Jaarrekening Tjongerschans B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Tjongerschans B.V."

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Tjongerschans B.V. Ter ide 'f tie Ernst & Young Accountants UP

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 2. Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekenmg over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013 ~econsolldeerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2013 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 Enkelvoudige resultatenrekening over 2013 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2013 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens 3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 3 2 Statutaire regeling resultaatbestemming 3.3 Resultaatbestemming 3.4 Gebeurtenissen na balansdatum 3.5 Nevenvestigingen 3 6 Controleverklaring

3 1. JAARVERSLAG

4 Tjongeffichans B.V. Tjongerschans B.V. is 100% dochter van Stichting Zorgpartners Friesland. Voor de inhoud van het jaarverslag 2013 wordt verwezen naar het jaardocument van Stichting Zorgpartners Friesland. In dit jaardocument is het jaarverslag 2013 opgenomen. Het jaardocument is vanaf 3 juni 2014 te downloaden van de website w.jaarverslagenzorg.nl - Ernst 8 Young Accountants LLP

5 2. JAARREKENING

6 2. JAARREKENING 2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-12 E E ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DEC'S I DEC-zorgproducten Vordeingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Ref. 31-dec dec-12 E B Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva

7 Tjongerschans B.V, 2.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref E E Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZW-zorg Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's I DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Resultaat deelneming RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is ais volgt verdeeld: E Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve afschrijving inventaris O Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen O Algemene reserve niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Overige reserves niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

8 Tjongerschans B.V, 2.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresuitaat Aanpassingen voor: -afschrijvingen - mutaties voorzieningen Veranderingen in viottende middelen: -voorraden mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 1 DEC-zorgproducten transitiebedrag O -vorderingen effecten vorderingenischulden uit hoofde van bekostiging honorariumplafond kortiopende schulden (exci. schulden aan banken) -2052,237 Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Overige financiele iasten Deelnemingen Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Aanpassingen voor gereedgekomen projecten O Overige investeringen in financiëie vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Betaalde interest Aflossing iangiopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Liquide middeien per Liquide middelen per Mutatie geldmiddeien baians Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De geidmiddeien in het kasstroomoverzicht bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, alsook kortiopende schuiden aan kredietinstellingen.

9 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Gmepsverhoudingen Ziekenhuis Tjongerschans B.V. is statutair gevestigd aan De Thialíweg 44 te Heerenveen. De B.V. bednjfl medisch specialistische zorg met als doel om 90% van de zorgvraag in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis te voldoen. Met ingang van 1 januad 2012 is Stichting Ziekenhuis De Tjongerschans omgevormd tot De Tjongerschans B.V.. Tegelijkertijd heen Stichting Zorggroep Noorderbreedte 100% van de aandelen van De Tjongerschans B.V. verkregen. Dientengevolge maakt DeTjongnschans B.V. met ingang van 1 januad 2012 integraal onderdeel uit van Stichtin9 zo raar oe^ Noorderbreedte, statutair aevestigd te Leeuwarden. Per 1 feiruar~i012 heefl Stichting Zorggroep N0orde;breedte een nieuwe naam. Dit is Stichting Zorgpartnen Friesland. Per 23 september Z013 is de naam van De Tjongerschans B.V. gewijzigd In Tjongerschans B.V. Grondslauen voor het owtellen van de iaarrekeninu " De aarreaen ng is opgesle d in overeensiemming mei oe Regeling vers aggeving WTZ en oe stel ige J rspraaen van de Richt jnen voor oe.aarvers aggevtng. L igegeven door de Raao voor oe Jaarvers.aggev ng en Titel 9 Boek 2 BW Continuileitsvemnderstelling Deze.aarrekening is opgesteld Litgaande van de mnt n~.teilsverondersiel ng e Vemeliikina - met voomaand iaar u.. T ongerscnans B V neefl een n e ~ inschatring w gemaad van oe verwacnte gebr~ikso-ur van de gebomen D r heeft enoe gelei0 dal de afscnrf vingstermi n van oe gebolwen zijn aangepast van 30 jaar naar 40.aar Overeenkomstid de Richttiinen voor Jaarverslaaaevin~ worden de hieruit voorvloeiende effecten voor de afschrijvingen vërwerkt in de verwachte resterende gei~iksperiode van de gebouwen. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvlngskosten in 2013 met E afgenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten Consolidatie De geconsolideerde Jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van T~onqerschans B.V. De grondslaqen voor waardering en sesultaatbepaling zijn gelijk aan die van Stichtina " ~oraoartners - Friesland. In de geconso ioeeroe jaarreken ng woroen opgenomen de fnanciee gegevens van T ongerscharis B V en haar groepsmaaischapplien T ongerc in CS Ho d ng B V (looo/.) en Sticht ng Recreal evoorilen~ngen Van De Tjongerschans (100%) In 2012 Is 50% van de aandelen van Apotheek De Tionser B V verkocht aan de apothekers in de reqio deerenveen De reg oapolne6ers z),n tevens voor oé nein eigenaar van Apotneek De T.onger C V Deze nee nem ngen z.n n ei meer mee geconsolioeem en z jn als overige deelnemingen gerapporteera Veibonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie. evenals de deelnemingen toeselicht onder de toelichtina 00 de financi8le vaste activa worden aansemerkl als verbonden oartii ~rañsacifes Icssen groepsmiatscnapp.en woroen n oe consolioat e geitlm neerd Veroer IS ook het groepshoofo. Tjongerscnans B V. aan ie merken a s verbonoen part! Soon transacties: -verhuur van activa -uitleen van personeel -financiering van activiteiten Aard verbondenheid: - 100% deelneming Er hebben zich geen transacties met partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Financiële instrumenten Onder financi8le instrumenten worden zowel primaire financiele instrumenten. zoals vorderingen en schulden. als effecten verstaan In de toeiichtinq op de onderscheiden posten van de balans wordt retlle waarde van het betreffende InslrLmeni ioege cnt a säie at.fil van oe ooekwaarde nd en nel fnanciele insin.men1 niet n de ba ans s opgenomen woroi de informatie over de reeie waaroe gegeven.n oe toe1 cl11 ng op de 'h el n de balans opgenomen rechten en veiplichtingen' -

10 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Bijrondere waardeverminderingen Vaste activa dienen te worden beoordeeld OD biizondere waardeverminderinoen met een duurzaam karakter. Dit ooet zch voor b! 4z:gingen in omstandgneoen 0:e noen vermoeden aaroe boewaarde van een actlef niet ter~gvero'eno za woraen De tengveroenmoge.i*neio van act va die in gebru i< zijn. worat bepaa d door de boekwaarde van een actlef te verge1';ken met de gescnatte contanie waaroe van oe toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting. zal qenereren.. of de bil verkoor, te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde). worden bijzondere waardeveminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realisee&are waarde Tjongerschans B.V. beschikt over vastgoed waarzorg wordt verleend. Voor dit vastgoed zijn in 2012 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg hiervan heenziekenhuis Tjongerschans B.V. Overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. Tjongerschans B V heeft de contante waarde van de toekomstige kasstromen van het zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden. en verseleken met de boekwaarde van dit vastooed " en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 3i december Uit deze berekening blijkt dat toekomstige kasstromen voldoende ruim zijn ter dekking van afschrijving en financieringslasten voortvloeiende uit het vastgoed. In de berekeningen is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling en dat op basis van de bedrijfswaardeberekening geen bijzondere waardevermindering hoeft te worden doorgevoerd. Belangrijke Veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige kasstromen zijn: Een totale levensduur van 40jaar. waarbij in 2023 en 2024 een midiife update van de oudste gebomdeien is geraamd. Groei 0%. De tariefgroei volgt de kostenontmkkeiing. Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2014 tot en met en genormaliseerde trendmatige kas8tromen vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van de overgangsregeling m Vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden. Een oisconter ngsvoet van 5.48%. zcnde net gewogen gemiadeloe van de enerne vermogenskosten van T.ongerscnans B ii en renoementseisen op net e gen vermogen volgens planning Het meer.aren bezu nig ngsplan 2015 tot en met 2017 worat volgens pann ng gerea seerd atie ountants LLP

11 .~ Tjongerschans 6.V 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans. resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Immaferiële en maferiële vaste activa Ue ~i'~dier ec e- imaier e e.we aci.a noroen ge:,,ort:terc icgcn.er<< g nqs- ui.er.aa'u q rqspr s on:cr a'ir?r..a- L.O-. ij: e.i afcclr i n'jr'i el :.li- ai?.e OLuiicert :.öarcc.errr lo~r,"j<' De alscn'. iigsier,il.nel.3n oe,liale e c'.as!? act.o r ; Aauase4ri op oe.eiaai1 'e r:n'ic,li scnc :JeCr. <s:..'.ai' riei.as: acief i)? alsciir,. ngsicrni.' 6...iiv ge.1111a!ercc,we <?LI.a 2.11 ~ CO~SSE'C JP.C kid qi.iiis ujs'~ ctvori1 ' lc~e ucirie- ie jeoe?-e :.ergarigsregc nqen... oiuci,:~i~iai'cero Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed var1 betekenis kan worden uitaeoefend. worden aewaardeerd volaens de nettovermoaenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in e~er 3e.3, ~ nali..e, g i e ~ o, n nci n., i rr.icreii~cii.ai' 20.' o1,ree'.a- u? riei,irei-ten Cs nsiio.rrtii33cnsi.aarge.\3roi ccreneoc.o ~CPS 02 ~IUIICC a3cn o e ge.lt. i.oor uczc aaiienri. tig.2or deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondsiagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelnemina " voloens de nettovermooenswaarde neaatief is. wordt deze oo nihil oewaardeerd. Deelneminoen ~ m- ~?.;l;i'op jeen n\ uru.an oeienei s daii i.oroen.:qco?li-o..\o'uei cci.aaroeero ie,jei.eri<r.g?ycpf.s 'o e- s?rshe s.ai1 ccq al-rra'iie,.aarqeieri'i riccr -3. "oi :.omer nq p aais leg? i cezc agerc :.a31:e aiwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekenina. CE.OICW yc'1 op er el! ricer aan lee.:er ngen a cnieoe oe c.crgc.ciuei iiyc?.\oroen u,ge.ioii'eii iegcn ro'n ró r,.ai.oe JE' 3111eri.an I COCIJKC h QCJ~II.?.CW E" 13e11 Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van het FIFO principe onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Onderhanden projecfen uit hoofde van DEC'S De onderhanden oroieclen uit hoofde van DBCsiDO'rs worden oewaardeerd teoen de verkooowaarde van het Projecten worden de voorschotten die ontvanqen ziin van verzekeraars in minderino aebracht. Voor een Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt volgens de statische methode bepaald. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas. bankteaoeden en deoosito's met een loootiid,. korter dan twaalf maanden Rekening-courantschulden bij banken zijnopgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder konlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feiteliike verplichtinoen die op de balansdatum ocsiaai>.iaa.o. nei haa'scnn,d s aai eei,..:siroini..iii ri'o:c er n:c37;i~e r, s ;.i#,.;ia-aq cc ciiiiwg CD oeirc..$c?rc.y~e s ie scnriie!' De Lcnrr eii'i3en ;.oict.~- qc,:3a ceeiu :egen oe 3esie Scnall n3 rari,c' ~1u'agci o a 11~03zare.I< 2.1' OPI ue 1e12 cil.nrje, per ca a'isibiroi af IC i. nhea7 Ce 3rq 0.-?t-uc voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verpiichtingen af te wikkelen. Wanneer verpiichtingen naar verwachting door een derde zuilen worden vergoed. wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien hel waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen b0 de J- afwikkeling van de verplichting. 4 i _,;er

12 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening jubileumverplichting De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen. blijfkans en leeftijd. Voorziening Persoonlifl Budget Levensfase De voorzienina -. oersoonliik budaet levensfase betreft een vaorzienina uit hoofde van een CAO verolichlinq. De.iu,r t.,? in; uei'eli cc ce,?-eiix cïvanic ;.aarci'. ~ r i ïe n cc 'c;%cnisi ctr.ixia.: IC me'er- 1'8- :21 Cr> ceieren i g s gauasccro,p c? '>;'<J13S-nqC recniel.a'i d i.ie8i o e ier e nce ia a stid1.11 -cg *ei zn opgenomen. De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft tevens een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Voofzfening groot onderhoiid Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorzieninq gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekiaren. De loevoeaina is aebaseerd oö keeriarioe raminaen aanoaande uiite voeren Voorziening latente beiastingverplichting Voor toekomstig terug te betalen omzetbelasting in het kader van de zg. integiatieheffing is ultimo hei boekjaar de verplichting voor de komende jaren geraamd. Validatievoorziening De validatievoorzienino heeft als doel om de verwachte oniuiste facturen van het afoelooen ". boekiaar te.oor2 er Qri xiiia ic Ccr.si oze 3.ôn ce gelea seelce C~I-LEI *.der IC 9c.e- K iie oeoa -3.a- oe.ccrr cri.?g t.,rai Strciei.3 Fe* cci~ i ~ ~ ie. to e i.o: ~ sidiil ~ ~ icinl 3p oas s..iri o~erfacl.rai 2 ii i:? slee*~~oef per segment. Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan l jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in komend boekjaar is opgenomen onder kortlopende schulden. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Koiilopende schulden De ko~lopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar. Deze worden. voor zover niet anders vermeld, gewaardeeerd tegen nominale waarde.

13 Tjongerschans B.V 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grandslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. met inachtneminu van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslaqen. De baten eniasien worden toegerekend aan de periode waarop deie betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn: baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Toelichting onzekerhedeti omzetverantwoording 2013 en bijbehorende balansposten als gevolg van presiaiiebekostiging Algemeen.arare n o<: i"i,.q!,erani;r:oi i i.!i.s&ecnicorii>'r~ 'r i.cp :o1 airel e<<'? ~ze~s~-e~eo ;, rei ïeps t r i.al ce 3YC u.r,.r: 20'3 nes'i l~iiyz~s:~ 318 o. cc g,gi 3s cgcn.gil.ioor3er tig ei1 resultaatbepaling gevolgd zoals opgenomen in de betreffende paragraaf en de handreikingen omzetverantwooidina die over 2013 door het Ministerie van VWS riin vastaesteld. Evenals in 2012 is door de s,iicc~~icon~~ ra1.e i ei1 are? AZ UICC wal e*. svia~e.ar 0nrene.raee~i n oe ci~re:.trai'lnccr: r$ 2013 ior s e 2% gemene L erirrv-.. zen en -1.K s Een g,ooi uee.an 'JELE FI~L)Ie~nIl en 'cc11 I et(+*ti ng CC normonduidelijkheid in registratie- en declaratieregels. prestatiebekostiging. DDT-productstructuur en nieuwe wiize van contracteren met zorqverzekeraars. Diverse van de in 2012 iesionaleerde " " oroblemen rond de omzetveiantwoordina. aelden noa steeds. werken door of ziin " U doorontwikkeld in 2013 en gevin aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over Deze onzekerhedeii doen zich voor in combinatie met deels open normen voor reaistratie en iacturatie die qedurende en na aflooo van het boekiaar met teruqwerkende kracht nader ziin 'r.sr cni 2orr cr rcyege.~~ cri rei le!-g:.eri<e we i<recrt \C e(! y IC 'Ice,' 9dn aci.icraf.asiges!? oe i6 idre v... rc,ar> oe oe r+i;e ;t. rg s crsdi s'!, i, ei n,or;r k er, cc ccnseq.aii es Z I r ei r. a e ye\a en betrouwbaar in te schatten. Na controle door een ZN-expetigroep committeeeti de NZa zich aan de uitkornsten (behoudens fraude) Toelichting op de onzekerheden 2013 meer in detail en de wijze waarop hier mee om is gegaan door Tjongerschans B.V. Onderstaand wordt de instelling specifieke relevantie van de landelijke onzekerheden voor de jaarrekening 2013 van Tjongerschans BV toegelicht: a) Terugwerkende kracht aanpassingen c.q. aanscherpingen door nadere duidingen NZa en normonduidelijkheid over registratie- en declaratieregels. Dicr 'o'iyrrsciais S\ s wr re 1:ii:e'zeen :qc.oerl laai (ie :orrec:re 3.'i' CC ccc a.i. es o.er 3e ale ei: 2C13 n ciriecvsen, ivo3 me' ne: Cuniroeprozacu.CT e 1 ' c.:;s.asi:ssie.$ clo.,e h.l hl-. en ZN OP en het biibehorende Addendum wat o iuli door de uenoemde oartiien is vastaesteld. i ie!. tj~rqsi-ii.a1 Ie co.i'oc.jdi,fan s.iai Ce ieire"erioe c31:roi ~i..iiie- zo.ee,#?>ge n oooi i i :<ie.s,> 3a!a 3llil,se gea.%drii l zeerg i 2.w ie ccrcrli Orr cc- U?1r3-n3a31~>t 1.;li' CC ua!? in.3,scs.3s! ie bi? C- s op per geselecteerde massa een deelwaarneming van 25 stuks uitgevoerd. De financiële impact is vervolgens Per controle beoaald door het uevonden foutoercentaae af te zetten teaen de totale massa van de betreffende cwii'o e.)t. id3nsieii.j,,-ei Si' Assessrieni z ;I (jcljp3l'is?lc aai 00 Z'. r~wnqce~ eii 'i cenai??c. n'4 ge ioirs,? :LOI oe "30. y 7eq.e rener,iar CF2 haar aan 2 i,.g.an oe 5rucrce i y 022, :Ir7 'iecfl log beperkt aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Zowel de uitkornsten van het initiële zelfonderzoek als de aanpassingen naar aanleiding van hei aanvullend onderzoek zijn in de voorziening voor materiële controle verwerkt voor het aandeel waarover Tjongerschans BV risico loopt op basis van de contractafspraken met de Verzekeraars. Het rappotiageformulier zelfonderzoek correct declareren is op 18 november 2014 goedgekeurd -, door de ZN-expertgroep. Met betrekking tot het jaar 2011, zijn per heden twee materiële controles :r3gas,c i handen. : ;=* *s:::*:.>.2bm.-

14 ~ ~~~ " Tjongerschans B.V. 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De waardering van het Onderhanden werk van de zorgproducten per , per evenais per bevat inherente onzekerheden. mede in relatie tot contracteringsafspraken, in de registratie. Het Seif Assessment betreft de in 2013 gefactureerde omzet en omvat derhalve niet de de OHW positie ultimo Dezc onzckcrhodcn hcbbcn zowel impact op de in de jaarrekening opgenomen O1 IW positie. de berekende omzet als de berekende verrekenbedragen. Voor het eventuele effect op de OHW positie is in de jaarrekening 2013 geen voorziening getroffen. b) Inschatting effecten materiële controles De verwachte effecten van de materiële controles. voor zover niet voorzien vanuit het Self Assessment. hebben enkel betrekkina op DCM controies omdat deze volaens landeliike afspraken doorlopen. Bii de berekening van dit bedraa is na; oeen rekenino oehoudcn met de v~rschiliend~ contractafsoraken riet de ;coverzekeraars 4~~ ~~ clei ceard.4 :.a;lf T,cn$c'scnnii$ 6. r s co c.er 3cp! eo,~e2?l 3e ern.ara CC..,.S:I.L en ing. C r gclloflen i'e.il. ;. 61 ' i'~3~,i< i,'.an nel urjri:ui'iel 0e~a3 i' 31eie c COI-IIC~S O.?, uferl 13: eo,i-*! LLl1 L n op twee controiesna afgewikkeld het de verzekeraars en eventuele correcties die uit de betreffende controles zijn voortgevloeid, zijn verwerkt in de jaarrekening over c) Transitiemodel en de onzekerheden die hierin zitten door de onzekerheden in de voorlopige vaststelling, beoordeling door ZN commissie en voorbehouden op zowel het schaduwbudget als de dekking van het schaduwbudget. Tjongerschans heeil conform de Handreiking Omzetverantwoording 2013 het transitiebedrag opnieuw berekend o0 basis van het afaeronde schadelastiaar Het transitiebedrao is afaeleid " van het schaduw c...:~ci e- cc OIVL~I..! p!csiai eoeh~ji (l na,?ei opr. e.;. oers6elie sc. iu.i.u20gci s 1gso eri:~ er riceli ge d 3 IJ< eer- aqcir i,:i?orcr,ig u:", Ce hza.iaaiiegei' -,arccrsc?aiih ii,ei i..rcrs - iii-,r>i.ii s Gegaan Cc F.Za i ~t'i "i! oezi.aai cleucr3ro eis,iatg e".eii\eikl 11 ocscr <i< nueii.:u1 uc a'cn 20'2 di' 29'3 3 e uitimo november zijn onivángen.~r bestaat nog een klein verschii tu&.en het ingediende schaduwbudget en de verwerking hiervan in de beschikkingen, waarbij de NZa is gevraagd dit te wijzigen. Mocht dit onverhoopt niet plaats vinden dan zal Tjongerschans BV binnen de hiertoe gesteide termijn van 6 weken. tegen de beschikkingen bezwaar aantekenen. Het effect van het ingediende schaduwbudget op het tranistiebedrag en de te verrekenenen bedragen. zijn in de jaarrekening 2013 verwerkt. d) Schadelastprognoses zorgcontractering 2013 die inherent onzekerheden bevatte11 Tjongerschans BV heeft de meest recente prognosemethodiek van Casemix gebruikt voor de schadelastberekening. Deze methodiek is door Tjongenchans BV ook gevalideerd. e) De afwikkeling van vorderingen en schuiden uit het oude FB-tijdperk. waarvoor de landelijke procedure nog altijd niet is uitgewerkt. Dit kan onzekerheden inhouden omtrent de balanspost nog in tarieven te verrekenen financieringsverschil. Bij nog in de tarieven te verrekenen 1 financieringsvenchillen omtrent oude jaren is aangesioten bij de opbrengstverrekening conform de meest actuele rekenstaat: daarnaast zijn op deze balanspost bedragen met betrekking tot onder meer dotaties en onttrekkingen inzake materiële controles met betrekking tot de schadelastiaren 2011 en ouder aeboekt. Het 0HiN 2011 is voor de berekenino van het transitiebedrau en Jiarriiee.3ui o- CCIC~~~ -g.ar- CE ieirekencnoragrii 2311 Cr ZJ13 ye,.aaroe?ro ccrii:i.ii. oe :.aar021 n;.an -e! CCA 2112 CO 2C.3 Leze iaaroer "2 s geiiaiccr- cp cc ~i..u.ce op'ren?si;.ö.iroe.ar cc zoruproducten in plaats van de kostpriiswaarde van de verrichtinuen van het zoruiroduct. -. Dit waäideringsverschii is als financieiingsverschil in de jaarrekenin; verwerkt. De procedure en afhandeling van hel totaal bedrag omtrent financieringsverschillen oude jaren dient. landelijk. nog te worden vastgesteid en uitgewerkt. De NZa heen middels een circulaire de uitgangspunten voor de finale afwikkeling F8 kenbaar gemaakt zoals deze in overlea met veldoartiien tot stand riin aekomen. Tot o0 heden van het onderhanden werk ultimo fl De garantieregeiing kapitaaliasten. zoais opgenomen in de omzet 2013 (indien van toepassing) en waarvan goedkeuring van het berekende bedrag door Tjongerschans B.V. door de NZa nog niet heeil plaatsgevonden. De garantieregeiing kapitaallasten is niet opgenomen in de omzet zodat onzekerheden ron vaststelling van dil bedrag door de Nza voor 2013 niet ven toepassing rijn voor Tjongerschans B 10

15 . Tjongerschans B.V. 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 9 De garantieregeling kapitaailasten. zoals opgenomen in de omzet 2013 (indien van toepassing) en waarvan goedkeunng van het berekende bedrag door Tjongerschans B V door de NZa nog niet heeft plaatsgevonden De garantieregeling kapitaallasten is niet opgenomen in de omzet zodat onzekerheden rondom de vaststelling van dit bedrag door de Nza voor 2013 niet van toepassing rijn voor Tjongerschans BV g) Doorbreken bankconvenanten inzake informatieverplichtingen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heen Tjongerschans BV niet voldaan aan de informatieverolichtino ~ ~~ " richtina de Coöoeratieve Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland U.A. Daarmee is ~~ sprake van een aoorbrek.ng;an het fnancenngsvoorsiel van 26.n waarmee het rentrede krwiei alrecl ope sbaar s. De ban* neefl afgezen van d i recht middels hei versiredken van een zogenaamde 'wave? i01 en met 17 decemoer 2014 onder oe voomaarde aai lor :in op 17 december 0e:aarrekenng over voorrlen van een goedkeurende verklarino - van de accountant. wordt overlead - Voorts dient uiterliik 31 ianuan 2015 nzicht te woraen verstrekt in de afspra6en o e z in gemaakt met oe zorgverzekeraars inzade hel Se f- assessment en ae.mpact oaarvan op nel resuitaat 2013 T ongerschans BV s van men ng dat z. aan deze voorwaarden kan voldoen De genoemde onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording hebben geen gevolgen voor de continuiïeitsveronderstelling waaronder de jaarrekening van het Tjongerschans BV is opgemaakt Pensioenen Tiongerschans B.V. heefl voor haar werknemers een toeaezead-pensioenregeling. - - Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de penaoengerechtigde le&ijd recht op een pensioen dat is gebaseerdop het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Tjongerschans B.V.. De verolichtinaen. welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel. ziin ondemebracht - bii het bedd,l~tarpeniioenfonos Sticntlng Pens oenfonos Zorg en ~~elzljn De pens.oenrechien worden jaar ids geinoexeerd.naoen en voor zover ae dekkrigsgraao van nel pensioenionos (het vermogen van het pens oenfonds gedeelo door naar financie e verpiicningen) dil tue8aai De dekkingsgraad van stichting ens si oen fonds Zorg i n Welzijn is aan het einde van 2013 uigekomen op 109% (bron: web-site w.pfm.nl. d.d ). dit is acht procentpunt hoger dan de stand van eind december 2012 In 2014 dient het p en si oen fonds een dekkinassraad " - van ten minste 105% te hebben Het Densioenfonds verwacht nieraan te klnnen voldoen en voorziet geen noodzaad voor de aangeslolen nsre ngen om erna stoningen ie ven,chten of om bizonaere premieverhogingen door te voeren Tjongerschans B V heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hoaere toekomstiae premies Tionoerschans B V heen daarom alleen de verschuldlade premies tot en met h2 einde van heiboekjaar in deliarrekening verantwoord Grondslagen voor opstelling van het kasstroomovemlcht Het kasstroomoverricht is ooqesteld OD basis van de indirecte methode De ge om.doe en in net kasst~oomoverr cni oesiaan.ft I qdiae m adelen en vloiiende effeclen De eiiecten klnnen woroen beschom als zeer iqu de be.eggingen Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financierinasactivifeiten ~~ <. ~-~~~ De verkrijgingsprijs van vemrven groepsmaatschappiien wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbii worden geldmiddelen aanwezo h deze oroeosmaatschaooiien äfoelrokken " van de aankooooris... Transacties waarb, geen N van ge omfodelen plaalsv ndt waaronaer financ eie easing. woroen met in het kasstroomoverzicht opgenomen. De oelaling van oe ieaselerm:inen LI^ hoofde van nel financ e e leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heefloo de afiossina aieen uitaave uit financierinosactiviteiten aangemerkt en-voor het gedeelte dat betrekking heefl op de interest ais-een uitgave uit operationele activiteiten. I

16 2.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. immateriële vaste activa De specificatie is ais volgt: Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Totaai immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële acliva in het verslagjaar is ais voigl weer ie geven: Boekwaarde per l januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Ai: terugname geheei afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verioop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Materiële vaste activa De specificatie is ais volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen , Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijisactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa O O Totaai materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa NI het verslagjaar is ais voigt weer te geven: E Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Ai: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 2.6. In toelichting 2.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

17 ~ Tjongerschans B.V. 2.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificalie is als volgl: Deelnemingen Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Hef verioop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari Bij: herrubricering uit voorziening Bij: lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: verkoop deelneming Af: resultaat deelneming Boekwaarde per 31 december Toelichting: Deelnemingen in overige groepsmaatschappijen Tjongerschans B.V heeft een 50% deelneming in Apotheek de Tjonger B.V. In was dit 100%. In 2012 is 50% van de aandelen verkocht aan le lijn apothekers in de regio Heerenveen e.o.. Daarnaast heeft Tjongerschans B.V. een 50% deelneming in Apotheek de Tjonger CV. In 2011 was dit 100%. In 2012 is 50% van het bezit verkocht aan de Apothekers. Op deze deelnemingen kan invloed van betekenis worden uitgeoefend en worden derhalve gewaardeerd op nettevermogenswaarde. Oe kernactiviteiten van Apotheek de Tjongei B.V. betreffen de uitoefening van de artstenijbereidkunst. De kernactiviteiten van Apotheek De Tjonger C.V betreffen het exploiteren van een dienstapotheek en een poliklinische apotheek. alles in de ruimste zin des woords. Verloopoverzicht deelnemingen Waarde aer Resultaat Overiae " mutaties Waarde ~ Apotheek de Tjonger B.V O Apotheek de Tjonger C.V O O Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en Verschaft Kapitaalbe- Eigen woonplaats rechtspersoon kapitaal lang (in %) vermogen Resultaat E Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Apotheek de Tjonger B.V. Apotheek de Tjonger C.V.

18 2.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt: Medische middelen op afdelingen Overge voorraden in magazijnen Totaal voorraden Toelichting: De voorziening die in aflrek op de voorraden is gebracht, bedraagt nihil 5. Onderhanden prolecren uit hoofde van DBC's/ DBC-zorgproducten De specificabe!s als volg? Onderhanden projecten DBC's I DEC-zorgproducten A-segmení Onderhanden projecten DBC's i DEC-zorgpmducten B-segment Af ontvangen voorschotten Totaal onderhanden projecten De specificabe per onderhanden pmlect is ais volgt weer te geven Gerealiseer- Stroom DBC's I DEC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2013 de winst verliezen voorschotien E E E E De Friesland Zorgverzekeraar Achmea CZ 1 Delta Lloyd l OHRA Menzis Overig Totaal (onderhanden projecten)

19 2.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging 6.1. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt: Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = ) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag Waarvan sewesenteerd -. als: -vorderingen uit hoofde van transitieregeling -schulden uit hoofde van transitieregeling Het transitiebedrag wordt verwerkt in: % E 1464, % E 1079,068 de Reqelinq Transitie bekostiqinasstructuur medisch specialistische zora (NRICU-208) dat een instellins voor gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet"d/e zou zijn behaald onder de &de.. vaststelt. Het verschil tussen beide bedracien - wordt aanaeduid met de term transitiebedraa. " De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuid uit hoofde van de Regeiing Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans. 7. Overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-12 E E Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen \croer ngii 30 gali ccati!er er maaiscnap?,en /.Ja, I orcl?eege?c,,ier kcq :e fat!-reren cnizei DBC 5 DBC-zorcp-oq.cien. overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Vorderingen belastingdienst Nog te ontvangen bedragen Totaal overige vorderingen Toelichting: De voorziening dubieuze debiteuren die in aftrek op de vorderingen is gebracht. bedraagt E (2012: E ) Onder de vorderingen op debiteuren is een post ad E 13,6 miljoen opgenomen met betrekking tot in januari 2014 gefactureerde DBC's i DEC-zorgproducten die in december 2013 zijn afgesloten. 8. Effecten De specificatie is als volgt Robeco Totaal effecten

20 9. Liquide middelen De specificatie is ais volg!: 31 -dec dec-12 E E Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen 14465, Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de BV.

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Gemini Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Gemini Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Gemini Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE 1 Jaarrekening 2012 1.1 Balans per 31 december 2012 3 1.2 Resultatenrekening over 2012 4 1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 5 1.4 Grondslagen van

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Omega, Amsterdam

Stichting Omega, Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting BovenIJ Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting BovenIJ Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting BovenIJ Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 5 5.1.3

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Libra Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Libra Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Libra Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31 december 2012 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2012 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 6 5.1.4

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof Jaarrekening 2013 Stichting Ophovenerhof Sittard, 24 maart 2014 1 JAARREKENING 2013 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Vaste activa

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Medisch Centrum Alkmaar

Jaarrekening 2012. Stichting Medisch Centrum Alkmaar Jaarrekening 2012 Stichting Medisch Centrum Alkmaar INHOUDSOPGAVE 1 Jaarrekening 2012 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 3 1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 4 1.3 Geconsolideerd

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting BovenIJ Ziekenhuis

Jaarrekening 2013. Stichting BovenIJ Ziekenhuis Jaarrekening 2013 Stichting BovenIJ Ziekenhuis 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2013 3 1.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 4 1.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2013 5 1.1.3

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting GGZ Friesland

Jaarrekening 2012. Stichting GGZ Friesland Jaarrekening 2012 Stichting GGZ Friesland INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 1 1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 2

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie