Jaarplan Jeugdzorg Flevoland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland"

Transcriptie

1 I Jaarplan 2013 Jeugdzorg Flevoland

2 Colofon Vitree 1 oktober

3 Inhoudsopgave Inleiding Onze visie op jeugdzorg Huidige situatie Nieuw meerjarenbeleid Uitgangspunten voor Beleidsvoornemens/speerpunten Versterken zelfregie & zelfredzaamheid, benutten van eigen kracht Cliënt- en Pleegouderparticipatie Ontwerp van een vraaggerichte productportfolio Professionaliseren van zorglogistiek Borgen cliëntveiligheid Projecten en overige producten Projecten Niet provinciaal gefinancierde activiteiten Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Sturen op zorg Risicoparagraaf Financiën Bijlagen Productinformatie per gemeente Te realiseren stageplekken in Locaties en capaciteit per 1 oktober

4 4 4

5 Inleiding Verder voorbereiden 2013 Staat in het teken van het verder voorbereiden op alle veranderingen die op Vitree, en alle jeugdzorgorganisaties, afkomen. Het gaat om veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, de veranderende taak van de provincie en gemeenten en de ontwikkeling van de visie op jeugdzorg. De economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen zullen de urgentie verhogen en ervoor zorgen dat ook Vitree zich voor moet bereiden op deze verandering. Ons motto 2013 De uitgezette koers in 2012 (Jaarplan Vitree 2012 Jeugdzorg Flevoland) wordt op hoofdlijnen voortgezet, door voortschrijdend beleid geactualiseerd en in verbinding gebracht met ons nieuwe Meerjarenbeleid Vanuit de vraag en met kennis van de toekomstige ontwikkelingen van o.a. de transitie in de jeugdzorg is ons motto voor 2013: We doen wat we zeggen Wat we ons voornemen gaan we ook doen. Een kwestie van realistische plannen maken. Vanuit dit oogpunt is dit Jaarplan Provinciale Jeugdzorg in Flevoland geschreven, kort en bondig, waar mogelijk met smartgeformuleerde actiepunten en onderbouwd met actuele cijfers over onze jeugdzorgproducten per gemeente. In dialoog Voor de vaststelling van ons jeugdzorgbeleid voor 2013 willen wij u graag uitnodigen, om op basis van dialoog afspraken te maken over de in dit plan beschreven beleidsvoornemens. Om zo, in samenwerking met u en onze ketenpartners, een vraaggericht, flexibel inzetbaar en daardoor compleet zorgaanbod te kunnen bieden in Flevoland. In overleg met Flevolandse gemeenten, provincie Flevoland, Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders leggen wij ons toe op het voorbereiden van de transitie. Zo richten wij ons productportfolio in, afgestemd op de actuele en lokale vraag van gezinnen en jeugdigen en leveren wij gewenste en effectieve zorg in aansluiting op de eerstelijns zorg waarbij de veiligheid van kinderen en jongeren voorop staat. Paul van der Linden Bestuurder Vitree 5 5

6 Elk kind heeft het recht om veilig op te groeien, bij voorkeur in zijn/haar eigen omgeving 1. Onze visie op jeugdzorg Vitree is een jeugdzorgorganisatie voor kinderen en jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking en hun ouders, met opvoed- en opgroeivragen, in vaak complexe en (pedagogisch) onveilige en soms acute situaties. 1.1 Huidige situatie Voorbereidingen op de transitie jeugdzorg Vitree ziet het als een kans om met de transitie naar de gemeenten optimaal in te spelen op lokale vragen in directe samenwerking met onze ketenpartners. Samen met de Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland gaan Bureau Jeugdzorg en de drie zorgaanbieders (Triade Flevoland, LSG- Rentray en Vitree) de transitie met elkaar vormgeven. Op 4 oktober 2012 wordt een convenant gesloten en aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De nadruk zal liggen op het vormgeven en inrichten van ketenzorg, samenwerken aan vermindering van de instroom en met voldoende behoud van residentiële zorg voor de doelgroep met zwaardere problematiek. Als voorwaarde is gesteld dat 3% van het huidige jeugdzorgbudget wordt vrijgemaakt voor innovatie in het kader van de transitie. Na oktober 2012 zal meer informatie over de transitie in Flevoland bekend worden. Dilemma door Lenteakkoord Met het Lenteakkoord is aangekondigd dat de AWBZ-indicaties ZZP 1 en 2 niet meer intramuraal mogen worden aangeboden. Dit betekent voor Vitree afbouw van intramurale AWBZ-capaciteit (Jeugdzorg LVB), deze zorg wordt conform de AWBZ-indicatie voortaan ambulant uitgevoerd. Het betekent ook voor Vitree dat er hierdoor een onverantwoorde verschuiving naar en extra druk op de jeugdzorg kan worden verwacht. Bijvoorbeeld Gezin X: Ouders hebben beide een licht verstandelijke beperking. In de thuissituatie is het (o.a. door de beperking van ouders) niet veilig voor het kind (ook met een beperking). Er komt een indicatie ZZP 2, die vervolgens thuis (ambulant) moet worden gerealiseerd. Dit levert Vitree een dilemma op. Onze missie Waar staat Vitree voor? Vitree biedt perspectief aan kinderen en jongeren en hun ouders/opvoeders met opvoedings- en opgroeivragen, in vaak complexe en (pedagogisch) onveilige en soms acute situaties. De vragen/problemen kunnen (mede) veroorzaakt zijn door een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het kind, de jongere en/of ouders. Vitree biedt hiervoor diagnostiek, begeleiding en behandeling in Flevoland en Overijssel. Voor wie zijn wij er? In de huidige systematiek (2012) kunnen kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders bij Vitree terecht: zelf, zonder verwijzer* verwezen door een Centrum voor Jeugd & Gezin* met een indicatie van een Bureau Jeugdzorg (BJZ) met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via een verwijzer (bijv. huisarts) in het kader van de Zorgverzekeringswet (ZVW) *Vitree heeft zorgvormen waar geen indicatie voor nodig is. Voor zorgvormen met indicatie kan Vitree samen met de cliënt indicatie in gang zetten. 6 6

7 Eerste keus voor pleegzorg Er heeft een meer dan verwachte groei plaatsgevonden in de pleegzorg in Flevoland (2011: 17%) t.o.v. het landelijk gemiddelde (2011: 5%). Gezien de omvang en het grote belang dat Vitree hecht aan de invulling en uitvoering van de pleegzorg in de provincie Flevoland is er in 2012 specifiek meerjarenbeleid geformuleerd dat is toegespitst op pleegzorg (Strategisch ontwikkelingsplan pleegzorg Flevoland ). Het uitgangspunt is dat kinderen/jongeren, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen verblijven het best opgevangen kunnen worden in een gezin, pleegzorg is de eerste keus. Echter, de uitdaging is om de groei van de pleegzorg in Flevoland meer aan te laten sluiten bij het landelijk gemiddelde. 1.2 Nieuw meerjarenbeleid Begin 2010 presenteerde de nieuwe organisatie Vitree haar visie en meerjarenbeleid. Onder invloed van recente ontwikkelingen in de jeugdzorgsector, zoals de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de veranderende taak van de overheid in combinatie met een groeiende vraag, vraagt dit meerjarenbeleid om aanscherping. Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. In 2012 is met prioriteit aandacht besteed aan zowel de (inrichting en afstemming van) processen in de bedrijfsvoering als aan het inhoudelijke paradigma verandering en de betekenis daarvan voor Vitree. Er zijn zogeheten Meet&Greet-bijeenkomsten op 10 verschillende Vitree-locaties georganiseerd. Hier gaf de bestuurder uitvoering aan een rondetafelgesprek met medewerkers over het onderwerp verandering en over het concept Meerjarenbeleid Het Meerjarenbeleidplan in concept wordt vervolgens voorgelegd aan onze belangrijke stakeholders en wij zijn op dit moment (oktober 2012) over onze beleidsvoornemens in gesprek met zowel provincie als, in het kader van de transitie, met gemeenten. Resultaat moet zijn dat er eind 2012 een nieuw Meerjarenbeleidplan is vastgesteld, dat tot stand is gekomen op basis van een brede consultatie over de betekenis en impact van de externe ontwikkelingen. Dit Meerjarenbeleid zal in 2013 in werking gaan. 1.3 Uitgangspunten voor 2013 De uitgezette koers in het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2012 wordt voortgezet en in verbinding gebracht met het nieuwe Meerjarenbeleid Onze algemene uitgangspunten voor zorg zijn: Veiligheid De veiligheid van het kind/de jongere staat in alle keuzes die wij maken voorop. Eigen Kracht Het doel is het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind/jongere en gezin) Kinderen horen thuis/bij familie Bij voorkeur kiest Vitree voor hulp in het eigen gezin of bij familie of in het sociale netwerk. Als dat niet mogelijk is geeft Vitree voorrang aan een vervangende gezinssituatie, nl. pleegzorg. We werken systeemgericht, via de werkwijze 1Kind1Gezin1Plan De cliënt staat centraal, het belang van het kind staat voorop. De indicatie van het individu maakt, als het gaat om een kind, plaats voor een indicatie per gezin. Uitgangspunt is: één kind, één gezin, één plan. Een plan waar de vier leefgebieden van de cliënt (i.c. onderwijs, wonen, werk en vrije tijd) deel van uitmaken. We bieden hulp met meetbaar effect en via het Goed Genoeg -principe Wij meten de effecten van onze interventies, we zijn transparant over de resultaten. De ingezette zorg duurt niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij richten ons op de toekomst De medewerkers van Vitree werken vanuit een positieve mensvisie. Wij denken in mogelijkheden met respect voor beperkingen en met kennis van het verleden. 7 7

8 2. Beleidsvoornemens 2013 Beleidsvoornemens 2013 Versterken zelfregie & zelfredzaamheid, benutten van eigen kracht Cliënt- en pleegouderparticipatie Ontwerp van een vraaggerichte productportfolio Professionaliseren zorglogistiek Borgen van cliëntveiligheid 2.1 Versterken zelfregie & zelfredzaamheid, benutten van eigen kracht Het benutten en versterken van zelfregie en zelfredzaamheid speelt binnen Vitree een centrale rol bij cliënten en hun systemen als het gaat om het oplossen van het probleem en het aanbieden van de juiste zorg. Dit geldt specifiek voor de systemen: - Kind/jongere en gezin; - Jonge moeder en kind; - Jongere op weg naar zelfstandigheid ondersteund door familie en netwerk. In situaties waar het gezin zelf de regie voor de opvoeding van hun kind kan houden wordt, ook in de pleegzorg, de methodiek Triple P ingezet. De organisatie is hier op ingericht, de ambulante hulpverleners en pleegzorgmedewerkers zijn (eind 2012) gecertificeerd. Bij de intake wordt structureel gecheckt of in de voorliggende voorzieningen (zoals CJG en BJZ) de mogelijkheid van een Eigen Kracht-conferentie is aangeboden. Indien niet, dan wordt dit vanuit Vitree aangeboden. Actiepunten 2013: In alle hulpverleningsplannen van onze cliënt staan doelen geformuleerd over het versterken van de zelfregie en het benutten van eigen kracht en talent, zowel gericht op het kind, de jongere als het gezin en het sociale netwerk. IPT is het hulpaanbod in het gezin dat uitgaat van netwerkmethodieken en het versterken van opvoedingsvaardigheden. Daarom zetten we bij voorkeur IPT in. Voor de doelgroep met een licht verstandelijke beperking (AWBZ-indicatie) biedt Vitree IOG (Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding). 8 8

9 2.2 Cliënten- en pleegouderparticipatie Jongeren en ouders krijgen met jeugdzorg te maken als er ernstige problemen zijn in de opvoeding en met het opgroeien thuis. Soms is de hulp van Vitree onvrijwillig. Soms is de hulp kortdurend. Allemaal bemoeilijkende factoren om ouders en jongeren te verleiden/motiveren om, liefst voor langere tijd, een actieve rol in te nemen in een formele vorm van inspraak. Ondanks de verschillende vormen van participatie die we nu hebben constateren we dat de participatie/inspraak van cliënten op instellingsniveau onvoldoende zichtbaar is. Wat hebben we nu? Medezeggenschap in eigen trajecten Participatie van jongeren en ouders bij het opstellen van individuele hulpverleningsplannen. Dit geldt ook voor het pleegzorgaanbod waar de participatie van pleegouders voorwaarde is voor het uitvoeren van kwalitatieve pleegzorg. Daarnaast zijn er de vormen van inspraak in huis: groepsvergaderingen, gesprek met persoonlijk begeleiders, etc. Medezeggenschap in jeugdzorgbeleid Op het vlak van medezeggenschap in het jeugdzorgbeleid van Vitree is er een Cliëntenraad en een Pleegouderraad (POR). Actiepunten 2013: CMO-Flevoland is in 2012 advies gevraagd over alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie. De eindrapportage (nov. 2012) zal in 2013 leiden tot de keuze voor een nieuw in te zetten vorm van cliëntenparticipatie. De resultaten en ervaring m.b.t. de pilot Cliëntenparticipatie in Almere (rondetafelgesprek met jongeren, manager en bestuurder) wordt hierin opgenomen. Zorg dragen dat de Pleegouderraad voldoende leden heeft/houdt en representatief is samengesteld vanuit het pleegouderbestand. De Pleegouderraad heeft een eigen Jaarplan en jaarlijks wordt verslag gedaan van de activiteiten aan alle pleegouders en aan de organisatie. Wijziging van het reglement van de Pleegouderraad vooruitlopend op gewijzigde wetgeving en aanpassing van de uitvoering van de pleegzorg in overleg met de Pleegouderraad. De aanwezigheid van de cliëntvertrouwenspersoon wordt via het CMO- Flevoland gewaarborgd door de inzet van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Wat willen we bereiken? Vitree wil de cliënt en de pleegouder een actieve rol geven zodat er door de medewerkers van Vitree zo goed mogelijk vanuit het perspectief van de cliënt en de pleegouder wordt gedacht en gehandeld. Welke vorm hiervoor het best aansluit bij de jeugdzorgcliënt moet worden onderzocht. Pleegouders worden via de website en via de pleegouderraad actief betrokken bij de verbetering in de positie van pleegouders bij de uitvoering van de pleegzorg. Doel is de cliënten- en pleegouderparticipatie kwalitatief op een hoger peil brengen. 9 9

10 2.3 Ontwerp van een vraaggerichte productportfolio Sluitende trajecten Zowel vanuit de vraag naar zorg als uit de toekomstige ontwikkelingen van de transitie in de jeugdzorg is het gewenst een aantal veranderingen in ons huidige zorgaanbod door te voeren. Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. Uitgevoerd met jeugdzorgtrajecten die naadloos kunnen aansluiten bij eerstelijnsvoorzieningen. Bij complexe problematiek wordt integrale zorg georganiseerd. Dit kan gedeeltelijk intern binnen Vitree, maar zal ook buiten Vitree georganiseerd moeten worden. Dit betekent een goede samenwerking tussen de instellingen van de provinciale jeugdzorg, de jeugd-ggz en de jeugd-lvb. Het doel is een samenhangend en compleet zorgaanbod met een evenwichtige verdeling van zorg over de provincie en met voldoende uitstroommogelijkheden. Hiermee kunnen we een sluitend zorgtraject bieden en zorg leveren conform het Inkoopadvies van BJZ (op dit moment (sept. 2012) nog niet in ons bezit). Voorbereiden integrale zorg Om flexibel te kunnen reageren op de groeiende vraag en een veranderende jeugdzorg zal Vitree in 2013 zich voorbereiden om de keten te versterken tussen provinciale jeugdzorg, jeugdzorg-lvb (AWBZ) en eerstelijnszorg. Voor ons productportfolio betekent dit dat we de lijn voortzetten om de huidige 24-uurszorgcapaciteit ten bate van ambulante hulpvormen om te bouwen (dit geldt met name voor de intramurale jeugdzorg AWBZ-capaciteit). Doel: voorkomen dat kinderen uit hun eigen gezin moeten. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, namelijk een pleeggezin. Ondanks dit gegeven benadrukt Vitree dat 24- uurszorgvoorzieningen nodig blijven. In het kader van de transitie wordt met Bureau Jeugdzorg en de gezamenlijke zorgaanbieders afgestemd over de noodzakelijke en gewenste capaciteit. Inzet Goed Genoeg principe Vitree realiseert de zorg conform de afgegeven indicaties (o.a. Bureau Jeugdzorg). In de uitvoering werkt Vitree met het Goed Genoeg principe. Doelstelling: de zorg niet langer dan strikt noodzakelijk uitvoeren. Een efficiencymaatregel om de groeiende vraag op te vangen. Het betekent dat alle hulpverleners, meer nog dan voorheen, een beroep doen op de zelfredzaamheid van de cliënt (en het systeem). Productportfolio Op hoofdlijnen kondigen wij de volgende wijzigingen aan: Inzet Goed Genoeg principe (omgaan met de groeiende vraag) Pleegzorg: Differentiëren en aansluiten bij de landelijke groei Voorbereiden nieuwe productportfolio (transitie) Actiepunten 2013: Er wordt, meer nog dan voorheen, hulp ingezet gericht op de eigen kracht van het systeem/de familie/het sociale netwerk. Zo mogelijk worden vormen van hulp in gezet (bijv. een combinatie met ambulante zorg) ter voorkoming/vermindering van plaatsing in een pleeggezin (of inzet langere en intensievere vormen van zorg). Aansluitende (nazorg)trajecten organiseren met de eerstelijnszorg: per gemeente worden afspraken gemaakt (o.a. over huisvesting, school, werk en inkomen) over de overdracht van cliënten naar de eerstelijnszorg

11 Pleegzorg Terugdringen groei pleegzorg Doelstelling is om de pleegzorgcapaciteit meer aan te laten sluiten bij de landelijke groei. Voor 2013 betekent dit een groei in capaciteit van 475 (31 dec. 2012) naar 500 (31 dec. 2013). Actiepunten 2013: Pleegzorg Flevoland richt zich sterk op uitstroom terug naar huis, o.a. door uitvoeren gezinsonderzoek en perspectiefonderzoek en de inzet van IPT. Inzet van deeltijdpleegzorg (weekendpleegzorg) in combinatie met ambulante zorg en dagbehandeling. Inzet van AWBZ-LVB en AWBZ-GGZ waar nu een beroep wordt gedaan op jeugdzorg. Inzet van parallelle behandeling in samenwerking met AWBZ-LVB en AWBZ- GGZ. Verkorten van de duur van de behandeling in de intensieve pleegzorg. Pleegzorg voor bijzondere doelgroepen Doelstelling: er zal een groeiend beroep worden gedaan op de pleegzorg als het gaat om kinderen/jongeren met specifieke problematiek (bijv. een licht verstandelijke beperking, psychische of psychosociale problematiek). Actiepunten 2013: Uitbreiding van de behandeling kinderen in de pleegzorg in het kader van de AWBZ- GGZ en AWBZ-LVB in relatie tot Traverse. Uitvoering van behandeling in de pleegzorg zoals cognitieve gedragstherapie. Ontwikkeling pleegzorginterventie Triple P ten behoeve van jongeren in de pleegzorg van 14 jaar en ouder. Werving nieuwe pleeggezinnen Doelstelling: -uitbreiding van pleeggezinnen voor kinderen met een beperking en/of psychische problematiek; -uitbreiding aantal pleeggezinnen per gemeente (geografische spreiding). Actiepunten 2013: Intensieve pleegzorg minimaal 30 plaatsen. Maatwerk uitbreiden van 12 naar 20 plaatsen. Herkomst % in elke gemeente in Flevoland is min. gelijk aan het gemiddelde van 2011 nl. 39%. Voorbereiden nieuwe productportfolio Ombouw Per 1 april 2012 is, in overleg met de provincie Flevoland, Bureau Jeugdzorg en de Flevolandse zorgaanbieders de Cursusgroep (behandelgroep) in Almere afgebouwd. Actiepunten 2013: De helft van de vrijgekomen middelen Cursusgroep (ca euro) wordt ingezet voor uitbreiding pleegzorg. De andere helft wordt ingezet voor de innovaties die in het kader van de transitie zullen worden gerealiseerd (conform een bestuurlijke afspraak wordt hiervoor 3% van ons budget vanuit de provincies overgedragen naar de gemeenten als vrij inzetbaar geld ter stimulatie van deze innovaties). Meer differentiatie in ambulante producten Om vraaggericht en flexibel te kunnen reageren op de groeiende vraag wordt onze productportfolio m.b.t de ambulante 11 11

12 zorg meer gedifferentieerd. Actiepunten 2013: Inzet van de methodiek Triple P. Inzet van Erger Voorkomen. Inzet van overige vormen van nietgeïndiceerde ambulante zorg. E-hulp Vitree participeert in de pilot Onlinehulpverleningflevoland, een samenwerking van de Flevolandse ketenpartners op het gebied van e-zorg, e-hulp, e-informatie en advies. Vitree medewerkers zijn betrokken bij de uitvoering van online-hulpverlening. Actiepunten 2013: Eind 2012 wordt de deelname in de pilot Onlinehulpverleningflevoland geëvalueerd en volgt nadere besluitvorming over een mogelijke verdere implementatie in Zorg op afstand Om te kijken hoe Vitree om kan gaan met de ambulantisering en de kosten laag kan houden door efficiëntie te verhogen, wordt een pilot Zorg op Afstand ontwikkeld waarbij hulpverleningscontact via video-interactie met cliënten mogelijk wordt:. Doelstelling: Effectievere zorg door efficiëntere inzet hulpverlening, hogere cliënttevredenheid en lagere kosten. Actiepunten 2013: Pilot Zorg op afstand uitvoeren met een systeem dat video-interactie met cliënten mogelijk maakt. KNELPUNTEN Capaciteit ambulant hulpaanbod IPT IPT is het hulpaanbod in het gezin (thuis) dat uitgaat van netwerkmethodieken en het versterken van opvoedingsvaardigheden. Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van het gezin in combinatie met onze keuze voor ambulante werkvormen zet Vitree daarom bij voorkeur IPT in. In Flevoland is er enorme toename aan cliënten bij de gezamenlijke Flevolandse IPTwachtlijst (500 aanvragen per jaar). In de verdeling met collega-zorgaanbieders is qua capaciteit bij Vitree op 1 juli 2012 de afgesproken verdeling (100 zaken) al gerealiseerd. Daarbij komt de groei van de pleegzorg in 2011 en 2012 die, voor de uitstroom van unieke cliënten, meer vraag naar het product IPT genereert. Dit is een knelpunt m.b.t. IPT-capaciteit. Doorleiden cliënten naar GGZ Vitree is een samengestelde jeugdzorgaanbieder gericht op een grote verscheidenheid aan doelgroepen en problematiek en met expertise en producten gericht op complexe en meervoudige jeugdzorg-, LVB-, en GGZproblematiek (zie ook Pleegzorg voor bijzonderde doelgroepen, vorige pagina). Jongeren met psychiatrische problematiek, die doorgeleid moeten worden naar de GGZ of verslavingszorg, hebben een wachttijd of worden te licht bevonden. In beide gevallen blijven deze jongeren (soms als overbrugging) ten onrechte in het (voor hen niet passende) hulpaanbod van Vitree. Dit is een knelpunt m.b.t. zorglogistiek. Eind 2013 volgt een evaluatie, en mogelijk verdere implementatie

13 2.4 Professionaliseren van zorglogistiek De provincie Flevoland heeft de zorglogistieke professionalisering in de jeugdzorgsector op de voorgrond geplaatst. Het doel is: door zorglogistieke verbeteringen de Flevolandse jeugdzorg beter en slimmer te organiseren. Vitree heeft met de Flevolandse zorginstellingen de intentie om te komen tot een programma ter bevordering van het ontwikkelen en toepassen van zorglogistieke principes in de Flevolandse Jeugdzorg. Intensieve ketensamenwerking In 2012 is een pilot gestart waarbij via een intensieve ketensamenwerking tussen LSG- Rentray (afdeling Eefde, Nijkerk, Nieuw Veldzicht) en Bureau Jeugdzorg een betere doorstroming voor cliënten bewerkstelligd moet worden. Actiepunten 2013: Inhoudelijke afstemming (in een vroeg stadium) in de keten en afspraken maken over doorstroomtrajecten en tijdige plaatsingen. Opleiding en onderzoek Ter ondersteuning van de professionalisering van de zorglogistiek zijn in 2012 drie medewerkers van Vitree gestart met de post HBO-opleiding Zorglogistiek (Windesheim Flevoland). In het kader van deze opleiding wordt er door deze drie medewerkers samen met een medewerker van Bureau Jeugdzorg en een medewerker van de Provincie Flevoland Jeugdzorg een onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek: zicht krijgen in het zorglogistieke proces van de trajectzorg aan Flevolandse jeugdigen en hun gezinnen. Het gaat hierbij zowel om trajectzorg binnen Vitree als tussen de verschillende zorgaanbieders. Het onderzoek richt zich op de vraag of vanuit het cliëntperspectief bezien er voor jongeren en hun gezinnen aansluitende adequate zorg wordt georganiseerd. Afronding onderzoek: december Deelonderzoek Zorglogistiek bij pleegzorg Binnen dit gezamenlijk onderzoek worden drie deelonderzoeken uitgevoerd bij Vitree Pleegzorg. Deze zijn gericht op de vraag hoe de huidige organisatie van trajectzorg er uit ziet, wat hierbij de eventuele knelpunten zijn en hoe de uitstroom van jeugdigen uit Pleegzorg bevorderd kan worden. De volgende drie deelonderzoeken worden uitgevoerd: 1. Hoe wordt bij instroom van een jeugdige in Pleegzorg het traject van de jeugdige bepaald en welke knelpunten zijn hieraan verbonden? 2. Hoe verloopt de doorplaatsing van een jeugdige tussen (zwaardere) residentiële hulpvormen en Pleegzorg en welke knelpunten zijn hieraan verbonden? 3. Hoe wordt bij de uitvoering van de Pleegzorg rekening gehouden met eventuele LVB-problematiek van de jeugdige en welke knelpunten zijn hieraan verbonden? Actiepunten 2013: Na afronding van het zorglogistieke onderzoek (december 2012) kunnen op grond van de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen, actiepunten voor 2013 worden geformuleerd ter verbetering en professionalisering van het zorglogistieke proces

14 2.5 Veiligheid voor kinderen en jongeren Bij veiligheid gaat het om de fysieke veiligheid van kinderen en jongeren. Om deze veiligheid te borgen richt Vitree zich op een aantal aandachtsgebieden: Borging van cliëntveiligheid door de medewerker Borging van cliëntveiligheid in de hulpverlening Borging van cliëntveiligheid door systematisch leren van incidenten. Borging door de medewerker Trainingen Om een veilig pedagogisch (leef)klimaat te kunnen bieden is deskundig personeel nodig. Vitree heeft gekozen voor een opleidingsmethodiek voor medewerkers waarbij preventie en het beperken van agressie voorop staat: de ABC-methodiek. De ABC visie gaat ervan uit dat agressie, houdingsaspecten, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het cliëntperspectief is daarbij leidend. Het erkennen van dat perspectief en het verantwoordelijk laten zijn naar draagkracht (systeembreed) versterkt het vertrouwen en respect naar elkaar. Deze training wordt aan elke pedagogisch medewerker gegeven en periodiek herhaald. Daarnaast worden Bedrijfshulpverlening(BHV)- trainingen gegeven aan onze medewerkers. Procedures In ons Kwaliteitsmanagementsysteem zijn diverse procedures en protocollen opgenomen m.b.t. veiligheid van cliënten, o.a. de FOBOprocedure (Fout, Ongeval of Bijna Ongeval), procedure bereikbaarheidsdienst en diverse gedragsprotocollen. De procedures en protocollen in dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn bij iedere medewerker bekend en toegankelijk. Borging in de hulpverlening Veiligheidscheck vooraf In ons zorgproces wordt bij de intake en de start van de hulpverlening een veiligheidscheck gedaan van de cliënt op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. O.a. wordt beoordeeld of er sprake is van mogelijke contra-indicaties: zoals IQ, psychiatrische diagnose, verslavingsproblematiek e.d. Daarnaast wordt een inschatting gedaan naar de mate van urgentie bij de cliënt en de veiligheid in de situatie van de cliënt bij de intake en/of tijdens de hulpverlening. Hierbij wordt beoordeeld of de hulpverlening direct moet worden gestart, al dan niet in beperkte vorm of dat het verantwoord is om de hulpverlening conform de planning met eventuele wachttijd te laten verlopen. Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij het aspirant- of netwerkpleeggezin bij toelating tot het bestand van pleegouders. Daarnaast wordt bij start van de hulpverlening/plaatsing in het pleeggezin een veiligheidscheck uitgevoerd en wordt deze check jaarlijks herhaald. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op 1 januari 2013 is in de hele organisatie Vitree de Meldcode ingevoerd gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling. Borging door systematisch leren van incidenten Voor het melden van incidenten heeft Vitree de zogenaamde FOBO-procedure. Hierin staat hoe de medewerker incidenten kan melden en hoe deze worden afgehandeld. Elke regio heeft zijn eigen FOBO commissie. Elk kwartaal maakt de voorzitter van de FOBO commissie een verslag met advies dat gericht is aan de regiomanager en de bestuurder. Incidenten/fouten en bijna ongelukken in de pleegzorg (in pleeggezinnen) worden minimaal eenmaal per jaar in de pleegouderraad aan de orde gesteld. Vitree informeert twee keer per jaar de Inspectie over de incidentmeldingen. Vitree 14 14

15 gebruikt daarbij als onderlegger het Toetsingskader Systematisch leren van incidenten van de Inspectie met als thema s: registreren, analyseren en verbeteren. Actiepunten 2013 Vitree registreert en analyseert incidenten, maar het thema verbeteren verdient nog de nodige aandacht. Eind 2012 wordt een digitaal incidentenmeldingensysteem aangeschaft. De registraties worden hierdoor verbeterd. Tevens kunnen incidenten op incident- en organisatieniveau worden geanalyseerd o.b.v. rapportage. De verwachting is dat het lerend vermogen van de organisatie hierdoor zal toenemen. Alle medewerkers (in de ambulante zorg, 24-uurszorg en pleegzorg) volgen een training voor het hanteren en het omgaan met de protocollen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het in 2012 opgestelde ARBO- en BHVbeleid zal organisatie-breed verder ingevuld en geuniformeerd worden

16 3. Projecten en overige producten Projecten Niet provinciaal gefinancierde activiteiten 3.1 Projecten Project Pink Perfect Psychofysieke weerbaarheidtraining voor kwetsbare meiden van jaar gericht op relaties en seksualiteit. Ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-school. Het project biedt ruimte aan 150 meiden in 15 groepstrainingen die op scholen voor regulier en speciaal onderwijs in de provincie Flevoland worden uitgevoerd. Looptijd financiering project: 1 oktober 2010 tot 31 december Scholen en instellingen kunnen in 2013 de training bij OKé-op-school inkopen. voor de kinderen vindt plaats op school, voor de ouders in de thuissituatie in aanwezigheid van het kind. 6 trainers van OKé-op-school zijn opgeleid tot SPRINT trainers. De Universiteit Utrecht onderzoekt de effectiviteit van 90 SPRINT-trajecten die door OKé-op-schooltrainers zullen worden uitgevoerd. In Almere doen 10 scholen mee (5 scholen als controlegroep en 5 scholen als interventiegroep). Financiering van het onderzoek: Ministerie van OC&W. Looptijd project: 2012 oktober Project Voorlichting Een nieuw preventieproject ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-school. OKé-opschooltrainers geven voorlichtingslessen o.a. over: pesten, groepsdruk, weerbaarheid en sociale media. Doelstelling: OKé-op-school richt haar aanbod nog meer op preventie, en draagt de kennis over aan leerlingen en leerkrachten. Doelgroep: Groep 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het Voortgezet Onderwijs Looptijd project: eind SPRINT (Screening en Preventieve INTerventie) Een samenwerkingsproject van OKé-op-school en PI-Research. Het is een individuele training voor ouders en kinderen. De doelgroep bestaat uit kinderen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs met beginnende gedragsproblematiek. De training 16 16

17 3.2 Niet provinciaal gefinancierde activiteiten Vitree werkt al een aantal jaren samen met gemeenten voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en zorg in het gemeentelijk domein. De deskundigheid van de jeugdzorg wordt ingezet voor innovatieve zorgvormen op het snijvlak van de eerste en tweedelijnszorg. Voor 2013 zijn dit: OKé-op-school in Almere Gezinscoach in Almere Kamers met Kansen in Lelystad OKé-op-school OKé-op-school is een trainingsprogramma voor leerlingen van het regulier onderwijs (BO en VO) in Almere. Het programma is opgezet om verergering van sociaal-emotionele of gedragsproblemen tegen te gaan en de uitstroom richting geïndiceerde zorg te reduceren. OKé-op-school wordt uitgevoerd door medewerkers van Vitree en maakt deel uit van het projectplan Opvoeden in de buurt van het OKé-punt/Centrum voor Jeugd en Gezin in Almere. Financiering: gemeente Almere. Kamers met Kansen Een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting in Lelystad waarbij wonen, leren, werken en begeleiding voor jongeren van jaar wordt samengebracht. Het gaat om jongeren die vaardigheden missen om zelfstandig te wonen en moeite hebben om een werk en/of leercarrière op te bouwen. Ze dreigen daardoor uit te vallen in de samenleving. De jongeren krijgen een kans om, in anderhalf jaar tijd, met begeleiding (door Vitree), een zelfstandig bestaan op te bouwen. Kamers met Kansen is een samenwerking tussen woningbouwstichting Centrada, de gemeente Lelystad en Vitree. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met verschillende lokale partners. In 2013 heeft de gemeente Lelystad een gereduceerd budget beschikbaar voor Kamers met Kansen. Vitree stelt zich voor 1 jaar financieel garant om hiermee 3 panden voor het wonen, leren, werken en begeleiden van 9 jongeren te kunnen realiseren. Actiepunten 2013: Doorontwikkeling preventiemodel i.s.m. onderwijs en gemeente (zie project Voorlichting). Actiepunten 2013: Uitvoeren 9 trajecten Kamers met Kansen, waarvan 6 trajecten niet-geïndiceerde zorg en 3 trajecten geïndiceerde AWBZ-zorg. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering team in samenwerking met PI Research en de Universiteit Utrecht (zie Project SPRINT). De training Pink Perfect als product in aanbod OKé-op-school opnemen. De (in 2012) ingezette 3 trajecten (jonge) Moeder met kind worden in de loop van 2013 afgebouwd. Onderzoeken (subsidie-) mogelijkheden/alternatieven voor structurele voortzetting Kamers met Kansen. Overleg (februari 2013) met gemeente Lelystad over voortzetting Kamers met Kansen in Lelystad

18 Gezinscoach Almere Een gezamenlijk product van Zorggroep Almere en Vitree met als doel: het coördineren van hulp aan gezinnen met meervoudige problematiek. Het gaat om gezinnen die de greep kwijt zijn op de eigen situatie waarbij meerdere hulpverleningsorganisaties betrokken zijn. Zorggroep Almere en Vitree hebben een gezamenlijk team bestaande uit 4 gezinscoaches en een werkbegeleider. Financiering: gemeente Almere. Gezinscoach Erger Voorkomen Intensieve ambulante behandeling voor jongeren van 8 17 jaar in Almere. De aanmelding verloopt via het Veiligheidshuis in Almere. Doelstelling: het verminderen van recidive en voorkomen dat de jongere een criminele loopbaan ontwikkelt. De methodiek Erger Voorkomen is een evidence-based jeugdzorgmethodiek die er op gericht is om de ouders weer de regie over hun kind te geven. Erger Voorkomen wordt uitgevoerd door 2 ambulant hulpverleners van Vitree. Financiering: gemeente Almere

19 4. Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Sturen op zorg Risicoparagraaf Financiën Organisatieontwikkeling Huidige situatie Wat valt op in onze bedrijfsvoering (sept. 2012): Er is meer verbinding tussen de medewerkers van het primaire proces en de medewerkers van de bedrijfsmatige ondersteuning. Zo wordt bijvoorbeeld de begroting opgesteld in dialoog met de medewerkers en worden bij verantwoordingsprocessen duidelijke prestatieafspraken gemaakt die gedurende het jaar gemonitord worden. De gedragsdeskundigen hebben een belangrijke rol in de organisatie gekregen (o.a. door deelname in het MT). Het Bedrijfsbureau is, in aansluiting op de diverse veranderingen, in een proces van reorganiseren. De organisatie van het primaire proces gaat gewijzigd worden. Proces AO-IC (Administratieve Organisatie- Interne Controle) is doorlopen. Systeem van managementinformatie is heringericht. Onze bedrijfsvoering 2013 Met het oog op alle veranderingen staat 2013 in het teken van het verder vormgeven van onze organisatie en onze bedrijfsvoering. Deze zal ingericht moeten worden in aansluiting op de veranderende wetgeving en verschuivende taken van de overheid (transitie), de visie op de Civil Society en de toenemende mate van eigen verantwoordelijkheid van burgers. Daarbij is er een situatie van de economische crisis met de noodzakelijke bezuinigingen (2,65%). Deze ontwikkelingen vragen om een aangepaste vormgeving van de organisatie en nauwgezette sturing van de bedrijfsvoering. Algemene actiepunten voor de bedrijfsvoering zijn: Systeem van managementinformatie verder implementeren (kennis) in de organisatie. Scholing o.a. het vergroten van kennis over financiën bij meer medewerkers op diverse locaties. Begrotingsproces decentraal vormgeven/tot stand brengen o.l.v. Bedrijfsbureau. Vitree geeft sturing aan de bedrijfsvoering m.b.v. de volgende vier stuurgroepen: Productportfolio (de producten, de onderlinge samenhang, prijs/kwaliteitverhoudingen en inkoopkaders) Bedrijfsvoering (de financiële kaders, planning en control, huisvesting & vastgoed) Kwaliteit van Zorg (alle zorginhoudelijke items) Human Resource Management (HRM beleid) 19 19

20 Thema s van de stuurgroepen in 2013 Productportfolio Verdere ambulantisering van het zorgaanbod (adhv business cases) Transitie jeugdzorg Marketing Vitree Ketensamenwerking Het neerzetten van de stuurgroep als platform voor introductie van nieuwe zorgvormen binnen Vitree HRM Digitalisering E-HRM Opleidingsafdeling P&O Opleidingsbeleid Verzuim Werkkostenregeling Professionalisering (Jeugdzorg) Cultuur(verandering) Flexibilisering Vrijwilligersbeleid Ouderenbeleid Bedrijfsvoering Project AO/IC (Administratieve Organisatie-Interne Controle) Project RostarCas Project Front- & Backoffice Project Managementinformatie Kwaliteit- en kwantiteit van zorgregistratie Planning&Control Matrix Informatiebeveiliging Kwaliteit van zorg Project Incidentenmeldingen (implementatie digitaal meldingssysteem voor heel Vitree) Project Kwaliteitsmanagementsysteem (inrichting en overgang nieuwe norm Jeugdzorg) Project Gezonde leefstijl Project Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Project Klachtenmeldingen Beleid en Protocollen: Medicatie Beleid en Protocollen: Seksueel misbruik Project Dossiers (bewaartermijnen, wet- en regelgeving, bewaarplaatsen) Project Effectiviteit van zorg Prioriteit 2013: verlagen ziekteverzuim In 2012 blijkt het ziekteverzuim onveranderd hoog (9%, excl. zwangerschap). Ziekteverzuim Doelstelling 2013: 6% Doelstelling 2014: 5% Onderzoek wijst uit dat het gaat om met name langdurig ziekteverzuim met nietwerkgerelateerde problematiek. Het vermoeden is dat Vitree veel loyale medewerkers heeft, die te lang doorwerken, en daardoor uitvallen. Er zal in 2013 structureel aandacht zijn voor dit (cultuur) aspect in de organisatie. Goed bestuur via naleven zorgbrede Good Governance Code De besturing van Vitree is georganiseerd volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code. Vitree heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Vitree is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is te vinden op Jaarlijks vindt, o.l.v. een externe begeleider, een evaluatie plaats

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009

De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 De lat ligt hoog - Hoger springen dan tot nu toe Uitvoeringsprogramma 2009 753858 P.P.J. Doodkorte Versie 081109PPD INHOUD HOOFDSTUK 1 VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 2 INLEIDING 4 HOOFDSTUK 3 SPEERPUNTEN 5 Financiële

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie