Jaardocument Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg"

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode HR Zoetermeer Tel Fax

2

3 Voorwoord Het was de afgelopen jaren spannend een plek voor hen te vinden. Voor mensen met psychiatrische problemen, een licht verstandelijke handicap en verslavingsproblemen met een indicatie voor begeleiding en verblijf. Hele buurten kwamen in opstand bij het idee dat deze mensen in een beschermende woonvorm bij hen in de straat zouden komen wonen. Uiteindelijk was een verpleeghuis bereid de benodigde huisvesting te verhuren. Eind 2011 werd beschermende woonvorm Wisselspoor geopend waar cliënten de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Ook deze mensen hebben nu een plekje in de samenleving gevonden. Op Wisselspoor worden zij, ondanks hun vele problemen, ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren. En voor wie dat mogelijk is te werken aan herstel, om weer zelfstandig te kunnen wonen. En de buren hebben na ruim een jaar geen klachten. Het was in 2012 spannend in Nederland. Het lenteakkoord bijvoorbeeld, zorgde voor een hectische zomer; cliënten met ZZP indicaties GGZ 1 tot en met 3 zouden met ingang van 2013 geen recht meer hebben op intramurale zorg. De RIBW Alliantie, GGZ Nederland en de Federatie Opvang bundelden de krachten. Zij maakten duidelijk dat deze maatregel op een dergelijke korte termijn ten koste gaat van de begeleiding van mensen met forse problemen. Ook de gemeenten maakten zich zorgen. De politiek heeft het signaal begrepen en heeft meer tijd gegeven om te onderzoeken hoe de maatregel in de toekomst wel mogelijk is. De toekomst was in 2012 ook binnen Fonteynenburg hét thema. Project Toekomst leverde een advies op over de vraag hoe Fonteynenburg toekomstbestendig te maken, ook in het licht van de bezuinigingen. Dat advies wordt nu, in 2013 uitgevoerd zodat de veranderde organisatie zich in 2014 volop kan richten op de voorbereidingen van de WMO. Intussen waren en blijven de contacten met de gemeenten en andere stakeholders onverminderd intensief, vooral over de voorbereiding van de WMO en over huurwoningen voor cliënten die met extramurale begeleiding zelfstandig willen wonen. Intussen ging ook binnen de organisatie het dagelijkse werk door. Intramuraal en extramuraal werden begeleid en er startte een promotieonderzoek naar de effectiviteit van de SRH-methodiek. Verder werden diverse processen verbeterd en geautomatiseerd, werd verder geïnvesteerd in veiligheid, migreerde het computernetwerk naar the cloud en verbeterde de ondersteuning van primair naar secundair proces. Met vaart veranderen en meedoen! is het motto van het Meerjarenbeleidsplan Dat is precies wat Fonteynenburg in 2012 in gang heeft gezet om onze missie waar te maken: Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Mensen die behoefte hebben aan professionele, flexibele woonbegeleiding kunnen bij ons terecht. Maike Onrust directeur-bestuurder

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 1 RIBW Fonteynenburg Algemene gegevens Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Samenleving en belanghebbenden Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Zorgbrede Governance code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van de zorg Klachten Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Professionalisering personeelszaken Scholing en ontwikkeling Terugdringing ziekteverzuim Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ICT Financieel beleid Bijlage I Profiel van de organisatie A. Kerngegevens B. Productie, personeel en opbrengsten C. Werkgebieden D. Personeelsinformatie Bijlage II Governance A. Bestuur en toezicht: transparantie-eisen B. Samenstelling Raad van Toezicht C. Rooster van aftreden Raad van Toezicht Bijlage III Beleid, inspanningen en prestaties A. Algemeen kwaliteitsbeleid B. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten C. Kwaliteit van medewerkers D. Financieel beleid... 45

6

7 1 RIBW Fonteynenburg 1.1 Algemene gegevens Stichting RIBW Fonteynenburg is opgericht in 1970 en gevestigd in Zoetermeer. Sinds 1990 is zij toegelaten als Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting RIBW Fonteynenburg Adres Teldersrode 25 Postcode 2717 HR Plaats Zoetermeer Telefoonnummer Identificatienummer KvK adres Internetpagina 1.2 Organisatiestructuur Juridische structuur De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is een stichting. De organisatie kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Organisatorische structuur De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Deze bestaat uit de bestuurder en twee managers: een intern manager en een klantmanager. De intern manager stuurt de teams aan. Elk team staat onder leiding van een teamleider. De klantmanager richt zich op de externe relaties. In 2012 is het project Toekomst uitgevoerd (zie 3.2). De resultaten van dit project zullen uitmonden in een nieuwe organisatiestructuur die in 2013 vorm zal krijgen. Fonteynenburg biedt woonbegeleiding en verblijf in zes beschermende woonvormen, te weten: Ypendael, De Voorburcht, De Zegge, De Beukenhof, De Startbaan en Wisselspoor. De zes teams begeleiden cliënten van beschermde woonvormen (intramuraal) en over het algemeen ook cliënten die in hun eigen huis wonen (extramuraal). Eén team biedt alleen extramurale begeleiding, waaronder begeleiding aan cliënten in het kader van het Laatste Kans Beleid (LKB). De toegang tot zorg is in handen van de zorgmakelaar. Interne Toezicht Het Centraal Bureau bestaat uit het team Bedrijfsvoering, het team Personeelszaken, de unit Zorgbemiddeling & Cliëntenadministratie en de unit Secre- 7

8 tariaat. Ook het Bestuur en Management zijn hier gevestigd. De afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan zijn vastgelegd in het bestuursreglement dat is afgeleid van de Statuten. In 2012 is een reglement Raad van Toezicht vastgesteld door de Raad van Toezicht. Medezeggenschapsstructuur In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Raad van Toezicht Bestuurder Ondernemingsraad Cliëntenraad Team Bedrijfsvoering Manager intern Manager extern Team Personeelszaken De Beukenhof Unit Secretariaat De Voorburcht Unit Zorgbemiddeling en Cliëntenadministratie Ypendael - Communicatie - Kwaliteit - Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten Ambulante woonbegeleiding De Startbaan De Zegge Wisselspoor Organogram Fonteynenburg Besturingsmodel Als overkoepelend besturingssysteem gebruikt Fonteynenburg het INKmanagementmodel. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen. 8

9 1.3 Kerngegevens Bestaansgrond Missie Visie De oorsprong van Stichting Fonteynenburg in 1970 ligt in het signaal dat de maatschappij destijds onvoldoende berekend bleek op de aanwezigheid van mensen die zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Dit signaal blijkt nog steeds actueel. Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Mensen die behoefte hebben aan professionele, flexibele woonbegeleiding kunnen bij ons terecht. Fonteynenburg geeft in haar meerjarenbeleidsplan in haar visie aan wat zij wil doen c.q. wil worden om de missie in de komende jaren gestalte te geven en vanuit welke kaders en uitgangspunten de organisatie dit wil doen. De essentie van de visie is: - Verdere ontwikkeling naar een eigentijdse organisatie waarin ondernemingszin, ontwikkeling, vaart en creativiteit belangrijke krachten zijn. - Het bieden van woonbegeleiding blijft de kernactiviteit van Fonteynenburg. - Met dit aanbod positioneert Fonteynenburg zich als sterke zelfstandige en kleinschalige partner in haar externe netwerk en in de zorgketen. - Denken in behoeften van mensen, niet in doelgroepen. - Luisteren naar de behoefte van de cliënt én de financier. - Midden in de maatschappij blijven staan, gewoon in de buurt, de wijk, de straat. - Herstelgerichte zorg is het uitgangspunt. Cliënten allereerst als gewone burgers zien. Minder uitgaan van zorgen voor, meer van eigen regie Kernactiviteiten en nadere typering Doelgroep De doelgroep van Fonteynenburg bestaat uit cliënten met een psychiatrische aandoening. Dit kan ook in combinatie met psychosociale problemen, een verstandelijke handicap, lichamelijke of zintuiglijke problemen of een justitiële achtergrond. Fonteynenburg biedt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf Productie, personeel en opbrengsten Totaal aantal cliënten In 2012 is de toelating 170 plaatsen beschermd wonen. Op 1 januari 2012 waren er 357 cliënten in zorg. Aantal nieuw ingeschreven cliënten gedurende 2012 is 107. Gedurende het jaar 2012 was het totaal aantal cliënten

10 Het aantal cliënten met een zorgzwaarte pakket is op 31 december Daarvan zijn er 5 cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarnaast zijn er 13 forensische cliënten; deze hebben geen zorgzwaarte pakket. Personeelsleden Op 31 december 2012 zijn in totaal 181 ggz-georiënteerde personeelsleden in loondienst (133,47 FTE). Aantal cliëntgebonden, ggz georiënteerde personeelsleden in loondienst op 31 december is 141 (104,25 FTE). Het aantal overige ggz-georiënteerde personeelsleden in loondienst is op 31 december is 40 (29,22 FTE). Productie De productie voor verzorgingsdagen (beschermd wonen) was in en het aantal uren gerealiseerde extramurale zorg Bedrijfsopbrengsten De totale bedrijfsopbrengsten in 2012 bedragen ,-. Waarvan: - Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten exclusief subsidies Justitie ,- - Subsidies (inclusief overige WMO prestaties) ,- - Overige bedrijfsopbrengsten ,- 1.4 Samenleving en belanghebbenden Maatschappelijk georiënteerde zorg Klanten Fonteynenburg ziet het bieden van maatschappelijk georiënteerde zorg als haar kerntaak. De vele activiteiten op dit gebied zijn in het belang van haar cliënten maar tevens in het belang van onze belanghebbenden en externe financiers. De bestaande klanten van Fonteynenburg zijn het zorgkantoor, de Dienst Justitiële Inrichtigen (DJI) en de afdeling sociale zaken van Leidschendam- Voorburg. Zij nemen ieder diensten van Fonteynenburg af en hebben invloed op de manier waarop we dat doen. Dat geldt vooral voor het zorgkantoor en de dji. Zij sturen ook door middel van regelgeving en financiële prikkels. Nieuwe (aspirant) klanten zijn de gemeenten in het kader van de WMO: Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk, (stadsdelen van) Den Haag en in sommige gevallen de woningcorporaties. Behalve klant zijn de gemeenten straks ook van invloed op de aard van onze dienstverlening en zullen zij sturen door middel van hun inkoopbeleid. Partners De ketenpartners van Fonteynenburg zijn: - GGZ-partners. In het bijzonder ook de GGMD als het gaat om dovenhulpverlening en Palier als het gaat om justitieel gefinancierd werk. - Organisaties voor dagbesteding en werk. - Welzijnsorganisaties; met name tijdens en na de transitie AWBZ-WMO een in toenemende mate belangrijker wordende partner - Thuiszorg. 10

11 - Maatschappelijk werk. - Budgetbeheer en bewindvoering. Het gaat hier om partners die mede in de keten rond de cliënten van Fonteynenburg een directe rol spelen in behandeling, begeleiding en/of verzorging van de cliënt. Netwerkpartners Samenwerking op landelijk niveau Naast de ketenpartners heeft Fonteynenburg ook zogenoemde netwerkpartners: de GGD, welzijnsorganisaties, Maatschappelijke opvang en corporaties. Het gaat hier om partners die niet nadrukkelijk een rol spelen in de behandeling, begeleiding en/of verzorging van de cliënt. Ze zijn wel belangrijke partners rondom de mensen die onze begeleiding nodig hebben. Zeker binnen de kaders van de WMO kunnen deze organisaties belangrijker en invloedrijker worden. Fonteynenburg is lid van de brancheorganisatie GGZ Nederland, de Vereniging RIBW Alliantie en van de stuurgroep dovenhulpverlening in de GGZ. De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 23 organisaties in de maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg. Het is het platform waar deze zorgorganisaties kennis delen en ontwikkelen en dat gericht is op verhoging van de kwaliteit van hun werk. De Alliantie onderhoudt hiervoor contacten met ministeries en andere landelijke organisaties. De belangrijkste samenwerkingspartner is GGZ Nederland. De Alliantie volgt landelijke ontwikkelingen op de voet en anticipeert op nieuwe trends. Met de leden bereidt zij standpunten voor over de positionering en de financiering van de RIBW s. De stuurgroep dovenhulpverlening in de GGZ probeert de belangen van de dovenhulpverlening in de GGZ te behartigen. Deze hulpverlening komt door bezuinigingen steeds meer onder druk te staan. 11

12 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Zorgbrede Governance code Fonteynenburg kent een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De samenwerking tussen beide raden is geregeld in een bestuursreglement. Beide organen werken volgens de code Health Care Governance. Om hieraan te voldoen zijn in 2006 de statuten aangepast. In 2012 zijn het reglement voor de RvT en een klokkenluidersregeling vastgesteld door de Raad van Toezicht. 2.2 Raad van Bestuur Fonteynenburg is een stichting met één bestuurder en een Raad van Toezicht. De bestuurder, mevrouw drs. A.M.B. Onrust heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. WOPT De bezoldiging van de bestuurder volgt de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVTZ en de NVZD. Het belastbaar loon van de bestuurder is niet hoger dan dat van de ministers. 2.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2012 uit vijf leden. De statuten bepalen dat het aantal leden tenminste drie en ten hoogste zes is. Het voorzitterschap is sinds eind 2007 in handen van de heer E. den Hartog. Profiel Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt: De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van Fonteynenburg. Ze beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring, integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel en hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn geen medewerkers of cliënten van Fonteynenburg en ook geen familie van medewerkers en/of cliënten. Ze hebben geen financieel belang bij de organisatie. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die wat betreft de verhouding tussen mannen, vrouwen en leden van etnische minderheden, een weerspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio. De leden van de Raad van Toezicht functioneren minimaal op HBO-niveau en zijn 12

13 deskundig op één van de hieronder genoemde gebieden: - Financiën, zo mogelijk bekend met financiering van de (geestelijke) gezondheidszorg. - Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. - Huisvestingszaken. - Personeel en organisatie. - Medezeggenschap van cliënten en cliëntenorganisaties. De leden hebben een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afgesproken. Overlegstructuur en onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd met de bestuurder. Reguliere onderwerpen daarbij zijn het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar, het jaardocument en de jaarrekening (inclusief accountantsrapport). Ieder kwartaal worden de rapportage bedrijfsvoering, de HRM-rapportage en de voortgang van het jaarplan besproken. In het laatste kwartaal is daar de kwartaal rapportage kwaliteit aan toegevoegd. Bijzondere aandacht ging uit naar het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de bespreking van het onderzoek van Change Management Consultants (CMC) dat is verricht in het kader van het project Toekomst (zie 3.2). De Raad van Toezicht heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een besturingsmodel waarin sprake is van één bestuurder. De Raad van Toezicht heeft ook aangegeven er voorstander van te zijn om naast de huidige bestuurder die 1 januari 2014 het stokje gaat overdragen, tijdelijk een verandermanager te zetten die de veranderingen gaat begeleiden. Tenslotte heeft de Raad besloten CMC de opdracht te geven het implementatieplan (in grote stappen) te schrijven. Dat was half januari 2013 gereed. Het aanstellen van een verandermanager zal bij het plan betrokken worden. De Raad van Toezicht besloot in 2013 zelf het traject van de werving van een nieuwe bestuurder in gang te zetten. De Raad van Toezicht heeft het reglement van de Raad van Toezicht, inclusief de procedure werving leden Raad van Toezicht vastgesteld. Er is een nieuw lid geworven en toegetreden tot de Raad van Toezicht, omdat er een vacature ontstond vanwege het aftreden van een lid door het beëindigen van de benoemingstermijn. Bezoldiging In het kader van de bezoldiging van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht heeft de Raad gesproken over de instellingsscore van Fonteynenburg conform de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ). De bezoldiging van de Raad van Toezicht is afgeleid van de code Honorering van Raden van Toezicht van Zorginstellingen van de NVTZ uit De honorering van de Raad van Toezicht van Fonteynenburg in 2012 is op grond van de code met 25 procent van het verschil tussen het huidige normbedrag en de honorering in 2011 verhoogd. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in Bijlage III van dit jaardocument. Bij twee van de vier vergaderingen was de accountant aanwezig voor de bespreking van de jaarrekening 2011 en de managementletter Verder vergaderden delegaties van de Raad van Toezicht met de inspraakorganen (de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad). Er vonden twee functioneringsgesprekken plaats met de bestuurder. Ook heeft de Raad van Toezicht een keer vergaderd zonder aanwezigheid 13

14 van de bestuurder. Hij heeft daarbij zijn eigen functioneren en zijn verhouding met de bestuurder geëvalueerd. Tenslotte vond een themabijeenkomst plaats over het thema huisvesting, waarbij de Raad van Toezicht, de controller a.i., een externe en de bestuurder aanwezig waren. Leden van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: de heer E. den Hartog (voorzitter), mevrouw K.C. Jansen, de heer A.D. Swint (tot ), de heer J. de Gruijter, de heer J. Rom en mevrouw C. Pranger (vanaf ). Op 28 september is de heer Swint afgetreden wegens het beëindigen van zijn benoemingstermijn. Met ingang van 20 november 2012 is mevrouw Pranger toetreden en formeel benoemd als lid van de Raad van Toezicht. In bijlage II zijn de benoemingstermijnen en nevenfuncties opgenomen. Informatievoorziening Toezicht De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. Ieder kwartaal voorziet de bestuurder de Raad van Toezicht van kwartaalrapportages over het jaarplan, HRM en bedrijfsvoering. Eind 2012 is daaraan een rapportage kwaliteit toegevoegd. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt in 2013 vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. In ieder geval ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de bestuurder de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van: - Ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid. - De voor Fonteynenburg geldende risico s en mechanismen tot beheersing daarvan. - Realisering van de maatschappelijke functie. - De prestaties en resultaten. - De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. - Ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. - Problemen en conflicten van enige betekenis binnen Fonteynenburg. - Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc. - Calamiteiten, incidentmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures. - Gerechtelijke of arbitrale procedures. - Publiciteitskwesties. - Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De hoofdzaken van de rapportage van de bestuurder en de bespreking ervan door de bestuurder en de Raad van Toezicht worden opgenomen in de notulen van de Raad van Toezicht. 14

15 2.4 Bedrijfsvoering Planning & Control Kwartaalrapportages Maandrapportages Fonteynenburg beschikt over een besturingssysteem van Planning & Control. Jaarlijks stelt de organisatie een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Daaronder worden deelplannen en begrotingen gemaakt door de managers en leidinggevenden van het secundaire proces. Het jaarplan en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties, inkomsten en uitgaven. Per kwartaal beoordeelt het managementteam de resultaten op het gebied van financiën, personeel en productie middels voortgangsrapportages. De manager intern legt hierover verantwoording af aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Deze kwartaalrapportages worden ook in de vergaderingen met Raad van Toezicht besproken. Naast de kwartaalrapportages worden maandrapportages opgesteld. De manager intern bespreekt deze maandrapportages met haar teamleiders. AO/IC De interne toetsing in het kader van de Kaderregeling Administratie Organisatie / Interne Controle is in 2012 ieder half jaar uitgevoerd door B&L accountants. HKZ-certificaat Kansen, risico s en onzekerheden in de toekomst Fonteynenburg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Om de kwaliteit van zorg te beheersen en te verbeteren werkt Fonteynenburg volgens de HKZ-norm voor de GGZ. Het kwaliteitsbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid. Kansen in de toekomst liggen in de overgang van de extramurale begeleiding naar de WMO, waar onze organisatie de gemeenten bij uitstek kan aanbieden waar wij goed in zijn: mensen met psychiatrische problematiek ondersteunen bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. (uit onze missie). Tegelijkertijd liggen in die overgang ook onzekerheden en risico s omdat de transitie zowel voor de gemeenten als de zorgaanbieders veel onzekerheden en bezuinigingen zal bevatten. Ook de gevolgen van het opheffen van de Zorgkantoren zijn nog onduidelijk, evenals de risico s die daaruit voortvloeien. 2.5 Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten is binnen Fonteynenburg vormgegeven in een Cliëntenraad en Cliëntencommissies. Cliëntenraad In 2012 bestond de Cliëntenraad uit drie leden. Het doel van de Cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fonteynenburg te behartigen. Daarnaast streeft zij naar het zoveel mogelijk bevorderen van de participatie en medezeggenschap van cliënten. 15

16 Overlegstructuur Cliëntenraad De samenwerking tussen het bestuur en Cliëntenraad is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De Cliëntenraad is in 2012 dertien keer bijeengekomen, waarvan zes keer in overlegvergadering met de bestuurder en één keer met een afvaardiging van twee leden van de Raad van Toezicht. In 2012 vonden er ook regelmatig informele lunchbijeenkomsten plaats met de bestuurder. Bij alle overleggen is de Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten aanwezig. In de overlegvergadering met de bestuurder komen instemmings- en adviesvragen vanuit het bestuur aan de orde. Deze worden uitgebreid met elkaar besproken. Eenmaal per jaar wonen twee afgevaardigden van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van de Cliëntenraad bij. Onderwerpen Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft in 2012 onder andere geadviseerd over de volgende onderwerpen en activiteiten: - Werving nieuwe leden GOKC. - Verbeterplan CQ-index Proces interne audit en reglement interne auditgroep. - Projectplan veilig incidenten melden met digitaal VIM-systeem. - Proces voor Prospectieve risicoanalyse van processen. - Verbetering en uitbreiding ICT (cloudcomputing). - Medicatie protocol. - Visie over bedrijfshulpverlening. - Beleidsnotitie en protocollen ongewenste intimiteiten. De Cliëntenraad is onder andere in gesprek gegaan met de bestuurder over: - Spoelen op de locaties. - De wensen van cliënten die extern wonen met betrekking tot hun overlijden. De Cliëntenraad heeft onder andere kennis genomen van: - Jaarverslag Klachtencommissie. - Managementrapportages. - Jaarplan De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Vernieuwing (zie 3.2). Daarnaast was de Cliëntenraad vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het project Toekomst (zie 3.2) en wordt hij in 2013 betrokken bij de werving van de nieuwe bestuurder. Cliëntencommissies Alle teams in het primaire proces hebben een eigen Cliëntencommissie. De vorm en werkwijze varieert. In de regel komen de Cliëntencommissies, ondersteund door de ondersteuner medezeggenschap cliënten, maandelijks bijeen, tenzij zij om redenen een andere frequentie hebben gekozen. De teamleiders zijn in de regel ook aanwezig. Aan de orde komen onderwerpen als voedingsgeld, inrichting en onderhoud van de woning en tuin, bewonersvakantie, informatie uit de Cliëntenraad en besteding van de verschillende budgetten. 16

17 Budget en Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten De Cliëntenraad en -Commissies hebben een budget om deel te nemen aan cursussen en symposia en voor administratieve kosten zoals agenda s en kopieerwerk. Er is een ruimte beschikbaar waar de Cliëntenraad gebruik van kan maken voor de overleggen. De Cliëntenraad en Cliëntencommissies worden 16 uur per week ondersteund door een Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten. Deze helpt bij het voorbereiden en begrijpelijk maken van stukken, verslaglegging van vergaderingen en het maken van afspraken. De leden van de Cliëntenraad, de cliëntencommissies, cliëntleden van incidentencommissie en cliëntenleden van de redactie van de cliëntenkrant ontvangen vacatiegelden en/of onkostenvergoedingen. 2.6 Ondernemingsraad Ondernemingsraad Overlegstructuur Ondernemingsraad Onderwerpen Budget en ondersteuning OR. Geheel 2012 was de Ondernemingsraad van Fonteynenburg voltallig en samengesteld uit zeven leden. De leden vertegenwoordigen de organisatieonderdelen waarbij zes leden afkomstig zijn van de teams uit het primair proces en er één afgevaardigde is van het Centraal Bureau. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en het lid Public Relations. De Ondernemingsraad kwam in 2012 twee keer per maand bijeen. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn digitaal verspreid onder de medewerkers via intranet en de leesmap. Naast deze bijeenkomsten, vond er één keer per maand overleg plaats met de bestuurder. Twee keer heeft een artikel 24 vergadering plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van Toezicht. Eén keer heeft de Ondernemingsraad in een informeel gesprek met de Raad van Toezicht gesproken over de adviesaanvraag Intern Manager. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad de jaarlijkse achterbanbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de Ondernemingsraad alle locaties van Fonteynenburg bezoeken en in gesprek gaan met de medewerkers. De Ondernemingsraad heeft in 2012 advies of instemming gegeven over onder andere de volgende onderwerpen en activiteiten: - Intern manager. - Project Toekomst. - Klokkenluidersregeling. - Werving lid Raad van Toezicht. - Werving leden GOKC. - Instemmingsverzoek Procedure toekennen personeelslening. - Proces interne audits en reglement interne auditgroep, voorgenomen besluit mei Projectplan Veilig Incidenten Melden (met digitaal VIM-systeem). - Prospectieve risicoanalyse van processen. - Prospectieve risicoanalyse van cliënten - Regeling Disciplinegesprekken. De Ondernemingsraad werd in 2012 vanuit de organisatie ondersteund door een ambtelijk secretaris. Tot 1 juni was dit 12 uur per week. Vanaf 1 juni bestaat de ondersteuning uit 14 uur per week. De Ondernemingsraad heeft een eigen budget, 17

18 onder andere voor het volgen van cursussen voor de leden. Voor leden van de Ondernemingsraad geldt vrijstelling van uren van de reguliere werkzaamheden, waarvoor teams een beroep kunnen doen op een daarvoor bestemd budget. 18

19 3 Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleidsplan beschrijft de koers van Fonteynenburg en bevat een nadere uitwerking van de missie, visie en strategie. De missie en visie zijn beschreven in paragraaf 1.3 van dit jaardocument. De hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren zijn onder meer: - Fonteynenburg speelt flexibel en proactief in op mogelijkheden en beperkingen. - Fonteynenburg wil in de komende jaren klein en wendbaar blijven. - De wachtlijsten worden weggewerkt, hetzij door uitbreiding, hetzij door alternatieven te zoeken. - We ontwikkelen nieuwe diensten en producten. - We spelen in op de toenemende vraag naar extramurale begeleiding, ook van mensen met een complexere zorg/begeleidingsvraag. - Fonteynenburg positioneert zich actief als sterke ketenpartner en investeert in versterking van haar externe netwerk, met name gemeenten, woningbouwcorporaties, GGZ-ketenpartners en verzekeraars. 3.2 Algemeen beleid Algemene en strategische doelstellingen Hieronder volgt een beschrijving van de algemene en strategische doelstellingen die Fonteynenburg heeft gesteld in het jaarplan 2012 en de mate waarin deze zijn gerealiseerd. Het jaarplan 2012 is afgeleid van het meerjarenbeleidsplan Project Toekomst Begin 2012 is gestart met het project Toekomst. Aanleiding was dat Fonteynenburg al langere tijd kampte met een aantal knelpunten. De uitkomsten van het MTO in april 2012 (zie 3.5.4) bevestigen dat. Medewerkers ervaarden problemen met de aansturing van de organisatie, een kloof tussen primair en secundair proces, een stroperige besturing, een afnemend vertrouwen in elkaar en hadden kritiek op de communicatie. Er is sprake van achterstallig onderhoud als het gaat om enerzijds de processen en anderzijds het kapitaal van de organisatie wat betreft medewerkers en leidinggevenden. Tenslotte sluiten de ambities van de organisatie en de huidige cultuur niet meer op elkaar aan. Het realiseren van de ambities vraagt om een andere cultuur. Doel van het project was antwoord te krijgen op de vraag wat Fonteynenburg nodig heeft om adequaat te reageren op de veranderingen in de toe- 19

20 komst, waarbij het meerjarenbeleidsplan leidend is. De bestuurder heeft aan Change Management Consultants (CMC) de opdracht gegeven op grond van onderzoek advies uit te brengen en concrete verbetervoorstellen te formuleren. CMC heeft de knelpunten in beeld gebracht, geanalyseerd en in november advies uitgebracht met concrete verbetervoorstellen. Na het uitbrengen van het advies besloot de Raad van Toezicht CMC de vervolgopdracht te geven om een plan te maken voor het implementeren van de geadviseerde veranderingen. Voor de uitvoering van het project Toekomst was een projectorganisatie ingericht, bestaande uit een projectgroep, een klankbordgroep van medewerkers en een stuurgroep. De projectgroep organiseerde de dagelijkse gang van zaken. De klankbordgroep bracht gevraagd en ongevraagd advies uit aan de projectgroep. De stuurgroep werd tweewekelijks door de projectgroep op de hoogte gehouden van de voortgang en behaalde resultaten en stelde de verschillende opgeleverde documenten vast. WMO Gemeenten zijn in het kader van de WMO verplicht hun burgers waar nodig te ondersteunen bij hun participatie in de samenleving. Met de aanstaande decentralisatie (de overheveling van het budget van de AWBZ naar de gemeenten) beraden gemeenten zich over de manier waarop zij deze ondersteuning in hun gemeenten willen organiseren. Fonteynenburg heeft in 2012 een plan relatiebeheer opgesteld. De contacten met de gemeenten zijn met het oog op de transitie AWBZ-WMO geïntensiveerd. Er is deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en er zijn contacten gelegd en onderhouden met corporaties, maar ook met welzijnsorganisaties die als nieuwe strategische partners voor Fonteynenburg van belang zijn. In september is een initiatiegroep vernieuwing gestart die maandelijks bijeenkomst om voorstellen aan het MT te formuleren omtrent de vernieuwing. Begin 2013 zal de initiatiefgroep een eerste voorstel aan het MT uitbrengen. Vergroten naamsbekendheid en versterking imago Imagoverbetering en versterking van de naamsbekendheid betekende voor het eerste deel van 2012 vooral het verder versterken van de interne communicatie. Door eerst het intern imago te versterken kunnen we ons beter profileren. Er zijn door de organisatie heen verschillende bijeenkomsten en gesprekken geweest die ten doel hadden eenduidig en samen te communiceren over de missie en de doelen van Fonteynenburg. Daarnaast heeft de bestuurder haar kwartaalbezoeken aan de teams verder vorm gegeven. Ter ondersteuning van de naamsbekendheid van Fonteynenburg zijn er diverse middelen ontwikkeld en gemaakt. Er is een corporate folder ontwikkeld. Er zijn pennen en polo s bedrukt met het logo. De bedrijfsauto is voorzien van het logo en er zijn twee spandoeken en een roll-upbanner gemaakt. Ook is een dienstenwaaier van Fonteynenburg verschenen. Deze waaier maakt inzichtelijk hoe de dienstverlening van Fonteynenburg aansluit bij de elf levensdomeinen uit de Zelfredzaamheidsmatrix die de gemeenten gebruiken. Ook geeft de waaier inzicht in de verschillende stadia van zelfredzaamheid 20

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie