Jaarrekening Tjongerschans B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Tjongerschans B.V."

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Tjongerschans B.V. Ter ide 'f tie Ernst & Young Accountants UP

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 2. Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekenmg over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013 ~econsolldeerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2013 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 Enkelvoudige resultatenrekening over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2013 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens 3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 3 2 Statutaire regeling resultaatbestemming 3.3 Resultaatbestemming 3.4 Gebeurtenissen na balansdatum 3.5 Nevenvestigingen 3 6 Controleverklaring

3 1. JAARVERSLAG

4 Tjongeffichans B.V. Tjongerschans B.V. is 100% dochter van Stichting Zorgpartners Friesland. Voor de inhoud van het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar het jaardocument van Stichting Zorgpartners Friesland. In dit jaardocument is het jaarverslag 2013 opgenomen. Het jaardocument is vanaf 3 juni 2014 te downloaden van de website w.jaarverslagenzorg.nl - Ernst 8 Young Accountants LLP

5 2. JAARREKENING

6 2. JAARREKENING 2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-12 E E ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DEC'S I DEC-zorgproducten Vordeingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Ref. 31-dec dec-12 E B Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva

7 Tjongerschans B.V, 2.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref E E Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZW-zorg Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's I DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Resultaat deelneming RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is ais volgt verdeeld: E Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventaris O Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen O Algemene reserve niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Overige reserves niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

8 Tjongerschans B.V, 2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresuitaat Aanpassingen voor: -afschrijvingen - mutaties voorzieningen Veranderingen in viottende middelen: -voorraden mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 1 DEC-zorgproducten transitiebedrag O -vorderingen effecten vorderingenischulden uit hoofde van bekostiging honorariumplafond kortiopende schulden (exci. schulden aan banken) -2052,237 Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Overige financiele iasten Deelnemingen Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Aanpassingen voor gereedgekomen projecten O Overige investeringen in financiëie vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Betaalde interest Aflossing iangiopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Liquide middeien per Liquide middelen per Mutatie geldmiddeien baians Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geidmiddeien in het kasstroomoverzicht bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, alsook kortiopende schuiden aan kredietinstellingen.

9 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Gmepsverhoudingen Ziekenhuis Tjongerschans B.V. is statutair gevestigd aan De Thialíweg 44 te Heerenveen. De B.V. bednjfl medisch specialistische zorg met als doel om 90% van de zorgvraag in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis te voldoen. Met ingang van 1 januad 2012 is Stichting Ziekenhuis De Tjongerschans omgevormd tot De Tjongerschans B.V.. Tegelijkertijd heen Stichting Zorggroep Noorderbreedte 100% van de aandelen van De Tjongerschans B.V. verkregen. Dientengevolge maakt DeTjongnschans B.V. met ingang van 1 januad 2012 integraal onderdeel uit van Stichtin9 zo raar oe^ Noorderbreedte, statutair aevestigd te Leeuwarden. Per 1 feiruar~i012 heefl Stichting Zorggroep N0orde;breedte een nieuwe naam. Dit is Stichting Zorgpartnen Friesland. Per 23 september Z013 is de naam van De Tjongerschans B.V. gewijzigd In Tjongerschans B.V. Grondslauen voor het owtellen van de iaarrekeninu " De aarreaen ng is opgesle d in overeensiemming mei oe Regeling vers aggeving WTZ en oe stel ige J rspraaen van de Richt jnen voor oe.aarvers aggevtng. L igegeven door de Raao voor oe Jaarvers.aggev ng en Titel 9 Boek 2 BW Continuileitsvemnderstelling Deze.aarrekening is opgesteld Litgaande van de mnt n~.teilsverondersiel ng e Vemeliikina - met voomaand iaar u.. T ongerscnans B V neefl een n e ~ inschatring w gemaad van oe verwacnte gebr~ikso-ur van de gebomen D r heeft enoe gelei0 dal de afscnrf vingstermi n van oe gebolwen zijn aangepast van 30 jaar naar 40.aar Overeenkomstid de Richttiinen voor Jaarverslaaaevin~ worden de hieruit voorvloeiende effecten voor de afschrijvingen vërwerkt in de verwachte resterende gei~iksperiode van de gebouwen. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvlngskosten in 2013 met E afgenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten Consolidatie De geconsolideerde Jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van T~onqerschans B.V. De grondslaqen voor waardering en sesultaatbepaling zijn gelijk aan die van Stichtina " ~oraoartners - Friesland. In de geconso ioeeroe jaarreken ng woroen opgenomen de fnanciee gegevens van T ongerscharis B V en haar groepsmaaischapplien T ongerc in CS Ho d ng B V (looo/.) en Sticht ng Recreal evoorilen~ngen Van De Tjongerschans (100%) In 2012 Is 50% van de aandelen van Apotheek De Tionser B V verkocht aan de apothekers in de reqio deerenveen De reg oapolne6ers z),n tevens voor oé nein eigenaar van Apotneek De T.onger C V Deze nee nem ngen z.n n ei meer mee geconsolioeem en z jn als overige deelnemingen gerapporteera Veibonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie. evenals de deelnemingen toeselicht onder de toelichtina 00 de financi8le vaste activa worden aansemerkl als verbonden oartii ~rañsacifes Icssen groepsmiatscnapp.en woroen n oe consolioat e geitlm neerd Veroer IS ook het groepshoofo. Tjongerscnans B V. aan ie merken a s verbonoen part! Soon transacties: -verhuur van activa -uitleen van personeel -financiering van activiteiten Aard verbondenheid: - 100% deelneming Er hebben zich geen transacties met partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Financiële instrumenten Onder financi8le instrumenten worden zowel primaire financiele instrumenten. zoals vorderingen en schulden. als effecten verstaan In de toeiichtinq op de onderscheiden posten van de balans wordt retlle waarde van het betreffende InslrLmeni ioege cnt a säie at.fil van oe ooekwaarde nd en nel fnanciele insin.men1 niet n de ba ans s opgenomen woroi de informatie over de reeie waaroe gegeven.n oe toe1 cl11 ng op de 'h el n de balans opgenomen rechten en veiplichtingen' -

10 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Bijrondere waardeverminderingen Vaste activa dienen te worden beoordeeld OD biizondere waardeverminderinoen met een duurzaam karakter. Dit ooet zch voor b! 4z:gingen in omstandgneoen 0:e noen vermoeden aaroe boewaarde van een actlef niet ter~gvero'eno za woraen De tengveroenmoge.i*neio van act va die in gebru i< zijn. worat bepaa d door de boekwaarde van een actlef te verge1';ken met de gescnatte contanie waaroe van oe toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting. zal qenereren.. of de bil verkoor, te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde). worden bijzondere waardeveminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realisee&are waarde Tjongerschans B.V. beschikt over vastgoed waarzorg wordt verleend. Voor dit vastgoed zijn in 2012 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg hiervan heenziekenhuis Tjongerschans B.V. Overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. Tjongerschans B V heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van het zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden. en verseleken met de boekwaarde van dit vastooed " en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 3i december Uit deze berekening blijkt dat toekomstige kasstromen voldoende ruim zijn ter dekking van afschrijving en financieringslasten voortvloeiende uit het vastgoed. In de berekeningen is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling en dat op basis van de bedrijfswaardeberekening geen bijzondere waardevermindering hoeft te worden doorgevoerd. Belangrijke Veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn: Een totale levensduur van 40jaar. waarbij in 2023 en 2024 een midiife update van de oudste gebomdeien is geraamd. Groei 0%. De tariefgroei volgt de kostenontmkkeiing. Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2014 tot en met en genormaliseerde trendmatige kas8tromen vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling m Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden. Een oisconter ngsvoet van 5.48%. zcnde net gewogen gemiadeloe van de enerne vermogenskosten van T.ongerscnans B ii en renoementseisen op net e gen vermogen volgens planning Het meer.aren bezu nig ngsplan 2015 tot en met 2017 worat volgens pann ng gerea seerd atie ountants LLP

11 .~ Tjongerschans 6.V 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans. resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Immaferiële en maferiële vaste activa Ue ~i'~dier ec e- imaier e e.we aci.a noroen ge:,,ort:terc icgcn.er<< g nqs- ui.er.aa'u q rqspr s on:cr a'ir?r..a- L.O-. ij: e.i afcclr i n'jr'i el :.li- ai?.e OLuiicert :.öarcc.errr lo~r,"j<' De alscn'. iigsier,il.nel.3n oe,liale e c'.as!? act.o r ; Aauase4ri op oe.eiaai1 'e r:n'ic,li scnc :JeCr. <s:..'.ai' riei.as: acief i)? alsciir,. ngsicrni.' 6...iiv ge.1111a!ercc,we <?LI.a 2.11 ~ CO~SSE'C JP.C kid qi.iiis ujs'~ ctvori1 ' lc~e ucirie- ie jeoe?-e :.ergarigsregc nqen... oiuci,:~i~iai'cero Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed var1 betekenis kan worden uitaeoefend. worden aewaardeerd volaens de nettovermoaenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in e~er 3e.3, ~ nali..e, g i e ~ o, n nci n., i rr.icreii~cii.ai' 20.' o1,ree'.a- u? riei,irei-ten Cs nsiio.rrtii33cnsi.aarge.\3roi ccreneoc.o ~CPS 02 ~IUIICC a3cn o e ge.lt. i.oor uczc aaiienri. tig.2or deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondsiagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelnemina " voloens de nettovermooenswaarde neaatief is. wordt deze oo nihil oewaardeerd. Deelneminoen ~ m- ~?.;l;i'op jeen n\ uru.an oeienei s daii i.oroen.:qco?li-o..\o'uei cci.aaroeero ie,jei.eri<r.g?ycpf.s 'o e- s?rshe s.ai1 ccq al-rra'iie,.aarqeieri'i riccr -3. "oi :.omer nq p aais leg? i cezc agerc :.a31:e aiwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekenina. CE.OICW yc'1 op er el! ricer aan lee.:er ngen a cnieoe oe c.crgc.ciuei iiyc?.\oroen u,ge.ioii'eii iegcn ro'n ró r,.ai.oe JE' 3111eri.an I COCIJKC h QCJ~II.?.CW E" 13e11 Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van het FIFO principe onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Onderhanden projecfen uit hoofde van DEC'S De onderhanden oroieclen uit hoofde van DBCsiDO'rs worden oewaardeerd teoen de verkooowaarde van het Projecten worden de voorschotten die ontvanqen ziin van verzekeraars in minderino aebracht. Voor een Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt volgens de statische methode bepaald. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas. bankteaoeden en deoosito's met een loootiid,. korter dan twaalf maanden Rekening-courantschulden bij banken zijnopgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder konlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feiteliike verplichtinoen die op de balansdatum ocsiaai>.iaa.o. nei haa'scnn,d s aai eei,..:siroini..iii ri'o:c er n:c37;i~e r, s ;.i#,.;ia-aq cc ciiiiwg CD oeirc..$c?rc.y~e s ie scnriie!' De Lcnrr eii'i3en ;.oict.~- qc,:3a ceeiu :egen oe 3esie Scnall n3 rari,c' ~1u'agci o a 11~03zare.I< 2.1' OPI ue 1e12 cil.nrje, per ca a'isibiroi af IC i. nhea7 Ce 3rq 0.-?t-uc voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verpiichtingen af te wikkelen. Wanneer verpiichtingen naar verwachting door een derde zuilen worden vergoed. wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien hel waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen b0 de J- afwikkeling van de verplichting. 4 i _,;er

12 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening jubileumverplichting De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen. blijfkans en leeftijd. Voorziening Persoonlifl Budget Levensfase De voorzienina -. oersoonliik budaet levensfase betreft een vaorzienina uit hoofde van een CAO verolichlinq. De.iu,r t.,? in; uei'eli cc ce,?-eiix cïvanic ;.aarci'. ~ r i ïe n cc 'c;%cnisi ctr.ixia.: IC me'er- 1'8- :21 Cr> ceieren i g s gauasccro,p c? '>;'<J13S-nqC recniel.a'i d i.ie8i o e ier e nce ia a stid1.11 -cg *ei zn opgenomen. De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft tevens een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Voofzfening groot onderhoiid Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorzieninq gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekiaren. De loevoeaina is aebaseerd oö keeriarioe raminaen aanoaande uiite voeren Voorziening latente beiastingverplichting Voor toekomstig terug te betalen omzetbelasting in het kader van de zg. integiatieheffing is ultimo hei boekjaar de verplichting voor de komende jaren geraamd. Validatievoorziening De validatievoorzienino heeft als doel om de verwachte oniuiste facturen van het afoelooen ". boekiaar te.oor2 er Qri xiiia ic Ccr.si oze 3.ôn ce gelea seelce C~I-LEI *.der IC 9c.e- K iie oeoa -3.a- oe.ccrr cri.?g t.,rai Strciei.3 Fe* cci~ i ~ ~ ie. to e i.o: ~ sidiil ~ ~ icinl 3p oas s..iri o~erfacl.rai 2 ii i:? slee*~~oef per segment. Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan l jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in komend boekjaar is opgenomen onder kortlopende schulden. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Koiilopende schulden De ko~lopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar. Deze worden. voor zover niet anders vermeld, gewaardeeerd tegen nominale waarde.

13 Tjongerschans B.V 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grandslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. met inachtneminu van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslaqen. De baten eniasien worden toegerekend aan de periode waarop deie betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn: baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Toelichting onzekerhedeti omzetverantwoording 2013 en bijbehorende balansposten als gevolg van presiaiiebekostiging Algemeen.arare n o<: i"i,.q!,erani;r:oi i i.!i.s&ecnicorii>'r~ 'r i.cp :o1 airel e<<'? ~ze~s~-e~eo ;, rei ïeps t r i.al ce 3YC u.r,.r: 20'3 nes'i l~iiyz~s:~ 318 o. cc g,gi 3s cgcn.gil.ioor3er tig ei1 resultaatbepaling gevolgd zoals opgenomen in de betreffende paragraaf en de handreikingen omzetverantwooidina die over 2013 door het Ministerie van VWS riin vastaesteld. Evenals in 2012 is door de s,iicc~~icon~~ ra1.e i ei1 are? AZ UICC wal e*. svia~e.ar 0nrene.raee~i n oe ci~re:.trai'lnccr: r$ 2013 ior s e 2% gemene L erirrv-.. zen en -1.K s Een g,ooi uee.an 'JELE FI~L)Ie~nIl en 'cc11 I et(+*ti ng CC normonduidelijkheid in registratie- en declaratieregels. prestatiebekostiging. DDT-productstructuur en nieuwe wiize van contracteren met zorqverzekeraars. Diverse van de in 2012 iesionaleerde " " oroblemen rond de omzetveiantwoordina. aelden noa steeds. werken door of ziin " U doorontwikkeld in 2013 en gevin aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over Deze onzekerhedeii doen zich voor in combinatie met deels open normen voor reaistratie en iacturatie die qedurende en na aflooo van het boekiaar met teruqwerkende kracht nader ziin 'r.sr cni 2orr cr rcyege.~~ cri rei le!-g:.eri<e we i<recrt \C e(! y IC 'Ice,' 9dn aci.icraf.asiges!? oe i6 idre v... rc,ar> oe oe r+i;e ;t. rg s crsdi s'!, i, ei n,or;r k er, cc ccnseq.aii es Z I r ei r. a e ye\a en betrouwbaar in te schatten. Na controle door een ZN-expetigroep committeeeti de NZa zich aan de uitkornsten (behoudens fraude) Toelichting op de onzekerheden 2013 meer in detail en de wijze waarop hier mee om is gegaan door Tjongerschans B.V. Onderstaand wordt de instelling specifieke relevantie van de landelijke onzekerheden voor de jaarrekening 2013 van Tjongerschans BV toegelicht: a) Terugwerkende kracht aanpassingen c.q. aanscherpingen door nadere duidingen NZa en normonduidelijkheid over registratie- en declaratieregels. Dicr 'o'iyrrsciais S\ s wr re 1:ii:e'zeen :qc.oerl laai (ie :orrec:re 3.'i' CC ccc a.i. es o.er 3e ale ei: 2C13 n ciriecvsen, ivo3 me' ne: Cuniroeprozacu.CT e 1 ' c.:;s.asi:ssie.$ clo.,e h.l hl-. en ZN OP en het biibehorende Addendum wat o iuli door de uenoemde oartiien is vastaesteld. i ie!. tj~rqsi-ii.a1 Ie co.i'oc.jdi,fan s.iai Ce ieire"erioe c31:roi ~i..iiie- zo.ee,#?>ge n oooi i i :<ie.s,> 3a!a 3llil,se gea.%drii l zeerg i 2.w ie ccrcrli Orr cc- U?1r3-n3a31~>t 1.;li' CC ua!? in.3,scs.3s! ie bi? C- s op per geselecteerde massa een deelwaarneming van 25 stuks uitgevoerd. De financiële impact is vervolgens Per controle beoaald door het uevonden foutoercentaae af te zetten teaen de totale massa van de betreffende cwii'o e.)t. id3nsieii.j,,-ei Si' Assessrieni z ;I (jcljp3l'is?lc aai 00 Z'. r~wnqce~ eii 'i cenai??c. n'4 ge ioirs,? :LOI oe "30. y 7eq.e rener,iar CF2 haar aan 2 i,.g.an oe 5rucrce i y 022, :Ir7 'iecfl log beperkt aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Zowel de uitkornsten van het initiële zelfonderzoek als de aanpassingen naar aanleiding van hei aanvullend onderzoek zijn in de voorziening voor materiële controle verwerkt voor het aandeel waarover Tjongerschans BV risico loopt op basis van de contractafspraken met de Verzekeraars. Het rappotiageformulier zelfonderzoek correct declareren is op 18 november 2014 goedgekeurd -, door de ZN-expertgroep. Met betrekking tot het jaar 2011, zijn per heden twee materiële controles :r3gas,c i handen. : ;=* *s:::*:.>.2bm.-

14 ~ ~~~ " Tjongerschans B.V. 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De waardering van het Onderhanden werk van de zorgproducten per , per evenais per bevat inherente onzekerheden. mede in relatie tot contracteringsafspraken, in de registratie. Het Seif Assessment betreft de in 2013 gefactureerde omzet en omvat derhalve niet de de OHW positie ultimo Dezc onzckcrhodcn hcbbcn zowel impact op de in de jaarrekening opgenomen O1 IW positie. de berekende omzet als de berekende verrekenbedragen. Voor het eventuele effect op de OHW positie is in de jaarrekening 2013 geen voorziening getroffen. b) Inschatting effecten materiële controles De verwachte effecten van de materiële controles. voor zover niet voorzien vanuit het Self Assessment. hebben enkel betrekkina op DCM controies omdat deze volaens landeliike afspraken doorlopen. Bii de berekening van dit bedraa is na; oeen rekenino oehoudcn met de v~rschiliend~ contractafsoraken riet de ;coverzekeraars 4~~ ~~ clei ceard.4 :.a;lf T,cn$c'scnnii$ 6. r s co c.er 3cp! eo,~e2?l 3e ern.ara CC..,.S:I.L en ing. C r gclloflen i'e.il. ;. 61 ' i'~3~,i< i,'.an nel urjri:ui'iel 0e~a3 i' 31eie c COI-IIC~S O.?, uferl 13: eo,i-*! LLl1 L n op twee controiesna afgewikkeld het de verzekeraars en eventuele correcties die uit de betreffende controles zijn voortgevloeid, zijn verwerkt in de jaarrekening over c) Transitiemodel en de onzekerheden die hierin zitten door de onzekerheden in de voorlopige vaststelling, beoordeling door ZN commissie en voorbehouden op zowel het schaduwbudget als de dekking van het schaduwbudget. Tjongerschans heeil conform de Handreiking Omzetverantwoording 2013 het transitiebedrag opnieuw berekend o0 basis van het afaeronde schadelastiaar Het transitiebedrao is afaeleid " van het schaduw c...:~ci e- cc OIVL~I..! p!csiai eoeh~ji (l na,?ei opr. e.;. oers6elie sc. iu.i.u20gci s 1gso eri:~ er riceli ge d 3 IJ< eer- aqcir i,:i?orcr,ig u:", Ce hza.iaaiiegei' -,arccrsc?aiih ii,ei i..rcrs - iii-,r>i.ii s Gegaan Cc F.Za i ~t'i "i! oezi.aai cleucr3ro eis,iatg e".eii\eikl 11 ocscr <i< nueii.:u1 uc a'cn 20'2 di' 29'3 3 e uitimo november zijn onivángen.~r bestaat nog een klein verschii tu&.en het ingediende schaduwbudget en de verwerking hiervan in de beschikkingen, waarbij de NZa is gevraagd dit te wijzigen. Mocht dit onverhoopt niet plaats vinden dan zal Tjongerschans BV binnen de hiertoe gesteide termijn van 6 weken. tegen de beschikkingen bezwaar aantekenen. Het effect van het ingediende schaduwbudget op het tranistiebedrag en de te verrekenenen bedragen. zijn in de jaarrekening 2013 verwerkt. d) Schadelastprognoses zorgcontractering 2013 die inherent onzekerheden bevatte11 Tjongerschans BV heeft de meest recente prognosemethodiek van Casemix gebruikt voor de schadelastberekening. Deze methodiek is door Tjongenchans BV ook gevalideerd. e) De afwikkeling van vorderingen en schuiden uit het oude FB-tijdperk. waarvoor de landelijke procedure nog altijd niet is uitgewerkt. Dit kan onzekerheden inhouden omtrent de balanspost nog in tarieven te verrekenen financieringsverschil. Bij nog in de tarieven te verrekenen 1 financieringsvenchillen omtrent oude jaren is aangesioten bij de opbrengstverrekening conform de meest actuele rekenstaat: daarnaast zijn op deze balanspost bedragen met betrekking tot onder meer dotaties en onttrekkingen inzake materiële controles met betrekking tot de schadelastiaren 2011 en ouder aeboekt. Het 0HiN 2011 is voor de berekenino van het transitiebedrau en Jiarriiee.3ui o- CCIC~~~ -g.ar- CE ieirekencnoragrii 2311 Cr ZJ13 ye,.aaroe?ro ccrii:i.ii. oe :.aar021 n;.an -e! CCA 2112 CO 2C.3 Leze iaaroer "2 s geiiaiccr- cp cc ~i..u.ce op'ren?si;.ö.iroe.ar cc zoruproducten in plaats van de kostpriiswaarde van de verrichtinuen van het zoruiroduct. -. Dit waäideringsverschii is als financieiingsverschil in de jaarrekenin; verwerkt. De procedure en afhandeling van hel totaal bedrag omtrent financieringsverschillen oude jaren dient. landelijk. nog te worden vastgesteid en uitgewerkt. De NZa heen middels een circulaire de uitgangspunten voor de finale afwikkeling F8 kenbaar gemaakt zoals deze in overlea met veldoartiien tot stand riin aekomen. Tot o0 heden van het onderhanden werk ultimo fl De garantieregeiing kapitaaliasten. zoais opgenomen in de omzet 2013 (indien van toepassing) en waarvan goedkeuring van het berekende bedrag door Tjongerschans B.V. door de NZa nog niet heeil plaatsgevonden. De garantieregeiing kapitaallasten is niet opgenomen in de omzet zodat onzekerheden ron vaststelling van dil bedrag door de Nza voor 2013 niet ven toepassing rijn voor Tjongerschans B 10

15 . Tjongerschans B.V. 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 9 De garantieregeling kapitaailasten. zoals opgenomen in de omzet 2013 (indien van toepassing) en waarvan goedkeunng van het berekende bedrag door Tjongerschans B V door de NZa nog niet heeft plaatsgevonden De garantieregeling kapitaallasten is niet opgenomen in de omzet zodat onzekerheden rondom de vaststelling van dit bedrag door de Nza voor 2013 niet van toepassing rijn voor Tjongerschans BV g) Doorbreken bankconvenanten inzake informatieverplichtingen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heen Tjongerschans BV niet voldaan aan de informatieverolichtino ~ ~~ " richtina de Coöoeratieve Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland U.A. Daarmee is ~~ sprake van een aoorbrek.ng;an het fnancenngsvoorsiel van 26.n waarmee het rentrede krwiei alrecl ope sbaar s. De ban* neefl afgezen van d i recht middels hei versiredken van een zogenaamde 'wave? i01 en met 17 decemoer 2014 onder oe voomaarde aai lor :in op 17 december 0e:aarrekenng over voorrlen van een goedkeurende verklarino - van de accountant. wordt overlead - Voorts dient uiterliik 31 ianuan 2015 nzicht te woraen verstrekt in de afspra6en o e z in gemaakt met oe zorgverzekeraars inzade hel Se f- assessment en ae.mpact oaarvan op nel resuitaat 2013 T ongerschans BV s van men ng dat z. aan deze voorwaarden kan voldoen De genoemde onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording hebben geen gevolgen voor de continuiïeitsveronderstelling waaronder de jaarrekening van het Tjongerschans BV is opgemaakt Pensioenen Tiongerschans B.V. heefl voor haar werknemers een toeaezead-pensioenregeling. - - Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de penaoengerechtigde le&ijd recht op een pensioen dat is gebaseerdop het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Tjongerschans B.V.. De verolichtinaen. welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel. ziin ondemebracht - bii het bedd,l~tarpeniioenfonos Sticntlng Pens oenfonos Zorg en ~~elzljn De pens.oenrechien worden jaar ids geinoexeerd.naoen en voor zover ae dekkrigsgraao van nel pensioenionos (het vermogen van het pens oenfonds gedeelo door naar financie e verpiicningen) dil tue8aai De dekkingsgraad van stichting ens si oen fonds Zorg i n Welzijn is aan het einde van 2013 uigekomen op 109% (bron: web-site w.pfm.nl. d.d ). dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012 In 2014 dient het p en si oen fonds een dekkinassraad " - van ten minste 105% te hebben Het Densioenfonds verwacht nieraan te klnnen voldoen en voorziet geen noodzaad voor de aangeslolen nsre ngen om erna stoningen ie ven,chten of om bizonaere premieverhogingen door te voeren Tjongerschans B V heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hoaere toekomstiae premies Tionoerschans B V heen daarom alleen de verschuldlade premies tot en met h2 einde van heiboekjaar in deliarrekening verantwoord Grondslagen voor opstelling van het kasstroomovemlcht Het kasstroomoverricht is ooqesteld OD basis van de indirecte methode De ge om.doe en in net kasst~oomoverr cni oesiaan.ft I qdiae m adelen en vloiiende effeclen De eiiecten klnnen woroen beschom als zeer iqu de be.eggingen Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financierinasactivifeiten ~~ <. ~-~~~ De verkrijgingsprijs van vemrven groepsmaatschappiien wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbii worden geldmiddelen aanwezo h deze oroeosmaatschaooiien äfoelrokken " van de aankooooris... Transacties waarb, geen N van ge omfodelen plaalsv ndt waaronaer financ eie easing. woroen met in het kasstroomoverzicht opgenomen. De oelaling van oe ieaselerm:inen LI^ hoofde van nel financ e e leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heefloo de afiossina aieen uitaave uit financierinosactiviteiten aangemerkt en-voor het gedeelte dat betrekking heefl op de interest ais-een uitgave uit operationele activiteiten. I

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie