AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,"

Transcriptie

1 AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA

2 2

3 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan de gemeenteraad aan. De PPN heeft een bijzonder karakter en is de eerste na de gemeenteraadsverkiezingen onder verantwoordelijkheid van het nieuw aangetreden college. Het college heeft in de PPN de vertaling gemaakt van het gesloten coalitieakkoord Met elkaar, voor elkaar, dat richtinggevend van karakter is. In de perspectiefnota schetsen wij - naast de richting van het beleid - op hoofdlijnen de geschatte inzet van middelen voor de komende jaren. Met de PPN nemen we geen inhoudelijke besluiten op basis van volledig uitgewerkte argumentatie, maar geven we richting aan het (financiële) beleid voor de komende jaren op basis van globale beschrijving en indicatie van kosten of opbrengsten, gebaseerd op de kennis van het heden. Op basis daarvan zullen wij als college met de raad in overleg gaan waar bijsturing moet plaatsvinden en welke keuzes gemaakt moeten worden. Bij de presentatie van de perspectiefnota 2014 gaf het vorige college reeds aan dat de toekomst gekenmerkt werd door een ongekende mate van onzekerheid als gevolg van de onduidelijkheid rond de uiteindelijke financiële effecten voor de gemeenten van het beleid van het kabinet Rutte/Asscher en de daaraan verbonden risico s. Deze onzekerheid is bij het opstellen van de perspectiefnota 2015 geenszins minder geworden. Met name de impact van de uitvoering van de door de rijkoverheid gedecentraliseerde taken moet nog scherper in beeld komen. Dat betekent dat ook deze PPN door de externe ontwikkelingen een hoge mate van onzekerheid kent. De transities in het sociale domein die op de gemeente Oisterwijk afkomen maken meer dan ooit een actieve houding en interactie tussen de gemeente enerzijds en haar inwoners en bedrijven anderzijds noodzakelijk. Er zal een grote rol voor het bedrijfsleven zijn weggelegd. Ervaringen uit het verleden (Oisterwijk 800) geven ons daarbij vertrouwen voor de toekomst. In de PPN is, naast een inzicht in de autonome ontwikkelingen, de vertaling van het coalitie akkoord Met elkaar, voor elkaar meegenomen. Dit coalitieakkoord is het fundament voor de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Het is een ambitieus akkoord waarmee wij nieuwe wegen willen inslaan, willen denken in oplossingen, keuzes moeten maken en kansen willen zoeken en benutten en de dialoog met onze inwoners actief willen zoeken. In het akkoord staat een aantal grote uitdagingen centraal waaronder de decentralisaties / transities, de ontwikkeling van KVL, de toekomstbestendigheid van sport-, ontmoetings- en culturele voorzieningen en de promotie van Oisterwijk. We gaan bij de aanpak van die uitdagingen in de komende jaren nadrukkelijk op zoek naar - en staan open voor - initiatieven die een bijdrage leveren aan onze samenleving. De toekomstvisie Oisterwijk 2030, de diverse actuele beleidsnota s en de nog op te stellen ruimtelijke structuurvisie zullen voldoende gezamenlijke basis geven waaruit we samen met initiatiefnemers inspiratie kunnen halen. 3

4 De opeenstapeling van de bouwstenen voor de PPN - de actuele situatie, externe ontwikkelingen, de gewenste stabiele lastendruk, de doorrekening van het coalitieakkoord en de ingeschatte risico s - dicteren voor de komende jaren een behoedzaam financieel beleid. Het college is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een verantwoorde financiële huishouding, gericht op de continuïteit en op een degelijk financieel beheer, hetgeen ook het uitgangspunt is van het coalitieakkoord. Veel aandacht is dan ook noodzakelijk om enerzijds de ambities zoals verwoord in het coalitie akkoord getemporiseerd te realiseren, anderzijds de onzekerheden die van buiten komen op te vangen. De externe onzekerheden kunnen wij niet beïnvloeden, de zaken waar wij als Oisterwijk zelf keuzemogelijkheden in hebben wel. Om die reden heeft het college ervoor gekozen in tegenstelling tot de PPN van het voorafgaande jaar een aantal onderdelen van de programma s in deze PPN niet alleen inhoudelijk te beschrijven, maar ook financieel zo goed mogelijk in beeld te brengen. Bij de financiële doorvertaling zijn kosten en baten zo realistisch mogelijk ingeschat en zijn specifieke risico s benoemd. Voor sommige onderwerpen geldt dat het college in de gelegenheid gesteld moet worden om op een nader tijdstip met beleidsvoorstellen te komen, teneinde het lange termijnperspectief gunstig te beïnvloeden. Zolang deze voorstellen er nog niet zijn (en deze door de raad nog niet zijn goedgekeurd) blijft daarmee het thans geschetste perspectief uitgangspunt. De PPN doet ook een appèl op ons allen om een andere manier van denken en doen te ontwikkelen. Dat geldt voor het college, de raad, de ambtelijke organisatie en zeker ook voor de inwoners. Zowel de talrijke initiatieven uit de samenleving als de terugtredende overheid vragen om deze andere manier van samenwerken tussen burgers en overheid. Dit heeft betekenis in alle programma's. Met de aanpak Oisterwijk aan Z wil het college dit vormgeven. Het is een lerend proces voor alle betrokkenen. Het vraagt om een voorinvestering in veranderende relaties, maar ook om een aanzet te maken in alle domeinen. De voordelen die behaald kunnen worden, liggen in het vlak van eigen keuzes en verantwoordelijkheden, zelfwerkzaamheid, tevredenheid en mogelijke financiële voordelen. De toekomst vraagt realistische afwegingen: enerzijds wat niet meer kan, anderzijds hoe het anders kan en soms moet. Het lange termijn perspectief is daarbij leidend, waarbij we ons niet willen laten sturen door incidenten. Nut en noodzaak dienen leidend te zijn. Dit betekent dat er bij alle initiatieven duidelijkheid zal worden gegeven over alle kosten, ook op de lange termijn. Soms zullen de kosten voor de baten uit gaan. Het financiële perspectief vraagt om een sluitende begroting en budgetdiscipline, daarbij zullen ombuigingen onontkoombaar zijn. Wij kunnen ons geen tekorten permitteren die onze reservepositie aantast. Met andere woorden: We moeten de tering naar de nering zetten. Als college zien wij echter geen reden voor somberheid. Wel voor realisme en behoedzaamheid. Wij geloven in de kracht van onze mooie gemeente en in het vinden van duurzame oplossingen. Een actieve dialoog met onze inwoners is daarbij van groot belang. Oisterwijk zal op alle fronten aan zet moeten komen. Oisterwijk, 18 juni 2014 Het College 4

5 Programma 1: Gemeenteraad en griffie Portefeuillehouder: Hans Janssen Omschrijving Het programma richt zich op de gemeenteraad en de griffie. De griffie is door de raad ingesteld. De griffie ondersteunt en faciliteert de raad en zijn commissies. Autonome ontwikkelingen Er zijn geen autonome ontwikkelingen voor dit programma. Coalitieakkoord Samen met uw raad willen wij in dialoog met de inwoners vorm geven aan de beleidsvoorbereiding en uitvoering voor de veranderopgaven waar we voor staan. Samen met uw raad staan wij een krachtig bestuur voor, met respect en in vertrouwen naar elkaar. Samenwerking De raad is betrokken bij de kaderstellende radenbijeenkomsten van Hart van Brabant op de 3 D s. De raad haalt de banden aan met de raden van Goirle en Hilvarenbeek. Oisterwijk aan Z De raad heeft op 12 december 2013 een werkgroep ingesteld die als opdracht heeft gekregen om met voorstellen te komen waarin de burgerbetrokkenheid bij het besluitvormingsproces wordt vormgegeven. Naar verwachting rondt de werkgroep zijn opdracht najaar 2014 af. Ombuigingen Programma 1 kent geen ombuigingen. 5

6 6

7 Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën Portefeuillehouders: Hans Janssen, Ina Batenburg Omschrijving Het programma richt zich op de ondersteuning van het college, de burgemeester en de gehele organisatie om de gewenste maatschappelijke effecten en doelen die door de raad geformuleerd zijn te bereiken. Hierbij hoort een heldere verantwoording, zodat de raad zijn controlerende taak en de zorg voor een gezond en evenwichtige financiële huishouding goed kan invullen. In dit programma zijn alle baten en lasten met betrekking tot de bedrijfsvoering opgenomen. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Bij de vaststelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die de uitkering voor onze gemeente in belangrijke mate beïnvloeden. We hebben rekening gehouden met de mutaties zoals die waren opgenomen in de zogenaamde decembercirculaire van Het effect van deze circulaire is positief. Daarnaast hebben we rekening gehouden met een aanvullende korting die verband houdt met een andere wijze van financiering van onderhoud van schoolgebouwen. De algemene uitkering voor Oisterwijk wordt in positieve zin beïnvloed door de herijking van de objectieve van de verdeelmaatstaven. Antwoord concept Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het rijk, waarbij de gemeente toegangspoort voor de gehele overheid wordt moet in 2015 verder geïnvesteerd worden in basisregistraties en koppelingen hiervan. Dit maakt onderdeel uit van het i-nup. Het Nationaal Uitvoerings Plan m.b.t. het Antwoord concept. Alleen de noodzakelijke investeringen voor door het rijk opgelegde verplichtingen zijn hierin meegenomen. Zoals eerder door de raad is besloten (jaarrekening 2009) zal voor deze investering apart verantwoording afgelegd worden aan de raad, waarbij ook een verzoek komt deze middelen te dekken uit de algemene reserves. Het betreft een bedrag van Daarnaast is een aantal investeringen noodzakelijk op facilitair terrein. Het gaat met name om aanpassingen van software op basis van nieuwe technische vereisten. Belastingen Een structurele correctie dient gemaakt te worden op de opbrengsten van de toeristenbelasting. De correctie is niet noodzakelijk omdat er minder toeristen naar Oisterwijk komen, integendeel. Het betreft een administratieve correctie omdat de raming structureel te hoog is (100 N). Toeristenbelastingen worden vanaf 2014 uitgevoerd door de gemeente zelf. Van deze gelegenheid maken wij gebruik om de controles op de belastingen te intensiveren. In 2015 zullen arbeidsmigranten ook bijdragen aan de voorzieningen, die Oisterwijk biedt door het betalen van toeristenbelasting (40 V). Fase 1 van KVL is in 2015 grotendeels opgeleverd. Dit levert de gemeente additionele inkomsten op zoals bouwleges en ozb opbrengsten (30 V). 7

8 Coalitieakkoord Het college zet stevig in op een efficiëntere en flexibele organisatie. De gemeente kent met alle nieuwe ontwikkelingen met daarbij forse bezuinigingen een ongekend dynamische omgeving waar steeds tijdig op nieuwe actualiteiten geacteerd dient te worden. De organisatie moet hierop ingericht zijn. De al ingezette organisatieontwikkeling onderstreept de visie van het college. Het vergroten van burgerbetrokkenheid is één van de belangrijkste inrichtingsprincipes van de reorganisatie. Een efficiëntere bedrijfsvoering en een professionele dienstverlening waarbij de burger snel en juist geholpen wordt horen daar ook bij. De gemeente dient doelmatig met de middelen van de burger om te gaan. Het college gaat voor transparante begrotingsstukken. Dat houdt in dat in de programmabegroting duidelijk vastligt welke afspraken tussen Raad en College worden gemaakt en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. Uit de verantwoordingsstukken (tussentijdse rapportages en jaarrekening) moet duidelijk blijken of en in hoeverre de gemaakte afspraken zijn nagekomen en of het College die afspraken is nagekomen binnen de afgesproken budgetten. Leges Het college hanteert het principe dat de gebruiker betaalt. Leges worden kostendekkend aan de gebruiker doorberekend. Hieraan stelt het college wel een aantal voorwaarden. Niet alle kosten, maar alleen het marktconforme tarief mag doorberekend worden aan de burger. Er zal een onderzoek, d.m.v. benchmarks, plaatsvinden om te bepalen of de gemeente marktconform opereert. Verder geldt dat aan alle evenementen die maatschappelijke waarde toevoegen ontheffing van leges wordt verleend. Een onderscheid wordt gemaakt tussen evenementen met commercieel oogmerk (waar wel leges moeten worden geheven) en evenementen zonder winst oogmerk (die vrijgesteld van leges zijn). Meicirculaire De meicirculaire is niet integraal meegenomen in deze perspectiefnota. Het vertrekpunt is de decembercirculaire. Vervolgens zijn slechts een aantal belangrijke maatregelen met financiële consequenties van de mei circulaire in de opstelling meegenomen, zoals de herijking gemeentefonds deel 1 en korting gemeentefonds voor onderhoud schoolgebouwen. Dit laatste trouwens als risico. De reden om de meicirculaire nog niet volledig mee te nemen in de opstelling was dat ten tijde van het opstellen van de perspectiefnota de meicirculaire nog een groot aantal onzekerheden/onjuistheden kende en nadere analyse noodzakelijk maakt. Vermogenspositie De komende jaren moeten de gedecentraliseerde taken op het sociale terrein gestalte krijgen. Met deze zorg gaan grote bedragen en grote risico s gepaard. Daarnaast zal de ontwikkeling van KVL verder gestalte krijgen en ook dat project kent zoals bekend belangrijke risico s. Daarom hechten wij grote waarde aan een stevige buffer om die risico s op te kunnen vangen. Volgens de jaarrekening 2013 bedroegen de algemene reserves ultimo dat jaar 12,4 miljoen Euro. Afgezet tegen de risico s zoals die in die jaarrekening zijn opgenomen hoort bij die stand van de reserves een kwalificatie van ruim voldoende tot uitstekend. Die kwalificatie is gebaseerd op de normen van het Nederlands Adviesbureau voor de Risicoanalyse (NAR). Duurzaamheid Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het handelen van het college. Bij elk voorgenomen besluiten of beleid zal het bevorderen duurzaamheid een onderdeel vormen in haar besluitvorming. De gemeente dient hier een voorbeeld in te zijn. 8

9 Veiligheid Veiligheid is voor ons een kerntaak van de gemeente waarbinnen verschillende zaken actueel zijn. Zo wordt voor de periode een nieuwe kadernota integrale veiligheid opgesteld met daarin een aantal prioriteiten voor de komende periode. Welke nieuwe accenten hierbij gelegd zullen worden en wat voor (extra) kosten die met zich meebrengen is op dit moment nog niet duidelijk. Hierop vooruitlopend wordt extra aandacht besteed aan een veilige leefomgeving, de veiligheid op de recreatieparken en de ondermijnende criminaliteit. Samenwerking De gemeente Oisterwijk zoekt intensief naar samenwerkingsmogelijkheden in de regio Hart van Brabant, primair de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Dit betekent dat bij vrijvallende werkzaamheden als gevolg van het vertrek van medewerkers eerst contact gezocht wordt met samenwerkingspartners om te onderzoeken in welke mate menskracht efficiënter en effectiever kan worden ingezet met een bezuiniging op de formatie als resultaat. Samenwerkingsmogelijkheden worden vooral gezocht binnen de bedrijfsvoering. Hierin liggen op korte termijn de grootste kansen. Lopende samenwerkingen binnen bedrijfsvoering zijn salarisadministratie, belastingen, financieel beleid, applicatiebeheer en BOA. Er lopen verkenningsonderzoeken naar samenwerkingsmogelijkheden voor administraties en applicatiebeheer sociale zaken, personeelsbeleid en AO/IC. Oisterwijk aan Z Om de burger te betrekken bij gemeentelijke activiteiten, hoort een laagdrempelige informatievoorziening over de activiteiten van de gemeente. Een aanpak waarbij de burgers geïnformeerd en uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze activiteiten hoort hier bij. Interne ombuigingen De begroting kent een drietal stelposten met betrekking tot besparing op de overhead van de gemeente. Het betreffen de stelposten overhead, zwembad en samenwerking. De totale bedragen erbij voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn respectievelijk , , en Deze bedragen zijn al ingerekend in de meerjarenbegroting zoals die in de financiële recapitulatie van de PPN is opgenomen. Grotendeels zijn deze gerealiseerd. Bij de begroting 2015 dient een plan van aanpak te liggen van totaal voor de jaren 2015 t/m De provincie heeft namelijk in het nieuwe beleidskader opgenomen dat zij algemene stelposten niet meer als dekking zal accepteren. Om deze stelposten in te vullen kijkt de gemeentelijke organisatie vooruit en maakt gebruik van elk mogelijkheid om de bezuiniging in te vullen zodat gedwongen ontslagen niet noodzakelijk zijn. Met betrekking tot het zwembadpersoneel hebben we helaas wel de ontslagprocedure moeten starten. Een mogelijkheid is dat in ieder geval een gedeelte van het zwembadpersoneel kansen op werk heeft met het openblijven van het zwembad de Leye. Risico s Korting gemeentefonds voor onderhoud schoolgebouwen Vorig jaar is door het rijk besloten dat alle middelen mbt onderhoud schoolgebouwen rechtstreeks aan de schoolbesturen te doneren i.p.v. aan de gemeente. Deze maatregel geldt voor alle gemeenten. Reden hiervoor was dat gemeenten onvoldoende investeerden in de onderhoud van de schoolgebouwen. Gemeente Oisterwijk is echter een uitzondering hierop. Wij hebben juist hier stevig in geïnvesteerd door 5 nieuwe brede scholen te bouwen. Om deze 9

10 reden wil het college overeenstemming met het schoolbestuur vinden voor vergoeding van het verlies aan deze inkomsten. (naar programma 7) Minderopbrengst precario buizen, kabels etc. Op basis van oude contractafspraken met het toenmalige PNEM is het onzeker of de gemeente precario mag opleggen aan het nutsbedrijf energie. Momenteel loopt er een rechtszaak. Uitkomst is vooralsnog zeer onzeker. Bij 2 andere gemeenten loopt ook een dergelijke rechtszaak. 10

11 Programma 3: Dienstverlening Portefeuillehouder: Ina Batenburg Omschrijving Het programma richt zich op het verstrekken van informatie, het leveren van producten en het verlenen van diensten en service aan de inwoners van Oisterwijk. De inrichting van onze dienstverlening is er op gericht dat belangrijke informatie snel, overzichtelijk en adequaat beschikbaar is en daardoor steeds vaker het juiste antwoord meteen gegeven kan worden. Zo nodig is met behulp van een afspraak meteen de juiste specialist beschikbaar. Autonome ontwikkelingen Inkomensvoorziening: Met de komst van de Participatiewet, wordt de huidige doelgroep Wet Werk en Bijstand (WWB) uitgebreid met instroom vanuit de nieuwe doelgroepen Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De uitgaven voor sociale uitkeringen (lasten) zullen hierdoor toenemen alsmede het rijksbudget Inkomensdeel (baten). Uit het Rijksbudget Inkomensdeel zal het mogelijk worden om loonkostensubsidies te verstrekken aan ondernemers bij het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden met gedeeltelijke arbeidsvermogen. Registratie We gaan de verplichte modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) naar Basis Registratie Personen (BRP) vanaf 2015 in samenwerking met de equalit gemeenten vorm geven. Operatie BRP (voorheen programma mgba) werkt, in opdracht van het ministerie van BZK, aan de invoering van de Basis Registratie Personen. De oude vertrouwde Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) verdwijnt, daarvoor in de plaatst komt de Basis Registratie Personen. De BRP bevat persoonsgegevens van zowel alle ingezetenen van Nederland als van de niet-ingezetenen. De BRP is een volledige digitale voorziening die onder andere plaats onafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper. Daarnaast neemt de kwaliteit van de data en de beschikbaarheid toe. Coalitieakkoord Uit het Coalitieakkoord: Dienstverlening wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Kwaliteit is zichtbaar door de klantgerichte benadering, de juistheid, tijdigheid en de volledigheid van dienst of informatie is op orde. Ongeacht het kanaal dat de inwoner kiest. Inkomensvoorziening Wij gaan de huidige dienstverlening uitbreiden door aan groepen van potentiële uitkeringsgerechtigden, diverse workshops aan te bieden met als doel informatieverstrekking en ondersteuning ten behoeve van de zelfredzaamheid. Het beoogd effect is dat klanten terugkeren naar school en/of (on)betaald werk vinden en dat dit leidt tot instroombeperking. 11

12 De komende periode gaan wij processen onder de loep nemen met inzet van lean management t.b.v. efficiëntere processen binnen de afdeling dienstverlening. Met als gevolg kortere doorlooptijden producten/diensten Huidige dienstverlening verbreden door het geven van workshops aan groepen potentiële uitkeringsgerechtigden met als doel (pro-actieve) informatieverstrekking en ondersteuning ten behoeve van de zelfredzaamheid.(poort Oisterwijk) Informatievoorziening aan burgers Wij gaan het Telefonisch Informatie Centrum bezetten met een vaste bezetting. Deze groep mensen zal specifiek worden opgeleid voor deze taken. Hierdoor zal er een meer klantgerichte benadering plaatsvinden en een betere focus ontstaan op de vragen die de inwoner stelt. Het beoogd effect is een kwaliteitstoename van de te geven antwoorden. Ook zal dit voorbeeldgedrag van het TIC als inspiratie moeten gaan werken voor de gehele organisatie. Wij gaan het onderhoud en beheer van de gemeentelijke (toptaken) website goed borgen in onze organisatie waardoor de inwoners continu kunnen beschikken over actuele relevante informatie. Diversen functionarissen zullen hiervoor worden opgeleid. Projecten dienstverlening Vanaf 2014 wordt het aangeschafte Klant Informatie Zaak Systeem (KIZS) gevuld met actuele content. De komende jaren zal een gemeente brede werkwijze worden geïntroduceerd waardoor de TIC medewerkers in staat worden gesteld sneller de juiste antwoorden te geven. Ook zal de gehele organisatie zich meer bewust worden wat er voor een goede dienstverlening allemaal nodig is. De komende jaren zal dit gedrag meetbaar worden gemaakt. Daar zal vervolgens op gemonitord worden en waar nodig zal persoonlijke bijsturing plaatsvinden. Vakmanschap en professionalisering staan hoog in het vaandel van de afdeling dienstverlening. Door scholing, trainingen, casuïstiek/intervisies worden de professionals optimaal ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden. Hiernaast wordt het werken met behulp van klantprofielen/- diagnoses doorontwikkeld om de klant-/klantgroepen zo goed mogelijk in beeld te hebben om vervolgens samen met die klant in gesprek te zijn en op zoek te gaan naar oplossingen die bijdragen aan het verder vergroten van de zelfredzaamheid. Samenwerking Eisen kwaliteitscriteria vergunning (toezicht en Handhaving) die door het rijk worden opgelegd, kunnen niet in de huidige constellatie worden bereikt. (de mogelijkheden om dit in samenwerking met Goirle, Hilvarenbeek (en evt. Loon op zand) op te lossen worden onderzocht). Oisterwijk aan Z! Bij gesprekken met inwoners over hun ondersteuningsvragen aan de keukentafel of in de spreekkamer spreken we hen nog meer dan voorheen aan op hun zelf oplossend vermogen, hun eigen kracht en het optimaal inzetten van hun netwerk. 12

13 Ombuigingen Projecten dienstverlening Werken op afspraak gaat leiden tot het efficiënter inzetten van formatie. Deze is reeds in de PPN 2012 opgenomen. De daaruit voortvloeiende taakstelling is reeds structureel verwerkt. Wij gaan (Klant)processen opnieuw kritisch (lean) bekijken op actualiteit, met als doel de klant meer adequaat en effectief te kunnen bedienen. Overbodig (administratief) handelen wordt daarbij geëlimineerd en relevante informatie efficiënt opgeslagen. Het resultaat wat wij hiermee beogen is een snelle levering van gevraagde informatie en diensten aan de inwoners, met zo beperkt mogelijke inzet van onze schaarse middelen. Risico s Sociale uitkeringen Vanwege de voortdurende economische recessie en oplopende werkeloosheid kunnen tekorten ontstaan door toename van uitgaven voor sociale uitkeringen. Door de nieuwe macro-verdeelsystematiek (multiniveaumodel) van het ministerie SZW inzake de verdeling van het Rijksbudget inkomensdeel, is het mogelijk dat dit budget ontoereikend zal zijn. In september 2014 (septembercirculaire) zal bekend worden hoe deze verdeelsystematiek gaat uitpakken voor de gemeente Oisterwijk. 13

14 14

15 Programma 4: Ruimte ontwikkeling Portefeuillehouders: Wim Lemmens en Ina Batenburg Omschrijving Onze fysieke woon- en leefomgeving is continu in ontwikkeling. Doelstelling van het programma ruimtelijke ontwikkeling is om deze veranderingen in goede banen te leiden. Met het opstellen van de structuurvisie (reeds gestart) bieden we inspiratie en kansen aan initiatiefnemers om bij te dragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van Oisterwijk. In dit programma gaat het over de kennisvelden ruimtelijke ontwikkeling, wonen (volkshuisvesting), verkeer en parkeren en openbare ruimte. Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van de kwaliteit, identiteit en de eigenheid van Oisterwijk als gemeente en de locatie en zijn omgeving in het bijzonder. Wij vertrouwen op de kennis en kunde van velen om te werken aan het behoud van ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oisterwijk. Autonome ontwikkelingen Er is nieuwe wetgeving op komst op het gebied van de volkshuisvesting. Het gaat om de Woningwet, het besluit beheer sociale huursector (BBSH) en de huisvestingswet. Gezamenlijk zullen de aanpassingen gevolgen hebben voor de taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen de corporatiesector en de overheid. Ook de invoering van de Omgevingswet per 2018 zal betekenis krijgen in (het proces van) ruimtelijke ontwikkeling. Coalitieakkoord In de openbare ruimte en op het gebied van verkeer biedt het coalitieakkoord meerdere suggesties. Niet alle ambities zijn in eerste instantie te realiseren. Met de beschikbare middelen pakken we de belangrijkste vraagstukken op. In het eerste jaar van deze Perspectiefnota onderzoeken we op welke wijze het beste het gewenste resultaat kan worden bereikt. Verkeer en Vervoer Van een aantal aanpassingen is een concrete raming beschikbaar (zoals bv. het fietspad Haghorst). Van andere te onderzoeken vraagstukken (o.a. sluipverkeer) wordt bezien of aanpassingen nodig zijn en welke kosten hiermee gemoeid gaan. Afweging voor uitvoering vindt daarna plaats. Het budget voor fietspad Haghorst zal eenmalig uit de reserve worden gehaald, mits het weerstandsvermogen op een voldoende niveau is. Andere aanpassingen (en benodigde budgetten daarvoor) zullen concreet worden gemaakt in de begroting van het betreffende jaar. Door snel te starten met een aantal onderzoeken en dit samen vorm te geven met burgers, ondernemers en andere betrokkenen is het mogelijk goed aan te geven welke optie het best haalbaar is en wat de kosten hiervan zijn. Inrichting openbare ruimte Het college wil snel aan de slag met het nieuw te vormen beleid op het gebied van veehouderijen. Dit vraagt een integrale aanpak (startend in 2014) die in 2015 nader wordt uitgewerkt. Budget voor onderzoek en uitwerking is nodig om te komen tot afgewogen beleid. Tevens is in het coalitieakkoord gevraagd om een actualisatie van de Woonvisie. Deze is van 15

16 belang voor het maken van afspraken met regio en Provincie, voor woningbouwprojecten en KVL. Hiervoor willen we in 2015 en 2016 middelen uittrekken. Het college wil graag invulling geven aan de wens van velen om een goede oplossing te vinden voor het Lindeind. Het wil hiervoor natuurlijk in overleg treden met burgers en ondernemers. Dat vraagt om een zorgvuldig proces met duidelijke ontwerp-varianten en keuzes. In 2014 starten we hier al mee en we benutten daarbij het beschikbare budget uit de begroting. Dat budget is echter niet toereikend voor ontwerp én uitvoering. Daarom denkt het College in 2015 nog nodig te hebben om het lintje voor de nieuwe kop van de Lind te kunnen doorknippen Herbestemming, leegstand en verloedering: met het benoemen van deze opgave in het coalitieakkoord rijst de vraag welke rol de gemeente in deze lastige processen kan innemen. Het aanspreken van eigenaren op hun verantwoordelijkheid is hierin de belangrijkste. Op nationaal niveau zijn er programma s die zich bezighouden met deze materie. We sluiten hier waar mogelijk bij aan. Op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte is het van belang te onderzoeken op welke wijze bewoners, ondernemers en andere betrokkenen hun openbare ruimte kunnen beheren en wat zij daarbij van de gemeente verwachten. Dit vraagt helderheid over de rol die de overheid op dit terrein zal aannemen. Dit vraagt eerst een investering in het kader van Oisterwijk aan Z. (Zie ook progr. 4/6/ Veranderprogramma Oisterwijk aan Z). Samenwerking Onder samenwerking verstaan we hier dat we met andere gemeenten samenwerken. Onze focus ligt hierbij op Hilvarenbeek en Goirle. Vanuit strategisch perspectief richten we ons op de gemeenten in Hart van Brabant. De ruimtelijke vraagstukken zijn veelal lokale vraagstukken en lenen zich niet zo zeer voor een regionale aanpak. Uiteraard is het mogelijk om kennis uit te wisselen of soms taken te verdelen waar mogelijk zoals in de regio, bij zaken zoals herbestemming, terugdringen regeldruk, vereenvoudiging proces en bewonersparticipatie. Deze ontwikkelingen spelen namelijk in vrijwel alle gemeenten. Oisterwijk aan Z Voor Oisterwijk aan Z in dit programma zoeken wij blijvend naar inbreng van betrokkenen aan de voorkant van een proces. Een overheid die terugtreedt vertrouwt op de inbreng van initiatiefnemers. Ruimtelijke plannen die ontwikkelaars, burgers of ondernemers starten willen wij graag faciliteren als deze passen binnen onze structuurvisie en overige beleidsvisies. Wij vertrouwen erop dat deze initiatiefnemers zelf hun omwonenden informeren, van belang zijnde onderzoeken kwalitatief goed uitvoeren en zelfstandig plannen en procedures kunnen vormgeven. Voor het beoordelen van plannen en de tijd die daarmee is gemoeid, verhalen wij waar mogelijk de kosten. We streven naar een optimale balans tussen inhuur en kostenverhaal. Enige schommeling is er echter altijd wel. De verwachting is dat wij na verloop van tijd een terugloop zien in het aantal initiatieven. 16

17 Programma 5: Ruimte uitvoering Portefeuillehouders: Wim Lemmens en Ina Batenburg Omschrijving Binnen dit programma vallen alle werkzaamheden op het terrein van uitvoering en beheer ruimte. Het uitvoeren van de wettelijke taak om actuele bestemmingsplannen te hebben, het begeleiden en realiseren van kleine ruimtelijke plannen van derden, het structureel beheren en dagelijks onderhouden van de openbare ruimte, maar ook het realiseren van landelijke doelstellingen op het gebied van water vallen in dit programma. Het actualiseren van bestemmingsplannen (w.o. ook de correctieve herziening van Bestemmingsplan buitengebied) en de afwikkeling daarvan bij de Raad van state, loopt nog door. Voor de actualisatie bestemmingsplan Den Donk stelt het college voor te wachten totdat er meer helderheid is over de Visie Den Donk in relatie tot het zwembad. Voor het jaar 2015 hebben we voor dit doel een bedrag opgenomen. Autonome ontwikkelingen Diverse ruimtelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd of zijn zelfs opgeleverd. Pannenschuur is bewoond, een mooie speeltuin aangelegd, maar ook speeltuinen bij de Brede Scholen: nieuwe straten (incl. meubilair), speeltoestellen, bomen en zo verder moeten natuurlijk worden beheerd om op hetzelfde niveau te blijven als alle andere woongebieden en speeltuinen in de gemeente Oisterwijk. De oplevering van KVL is nog niet gevierd, maar ook voor dat gebied zullen te zijner tijd kosten voor beheer zijn. Coalitieakkoord Ondanks de beperkte middelen zullen wij alle kansen pakken voor een zichtbaar betere openbare ruimte. Het project Schoon en Groen dat in 2014 afloopt heeft haar succes bewezen. Niet alle ambities kunnen we waarmaken. We streven ernaar om met het structureel beschikbaar stellen van budget het onderhoudsniveau zoveel mogelijk vast te houden en voor het onderhoud van wegen de achterstand niet verder te laten oplopen. De sterke elementen uit het project Schoon en Groen pakken we op en transformeren we van project naar een structurele oplossing. We streven ernaar bij het werk in de openbare ruimte samen te werken met de burgers en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, vanuit het gedachtengoed van Oisterwijk aan Z. Voor dit doel hebben willen we structureel extra ruimte vrijmaken op de begroting. Samenwerking Regionale samenwerking kan bij elk vraagstuk worden afgewogen. Onze blik is daarbij gericht op Goirle en Hilvarenbeek. Kansen die zich voordoen pakken we op. We kijken naar het belang voor burgers en ondernemers en bekijken vanuit dat perspectief de mogelijkheden van regionale samenwerking. Bij aanbestedingen gaat het niet alleen om het geld, maar ook om een logisch proces voor een straat of buurt. Dat vraagt maatwerk. Waar mogelijk kan worden bekeken of samen aanbesteden nog financieel voordeel kan bieden. 17

18 Oisterwijk aan Z! In het verlengde van Oisterwijk aan Z! onderzoeken we waar het mogelijk is om buurtbewoners meer zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun leefomgeving en kijken we waar we als gemeente kunnen loslaten. Hierbij kan men denken aan het optimaal gebruik maken van mogelijkheden om burgers bijvoorbeeld borders of speelplekken etc. te laten adopteren. Maar ook het zelf opruimen van zwerfafval of strooien in wintertijd: we vertrouwen erop dat er actieve burgers zijn en blijven die een bijdrage aan een mooie straat of buurt willen leveren. Veiligheid staat hierbij natuurlijk voorop. Let op: in eerste instantie betreft dit een investering. Het vraagt namelijk tijd en kennis om met burgers goede bestendige afspraken te maken. Het college hecht eraan (in navolging van het coalitieakkoord) om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te betrekken bij werkzaamheden van de gemeente en zoekt naar een optimale werkvorm die rechtdoet aan de mogelijkheden van deze mensen en aan goed beheer in de openbare ruimte. Bij het opstellen van deze visie op Oisterwijk aan Z, daar waar het gaat om werk in de openbare ruimte, gaat het er om welke handen welk werk kunnen doen. Samen aan het werk, dat is het uitgangspunt. Ombuigingen Water In 2015 wordt het V-GRP van kracht. Opdracht vanuit het bestuursakkoord water is om in 2020 structureel te besparen op de lasten voor beleidsterrein water. De besparingen dienen ingezet te worden voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. Per saldo is dit kostenneutraal voor de burger. Raming per saldo neutraal. 18

19 Programma 6: Samenleving ontwikkeling Portefeuillehouders: Peter Smit, Ina Batenburg Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsontwikkeling op het terrein van cultuur, recreatie en toerisme, sport, onderwijs, economie, arbeidsmarktbeleid, participatie, jeugdzorg maatschappelijke ondersteuning en armoedebestrijding. Het gaat in dit programma om de transformatie van het sociaal domein, om de herbezinning op de gemeentelijke taken en om (economische) ontwikkelingskansen voor Oisterwijk. Onderliggende doelen zijn burgerbetrokkenheid en innovatie gericht op ontkokering en efficiëntie. Autonome ontwikkelingen Programma 6 kent geen autonome ontwikkelingen met financiële consequenties. Coalitieakkoord Participatie, Jeugdhulp en AWBZ Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken op het terrein van jeugdzorg, de onderkant van de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning. Doelstelling van de coalitie is dat iedereen mee kan doen. We gaan daarom voor innovatie gericht op ontkokering, minder versnippering en minder overlapping. We organiseren de hulp kleinschalig, toegankelijk en dicht bij de burger. Uitgangspunt voor de decentralisaties in het sociaal domein is dat de uitvoering plaatsvindt binnen de budgetten die daar door het Rijk voor beschikbaar worden gesteld. Het college onderschrijft deze uitgangspunten van de coalitie en neemt ze mee bij de uitwerking van de 3 decentralisaties. De opdracht vanuit het coalitieakkoord is om deze nieuwe taken uit te voeren binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Het college zet in op drie ontwikkelingen om dit mogelijk te maken: -Inzet van het Sociaal Team -Versterking van de samenwerking in het netwerk van betrokken partners -Gerichte inkoop van collectieve en maatwerkvoorzieningen Daarnaast zegt het College toe dat de Raad per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de drie decentralisaties en de transformatie van het sociaal domein door middel van zogenaamde stoplichtrapportages. Onderwijsbeleid Op basis van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zal de gemeente samen met de onderwijspartners concrete afspraken maken om de ontwikkelingskansen van kinderen in het onderwijs te vergroten. Bijzondere aandacht krijgen passend onderwijs, vroegsignalering, vooren vroegschoolse educatie en het voorkomen van onderwijsachterstanden. Om dit te bereiken zijn de bestaande budgetten voor peuterspeelzaalwerk, onderwijsbegeleiding, combinatiefuncties en onderwijsachterstanden nodig. In overleg met de betrokken partners maken we afspraken hoe we de uitvoering doelmatiger kunnen organiseren. 19

20 Sportbeleid Op korte termijn brengen we de mogelijkheden en onmogelijkheden van de terreinen op den Donk en het Seuverick in beeld. In afwachting daarvan worden op die locaties geen eigendommen verkocht. We onderzoeken de mogelijkheid van overdragen van sportbeheerstaken aan een andere partij (burger initiatief of private partij). Wij realiseren een tijdelijke openstelling zwembad de Leije voor de jaren Dat betekent extra structurele lasten in de begroting. Voor 2015 en volgende jaren bedragen die lasten ,- per jaar. In het coalitieakkoord is opgenomen dat als alternatief voor zwembad en sporthal de Leije, bij voorkeur op den Donk een volwaardig zwembad wordt gerealiseerd, eventueel in combinatie met een nieuwe sporthal. Voor het haalbaarheidsonderzoek op den Donk zijn middelen nodig. Ook zijn middelen nodig voor onderzoek naar de toekomst van het Staalbergven. Daartoe willen we in 2015 budget vrijmaken. Cultuurbeleid In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord de structurele financiële bijdrage voor de cultuurcentra terug te dringen. Gelet het verwachte oplopende tekort (zie autonome ontwikkelingen) en gelet op de actuele verhuurwaarde van de gebouwen, achten wij deze ambitie niet realistisch zonder de huidige vorm van de cultuurcentra fundamenteel aan te tasten. Het college zal daarom diverse oplossingsrichtingen inventariseren en de raad keuzemogelijkheden voorleggen. Toerisme en Recreatie Doel is Oisterwijk zowel regionaal als nationaal op de kaart zetten samen met het bedrijfsleven. Het college wil de lokale economie versterken met extra impulsen voor de toeristische sector. Met promotie van het bruisende centrum van Oisterwijk, de prachtige natuur met de bossen en vennen en de landschappelijke uitstraling van het buitengebied. Het college stelt op basis van cofinanciering extra middelen ten behoeve van promotie beschikbaar. Om de die genoemd is in het coalitieakkoord te halen, is extra nodig. Het restant komt onder andere uit de Spotgelden. Participatie Arbeidsmarkt: We richten ons op dit terrein sterk op samenwerking in de regio Hart van Brabant De vorming van de werkbedrijven betreft ook het vorm geven van de werkgeversdienstverlening, re-integratie en beschut werk. Dit betekent dat de relatie met WSD (omdat zij niet in deze arbeidsmarkt regio opereert) een andere wordt. Oisterwijk aan Z!:Waar mogelijk worden mensen met achterstand op de arbeidsmarkt betrokken bij werkzaamheden van de gemeente. We willen in samenwerking met ondernemers, maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen zoveel mogelijk participatie dan wel arbeidsplaatsen genereren zodat mensen naar vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Economische zaken Het coalitieakkoord is uitnodigend naar het bedrijfsleven in Oisterwijk. Meer als ooit wil de gemeente partner zijn en meedenken met het bedrijfsleven. De gemeenschap doet op vele wijzen een beroep op het bedrijfsleven. Hoe vitaler het bedrijfsleven is des temeer kan het bedrijfsleven tegemoet komen. 20

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie