N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)"

Transcriptie

1 N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling. Aanleiding voor dit onderzoek vormt het nieuwe afvalbeleid dat in Kaag en Braassem wordt opgesteld. Het online onderzoek had als doel om inwoners van de gemeente aan de voorkant van dit beleidsproces te betrekken en te bepalen waar hun voorkeuren liggen. Tijdens de presentatie op 7 september krijgt u een toelichting op de volgende zaken: 1 De opzet en methode van het onderzoek; 2 De belangrijkste inhoudelijke uitkomsten van het onderzoek; 3 De resultaten in termen van bereik en respons en lessen voor de toekomst. Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek In de bijlage vindt u de complete uitkomsten van het onderzoek. De belangrijkste resultaten zetten wij hieronder alvast voor u op een rij. Onderzoeksmethodiek: / 544 inwoners uit gemeente Kaag en Braassem deelgenomen aan het onderzoek. Het panel in Kaag en Braassem bestond voorafgaand aan het onderzoek uit 145 respondenten. Van de deelnemers hebben 295 aangegeven vaker aan dit soort onderzoek mee te willen doen en op de hoogte gehouden willen worden over de uitkomsten van het onderzoek. Het totale panel dat voor een volgend onderzoek kan worden benaderd bestaat daarmee uit 440 inwoners. / Het onderzoek is verspreid onder het panel van De Stem Van in Kaag en Braassem, via een weblink op de website van de gemeente Kaag en Braassem, via social media, de huis-aan-huis krant en doormiddel van geo-targeting aangeboden in de App van NU.nl en van De Telegraaf. Vooral de mix van middelen heeft geleid tot hoge respons. Inhoudelijk: / Aan inwoners is gevraagd op welke wijze volgens hun het milieudoel van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 behaald kan worden. / 33% van respondenten is bereid extra te betalen, zodat de gemeente afval beter kan scheiden. / 88% van respondenten is bereid één of meerdere activiteiten uit te voeren, al dan niet voor een financiële compensatie, voor een betere scheiding van afval. Geordend op basis van populariteit (van meest naar minst populair) zijn inwoners bereid de volgende activiteiten uit te voeren: o een extra minicontainer hebben voor papier en/of plastic; o (verder) lopen met restafval naar ondergrondse afvalcontainer; o betalen per keer dat restafval wordt aangeboden. Bespreekpunten voor de raad Nu het onderzoek is afgerond liggen er een aantal keuzes open voor de raad. Ook deze zullen aan bod komen tijdens de toelichting op 7 september. Het gaat dan om de volgende zaken: / Kaderstellen: Wat betekenen de uitkomsten van het onderzoek voor de uitgangspunten die de raad wil benoemen? Neemt de raad de mening van de inwoners op alle punten voor 100% over? / Communicatie: Wat wil de raad naar de inwoners - ook degenen die niet hebben meegedaan - communiceren over de resultaten van het onderzoek en de toekomstige mijlpalen? / Participatie: Het online onderzoek heeft in korte tijd een hoge respons opgeleverd en het burgerpanel in Kaag en Braassem is hiermee naar een aantal van 450 inwoners gegroeid. Betekent dit positieve resultaat dat de raad vaker van plan is om inwoners online te raadplegen? Zo ja, welke onderwerpen lenen zich hiervoor? Vindt de raad het van belang om in de toekomst beter te kunnen toetsen op representativiteit? Tijdens de toelichting op 7 september zullen wij stil staan bij deze vervolgstappen voor de raad. Deze toelichting zal worden gegeven door Necker van Naem aan de hand van een presentatie waarin veel ruimte zal zijn voor vragen.

2 Resultaten Panelonderzoek afvalinzameling Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem Commissie vernieuwing t.a.v. B. Sepers Griffier Postbus AA Roelofarendsveen Contactpersoon: Nicolette Ouwerling T E. Datum:

3 Necker ^ wan Naem Inhoudsopgave 1 Inleiding onderzoek 1 2 Uitkomsten / Variabelen binnen afvalbeleid / Restafval naar ondergrondse verzamelcontainer / Extra minicontainer(s) voor betere scheiding afval / Betrokkenheid respondenten 9 Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording 10 Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem i

4 1 Inleiding onderzoek De gemeenteraad van Kaag van Braassem wil graag op een nieuwe en moderne wijze de communicatie met zijn inwoners vorm geven. Zijn de huidige vormen van inspraak nog wel van deze tijd? Hoe kunnen burgers beter betrokken worden bij het beleid? Om deze vragen te beantwoorden, heeft de raad de commissie Vernieuwing opgericht. Eén van de manieren om inwoners te betrekken bij beleid(svorming) is een burgerpanel en het online bevragen van inwoners binnen de gemeente. Op woensdag 20 mei vond op initiatief van de commissie Vernieuwing een workshop met raadsleden plaats, waarin werd ingegaan op de mogelijkheden omtrent burgerpanels, geo-targeting en online enquêtes. Tevens hebben raadsleden tijdens deze workshop een onderwerp gekozen voor het online pilot-onderzoek: de afvalinzameling binnen de gemeente. In Kaag en Braassem wordt een nieuw afvalbeleid opgesteld, mede om het milieudoel van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 te halen. Het online onderzoek had als doel om bewoners aan de voorkant van dit beleidsproces te betrekken en te bepalen waar de voorkeuren liggen. Het onderzoek vond plaats tussen 22 juni en 12 juli en is uitgevoerd door Necker Interact. De vragenlijst is uitgezet onder de leden van het panel van De Stem Van in Kaag en Braassem, is beschikbaar gesteld via openbare links op meerdere websites en door middel van geotargeting gepromoot via de gemeentelijke kanalen, de app van NU.nl, de website van De Telegraaf Media Groep en Facebook advertenties. In totaal hebben 544 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. In deze rapportage leest u de resultaten van dit onderzoek. In bijlage 1 staat de onderzoeksverantwoording. Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 1

5 Necker van Naem 2 Uitkomsten 2.1 / Variabelen binnen afvalbeleid Bij het opstellen van het gemeentelijke afvalbeleid zijn er drie componenten die de vorm van het beleid bepalen 1. Dit zijn (1) de belasting voor het milieu/duurzaamheid van afvalverwerking, (2) de financiële kosten voor inwoners en (3) de inspanning die van inwoners wordt gevraagd. Deze drie componenten zijn aan elkaar verbonden. Dat betekent dat aanpassingen in één component invloed heeft op de andere componenten. In het onderzoek is de inwoners gevraagd welke component zij het belangrijkst vinden binnen het afvalbeleid van de gemeente (tabel 1). Een zo laag mogelijke belasting van het milieu wordt hierbij het vaakst aangeduid als de belangrijkste component. De inspanning die door de inwoners moet worden verricht en de kosten die hieraan verbonden zijn voor respectievelijk 32% en 23% van de respondenten het belangrijkst. Tabel 1: Belangrijkste component bij afvalverzameling. (n=544) Dat het milieu zo min mogelijk wordt belast Gemak uoor mij als inwoner Financiële kosten uoor mij als inwoner Geen uoorkeur 0% 10% 20% 30% 40% Inwoners zijn echter niet, of in beperkte mate, bereid extra te betalen zodat de gemeente hun afval beter kan scheiden (tabel 2). Twee derde van de respondenten geeft aan hier niets extra voor te willen betalen. Wanneer inwoners bereid zijn extra te betalen gaat het in de meeste gevallen om bedragen tot maximaal 25,- euro per jaar 2. De bereidheid om extra te betalen voor het scheiden van afval heeft een correlatie met de component die binnen het afvalbeleid het belangrijkst wordt gevonden (zie tabel 1). Wanneer respondenten een beperkte belasting voor het milieu het meest belangrijk vinden zijn ze in 41% bereid extra te betalen voor een betere scheiding van het afval. Als de component financiële kosten voor inwoners het belangrijkste is, is 19% bereid extra te betalen voor een betere afvalscheiding. 1 Aanname hierbij is dat de verhoudingen tussen de kosten en baten voor de gemeente gelijkt blijft. 2 In 2015 betalen eenpersoonshuishoudens in Kaag en Braassem 197 euro per jaar en meerpersoonshuishoudens 292 euro per jaar voor de afvalinzameling. Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 2

6 Tabel 2: Hoeveel bent u (als huishouden) bereid per jaar extra te betalen, zodat de gemeente uw afval beter kan scheiden? (n=554) niets tussen de 1 en 10 euro tussen de 11 en 25 euro 67% 1 4% 10% tussen de 26 en 50 euro tussen de 51 en 75 euro meer dan 75 euro Él 20% 40% 60% 80% Een grote meerderheid (88%) van de respondenten is bereid om één of meerdere activiteiten te ondernemen, zodat hun afval beter kan worden gescheiden (tabel 3). 64% van de respondenten geeft aan extra minicontainer(s) te willen hebben voor papier en/of plastic en 41% is bereid om met het restafval te lopen naar een ondergrondse afvalcontainer. Tabel 3: Wat bent u bereid te doen voor een betere scheiding van uw afval? (n=544) 3 Betalen per keer dat ik restafval aanbied Verder te lopen met restafval naar ondergrondse afvalcontainer Een extra minicontainer te hebben voor plastic en/of papier Geen van allen i 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Betalen per keer dat er restafval wordt aangeboden, in plaats van een vast bedrag per huishouden, is in tabel 3 de minst populaire activiteit voor een betere scheiding van het afval. De antwoorden op de open vraag 4 geven een mogelijke verklaring voor de negatievere houding tegenover betalen per keer dat restafval wordt aangeboden (gedifferentieerde tarieven). Relatief veel respondenten geven aan of verwachten dat er bij gedifferentieerde tarieven sprake zal zijn van 'dumping', waarbij restafval wordt gedumpt in minicontainers van anderen. De activiteiten uit tabel 3 zijn binnen het onderzoek eveneens separaat uitgevraagd, voor elke activiteit afzonderlijk is gepeild hoe respondenten hier tegenover stonden. Doordat de vraagstelling en context binnen deze uitvraag anders waren, zijn er verschillen zichtbaar in de mate waarin inwoners bereid zijn de 3 Respondenten konden meerdere activiteiten selecteren, waardoor de percentages bij elkaar opgeteld hoger liggen dan 100%. Het antwoord "geen van allen" was wel een unieke keuze. 4 Aan het einde van de enquête is de vraag gesteld: "Wilt u nog iets kwijt over dit onderzoek of over afvalinzameling in Kaag en Braassem?" Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 3

7 verschillende activiteiten uit te voeren. 5 Echter, de onderlinge verhoudingen tussen de activiteiten blijven wel gelijkwaardig. Ook binnen de separate uitvraag is betaling per keer dat restafval wordt aangeboden de minst populaire activiteit. 31 % van de respondenten gaf een positief antwoord op de stelling "Zou u willen betalen per keer dat de gemeente uw restafval inzamelt?". 5 Voorbeeld hiervan is de optie een extra minicontainer te hebben voor plastic en/of papier. In tabel 3 kiest 64% van de respondenten voor deze optie. Bij de separate uitvraag (tabel 7) antwoordt 78% van de respondenten 'ja' op de vraag of ze bereid zijn een extra minicontainer te hebben. Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 4

8 2.2 / Restafval naar ondergrondse verzamelcontainer Op dit moment maakt in Kaag en Braassem ongeveer 20% 6 van de huishoudens gebruik van een (ondergrondse) verzamelcontainer. Van de respondenten die op dit moment gebruik maken een verzamelcontainer is 77% van mening dat dit in hun buurt de meest geschikte methode is voor de inzameling van restafval. Van alle respondenten is 40% van mening dat een verzamelcontainer de beste methode is om restafval in hun buurt in te zamelen. Van de inwoners die op dit moment gebruik maken van minicontainers is 70% bereid hun restafval naar een ondergrondse afvalcontainer te brengen (tabel 4). Voor iets meer dan de helft van deze groep (37%) geldt dat ze dan wel minder willen betalen voor inzameling van restafval. Tabel 4: Zou u uw restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer willen brengen? (n=490) Ja, alleen als ik minder hoef te betalen Nee, zelfs niet als ik minder hoef te betalen Ja 33% 37% 14% 15% Geen antwoord 1% 0% 10% 20% 30% 40% De helft van de respondenten is bereid tussen de 100 en 250 meter te lopen om hun restafval naar een verzamelcontainer te brengen (tabel 5). Meer dan een kwart (28%) van de respondenten wil minder dan 100 meter lopen naar een verzamelcontainer. Tabel 5: Hoeveel meter bent u bereid te lopen met uw restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer? (n=346) minder dan 100 meter tussen de 100 en 250 meter 28% 50% tussen de 251 en 500 meter 13% meer dan 500 meter N.u.t. ben woonachtig in het buitengebied 5% 4% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Over de financiële compensatie die de gemeente moet bieden wanneer inwoners hun restafval naar een verzamelcontainer brengen verschillen de meningen sterk (tabel 6). De twee grootste groepen bevinden zich aan de twee uitersten van het spectrum. Meer dan één derde (37%) van de respondenten geeft aan dat ze ook zonder besparing bereid zijn hun restafval naar een verzamelcontainer te brengen. Terwijl 29% van mening is dat dit een besparing van meer dan 50,- per jaar op moet leveren. Dus wanneer inwoners 6 Beslisdocument verbetering afvalscheiding gemeente Kaag en Braassem (p. 5) Bureau Milieu & Werk BV. Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 5

9 vinden dat er een financiële compensatie tegenover moet staan, moet het volgens de respondenten gaan om een substantieel bedrag. Er is geen verband tussen het aantal meters dat inwoners bereid zijn te lopen naar een verzamelcontainer en de besparing die hier volgens hen tegenover zou moeten staan. Tabel 6: Bij welke besparing bent u bereid X 7 meter te lopen naar een (ondergrondse) verzamelcontainer voor uw restafval? (n=334) ook bij geen besparing tussen de 1 en 10 euro tussen de 11 en 25 euro tussen de 26 en 50 euro meer dan 50 euro 37% 2% 12% 21% 29% 30% 40% 7 Hierbij werd het antwoord ingeladen dat respondenten hadden gegeven bij de vraag: Hoeveel meter bent u bereid te lopen met uw restafval naar een (ondergrondse) verzamelcontainer? (tabel 5). Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 6

10 Necker van Naem 2.3 / Extra minicontainer(s) voor betere scheiding afval Van de 488 respondenten die op dit moment gebruik maken van minicontainers staat een ruime meerderheid (78%) positief tegenover extra minicontainer(s) bij hun huis voor papier en/of plastic (tabel 7). Bij de afweging hiervoor zijn de financiële kosten voor de inwoners van minder belang, 21% geeft aan dat ze hier alleen toe bereid zijn wanneer er een financiële compensatie tegenover staat. Tabel 7: Bent u bereid een extra minicontainer te hebben voor papier en/of plastic? (n=488) 57% Ja, alleen als ik minder hoef te betalen 21% I Nee, zelfs niet als ik minder hoef te betalen Nee Geen antiwoord 16% 1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Een meerderheid (51%) van de respondenten die een extra minicontainer wil, is voorstander van minicontainers voor zowel plastic als papier (tabel 8). 44% van de respondenten een minicontainer voor alleen plastic afval. Onder de inwoners bestaat daarmee een zeer breed draagvlak (95%) voor een extra minicontainer voor plastic afval. Tabel 8: Waar wilt u een extra minicontainer voor hebben? (n=390) plastic papier zowel uoor plastic als papier 44% EEÜl 51% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Meer dan de helft (52%) van de respondenten die een minicontainer hebben is, ook als hen dit geen geld bespaart, bereid extra minicontainer(s) bij het huis te hebben staan (tabel 9). Hierbij is geen verschil zichtbaar tussen de verschillende groepen uit tabel 8. Echter, als respondenten van mening zijn dat extra minicontainers moeten leiden tot een besparing is een tweedeling zichtbaar. Respondenten die bereid zijn twee extra minicontainers bij hun huis te hebben staan zijn van mening dat hier een hogere besparing tegenover zou moeten staan. Tabel 9: Bij welke besparing bent u bereid extra (een) minicontainer(s) te hebben? (n=390) Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 7

11 Necker van Naem ook bij geen besparing tussen de 1 en 10 euro tussen de 11 en 25 euro tussen de 26 en 50 euro meer dan 50 euro 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 8

12 2.4 / Betrokkenheid respondenten Het doel van dit panelonderzoek was om aan de voorkant van het besluitvormingsproces inwoners bij het beleid te betrekken. Ongeveer een derde heeft aangegeven ook verder in het proces betrokken te willen worden: 166 respondenten (31% van deelnemers) wil hier ook op een later moment graag met de gemeente en/of overige inwoners over door praten. Het panel in Kaag en Braassem bestond voorafgaand aan dit onderzoek uit 145 respondenten, hiervan heeft meer dan 50% deelgenomen aan dit onderzoek. Van de respondenten die de vragenlijst via een weblink hebben ingevuld hebben er 295 aangegeven dat ze op de hoogte willen blijven van dit onderzoek en dat ze vaker benaderd willen worden voor een onderzoek binnen de gemeente. Hiermee bestaat het panel dat voor een eventueel vervolgonderzoek benaderd kan worden uit 440 inwoners. Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 9

13 Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording Voor dit onderzoek is het panel van De Stem Van in de gemeente Kaag en Braassem benaderd. Daarnaast is de vragenlijst via een weblink verspreid op de website van de gemeente Kaag en Braassem, via social media, de huis-aan-huis krant en doormiddel van geo-targeting aangeboden in de App van NU.nl en van De Telegraaf. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 22 juni en 12 juli Respondenten waarvan de postcode niet binnen de gemeente Kaag en Braassem ligt zijn niet meegenomen in de analyse. Daarnaast zijn op basis van het IP-adres en het opgegeven adres dubbele invullers eruit gefilterd. In totaal zijn de uitkomsten van 544 respondenten meegenomen in de analyse. Daarvan zijn 75 respondenten afkomstig uit het panel van De Stem Van, 469 respondenten hebben de vragenlijst via de weblink ingevuld. Van deze groep is 30% afkomstig van geo-targeting (NU.nl en Telegraaf) en Facebookadvertenties. De uitkomsten van de vragenlijst zijn gewogen voor leeftijd en geslacht. Daarnaast is op basis van de postcode vastgesteld in welke kern de respondenten woonachtig zijn en ook hier is een weging voor toegepast. Op de variabelen, leeftijd, geslacht en woonkern vormen de respondenten een representatieve afspiegelingen van de bevolking binnen de gemeente Kaag en Braassem en kunnen uitspraken worden gedaan over alle inwoners van de gemeente. De foutmarge bedraagt 5% en het betrouwbaarheidsinterval is 95%. De enige groep die sterk ondervertegenwoordigd is, zijn jongeren (tot en met 25 jaar). Aangezien jongeren minder vaak te maken hebben met de afvalinzameling in de gemeente, is dit niet problematisch voor de uitkomsten van het onderzoek. Rapportage panelonderzoek afvalinzameling gemeente Kaag en Braassem 10

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Steenbergen

Onderzoek vluchtelingen gemeente Steenbergen Onderzoek vluchtelingen gemeente Steenbergen Rapportage Gemeente Steenbergen Postbus 6 4650 AA Steenbergen Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? Voordat het gemeentebestuur van Steenbergen een besluit

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen

Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Onderzoek proeven afvalinzameling in Vliedberg Vlijmen Inhoud Samenvatting blz. 3 Onderzoeksopzet 4 Informatievoorziening over de afvalproeven 5 Hoeveel te besparen? 6 Tevredenheid over manier van ophalen

Nadere informatie

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies

Rapporttitel. Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding. Gemeente De Bilt. De Jonge Milieu Advies Rapporttitel Resultaten bewonersonderzoek afvalscheiding Gemeente De Bilt De Jonge Milieu Advies Versie 1.0 Zeist, maart 2016 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T. 030-6991599 E. info@dejongemilieuadvies.nl

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013

Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek. 23 april 2013 Het Nieuwe Inzamelen Bewonersonderzoek 23 april 2013 1 Inhoud Bewonersonderzoek Opzet bewonersonderzoek Resultaten nulmeting fase 2-4 Tevredenheid Afvalscheidingsgedrag Informatievoorziening Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL SCHEIDING EN INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL Bewonerspeiling in gemeente Wormerland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam Rapportnummer 2017/015 Datum

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Halderberge

Onderzoek vluchtelingen gemeente Halderberge Onderzoek vluchtelingen gemeente Halderberge Rapportage Gemeente Halderberge Postbus 5 4730 AA Oudenbosch Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? De opvang van vluchtelingen is een onderwerp dat in heel

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies

KTO Afvalinzameling Gemeente Assen Aha! Marktonderzoek en marketingadvies 2014 Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Resultaten 2014 Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek over de afvalinzameling in de Gemeente Assen. Projectleiders

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen

Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Het scheiden van plastic en andere afvalvragen Resultaten peiling EnschedePanel Mei 2013 1. Inleiding De gemeente wil inwoners stimuleren zoveel mogelijk afval te scheiden voor recycling en hergebruik.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het 2 maart 2015 raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074 Vraag 1: Het voorstel is om een zwaarwegende bewonerspeiling te houden. A)

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen.

Op de vraag: Kent u één of meer Millenniumdoelen? antwoordde 23% van het Bewonerspanel positief. 21% daarvan kon er ook één of meer noemen. Bewonerspanel Utrecht peiling millenniumdoelen, mei 2011 Van 23 mei t/m 5 juni 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over beoordeling

Nadere informatie

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013

Aa en Hunze panel. Resultaten peiling 1: afvalscheiding. 1. Inleiding. Peiling november - december 2013 Aa en Hunze panel Resultaten peiling 1: afvalscheiding Peiling november - december 2013 1. Inleiding De gemeente Aa en Hunze heeft besloten om een online burgerpanel op te zetten. De gemeente zal via dit

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT

NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT NULMETING AFVAL & DUUR- ZAAMHEID STICHTSE VECHT Mei 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Rapportnummer 2015/ concept Datum Mei 2015 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek vluchtelingen gemeente Stichtse Vecht

Onderzoek vluchtelingen gemeente Stichtse Vecht Onderzoek vluchtelingen gemeente Stichtse Vecht Rapportage Gemeente Stichtse Vecht Postbus 1212 3600 BE Maarssen Over het onderzoek Waarom dit onderzoek? Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht wilden

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie

Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Het Enschedepanel over tariefdifferentiatie Nieuwsbrief Maart 2008 Samenvatting Deze nieuwsbrief doet verslag van een peiling met het Enschedepanel over afvalscheiding en tariefdifferentiatie - oftewel

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Peiling EnschedePanel december 2009 30 maart 2010 In december 2009 hebben alle panelleden een vragenlijst ontvangen over levenswaarden/levensinstelling. In

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Verkeerd neergezet afval

Verkeerd neergezet afval LeidenPanel Verkeerd neergezet afval BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden gaat de komende tijd proberen om de overlast door verkeerd

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Onderzoek Afvalmodellen

Onderzoek Afvalmodellen Onderzoek Afvalmodellen Projectleider Aha!: Ronald Peeks Onderzoekbegeleiding vanuit de gemeente Assen: Bart-Jan Delhaas Juli 2013 Contactgegevens A-Kerkhof 43-a 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050-3137176 www.ahamarktonderzoek.nl

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester

Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Gemeente Meppel Consultatie nieuwe Burgemeester Nieuwe burgemeester Meppel Vanwege het aanstaande vertrek van burgemeester Jan Westmaas is de gemeente Meppel op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als input

Nadere informatie