Jaarplan Jeugdzorg Flevoland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland"

Transcriptie

1 I Jaarplan 2013 Jeugdzorg Flevoland

2 Colofon Vitree 1 oktober

3 Inhoudsopgave Inleiding Onze visie op jeugdzorg Huidige situatie Nieuw meerjarenbeleid Uitgangspunten voor Beleidsvoornemens/speerpunten Versterken zelfregie & zelfredzaamheid, benutten van eigen kracht Cliënt- en Pleegouderparticipatie Ontwerp van een vraaggerichte productportfolio Professionaliseren van zorglogistiek Borgen cliëntveiligheid Projecten en overige producten Projecten Niet provinciaal gefinancierde activiteiten Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Sturen op zorg Risicoparagraaf Financiën Bijlagen Productinformatie per gemeente Te realiseren stageplekken in Locaties en capaciteit per 1 oktober

4 4 4

5 Inleiding Verder voorbereiden 2013 Staat in het teken van het verder voorbereiden op alle veranderingen die op Vitree, en alle jeugdzorgorganisaties, afkomen. Het gaat om veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, de veranderende taak van de provincie en gemeenten en de ontwikkeling van de visie op jeugdzorg. De economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen zullen de urgentie verhogen en ervoor zorgen dat ook Vitree zich voor moet bereiden op deze verandering. Ons motto 2013 De uitgezette koers in 2012 (Jaarplan Vitree 2012 Jeugdzorg Flevoland) wordt op hoofdlijnen voortgezet, door voortschrijdend beleid geactualiseerd en in verbinding gebracht met ons nieuwe Meerjarenbeleid Vanuit de vraag en met kennis van de toekomstige ontwikkelingen van o.a. de transitie in de jeugdzorg is ons motto voor 2013: We doen wat we zeggen Wat we ons voornemen gaan we ook doen. Een kwestie van realistische plannen maken. Vanuit dit oogpunt is dit Jaarplan Provinciale Jeugdzorg in Flevoland geschreven, kort en bondig, waar mogelijk met smartgeformuleerde actiepunten en onderbouwd met actuele cijfers over onze jeugdzorgproducten per gemeente. In dialoog Voor de vaststelling van ons jeugdzorgbeleid voor 2013 willen wij u graag uitnodigen, om op basis van dialoog afspraken te maken over de in dit plan beschreven beleidsvoornemens. Om zo, in samenwerking met u en onze ketenpartners, een vraaggericht, flexibel inzetbaar en daardoor compleet zorgaanbod te kunnen bieden in Flevoland. In overleg met Flevolandse gemeenten, provincie Flevoland, Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders leggen wij ons toe op het voorbereiden van de transitie. Zo richten wij ons productportfolio in, afgestemd op de actuele en lokale vraag van gezinnen en jeugdigen en leveren wij gewenste en effectieve zorg in aansluiting op de eerstelijns zorg waarbij de veiligheid van kinderen en jongeren voorop staat. Paul van der Linden Bestuurder Vitree 5 5

6 Elk kind heeft het recht om veilig op te groeien, bij voorkeur in zijn/haar eigen omgeving 1. Onze visie op jeugdzorg Vitree is een jeugdzorgorganisatie voor kinderen en jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking en hun ouders, met opvoed- en opgroeivragen, in vaak complexe en (pedagogisch) onveilige en soms acute situaties. 1.1 Huidige situatie Voorbereidingen op de transitie jeugdzorg Vitree ziet het als een kans om met de transitie naar de gemeenten optimaal in te spelen op lokale vragen in directe samenwerking met onze ketenpartners. Samen met de Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland gaan Bureau Jeugdzorg en de drie zorgaanbieders (Triade Flevoland, LSG- Rentray en Vitree) de transitie met elkaar vormgeven. Op 4 oktober 2012 wordt een convenant gesloten en aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De nadruk zal liggen op het vormgeven en inrichten van ketenzorg, samenwerken aan vermindering van de instroom en met voldoende behoud van residentiële zorg voor de doelgroep met zwaardere problematiek. Als voorwaarde is gesteld dat 3% van het huidige jeugdzorgbudget wordt vrijgemaakt voor innovatie in het kader van de transitie. Na oktober 2012 zal meer informatie over de transitie in Flevoland bekend worden. Dilemma door Lenteakkoord Met het Lenteakkoord is aangekondigd dat de AWBZ-indicaties ZZP 1 en 2 niet meer intramuraal mogen worden aangeboden. Dit betekent voor Vitree afbouw van intramurale AWBZ-capaciteit (Jeugdzorg LVB), deze zorg wordt conform de AWBZ-indicatie voortaan ambulant uitgevoerd. Het betekent ook voor Vitree dat er hierdoor een onverantwoorde verschuiving naar en extra druk op de jeugdzorg kan worden verwacht. Bijvoorbeeld Gezin X: Ouders hebben beide een licht verstandelijke beperking. In de thuissituatie is het (o.a. door de beperking van ouders) niet veilig voor het kind (ook met een beperking). Er komt een indicatie ZZP 2, die vervolgens thuis (ambulant) moet worden gerealiseerd. Dit levert Vitree een dilemma op. Onze missie Waar staat Vitree voor? Vitree biedt perspectief aan kinderen en jongeren en hun ouders/opvoeders met opvoedings- en opgroeivragen, in vaak complexe en (pedagogisch) onveilige en soms acute situaties. De vragen/problemen kunnen (mede) veroorzaakt zijn door een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het kind, de jongere en/of ouders. Vitree biedt hiervoor diagnostiek, begeleiding en behandeling in Flevoland en Overijssel. Voor wie zijn wij er? In de huidige systematiek (2012) kunnen kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders bij Vitree terecht: zelf, zonder verwijzer* verwezen door een Centrum voor Jeugd & Gezin* met een indicatie van een Bureau Jeugdzorg (BJZ) met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via een verwijzer (bijv. huisarts) in het kader van de Zorgverzekeringswet (ZVW) *Vitree heeft zorgvormen waar geen indicatie voor nodig is. Voor zorgvormen met indicatie kan Vitree samen met de cliënt indicatie in gang zetten. 6 6

7 Eerste keus voor pleegzorg Er heeft een meer dan verwachte groei plaatsgevonden in de pleegzorg in Flevoland (2011: 17%) t.o.v. het landelijk gemiddelde (2011: 5%). Gezien de omvang en het grote belang dat Vitree hecht aan de invulling en uitvoering van de pleegzorg in de provincie Flevoland is er in 2012 specifiek meerjarenbeleid geformuleerd dat is toegespitst op pleegzorg (Strategisch ontwikkelingsplan pleegzorg Flevoland ). Het uitgangspunt is dat kinderen/jongeren, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen verblijven het best opgevangen kunnen worden in een gezin, pleegzorg is de eerste keus. Echter, de uitdaging is om de groei van de pleegzorg in Flevoland meer aan te laten sluiten bij het landelijk gemiddelde. 1.2 Nieuw meerjarenbeleid Begin 2010 presenteerde de nieuwe organisatie Vitree haar visie en meerjarenbeleid. Onder invloed van recente ontwikkelingen in de jeugdzorgsector, zoals de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de veranderende taak van de overheid in combinatie met een groeiende vraag, vraagt dit meerjarenbeleid om aanscherping. Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. In 2012 is met prioriteit aandacht besteed aan zowel de (inrichting en afstemming van) processen in de bedrijfsvoering als aan het inhoudelijke paradigma verandering en de betekenis daarvan voor Vitree. Er zijn zogeheten Meet&Greet-bijeenkomsten op 10 verschillende Vitree-locaties georganiseerd. Hier gaf de bestuurder uitvoering aan een rondetafelgesprek met medewerkers over het onderwerp verandering en over het concept Meerjarenbeleid Het Meerjarenbeleidplan in concept wordt vervolgens voorgelegd aan onze belangrijke stakeholders en wij zijn op dit moment (oktober 2012) over onze beleidsvoornemens in gesprek met zowel provincie als, in het kader van de transitie, met gemeenten. Resultaat moet zijn dat er eind 2012 een nieuw Meerjarenbeleidplan is vastgesteld, dat tot stand is gekomen op basis van een brede consultatie over de betekenis en impact van de externe ontwikkelingen. Dit Meerjarenbeleid zal in 2013 in werking gaan. 1.3 Uitgangspunten voor 2013 De uitgezette koers in het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland 2012 wordt voortgezet en in verbinding gebracht met het nieuwe Meerjarenbeleid Onze algemene uitgangspunten voor zorg zijn: Veiligheid De veiligheid van het kind/de jongere staat in alle keuzes die wij maken voorop. Eigen Kracht Het doel is het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind/jongere en gezin) Kinderen horen thuis/bij familie Bij voorkeur kiest Vitree voor hulp in het eigen gezin of bij familie of in het sociale netwerk. Als dat niet mogelijk is geeft Vitree voorrang aan een vervangende gezinssituatie, nl. pleegzorg. We werken systeemgericht, via de werkwijze 1Kind1Gezin1Plan De cliënt staat centraal, het belang van het kind staat voorop. De indicatie van het individu maakt, als het gaat om een kind, plaats voor een indicatie per gezin. Uitgangspunt is: één kind, één gezin, één plan. Een plan waar de vier leefgebieden van de cliënt (i.c. onderwijs, wonen, werk en vrije tijd) deel van uitmaken. We bieden hulp met meetbaar effect en via het Goed Genoeg -principe Wij meten de effecten van onze interventies, we zijn transparant over de resultaten. De ingezette zorg duurt niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij richten ons op de toekomst De medewerkers van Vitree werken vanuit een positieve mensvisie. Wij denken in mogelijkheden met respect voor beperkingen en met kennis van het verleden. 7 7

8 2. Beleidsvoornemens 2013 Beleidsvoornemens 2013 Versterken zelfregie & zelfredzaamheid, benutten van eigen kracht Cliënt- en pleegouderparticipatie Ontwerp van een vraaggerichte productportfolio Professionaliseren zorglogistiek Borgen van cliëntveiligheid 2.1 Versterken zelfregie & zelfredzaamheid, benutten van eigen kracht Het benutten en versterken van zelfregie en zelfredzaamheid speelt binnen Vitree een centrale rol bij cliënten en hun systemen als het gaat om het oplossen van het probleem en het aanbieden van de juiste zorg. Dit geldt specifiek voor de systemen: - Kind/jongere en gezin; - Jonge moeder en kind; - Jongere op weg naar zelfstandigheid ondersteund door familie en netwerk. In situaties waar het gezin zelf de regie voor de opvoeding van hun kind kan houden wordt, ook in de pleegzorg, de methodiek Triple P ingezet. De organisatie is hier op ingericht, de ambulante hulpverleners en pleegzorgmedewerkers zijn (eind 2012) gecertificeerd. Bij de intake wordt structureel gecheckt of in de voorliggende voorzieningen (zoals CJG en BJZ) de mogelijkheid van een Eigen Kracht-conferentie is aangeboden. Indien niet, dan wordt dit vanuit Vitree aangeboden. Actiepunten 2013: In alle hulpverleningsplannen van onze cliënt staan doelen geformuleerd over het versterken van de zelfregie en het benutten van eigen kracht en talent, zowel gericht op het kind, de jongere als het gezin en het sociale netwerk. IPT is het hulpaanbod in het gezin dat uitgaat van netwerkmethodieken en het versterken van opvoedingsvaardigheden. Daarom zetten we bij voorkeur IPT in. Voor de doelgroep met een licht verstandelijke beperking (AWBZ-indicatie) biedt Vitree IOG (Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding). 8 8

9 2.2 Cliënten- en pleegouderparticipatie Jongeren en ouders krijgen met jeugdzorg te maken als er ernstige problemen zijn in de opvoeding en met het opgroeien thuis. Soms is de hulp van Vitree onvrijwillig. Soms is de hulp kortdurend. Allemaal bemoeilijkende factoren om ouders en jongeren te verleiden/motiveren om, liefst voor langere tijd, een actieve rol in te nemen in een formele vorm van inspraak. Ondanks de verschillende vormen van participatie die we nu hebben constateren we dat de participatie/inspraak van cliënten op instellingsniveau onvoldoende zichtbaar is. Wat hebben we nu? Medezeggenschap in eigen trajecten Participatie van jongeren en ouders bij het opstellen van individuele hulpverleningsplannen. Dit geldt ook voor het pleegzorgaanbod waar de participatie van pleegouders voorwaarde is voor het uitvoeren van kwalitatieve pleegzorg. Daarnaast zijn er de vormen van inspraak in huis: groepsvergaderingen, gesprek met persoonlijk begeleiders, etc. Medezeggenschap in jeugdzorgbeleid Op het vlak van medezeggenschap in het jeugdzorgbeleid van Vitree is er een Cliëntenraad en een Pleegouderraad (POR). Actiepunten 2013: CMO-Flevoland is in 2012 advies gevraagd over alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie. De eindrapportage (nov. 2012) zal in 2013 leiden tot de keuze voor een nieuw in te zetten vorm van cliëntenparticipatie. De resultaten en ervaring m.b.t. de pilot Cliëntenparticipatie in Almere (rondetafelgesprek met jongeren, manager en bestuurder) wordt hierin opgenomen. Zorg dragen dat de Pleegouderraad voldoende leden heeft/houdt en representatief is samengesteld vanuit het pleegouderbestand. De Pleegouderraad heeft een eigen Jaarplan en jaarlijks wordt verslag gedaan van de activiteiten aan alle pleegouders en aan de organisatie. Wijziging van het reglement van de Pleegouderraad vooruitlopend op gewijzigde wetgeving en aanpassing van de uitvoering van de pleegzorg in overleg met de Pleegouderraad. De aanwezigheid van de cliëntvertrouwenspersoon wordt via het CMO- Flevoland gewaarborgd door de inzet van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Wat willen we bereiken? Vitree wil de cliënt en de pleegouder een actieve rol geven zodat er door de medewerkers van Vitree zo goed mogelijk vanuit het perspectief van de cliënt en de pleegouder wordt gedacht en gehandeld. Welke vorm hiervoor het best aansluit bij de jeugdzorgcliënt moet worden onderzocht. Pleegouders worden via de website en via de pleegouderraad actief betrokken bij de verbetering in de positie van pleegouders bij de uitvoering van de pleegzorg. Doel is de cliënten- en pleegouderparticipatie kwalitatief op een hoger peil brengen. 9 9

10 2.3 Ontwerp van een vraaggerichte productportfolio Sluitende trajecten Zowel vanuit de vraag naar zorg als uit de toekomstige ontwikkelingen van de transitie in de jeugdzorg is het gewenst een aantal veranderingen in ons huidige zorgaanbod door te voeren. Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. Uitgevoerd met jeugdzorgtrajecten die naadloos kunnen aansluiten bij eerstelijnsvoorzieningen. Bij complexe problematiek wordt integrale zorg georganiseerd. Dit kan gedeeltelijk intern binnen Vitree, maar zal ook buiten Vitree georganiseerd moeten worden. Dit betekent een goede samenwerking tussen de instellingen van de provinciale jeugdzorg, de jeugd-ggz en de jeugd-lvb. Het doel is een samenhangend en compleet zorgaanbod met een evenwichtige verdeling van zorg over de provincie en met voldoende uitstroommogelijkheden. Hiermee kunnen we een sluitend zorgtraject bieden en zorg leveren conform het Inkoopadvies van BJZ (op dit moment (sept. 2012) nog niet in ons bezit). Voorbereiden integrale zorg Om flexibel te kunnen reageren op de groeiende vraag en een veranderende jeugdzorg zal Vitree in 2013 zich voorbereiden om de keten te versterken tussen provinciale jeugdzorg, jeugdzorg-lvb (AWBZ) en eerstelijnszorg. Voor ons productportfolio betekent dit dat we de lijn voortzetten om de huidige 24-uurszorgcapaciteit ten bate van ambulante hulpvormen om te bouwen (dit geldt met name voor de intramurale jeugdzorg AWBZ-capaciteit). Doel: voorkomen dat kinderen uit hun eigen gezin moeten. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, namelijk een pleeggezin. Ondanks dit gegeven benadrukt Vitree dat 24- uurszorgvoorzieningen nodig blijven. In het kader van de transitie wordt met Bureau Jeugdzorg en de gezamenlijke zorgaanbieders afgestemd over de noodzakelijke en gewenste capaciteit. Inzet Goed Genoeg principe Vitree realiseert de zorg conform de afgegeven indicaties (o.a. Bureau Jeugdzorg). In de uitvoering werkt Vitree met het Goed Genoeg principe. Doelstelling: de zorg niet langer dan strikt noodzakelijk uitvoeren. Een efficiencymaatregel om de groeiende vraag op te vangen. Het betekent dat alle hulpverleners, meer nog dan voorheen, een beroep doen op de zelfredzaamheid van de cliënt (en het systeem). Productportfolio Op hoofdlijnen kondigen wij de volgende wijzigingen aan: Inzet Goed Genoeg principe (omgaan met de groeiende vraag) Pleegzorg: Differentiëren en aansluiten bij de landelijke groei Voorbereiden nieuwe productportfolio (transitie) Actiepunten 2013: Er wordt, meer nog dan voorheen, hulp ingezet gericht op de eigen kracht van het systeem/de familie/het sociale netwerk. Zo mogelijk worden vormen van hulp in gezet (bijv. een combinatie met ambulante zorg) ter voorkoming/vermindering van plaatsing in een pleeggezin (of inzet langere en intensievere vormen van zorg). Aansluitende (nazorg)trajecten organiseren met de eerstelijnszorg: per gemeente worden afspraken gemaakt (o.a. over huisvesting, school, werk en inkomen) over de overdracht van cliënten naar de eerstelijnszorg

11 Pleegzorg Terugdringen groei pleegzorg Doelstelling is om de pleegzorgcapaciteit meer aan te laten sluiten bij de landelijke groei. Voor 2013 betekent dit een groei in capaciteit van 475 (31 dec. 2012) naar 500 (31 dec. 2013). Actiepunten 2013: Pleegzorg Flevoland richt zich sterk op uitstroom terug naar huis, o.a. door uitvoeren gezinsonderzoek en perspectiefonderzoek en de inzet van IPT. Inzet van deeltijdpleegzorg (weekendpleegzorg) in combinatie met ambulante zorg en dagbehandeling. Inzet van AWBZ-LVB en AWBZ-GGZ waar nu een beroep wordt gedaan op jeugdzorg. Inzet van parallelle behandeling in samenwerking met AWBZ-LVB en AWBZ- GGZ. Verkorten van de duur van de behandeling in de intensieve pleegzorg. Pleegzorg voor bijzondere doelgroepen Doelstelling: er zal een groeiend beroep worden gedaan op de pleegzorg als het gaat om kinderen/jongeren met specifieke problematiek (bijv. een licht verstandelijke beperking, psychische of psychosociale problematiek). Actiepunten 2013: Uitbreiding van de behandeling kinderen in de pleegzorg in het kader van de AWBZ- GGZ en AWBZ-LVB in relatie tot Traverse. Uitvoering van behandeling in de pleegzorg zoals cognitieve gedragstherapie. Ontwikkeling pleegzorginterventie Triple P ten behoeve van jongeren in de pleegzorg van 14 jaar en ouder. Werving nieuwe pleeggezinnen Doelstelling: -uitbreiding van pleeggezinnen voor kinderen met een beperking en/of psychische problematiek; -uitbreiding aantal pleeggezinnen per gemeente (geografische spreiding). Actiepunten 2013: Intensieve pleegzorg minimaal 30 plaatsen. Maatwerk uitbreiden van 12 naar 20 plaatsen. Herkomst % in elke gemeente in Flevoland is min. gelijk aan het gemiddelde van 2011 nl. 39%. Voorbereiden nieuwe productportfolio Ombouw Per 1 april 2012 is, in overleg met de provincie Flevoland, Bureau Jeugdzorg en de Flevolandse zorgaanbieders de Cursusgroep (behandelgroep) in Almere afgebouwd. Actiepunten 2013: De helft van de vrijgekomen middelen Cursusgroep (ca euro) wordt ingezet voor uitbreiding pleegzorg. De andere helft wordt ingezet voor de innovaties die in het kader van de transitie zullen worden gerealiseerd (conform een bestuurlijke afspraak wordt hiervoor 3% van ons budget vanuit de provincies overgedragen naar de gemeenten als vrij inzetbaar geld ter stimulatie van deze innovaties). Meer differentiatie in ambulante producten Om vraaggericht en flexibel te kunnen reageren op de groeiende vraag wordt onze productportfolio m.b.t de ambulante 11 11

12 zorg meer gedifferentieerd. Actiepunten 2013: Inzet van de methodiek Triple P. Inzet van Erger Voorkomen. Inzet van overige vormen van nietgeïndiceerde ambulante zorg. E-hulp Vitree participeert in de pilot Onlinehulpverleningflevoland, een samenwerking van de Flevolandse ketenpartners op het gebied van e-zorg, e-hulp, e-informatie en advies. Vitree medewerkers zijn betrokken bij de uitvoering van online-hulpverlening. Actiepunten 2013: Eind 2012 wordt de deelname in de pilot Onlinehulpverleningflevoland geëvalueerd en volgt nadere besluitvorming over een mogelijke verdere implementatie in Zorg op afstand Om te kijken hoe Vitree om kan gaan met de ambulantisering en de kosten laag kan houden door efficiëntie te verhogen, wordt een pilot Zorg op Afstand ontwikkeld waarbij hulpverleningscontact via video-interactie met cliënten mogelijk wordt:. Doelstelling: Effectievere zorg door efficiëntere inzet hulpverlening, hogere cliënttevredenheid en lagere kosten. Actiepunten 2013: Pilot Zorg op afstand uitvoeren met een systeem dat video-interactie met cliënten mogelijk maakt. KNELPUNTEN Capaciteit ambulant hulpaanbod IPT IPT is het hulpaanbod in het gezin (thuis) dat uitgaat van netwerkmethodieken en het versterken van opvoedingsvaardigheden. Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van het gezin in combinatie met onze keuze voor ambulante werkvormen zet Vitree daarom bij voorkeur IPT in. In Flevoland is er enorme toename aan cliënten bij de gezamenlijke Flevolandse IPTwachtlijst (500 aanvragen per jaar). In de verdeling met collega-zorgaanbieders is qua capaciteit bij Vitree op 1 juli 2012 de afgesproken verdeling (100 zaken) al gerealiseerd. Daarbij komt de groei van de pleegzorg in 2011 en 2012 die, voor de uitstroom van unieke cliënten, meer vraag naar het product IPT genereert. Dit is een knelpunt m.b.t. IPT-capaciteit. Doorleiden cliënten naar GGZ Vitree is een samengestelde jeugdzorgaanbieder gericht op een grote verscheidenheid aan doelgroepen en problematiek en met expertise en producten gericht op complexe en meervoudige jeugdzorg-, LVB-, en GGZproblematiek (zie ook Pleegzorg voor bijzonderde doelgroepen, vorige pagina). Jongeren met psychiatrische problematiek, die doorgeleid moeten worden naar de GGZ of verslavingszorg, hebben een wachttijd of worden te licht bevonden. In beide gevallen blijven deze jongeren (soms als overbrugging) ten onrechte in het (voor hen niet passende) hulpaanbod van Vitree. Dit is een knelpunt m.b.t. zorglogistiek. Eind 2013 volgt een evaluatie, en mogelijk verdere implementatie

13 2.4 Professionaliseren van zorglogistiek De provincie Flevoland heeft de zorglogistieke professionalisering in de jeugdzorgsector op de voorgrond geplaatst. Het doel is: door zorglogistieke verbeteringen de Flevolandse jeugdzorg beter en slimmer te organiseren. Vitree heeft met de Flevolandse zorginstellingen de intentie om te komen tot een programma ter bevordering van het ontwikkelen en toepassen van zorglogistieke principes in de Flevolandse Jeugdzorg. Intensieve ketensamenwerking In 2012 is een pilot gestart waarbij via een intensieve ketensamenwerking tussen LSG- Rentray (afdeling Eefde, Nijkerk, Nieuw Veldzicht) en Bureau Jeugdzorg een betere doorstroming voor cliënten bewerkstelligd moet worden. Actiepunten 2013: Inhoudelijke afstemming (in een vroeg stadium) in de keten en afspraken maken over doorstroomtrajecten en tijdige plaatsingen. Opleiding en onderzoek Ter ondersteuning van de professionalisering van de zorglogistiek zijn in 2012 drie medewerkers van Vitree gestart met de post HBO-opleiding Zorglogistiek (Windesheim Flevoland). In het kader van deze opleiding wordt er door deze drie medewerkers samen met een medewerker van Bureau Jeugdzorg en een medewerker van de Provincie Flevoland Jeugdzorg een onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek: zicht krijgen in het zorglogistieke proces van de trajectzorg aan Flevolandse jeugdigen en hun gezinnen. Het gaat hierbij zowel om trajectzorg binnen Vitree als tussen de verschillende zorgaanbieders. Het onderzoek richt zich op de vraag of vanuit het cliëntperspectief bezien er voor jongeren en hun gezinnen aansluitende adequate zorg wordt georganiseerd. Afronding onderzoek: december Deelonderzoek Zorglogistiek bij pleegzorg Binnen dit gezamenlijk onderzoek worden drie deelonderzoeken uitgevoerd bij Vitree Pleegzorg. Deze zijn gericht op de vraag hoe de huidige organisatie van trajectzorg er uit ziet, wat hierbij de eventuele knelpunten zijn en hoe de uitstroom van jeugdigen uit Pleegzorg bevorderd kan worden. De volgende drie deelonderzoeken worden uitgevoerd: 1. Hoe wordt bij instroom van een jeugdige in Pleegzorg het traject van de jeugdige bepaald en welke knelpunten zijn hieraan verbonden? 2. Hoe verloopt de doorplaatsing van een jeugdige tussen (zwaardere) residentiële hulpvormen en Pleegzorg en welke knelpunten zijn hieraan verbonden? 3. Hoe wordt bij de uitvoering van de Pleegzorg rekening gehouden met eventuele LVB-problematiek van de jeugdige en welke knelpunten zijn hieraan verbonden? Actiepunten 2013: Na afronding van het zorglogistieke onderzoek (december 2012) kunnen op grond van de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen, actiepunten voor 2013 worden geformuleerd ter verbetering en professionalisering van het zorglogistieke proces

14 2.5 Veiligheid voor kinderen en jongeren Bij veiligheid gaat het om de fysieke veiligheid van kinderen en jongeren. Om deze veiligheid te borgen richt Vitree zich op een aantal aandachtsgebieden: Borging van cliëntveiligheid door de medewerker Borging van cliëntveiligheid in de hulpverlening Borging van cliëntveiligheid door systematisch leren van incidenten. Borging door de medewerker Trainingen Om een veilig pedagogisch (leef)klimaat te kunnen bieden is deskundig personeel nodig. Vitree heeft gekozen voor een opleidingsmethodiek voor medewerkers waarbij preventie en het beperken van agressie voorop staat: de ABC-methodiek. De ABC visie gaat ervan uit dat agressie, houdingsaspecten, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het cliëntperspectief is daarbij leidend. Het erkennen van dat perspectief en het verantwoordelijk laten zijn naar draagkracht (systeembreed) versterkt het vertrouwen en respect naar elkaar. Deze training wordt aan elke pedagogisch medewerker gegeven en periodiek herhaald. Daarnaast worden Bedrijfshulpverlening(BHV)- trainingen gegeven aan onze medewerkers. Procedures In ons Kwaliteitsmanagementsysteem zijn diverse procedures en protocollen opgenomen m.b.t. veiligheid van cliënten, o.a. de FOBOprocedure (Fout, Ongeval of Bijna Ongeval), procedure bereikbaarheidsdienst en diverse gedragsprotocollen. De procedures en protocollen in dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn bij iedere medewerker bekend en toegankelijk. Borging in de hulpverlening Veiligheidscheck vooraf In ons zorgproces wordt bij de intake en de start van de hulpverlening een veiligheidscheck gedaan van de cliënt op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. O.a. wordt beoordeeld of er sprake is van mogelijke contra-indicaties: zoals IQ, psychiatrische diagnose, verslavingsproblematiek e.d. Daarnaast wordt een inschatting gedaan naar de mate van urgentie bij de cliënt en de veiligheid in de situatie van de cliënt bij de intake en/of tijdens de hulpverlening. Hierbij wordt beoordeeld of de hulpverlening direct moet worden gestart, al dan niet in beperkte vorm of dat het verantwoord is om de hulpverlening conform de planning met eventuele wachttijd te laten verlopen. Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij het aspirant- of netwerkpleeggezin bij toelating tot het bestand van pleegouders. Daarnaast wordt bij start van de hulpverlening/plaatsing in het pleeggezin een veiligheidscheck uitgevoerd en wordt deze check jaarlijks herhaald. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op 1 januari 2013 is in de hele organisatie Vitree de Meldcode ingevoerd gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling. Borging door systematisch leren van incidenten Voor het melden van incidenten heeft Vitree de zogenaamde FOBO-procedure. Hierin staat hoe de medewerker incidenten kan melden en hoe deze worden afgehandeld. Elke regio heeft zijn eigen FOBO commissie. Elk kwartaal maakt de voorzitter van de FOBO commissie een verslag met advies dat gericht is aan de regiomanager en de bestuurder. Incidenten/fouten en bijna ongelukken in de pleegzorg (in pleeggezinnen) worden minimaal eenmaal per jaar in de pleegouderraad aan de orde gesteld. Vitree informeert twee keer per jaar de Inspectie over de incidentmeldingen. Vitree 14 14

15 gebruikt daarbij als onderlegger het Toetsingskader Systematisch leren van incidenten van de Inspectie met als thema s: registreren, analyseren en verbeteren. Actiepunten 2013 Vitree registreert en analyseert incidenten, maar het thema verbeteren verdient nog de nodige aandacht. Eind 2012 wordt een digitaal incidentenmeldingensysteem aangeschaft. De registraties worden hierdoor verbeterd. Tevens kunnen incidenten op incident- en organisatieniveau worden geanalyseerd o.b.v. rapportage. De verwachting is dat het lerend vermogen van de organisatie hierdoor zal toenemen. Alle medewerkers (in de ambulante zorg, 24-uurszorg en pleegzorg) volgen een training voor het hanteren en het omgaan met de protocollen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het in 2012 opgestelde ARBO- en BHVbeleid zal organisatie-breed verder ingevuld en geuniformeerd worden

16 3. Projecten en overige producten Projecten Niet provinciaal gefinancierde activiteiten 3.1 Projecten Project Pink Perfect Psychofysieke weerbaarheidtraining voor kwetsbare meiden van jaar gericht op relaties en seksualiteit. Ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-school. Het project biedt ruimte aan 150 meiden in 15 groepstrainingen die op scholen voor regulier en speciaal onderwijs in de provincie Flevoland worden uitgevoerd. Looptijd financiering project: 1 oktober 2010 tot 31 december Scholen en instellingen kunnen in 2013 de training bij OKé-op-school inkopen. voor de kinderen vindt plaats op school, voor de ouders in de thuissituatie in aanwezigheid van het kind. 6 trainers van OKé-op-school zijn opgeleid tot SPRINT trainers. De Universiteit Utrecht onderzoekt de effectiviteit van 90 SPRINT-trajecten die door OKé-op-schooltrainers zullen worden uitgevoerd. In Almere doen 10 scholen mee (5 scholen als controlegroep en 5 scholen als interventiegroep). Financiering van het onderzoek: Ministerie van OC&W. Looptijd project: 2012 oktober Project Voorlichting Een nieuw preventieproject ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-op-school. OKé-opschooltrainers geven voorlichtingslessen o.a. over: pesten, groepsdruk, weerbaarheid en sociale media. Doelstelling: OKé-op-school richt haar aanbod nog meer op preventie, en draagt de kennis over aan leerlingen en leerkrachten. Doelgroep: Groep 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het Voortgezet Onderwijs Looptijd project: eind SPRINT (Screening en Preventieve INTerventie) Een samenwerkingsproject van OKé-op-school en PI-Research. Het is een individuele training voor ouders en kinderen. De doelgroep bestaat uit kinderen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs met beginnende gedragsproblematiek. De training 16 16

17 3.2 Niet provinciaal gefinancierde activiteiten Vitree werkt al een aantal jaren samen met gemeenten voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en zorg in het gemeentelijk domein. De deskundigheid van de jeugdzorg wordt ingezet voor innovatieve zorgvormen op het snijvlak van de eerste en tweedelijnszorg. Voor 2013 zijn dit: OKé-op-school in Almere Gezinscoach in Almere Kamers met Kansen in Lelystad OKé-op-school OKé-op-school is een trainingsprogramma voor leerlingen van het regulier onderwijs (BO en VO) in Almere. Het programma is opgezet om verergering van sociaal-emotionele of gedragsproblemen tegen te gaan en de uitstroom richting geïndiceerde zorg te reduceren. OKé-op-school wordt uitgevoerd door medewerkers van Vitree en maakt deel uit van het projectplan Opvoeden in de buurt van het OKé-punt/Centrum voor Jeugd en Gezin in Almere. Financiering: gemeente Almere. Kamers met Kansen Een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting in Lelystad waarbij wonen, leren, werken en begeleiding voor jongeren van jaar wordt samengebracht. Het gaat om jongeren die vaardigheden missen om zelfstandig te wonen en moeite hebben om een werk en/of leercarrière op te bouwen. Ze dreigen daardoor uit te vallen in de samenleving. De jongeren krijgen een kans om, in anderhalf jaar tijd, met begeleiding (door Vitree), een zelfstandig bestaan op te bouwen. Kamers met Kansen is een samenwerking tussen woningbouwstichting Centrada, de gemeente Lelystad en Vitree. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met verschillende lokale partners. In 2013 heeft de gemeente Lelystad een gereduceerd budget beschikbaar voor Kamers met Kansen. Vitree stelt zich voor 1 jaar financieel garant om hiermee 3 panden voor het wonen, leren, werken en begeleiden van 9 jongeren te kunnen realiseren. Actiepunten 2013: Doorontwikkeling preventiemodel i.s.m. onderwijs en gemeente (zie project Voorlichting). Actiepunten 2013: Uitvoeren 9 trajecten Kamers met Kansen, waarvan 6 trajecten niet-geïndiceerde zorg en 3 trajecten geïndiceerde AWBZ-zorg. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering team in samenwerking met PI Research en de Universiteit Utrecht (zie Project SPRINT). De training Pink Perfect als product in aanbod OKé-op-school opnemen. De (in 2012) ingezette 3 trajecten (jonge) Moeder met kind worden in de loop van 2013 afgebouwd. Onderzoeken (subsidie-) mogelijkheden/alternatieven voor structurele voortzetting Kamers met Kansen. Overleg (februari 2013) met gemeente Lelystad over voortzetting Kamers met Kansen in Lelystad

18 Gezinscoach Almere Een gezamenlijk product van Zorggroep Almere en Vitree met als doel: het coördineren van hulp aan gezinnen met meervoudige problematiek. Het gaat om gezinnen die de greep kwijt zijn op de eigen situatie waarbij meerdere hulpverleningsorganisaties betrokken zijn. Zorggroep Almere en Vitree hebben een gezamenlijk team bestaande uit 4 gezinscoaches en een werkbegeleider. Financiering: gemeente Almere. Gezinscoach Erger Voorkomen Intensieve ambulante behandeling voor jongeren van 8 17 jaar in Almere. De aanmelding verloopt via het Veiligheidshuis in Almere. Doelstelling: het verminderen van recidive en voorkomen dat de jongere een criminele loopbaan ontwikkelt. De methodiek Erger Voorkomen is een evidence-based jeugdzorgmethodiek die er op gericht is om de ouders weer de regie over hun kind te geven. Erger Voorkomen wordt uitgevoerd door 2 ambulant hulpverleners van Vitree. Financiering: gemeente Almere

19 4. Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling Sturen op zorg Risicoparagraaf Financiën Organisatieontwikkeling Huidige situatie Wat valt op in onze bedrijfsvoering (sept. 2012): Er is meer verbinding tussen de medewerkers van het primaire proces en de medewerkers van de bedrijfsmatige ondersteuning. Zo wordt bijvoorbeeld de begroting opgesteld in dialoog met de medewerkers en worden bij verantwoordingsprocessen duidelijke prestatieafspraken gemaakt die gedurende het jaar gemonitord worden. De gedragsdeskundigen hebben een belangrijke rol in de organisatie gekregen (o.a. door deelname in het MT). Het Bedrijfsbureau is, in aansluiting op de diverse veranderingen, in een proces van reorganiseren. De organisatie van het primaire proces gaat gewijzigd worden. Proces AO-IC (Administratieve Organisatie- Interne Controle) is doorlopen. Systeem van managementinformatie is heringericht. Onze bedrijfsvoering 2013 Met het oog op alle veranderingen staat 2013 in het teken van het verder vormgeven van onze organisatie en onze bedrijfsvoering. Deze zal ingericht moeten worden in aansluiting op de veranderende wetgeving en verschuivende taken van de overheid (transitie), de visie op de Civil Society en de toenemende mate van eigen verantwoordelijkheid van burgers. Daarbij is er een situatie van de economische crisis met de noodzakelijke bezuinigingen (2,65%). Deze ontwikkelingen vragen om een aangepaste vormgeving van de organisatie en nauwgezette sturing van de bedrijfsvoering. Algemene actiepunten voor de bedrijfsvoering zijn: Systeem van managementinformatie verder implementeren (kennis) in de organisatie. Scholing o.a. het vergroten van kennis over financiën bij meer medewerkers op diverse locaties. Begrotingsproces decentraal vormgeven/tot stand brengen o.l.v. Bedrijfsbureau. Vitree geeft sturing aan de bedrijfsvoering m.b.v. de volgende vier stuurgroepen: Productportfolio (de producten, de onderlinge samenhang, prijs/kwaliteitverhoudingen en inkoopkaders) Bedrijfsvoering (de financiële kaders, planning en control, huisvesting & vastgoed) Kwaliteit van Zorg (alle zorginhoudelijke items) Human Resource Management (HRM beleid) 19 19

20 Thema s van de stuurgroepen in 2013 Productportfolio Verdere ambulantisering van het zorgaanbod (adhv business cases) Transitie jeugdzorg Marketing Vitree Ketensamenwerking Het neerzetten van de stuurgroep als platform voor introductie van nieuwe zorgvormen binnen Vitree HRM Digitalisering E-HRM Opleidingsafdeling P&O Opleidingsbeleid Verzuim Werkkostenregeling Professionalisering (Jeugdzorg) Cultuur(verandering) Flexibilisering Vrijwilligersbeleid Ouderenbeleid Bedrijfsvoering Project AO/IC (Administratieve Organisatie-Interne Controle) Project RostarCas Project Front- & Backoffice Project Managementinformatie Kwaliteit- en kwantiteit van zorgregistratie Planning&Control Matrix Informatiebeveiliging Kwaliteit van zorg Project Incidentenmeldingen (implementatie digitaal meldingssysteem voor heel Vitree) Project Kwaliteitsmanagementsysteem (inrichting en overgang nieuwe norm Jeugdzorg) Project Gezonde leefstijl Project Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Project Klachtenmeldingen Beleid en Protocollen: Medicatie Beleid en Protocollen: Seksueel misbruik Project Dossiers (bewaartermijnen, wet- en regelgeving, bewaarplaatsen) Project Effectiviteit van zorg Prioriteit 2013: verlagen ziekteverzuim In 2012 blijkt het ziekteverzuim onveranderd hoog (9%, excl. zwangerschap). Ziekteverzuim Doelstelling 2013: 6% Doelstelling 2014: 5% Onderzoek wijst uit dat het gaat om met name langdurig ziekteverzuim met nietwerkgerelateerde problematiek. Het vermoeden is dat Vitree veel loyale medewerkers heeft, die te lang doorwerken, en daardoor uitvallen. Er zal in 2013 structureel aandacht zijn voor dit (cultuur) aspect in de organisatie. Goed bestuur via naleven zorgbrede Good Governance Code De besturing van Vitree is georganiseerd volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code. Vitree heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Vitree is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De samenstelling van de Raad van Toezicht is te vinden op Jaarlijks vindt, o.l.v. een externe begeleider, een evaluatie plaats

Inhoudsopgave. Bijlage Productinformatie per gemeente 20 Stageplekken in 2012 28 Hulpaanbod en locaties 29

Inhoudsopgave. Bijlage Productinformatie per gemeente 20 Stageplekken in 2012 28 Hulpaanbod en locaties 29 Inleiding Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op jeugdzorg 4 1.1 Huidige situatie 4 1.2 Ontwikkelen nieuwe visie 4 1.3 Verbeteren bedrijfsvoering 5 2. De cliënt centraal 6 2.1 Versterken zelfregie

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

I Jaarplan 2014 Jeugdzorg Flevoland

I Jaarplan 2014 Jeugdzorg Flevoland I Jaarplan 2014 Jeugdzorg Flevoland Vitree in het kort Jeugdhulp gericht op gezinnen met meer dan 1 probleem kiest voor ambulante zorg in het gezin, tenzij professional in het netwerk activeren expertisecentrum

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

Transitie Jeugdzorg. Presentatie PMA Donderdag 24 november Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Transitie Jeugdzorg Presentatie PMA Donderdag 24 november 2011 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn Waarom transitie Jeugdzorg? Het stoppen van voortdurende groei in de jeugdzorg (8% per

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2011 2e kwartaal versie 16/09/11 1 Inleiding De Kwartaal inform atle Is de monitor voor de uitvoering van het provinciale beleid voor de geïndiceerde jeugdzorg

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Maatregelen voor het maximaal inzetten van de doeluitkering Jeugdhulpverlening voor Flevolandse Jongeren. Samenvatting Voor Jeugdzorg heeft dit kabinet de komende jaren extra structurele middelen

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

Innovatie atelier De trap af. Bijeenkomsten 18 juni en 1 juli 2015 Regio Midden-Holland

Innovatie atelier De trap af. Bijeenkomsten 18 juni en 1 juli 2015 Regio Midden-Holland Innovatie atelier De trap af Bijeenkomsten 18 juni en 1 juli 2015 Regio Midden-Holland 1 Voor het innovatie atelier de trap af hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden in juni en juli met de volgende deelnemers:

Nadere informatie

Samenwerken aan integrale jeugdzorg

Samenwerken aan integrale jeugdzorg Samenwerken aan integrale jeugdzorg Toelichting op het Afsprakenkader experimenteermiddelen jeugdzorg provincie Utrecht Regio s en gemeenten Provinciale aanbieders jeugd- en opvoedhulp Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

in 2012 Kompaan en De Bocht

in 2012 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2012 In het maatschappelijk jaardocument van 2012 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Kompaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

STARTNOTITIE. Meerjarenbeleidsplan jeugdzorg

STARTNOTITIE. Meerjarenbeleidsplan jeugdzorg STARTNOTITIE Meerjarenbeleidsplan jeugdzorg 2013-2016 1 Inleiding Doel van deze startnotitie is om Provinciale Staten vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan jeugdzorg

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet

Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entréa biedt jeugdhulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

wij denken in mogelijkheden

wij denken in mogelijkheden wij denken in mogelijkheden Het strand Wat zou ik graag een mier willen zijn Simpel en klein Dan zou ik in het zand willen verdwalen Tot een nieuwe belevenis mij zal ophalen Wandelen over bergen zand Lopen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Midden-Flevoland op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie