Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg"

Transcriptie

1 Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014

2 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop de zorg aan kwetsbare burgers in de toekomst georganiseerd gaat worden, hebben Magentazorg in het verslagjaar niet onberoerd gelaten. De contouren van de veranderingen werden langzaam meer duidelijk en tegelijkertijd bleef er nog veel onzeker. Meest in het oog springend was wel het feit dat met ingang van 1 januari burgers met een lichte zorgzwaarte (ZZP1 en 2) niet meer geïndiceerd werden voor verblijf in een intramurale voorziening, met dreigende leegstand van met name de verzorgingshuizen als gevolg. Met het oog hierop en ingegeven door een opdracht van het zorgkantoor tot reductie van het aantal regionale verzorgingshuisplaatsen voor de komende jaren, heeft Magentazorg besloten tot sluiting van de locatie De Haemstede in Bergen als verzorgingshuis. Dit besluit heeft een grote impact gehad op alle, bij het besluit betrokken, groeperingen. Niet in het minst op de bewoners van de locatie en hun naasten. Aan het einde van het jaar was het overleg over de uitvoeringsconsequenties nog in volle gang. Om Magentazorg binnen alle hectiek van de veranderingen in de zorg toch op koers te houden, is medio 2013 de laatste hand gelegd aan een strategisch plan voor de jaren In dit plan is de, door Magentazorg te volgen, richting beschreven voor de komende jaren. Voortkomend uit dit strategisch plan is de organisatie-inrichting beschreven met kaders waarbinnen de organisatie-inrichting moet voldoen om bij te dragen aan de uitvoering van de strategische doelen. In de organisatie die we voor ogen hebben staat de cliënt centraal en zijn alle processen voor en rondom de cliënt georganiseerd. Niet het systeem is heilig, maar welke keuzes de cliënt en diens naasten maken. Het goede gesprek hierover zal de boventoon gaan voeren. Veranderingen in de zorg betekende ook nieuwe onderwerpen met onze gesprekspartners de gemeenten (voor de nieuwe WMO per 2015) en de zorgverzekeraars (voor de extramurale wijkverpleging en de revalidatiezorg). Overlegvormen zijn ingezet en Magentazorg / Actiezorg zit aan tafel. Veel is in gang gezet. Met de inhoud van het strategisch plan als leidraad zien we de komende jaren met vertrouwen tegemoet. In de voor u liggende jaarverslaggeving worden diverse relevante onderwerpen nader beschreven. A.L.R. de Jongh, voorzitter raad van bestuur Magentazorg Juli 2014 Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 2

3 1. De richting van Magentazorg voor de komende jaren Begin 2013 heeft de raad van bestuur aan KPMG/Plexus opdracht gegeven om een advies op te stellen over de te volgen richting van Magentazorg voor de komende vier jaren. In juni 2013 heeft KPMG/Plexus haar eindrapportage aangeboden. Deze rapportage is tot stand gekomen na diverse discussiebijeenkomsten met het managementteam van Magentazorg. Het advies van KPMG/Plexus komt er in grote lijnen op neer dat Magentazorg heldere keuzes moet maken over welke cliëntgroepen en diensten zij tot haar core business rekent. Deze keuzes moeten gebaseerd zijn op twee vragen: Welke cliëntgroepen en diensten sluiten aan bij de missie en de mogelijkheden van de organisatie? Voor welke cliëntgroepen en diensten heeft Magentazorg een goede concurrentiepositie? Het advies is besproken met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht en vervolgens uitgewerkt in een volledige nota Strategie Magentazorg Strategie op hoofdlijnen Magentazorg biedt samen met Actiezorg een integraal aanbod van wonen en zorg aan circa cliënten in de regio Noord-Kennemerland. Dit betreft voornamelijk ouderen met dementie. In de nota Strategie Magentazorg wordt de strategie voor de komende jaren uiteengezet in relatie met de missie en visie van Magentazorg. Veranderingen in de omgeving Op dit moment vinden er forse hervormingen en bezuinigingen plaats in het Nederlandse zorgstelsel. In de troonrede hebben we gehoord dat de verzorgingsstaat plaatsmaakt voor de participatiesamenleving. We wisten al dat er meer verwacht wordt van buren, familie, vrienden en dorps- en stadsgenoten om elkaar te helpen. Ook dat mensen met de lagere ZZP s niet meer kunnen verhuizen naar een verzorgingshuis. Bekend was al dat gemeentes verantwoordelijk worden voor begeleiding in de thuissituatie, die alleen nog als aanvulling op de hulp uit de eigen omgeving betaald wordt door de overheid. Extramurale verzorging en verpleging verschuift als aanspraak wijkverpleging naar de ziektekostenverzekeraar. Ook de maatschappij verandert. Mensen weten beter wat zij willen en worden steeds mondiger. Visie van Magentazorg In de visie van Magentazorg hanteren wij de cliënt en zijn of haar naaste(n) als uitgangspunt. Het gaat er om dat mensen prettig kunnen leven op de manier waarop zij dat willen en met wie zij dat willen. We gaan voor excellentie. We willen niet de grootste zijn; we willen de beste zijn. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 3

4 5 strategische doelen Magentazorg heeft 5 strategische doelstellingen geformuleerd: Focus: zorg- en dienstverlening voor ouderen met dementie is onze corebusiness. Zelfbeschikking: mensen, hoe kwetsbaar ze ook zijn, mogen regie voeren over hun leven. Kwaliteit en professionaliteit: we gaan voor excellente dienstverlening. Oftewel: we willen de beste zijn. Efficiëntie en effectiviteit: we gaan meer doen met minder middelen. Samenwerking: we versterken onze dienstverlening door samenwerking met andere partijen. Strategische keuzes Om onze visie en strategische doelstellingen te realiseren hebben we een strategie opgesteld voor de komende vier jaar. Die houdt in dat we focussen op zorg- en dienstverlening aan ouderen met dementie en daarnaast dienstverlening bieden die hier aan bijdraagt: thuiszorg en behandeling, zowel intramuraal als extramuraal, inclusief geriatrische revalidatie (indien haalbaar). Dit doen we vanuit drie organisatieonderdelen: Actiezorg (zorg thuis), Behandelzorg (behandeling) en Magentazorg (wonen met zorg). Deze dienstverlening sluit naadloos op elkaar aan. Actiezorg gaat één dienst aan huis leveren voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van mensen in de thuissituatie. Behandelzorg gaat naast het bieden van intramurale behandeling, de mogelijkheden verkennen om het huidige aanbod aan extramurale behandeling uit te breiden en dit met revalidatie te combineren in een anderhalvelijnscentrum. Magentazorg gaat wonen bieden op een manier die aansluit bij het leven en de behoeftes van bewoners. Dit vraagt om een cultuuromslag, om het juiste deskundigheidsniveau en de juiste competenties. We gaan ons richten op continu leren, slimmer werken en meer samenwerken. In de uitwerking staan vier onderdelen centraal: Welke cliëntgroepen en diensten gaat Magentazorg in de komende jaren afstoten? Wat zijn op hoofdlijnen de financiële en personele gevolgen van de hervormingen in de langdurige zorg en de daarbij horende bezuinigingen en ons strategisch antwoord daarop? Wat betekent het overheidsbeleid voor de verzorgingshuizen? Hoe kan de strategie het beste vertaald worden in een passende organisatieinrichting? Af te stoten cliëntgroepen en diensten Op basis van de strategie en in lijn met de geformuleerde strategische doelen zullen op termijn de volgende cliëntgroepen resp. diensten worden afgestoten: Parkinson short stay Dagbehandeling somatiek Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 4

5 Dagbehandeling verstandelijke beperking Dagverzorging Omwille van de zorgvuldigheid zal de afbouw plaatsvinden in nauw overleg met de medezeggenschapsorganen. Zoals gezegd gaat Magentazorg zich richten op de corebusiness: zorg- en dienstverlening voor ouderen met dementie. Binnen deze doelgroep vindt differentiatie en specialisatie plaats voor jong dementerenden en mensen die als gevolg van hun dementie psychiatrische stoornissen ontwikkelen. Dat laatste betekent een andere invulling van onze specialisatie gerontopsychiatrie. Daarnaast blijft Magentazorg woonvoorzieningen bieden in het kader van beschermd wonen, wonen met zorg en behandeling voor mensen met chronische somatische beperkingen en een woonvoorziening voor mensen met het syndroom van Korsakov. Deze diensten vallen weliswaar buiten de corebusiness dementie, maar dragen wel op verschillende manieren bij aan bijvoorbeeld de benodigde expertise of de instroom van cliënten met dementie. Financiële en personele gevolgen van de hervormingen en bezuinigingen Als gevolg van het overheidsbeleid i.c. de hervormingen in de langdurige zorg en de daarbij behorende bezuinigingen zal de omzet in de komende jaren gaan dalen. Dit betekent dat ook het personeelsbestand de komende tijd krimp zal vertonen. Om dit proces van krimp zorgvuldig te laten verlopen, hebben alle bedrijfsonderdelen de opdracht gekregen om hun aandeel in de personeelsreductie te leveren en hier plannen voor te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn er een aantal nieuwe functies ingesteld. Dit is gedaan vanuit het gegeven dat Magentazorg op een aantal belangrijke terreinen expertise mist die absoluut noodzakelijk is om een antwoord te geven op ontwikkelingen in de komende jaren. En om een aantrekkelijke aanbieder te blijven voor de cliënten die in een fijne leefomgeving de beste zorg- en dienstverlening willen ontvangen. Zo zijn in het verslagjaar de functies ingevuld van manager behandeldienst, manager vastgoed, manager P&O en manager informatievoorziening. De gevolgen van het overheidsbeleid voor de verzorgingshuizen De extramuralisering van de lagere zorgzwaartepakketten heeft verstrekkende gevolgen voor de verzorgingshuizen van Magentazorg. Het zorgkantoor heeft aan Magentazorg een reductie van 81 verzorgingshuisplaatsen opgelegd voor de komende jaren waarvan al 10 plaatsen in In de paragraaf over het vastgoed komen we hier nader op terug. Een passende organisatie-inrichting Als vierde uitwerking van de strategie is een plan gemaakt voor de inrichting van de organisatie. Hiermee is de brug gemaakt naar het volgende onderdeel van deze jaarverslaglegging: de inrichting. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 5

6 2. Inrichting en structuur 2.1 Organisatie-inrichting Zoals gezegd is in het verslagjaar een plan gemaakt voor de inrichting van de organisatie. Magentazorg heeft een organisatie voor ogen waarin de cliënt centraal staat en waarbij alle processen rondom de cliënt zijn georganiseerd. Niet het systeem of de structuur is heilig maar welke keuzes de cliënt maakt. Deze netwerkorganisatie wordt uitgebeeld in een organigraaf, het beeld waarin we laten zien voor wie we bestaan en hoe we daar invulling aan geven. kennisuitwisseling en expertiseopbouw lichamelijk welbevinden wachtlijstbeheer (specialistische) verpleegkundige zorg ziekenhuis- en medisch specialistische zorg verzorging huisartsenzorg (of SOG) paramedische behandeling U staat centraal zorgtoewijzing verzekeraar psychologische hulp geestelijke verzorging clubactiviteiten mentaal welbevinden Diensten in de directe leefomgeving van de cliënt of bewoner door betrokkenen waarmee hij dagelijks te maken heeft. De cliënt kiest wie zijn aanbieder is. Diensten die de cliënt of bewoner meestal niet dagelijks afneemt. De cliënt kiest zijn eigen aanbieder. Voorzieningen van instanties waarmee de cliënt of bewoner af en toe mee te maken heeft. indicatiestelling casemanagement familie/mantelzorg bezoek ontvangen of op bezoek gaan evenementen Processen die vanuit MagentaZorg buiten het zicht van de cliënt of bewoner plaatsvinden. extra nietdagelijkse services dagelijkse zorg en diensten extra dagelijkse services extra begeleiding toewijzing gemeentelijke voorziening wonen en leven samenwerking in en met de branche technisch beheer schoonmaak algemene ruimtes woningverhuur en -toewijzing participatie Cliënt heeft touwtjes in handen netwerksamenwerking buiten de zorg Ondersteunende processen van MagentaZorg. financiën en administratie innovatie en ontwikkeling personeels- en organisatieontwikkeling informatievoorziening en ICT kwaliteit en veiligheid medezeggenschap PR en marketing vastgoedbeheer en -ontwikkeling Alle processen en de verbeteringen daarin rondom de cliënt zijn vervat in een vijftal grote programma s die de komende jaren worden uitgevoerd. Hierbij wordt meer dan voorheen gekeken naar de wijze waarop ze bijdragen aan de realisering van de geformuleerde strategische doelstellingen. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 6

7 Programma s voor de organisatie-inrichting met enkele voorbeelden van verbeterprogramma s Lerende organisatie: Periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken, verbetering van het kwaliteitssysteem en bevordering van stimulerend leiderschap; Focus: Profilering (iedereen in de regio denkt: voor dementie moet je bij Magentazorg zijn) en keuzes voor passende cliëntgroepen; Kwaliteit dienstverlening: Familieparticipatie, samenwerking met vrijwilligers, servicegraad, afstemming competenties medewerkers en samenwerking; Slimmer werken: Stroomlijning van processen, ontwikkeling ICT en verbetering van de interne communicatie; Structuur: Op weg naar een cliëntgerichte organisatie met zelfstandig werkende teams. Na advies van de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad is het organisatieinrichtingsplan aan het eind van 2013 geaccordeerd Structuur Met betrekking tot de structuur slaat Magentazorg het pad in dat uiteindelijk moet leiden naar zelfstandig werkende teams in de wijk en in de verschillende woonvoorzieningen. Deze teams werken onder leiding van een leidinggevende binnen de kaders die het management stelt. Deze kaders zijn een uitwerking van de koers die de raad van bestuur uitzet. De organisatie kent in dit model drie managementlagen. Om daar te komen is een grote cultuuromslag nodig. Die vraagt juist weer om extra sturing. De komende vier jaar zal daarom met vier managementlagen worden gewerkt: raad van bestuur, MT, locatie- en wijkmanagement en leidinggevenden op de werkvloer Samenstelling raad van bestuur In 2013 was de samenstelling van de raad van bestuur als volgt: Naam Functie Nevenfuncties Mevrouw A.L.R. de Jongh Voorzitter raad van bestuur Bestuurslid Actiz Voorzitter Gouden Dagen Fonds Bestuurslid De Waaier Voorzitter platform dementie NHN Lid Berg en Bosch Zorgconsult Kring Lid raad van toezicht Vita Valley In het verslagjaar zijn hierin geen wijzigingen opgetreden. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 7

8 In de zomer van 2013 heeft de raad van toezicht in overleg met de raad van bestuur wel besloten om een tweede bestuurder te gaan werven. Aanleiding tot dit besluit zijn de veranderingen in de langdurige zorg en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in de financiering van de zorg waar ook Magentazorg te maken mee gaat krijgen. Deze tweede bestuurder zal zich bezig gaan houden met de aandachtsgebieden financiën en control, informatievoorziening en vastgoed. De raad van bestuur geeft collegiaal leiding aan de organisatie, waarbij Lia de Jongh de voorzittersrol bekleedt en onder meer de inhoud van zorg en dienstverlening en personele zaken onder haar hoede neemt Samenstelling raad van toezicht In 2013 was de samenstelling van de raad van toezicht als volgt en hebben zich de volgende mutaties voorgedaan: Naam Functie Nevenfuncties Mevrouw L. Sipkes - van Zijl Voorzitter raad van toezicht Met ingang van januari 2013 Zelfstandig adviseur Voorzitter raad van toezicht stichting de Waerden Voorzitter raad van toezicht stichting Cultuurcompagnie Noord Holland Voorzitter Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing West Friesland Lid programmaraad RTVNH Lid raad van toezicht stichting Geriant (tot 1 september 2013) Burgemeester gemeente Koggenland (tot 15 juni 2013) De heer A.J.M. de Wit De heer H.J. Schneider De heer H. Hijink De heer P.J.M. van Diepen RA Vicevoorzitter raad van toezicht Tot en met 31 december 2013 Lid raad van toezicht Tot en met 31 december 2013 Lid raad van toezicht Tot en met 31 augustus 2013 Lid raad van toezicht Met ingang van 1 januari 2012 Voorzitter college van bestuur ROC Kop van Noord-Holland Lid raad van toezicht Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West Lid raad van commissarissen Wooncompagnie Voorzitter bestuur stichting Rataplan Voorzitter RvT stichting Tabijn Geen Voorzitter raad van toezicht stichting Geriant Voorzitter stichting Learn for Life Consultant bestuursinformatie, nalatenschappen en juridische ondersteuning Lid RvT stichting Kinderopvang Langedijk Lid RvT stichting De Praktijk Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 8

9 De heer S. Adriani De heer E.F.M Eijck Lid raad van toezicht Met ingang van 1 september 2013 Lid raad van toezicht Met ingang van 1 september 2013 Consultant bij Zumaya Partner Eijck Romijn Sicking B.V. Om specifieke aandacht te geven aan een aantal onderwerpen en ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen kende de raad van toezicht in het verslagjaar een aantal commissies, te weten: De agenda- en remuneratiecommissie; De auditcommissie verdieping in en voorbereiding van vooral financiële onderwerpen; De commissie kwaliteit verdieping in en voorbereiding van onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid; De raad van toezicht kwam in 2013 zes maal bijeen in een reguliere vergadering. Besproken zijn onder meer de jaarrekening 2012 in aanwezigheid van de accountant, de begroting 2013 en de kwartaal rapportages. In deze managementrapportages wordt de voortgang besproken op financieel gebied en op tal van kwaliteitsonderwerpen, veelal als acties voortkomend uit in- en externe audits (zie hiervoor ook en 3.1.2). Daarnaast is speciale aandacht geschonken aan de volgende thema s: De juridische structuur van Magentazorg en Actiezorg hetgeen heeft geleid tot een statutenwijziging waarmee het toezicht onder één centrale raad van toezicht is gebracht; Ontwikkelingen binnen ICT / Informatievoorziening (IV) Strategie en de daarbij behorende organisatie-inrichting; In de tweede helft van het verslagjaar hebben de ontwikkelingen rond de locatie De Haemstede extra aandacht gevraagd, ook van de raad van toezicht. Tweemaal heeft overleg plaatsgevonden met de CCR en met de COR. Ook met hen is, naast algemene ontwikkelingen binnen de organisatie, de situatie rond de Haemstede besproken. Er is één themabijeenkomst geweest. In de bijeenkomst zijn de thema s kwaliteit van zorg en de laatste levensfase aan de orde geweest. Hieraan namen, naast de leden van de raad van toezicht, leden van het MT en functionarissen uit het middenkader deel. De raad heeft, gezien de grote verschuivingen die er binnen de zorg plaatsvinden, op verzoek van de raad van bestuur besloten om een tweede bestuurder te werven. Met de werving is rond de jaarwisseling begonnen. Met de bestuurder heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden. Hiervoor is door tien medewerkers vanuit de organisatie feedback gegeven. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 9

10 2.5. Nieuwe labels Magentazorg introduceert drie nieuwe labels. Een belangrijke reden hiervoor is dat thuiszorgorganisatie Actiezorg nu onderdeel uitmaakt van Magentazorg. Bij de overname is besloten dat Actiezorg een eigen organisatieonderdeel blijft voor thuiszorg, mede door de goede naambekendheid in de regio. In aansluiting hierop is besloten om ook voor de behandeldiensten een eigen merknaam te introduceren: Behandelzorg. Dit om de behandeldiensten beter te kunnen positioneren in de wijk en aantrekkelijk(er) te maken voor zowel de cliënten van Actiezorg als Magentazorg. De introductie van de drie organisatieonderdelen ligt in het verlengde van onze nieuwe strategie. We focussen op zorg- en dienstverlening aan ouderen met dementie en bieden daarnaast dienstverlening die hier logisch mee samenhangt: thuiszorg en behandeling, zowel intramuraal als extramuraal, inclusief geriatrische revalidatie. Dit doen we vanuit drie organisatieonderdelen: Actiezorg (zorg thuis), Behandelzorg (behandeling) en Magentazorg (wonen met zorg). Deze dienstverlening sluit naadloos op elkaar aan Herontwerp van processen Het servicecentrum In juni 2013 is het servicecentrum de nieuwe naam voor het bureau zorgbemiddeling officieel van start gegaan. Het servicecentrum is als het ware de centrale voordeur van Magentazorg en Actiezorg. Via één telefoonnummer kunnen mensen contact opnemen met het servicecentrum voor alle vragen op het gebeid van de dienstverlening. Dit kunnen (potentiële) cliënten zijn of interne contacten, maar ook gemeenten, het zorgkantoor of andere zorgaanbieders. Het servicecentrum zorgt voor een snel antwoord op de vraag of brengt de vraagsteller snel in contact met een vast contactpersoon die gaat helpen bij het vinden van de juiste antwoorden. Met de komst van het servicecentrum wordt een betere cliëntondersteuning nagestreefd, worden processen beter op elkaar afgestemd en worden de verschillende vormen van dienstverlening beter over het voetlicht gebracht bij externe partijen. Informatievoorziening Omdat de term ICT in feite slechts de technologische ondersteuning inhoudt van informatie- en communicatiestromen, is besloten om voortaan te spreken over informatievoorziening. De techniek is hierbij het vehikel waarmee de informatie, die in het alledaagse werk nodig is, als het ware wordt vervoerd. Om de nieuwe dienst informatievoorziening vorm te geven en aan te sturen is hiertoe een manager informatievoorziening aangetrokken per november Behandeldienst Vanwege de grote span of relations van de manager behandeldienst / eerste geneeskundige zijn in 2013 nog twee managers aangenomen. Zij geven elk op hun beurt leiding aan diverse onderscheiden paramedische behandeldisciplines. Vastgoed Met het oog op de hervormingen in de langdurige zorg en de extramuralisering van de Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 10

11 lichtere zorgzwaartepakketten met dreigende leegstand in de verzorgingshuizen - vraagt het vastgoed van Magentazorg specifieke aandacht. Om hierin te voorzien is een manager vastgoed aangetrokken. Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille worden beschreven in het hoofdstuk verrichtingen. Invulling vacatures Tot slot valt nog te vermelden dat in de vacatures voor manager P&O en manager financiën en control is voorzien door het aanstellen van nieuwe functionarissen. De laatste functie wordt ad interim ingevuld. Aan het einde van 2013 was het managementteam van Magentazorg als volgt ingevuld: Naam Functie Mw. L. de Jongh Voorzitter raad van bestuur Voorzitter Dhr. A. Broek Mw. N. de Reuver Mw. C. Geeris Dhr. R. Meijer Mw. J. van Leeuwen Dhr. H. Gerding Dhr. R. Janssen Dhr. E Kalbfleisch Secretaris raad van bestuur Manager Wonen en Zorg Manager Wonen en Zorg Directeur Actiezorg Manager behandeldienst en eerste geneeskundige Manager P&O Manager informatievoorziening Manager financiën en control 2.7 Bedrijfsvoering Binnen het programma Veilige Zorg is wat betreft het onderdeel bedrijfsvoering de volgende te benoemen. De Klokkenluidersregeling In het kader van goed bestuur is Magentazorg verplicht om een zogeheten klokkenluidersregeling te hebben. Deze klokkenluidersregeling biedt iedere medewerker de mogelijkheid om zijn of haar vermoeden van onregelmatigheden of misstanden binnen de organisatie te melden. Magentazorg vindt het noodzakelijk dat medewerkers hun melding op een adequate en veilige manier kunnen doen. In de regeling wordt gezegd dat de melding gedaan wordt aan de raad van bestuur of de raad van toezicht. Vanwege de geladenheid van het onderwerp kan een melding ook gedaan worden bij een van de aangestelde vertrouwenspersonen (zie hoofdstuk 3.3.6). Deze personen verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk van (de leiding van) Magentazorg. Bij hen kunnen medewerkers ook terecht voor een advies over hoe te handelen. Met instemming van de ondernemingsraad is de regeling met ingang van april 2013 van kracht. Harmonisatie zorgdossier Magentazorg kent nog meerdere variaties op het thema zorgdossier. Mede op grond van opmerkingen van de IGZ en het Zorgkantoor tijdens de materiële controle, is een project Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 11

12 harmonisatie zorgdossier gestart. Het model zorgdossier, zoals dit gebruikt wordt op de locatie De Oude Trambaan, zal als basis dienen. Binnen het project zal tevens de mogelijkheid worden onderzocht om over te gaan op een elektronische versie. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 12

13 3. Inspanningen en prestaties 3.1 Algemeen kwaliteitsbeleid Interne audits Jaarlijks wordt een intern auditplan vastgesteld door de Raad van Bestuur. De onderwerpen die hierin zijn opgenomen komen voort uit wensen van MT-leden en op advies van de interne auditgroep, ondersteund door de afdeling Kwaliteit. Thema s zijn verbonden aan verbeteractiviteiten, naar aanleiding van een interne of externe meting of naar aanleiding van een inspectiebezoek of HKZ-audit. Zo zijn in 2013 audit uitgevoerd op de volgende processen: In Zuyder Waert, naar aanleiding van doorgevoerde veranderingen, de evaluatie van de zorg- en dienstverlening door middel van de zorgleefplanbespreking (MDO) en het distribueren van medicatie (invoeren van het baxtersysteem Het beheren van de noodvoorraad en het opiatenbeheer in Zuyder Waert en Lauwershof Bekendheid met de intern afgesproken registratie werkwijze Geriatrische Revalidatie Zorg (de zogenoemde zorgpaden) Bekendheid met en toepassing van het reanimatiebeleid; De audituitkomsten met daarin aanbevelingen voor verbetering zijn verspreid onder leden van het managementteam en betrokken leidinggevenden. Daarnaast worden interne controles uitgevoerd door de afdeling kwaliteit op basis van de AO-IC kaderregeling (AO-IC: Administratieve Organisatie en Interne Controle). Hiervoor wordt elk jaar een IC-plan opgesteld dat wordt goedgekeurd door de externe accountant en vastgesteld door de Raad van Bestuur. De focus van deze controles ligt op de volgende vragen: is de aan het zorgkantoor gedeclareerde productie daadwerkelijk geleverd binnen de gesteld voorwaarden en tegen het juiste tarief? Waarbij meer dan voorheen ook wordt gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Zo was er in 2013 tijdens deze controles extra aandacht voor: Omschrijving van de dagactiviteiten voor de cliënt (aanbod zinvolle dagbesteding) Het verstrekken door de (huis)artsen van uitvoeringsopdrachten voor voorbehouden en risicovolle handelingen Externe audits HKZ In het kader van het HKZ certificaat heeft de extern auditor Lloyd s in maart 2013 een zogeheten focusbezoek gebracht. Hierbij is gekeken of de minor uit de audit van oktober 2012 het ontbreken van een uitvoeringsopdracht voor een risicovolle of voorbehouden handeling - was opgelost. Dit was inderdaad het geval. Verder is met de raad van bestuur, een delegatie van de centrale cliëntenraad en een afvaardiging van de ondernemingsraad gesproken over de ontwikkelingen binnen Magentazorg. Tot slot zijn aandachtspunten benoemd voor de certificeringsaudit in juni Het certificaat wordt namelijk eens in de drie jaar hernieuwd, in 2013 was dit het geval. In 2010 behaalde Magentazorg voor de eerste keer sinds de fusie een certificaat voor de hele organisatie. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 13

14 Magentazorg doorliep het hercertificeringsproces met succes, het certificaat is hernieuwd tot 19 september Zoals als vrijwel altijd na een dergelijk audit waren er wel een aantal verbeterpunten waarvoor Magentazorg een half jaar de tijd kreeg om hieraan te werken. De verbeteringen lagen op het gebied van medicatiebeheer, het zorgdossier (harmonisatie en vereenvoudiging) en de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem mede op basis van prospectieve risico-inventarisaties. Het contract met de certificeerder is geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot het contracteren van een nieuwe certificeerder, Certificatie in de Zorg die de voortgang op de hierboven genoemde verbeterpunten in maart 2014 als voldoende heeft beoordeeld. Meetweek In april 2013 kregen we de beschikking over de uitkomsten van de zorginhoudelijke meting die in december 2012 was gehouden. Op de meeste punten scoorden de locaties van Magentazorg bovengemiddeld of gemiddeld. De onderwerpen probleemgedrag en risicosignalering zorgproblemen scoorden lager. Hierop is actie ondernomen door het opstellen van verbeterplannen. In november 2013 is weer een meetweek, ook wel de zorginhoudelijke meting, gehouden. De resultaten daarvan werden al in januari 2014 bekend gemaakt. Die uitkomsten laten zich lastig lezen, zo kan de risicoscreening op, bijvoorbeeld, depressie laag scoren, terwijl de behandeling van depressieve symptomen binnen Magentazorg beter wordt gedaan dan bij vergelijkbare zorgaanbieders. Met name op het punt risicosignalering bleek verbetering nodig, de naar aanleiding van de meting in 2012 opgestelde interne procedure was nog net niet doorgevoerd toen de meetweek werd gehouden. De verwachting is dat de volgende meetweek op dit punt verbetering zal laten zien. CQi In maart 2013 is het tweejaarlijkse landelijke cliënttevredenheidsonderzoek weer gehouden. Evenals voorgaande jaren werd dit onderzoek voorbereid in afstemming met de centrale cliëntenraad die ook betrokken was bij de selectie van het externe bureau dat de CQi heeft uitgevoerd. Het is verplicht om hiervoor een extern bureau in te huren in verband met de onafhankelijkheid van het onderzoek. De keuze viel voor 2013 op PwC.. De uitkomsten zijn gepubliceerd in zogenoemde scorecards die PwC heeft gepresenteerd in een gezamenlijke bijeenkomst van RvB, MT, leden van de raad van toezicht en cliëntenraadsleden. Uit deze rapporten bleek op hoofdlijnen het volgende: De scores van de vertegenwoordigers PG-cliënten zijn hoog tot bovengemiddeld; De scores van de intramurale cliënten somatiek zijn veelal gemiddeld en laten op een aantal gebieden een dalende trend zien. Ervaringen van de cliënten van de dagbehandeling somatiek zijn aanzienlijk positiever; Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 14

15 Er zijn markante verschillen tussen de locaties. Dit laatste biedt mogelijkheden om voor verbeteringen bij elkaar in de keuken te kijken. Op grond van het AWBZ-contract zijn op basis van de CQi uitkomsten twee verbetertrajecten per locatie benoemd en in uitvoering genomen. In het hoofdstuk 3.2 leest u hier meer over. Zorgkantoor In augustus 2013 vond de materiële controle plaats van het zorgkantoor. Hierbij is gericht gekeken naar een aantal zorgdossiers: zijn ze compleet, zijn alle handtekeningen gezet en is het zorgleefplan correct ingevuld. Ook is gekeken of individuele zorgrisico s zijn verwerkt in het zorgleefplan met daarbij horende maatregelen. Vervolgens is beoordeeld of deze maatregelen in de zorgrapportage ook zijn beschreven op uitvoering en effect. Kritische kanttekeningen waren er ook in deze controles over de inrichting van de (nog niet) geharmoniseerde zorgdossiers. Als best practice kwam het zorgdossier van De Oude Trambaan naar voren, informatie die meegenomen is in het project Harmonisatie Zorgdossier dat direct na de jaarwisseling in 2014 is gestart. Inspectie voor de Gezondheidszorg In maart 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de locatie De Daalder bezocht en in mei Lauwershof. De thema s van beide bezoeken waren: voorlichting/informatieverstrekking aan de cliënt en (toepassing van) vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast is tevens gekeken naar de medicatieveiligheid. Op verzoek van de inspecteur is voor 1 september 2013 een zogenoemde voortgangsrapportage opgesteld waarin de stand van zaken met betrekking tot de in maart en mei geconstateerde te verbeteren processen werd weergegeven. De inspecteur reageerde door aan te geven de rapportage als voldoende te beoordelen en de voortgang verder te zullen gaan volgen door een zogenoemd onaangekondigd bezoek te zullen brengen aan Lauwershof in het eerste kwartaal van Dit bezoek vond plaats op 25 maart 2014 en een concept-rapportage is ontvangen. Hierin wordt vermeld dat verbeteringen aantoonbaar in gang zijn gezet, maar nog niet zijn voltooid. Dit betreft met name het methodisch werken aan de hand van het zorgleefplan, een aantal interne procedures op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen en het niet (volledig) voldoen aan de Veilige principes in de medicatieketen. De verbetermaatregelen die worden geëist waren tijdens het bezoek al in gang gezet en worden verder uitgevoerd, met inachtneming van de opmerkingen van de inspecteur. Een andere inspecteur bracht op 6 december 2013 een onaangekondigd bezoek aan Oudtburgh om te controleren op de processen Hygiënemaatregelen en Infectiepreventie. Dit leidde tot de opdracht om op alle punten waarbij niet aan de norm werd voldaan een verbeterplan op te stellen en uit te voeren voor 31 maart In het tweede kwartaal van 2014 zal de inspecteur de realisatie van de verbeteringen opnieuw controleren. De te verbeteren punten waren zeer divers, van het ontbreken van (voldoende) afsluitbare afvalemmers met voetpedaal, onjuiste mondbeschermingskapjes tot aftekenlijstjes met betrekking tot het schoonmaken van de medicatieboxen. Naar Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 15

16 aanleiding van haar bevindingen heeft de inspecteur opgedragen een interne 0-meting te houden op deze processen op alle verpleeghuislocaties en de resultaten daarvan voor eind februari 2014 toe te sturen. Hieraan is voldaan en de 0-meting en het verbeterplan voor Oudtburgh heeft geleid tot intensieve aandacht voor de Hygiënemaatregelen en Infectiepreventie. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de (opnieuw) ingestelde Hygiënecommissie van Magentazorg. Inspectie SZW Bij een audit van de Arbeidsinspectie op de risico-inventarisatie en evaluatie is het beleid en de uitvoering als onvoldoende beoordeeld. De RI&E was nog niet vastgesteld en de maatregelen onvoldoende in de tijd uitgezet. Verder werd het onderwerp omgaan met grensoverschrijdend gedrag / agressie als hoog risico aangegeven. Op grond hiervan is een plan van aanpak geschreven waarin gekozen is om de bestaande 35 RI&E s om te zetten naar 9 deel-ri&e s. Deze deel-ri&e s zijn meer geïntegreerd (zorg / facilitair) opgesteld zodat dubbelingen worden voorkomen. In de uitvoering van maatregelen kon versnelling plaatsvinden door een gezamenlijke aanpak van locatiemanagement en het facilitair bedrijf Leveranciersbeoordelingen Magentazorg voert leveranciersbeoordelingen uit met behulp van de leveranciersprestatiemeting (LPM). Het geheel wordt gecoördineerd door de afdeling In koop. In 2013 zijn de prestaties van de volgende processen beoordeeld: Wasserijen: Newasco en Springendal Newasco kwam er positief uit. Springendal kwam er minder positief uit. Dit is in ons achterhoofd meegenomen in de aanbesteding wasserijen welke later in het jaar heeft plaats gevonden. Newasco kwam uit vier partijen uiteindelijk als beste uit de bus en heeft heel Magentazorg nu als klant. Levering verpleegartikelen: Medeco Medeco is in december 2012 gestart als centrale leverancier voor heel Magentazorg. Medio 2013 is er getoetst met een positief resultaat. In 2014 zal opnieuw getoetst worden, aangezien Medeco nog maar net gestart is als centrale leverancier. Levering huishoudelijke artikelen en disposables: King De beoordeling was positief. Kleine verbeterpunten zijn opgenoemd en in behandeling genomen. Levering voeding: Dagvers en DKW zijn afzonderlijk van elkaar getoetst. DeliXL en Versunie Beide beoordelingen leverden een aantal kritieke punten op. Over DeliXL bestond al langer onvrede hetgeen ook uit het onderzoek naar voren kwam. Dit heeft geresulteerd in een aanbesteding nieuwe voedingsdistributeur. Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 16

17 3.2 Cliënten Medezeggenschap / centrale cliëntenraad De overkoepelende raad van de lokale cliëntenraden is de centrale cliëntenraad (CCR) die zijn bestaansrecht ontleent aan het overdragen van sommige, locatie-overstijgende onderwerpen en daarbij behorende bevoegdheden door de lokale raden. Een onafhankelijk voorzitter leidt de CCR. Cliënten die wonen in een van de verpleeg- of verzorgingshuizen van Magentazorg, of zorg en behandeling ontvangen van uit de betrokken locatie, zijn met 1 lid uit de lokale cliëntenraad vertegenwoordigd in de CCR. De voorzitter van de raad van bestuur van Magentazorg evenals de secretaris raad van bestuur zijn de vaste gesprekspartners van de CCR. In 2013 gaf de CCR een (verzwaard) advies over: De jaarrekening 2012; Afstoten van werkzaamheden inperking doelgroepen op basis van de strategie; Organisatie-inrichtingsplan; Vermindering aantal verzorgingshuisplaatsen op basis van afspraken met het zorgkantoor; Huisvesting groep Korsakov cliënten; Exploitatiebegroting Magentazorg 2014; Regeling melding incident cliënt (MIC) verbetering en harmonisatie; Zorgbemiddelingsbureau Verder is informatief gesproken over de volgende onderwerpen: Deelname aan de programma s Zorg voor Elkaar en Andere Handen Community ; Tijdelijke managementstructuur: wijziging portefeuilleverdeling MT en aanstelling twee locatiemanagers; Jaarplan Magentazorg 2013; Nieuwbouw in Oudorp keuze architect; Kaderbrief 2014; Proefperiode aandachtspunten en afspraken bij een proefperiode / opname; Opnamestop; Met zowel de Raad van Toezicht van Magentazorg als met het Zorgkantoor Noord Holland Noord is door de CCR in 2013 twee maal gesproken. Dit laatste is gebeurd door deelname aan het voorjaars- en najaarsoverleg tussen Magentazorg en het Zorgkantoor Medezeggenschap / lokale cliëntenraden 2013 is een jaar vol ontwikkelingen geweest voor Magentazorg. Dit is ook aan de lokale cliëntenraden niet ongemerkt voorbijgegaan. De volgende onderwerpen hebben de aandacht van de cliëntenraden van Buiten Zorg, De Molenhoeve, Lauwershof en Zuyder Waert gevraagd: Persbericht vanuit de Cliëntenraad Buiten Zorg waarin zij aangeeft zich zorgen te maken over de toekomst van het verzorgingshuis (maart 2013) Protocol Uitgeleide overleden bewoners Activiteitenbegeleiding binnen Lauwershof en Zuyder Waert Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 17

18 Afwas-werkwijze Lauwershof Introductie Levensboek kleinschalige woonvormen behorend bij Lauwershof Evaluatie nieuwe werkwijze gezamenlijke keuken voor Buiten Zorg en De Molenhoeve Huiskamerproject voor licht-dementerende verzorgingshuisbewoners in De Molenhoeve Ketenzorg huisarts, SOG (Specialist Ouderengeneeskunde) en de casemanager Geriant in De Molenhoeve Inrichting Linnenkamer en Huishoudelijke Dienst in Buiten Zorg Wijkgericht werken vanuit Buiten Zorg MIC-rapportages Transitie De Strandwal (behorende bij Lauwershof) Gouden Dagen-fonds en Pimp up my granny. Geestelijke Verzorging in Lauwershof en Zuyder Waert Tuin en inrichting Centrale ruimte in locatie De Meander Wifi-beschikbaarheid in alle locaties Familieparticipatie Tandheelkundige zorg in Zuyder Waert Project Jong-dementerenden Zuyder Waert Oprichting Servicecentrum Producten- en Dienstencatalogus (verpleeg- en verzorgingshuizen) Voeding in het (kleinschalige) verpleeghuis / probleem-afvallen van cliënten CQi-rapportages Wijk- en afdelingsjaarplannen jarig bestaan Buiten Zorg Uitbreiding huiskamers De Molenhoeve De cliëntenraden van Oudtburgh, Hoog Duinen en De Haemstede hebben zich in 2013 o.a. gebogen over onderstaande onderwerpen: Begroting en investeringen Magentazorg 2013 Jaarplannen locaties Activiteitenprogramma s 2013 Producten- en dienstengids Cliënttevredenheidsonderzoek voorjaar 2013 inclusief verbeterpunten Scholing personeel MIC-rapportages Wifi op de locaties Familiecontactbijeenkomsten / familieparticipatie Signalen uit het huis Personeelsbezetting Diverse protocollen, o.a. protocol uitgeleide doen overleden bewoners Aanbesteding wasserijen en waskosten 13-dagenregeling Lidmaatschap LOC (landelijke organisatie cliëntenraden) Voeding Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 18

19 Reorganisatie maaltijdvoorziening Hoog Duinen Schoonmaak Situatie De Haemstede na aankondiging sluiting verzorgingshuis ZZP veranderingen / gevolgen van het regeerakkoord Toekomst De Haemstede en Hoog Duinen Servicecentrum Uitbureau Aanleg en gebruik belevingstuin Oudtburgh Organisatie Oudtburgh Bewegingsvrijheid PG binnen Oudtburgh Registratie afdeling Stern Oudtburgh (DBC) Vervanging vloerbedekking Oudtburgh Zwarte wc-brillen op de PG afdelingen binnen Oudtburgh Stand van zaken Mirembe Zorgleefplan en bespreking Familienet Tuinonderhoud én diverse andere onderwerpen uit de bewonersbijeenkomsten en de Centrale Cliëntenraad Vanuit de CQi-rapportages zijn op locatieniveau op initiatief van de lokale cliëntenraden de volgende onderwerpen ter hand genomen: Locatie Onderwerp Acties Oudtburgh Veiligheid en Aanleg en inrichting belevingstuin gebruikersvriendelijkheid tuin Uitbreiding activiteitenaanbod Uitbreiding wekelijks kegelen Elke afdeling heeft eigen AB Start UITbureau Mirembe Familienet Platform is in gebruik genomen Abonnement is uitgebreid naar Oudtburgh De Haemstede Schoonmaak cliëntkamers Onderwerp is ter hand genomen Tevredenheidsmeting in 2014 Vergroten vakmanschap medewerkers Aandacht voor formuleren doelen in ZLP Sonderen naar ondersteuningsvragen bij medewerkers Training en scholing Hoog Duinen Familieparticipatie Elk kwartaal contactochtend voor bewoners en familie met informatie over ontwikkelingen Buiten Zorg Beschikbaarheid personeel Onderzoek naar bezetting per gang Adequate inzet op geleide van Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 19

20 extra zorgvragen Ervaren kwaliteit medewerkers Onderzoek waarin: - Analyse van de antwoorden - Vaststellen deskundigheidsniveau - Vaststellen bijscholing en opleiding - Financiële gevolgen De Molenhoeve Bejegening cliënten Aspect wordt meegenomen in jaargesprek Afspraak: signalering door CR leidt tot snelle reacties Schoonmaak algemene ruimten Overleg met facilitaire dienst Onderzoek personele bezetting CR ziet al verbetering (2013) Zuyder Waert Omgang tussen cliënten en medewerkers Scholing omgaan met fysieke agressie Video-interventie Inschakeling multidisciplinair team bij escalatie Signalering gewichtsafname Risicoanalyse vlgs. SNAQ-methode CR organiseert bijeenkomst over voeding voor contactpersonen Lauwershof Cliënttevredenheid Meting tevredenheid voorafgaand aan elke zorgleefplanbespreking inclusief individuele acties Cliënttevredenheid Bundeling uitkomsten metingen in kwartaalrapportage voor structurele maatregelen Meldingen incidenten (MIC) Door het jaar heen worden meldingen van incidenten bij cliënten geregistreerd en gerapporteerd. De kwantitatieve opsomming is als volgt: Locatie 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Zuyder Waert Buiten Zorg De Molenhoeve Oudtburgh Hoog Duinen De Haemstede Lauwershof De Daalder Meander De Oude Jaarverslaglegging stichting Magentazorg 2013 Pagina 20

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 Stichting MagentaZorg

Jaarverslaggeving 2012 Stichting MagentaZorg Jaarverslaggeving 2012 Stichting MagentaZorg MagentaZorg Juni 2013 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2012. Stond het jaar 2011 vooral in het teken van het op orde brengen

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Korte terugblik 2014 3 2. Veranderingen in de zorg 4 3. Pleyade in 2015: de basis op orde 4 4. De basis

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017

Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Opdracht wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk 2015 2017 Inleiding Deze opdracht beschrijft de rol van de wijkmanager Heerhugowaard / Langedijk in de implementatie van de strategie van Magentazorg. Deze

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2014

Jaarverslag Jaarverslag 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2014 Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2014. In dit jaar hebben de contouren van het veranderende zorglandschap duidelijker vorm gekregen. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013 Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober Zwolle, november Zwolle, november Inhoud 1 Inleiding en conclusie 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Met volle kracht vooruit!

Met volle kracht vooruit! Archipel Zorggroep Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven T 040 265 48 00 www.archipelzorggroep.nl Met volle kracht vooruit! Het gevoel van samen Beleidsplan Archipel 2014 2017 Voorwoord Het beleidsplan

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen.

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. 2014in het kort Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. Op basis van de vraag van de cliënt levert Liemerije

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

KLACHTENREGISTRATIEFORMULIER STICHTING EYKENBURG

KLACHTENREGISTRATIEFORMULIER STICHTING EYKENBURG KLACHTENREGISTRATIEFORMULIER STICHTING EYKENBURG 1. KLACHT 1. Welk bedrijfsonderdeel van Zorg en Welzijn Huize Eykenburg Stichting Eykenburg betreft Zorg en Welzijn Het Zamen de klacht? Facilitair Bedrijf

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad Datum: 10 oktober 2014 Tijd: 09.30 uur Locatie: Vergaderzaal 2 ABC Aanwezig: dhr. Pastoor, dhr. De Vries, dhr. Winters, mw. Hoogvliet, mw. Kamman,

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst!

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek had als centraal doel bij de start van het In voor Zorgtraject om haar implementatievermogen structureel te vergroten.

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN!

WIJdezorg ZELFSTURING GEWOON DOEN! ZELFSTURING GEWOON DOEN! WIJdezorg heeft binnen een periode van een jaar 19 van de 45 teams geïnspireerd tot vrijwillige deelname aan het verandertraject. 6 van de 8 thuiszorgteams wilde direct deelnemen

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Ieder overleg met TH dus tweemaandelijks met ingang van 5 januari

Ieder overleg met TH dus tweemaandelijks met ingang van 5 januari Werkplan Cliëntenraad Waalstaete 2015 (vastgesteld: 19-6-2015) Daar waar verwezen wordt naar een paginanummer betreft dit het Jaarplan CCR 2015. Inhoud Bespreken op afspraken 1. Punten voortvloeiend uit

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarplan 2013 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarplan 2013 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Cliëntinspraak binnen Pleyade 4 3. Samenstelling cliëntenraad 5 4. Terugblik 2012 en evaluatie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Projectvoorstel Familieparticipatie 'zorgen met'

Projectvoorstel Familieparticipatie 'zorgen met' Projectvoorstel Familieparticipatie 'zorgen met' Inleiding Staatssecretaris Van Rijn kwam in februari dit jaar met het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015 Clemens van der Veen Marjon Peeters Agenda Algemeen WNPS+ Marjon Uitkomsten Najaar 2014 Aantallen deelnemers Respons Sectorresultaten

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Woonvorm De Bolder Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Agenda Voorgeschiedenis Doelgroep en zorginhoud Pand en bouwtekeningen Projectstructuur Werkgroepen Voorgeschiedenis Start in 2007 WZF en Kwintes:

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie