1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2."

Transcriptie

1 Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en Helmond Zorghotel Anna Klooster Terhaghe Broederhuis Eikenburg

2 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 34. 1

3 Thema hartverwarmend 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Voor u ligt het Jaardocument van stichting Sint Annaklooster over het jaar In dit jaar heeft stichting Sint Annaklooster belangrijke vervolgstappen in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie doorlopen als vervolg op de herstructurering van de managementstructuur. Deze doorontwikkeling is met name gericht op herordening en positionering van de ondersteunende diensten. De invulling van de nieuwe organisatiestructuur is dusdanig dat de dienstverlening toegankelijk, eenduidig en transparant is om zo, ook in de toekomst, dicht bij onze cliënten en medewerkers te kunnen blijven. De zorg- en dienstverlening die stichting Sint Annaklooster biedt is zorgzaam, snel en persoonlijk. Deze woorden vormen de concretisering van het thema hartverwarmend en zeggen letterlijk hoe we als stichting Sint Annaklooster de dingen doen en onderscheidend zijn en willen blijven in het bieden van onze zorg- en dienstverlening. In dit jaardocument legt stichting Sint Annaklooster op een transparante wijze maatschappelijke verantwoording af over de door haar behaalde resultaten onder het regime van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en middels de forensische zorg, die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd ingekocht, binnen de werklocatie Rentree. Het geeft een beeld van hetgeen waaraan het afgelopen jaar door stichting Sint Annaklooster is gewerkt op maatschappelijk, financieel en organisatorisch gebied. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht danken alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Mevr. drs. A. Schavemaker MBA Algemeen Directeur/Bestuurder 2

4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Stichting Sint Annaklooster is in 1976 opgericht met het oog op de verzorging en verpleging van zorgbehoevende zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Later heeft zich ook de Congregatie van de Broeders van Liefde aangesloten ten behoeve van haar zorgbehoevende broeders. Stichting Sint Annaklooster is in de voorbije jaren de concretisering geworden van de oorspronkelijke inspiratie van de beide congregaties. Onder het motto Deus Caritas Est, hebben beide congregaties zich gericht op allerlei activiteiten ten behoeve van mensen die in nood verkeren en voor wie geen of onvoldoende maatschappelijk vangnet bestaat. Aangezien beide congregaties in de voorbije decennia sterk zijn vergrijsd, hebben zij in stichting Sint Annaklooster (aanvankelijk gericht op de verzorging van de eigen leden) hun inspiratie en idealen ondergebracht. De stichting is zodoende een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond geworden die zich als reguliere zorgaanbieder, met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening, vooral richt op mensen in moeilijke situaties. De stichting past haar producten en diensten voortdurend aan, aan de veranderde vraag van de cliënt. Zo heeft de stichting een eigentijds ketenzorgconcept ontwikkeld waardoor het makkelijk kiezen is voor de cliënt en continuïteit en kwaliteit van de zorg gegarandeerd wordt. De caritasgedachte van de beide congregaties drukt zich daarin op een bijzondere wijze uit. De stichting onderneemt steeds weer eigenzinnige, kleinschalige initiatieven, daar waar zorgbehoevenden in het gedrang komen. Belangrijk voor de stichting is een goede relatie met collega-organisaties en eerstelijnsgroepen of organisaties in de regio zoals gemeenten en woningcorporaties. De stichting participeert in diverse projecten passend binnen haar doelstellingen. De stichting stelt zich transparant op naar haar subsidiënten. Zij wordt door hen gevraagd als meedenker en ontwikkelaar van nieuwe initiatieven. De missie en visie van de stichting vormen samen de identiteit van de organisatie stichting Sint Annaklooster. Deze identiteit vormt het uitgangspunt voor het huidige en toekomstige beleid met als doel om de grootste en beste onder de kleine zorginstellingen te zijn. Missie HARTVERWARMEND ZORGEN VOOR HEN DIE DAT HET MEEST NODIG HEBBEN Aan jongeren, aan zieken of ouderen, aan personen met een handicap, willen wij, ongeacht hun achtergrond, een gepast antwoord of een geschikte doorgeleiding bieden, overeenkomstig onze mogelijkheden. Bijzondere aandacht willen we hierbij geven aan de vragen om hulp van personen met geringe of gemiste kansen, en aan noodsituaties waarvoor geen of ontoereikende oplossingen bestaan. 3

5 Visie De visie van stichting Sint Annaklooster is samen te vatten in drie begrippen, afgeleid van de caritasgedachte van de beide ondersteunende congregaties: zorgzaam het snel inzetten van zorg en een persoonlijke benadering Deze begrippen concretiseren het thema hartverwarmend en zeggen letterlijk hoe stichting Sint Annaklooster de zorg- en dienstverlening organiseert. In de zorg- en dienstverlening komt de stichting zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen en behoeften van haar bewoners, cliënten, gasten en hun naasten. Naast lichamelijke verpleging en verzorging is er aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale noden; de stichting is zich namelijk bewust van het feit dat binnen haar zorg- en dienstverlening ook het niet-maakbare van het bestaan aan de orde is. De stichting respecteert elke levensovertuiging. Daarnaast is iedere cliënt, bewoner of gast van stichting Sint Annaklooster bijzonder, of die nu bemiddeld is of soms noodgedwongen aan de rand van de samenleving terechtgekomen is. Ieder mens heeft een bepaalde opvatting over welbevinden. Het invullen van dit individuele welbevinden ziet de stichting als een belangrijke opdracht. Vooral om dit op een hartverwarmende wijze vorm te geven. Beeldje in Hospice de Regenboog Bij het weggaan, willen we even met elkaar stil staan. Hier werd de tijd anders voor u en uw naasten. Hier ging een tijd voorbij. Hier werden de laatste woorden gezegd. De laatste dingen gedaan. Als teken van licht steken we deze kaars aan. Voor u en de mensen die u het meest nabij staan. Wij die u mochten ontmoeten, groeten u. Met respect voor wie u was. 4

6 2.1 Algemene identificatiegegeven s Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Stichting Sint Annaklooster Aalsterweg 285c 5644 RE Eindhoven Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur Stichting Sint Annaklooster is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening van haar twee kloosterverzorgingshuizen en thuiszorgafdelingen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening die geboden wordt bij Logeerhuis In Via, Zorghotel Anna, Rentree en Hospice De Regenboog. Stichting Sint Annaklooster wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het Management Team bestaat uit de bestuurder, twee managers Zorg, een manager Welzijn, een Controller en een Manager P&O. De stichting hanteert integraal management als besturingsfilosofie. Vanaf 2011 zullen zowel de Managers Zorg als de Manager Welzijn allen de naam Manager Zorg en Welzijn krijgen, als onderdeel van de doorontwikkeling van de organisatie. De Controller wordt dan benoemd tot Manager Algemeen Beheer. Zoals bij de inleiding reeds aangegeven, heeft stichting Sint Annaklooster in 2010 belangrijke vervolgstappen in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie gemaakt, als vervolg op de herstructurering van de managementstructuur. De nieuwe organisatiestructuur is er op gericht dat de zorg- en dienstverlening voor zowel externen als internen, toegankelijk, eenduidig en helder is. Deze doorontwikkeling is vooral gericht op herordening en positionering van de ondersteunende diensten. Het clusteren van kennis is gericht op het realiseren van efficiency en kostenbesparingen binnen de ondersteunende diensten, zowel op de korte als op de lange termijn, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor het primaire proces. 5 Het proces van de doorontwikkeling is gemonitord en aangestuurd vanuit een begeleidingsgroep, met als doel het proces van de huidige naar de gewenste situatie te begeleiden. In de begeleidingsgroep hebben de bestuurder en alle andere leden van het Management Team zitting, die ieder vervolgens voorzitter zijn van een werkgroep. Tevens maken twee leden van de Ondernemingsraad deel uit van de begeleidingsgroep. Alle werkgroepen hebben advies uitgebracht. Op basis van deze adviezen is de nieuwe structuur van de organisatie ontstaan.

7 Stichting Sint Annaklooster kent drie managementlagen. Het nieuwe organogram ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht Ondernemingsraad en Cliëntenraad Algemeen directeur/ bestuurder Bestuursecretariaat (Kwaliteit, PR en directiesecretaresse) Manager Algemeen Beheer (facilitaire dienst, control, financiën, cliëntenadministratie, ICT) Manager P&O (Vrijwilligers, P&O, Arbo, (praktijk)opleiding, scholing) Manager Zorg en Welzijn Manager Zorg en Welzijn Manager Zorg en Welzijn Teamhoofd Hospice Helmond Teamhoofd Broederhuis Pastorale dienst en artsen * Teamhoofd Zorghotel Anna Teamhoofd HVZ Eindhoven Teamhoofd Thuiszorg Helmond Teamhoofd Terhaghe Teamhoofd Logeerhuis In Via Teamhoofd Rentree Teamhoofd Thuiszorg Eindhoven Teamhoofd Hospice de Regenboog 6

8 Stichting Sint Annaklooster is een AWBZ-toegelaten stichting onder het regime van de WTZi; voorts heeft de stichting met betrekking tot de forensische zorg binnen de werklocatie Rentree een contract met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in het kader van de duursubsidie met de gemeente Eindhoven. Medezeggenschapsstructuur Stichting Sint Annaklooster kent sinds 2004 een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. Voor de samenstelling en de werkwijze van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad verwijzen wij naar paragraaf 3.5 resp Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting Sint Annaklooster is een moderne maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Stichting Sint Annaklooster ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. De stichting sluit aan bij de vermaatschappelijking van de zorg, hetgeen betekent dat laag- tot hoogcomplexe zorg in de thuissituatie of in gespecialiseerde kleinschalige thuisverplaatste voorzieningen wordt aangeboden. Hierbij is ook aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale aspecten. Geestelijke verzorging vormt een integraal onderdeel van het brede zorgaanbod van stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster levert zorg- en dienstverlening aan zorgbehoevende religieuzen en aan andere zorgbehoevenden in Eindhoven en Helmond. De stichting biedt zorg aan bewoners en zorgbehoevenden bij Klooster Terhaghe en Broederhuis Eikenburg, palliatieve terminale zorg aan gasten in Hospice de Regenboog en Logeerhuis In Via, verzorging en begeleiding aan zieke dak- en thuislozen in Zorghotel Anna en (respijt)zorg aan gasten in Logeerhuis In Via en begeleiding aan exgedetineerden binnen Rentree. In het kader van de AWBZ zijn de producten verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf zonder behandeling en verblijf met behandeling gecontracteerd. Met betrekking tot de WMO Eindhoven is in 2010 hulp bij het huishouden gecontracteerd. Voor de locatie Rentree zijn specifieke zorginkoop-afspraken gemaakt met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Eindhoven. De locatie Rentree heeft geen tbs-plaatsen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Stichting Sint Annaklooster had in 2010 de beschikking over 42 intramurale plaatsen, waarvan 10 plaatsen met behandeling. In totaal hebben 778 cliënten extramurale zorg van stichting Sint Annaklooster ontvangen. De extramurale AWBZ productie bedraagt uur. Daarnaast werden er ook nog uren dagbesteding gerealiseerd. Stichting Sint Annaklooster realiseerde in verzorgingsdagen. In de WMO bedroeg het totaal aantal uren De bezettingsgraad van Logeerhuis In Via was in verslagjaar 85% en van Hospice de Regenboog 80%. Het aantal cliënten in 2010 binnen Rentree bedroeg 78. In 2010 waren er 22 nieuwe cliënten binnen Rentree. Het totaal aantal uren begeleiding en dagbesteding ten behoeve van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bedroeg Voor de gemeente Eindhoven was dit aantal uren Binnen de AWBZ was het totale aantal uren , waarvan er echter bestemd waren voor de dagbesteding. 7

9 Eind 2010 had stichting Sint Annaklooster 303 medewerkers in dienst met een totaal aantal fte s van 184,5. Daarnaast hebben 77 vrijwilligers ondersteuning in de zorg geboden Werkgebieden Stichting Sint Annaklooster richt haar zorg- en dienstverlening op het verzorgingsgebied Eindhoven en Helmond en met betrekking tot Hospice de Regenboog en Logeerhuis In Via ook bovenregionaal. 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenleving Dak- en thuislozen die zorg behoeven Inwoners van de gemeente Eindhoven en Helmond die zorg behoeven Religieuzen Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Religieuzen Congregatie Broeders van Liefde Ten aanzien van de semi-murale zorgvoorzieningen en Hospice de Regenboog ook zorgbehoevenden buiten Eindhoven (bovenregionaal) Met betrekking tot Rentree (ex-)gedetineerden (veelplegers) uit onder meer penitentiaire inrichtingen (afkomstig uit de regio/subregio Eindhoven) Kapitaalverschaffers Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Congregatie Broeders van Liefde Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Gemeente Eindhoven Gemeente Helmond Ministerie van Veiligheid en Justitie Particulieren Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog Overheid Centraal Administratie Kantoor (CAK) College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) Gemeente Eindhoven Gemeente Helmond Ministerie van VWS Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) Prismant Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Brancheorganisatie De stichting is aangesloten bij brancheorganisatie ActiZ, ten behoeve van de religieuze verzorgingshuizen bij de VOR (Vereniging Ouderenzorg Religieuzen) en KNR (koepelorganisatie van de Religieuze Instituten) en ten behoeve van stichting Hospice de Regenboog bij de Associatie van Zelfstandige High Care Hospices Nederland. 8

10 Toezichthouders Raad van Toezicht stichting Sint Annaklooster Gemeente Eindhoven ten aanzien van Rentree Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van Rentree Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 9 Samenwerkingspartners en ketenzorgpartners Amaliazorg Apotheek de Roosten te Eindhoven Apotheek t Hofke te Eindhoven Associatie van Zelfstandige High Care Hospices Nederland De Archipel Dienst Werk Zorg en inkomen, gemeente Eindhoven en Helmond DOOR Dynamo Eindhovense en regionale ziekenhuizen Ergon Sociale Werkvoorziening/Eindhoven Gemeente Eindhoven en gemeente Helmond met betrekking tot Rentree ook omliggende gemeenten GGZE Hotel van der Valk Huisartsen in de regio en overige eerstelijns organisaties Huize Glorieux Inloophuis De Eik Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) Jeugdzorg Ketenzorg dementie Leger des Heils Lumens groep Netwerk ketenzorg van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven MEE Nederlandse Vereniging voor Terminale Patiënten Nederland (Palliactief) Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant NEOS Novadic-Kentron Penitentiaire Inrichtingen Quartz Reclassering Nederland Savant Samen Verder SGE (Stichting Gezondsheidscentra Eindhoven Sint Joriszorg SSB (Stichting Sport en Sociale Begeleiding) Veiligheidshuis Eindhoven en Helmond Vitalis Zorggroep Woningbouwcorporaties Trudo, Domein en Wocom Fondsen Coöperatiefonds Rabobank Helmond Dela Fonds De Greef Galerie de Kei

11 (vervolg) Fondsen Harotex Lions Club Peelland Philips Consumer Lifestyle Stichting Coovels Smits Stichting Freule Constance Fonds Stichting Geloof, Hoop en Liefde Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond Stichting Thomas van Villa Nova Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe Helmond Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog wocom Zusters van Liefde van J.M. Zusters van Onze Lieve Vrouwe 10

12 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur Stichting Sint Annaklooster streeft ernaar om zowel directioneel als bestuurlijk doelmatig, transparant en professioneel te werken. De zorgbrede governancecode is hierin leidend. In 2010 is er gewerkt conform het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De statuten zijn in lijn met hetgeen de zorgbrede governance code voorschrijft. In het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de Raad van Bestuur worden de governance principes door de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onderschreven. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Stichting Sint Annaklooster kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, die de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht bestuurt en die voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen. De Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad binnen de stichting en zorgt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dat er geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang; hierin wordt elke schijn van belangenverstrengeling vermeden. Dit ligt vast in het Reglement Raad van Bestuur. Het is de Bestuurder niet toegestaan om nevenfuncties te aanvaarden zonder hierover vooraf toestemming te hebben verkregen van de Raad van Toezicht. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt in overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Het beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald. Gezien de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het salarisniveau van de Raad van Bestuur vastgesteld met als vertrekpunt de NVZD adviesregeling. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, is de bestuurder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en voor het besluitvormingsproces. Samen met de voorzitter Raad van Toezicht is hij verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tevens wordt gezamenlijk gezocht naar maatregelen om de belangrijkste risico s te beperken. Voorafgaande aan de vergadering van de Raad van Toezicht vindt een agendaoverleg plaats tussen Raad van Bestuur, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht om de vergadering voor te bereiden. 11

13 3.3 Raad van Toezicht Vanuit de historie geldt dat beide Congregaties op basis van zogenaamde kwaliteitszetels op voordracht van elke Congregatie deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht geldt voor alle leden de afspraak, hetgeen is vastgelegd in het reglement, dat indien er een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis zal stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, dan neemt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht geen deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Is er sprake van een structurele onverenigbaarheid dan zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het desbetreffende lid aftreden. De Raad van Toezicht is van mening dat zich in het verslagjaar geen situaties hebben voorgedaan waarin belangenverstrengeling speelde, noch in het handelen en functioneren van de Raad van Bestuur noch in het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht. In een interne vergadering heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren besproken. Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben de leden van de Raad van Toezicht er unaniem voor gekozen om de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht lager te leggen dan hetgeen de adviesregeling van de NZTZ aangeeft. De stichting vergoedt daarnaast de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel-economisch beleid en de bedrijfsvoering binnen stichting Sint Annaklooster en adviseert de Raad van Toezicht hierover. De leden van de Auditcommissie hebben financiële expertise. Deze door de Raad van Toezicht ingestelde Auditcommissie heeft in verslagjaar drie keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en Controller en gedeeltelijk met de externe accountant. Stichting Sint Annaklooster heeft in verslagjaar helaas afscheid moeten nemen van twee leden van de Raad van Toezicht, vanwege het overlijden van deze leden. Op 09 juli 2010 overleed zr. M.A.A. De Paepe en op 20 juli 2010 br. A. van Heugten. Beiden bezetten binnen de Raad van Toezicht een kwaliteitszetel. Zr. M.A.A. de Paepe vervulde deze functie vanaf 2006 voor de Congregatie Zusters van Liefde van J.M. en br. A. van Heugten vanaf 2002 voor de Congregatie Broeders van Liefde. Stichting Sint Annaklooster is hen zeer dankbaar voor hetgeen zij voor de stichting betekend hebben. Samenstelling Auditcommissie / Remuneratiecommissie Samenstelling Auditcommissie Dhr. W.H.J.M. Huijs Dhr. P.M.L. Tijssen Lid Voorzitter Samenstelling Renumeratiecommissie Dhr. P.M.A.L.M. Leijten Dhr. T.J.M. Drijver Voorzitter Lid 12

14 Samenstelling Raad van Toezicht Naam Functie Nevenfuncties Dhr. P.M.A.L.M. Leijten Voorzitter Hoofd bureau patiëntenbe- Langen Catharina Ziekenhuis (tot 19 mei 2010) Voorzitter van de Klachtencommissie Medewerkers GGZE Dhr. T.J.M. Drijver Vice-voorzitter/Secretaris Zr. M.L.M. Smits Lid Zr. M.A.A. De Paepe Lid (tot 9 juli 2010) Br. A.P. van Heugten Lid (tot 20 juli 2010) Dhr. J.B.M. Verberne Lid (tot 11 februari 2010) Econoom Congregatie Broeders van Liefde Dhr. J.H. van Aert Lid (tot 19 januari 2010) Directeur Van Aert Advies BV, voorzitter Stichting Administratiekantoor G&F, voorzitter Stichting tot Beheer van het Vermogen Oudedagsvoorziening van de Nederlandse Provincie v.d. Congregatie v.d. Zusters van Liefde, voorzitter Vereniging Residence Domburg Dhr. M.A.C. Klomp Lid lid RvT Stichting de Opbouw (tot september 2010) Dhr. P.M.L. Tijssen Lid (vanaf 19 januari 2010) directeur SBR Consultancy BV voorzitter RvC Woniningstichting De Zaligheden, lid Algemeen Bestuur Waterschap de Dommel, bestuurslid WVK-groep, vice vz. RvC Wooninc, lid Rvt LEV Groep. Dhr. W.H.J.M. Huijs Lid (vanaf 25 maart 2010) Lid Stichting Seniorenraad Waalre,Bestuurslid/ penningmeester Stichting t Heft, Lid Werkgroep Veiligheid, Bestuurslid/penningmeester van Stichting Dulcinea, gastdocent Amnesty International 13

15 3.4 Bedrijfsvoering De dagelijkse bedrijfsvoering wordt ondersteund door de Planning & Control Cyclus. Deze staat garant voor een consistent samenhangend beleid. Deze cyclus houdt rekening met zowel het lange termijn beleid, de korte termijn doelstellingen en de benodigde financiële middelen. De bedrijfsvoering wordt tevens ondersteund door een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is gericht op het realiseren en beheersen van het primaire proces en beoogt de prestaties van de organisatie als geheel te meten en te verbeteren. Eind 2010 heeft stichting Sint Annaklooster het HKZ kwaliteitscertificaat behaald voor de afdeling Rentree en het keurmerk Blik op werk voor haar re-integratieactiviteiten binnen de afdeling Rentree. Het kwaliteitscertificaat bronzen keurmerk is in bezit van stichting Sint Annaklooster als ook het keurmerk Palliatieve Zorg voor Hospice de Regenboog. Het bronzen keurmerk geldt voor de thuiszorg, waaronder verpleging en verzorging het Zorghotel Anna, Logeerhuis In Via en de kloosterverzorgingshuizen. De stichting hanteert integraal management als besturingsfilosofie. Het management is daarmee volledig verantwoordelijk en bevoegd op zijn eigen taakgebied inzake doelstellingen, werkproces, mede-werkers en middelen. De interne begeleidingsgroep in het kader van de doorontwikkeling heeft in verslagjaar haar advies uitgebracht. In verslagjaar is de herstructurering grotendeels doorgevoerd. Ontbrekende functies werden binnen de bestaande kaders ingericht en er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. Begin 2011 wordt deze fase van de doorontwikkeling afgerond en wordt de volgende fase gestart die gaat over de span of control en span of attention van de managers. De wijze waarop de verantwoording voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) in de organisatie is verankerd, is beschreven in de kaderregeling AO/IC. Voor de verbeteringen in deze wordt jaarlijks een actieplan opgesteld, waarbij de aanbevelingen uit de managementletter van de accountant worden meegenomen. De voortgang wordt gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. In 2010 concludeerde de accountant dat de AO/IC over het geheel genomen van voldoende niveau is, met als belangrijke aandachtspunten de kwaliteit van de zorgregistratie, de verantwoording en de dossiervorming die ten grondslag ligt aan de managementrapportages, alsmede de registratiewijze van de forensische zorg. In samenspraak met de accountant zijn hierin in verslagjaar verbeterslagen behaald. Eind 2010 is gestart met de implementatie van een nieuw zorgregistratiesysteem. Na een zorgvuldig offertetraject is gekozen voor het zorgregistratiesysteem Helios. Het voormalige systeem voldeed niet meer aan alle eisen van de AZR. Benodigde aanpassingen in het bestaande pakket bleken niet of moeilijk te realiseren. Vereiste managementrapportages zijn nu makkelijker uit het systeem te halen. De overgang naar het nieuwe pakket kost relatief veel inspanning, daar er verschillen bestonden in de werkwijze van de verschillende locaties. Middels overzichtelijke procesbeschrijvingen zal de registratie eenduidig gaan plaatsvinden en kan ook de registratie van de semimurale voorzieningen in het systeem worden meegenomen. Onderstaand zijn de voornaamste risico s voor 2011 weergegeven. 14

16 a. Door de bezuinigingen van centrale en decentrale overheden ontstaat het risico dat de subsidieverstrekkingen terugvallen. Dit heeft zowel betrekking op het justitiedeel als ook op de subsidies van gemeenten en zorgkantoor. b. Arbeidsmarktkrapte voor verzorgend personeel zal in de toekomst fors toenemen. c. Onzekerheid over de aanbesteding WMO Eindhoven eind Cliëntenraad De Cliëntenraad binnen de stichting Sint Annaklooster functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bepalingen zoals gesteld in artikel 2 van de WMCZ zijn van toepassing voor de stichting Sint Annaklooster en vastgelegd in het reglement van de Cliëntenraad. Binnen de Cliëntenraad is elke locatie vertegenwoordigd en worden de belangen van alle cliënten behartigd. De Cliëntenraad is door de bestuurder van de stichting Sint Annaklooster gefaciliteerd met een ambtelijk secretaris. Budgettering vindt centraal plaats vanuit de stichting Sint Annaklooster. De Cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) van waaruit informatie, advies en ondersteuning wordt geboden. De Cliëntenraad heeft in verslagjaar acht keer vergaderd, met een vooroverleg van de Cliëntenraad gevolgd door een bijeenkomst in het bijzijn van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft een afvaarding van de Raad van Toezicht één maal deelgenomen aan het overleg en de controller tweemaal. De vergaderingen zijn openbaar. In 2010 heeft de Raad van Bestuur tevens een brainstormsessie gehouden met de Cliëntenraad om input te verkrijgen voor het jaarplan De Cliëntenraad heeft in 2010 voor het eerst een jaarvergadering gehouden met cliënten en gasten van stichting Sint Annaklooster. Activiteiten Cliëntenraad De Cliëntenraad is in verslagjaar betrokken bij verbetertrajecten zowel voor de Cliëntenraad zelf als voor de stichting. Het gaat hierbij om: - Het verbeteren van de communicatie met de achterban door het uitbrengen van een informatiefolder en de presentatie van de raad via een brief aan (nieuwe) cliënten. In verslagjaar heeft de Cliëntenraad veel aandacht besteed aan het contact met de achterban. Zo zijn er bezoeken afgelegd bij de bewoners van Broederhuis Eikenburg en Klooster Terhaghe. - Een eerste jaarvergadering voor cliënten en familieleden is in verslagjaar met succes verlopen. Cliënten en gasten hebben tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat zij het werk van stichting Sint Annaklooster waarderen en dat het organiseren van een jaarvergadering er toe bijdraagt om gehoord te worden. Verder heeft de Cliëntenraad alle huisreglementen doorgenomen in het licht van onnodige beperking van vrijheid en privacy. Er zijn diverse protocollen voorgelegd met verzoek om advies of instemming van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is naar tevredenheid in verslagjaar betrokken bij audits, cliënttevredenheidsonderzoeken en toekenningen van keurmerken. Daarnaast is de Cliëntenraad nauw betrokken geweest bij de ontvlechting van Zorghotel Anna en de wijzigingen die betrekking hadden op Rentree, alsmede de werving van pastors voor de pastorale zorg binnen stichting Sint Annaklooster. 15

17 3.6 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad functioneert als een centrale raad en bestond in verslagjaar uit 8 leden en een ambtelijk secretaris. Vanaf augustus 2010 is er een vacature binnen de Ondernemingsraad. De doelstelling van de Ondernemingsraad is om evenwicht te bieden en een bijdrage te leveren aan de organisatie waarbij de belangen van de organisatie en haar medewerkers het centrale hart vormen. Binnen de Ondernemingsraad zijn drie aandachtsgebieden verdeeld over de leden. Het gaat hierbij om de aandachtsgebieden: financieel, sociaal organisatorisch, arbo- en juridische zaken. In verslagjaar is de Ondernemingsraad nauw betrokken geweest bij de vervolgstappen in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie en het stichtingsbreed vormgeven van de bereikbaarheidsdienst verpleging. Een belangrijk speerpunt voor 2010 was de veiligheid van medewerkers. Naast eerder getroffen maatregelen is er gezocht naar een meer structurele oplossing. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van een My Bodyguard, welke beschikbaar is voor medewerkers van locaties die mogelijk een risico lopen als medewerkers alleen aan het werk zijn. Overige speerpunten waren: facilitaire dienstverlening centraal (t.b.v. een gezondere organisatie, tijd en geld besparen), scholingsplan stichtingsbreed, communicatie (met name gericht op ondersteuning ICT) en kwaliteitsbewaking. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de verkiezingen in Er zijn in 2010 twee adviesaanvragen en vijf instemmingaanvragen behandeld door de Ondernemingsraad. Adviesaanvragen Doorontwikkeling organisatie; Ontvlechting Zorghotel Anna. Instemmingaanvragen Integriteitsbeleid; Handleiding contractuele gemiddelde arbeidsduur; Vaccinatiebeleid Hepatitis B; Personeelsdossier en Privacyreglement; Leer- en ontwikkelingsbeleidsplan Met de adviezen van de Ondernemingsraad kon de Raad van Bestuur constructief aan de slag en ervaart hierbij een grote mate van transparantie en betrokkenheid. De Ondernemingsraad ondernam zelf ook initiatieven en heeft diverse documenten van de Raad van Bestuur ontvangen ter informatie. Intern is de Ondernemingsraad actief geweest om het voor nieuwe OR-leden makkelijker te maken om hun werkzaamheden binnen de Ondernemingsraad zo goed mogelijk te kunnen verrichten. Middels een ontwikkeld introductieprogramma doorlopen nieuwe leden met een meer ervaren lid, welke later hun aanspreekpunt blijft, het programma tijdens de eerste maanden van hun lidmaatschap door. 16

18 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Vanuit de idealistische pioniersfase ontwikkelt stichting Sint Annaklooster zich tot een professionele maatschappelijke onderneming. Een onderneming die haar missie en visie ontleent aan de kernwaarden respect, openheid, integriteit en betrokkenheid en die zij ook vandaag de dag professioneel vertaald wil zien in de verleende zorg en diensten aan haar cliënten. Met de visie de grootste en de beste onder de kleinen wordt de ontwikkelingsrichting aangegeven. Naast autonome groei van de bestaande activiteiten zullen nieuwe ambities vorm gegeven worden. Algemeen Het kabinet legt in het regeerakkoord de nadruk op zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen mogelijkheden met ondersteuning van zorgprofessionals. Door de bezuinigingen vanuit de overheid en de nadruk die gelegd wordt op zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen mogelijkheden en de grotere (financiële) eigen verantwoordelijkheid die bij zorgvragers komt te liggen, ontstaat er naar verwachting een grotere tweedeling in de maatschappij. Dit leidt tot een toename van het aantal (financieel) zwakkeren. Door de vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van de zorg. Het ouderenbeleid van de landelijke overheid is er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast nemen de technologische ontwikkelingen en het gebruik hiervan alsmaar toe, zoals domoticatoepassingen, zorg en welzijn op afroep, alarmering en medische zorg op afstand. Door de bezuinigingen komt een deel van de zorg bij mantelzorgers terecht. De vraag naar mantelzorg en vrijwilligers zal naar verwachting in de toekomst verder toenemen. 4.1 Meerjarenbeleid Onze missie is: Hartverwarmend zorgen voor hen die dat het meest nodig hebben Aan jongeren, aan zieken of ouderen, aan personen met een handicap, willen wij, ongeacht hun achtergrond, een gepast antwoord of een geschikte doorgeleiding bieden, overeenkomstig onze mogelijkheden. Bijzondere aandacht willen we hierbij geven aan de vragen om hulp van personen met geringe of gemiste kansen, en aan noodsituaties waarvoor geen of ontoereikende oplossingen bestaan. 17

19 Stichting Sint Annaklooster richt zich op de kwetsbaren in de samenleving. Het betreft mensen met een bedreigde of beperkte zelfredzaamheid door zijn of haar lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. Daarnaast gaat het om mensen waarbij persoonlijke competenties en de hulpbronnen in de omgeving, waar hij of zij over kan beschikken, ontoereikend zijn. Stichting Sint Annaklooster tracht hierbij de zelfredzaamheid van haar cliënten en gasten te vergroten en de (fysieke) pijn te verlichten. De zorg en hulp wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt en gast. Welkomstbord in Logeerhuis In Via Toekomstvisie stichting Sint Annaklooster Koers stichting sint Annaklooster De visie van stichting Sint Annaklooster is de droom die zij in de komende periode wil realiseren: de grootste en de beste onder de kleinen zijn. Stichting Sint Annaklooster heeft zich de volgende doelen gesteld voor de jaren : - Het behalen van het Gouden Keurmerk voor alle onderdelen binnen stichting Sint Annaklooster. Het behalen van een keurmerk voor de gehele organisatie in Stichting Sint Annaklooster beschikt over de beste medewerkers. Door middel van opleiden-trainen-coachen; verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in taak- en functieomschrijving; behalen van een hoge cliënttevredenheid; hoge medewerkertevredenheid en competenties. - Iedereen handelt vanuit de missie en de caritasgedachte. Door middel van bekendheid met gedragscode en ethisch beleid; deelnemen aan (vervolg) introductiebijeenkomsten; - Plaatsvinden van volledige integratie van zorg en welzijn Door middel van centraal toegangsloket/kenniscentrum; collectieve ondersteunende interne dienstverlening; collectieve welzijnsdiensten; nieuwe toeleveranciers en uitbreiding van diensten. 18

20 Gezien de omgevingsontwikkelingen en de missie van de organisatie is ervoor gekozen om het meerjarenbeleidsplan op de volgende vier pijlers, als uitgangspunt, te baseren: integraal, innovatief, immaterieel en individueel. Integraal: Innovatief: Immaterieel: Individueel: gezamenlijk bereiken van doelen en gezamenlijk verantwoordelijkheid duren nemen. gericht op vernieuwing/verbetering van de zorg die stichting Sint Annaklooster levert; innovatie, ook ten aanzien van interne processen. aansluitend bij de caritasgedachte/spirituele achtergrond en kernwaarden; geestelijke verzorging maakt een belangrijk onderdeel van zorg en welzijn uit. centraal staat hierbij de ontwikkeling en mogelijkheden tot ontplooiing van het individu; respect en waardering. Voorts wordt er gestuurd op de kernthema s Zorg en Welzijn, P&O en besturingsfilosofie en middelen en financiën. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Zorg en Welzijn Stichting Sint Annaklooster ontwikkelt zich van zorgorganisatie naar een maatschappelijke zorgonderneming. Door de geleidelijke afname van religieuzen zullen de kloosterverzorgingshuizen zich transformeren naar intramurale voorzieningen voor leken, waarbij de nadruk zal blijven liggen op behoud van de christelijke identiteit. Hospice de Regenboog is na een verbouwing begin 2010 heropend met een feestelijk tintje. Hospice de Regenboog kent voortaan 10 plaatsen voor palliatieve terminale zorg. Eind 2010 is de werving gestart voor twee nieuwe pastores en kent de pastorale dienst daarmee momenteel een volledig nieuwe bemensing. Door samenwerking met SVVE de Archipel is de bereikbaarheidsdienst van pastorale zorg binnen de stichting heringericht en geborgd. Met Vitalis is het contract hernieuwd voor de inzet van palliatief geschoolde artsen in hospice de Regenboog en een verpleeghuisarts (en eventueel andere benodigde disciplines) in klooster Terhaghe. 19

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie