuiper 5 x een CR medewerker ondersteund. Opvallend is de rol van leidinggevende in de meerderheid van de situaties. De leidinggevende is vier maal genoemd als degene waarop de melding in de vorm van pesten/intimidatie betrekking had. En een melding betrof roddelen/uitsluiten door collega s en het niet adequaat reageren van de leidinggevende daarop. 30

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie