1. Uitgangspunten van de verslaggeving Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2"

Transcriptie

1 Maatschappelijk jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Voorwoord van de Raad van Bestuur Profiel van de organisatie Structuur van het concern Juridische structuur Besturingsmodel Toelatingen Kernactiviteiten Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap Cliëntenraad De ondernemingsraad Vertrouwenspersoon Beleid, inspanningen en prestaties Meerjaren beleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid in hoofdlijnen Kwaliteitscertificaat Kwaliteitsmanagementsysteem Intern auditsysteem Management review Kwaliteitsbeleid ten aanzien cliënten Kwaliteit van zorg en verantwoorde zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Veiligheid en milieu Financieel beleid Organogram... 31

3 Voorwoord van de Raad van Bestuur Het opstellen van een maatschappelijk verslag is voor 2012 vervallen als onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De Stichting Ouderenzorg Kanaalzone heeft er voor gekozen om toch een aanvullend verslag op te stellen. Wij vinden het belangrijk dat wij onze belanghebbenden informeren over het gevoerde beleid. In 2012 is er verder gewerkt aan de implementatie van ons beleid aangaande het creëren van een gedifferentieerd aanbod op het gebied van wonen, en daarmee het verbeteren van de woonfunctie / woongenot. De vervangende nieuwbouw van Woonzorgcentrum t Verlaet is volledig gerealiseerd. We zijn trots op het feit dat ook in Westdorpe een kleinschalige groepswoning voor clienten met een psychogeriatrische grondslag aanwezig is. De realisatie van de vervangende nieuwbouw voor Woonzorgcentrum de Blide is tevens grotendeels gerealiseerd. De uitbreiding van het restaurant van de nieuwe Blide en de bouw van 48 huuren koopappartementen (Maria van Artois) door Aannemersbedrijf Van der Poel staat gepland voor eind Ook is er nadruk gelegd op onze thuiszorgmogelijkheden. Er zijn voorbereidingen getroffen om wijkteams op te richten. Het kunnen aanbieden van een compleet pakket aan zorg- en dienstverleningsmogelijkheden maakt SOKA sterk. In Annelot Ter Walle, Biervliet, is in 2012 daadwerkelijk gestart met dagopvang. De kwaliteit van onze dienstverlening heeft ook in 2012 veel aandacht gekregen. Het verder uitrollen van onze visie en missie en de implementatie van het zorgconcept werpen zijn vruchten af. De uitrol naar het Verlaet is grotendeels afgerond. Eind 2012 is een start gemaakt met het uitrollen naar de andere twee locaties. Dit zal in 2013 verder zijn beslag krijgen. De strategische oriëntatie heeft een doorloop gehad in Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de (toekomstige) rol en positie van SOKA zijn in kaart gebracht. Op basis hiervan is een keuze gemaakt voor het intensiveren van de samenwerking met de Stichting Voor Regionale Zorgverlening. Evenals vorengaande jaren is hard gewerkt om op een kwalitatief hoogstaande wijze, met oog voor de client zorg te verlenen. De eigen regie van de client is hierbij telkens het uitgangspunt. Het verslagjaar 2012 hebben we in financiële zin positief afgesloten met ,--. Voor 2013 hebben we extra middelen gereserveerd voor handen aan het bed en het geven van een inhoudelijke kwaliteitsimpuls. Het totale resultaat van onze organisatie, waaronder de kwaliteit van zorg, hebben we in oorsprong te danken aan onze gemotiveerde en professionele medewerkers. 2

4 We zijn trots op onze medewerkers die, op een verantwoorde, initiatief nemende wijze, onze cliënten voorop stellen. Ondanks de vele veranderingen zijn zij in staat kwalitatief goede zorg te leveren en om te gaan met de vele veranderingen die binnen de samenleving en de zorgsector plaatsvinden. Ook de vrijwilligers en mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten, waarvoor we onze dank uitspreken. Raad van Bestuur O.B.P. Van Gysel A.J. Saman, voorzitter 3

5 2.1 Structuur van het concern Juridische structuur SOKA heeft drie locaties waar zij verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg levert. In de aanleunwoningen en wijken van Zeeuws Vlaanderen wordt thuiszorg geleverd middels SOKA Plus en PrivaZorg Zeeuws Vlaanderen B.V Besturingsmodel Zoals in het organogram te zien is (zie pagina 31), wordt binnen de SOKA gewerkt met het Raad van Toezichtmodel. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid. De leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen de Stichting. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden van de Raad van Bestuur is opgenomen in een reglement Raad van Bestuur en vastgesteld door de Raad van Toezicht Toelatingen SOKA beschikt over de volgende toelatingen ultimo 2012: Woonzorgcentrum de Redoute Verzorgingshuisplaatsen 40 Verpleeghuisplaatsen psygogeriatrie 9 Verpleeghuisplaatsen somatiek 9 Woonzorgcentrum de Blide Verzorgingshuisplaatsen 60 Verpleeghuisplaatsen psygogeriatrie 12 Verpleeghuisplaatsen somatiek 12 Woonzorgcentrum t Verlaet Verzorgingshuisplaatsen 38 Verpleeghuisplaatsen psygogeriatrie 6 De verpleeghuiszorg binnen SOKA wordt gegeven in nauwe samenwerking met de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), locatie verpleeghuis Ter Schorre. 4

6 2.1.4 Kernactiviteiten SOKA beschikt over drie locaties, waar zowel intramurale als extramurale zorg wordt verleend. In Zuiddorpe heeft SOKA een zorgservicepunt. Van hieruit wordt thuiszorg geleverd, houdt de huisarts spreekuur, is er een fysiotherapeut, worden activiteiten georganiseerd, Daarnaast wordt er in de serviceflat Annelot Ter Walle (Biervliet) dagverzorging aangeboden. De extramuralisering is van grote invloed op de intramurale capaciteit. Hoewel het aantal ouderen groeit neemt het aantal indicaties met verblijf af, waardoor er nauwelijks sprake is van wachtlijsten. De behoefte aan extramurale zorgverlening (via SOKA Plus en PrivaZorg Zeeuws Vlaanderen BV) groeit nog steeds en SOKA speelt hierop in door de zorg- en dienstverlening in aanleunwoningen en in de wijk te verlenen. De AWBZ functies die worden geleverd door de stichting zijn persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding groepsverband, behandeling en verblijf zonder behandeling. Daarnaast leveren wij vanuit de WMO huishoudelijke hulp. De doelgroep waaraan intramurale zorg wordt verleend betreft cliënten met een somatische, psychogeriatrische aandoening of beperking of psychosociale problemen. Hiervoor beschikt SOKA over de onderstaande functies en capaciteit per einde verslagjaar. 2.2 Samenwerkingsrelaties Samenwerken is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel in de bedrijfsvoering. Er zijn verschillende partijen waar SOKA in 2012 zowel intensief als minder intensief mee heeft samengewerkt. Dit op basis van een overeenkomst of andere afspraken. Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste samenwerkingspartners voor SOKA in 2012: - Stichting voor Regionale Zorgverlening aangaande de exploitatie en zorg-en dienstverlening verpleegunits - Stichting ZorgSaam aangaande de salarisadministratie - Gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst aangaande de WMO - Oostelbos v.d. Berg (bouwmanagement) aangaande de vervangende nieuwbouw Blide - Woonzorg Nederland aangaande beheer gebouw woonzorgcentrum de Redoute - Zeeuws Vlaams Zorgoverleg (ZVZO) betreffende afstemming diverse onderwerpen met collega zorgaanbieders, alsmede ketenzorgactiviteiten - Stichting de Zoutvliet - Woongoed Zeeuws Vlaanderen - Stichting Tragel - Zorgkantoor aangaande de productieafspraken - Arbo Unie aangaande gezondheidsmanagement - ROC Zeeuws Vlaanderen aangaande scholing - ViaZorg Zeeland - FWG CV / FWG Advies BV Aangaande beschrijven functieprofielen, advies en scholing 5

7 3.1 Bestuur en Toezicht Binnen SOKA wordt gewerkt en beleid gevoerd conform de richtlijnen omtrent goed bestuur. Hiertoe wordt de zorgbrede Governance Code gehanteerd. Raad van Bestuur De heer A.J. Saman De heer O.B.P. Van Gysel Voorzitter Raad van Toezicht De heer C.R.I. Barbé De heer R.F. Marquinie De heer R.A.O.M. Bruggeman De heer A.E.M. van Leeuwen De heer E.J.C. Geerse Mevrouw J.M.L.T. Meij-Oey De heer E.N. Lauret Voorzitter Vice-voorzitter Human Resources, OR Financiën Juridisch Bestuurlijk (ouderen)zorg Bouw / Vastgoed, Cliëntenraad Besluitenlijst Raad van Toezicht SOKA Goedkeuring definitieve begroting Goedkeuring jaardocument Goedkeuring Jaarrekening Goedkeuring aanstelling Dhr. A. van Leeuwen als voorzitter Raad van Toezicht per 1 januari Goedkeuring informatieprotocol - Goedkeuring aanstelling Verstegen Accountants als huisaccountant - Raad van Toezicht neemt een besluit om akkoord te gaan met het voorstel van de Raad van Bestuur om een nauwere samenwerking voor te bereiden met SVRZ. - Goedkeuring concept begroting Goedkeuring aangepast stuk samenwerking Gerr Lugger - Goedkeuring vergaderschema Raad van Toezicht SOKA Goedkeuring jaarplanning Verslag van de Raad van Toezicht Wijze van functioneren van de raad van toezicht In de statuten van SOKA en het daarvan afgeleide reglement van de raad van toezicht is het functioneren van de raad van toezicht omschreven. In dit reglement staat ondermeer: - Positie, taken en bevoegdheden van de RvT, - De samenstelling; intern en extern overleg en optreden van de RvT, - Benoeming van leden van de raad van toezicht en einde lidmaatschap RvT, 6

8 - Werkwijze en evaluatie RvT, - Honorering en/of onkostenvergoeding, - Verantwoording - Conflictregeling - De informatievoorziening aan de RvT. Samenstelling Raad van Toezicht De RvT van SOKA bestond geheel 2012 uit zeven leden. Per hebben de heren C. Barbe en R. Bruggeman afscheid genomen als respectievelijk voorzitter en lid van de RvT. Beide heren hebben bij SOKA en haar rechtsvoorgangers een lange termijn als toezichthouder uitgeoefend. De RvT is beide heren zeer erkentelijk voor de prima wijze waarop ze hun specifieke rol hebben ingevuld. Per is de heer A. van Leeuwen, lid van de RvT, met unanieme goedkeuring benoemd tot voorzitter. Al in een eerder stadium (2011) is besloten om eveneens per de reguliere bezetting van de RvT terug te brengen van zeven naar vijf leden. Conform de Zorgbrede Governancecode geven leden van de RvT jaarlijks inzicht in de nevenfuncties die worden uitgeoefend en dienen zelf tijdig wijzigingen te melden. Alle leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Naast actuele informatie over ontwikkelingen in de zorg op zich en op het gebied van governance in de zorg, is er de mogelijkheid tot deelname aan studiedagen. Onafhankelijkheid Raad van Toezicht De RvT verklaart mede in dit verslag onafhankelijk te functioneren ten opzichte van de raad van bestuur (RvB). Toezichtsvisie De taken van de RvT zijn vastgelegd zoals eerder omschreven. Samenvattend betekent het integraal toezicht houden op het beleid en functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgonderneming. Deze brede toezichtvisie blijkt onder andere uit het feit dat de RvT de strategische koers van SOKA regelmatig bespreekt met de RvB, toetst aan de steeds veranderende omgeving en waar nodig dan ook bijstelt. De daarbij behorende risicogebieden die de RvB onderschrijft, klant- en medewerkertevredenheid, veiligheid (klant, medewerker, gebouwen en voeding) en (positieve) cijfers, zijn naar de mening van de RvT voldoende geoperationaliseerd. De jaarplanning, de planning- en controlcyclus die SOKA hanteert, gaat uit van een evenwichtige afweging van de belangen van alle relevante partijen: klanten, medewerkers, bestuur (financiële en niet financiële ondernemingsresultaten, toezichthouders (maatschappij), andere zorginstellingen en ketenpartners. Informatiebronnen RvT Goed toezicht uitoefenen kan alleen als de RvT goed en tijdig is geïnformeerd. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van de RvB, maar de RvT kan ook op eigen initiatief vragen stellen of zich laten informeren. De agenda van de RvT wordt voorbereid door de voorzitter van de RvT en de RvB. Tijdens dit overleg wordt toelichting gevraagd op de algemene gang van zaken binnen SOKA en relevante interne en externe ontwikkelingen. Vanuit de geagendeerde punten worden alle leden van de RvT geïnformeerd over alle relevante onderwerpen die een rol spelen in (de omgeving) van SOKA. De RvT ontvangt de gebruikelijke documenten en rapportages (begroting, jaarrekening, financiële- en overige relevante rapportages, beleidsplannen etc.) en voor elk agendapunt de noodzakelijke achtergrondinformatie, relevante stukken en waar nodig mondeling aanvullende informatie. Ter ondersteuning is er bovendien een (dynamisch) informatieprotocol. 7

9 Zelfevaluatie RvT De RvT bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB zijn eigen functioneren. In 2013 zal opnieuw een aparte vergadering worden gewijd aan deze zelfevaluatie waarbij tevens nieuwe aanbevelingen uit de Governancecode zullen worden besproken en waar nodig reglementen getoetst en aangepast. Verslag werkzaamheden De RvB is in 2012 opnieuw doorgegaan met de uitdaging om de maatschappelijke functie van SOKA als (kwalitatieve) zorgonderneming verder uit te bouwen. Realisatie van nieuwbouwprojecten t Verlaet en de Blide zijn voortvarend ter hand genomen. Beide locaties zijn inmiddels met succes in gebruik genomen. Ook in de regio is voortgegaan op het pad van maken van concrete afspraken met partners in het zorgnetwerk om gezamenlijk zorgtaken op te pakken of elkaar aan te vullen, ieder vanuit zijn specifieke kwaliteiten. Doel hierbij is het behouden van verantwoorde kwalitatieve zorg vanuit steeds afnemende beschikbare budgetten. De RvT is dan ook positief over het functioneren van de RvB, evenals dat van het hele team van medewerkers. De RvT heeft in 2012 zes maal vergaderd in aanwezigheid van de RvB. De voorzitter van de RvT is tussentijds enkele keren schriftelijk of telefonisch geïnformeerd en geraadpleegd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Dit geldt tevens voor de portefeuillehouder financiën uitsluitend voor dit deelgebied. De RvT is tweemaal aanwezig geweest bij vergaderingen van de Ondernemingsraad. Belangrijkste agendapunten hierbij zijn algemene gang van zaken in de onderneming, begroting 2012 en financieel jaarverslag 2011 en personeelszaken. In 2012 zijn de belangrijkste besluiten van de RvT de volgende geweest (status informatief wil zeggen dat de RvT zich over dit onderwerp heeft laten informeren door de RvB): Onderwerp Rapportage inspectiebezoek woonzorgcentrum de Blide Jaarverslag klachtencommissie Zeeland Informatieprotocol RvT-RvB Jaarstukken 2011 vastgesteld - Jaardocument en jaarrekening 2011 SOKA - Accountantsverslag 2011 externe accountant incl. gesprek RvB, lid RvT en accountant Kwartaalcijfers/managementrapportage SOKA + Privazorg Financiële rapportages incl. treasurystatuut Jaarplanning RvT-RvB Begroting Verdere uitwerking businessunits - Kostenreductie en management van kosten/inzicht relatie kosten en producten/opbrengsten Aanstellen nieuwe externe accountant Strategische samenwerking SVRZ (stappenplan) Benoeming nieuwe voorzitter RvT per Ontwikkelingen AWBZ-gevolgen voor SOKA ICT meerjaren beleidsplan SOKA Themadag RvT-RvB - SOKA - open discussie en stand van zaken - Samenwerken in de zorg/fusie - Rondleiding nieuwbouw t Verlaet door locatiemanager Status Informatief Informatief Besluit Besluit Informatief Informatief Besluit Besluit Besluit Besluit Besluit Informatief Informatief Informatief 8

10 - Toelichting medewerkers over nieuw zorgconcept De RvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarstukken. De RvT ziet er op toe dat de RvB deze verantwoordelijkheid vervult. Voordat de RvT de jaarrekening en de begroting goedkeurt, ontvangt zij daarover advies van HEAD en de externe accountant. Toezicht op functioneren van de Raad van Bestuur De RvT voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk van de leden van de RvB. De uitkomsten van deze gesprekken worden vastgelegd in een persoonlijk document. Tot slot Er wordt hard gewerkt aan de dagelijkse verzorging en behandeling van onze bewoners, de klanten van SOKA. Dit gebeurd met grote inzet door al onze SOKA medewerkers. Wij zijn hun allen zeer dankbaar voor hun gezamenlijke inspanningen. Juist daardoor slaagt SOKA er in om als zorgondernemer steeds opnieuw in te spelen op veranderingen die plaatsvinden in onze samenleving. In 2013 zal dit voluit worden voortgezet vanuit dezelfde optiek. Namens leden Raad van Toezicht, Albert van Leeuwen, voorzitter. 3.2 Bedrijfsvoering De verdergaande ontwikkelingen in de zorg hebben tot gevolg dat instellingen meer ondernemingsrisico s gaan lopen. Hierbij gaat het onder andere om: prijsrisico s: bekostiging van thuis en ouderenzorg: zorgzwaartepakketten (ZZP) en verandering van financiering van de kapitaallasten van vastgoed. capaciteitsrisico s bij het niet kunnen realiseren van begrote productie; omzetrisico s: productie is ondermeer afhankelijk van de keuze van de cliënt; waardering vastgoed in relatie met bovenstaande risico s. Door bovengenoemde veranderingen is het risicoprofiel van AWBZ-instellingen sterk veranderd. Gezien de snelle opeenvolgende veranderingen in de zorg wordt sturen op prestaties en risicobeheersing voor zorginstellingen dan steeds belangrijker. Een belangrijk onderdeel van governance in de zorg is het risicomanagement van de organisatie. Door een systeem van risicomanagement kunnen desbetreffende risico s worden beheerst. Het kunnen omgaan met deze risico s vereist in eerste instantie een adequate financiële functie. De financiële functie is in die zin dan ook een belangrijke spil in de organisatie. De focus van de EAD ligt dan ook op het tijdig en juist verstrekken van informatie ten behoeve van het financieel beheersen van de zorginstelling, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. De EAD maakt jaarlijks een jaarplan waarin wordt beschreven: sturing en prioriteitstelling aan het bereiken van de wenselijke situatie en middels dit plan informeren/motiveren we medewerkers, management, raad van toezicht en de cliëntenraad over hoe de financiële afdeling het komende jaar verder ontwikkelt. In 2012 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: planning & control cyclus, bedrijfseconomische vraagstukken en administratieve organisatie en interne beheersing en meerjarenprognoses in samenhang met het bestaande vastgoed. Aandachtsgebieden welke 9

11 opgepakt zijn: het updaten van het bestaand businessplan, het implementeren van een professioneel roosterprogramma, het updaten en gedeeltelijk implementeren van het ICT beleidsplan en het verder uitwerken van de management rapportage. Planning & Control-cyclus De besturing van de bedrijfsvoering vindt plaats door middel van de planning & controlcyclus. Het geheel aan planning en controle-instrumenten omvat reeds enkele jaren het strategisch beleidsplan, begroting, afzonderlijke jaarplannen van het managementteam, de lange termijn financieringsbehoefte en vermogenspositie, maand- en kwartaalrapportages. De controller vervult een centrale rol in de verbetering van de managementinformatievoorziening. In het kader van de bedrijfsvoering worden de voor de bedrijfsvoering relevante externe beleidsontwikkelingen nauwlettend gevolgd en vertaald naar interne instrument ontwikkeling en ontwikkelprocessen. Een heldere financiële planning en control cyclus op alle niveaus binnen de organisatie krijgt nadrukkelijker aandacht om op de juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de financiële processen binnen SOKA. Vertrekpunt voor de financiële planning en control cyclus vormen de beleidsvoornemens zoals vastgelegd in het strategisch- en beleidsplan. De vertaalslag van deze beleidsvoornemens in een gerichte planning van activiteiten resulteert in een (financiële) begroting, welke als leidraad dient voor een beheersbare uitvoering van activiteiten (procesgang). Het bewaken van de uitvoering van activiteiten middels voortgangsrapportages zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering in control (beheersbaar) blijft; dit kan leiden tot bijstelling van activiteiten en / of processen dan wel het heroverwegen en zo nodig aanpassen van voorgenomen beleid. De Planning & Controlcyclus vertaalt zich in: Planning: formuleren van strategisch beleid meerjarenbeleidsplan meerjarenbegroting jaarplan/begroting Beheersing: Budget versus realisatie en de acties die daarop volgen (bijsturen, budgetaanpassingen) Verantwoording: tussentijdse rapportages, jaarrekening/jaardocument Toezicht: toezicht op de uitvoering gericht op de missie van de organisatie Bedrijfseconomische vraagstukken Businessplan vergoeding kapitaalslasten De financiering van de kapitaallasten van vastgoed is gewijzigd door de invoering van de normhuisvestingscomponent. De visie op de huisvesting is verder uitgewerkt in een businessplan vergoeding kapitaalslasten. Deze wordt jaarlijks geupdated. Verder zijn er voor de nieuwbouw bedrijfswaardeberekeningen gemaakt op basis van de huidige verwachtingen in de huisvesting. 10

12 Administratieve organisatie en interne controle (AO / IC) De door de externe accountant uitgevoerde controle in het kader van de jaarrekening heeft aangetoond dat het systeem van de administratieve organisatie en interne beheersing gedurende 2012 van voldoende niveau is. Ook in het verslagjaar 2012 zijn 3 interne controles uitgevoerd. Risicomanagement Onderstaand wordt schematisch een overzicht gepresenteerd van de risico s en de besturings- en beheersmaatregelen, dit gezien vanuit het financiële kader. Risico s Risico: Veranderingen in bekostiging (zzp en bekostiging rente- en kapitaalslasten) Risico: Doelmatigheid en prijs Risico: Investeringen vastgoed Besturings-en beheersmaatregelen - Budgetbewaking op bedrijfsonderdelen - Businesscases - ZZP s- kostprijsbepaling - Doelmatigheid primaire proces - Kostprijsbepaling - Productie-/Zorgadministratie - Businesscase SOKA Risico: Afstemming inrichting interne organisatie op veranderingen in wet- en regelgeving Risico: Continuïteit gegevensverwerking - Beschrijving en implementatie administratieve organisatie - Budgetcultuur en begrotingscyclus - IT- Beleid, onderzoek naar NEN AO/IC-beleid 3.3 Medezeggenschap Binnen SOKA gaan we ervan uit dat zowel cliënten als medewerkers een belangrijke stem hebben in het initiëren en het uitvoeren van het beleid. Uitgaande van het belang van de organisatie, de medewerkers maar vooral het belang van de (potentiële) cliënten, streeft de Raad van Bestuur naar voldoende draagvlak. Elke locatie van SOKA beschikt over een eigen cliëntenraad. Daarnaast is er een locatieoverstijgende ondernemingsraad actief. 11

13 3.3.1 Cliëntenraad Iedere locatie heeft zijn eigen vertegenwoordigers. Zij behartigen de belangen van cliënten die gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening van de betreffende locaties. De samenstelling van de cliëntenraad in locatie de Blide in 2012 Dhr. P. Jonkheijm Voorzitter Mevr. J. Schuren Secretaris Mevr. M. de Zeeuw Notuliste, vice-voorzitter Mevr. J. Gelens Penningmeester Mevr. A. van Bendegem Mevr. C. Gerreman Mevr. L. Blaauw Dhr. P. Everaert Dhr. J. Luijcks Toehorend lid (september 2012) De samenstelling van de cliëntenraad in locatie t Verlaet in 2012 Dhr. F. Dierickx Mevr. M. Hemelsoet-de Jaeger Dhr. R. De Bock Mevr. G. Obrie-Vernaeve Mevr. De Jaeger - v. Hoecke Mevr. H. Meeuse Dhr. H. Allonsius Voorzitter Secretaris De samenstelling van de cliëntenraad in locatie de Redoute in 2012 Mevr. P.J. Lauret Begijn Mevr. M. van Dorst - Kesbeke Mevr. M. Mahu Heijne Dhr. W.A. Vervaet Mevr. H. de Waegenaere Mevr. S. Riddering - Willems Voorzitter Secretaris Adviezen cliëntenraden Aan de cliëntenraden van de Woonzorgcentra de Redoute, de Blide en t Verlaet zijn in 2012 diverse stukken / beleidsonderwerpen ter advisering, instemming voorgelegd. Het betreft de volgende onderwerpen: Positief advies / instemming afgegeven voor: - Mantelzorgbeleid - Persoonlijk Begeleider extramuraal Ter info: - Welkom nieuwe bewoner (Blide) - Verslag bijeenkomst Sabor bv - Informatie cliëntenraadpleging cq index - Klachtenregeling klachtencommissie Zeeland 12

14 - Brief afschaffing winkelkaart per 1 mei 2012 (Redoute) - Inspectierapport wzc de Blide + plan van aanpak - Jaarrekening SOKA Jaardocument SOKA Brief eindgesprek cliënttevredenheidsonderzoek zorg - Rapporten cliënttevredenheidsonderzoek - Rapport kabelkrant - Overeenkomst tot het aangaan van Zorg met Volledig Pakket Thuis - Jaarplan SOKA De ondernemingsraad Medewerkers zijn binnen onze stichting de belangrijkste peiler om goede zorg en dienstverlening aan onze cliënten te leveren. Medewerkers zijn diegenen die rechtstreeks door doen en laten (bejegening) en hun competenties, de kwaliteit in belangrijke mate bepalen. De medezeggenschap van de medewerkers is formeel geregeld via de bestaande overlegstructuur en via de ondernemingsraad, welke binnen de stichting functioneert op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). SOKA faciliteert het functioneren van de ondernemingsraad. Vergaderingen Aan de ondernemingsraad zijn ter advisering / instemming / ter informatie verschillende stukken voorgelegd. - Jaarplan SOKA Kwaliteitsplan Jaarplan EAD Rapportage ziekteverzuim december 2011 t/m november Mantelzorgbeleid - Projectplan intranet - Jaarrekening Inspectierapport - Jaardocument Koesterpas - Ketenpartners SOKA - Concept begroting 2013 Met de ondernemingsraad is overleg gevoerd, van gedachten gewisseld en stukken ter informatie verstuurd aangaande onderstaande onderwerpen: De ondernemingsraad besloot in haar beraad positief advies en / of instemming af te geven voor het volgende: - Leeftijdsbewust personeelsbeleid - Levensfasegesprekken - Notitie ombuigingen en het reorganisatieplan 2011 van Woonzorgcentrum de Blide - Scholingsplan Mantelzorgbeleid - Notitie Persoonlijk Begeleider extramuraal 13

15 Samenstelling ondernemingsraad SOKA in 2012 Mevr. B. Menu Mevr. L. Neyt Mevr. D. van der Spoel Mevr. A. Goethals Mevr. A. Ragon Mevr. I. Bruijnooge-Jacobs Mevr. E. Marijnissen Mevr. N. de Jong Mevr. L. van der Pijl Mevr. V. Neve Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Secretaris Ambtelijk secretaris Leden van de OR zijn ook vertegenwoordigd in onderstaande werkgroepen en commissies: - Sollicitatie commissies - Arbocommissie - Contacten met de cliëntenraden van de Blide, t Verlaet en de Redoute. 3.4 Vertrouwenspersoon De organisatie heeft een vertrouwenspersoon voor de cliënten, dhr. Van Houte. De betreffende functionaris heeft ervaring binnen de sector. De Stichting Ouderenzorg Kanaalzone heeft tevens een vertrouwenspersoon voor de medewerkers, Dhr. A. v.d. Abeele. Ook deze vertrouwenspersoon heeft verder geen verbondenheid met de organisatie. Dit om de onafhankelijkheid te waarborgen. De vertrouwenspersoon voor het personeel van SOKA is in 2012 twee maal geraadpleegd. - Eenmaal had het contact te maken met het contact met de desbetreffende leidinggevende. De medewerker wilde overleggen hoe ze hierover met haar leidinggevende op een constructieve manier in gesprek kon gaan. Na het gesprek met de vertrouwenspersoon had de medewerker duidelijk welke punten ze wilde bespreken met haar leidinggevende. - Eenmaal had het contact betrekking op arbeidsrechtelijke zaken. De medewerker wilde weten of zij evt. in aanmerking zou komen voor zorgverlof. Na het geven van de nodige informatie en mogelijkheden door de vertrouwenspersoon, is de medewerker aangeraden om hierover ook nog in contact te treden met de P&O-medewerker van SOKA. 14

16 4.1 Meerjaren beleid De koers waarop SOKA zich richt is uiteengezet in het strategisch meerjarenbeleidsplan Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het uitwerken van de strategie en het nadrukkelijker koppelen aan het resultaatmanagement. Visie Stichting Ouderenzorg Kanaalzone wil op een professionele en integrale wijze goed zorgen voor de klanten. Daarbij is het leveren van maatwerk en het hanteren van marktwerking essentieel. De medewerkers vormen hierbij het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Missie Als thuis Net iets anders! Vanuit deze visie en missie zijn onderstaande waarden geformuleerd die zowel voor de cliënt als de medewerker centraal staan: - Jezelf kunnen zijn binnen een professionele context - Verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk voelen - Recht en respect voor zelfbeschikking - Veiligheid en waardering - Luisteren naar meningen - Gelijkwaardigheid, openheid, toegankelijkheid, als persoon, cliënt of professional - Ruimte voor initiatieven en ontplooiing - Gezamenlijkheid en samen zijn - Aandacht en vertrouwen Kortom: Je goed mogen voelen als mens, als cliënt, als collega Omdat je goed doet voor een ander Persoonlijke competenties Binnen de bedrijfsvoering worden om dit alles te bereiken een aantal persoonlijke competenties centraal gesteld. Deze zijn: - Professioneel, aangenaam - Klantgericht - Slagvaardig, resultaatgericht - Flexibel - Doortastend - Doelgericht - Zelfreflecterend 15

17 - Vernieuwend - Ontwikkelen - Integraal - Het denken in mogelijkheden - Het werken aan een ja-cultuur Strategisch kernprofiel SOKA wil zich onderscheiden met het volgende strategische profiel: SOKA biedt de consumenten in het adherentiegebied op een laagdrempelige wijze en met een uitstekende prijs / kwaliteitsverhouding, toegang tot een compleet pakket aan zorg en dienstverlening en borgt een stipte levering van de afgesproken zorg en dienstverlening naar inhoud en tijdstip. Daartoe organiseert SOKA intern of in samenwerking met partners of onder regie van SOKA hoogwaardige zorgverleningprocessen en ondersteunende dienstverlening (back office). SOKA biedt geen zeer gecompliceerde zorg en is ook geen prijsvechter op een beperkt onderdeel van de zorg en diensten. Het uitbreiden van het pakket aan zorg- en dienstverlening gebeurt vanuit het implementeren van voor de organisatie nieuwe zorg- en dienstverlening. De organisatie stelt zichzelf dan ook niet als doel om nieuwe zorg- en dienstverlening te ontwikkelen. Hieronder staan op het niveau van SOKA de strategische doelen opgesomd op de diverse aspecten van de besturing en de bedrijfsvoering. Thema: bedrijfseconomische doelen 1. In termen van groei- en ontwikkelingsrichting wil SOKA in de komende jaren de exploitatieomvang opvoeren. Wat met de volgende intensiveringlijn zal plaatsvinden: het opvoeren van bestaande producten en introductie van nieuwe activiteiten in de sfeer van onder meer comfort en welzijn en zorg aan huis in het huidige adherentiegebied alsook op een uitbreiding van dit gebied. 2. SOKA organiseert een innovatieve en op een bedrijfsmatige leest geschoeide exploitatie, met voldoende reserves voor het opvangen van tegenslagen en het doen van investeringen in vernieuwing van de zorg- en dienstverlening en optimaliseren van de processen. In dat kader worden de volgende normen nagestreefd: - Het solvabiliteit bedraagt minimaal 15% (eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen) (2012: 24.5%) - Het weerstandsvermogen bedraagt, conform uitgangspunten van het waarborgfonds van de zorgsector (WfZ), minimaal 15%. (2012: 35.4%) 3. De opbrengstgenererende productgroepen/ opbrengstcentra dienen in de normale exploitatiefase afzonderlijk en op een duurzame wijze bij te dragen aan een positief exploitatie saldo (bijdragen aan de winst ). 4. De inbedding van de zorgzwaartebekostiging met de zorgzwaartepakketten (extramuraal AWBZ producten gaan versneld ook over in zorgzwaartepakketten) dient zodanig te verlopen, dat voor elk zorgzwaartepakket afzonderlijk een kostendekkende exploitatie geborgd is. De ontwikkeling van basis arrangementen met bijbehorende kostprijzen moet daarin voorzien. 5. De norm voor de arbeidsproductiviteit van het directe personeel in de zorggerelateerde processen, als hoeksteen van een doelmatige exploitatie, wordt gesteld op gemiddeld op 74% (1.385/1.872 uren). Dit percentage kan per productgroep/ opbrengstcentrum variëren op basis van de markt-, product- en proceskenmerken. 16

18 Thema: productaanbod en marktaandeel 6. Vanuit de eigen zorgvisie wil de organisatie de regie voeren over het aanbod in de genoemde regio (woonservice zones) en nadrukkelijker bijdragen aan de ontwikkeling van de ouderenzorg in de Kanaalzone c.q. Zeeuws Vlaanderen. Dit vanuit herkenbare locaties, als spil in een woonzorg zone, dicht bij de consument in de buurt en inspelend op de behoeften in deze omgeving. 7. Doel is het in samenwerking aanbieden van de volledige keten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hiertoe wordt het huidige aanbod, daar waar nodig, verbreed. Met andere woorden: het aanbod dient alles te omvatten dat buiten de klinische zorg valt. Dit aanbod wordt zoveel mogelijk door de organisatie zelf aangeboden, daar waar nodig zal aanvullend aanbod worden ingehuurd en samenwerking worden aangegaan met partners buiten de zorg. 8. De portfolio aan diensten en producten in het perspectief van de bekostiging zal bestaan uit: - Verblijfsfunctie verzorging, - Verblijfsfunctie verpleging, - AWBZ gefinancierde extramurale zorg, inclusief dagverzorging, - WMO gefinancierde zorg, - Inkomsten vanuit nevenactiviteiten (bijvoorbeeld catering diensten), business to business activiteiten - Comfort en gemaksdiensten vanuit private bijdrage / private zorgarrangementen vakantiezorg. 9. SOKA vangt de teruggang van de intramurale capaciteit op langs een combinatie van meerdere sporen, te weten: verschuiving van intramuraal naar extramuraal, opvoering van het WMO volume en via de aangevraagde vph erkenning een hogere toegevoegde waarde (hogere prijzen) van de cliëntenmix. Verder zal de omvang en samenstelling van de kostenstructuur zo nodig in lijn worden gebracht met de wijziging van de productmix. 10. SOKA streeft naar onderscheidend vermogen als dienstverlener met vraagsturing en vraaggericht werken als uitgangspunt. Dit krijgt onder meer vorm en inhoud met productontwerp waarin een SOKA specifieke vertaalslag plaatsvindt van een zorgzwaartepakket / indicatie / beschikking naar de inhoudelijke zorglevering. Dit geeft SOKA regie over de zorglevering en sturend vermogen op het resultaat van de levering. De normen voor Verantwoorde Zorg krijgen een plek in deze vertaalslag. 11. Om reden van zowel zorginhoudelijke alsook bedrijfseconomische overwegingen zal SOKA, in het verlengde van de visie en missie, een sterke impuls geven aan de actieve betrokkenheid van niet betaalde inzet door familie, vrijwilligers en maatschappelijke instanties. 12. SOKA stelt zich tot doel een gemiddelde score voor de cliënttevredenheid te realiseren op of boven het landelijk gemiddelde CQ-index. Ter ondersteuning van het beleid voor markt en product zal SOKA de PR en Marketing activiteiten verder inrichten en uitbouwen. Thema: bedrijfsvoering en processen 13. SOKA brengt het vermogen tot innoveren binnen de organisatie tot verdere ontwikkeling als randvoorwaardelijke bijdrage aan het vormgeven van vernieuwende concepten locaties, zorglevering en zorglogistiek. Dit met het creëren van (projectmatige en functionele) structuren waarbinnen creativiteit en het out of the box denken ruim baan krijgen en het aanbrengen van de juiste competenties bij medewerkers. 17

19 14. Een permanente inspanning voor het opvoeren van de arbeidsproductiviteit en een alerte houding naar nieuwe kansen voor stroomlijning en productiviteitsverbetering wordt ingebed in de bedrijfsvoering. In dit bestek passen activiteiten als de oriëntatie op mogelijkheden van domotica (verminderen van de arbeidsintensiteit) en slimmere logistiek en personele planning 15. De HKZ systematiek zal leidend zijn voor de beheersing van de kwaliteit van processen en procescycli. 16. De inspanningen op het vlak van registratie en verantwoording van prestaties en middelen aanwending zal tot een uiterst minimum worden beperkt en maximaal ondersteund worden met geautomatiseerde, onderling verbonden systemen. Thema: personeel 17. SOKA biedt de medewerkers een op ontplooiing en prestaties gerichte arbeidsomgeving waarin ruimte is voor initiatief en betrokkenheid en waarbij voor de inzet van de medewerker de principes van zelfsturing en keuze mogelijkheden in de vormgeving van de arbeidsrelatie (o.a. soort contract en het kunnen combineren van arbeid en privé) leidend zijn. 18. De trends in de zorgmarkt rond de (individuele) zorgverlening en financiering en de relatief kleinere schaalomvang van SOKA, noopt tot een ondernemende en creatieve organisatie voor het bedenken en introduceren van slimme en aansprekende concepten voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. SOKA stelt zich tot doelen effectieve structuren op te zetten waarbinnen het ontwikkelvermogen tot bloei komt. 19. De kwalificaties en competenties van personeel moeten verder afgestemd worden op de strategie van de organisatie. SOKA zal aan de hand van de diverse vormen van zorg en dienstverlening afleiden welke personele capaciteit, naar omvang en samenstelling, nodig is om de geambieerde groei te verwezenlijken. Binnen het bestek van factoren als onderscheidende, belevingsgerichte zorg en normen voor Verantwoorde Zorg moeten de gewenste SOKA specifieke kwalificaties en competenties (doorslaggevende vaardigheden) worden afgeleid. Vervolgens kan een projectie worden opgesteld van de benodigde personele capaciteit op de langere termijn. Daartoe zal een systeem van lange termijn planning worden ingezet voor sturing op de afstemming tussen de beschikbare en benodigde personele formatie naar omvang en samenstelling (kwalitatief en soorten arbeidscontracten). 20. SOKA organiseert periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek naar de beleving onder medewerkers over aspecten van de arbeidsrelatie. SOKA is transparant in het communiceren van resultaten en de opvolging aan het verbeteren van (aspecten van) de arbeidssituatie / het wegnemen van gesignaleerde problemen. Thema: sturingsfilosofie en sturingswijze 21. De sturingsfilosofie van SOKA staat in het teken van het behoud van zelfstandigheid en continuïteit als zorgaanbieder met een onderscheidende visie en signatuur en ondernemend in het belang van haar stake holders. 22. SOKA hanteert het sturingsprincipe van integraal management / coachend leiderschap. De managers van productgroepen/ opbrengstcentra zijn integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de realisatie van de gestelde doelen. Met de opvoering van het resultaatmanagement (verbinden van doelstellingen met concrete outcome prestaties) wordt de betekenis van het principe van integraal management verder verschoven naar doeltreffendheid (realisatie van doelen). 23. De sturingswijze wordt verder verlegd naar outcome prestaties. 18

20 4.2 Algemeen beleid In 2012 is intensief gewerkt aan de thema s zoals opgenomen in het strategisch beleidsplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen. Onderstaand enkele zaken die in dat jaar aan de orde zijn geweest. Onderwerpen op het gebied van kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en samenleving komen verderop in dit document aan de orde. In navolging van het meerjaren ICT beleidsplan en het daar uit voortvloeiende uitvoeringsdocument, is door een extern bureau de actuele ICT-situatie in kaart gebracht en is advies gegeven voor het oppakken van verbeterpunten. De nieuwbouwwerkzaamheden zijn in 2012 grotendeels afgerond. De groepswoning en kinderdagverblijf bij het Verlaet in Westdorpe zijn gerealiseerd evenals de groepswoningen en intramurale appartementen van de Blide in Terneuzen. Voor de Blide staat nog een uitbreiding van het restaurant en de bouw van 48 huurkoopappartementen op de planning. De afronding van de uitrol van het nieuwe zorgconcept in het Verlaet en de start op de andere twee locaties heeft een belangrijke plaats ingenomen. Het toewerken naar de nieuwe normenset 2010 voor het HKZ certificaat heeft in 2012 zijn beslag gekregen. Intensieve aandacht is besteed aan het uitvoeren van risicoinventarisaties. Deze zijn op diverse thema s toegepast (ICT, Zorg, P&O, Financieel & administratie, Kwaliteit, Algemeen Beleid, Facilitair). Het uitbreiden van onze thuiszorgmogelijkheden door onder andere het opstarten van wijkteams heeft de nodige aandacht gekregen. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid in hoofdlijnen Binnen SOKA staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle onderdelen binnen de organisatie goed samenwerken. Hoe beter deze relaties op elkaar zijn afgestemd, hoe meer tevreden de medewerker zal zijn, hoe hoger de kwaliteit van zijn/haar werk zal zijn. SOKA heeft ook in 2012 gestreeft naar continue kwaliteitsverbetering. Ten aanzien van het kwaliteitsbeleid is een werkgroep kwaliteit actief. De werkgroep bestaat uit locatiemanagers en de beleidsadviseurs. De werkgroep kwaliteit is verantwoordelijk voor het uitzetten van het kwaliteitsbeleid, maken van documenten, het opzetten van een documentenbeheersysteem en het implementeren van vernieuwingen Kwaliteitscertificaat Eind 2012 is SOKA gehercertificeerd. Dit volgens de nieuwe HKZ norm Dit certificaat is wederom 3 jaar geldig. Jaarlijks wordt een vervolgaudit gehouden. 19

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur...2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur...2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur...2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...4

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 Als Thuis Net iets anders! Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 3 2.1 Structuur

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015

Bestuursverslag 2015 Bestuursverslag 2015 Als Thuis Net iets anders! Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 3 2.1 Structuur van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp oprichten Stichting WIJ Groningen Steller A.E. Broekens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 93 45 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 6260425 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie