Jaardocument Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg"

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode HR Zoetermeer Tel Fax

2

3 Voorwoord Het was de afgelopen jaren spannend een plek voor hen te vinden. Voor mensen met psychiatrische problemen, een licht verstandelijke handicap en verslavingsproblemen met een indicatie voor begeleiding en verblijf. Hele buurten kwamen in opstand bij het idee dat deze mensen in een beschermende woonvorm bij hen in de straat zouden komen wonen. Uiteindelijk was een verpleeghuis bereid de benodigde huisvesting te verhuren. Eind 2011 werd beschermende woonvorm Wisselspoor geopend waar cliënten de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Ook deze mensen hebben nu een plekje in de samenleving gevonden. Op Wisselspoor worden zij, ondanks hun vele problemen, ondersteund bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren. En voor wie dat mogelijk is te werken aan herstel, om weer zelfstandig te kunnen wonen. En de buren hebben na ruim een jaar geen klachten. Het was in 2012 spannend in Nederland. Het lenteakkoord bijvoorbeeld, zorgde voor een hectische zomer; cliënten met ZZP indicaties GGZ 1 tot en met 3 zouden met ingang van 2013 geen recht meer hebben op intramurale zorg. De RIBW Alliantie, GGZ Nederland en de Federatie Opvang bundelden de krachten. Zij maakten duidelijk dat deze maatregel op een dergelijke korte termijn ten koste gaat van de begeleiding van mensen met forse problemen. Ook de gemeenten maakten zich zorgen. De politiek heeft het signaal begrepen en heeft meer tijd gegeven om te onderzoeken hoe de maatregel in de toekomst wel mogelijk is. De toekomst was in 2012 ook binnen Fonteynenburg hét thema. Project Toekomst leverde een advies op over de vraag hoe Fonteynenburg toekomstbestendig te maken, ook in het licht van de bezuinigingen. Dat advies wordt nu, in 2013 uitgevoerd zodat de veranderde organisatie zich in 2014 volop kan richten op de voorbereidingen van de WMO. Intussen waren en blijven de contacten met de gemeenten en andere stakeholders onverminderd intensief, vooral over de voorbereiding van de WMO en over huurwoningen voor cliënten die met extramurale begeleiding zelfstandig willen wonen. Intussen ging ook binnen de organisatie het dagelijkse werk door. Intramuraal en extramuraal werden begeleid en er startte een promotieonderzoek naar de effectiviteit van de SRH-methodiek. Verder werden diverse processen verbeterd en geautomatiseerd, werd verder geïnvesteerd in veiligheid, migreerde het computernetwerk naar the cloud en verbeterde de ondersteuning van primair naar secundair proces. Met vaart veranderen en meedoen! is het motto van het Meerjarenbeleidsplan Dat is precies wat Fonteynenburg in 2012 in gang heeft gezet om onze missie waar te maken: Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Mensen die behoefte hebben aan professionele, flexibele woonbegeleiding kunnen bij ons terecht. Maike Onrust directeur-bestuurder

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 1 RIBW Fonteynenburg Algemene gegevens Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Samenleving en belanghebbenden Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Zorgbrede Governance code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van de zorg Klachten Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Professionalisering personeelszaken Scholing en ontwikkeling Terugdringing ziekteverzuim Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ICT Financieel beleid Bijlage I Profiel van de organisatie A. Kerngegevens B. Productie, personeel en opbrengsten C. Werkgebieden D. Personeelsinformatie Bijlage II Governance A. Bestuur en toezicht: transparantie-eisen B. Samenstelling Raad van Toezicht C. Rooster van aftreden Raad van Toezicht Bijlage III Beleid, inspanningen en prestaties A. Algemeen kwaliteitsbeleid B. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten C. Kwaliteit van medewerkers D. Financieel beleid... 45

6

7 1 RIBW Fonteynenburg 1.1 Algemene gegevens Stichting RIBW Fonteynenburg is opgericht in 1970 en gevestigd in Zoetermeer. Sinds 1990 is zij toegelaten als Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting RIBW Fonteynenburg Adres Teldersrode 25 Postcode 2717 HR Plaats Zoetermeer Telefoonnummer Identificatienummer KvK adres Internetpagina 1.2 Organisatiestructuur Juridische structuur De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is een stichting. De organisatie kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Organisatorische structuur De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Deze bestaat uit de bestuurder en twee managers: een intern manager en een klantmanager. De intern manager stuurt de teams aan. Elk team staat onder leiding van een teamleider. De klantmanager richt zich op de externe relaties. In 2012 is het project Toekomst uitgevoerd (zie 3.2). De resultaten van dit project zullen uitmonden in een nieuwe organisatiestructuur die in 2013 vorm zal krijgen. Fonteynenburg biedt woonbegeleiding en verblijf in zes beschermende woonvormen, te weten: Ypendael, De Voorburcht, De Zegge, De Beukenhof, De Startbaan en Wisselspoor. De zes teams begeleiden cliënten van beschermde woonvormen (intramuraal) en over het algemeen ook cliënten die in hun eigen huis wonen (extramuraal). Eén team biedt alleen extramurale begeleiding, waaronder begeleiding aan cliënten in het kader van het Laatste Kans Beleid (LKB). De toegang tot zorg is in handen van de zorgmakelaar. Interne Toezicht Het Centraal Bureau bestaat uit het team Bedrijfsvoering, het team Personeelszaken, de unit Zorgbemiddeling & Cliëntenadministratie en de unit Secre- 7

8 tariaat. Ook het Bestuur en Management zijn hier gevestigd. De afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan zijn vastgelegd in het bestuursreglement dat is afgeleid van de Statuten. In 2012 is een reglement Raad van Toezicht vastgesteld door de Raad van Toezicht. Medezeggenschapsstructuur In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Raad van Toezicht Bestuurder Ondernemingsraad Cliëntenraad Team Bedrijfsvoering Manager intern Manager extern Team Personeelszaken De Beukenhof Unit Secretariaat De Voorburcht Unit Zorgbemiddeling en Cliëntenadministratie Ypendael - Communicatie - Kwaliteit - Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten Ambulante woonbegeleiding De Startbaan De Zegge Wisselspoor Organogram Fonteynenburg Besturingsmodel Als overkoepelend besturingssysteem gebruikt Fonteynenburg het INKmanagementmodel. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen. 8

9 1.3 Kerngegevens Bestaansgrond Missie Visie De oorsprong van Stichting Fonteynenburg in 1970 ligt in het signaal dat de maatschappij destijds onvoldoende berekend bleek op de aanwezigheid van mensen die zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Dit signaal blijkt nog steeds actueel. Fonteynenburg steunt mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Mensen die behoefte hebben aan professionele, flexibele woonbegeleiding kunnen bij ons terecht. Fonteynenburg geeft in haar meerjarenbeleidsplan in haar visie aan wat zij wil doen c.q. wil worden om de missie in de komende jaren gestalte te geven en vanuit welke kaders en uitgangspunten de organisatie dit wil doen. De essentie van de visie is: - Verdere ontwikkeling naar een eigentijdse organisatie waarin ondernemingszin, ontwikkeling, vaart en creativiteit belangrijke krachten zijn. - Het bieden van woonbegeleiding blijft de kernactiviteit van Fonteynenburg. - Met dit aanbod positioneert Fonteynenburg zich als sterke zelfstandige en kleinschalige partner in haar externe netwerk en in de zorgketen. - Denken in behoeften van mensen, niet in doelgroepen. - Luisteren naar de behoefte van de cliënt én de financier. - Midden in de maatschappij blijven staan, gewoon in de buurt, de wijk, de straat. - Herstelgerichte zorg is het uitgangspunt. Cliënten allereerst als gewone burgers zien. Minder uitgaan van zorgen voor, meer van eigen regie Kernactiviteiten en nadere typering Doelgroep De doelgroep van Fonteynenburg bestaat uit cliënten met een psychiatrische aandoening. Dit kan ook in combinatie met psychosociale problemen, een verstandelijke handicap, lichamelijke of zintuiglijke problemen of een justitiële achtergrond. Fonteynenburg biedt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf Productie, personeel en opbrengsten Totaal aantal cliënten In 2012 is de toelating 170 plaatsen beschermd wonen. Op 1 januari 2012 waren er 357 cliënten in zorg. Aantal nieuw ingeschreven cliënten gedurende 2012 is 107. Gedurende het jaar 2012 was het totaal aantal cliënten

10 Het aantal cliënten met een zorgzwaarte pakket is op 31 december Daarvan zijn er 5 cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarnaast zijn er 13 forensische cliënten; deze hebben geen zorgzwaarte pakket. Personeelsleden Op 31 december 2012 zijn in totaal 181 ggz-georiënteerde personeelsleden in loondienst (133,47 FTE). Aantal cliëntgebonden, ggz georiënteerde personeelsleden in loondienst op 31 december is 141 (104,25 FTE). Het aantal overige ggz-georiënteerde personeelsleden in loondienst is op 31 december is 40 (29,22 FTE). Productie De productie voor verzorgingsdagen (beschermd wonen) was in en het aantal uren gerealiseerde extramurale zorg Bedrijfsopbrengsten De totale bedrijfsopbrengsten in 2012 bedragen ,-. Waarvan: - Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten exclusief subsidies Justitie ,- - Subsidies (inclusief overige WMO prestaties) ,- - Overige bedrijfsopbrengsten ,- 1.4 Samenleving en belanghebbenden Maatschappelijk georiënteerde zorg Klanten Fonteynenburg ziet het bieden van maatschappelijk georiënteerde zorg als haar kerntaak. De vele activiteiten op dit gebied zijn in het belang van haar cliënten maar tevens in het belang van onze belanghebbenden en externe financiers. De bestaande klanten van Fonteynenburg zijn het zorgkantoor, de Dienst Justitiële Inrichtigen (DJI) en de afdeling sociale zaken van Leidschendam- Voorburg. Zij nemen ieder diensten van Fonteynenburg af en hebben invloed op de manier waarop we dat doen. Dat geldt vooral voor het zorgkantoor en de dji. Zij sturen ook door middel van regelgeving en financiële prikkels. Nieuwe (aspirant) klanten zijn de gemeenten in het kader van de WMO: Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk, (stadsdelen van) Den Haag en in sommige gevallen de woningcorporaties. Behalve klant zijn de gemeenten straks ook van invloed op de aard van onze dienstverlening en zullen zij sturen door middel van hun inkoopbeleid. Partners De ketenpartners van Fonteynenburg zijn: - GGZ-partners. In het bijzonder ook de GGMD als het gaat om dovenhulpverlening en Palier als het gaat om justitieel gefinancierd werk. - Organisaties voor dagbesteding en werk. - Welzijnsorganisaties; met name tijdens en na de transitie AWBZ-WMO een in toenemende mate belangrijker wordende partner - Thuiszorg. 10

11 - Maatschappelijk werk. - Budgetbeheer en bewindvoering. Het gaat hier om partners die mede in de keten rond de cliënten van Fonteynenburg een directe rol spelen in behandeling, begeleiding en/of verzorging van de cliënt. Netwerkpartners Samenwerking op landelijk niveau Naast de ketenpartners heeft Fonteynenburg ook zogenoemde netwerkpartners: de GGD, welzijnsorganisaties, Maatschappelijke opvang en corporaties. Het gaat hier om partners die niet nadrukkelijk een rol spelen in de behandeling, begeleiding en/of verzorging van de cliënt. Ze zijn wel belangrijke partners rondom de mensen die onze begeleiding nodig hebben. Zeker binnen de kaders van de WMO kunnen deze organisaties belangrijker en invloedrijker worden. Fonteynenburg is lid van de brancheorganisatie GGZ Nederland, de Vereniging RIBW Alliantie en van de stuurgroep dovenhulpverlening in de GGZ. De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 23 organisaties in de maatschappelijke geestelijke gezondheidszorg. Het is het platform waar deze zorgorganisaties kennis delen en ontwikkelen en dat gericht is op verhoging van de kwaliteit van hun werk. De Alliantie onderhoudt hiervoor contacten met ministeries en andere landelijke organisaties. De belangrijkste samenwerkingspartner is GGZ Nederland. De Alliantie volgt landelijke ontwikkelingen op de voet en anticipeert op nieuwe trends. Met de leden bereidt zij standpunten voor over de positionering en de financiering van de RIBW s. De stuurgroep dovenhulpverlening in de GGZ probeert de belangen van de dovenhulpverlening in de GGZ te behartigen. Deze hulpverlening komt door bezuinigingen steeds meer onder druk te staan. 11

12 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Zorgbrede Governance code Fonteynenburg kent een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De samenwerking tussen beide raden is geregeld in een bestuursreglement. Beide organen werken volgens de code Health Care Governance. Om hieraan te voldoen zijn in 2006 de statuten aangepast. In 2012 zijn het reglement voor de RvT en een klokkenluidersregeling vastgesteld door de Raad van Toezicht. 2.2 Raad van Bestuur Fonteynenburg is een stichting met één bestuurder en een Raad van Toezicht. De bestuurder, mevrouw drs. A.M.B. Onrust heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. WOPT De bezoldiging van de bestuurder volgt de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVTZ en de NVZD. Het belastbaar loon van de bestuurder is niet hoger dan dat van de ministers. 2.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2012 uit vijf leden. De statuten bepalen dat het aantal leden tenminste drie en ten hoogste zes is. Het voorzitterschap is sinds eind 2007 in handen van de heer E. den Hartog. Profiel Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt: De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van Fonteynenburg. Ze beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring, integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel en hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn geen medewerkers of cliënten van Fonteynenburg en ook geen familie van medewerkers en/of cliënten. Ze hebben geen financieel belang bij de organisatie. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die wat betreft de verhouding tussen mannen, vrouwen en leden van etnische minderheden, een weerspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio. De leden van de Raad van Toezicht functioneren minimaal op HBO-niveau en zijn 12

13 deskundig op één van de hieronder genoemde gebieden: - Financiën, zo mogelijk bekend met financiering van de (geestelijke) gezondheidszorg. - Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. - Huisvestingszaken. - Personeel en organisatie. - Medezeggenschap van cliënten en cliëntenorganisaties. De leden hebben een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afgesproken. Overlegstructuur en onderwerpen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd met de bestuurder. Reguliere onderwerpen daarbij zijn het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar, het jaardocument en de jaarrekening (inclusief accountantsrapport). Ieder kwartaal worden de rapportage bedrijfsvoering, de HRM-rapportage en de voortgang van het jaarplan besproken. In het laatste kwartaal is daar de kwartaal rapportage kwaliteit aan toegevoegd. Bijzondere aandacht ging uit naar het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de bespreking van het onderzoek van Change Management Consultants (CMC) dat is verricht in het kader van het project Toekomst (zie 3.2). De Raad van Toezicht heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een besturingsmodel waarin sprake is van één bestuurder. De Raad van Toezicht heeft ook aangegeven er voorstander van te zijn om naast de huidige bestuurder die 1 januari 2014 het stokje gaat overdragen, tijdelijk een verandermanager te zetten die de veranderingen gaat begeleiden. Tenslotte heeft de Raad besloten CMC de opdracht te geven het implementatieplan (in grote stappen) te schrijven. Dat was half januari 2013 gereed. Het aanstellen van een verandermanager zal bij het plan betrokken worden. De Raad van Toezicht besloot in 2013 zelf het traject van de werving van een nieuwe bestuurder in gang te zetten. De Raad van Toezicht heeft het reglement van de Raad van Toezicht, inclusief de procedure werving leden Raad van Toezicht vastgesteld. Er is een nieuw lid geworven en toegetreden tot de Raad van Toezicht, omdat er een vacature ontstond vanwege het aftreden van een lid door het beëindigen van de benoemingstermijn. Bezoldiging In het kader van de bezoldiging van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht heeft de Raad gesproken over de instellingsscore van Fonteynenburg conform de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ). De bezoldiging van de Raad van Toezicht is afgeleid van de code Honorering van Raden van Toezicht van Zorginstellingen van de NVTZ uit De honorering van de Raad van Toezicht van Fonteynenburg in 2012 is op grond van de code met 25 procent van het verschil tussen het huidige normbedrag en de honorering in 2011 verhoogd. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in Bijlage III van dit jaardocument. Bij twee van de vier vergaderingen was de accountant aanwezig voor de bespreking van de jaarrekening 2011 en de managementletter Verder vergaderden delegaties van de Raad van Toezicht met de inspraakorganen (de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad). Er vonden twee functioneringsgesprekken plaats met de bestuurder. Ook heeft de Raad van Toezicht een keer vergaderd zonder aanwezigheid 13

14 van de bestuurder. Hij heeft daarbij zijn eigen functioneren en zijn verhouding met de bestuurder geëvalueerd. Tenslotte vond een themabijeenkomst plaats over het thema huisvesting, waarbij de Raad van Toezicht, de controller a.i., een externe en de bestuurder aanwezig waren. Leden van Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: de heer E. den Hartog (voorzitter), mevrouw K.C. Jansen, de heer A.D. Swint (tot ), de heer J. de Gruijter, de heer J. Rom en mevrouw C. Pranger (vanaf ). Op 28 september is de heer Swint afgetreden wegens het beëindigen van zijn benoemingstermijn. Met ingang van 20 november 2012 is mevrouw Pranger toetreden en formeel benoemd als lid van de Raad van Toezicht. In bijlage II zijn de benoemingstermijnen en nevenfuncties opgenomen. Informatievoorziening Toezicht De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen. Ieder kwartaal voorziet de bestuurder de Raad van Toezicht van kwartaalrapportages over het jaarplan, HRM en bedrijfsvoering. Eind 2012 is daaraan een rapportage kwaliteit toegevoegd. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt in 2013 vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. In ieder geval ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de bestuurder de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van: - Ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid. - De voor Fonteynenburg geldende risico s en mechanismen tot beheersing daarvan. - Realisering van de maatschappelijke functie. - De prestaties en resultaten. - De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. - Ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. - Problemen en conflicten van enige betekenis binnen Fonteynenburg. - Problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, financiers, samenwerkingspartners etc. - Calamiteiten, incidentmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures. - Gerechtelijke of arbitrale procedures. - Publiciteitskwesties. - Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De hoofdzaken van de rapportage van de bestuurder en de bespreking ervan door de bestuurder en de Raad van Toezicht worden opgenomen in de notulen van de Raad van Toezicht. 14

15 2.4 Bedrijfsvoering Planning & Control Kwartaalrapportages Maandrapportages Fonteynenburg beschikt over een besturingssysteem van Planning & Control. Jaarlijks stelt de organisatie een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Daaronder worden deelplannen en begrotingen gemaakt door de managers en leidinggevenden van het secundaire proces. Het jaarplan en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties, inkomsten en uitgaven. Per kwartaal beoordeelt het managementteam de resultaten op het gebied van financiën, personeel en productie middels voortgangsrapportages. De manager intern legt hierover verantwoording af aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Deze kwartaalrapportages worden ook in de vergaderingen met Raad van Toezicht besproken. Naast de kwartaalrapportages worden maandrapportages opgesteld. De manager intern bespreekt deze maandrapportages met haar teamleiders. AO/IC De interne toetsing in het kader van de Kaderregeling Administratie Organisatie / Interne Controle is in 2012 ieder half jaar uitgevoerd door B&L accountants. HKZ-certificaat Kansen, risico s en onzekerheden in de toekomst Fonteynenburg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Om de kwaliteit van zorg te beheersen en te verbeteren werkt Fonteynenburg volgens de HKZ-norm voor de GGZ. Het kwaliteitsbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid. Kansen in de toekomst liggen in de overgang van de extramurale begeleiding naar de WMO, waar onze organisatie de gemeenten bij uitstek kan aanbieden waar wij goed in zijn: mensen met psychiatrische problematiek ondersteunen bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. (uit onze missie). Tegelijkertijd liggen in die overgang ook onzekerheden en risico s omdat de transitie zowel voor de gemeenten als de zorgaanbieders veel onzekerheden en bezuinigingen zal bevatten. Ook de gevolgen van het opheffen van de Zorgkantoren zijn nog onduidelijk, evenals de risico s die daaruit voortvloeien. 2.5 Cliëntenraad De medezeggenschap van cliënten is binnen Fonteynenburg vormgegeven in een Cliëntenraad en Cliëntencommissies. Cliëntenraad In 2012 bestond de Cliëntenraad uit drie leden. Het doel van de Cliëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fonteynenburg te behartigen. Daarnaast streeft zij naar het zoveel mogelijk bevorderen van de participatie en medezeggenschap van cliënten. 15

16 Overlegstructuur Cliëntenraad De samenwerking tussen het bestuur en Cliëntenraad is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De Cliëntenraad is in 2012 dertien keer bijeengekomen, waarvan zes keer in overlegvergadering met de bestuurder en één keer met een afvaardiging van twee leden van de Raad van Toezicht. In 2012 vonden er ook regelmatig informele lunchbijeenkomsten plaats met de bestuurder. Bij alle overleggen is de Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten aanwezig. In de overlegvergadering met de bestuurder komen instemmings- en adviesvragen vanuit het bestuur aan de orde. Deze worden uitgebreid met elkaar besproken. Eenmaal per jaar wonen twee afgevaardigden van de Raad van Toezicht een overlegvergadering van de Cliëntenraad bij. Onderwerpen Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft in 2012 onder andere geadviseerd over de volgende onderwerpen en activiteiten: - Werving nieuwe leden GOKC. - Verbeterplan CQ-index Proces interne audit en reglement interne auditgroep. - Projectplan veilig incidenten melden met digitaal VIM-systeem. - Proces voor Prospectieve risicoanalyse van processen. - Verbetering en uitbreiding ICT (cloudcomputing). - Medicatie protocol. - Visie over bedrijfshulpverlening. - Beleidsnotitie en protocollen ongewenste intimiteiten. De Cliëntenraad is onder andere in gesprek gegaan met de bestuurder over: - Spoelen op de locaties. - De wensen van cliënten die extern wonen met betrekking tot hun overlijden. De Cliëntenraad heeft onder andere kennis genomen van: - Jaarverslag Klachtencommissie. - Managementrapportages. - Jaarplan De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Vernieuwing (zie 3.2). Daarnaast was de Cliëntenraad vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het project Toekomst (zie 3.2) en wordt hij in 2013 betrokken bij de werving van de nieuwe bestuurder. Cliëntencommissies Alle teams in het primaire proces hebben een eigen Cliëntencommissie. De vorm en werkwijze varieert. In de regel komen de Cliëntencommissies, ondersteund door de ondersteuner medezeggenschap cliënten, maandelijks bijeen, tenzij zij om redenen een andere frequentie hebben gekozen. De teamleiders zijn in de regel ook aanwezig. Aan de orde komen onderwerpen als voedingsgeld, inrichting en onderhoud van de woning en tuin, bewonersvakantie, informatie uit de Cliëntenraad en besteding van de verschillende budgetten. 16

17 Budget en Ondersteuning Medezeggenschap Cliënten De Cliëntenraad en -Commissies hebben een budget om deel te nemen aan cursussen en symposia en voor administratieve kosten zoals agenda s en kopieerwerk. Er is een ruimte beschikbaar waar de Cliëntenraad gebruik van kan maken voor de overleggen. De Cliëntenraad en Cliëntencommissies worden 16 uur per week ondersteund door een Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten. Deze helpt bij het voorbereiden en begrijpelijk maken van stukken, verslaglegging van vergaderingen en het maken van afspraken. De leden van de Cliëntenraad, de cliëntencommissies, cliëntleden van incidentencommissie en cliëntenleden van de redactie van de cliëntenkrant ontvangen vacatiegelden en/of onkostenvergoedingen. 2.6 Ondernemingsraad Ondernemingsraad Overlegstructuur Ondernemingsraad Onderwerpen Budget en ondersteuning OR. Geheel 2012 was de Ondernemingsraad van Fonteynenburg voltallig en samengesteld uit zeven leden. De leden vertegenwoordigen de organisatieonderdelen waarbij zes leden afkomstig zijn van de teams uit het primair proces en er één afgevaardigde is van het Centraal Bureau. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en het lid Public Relations. De Ondernemingsraad kwam in 2012 twee keer per maand bijeen. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn digitaal verspreid onder de medewerkers via intranet en de leesmap. Naast deze bijeenkomsten, vond er één keer per maand overleg plaats met de bestuurder. Twee keer heeft een artikel 24 vergadering plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van Toezicht. Eén keer heeft de Ondernemingsraad in een informeel gesprek met de Raad van Toezicht gesproken over de adviesaanvraag Intern Manager. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad de jaarlijkse achterbanbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de Ondernemingsraad alle locaties van Fonteynenburg bezoeken en in gesprek gaan met de medewerkers. De Ondernemingsraad heeft in 2012 advies of instemming gegeven over onder andere de volgende onderwerpen en activiteiten: - Intern manager. - Project Toekomst. - Klokkenluidersregeling. - Werving lid Raad van Toezicht. - Werving leden GOKC. - Instemmingsverzoek Procedure toekennen personeelslening. - Proces interne audits en reglement interne auditgroep, voorgenomen besluit mei Projectplan Veilig Incidenten Melden (met digitaal VIM-systeem). - Prospectieve risicoanalyse van processen. - Prospectieve risicoanalyse van cliënten - Regeling Disciplinegesprekken. De Ondernemingsraad werd in 2012 vanuit de organisatie ondersteund door een ambtelijk secretaris. Tot 1 juni was dit 12 uur per week. Vanaf 1 juni bestaat de ondersteuning uit 14 uur per week. De Ondernemingsraad heeft een eigen budget, 17

18 onder andere voor het volgen van cursussen voor de leden. Voor leden van de Ondernemingsraad geldt vrijstelling van uren van de reguliere werkzaamheden, waarvoor teams een beroep kunnen doen op een daarvoor bestemd budget. 18

19 3 Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleidsplan beschrijft de koers van Fonteynenburg en bevat een nadere uitwerking van de missie, visie en strategie. De missie en visie zijn beschreven in paragraaf 1.3 van dit jaardocument. De hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren zijn onder meer: - Fonteynenburg speelt flexibel en proactief in op mogelijkheden en beperkingen. - Fonteynenburg wil in de komende jaren klein en wendbaar blijven. - De wachtlijsten worden weggewerkt, hetzij door uitbreiding, hetzij door alternatieven te zoeken. - We ontwikkelen nieuwe diensten en producten. - We spelen in op de toenemende vraag naar extramurale begeleiding, ook van mensen met een complexere zorg/begeleidingsvraag. - Fonteynenburg positioneert zich actief als sterke ketenpartner en investeert in versterking van haar externe netwerk, met name gemeenten, woningbouwcorporaties, GGZ-ketenpartners en verzekeraars. 3.2 Algemeen beleid Algemene en strategische doelstellingen Hieronder volgt een beschrijving van de algemene en strategische doelstellingen die Fonteynenburg heeft gesteld in het jaarplan 2012 en de mate waarin deze zijn gerealiseerd. Het jaarplan 2012 is afgeleid van het meerjarenbeleidsplan Project Toekomst Begin 2012 is gestart met het project Toekomst. Aanleiding was dat Fonteynenburg al langere tijd kampte met een aantal knelpunten. De uitkomsten van het MTO in april 2012 (zie 3.5.4) bevestigen dat. Medewerkers ervaarden problemen met de aansturing van de organisatie, een kloof tussen primair en secundair proces, een stroperige besturing, een afnemend vertrouwen in elkaar en hadden kritiek op de communicatie. Er is sprake van achterstallig onderhoud als het gaat om enerzijds de processen en anderzijds het kapitaal van de organisatie wat betreft medewerkers en leidinggevenden. Tenslotte sluiten de ambities van de organisatie en de huidige cultuur niet meer op elkaar aan. Het realiseren van de ambities vraagt om een andere cultuur. Doel van het project was antwoord te krijgen op de vraag wat Fonteynenburg nodig heeft om adequaat te reageren op de veranderingen in de toe- 19

20 komst, waarbij het meerjarenbeleidsplan leidend is. De bestuurder heeft aan Change Management Consultants (CMC) de opdracht gegeven op grond van onderzoek advies uit te brengen en concrete verbetervoorstellen te formuleren. CMC heeft de knelpunten in beeld gebracht, geanalyseerd en in november advies uitgebracht met concrete verbetervoorstellen. Na het uitbrengen van het advies besloot de Raad van Toezicht CMC de vervolgopdracht te geven om een plan te maken voor het implementeren van de geadviseerde veranderingen. Voor de uitvoering van het project Toekomst was een projectorganisatie ingericht, bestaande uit een projectgroep, een klankbordgroep van medewerkers en een stuurgroep. De projectgroep organiseerde de dagelijkse gang van zaken. De klankbordgroep bracht gevraagd en ongevraagd advies uit aan de projectgroep. De stuurgroep werd tweewekelijks door de projectgroep op de hoogte gehouden van de voortgang en behaalde resultaten en stelde de verschillende opgeleverde documenten vast. WMO Gemeenten zijn in het kader van de WMO verplicht hun burgers waar nodig te ondersteunen bij hun participatie in de samenleving. Met de aanstaande decentralisatie (de overheveling van het budget van de AWBZ naar de gemeenten) beraden gemeenten zich over de manier waarop zij deze ondersteuning in hun gemeenten willen organiseren. Fonteynenburg heeft in 2012 een plan relatiebeheer opgesteld. De contacten met de gemeenten zijn met het oog op de transitie AWBZ-WMO geïntensiveerd. Er is deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en er zijn contacten gelegd en onderhouden met corporaties, maar ook met welzijnsorganisaties die als nieuwe strategische partners voor Fonteynenburg van belang zijn. In september is een initiatiegroep vernieuwing gestart die maandelijks bijeenkomst om voorstellen aan het MT te formuleren omtrent de vernieuwing. Begin 2013 zal de initiatiefgroep een eerste voorstel aan het MT uitbrengen. Vergroten naamsbekendheid en versterking imago Imagoverbetering en versterking van de naamsbekendheid betekende voor het eerste deel van 2012 vooral het verder versterken van de interne communicatie. Door eerst het intern imago te versterken kunnen we ons beter profileren. Er zijn door de organisatie heen verschillende bijeenkomsten en gesprekken geweest die ten doel hadden eenduidig en samen te communiceren over de missie en de doelen van Fonteynenburg. Daarnaast heeft de bestuurder haar kwartaalbezoeken aan de teams verder vorm gegeven. Ter ondersteuning van de naamsbekendheid van Fonteynenburg zijn er diverse middelen ontwikkeld en gemaakt. Er is een corporate folder ontwikkeld. Er zijn pennen en polo s bedrukt met het logo. De bedrijfsauto is voorzien van het logo en er zijn twee spandoeken en een roll-upbanner gemaakt. Ook is een dienstenwaaier van Fonteynenburg verschenen. Deze waaier maakt inzichtelijk hoe de dienstverlening van Fonteynenburg aansluit bij de elf levensdomeinen uit de Zelfredzaamheidsmatrix die de gemeenten gebruiken. Ook geeft de waaier inzicht in de verschillende stadia van zelfredzaamheid 20

Jaardocument MV 2011

Jaardocument MV 2011 Jaardocument MV 2011 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2013. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2013 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl 1 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Voorwoord. Maike Onrust Bestuurder

Voorwoord. Maike Onrust Bestuurder Voorwoord In 2009 heeft ondanks de pakketmaatregelen in de AWBZ, onze extramurale zorg een enorme uitbreiding ondergaan. Slechts voor een klein deel van de cliënten werd de indicatie ingetrokken en veel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD DEFINITIES - Belanghebbenden : alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN Cliëntenraad Rgc 1 REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 HOOFDSTUK 1 Pagina 4 Organisatie, samenstelling en taakstelling cliëntenraad.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Definities - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Algemeen In de organisatie van Stichting Elisabeth doet zich een aantal ontwikkelingen voor die aanleiding zijn voor aanpassingen in het

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van Stichting ZorgBedrijf

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Publicatie 2013 verslag

Publicatie 2013 verslag Publicatie verslag Publicatieverslag Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht 1. Algemene gegevens Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht, Nordertstedtplein 14, 3332GK Zwijndrecht K.v.K. 41 11 84 99 fiscaalnummer

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor.

Het credo wordt steeds meer: zorgen dat.in plaats van zorgen voor. Jaarplan 2014 Inleiding In dit jaarplan wordt tegen de achtergrond van grote veranderingen in de zorgfinanciering een uitwerking gegeven van de plannen van Orion voor het jaar 2014. De gemeentes worden

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b .; 7. RAAD VAN BESTUUR b BESTUURSSECRETARIAAT Postbus 253 4460 AR Goes BEZOEKADRES Oostmolenweg 101 Kloetinge TELEFOON 0113267202 TELEFAX 0113233538 E-MAIL EN INTERNET Definitief Versie 1 rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie