Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009"

Transcriptie

1 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Zorgbrede governancecode Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Toegangstijden Cliëntenraad Ondernemingsraad (OR) Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Stafbestuur Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Medisch beleid Organisatieontwikkelingen Huisvesting Informatiebeleid Algemeen kwaliteitsbeleid Het gehanteerde Kwaliteitsmanagementsteem Kwaliteit van informatie, registratie, gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen, huisvesting en installaties Brandveiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Klachtenfunctionarissen Klachtencommissie Toegankelijkheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 2 van 91

3 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring bijlage 1 Lijst met afkortingen jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 3 van 91

4 Voorwoord Ondanks de bezuinigingsmaatregelen die de ziekenhuizen ook in 2009 zijn opgelegd, hebben we niet stilgestaan binnen het Gemini Ziekenhuis. Bovendien hebben we het jaar af kunnen sluiten met een positief resultaat van 3,2 miljoen euro en zijn de doelstellingen rondom de productiecijfers behaald. De fusie met het Medisch Centrum Alkmaar heeft in 2009 al zichtbare voordelen geboden voor zowel de patiënt als de organisatie. In september ging o.a. de nierdialyseafdeling van start en hebben we kunnen profiteren van verschillende inkoopvoordelen. Met betrekking tot de voortgang van de fusie zijn verschillende afdelingen inmiddels geïntegreerd en is samenwerking gestabiliseerd stond ook in het teken van nieuwbouw en uitbreiding. De aanbesteding van het nieuwe ziekenhuis werd ingezet en verschillende doelgroepen hebben hun input hiervoor kunnen geven. Met betrekking tot de financiering zijn we nog in afwachting van het besluit van het Ministerie van VWS omtrent de kapitaalslasten. Naast de nieuwbouw zijn in 2009 de voorbereidingen van start gegaan voor de dagbehandelingkliniek in Schagen die in het voorjaar van 2010 de deuren zal openen onder de vlag van het Gemini Ziekenhuis. Verschillende specialismen zullen hier patiënten gaan behandelen in een wellness-omgeving, wat nog redelijk uniek is in Nederland. In het verslagjaar is veel tijd besteed aan de verdere implementatie van Planetree. Zowel onze medewerkers, specialisten en (potentiële) patiënten en verwijzers hebben zich middels een ervaringscarrousel en/of focusgroepen verder kunnen oriënteren op de voordelen en mogelijkheden die Planetree biedt. Hoewel het een jaar was waarin zorginstellingen wederom flink onder druk werden gezet, hebben onze medewerkers, specialisten en vrijwilligers zich iedere dag weer vol overgave ingezet om onze patiënten de juiste zorg te kunnen geven. Daardoor hebben wij het jaar met een positief resultaat af kunnen sluiten. We spreken onze dank en waardering hiervoor uit. Door hun inspanningen werd dit mogelijk gemaakt. Alkmaar, 12 april 2010 raad van bestuur MCA Gemini Groep dr. G.P.L.A. van den Broek, interim voorzitter drs. F.L.A. Korver MBA, vice-voorzitter jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 4 van 91

5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit jaardocument is tot stand gekomen door het volgen van de richtlijnen die van toepassing zijn voor het aanleveren van het Jaardocument Middels dit document wordt verantwoording afgelegd over alle facetten van het ziekenhuis, waarbij de nadruk vooral ligt op ontwikkelingen in en om het ziekenhuis, de kwaliteit en het beleid. De gegeven informatie geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen jaar en geeft een goed beeld van de stappen die, aan de hand van de marktwerking, de beleidsplannen en de resultaten over 2009, worden gezet richting 2010 en volgende jaren. Het jaarverslag bestaat uit een maatschappelijk verslag, de jaarrekening en enkele bijlagen waarin gedetailleerd feiten en cijfers worden gepresenteerd over de ontwikkelingen in het ziekenhuis van 1 januari tot en met 31 december Uitgangspunt Uitgangspunt bij de samenstelling van dit jaarverslag is zo transparant en zo volledig mogelijk te rapporteren over ontwikkelingen in en om het ziekenhuis. De zorgbrede Governancecode zoals die in de zorg van kracht is, is voor ons de leidraad geweest bij de samenstelling van het jaardocument. Vanzelfsprekend schenken we veel aandacht aan de gang van zaken op medisch specialistisch terrein en de patiëntenzorg. Maar ook sociale en economische zaken komen ruimschoots aan bod. Tevens worden samenwerkingsverbanden belicht. Voorts worden de veranderingen in de samenleving belicht die van invloed zijn op ons ziekenhuis. Inhoud verslaglegging Voor het samenstellen van dit document hebben verschillende partijen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur een bijdrage geleverd. De cijfermatige onderbouwing van dit verslag is afkomstig uit onze systemen. Jaarbericht 2009 Dit jaardocument is veelomvattend en niet eenvoudig te interpreteren voor andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Om die reden hebben wij ervoor gekozen, naast dit document ook een toegankelijker document te vervaardigen, het jaarbericht 2009 welke vanaf medio mei 2010 beschikbaar is en een beknopte weergave is van wat in dit document staat beschreven. Vaststelling en goedkeuring jaardocument De raad van bestuur heeft in zijn vergadering van 12 april 2010 het jaardocument vastgesteld. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 22 april 2010 het jaardocument inclusief de jaarrekening goedgekeurd. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 5 van 91

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Gemini Ziekenhuis Adres Huisduinerweg 3 Postcode 1782 GZ Plaats Den Helder Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Het Gemini Ziekenhuis is een stichting en beschikt over een toelating op grond van de WTZi. Het ziekenhuis is gevestigd in Den Helder en heeft een polikliniek in Schagen. In april 2010 zal het Gemini Ziekenhuis een dagbehandelingskliniek openen in Schagen. Per 1 mei 2008 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met het Medisch Centrum Alkmaar en is een holdingstichting (met als werknaam Stichting MCA Gemini Groep) opgericht met een raad van toezicht en een raad van bestuur. De holdingstichting vormt het bestuur van de onderliggende ziekenhuisstichtingen Gemini Ziekenhuis en MCA. Dit houdt in de praktijk in dat de raad van bestuur van de holdingstichting ook het bestuur van de ziekenhuisstichtingen vormt. Het bestuur van de holdingstichting is op deze manier eindverantwoordelijk voor het bestuur over de groep (de drie stichtingen). De twee ziekenhuisstichtingen hebben zelf geen raad van toezicht; de raad van toezicht van de holdingstichting treedt ook op als toezichthoudend orgaan van de dochterstichtingen (de ziekenhuisstichtingen). Het organogram van het holdingmodel is hieronder weergegeven: Holdingstichting Stichting MCA Gemini Groep met raad van toezicht en raad van bestuur OR CR VAR Stafbestuur Stichting MCA geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding Stichting Gemini Ziekenhuis geen raad van toezicht raad van bestuur = de holding OR CR VAR Stafbestuur jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 6 van 91

7 In 2009 zijn de bestaande (overleg)structuren nog ziekenhuisspecifiek georganiseerd gebleven. Op het niveau van het tweede echelonoverleg met de raad van bestuur is de overlegstructuur meer ziekenhuisoverstijgend georganiseerd. Hierdoor zijn de overlegstructuren binnen het Gemini Ziekenhuis en het MCA voor het overgrote deel vergelijkbaar met elkaar. Bestuursstructuur raad van toezicht De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur en keurt onder andere de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed. raad van bestuur en beleidscentrum De raad van bestuur legt als formeel eindverantwoordelijke verantwoording af over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Met het medisch stafbestuur vormt de raad van bestuur het beleidscentrum dat zich richt op zaken van strategisch belang en waar besluiten in principe in consensus worden genomen. De integrale besturing van het ziekenhuis vindt plaats door de raad van bestuur en het stafbestuur gezamenlijk, verenigd in het beleidscentrum. Binnen de raad van bestuur vindt de formele besluitvorming plaats. kernstaf en medisch managers Het beleid van het beleidscentrum wordt door respectievelijk de raad van bestuur en het stafbestuur voorbereid en uitgevoerd na consultatie van de tweede echelon leidinggevenden en de kernstaf. De kernstaf bestaat uit het collectief van de medisch managers dat maandelijks bijeenkomt en voorgezeten wordt door het stafbestuur. De vergaderingen worden bijgewoond door de clusterhoofden en de raad van bestuur. De kernstaf is het platform van overleg tussen medisch managers, stafbestuur en ziekenhuisleiding en behandelt zaken van collectief belang over de organisatie van patiëntenzorg. De medisch managers, gerekruteerd uit de medische staf, vervullen een brugfunctie tussen de medische staf en de ziekenhuisorganisatie. tweede en derde echelon leidinggevenden Binnen centrale beleidskaders van het beleidscentrum worden de primaire processen (door de zorgclusters) en de ondersteunende processen (door de (medisch) ondersteunende afdelingen en stafdiensten) geleid door de tweede echelon leidinggevenden. Voor wat betreft de zorgclusters gebeurt dit door de clusterhoofden en de medisch managers gezamenlijk. De raad van bestuur heeft regelmatig overleg met de tweede echelon leidinggevenden. Dit overleg vindt plaats in het raad van bestuur-zorgoverleg Gemini Ziekenhuis en in het beleidsoverleg Gemini Ziekenhuis. Aan het zorgoverleg nemen de tweede echelon leidinggevenden uit de zorg, een afgevaardigde van de medisch ondersteunende afdelingen en het stafbestuur deel. Het beleidsoverleg kent een bredere afvaardiging van het tweede echelon waarbij vooral de afstemming tussen de verschillende diensten aandacht krijgt. Voorts is een kwartaaloverleg ingesteld. Voor deze thematische vergaderingen worden van de deelnemers van de beleidsoverleggen van zowel het Gemini Ziekenhuis als het MCA uitgenodigd. Bovenstaande nieuwe overlegstructuur met de tweede echelon leidinggevenden is in 2009 geïntroduceerd binnen zowel het Gemini Ziekenhuis als het MCA. De derde echelon leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het afdelingsbeleid. adviesorganen Het ziekenhuis kent een medezeggenschapsstructuur waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad. Voor alle overlegvormen zijn de overlegstructuur en vergaderfrequentie vastgelegd. De structuur van de organisatie en de positie van de adviesorganen van het Gemini Ziekenhuis is opgenomen in het organogram. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 7 van 91

8 Afkortingen: BOON = bureau opname ontslag en nazorg ICU = intensive care unit KNO = keel-, neus-, oorheelkunde POK = poliklinische operatie kamers SWD = stoma- wond- decubitus TOA = technisch oogheelkundig assistent OK = operatie kamers CCU = coronary care unit (hartbewaking) SEH = spoedeisende hulpverlening VAR = verpleegkundige advies raad Voetnoten: * De medisch manager is de gemandateerde vertegenwoordiger van iedere vakgroep jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 8 van 91

9 Gelieerde entiteiten verbonden aan het Gemini Ziekenhuis De aan het Gemini Ziekenhuis gelieerde rechtspersonen zijn: - Mediance BV, gevestigd in Schagen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer met als kernactiviteit het verlenen van medisch specialistische zorg en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - Stichting Geboortecentrum Gemini, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer met als kernactiviteit het verlenen van eerstelijns verloskunde, het kwalitatief verbeteren van de verloskunde en het verlenen van andere vormen van medische zorg en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - CMK Lease Seven B.V., gevestigd in Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer met als kernactiviteit het ter beschikking stellen van goederen door middel van het sluiten van lease-overeenkomsten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. - Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst voor de Kop van Noord-Holland en Texel, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer met als kernactiviteit het exploiteren van de trombosedienst en een artsenlaboratorium ten behoeve van patiënten in haar werkgebied. - Stichting Vrienden van het Gemini Ziekenhuis, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer met als kernactiviteit het verwerven van fondsen te besteden aan de zorg voor de zieke mens in het algemeen en de Helderse kankerpatiënt in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. - Stichting Gemini-ziekenomroep Noorderhaaks, gevestigd in Den Helder en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer met als kernactiviteit om door middel van zo goed mogelijk verzorgde omroepprogramma s binnen het Gemini Ziekenhuis de aldaar verpleegde personen op verantwoorde wijze ontspannend, cultureel en informatief bezig te houden. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 9 van 91

10 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde medische zorg aan die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Het is een middelgroot ziekenhuis dat nauw samenwerkt met andere ziekenhuizen in de regio en universitaire medische centra elders in het land. De zorg voor de patiënt vormt de basis voor deze samenwerking. Om deze zorg te kunnen blijven bieden is het Gemini Ziekenhuis een bestuurlijke fusie aangegaan met het Medisch Centrum Alkmaar. De voornaamste redenen voor deze samenwerking zijn te vinden in continuïteit van de geboden zorg en schaalvergroting. Naast de medisch specialistische zorg (onderverdeeld in acuut, chronisch en electief), biedt het Gemini Ziekenhuis paramedische zorg als dieetzorg, fysio-, ergo- en revalidatietherapie. Vanuit het ziekenhuis zijn de Stichting Geboortecentrum, een artsenlaboratorium en een prikpost actief. Het ziekenhuis heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Door de marktwerking en het voordeel van de regionale positie van het ziekenhuis, sluiten wij de ontwikkeling van het ontplooien van private activiteiten in de toekomst niet uit. Het Gemini Ziekenhuis biedt de volgende specialismen: - Anesthesiologie - Cardiologie - Chirurgie - Dermatologie - Geriatrie - Gynaecologie - Interne Geneeskunde - Kindergeneeskunde - Klinisch Chemisch Laboratorium - Keel-, neus- en oogheelkunde - Medische microbiologie (in samenwerking met Medisch Centrum Alkmaar) - Medische Psychologie - Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie - Neurologie - Oogheelkunde - Orthopedie - Pathologie (in samenwerking met Medisch Centrum Alkmaar) - Pulmonologie - Reumatologie - Urologie - Radiologie - Radiotherapie (in samenwerking met Medisch Centrum Alkmaar) - Ziekenhuisapotheek jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 10 van 91

11 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Door de uitbreiding van het B-segment boet de vergelijking van de belangrijkste parameters in het A-segment over de jaren heen aan betekenis in. Desalniettemin hieronder een overzicht van de realisatie in 2009: Realisatie 2009* Realisatie 2008* Realisatie 2007 Realisatie 2006 Eerste administratieve consulten (ongewogen) Dagverpleging Opnamen (ongewogen) Verpleegdagen ICD s Knieën Heupen IC-beademingsdagen Cytostatica verstrekkingen * uitbreiding B-segment Uit onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde verpleegduur in 2009 is afgenomen tot 5,21 verpleegdag. Jaar Opnames Verpleegdagen Gemiddelde Verpleegduur , , , , ,21 De ziekenhuisomzet (x 1.000) in dbc s uitgedrukt, kan als volgt worden weergegeven voor 2009: A-segment B-segment C-segment Openingsjaar DBC Aantal Omzet Aantal Omzet Aantal Omzet (omzet x 1.000) Totaal Het aantal in 2009 gefactureerde DBC s bedraagt , hetgeen meer is dan in De voor de opbrengstverantwoording benodigde accountantsverklaring in het kader van de AO/IC is door de accountant verstrekt. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 11 van 91

12 Overige kerngegevens Capaciteit Antwoordcategorie Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar 244 Waarvan PAAZ-bedden( de gehele PAAZ bedrijfsvoering is uitbesteed aan de GGZ Noord Holland Noord ) 0 Productie Aantal Aantal in verslagjaar geopende DBC's Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: ---- Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's Waarvan medisch-specialistische zorg, uitgesplitst in: --- Aantal in A-segment (tarieven Nza) Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal overleden patiënten 205 Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan verkeerde-bed-dagen Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 711,9 Aantal FTE medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 51,6 Bedrijfsopbrengsten Aantal Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden Het Gemini Ziekenhuis biedt gespecialiseerde zorg aan die gebaseerd is op de behoeften van patiënten in de regio Noord-Holland Noord en Texel. Het is een regionaal basisziekenhuis en richt zich met name op de planbare (electieve) en chronische zorg. Ons verzorgingsgebied beslaat de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Het gebied heeft ca inwoners. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 12 van 91

13 2.4 Belanghebbenden De kleinschaligheid van het Gemini Ziekenhuis wordt door onze patiënten erg op prijs gesteld. Door samenwerkingsverbanden met ketenzorgpartners en andere (zorggerelateerde) instanties, bieden wij onze patiënten een compleet pakket aan optimale zorg en diensten en houden wij nauwe aansluiting bij ontwikkelingen. Medisch Centrum Alkmaar (MCA) Tussen het Gemini Ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar bestaat al geruime tijd een samenwerking. Marktwerking, liberalisering en een veranderende zorgvraag liggen ten grondslag aan de bestuurlijke fusie die wij met ingang van 1 mei 2008 zijn aangegaan. Door toenemende concurrentie in de zorgsector kan de zorg op de lange termijn onder druk komen te staan. De beperkte schaalgrootte van het Gemini Ziekenhuis maakt het moeilijk om op de lange termijn binnen alle specialismen maximale kwaliteit en continuïteit te blijven bieden. Daarnaast is het voor het MCA wenselijk het volume van de topklinische zorg te vergroten. Bovendien neemt de onderhandelingsmacht richting de zorgverzekeraars toe door de fusie. De fusie tussen beide ziekenhuizen heeft niet als primair doel om te komen tot besparingen. De samenwerking moet leiden tot schaalvoordelen, waarmee een steviger basis wordt gelegd voor de continuïteit van de basiszorg van het Gemini Ziekenhuis en de mogelijkheid ontstaat het MCA uit te bouwen tot een center of excellence voor de topklinische zorg. De fusie biedt vooral voordelen voor de patiënt. Door de schaalvergroting nemen de efficiency en betaalbaarheid van de zorg toe. Er kan voordeliger worden ingekocht en er kunnen gezamenlijke investeringen in kostbare apparatuur worden gedaan. De patiëntvraag laat een steeds grotere behoefte zien aan diagnostiek, screening en preventie. Beide ziekenhuizen zullen op deze marktvraag in moeten spelen, willen zij aan deze grotere behoefte van patiënten voldoen en speler op de markt blijven. Door de fusie kan er door beide ziekenhuizen betere invulling worden gegeven aan de wensen en eisen van de patiënt. Daarnaast biedt de grotere schaal van de gefuseerde ziekenhuizen de kans om goede medewerkers aan te trekken en te binden, waardoor de kwaliteit van de zorg in stand blijft of verbetert, omdat kennis en kunde behouden blijven of toenemen. De meeste stafafdelingen en (medisch) ondersteunende diensten zijn inmiddels geïntegreerd. Vooralsnog blijft verdergaande samenwerking gestabiliseerd en blijft het bij een bestuurlijke fusie. Op verschillende vlakken wordt intensivering van de samenwerking wel onderzocht, wat o.a. heeft geresulteerd in de opening van het dialysecentrum in het Gemini Ziekenhuis. Huisartsen De huisarts is een van de belangrijkste samenwerkingspartners van het Gemini Ziekenhuis. Een nauwe samenwerking met de huisartsen is van groot belang voor het welzijn van onze patiënten. Hoog op de agenda staat het intensiveren van de relatie met de huisartsen. Door het maken van goede werkafspraken, een optimale informatievoorziening en grote betrokkenheid, verwachten wij de samenwerking met huisartsen op korte termijn nog meer te verbeteren. De huisartsen waarderen de relatief korte lijnen en de goede bereikbaarheid van het ziekenhuis. Omring De nauwe samenwerking met Omring levert met name voor de patiënt grote voordelen op doordat de verschillende onderdelen van het zorgproces beter op elkaar aangesloten worden. Door deze samenwerking ontstaat een vergroting van de patiëntgerichtheid, zorg op maat en verbetering van de continuïteit. Dit geldt ook voor het aanbieden van geïntegreerde zorg doordat de bijdragen van de verschillende zorgverleners (zowel binnen als buiten het ziekenhuis) op elkaar zijn afgestemd en in samenhang worden verleend. Met Omring bestaan ook transmurale afspraken. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 13 van 91

14 Zo wordt een transferverpleegkundige van Omring Thuiszorg Kop van Noord-Holland ingezet binnen het Gemini Ziekenhuis en is Omring Thuiszorg Kop van Noord-Holland betrokken bij het jointcare-programma voor patiënten die een knieoperatie of een heupoperatie moeten ondergaan. Overheid en gemeenten De ontwikkelingen binnen de zorg in het algemeen en de plannen van het Gemini Ziekenhuis in het bijzonder, maakt regelmatig overleg met de overheid en de omliggende gemeenten noodzakelijk. De financiering van het nieuw te bouwen ziekenhuis is een belangrijk aandachtspunt waarvoor contacten worden onderhouden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de gemeente Den Helder vindt structureel overleg plaats over de voortgang rondom de nieuwbouw van het ziekenhuis. De aankoop van de grond maakt hier onderdeel vanuit. Daarnaast is er regulier overleg geweest met instanties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS over de kwaliteit van de zorg en de bedrijfsvoering. Cliëntenraad De Cliëntenraad vormt een belangrijke stakeholder voor het Gemini Ziekenhuis. De raad geeft het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd advies en praat o.a. mee over zaken als de nieuwbouw. Koninklijke Marine Tussen het Gemini Ziekenhuis en de Koninklijke Marine bestaat al jarenlang een samenwerking. Door deze samenwerking kunnen beide organisaties een 24-uurs dekking garanderen middels zogenaamde Crashdiensten; het Gemini Ziekenhuis op de SEH en de Marine bij calamiteiten. Zorgverzekeraars Het ziekenhuis heeft frequent overleg met Achmea en UVIT, waarbij UVIT de marktleider is in de thuisregio van het ziekenhuis. Kwaliteit, prijs en toegankelijkheid van de zorg zijn de belangrijkste thema s van overleg dat periodiek wordt gevoerd. Ook met andere zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt. Ouderenzorg In 2009 heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van GGZ NHN, Geriant, Omring en het Gemini Ziekenhuis gewerkt aan het ontwikkelen van een visie omtrent een klinische voorziening voor ouderen in de toekomst. Het uitgangspunt is een klinische voorziening te realiseren in het toekomstige nieuwe Gemini Ziekenhuis in de vorm van een ouderenkliniek zodat deze patiënten beter geholpen kunnen worden. Branche organisatie Het ziekenhuis is lid van de NVZ; de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Toezichthouders Naast de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er ook veelvuldig contact met de arbeidsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Kapitaalverschaffer De Fortis Bank is de belangrijkste kapitaalverschaffer van het ziekenhuis. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 14 van 91

15 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Zorgbrede governancecode Zorgbrede Governance Code Het Gemini Ziekenhuis houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code. Deze code doet aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. In het kader van de bestuurlijke fusie met het MCA bestaan statuten en reglementen voor de stichting MCA Gemini Groep als ook voor de onderliggende ziekenhuisstichtingen (het Gemini Ziekenhuis en het MCA). De holdingstichting MCA Gemini Groep vormt hierbij het bestuur en het toezicht over het Gemini Ziekenhuis en het MCA. Deze documenten voldoen aan de zorgbrede Governance Code. De statuten en reglementen zoals in 2008 vastgesteld zijn het gehele verslagjaar van toepassing geweest. 1. Het Gemini Ziekenhuis is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. 2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het Gemini Ziekenhuis blijkt uit het hanteren van de volgende uitgangspunten: - het Gemini Ziekenhuis stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal; - de zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; - de door of vanuit het Gemini Ziekenhuis geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen; - uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het Gemini Ziekenhuis. 3. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van het Gemini Ziekenhuis als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van deze code. Sinds 1 januari 2010 is de nieuwe Zorgbrede Governance Code van kracht. In 2009 zijn de eerste voorbereidingen opgepakt om te voldoen aan de Zorgbrede Governancecode Het gaat daarbij specifiek over het opstellen van een klokkenluiderregeling en het rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht. Naar verwachting worden de genoemde zaken in de loop van 2010 van kracht. Reglementen raad van bestuur en raad van toezicht Er is een reglement raad van bestuur alsook een reglement raad van toezicht van toepassing. In het reglement raad van bestuur is onder andere de bestuurstructuur vastgelegd. Daarnaast is aandacht voor verantwoording en verantwoordelijkheid, besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacature, openbaarheid en belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en verantwoording extern en deskundigheid. In het reglement raad van toezicht wordt uitgebreid aandacht besteed aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht, de taken van de raad van toezicht, het doel en de functies van het toezicht, de verschillende elementen van de toezichthoudende functie, de werkwijze van de raad van toezicht, accountant en deskundigen, vergaderingen, informatievoorziening, evaluatie, werkgeverschap raad van bestuur, profielenmix en profielschets, werving en selectie, voordracht, benoeming, introductie nieuwe leden raad van toezicht, aftreden, kwaliteit en deskundigheid, kosten, honorering en verantwoording. Tevens is in het reglement uitgebreid aandacht voor de gedragsregels van de raad van toezicht. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 15 van 91

16 Enquêterecht Na de bestuurlijke fusie van het Gemini Ziekenhuis en het MCA is besloten dit recht toe te kennen aan de centrale cliëntenraad en bij afwezigheid daarvan aan de cliëntenraden van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert gezamenlijk. Ook dit is vastgelegd in de statuten. Jaarlijks stelt de raad van bestuur dit Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording op, dit met in achtneming van de bepaling daarover in de Governancecode. 3.2 Raad van bestuur De stichting Gemini Ziekenhuis kent een raad van toezicht model waarbij het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door een raad van bestuur. In de statuten van de stichting MGG en de stichting Gemini Ziekenhuis zijn de taken en bevoegdheden van zowel de raad van bestuur als van de raad van toezicht aangegeven. Voor de raad van bestuur is een portefeuilleverdeling vastgesteld welke is goedgekeurd door de raad van toezicht. In 2009 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Tot het vertrek van de heren Kedzierski en Bemelmans gold onderstaande taakverdeling. Na interim aanstelling van de heer Van den Broek is in maart 2009, zonder vooruit te lopen op de toekomstige rolverdeling binnen en samenstelling van de raad van bestuur, een (tijdelijke) werkverdeling binnen de raad van bestuur met het oog op praktische gronden tot stand gekomen. De heer Korver heeft daarbij de dagelijkse leiding van het Gemini Ziekenhuis (inclusief de voorbereidingen van de bouw van het Gemini Ziekenhuis) en is daarnaast aanspreekpunt voor de reeds geïntegreerde afdelingen HRM, Financiën en ICT. De bouwvoorbereidingen specifiek van het MCA en de reeds geïntegreerde afdelingen Beheer, Concern Control, Kwaliteit en Bestuursondersteuning rapporteren aan de heer Van den Broek. Dit geldt eveneens voor het diagnostisch centrum Heerhugowaard. De overige nog niet geïntegreerde afdelingen en diensten van het Gemini Ziekenhuis rapporteren aan de heer Korver en voor wat betreft het MCA aan de heer Van den Broek. De heer Van den Broek blijft daarbij als voorzitter van de raad van bestuur het totale beleid van de beide locaties overzien. Onderstaand wordt dit gevisualiseerd. De wekelijkse vergaderingen van de raad van bestuur betreffen de gang van zaken van beide ziekenhuizen. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 16 van 91

17 voorzitter RvB a.i. vice -voorzitter RvB Beheer (excl. voorbereiding bouw Gemini/ incl. voorbereiding bouw MCA)) Control Bestuursondersteuning HRM ICT Finance Kwaliteit Marketing en communicatie MCA Diagnostisch Centrum Heerhugowaard MOA s locatie Alkmaar Zorggroepen Alkmaar Voorbereiding bouw Gemini Ziekenhuis Marketing en communicatie Gemini Ziekenhuis Dagbehandelingskliniek Schagen MOA s locatie Den Helder Clusters Den Helder Foreest Medical School Samenstelling en nevenfuncties leden raad van bestuur De samenstelling van de raad van bestuur over het jaar 2009 zag er als volgt uit. In het onderstaande overzicht worden ook de nevenfuncties weergegeven. naam bestuursfunctie nevenfuncties drs. J. Th. Kedzierski voorzitter tot - voorzitter Stichting Varend Variété; 1 maart voorzitter raad van toezicht Stichting Sint Jacob; - vice-voorzitter raad van toezicht Zonnehuisgroep Amstelland; - lid Adviesraad Hogeschool IN-Holland. - lid Kennisgroep Stad Alkmaar - lid bestuur NUGES (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland) - lid bestuur Zorgring - lid bestuur METC Noord-Holland Noord - directiegroep De Ziekenhuisketen - lid bestuur cluster Holland Health - lid STZ-bestuurscommissie Financiën - lid NIAZ Commissie kwaliteit - NIAZ auditor - lid Oncologie Netwerk dr. G.P.L.A. van den Broek drs. F.L.A. Korver, MBA (per 1 juni 2002 voorzitter Gemini Ziekenhuis) voorzitter a.i. vanaf 1 maart 2009 vice-voorzitter per 1 mei 2008 prof. dr. L.H.B. Bemelmans lid tot 1 april lid Delta Ziekenhuisgroep - voorzitter klachtencommissie gehandicaptenorgansiatie Lunet Zorg - voorzitter begeleidingscommissie kliniek voor intensive begeleiding van de GGZ Eindhoven - auditor Niaz - voorzitter bestuur Geneeskundige Vereniging NVZD - lid DB METC Noord-Holland (sinds 2005) - voorzitter raad van toezicht ROC Kop van Noord- Holland - namens NVZ voorzitter werkgroep verpleegkundige kinderopleiding CZO (sinds 2004) - voorzitter DB Stichting Revalidatie ziekenhuizen (sinds 2003) - lid bestuur NUGES (nucleair samenwerkingsverband Noord-Holland Noord) (sinds 2003) - lid bestuur Stichting Huisartsenlaboratorium Kop van Noord-Holland (sinds 2002) - voorzitter Stichting Geboortecentrum Gemini (sinds 2002) jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 17 van 91

18 In 2009 is afscheid genomen van zowel de voorzitter van de raad van bestuur de heer drs. J. Th. Kedzierski, als van het lid van de raad van bestuur de heer prof. dr. L.H.B. Bemelmans. De heer drs. F.L.A. Korver, MBA, is gedurende de gehele verslagperiode in functie geweest als vicevoorzitter raad van bestuur. De heer Korver heeft in 2009 aangegeven dat hij in 2010 afscheid wenst te nemen van MCA Gemini Groep. Met de heren Kedzierski en Bemelmans is een vertrekregeling overeengekomen welke is gekwantificeerd in DigiMV. De heer Korver is al langere tijd in dienst, bij zijn indiensttreding is geen vertrekregeling overeengekomen. De heer Van den Broek is als voorzitter raad van bestuur ad interim aangetrokken waardoor er geen noodzaak bestaat om een vertrekregeling overeen te komen. Vanwege de vacatures binnen de raad van bestuur heeft de raad van toezicht op 1 maart 2009 de heer dr. G.P.L.A. van den Broek aangesteld als voorzitter raad van bestuur ad interim. Eind 2009 heeft de raad van toezicht na consultatie van diverse geledingen binnen het ziekenhuis de keuze gemaakt om te gaan werven voor een nieuwe driehoofdige raad van bestuur. Vervolgens is opdracht gegeven aan een werving- en selectiebureau om te komen tot een profielschets en een definitieve invulling van een nieuwe raad van bestuur. Het beleid ten aanzien van de bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. In de bijlage jaarrekening wordt de honorering gekwantificeerd. Met het volgen van de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur van de NVZD en de openbare publicatie van de beloning wordt voldaan aan de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de individuele bestuursleden en de raad van toezicht. De verantwoording is onder andere gebaseerd op productieafspraken, bedrijfsresultaat, personeelsomvang, ziekteverzuim, patiëntenlogistiek en patiëntenveiligheid, kwaliteit, renovatie en nieuwbouw en patiënttevredenheid. De verantwoording is verder gebaseerd op de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht, de statuten en de Governancecode. De code zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en als gevolg daarvan tot professionalisering van bestuur, toezicht en het samenspel tussen beide. De raad van bestuur heeft structureel overleg met de raad van toezicht, de medische staf, het stafbestuur, het tweede echelon, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundig adviesraad. Elders in dit hoofdstuk en in het jaardocument wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze overlegsituaties en de wijze waarop deze verschillende partijen betrokken worden bij het ziekenhuisbeleid. Door toepassing te geven aan wetgeving, zoals de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) maar ook door vastgelegde samenwerkingsafspraken met bovengenoemde partijen wordt invulling gegeven aan dialoog, informatieverstrekking en / of raadpleging van belanghebbenden, dit zoals beschreven in de Governancecode. Ernst & Young accountants zijn in overeenstemming met het bepaalde in de statuten in 2008 door de raad van toezicht benoemd als externe accountant. De accountant heeft de raad van toezicht en de raad van bestuur gelijkelijk geïnformeerd over de bevindingen bij de jaarrekening en is aanwezig geweest bij de bespreking hiervan in de vergadering van de raad van toezicht. Advieswerkzaamheden zijn verricht door accountants van andere kantoren dan Ernst & Young dan wel door accountants van andere vestigingen van Ernst & Young. Op deze wijze is voorkomen dat de accountant die de jaarstukken beoordeelt, een controle uitoefent op de eigen advieswerkzaamheden in het verslagjaar. jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 18 van 91

19 3.3 Raad van toezicht De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf of zeven leden. In het verslagjaar bestond de raad van toezicht uit zeven leden. naam functie nevenfuncties kennis en ervaring drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter mr. J.H.G. van de Langenberg, vicevoorzitter ing. R. Geel, lid dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA, lid ir. N.J. Pereboom, lid mw. mr. I.Y. Tan, lid commissaris, toezichthouder en adviseur middels Kottman & Co b.v. voorzitter College van Bestuur Horizon College ROC Noord- Kennemerland en Westfriesland oud-managing director Sony Benelux BV directeur Kalter M&O B.V. Medisch en Organisatie advies, Nederhorst den Berg bestuurder Stichting Orgaan en Weefselcentrum Nederland, Nederhorst den Berg directeur Futura Composites B.V. lid Eerste Kamer der Staten Generaal (PvdAfractie) - president-commissaris Delta Lloyd Groep N.V. - commissaris Delta Lloyd Bank N.V. - commissaris Wavin N.V. - president-commissaris Keyrail (Exploitatiemaatschappij Betuweroute) B.V. - president-commissaris Warmtebedrijf Rotterdam N.V. - lid bestuur De Baak VNO-NCW - procesmanager Berenschot - lid tuchtcollege organisatieadviesbranche - president-commissaris Altera Vastgoed B.V. - voorzitter Adviesraad Noord- Zuidlijn - directeur Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord- Holland - voorzitter Platform Gehandicapten MBO-sector - lid bestuur kenniscentrum Fundeon (Bouwradius en SBW) - lid adviesraad Hogeschool IN- Holland - lid bestuur Oude Hollandse Kerken kennis van en ervaring met bouw en vastgoed bedrijfskundige achtergrond juridische en bestuurlijke achtergrond - bedrijfskundige achtergrond - Consultant: - stichting Nieuw Unicum Zandvoort, projectuitvoerder msop-afstand - OLVG Amsterdam projectleider implementatie elektronisch voorschrijfsysteem poliklinieken - lid De Bouwmaatschappij adviescommissie woningcorporatie De Key - commissaris Sophia Revalidatie, Den Haag - lid Rekenkamer gemeente Den Haag - lid Rekenkamer gemeente Lelystad - lid raad van toezicht ROC Leiden - lid raad van toezicht De Nederlandse Opera in Amsterdam - lid raad van toezicht Lucas Onderwijs te Voorburg kennis van en ervaring in de zorgsector medisch inhoudelijke kennis/arts Bedrijfskundige achtergrond cliëntenperspectief sociaal perspectief HRM-, medewerkerperspectief jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 19 van 91

20 naam functie nevenfuncties kennis en ervaring - Programmaraad Volwassenen educatie Teleac mw. drs. J.A. van Wijngaarden, lid partner Boer & Croon Corporate Finance - lid raad van toezicht William Schrikker Groep - vice-voorzitter raad van toezicht Wellant College financiën, kennis en ervaring zorgsector De raad van toezicht oefent haar taak uit vanuit een onafhankelijke positie. Deze onafhankelijkheid waarborgt de raad door periodiek de functies en nevenfuncties van de individuele leden te toetsen en de zorgbrede Governancecode te volgen. De leden raad van toezicht hebben geen banden met de organisatie van het Gemini Ziekenhuis of het MCA en zijn benoemd op basis van een profiel waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van deskundigheid en aandachtsgebieden. Achter ieder lid van de raad van toezicht is in het bovenstaande overzicht vermeld welk aandachtsgebied/profiel het desbetreffende lid heeft. Dit laat overigens onverlet dat ieder lid van de raad van toezicht aandacht heeft voor alle verschillende perspectieven/belangen en dat de leden van de raad van toezicht zonder last of ruggespraak toezicht houden. Bij het selecteren en benoemen van de leden van de nieuwe raad van toezicht na de bestuurlijke fusie is, in verband met de gewenste continuïteit, de nieuwe raad van toezicht van de holding in eerste instantie samengesteld uit personen die vertrouwd waren met de beide ziekenhuizen (samengesteld uit een afvaardiging van de twee afzonderlijke raden van toezicht). Daarbij speelde ook mee dat het bij de aanvang van de intensieve samenwerking tussen de twee ziekenhuizen belangrijk is dat de beide organisaties zich herkennen in de nieuwe raad van toezicht. Hiermee is afgeweken van de procedures zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), het reglement raad van toezicht en de statuten. Op dat moment werd afgesproken dat zodra er in de nieuwe raad van toezicht een vacature ontstaat, de procedures met betrekking tot de werving, selectie en benoeming van de leden raad van toezicht weer gevolgd zullen worden. Rooster van aftreden naam benoeming 1 e termijn aftreden/ benoeming 2 e termijn drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter 1 mei mei 2012 mr. J.H.G. van de Langenberg, vice-voorzitter 1 mei mei 2012 ing. R. Geel 1 mei mei 2012 dr. E.S.J. Kalter, arts, MBA* 1 mei mei 2012 ir. N.J. Pereboom* 1 mei mei 2012 mw. mr. I.Y. Tan 1 mei mei 2012 mw. drs. J.A. van Wijngaarden 1 mei mei 2012 De zittingsduur van de leden is vier jaar. Een lid kan voor één termijn worden herbenoemd. Deze verlenging vindt plaats op basis van een evaluatie. De Zorgbrede Governancecode 2010 is aanleiding om te komen tot een aangepast rooster van aftreden, dit omdat in de nieuwe Governancecode ook de functiejaren van voor een fusie meetellen in de maximale zittingsduur. In de loop van 2010 zal dit nieuwe rooster van kracht worden. * In de loop van 2010 hebben twee leden van de raad van toezicht afscheid genomen. Dit betreffen de heren Pereboom en Kalter. In de loop van 2010 zijn er als gevolg hiervan twee vacatures ontstaan met de volgende profielen: - kennis van en ervaring in de zorgsector/medisch-inhoudelijke kennis/arts - kennis van en ervaring met het cliëntenperspectief Zoals reeds in het voorafgaande aangegeven zullen voor de invulling van deze vacatures de procedures met betrekking tot de werving, selectie en benoeming van de leden raad van toezicht jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 20 van 91

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie