1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2."

Transcriptie

1 Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en Helmond Zorghotel Anna Klooster Terhaghe Broederhuis Eikenburg

2 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / Directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 34. 1

3 Thema hartverwarmend 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Voor u ligt het Jaardocument van stichting Sint Annaklooster over het jaar In dit jaar heeft stichting Sint Annaklooster belangrijke vervolgstappen in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie doorlopen als vervolg op de herstructurering van de managementstructuur. Deze doorontwikkeling is met name gericht op herordening en positionering van de ondersteunende diensten. De invulling van de nieuwe organisatiestructuur is dusdanig dat de dienstverlening toegankelijk, eenduidig en transparant is om zo, ook in de toekomst, dicht bij onze cliënten en medewerkers te kunnen blijven. De zorg- en dienstverlening die stichting Sint Annaklooster biedt is zorgzaam, snel en persoonlijk. Deze woorden vormen de concretisering van het thema hartverwarmend en zeggen letterlijk hoe we als stichting Sint Annaklooster de dingen doen en onderscheidend zijn en willen blijven in het bieden van onze zorg- en dienstverlening. In dit jaardocument legt stichting Sint Annaklooster op een transparante wijze maatschappelijke verantwoording af over de door haar behaalde resultaten onder het regime van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en middels de forensische zorg, die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd ingekocht, binnen de werklocatie Rentree. Het geeft een beeld van hetgeen waaraan het afgelopen jaar door stichting Sint Annaklooster is gewerkt op maatschappelijk, financieel en organisatorisch gebied. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht danken alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. Mevr. drs. A. Schavemaker MBA Algemeen Directeur/Bestuurder 2

4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Stichting Sint Annaklooster is in 1976 opgericht met het oog op de verzorging en verpleging van zorgbehoevende zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Later heeft zich ook de Congregatie van de Broeders van Liefde aangesloten ten behoeve van haar zorgbehoevende broeders. Stichting Sint Annaklooster is in de voorbije jaren de concretisering geworden van de oorspronkelijke inspiratie van de beide congregaties. Onder het motto Deus Caritas Est, hebben beide congregaties zich gericht op allerlei activiteiten ten behoeve van mensen die in nood verkeren en voor wie geen of onvoldoende maatschappelijk vangnet bestaat. Aangezien beide congregaties in de voorbije decennia sterk zijn vergrijsd, hebben zij in stichting Sint Annaklooster (aanvankelijk gericht op de verzorging van de eigen leden) hun inspiratie en idealen ondergebracht. De stichting is zodoende een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond geworden die zich als reguliere zorgaanbieder, met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening, vooral richt op mensen in moeilijke situaties. De stichting past haar producten en diensten voortdurend aan, aan de veranderde vraag van de cliënt. Zo heeft de stichting een eigentijds ketenzorgconcept ontwikkeld waardoor het makkelijk kiezen is voor de cliënt en continuïteit en kwaliteit van de zorg gegarandeerd wordt. De caritasgedachte van de beide congregaties drukt zich daarin op een bijzondere wijze uit. De stichting onderneemt steeds weer eigenzinnige, kleinschalige initiatieven, daar waar zorgbehoevenden in het gedrang komen. Belangrijk voor de stichting is een goede relatie met collega-organisaties en eerstelijnsgroepen of organisaties in de regio zoals gemeenten en woningcorporaties. De stichting participeert in diverse projecten passend binnen haar doelstellingen. De stichting stelt zich transparant op naar haar subsidiënten. Zij wordt door hen gevraagd als meedenker en ontwikkelaar van nieuwe initiatieven. De missie en visie van de stichting vormen samen de identiteit van de organisatie stichting Sint Annaklooster. Deze identiteit vormt het uitgangspunt voor het huidige en toekomstige beleid met als doel om de grootste en beste onder de kleine zorginstellingen te zijn. Missie HARTVERWARMEND ZORGEN VOOR HEN DIE DAT HET MEEST NODIG HEBBEN Aan jongeren, aan zieken of ouderen, aan personen met een handicap, willen wij, ongeacht hun achtergrond, een gepast antwoord of een geschikte doorgeleiding bieden, overeenkomstig onze mogelijkheden. Bijzondere aandacht willen we hierbij geven aan de vragen om hulp van personen met geringe of gemiste kansen, en aan noodsituaties waarvoor geen of ontoereikende oplossingen bestaan. 3

5 Visie De visie van stichting Sint Annaklooster is samen te vatten in drie begrippen, afgeleid van de caritasgedachte van de beide ondersteunende congregaties: zorgzaam het snel inzetten van zorg en een persoonlijke benadering Deze begrippen concretiseren het thema hartverwarmend en zeggen letterlijk hoe stichting Sint Annaklooster de zorg- en dienstverlening organiseert. In de zorg- en dienstverlening komt de stichting zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen en behoeften van haar bewoners, cliënten, gasten en hun naasten. Naast lichamelijke verpleging en verzorging is er aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale noden; de stichting is zich namelijk bewust van het feit dat binnen haar zorg- en dienstverlening ook het niet-maakbare van het bestaan aan de orde is. De stichting respecteert elke levensovertuiging. Daarnaast is iedere cliënt, bewoner of gast van stichting Sint Annaklooster bijzonder, of die nu bemiddeld is of soms noodgedwongen aan de rand van de samenleving terechtgekomen is. Ieder mens heeft een bepaalde opvatting over welbevinden. Het invullen van dit individuele welbevinden ziet de stichting als een belangrijke opdracht. Vooral om dit op een hartverwarmende wijze vorm te geven. Beeldje in Hospice de Regenboog Bij het weggaan, willen we even met elkaar stil staan. Hier werd de tijd anders voor u en uw naasten. Hier ging een tijd voorbij. Hier werden de laatste woorden gezegd. De laatste dingen gedaan. Als teken van licht steken we deze kaars aan. Voor u en de mensen die u het meest nabij staan. Wij die u mochten ontmoeten, groeten u. Met respect voor wie u was. 4

6 2.1 Algemene identificatiegegeven s Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Stichting Sint Annaklooster Aalsterweg 285c 5644 RE Eindhoven Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur Stichting Sint Annaklooster is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening van haar twee kloosterverzorgingshuizen en thuiszorgafdelingen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening die geboden wordt bij Logeerhuis In Via, Zorghotel Anna, Rentree en Hospice De Regenboog. Stichting Sint Annaklooster wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het Management Team bestaat uit de bestuurder, twee managers Zorg, een manager Welzijn, een Controller en een Manager P&O. De stichting hanteert integraal management als besturingsfilosofie. Vanaf 2011 zullen zowel de Managers Zorg als de Manager Welzijn allen de naam Manager Zorg en Welzijn krijgen, als onderdeel van de doorontwikkeling van de organisatie. De Controller wordt dan benoemd tot Manager Algemeen Beheer. Zoals bij de inleiding reeds aangegeven, heeft stichting Sint Annaklooster in 2010 belangrijke vervolgstappen in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie gemaakt, als vervolg op de herstructurering van de managementstructuur. De nieuwe organisatiestructuur is er op gericht dat de zorg- en dienstverlening voor zowel externen als internen, toegankelijk, eenduidig en helder is. Deze doorontwikkeling is vooral gericht op herordening en positionering van de ondersteunende diensten. Het clusteren van kennis is gericht op het realiseren van efficiency en kostenbesparingen binnen de ondersteunende diensten, zowel op de korte als op de lange termijn, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor het primaire proces. 5 Het proces van de doorontwikkeling is gemonitord en aangestuurd vanuit een begeleidingsgroep, met als doel het proces van de huidige naar de gewenste situatie te begeleiden. In de begeleidingsgroep hebben de bestuurder en alle andere leden van het Management Team zitting, die ieder vervolgens voorzitter zijn van een werkgroep. Tevens maken twee leden van de Ondernemingsraad deel uit van de begeleidingsgroep. Alle werkgroepen hebben advies uitgebracht. Op basis van deze adviezen is de nieuwe structuur van de organisatie ontstaan.

7 Stichting Sint Annaklooster kent drie managementlagen. Het nieuwe organogram ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht Ondernemingsraad en Cliëntenraad Algemeen directeur/ bestuurder Bestuursecretariaat (Kwaliteit, PR en directiesecretaresse) Manager Algemeen Beheer (facilitaire dienst, control, financiën, cliëntenadministratie, ICT) Manager P&O (Vrijwilligers, P&O, Arbo, (praktijk)opleiding, scholing) Manager Zorg en Welzijn Manager Zorg en Welzijn Manager Zorg en Welzijn Teamhoofd Hospice Helmond Teamhoofd Broederhuis Pastorale dienst en artsen * Teamhoofd Zorghotel Anna Teamhoofd HVZ Eindhoven Teamhoofd Thuiszorg Helmond Teamhoofd Terhaghe Teamhoofd Logeerhuis In Via Teamhoofd Rentree Teamhoofd Thuiszorg Eindhoven Teamhoofd Hospice de Regenboog 6

8 Stichting Sint Annaklooster is een AWBZ-toegelaten stichting onder het regime van de WTZi; voorts heeft de stichting met betrekking tot de forensische zorg binnen de werklocatie Rentree een contract met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in het kader van de duursubsidie met de gemeente Eindhoven. Medezeggenschapsstructuur Stichting Sint Annaklooster kent sinds 2004 een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. Voor de samenstelling en de werkwijze van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad verwijzen wij naar paragraaf 3.5 resp Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting Sint Annaklooster is een moderne maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Stichting Sint Annaklooster ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. De stichting sluit aan bij de vermaatschappelijking van de zorg, hetgeen betekent dat laag- tot hoogcomplexe zorg in de thuissituatie of in gespecialiseerde kleinschalige thuisverplaatste voorzieningen wordt aangeboden. Hierbij is ook aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale aspecten. Geestelijke verzorging vormt een integraal onderdeel van het brede zorgaanbod van stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster levert zorg- en dienstverlening aan zorgbehoevende religieuzen en aan andere zorgbehoevenden in Eindhoven en Helmond. De stichting biedt zorg aan bewoners en zorgbehoevenden bij Klooster Terhaghe en Broederhuis Eikenburg, palliatieve terminale zorg aan gasten in Hospice de Regenboog en Logeerhuis In Via, verzorging en begeleiding aan zieke dak- en thuislozen in Zorghotel Anna en (respijt)zorg aan gasten in Logeerhuis In Via en begeleiding aan exgedetineerden binnen Rentree. In het kader van de AWBZ zijn de producten verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf zonder behandeling en verblijf met behandeling gecontracteerd. Met betrekking tot de WMO Eindhoven is in 2010 hulp bij het huishouden gecontracteerd. Voor de locatie Rentree zijn specifieke zorginkoop-afspraken gemaakt met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Eindhoven. De locatie Rentree heeft geen tbs-plaatsen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Stichting Sint Annaklooster had in 2010 de beschikking over 42 intramurale plaatsen, waarvan 10 plaatsen met behandeling. In totaal hebben 778 cliënten extramurale zorg van stichting Sint Annaklooster ontvangen. De extramurale AWBZ productie bedraagt uur. Daarnaast werden er ook nog uren dagbesteding gerealiseerd. Stichting Sint Annaklooster realiseerde in verzorgingsdagen. In de WMO bedroeg het totaal aantal uren De bezettingsgraad van Logeerhuis In Via was in verslagjaar 85% en van Hospice de Regenboog 80%. Het aantal cliënten in 2010 binnen Rentree bedroeg 78. In 2010 waren er 22 nieuwe cliënten binnen Rentree. Het totaal aantal uren begeleiding en dagbesteding ten behoeve van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bedroeg Voor de gemeente Eindhoven was dit aantal uren Binnen de AWBZ was het totale aantal uren , waarvan er echter bestemd waren voor de dagbesteding. 7

9 Eind 2010 had stichting Sint Annaklooster 303 medewerkers in dienst met een totaal aantal fte s van 184,5. Daarnaast hebben 77 vrijwilligers ondersteuning in de zorg geboden Werkgebieden Stichting Sint Annaklooster richt haar zorg- en dienstverlening op het verzorgingsgebied Eindhoven en Helmond en met betrekking tot Hospice de Regenboog en Logeerhuis In Via ook bovenregionaal. 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenleving Dak- en thuislozen die zorg behoeven Inwoners van de gemeente Eindhoven en Helmond die zorg behoeven Religieuzen Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Religieuzen Congregatie Broeders van Liefde Ten aanzien van de semi-murale zorgvoorzieningen en Hospice de Regenboog ook zorgbehoevenden buiten Eindhoven (bovenregionaal) Met betrekking tot Rentree (ex-)gedetineerden (veelplegers) uit onder meer penitentiaire inrichtingen (afkomstig uit de regio/subregio Eindhoven) Kapitaalverschaffers Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Congregatie Broeders van Liefde Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Gemeente Eindhoven Gemeente Helmond Ministerie van Veiligheid en Justitie Particulieren Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog Overheid Centraal Administratie Kantoor (CAK) College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) Gemeente Eindhoven Gemeente Helmond Ministerie van VWS Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) Prismant Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Brancheorganisatie De stichting is aangesloten bij brancheorganisatie ActiZ, ten behoeve van de religieuze verzorgingshuizen bij de VOR (Vereniging Ouderenzorg Religieuzen) en KNR (koepelorganisatie van de Religieuze Instituten) en ten behoeve van stichting Hospice de Regenboog bij de Associatie van Zelfstandige High Care Hospices Nederland. 8

10 Toezichthouders Raad van Toezicht stichting Sint Annaklooster Gemeente Eindhoven ten aanzien van Rentree Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van Rentree Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 9 Samenwerkingspartners en ketenzorgpartners Amaliazorg Apotheek de Roosten te Eindhoven Apotheek t Hofke te Eindhoven Associatie van Zelfstandige High Care Hospices Nederland De Archipel Dienst Werk Zorg en inkomen, gemeente Eindhoven en Helmond DOOR Dynamo Eindhovense en regionale ziekenhuizen Ergon Sociale Werkvoorziening/Eindhoven Gemeente Eindhoven en gemeente Helmond met betrekking tot Rentree ook omliggende gemeenten GGZE Hotel van der Valk Huisartsen in de regio en overige eerstelijns organisaties Huize Glorieux Inloophuis De Eik Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) Jeugdzorg Ketenzorg dementie Leger des Heils Lumens groep Netwerk ketenzorg van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven MEE Nederlandse Vereniging voor Terminale Patiënten Nederland (Palliactief) Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant NEOS Novadic-Kentron Penitentiaire Inrichtingen Quartz Reclassering Nederland Savant Samen Verder SGE (Stichting Gezondsheidscentra Eindhoven Sint Joriszorg SSB (Stichting Sport en Sociale Begeleiding) Veiligheidshuis Eindhoven en Helmond Vitalis Zorggroep Woningbouwcorporaties Trudo, Domein en Wocom Fondsen Coöperatiefonds Rabobank Helmond Dela Fonds De Greef Galerie de Kei

11 (vervolg) Fondsen Harotex Lions Club Peelland Philips Consumer Lifestyle Stichting Coovels Smits Stichting Freule Constance Fonds Stichting Geloof, Hoop en Liefde Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond Stichting Thomas van Villa Nova Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe Helmond Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog wocom Zusters van Liefde van J.M. Zusters van Onze Lieve Vrouwe 10

12 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur Stichting Sint Annaklooster streeft ernaar om zowel directioneel als bestuurlijk doelmatig, transparant en professioneel te werken. De zorgbrede governancecode is hierin leidend. In 2010 is er gewerkt conform het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De statuten zijn in lijn met hetgeen de zorgbrede governance code voorschrijft. In het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de Raad van Bestuur worden de governance principes door de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onderschreven. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Stichting Sint Annaklooster kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, die de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht bestuurt en die voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen. De Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad binnen de stichting en zorgt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dat er geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang; hierin wordt elke schijn van belangenverstrengeling vermeden. Dit ligt vast in het Reglement Raad van Bestuur. Het is de Bestuurder niet toegestaan om nevenfuncties te aanvaarden zonder hierover vooraf toestemming te hebben verkregen van de Raad van Toezicht. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt in overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Het beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald. Gezien de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het salarisniveau van de Raad van Bestuur vastgesteld met als vertrekpunt de NVZD adviesregeling. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, is de bestuurder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en voor het besluitvormingsproces. Samen met de voorzitter Raad van Toezicht is hij verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tevens wordt gezamenlijk gezocht naar maatregelen om de belangrijkste risico s te beperken. Voorafgaande aan de vergadering van de Raad van Toezicht vindt een agendaoverleg plaats tussen Raad van Bestuur, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht om de vergadering voor te bereiden. 11

13 3.3 Raad van Toezicht Vanuit de historie geldt dat beide Congregaties op basis van zogenaamde kwaliteitszetels op voordracht van elke Congregatie deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht geldt voor alle leden de afspraak, hetgeen is vastgelegd in het reglement, dat indien er een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis zal stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, dan neemt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht geen deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Is er sprake van een structurele onverenigbaarheid dan zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het desbetreffende lid aftreden. De Raad van Toezicht is van mening dat zich in het verslagjaar geen situaties hebben voorgedaan waarin belangenverstrengeling speelde, noch in het handelen en functioneren van de Raad van Bestuur noch in het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht. In een interne vergadering heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren besproken. Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben de leden van de Raad van Toezicht er unaniem voor gekozen om de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht lager te leggen dan hetgeen de adviesregeling van de NZTZ aangeeft. De stichting vergoedt daarnaast de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel-economisch beleid en de bedrijfsvoering binnen stichting Sint Annaklooster en adviseert de Raad van Toezicht hierover. De leden van de Auditcommissie hebben financiële expertise. Deze door de Raad van Toezicht ingestelde Auditcommissie heeft in verslagjaar drie keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en Controller en gedeeltelijk met de externe accountant. Stichting Sint Annaklooster heeft in verslagjaar helaas afscheid moeten nemen van twee leden van de Raad van Toezicht, vanwege het overlijden van deze leden. Op 09 juli 2010 overleed zr. M.A.A. De Paepe en op 20 juli 2010 br. A. van Heugten. Beiden bezetten binnen de Raad van Toezicht een kwaliteitszetel. Zr. M.A.A. de Paepe vervulde deze functie vanaf 2006 voor de Congregatie Zusters van Liefde van J.M. en br. A. van Heugten vanaf 2002 voor de Congregatie Broeders van Liefde. Stichting Sint Annaklooster is hen zeer dankbaar voor hetgeen zij voor de stichting betekend hebben. Samenstelling Auditcommissie / Remuneratiecommissie Samenstelling Auditcommissie Dhr. W.H.J.M. Huijs Dhr. P.M.L. Tijssen Lid Voorzitter Samenstelling Renumeratiecommissie Dhr. P.M.A.L.M. Leijten Dhr. T.J.M. Drijver Voorzitter Lid 12

14 Samenstelling Raad van Toezicht Naam Functie Nevenfuncties Dhr. P.M.A.L.M. Leijten Voorzitter Hoofd bureau patiëntenbe- Langen Catharina Ziekenhuis (tot 19 mei 2010) Voorzitter van de Klachtencommissie Medewerkers GGZE Dhr. T.J.M. Drijver Vice-voorzitter/Secretaris Zr. M.L.M. Smits Lid Zr. M.A.A. De Paepe Lid (tot 9 juli 2010) Br. A.P. van Heugten Lid (tot 20 juli 2010) Dhr. J.B.M. Verberne Lid (tot 11 februari 2010) Econoom Congregatie Broeders van Liefde Dhr. J.H. van Aert Lid (tot 19 januari 2010) Directeur Van Aert Advies BV, voorzitter Stichting Administratiekantoor G&F, voorzitter Stichting tot Beheer van het Vermogen Oudedagsvoorziening van de Nederlandse Provincie v.d. Congregatie v.d. Zusters van Liefde, voorzitter Vereniging Residence Domburg Dhr. M.A.C. Klomp Lid lid RvT Stichting de Opbouw (tot september 2010) Dhr. P.M.L. Tijssen Lid (vanaf 19 januari 2010) directeur SBR Consultancy BV voorzitter RvC Woniningstichting De Zaligheden, lid Algemeen Bestuur Waterschap de Dommel, bestuurslid WVK-groep, vice vz. RvC Wooninc, lid Rvt LEV Groep. Dhr. W.H.J.M. Huijs Lid (vanaf 25 maart 2010) Lid Stichting Seniorenraad Waalre,Bestuurslid/ penningmeester Stichting t Heft, Lid Werkgroep Veiligheid, Bestuurslid/penningmeester van Stichting Dulcinea, gastdocent Amnesty International 13

15 3.4 Bedrijfsvoering De dagelijkse bedrijfsvoering wordt ondersteund door de Planning & Control Cyclus. Deze staat garant voor een consistent samenhangend beleid. Deze cyclus houdt rekening met zowel het lange termijn beleid, de korte termijn doelstellingen en de benodigde financiële middelen. De bedrijfsvoering wordt tevens ondersteund door een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is gericht op het realiseren en beheersen van het primaire proces en beoogt de prestaties van de organisatie als geheel te meten en te verbeteren. Eind 2010 heeft stichting Sint Annaklooster het HKZ kwaliteitscertificaat behaald voor de afdeling Rentree en het keurmerk Blik op werk voor haar re-integratieactiviteiten binnen de afdeling Rentree. Het kwaliteitscertificaat bronzen keurmerk is in bezit van stichting Sint Annaklooster als ook het keurmerk Palliatieve Zorg voor Hospice de Regenboog. Het bronzen keurmerk geldt voor de thuiszorg, waaronder verpleging en verzorging het Zorghotel Anna, Logeerhuis In Via en de kloosterverzorgingshuizen. De stichting hanteert integraal management als besturingsfilosofie. Het management is daarmee volledig verantwoordelijk en bevoegd op zijn eigen taakgebied inzake doelstellingen, werkproces, mede-werkers en middelen. De interne begeleidingsgroep in het kader van de doorontwikkeling heeft in verslagjaar haar advies uitgebracht. In verslagjaar is de herstructurering grotendeels doorgevoerd. Ontbrekende functies werden binnen de bestaande kaders ingericht en er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. Begin 2011 wordt deze fase van de doorontwikkeling afgerond en wordt de volgende fase gestart die gaat over de span of control en span of attention van de managers. De wijze waarop de verantwoording voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) in de organisatie is verankerd, is beschreven in de kaderregeling AO/IC. Voor de verbeteringen in deze wordt jaarlijks een actieplan opgesteld, waarbij de aanbevelingen uit de managementletter van de accountant worden meegenomen. De voortgang wordt gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. In 2010 concludeerde de accountant dat de AO/IC over het geheel genomen van voldoende niveau is, met als belangrijke aandachtspunten de kwaliteit van de zorgregistratie, de verantwoording en de dossiervorming die ten grondslag ligt aan de managementrapportages, alsmede de registratiewijze van de forensische zorg. In samenspraak met de accountant zijn hierin in verslagjaar verbeterslagen behaald. Eind 2010 is gestart met de implementatie van een nieuw zorgregistratiesysteem. Na een zorgvuldig offertetraject is gekozen voor het zorgregistratiesysteem Helios. Het voormalige systeem voldeed niet meer aan alle eisen van de AZR. Benodigde aanpassingen in het bestaande pakket bleken niet of moeilijk te realiseren. Vereiste managementrapportages zijn nu makkelijker uit het systeem te halen. De overgang naar het nieuwe pakket kost relatief veel inspanning, daar er verschillen bestonden in de werkwijze van de verschillende locaties. Middels overzichtelijke procesbeschrijvingen zal de registratie eenduidig gaan plaatsvinden en kan ook de registratie van de semimurale voorzieningen in het systeem worden meegenomen. Onderstaand zijn de voornaamste risico s voor 2011 weergegeven. 14

16 a. Door de bezuinigingen van centrale en decentrale overheden ontstaat het risico dat de subsidieverstrekkingen terugvallen. Dit heeft zowel betrekking op het justitiedeel als ook op de subsidies van gemeenten en zorgkantoor. b. Arbeidsmarktkrapte voor verzorgend personeel zal in de toekomst fors toenemen. c. Onzekerheid over de aanbesteding WMO Eindhoven eind Cliëntenraad De Cliëntenraad binnen de stichting Sint Annaklooster functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bepalingen zoals gesteld in artikel 2 van de WMCZ zijn van toepassing voor de stichting Sint Annaklooster en vastgelegd in het reglement van de Cliëntenraad. Binnen de Cliëntenraad is elke locatie vertegenwoordigd en worden de belangen van alle cliënten behartigd. De Cliëntenraad is door de bestuurder van de stichting Sint Annaklooster gefaciliteerd met een ambtelijk secretaris. Budgettering vindt centraal plaats vanuit de stichting Sint Annaklooster. De Cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) van waaruit informatie, advies en ondersteuning wordt geboden. De Cliëntenraad heeft in verslagjaar acht keer vergaderd, met een vooroverleg van de Cliëntenraad gevolgd door een bijeenkomst in het bijzijn van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft een afvaarding van de Raad van Toezicht één maal deelgenomen aan het overleg en de controller tweemaal. De vergaderingen zijn openbaar. In 2010 heeft de Raad van Bestuur tevens een brainstormsessie gehouden met de Cliëntenraad om input te verkrijgen voor het jaarplan De Cliëntenraad heeft in 2010 voor het eerst een jaarvergadering gehouden met cliënten en gasten van stichting Sint Annaklooster. Activiteiten Cliëntenraad De Cliëntenraad is in verslagjaar betrokken bij verbetertrajecten zowel voor de Cliëntenraad zelf als voor de stichting. Het gaat hierbij om: - Het verbeteren van de communicatie met de achterban door het uitbrengen van een informatiefolder en de presentatie van de raad via een brief aan (nieuwe) cliënten. In verslagjaar heeft de Cliëntenraad veel aandacht besteed aan het contact met de achterban. Zo zijn er bezoeken afgelegd bij de bewoners van Broederhuis Eikenburg en Klooster Terhaghe. - Een eerste jaarvergadering voor cliënten en familieleden is in verslagjaar met succes verlopen. Cliënten en gasten hebben tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat zij het werk van stichting Sint Annaklooster waarderen en dat het organiseren van een jaarvergadering er toe bijdraagt om gehoord te worden. Verder heeft de Cliëntenraad alle huisreglementen doorgenomen in het licht van onnodige beperking van vrijheid en privacy. Er zijn diverse protocollen voorgelegd met verzoek om advies of instemming van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is naar tevredenheid in verslagjaar betrokken bij audits, cliënttevredenheidsonderzoeken en toekenningen van keurmerken. Daarnaast is de Cliëntenraad nauw betrokken geweest bij de ontvlechting van Zorghotel Anna en de wijzigingen die betrekking hadden op Rentree, alsmede de werving van pastors voor de pastorale zorg binnen stichting Sint Annaklooster. 15

17 3.6 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad functioneert als een centrale raad en bestond in verslagjaar uit 8 leden en een ambtelijk secretaris. Vanaf augustus 2010 is er een vacature binnen de Ondernemingsraad. De doelstelling van de Ondernemingsraad is om evenwicht te bieden en een bijdrage te leveren aan de organisatie waarbij de belangen van de organisatie en haar medewerkers het centrale hart vormen. Binnen de Ondernemingsraad zijn drie aandachtsgebieden verdeeld over de leden. Het gaat hierbij om de aandachtsgebieden: financieel, sociaal organisatorisch, arbo- en juridische zaken. In verslagjaar is de Ondernemingsraad nauw betrokken geweest bij de vervolgstappen in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie en het stichtingsbreed vormgeven van de bereikbaarheidsdienst verpleging. Een belangrijk speerpunt voor 2010 was de veiligheid van medewerkers. Naast eerder getroffen maatregelen is er gezocht naar een meer structurele oplossing. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van een My Bodyguard, welke beschikbaar is voor medewerkers van locaties die mogelijk een risico lopen als medewerkers alleen aan het werk zijn. Overige speerpunten waren: facilitaire dienstverlening centraal (t.b.v. een gezondere organisatie, tijd en geld besparen), scholingsplan stichtingsbreed, communicatie (met name gericht op ondersteuning ICT) en kwaliteitsbewaking. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de verkiezingen in Er zijn in 2010 twee adviesaanvragen en vijf instemmingaanvragen behandeld door de Ondernemingsraad. Adviesaanvragen Doorontwikkeling organisatie; Ontvlechting Zorghotel Anna. Instemmingaanvragen Integriteitsbeleid; Handleiding contractuele gemiddelde arbeidsduur; Vaccinatiebeleid Hepatitis B; Personeelsdossier en Privacyreglement; Leer- en ontwikkelingsbeleidsplan Met de adviezen van de Ondernemingsraad kon de Raad van Bestuur constructief aan de slag en ervaart hierbij een grote mate van transparantie en betrokkenheid. De Ondernemingsraad ondernam zelf ook initiatieven en heeft diverse documenten van de Raad van Bestuur ontvangen ter informatie. Intern is de Ondernemingsraad actief geweest om het voor nieuwe OR-leden makkelijker te maken om hun werkzaamheden binnen de Ondernemingsraad zo goed mogelijk te kunnen verrichten. Middels een ontwikkeld introductieprogramma doorlopen nieuwe leden met een meer ervaren lid, welke later hun aanspreekpunt blijft, het programma tijdens de eerste maanden van hun lidmaatschap door. 16

18 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Vanuit de idealistische pioniersfase ontwikkelt stichting Sint Annaklooster zich tot een professionele maatschappelijke onderneming. Een onderneming die haar missie en visie ontleent aan de kernwaarden respect, openheid, integriteit en betrokkenheid en die zij ook vandaag de dag professioneel vertaald wil zien in de verleende zorg en diensten aan haar cliënten. Met de visie de grootste en de beste onder de kleinen wordt de ontwikkelingsrichting aangegeven. Naast autonome groei van de bestaande activiteiten zullen nieuwe ambities vorm gegeven worden. Algemeen Het kabinet legt in het regeerakkoord de nadruk op zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen mogelijkheden met ondersteuning van zorgprofessionals. Door de bezuinigingen vanuit de overheid en de nadruk die gelegd wordt op zelfredzaamheid en het stimuleren van eigen mogelijkheden en de grotere (financiële) eigen verantwoordelijkheid die bij zorgvragers komt te liggen, ontstaat er naar verwachting een grotere tweedeling in de maatschappij. Dit leidt tot een toename van het aantal (financieel) zwakkeren. Door de vergrijzing worden steeds meer ouderen afhankelijk van de zorg. Het ouderenbeleid van de landelijke overheid is er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast nemen de technologische ontwikkelingen en het gebruik hiervan alsmaar toe, zoals domoticatoepassingen, zorg en welzijn op afroep, alarmering en medische zorg op afstand. Door de bezuinigingen komt een deel van de zorg bij mantelzorgers terecht. De vraag naar mantelzorg en vrijwilligers zal naar verwachting in de toekomst verder toenemen. 4.1 Meerjarenbeleid Onze missie is: Hartverwarmend zorgen voor hen die dat het meest nodig hebben Aan jongeren, aan zieken of ouderen, aan personen met een handicap, willen wij, ongeacht hun achtergrond, een gepast antwoord of een geschikte doorgeleiding bieden, overeenkomstig onze mogelijkheden. Bijzondere aandacht willen we hierbij geven aan de vragen om hulp van personen met geringe of gemiste kansen, en aan noodsituaties waarvoor geen of ontoereikende oplossingen bestaan. 17

19 Stichting Sint Annaklooster richt zich op de kwetsbaren in de samenleving. Het betreft mensen met een bedreigde of beperkte zelfredzaamheid door zijn of haar lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. Daarnaast gaat het om mensen waarbij persoonlijke competenties en de hulpbronnen in de omgeving, waar hij of zij over kan beschikken, ontoereikend zijn. Stichting Sint Annaklooster tracht hierbij de zelfredzaamheid van haar cliënten en gasten te vergroten en de (fysieke) pijn te verlichten. De zorg en hulp wordt afgestemd op de behoeften van de cliënt en gast. Welkomstbord in Logeerhuis In Via Toekomstvisie stichting Sint Annaklooster Koers stichting sint Annaklooster De visie van stichting Sint Annaklooster is de droom die zij in de komende periode wil realiseren: de grootste en de beste onder de kleinen zijn. Stichting Sint Annaklooster heeft zich de volgende doelen gesteld voor de jaren : - Het behalen van het Gouden Keurmerk voor alle onderdelen binnen stichting Sint Annaklooster. Het behalen van een keurmerk voor de gehele organisatie in Stichting Sint Annaklooster beschikt over de beste medewerkers. Door middel van opleiden-trainen-coachen; verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in taak- en functieomschrijving; behalen van een hoge cliënttevredenheid; hoge medewerkertevredenheid en competenties. - Iedereen handelt vanuit de missie en de caritasgedachte. Door middel van bekendheid met gedragscode en ethisch beleid; deelnemen aan (vervolg) introductiebijeenkomsten; - Plaatsvinden van volledige integratie van zorg en welzijn Door middel van centraal toegangsloket/kenniscentrum; collectieve ondersteunende interne dienstverlening; collectieve welzijnsdiensten; nieuwe toeleveranciers en uitbreiding van diensten. 18

20 Gezien de omgevingsontwikkelingen en de missie van de organisatie is ervoor gekozen om het meerjarenbeleidsplan op de volgende vier pijlers, als uitgangspunt, te baseren: integraal, innovatief, immaterieel en individueel. Integraal: Innovatief: Immaterieel: Individueel: gezamenlijk bereiken van doelen en gezamenlijk verantwoordelijkheid duren nemen. gericht op vernieuwing/verbetering van de zorg die stichting Sint Annaklooster levert; innovatie, ook ten aanzien van interne processen. aansluitend bij de caritasgedachte/spirituele achtergrond en kernwaarden; geestelijke verzorging maakt een belangrijk onderdeel van zorg en welzijn uit. centraal staat hierbij de ontwikkeling en mogelijkheden tot ontplooiing van het individu; respect en waardering. Voorts wordt er gestuurd op de kernthema s Zorg en Welzijn, P&O en besturingsfilosofie en middelen en financiën. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Zorg en Welzijn Stichting Sint Annaklooster ontwikkelt zich van zorgorganisatie naar een maatschappelijke zorgonderneming. Door de geleidelijke afname van religieuzen zullen de kloosterverzorgingshuizen zich transformeren naar intramurale voorzieningen voor leken, waarbij de nadruk zal blijven liggen op behoud van de christelijke identiteit. Hospice de Regenboog is na een verbouwing begin 2010 heropend met een feestelijk tintje. Hospice de Regenboog kent voortaan 10 plaatsen voor palliatieve terminale zorg. Eind 2010 is de werving gestart voor twee nieuwe pastores en kent de pastorale dienst daarmee momenteel een volledig nieuwe bemensing. Door samenwerking met SVVE de Archipel is de bereikbaarheidsdienst van pastorale zorg binnen de stichting heringericht en geborgd. Met Vitalis is het contract hernieuwd voor de inzet van palliatief geschoolde artsen in hospice de Regenboog en een verpleeghuisarts (en eventueel andere benodigde disciplines) in klooster Terhaghe. 19

Liefdevolle zorg- en dienstverlening

Liefdevolle zorg- en dienstverlening JAARDOCUMENT 2009 Liefdevolle zorg- en dienstverlening Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis

Nadere informatie

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid

IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid. Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Bericht van Sint Annaklooster over persoonlijke betrokkenheid Nieuwsbrief Sint Annaklooster voor verwijzers en relaties IN DIT NUMMER Historie Identiteit Cliënttevredenheid Ketenpartnertevredenheid Cliëntenraad

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum Inhoud Inleiding en doelstelling... 1 Stichtingsbestuur per 31 december 2012... 2 Raad van Toezicht... 3 Geselecteerde projecten... 4 De Plataan... 4 Het Houtens

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Informatiefolder. Financiën

Informatiefolder. Financiën Informatiefolder Financiën Vergoeding kosten Binnen Stichting Sint Annaklooster kunt u te maken krijgen met verschillende kosten. Sommige worden vergoed via de AWBZ, andere niet. Onderstaand vindt u een

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase

Hospice de Regenboog. Zorg in de laatste levensfase Hospice de Regenboog Zorg in de laatste levensfase Even voorstellen Hospice De Regenboog is onderdeel van Stichting Sint Annaklooster. Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod Algemene informatie Rentree hulpverleningsaanbod WAT DOET RENTREE? Met een integraal hulpverleningsaanbod wil Rentree exgedetineerden, veelal met een meervoudige problematiek, ondersteunen en begeleiden

Nadere informatie

Logeerhuis In Via. Zorg onderweg

Logeerhuis In Via. Zorg onderweg Logeerhuis In Via Zorg onderweg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening willen we mensen

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie