Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur Organogram Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, Personeel en Opbrengsten Werkgebieden 2.4 Belanghebbenden Huisartsen Zorgverzekeraars Gemeente Hardenberg Relatie met opleidingen Inspectie voor de Gezondheidszorg 3 Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur Managementteam Saxenburgh Groep Raad van Toezicht 3.2 Bedrijfsvoering Planning & Control Risico s 3.3 Cliëntenraad Lokale cliëntenraden Vergaderfrequentie en onderwerpen Centrale cliëntenraad Advisering in Divisie Care 3.4 Ondernemingsraad Taken en werkwijze Financiering en commissies Overlegfrequentie Instemming gevraagd en ontvangen Advies gevraagd en ontvangen Ter informatie toegezonden 3.5 Vereniging Medische Staf Toekomstplanning bestuur Speerpunten voor 2008 Jaardocument

3 4 Beleid, inspanning en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Missie Motto Visie 4.2 Algemeen beleid 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Veilige zorg Voorbeeldfunctie 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten en cliënten Patiëntveiligheid Patiëntenlogistiek Kwaliteit van zorg Patiëntenparticipatie Klachtenbeleid Toegankelijkheid Veiligheid 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Beschikbaarheid van personeel Kwaliteit van het werk 4.6 Financieel beleid Resultaat Externe controle Liquiditeitsbeheer Investeringen Financiële positie 4.7 Informatie- en Communicatie technologie (ICT) 5 Bijlagen 1. Personalia 2. Balans en resultatenrekening 3. Productiegegevens 4. Klachten 5. Personele gegevens Colofon 3 Jaardocument 2007

4 Voorwoord Voor u ligt het jaardocument Het is het eerste verslagjaar waarover de Saxenburgh Groep zich, conform nieuwe wet- en regelgeving, zeer uitgebreid sociaal en maatschappelijk verantwoordt voor gevoerd beleid. In het jaardocument worden de resultaten van dat beleid uitgebreid gepresenteerd. De inrichting van het jaardocument is gebaseerd op de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen. Het jaardocument, zoals opgesteld, is uitputtend en op onderdelen zeker niet eenvoudig toegankelijk voor het brede publiek. Een populaire versie wordt daarom medio juli 2008 uitgebracht. De Saxenburgh Groep realiseerde over 2007 een geconsolideerd klein positief resultaat. De divisie Cure (ziekenhuis) realiseerde een negatief resultaat, waartegenover staat dat een positief resultaat werd gerealiseerd binnen de divisie Care. Het negatieve resultaat van de divisie Cure wordt onder meer veroorzaakt door van overheidswege opgelegde generieke kortingen gezet op macro-economische productieplafonds, sterke prijsstijgingen in de materiële middelen (onder meer geneesmiddelen en energie) en het ingezette meerlocatiebeleid (personele inzet). Het resultaat van de divisie Care kwam deels tot stand door incidentele baten, daarnaast was er sprake van een zeer positief productieresultaat. Meer details met betrekking tot kosten, baten en productieresultaten vindt u in de bijlagen. In 2007 presenteerde de Saxenburgh Groep haar strategisch plan tot In dit strategische plan worden met name de doelstellingen voor de komende jaren op hoofdlijnen benoemd. Het leveren van een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten, gericht op welzijn, wonen en zorg staat daarbij centraal. Het verwerven van een gemiddeld hoog marktaandeel in haar verzorgingsgebied is daarbij een parallel doel. In hoofdstuk vier van dit jaardocument wordt uitgebreid ingegaan op de geformuleerde doelstellingen, de visie en missie van de Saxenburgh Groep. Tot slot dank ik alle medewerkers en de medisch specialisten hartelijk voor hun inzet in het achterliggende jaar Hardenberg, mei 2008 Raad van Bestuur Saxenburgh Groep Dr. G.S.J. Bunnik, voorzitter Jaardocument

5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging De Saxenburgh Groep heeft er bij het opstellen van dit jaardocument 2007 voor gekozen om zoveel mogelijk de opzet van het jaardocument van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te volgen. Voor de gezondheidszorg wordt dit jaardocument de verplichte manier om verantwoording af te leggen. Doelstelling van de verslaglegging is een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van wat zich in 2007 heeft afgespeeld binnen de Saxenburgh Groep op economisch, sociaal en milieutechnisch gebied. Er wordt verslag gedaan van het profiel van de Saxenburgh Groep. Hierbij wordt ook de medezeggenschapsstructuur besproken. Deze structuur komt in het hoofdstuk Governance uitgebreid aan de orde. In het hoofdstuk Beleid, Inspanningen en Prestaties gaat in op het algemene en het meerjarenbeleid, het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid, samenlevingsaspecten en ontwikkelingen op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie. Uiteraard komt ook het financiële beleid aan de orde. In bijlage 2 zijn de resultatenrekening en de balans opgenomen. Uitgebreidere informatie over de financiën is opgenomen in de jaarrekening van het ziekenhuis, te vinden op Evenals de jaarrekening, wordt dit jaardocument gedeponeerd bij Prismant. 5 Jaardocument 2007

6 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens Verslagleggende rechtspersoon: Stichting Saxenburgh Groep De Saxenburgh Groep bestaat uit de volgende locaties: Röpcke-Zweers Ziekenhuis PAAZ (in gebouw Viderus) J. Weitkamplaan 4a Röpcke-Zweerslaan SE Hardenberg 7772 RV Hardenberg T (0523) T (0523) F (0523) Dagziekenhuis Aleida Kramer/Zorgcentrum Aleida Kramer M. v.d. Thijnensingel GB Coevorden T (0524) F (0524) Zorgcentrum Clara Feyoena Heem Rheezerweg TD Hardenberg T (0523) F (0523) Zorgcentrum Oostloorn J.C.J. v. Speykstraat ZC Hardenberg T (0523) F (0523) Zorgcentrum t Welgelegen Voorstraat AM Gramsbergen T (0524) F (0524) Polikliniek Ommen Polikliniek Westerhaar Van Reeuwijkstraat 50 Hoofdweg 132C 7731 EH Ommen 7676 AJ Westerhaar T (0523) T (0523) F (0523) Postadres voor alle instellingen: Postbus 1, 7770 AA Hardenberg Internetpagina: Identificatienummer NZa: Kamer van Koophandel: Jaardocument

7 2.2 Structuur De stichting Saxenburgh Groep is bestuurlijk/organisatorisch ingericht conform het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur- model. De Saxenburgh Groep wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het ziekenhuis is een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Op strategisch niveau vindt gestructureerd overleg plaats tussen Raad van Bestuur en het Stafbestuur Dit houdt in dat op tactisch niveau sprake zich duaal management ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de kernstafvertegenwoordiger en de zorgmanager samen inhoud geven aan de leiding van de clusters/afdelingen. Dat de Saxenburgh Groep een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf is, blijkt ook uit de nauwe samenwerking tussen de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf. In de Care hebben de zorgmanagers en de Raad van Bestuur nauw overleg Organogram Raad van Toezicht Vereniging Medische Staf Raad van Bestuur Ondernemingsraad Cliëntenraad P&O I&F Fac. Bedrijf Concernstaf CURE CARE Psychiatrie Ambulant Kliniek Regio Hardenberg Regio Coevorden Medezeggenschapsstructuur De Saxenburgh Groep kent drie inspraak-/adviesorganen: Centrale Cliëntenraad: vertegenwoordiging van patiënten/cliënten Ondernemingsraad: vertegenwoordiging van medewerkers Bestuur Vereniging Medische Staf: vertegenwoordiging van de medische staf Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten. Voor meer informatie over deze organen wordt verwezen naar hoofdstuk 3, paragrafen 3,4 en 5 (blz. 27 tot en met 32) 7 Jaardocument 2007

8 2.3 Kerngegevens De Saxenburgh Groep is op 27 augustus 2004 ontstaan uit een fusie van de Stichting Zorgcentrum Hardenberg-Gramsbergen met het Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg. In de Saxenburgh Groep zijn thans 71 specialisten en 1818 medewerkers werkzaam. Het ziekenhuis heeft 26 medisch specialismen Kernactiviteiten en nadere typering Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis verleent als algemeen ziekenhuis medisch-specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. De medisch specialismen waarover het ziekenhuis beschikt zijn: Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie Dermatologie Geriatrie Gynaecologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Longgeneeskunde Medische Microbiologie Medische Psychologie Neurologie Neurochirurgie Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathogie Psychiatrie/psychologie PAAZ Radiologie Radiotherapie, in samenwerking met RISO Reumatologie Revalidatie Urologie Ziekenhuisfarmacie Tot slot wordt ook geestelijke verzorging geboden Jaardocument

9 2.3.2 Productie, Personeel en Opbrengsten Kerngegevens CURE Aantal/bedrag Capaciteit Aantal erkende bedden: PAAZ 16 Röpcke Zweersziekenhuis (inclusief wiegen) 181 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december 950 Aantal fte personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten op 31 december 559,67 Aantal medisch specialisten op 31 december 71 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten ,- - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ,- - waarvan B-segment ,- - waarvan overige bedrijfsopbrengsten ,- Productiegegevens Productie Aantal/bedrag Aantal geopende DBC s Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging Aantal eerste polikliniekbezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverplegingsdagen Aantal klinische verpleegdagen Kerngegevens CARE Productie/capaciteit Aleida Clara Oostloorn Totaal Kramer Feyoena Welgelegen Care heem Aantal erkende intramurale plaatsen per Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per Aantal cliënten dagactiviteiten per Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingshuisdagen in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 868 Aantal fte personeelsleden in loondienst op 31 december 406,5 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar ,- - waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ,- - waarvan overige bedrijfsopbrengsten ,- - waarvan niet-gebudgetteerde zorgprestaties Jaardocument 2007

10 2.3.3 Werkgebieden Het werkgebied van de Saxenburgh Groep beslaat een groot gebied van vele vierkante kilometers. Het gaat daarbij om de gemeenten Hardenberg, Coevorden, en Ommen. Een overzicht van de klinische functies en extra aandachtspunten: Anesthesie: Inrichting en uitbreiding pijnpoli Verbeteren/versnellen preoperatief traject Palliatieve zorg Apotheek: Ontwikkeling apotheek, waaronder FTTO, ASP, voorkomen medicatiefouten Cardiologie: Het streven is gericht op verdere uitbreiding van de algemene cardiologische diagnostiek in eigen huis; enerzijds door de planning van de hartkatheterisatiekamer, anderzijds door de ontwikkeling van nieuwe activiteiten als elektrofysiologisch onderzoek Biventiculaire pacemakers Ontwikkelen categorale poli in samenwerking met longgeneeskunde: dyspnoe Chirurgie: Toekomst vaatchirurgie, onder andere Interventies Uitbreiding laparoscopische chirurgie Dermatologie: Ontwikkelen (tele-)dermatologie Geriatrie: Ontwikkelen van een geheugenteam in samenwerking met de vakgroep Neurologie (geheugen poli) Gynaecologie: Door uitbreiding van de maatschap: ontwikkeling plannen Uitbreiding laparascopische gynaecologie Interne Geneeskunde: Uitbreiding maatschap met een algemeen internist en een intensivist voor de IC Speerpunten: o Oncologie: Consolideren en uitbouwen oncologische zorg o Diabetes o Endoscopie (uitbreiding maag, darm, lever) o Gewichtsmanagement: voeding, voorkomen ondervoeding/ behandeling overvoeding o Osteoporose Exploratie/verkenning haalbaarheid dialysecentrum Jaardocument

11 Kindergeneeskunde: Wens: Uitbreiding vakgroep Speerpunten: o Algemene kindergeneeskunde o Multidisciplinaire behandeling bij kinderen met Diabetes Astma Obstipatie-, enuresis- en dysfunctional voiding-klachten o Participatie in bestaande transmurale projecten in de jeugdgezondheidszorg Innovatie: ketenzorg voor kinderen met gedrag-, leer- en/of ontwikkelingsstoornissen KNO: Speerpunt: kwalitatief hoogwaardige allround KNO-zorg Uitbreiding maatschap met een nieuwe medisch specialist Implementatie nieuwe operatietechnieken: coblatiemethode voor het minder pijnlijk verwijderen van tonsillen, endonasale neusbijholtechirurgie m.b.v. de shaver, stembandpathologie, snurken en OSAS Longgeneeskunde: In de loop van 2008 treedt een nieuwe longarts tot de vakgroep toe De vakgroep wil brede en degelijke basiszorg verlenen met korte toegangs- en wachttijden; belangrijk is de continuïteit van zorg Ontwikkelen categorale poli in samenwerking met cardiologie: dyspnoe Neurochirurgie: Basisneurochirurgie wordt door de neurochirurgen van Zwolle in Hardenberg gedaan. Complexe neurochirurgie in Zwolle. Neurologie: Ontwikkelen botoxbehandelingen Uitbreiding geheugentraject (geheugenpoli) Ontwikkelen van een CTS-straat Nucleaire Geneeskunde: In Sazinon-verband wordt de Nucleaire Geneeskunde in volle omvang aangeboden. PET-CT in samenwerking met de Isala-klinieken, Sazinon en Emmen. Oogheelkunde: Bestendigen en uitbreiden operaties Onderzoek naar commerciële producten Uitbreiding en ontwikkeling van een verwijsafspraak voor de diabetesscreening Orthopedie: De vakgroep wordt uitgebreid met een orthopeed: verkorten wachttijd Prothesiologie Sporttraumatologie In de nabije toekomst: optimaliseren dagbehandelingpatiënten 11 Jaardocument 2007

12 Psychiatrie: Samenwerken met GGZ Partners door onder anderen de gezamenlijke VERS training (vaardigheidstraining emotie regulatie stoornissen) te verzorgen voor mensen met een Borderline Persoonlijkheid Stoornis en daarop gelijkende problemen. Onderhouden van een Lithium polikliniek Meer aandacht voor de co-morbide patiënt en ziekenhuispsychiatrie. Richtlijnen/protocol introduceren: preventie en behandeling delier en de suïcidale patiënt. Introduceren nieuwe collega psychiater bij huisartsen en GGZ aanbieders Psychologie: Bestendigen en uitbouwen van de revalidatiebehandeling Een betere integratie in de somatische zorg en de Saxenburgh Groep Ontwikkeling psychologisch behandelprogramma voor mensen met obesitas Radiologie: Optimaliseren radiologie, met name interventieradiologie Intensieve samenwerking met de Isala-klinieken, locatie Wezenlanden Reumatologie: Zorg dichtbij aanbieden voor reumatologiepatiënten Opzetten verwijstraject naar de poli cardiovasculaire screening Revalidatiegeneeskunde: De vakgroep wordt uitgebreid Eventuele uitbreiding poli Ommen samen met een orthopedisch schoenmaker De vakgroep wil participeren in de ontwikkeling van de pijnpoli Urologie: Uitbreiding laparascopische verrichtingen 2.4 Belanghebbenden De Saxenburgh Groep is een maatschappelijke onderneming die een belangrijke dienst levert aan de inwoners van zijn adherentiegebied: Adherentiegebied H H H V & V V & V V & V V & V H H V & V % % % H Jaardocument

13 In bovenstaande overzichtskaart is aangegeven hoe het verzorgingsgebied voor wat betreft het aandeel in haar adherentie is verdeeld in een kerngebied (groen) en groeigebieden (blauw en geel). Daarnaast is goed te zien hoe groot het gebied is wat door de Saxenburgh Groep wordt bediend en gelijktijdig hoe de Saxenburgh Groep ligt ingeklemd tussen een vijftal andere zorgorganisaties. Te rechter zijde van Hardenberg ligt de grens met Duitsland. Een grensoverschrijdende zorgvraag is niet of nauwelijks aan de orde Naast deze dienstverlenende rol, is de Saxenburgh Groep de grootste werkgever in Hardenberg. De Saxenburgh Groep is zich bewust van deze belangrijke functie en hecht daarom waarde aan samenwerking en dialoog met partners in en buiten de zorg Huisartsen In 2007 is de samenwerking met de huisartsen verder uitgebouwd. Een belangrijke peiler is het medisch coördinatiecentrum (MCC) Hardenberg. Vanuit dit coördinatiecentrum worden transmurale werkafspraken tussen de eerste en de tweede lijn geïnitieerd. Een belangrijk project dat vanuit MCC Hardenberg gecoördineerd werd, was onder andere het Diabeteszorg Beter- project. In Ommen werd, in samenspraak met de huisartsen, de verdere uitbouw van de activiteiten op de poli gerealiseerd. De open dag van de poli Ommen werd in het voorjaar druk bezocht door de bevolking en inmiddels wordt de polikliniek gezien als een goede aanvulling op het zorgaanbod in deze gemeente. Ontwikkeling van de zogenaamde keten-dbc s en de komst van nieuwe aanbieders op het gebied van diagnostiek dwingt het ziekenhuis om na te denken over het service niveau richting de huisartsen. Op meerdere locaties zijn bijvoorbeeld de prikposten uitgebreid. Ook is het belangrijk om een goede overlegstructuur te hebben met de huisartsen. De communicatie met de huisartsen is meer geïntensiveerd en gestructureerd in Zorgverzekeraars De Saxenburgh Groep heeft contracten met vele verzekeraars waarvan Acmea, Menzis en UVIT de grootste zijn. De zorgkantoren waarmee wordt samengewerkt zijn het Zorgkantoor Zwolle en het Zorgkantoor Drenthe Gemeente Hardenberg De gemeente Hardenberg is een van de twee Groeigemeenten in de provincie Overijssel. De gemeente heeft een ambitieus college van Burgemeester en Wethouders en onderhoudt intensieve contacten met de Saxenburgh Groep. Dat is niet verwonderlijk omdat de Saxenburgh Groep met ongeveer 2000 medewerkers de grootste werkgever van de stad is. Zowel de gemeente als de Saxenburgh Groep hebben belang bij de continuïteit van de werkgelegenheid in de stad. Samen met de gemeente werkt de Saxenburgh groep aan het realiseren van een zogenaamd Gezondheidspark op het terrein vóór het Röpcke Zweers ziekenhuis. Een initiatief dat past in de huidige tijd en waarin marktwerking ook een zichtbare plaats krijgt 13 Jaardocument 2007

14 2.4.4 Relaties met opleidingen Vanuit de Saxenburgh Groep is in 2007 samengewerkt met diverse opleidingsinstituten betreffende opleidingsinspanningen op alle niveaus en in alle geledingen van de organisatie. Deltion College Zwolle MBO-v Doktersassistent Alfa College Hardenberg/ Hoogeveen MBO-v VIG Stages bedrijfsadministratie en ICT Stages FB-medewerker Wenckebach Instituut (UMCG Groningen) Specialistisch verpleegkundige vervolgopleidingen (IC/ O&G/ kinderverpl.) CIVO (Hengelo) Specialistisch verpl. Vervolgopleiding (SEH) ROC van Twente ('t Venderink, Hengelo) Operatie-assistenten Rijksuniversiteit Groningen/ Scheperziekenhuis Emmen Geneeskunde co-schappen Hanzehogeschool Groningen Advanced Nurse Practitionar MBRT Saxion Hogeschool Enschede Advanced Nurse Practitionar Medisch Analist Fysiotherapie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Physician Assistant Hogeschool Windesheim Zwolle HBO-v SPH Maatschappelijk Werk IMOZ, Apeldoorn trainingen Belevingsgerichte Zorg Drenthe College (Emmen) SPW IVM Coevorden trainingen Bedrijfshulpverlening Naast de reguliere opleidingstrajecten en stageverlening zijn in 2007 vele activiteiten verricht om de vakdeskundigheid te bevorderen. Deze activiteiten werden zowel in eigen beheer uitgevoerd als ook uitbesteed aan opleidingsinstituten. Bovenstaande lijst van opleidingsinstellingen bevat de instellingen waar meerdere opleidingen zijn ondergebracht of waar stagiaires van geplaatst zijn in de Saxenburgh Groep. Naast genoemde opleidingsinstituten zijn er diverse andere instellingen waarmee samengewerkt werd voor het opleiden of bijscholen van één of enkele medewerkers Inspectie voor de Gezondheidszorg De Saxenburgh Groep onderhoudt, met respect voor wet- en regelgeving, een open relatie met het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, zijnde de inspectie voor de gezondheidszorg. Indien nodig voorkomende gevallen wordt de inspecteur geïnformeerd, dan wel geraadpleegd. Vrijwel jaarlijks vindt een evaluatiegesprek met de inspecteur plaats en worden verschillende zaken besproken. Jaardocument

15 Aan de orde zijn: (Eventueel) Ingediende klachten Resultaten van prestatie-indicatoren, o.a. o Decubitus o Ongeplande heroperaties o Risicovolle interventies Resultaten en betekenis van enquetes Kwaliteit van zorg en ontwikkelingen, o.a. o Ontwikkelingen op het gebied van personeel o Ontwikkelingen in de medische staf o Samenwerking in de regio o ICT en met name EPD o Geneesmiddelenbeleid, -distributie en controle o Jaarlijkse kwaliteitsagenda o Kwaliteitsinstrumenten o Ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem Ontwikkelingen op het gebied van de IC o Ontwikkelingen lokaal o Ontwikkelingen regionaal Uitwerkingen van (thematische) Inspectie-onderzoeken (eventueel) bijzondere onderwerpen Van de gesprekken met de IGZ worden altijd schriftelijke verslagen gemaakt en relevante medewerkers worden altijd bij het gesprek betrokken. 15 Jaardocument 2007

16 3 Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode De Saxenburgh Groep hanteert de Zorgbrede Governancecode van de branchevereniging Zorg. Voor zowel het ziekenhuis als de V&V-sector worden de normen van de code doorgevoerd. In navolging van de wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is in 2006 besloten om het enquêterecht toe te wijzen aan de Cliëntenraad en dit in de statuten op te nemen. De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een profielcommissie benoemd. In 2007 is een reglement Raad van Toezicht opgesteld, bediscussieerd en vastgesteld Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep is eenhoofdig. In het verslagjaar is een eerste reglement Raad van Bestuur opgesteld; dit reglement wordt verder uitgewerkt en besproken en moet in 2008 worden vastgesteld. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks met het Managementteam. De directiesecretaresse draagt zorg voor de verslaglegging. Het vastgestelde verslag wordt per mail aan alle individuele leden van de Vereniging Medische Staf toegezonden. Het Managementteam adviseert aan de bestuurder. In een aantal gevallen worden de adviezen van Stafbestuur, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hierbij betrokken. Behalve over de dagelijkse gang van zaken, wordt gesproken over actuele thema s en ontwikkelingen op de middellange termijn. Onderwerpen in 2007 waren onder andere de nieuwbouw in Cure en Care, de poliklinieken in Ommen en Westerhaar/Vriezeveen, het strategisch beleidsplan , het personeelsrestaurant en de maaltijdvoorziening, samenwerking met de huisartsen in de regio, leeftijdsbewust personeelsbeleid, competentiemanagement, algemeen beleid ten aanzien van sociale zaken, ontwikkelingen in de verschillende divisies, toelating van nieuwe specialisten, ICT-ontwikkelingen en omvangrijke investeringen. Daarnaast ging de aandacht uit naar de samenwerking met zorginstellingen in de regio, zoals Avondlicht, Baalderborgh en Oldenhagen, evenals naar het overleg met Sazinon, de Drentse directies en het Dalfsenberaad. Ook verschillende overleggen met de koepelorganisaties NVZ, NVZD en Actiz hebben plaatsgevonden. Jaardocument

17 In 2007 nam de Raad van Bestuur besluiten over onder meer: De samenwerking met de gemeente Hardenberg in het kader van het gezondheidspark De uitbreiding van de SEH en het observatorium Inrichting van de concernstaf Vaststellen van het nieuwe strategisch beleidsplan Begroting Jaarrekening Reglementen sociaal beleid Nieuwe overeenkomst met de Arbo-dienst Toelatingen bij uitbreiding met nieuwe medisch specialisten Regiostructuur in de divisie Care Instellen van een Cliëntenraad Cure i.p.v. een RMIV Afronding integratie facilitair bedrijf Plan van aanpak inkoopbeleid Daarnaast heeft de Raad van Bestuur ruimschoots aandacht besteed aan: De problematiek rondom gynaecologie De problematiek rondom de ziekenhuisapotheek Kwaliteitsbeleid Quick Scan Veiligheidsmanagement Zaken betreffende opleiding en artsassistenten Het ontwikkelen van sportgeneeskunde in samenwerking met Medifast Het protocol zorgvuldig handelen bij het levenseinde Bestuursverklaring DBC Dure geneesmiddelen en chemotherapie Ontwikkelingen DBC s Ontwikkelingen EPD Parkeerbeleid Nieuwbouwplannen beddenhuis, SEH-HAP en verrichtingencentrum Actualisering BHV-plan Ontwikkelingen op het gebied van de zorgverzekeringen Een vast agendaonderwerp in het overleg met Managementteam, Ondernemingsraad en bestuur van de Vereniging Medische Staf vormt de financiële situatie aan de hand van maandcijfers en managementinformatie. In de kernstafvergadering en in de vergadering van de plenaire staf wordt hierop desgewenst ingegaan. Ook voert de Raad van Bestuur regulier overleg met de verschillende inspraakorganen van de organisatie, zoals de Centrale Cliëntenraad, de Cliëntenraad Cure, de Ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging Medische Staf, de kernstaf en de plenaire staf. Nevenfuncties De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn besproken met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is van mening dat hier geen sprake is van belangenverstrengeling. De Saxenburgh Groep kent een algemene regel ter voorkoming van belangenverstrengeling. Hiervoor wordt verwezen naar het Document Medische Staf. 17 Jaardocument 2007

18 Bezoldiging Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst die met de Raad van Bestuur is gesloten op basis van de NVZDregeling. Deze overeenkomst kwam tot stand voor de invoering van de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Mede met in achtneming van het gestelde in die wet, maar ook op basis van de arbeidsovereenkomst, worden geen bonussen of tantièmes uitgekeerd. De bezoldiging van de bestuurder is opgenomen in bijlage 1 Personalia. Naast de Raad van Bestuur zijn geen personen in loondienst van wie op grond van de WOPT melding gemaakt moet worden Managementteam Saxenburgh Groep Samenstelling per Naam Functie De heer dr. G.S.J. Bunnik Voorzitter Raad van Bestuur, voorzitter De heer M.C. van Baardwijk Hoofd Facilitair Bedrijf Mevrouw ir. A.J. Bekink Hoofd Concernstaf De heer M.B. Brands Manager Klinische Zorg De heer J. Hamhuis Zorgmanager Care tot De heer A.J.J. van Hemert Zorgmanager Care a.i. vanaf De heer H. Hilbrands Hoofd Personeel & Organisatie De heer A.F. ter Horst Manager psychiatrische zorg De heer C.A. van Luik Manager Ambulante Zorg De heer H.J. Potze Zorgmanager Care De heer H.H. van der Wal Hoofd Informatie & Financiën Mevrouw B.A.R.T. Karperien- Notuliste, secretaresse Raad van Bestuur Kerkhof Vergaderingen Managementteam Het Managementteam heeft in het verslagjaar 40 keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Besproken onderwerpen/ontwikkelingen in 2007 Aanbesteding huishoudelijke zorg Activiteiten medisch specialisten eerste kwartaal 2007 Analyse & prognose exploitatie Avondpoli, evaluatie Bedrijfsplan gynaecologie Begrotingsontwikkelingen Beleid fysieke belasting Care Beleidsplan Bereikbaarheidsdienst Managementteam Cadeaustelsel Care: Cliëntenraadpleging: resultaten raadpleging/verbeterplan Compliment/klacht van de week Cure: resultaten patiënttevredenheidsonderzoek Prismant, november 2006 Dag van de verpleging DBC s prijsafspraken A- en B-segment (Dure) geneesmiddelen Eindejaarsgeschenken Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), deelprojecten Extern rampenopvangplan Jaardocument

19 Financiële huishouding: besparingsdoelstelling Geheugenpoli Gynaecologie, continuïteit Hospice Huisregels IC s in kleine ziekenhuizen Imago en attitude Saxenburgh Groep Implementatie politieconvenant (eind 2006 ondertekend) Inkoopbesparingen door versterken inkoopfunctie Jaarurensystematiek Keuze strategisch beleid WMO Kwartaalcijfers Leerafdeling RZZ Logistiek, stand van zaken: gehele capaciteitsplanning, met name polikliniek, kliniek, diagnostiek en OK Meldingsprocedure arbeidsongevallen Monitoring van de productie Mortuarium Nieuwbouw Zorgcentrum Clara Feyoena Heem Nieuwbouw kliniek Röpcke-Zweers Ziekenhuis Notitie ontwikkelgesprekken en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Onderhoud medisch technische apparatuur Cure/Care Opleidingsbudget Opnamestops - capaciteitsbeheer Parkeer- en beveiligingsbeleid Röpcke-Zweers Ziekenhuis Project Dichterbij actief, landgoed Stekkenkamp Quick Scan bedrijfsveiligheid Reductieperiode 2008 Resultaten inkooponderzoek Richtlijn euthanasie Risico-inventarisatie Legionella Veiligheids Management Systeem Verbouwing personeelsrestaurant Röpcke-Zweers Ziekenhuis Vergaderfrequentie MT VWS-beleidsdocument veilig melden Ziekteverzuimcijfers (verzuimmanagement) Zorgvisie Saxenburgh Groep met betrekking tot Röpcke-Zweers Ziekenhuis ZZP: plan van aanpak Voorgenomen besluiten Aanvullende reiskostenvergoeding via het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Agressieprotocol Bariatrische chirurgie: zorgverzekeraar Achmea heeft haar beleid schriftelijk aangegeven, aangevuld met een aantal kwaliteitsvoorwaarden Beleidslijn interne werving in het kader van begroting 2008 Aanschaf katheterisatiekamer Communicatieplan: positief advies inzake het voorstel vervanging en uitbreiding (0,22 fte) communicatiemedewerker : het MT geeft een positief advies m.b.t. de voorgestelde eenmalige kosten, t.b.v. huisstijl en intranet/extranet Documenten HKZ (beeldschermergonomie & de zwangere collega) Diverse investeringen Flexibilisering werktijden Kaderbrief Jaardocument 2007

20 Leeftijdsbewust personeelsbeleid Opleidingsbudget Oplossen warmteknelpunt (klimaatbeheersing) zorgcentrum Clara Feyoena Heem Overgang naar CAO Ziekenhuizen op geïntegreerde afdelingen Project dagbehandeling voor jong-dementerenden: op basis van persoonsgebonden budgetten wordt een nieuwe markt betreden: project De Stekkenkamp Regiostructuur divisie Care Strategisch document Saxenburgh Groep Uitbreiding afdeling ICT met twee formatieplaatsen voor bepaalde tijd Uitbreiding vakgroep Longgeneeskunde Uitbreiding vakgroep Cardiologie Uitbreiding vakgroep Interne Geneeskunde met 2 maal 0,8 fte internist/intensivist/reumatoloog Vastgoed als strategisch item voor de continuïteit van de eigen organisatie Verzuim en verzuimprotocol WBP-document: het WBP-stelsel wordt geborgd door het kwaliteitsbureau van de Saxenburgh Groep Werving & selectie Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is intensief betrokken bij de Saxenburgh Groep. In de eerste plaats door de Raad van Bestuur, maar ook via het overleg met de inspraakorganen wordt de Raad van Toezicht uitvoerig geïnformeerd. De Raad van Toezicht volgt de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg. In het verslagjaar is een reglement Raad van Toezicht opgesteld en vastgesteld. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan; buiten hun toezichthoudende rol hebben de leden geen relatie met de Saxenburgh Groep. In 2007 kwam de Raad van Toezicht negen keer voltallig bij elkaar voor overleg in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Tijdens deze vergaderingen zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest: de financiële ontwikkelingen van de Groep en van de divisies Cure en Care, de kwaliteit van zorg in Cure en Care, de ontwikkelingen rondom DBC s en ZZP s, bouwinitiatieven in beide divisies en de relaties met de gemeenten in het verzorgingsgebied. Ook vond een themabijeenkomst plaats over De Nederlandse Zorgautoriteit onder leiding van een externe deskundige. In aanwezigheid van de accountant zijn de jaarcijfers besproken. Dit overleg is voorafgegaan door een overleg van de auditcommissie met de Raad van Bestuur en het hoofd Informatie en Financiën en de accountants. De Raad van Toezicht heeft daarnaast samen met de Raad van Bestuur vergaderd met een afvaardiging van de Ondernemingsraad, de centrale Cliëntenraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Op de agenda stond de gang van zaken rondom marktwerking. Eveneens is met het bestuur van de Vereniging Medische Staf gesproken over de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg en de relatie met de huisartsen in de regio. Ook is aandacht besteed aan de bevindingen in de landelijke enquêtes Elsevier, AD, Roland Berger en de indicatoren van de Inspectie. Jaardocument

21 Besproken onderwerpen/ontwikkelingen in 2007 Themabijeenkomst De Nederlandse Zorgautoriteit Jaarlijks overleg met Centrale Cliëntenraad Werkbezoek diverse locaties Themabijeenkomst Vastgoed Scholing leden Raad van Toezicht Overlegstructuur Raad van Toezicht met Cliëntenraden Reglement Raad van Bestuur Jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad Financiële maandrapportages (periodiek) Kennismaking met diverse nieuwe medisch specialisten (periodiek) Genomen besluiten Goedkeuring jaarverslag 2006 Vaststelling gewijzigd rooster van aftreden Vaststelling profielschets voor vacature lid Raad van Toezicht Vaststelling kaderbrief 2008 Vaststelling strategisch beleidsplan Vaststelling Reglement Raad van Toezicht Vaststelling Parkeerbeleid Röpcke-Zweers Ziekenhuis Vaststelling Managementletter 2007 Price Waterhouse Coopers Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht, onder voorbehoud positief advies VMS Goedkeuring begroting 2008 Vaststelling Reglement auditcommissie en benoeming leden Bezoldiging toezichthouders en gewezen toezichthouders De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats in lijn met de uitgangspunten van de NVTZ. Zie bijlage 1 Personalia. Remuneratiecommissie/beloningscommissie De remuneratiecommissie van de Saxenburgh Groep ten behoeve van de Raad van Toezicht wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij voeren in deze samenstelling ook het jaargesprek met de Raad van Bestuur. Profielcommissie De profielcommissie, die in andere organisaties ook wel selectiecommissie wordt genoemd, bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht. De commissie heeft de gewenste competentieprofielen van de Raad van Toezicht in beeld gebracht en hierover geadviseerd aan de voltallige Raad van Toezicht. De commissie heeft eveneens de voorselectie en de voordracht voor het nieuwe lid Raad van Toezicht (per 2008) voorbereid en begeleid. Evaluatie eigen functioneren In het licht van de toepassing van de Zorgbrede Governancecode is de Raad van Toezicht gestart met een evaluatie van het eigen functioneren. Voor het eerst heeft de checklist van NVTZ daarbij als leidraad gefungeerd. Er is gesproken over de opleidingsbehoefte. De individuele leden maken nu gebruik van het opleidingsaanbod van o.a. de NVTZ. De Saxenburgh Groep faciliteert hen daarbij. 21 Jaardocument 2007

22 Tot besluit De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat in 2007 door de gehele organisatie grote inspanningen zijn geleverd om groei mogelijk te maken, de financiële situatie op orde te houden en het kwaliteitsbeleid nader gestalte te geven. De voltallige Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de Raad van Bestuur, de medisch specialisten, de leden van het Managementteam en alle medewerkers van de Saxenburgh Groep voor hun inzet in het verslagjaar Namens de Raad van Toezicht, Th.J.A. Schellekens, voorzitter 3.2. Bedrijfsvoering Planning & Control Financiële middelen De processen worden bestuurd met behulp van een Planning & Control-cyclus. Zo komt een verdelingsmodel tot stand voor de financiële, personele en materiële middelen, faciliteiten en diensten. Doel van de P&C-cyclus Kaderbrief P&C-cyclus SXB Begroting Strategie Proces sen Toetsing Coördinatie en afstemming van processen waarbij financiële aspecten aan de orde zijn Bedrijfseconomische advisering en ondersteuning Procesondersteuning in termen van Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) (bij) Sturing Jaar rekening Toetsing Resultaat (bij) Sturing 1 jaar 1 jaar Invloed omgeving Bijstelling Kaderbrief Functionele inrichting P&C-cyclus Producten van de P&C-cyclus Tijd Materiële Middelen Mens Middelen Geld Besturing Processen Resultaat Wet& regelgeving Afspraken Verant Woordings plicht Informatie vraag Kaderbrief Begroting (Stuur)rapportages Jaarrekening Cyclische toetsing en bijstelling AO/IC Bedrijfseconomische advisering Cash-management (treasury) P&C cyclus Jaardocument

23 Inkomsten De Saxenburgh Groep genereert zijn inkomsten uit de productie die wordt gerealiseerd op basis van productieafspraken met zorgverzekeraars (Cure) en het Zorgkantoor (Care). Productieafspraken worden gemaakt conform de wet- en regelgeving (FB-systematiek) en in lijn met de geïntroduceerde marktwerking in de zorg. Dit geldt voor zowel Cure als Care. Productieafspraken worden jaarlijks gemaakt. Het betreft: Productie in het A-segment Productie in het B-segment Productie m.b.t. intramurale zorgproducten Productie m.b.t. extramurale zorgproducten Behalve uit productieafspraken, ontvangt de Saxenburgh Groep binnen wet- en regelgeving bepaalde of bepaalbare vaste inkomsten op basis van de beschikbaarheid van functies, adherentie en normatieve kapitaalslasten. Productieafspraken in A- en B-segment Met betrekking tot de productieafspraken in het A-segment worden op jaarbasis overeenkomsten aangegaan met de in omzet grootste zorginkoper (marktaandeel zorgverzekeraar) waar het de Saxenburgh Groep (Achmea) en de koepelorganisatie van de zorgverzekeraars (ZN) betreft. Met betrekking tot de productieafspraken in het B-segment worden met alle zorgverzekeraars afzonderlijk prijsafspraken gemaakt; de afnamevolumes zijn vrij. Productieafspraken in Care De productieafspraken in Care worden op basis van een strak gereguleerde werkwijze gemaakt, die wordt bepaald door het regionale Zorgkantoor (aanbestedingstrajecten). De intramurale afspraak is gebaseerd op macro-economische uitgangspunten en wordt vooral beïnvloed door historische productievolumes en meerjarige bezuinigingsafspraken tussen de Minister van VWS en de brancheorganisatie. De extramurale productieafspraak wordt gemaakt op basis van een offertetraject, waarbij de gunningcriteria en het tijdstraject vooraf door het regionale Zorgkantoor bekend worden gemaakt. Interne procedure productieafspraken ziekenhuis Om goede en afgestemde productieafspraken in zowel het A- als het B-segment te kunnen maken, is binnen de P&C-cyclus sinds augustus een uitvoerige productieplanningcyclus aan de orde. Daarin worden vakgroepanalyses (marktaandeel, productiecapaciteit, doelstellingen op het terrein van kwaliteit, benchmark en economische doelstellingen) op de ziekenhuisstrategie en de daarvan af te leiden productiemogelijkheden afgestemd. De uitkomsten van de daaropvolgende vakgroepgesprekken leiden tot een jaarplan per vakgroep en tot een daarvan af te leiden productiedoelstelling. Zowel het jaarplan als de productiedoelstelling worden opgenomen in het productiestrategieplan dat als totaal en verbijzonderd per vakgroep de inzet is bij de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Daarnaast ligt de opbrengstberekening die uit de productiedoelstelling voortkomt ten grondslag aan de begroting. 23 Jaardocument 2007

24 Toewijzing van middelen De toewijzing van middelen vindt plaats door middel van de vaststelling van interne begrotingen en daarvan af te leiden budgetten per onderliggende afdeling. In 2007 is een strategisch beleid voor de periode 2007 tot 2012 vastgesteld. De financieel-economische doelstellingen voor het exploitatiejaar 2007 worden daarvan afgeleid en gedurende het begrotingsjaar geëvalueerd. Over het gehele exploitatiejaar vindt uiteraard ook verantwoording plaats. Deze verantwoording vindt haar beslag in de bevindingen als weergegeven in de jaarrekening (jaardocument) over dat exploitatiejaar. De P&C-cyclus begint in de Saxenburgh Groep daarom medio mei/ juni met de vaststelling (na evaluatie van doelstelling vs. realisatie) van de kaderbrief door de Raad van Bestuur. Het concept daarvan wordt uitvoerig besproken in het Managementteam, waarna het wordt aangeboden aan de Medische Staf. Na uitgebreide bespreking en optimalisatie door Managementteam en Medische Staf stelt de Raad van Bestuur de kaderbrief in juli vast. De Kaderbrief 2007 kende de volgende hoofdstukken: Ontwikkelingen in het speelveld van zorg Zorgactiviteiten Kwaliteitsbeleid Mensen Bedrijfsvoering Middelen en infrastructuur Keuzes: prioriteiten Begrotingsplanning Begrotingscyclus De begrotingscyclus begint met de vaststelling van de productiedoelstellingen, waarna de daarvan af te leiden kostenbegroting wordt opgesteld. De begrotingscyclus wordt medio november afgerond. Aansluitend wordt de conceptbegroting ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de begroting in december vast. Investeringen algemeen De Saxenburgh Groep hanteert een geformaliseerde investeringsprocedure. In deze procedure wordt primair geregeld dat er sprake is van een eerlijke manier van verdeling van schaarste (beschikbare financiële middelen). Daarnaast is de wijze vastgelegd waarop de jaarlijks vastgestelde investeringsmiddelen worden geformaliseerd in aankopen. De uitkomsten zijn of worden belegd in de meerjarige liquiditeitsbegroting en worden vanuit dat oogpunt bewaakt door de afdeling treasury. Bewaking vanuit de investeringsbegroting vindt plaats door de afdeling Inkoop binnen het Facilitair Bedrijf. Bewaking van de uitgaven Zowel voor Cure als Care hanteert de Saxenburgh Groep een zeer uitputtend en strak gereguleerd systeem van rapportages en toelichtingen op basis van begroting en productieplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de digitaal opgezette managementtool Cognos. In Cognos zijn alle rapportages met betrekking tot voornoemde aandachtsgebieden in 14-daagse en maandelijkse cycli (vooraf jaarlijks vastgesteld) voor benoemde budgethouders beschikbaar. Jaardocument

25 Een tweetal voorbeelden uit Cognos. 25 Jaardocument 2007

26 Per gedefinieerd aandachtsgebied is binnen de afdeling Planning & Control een accountmanager aangesteld. De accountmanager onderhoudt (gepland) de contacten met de belangrijkste budgethouders in de organisatie. De PDCA(Plan Do- Ckeck en Act)-cyclus wordt hier direct toegepast. Rapportage Het hoofd van de afdeling Financiën rapporteert maandelijks (12 e werkdag van de maand) aan het hoofd van de dienst Informatie & Financiën over het geconsolideerde resultaat van de Saxenburgh Groep. Deze rapportage wordt inclusief een resultaatprognose maandelijks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur voorgelegd. De Raad van Bestuur biedt conform een afgesproken planning de geconsolideerde resultaten en prognoses (inclusief analyses en voorstellen m.b.t. bijstellingen) aan de Raad van Toezicht aan. Kostenbewakingscyclus De kostenbewakingscyclus start feitelijk op het laagst denkbare operationele niveau, omdat in de begrotingscyclus de budgetten tot op dat niveau worden vastgesteld en toegewezen. De beïnvloedbaarheid van kosten is in principe ook alleen op dat niveau mogelijk. Per dienst zijn daartoe procedures vastgelegd en afspraken gemaakt. Planning & Control-cyclus In de huidige besturingsfilosofie speelt de Planning & Control-cyclus een belangrijke rol bij het realiseren van de doelen van de organisatie. In de Saxenburgh Groep bestaat weliswaar een informatie- en rapportagemethodiek, maar een echte P&C-cyclus, passend bij de inrichting van de organisatie, ontbreekt nog. De lijnverantwoordelijkheid in de organisatie wordt eenduidig bepaald via drie niveaus van leidinggeven, te weten Saxenburgh Groep (Raad van Bestuur), divisies (zorgmanagers) en afdelingen (hoofden). Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB s) worden zoveel mogelijk daar neergelegd waar ze horen. Via een actief proces van het ontwikkelen van een ondernemende organisatie, passend in de nieuwe tijd van marktwerking, groeit de Saxenburgh Groep toe naar de gewenste eindsituatie. Marktwerking Marktwerking vraagt om een ondernemende geest en slagvaardigheid van de organisatie en haar onderdelen en taakvolwassenheid van alle medewerkers. Bovendien heeft marktwerking invloed op de relatie van medisch specialisten met elkaar en met de organisatie. Steeds duidelijker wordt voelbaar dat de continuïteit van de organisatie wordt bepaald door de som van de prestaties van de samenstellende delen: iedere bedrijfseenheid draagt bij aan het gezamenlijke resultaat. Verzaken van onderdelen heeft directe gevolgen voor de rest; het achterblijven op gemaakte productieafspraken bijvoorbeeld leidt tot het niet realiseren van de begrotingsdoelen en dat heeft directe gevolgen voor mensen, middelen en infrastructuur. Dat is zeker het geval zodra het aandeel DBC s in de Cure en de ZZP s in de Care bepalende rekeneenheden worden. Zorginstellingen dienen niet meer uitsluitend in termen van patiënten, bewoners en cliënten te denken en te rekenen, maar ook nadrukkelijk in termen van productmarktcombinaties. Marketing van zorgproducten wordt een normale zaak. Beleidsmatige uitgangspunten Medisch specialisten, managers en medewerkers geven in de periode van september tot en met november van elk jaar vorm aan het begrotingsproces. Min of meer gelijktijdig wordt het beleidsplan voor de middellange termijn voor de gehele Saxenburgh Groep opgesteld. Daarin worden direct concrete doelen geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld de gewenste positie in de regio en de te voeren producten. Doel is om in de kaderbrief de beleidsmatige uitgangspunten te beschrijven die in de visie van de Raad van Bestuur en het management, inclusief stafbestuur, voor de organisatie van belang zijn voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Jaardocument

27 Het is de bedoeling dat de divisies en de afdelingen deze uitgangspunten als richtlijn hanteren bij het opstellen van hun eigen jaarplannen. Kern en startpunt hierbij is de zorg, in Cure en Care, die de Saxenburgh Groep wil leveren. De najaarsgesprekken die met vakgroepen en afdelingen worden gevoerd, moeten richting geven aan beleid en operationeel beheer. De medisch specialisten zijn daarbij als eerste aan zet: immers, de patiënten komen met een zorgvraag naar hen toe. Concurrentiekracht De kaderbrief moet die speerpunten aangeven die in het eerstvolgende tijdsvak van wezenlijk belang zijn. Daarbij gaat het om de kwaliteit van zorg, efficiency, logistiek, veiligheid en service aan cliënten en patiënten, maar ook om de relatie met de verwijzers in met name de eerste lijn. Daarnaast gaat bijzondere aandacht uit naar het ondernemerschap dat op afdelingsniveau gestalte moet krijgen. Kostenbewustzijn is daarbij van groot belang, zeker nu de kapitaalslastendiscussie aangeeft dat deze kosten integraal deel gaan uitmaken van de kostprijs die de instelling hanteert. Concurrentie is dus een echt gegeven en concurrentiekracht zal zich meer en meer gaan ontwikkelen. Om in de komende jaren slagvaardig te kunnen blijven is het beschikken over adequate faciliteiten (gebouwen en woonvormen) van wezenlijk belang. Dit kan alleen worden gerealiseerd als alle medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor dit doel Risico s In deze paragraaf wordt ingegaan op de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de Saxenburgh Groep wordt geconfronteerd. Nieuwbouw Procedures die op dit moment lopen, roepen vragen op zoals: PPS-traject of op de oude wijze aanbesteden, wanneer is de besluitvorming gereed, wie en wat wordt er meegenomen. In de financiering van de kapitaalslasten worden met ingang van 2009 grote veranderingen verwacht. In de landelijke politiek zijn alle activiteiten erop gericht om vanaf 1 januari 2009 een einde te maken aan de huidige wijze waarop zorginstellingen hun bouw bekostigen. Tegelijkertijd wordt het bouwregime afgeschaft. Ziekenhuizen, waaronder de Saxenburgh Groep, die de komende jaren nieuwbouw wensen te plegen, kunnen financieel behoorlijk in de problemen komen. De Saxenburgh Groep heeft als één van de eerste ziekenhuizen een zogenaamd PPS-traject gestart en heeft zodoende de aandacht van het Ministerie van Financiën en de NZA kunnen krijgen voor een andere wijze van financieren. Dit heeft nog niet geleid tot een bevredigend eindresultaat. Wijzigingen in de financiering In 2007 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit het Kabinet geadviseerd om over te stappen op uitbreiding van het B-segment binnen de DBC-registratie van 10% naar 20%. Dit biedt enerzijds kansen, anderzijds dient met de verschillende zorgverzekeraars te worden onderhandeld over de prijzen en zij geven daarbij de voorkeur aan het werken met prijsen productieplafonds. Bovendien gebruikt de overheid plafonds ter sturing van de totale zorgconsumptie. Van een vrije markt is dus nog gëën sprake! Tevens ligt het in de planning dat de zogenaamde maatstaffinanciering en maatstafconcurrentie worden ingevoerd. Momenteel staat een en ander echter behoorlijk ter discussie; het is een forse wijziging als het om de financiering van de ziekenhuiszorg gaat. 27 Jaardocument 2007

28 3.3. Cliëntenraad Overheid en generieke kortingen Evenals voorgaande jaren is in 2007 een generieke korting aan de ziekenhuizen opgelegd. De kortingen worden door de overheid opgelegd omdat de totale kosten van de gezondheidszorg de geraamde bedragen ruim overschrijden. Gezien het feit dat de vraag naar gezondheidszorg alleen maar groter wordt, is de verwachting van de Saxenburgh Groep dat ook voor 2008 rekening moet worden gehouden met opnieuw een aanzienlijke korting. Invoering zorgzwaartebekostiging AWBZ In 2009 wordt de nieuwe zorgzwaartebekostiging langdurige klinische (>1 jaar) zorg AWBZ ingevoerd. Voor de Verzorgings- en Verpleeghuizen zijn 10 Zorgzwaartepakketten (ZZP s) gedefinieerd. Een zorgzwaartepakket behelst het gehele pallet aan zorg dat een cliënt-/bewoner binnen de verpleging en verzorging kan krijgen. Niveau 1 is de lichtste categorie met de laagste prijs en niveau 10 de zwaarste categorie met de hoogste prijs. Exploitatieontwikkelingen voor de toekomst Het jaar 2008 wordt mede gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen en dan met name de generieke korting, een jaar met vele financiële uitdagingen. Derhalve is de verwachting dat het jaar 2008 afgesloten zal gaan worden met een negatief resultaat. Gedurende het jaar zal uitdrukkelijk gewerkt worden aan kostenbewustzijn, effectiever en efficiënter werken. Bovendien zal de nodige aandacht aan uitbreiding van commerciële activiteiten worden gegeven. De Saxenburg Groep heeft een stelsel van cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers/leden van de verschillende decentrale cliëntenraden. De cliëntenraden behartigen de belangen van zowel de patiënten van het ziekenhuis als de bewoners en cliënten van de Zorgcentra. In het verslagjaar is besloten om de Raad Voor Maatschappelijke Inbreng en Verantwoording i.o. niet verder uit te werken, maar om in lijn met de WMCZ een echte Cliëntenraad voor het ziekenhuis samen te stellen en te installeren. Onder voorzitterschap van de heer K. Koopmans, voormalig huisarts te Hardenberg, is de raad vol enthousiasme van start gegaan Lokale cliëntenraden - Divisie Care: Cliëntenraad Zorgcentrum Aleida Kramer Cliëntenraad Zorgcentrum Clara Feyoena Heem Cliëntenraad Zorgcentrum Oostloorn Cliëntenraad Zorgcentrum t Welgelegen - Divisie Cure: Cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis, dagziekenhuis Aleida Kramer en polikliniek Ommen Jaardocument

29 3.3.2 Vergaderfrequentie en onderwerpen De Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben in het verslagjaar vijf maal formeel overleg gevoerd. Tevens heeft de Centrale Cliëntenraad vijf maal zelf vergaderd. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad heeft vijf keer vooroverleg gehouden met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen: Enquêterecht: de cliëntenraden van de Saxenburgh Groep hebben het enquêterecht toegekend gekregen van de organisatie. Zij behouden dit recht zelf en kennen dit niet aan de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden toe. De regiostructuur van de zorgcentra van de Saxenburgh Groep. Samenstelling en werkwijze Cliëntenraad Röpcke-Zweers Ziekenhuis, dagziekenhuis Aleida Kramer en polikliniek Ommen. Zij zijn nu ook in de Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigd. Overhandiging van de rolstoelbussen die door de Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep aan de bewoners zijn geschonken. Door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden is een in-company training over bouw en renovatie verzorgd voor de lokale cliëntenraadsleden. Veiligheidsmanagement: het artikel Patiënt beter af door veilig melden is behandeld als onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem. Bemiddeling van een cliëntenraadslid met de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Voeding: de heer M.C. van Baardwijk (hoofd Facilitair Bedrijf) heeft tekst en uitleg gegeven over de voedingsverzorging in de Saxenburgh Groep. Het thema was voeding dichterbij beter. Er is een rondleiding gegeven in de keuken en het gerenoveerde restaurant van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Jaarvergadering: tijdens de jaarvergadering van de Centrale Cliëntenraad heeft de heer J. Hamhuis een presentatie verzorgd over de zorgzwaartepakketten. Voorjaarsoverleg tussen het Zorgkantoor Zwolle en de Saxenburgh Groep, in aanwezigheid van een delegatie van de Centrale Cliëntenraad. Jaarverslag 2006: Wetten van de Saxenburgh Groep. Verbeterplan cliëntenraadpleging 2007/2008. Kaderbrief 2008 Saxenburgh Groep op weg naar Strategisch beleidsplan van de Saxenburgh Groep. Communicatieplan van de Saxenburgh Groep. Vervanging van de heer J. Hamhuis, locatiemanager zorgcentra Oostloorn en t Welgelegen, wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd, door de heer T. van Hemert, tijdelijk aangesteld als regiomanager. Werkbezoek/studiereis naar de provincie Zeeland samen met een vertegenwoordiging van medewerkers, leidinggevende en Raad van Bestuur in het kader van het thema kleinschalig wonen. Gesprek met Raad van Toezicht-lid op voorkeurszetel van de Cliëntenraad: algemene zaken. Actualisering convenant van de Centrale Cliëntenraad. Tijdens de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van alle lokale cliëntenraden van de Saxenburgh Groep heeft de heer M. Laterveer van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden een inleiding verzorgd over de financiering van de zorg. Hierbij kwamen de zorgzwaartepakketten, het budget en de rol van het Zorgkantoor aan de orde. Behandeling van de richtlijn Zorgvuldig handelen bij het levenseinde, de richtlijn euthanasie. Parkeerbeleid Röpcke-Zweers Ziekenhuis voor de komende jaren. Afscheid van de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, de heer E. Ophof. Gezamenlijk overleg van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad: uitwisselingen. Bijwonen diverse themabijeenkomsten. 29 Jaardocument 2007

30 3.3.3 Centrale Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad onderhoudt nauw contact met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). In overleg met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden werden diverse themabijeenkomsten georganiseerd. Leden van de Centrale Cliëntenraad hebben diverse regiobijeenkomsten van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden bezocht. De Centrale Cliëntenraad werkt volgens een door haar opgesteld jaarplan. Ter ondersteuning van de Centrale Cliëntenraad stelt de Saxenburgh Groep secretariële ondersteuning ter beschikking evenals basisfaciliteiten voor vergaderen, consumpties en print- en drukwerk. Ook worden opleidingsmogelijkheden aangeboden Advisering in 2007 In het verslagjaar heeft de Centrale Cliëntenraad (CCR) besluiten genomen over: De notitie inrichting concernstaf Saxenburgh Groep, (positief besluit) De CCR besluit het enquêterecht zelf te behouden en kent dit dus niet aan het LOC toe. Het concept jaarverslag 2006 wordt goedgekeurd. De notitie regiostructuur divisie Care, positief De CCR besluit een aantal schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurder omtrent de nadere (invulling van de) regiostructuur. De CCR stemt in met de voorgestelde tekstuele wijzigingen in het convenant tot vorming van de centrale cliëntenraad alsmede met de voorgestelde tekstuele wijzigingen voor de tijdelijke folder cliëntenraad. Het jaarverslag 2007 lokale cliëntenraden + centrale cliëntenraad zal op eenzelfde wijze samengesteld worden als het verslag van Alle lokale cliëntenraden zullen (voorzover deze nog niet aanwezig is) een actueel rooster van aftreden maken en dit schriftelijk vastleggen. Een thema-avond zal in 2008 georganiseerd worden met als thema zorgvuldig handelen bij het levenseinde De cliëntenraden brengen zowel gevraagde als ongevraagde adviezen uit. Behandelde onderwerpen waren o.a.: Het onderwerp kwaliteit wordt mede aan de hand van het artikel patiënt beter af door veilig melden behandeld. Een van de leden van de kwaliteitsgroep Saxenburgh Groep (i.c. dhr. Ben Brands) zal een toelichting geven. De CCR-leden zullen in hun lokale cliëntenraden bespreken of er een centrale bouwcommissie benoemd moet worden. De kwaliteitsfunctionarissen van de Saxenburgh Groep zullen de CCR op de hoogte houden m.b.t. de voortgang veiligheidsmanagementsysteem. Het hoofd Facilitair bedrijf zal voor de CCR uitleg geven inzake ontwikkelingen in de keuken en de voedingsdienst. De CCR verzoekt de bestuurder om vanuit de Saxenburgh Groep richting Ommen meer druk uit te oefenen naar de wethouders en de gemeenteraad i.v.m. de uitplaatsingen van Clara Feyoena Heem. De CCR zal contact zal leggen met de CCR van een zorginstelling in Deventer in verband met uitwisseling van kennis. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van alle cliëntenraden van de Saxenburgh Groep cliëntenraden Saxenburgh Groep zal de heer Martijn Lateveer van het LOC een inleiding houden over de vernieuwingen in de financiering van de zorg. Het parkeerbeleid Röpcke-Zweers Ziekenhuis te Hardenberg Het euthanasieprotocol zorgvuldig handelen bij het levenseinde. De begroting Saxenburgh Groep Het communicatieplan zal in de eigen lokale cliëntenraadsvergaderingen geagendeerd worden. Jaardocument

31 3.3.5 Divisie Care De besturen van de cliëntenraden in de divisie Care hebben geregeld overleg met de locatiemanagers. Ook daar zijn actualiteiten aan de orde, maar vooral geconcentreerd op lokaal niveau. Het overleg van de decentrale cliëntenraden vindt soms plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Omdat de locatiemanagers een gedelegeerde verantwoordelijkheid hebben, overleggen zij doorgaans zelfstandig met de eigen cliëntenraad. 3.4 Ondernemingsraad De medewerkers van de Saxenburgh Groep worden vertegenwoordigd door de Centrale Ondernemingsraad (voortaan OR te noemen). Deze ondernemingsraad is er voor de gehele groep Taken en werkwijze De OR brengt conform zijn wettelijke taak gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. De raad houdt zich bezig met onderwerpen die de medewerkers van de organisatie aangaan. Taakverdeling en werkwijze van de OR zijn vastgelegd in een reglement Financiering en commissies De OR wordt gefinancierd door de Saxenburgh Groep, maar beschikt niet over een eigen budget dat direct zichtbaar is in de begroting. Om optimaal te kunnen functioneren, heeft de OR enkele onderdeelcommissies ingesteld, zoals een personeelscommissie en een financiële commissie. Beide commissie kunnen desgewenst overleggen met de hoofden P&O respectievelijk I&F Overlegfrequentie De reguliere vergaderingen vinden wekelijks plaats op dinsdag. In het verslagjaar waren er 10 overlegvergaderingen tussen de OR en de Raad van Bestuur, meestal in aanwezigheid van het hoofd van de dienst P&O. In voorkomende gevallen heeft de OR overleg met de Centrale Cliëntenraad of een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Ook voert de OR in voorkomende gevallen overleg met de auteurs van notities die ter advisering aan de OR worden voorgelegd. Soms overlegt de OR met individuele leden van de achterban Instemming gevraagd en ontvangen In 2007 heeft de OR gereageerd Afwijking werktijd: half uur pauze aaneengesloten Kinderopvang 2007 Meldingsprocedure arbeidsongevallen Beleid fysieke belasting Care Dienstrooster/werktijden voedingsdienst Flexibilisering werktijden Aanvullende reiskostenvergoeding via MKSA Protocol agressie & onveiligheid Document: werving & selectie Documenten HKZ beeldschermergonomie/zwangere collega Verzuim & verzuimprotocol Ontwikkelgesprekken en POP Leeftijdsbewust personeelsbeleid Vacaturebeleid Jaardocument 2007

32 3.4.5 Advies gevraagd en ontvangen Voedingsorganisatie Saxenburgh Groep Topstructuur Regiostructuur Care Ter informatie toegezonden Namen van de leden van de cliëntenraden Evaluatie avondpolikliniek Namen van de leden van de Cliëntenraad Cure Strategisch beleidsplan Project jong-dementerenden Overgang naar CAO ziekenhuis op geïntegreerde afdelingen Kaderbrief Afschrift van statuten Saxenburgh Groep Strategisch beleidsplan : definitieve versie Klachtenprocedure divisie Care Overzicht inschakeling externe adviseurs Communicatieplan d.d. aug Parkeerbeleid, 3e concept parkeerbeleid Röpcke-Zweers Ziekenhuis 3.5 Vereniging Medische Staf Bij de Vereniging Medische Staf van de Saxenburgh Groep is in 2007 een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. Er zijn documenten en protocollen vastgesteld: Kwaliteitsdocument Document hoofdbehandelaarschap Euthanasieprotocol Niet-reanimeren-protocol Een aantal medisch specialisten binnen de vereniging heeft zich verdiept in het programma ter evaluatie van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS). In 2008 krijgt dit een vervolg. Het bestuur van de vereniging heeft in samenwerking met de Raad van Bestuur en het Managementteam veel aandacht besteed aan het strategisch beleid van de Saxenburgh Groep. Uiteraard werd ook veel aandacht besteed aan de nieuwbouw en de begroting van Het stafbestuur heeft zich daarnaast verdiept in de optimale vormgeving rond de maatschap Gynaecologie. Bij deze maatschap gaan in 2008 twee nieuwe gynaecologen van start. Verder werd gesproken over de leiding en het functioneren van de apotheek. In 2008 start een nieuwe en erkende apotheker als leider Toekomstplanning bestuur In 2008 wordt nader vormgegeven aan managementparticipatie en duaal bestuur. De voorzitter van het stafbestuur gaat vergaderingen van het Managementteam bijwonen en neemt eveneens als afgevaardigde deel aan de vergaderingen van de SAZ (samenwerkende algemene ziekenhuizen). Twee leden van het stafbestuur, drs. Blankenburgh en drs. Gosen participeren in de stuurgroep nieuwbouw. Het stafbestuur gaat samen met de Raad van Bestuur gesprekken voeren met diverse maatschappen over beleidsplannen, ondernemerschap en medicatie. In 2008 staat verdere professionalisering van de Vereniging van de Medische Staf op de agenda. Jaardocument

33 3.5.2 Speerpunten 2008 Algemeen: Bouw Opstelling van een vakgroepoverstijgend plan voor laparascopische chirurgie Ontwikkelen en opzetten van categorale poli s Uitbreiden buitenpoli s, zoals Ommen en Westerhaar Intensiveren huisartsenoverleg Geneesmiddelenformularium: beheersbaarheid (kostbare) geneesmiddelen ICT, waaronder verdere invoering EPD (inzagerecht huisartsen) + nastreving koppeling 1 e en 2 e lijn Vermijden opnamestops door inzet van de oudbouw van de PAAZ (eventueel als proefzorghotel) Verkrijgen van de NIAZ-accreditatie voor de gehele organisatie 33 Jaardocument 2007

34 4 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Missie Als onderdeel van de zorgketen leveren wij op doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten, gericht op welzijn, wonen en zorg. Onze producten en diensten zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg en ouderenzorg de belangrijkste plaats in Motto Visie Om deze missie te verwezenlijken, wil de Saxenburgh Groep de belangrijkste zorgaanbieder zijn in de gemeenten Coevorden, Ommen en Hardenberg door: Op een klantgerichte wijze te werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de individualiteit, zelfstandigheid en levensovertuiging van patiënten/cliënten, waarbij aandacht, respect en betrouwbaarheid een belangrijke rol spelen; Kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers; Een gezonde financiële bedrijfsvoering te realiseren waarbij rekening wordt gehouden en ingespeeld wordt op een steeds veranderende omgeving, zodat continuïteit op lange termijn kan worden gewaarborgd; Zelf te innoveren, innovaties te ondersteunen en samenwerkingsverbanden aan te gaan die de zorgketen versterken; Het bieden van huisvesting die voldoet aan de verwachtingen van klanten en het hoge ambitieniveau van de organisatie. Ten aanzien van een gezonde bedrijfsvoering De Saxenburgh Groep wil een gezonde bedrijfsvoering behouden met steeds een positief netto resultaat gericht op groei van het eigen vermogen tot 15% in Noodzakelijke randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering zijn een meerjarige investerings- en exploitatiebegroting. De Planning & Control-cyclus is daarbij leidend. Om deze doelstellingen te bereiken, wil de Saxenburgh Groep komen tot een meer resultaatgerichte bedrijfsvoering. Met de interne stakeholders (waarbij de rol van de medisch specialisten een belangrijke is) worden meetbare afspraken gemaakt over de productiviteit, de capaciteitsbenutting en aspecten van kostenbeheersing. De volgende zaken dragen hieraan bij: Een aangepast intern budgetteringssysteem dat voldoet aan de eisen van Health Governance en de Wet op de Jaarrekening. Het creëren van mogelijkheden voor ondernemerschap (bedrijfsstructuur), bijvoorbeeld ten behoeve van commerciële activiteiten, de Jaardocument

35 onderhandelingspositie met zorgverzekeraars, medisch specialisten en andere zorgaanbieders. Specifieke aandacht aan vastgoedbeheer. 4.2 Algemeen beleid Het algemene beleid van de organisatie is er op gericht om continuïteit van het zorgaanbod in de divisies Cure en Care te waarborgen. Daarom is de Saxenburgh Groep er veel aan gelegen om een hoogwaardige kwaliteit van zorg te blijven leveren. Samenwerking met de regionale huisartsen en samenwerking met regionale zorgpartners Baalderborg, Avondlicht en Oldenhaghen is dan ook vanzelfsprekend, alsmede met verschillende thuiszorg organisaties. Juist nu de politiek gekozen heeft voor een verdere doorvoering van marktwerking in de zorg is het ook van belang om de zorg te leveren met een gezonde bedrijfsvoering en in adequate huisvesting. Deze zaken vragen om veel aandacht van alle medewerkers en extra zorgvuldigheid van het management. In het strategisch beleidsplan zijn de plannen op hoofdlijnen beschreven. In de jaarlijkse kaderbrief worden de randvoorwaarden benoemd en worden de speerpunten per begrotingsjaar bepaald. De verschillende afdelingen en vakgroepen worden steeds uitgenodigd om de ontwikkelingen in het betreffende vakgebied in de jaarplannen te formuleren en bij de afwegingen voor keuzes in de te leveren producten te betrekken. Vanzelfsprekend speelt de contracteerbaarheid van de zorgproducten door de verschillende zorgverzekeraars hierbij ook een rol. Ten aanzien van bouwactiviteiten in de zorgcentra van de Saxenburgh Groep bestaan samenwerkingsverbanden met de verschillende regionale woningcorporaties Algemeen kwaliteitsbeleid De Saxenburgh Groep hecht er groot belang aan dat klanten de geleverde zorg ervaren als veilig, betrouwbaar, deskundig en vriendelijk. Dat uit zich in het streven om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren op basis van een integraal kwaliteitssysteem. De Saxenburgh Groep voldoet aan de eisen van de kwaliteitswet, de WGBO (eisen aan dossiervorming en hoofdbehandelaarschap), de BOPZ en de WMCZ. Toetsing (door derden) vormt een belangrijk onderdeel van het integrale kwaliteitssysteem. Deze toetsing geeft de cliënt de mogelijkheid om de kwaliteit van de geboden zorg te vergelijken met die van andere zorginstellingen en vindt op diverse manieren plaats: Organisatiebrede accreditatie (NIAZ /HKZ) Deelname aan de landelijke prestatie-indicatoren Deelname aan gerenommeerde (landelijke) enquêtes De Saxenburgh Groep wil bij de bovenste 25% behoren waar het de basiszorg betreft Veilige zorg Veilige zorg wordt bevorderd door: Een op kwaliteit gerichte cultuur te realiseren, waarbij onder meer het melden van fouten door medewerkers wordt gestimuleerd; Deel te nemen aan de (verplichte) visitaties en het introduceren van appraisal & assessment ; Een veiligheidsmanagementsysteem te introduceren, waarbij medicatieveiligheid en complicatieregistratie- en evaluatie belangrijke speerpunten zijn; Te werken volgens (medische) protocollen en het kwaliteitsreglement van de medische staf (gouden beroepsstandaard); Zorg te dragen voor een veilig opleidingsklimaat voor de (para-)medische en verpleegkundige beroepen. 35 Jaardocument 2007

36 4.3.2 Voorbeeldfunctie Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen realiseren, zijn de rol en de voorbeeldfunctie van de medische staf, het Managementteam en de leidinggevenden essentieel Kwaliteitsbeleid gericht op cliënten en patiënten Patiëntveiligheid In 2002 zijn, geïnitieerd door schadeverzekeraar Centramed (de Centrameter), verschillende processen binnen het Röpcke-Zweers Ziekenhuis doorgelicht door Cap Gemini, Ernst & Young. Doel was het inschatten van risico s in de patiëntenzorg. In juli 2007 heeft Q-consult een Quick Scan uitgevoerd in de divisie Cure. Op basis van de NTA 8009 werd de huidige stand van zaken van het veiligheidsmanagement geïnventariseerd om te bezien welke elementen hiervan al zijn geïmplementeerd en welke nog ontbreken. Q-consult heeft op grond van deze bevindingen conclusies en aanbevelingen geschreven voor de volledige realisatie van een veiligheidsmanagementsysteem> Daarbij werd een directe relatie tussen het INK-managementmodel en het veiligheidsmananagementsysteem. De Saxenburgh Groep brengt de aanbevolen verbetermaatregelen systematisch ten uitvoer, zodat de patiëntveiligheid voortdurend kan worden verbeterd. Identificatie Binnen het gehele zorgproces is een goede identificatie van de patiënt een eerste voorwaarde voor kwaliteit. Indien de identificatie niet goed verloopt, is het risico op het maken van fouten bij onderzoek, behandeling en verzorging van de patiënt levensgroot. Bij elk onderzoek en elke behandeling moet de patiënt daarom op de juiste manier worden geïdentificeerd. Klinische patiënten krijgen bij opname een polsbandje, waarop hun naam en geboortedatum staat aangegeven. Valpreventie Ook vallen is een groot risico voor de opgenomen patiënten. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor ernstig zieke patiënten of chronisch zieken. Valpreventie is een belangrijke taak voor met name verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Infectiepreventie De afdeling Infectiepreventie ondersteunt het management bij het opstellen van het hygiëne- en infectiebeleid. Het voorbereiden van de beleidsuitgangspunten en de prioriteitstelling vinden plaats in overleg met de multidisciplinair samengestelde hygiënecommissie. De hygiënecommissie adviseert het management over het te voeren beleid. De kern van het beleid is het infectierisico bij verblijf of bezoek aan het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen weg te nemen, dan wel tot een aanvaardbaar risico terug te brengen. Voor de feitelijke uitvoering van het hygiëne- en infectiebeleid is de leiding van de diverse afdelingen verantwoordelijk. De leiding wordt bij het uitvoeren van haar taak ondersteund door Hygiëne en Kwaliteitmedewerkers (HKM-ers). Er is een twintigtal HKM-ers opgeleid, die het signaleren van afwijkingen en van het vastgestelde beleid, het signaleren van knelpunten en het initiëren van verbeteringen als taak hebben. Voor vaktechnische ondersteuning bij de uitvoering kan door de leiding en de kwaliteitsmedewerkers een beroep worden gedaan op de ziekenhuishygiënisten. Om te toetsen of het hygiëne- en infectiebeleid het juiste effect heeft, wordt deelgenomen aan PREZIES. PREZIES staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Het PREZIES-netwerk is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). PREZIES wil de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen bevorderen door het optreden van ziekenhuisinfecties en hun risicofactoren terug te dringen, onder andere door het invoeren en onderhouden van gestandaardiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties in ziekenhuizen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de frequentie van ziekenhuisinfecties binnen de instelling. Jaardocument

37 4.4.2 Patiëntenlogistiek Divisie Care Voor de divisie Care zijn alle processen grotendeels in stroomschema s beschreven conform de voorschriften van het HKZ. Per processtap wordt beschreven wie verantwoordelijk is, wat er wanneer gebeurt en naar welke documenten wordt verwezen. Het gaat hierbij om de volgende processen: 1. Intake 1.1. Oriëntatie en aanmelding 1.2. Spoedzorg 1.3. Wachtlijstbeheer 2. Uitvoering 2.1. Uitvoering van zorg en dienstverlening 2.2. Coördinatie van de zorg- en dienstverlening 3. Evaluatie en nazorg Wie Wat / wanneer Verwijzingen PRO EVV Inlezen clientdossier en evt opstellen eindverslag - Op basis van het zorgleefplan Cliënt/vertegenwoordiger EVV Evt. MDO-leden Eindgesprek - Zorgplannen - evaluatie van zorg EVV Secretariaat Overdracht gegevens aan vervolgvoorziening - Privacyreglement (WBP) Secretariaat Administratieve afhandeling - Privacyreglement (WBP) Einde Voorbeeld stroomschema: evaluatie en nazorg 37 Jaardocument 2007

38 Proceseigenaar De EVV/contactverzorgende is de proceseigenaar. Als meerdere disciplines bij de zorgen dienstverlening van een cliënt zijn betrokken, coördineert de EVV/contactverzorgende de samenwerking. Door middel van een overleg informeren de verschillende disciplines elkaar over de voortgang van de zorg- en dienstverlening. Eventuele afspraken die met betrekking tot een cliënt hebben plaatsgevonden, worden door de EVV/contactverzorgende in het dossier (ECD) van de cliënt vastgelegd. De cliënt is in de regel vooraf van deze contacten op de hoogte. In uitzonderingsgevallen wordt de cliënt daar later over geïnformeerd door de persoonlijk begeleider. Divisie Cure De divisie Cure heeft de belangrijkste zorgprocessen in kaart gebracht. Voor ieder zorgproces is de route van de huisarts tot en met de operatie en de eventuele controleafspraak op de polikliniek nauwkeurig omschreven. Daarmee is iedere stap die de patiënt in het zorgproces moet nemen, bekend. Beschreven zorgprocessen zijn: Zorgproces Type proces Proceseigenaar Mamma-care D Oncologieverpleegkundige KNO (Tonsillectomie kinderen < 16 jaar) A KNO-arts Staaroperaties A Oogarts Liesbreuk A Chirurg Totale Knie- en heupprothese E Orthopedieverpleegkundige Cardioversie D Hoofd IC Bronchoscopie A Hoofd SEH/OBS/Scopieën Pijn op de Borst D Cardiologieverpleegkundige Ritme- en geleidingstoornissen D Cardiologieverpleegkundige Geheugentraject D Neuroloog CVA E CVA-verpleegkundige Varices A P.A. Uterus extirpatie D Gynaecoloog Processen Bij het ontwerpen van processen ligt het accent op de samenhang en de doelgerichtheid van het geheel aan activiteiten. De activiteiten zijn het domein van de professional. Het management faciliteert de professionals door afspraken te maken rondom een bepaald proces. Hierbij wordt gezocht naar een optimalisatie van kwaliteit en doelmatigheid binnen randvoorwaarden zoals patiëntveiligheid en landelijke normen. De accenten die in een bepaald proces worden gelegd, hangen onder meer af van het type proces en de feitelijke risico s. Er worden verschillende processen onderscheiden die op verschillende wijze worden ontworpen en beheerst: Relatief eenvoudige processen die veel voorkomen en op hoofdlijnen dezelfde kenmerken hebben, maar op detail kunnen afwijken. Een voorbeeld hiervan is het afspreken van het diagnostische traject door de poli. Dergelijke processen tussen afdelingen worden gecoördineerd door middel van werkafspraken en standaardisatie. Medewerkers merken problemen direct op en lossen ze onderling op. Bij structurele problemen betrekken ze de leiding erbij. Processen die complex zijn door de hoeveelheid interne stakeholders of een onvoorspelbaar verloop kennen, vaak in combinatie met schaarse capaciteiten. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een complexe ingreep met nabehandeling op de IC. De procedurele afspraken hierover is vastgelegd. De coördinatie wordt neergelegd bij één medewerker of één organisatorische eenheid. Gezien de kans op afwijkingen en interpretatieverschillen, wordt hierbij veel gebruik gemaakt van mondelinge communicatie. Een voorbeeld is het preoperatieve traject in combinatie met een multidisciplinair overleg Jaardocument

39 als laatste check. Doorgaans vullen de professionals het proces in en bewaakt en coördineert de organisatie de samenhang. Processen met een hoog risico. Hierbij kan worden gedacht aan de processen op de acute opname, de Spoedeisende Hulp, de OK en de IC. Hier wordt gezocht naar maatwerk, waarbij een aantal zaken terugkomen: Coördinatie door scholing : de betrokken medewerkers hebben dezelfde opleiding gevolgd en daardoor spreken ze dezelfde taal en hebben ze dezelfde bekwaamheden. Iedereen kent zijn taak en men weet wat men aan elkaar heeft. Van groot belang is een adequaat en gelijkwaardig scholingsniveau binnen deze afdelingen, omdat dit een voorwaarde is om gezamenlijk binnen een afdeling activiteiten met een hoog risico uit te voeren. Processen met een hoog risico vinden op gespecialiseerde afdelingen plaats. De inhoudelijke, kwalitatieve en organisatorische inrichting wordt beoordeeld in een eigen multidisciplinaire commissie. Zo zijn er een IC-commissie, een OKcommissie en een SEH-commissie. Protocollering is een must en verlangt op onderdelen nog verbetering (actie 2008). Casusbesprekingen en externe audits helpen bij bewaking en verbetering van het niveau. Regionale afstemming over het niveau van zorg per locatie en de regionale samenwerking is noodzakelijk (denk aan Level-indeling SEH en IC en overige afspraken met het traumacentrum en de ambulancedienst). Processen die extra aandacht vragen. Er kunnen vele redenen zijn om extra aandacht aan bepaalde (deel) processen te besteden. Soms heeft dat te maken met externe kwaliteitsafspraken, soms met een extra capaciteitsbeslag in een korte tijd. Vaak gaat het om bepaalde patiëntengroepen die voor een goed verloop van het traject extra inhoudelijke of logistieke aandacht verlangen. In dit verband kan worden gedacht aan het traject rondom het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, maar ook aan de verwijsafspraken met de huisarts. De sturing van deze processen vindt plaats door middel van afdelingsoverstijgende werkafspraken en regelmatige evaluaties. Soms worden er ook transmurale partners bij betrokken. Het accent van de activiteit ligt echter in het ziekenhuis. Transmurale trajecten. Indien er echt sprake is van een transmuraal traject, worden met transmurale partners afspraken gemaakt over doel, procesinrichting, personele invulling en financiering. De transmuraal werkend professional is proceseigenaar en rapporteert aan de transmurale stuurgroep. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken rondom de CVApatiënt. Niet alle activiteiten zijn complex of afdelingsoverstijgend. Aansturing en bewaking van de samenhang krijgen meer aandacht naarmate activiteiten complexer en risicovoller zijn en naarmate het belang van samenhang van de activiteiten in de vorm van een goedlopend proces groter wordt. De besturing van de processen is vooral een samenwerkingstraject tussen leiding en professionals. De professionals richten zich in eerste instantie op het eigen vakgebied; de leidinggevende brengt de professionals bij elkaar, stelt randvoorwaarden, faciliteert de inrichting van een goedlopend proces en draagt zorg voor het bewaken van de samenhang. Koppeling De Saxenburgh Groep is bezig met het invoeren in DKS van bij de zorgprocessen behorende protocollen, procedures en werkinstructies. Zij worden aan de processen gekoppeld zodra in divisies wordt gewerkt met de Process Manager van Infoland. De transparantie neemt daarmee toe. 39 Jaardocument 2007

40 Gerealiseerde procesverbeteringen De eigenaar van een zorgproces is verantwoordelijk voor de bewaking, evaluatie en bijstelling van het zorgproces. Op verschillende manieren wordt geïnvesteerd in het verbeteren van processen. De zorgvernieuwingsprojecten en de projecten die in het kader van Samen Anders en het MCC Hardenberg plaatsvinden, zijn hier een voorbeeld van. Andere voorbeelden: CVA-project Samen met de thuiszorg is het transmurale CVA-project opgezet. Doelstelling van dit project is het realiseren van een sluitende zorgketen aan patiënten met een beroerte, waarbij de zorg wordt afgestemd op de behoefte van de patiënt. Er is een afgestemd zorgbeleid tussen intramuraal en extramuraal en afspraken worden gemaakt over de aanpak van behandeling en zorgverlening. De transmuraal CVA-verpleegkundige is aangesteld om als spin in het web te fungeren. In elke instelling zijn CVAverpleegkundigen werkzaam die op afdelingsniveau de zorg kunnen coördineren. Er is een projectplan beschreven en een start gemaakt met de uitvoering ervan. Vooral het richting geven aan het transmurale proces en de communicatie onderling dienen nog nader te worden uitgewerkt. In 2006 is daartoe een analyse uitgevoerd door de stichting NDT Noord-Nederland in de vorm van een audit. Door dit auditrapport zijn nu concrete verbeterpunten beschikbaar die de ideeën voor verdere verbetering bevestigen. Neurorevalidatie Het jaar 2006 jaar heeft in het teken gestaan van verdere ontwikkeling van de functie en implementatie van Neurorevalidatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inwerken van (nieuwe) collega s op dit gebied. Wat betreft de scholing is in 2006 tegemoetgekomen aan de scholingseis. De vervolgopleiding NDT is in het najaar van 2006 begonnen. De nazorgtraining van de Nederlandse Hartstichting is door twee verpleegkundigen in het voorjaar van 2006 afgerond. MCC Hardenberg Ook het MCC Hardenberg houdt zich intensief bezig met het verbeteren van transmurale ketens. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de diabetes- en de COPD-keten. Verwijstraject Een ander voorbeeld is het verwijstraject dat samen met de huisartsen is opgezet. In dit traject zijn (logistieke) afspraken gemaakt over de verwijzing van de huisarts naar de specialist, met als doel een reductie van het aantal bezoeken van de patiënt aan het ziekenhuis en verbetering van de service aan de huisartsen. Voor specifieke patiëntengroepen zijn afspraken gemaakt over de werkzaamheden die de huisarts verricht voordat hij de patiënt doorstuurt en over wat het traject in het ziekenhuis is. Voor een aantal verwijsafspraken zijn toegangs- en doorlooptijden vastgesteld (bijvoorbeeld pijn op de borst en ritme- en geleidingsstoornissen). Ook zijn heldere afspraken gemaakt over het verwijzen van semi-spoedpatiënten. Voor elk specialisme is een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigingen van huisartsen, specialisten en medewerkers. Als een afspraak gewijzigd moet worden of er behoefte is aan een nieuwe afspraak, komt de betreffende werkgroep bijeen om dit te bespreken. De huisartsen ontvangen iedere maand een overzicht van het aantal patiënten dat ze voor een bepaalde verwijsafspraak hebben ingestuurd. Jaardocument

41 4.4.3 Kwaliteit van zorg De commissie van ethiek Cure Saxenburgh Groep In 2007 bestond de commissie uit de onderstaande leden: Eduard Abhilakh Missier internist Christa Cremer leidinggevende kinderafdeling Els Diepeveen (vz.) geestelijk verzorger Janet Drenth verpleegkundige kraam/gynaecologie Thecla Immink anesthesioloog Harm Knol huisarts (extern lid) Paul Nij Bijvank jurist (extern lid) Paul Richter psychiater Daniëlle de Vries verpleegkundige neuro/long Marga Biewinga secretaresse (sinds juli 2007) De Commissie heeft in het verslagjaar 5 maal vergaderd, waarvan één keer gezamenlijk met de ethische commissie van de divisie care. De volgende onderwerpen zijn in dit jaar aan de orde geweest: Palliatieve sedatie Casus IC/CCU : morele vragen rond zwaarlijvige patiënten. Richtlijn Niet-Reanimeren. Voorbereiding thema avond: Beslissingen rond het levenseinde, in samenwerking met de Commissie Ethiek Care, te houden in Tevens hebben een aantal leden van beide commissies deel uitgemaakt van de protocolcommissie, die op 31 mei 2007 de nieuwe Richtlijn Euthanasie heeft aangeboden aan de Raad van Bestuur Patiëntenparticipatie Zie hiervoor ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 Cliëntenraad (Cure en Care) Patiëntenenquête divisie Cure Om inzicht te krijgen in de waardering van de patiënt, is besloten om regelmatig een patiënttevredenheidsonderzoek te houden. Hierbij is ervoor gekozen om de medisch specialismen die aan het onderzoek deelnemen, te laten rouleren. In 2005 zijn de patiënten van de kliniek en de polikliniek van Cardiologie, Longgeneeskunde en Orthopedie geënquêteerd. In 2006 zijn de patiënten van de kliniek en polikliniek van Heelkunde, Inwendige geneeskunde, Neurologie en Verloskunde, Gynaecologie geënquêteerd. De belangrijkste resultaten van het onderzoek Rapportcijfer Patiënttevredenheidsonderzoek 2006 Kliniek Polikliniek Gynaecologie en verloskunde 7,6 7,6 Heelkunde 7,7 7,6 Inwendige geneeskunde 7,6 7,8 Neurologie 7,9 7,7 Gemiddeld rapportcijfer 7,7 7,7 41 Jaardocument 2007

42 Rapportcijfer Patiënttevredenheidsonderzoek 2005 Kliniek Polikliniek Cardiologie 7,70 7,86 Longziekten 8,09 7,81 Orthopedie 7,93 7,74 Gemiddeld rapportcijfer 7,90 7,80 Benchmarking met andere ziekenhuizen 2006 Kliniek Gynaecologie en verloskunde Ontvangst Bejegening en behandeling artsen Informatie О О О Heelkunde Inwendige geneeskunde Neurologie Polikliniek Gynaecologie en О verloskunde Heelkunde Inwendige geneeskunde Neurologie = meer tevreden dan gemiddeld О = minder tevreden dan gemiddeld Bejegening en verzorging vpk/polimedew Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Belangrijkste resultaten van het onderzoek Veel mensen zijn tevreden over de geleverde zorg zoals de persoonlijke aandacht van artsen en de wijze waarop medewerkers op wensen van de patiënten ingaan. Ook geven zij belangrijke verbeterpunten aan. Verbeteringen naar aanleiding van het onderzoek Voor alle specialismen geldt dat het onderzoek een indicatie geeft dat patiënten meer of minder tevreden zijn. Het onderzoek zegt niet waarom patiënten meer of minder tevreden zijn. De medisch specialismen die een hoge score hebben, laten wel zien dat er binnen het ziekenhuis een hogere score te behalen valt. De noodzaak van een klantvriendelijke en gastvrije houding van alle medewerkers en een gastvrije omgeving komt duidelijk naar voren uit de uitslag van de enquête. Door middel van jaargesprekken, werkoverleg, het opstellen van gedragsregels en verbeterpunten wordt hier verder aan gewerkt. Jaardocument

43 Cliënttevredenheidsonderzoek divisie Care De divisie Care heeft in opdracht van de Cliëntenraad aan Stichting Cliënt en Kwaliteit gevraagd een onderzoek te verrichten naar de wijze waarop de cliënten de zorg ervaren en waarderen. Het onderzoek vond plaats in november en december 2006 en januari Het onderzoek Cliënt en Kwaliteit bestaat uit verschillenden onderdelen, namelijk onderzoek onder de cliënten en onderzoek onder de contactpersonen Psychogeriatrie. De Saxenburgh Groep heeft vier locaties in de divisie Care, waarbij de resultaten van het onderzoek per locatie zijn gerapporteerd aan het management, de Cliëntenraad, de cliënten, contactpersonen en alle bij de uitvoering betrokken medewerkers. Deze rapportage heeft plaatsgevonden onder leiding van de Stichting Cliënt en Kwaliteit. Hierbij zijn vooral de te verbeteren punten besproken, uitgewerkt in een verbeterplan. Enerzijds is gekozen voor de locatiegebonden verbeterpunten; daarnaast komen verbeterpunten aan de orde die voor alle locaties aan de orde zijn. De verbeterplannen zijn in overleg met de Cliëntenraad opgesteld en zullen een leidraad zijn voor het komende jaar. Belangrijkste resultaten van het onderzoek De cliënten zijn tevreden over de verleende zorg op de verschillende locaties. Het cliënttevredenheidsonderzoek biedt concrete handvatten die moeten leiden tot verbetering van de zorgverlening aan de cliënt. De tevredenheid van cliënten en contactpersonen zal hierdoor nog meer toenemen. Verbeteringen naar aanleiding van het onderzoek De verbeterplannen zijn per locatie uitgewerkt, met concrete acties en een concreet tijdspad ( ) waarbinnen de actiepunten afgerond dienen te worden. Kwaliteitsmentoren Leidinggevenden creëren draagvlak door medewerkers eigen aandachtsgebieden te geven. Zo is meer aandacht voor de ziekenhuishygiëne op de afdelingen ontstaan door het opleiden van 20 Hygiëne en Kwaliteitsmedewerkers (HKM-ers), die op de eigen afdeling verbeterplannen initiëren en de kwaliteit bewaken. Ook is begonnen met het fasegewijs opzetten van een postoperatieve pijnservice. Het eerste plan is centraal op stichtingsniveau opgezet, het tweede project is vanuit een afdeling geleidelijk opgezet. Daarnaast beschikt de Saxenburgh Groep zowel in Cure als Care over auditoren die kwaliteit als extra aandachtsgebied hebben binnen de afdeling waar zij werkzaam zijn. Binnen het werkoverleg vervullen zij een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit binnen hun afdeling, waarbij zij de aandacht richten op het continu verbeteren van de zorg, het protocolleren van zorg en het verbeteren van zorgprocessen. Ook binnen DKS speelt een aantal medewerkers als documentbeheerder een belangrijke rol. In de divisie Care zijn voor het implementeren van nieuwe protocollen contactpersonen per afdeling benoemd. Zij dragen er zorg voor dat hun collega s op de hoogte zijn van de inhoud hiervan. Bewaking Zowel de divisie Care als de divisie Cure toetsen hun kwaliteit op diverse manieren, zoals accreditatie (HKZ, NIAZ), het meten van prestatie-indicatoren en het meten van patiënt/cliënt/medewerkers/huisartsentevredenheid. In het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen houdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht op de kwaliteit van ziekenhuizen, verpleeg- & verzorggingshuizen. 43 Jaardocument 2007

44 4.4.5 Klachtenbeleid Klachtenafhandeling divisie Cure De klachtenfunctionaris neemt geuite klachten in behandeling en probeert met klager en aangeklaagde te bemiddelen om tot een goede oplossing te komen. Het overgrote deel van de klachten wordt in deze bemiddelfase opgelost, naar tevredenheid van de klant. Daarnaast kunnen klagers terecht bij de conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) ingestelde klachtencommissie. Van steeds groter belang wordt het om klachten in een laagdrempelig stadium te behandelen. Iedere week wordt in het Managementteam de zogenaamde klacht van de week besproken. Klachten worden gebruikt om de zorg- en dienstverlening te bewaken en/of te verbeteren. De procedure van de behandeling van klachten en claims is vastgelegd in het Klachtenreglement. De aard van de klachten kan verschillen. De meeste klachten hebben betrekking op bejegening en communicatie. Klachtenafhandeling divisie Care In de divisie Care worden de klachten zoveel mogelijk in de lijn opgelost. Daarnaast zijn twee vertrouwenspersonen aangetrokken die als klachtenfunctionarissen fungeren. De organisatie hecht grote waarde aan het opvangen van signalen ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening. Signalen van ongenoegen door cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers worden eerst zoveel mogelijk in de lijn opgelost. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen, dan kunnen cliënten en vertegenwoordigers een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Tijdens het oriëntatie- en opnamegesprek ontvangen cliënten informatie over de klachtenprocedure. Jaardocument

45 Wie Wat / wanneer Verwijzingen Medewerker Signalering klacht - Conform definiëring van een klacht - Notitie BOPZ Medewerker Vaststellen wie klacht afhandelt Nee - Klachtenformulier Leidinggevende Accoord? Ja Medewerker Vaststellen oorzaak - Klachtenformulier Medewerker Vaststellen oplossing Nee - Klachtenformulier Leidinggevende Cliënt Accoord? Ja Medewerker Cliënt Oplossen klacht - Klachtenformulier Medewerker Cliënt tevreden? Ja Nee Voordragen klachten - Klachtenformulier - Regeling klachtencommissie Leidinggevende Preventieve acties? - Klachtenformulier Ja Medewerker Nee Uitvoeren preventieve acties PRO Einde Stroomschema klachtenafhandeling divisie Care Klachtenfunctionaris De Saxenburgh Groep kent een klachtenregeling, in lijn met de gedragscode in de sector en in overeenstemming met de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Men beschikt zowel over een klachtenfunctionaris als over een onafhankelijke klachtencommissie. In eerste instantie worden alle klachten verzameld door de klachtenfunctionaris en besproken met de raad van bestuur. Dit vooral onder het motto elke klacht is een gratis advies en er valt van te leren. De klachtenfunctionaris neemt altijd contact op met de klager en bespreekt de klacht in een persoonlijk gesprek. Mocht de klager niet tevreden zijn met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris, dan wel dat de klager een onafhankelijk oordeel wil, dan kan een cliënt zich schriftelijk tot de onafhankelijke klachtencommissie wenden. 45 Jaardocument 2007

46 Deze commissie bestaat uit 5 leden, drie daarvan zijn van buiten het ziekenhuis (twee leden via Zorgbelang Zwolle) en een onafhankelijk voorzitter. De overige twee leden zijn medewerkers van het ziekenhuis (arts en leidinggevend verpleegkundige). De klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt de klacht (géén bemiddeling) en hoort desgewenst de partijen in een daarvoor georganiseerde zitting. Een klacht is gegrond of ongegrond. De commissie brengt advies uit aan de raad van bestuur, die vervolgens naar bevind van zaken handelt en zonodig passende maatregelen treft. De raad van Bestuur reageert ook schriftelijk naar de klager. Zowel de klachtenfunctionaris als de onafhankelijk klachtencommissie verzorgen ieder hun eigen jaarverslag. Klachten divisie Cure via Klachtenfunctionaris Jaar Aantal klachten In bijlage 4 vindt u een uitgebreid overzicht met onderwerpen waarover geklaagd is Toegankelijkheid De toegangstijden tot de polikliniek en de wachttijden voor dagverpleging en klinische opname worden maandelijks op onze website gepubliceerd. Daarnaast krijgen de huisartsen elke maand het overzicht toegangstijden polikliniek toegestuurd. In dit overzicht worden ook de toegangstijden voor de verwijsafspraken aangegeven. Verwijsafspraken zijn verwijzingen waarover tussen ziekenhuis en huisartsen logistieke afspraken zijn gemaakt Veiligheid Incidentmelding in de Divisie Cure De Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP) is bedoeld om incidenten te onderzoeken en te analyseren, ten einde de kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen. De werkzaamheden richten zich op het in de toekomst voorkomen van dergelijke incidenten. Dit alles ligt vast in het reglement van de commissie Melden Incidenten Patiëntenzorg (MIP). Op basis van MIP-meldingen worden verbeteringen aangebracht. Structurele monitoring van deze verbeteringen ontbreekt nog. MIP-meldingen Mankement apparatuur/hulpmiddel Communicatie mondeling/administratief Medicatieproces Fout bij test/onderzoek Verrichtingenproces Fout in organisatie afdeling Anders Totaal MIP-meldingen Valincidenten Totaal Jaardocument

47 Medicatieproces Opdracht Aflevering Toediening Totaal Veilig Incident Melden Een van de peilers van het Veiligheidsmanagementsysteem is het Veilig Incident Melden (VIM). Deze vorm van Incidentmelden vindt plaats op afdelingsniveau, waardoor de laagdrempeligheid van het melden van (bijna)incidenten centraal komt te staan. VIM vindt plaats in een omgeving waar men het vertrouwen en de veiligheid voelt om ongewenste gebeurtenissen te melden. Daarbij staat niet de schuld van een persoon centraal, maar de condities waaronder mensen werken en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Recentelijk is een pilot VIM gestart. De pilot vindt plaats op twee verpleegafdelingen en zal worden geëvalueerd opdat de verbeterpunten kunnen worden meegenomen in een implementatieplan voor de gehele instelling. Dit traject wordt begeleid door het bedrijfskundig advisiesbureau Q-consult. Aandacht wordt besteed aan het daadwerkelijke VIM-men evenals aan de borging van het beleid. Incidentmelding in de Divisie Care De proefaudit van het HKZ heeft ten aanzien van de MIC-meldingen en klachtenafhandeling in de divisie Care vastgesteld dat er onvoldoende registratie plaatsvindt en dat de kwaliteitscirkel niet rond is. Daarom zijn de volgende acties genomen: Op alle locaties worden alle MIC-meldingen digitaal verzonden en zowel op afdelingsniveau onder de aandacht gebracht als ondergebracht op het kwaliteitsbureau. De MIC-commissie gaat een centrale plaats innemen in de divisie Care en ziet toe op de meldingen (in plaats van verschillende decentrale commissies). In het Elektronisch Cliënten Dossier is een meldingformulier ondergebracht waarin meldingen kunnen worden gemaakt van hoog tot laag in de organisatie; ook deze meldingen komen binnen bij het kwaliteitsbureau en worden hier gecoördineerd. Naast het (externe) klachtenreglement is een procedure gemaakt om signalen op te vangen van ontevredenheid. Medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Alle registraties en meldingen zullen worden gecoördineerd door het kwaliteitsbureau. Met ingang van 1 november 2007 komen alle MICmeldingen hier binnen. Vanaf 1 januari 2008 worden alle registraties gecoördineerd door het kwaliteitsbureau. Elk kwartaal biedt het kwaliteitsbureau de rapportages aan het management aan en bespreekt de te verbeteren punten. meldingen tot november 2007 via formulieren, daarna rechtstreeks via CURA. Dus het aantal ligt hoger dan de Jaardocument 2007

48 MIC-meldingen Zorgcentrum Aleida Kramer Jaar Aantal Aantal gemelde incidenten Aantal gemelde incidenten * Aantal gemelde valincidenten Aantal gemelde valincidenten Aantal gemelde medicatie-incidenten Aantal gemelde medicatie-incidenten Aantal gemelde agressie-incidenten Aantal gemelde agressie-incidenten Medicatie incidenten Medicatiefouten Clara Feyoenaheem Medicatiefouten Oostloorn en 't Welgelegen Calamiteitenregeling Het actuele bedrijfsnoodplan van het ziekenhuis dateert van juni Het Managementteam heeft vastgesteld dat er een Saxenburgh Groep-breed bedrijfsnoodplan moet komen, met verbijzonderingen per locatie. Het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) heeft de taak om het huidige plan op zo kort mogelijke termijn te actualiseren. Het plan zal via DKS organisatiebreed beschikbaar zijn. Binnen alle Saxenburgh Groep-locaties vinden jaarlijks ontruimingsoefeningen plaats in samenwerking met de brandweer. Evaluaties worden gebruikt om de bedrijfsnoodplannen te verbeteren of de opleidingen aan te passen. In de stille winterperiode komen de leden van het plaatselijke brandweerkorps langs om de situatie in ogenschouw te nemen en te vernemen of er veranderingen zijn. Jaarlijks controleert de brandweer of het gebouw voldoet aan de gebruiksvergunning. Ontruimingsoefeningen op de OK vinden jaarlijks plaats. Verbeterpunten die uit de ontruimingsoefeningen naar voren zijn gekomen: Communicatie tussen brandweer en BHV Brandweer moet duidelijk de leiding nemen, direct nadat men is gearriveerd BHV moet er aan denken de veiligheidshesjes te gebruiken i.v.m. de herkenbaarheid Scholingsplan Het scholingsprogramma wordt aan het begin van het jaar vastgesteld door het hoofd BHV, in samenspraak met hoofd Facilitair Bedrijf en P&O. P&O houdt met behulp van presentielijsten bij wie de cursussen hebben gevolgd. Mensen die de noodzakelijke trainingen niet hebben gevolgd, worden daar op aangesproken door hun leidinggevende. In het opleidingsplan bedrijfshulpverlening 2007 kwamen zowel de reguliere BHVopleidingen aan de orde als ontruimingstrainingen voor alle patiëntgebonden medewerkers van de Saxenburgh Groep (dienstverband >30%). De bedrijfshulpverleners die in actie kunnen komen als ploegleider zijn in 2007 extra geschoold. Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Almelo zijn alle assistent-anesthesisten en leidinggevenden OK opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Jaardocument

49 Ziekenhuisrampenopvang Het huidige ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) dateert van 23 maart De inhoud van het rampenplan is door de commissie ZiROP in de loop van 2007 aangepast met hulp van het traumacentrum van de Isala Klinieken te Zwolle en het format ZiROP. Het geactualiseerde ZiROP wordt voor het eind van 2007 aan de voorzitter Raad van Bestuur ter goedkeuring aangeboden. De commissie ZiROP heeft tot doel het actueel houden van het ZiROP en controle op het behalen van de in het ZiROP geformuleerde doelen. Het geactualiseerde ZiROP komt voor alle betrokken afdelingen beschikbaar via een map en elektronisch via DKS Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De Saxenburgh Groep wil zich profileren als een werkgever die zijn medewerkers een goed en professioneel werkklimaat biedt waarin begrippen als taakvolwassenheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal staan. In 2007 is het Strategisch Beleidsplan vastgesteld, waarin de organisatiedoelstellingen van de Saxenburgh Groep voor de komende jaren zijn vastgelegd. In samenhang hiermee zijn de beleidsdoelstellingen voor het te voeren strategisch personeel- en organisatiebeleid benoemd. De hoofdthema s voor de komende jaren zijn: Opleiding, Vorming, Training Management Development Loopbaanbegeleiding Flexibilisering Leeftijdsgericht personeelsbeleid Arbeidsomstandigheden Op basis van het strategisch beleidsplan worden de jaarlijkse prioriteiten ten aanzien van het personeelsbeleid vastgelegd in de kaderbrief. In 2007 zijn de volgende prioriteiten nader uitgewerkt: Ontwikkel- en POP-gesprekken Een belangrijk speerpunt in 2007 betrof de herijking van de bestaande functioneringsgesprekken. De Saxenburgh Groep wil de competenties en talenten van de medewerkers continu ontwikkelen waarbij sprake moet zijn van een sterkere verankering in de strategische doelen van de organisatie. In 2007 is nieuw beleid van Ontwikkel- en POP-gesprekken geïntroduceerd. De nieuwe methodiek is gebaseerd op competentieprofielen voor medewerkers en leidinggevenden. Zodoende wordt een optimale afstemming nagestreefd tussen de behoefte van de organisatie om haar strategische doelstellingen te realiseren en de behoefte van medewerkers in hun professionele ontwikkeling. De implementatie van de Ontwikkelgesprekken zal eind 2008 zijn gerealiseerd. Hiertoe worden in 2008 gerichte trainingen voor leidinggevenden georganiseerd. Specifiek voor individuele begeleidingstrajecten worden POP-gesprekken ingevoerd. Leeftijdsgericht personeelsbeleid In 2007 is de notitie Leeftijdsgericht Personeelsbeleid verschenen. In de notitie worden beleidsvoorstellen gedaan om te anticiperen op de toename van de vergrijzing van het personeelsbestand. Landelijke arbeidsmarktontwikkelingen geven aan dat het beschikbare arbeidspotentieel lijkt af te nemen, terwijl de zorgvraag de komende jaren toeneemt. Dit betekent dat alles in het werk moet worden gesteld om oudere medewerkers binnenboord te houden en te voorkomen dat zij vroegtijdig afhaken. In aanpak van de Saxenburgh Groep wordt vooral een relatie gelegd tussen de persoonlijke effectiviteit /belastbaarheid en de functie-inhoud. Als instrumenten worden de vitaliteitscan en de functiegerichte risico-inventarisatie geïntroduceerd. In 2008 wordt het voorgenomen beleid in de vorm van een pilot getoetst binnen een aantal afdelingen, waarna het in de gehele organisatie wordt geïmplementeerd. 49 Jaardocument 2007

50 huidige functie (takenpakket) inventarisatie diagnose/ doelstelling actiepunten/ instrumenten huidige/aangepaste nieuwe functie (takenpakket) POP functie afdelingsplan vaststellen sterkte/zwakte Opleidingen, Vorming & Training functie medewerker ontwikkelgesprek vitaliteitscan functiegerichte RIE vaststellen ontwikkelpunten Arbeidsomstandigheden taakstructurering interne/externe oriëntatie medewerker Ontwikkeling arbeidsvoorwaarden De CAO Verpleging en Verzorging liep af per 1 januari Eind november 2007 is, na intensieve onderhandelingen, een akkoord gesloten waarbij is overeengekomen de bestaande afzonderlijke CAO s voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en thuiszorg met in ingang van 1 januari 2008 te laten opgaan in één CAO voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Hieraan voorafgaand is voor het kalenderjaar 2007 nog een afzonderlijke CAO V&V afgesloten. Voor de primaire arbeidsvoorwaarden is een salarisverhoging van 2,25% overeengekomen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over harmonisering van de CAO-structuur. De CAO Ziekenhuizen heeft een looptijd tot 1 februari Het vigerende Sociaal Plan dat in het kader van de fusie in 2004 is opgesteld, werd in november 2007 in overleg met vakbonden met 2 jaar verlengd. Tevens werden met de vakbonden principeafspraken gemaakt voor de overgang van medewerkers van de ondersteunende diensten naar de CAO Ziekenhuizen per januari Ook het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden kreeg de nodige aandacht. Zo werd voor de medewerkers van de Saxenburgh Groep in 2007 een fiscaal aantrekkelijke reiskostenregeling geïntroduceerd. In het kader van het synchroniseren van procedures als gevolg van de fusie werd in 2007 in overleg met de Ondernemingsraad een nieuwe bezwarencommissie functiewaardering (IBC) geïnstalleerd voor de gehele Saxenburgh Groep. Bedrijfsvoering In 2007 is verder uitvoering gegeven aan invoering van het geautomatiseerde dienstroosterpakket Harmony binnen de Saxenburgh Groep. Gelijktijdig is de bedrijfsvoering op alle Care-locaties op uniforme wijze ingericht zodat kan worden ingespeeld op capaciteitsplanning in het kader van de invoering van de Zorgzwaartepakketten (ZZP) in In 2007 werd in de nota Regiostructuur de nieuwe organisatiestructuur van de divisie Care vastgesteld en gepresenteerd aan de medewerkers. De benoeming van het locatiemanagement werd in 2007 in gang gezet en is begin 2008 afgerond. Jaardocument

51 Gesubsidieerde arbeid In het kalenderjaar 2007 zijn de laatste gesubsidieerde werkplekken, conform de gemaakte afspraken met de Gemeente Hardenberg, verder afgebouwd. Een aantal medewerkers kon doorstromen naar regulier werk. Per 1 januari 2008 wordt in samenwerking met de stichting Werk en Scholing (SWS) op een andere wijze invulling gegeven aan het fenomeen werkervaringsplaatsen. Opleiding, vorming en training In 2007 zijn veel activiteiten verricht op het gebied van opleiding, vorming en training. Het opleidingsbeleid, voortvloeiend uit het gevoerde personeelsbeleid, richtte zich op een aantal speerpunten. De beroepskwalificerende opleidingen, zoals de opleidingen tot verpleegkundige, Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en OK-assistent konden voor een belangrijk deel in de personeelsbehoefte voorzien. Door naast het reguliere stagebeleid te starten met twee zogenoemde leerafdelingen in de klinische zorg, is er een enorme toename van het aantal stagiaires gerealiseerd. Vanuit een samenwerkingsverband van de Saxenburgh Groep met zowel het Deltion College als Hogeschool Windesheim stellen deze leerafdelingen de stagiaires in staat om voor een lange periode ervaring op te doen in de praktijksituatie. Zij leren er om te gaan met verantwoordelijkheid, continuïteit, werkdruk en samenwerken. Naast deze basisberoepsopleidingen werd in alle geledingen van de organisatie aandacht besteed aan vakdeskundigheid. Veel medewerkers namen deel aan bij- en nascholingstrajecten. De trainingen in Basic Life Support, Advanced Life Support (reanimatie) en Voorbehouden Handelingen werden op brede schaal voortgezet. Cultuur- en gedragsverandering Specifieke aandacht was er voor de ontwikkeling van cultuur- en gedragsverandering. Het traject ''Morgen doen we 't beter en iedereen doet mee dat in 2005 is gestart, werd in juli 2007 afgerond. Het traject heeft een bijdrage geleverd aan de aan- en afspreekcultuur en de verbondenheid met missie en doelstelling. Hiermee samenhangend heeft de scholing van het middenkader in managementvaardigheden ruime aandacht gekregen middels APK-trainingen. Naar aanleiding van calamiteiten elders zijn in op alle locaties uitgebreide trainingen in Bedrijfshulpverlening verzorgd. Hierdoor is vrijwel iedere medewerker in met name de zorgverlening getraind in evacuatie en het hanteren van kleine blusmiddelen. In de divisie Care is het traject Belevingsgerichte Zorg voortgezet. De medewerkers van de psychogeriatrische zorgafdeling van het verpleeghuis Clara Feyoena Heem zijn getraind in deze vorm van zorgverlening. In het verpleeghuis Aleida Kramer namen de medewerkers deel aan de vervolgtrainingen in Belevingsgerichte Zorg Beschikbaarheid van personeel Personeelsformatie De personeelsformatie van de Saxenburgh Groep steeg in 2007 van 959 naar 966 fte s. De toename van arbeidsplaatsen vond met name plaats in het ziekenhuis. De personeelsvoorziening verliep over het geheel zonder problemen. Evenals in voorgaand verslagjaar valt te constateren dat het aanbod van kandidaten voor middenkaderfuncties duidelijk vermindert. Daarnaast kan worden vastgesteld dat het vervullen van de functies leerling verpleegkundige (BBL) in toenemende mate problemen gaat opleveren. Enerzijds is dit het gevolg van een verminderende belangstelling van jongeren voor de zorg, anderzijds neemt het kwalitatieve niveau van potentiële instroomkandidaten af. In nauw overleg met de opleidingsinstituten worden aanvullende maatregelen getroffen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Deze samenwerking heeft er toe geleid dat de afgelopen jaren diverse succesvolle trajecten zijn gestart in de vorm van leerafdelingen. In 2007 is de nota werving & selectie verschenen waarin de uitgangspunten en procedures betreffende de instroom van nieuw personeel opnieuw zijn vastgesteld. Daarnaast heeft een herijking van het introductiebeleid plaatsgevonden en hebben de introductiedagen een nieuwe inhoud en vorm gekregen. 51 Jaardocument 2007

52 Flexibilisering Het snel veranderende zorgstelsel stelt nieuwe eisen aan de flexibiliteit en arbeidsinzet van de medewerker. Om hierop te anticiperen, zal het noodzakelijk zijn bestaande arbeidspatronen om te zetten dan wel tijdelijk afspraken te maken over een meer flexibele inzet. Om die reden is in overleg met de Ondernemingsraad in 2007 de notitie Flexibilisering vastgesteld waarin is bepaald dat vormen van flexibilisering gedurende een proefperiode binnen afdelingen worden toegepast. Personeelsformatie Kwaliteit van het werk Arbeidsomstandigheden De basis van het arbobeleid wordt bepaald door de risico-inventarisatie en het jaarlijkse plan van aanpak. In 2007 is veel aandacht geschonken aan: Veiligheid Het onderwerp veiligheid heeft de afgelopen jaren een centralere rol gekregen. In 2007 is het Protocol Agressie & Onveiligheid voltooid. Implementatie kon in 2007 nog niet plaatsvinden omdat technische en organisatorische maatregelen voor de alarmopvolging nog niet gereed waren. Bedrijfshulpverlening In oktober en november 2007 is uitvoering gegeven aan de verplichte evacuatietraining voor verplegend en verzorgend personeel binnen de Saxenburg Groep. Centraal hierin staan de instructies zoals vastgelegd in het bedrijfsnoodplan. De training die hiervoor is ontwikkeld, omvat een korte theoretische inleiding en een uitgebreide praktijkoefening. Fysieke belasting In 2007 zijn de nieuwe uitgangspunten voor het beleid fysieke belasting voor alle locaties van Care vastgelegd in de beleidsnotitie Organisatie beleid Fysieke Belasting Care. Er is een scholingsplan opgesteld waaraan de komende jaren uitvoering wordt gegeven. Centraal hierin staat dat de uitvoering in eigen beheer wordt genomen. De training Fysieke Belasting heeft als basis het verrichten van de werkzaamheden vanuit een ergonomische houding. Jaardocument

53 Door toename van de eisen aan inrichting en gebruik van werkplekken, materialen en hulpmiddelen en de verplaatsing van patiënten en goederen is een structurele aanpak van fysieke belasting nodig. In 2007 hebben de ergotherapeuten van de afdeling Revalidatie binnen de locaties wederom ergonomische werkplekonderzoeken verricht. Medewerker die door fysieke klachten dreigen uit te vallen, worden intern begeleid. De stichting Medifast verzorgt ook voor interne medewerkers diverse reïntegratietrainingen en andere belastbaarheidstrainingen. Gevaarlijke stoffen In 2007 is op basis van de Arbotoets Vernevelen de richtlijn voor het veilig omgaan met het vernevelen van medicatie opgesteld. De richtlijn beschrijft het veilig werken en de hiervoor benodigde beschermingsmaatregelen tijdens het vernevelen van medicatie door patiënten binnen de afdeling Longziekten. De Arbotoets is uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen of gezondheidsrisico s bestaan tijdens deze handeling. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Arbo-coördinator in samenwerking met de bedrijfsarts en de ziekenhuisapotheker. Eind 2007 is deze pilot als zeer positief geëvalueerd. Relatie Arbo en infectiepreventie Op het gebied van infectiepreventie zijn door de Commissie Infectiepreventie Care (C.I.C) en de Hygiënecommissie Cure in 2007 een aantal belangrijke protocollen en richtlijnen opgesteld. Er zijn in medewerkers opgeleid tot Hygiëne en Kwaliteitmedewerker (HKM). Deze medewerkers hebben een signalerende functie binnen de diverse afdelingen daar waar het de infectiepreventie betreft. Door deze personen zijn diverse knelpunten op het gebied van hygiëne en infectiepreventie opgepakt. Er wordt een actief vaccinatiebeleid gevoerd ten aanzien van nieuwe medewerkers in de risicogroepen, zowel binnen het ziekenhuis als de verpleeg- en verzorgingshuizen. Verzuimbeleid Het gerichte verzuim- en Arbobeleid van de Saxenburgh Groep heeft ertoe geleid dat het verzuim over de afgelopen jaren voor het ziekenhuis een stabiel beeld te zien geeft. Daarnaast is het ziekteverzuim van de divisie Care sinds de fusie aanzienlijk gedaald tot een percentage van 5,6% in Het verzuim voor de totale Saxenburgh Groep daalde in 2007 naar 4,7%. Ziekteverzuim 8% Ziekteverzuim 7% 6% 5% 4% 3% % 1% 0% Care Cure SXB 53 Jaardocument 2007

54 4.6. Financieel beleid In de voorgaande twee begrotingsjaren (2005 en 2006) was de focus vooral gericht op het behoud van continuïteit in de bedrijfsvoering (beperkte groei Reserve Aanvaardbare Kosten) en het beperken van economische schade bij en door de invoering van beperkte marktwerking in de gezondheidszorg. In de komende jaren is het noodzakelijk om de blik in financieeleconomische zin eveneens te richten op: Groei van het eigen vermogen Heldere toewijzing van kosten aan producten (B-segment DBC s zal immers sterk toenemen) Het formeel verder invoeren van de (interne) budgetsystematiek Economische groei (omzet en budget), gekoppeld aan een helder beleid ten aanzien van kostenbeheersing en kostenbesturing Borging van de besturing op productie door middel van goede en zekere meerjarige afspraken met medisch specialisten, zorgverzekeraars en zorgkantoren; dit op basis van afgestemde capaciteit, kwaliteitsafspraken en innovatie Voor 2007 is in dat kader een aantal uitgangspunten vastgesteld voor de feitelijke begrotingsopstelling. De kostenbegroting 2007 wordt gebaseerd op basis van: - een analyse van de relatie die er bestaat tussen de werkelijke kosten t/m augustus 2006 en de feitelijke opbrengsten per augustus 2006; - het specifiek maken van excessieve ontwikkelingen in de kostenontwikkeling Het opnemen van een groei van het EV (in drie jaar 3 %). Het vooraf benoemen van een financiële reservering ten behoeve van de ontwikkeling en opzet van risicodragende projecten in het kader van commercialisering van de zorg. Het realiseren van een budgettaire groei van 6 % ten opzichte van het werkelijke budget 2006, waarop een rendement van minimaal 12 % aan de orde zou moeten zijn. Een discussie over het realiseren van een kostenreductie op materiële kosten van minimaal 2,5 % op basis van een meerjarenplan dat gericht moet zijn op het realiseren van 10 tot 12 % kostenreductie in 5 jaar. Een discussie over het beperken van de administratieve lasten (overhead op productie) met nog eens minimaal 2 % (personeel en materieel), eveneens als afgeleide van een meerjarenplanning 10 % in 5 jaar. Partijen die hierbij worden betrokken zijn: Medisch-specialistische vakgroepen Locatiemanagers divisie Care Zorgmanagers divisie Cure Managers zorgondersteunende diensten Managers van de faciliterende diensten Jaardocument

55 Doelstellingen als reeds benoemd voor 2006 en ongewijzigd voor 2007 Plaats moet worden ingeruimd voor het verder in kaart brengen, veroveren dan wel behouden van (potentiële) markten en het beheersen van de kosten in de dagelijkse bezigheden. In gezamenlijkheid moet de vastgestelde strategie om de Saxenburgh Groep gezond en infrastructureel bij de tijd te houden worden getoetst en aangepast aan alle ontwikkelingen die zich op beleidsterreinen als financiering en kwaliteit voordoen, opdat de patiëntenzorg state of the art kan blijven en het voor de professionals plezierig blijft om in onze organisatie werkzaam te zijn en te blijven. Evenwicht brengen tussen de opbrengsten van Cure- en Care-onderdelen, afdelingen en specialismen/vakgroepen en de infrastructurele lasten ervan. Het vinden van een evenwicht tussen de (noodzakelijke) groei van de productie en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur (o.a. bouw, toename van medewerkers); de financiering daarvan is cruciaal voor de uiteindelijke bestaanscontinuïteit van de Saxenburgh Groep. Het is van eminent belang om de going concern -kosten adequater te beheren dan op dit moment het geval is. Het beleid voor het maken van plannen waaraan financiële consequenties zijn verbonden, blijft onveranderd; steeds wordt een apart bedrijfsplan met exploitatiebegroting opgesteld. Duidelijker nog als nu, moeten afrekenbare parameters in die plannen worden opgenomen en daarover dient minimaal eens per kwartaal te worden gerapporteerd Resultaat is opnieuw een bewogen jaar geweest voor de Saxenburgh Groep. Enerzijds komt dit door de uitwerking van overheidsbeleid, hetgeen blijkt uit de definitieve invoering van de het DBC-stelsel voor de curatieve GGZ, de aangekondigde wijzigingen in de kapitaalslastenfinanciering en de invoering van de ZZP s onde AWBZ-sector, anderzijds door verdere expansie en groei. Deze veranderingen vragen uiteraard het nodige van de organisatie, de accountants van Price Waterhouse Coopers zijn van mening dat veranderingen op een professionele manier worden aangepakt en in positieve zin bijdragen aan de uitstraling van de groep, zowel naar de organisatie zelf als naar buiten toe. Het blijft belangrijk dat de aanpassingen op de juiste manier geborgd worden in de Planning en Control-cyclus. Uit de jaarrekening blijkt dat de financiele positie nagegoeg gelijk is gebleven aan het voorgaande jaar, doordat het resultaat van positief bedraagt. Door de veranderingen in de bekostiging van de gezondheidszorg is sprake van toenemende onzekerheid over het externe budget en over de toekomstige dekking van de bestaande investeringen. De gegarandeerde vergoeding voor de kapitaallasten zal naar verwachting per 1 januari 2009 worden afgeschaft terwijl er nog veel onzekerheid is over de toekomstige opbrengsten. Voor nadere specificatie van de kosten en opbrengsten verwijzen wij u als eerste naar bijlage 2, Balans en Resultatenrekening. Als tweede willen wij u attenderen op het feit dat de volledige jaarrekening te vinden is op en op (hier vindt u alle jaarverslagen van alle zorginstellingen van Nederland) 55 Jaardocument 2007

56 4.6.2 Externe controle De instelling beschikt over een door een externe accountant goedgekeurde jaarrekening, niet ouder dan het laatste of voorlaatste boekjaar voorafgaand aan de datum van het werkbezoek. Jaarlijks controleert de externe accountant de kwaliteit van de administratieve organisatie en de juistheid van de registratieweergave van de verwerkte financiële en productiegegevens. Een en ander wordt weergegeven in de jaarrekening van de Saxenburgh Groep. De controle valt uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de interim controle (altijd in september), het tweede deel is gericht op de vaststelling van de jaarrekening. De interim controle is conform de afspraken die zijn gemaakt met de accountant. Jaarlijks toetst de accountant of de interne beheersing van de Saxenburgh Groep in voldoende mate op orde is. De resultaten worden weergegeven in een zogenoemd Health care control Web. In het Web worden de verschillende beheersgebieden afgezet tegen zowel de resultaten van het vorige jaar en als de maximaal haalbare score (op basis van landelijke cliëntgemiddelden en boven landelijk cliëntgemiddelden). De bevindingen van de accountant worden structureel gerapporteerd aan de Raad van Bestuur, die ze vervolgens bespreekt met de Raad van Toezicht. De beheersgebieden zijn: Planning & Control Treasury Toezicht Fiscaliteit ICT Juridische aspecten Inkoop Productie Costmanagement Human Resource Management Huisvesting Jaardocument

57 Healthcare Control Web 2007 Healthcare Control web 2006 Healthcare Control Web - Saxenburgh Groep Planning & Control Huisvesting Treasury Toezicht 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Fiscaliteit ICT Waarde instelling 2007 Gemiddelde sector 2007 Hoogste in sector 2007 Juridische aspecten Healthcare Control Web - Saxenburgh Groep Planning & Control Huisvesting Treasury Toezicht 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Fiscaliteit ICT Juridische aspecten Waarde instelling Ambitie instelling Gemiddelde sector Best in Class sector HRM Inkoopcontrol HRM Inkoopcontrol Costmanagement Productie Costmanagement Productie Bron: Accountantsverslagen 2007 en 2006 van PriceWaterhouseCoopers Liquiditeitsbeheer Naast de exploitatiebegroting is er de meerjaren-investeringsbegroting (integraal opgenomen in de begroting d.m.v. jaarplannen). De combinatie resulteert in een meerjaren-liquiditeitsbegroting. Het liquiditeitsbeheer is ondergebracht bij het Stafbureau van het hoofd van de dienst Informatie & Financiën (treasury management). De Saxenburgh Groep heeft een specifiek statuut voor het Treasury Management. Met betrekking tot de functie treasury zijn specifieke afspraken gemaakt over de rapportages en hun doelstelling. Er wordt 14-daags gerapporteerd aan het Hoofd I&F en de bevindingen worden daarnaast schriftelijk ter kennis gegeven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur (maandelijks) Investeringen 2007 In de periode tot en met 2006 is door het ziekenhuis ingrijpend geïnvesteerd in nieuwe (zorg)infrastructuur. De investeringen waren noodzakelijk in het kader van zorgvernieuwing en productieontwikkeling en waren zeer belangrijk om als ziekenhuis aantrekkelijk te zijn en te blijven voor nieuwe medisch specialisten en andere zorgprofessionals in de zorgorganisatie. Deze investeringen vragen om een hoge continue productie. Als dit niet het geval is, dan drukken de exploitatielasten vanuit die investeringen onevenredig zwaar op de exploitatiebegroting van het ziekenhuis. Op basis van een uitvoerige rekenexercitie is door I&F gekeken naar het effect van de huidige investeringslast en de geschatte investeringslast op grond van onder andere de nieuwbouw en andere innoverende plannen op de ziekenhuisexploitatie. Hierin is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen in de komende tien jaar. De rekenexercitie geeft aan dat de productie met minimaal 4% per jaar moet toenemen (op basis van oude budgetparameters). Een andere mogelijkheid om toch een noodzakelijk investeringskader te halen, is substitutie van personele middelen. Het is van vitaal belang om in een goede technische infrastructuur te blijven investeren. In dat kader dient voor de komende vijf jaar een effectief vervangingsplan en een noodzakelijk innovatieplan Investeringsruimte en Exploitatie te worden opgesteld door FB en I&F. In deze begroting zijn de effecten vanuit de meerjaren-investeringsbegroting, als vastgesteld in 2005, meegenomen. 57 Jaardocument 2007

58 4.6.5 Financiële positie De financiële positie van ziekenhuizen wordt belangrijker als gevolg van de doorgevoerde (gedeeltelijke) outputfinanciering en verdere implementatie van (gereguleerde) marktwerking. Bij de Saxenburgh Groep speelt bovendien de voorbereiding van de nieuwbouw een rol. In deze paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op het eigen vermogen, de solvabiliteit, de liquiditeit en de kasstromen en financieringsbehoeften van het ziekenhuis ultimo Eigen vermogen De ontwikkeling van het eigen vermogen van de Saxenburgh Groep over de jaren 2004 tot en met 2007 kan als volgt worden weergegeven: Eigen vermogen Eigen vermogen Solvabiliteit Een organisatie is solvabel wanneer op de langere termijn aan de verplichtingen aan derden kan worden voldaan. Dit betekent de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De solvabiliteit van de Saxenburgh Groep kan over de jaren 2004 tot en met 2007 als volgt worden weergegeven: Solvabiliteit 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Solvabiliteit 2,0% 0,0% Jaardocument

59 4.7. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Binnen de zorg spelen informatisering en automatisering een steeds grotere rol. Informatisering en automatisering worden binnen de Saxenburgh Groep ingezet op operationeel niveau, maar ook om strategische en tactische doelen te bereiken. Het inzetten van informatisering en automatisering gaat gepaard met grote financiële budgetten en gebruik van veel resources. Het beperkt beschikbaar zijn van financiële middelen versterkt het belang om beleidskaders te formuleren. Het ICT-beleid blijft zich richten op de volgende onderwerpen: Het bieden van een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur, met voldoende werkplekken en werkbare noodprocedures. De (door)ontwikkeling van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling van een patiënt. Optimale zorglogistiek, zodat voor de patiënt en de zorgverlener een optimale en efficiënte aaneenschakeling van handelingen kan plaatsvinden binnen een beperkte tijdsperiode. Projecten in 2007 De vertaling van het ICT-beleid resulteert in een projectenkalender, die wordt bewaakt en daar waar nodig bijgesteld. In dat kader zijn in 2007 verschillende projecten uitgevoerd. EPD CS EZIS De routekaart van het in 2006 gestarte EPD-programma is in 2007 verder uitgebreid. Daarbij zijn de volgende deelprojecten aan de orde: o Het optimaal ondersteunen van het zorgproces door het digitaal vastleggen en ontsluiten van alle gegevens rondom een patiënt. Binnen de Saxenburgh Groep staat eerst de (door)ontwikkeling van het digitale, medische Kerndossier centraal. Dit Kerndossier is gedefinieerd als de meest recente uitslagen, de meest recente medische correspondentie en de meest recente ECG. o Zoveel mogelijk papierloos werken. Daar waar al digitale informatie beschikbaar is, wordt gekeken naar de mogelijkheden om die informatie beter te benutten in het dagelijkse zorgproces, zodat het papieren equivalent kan verdwijnen. o De CS EZIS-programmatuur werd vernieuwd met een nieuwe versie 4.9. o De gegevensopslag van CS EZIS is overgezet van een Advantage Database Server naar een SQL2005-omgeving. o Pilot thuis/extern inloggen in CS EZIS en andere programma s voor medisch specialisten. o Er zijn nieuwe EZIS-functies ontwikkeld, ingevoerd en (deels) uitgerold: onder andere de diagnose- en complicatieregistratie, ziekenhygiënisten. o Het autonome systeem CS Remedies ten behoeve van Gynaecologie is opgenomen in onze bestaande CS EZIS-omgeving. Documentatiesysteem DKS Het documentatiesysteem DKS is opgewaardeerd en toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. In de eerste maanden van 2008 wordt een nieuwe intranetomgeving in gebruik genomen en wordt de informatievoorziening vanuit DKS verder geoptimaliseerd met verbeterde zoekfuncties. Spraakherkenning Radiologie Op de afdeling Radiologie is in 2007 spraakherkenning met succes in gebruik genomen. Met het systeem van G2Speech kan de radioloog verslagen inspreken zodat deze meteen worden vastgelegd. In 2008 wordt verder gegaan met ziekenhuisbrede spraakherkenning. 59 Jaardocument 2007

60 Patiëntenkaart Binnen de Saxenburgh Groep is voor de sturing van de patiëntgegevenslogistiek de ponsplaat vervangen door patiëntenkaarten met etiket met barcode. Door de toepassing van barcodes wordt de kans op fouten bij de identificatie van de patiënt verder gereduceerd. Uitbreiding ICT-infrastructuur De ICT-infrastructuur nam in 2007 weer toe in omvang. Naast de gebruikelijke autonome groei en instandhouding zijn veel structurele veranderingen aangebracht. Deze spitsten zich toe op de centrale voorzieningen voor dataopslag (onder invloed van de uitbreiding voor het EPD) en op veiligheid (redundantie). Dat vertaalde zich in uitbreiding van het Storage Area Network (SAN), een verdere invoering van clustering en serverconsolidatie (VMWare). In februari 2007 is het centrale hart van het datanetwerk op de locatie Röpcke-Zweers Ziekenhuis dubbel ingericht. Ook werden alle zorglocaties van de Saxenburgh Groep in de loop van het jaar met glasvezel met elkaar verbonden. Voordeel hiervan is verhoging van de beschikbaarheid van het datanetwerk. In eigen huis ontwikkelde applicaties Een aantal applicaties is in eigen huis ontwikkeld. Over het ontwikkelen hiervan zijn duidelijke afspraken gemaakt: het aantal ontwikkeluren moet beperkt blijven en de applicaties mogen niet van toepassing zijn op primaire zorgsystemen. Voorbeelden zijn de systemen voor de registratie van de jaarurensystematiek en de activiteitenschema s van medisch specialisten. Vooruitblik projecten in 2008 Afronding van de eerste fase deelprojecten van de EPD-routekaart. In 2008 wordt de visie op digitalisering van patiëntinformatie verder ontwikkeld. Het facility managementsysteem Planon wordt in 2008 geïmplementeerd. Het intranet wordt geoptimaliseerd en de mogelijkheden om alle medewerkers vanuit huis toegang te geven worden onderzocht. Het huidige Internet wordt ingericht met een nieuw content management systeem (CMS). Ziekenhuisbreed gebruik maken van digitaal dicteren. Vernieuwing van de managementinformatieomgeving met Cognos 8. Jaardocument

61 Bijlage 1 Personalia Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Naam De heer Th.J.A. Schellekens De heer mr. R.R. Schuldink De heer drs. H. Arends De heer D.J. Muis De heer F. Schepers Mevrouw J. Schipper De heer A. Schipper functie/bijzonderheden voorzitter vice-voorzitter lid lid lid lid, benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. lid Rooster van aftreden Raad van Toezicht Jaartal naam Th.J.A. Schellekens, S A Mr. R.R. Schuldink S (A) A Drs. H. Arends S A D.J. Muis S (A) A F. Schepers S A A. Schipper A Mw. J. Schipper S A S = start A = aftreden 61 Jaardocument 2007

62 Hoofdbetrekkingen en nevenfuncties Raad van Toezicht Hoofdbetrekkingen Nevenfuncties Th. J.A. Schellekens (voorzitter) - Commissaris Sonepar Nederland BV te Amstelveen Commissaris Time Consumer Electronics B.V. te Venray Commissaris Lenferink Beheer B.V. te Lemelerveld Commissaris Ferm B.V. te Zwolle Voorzitter Leerstoel Electronic Marketing /Distance Selling Mr. R.R. Schuldink (vice-voorzitter) advocaat en procureur en directeurgrootaandeelhouder Schuldink advocaten B.V. Bestuur voetbalvereniging HHC-Hardenberg Voorzitter van de SUVRN (Stichting Uitwisseling Vakkennis Nederland-Roemenië); Adviseur van het VTCV (Voetbal Talenten Centrum Vechtdal); Adviseur van ACNS Projecthulp (Adoption Centre Netherlands Sri LankaProjecthulp). Drs. H. Arends - - geen D.J. Muis F. Schepers A. Schipper Mevr. J. Schipper Hoofdfunctie: ICT Security Consultant Lid van de Raad van Advies van Verhoek International B.V. te Genemuiden Lid van de Verwaltungsrat van Georg Fischer AG (CH) Lid van de Raad van Toezicht van de Stenden Hoogeschool te Leeuwarden/Emmen Lid van de Raad van Commissarissen van Avebe Bestuurslid van stichting De Zwieseborg te Hardenberg Voorzitter Ned. ver. voor de Bakkerij te Rijswijk Lid College Nederlands Bakkerij Centrum te Wageningen Bestuurslid Productschap Granen, zaden, peulvruchten Voorzitter Industriële Kring Gemeente Hardenberg "De Koepel" Voorzitter bestuur van STAMM, CMO (centrum maatschappelijke ontwikkeling) Drenthe Lid commissie bezwaar en beroep Waterschap Velt en Vecht te Coevorden Lid klachtencommissie Waterschap Velt en Vecht te Coevorden Lid klokkenluiderscommissie Waterschap Velt en Vecht te Coevorden Lid Raad van Toezicht PBC Drenthe Lid BiND (bewust ondernemen in Drenthe) en nog enige Nederlandse en Duitse districtfuncties voortvloeiend uit Rotary Jaardocument

63 Presentielijst vergaderingen Raad van Toezicht 2007 maand jan mrt mei juli juli sep okt nov dec vergaderingen naam aanwezig (9) Th. J. A. Schellekens J J J N J J J J N 7 R.R. Schuldink N J N J N J J J J 6 Drs H. Arends J J J J J J J J J 9 D.J. Muis J N J J N N J J J 6 F. Schepers J J N J J J J J J 8 A. Schipper J J J N J J J J J 8 Mw. J. Schipper J J J J J J J J J 9 Bezoldiging toezichthouders en gewezen toezichthouders Naam Functie Belastbaar Bezoldiging inkomen Belastbaar Bezoldiging inkomen Th. J. A. Schellekens voorzitter A.A. de Bie vice-voorzitter A. Schipper secretaris Drs. H. Arends Lid Mevr. J. Schipper Lid D.J. Muis Lid Mr. R.R. Schuldink vice-voorzitter F. Schepers Lid Totaal Raad van Bestuur Samenstelling en nevenfuncties De heer dr. G.S.J.Bunnik, voorzitter Nevenfuncties: Voorzitter ALS-Centrum Nederland Voorzitter College van Advies TNO-Certification Voorzitter NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg Secretaris-penningmeester Stichting Carolus Borromeus Lid van de NVZ-commissie Besturing en Bekostiging De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn besproken met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is van mening dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De Saxenburgh Groep kent tevens een algemene regel ter voorkoming van belangenverstrengeling. Hiervoor wordt verwezen naar het Document Medische staf. 63 Jaardocument 2007

64 Bezoldiging bestuurders en gewezen bestuurders Naam De heer G.S.J. Bunnik De heer E. Huysman Jaar Aard bestuurder Periode in dienst Statutair bestuurder van t/m Statutair bestuurder van t/m Statutair bestuurder van t/m Voorzitter Ja Ja Nee Periode in dienst als voorzitter Beëindiging dienstverband ultimo verslagjaar van t/m Nee van t/m Nee n.v.t. Overleden in 2006 Afspraken werktijden Nee Nee Nee Deeltijdfactor (percentage) 100% 100% 100% Brutosalaris Bruto onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT Ontslagvergoeding n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bonussen n.v.t. n.v.t. n.v.t. Totaal bruto inkomen Catalogus waarde auto van de zaak n.v.t. Eigen bijdrage auto van de zaak n.v.t. Belastbaar loon In juni 2006 is de heer E. Huysman overleden. Gedurende 2007 is de functie lid van Raad van Bestuur niet ingevuld. Met ingang van 1 mei 2008 is de heer H.H. van der Wal, voormalig hoofd I. & F., benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Jaardocument

65 Centrale Cliëntenraad: Samenstelling Cliëntenraad (31 december 2007) Namens Saxenburgh Groep De heer dr. G.S.J. Bunnik Mevrouw B. Slotman Namens Zorgcentrum Aleida Kramer Mevrouw D. Olthuis Mevrouw J. Boer Namens Zorgcentrum Clara Feyoena Heem De heer R.A. Arends Namens Zorgcentrum Oostloorn Mevrouw H. Lenters Mevrouw I. Otter Namens Zorgcentrum t Welgelegen Mevrouw N. Greven Namens Dagziekenhuis Aleida Kramer, Röpcke-Zweers Ziekenhuis en Polikliniek Ommen De heer K. Koopmans De heer F.A.J.M. Koekoek Ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad (31 december 2007) Röpcke-Zweers Ziekenhuis Janny Besamusca Henny Brink Inge Cremer Lida Knol Karien Meijerink Elise Pietersen Benny Prenger Harriët vd Poll Ina Snippe Regio Hardenberg (Clara Feyoena Heem) Ineke Koopman Tiny Meerveld 2 vacatures Regio Coevorden ( t Welgelegen, Oostloorn, Aleida Kramer) Janny Ballast Bertha Slot Hennie Spijkers Diny Vinke 65 Jaardocument 2007

66 Vereniging Medische Staf (per 31 december 2007) Anesthesiologie Cardiologie Mw. T.T.M. Immink-Speet Dr. H.P. Beijerbacht M.A. Kardzis (per ) R.J. Lionarons Mw. F.A.J. Klaassen (per ) A.J. Schaap A.M. Labus E. Lim Dermatologie P. Mul (tot ) B.J.L. Robijns Mw. M.O.H. Steen-Vincent Geestelijke verzorging Chirurgie Mw. E. Diepeveen J.H. Gosen Mw. M. Jagers op Akkerhuis Gynaecologie Dr. C.E. Maier P.J.M. Baudoin J.H. Tomee M.P.K. Buurman A.J. van de Velde J. Kroesbergen Geriatrie Interne Geneeskunde J. Verkuijl E.T. Abhilakh Missier R. Blankenburgh Kindergeneeskunde B.L.S. Borger van der Burg Mw. I.F.M. Fagel F. Gonkel G.J. van der Hoek dr. E.A. Runhaar G. Immink Mw. K.A. Zwager-Ankone Klinische Chemie Dr. ing. R.H.J. Bruijns Keel-, Neus- en Oorheelkunde J.G.J. Pouwels A.D. van Amstel Medische Microbiologie Longgeneeskunde Mw. Dr. M.C.J. Stuart-Persoons Mw. A. Heeringa M. Politiek Medische Psychologie Neurologie Mw. L.H. Jousma-Wagenvoord Mw. J.E. Lütke Farwick (per ) Mw. M. Smallenbroek H.R.F. Böttger (tot ) W.D. van der Zwaag Mw. H.J.G. Dieks J.G.M. Knibbeler Nucleaire Geneeskunde Ch.T.J.M. Leijzer J. de Boer H. Stevens Oogheelkunde W. Vaandrager Orthopedie H.A. Hylkema dr. H. van der Belt F.J. Postma J. van Beveren J. van der Meer W.S.W. Verboom J.W.M. Tijl Pathogie G.T.N. Burger Psychiatrie/psychologie PAAZ P.H.J. van Doorn, psycholoog J.H. van der Sluis (tot per P. Richter, psychiater Radiologie A. de Groot A.V. Schellinger, psychiater H.G.A. Hoogenstrijd (per ) Jaardocument

67 Radiotherapie J.J.F.M. Immerzeel E.J.A. Vonk Urologie R.R. Hassankhan B.C. Knipscheer M. Westerhof Reumatologie Mw.T. Jagt Revalidatie Mw. E.J.B.L.Kottink T.J.W. de Ruiter R.O. van Vliet Ziekenhuisfarmacie Mw. L. van Aart W. van der Veen 67 Jaardocument 2007

68 Bijlage 2 Financiële gegevens Balans en resultatenrekening Balans per 31 december 2007 Activa (in euro's) 31 december december 2006 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Onderhanden werk DBC's Financieringstekort - - Liquide middelen Totaal activa Jaardocument

69 Gedetailleerde financiële informatie vindt u in de jaarrekening. De jaarrekening staat op de website /jaarrekening en op de website waar u ook de jaarrekeningen en jaardocumenten van andere zorginstellingen van meerdere jaren kunt vinden. Passiva (in euro's) 31 december december 2006 Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Egalisatierekening afschrijvingen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Financieringsoverschot Totaal passiva Jaardocument 2007

70 Resultatenrekening Jaarrekening 2007 Jaarrekening 2006 Bedrijfsopbrengsten (in euro's) Wettelijk budget voor aanvaard- bare kosten Opbrengsten B-segment DBC's Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten (in euro's) Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit totale bedrijfsuitoefening Buitengewone baten en lasten Resultaat Jaardocument

71 Bijlage 3 Productie gegevens Kerngegevens Kliniek Aantal (erkende) bedden Gemiddeld aantal beschikbare bedden Aantal opnamen (ongewogen) Aantal verpleegdagen waarvan verkeerd bed Gemiddelde verpleegduur (in dagen) 6 6 Aantal dagen dagverpleging Polikliniek Eerste Administratieve Consulten (ongewogen) Herhalingsbezoeken Totaal polikliniekbezoeken Poliklinische cytostatica verstrekkingen Jaardocument 2007

72 Productie per specialisme A- segment B- segment Opnamen (nog) niet gerelateerd Totaal 2007 Totaal 2006 A- segment B- segment Verpleegdagen (nog) niet gerelateerd Oogheelkunde K.N.O.- geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Dermatologie Neurochirurgie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Cardiologie Longziekten en T.B.C Reumatologie 2 Revalidatie Psychiatrie Neurologie Geriatrie Anesthesie Totaal 2007 Totaal 2006 Totaal A- segment B- segment Dagverpleging (nog) niet gerelateerd Totaal 2007 Totaal 2006 A- segment Eerste Administratieve Consulten (EAC s) B- segment (nog) niet gerelateerd Oogheelkunde K.N.O.- geneeskunde Chirurgie Orthopedie Urologie Gynaecologie/obstetrie Neurochirurgie Dermatologie Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Cardiologie Longziekten en T.B.C Reumatologie Revalidatie Neurologie Geriatrie Anaesthesie Totaal Totaal 2007 Totaal 2006 Jaardocument

73 Vervolg productie per specialisme Gemiddelde Herhalings- Totaal polikliniek- Poliklinsche cytostatica verpleegduur bezoeken bezoeken verstrekkingen Oogheelkunde 1,5 1, K.N.O.- geneeskunde 2,1 2, Chirurgie 5,0 5, Orthopedie 5,0 5, Urologie 3,1 4, Gynaecologie/obstetrie 4,2 3, Dermatologie 14,0 14, Neurochirurgie Interne Geneeskunde 7,3 7, Kindergeneeskunde 5,6 4, Cardiologie 5,0 5, Longziekten en T.B.C. 6,6 8, Reumatologie Revalidatie Psychiatrie 55,8 59,0 Neurologie 9,0 10, Geriatrie Anesthesie 12,4 22 Totaal 5,9 6, B-DBC s Gesloten DBC's segment B Oogheelkunde Cataract Keel-, neus-, oorheelkunde Ziekten van adenoïd en tonsillen Heelkunde Liesbreuk Varices Chirurgie Orthopedie Heupslijtage Knieslijtage Urologie Niersteen Uretersteen 17 4 Blaastumor Verloskunde en gynaecologie Cervixafwijkingen Incontinentie Neurochirurgie Rughernia Neurochirurgie Dermatologie Varices 2 1 Inwendige geneeskunde Diabetes mellitus Kindergeneeskunde Diabetes mellitus kinderen Longziekten Interstitiële aandoeningen Reumatologie Jicht Ziekte van Bechterew 15 8 Neurologie Rughernia Neurologie Totaal Jaardocument 2007

74 Bijlage 4 Klachten Inhoud van de klachten Divisie Cure via Klachtenfunctionaris Deze tabel geeft het onderwerp aan waarover werd geklaagd en de betreffende beroepsgroep. artsen poli mede- verpleegkundigen paramedisch facilitair anderen werkers Voorlichting Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Ziekte en gevolgen Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Behandelmogelijkheden Onderzoek, behandeling Genees-middelen Gang van zaken verpleeg-afdeling Klachten Handelen Totaal 14 Onderzoek 3 Totaal 16 Totaal Totaal Totaal 5 Totaal 9 Totaal Totaal 1 Totaal Totaal Totaal 1 Totaal 1 Diagnose 3 6 Behandeling, verpleging Genees middelen Experimenten 1 Hulpmiddelen 1 Overdracht 1 Verwijzing 2 1 Ontslaggesprek 2 Relatie Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Bejegening Communicatie, taalgebruik Begeleiding Vertrouwens- 4 relatie Intimiteit 1 Privacy 1 1 Afkomst, waarden, normen 1 1 Jaardocument

75 Organisatie Wachttijden artsen poli mede- verpleegkundigen paramedisch facilitair anderen werkers Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Toetredingstijden Nakomen afspraken Opname 1 Overplaatsing, overname Afstemming, coördinatie Bereikbaarheid, beschikbaarheid Dossier zoek 1 1 Telefonische bereikbaarheid 1 Bereikbaarheid ziekenhuis Voorzieningen Totaal Totaal Totaal 1 Totaal Totaal 2 Totaal Totaal 1 Totaal Totaal 22 Totaal 23 Totaal Totaal 1 Bed 1 Hygiëne 4 5 Sanitaire 4 2 voorzieningen Bouwkundige voorziening Telefoon, TV 3 Maaltijden 1 1 Meubilair 2 1 Te veel bezoekers kliniek Bereikbaarheid ziekenhuis Parkeergelegenheid Rookbeleid 1 Financiën Totaal 1 Totaal 1 Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 2 Totaal 2 Declaratie, specificatie Totaal Jaardocument 2007

76 Bijlage 5 Personele gegevens Verloop Verloop Aantal personeelsleden Care Cure Saxenburgh Groep In dienst fulltime Onbepaalde tijd parttime Bepaalde tijd fulltime parttime Totaal in dienst Uit dienst Regulier OBU WAO/WIA Ouderdomspensioen 0 0 Totaal uit dienst Ziekteverzuim 8% Ziekteverzuim 7% 6% 5% 4% 3% % 1% 0% Care Cure SXB Jaardocument

77 Colofon Redactie: Cécile Compagne-Pleij en Ilona Wagner Eindredactie: Ilona Wagner Fotografie Léon van de Brug Corrector tekst Touché, drs. Annette Kamminga Dit jaardocument is ook te vinden op Hebt u vragen over het jaardocument of jaarverslag? Neem contact op met: Stichting Saxenburgh Groep Afdeling PR, Greetje Leuninge Locatie Röpcke-Zweers Ziekenhuis Postbus AA Hardenberg Tel: Jaardocument 2007

Uitleg van het logo op de voorpagina

Uitleg van het logo op de voorpagina Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Uitleg van het logo op de voorpagina

Uitleg van het logo op de voorpagina Uitleg van het logo op de voorpagina De Stichting Saxenburgh Groep is ontstaan op 1 september 2004 door een fusie tussen: Stichting Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg (SSCH) en Stichting Zorgcentrum

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN

DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN DIRECTIE- EN MANAGEMENTTEAMREGLEMENT VERENIGING NATUURMONUMENTEN Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2 2. Begripsbepaling 2 3. Structuur 3 4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden Directie 4 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Kennismiddagen (afdelings)secretaresses in de zorgsector

Kennismiddagen (afdelings)secretaresses in de zorgsector Kennismiddagen (afdelings)secretaresses in de zorgsector Vakgerichte, zorginhoudelijke Kennismiddagen over de wereld waarin jij als secretaresse werkt: de Zorgsector Je krijgt waar je voor komt: inzicht,

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014 strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad mei 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden wordt steeds complexer. De ligduur wordt in zijn

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie