Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Hoensbroek, mei 2012"

Transcriptie

1 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012

2 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding Uitgangspunten verslaglegging Context Focus Realisatie Perspectief 7 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Segmentering Organisatorische structuur Beleid, inspanningen en prestaties Intern toezicht Meerjarenbeleid Toelatingen Algemeen beleid verslagjaar Medezeggenschapstructuur: Strategie en organisatie 30 Cliëntenra(a)d(en) en Ondernemingsraad Algemeen kwaliteitsbeleid Kerngegevens Kwaliteit en Veiligheid Kernactiviteiten en nadere typering Meerjarenbeleid Kwaliteit & Veiligheid Patiënten/cliënten, capaciteit, Certificering 32 productie, personeel en opbrengsten PDCA-cyclus Werkgebied Borging PDCA-cyclus in 2.4 Samenwerkingsrelaties 12 communicatie- en overlegstructuur 34 Maatschappelijk verslag Samenwerkingsverbanden/ketenpartners Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Financiën Woonvoorzieningen Overheden Toezichthouders Onderwijsinstellingen Branche- en belangenverenigingen Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor Goed Bestuur Evaluatie afspraken intern toezicht Normen Verantwoording Normen Raad van Bestuur Normen Raad van Toezicht Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Portefeuilleverdeling Specifieke afspraken intern toezicht Beloning van de Raad van Bestuur en de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Continuïteit en samenstelling Specifieke afspraken intern toezicht Taakuitoefening/werkzaamheden Raad van Toezicht in Honorering Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning en control cyclus Monitoring van de bedrijfsvoering Borging van de bedrijfsvoering Risico s, kansen en onzekerheden Cliëntenraad Structuur Samenstelling Centrale Cliëntenraad in Belangrijkste onderwerpen en uitgebrachte adviezen in Aandachtspunten voor Ondernemingsraad (OR) Structuur Samenstelling Belangrijkste onderwerpen en adviezen uitgebracht in Aandachtspunten voor Algemeen Innovatie Extra services Klachten zijn kansen Cliënttevredenheid Zorgproblemen/zorgveiligheid Implementatie nieuwe ZLO/prijslijst Hygiëne en infectiepreventie Implementatie Zorgleefplannen Ethische kwesties Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Overige aspecten van kwaliteit en veiligheid Brandveiligheid en BHV Documentenbeheer ICT Huisvesting Communicatie en PR beleid 50 Bijlagen 52 Bijlage 1 Inrichting clusters 53 Bijlage 2 Belanghebbendenbeleid 54 Bijlage 3 Afkortingenlijst 64 Bijlage 4 Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 66 Geconsolideerde Jaarrekening

3 2011 was voor Cicero Zorggroep het jaar van consolidatie. In tegenstelling tot wat die titel doet vermoeden, zijn er forse inspanningen verricht om op velerlei gebied de puntjes op de i te zetten. In dat kader is in het eerste kwartaal fase 1 van het ERP systeem Q-zorg afgerond, is kwaliteit en veiligheid nog beter verankerd in de organisatie, is het besluit ge nomen om opleidingen/scholing en skills met een externe partner te gaan uitvoeren, is de organisatie en positionering van de zorg aan huis en de WMO herijkt en zijn de voorbereidingen begonnen voor de aangekondigde majeure wijzigingen in de wet- en regelgeving, zoals het scheiden wonen-zorg en de DBC-financiering voor de geriatrische revalidatiezorg. 4 5 Met name de keuze voor een andere organisatie en Voorwoord Op de valreep werd bekend welke consequenties het Convenant Investeringen Langdurige Zorg heeft voor Cicero Zorggroep. Dat leidde ertoe, dat wij ons beleidsprogramma (jaarplan en begroting) voor 2012 moesten aanpassen. Definitieve toekenning van de bij het convenant behorende middelen, geschiedt pas na de eerste tussenevaluatie in augustus positionering van de extramurale zorg (zorg aan huis en WMO) en de alliantievorming met een strategische partner hiertoe heeft in 2011 veel aandacht gevraagd. De verwachtingen zijn op dit gebied hooggespannen. Voorts werd veel energie gestoken in de ver- en nieuwbouw. Zorgcentrum Pius onderging een forse verbouwing; in vijf maanden werd het hele zorgcentrum in Hoensbroek gerenoveerd. Deze verbouwing is in april 2012 gereed. De bewoners verhuisden gedurende de renovatie naar de tijdelijke huisvesting in Adelante. Het nieuwe Pius is een toekomstbestendige locatie, in overeenstemming met moderne opvattingen over wonen voor ouderen. De plannen voor nieuwbouw van zorgcentrum Op den Toren in Nuth werden in 2011 vervolmaakt. Eind 2011 ging de aanvraag voor de omgevingsvergunning de deur uit. Cicero Zorggroep heeft ook in 2011 een goed bedrijfsresultaat gerealiseerd. Bezuinigingen als gevolg van de crisis zijn echter aanstaande. Ook de ouderenzorg zal de gevolgen daarvan ondervinden, al zijn aard en omvang daarvan nu nog niet bekend. Cicero Zorggroep vierde op 25 juni 2011 haar eerste lustrum met een schitterend feest in Kasteel Hoensbroek voor alle medewerkers en vrijwilligers. De Raad van Bestuur constateert met gepaste trots dat Cicero Zorggroep in de afgelopen vijf jaar een groeispurt naar volwassenheid heeft gemaakt. De organisatie weet wat Eerste lustrum Cicero Zorggroep haar doelen en dromen voor de toekomst zijn. Van medewerkers en management heeft dit de nodige flexibiliteit gevergd, waarvoor de Raad van Bestuur ook op deze plaats zijn oprechte waardering en dank uitspreekt. Ook voor de komende jaren staan Cicero weer volop nieuwe uitdagingen te wachten. De Raad van Bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat Cicero Zorggroep deze uitdagingen aankan. De Raad van Bestuur mr. H.C.C.E. Koster (voorzitter) IJ.C. Schouten

4 De kern van het daarin aangekondigde overheidsbeleid wordt gevormd door het streven naar verbetering van de kwaliteit door: Inzet van middelen; Sectorbrede normering en handhaving door de IGZ (minder op papier, meer bezoeken); De oprichting van een nieuw kwaliteitsinstituut; De invoering van de WCZ en de Beginselenwet Zorginstellingen; Substantieel terugdringen van overhead; Maatregelen om ouderenmishandeling tegen te gaan; Omschakeling van handelingsfinanciering naar uitkomstfinanciering; Wettelijke verankering van het PGB; Scheiden wonen en zorg; Overheveling functies dagbesteding en begeleiding naar de WMO; Van regionale zorgkantoren naar zorgverzekeraars. Bij gebrek aan een nadere concretisering, had deze vooraankondiging van het overheidsbeleid voor de komende regeerperiode nog geen ingrijpende gevolgen voor het beleidsprogramma Er bestond evenmin aanleiding voor het wijzigen van de 6 strategische koers die eind 2008 is uitgezet voor de periode Het beleidsprogramma 2011 bleef 1.5 Perspectief 7 Inleiding 1 daarom gebaseerd op de vier geformuleerde strategische pijlers: operational excellence, flexibilisering van De concretisering van het Regeer- en Gedoogakkoord het zorgaanbod, ontwikkeling ondernemerschap en is door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gedurende het verslagjaar uitgewerkt in de op 1 juni 2011 alliantievorming. verschenen Programmabrief Langdurige Zorg. Deze brief bevatte de langverwachte trendbreuk met een 1.3 Focus toezegging voor het structureel ter beschikking stellen van e 636 miljoen voor het extra aannemen en opleiden De Raad van Bestuur koos er expliciet voor om 2011 te van medewerkers in de langdurige intramurale zorg. benutten als het jaar van consolidatie van de ingezette De uitwerking van (de verantwoording van) de besteding operational excellence. De doelstellingen in het beleidsprogramma van deze extra middelen werd vervolgens door alle 2011 waren nagenoeg volledig gericht op betrokken landelijke brancheverenigingen vastgelegd 1.1 Uitgangspunten verslaglegging een beschrijving van risico s op vier specifieke het accuraat afmaken van in de voorgaande jaren ingezet in het per 5 september 2011 van kracht geworden domeinen, te weten: Cliënt, Kwaliteit & Veiligheid, beleid. De resultaten van de eigen prestaties van de Convenant Investeringen Langdurige Zorg. Het kabinet In dit maatschappelijk verslag legt Cicero Zorggroep Personeel en Financiën & Productie. Hoofdstuk 4 sluit afgelopen jaren zijn kritisch tegen het licht gehouden en nam de toezegging op in de Miljoenennota. Omdat op concernniveau verantwoording af over het in 2011 qua opzet grotendeels aan bij het format 2011, aan de onvolkomenheden aangepakt. de extra middelen beschikbaar worden gesteld via gevoerde beleid en de op basis daarvan uitgevoerde gevuld met het domein overige, waarin elementen verhoging van de maximumtarieven van de ZZP s, activiteiten. Hoofdstuk 1, 2 en 3 zijn qua opbouw aan de orde komen die niet onder één van de komen deze middelen pas in 2012 via het reguliere iden tiek aan het landelijk format In hoofdstuk 3 algemene onderwerpen gerubriceerd kunnen worden, zorg inkoopproces bij de zorgaanbieder terecht. Aan de is een specifieke paragraaf toegevoegd over de in zoals Vastgoed, ICT en PR & communicatie. Zorgkantoren is een centrale rol toegewezen in het 2011 uit gevoerde evaluatie afspraken intern toezicht bewaken van de doelstellingen van het convenant in (paragraaf 3.2). relatie tot de feitelijke besteding van de middelen. 1.2 Context Op 17 oktober 2011 liet CZ aan Cicero weten vóór Ten gunste van de leesbaarheid en onderlinge samenhang 1 december 2011 een plan van aanpak te verwachten. van de verschillende onderdelen van de jaarlijkse Het beleidsprogramma van 2011 is eind 2010 opgesteld Daarin moet worden aangegeven waarvoor de con planning en control cyclus (kaderbrief, beleidsprogramma, in de context van het Regeerakkoord Vrijheid en vervenantmiddelen in worden ingezet. Cicero clusterjaarplanvorming, managementreview antwoordelijkheid en het daaraan gekoppelde gedoog heeft dit plan van aanpak, bestaande uit dertien ver en jaarverslaglegging) en het integraal risicomanagement, akkoord. Daarin gaat ruime aandacht uit naar de schillende onderdelen, op 30 november 2011 voorgelegd richten we ons in paragraaf 3.5 (bedrijfsvoering) ouderenzorg en wordt impliciet een trendbreuk aan CZ en mocht zich op 16 december 2011 verheugen in behalve op bestuurlijke en organisatie-aspecten, op aangekondigd. een positieve reactie op het volledige plan van aanpak. Vriendelijk Vertrouwd Vakkundig Daarbij lag de focus met name op doorontwikkeling van de in 2010 herziene organisatorische inrichting en het optimaliseren van back office processen. Ingezet werd nadrukkelijk op verdere versteviging van de fundamenten van het primaire proces en de bedrijfsvoering. Deze dienen zodanig solide te zijn dat Cicero Zorggroep in de toekomstige, veranderende markt een betrouwbare partner voor de cliënt blijft en haar kernwaarden vriendelijk, vertrouwd en vakkundig in optima forma waarmaakt. 1.4 Realisatie Uit de evaluatie van het beleidsprogramma 2011 in december is geconcludeerd dat dit grotendeels zijn beslag heeft gekregen. Op enkele onderdelen is de ambitie in 2011 niet volledig waargemaakt en deze loopt daarom door in In hoofdstuk 4 wordt per domein beschreven welke beleidsdoelstellingen er voor het verslagjaar 2011 waren gepland, de mate van realisatie hiervan, de wijze waarop realisatie heeft plaats gevonden, eventuele bijstellingen en de in 2012 nog doorlopende activiteiten.

5 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Cicero Zorggroep Adres Postbus 96 Postcode Plaats 6430 AB Hoensbroek 8 Vanwege deze verbondenheid wordt de jaarrekening wordt in de jaarrekening los van de Stichting Cicero 9 van de stichting Cicero Vastgoed geconsolideerd in de Vastgoed (segment 2) gepresenteerd en kent ook een Profiel van 2 de organisatie Telefoonnummer Identificatienummer 650/ Segmentering Kamer van Koophandel In 2008 heeft Cicero Zorggroep de Stichting Cicero Vastgoed opgericht met als doel het beheren en in stand adres houden van (een deel van) het vastgoed. Internetpagina In 2011 betreft dit: Tabel 1: Identificatiegegevens zorgcentrum Catharina Daemen (huur); de voormalige inleunwoningen zorgcentrum 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Cicero Zorggroep heeft de stichting als rechtsvorm. Behalve de stichting Cicero Zorggroep, bestaat de stichting Cicero Vastgoed. Deze stichting is nauw verweven met Cicero Zorggroep. Het bestuur van deze stichting wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van de stichting Cicero Zorggroep. Lid van het bestuur zijn in ieder geval de leden van de Raad van Bestuur van de stichting Cicero Zorggroep. jaarrekening van Cicero Zorggroep. aparte begroting. Op den Toren; evenals: de tijdelijke huisvesting van zorgcentrum Op den Toren (afdeling De Maretak, 32 PG-bedden op de locatie Adelante); de tijdelijke huisvesting van zorgcentrum Pius in het kader van de nieuwbouwtrajecten in Nuth en Voerendaal. Gezien de verbondenheid tussen de beide stichtingen maakt de stichting Cicero Vastgoed onderdeel uit van dit jaardocument respectievelijk de geconsolideerde jaarrekening. Stichting Cicero Zorggroep (segment 1)

6 2.2.3 Organisatorische structuur Raad van Toezicht Secretariaat RvB Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Raad van Bestuur Communicatie & PR Personeel & Organisatie Economisch Administratieve Dienst Cicero Zorgservice Kwaliteit & Beleid ter voorkoming van belangenverstrengeling en ten aanzien van openheid en externe verantwoording. In oktober 2011 is in de vergadering van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur nadrukkelijk stilgestaan bij de borging van alle elementen uit de Zorgbrede Governancecode 2010, aangevuld met de inzichten uit de Toolkit, het toezichtkader van de IGZ en de profielschets en referentiemodellen van de NVTZ ter zake. Besloten werd de vigerende statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur te actualiseren, met het referentiemodel van de NVTZ als uitgangs punt. Afwikkeling hiervan is voorzien in de agendering Raad van Toezicht - Raad van Bestuur maart Zie voor een verdere inhoudelijke verdieping paragraaf 3.1. gelicht en signalen uitgewisseld. Vervolgens wordt besproken wat daarmee moet gebeuren. In geval van calamiteiten worden altijd de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad en de voorzitter van de locale Cliëntenraad van de locatie waar de calamiteit heeft plaatsgevonden, geïnformeerd. Jaarlijks wordt een informeel overleg georganiseerd met de Raad van Bestuur en de leden van de Centrale Cliëntenraad, de leden van de klachtencommissie en de cliëntvertrouwenspersonen. Zie verder paragraaf 3.6 voor de relevante thema s uit Lokale Cliëntenraden Elke locatie kent een lokale Cliëntenraad (de zorgcentra Elvira/Leontine en Schuttershof/Bronnenhof hebben een gezamenlijke lokale Cliëntenraad). Er is gestructureerd overleg tussen de lokale raden en het verantwoordelijke clustermanagement. Eén van de vaste onderwerpen is Toelatingen de terugkoppeling uit de lokale resultaten van de Bedrijfsbureau (BB) Cluster 1 Cicero Zorggroep beschikt over de navolgende toelatingen: cluster- en afdelingsjaarplannen en zorgleefplan bespre cliënttevredenheid metingen: voeding, schoonmaak, Zorgcentrum Schuttershof Zorgcentrum Bronnenhof Huishoudelijke verzorging kingen. Periodiek worden er op locaties ook themabijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers Zorgcentrum Huize Louise Persoonlijke verzorging Verpleging georganiseerd, waarvoor ook de leden van de lokale Begeleiding (voorheen AB en OB) cliëntenraden worden uitgenodigd. Cluster 2 Behandeling Bureau 10 Zorgcentrum Pius Verblijf op grond van de AWBZ Ondernemingsraad Zorgondersteuning & 11 Zorgcentrum Op den Toren Medewerkers hebben binnen Cicero Zorggroep de Ontwikkeling (ZoO) Zorgcentrum t Brook De stichting biedt zorg aan de volgende doelgroepen: gebruikelijke, op wettelijke regeling gebaseerde vertegenwoordigingsstructuur, de Ondernemingsraad. Zorgcentrum Vroenhof Psychiatrische aandoening* Psychosociale problemen De Ondernemingsraad kent conform het reglement Lichamelijke beperking** informatiebepalingen en een vaste overlegstructuur met Cluster 3 Verstandelijke beperking** de Raad van Bestuur. Jaarlijks woont een delegatie van Zorgcentrum Elvira-Leontine Somatische aandoening of beperking de Raad van Toezicht tenminste één overlegvergadering Zorgcentrum Ave Maria Psychogeriatrische aandoening of beperking van de Ondernemingsraad bij. Figuur 1: Organigram Bijlage 1: Inrichting clusters Intern toezicht In januari 2010 verscheen de geactualiseerde Zorgbrede Governancecode, in 2011 gevolgd door een aantal relevante publicaties ter concretisering van (onderdelen van) deze code voor de praktijk, te weten: (Vernieuwde) Toolkit Toezicht Zorg, Nationaal Register, maart 2011; Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid, IGZ, april 2011; Profiel Toezichthouder Zorg 2020, NVTZ, juni Binnen Cicero is het governancebeleid geformaliseerd in de statuten, het reglement Raad van Toezicht (december 2009) en het reglement Raad van Bestuur (maart 2008). De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Cluster 4 Zorgcentrum Emmastaete Zorgcentrum Catharina Daemen Zorgcentrum Aan de Bleek Medezeggenschapstructuur: Cliëntenra(a)d(en) en Ondernemingsraad Centrale Cliëntenraad De Raad van Bestuur bespreekt maandelijks de relevante ontwikkelingen binnen Cicero Zorggroep met de Centrale Cliëntenraad, met inachtneming van de weten regelgeving ter zake. De wijze waarop de dialoog tussen de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad wordt vorm gegeven, is vastgelegd in het instellingsbesluit. Een delegatie van de Raad van Toezicht woont in de regel eens per jaar een dergelijk overleg bij. Aan de Centrale Cliëntenraad komt het recht van enquête toe als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van boek 2 BW (artikel 345); statutair verankerd in artikel 24. Maandelijks voert de Raad van Bestuur agendaoverleg met het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad. In dat overleg worden ook vertrouwelijke zaken toede Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ingericht en worden uitgevoerd op basis van deze Zorgbrede Governancecode De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en het bestuur van de Raad van Bestuur. De vigerende statuten en de reglementen bevatten bepalingen over de wijze van verantwoording van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht en over voorbehouden besluiten. De Raad van Toezicht keurt de door de Raad van Bestuur vastgestelde jaarrekening goed. De begroting en strategische besluiten zijn eveneens onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voorts zijn bepalingen opgenomen * in samenwerking met Mondriaan ** in samenwerking met Pergamijn De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad hebben maandelijks agendaoverleg. In dat overleg worden ook vertrouwelijke zaken besproken, zoals signalen van onrust in de organisatie. Dan wordt afgesproken of en zo ja door wie daarop actie wordt ondernomen. De Raad van Bestuur is één of twee keer per jaar aanwezig tijdens de studiedagen van de Ondernemingsraad. In geval van calamiteiten wordt de voorzitter van de Ondernemingsraad altijd geïnformeerd. De Raad van Bestuur hecht ook aan informeel contact met medewerkers. Daartoe informeert zij in zogenoemde zeepkistbijeenkomsten belangstellende medewerkers elk najaar over de resultaten van het lopende jaar en de hoofdlijnen van beleid voor het komende jaar. De medewerkers wordt een open forum geboden om hierop hun visie te geven. Zie verder paragraaf 3.7 voor de relevante thema s uit 2011.

7 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cicero Zorggroep heeft statutair ten doel het bieden van zorg- en dienstverlening in brede zin; van eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door: het stichten, in stand houden en beheren van woonvoorzieningen voor voornamelijk ouderen, waaronder ook zorgvoorzieningen; het bieden van gehele of gedeeltelijke verzorging en verpleging, zowel intramuraal als extramuraal; het leveren van diensten die ouderen op enigerlei wijze tot steun kunnen zijn; alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, Werkgebied Cicero Zorggroep heeft als werkgebied Zuid-Limburg, zijnde de regio van Zorgkantoor Zuid-Limburg, uitgevoerd door CZ. Cicero Zorggroep heeft haar primaire werkgebied Overzicht in de zorglocaties gemeenten Brunssum, Meerssen, Valkenburg, regio Zuid-Limburg Heerlen-Hoensbroek, Voerendaal, Onderbanken, Nuth en Schinnen. Wijksteunpunt De Pley Levensloopbestendige woningen De Beemden Wijksteunpunt De Beemden Zorgcentrum Elvira Zorgcentrum Leontine Aanleunwoningen Elvira Wijksteunpunt De Koeteleboet Wijksteunpunt t Stegelke Zorgcentrum Aan de Bleek Aanleunwoningen Naast de Bleek Schinveld Zorgcentrum Bronnenhof Zorgcentrum Catharina Daemen Zorgcentrum Emmastaete Zorgcentrum Huize Louise Zorgcentrum Schuttershof Aanleunwoningen Catharina Daemen Aanleunwoningen Emmastaete Gregoriushuis Heemhof centrum palliatieve zorg Parkstad Wijksteunpunt Distelenveld Brunssum-Noord Dit overleg is gericht op optimalisering van de zorg in de keten, adequate doorstroming van cure naar care en kennisoverdracht. De regionale huisartsen participeren in de zorgleefplanbesprekingen van hun cliënten die binnen een locatie van Cicero Zorggroep verblijven. Met lokale partners wordt al jaren samengewerkt en vorm gegeven aan de ketenzorg voor CVA- en dementiecliënten. De raden van bestuur van de zorgpartners in Parkstad komen twee keer per jaar bijeen in een bestuurlijk overleg (Bestuurlijk Overleg Gezondheidszorg Parkstad Limburg). Daarin informeren zij elkaar over hun plannen en de ontwikkelingen in hun organisaties en worden eventuele thema s benoemd, die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Vrijwilligers(organisaties) zich met name op deze projecten en op voorgenomen en onderhanden bouwtrajecten. Bij samenwerking op het gebied van wonen en zorg staat altijd het belang van de cliënt centraal Overheden Cicero Zorggroep participeert in de provinciale en regionale overlegtafels van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Hier wordt periodiek beleidsmatig overleg gevoerd over de thema s wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De overlegpartners zijn gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, cliëntvertegenwoordigers, zorgkantoor en woningcorporaties. Met enkele gemeenten heeft Cicero Zorggroep afspraken over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een aantal gemeenten maakt gebruik van de expertise van Cicero Zorggroep op detacheringbasis of in samenwerkingsprojecten. Zorgcentrum personeel en opbrengsten Ave Maria Binnen Cicero Zorggroep zijn ruim vrijwilligers Oirsbeek Zorgcentrum Pius Aanleunwoningen Sweikhuizen Brunssum Revalidatieafdeling Ave Maria Amstenrade De Eik werkzaam. Cicero hanteert een kader waarbinnen het Toezichthouders Kerngegevens Aantal/bedrag Aantal/bedrag Geulle Schinnen Levensloopbestendige Levensloopbestendige Hoensbroek woningen De Beemden vrijwilligerswerk wordt verricht. De positie van de Cicero Zorggroep onderhoudt waar relevant of desgevraagd woningen Weidehof (2011) (2010) Nuth Wijksteunpunt Schimmert De Schutse vrij williger kent geen wettelijke rechtsbescherming. relaties met externe toezichthouders (IGZ, Patiënten/cliënten/ Hulsberg Klimmen Voerendaal Mede daarom is het van belang dat de positie van de NMA, NZa) ter borging van de kwaliteit van de zorg of productie/capaciteit Zorgcentrum Op den Toren Aantal intramurale cliënten Huize d Alzon Herstelafdeling vrijwilliger/vrijwilligers en de samenwerkingsverbanden de bedrijfsvoering. Hiervoor bestaat geen vaste overlegstructuur. De dialoog vindt plaats binnen de wettelijke (Dependance Hulsberg) Valkenburg a/d Geul Op den Toren in verslagjaar Wijksteunpunt met de beroepskrachten duidelijk worden omschreven. Pastorij 12 Aantal feitelijke intramurale kaders voor de diverse vormen van toezicht door de 13 Woonzorgcentrum plaatsen op 31 december De Linde Financiën toezichthouders. Zorgcentrum Aantal extramurale cliënten t Brook Zorgkantoor Herstelafdeling exclusief cliënten dagactiviteiten t Brook Borging van de financiering krijgt vorm via de relatie Onderwijsinstellingen op 31 december (zorg aan huis) Zorgcentrum Vroenhof Aantal cliënten dagactiviteiten die Cicero Zorggroep onderhoudt met het zorgkantoor Binnen Cicero Zorggroep worden BOL- en BBL-opleidingen Wijksteunpunt op 31 december Vroenhof Zuid-Limburg, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling gevolgd. Daartoe bestaan op operationeel niveau Aantal uren extramurale Figuur 2: Werkgebied Zorg. Behalve periodiek bestuurlijk overleg dat overlegvormen met de ROC s. Er is bovendien een productie in verslagjaar een strategisch karakter heeft, kent het overleg met het diversiteit aan professionele opleiding en bijscholing, Aantal intramurale verzorgingsdagen zorgkantoor en de zorgverzekeraars een vaste structuur die samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in verslagjaar in de vorm van het zorginkoopproces en het periodiek vergt ten aanzien van de inhoud van de opleidingen. Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Samenwerkingsrelaties inzicht geven in financiële resultaten. De voorzitter Raad Op het vlak van kennisdeling zijn er contacten met de Personeel van Bestuur Cicero Zorggroep participeert in de Raad Universiteit Maastricht (voornemen tot academisering) Aantal personeelsleden in Cicero Zorggroep neemt op diverse terreinen binnen van Advies van het zorgkantoor. en de Hogeschool Zuyd. loondienst op 31 december haar werkgebied deel aan samenwerkingsverbanden Aantal FTE personeelsleden met verschillende partners. Deze samenwerking is onder CIZ Branche- en belangenverenigingen in loondienst op 31 december 1.150, ,5 andere gericht op de lokale en/of regionale versterking De relatie met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is Cicero Zorggroep onderhoudt contacten met branchevereniging ActiZ en KiesBeter in de vorm van een Bedrijfsopbrengsten van de ketenafstemming, kwaliteit en continuïteit van operationeler van aard en speelt zich met name af tussen Totale bedrijfsopbrengsten in verslagjaar e e zorg. Cicero Zorggroep stelt hierbij altijd de zorgvraag Cicero Zorgservice (initiële indicatie bij opname) en de actieve betrokkenheid bij en actieve participatie in de Waarvan wettelijk budget voor van de cliënt centraal. Daarbij wordt uitgegaan van de RvE-managers (herindicatie, spoedindicatie) enerzijds en dialoog over brancheontwikkelingen. Daarnaast onderhoudt aanvaardbare kosten e e meerwaarde van de expertise en/of bijdrage van de het CIZ anderzijds. Cicero Zorggroep contacten met de Landelijke Waarvan overige samenwerkende partij binnen de schaarse middelen die Organi satie Cliëntenraden (LOC). bedrijfsopbrengsten e e hiertoe ter beschikking staan. Financiële instellingen Tabel 2: Kerngegevens In verband met geldleningen bij banken is Cicero Samenwerkingsverbanden/ketenpartners Zorggroep gehouden per kwartaal de managementrapportage Regionale zorgpartners aan te leveren. Binnen de zorgketen zijn de andere regionale zorgorganisaties (ziekenhuizen, caresector) en de regionale huisartsen Woonvoorzieningen de belangrijkste stakeholders van Cicero Zorggroep. Met diverse woningcorporaties wordt samengewerkt De regionale zorgaanbieders voeren periodiek bestuurlijk in het opzetten van woon-zorgcomplexen en wijksteun overleg binnen het Service Center Ketenzorg (SCK). punten. Het overleg met deze stakeholders concentreert

8 3.1 Normen voor Goed Bestuur Zoals reeds in de inleiding aangegeven is in oktober 2011 in de vergadering van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur nadrukkelijk stilgestaan bij de borging van alle elementen uit de Zorgbrede Governancecode 2010, aangevuld met de in 2011 gepubliceerde inzichten uit de Toolkit Toezicht Zorg, het toezichtkader van de IGZ en de profielschets en referentiemodellen van de NVTZ. Het vigerende samenstel van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur is daartoe nader geëvalueerd en beschouwd op congruentie met de Zorgbrede Governancecode Evaluatie afspraken intern toezicht Normen Verantwoording Ten aanzien van het onderdeel Verantwoording bevat de Governancecode 2010 voorschriften over: 1. De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. 2. Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging. 3. Verantwoording aan belanghebbenden. 4. De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie. Hoewel dit vigerende samenstel van regelingen en de wijze van uitvoering daarvan geen grote afwijkingen van de Governancecode 2010 vertonen, werd explicitering van de thema s codificatie van het belanghebbendenbeleid en de verwijzing naar de bestaande klokkenluidersregeling noodzakelijk geacht, evenals actualisatie van het collectieve profiel voor de Raad van Toezicht en het informatieprotocol. Ad 1. De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming Dit onderdeel is formeel volledig geborgd door het vigerende samenstel van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur en operationeel geborgd in de missie, visie en strategie van Cicero. Ad 2. Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging Het onderdeel dialoog met belanghebbenden uit de Zorgbrede Governancecode 2010 is gecodificeerd en geformaliseerd. Bij de actualisatie is verankering in de Besloten werd de vigerende statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur te actualiseren, waarbij het referentiemodel van de NVTZ als uitgangs 14 punt dient. In deze actualisatie komt meer nadruk te statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van 15 liggen op: Bestuur gerealiseerd, naast een separaat beschreven en Bestuur, toezicht, de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit door de Raad van Toezicht op 29 maart 2012 goedgekeurd belanghebbendenbeleid (zie bijlage 2). en veiligheid; de samenstelling en portefeuilleverdeling van zowel Raad van Bestuur als Raad van Toezicht; Normen Raad van Bestuur de informatievoorziening over en weer ten behoeve Ten aanzien van de Raad van Bestuur bevat de Governancecode 2010 voorschriften over: bedrijfsvoering en van de taakvervulling en op de evaluatie van het functioneren van beide gremia; 1. Taak en werkwijze de transparantie naar en communicatie met relevante 2. Benoeming, ontslag en beloning medezeggenschap stakeholders (maatschappelijke verantwoording); 3. Belangenverstrengeling adequate afspraken over bevoegdheden, vrijheidsgraden en sturingsinstrumenten. Ad 1. Taak en werkwijze Aanpassing van het reglement Raad van Bestuur conform Afwikkeling hiervan is voorzien in de agendering de tekst van de Governancecode 2010 is aange Raad van Toezicht - Raad van Bestuur maart wezen. Inhoudelijk betreft het de expliciete toevoeging Hiermee wordt volledig voldaan aan de in de Governancecode van de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid 2010 opgenomen normen ter zake van en het wegen van belangen van belanghebbenden voor verantwoording, en de voorschriften voor het transparant wat betreft de taken van de Raad van Bestuur en de functioneren van de Raad van Bestuur en de toevoeging van een verwijzing naar de bestaande Raad van Toezicht. Klokkenluidersregeling. Ad 2. Benoeming, ontslag en beloning Dit onderdeel is conform de normen geborgd in het vigerende reglement Raad van Toezicht en in de statuten. Bij de actualisatie wordt het reglement Raad van Toezicht aangevuld met een bepaling ter uitsluiting van verstrekking van persoonlijke leningen aan bestuurders.

9 Ad 3. Belangenverstrengeling een speci fieke detaillering naar achtergrond, discipline Portefeuilleverdeling d. Problemen en conflicten van enige betekenis in De vigerende reglementen Raad van Bestuur en Raad en deskundigheid per zetel. De Raad van Toezicht zal Het reglement voor de Raad van Bestuur gaat uit van de organisatie. van Toezicht bevatten met de Governancecode 2010 deze profielschets actualiseren met inbegrip van de collegiaal bestuur met een gezamenlijk door de leden e. Problemen en conflicten van enige betekenis in vergelijkbare incompatibiliteitbepalingen en bepalingen inzichten van de NVTZ hierover. gedragen verantwoordelijkheid. In de praktijk is er de relatie met derden, zoals overheden, ter voorkoming van belangenverstrengeling. Bij de sprake van een door de Raad van Toezicht goedgekeurde zorgverzekeraars, financiers en samenwerkingspartners actualisatie worden deze conform de Governancecode Het vigerende reglement Raad van Toezicht kent nog portefeuilleverdeling tussen de beide bestuurders, etc. opgenomen. geen bepaling met betrekking tot een introductieprogramma vanuit de gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. f. Rapportages en/of beoordelingen van derden. voor nieuwe leden en het structureel De managers van de zorgclusters, ondersteunende g. Calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit Normen Raad van Toezicht onderhouden van de deskundigheid van de leden van bureaus en het hoofd P&O rapporteren aan beide leden de interne en externe klachtenprocedures. Ten aanzien van de Raad van Toezicht bevat de Governancecode de Raad van Toezicht. Dit is voorzien voor De van de Raad van Bestuur. De leiding over de managers h. Gerechtelijke of arbitrale procedures voorschriften over: Governancecode bepaalt verder dat tenminste één lid van het bedrijfsbureau en andere stafafdelingen is ver- 1. Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie deeld over de beide leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur draagt zorg voor de beschik 2. Benoeming, ontslag, samenstelling en relevante kennis van en ervaring in de zorg. baarheid van de relevante stukken in de planning en deskundigheid Dat is nu weliswaar functioneel geborgd, maar in het Specifieke afspraken intern toezicht control cyclus (kaderbrief, beleidsprogramma/begroting, 3. Honorering vigerende reglement Raad van Toezicht nog niet expliciet In de paragrafen 3.1 en 3.2 is uitgebreid ingegaan op periodieke stuurinformatie ten aanzien van de domeinen 4. Onafhankelijkheid vastgelegd. Dit wordt eveneens meegenomen in de de verankering en hantering van de normen voor Financiën & Productie, Kwaliteit & Veiligheid, Cliënt en 5. Belangenverstrengeling actualisatie. goed bestuur conform de Governancecode 2010 binnen Personeel in de vorm van managementrapportages Cicero Zorggroep en de resultaten van de in oktober 2011 en analyse van meetresultaten (zoals LPZ, CQ, MTO), Ad 1. Taak en werkwijze Ad 3. Honorering uitgevoerde evaluatie van het vigerende samenstel halfjaarlijkse evaluatie en jaarverslag/ jaarrekening. Het reglement Raad van Toezicht bevat nu een omschrijving Dit onderdeel is conform de uitgangspunten van de van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement van de verantwoordelijkheden van de Raad Governancecode opgenomen in het reglement Raad Raad van Bestuur in relatie tot deze normen. Ten aanzien Belangenverstrengeling van Toezicht, gebaseerd op de tekst van de Zorgbrede van Toezicht. van het toezicht op het functioneren van de Raad van Specifiek ten aanzien van voorkoming van belangenverstrengeling Governancecode 2006 en het referentiemodel NVTZ Bestuur zijn in deze context enkele specifieke onderdelen van leden van de Raad van Bestuur zijn De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, Ad 4. Onafhankelijkheid en nog vermeldenswaard: de volgende zaken in het reglement Raad van Bestuur vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en Ad 5. Belangenverstrengeling voorzien: fungeert als klankbord en sparringpartner voor de De Governancecode 2010 is zeer expliciet op het punt Evaluatie functioneren Raad van Bestuur Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Raad van Bestuur. De codificatie van deze verantwoordelijkheden van de onafhankelijkheid. De vigerende reglementen Jaarlijks voeren de voorzitter en een lid van de Raad tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die 16 moeten inhoudelijk worden geactualiseerd Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bevatten met van Toezicht een evaluatiegesprek met elk van de leden van materiële betekenis zijn voor Cicero Zorggroep 17 door explicitering van het houden van toezicht op de Governancecode 2010 vergelijkbare incompatibiliteitsbepalingen van de Raad van Bestuur afzonderlijk. In 2011 vonden en/of voor de betreffende bestuurders, behoeven de kwaliteit en veiligheid van zorg en de verhouding met en bepalingen ter voorkoming van belangen deze gesprekken plaats op 24 november. Tijdens deze goedkeuring van de Raad van Toezicht. belanghebbenden. Voorts is procesmatige aanvulling verstrengeling. Bij de actualisatie worden deze conform gesprekken is het functioneren van de leden van de De leden van de Raad van Bestuur maken hun met een bepaling die toeziet op bespreking van de de Governancecode opgenomen (zie paragraaf 3.3.3). Raad van Bestuur besproken, de persoonlijke deskundigheden, eventuele nevenfuncties bekend en geven strategie, risico s en uitkomsten van beoordeling door ervaringen, competenties en vaardigheden in de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de Raad van Bestuur, van opzet en werking van interne relatie tot de taakopdracht en de verwachtingen, de door hen uitgeoefende nevenfuncties. De leden risicobeheersing- en controlesystemen en van eventuele 3.3 Raad van Bestuur de samenwerking binnen de Raad van Bestuur en met van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele significante wijzigingen daarin aangewezen. de Raad van Toezicht, de CCR, OR, binnen het nevenfuncties in het Jaardocument Samenstelling Raad van Bestuur managementoverleg en met andere (interne en externe) Een lid van de Raad van Bestuur mag zonder de De aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen De Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep bestond stakeholders. toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde besluiten van de Raad van Bestuur zijn gedurende het verslagjaar 2011 evenals in 2010 uit de of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continue - opgenomen in de statuten respectievelijk het reglement volgende personen: Monitoring vorderingen beleidsdoelstellingen/ ren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang Raad van Bestuur en komen overeen met de voorschriften, informatieprotocol met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, behoudens de nog op te nemen aanvulling De Raad van Toezicht beoordeelt regelmatig de voort een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren met goedkeuring van het beleid voor de dialoog met gang van de beleidsuitvoering van Cicero Zorggroep aan of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van belanghebbenden. De evaluatiebepalingen over het de hand van het vastgestelde beleid (strategische koers, Cicero Zorggroep. functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van jaarlijks beleidsprogramma en begroting) en de (tussentijdse) Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd Toezicht vergen aanvulling met een bepaling over het Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties resultaten. Hiertoe stellen Raad van Toezicht en de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht Mevrouw mr. Voorzitter Organisatieadviseur bespreken met de Raad van Bestuur van de uitkomsten Raad van Bestuur een jaaragenda op. van Cicero Zorggroep en van een binnen het werk H.C.C.E. Koster (in 2011 betrof het van de evaluatie van het functioneren van de Raad Hiertoe voorziet de Raad van Bestuur de Raad van gebied van de zorginstelling werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk 1 adviesdag) van Toezicht. Toezicht periodiek van de volgende informatie: Bestuurslid Stichting a. Ontwikkelingen op het gebied van het beleid, dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, Ad 2. Benoeming, ontslag, samenstelling en de Singel in Brunssum de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of deskundigheid De heer Lid Directeur de aan de zorginstelling verbonden risico s, dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden In het reglement Raad van Toezicht wordt verwezen naar IJ.C. Schouten Gladius Ferrum B.V. de maatschappelijke functie en de strategie. is met Cicero Zorggroep. een algemene profielschets, waarin de kwaliteiten en consultancy & b. Ontwikkelingen op het gebied van wet- en Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk de eigenschappen die van een lid van de Raad van investments regelgeving. geen voordelen uit transacties of andere handelingen Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen evenals Tabel 3: Raad van Bestuur c. Ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden die hij namens de organisatie verricht. Evenmin ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan voor de formele besluitvorming, goedkeuring van personen met wie hij transacties namens zijn de Raad van Toezicht behoeft. organisatie verricht.

10 3.3.4 Beloning van de Raad van Bestuur en de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) De Raad van Toezicht heeft in oktober 2009 de nieuwe BBZ beloningscode besproken en gemotiveerd besloten de score voor de functiezwaarte van Cicero-bestuurders vast te stellen op 4. Daardoor is gelet op de omzet van de instelling salarisschaal F van toepassing. Voor 2011 is de markttoeslag bepaald op 10% (zoals in 2010). Van het maximaal bereikbare jaarinkomen is 6% afhankelijk van de behaalde resultaten. Het maximaal bereikbare jaarinkomen van het lid van de Raad van Bestuur is gesteld op 95% van dat van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur van Cicero Zorggroep heeft een arbeidsovereenkomst op basis van de Model overeenkomst BBZ. Het jaarinkomen van de voorzitter Raad van Bestuur, met wie in 2006 een arbeidsovereenkomst op basis van het NVZD-model is gesloten, ligt binnen de vastgestelde BBZ-bandbreedte. In overeenstemming met de aanbevelingen van de NVTZ en de NVZD zijn in januari 2011 de salarissen van de Raad van Bestuur geïndexeerd. 3.4 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen. De Raad van Toezicht kent geen afzonderlijke vaste commissies. Zoals reeds vermeld hanteert de Raad van Toezicht de Governancecode 2010 als leidraad voor zijn handelen. Binnen de huidige samenstelling wordt voldaan aan het criterium dat tenminste één lid beschikt over voor Cicero Zorggroep relevante kennis van en ervaring in de zorg. Voortvloeiende uit wet- en regelgeving en de daarop gebaseerde statuten is één lid van de Raad benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Conform de statuten vervult dit lid zijn taak zonder enig mandaat, last of ruggespraak. In 2011 hebben er geen personele of functionele mutaties plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Cicero Zorggroep bestond gedurende het verslagjaar 2011 uit de volgende personen: Naam Aandachtsgebieden Hoofd- en/of nevenfuncties De heer dr. R.J.M. Beekers Governance Consultant, coach, recruiter bij Max Beekers Consultancy Voorzitter Strategie Voorzitter Adviesraad U-center, Epen Kwaliteit & Veiligheid Voorzitter Raad van Commissarissen Lionarons GGZ BV, Heerlen Continuïteit en samenstelling In relatie tot het vigerende rooster van aftreden heeft de Raad van Toezicht in oktober 2011 besloten tot een benoemings-/opvolgingsschema voor de Raad van Toezicht, ter bevordering van de continuïteit van het interne toezicht. Hierbij zullen in 2012 twee leden worden benoemd, waarvan één voor drie jaar, en in 2013, 2014 en 2015 telkens één lid. De benoemingen nodigd om input te leveren voorafgaand aan deze reflectiemomenten. In 2011 heeft de Raad van Toezicht zich in het verlengde hiervan tevens gebogen over een geactualiseerd profiel, mede met het oog op borging van continuïteit van de diverse gewenste expertises in relatie tot het rooster van aftreden. zullen steeds plaatsvinden per 1 juni van enig jaar. De Raad van Toezicht zal ten gevolge hiervan in de periode van 1 juli 2012 tot 1 juni 2014 afwisselend uit zes of zeven leden bestaan en vanaf 1 juli 2014 weer uit vijf leden. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling Het reglement Raad van Toezicht bevat bepalingen omtrent onverenigbaarheid van functies om de onafhankelijkheid van de leden van de Raad te waarborgen. In het reglement Raad van Toezicht is bij de actualisatie Specifieke afspraken intern toezicht ter zake specifiek voorzien in: In de paragrafen 3.1 en 3.2 is uitgebreid ingegaan op de verankering en hantering van de normen voor goed bestuur conform de Governancecode 2010 binnen Cicero Zorggroep en de resultaten van de in oktober 2011 uitgevoerde evaluatie van het vigerende samenstel van statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur in relatie tot deze normen. Ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn in deze context, aansluitend op het vermelde in paragraaf 3.3.3, enkele specifieke aspecten vermeldenswaard: Explicitering van een onafhankelijke en kritische opstelling, zowel individueel als collectief. Bepaling van incompatibiliteit met de functie van lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van Cicero Zorggroep werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht als Cicero Zorggroep. Een meldingsplicht voor elk lid ter zake van een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging aan de voorzitter (of, in het Evaluatie functioneren Raad van Toezicht geval van de afwezigheid van de voorzitter, aan De heer mr. H.A. van Malkenhorst Juridische zaken Bestuurslid Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade 18 Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht zijn de vice-voorzitter). 19 Vice-voorzitter Governance te Wijnandsrade eigen functioneren. De Raad van Bestuur wordt uitge Regio/Gemeenten Bestuurslid afdeling Nuth Christen Democratisch Appèl Bestuurslid stichting tot instandhouding parochiekerk Wijnandsrade Raad van Toezicht, v.l.n.r.: de heer dr. R. Beekers, Secretaris serviceclub mevrouw prof. dr. J. Bloemer, mevrouw C. van Tankeren, De heer ing. J.G.M. Quadakkers Financiën Vice-voorzitter Raad van Toezicht Wonen+ de heer mr. H. van Malkenhorst en de heer ing. J. Quadakkers op voordracht cliëntenraad Vastgoedbeleid Bestuurslid LSB, Limburgse Streekboerderij Zorg Bestuurslid L.G.O.G. Mevrouw C.G.M. van Tankeren HRM Manager Social Control, Vixia BV, Sittard Personeels- & organisatiebeleid Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg Voorzitter Kamer Personeelszaken van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Eijsden-Margraten, Meerssen, Vaals, Pentasz Mevrouw prof. dr. J.M.M. Bloemer HRM Hoogleraar bedrijfskunde i.h.b. marktanalyse en Personeels- & organisatiebeleid relatiemanagement Radboud Universiteit Nijmegen Zorg Lid van de raad van toezicht Mondriaan Zorggroep Lid board of reference Platform Klachtenmanagement Lid board of science Interfoon Klantenservice Kenniscentrum Lid van de Wetenschappelijk Raad van Advies van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) Lector International Business and Communication, Hogeschool Zuyd, Maastricht Tabel 4: Raad van Toezicht Het vigerende rooster van aftreden is als volgt: Eerste benoeming per: Aftredend per: Herbenoembaar De heer Beekers 1 juni juni 2014 nee De heer Van Malkenhorst 1 oktober oktober 2012 nee De heer Quadakkers 1 juni januari 2014 nee Mevrouw Van Tankeren 1 juni juni 2014 nee Mevrouw Bloemer 1 juni juni 2015 nee Tabel 5: Rooster van aftreden Raad van Toezicht

11 Overleg met de externe accountant De Raad van Toezicht benoemt, ontslaat en dechargeert de externe accountant. De Raad van Bestuur kan ter zake adviseren. De externe accountant woont het deel van de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening wordt besproken. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening tegelijkertijd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2011 vond deze rapportage plaats in mei. Onderwerpen reguliere vergaderingen Raad van Toezicht Taakuitoefening/werkzaamheden raad van Toezicht in 2011 Inhoud vergaderingen 2011 De Raad van Toezicht vergaderde in 2011 acht keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en één keer zonder de Raad van Bestuur. Voorafgaand aan de vergaderingen met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht steeds een kort vooroverleg. In de navolgende tabel zijn per vergadering de belangrijkste onderwerpen aangegeven die in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest. Tevens is conform de voorschriften aangegeven welke leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur de betreffende vergaderingen hebben bijgewoond: Aanwezigen per bijeenkomst M. Beekers G. Quadakkers J. Bloemer H. van Malkenhorst C. van Tankeren januari 2011 x x x x x x (Markt)positie Cicero Zorggroep in het licht van landelijke en regionale ontwikkelingen februari 2011 x x x x x x x K. Koster IJ. Schouten Besluiten 2011 Additionele activiteiten Vaststelling vergaderschema Naast de bovenvermelde vergaderingen heeft de Raad Indexering met 1,56% normjaarinkomens van van Toezicht in 2011 de volgende activiteiten ondernomen: de Raad van Bestuur. Goedkeuring uitgangspunten informatieverstrekking en afstemming Raad van Bestuur- Toezicht een overlegvergadering bij van de OR. In juli 2011 woonde een delegatie van de Raad van Raad van Toezicht gedurende nieuwbouwproject In augustus 2011 bracht de Raad van Toezicht Op den Toren. een werkbezoek aan locaties Huize Louise en Goedkeuring aanschaf grond op het Dammerich Gregoriushuis. terrein t.b.v. uitbreiding van zorgcentrum t Brook In november woonde een delegatie van de Raad van met een PG-unit. Toezicht een overlegvergadering bij van de CCR. Vermelding scholing en aan-/afwezigheid leden De evaluatiegesprekken met de leden van de Raad van Toezicht in het jaardocument. Raad van Bestuur werden door een delegatie van de Goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht gehouden op 24 november Goedkeuring besluit Raad van Bestuur tot In november 2011 vergaderde de Raad van Toezicht vaststelling van het JMV buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur en Goedkeuring begroting Stichting Vastgoed. evalueerde hierin onder meer zijn eigen functioneren. Herbenoeming van mevrouw J. Bloemer voor een volgende zittingsperiode. Deskundigheidsbevordering 2011 Instemming met verstrekken opdracht aan de Drie leden van de Raad van Toezicht hebben in het accountant om bij de controle-werkzaamheden verslagjaar deelgenomen aan meerdere nascholingsactiviteiten van uiteenlopende aard. Voor de voorzitter specifiek te kijken naar risico s op fraude. Goedkeuring principebesluit om de EMZ anders lag het accent hierbij op verdieping van de actuele te gaan organiseren en ruimte te bieden aan de inzichten ten aanzien van toezicht houden conform de Raad van Bestuur om met inachtneming van de Governancecode, mede in het licht van de actualisatie gestelde voorwaarden en uitgangspunten de van de interne regelgeving. 20 Vastgoedbeleid onderhandelingen in te zetten ter zake van het 21 Nieuwbouw Op den Toren samen met een externe partij optimaliseren van Honorering Raad van Toezicht Managementletter Kwartaalrapportage 4 e kwartaal 2010 Aankoop grond Dammerich mei 2011 Jaardocument 2010 Begroting Stichting Vastgoed juli 2011 Extramurale zorg (EMZ) Nieuwe vorm van aanbesteden x x x x x x x x x x x x x de EMZ in BV-vorm. Aanpassing statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van het referentiemodel van de NVTZ. Wijziging benoemings-/opvolgingsschema voor de Raad van Toezicht waarbij in 2012 twee leden worden benoemd, waarvan één voor 3 jaar, en in 2013, 2014 en 2015 telkens één lid. Alle benoemingen vinden plaats per 1 juli. De honorering van de leden van Raden van Toezicht was in 2011 onveranderd ten opzichte van 2010 en daarmee conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) van In dit advies is de honorering gekoppeld aan de referentiescore en de omvang van de zorginstelling conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. De Raad van Toezicht heeft zijn honorering in 2010 en 2011 niet geïndexeerd. Accountantsverslag Wijziging van de statutaire bepaling omtrent het Kwartaalrapportage 1 e kwartaal 2011 aantal leden van de Raad van Toezicht in 5 tot 7. september 2011 x x x x x x x Omzetting domein zorg in het reglement Kwaliteit van zorg Raad van Toezicht naar kwaliteit en veiligheid. Extramurale Zorg (EMZ) Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht wordt Managementrapportage januari-juni 2011 voorbehouden aan leden die het domein kwaliteit Waarborging continuïteit en deskundigheid Raad van Toezicht en veiligheid vertegenwoordigen. oktober 2011 x x x x x x x Goedkeuring plan uitbesteden opleidingen. Extramurale Zorg (EMZ) De (werkgever van de) accountant in principe niet oktober 2011 x x x x x x in te schakelen voor consultancy, tenzij de vraag Governance betrekking heeft op de werkzaamheden als Uitbesteden opleidingen accountant. Mocht de Raad van Bestuur hen willen Evaluatie fase 1 Q-zorg inzetten voor andere zaken, dan zal dit vooraf ter december 2011 x x x x x x toetsing voorgelegd worden aan de Raad van Marktpositie Cicero Zorggroep Toezicht. Beleidsplan 2012 Goedkeuring beleidsplan en begroting Begroting 2012 Goedkeuring bindende offerte inzake financiering Risicomanagement (Rabobank). Treasury en lange termijn financiering Tabel 6: Vergaderingen Raad van Toezicht- Raad van Bestuur

12 3.5 Bedrijfsvoering Planning en control cyclus De planning en control cyclus van Cicero Zorggroep kent een vast stramien. Eén keer per vijf jaar wordt het strategisch beleidsplan vastgesteld. Dit meerjarenbeleid wordt jaarlijks vertaald in een beleidsprogramma voor de hele stichting, periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld naar aanleiding van interne en externe ontwikkelingen. Bestuur op haalbaarheid getoetst aan de uitgangspunten. Na bespreking van de knel- en aandachtpunten op organisatie- en cluster- en bureauniveau, stelt de Raad van Bestuur, met inachtneming van geldende inspraakprocedures, het beleidsprogramma en de stichtingsbegroting op, legt deze vast en legt dit besluit ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. In 2011 is deze cyclus wederom adequaat en binnen de tijdslijnen doorlopen. Risico s (extern/intern) zijn in alle processen verweven; van strategisch tot operationeel niveau. In 2010 is begonnen met het verbinden van alle reeds ingezette elementen op het gebied van risico- en veiligheidsmanagement in de vorm van één kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem voor de hele zorggroep. Dat is in 2011 verder uitgewerkt en wordt in 2012 geïmplementeerd. Accreditatie van dit systeem wordt voor 2012 voorzien (HKZ 2 e fase). Binnen Cicero Zorggroep wordt gewerkt volgens de principes van Intelligent Risicomanagement. In 2010 en 2011 is specifiek stilgestaan bij de diversiteit aan risico s en het instrumentarium dat gehanteerd wordt om deze risico s te reduceren. Vanuit de definitie van risico als: een onzekerheid die de doelstellingen van de organisatie kan beïnvloeden, een gemiste kans of een acute bedreiging wordt voor Cicero Zorggroep de volgende indeling in risico s gehanteerd: Planning Meerjarenbeleid Kaderbrief/ Beleidsprogramma Begroting Monitoring van de bedrijfsvoering Gedurende het jaar vindt bewaking van de uitvoering van het beleidsprogramma en daaraan gekoppelde jaarplannen en begroting plaats door middel van een aantal rapportages. Maandelijks worden exploitatie, productie, ziekteverzuim en personeelsinzet bewaakt. Deze rapportages zijn in 2011 ook digitaal beschikbaar gekomen voor het management, waardoor snelle bijsturing mogelijk is. Strategische risico s Operationele risico s Rapportage risico s Compliance risico s Control De rapportage wordt door de Raad van Bestuur periodiek Betrouwbaarheid & Besturing Personeel Interne Maandrapportages met de Raad van Toezicht besproken en ter informatie Veiligheid Informatie verantwoording 22 en bespreking aangeboden aan CCR en OR. In 2011 is Externe factoren Faciliteiten 23 de uitbreiding van de managementrapportage met een aantal kwalitatieve indicatoren voorbereid en uitgewerkt. Kwartaalrapportages Met ingang van het eerste kwartaal 2012 worden deze op kwartaalbasis opgenomen in de managementrapportage, waarmee ten aanzien van de stuurinformatie Figuur 4: Model Intelligent Risico Management zowel verdieping als verbreding wordt gerealiseerd. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over het Jaarverslag Externe gevoerde beleid in het jaardocument. De jaarrekening Maatschappelijke verantwoording Verantwoording maakt daarvan integraal deel uit. Figuur 3: Planning en control cyclus Jaarrekening In augustus van elk lopend jaar worden de belangrijkste uitgangspunten voor het volgende (begrotings)jaar benoemd in de kaderbrief. Deze kaderbrief is gebaseerd op (de evaluatie van) het strategisch beleidsplan, de evaluatie van het beleidsprogramma van het lopende jaar en in- en externe ontwikkelingen. De kaderbrief wordt door de bureaus/clusters vertaald in jaarplannen en begrotingen op het niveau van het cluster en de resultaatverantwoordelijke eenheden. Vervolgens worden de plannen door de Raad van Eén keer per kwartaal vindt een uitgebreide management rapportage op basis van deze parameters plaats Borging van de bedrijfsvoering In alle lagen van de organisatie is de PDCA-cyclus doorgevoerd om processen te beheersen. Zie paragraaf voor een nadere concretisering hiervan. Deze processen zijn in centraal toegankelijke, digitaal beschikbare documenten verankerd. In oktober 2011 is de accreditatie HKZ fase 1 verlengd Risico s, kansen en onzekerheden Intelligent Risico Management Jaarlijks worden bij het opstellen van de kaderbrief en het beleidsprogramma de ontwikkelingen in de zorgsector en daaraan gekoppelde kansen en mogelijkheden, maar ook risico s in kaart gebracht. In de evaluaties van diverse interne en externe metingen, controles, audits en managementrapportages worden de effecten van ingezet beleid en het al dan niet optreden van een ingeschat risico gevolgd en geanalyseerd. Waar nodig wordt direct bijgestuurd door de Raad van Bestuur en het clustermanagement. Strategie Cliënt Veiligheid & Tevredenheid IRM binnen Cicero (interne Focus) Kwaliteit & Veiligheid CQ-meting & MTO Norm Verantwoorde Zorg/ LPZ Meting Protocollen Floor weet het HKZ / interne audits Melding incident/calamiteit Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid Commissies Cliëntenraden Calamiteitenplan BHV Etc. Figuur 5: Intelligent Risico Management Cicero Zorggroep Betrouwbaarheid Geld & Goederen Rapportering Meerjaren strategie Meerjaren begroting Beleidsprogramma; jaarplan en jaarbegroting CQ-meting & MTO Norm Verantwoorde Zorg/ LPZ Meting AWBZ AO/IC functionaris Wachtlijst, opname en doorstroombeleid Cliëntenraden Klachtenprocedure Vertrouwenspersonen Zorgleveringsovereenkomst/ Zorgleefplan MDO / Risicoinventarisatie AZR 3.0 compliance Etc. CQ-meting & MTO AO/IC personeel Planning / Roostering Opa principe Arbo cie. Opleidingen (planning, registratie bevoegdheden, bekwaamheden) Integriteitcode Klachtenregeling Klokkenluiderregeling Etc. Wet- & regelgeving Ethiek Cliënt Personeel Financieel & Productie Planning & Control cyclus Rapportages & controles AO/IC financieel & productie AWBZ AO/IC functionaris Bedrijfseconomisch medewerker Inkoopbeleid Vastgoedbeleid Treasurybeleid Procuratie / Authorisatie Etc.

13 Cicero Zorggroep groeit in 2012 en daarna door naar certificaat fase 1. Cicero laat zich in september/oktober Domein Personeel Concreet betekent dit dat Cicero Zorggroep voor 2011 integraal risicomanagement door de juiste infrastructuur 2012 toetsen voor de tweede fase van het certificaat, Arbeidsmarkt rekening heeft gehouden met de volgende risico s: in te richten conform bovenstaand model. Het is daarbij volgens de nieuwe HKZ-normen waarin cliëntveiligheid Als gevolg van de vergrijzing wordt Cicero Zorggroep Risico van niet door productieafspraak afgedekte de bedoeling om geen nieuwe instrumenten te ontwikkelen, een prominente plaats inneemt. de komende jaren geconfronteerd met een toenemend (over)productie. maar vooral gebruik te maken van datgene dat aantal zorgvragers (zelfs na correctie voor de bevolkings Invloed van de diverse bouw- en renovatieplannen al aanwezig is en het vooral bij voortduring als Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid krimp), gecombineerd met een krimpende ontgroenende op de vermogenspositie. communicatiemiddel te gebruiken. Van integraal risicomanagement 1. Beheersing van risico s in de medicatievoorziening beroepspopulatie. Het niet of slechts gedeeltelijk behalen van prijs- kan pas worden gesproken als het In 2011 is uitgebreid aandacht besteed aan het Om de arbeidsmarktkrapte voor kwalitatief adequaat opslagen uit de zorginkoop. zowel een geïntegreerd onderdeel van de planning en thema medicatieveiligheid binnen Cicero Zorggroep. zorgpersoneel het hoofd te bieden is een aantal trajecten Investeringen in ICT (Q-Zorg) in relatie tot control cyclus vormt als onderdeel is van het denken en Op 30 september 2010 verscheen het IGZ-rapport in gang gezet, te weten: functioneren van het systeem. handelen van de medewerkers. Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de Nieuwe opzet begeleiding en introductie nieuwe In 2011 hebben de geschetste risico s het behaalde langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende. medewerkers. financieel resultaat nauwelijks beïnvloed. De prijsopslagen Risico s, kansen en onzekerheden Dit werd in september 2011 gevolgd door een Management development traject voor (potentiële) zijn behaald en het streefniveau van minimaal Ten aanzien van de vier domeinen zijn de risico s, kansen tweede rapport: Medicatieveiligheid flink verbeterd RvE-managers. 25% voor de solvabiliteitsratio is gerealiseerd. en onzekerheden voor 2011 als volgt in kaart gebracht: in herbeoordeelde instellingen langdurige zorg en Uitbreiding en intensivering opleidingsaanbod Ten aanzien van investeringen in (nieuw)bouw, renovatie zorg thuis. (plan van aanpak in het kader van het Convenant en ICT worden de effecten met de gekozen projectaanpak Domein Cliënt Investeringen Langdurige Zorg). permanent bewaakt en door fasering van de investeringen Effecten herziene organisatie EMZ Cicero Zorggroep heeft binnen het toetsingskader Zie verder paragraaf 4.5. gereduceerd. De keuze om de extramurale zorg in een separate entiteit van de IGZ de status quo van de praktijk versus het onder te brengen, is weloverwogen gemaakt vanuit de beoordelingskader getoetst en bekeken welke Voor 2012 houdt Cicero Zorggroep additioneel aan de mogelijkheden tot efficiëntieverbetering en vergroting beleidsmaatregelen noodzakelijk waren. Deze gap- risico s van 2011 rekening met: van het marktaandeel. Binnen Cicero Thuis BV zal analyse heeft, samen met een risicobeoordeling, Onzekerheden inzake effectuering plan van aanpak worden samengewerkt met een externe partij die op het geresulteerd in een meerjarenplan van aanpak voor convenant. gebied van de organisatie en uitvoering van WMO-zorg medicatieveiligheid. Hierin is het reduceren van de Extra kosten bij invoering van de NHC. wordt gekwalificeerd als best practice. Cicero Zorggroep grootste risico s geprioriteerd voor Effect van aantrekken vreemd vermogen op verwacht in 2012 reductie van het negatieve financiële solvabiliteit. resultaat van dit zorgonderdeel. In juridische zin zijn alle 2. Beheersing van brandveiligheidsrisico 24 risico s die hiermee samenhangen afgedekt. Ten aanzien In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Marktwerking en arbeidsmarktbeleid vormen perma 25 van de praktische effecten van de ontvlechting en het Zaken en Koninkrijksrelaties, Portefeuille Wonen, nente aandachtspunten. Om de mogelijke risico s op voor 2012 te behalen resultaat, zijn geen specifieke Wijken en Integratie (BZK/WWI, voorheen VROM/ Ziekteverzuim boven de norm van 5% korte en lange termijn te kunnen opvangen streeft risico s voorzien. Deze zijn echter niet ondenkbaar. WWI) is in 2011 door de rijksinspecties AI, IGZ, VI en Het ziekteverzuimpercentage voor 2011 bedroeg 6,58% Cicero Zorggroep ernaar te beschikken over voldoende IJZ een onderzoek uitgevoerd met als doel na te en voor de cliëntgebonden functies 6,89%. Hiermee is reserves en daarmee over een adequate solvabiliteit. Overheveling van extramurale begeleiding naar de WMO gaan hoe het is gesteld met de brandveiligheid van het gemiddelde ziekteverzuim 0,25% gestegen ten Tevens zijn in voorbereiding op de op handen zijnde De regering heeft bepaald dat de AWBZ-functies, gericht zorginstellingen. Bij Cicero Zorggroep is dit rapport opzichte van We constateren daarbij een daling in overhevelingen van AWBZ naar ZVW en WMO diverse op begeleiding van cliënten vanaf 1 januari 2013 worden eind 2011 gebruikt als toetsingskader voor een de verzuimfrequentie en een stijging in de verzuimduur. scenarioanalyses in gang gezet. overgeheveld vanuit de AWBZ naar de WMO. Daarmee interne gap-analyse. Die heeft geresulteerd in een In 2012 geeft Cicero Zorggroep de reductie een extra komt de uitvoering van deze taken bij de gemeente te plan van aanpak voor 2012 op punten waar impuls door onder meer een andere aanpak te introduceren. liggen. Dit kan gevolgen hebben voor het zorgaanbod mogelijkheden voor verbetering zijn. Voorts heeft In de begroting is hiervoor een reservering aan huidige en nieuwe cliënten van Cicero Zorggroep. de Raad van Bestuur een extern bedrijf opdracht opgenomen. Het huidige relatief hoge percentage blijft Daarom is Cicero Zorggroep in 2011 begonnen met een gegeven een uitgebreid brandveiligheidsonderzoek echter een bedrijfsrisico vormen. oriëntatie op scenario s om hieraan zonder kwaliteits- en te doen. Per zorgcentrum zal onder andere worden budgetverlies invulling te geven, in samenwerking met gekeken naar compartimentering, brandwerende Domein Financiën & Productie of in opdracht van de relevante gemeenten. doorvoeringen, de actualiteit van gebruiksvergun Ten aanzien van financiële beheersbaarheid onderkent ningen, aanwezigheid en geldigheid van certificaten, Cicero Zorggroep dat diverse ontwikkelingen risico s met Effecten voedings- en hospitalityconcept werking en onderhoud van brand- en ontruimingsinstallaties, zich mee (kunnen) brengen. Zonder te pretenderen dat Vanaf 2012 is de bouw van drie nieuwe keukens actuele ontruimingsplannen, adequate onderstaande opsomming uitputtend is, noemen we voorzien op de locaties zorgcentrum Schuttershof, zorgcentrum BHV-organisatie en doorgang van vluchtwegen. hier: Aan de Bleek en zorgcentrum Elvira-Leontine. Begin 2012 worden deze rapporten verwacht. De voorziene uitvoering van de AWBZ door Hierbij wordt het nieuwe voedingsconcept door- zorgverzekeraars. gevoerd. Met het realiseren van de keukens is een De per jaar wisselende eisen die zorgverzekeraar/ forse inves tering gemoeid. Voor de cliënt wordt echter zorgkantoor stelt in het inkoopbeleid. verbetering van de gastvrijheidselementen rondom Effecten van scheiden van wonen en zorg. maaltijden verwacht. Uitvoering van voorgenomen (nieuwbouw)plannen. Overheveling van somatische revalidatiezorg naar Domein Kwaliteit & Veiligheid de Zorgverzekeringswet. Certificering fase 2 Overheveling van de functie begeleiding naar In 2011 is gewerkt aan de voorbereidingen van een de WMO. integraal kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem. Invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent Op 1 november 2012 verloopt de geldigheid van het (NHC).

14 3.6 Cliëntenraad Structuur Belangrijkste onderwerpen en adviezen De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft tot doel om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van de instellingen waarvoor de vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld. Eén van de kerntaken is de rol als sparringpartner van de Raad van Bestuur, het beïnvloeden van strategisch en tactisch beleid en het voeren van regie over de medezeggenschap van cliënten. uitgebracht in 2011 De CCR heeft zich in 2011 geconcentreerd op de volgende zaken: De CCR heeft positief advies uitgebracht over de zorgleveringsovereenkomst inclusief een Cicerobrede prijslijst, de benoeming van een nieuw lid voor de klachtencommissie, het jaardocument 2010, het protocol huisdieren, het beleid na ziekenhuisopname, het partneropnamebeleid, de collectieve verzekering voor bewoners en het beleidsprogramma Bijna alle locaties van Cicero Zorggroep hebben een lokale cliëntenraad. Alleen de zorgcentra Elvira en Leontine, Schuttershof en Bronnenhof zijn in de structuur vertegenwoordigd door een gezamenlijke cliëntenraad. Vanuit iedere lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de hele Cicero Zorggroep. Mede dankzij inspanningen van de CCR kunnen alle cliënten binnenkort digitale TV ontvangen tegen een laag tarief. De CCR heeft voorts met de Raad van Bestuur onder meer gesproken over scholing, het besluit om opleidingen uit te besteden, het project voeding, de CQ-index extramuraal, de stand van zaken Q-zorg, geriatrische revalidatiezorg, de kaderbrief 2012 en de adviesaanvraag EMZ. De cliëntenraden zijn lid van het LOC en kunnen daar terecht voor ondersteuning. Cicero Zorggroep zal eventuele geschillen met een lokale of de Centrale Cliëntenraad voorleggen aan de Landelijke Commissie De CCR heeft met de Raad van Toezicht stilgestaan bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Uit dit gesprek bleek dat in de Raad van Toezicht uitvoerig aandacht wordt besteed aan kwaliteit en veiligheid. van Vertrouwenslieden. Het implementatietraject Q-zorg wordt eveneens met grote belangstelling gevolgd, mede vanwege de investeringen Belangrijkste onderwerpen en adviezen uitgebracht in 2011 die hierin sinds 2010 zijn gedaan. De OR heeft zich in 2011 geconcentreerd op de volgende zaken: 3.7 Ondernemingsraad (OR) Om vacatures voor verzorgend personeel in de huidige krappe arbeidsmarkt sneller in te kunnen invullen, heeft de OR een initiatiefvoorstel gedaan voor de procedure vacaturestelling. Door vacatures tegelijk zowel intern als extern te stellen, kan er tijd worden gewonnen. Om medezeggenschap op de werkvloer verder gestalte te geven, wordt de komende jaren gestreefd naar modern werkoverleg: meedenken en meebeslissen om de kwa liteit van besluitvorming te verbeteren. Ter voorbereiding hebben enkele OR-leden diverse werkoverleggen bezocht. De OR heeft positief geadviseerd ten aanzien van het uitbesteden van opleidingen aan Gilde BT. Het onderdeel leerlingenbeheer wordt nog wel in eigen beheer uitgevoerd. Het voorgenomen besluit over het loskoppelen van de extramurale zorg en het onderbrengen daarvan in een aparte BV loopt door tot in De OR en de Centrale Cliëntenraad trekken in dit traject samen op, om krachten te kunnen bundelen bij de beoordeling Structuur Cicero Zorggroep kent een OR waarin werknemers vanuit verschillende geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. De OR staat voor medezeggenschap en de gekozen leden behartigen dan ook de belangen van de medewerkers. De kerntaken zijn de rol van sparringpartner van de Raad van Bestuur, het beïnvloeden van strategisch en tactisch beleid, het voeren van de regie over de medezeggenschap en de rol als informatiepunt voor medewerkers. In 2011 vergaderde de OR tien keer met de leden van de Raad van Bestuur, waarbij één keer ook een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanschoof. Er was ook overleg tussen het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad, in verband met de adviesaanvraag over het voorgenomen besluit om de extramurale zorg onder te brengen in een aparte BV. Verder neemt de OR-voor Aandachtspunten voor 2012 zitter deel aan de vergaderingen van de Stuurgroep van deze adviesaanvraag. 27 Cicero Zorggroep stelt jaarlijks een budget beschikbaar Ontwikkelingen Kwaliteit, de vicevoorzitter aan de werkgroep Privacy en voor deskundigheidsbevordering van de cliëntenraden De Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) ligt ter goedkeuring de ambtelijk secretaris aan de projectgroep Q-Zorg Aandachtspunten voor 2012 en de CCR. De CCR heeft bovendien de beschikking over een ambtelijk secretaris. bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt de rechten van cliënten. Als de wet is ingevoerd, verdwijnen vier andere wetten. Dit zijn de Kwaliteitswet, de Wet De OR-leden zijn sinds 2011 ook als toehoorder aanwezig bij werkoverleggen op de locaties. De OR kent een aantal vaste commissies op het gebied van Arbo, Sociaal Beleid In 2012 loopt de zittingstermijn van de huidige OR af. Deze vorm van medezeggenschap is de afgelopen jaren in Nederland veranderd. Daarom is de huidige vorm van In 2011 vergaderde de CCR twaalf keer met de leden van de Raad van Bestuur, waarbij één keer ook een klachtrecht, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet Toelating Zorginstellingen en Vastgoed/Financiën. medezeggenschap, die vooral controlerend en toetsend van karakter is, nader bekeken. Na intensief overleg afvaardiging van de Raad van Toezicht aanschoof. (WTZi) Samenstelling tussen OR en Raad van Bestuur luidde de conclusie dat Ook was er overleg met het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad in verband met de adviesaanvraag over het voorgenomen besluit om de extramurale zorg De Centrale Cliëntenraad zal verzwaard advies uitbrengen aangaande het voorgenomen besluit de extramurale Op 31 december 2011 kende de OR de volgende samenstelling: deze oude vorm niet meer past bij deze tijd en er meer behoefte is aan meedenken en meebeslissen. Daarmee wordt de kwaliteit van besluitvorming naar een hoger onder te brengen in een aparte BV. De voorzitter van de CCR participeert in de vergaderingen van de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid. zorg onder te brengen in een nieuwe entiteit. Er moet worden nagedacht over hoe de medezeggenschap van de extramurale cliënten hierin kan worden gewaarborgd. Voorzitter Vicevoorzitter Ambtelijk secretaris OR-leden mw. Annelies Dobbelstein-Kliffen dhr. Huub te Brinke mw. Margriet Offermans-Teeuwen dhr. Jos Roemgens niveau getild en ontstaat interactieve medezeggenschap. Dit voornemen is op papier gezet, inclusief hoofdlijnen voor de toekomst. Het betekent onder meer dat de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden mw. Miranda Brouwers Samenstelling Centrale Cliëntenraad in 2011 Jaarplan 2012 (WOR) optimaal zullen worden ingezet om medezeggenschap meer naar de werkvloer te brengen. mw. Ingrid Bours Aangezien de extramurale zorg naar verwachting zal mw. Marjan Jetten Voorzitter dhr. J. Dirkx worden ondergebracht in een separate entiteit (Cicero mw. Franci Horsch Secretaris dhr. A. van Belkom Thuis BV), verwacht de CCR in 2012 veel tijd te moeten mw. Nathalie Packbier De nieuwe structuur ziet er als volgt uit: Penningmeester dhr. B. Elmendorp investeren in het garanderen van een adequate vorm mw. Evelyn Pieters Een OR bestaande uit zeven leden. Ambtelijk secretaris mw. R. de Jonge van medezeggenschap voor extramurale cliënten. dhr. Wim v.d. Wiel (t/m ) Vaste projectgroepen: Arbo, Sociaal Beleid, CCR-leden mw. A. Bergs dhr. Hans Zyzik (t/m ) mw. F. Konsten Vastgoed/Financiën. dhr. C. Clear dhr. R.A. Hallema Gezien het beleidsprogramma 2011 zal er ook aandacht worden gevraagd voor het thema hospitality, het dhr. Jack Smit (t/m ) dhr. Emiel ten Haaf (t/m ) Projectgroep(en) met een wisselende samenstelling. Het bevorderen van modern werkoverleg. dhr. H. Lamers zorgleefplan en de zorgleefplanbesprekingen en het Tabel 9: Ondernemingsraad dhr. P.J.H. Knols dhr. L. Poismans dhr. G. Hovens kwaliteits- en veiligheidssysteem. Deze thema s worden besproken met de Raad van Bestuur. Na de verkiezingen in juni 2012 zal het op de kaart zetten van de nieuwe OR veel tijd in beslag nemen, evenals de verkiezingen zelf. De adviesaanvraag over de extramurale Tabel 8: Centrale Cliëntenraad De CCR zal de vorderingen in de uitrol van het nieuwe zorg zal bij een positief advies ook de nodige voedingsconcept en de effecten daarvan uiteraard tijd vragen van zowel OR-leden als leden van de Centrale nauwlettend volgen. Cliëntenraad.

15 4.1 Meerjarenbeleid Missie Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Haar bijdrage kan bestaan uit eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Een belangrijk element hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van cliënten en het behoud van het eigen sociale netwerk. Cicero hanteert de kernwaarden vriendelijk, vertrouwd en vakkundig. Strategisch beleid Vanuit de missie en kernwaarden heeft de Raad van Bestuur begin 2009 de te voeren strategie voor de periode vastgesteld in een strategisch beleidsplan. Voorafgaand aan deze vaststelling werd de strategie uitvoerig beschreven in een strategiedocument dat met alle geledingen binnen de organisatie is be sproken en waarvan de conclusies breed worden onderschreven. Ook het strategisch beleidsplan is met alle geledingen besproken en door eenieder onder schreven. Het Strategisch Beleidsplan is gebouwd op een viertal strategische pijlers: Relevante ontwikkelingen Voor 2012 is een tussentijdse terugblik op het strategisch beleid voorzien. In 2011 heeft een aantal ontwikkelingen concreet zijn beslag gekregen. Die zijn daarmee van invloed geweest op het beleid van 2011 en zullen ook de komende jaren het beleid sterk kleuren. De meest relevante ontwikkelingen voor Cicero Zorggroep worden hierna samengevat. Overheveling van Geriatrische Revalidatie Zorg naar de Zorgverzekeringswet Het kabinet heeft in de uitwerking van het Regeer akkoord besloten om de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2013 te laten plaatsvinden. De GRZ zal niet meer gefinancierd worden vanuit de ZZP-systematiek, maar vanuit de DBC-systematiek. Cicero Zorggroep heeft dit onderwerp in 2011 in samenwerking met Adelante opgepakt. Eén en ander heeft geresulteerd in een gezamenlijk aanpak van het regionale aanbod GRZ. Deze samenwerking richt zich in het bijzonder op de realisatie van een stepped care CVA-programma. Op 1 mei 2012 kunnen de eerste patiënten op de gezamenlijke afdeling terecht. 1. Invoering van operational excellence, waarbij de 28 kwaliteit wordt geoptimaliseerd. Overheveling dagbesteding/begeleiding naar WMO Flexibilisering zorgaanbod; om het aanbod goed De regering heeft bepaald dat de AWBZ-functies Beleid, 4 te positioneren is een adequaat ingerichte gericht op begeleiding van cliënten worden over- front office nodig. geheveld vanuit de AWBZ naar de WMO. Daarmee komt 3. Verder ontwikkelen van het ondernemerschap. de uitvoering van deze taken bij de gemeente te liggen. 4. Aangaan van operationele en strategische allianties. Cicero Zorggroep is in 2011 begonnen met een oriëntatie op scenario s om hieraan invulling te kunnen geven. inspanningen en In het kader van de focus op operational excellence is Dat gebeurde in samenwerking met of in opdracht van het jaar 2011 door de Raad van Bestuur geduid als de relevante gemeenten. con solidatiejaar. In 2011 werd resultaatgericht en accuraat afgemaakt wat de voorgaande jaren is ingezet. Convenant Investeringen Langdurige Zorg prestaties De puntjes op de i van de beleidsvoornemens en alleen In paragraaf 1.5. is beschreven hoe de staatssecretaris nieuw ontwikkelen wat per se noodzakelijk is. Ook in van VWS uitvoering geeft aan het Regeer- en Gedoogakkoord het licht van een aantal omvangrijke projecten als het en hoe Cicero Zorggroep hieraan vorm geeft. zware ICT implementatietraject Q-Zorg en het onderdeel Zorgleefplan/ECD traject daaruit, dienden de beleidsvoornemens Wet- en regelgeving voor 2011 sterk te worden beperkt. Het Ondanks de prioritering door de Minister van de beleid was vooral gericht op het afronden van reeds behandeling van de wetsvoorstellen Wet cliëntenrechten ingezette beleidsdoelstellingen. zorg, de Beginselenwet zorginstellingen en de Wet zorg en dwang, is geen van deze wetten in 2011 in werking Behalve consolidatie van de operational excellence, getreden. Bij Cicero Zorggroep zijn de relevante commissies bleef ook in 2011 oriëntatie op de toekomstmogelijkheden evenwel op de hoogte van de stand van zaken, van groot belang. Er is een begin gemaakt met zodat te zijner tijd tijdig kan worden ingespeeld op de het op onderdelen toetsen van de middellange termijn effecten van deze wetgeving. strategie aan nieuwe inzichten en de veranderende omgeving. Vooral het thema optimalisatie Extra aandacht voor medicatieveiligheid organisatie van de extramurale zorg heeft in dit verband In 2011 is uitgebreid aandacht besteed aan het thema bijzondere aandacht gekregen. medicatieveiligheid binnen Cicero Zorggroep. Zie hiervoor de paragrafen en

16 Vergrijzing Volgens de laatste berekeningen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wonen ongeveer ouderen met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar in verpleeg- en verzorgingshuizen. Cicero Zorggroep biedt deze zorg in een regio met een vergrijzende populatie, waar relatief meer mensen een minder goede gezondheid hebben dan in de rest van Nederland. Volgens de prognoses van het RIVM zal het aantal zorgvragers en daarmee ook het benodigde aantal zorgmedewerkers aanzienlijk stijgen. De toename van het aantal zorgvragers enerzijds en de krimp op de arbeidsmarkt anderzijds vraagt van Cicero Zorggroep extra inspanningen om het personeelsbestand kwanti tatief en kwalitatief op peil te houden. Scholing en opleiding stonden in 2011 voor Cicero daarom hoog in het vaandel. Op uitgebreide schaal zijn stagemogelijkheden voor zowel VMBO-ers als BOL studenten op de niveaus 1 t/m 5 geboden. De ROC s constateren wel dat de instroom ook voor de sector zorg terug begint te lopen. Het lijkt erop dat de In 2010 is ook een format gemaakt om te komen tot periodieke management reviews. Behalve kwantitatieve zijn hierin ook kwalitatieve parameters en de beleidsdoelstellingen opgenomen, zodat een integrale review op periodieke basis mogelijk wordt. In 2011 is dit format verder verfijnd, de systeemtechnische achtergrond ingericht en is een werkproces bepaald om periodiek tot vulling van de management review te komen, zonder hiermee de werkvloer te belasten. Vanaf het eerste kwartaal van 2012 zal de management review verschijnen. gereed te hebben niet gerealiseerd. Naar verwachting is dit in april 2012 het geval. In het beleidsprogramma 2012 is de vertaling van deze visie in een facilitair meerjarenbeleid opgenomen en wordt tevens de organisatorische bijstelling van het facilitair bedrijf geëffectueerd. Implementatie voedingsbeleid Het bovenstaande wil niet zeggen dat er in het facilitair beleid geen vorderingen zijn gemaakt in De in 2010 voorgenomen uitwerking en implementatie van demo grafische ontwikkelingen het beroepsonderwijs het strategische voedingsbeleid is in 2011 voortgezet. Verandering in (multi)morbiditeit en zorgzwaarte inmiddels hebben bereikt. Centralisatie cliëntadministratie Vanuit de hospita lity-gedachte is de keuzevrijheid van de In combinatie met de voorziene groei van het aandeel Gedurende de hele procesgang van het aanmelden van cliënt aanzienlijk vergroot, zowel in de breedte van het 65- en 80-plussers zullen ziekten als hartfalen, dementie, Scheiden Wonen en Zorg een cliënt tot en met het uit zorg melden, zijn op verschillende assortiment als in de flexibiliteit qua plaats, aanbod en beroerte, diabetes en osteoporose meer voorkomen. Het kabinet wil vanaf 2014 in de AWBZ scheiden van momenten diverse afdelingen betrokken. Dit tijdstip. Zie ook paragraaf Risico s, kansen en Cijfers van het Centraal Plan Bureau laten een groei wonen en zorg invoeren. Dit houdt in dat cliënten zelf heeft geleid tot een veelheid van communicatielijnen en onzekerheden onder Effecten voeding en hospitality. zien van het aandeel bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis de betaling van hun woonlasten (huur) regelen. De over overdrachtspunten. Vanwege voortdurende veranderin met een chronische ziekte van 82% naar gang naar het scheiden van wonen en zorg wordt gen in wet- en regelgeving rond de verantwoording van Centrale inkoopfunctie 86% tussen 2000 en gefaseerd ingevoerd, te beginnen bij de lichte doelgroepen geleverde zorg (NZa beleidsregels, zorgkantoor) en het Inkoop is een belangrijk onderdeel van de centrale (ZZP1 en ZZP2). Uiteraard heeft het scheiden feit dat deze in een digitaal systeem (AZR 3.0) op cliënt facilitaire functie. In 2010 en 2011 zijn diverse efficiency- Uit onderzoek van het SCP blijkt verder dat de hulpbehoefte van wonen en zorg gevolgen voor de vastgoedontwikkeniveau vastgelegd en gedeclareerd dient te worden voordelen behaald door gecentraliseerde inkoop op een van bewoners van verpleeg- en verzorgingsling van Cicero Zorggroep. Naar verwachting wordt in (Q-zorg), is het hanteren van een uniforme wijze van aantal gebieden (Droge en kruidenierswaren, Wasserij, huizen tussen 2000 en 2008 is toegenomen. Het aandeel 2012 bekend hoe de financiële inrichting voor de vastlegging aangewezen. Bedden, Matrassen, Tilliften). Het geïdentificeerde inkoopbewoners met een ernstige lichamelijke beperking burgers eruit gaat zien. In september 2011 is daarom besloten de activiteiten voordeel dat nog behaald kan worden voor Cicero is steeg van 42% naar 49%. Dit is geheel in lijn met de van decentrale cliëntadministraties centraal onder te materieel aanzienlijk. Voor het verzilveren daarvan is signalen van verzorgend en verplegend personeel over brengen bij Cicero Zorgservice. echter meer inzet noodzakelijk. Dit element wordt in 2012 toenemende zorgzwaarte en de zwaardere ZZP-mix 4.2 Algemeen beleid verslagjaar meegenomen in de organisatorische bijstelling van het 30 binnen Cicero Zorggroep. Hierin schuilt een gevaar van Herijking strategie EMZ facilitair bedrijf. 31 onbedoelde overproductie. De afgelopen jaren lag de focus in de jonge Cicero In paragraaf is reeds vermeld dat de EMZ is herijkt. Zorggroep nog fors op de Plan en de Do van de PDCAcyclus. Daarmee is voldaan aan de in het beleidsprogramma Doorontwikkeling vastgoedbeleid De ontwikkelingen op het gebied van domotica, E-Health Dit wordt toegelicht in paragraaf In 2011 daarover opgenomen doelstellingen: Het rapport Strategische Vastgoedanalyse Cicero, uit en zorg op afstand kunnen op de middellange termijn lag het accent op de borging van processen. In dit 2010 heeft inzicht gegeven in de huidige situatie; een verlenging van het zelfstandig wonen in de thuissituatie consolidatiejaar zijn de puntjes op de i gezet en heeft Cicero Zorggroep heeft voor de herijking van de strategie waardebepaling en lange termijn onderhoud. Hieruit is betekenen. Daarmee neemt de zorgzwaarte in verdieping van ingezette trajecten plaatsgevonden. EMZ in april/mei 2011 twee scenariostudies laten uit gebleken dat Cicero met het vastgoedbestand momen de extramurale setting toe. Een verschuiving naar de Nieuw ontwikkelde zaken zijn beperkt tot de innovatieve voeren door KPMG Healthcare. Na zorgvuldige afweging teel geen risico loopt. In 2011 is vanuit deze analyse extramurale setting, mede gefaciliteerd door technologische projecten en doorontwikkeling ketenzorg met het oog op van alle voor en nadelen is gekozen voor een scenario de 2011 Roadmap vastgoedontwikkelingen tot 2020 mogelijkheden, gaat ongetwijfeld gepaard met de prijsopslagen. waarbij de extramurale zorg wordt vormgegeven als een vast gesteld. Binnen Cicero Zorggroep liggen de bouw een verdere toename van de complexiteit en zwaarte van aparte entiteit van Cicero Zorggroep, in combinatie met prioriteiten voor de komende jaren vast. de zorg in de intramurale setting, gezien de voorspelde Strategie en organisatie een samenwerking (aandeelhouderschap) met een derde ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling en (co/multi) In deze paragraaf zal een aantal algemene beleidsaspecten partij (Freya Groep). De Normatieve Huisvestings Component wordt per 2012 morbiditeit. aan de orde komen. onderdeel van de ZZP-tarifering. Voor 2011 betekent dat Inmiddels is voortvarend begonnen met de voorbereiding geen wijzigingen op de berekening van kapitaalslasten Arbeidsmarktontwikkeling Procesverbeteringen van de ontvlechting van de zorg aan huis en WMO- en opbrengsten. De bevolkingskrimp in Limburg wordt voorzien op 2% In hoofdstuk 3 is optimalisatie van de governancestructuur activiteiten. tussen 2008 en Een krimpende bevolking heeft en de voorbereiding op modern mede Lustrumviering gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio. zeggenschap met de OR reeds uitgebreid beschreven. WMO-aanbestedingen Cicero Zorggroep vierde op 25 juni 2011 haar eerste In paragraaf wordt de verbetering in de communicatie- Het beleid rond de WMO-aanbestedingen is ook in 2011 lustrum met een schitterend feest voor alle medewerkers Uit het RAIL (Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg) en overlegstructuur toegelicht. met voorzichtigheid en terughoudendheid ingevuld. en vrijwilligers in Kasteel Hoensbroek. rapport 2011 blijkt dat in Limburg al sinds 1997 een De WMO-aanbesteding in Brunssum is gecontinueerd. structurele afname van de potentiële beroepsbevolking Stuurinformatie Behalve in de gemeente Brunssum is Cicero met 25 Juni 2011 is te zien. De instroom van jongeren is structureel lager In 2010 is op het vlak van beschikbaarheid van actuele WMO-activiteiten ook actief in de gemeenten Schinnen dan de uitstroom van ouderen. De verwachte krimp ligt financiële stuurinformatie een grote slag gemaakt. en Meerssen. in Limburg op 4,3%. In hetzelfde rapport wordt voorspeld De centrale database binnen Q-zorg is functioneel en live dat er eind 2014 grote krapte aan (para)medisch personeel sinds 1 januari Er wordt gewerkt met een financiële Strategische visie op facilitair beleid en hoger gekwalificeerd verzorgend personeel zal kalender die zodanige deadlines bevat dat bijsturing op In 2011 is begonnen met de uitwerking van een strate ontstaan. Het COBG berichtte in aanvulling hierop al maandbasis mogelijk is. De planning en control cyclus gische visie op facilitair beleid. Omdat hierin bijstelling in 2009 dat een substantieel tekort aan verpleeg- is hierop bijgesteld met expliciete aandacht voor de van de organisatorische inrichting van het facilitair kundig specialisten wordt voorzien, met name in de controle activiteiten. Hiermee is de PDCA-cyclus voor bedrijf is meegenomen, is de in het beleidsprogramma chronische zorg. wat betreft de kwantitatieve gegevens rond opgenomen doelstelling om deze visie in april 2011 Jaar Cicero Zorggroep!

17 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid kwaliteit en Veiligheid In dit deel van hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op het algemeen kwaliteits- en veiligheidsbeleid van Cicero Zorggroep. Cicero Zorggroep heeft de overtuiging dat de begrippen kwaliteit en veiligheid niet los van elkaar kunnen worden gezien. Daarom is de taak van de Stuurgroep Kwaliteit uitgebreid met taken op het gebied van veiligheid. De stuurgroep heeft daarmee op het gebied van kwaliteit en veiligheid een belangrijke bewakende en adviserende rol. De stuurgroep bedient zich daarbij van de onderstructuur van inhoudsdeskundige commissies. In deze paragraaf wordt tevens aandacht besteed aan de kwaliteit- en veiligheidsstructuur. Voorts wordt samenvattend beschreven hoe dit kwaliteitsbeleid wordt bewaakt in de PDCA en de communicatie- en overlegstructuur. Aspecten die te maken hebben met kwaliteit van het zorgbeleid en personeelsbeleid zullen afzonderlijk worden benoemd in de desbetreffende paragrafen. Deelelementen van de vier velden worden in 2012 nog ontwikkeld en/of verbonden. In 2011 zijn onderstaande leidende meerjarendoelstellingen ten aanzien van veiligheid benoemd: 1. Minimale veiligheidsbasis: het doel is op het gebied van veiligheid binnen alle vier de velden minimaal en continu te voldoen aan wetten, richtlijnen en veldnormen. 2. Prospectieve risicoanalyse: als vast onderdeel van het veiligheidsbeleid binnen Cicero Zorggroep zal ieder jaar een prospectieve risicoanalyse plaatsvinden op een geselecteerd proces uit elk van de vier velden en door een multidisciplinair team. 3. Vooruitstrevende veiligheidscultuur: Cicero Zorggroep beoogt met haar kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem een cultuur tot stand te brengen die is gericht op het proactief en vooruitstrevend (h)(er)kennen, beheersen en voorkomen van veiligheidsrisico s Meerjarenbeleid Kwaliteit & Veiligheid Veiligheid van gebouwen lange(re) termijn doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan. De Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid heeft sinds Binnen Cicero Zorggroep is ten aanzien van het geactualiseerde Jaarlijks wordt een kaderbrief opgesteld op basis september 2011 de volgende doelstelling: kwaliteit- en veiligheidssysteem brede Figuur 6: Integratie kwaliteit en veiligheid in HKZ model van dit plan, de (verwachte) resultaten van het lopende Bewaking van instandhouding van het huidige niveau communicatie voorzien in het voorjaar van Cicero jaar, in- en externe ontwikkelingen, de zorginkoop eisen van kwaliteit en veiligheid. Zorggroep heeft de meerjarendoelstellingen op onderdelen en de informatie uit de checkfase. De kaderbrief is de 32 Onderzoeken van mogelijkheden tot verbetering van al wel concreet vertaald in het beleidsprogramma PDCA-cyclus basis voor de jaarplannen en begrotingen van de 33 niveau van kwaliteit en veiligheid Daarin is thematische focus gelegd op medicatieveiligheid Zoals gezegd kent Cicero Zorggroep een vast stra bureaus/clusters. Deze jaarplannen en begrotingen zijn en brandveiligheid. In de navolgende mien voor de planning en control cyclus. In alle op hun beurt weer de basis voor het beleidsprogramma Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken, werd paragrafen worden op inhoud de inspanningen, ontwikkelingen lagen van de organisatie wordt gewerkt volgens de en de begroting voor heel Cicero. besloten de zittende afvaardiging van Raad van Bestuur, en resultaten van 2011 gepresenteerd. cluster- en RvE-management, voorzitter OR, voorzitter CCR, manager Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling Certificering en afdeling Kwaliteit en Beleid, uit te breiden met In 2009 heeft Cicero het opstapcertificaat fase 1 behaald Missie/visie Meerjarenbeleid een nurse practitioner. Deze is tevens de beoogd voorzitter van het kwaliteitsysteem HKZ (Harmonisatie kwaliteits van de (in 2012) op te richten Verpleegkundige beoordeling in de Zorgsector). In oktober 2010 en Jaar- en verbeterplannen Kaderbrief/beleidsprogramma incl.begroting & vertaling Adviesraad. oktober 2011 heeft door een extern bureau een toetsing inkoopafspraken plaatsgevonden ten behoeve van het verlengen van de Inplannen voldoende/ deskundig personeel & In 2011 werd gewerkt aan de voorbereidingen van een geldigheid van het HKZ fase I certificaat. Beide toetsmomenten vastleggen (werk)afspraken integraal kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem. zijn door Cicero met goed gevolg doorstaan. in documenten Op basis van interne en externe inventarisaties en onderzoeken De auditor heeft geen (kritische) tekortkomingen gecon Indicatie (CIZ)/ blijkt dat Cicero Zorggroep al veel in systeem, stateerd en kon volstaan met het vermelden van enkele Zorgleefplan/ZLO structuur, proces en instrumenten heeft georganiseerd. aandachtspunten. Uitvoering primair Herijking/ Heroverweging/ Met het oog op de beheersbaarheid is de integratie van Zorg- en Uitvoering Uitvoering Vertaalslag Bijsturen primair Bijstellen proces deskundig bijsturing bijsturing afspraken plannen missie/visie/ proces & herzien afspraken dienstverlening personeel & reeds bestaande systemen, structuren en instrumenten Op 1 november 2012 verloopt de geldigheid van het door RvT/ plannen n.a.v. zorgleefplan/ conform meerjarenbeleid (werk) afspraken doelenkaart implementatie RvB/MT resultaten aan cliënt doelenkaart begroting in jaarplannen (werk)afspraken op gebied van kwaliteit en veiligheid echter aangewezen. certificaat fase 1. Cicero laat zich graag toetsen voor de Op basis van de inventarisatie werd omwille van de tweede fase van het certificaat, volgens de nieuwe Evaluatie van zorg min. 2x per jaar tijdens overzichtelijkheid en beheersbaarheid, het onderwerp HKZ-normen waar cliëntveiligheid een prominente ZLP-bespreking veiligheid ingedeeld in vier velden die overeenkomen plaats inneemt. In de ontwikkeling van het kwaliteit- en Maandelijkse evaluaties met het recent door Actiz geïntroduceerde model: veiligheidsmodel is daarom bewust aandacht besteed (cluster) MT s/mo/teamoverleggen/ bilateralen & evaluatie 1. Veiligheid van zorg aan de wijze waarop de indeling in velden aansluit bij documenten 1x p. 1-3 jaar 2. Veiligheid van werk de indeling die de HKZ-normenset aanhoudt. In figuur 6 Maandrapportages Managementreview (4x p.jr.) 3. Veiligheid van bedrijfsvoering wordt dit grafisch weergegeven. Evaluaties jaarplannen (1x p.1/2 jr.) 4. Veiligheid van gebouwen JMV incl. jaarrekening (1x p.jr.) act Prospectief risico s analyseren Documentatie Inkoop retrospectief risico s analyseren Plan Beleid Primair proces Werkomgeving check Medewerkers Ontwikkeling Veiligheid van zorg Veiligheid van werk Veiligheid van bedrijfsvoering do Evaluatie missie/visie/ meerjarenbeleid (midterm review) Plan Do Check Act (PDCA) cyclus van Deming om gestructureerd uitvoering te geven aan de normen en eisen uit de Normen Verantwoorde Zorg, het HKZ-certificaat en aanvullende eisen vanuit wet- en regelgeving, Inspectie voor de Gezondheidszorg en/of inkoop door Zorg kantoren. Dit gebeurt zowel op concern-, cluster- als RvE-niveau en op het niveau van de individuele cliënt en in commissies, stuur- en werkgroepen. De PDCAcyclus wordt grafisch weergegeven. In deze ellips wordt de koers van Cicero Zorggroep vanuit de missie en visie vertaald naar meerjarenbeleid en op hoofdlijnen toegewerkt naar de kern van het bestaansrecht van Cicero Zorggroep: de intake/planning, uitvoering en evaluatie van zorg- en dienstverlening aan en samenspraak met de individuele cliënt. Onderstaand wordt de cyclus summier beschreven. Plan De koers van Cicero Zorggroep wordt bepaald door de missie en visie van de organisatie en vertaald in de Figuur 7: PDCA: Integrale Planning & control Kwaliteit- en Veiligheidssysteem

18 Jaarplannen en begrotingen van de bureaus/clusters geven onder meer inzicht in de personeelsbezetting in relatie tot de zorgvraag en behoeften van cliënten zoals vastgelegd in zorgleefplannen. Voorts vinden in deze fase de nodige aanpassingen van protocollen, procedures en werkinstructies plaats op basis van professionele standaarden, normenkader en wet- en regelgeving. Do De afspraken zoals gemaakt in beleidsprogramma, cluster- en RvE-jaarplannen/ verbeterplannen worden tot uitvoering gebracht in de praktijk en vormen een leidend kader in de totstandkoming van (werk)afspraken. De (werk)afspraken zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek worden deel van het dagelijkse handelen in de uitvoering van het primaire proces door deskundig personeel. Nieuwe (werk)afspraken worden geïmplementeerd door de verantwoordelijke manager, eventueel ondersteund door inhoudsdeskundigen, in de vorm van instructies/scholingen. De cliënt krijgt de dagelijkse verzorging, verpleging, behandeling en activiteitenbegeleiding volgens de gemaakte afspraken in de doelenkaart en ZLO. De registraties betreffen incidenten (MIC), middelen of maatregelen, calamiteiten, klachten van cliënten of medewerkers, bevindingen van in- of externe audits, Inspectiebezoeken, ontruimingsoefeningen en leveranciersbeoordelingen vormen ook belangrijke informatie over hoe de kwaliteit en veiligheid van zorg ervoor staan. Binnen Cicero Zorggroep wordt iedere RvE jaarlijks één of twee keer intern geaudit. In september/oktober wordt jaarlijks de HKZ-accreditatie getoetst door een onafhankelijk accreditatieorgaan. Act Indien de informatie uit registraties, metingen en evaluaties hiertoe aanleiding geven, worden afspraken in documenten en (zorgleef)plannen herzien en/of opnieuw (in de tijd) gepland Borging PDCA-cyclus in communicatie- en overlegstructuur In de borging van de geschetste PDCA-cyclus speelt de communicatie- en overlegstructuur een belangrijke rol. In 2011 zijn de bestaande overlegvormen geëvalueerd. Communicatie- en Besluitvormingsstructuur Check De Raad van Bestuur (RvB) heeft hiertoe gesprekken ARBO-cie Medewerkers Om te bewaken of er wordt gewerkt volgens de kaders gevoerd met diverse commissievoorzitters, het zorginhoudelijke Werkgroep overleg (ZIO), het klein managementoverleg incontinentie en of de planningen zijn vertaald in concrete uitvoerin 34 gen is een aantal structureel terugkerende toets- en van de clustermanagers onderling (KMO), de stuurgroep meetmomenten in het systeem ingebouwd: Kwaliteit, het stafhoofdenoverleg en het managementoverleg Preventiemedewerkers 35 van Raad van Bestuur, clustermanagers en Figuur 8: Communicatie- en Besluitvormingsstructuur 1. Per maand: Financiële, productie en personele stafhoofden gezamenlijk (MO). Daarbij is het functioneren maandrapportages en wachtlijstgegevens. van elk gremium in relatie tot de informatiebehoefte nader beschouwd en zijn verbetermogelijkheden aangegeven. Resultaatverantwoordelijkheid De clustermanagers zijn op portefeuillebasis mede ver 2. Per kwartaal: Een management review met Voor de resultaten van Cicero Zorggroep zijn de RvB en antwoordelijk voor centraal belegde thema s. Zij: informatie uit metingen & registraties de clustermanagers gezamenlijk primair verantwoordelijk. fungeren als sparring partners voor stafhoofden; vergeleken met interne of externe Deze evaluaties hebben geresulteerd in een nieuwe Zij overleggen één keer per twee weken in het hebben zitting in de betreffende stuurgroep; benchmark gegevens. De review overlegstructuur, waarmee vorm is gegeven aan het managementteam (MT). Op geleide van de agenda wordt hebben mandaat vanuit het managementteam voor betreft de domeinen Cliënt, Kwaliteit verbinden van centrale en decentrale verantwoordelijkheden. de manager Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling hun thema s; en Veiligheid, Personeel en De implementatie van de nieuwe communicatie- (BZ&O) hieraan toegevoegd. Eén keer per zes weken rapporteren over voortgang thematiek in MT. Financiën & Productie. en overlegstructuur is op 1 januari 2012 opgestart; wordt het MT standaard uitgebreid met de manager 3. Halfjaarlijks: Beoordeling van de voortgang van medio 2012 is volledige implementatie voorzien. Eind Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling, de manager Rol en relatie stafhoofdenoverleg, stuur- en werkgroepen beleidsprogramma en jaarplannen vindt evaluatie van deze communicatie- en overlegstructuur Vastgoed, algemeen facilitaire zaken en ICT en de staf en commissies 4. Jaarlijks: Maatschappelijke Verantwoording in plaats. hoofden van de afdelingen Financiën, P&O, Zorgservice, Stuurgroepen zijn via een mandaat vanuit de RvB onder de vorm van het Jaardocument PR & Communicatie en Kwaliteit & Beleid (MO). meer verantwoordelijk voor het opvolgen van de PDCA Maatschappelijke Verantwoording van onder hen ressorterende commissies en/of werkgroepen (JMV) en herijking van de missie, Dit managementoverleg (MO) concentreert zich op de en het uitbrengen van adviezen aan het MT visie en het meerjarenbeleid als planning en control cyclus casu quo bespreking van over te nemen beleidsbeslissingen. voorbereiding op het opstellen van de input en de resultaten van het jaarlijks beleidsprogramma de kaderbrief. en de begroting, de kwartaalrapportages/ In de samenstelling van elke stuurgroep zijn de RvB en management review en de jaarverslaglegging. Hierin het clustermanagement vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordiging Meetgegevens worden ontleend aan: worden de beleidsdoelstellingen geformuleerd met de is verantwoordelijk voor het commu De jaarlijkse Landelijke Prevalentiemeting bijbehorende acties, de stuurinformatie opgevolgd en niceren met het MT over de ontwikkelingen en besluiten, Zorgproblemen (LPZ) bijsturingafspraken gemaakt. Tevens wordt op thematische zodat de clustermanagers invulling kunnen geven De tweejaarlijkse cliënttevredenheidsmeting basis gebrainstormd. aan de communicatie met de RvE-managers/betrokken (CQ-index) werknemers. Het MT geeft specifieke (gemandateer- Het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek de) opdrachten aan stuurgroepen, stafhoofdenoverleg (MTO) en Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling. Stuur groepen geven daarnaast specifieke (gemandateerde) opdrachten aan commissies en werkgroepen. BOPZ-cie MIC-cie Geneesmiddelencie Voedingsadvies-cie - mondzorg -slikklachten Werkgroep depressie Hiërarchische/communicatielijn Advies/medezeggenschap Opdrachten/mandaten (On)gevraagd advies/voorgenomen besluiten Informatieuitwisseling/ verwachtingen uitlijnen Stuurgroep Kwaliteit&Veiligheid 1x 4 weken Voorbehouden handelingen/ BIG-cie Decubituscie Ethisch-cie Werkgroep LPZ Hygiëne en Infectie-cie Transfer-cie Werkgroep medicatie Werkgroep ZLP/ECD (kwalitatief/ inhoud) Stuurgroep ECD/ZZP/ZLP 1x 4 weken Werkgroep ECD (planning& realisatie/ technisch) Werkgroep implementatie/ borging Werkgroep voeding Stuurgroep Facilitair 1x 4 weken Facilitair overleg DMU( s) Stafhoofden-overleg 1x p. 4 weken (EAD/K&B/P&O/ Zorgservice/PR & Com) P&O MT 1x 2wkn op agenda BZ&O RvT RvB MO 1x 6wkn RvE-managers Bureau ZoO Clustermanagers Verantwoordelijken Vakgroep Klachten-cie cliënten Klachten-cie medewerkers CCR OR Werkgroep domotica

19 Er wordt gebruik gemaakt van gebundelde expertise binnen Cicero Zorggroep. Daarbij geldt dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen functionele kaders worden belegd in het meest aangewezen gremium (werkgroep, commissie, stuurgroep). Adviezen die door deze gremia worden uitgebracht aan de betreffende stuurgroep, worden via het MT respectievelijk de clustermanagers gecommuniceerd met de RvE-managers of betrokken werknemers. problematiek te bewaken en de nodige maatregelen te treffen in het begeleiden en ondersteunen van de cliënt en zijn of haar mantelzorger door afstemming van het zorgaanbod en de behandeling. Parkinsonunit De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende aandoening. Na de ziekte van Alzheimer is het de meest frequente neurodegeneratieve aandoening. In Limburg bestond nog geen gespecialiseerde verpleeghuisafdeling Ouderenadviseur Veel ouderen kunnen zelf niet aangeven dat ze behoefte hebben aan zorg of ondersteuning. En niet iedereen heeft familie of vrienden dichtbij die dat voor hen regelt en in de gaten houdt. Dat was voor de gemeente Voerendaal en Cicero Zorggroep aanleiding om de handen ineen te slaan en in 2011 het project ouderenadvisering te beginnen. Cicero Zorggroep heeft in 2011 twee ouderenadviseurs aangenomen en gedetacheerd bij de gemeente. Cicero zal deze opdracht in 2012 Partneropnamebeleid In 2011 is het partneropnamebeleid beschreven en vastgesteld. Vanuit de zorgvisie van Cicero Zorggroep en het motto het dichtst bij huis past het zolang mogelijk samenwonen/samenzijn met de partner. Samenwonen met een partner leidt tot meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de cliënt. Bovendien wordt daarmee het sociale netwerk onderhouden, omdat de partner de cliënt hierin kan ondersteunen. In de verpleeghuizen van Cicero Zorggroep zijn geen kamers Commissies werken volgens een reglement waarin PDCA is verankerd (jaarwerkplan jaar X, voortgangsrapportage medio jaar n aan verantwoordelijke stuurgroep, jaarverslag n-1). Binnen de commissies en daaraan gerelateerde onderstructuren is de belangrijkste zorginhoudelijke problematiek inhoudelijk belegd. De invulling van de samenstelling van de commissies geschiedt volgens een representatiemodel, waarbij zowel in de inhoudelijke als de organisatorische representatie van elk van de clustereenheden wordt voorzien. voor Parkinsonpatiënten in hun eindstadium. In 2011 heeft Cicero Zorggroep bij zorgcentrum Schuttershof een gespecialiseerde afdeling ingericht voor zwaar neuro logische patiënten en speciaal voor patiënten met Parkinsonachtige ziektebeelden in de meest ruime zin. Binnen Schuttershof biedt een gespecialiseerd zorgteam en een gespecialiseerde staf, die nauw samenwerkt met de vakgroep Neurologie en vakgroep Revalidatiegeneeskunde van het Atrium MC, sinds januari 2011 een op maat van de patiënt gesneden programma aan. De resultaten van de Parkinsonunit werden in het najaar voortzetten. Eind 2012 wordt samen met de gemeente opnieuw bekeken of voortzetting in 2013 aan de orde is. Belevingsgerichte zorg In de periode is belevingsgerichte zorg geïntroduceerd bij Cicero Zorggroep. In 2011 zijn er op een aantal afdelingen verdere stappen gezet in het werken volgens deze principes. De medewerkers van de Parkinsonunit hebben een speciale training doorlopen. Voor psychogeriatrische cliënten is het van groot belang dat de dagelijkse gang van zaken aansluit bij hun beleving waarin een geïndiceerde cliënt kan samenwonen met een niet-geïndiceerde partner. Deze worden niet aangeboden vanwege argumenten van morele, maatschappelijke en financiële aard. Mocht het voorkomen dat beide partners geïndiceerd zijn voor een ZZP 5/7 of 6/8, dan wordt ernaar gestreefd beiden te plaatsen op dezelfde PG- of somatische afdeling. Wanneer de wens voor het samenblijven aanwezig is, zijn er op een aantal verzorgingshuislocaties wel tweepersoonskamers beschikbaar. Werkgroepen werken volgens een vaste opdracht vanuit een stuurgroep of een opdracht vanuit de RvB. De rapportagemomenten zijn benoemd. van 2011 gepresenteerd op een door Cicero Zorggroep georganiseerd symposium, dat druk bezocht werd. Het zorgaanbod op de Parkinsonunit zal de komende daarvan. Voor 2012 wordt nadrukkelijk ingezet op een koppeling met hospitality, zowel in inrichting en uitstraling van de omgeving als op belangrijke momenten Klachten zijn kansen Binnen Cicero Zorggroep geldt de overtuiging dat het in een vroeg stadium met betrokkenen bespreken van jaren worden doorontwikkeld. van de dag, zoals etenstijd en bezoek. signalen en informele klachten leidt tot meer genoegdoening voor de betrokkenen en minder formele 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van Domotica Extra services klachtenbehandeling. In de dagelijkse interactie tussen 36 cliënten De ontwikkelingen op het gebied van domotica, E-Health Collectieve verzekering zorgverlener en cliënt, in de zorgleefplanbesprekingen 37 en zorg op afstand kunnen op de middellange termijn In 2011 heeft Cicero Zorggroep besloten in positieve en/of de cliëntvragenuurtjes is er gelegenheid om eventuele Algemeen een verlenging van het zelfstandig wonen in thuissituatie zin af te wijken van de landelijke richtlijnen omtrent klachten te uiten respectievelijk te bespreken. De cliënt is de kern van het bestaansrecht van Cicero gaan betekenen. Daarmee neemt de zorgzwaarte in de verzekeringen. Op grond van deze richtlijnen dienen Zorggroep. Om het bestaande niveau van zorg- en extramurale setting toe. De explosieve stijging van het cliënten zelf zorg te dragen voor een WA- en inboedelverzekering. dienstverlening aan de cliënt te behouden en waar aantal zorgvragers in combinatie met de schaarse Als extra service heeft Cicero Zorggroep mogelijk verder te verbeteren, heeft Cicero op diverse beschikbaarheid van middelen, zal de sector dwingen voor al haar intramurale cliënten een gratis collectieve gebieden in 2011 extra initiatieven genomen en activiteiten tot keuzes. Cicero heeft sinds juni 2010 een werkgroep WA- en inboedelverzekering geregeld, die per 1 januari ontplooid. Deze worden in deze paragraaf nader Domotica en Zorg op Afstand is ingegaan. toegelicht onder de rubrieken innovatie, extra service, klachten zijn kansen en cliëntvertrouwenspersonen. Cicero Zorggroep staat voor openheid over haar beleid ten aanzien van cliënten. In de bijlagen worden onderdelen als zorgproblemen en veiligheid daarom uitvoerig en transparant toegelicht. Behalve de efficiencywinst op macroniveau, biedt domotica mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van zorg, toename zelfmanagement van de cliënt en preventie van zorgvragen doordat door (vroegtijdige) signalering van een veranderd bewegingspatroon sneller kan worden ingegrepen. Zo kan verdere achteruitgang worden Digitale televisie Op geleide van het advies van de Centrale Cliëntenraad hebben alle intramurale cliënten de mogelijkheid een abonnement op digitale televisie van Ziggo af te sluiten tegen een gereduceerd tarief Innovatie voorkomen en zal het aantal valincidenten verminderen. Spanje reis Ketenzorg dementie en inzet casemanagers Cicero participeert sinds juli 2009 respectievelijk februari 2010 in twee ketenzorg trajecten dementie in de regio Parkstad en de regio Westelijke Mijnstreek. Aan beide trajecten ligt een convenant ten grondslag dat door alle betrokken zorgaanbieders en gemeenten is onder- tekend. Hierin verklaren partijen zich bereid gezamenlijk Zorgcentrum Ave Maria, de technisch meest geavanceerde locatie binnen Cicero Zorggroep, heeft in 2011 het Philips Care Sensus systeem getest. Dit is een gedistribueerd (in-huis) sensorsysteem, in combinatie met innovatieve analyse software, dat op een niethinderlijke wijze het welzijn van ouderen kan volgen. Hoewel in het project veel kennis over domotica is Net als voorgaande jaren is in september 2011 een reis naar Spanje georganiseerd door Cicero Zorggroep in samenwerking met Rita-Spanje zorgreizen. Cliënt in de multidisciplinaire zorgleefplanbespreking Elke cliënt en/of diens vertegenwoordiger worden sinds 2010 standaard uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de uitvoering te geven aan ketenzorg trajecten conform opgedaan, konden gezien het beperkte aantal deelnemers halfjaarlijkse multidisciplinaire bespreking van het het landelijk programma Ketenzorg Dementie. Cicero Zorggroep beschikt sinds maart 2011 over drie casemanagers (ook wel zorgtrajectbegeleider genoemd) voor cliënten met dementie. De meesten mensen met dementie wonen thuis. Bij toename van de zorg hebben deze mensen en hun mantelzorgers meer zorg en ondersteuning nodig. De taak van de casemanagers is de geen conclusies aan de resultaten worden verbonden. Het project wordt in 2012 niet gecontinueerd. De werkgroep Domotica zet in 2012 haar activiteiten met de opgedane kennis voort en richt zich met name op lopende nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten. zorgleefplan en de evaluatie van de afspraken op de doelenkaart. Voor de cliënt en/of diens vertegenwoordiger een mooie kans om zijn of haar vragen rechtstreeks aan de bij de zorg- en dienstverlening betrokken disciplines te kunnen stellen.

20 Cliëntvertrouwenspersonen Elke locatie heeft een zelfstandig werkende en onafhankelijke vertrouwenspersoon die in afstemming met de lokale cliëntenraad is benoemd. De belangrijkste taken zijn het opvangen en melden van signalen van onvrede, het vaststellen van de inhoud van de onvrede, nagaan wat het probleem van de cliënt is en het bieden van ondersteuning bij het vinden van een oplossing. Tevens geeft de cliëntvertrouwenspersoon informatie over de mogelijkheid om formeel een klacht in te dienen en de daarvoor geëigende procedure. De vertrouwenspersonen vervullen hun functie op basis Klachten In 2011 werden negen klachten ingediend bij de klachtencommissie. Er waren geen klachten op grond van de wet BOPZ. Eén klacht werd ingetrokken, één klacht werd ongegrond verklaard, vijf klachten gegrond, twee klachten werden deels gegrond en deels ongegrond verklaard. In de afwikkeling van drie gegrond bevonden klachten/klachtonderdelen werden nazorgafspraken gemaakt met betrokkenen. De aard en inhoud van de klachten was zeer uiteenlopend. Zonder in dit jaarverslag uitputtend in te gaan op de inhoudelijke details, betroffen het onder andere klachten aangaande: Rapportcijfers bewoners Rapportcijfers van contactpersonen van bewoners met een PG-achtergrond van een reglement en leggen individueel verantwoording Ave Maria Intramuraal ,7 7,5 af aan de Raad van Bestuur in een jaarverslag. het eenmalig niet naleven van werkafspraken door Bronnenhof In de jaarverslagen over 2011 zijn aandachtpunten personeel van Cicero Zorggroep aangaande het Catharina Daemen gesignaleerd met betrekking tot de kwaliteit van zorg- en ontruimen van een cliëntenkamer; Elvira dienstverlening die reeds met het verantwoordelijk onvoldoende aandacht voor het uitlijnen van lijnmanagement zijn opgenomen. De cliëntvertrouwenspersonen verwachtingen bij opname; Emmastaete komen eenmaal per jaar samen voor overleg. onvolledige overdracht van informatie tussen Huize Louise Verder beleggen zij in onderling overleg themabijeenkomsten. betrokken professionals en de aanscherping van de Leontine Ook werden de cliëntvertrouwenspersonen werkafspraken in protocollen op dat punt; Op den Toren in november 2011 uitgenodigd voor een uitleg over de het niet voorzien in behoefte aan extra aandacht van Pius concept Wet Cliëntenrechten Zorginstellingen (WCZ), een individuele cliënt in de overgangssituatie met Schuttershof verzorgd door het LOC. betrekking tot verbouwing van de huidige huisvesting. Hiervoor is de cliëntenvertrouwenspersoon t Brook Klachtencommissie ingezet; Vroenhof Als de laagdrempelige kanalen geen soelaas meer de wijze van aanreiken van medicatie bij een Cicero gemiddeld bieden, kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie individuele cliënt; Extramuraal 39 voor cliënten van Cicero Zorggroep. De klachten de bejegening en communicatie van zorgverleners Dagbehandeling PG N.v.t. N.v.t. 8,4 8,4 commissie onderzoekt en beoordeelt een klacht, leidend met cliënten en/of familie. Dagbehandeling somatiek tot een uitspraak. Deze uitspraak is een advies en heeft Dagverzorging geen juridisch afdwingbare gevolgen. De klachtencommissie wijst de klager op de mogelijkheid van Cicero streeft naar behoud van cliënttevredenheid op Cliënttevredenheid Hulp bij huishouden N.v.t. 8.5 bemiddeling, een methode om met inzet van een een hoog niveau. Eén van de middelen die hiervoor Zorg aan huis neutrale en onpartijdige persoon een conflict of wordt ingezet, is het constant leveren van een goede Tabel 11: Resultaten CQ-meting 2010 en 2011 bestaande onvrede van de klager tot een oplossing kwaliteit van zorg. Deze kwaliteit moet transparant zijn te brengen. Hierbij kan de cliëntvertrouwenspersoon voor alle in- en externe belanghebbenden en daarom We stellen vast dat de tevredenheid over schoonmaak Zorgproblemen/zorgveiligheid alsnog worden ingeschakeld. De klachtencommissie wordt structureel deelgenomen aan metingen van de en voeding licht is gedaald ten opzichte van de vorige Meetinstrumenten verricht haar werkzaamheden conform de Klachtenregeling cliënttevredenheid (CQ-index) en van de zorginhou delijke meting. Cicero Zorggroep meet structureel de cliënttevredenheid cliënten Cicero Zorggroep, die in werking is kwaliteit (LPZ-meting). De cliëntgebonden indicatoren en de zorginhoudelijke kwaliteit. Sinds 2005 zijn deze getreden op 1 januari Deze regeling is beschikbaar worden tweejaarlijks gemeten door een onafhankelijk In 2011 (Ave Maria en EMZ) is boven op de verplichte set gebaseerd op de Normen Verantwoorde Zorg en vertaald in papieren vorm en digitaal via de website van Cicero bureau. In mei 2011 heeft het cliënttevredenheidonderzoek te meten indicatoren nog de additionele vraag gesteld: in een Kwaliteitskader (laatste versie 2010). De zorg Zorggroep. De klachtencommissie is als volgt samengesteldmurale plaatsgevonden voor de cliënten van de extra Zou u Cicero Zorggroep aanbevelen bij anderen (familie/ inhoudelijke indicatoren worden jaarlijks gemeten door zorg en Ave Maria intramuraal. In 2012 vindt kennissen)? Deze vraag is als volgt beantwoord (in middel van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen, het onderzoek, conform de tweejaarlijkse cyclus, plaats percentage cliënten/vertegenwoordigers): een instrument van Maastricht University. onder alle intramurale cliënten van Cicero. De resultaten van deze metingen werden tot 2010 via Voorzitter dhr. D. Knols, arts Ave Maria Intramuraal somatiek 82% In tabel 11 zijn de rapportcijfers opgenomen die bewoners en contactpersonen gaven voor de zorginstelling nereerde prestatieoverzichten onjuistheden bleken te KiesBeter gepresenteerd. Omdat deze door ZiZo gege Vice-voorzitter dhr. drs. A. van Someren Ave Maria Intramuraal PG 86% Ambtelijk secretaris mw. R. de Jonge-Hulshof Dagbehandeling PG 90,6% Leden Klachtencommissie dhr. L. Theunissen en het personeel. Deze resultaten worden ook op de Dagbehandeling somatiek 100% bevatten besloot de Raad van Bestuur de presentatie mw. mr. W.A.M. Maatman website van Cicero Zorggroep gepresenteerd. Dagverzorging 94,4% ervan niet langer toe te staan. Landelijk werden de Abarbanel (tot ) Hulp bij huishouden 95% door Cicero Zorggroep geconstateerde omissies erkend dhr. mr. A. Verbrugge, jurist Zorg aan huis 93% en besloten werd tot opheffing van de landelijke stuurgroep. (vanaf ) Sindsdien wordt door diverse partijen gezocht dhr. mr. P. Moors, jurist naar een bruikbaar en meetbaar kwaliteitskader. Cicero dhr. G. Staas Zorggroep blijft evenwel transparant door het presenteren Tabel 10: Klachtencommissie van de feitelijke meetresultaten op haar website. De tabel op pagina 40 bevat de gegevens die vervolgens kort worden toegelicht. Totaal oordeel over de zorginstelling Totaal oordeel over de verzorgenden en verpleegkundigen Totaal oordeel over de zorginstelling Totaal oordeel over de verzorgenden en verpleegkundigen Intramuraal Aan de Bleek 8 8

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING EILANDZORG 1. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING EILANDZORG 1. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING EILANDZORG 1. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN 1.1 De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 1.2

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2013

Jaardocument Hoensbroek, mei 2013 Jaardocument 2012 Cicero Zorggroep 1 Jaardocument 2012 Hoensbroek, mei 2013 2 Maatschappelijk verslag 2012 Cicero Zorggroep Inhoudsopgave Jaardocument 2011 2012 Cicero Zorggroep pagina pagina 1. Vooraf

Nadere informatie

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden.

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden. Reglement Raad van Toezicht Stichting Envida Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de toenmalige Stichting Vivre statutair gevestigd te Maastricht, in de vergadering van de raad van

Nadere informatie