Reglement. Bestuur SWB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement. Bestuur SWB"

Transcriptie

1 Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart

2 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Benoeming en ontslag Taken en bevoegdheden Algemene taken en bevoegdheden Strategie en risico's Informatieplicht Omgang met de externe accountant Omgang met de RvC Vergaderingen en besluitvorming Vergaderingen Besluitvorming Overige bepalingen Tegenstrijdige belangen bestuur Beloning van de bestuurder Nevenfuncties Vertrouwelijkheid Diversen Reglement Bestuur SWB. Maart

3 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT 1. Dit Reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen, hierna te noemen de RVC, op 14 maart 2012 Dit Reglement kan op voordracht van de bestuurder bij besluit van de RvC worden gewijzigd. De bestuurder stelt het gewijzigde reglement vast. De RvC kan het reglement wijzingen, onder voorwaarde dat daarover afstemming heeft plaatsgevonden met de bestuurder. 2. Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van Stichting Woningbeheer Betuwe, hierna te noemen de corporatie, en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en het bestuur die zijn neergelegd in het reglement van de RvC. Ingeval van afwijkingen tussen dit reglement en de bovengenoemde stukken, zijn de bovengenoemde stukken bindend. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal de bestuurder voor zijn functioneren tevens als uitgangspunt hanteren de aanbevelingen in de integriteitscode, de Aedes bedrijfstakcode en de Governance Code Woningcorporaties. 3. Het bestuur plaats het reglement op de website van de corporatie. Reglement Bestuur SWB. Maart

4 2 BENOEMING EN ONTSLAG 1. De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de RvC. Benoeming, ontslag en schorsing vindt verder plaats op de wijze als voorzien in de statuten. 2. De bestuurder is en zal worden benoemd voor de periode zoals wordt overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen de corporatie en de bestuurder, een en ander met inachtneming van de Statuten en de aanbevelingen uit de Governance Code. Reglement Bestuur SWB. Maart

5 3 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3.1 Algemene taken en bevoegdheden 1. De bestuurder is belast met het besturen van de corporatie, hetgeen onder meer betekent dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid van de corporatie en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvC conform het bepaalde in de statuten en reglementen, en extern aan de toezichthouder(s) zoals vermeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector. 2. De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de corporatieactiviteiten en voor de financiering van de corporatie. De bestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC en de Auditcommissie van de RvC. 3. In de corporatie is een op de corporatie en haar bedrijfsvoering toegesneden risicobeersing- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten hanteert de corporatie in ieder geval risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de corporatie en een systeem van periodieke monitoring en rapportering. 4. Bij de uitvoering van zijn taken dient de bestuurder te handelen in overeenstemming met de belangen van de corporatie en de met haar verbonden dochteronderneming(en) en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van belanghouders van de corporatie af. 5. De bestuurder is samen met de RvC verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de corporatie en de naleving van de integriteitscode en de Aedes Bedrijfstakcode, alsmede de Governance Code Woningcorporaties. 6. De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de corporatie aan het bestuur of een door deze daartoe aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van de bestuurder worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC. Dit is geregeld in een Klokkenluidersregeling, die in ieder geval op de website van de corporatie wordt geplaatst. 7. De bestuurder voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC. 8. De bestuurder doet ten minste éénmaal per jaar verslag aan de Raad van Commissarissen over werkzaamheden van de klachtencommissie in de zin van artikel 16 Bbsh en maakt hiervan melding in het jaarverslag van de corporatie. Reglement Bestuur SWB. Maart

6 3.2 Strategie en risico's 1. De bestuurder hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de corporatie als uitgangspunt voor zijn beleid. De bestuurder vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen. 2. Naast belanghouders behoren de georganiseerde huurders tot de strategische gesprekspartners. De bestuurder bespreekt met de georganiseerde huurders corporatie gerelateerde zaken die de huurders aangaan zoals wettelijk bepaald, dan wel met hen overeen is gekomen in een samenwerkingsovereenkomst. 3. De bestuurder onderhoudt contacten met belanghebbenden bij de maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen van de corporatie en voert met hen actief overleg. Dit geldt in het bijzonder voor gemeenten en instellingen op het terrein van maatschappelijke zorg of maatschappelijk werk, welzijnswerk, 1 e lijnsgezondheidszorg, organisaties voor verzorging en verpleging, onderwijs, veiligheid (politie of justitiële diensten), organisaties voor maatschappelijke groeperingen (jongeren, ouderen, allochtonen, gehandicapten, etc.) en projectontwikkeling of bouwnijverheid. De corporatie heeft en onderhoudt een website waarop zij de informatie toegankelijk maakt die zij krachtens wet- of regelgeving of de Governance Code Woningcorporaties dient te publiceren. 4. De bestuurder stelt op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de RvC voor: a. statuten (vaststellen, artikel 7.4 lid d statuten) b. reglement Raad van Commissarissen (vaststellen, artikel 7.4 lid d statuten) c. reglementen commissies Raad van Commissarissen, te weten Audit commissie, Strategie commissie en Selectie- en Remuneratiecommissie (vaststellen, artikel 7.4 lid d statuten) d. profielschets Raad van Commissarissen (vaststellen) e. reglement directeur/bestuurder (vaststellen) f. profielschets directeur/bestuurder (vaststellen) g. planning en controlcyclus, te weten het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening, het jaarverslag en de (meerjaren)begroting (goedkeuren, artikel 7.4 lid b en c statuten) h. treasurystatuut (goedkeuren, artikel 7.4 lid g statuten) i. strategische samenwerking (goedkeuren, artikel 7.4 lid h en k statuten) j. ondernemingsplan (goedkeuren, artikel 7.4 lid i en j statuten) k. organisatiestructuur (goedkeuren, artikel 7.4 lid m statuten) l. governance visie (goedkeuren) m. uitwerkingen Aedes Code en Governance Code (goedkeuren) n. integriteitscode (goedkeuren) o. klokkenluidersregeling (goedkeuren) p. procuratie & mandatering (goedkeuren) q. risicomanagement (goedkeuren) r. investeringsstatuut (goedkeuren) Reglement Bestuur SWB. Maart

7 5. De bestuurder legt ter schriftelijke goedkeuring aan de RvC voor besluiten zoals opgesomd in artikel 7.4 lid a van de Statuten, zoals besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de corporatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, als het belang of de waarde van het besluit een bedrag van ,- te boven gaat. 6. De bestuurder is verantwoordelijk voor interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze dienen te zijn toegesneden op de corporatieactiviteiten. De bestuurder hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersings- en controlesystemen: (a) risicoanalyses op organisatie-, project- en procesniveau (b) handboek AO/IC; (c) een Bedrijfstak(gedrags)code en/of integriteitscode, die op de website van de corporatie is geplaatst; (d) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving van toegelaten instellingen en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; (e) een systeem van monitoring en rapportering 7. De externe accountant en de Auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de controller. 3.3 Informatieplicht 1. De bestuurder heeft een actieve informatieplicht jegens de RvC. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de rapportages, waaronder het opstellen en openbaar maken van het jaarverslag, de jaarrekening, volkshuisvestingsverslag en kerngegevens. 2. Daarnaast wordt de RvC regelmatig geïnformeerd over de algemene gang van zaken in de werkorganisatie, waaronder het kwaliteitsbeleid, ontwikkelingen op het gebied van verhuur en verkoop en over het nieuwbouw- en onderhoudsbeleid. 3. De bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de (externe) verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de bestuurder ervoor dat de informatie van de corporatie en de dochterondernemingen rechtstreeks wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. 4. De bestuurder zorgt ervoor dat de door toezichthouders van de corporatie voorgeschreven informatie wordt opgenomen in het jaarverslag. Reglement Bestuur SWB. Maart

8 3.4 Omgang met de externe accountant 1. De bestuurder zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren uitoefent, conform het gestelde in het reglement van Raad van Commissarissen. Het verslag van de externe accountant bevat hetgeen dat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de bestuurder en de RvC wil brengen. Daarbij komen ten minste de volgende zaken aan de orde: a. Met betrekking tot de accountantscontrole: informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de externe accountant; informatie over de gang van zaken tijdens de controle. b. Met betrekking tot de financiële gegevens: analyses van ontwikkelingen van het vermogen en resultaat, die niet in de publiceren cijfers voorkomen en die naar de mening van de externe accountant bijdragen aan het inzicht in de financiële positie en resultaten van de corporatie; commentaar op de verwerking van éénmalige posten, de effecten van schattingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, de keuze van accountingpolicies wanneer ook andere keuzes mogelijk waren, alsmede bijzondere effecten als gevolg daarvan; opmerkingen over de kwaliteit van prognoses en budgetten. c. Met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen (inclusief betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening: verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen; opmerkingen over bedreigingen en risico s voor de corporatie en de wijze waarop daarover in te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden; naleving van statuten, regelgeving, vereisten van externe toezichthouders etc. 2. De bestuurder rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook nietcontrolewerkzaamheden verricht voor de corporatie). 3. De bestuurder maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de RvC medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. Reglement Bestuur SWB. Maart

9 3.5 Omgang met de RvC Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC, zijn leden en commissies handelt de bestuurder overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van het bestuur is bepaald bij of krachtens toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de corporatie, het reglement Raad van Commissarissen, reglementen van commissies of dit reglement. Reglement Bestuur SWB. Maart

10 4 VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING 4.1 Vergaderingen 1. De bestuurder vergadert zoveel als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de bestuurder, in aanwezigheid van de managers ( MT ). 2. Op verzoek van de bestuurder kunnen leden van de staf deelnemen aan de beraadslagingen van het managementteam. 3. Bestuursbesluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst. De leden van de RvC ontvangen deze besluitenlijst ter informatie in de eerstvolgende vergadering van de RvC. 4.2 Besluitvorming. 1. De bestuurder neemt geen besluiten als de andere leden van het MT zich nog niet over het voorliggende ontwerp-besluit hebben uitgesproken, tenzij het dringende karakter of andere omstandigheden vragen om directe besluitvorming. De bestuurder brengt de afwezige leden van het managementteam zo snel mogelijk op de hoogte van het genomen besluit. 2. De bestuurder neemt zijn besluiten met inachtneming van de statuten. Reglement Bestuur SWB. Maart

11 5 OVERIGE BEPALINGEN 5.1 Tegenstrijdige belangen bestuur 1. De bestuurder zal: (a) niet in concurrentie met de corporatie treden; (b) geen (substantiële) schenkingen van de corporatie voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen conform het integriteitsbeleid te handelen als iedere medewerker; (c) ten laste van de corporatie derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en geen zakelijke kansen die aan de corporatie toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten. 2. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang is voor de corporatie en/of zichzelf terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang. 3. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de corporatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: (a) waarin de bestuurder persoonlijk een direct of indirect een belang houdt; (b) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder; (c) waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. 4. De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de corporatie. 5. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de corporatie en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de corporatie en/of de bestuurder behoeven de goedkeuring van de RvC. Reglement Bestuur SWB. Maart

12 5.2 Beloning van de bestuurder De beloning en contractuele arbeidsvoorwaarden van de bestuurder worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig het bepaalde in de statuten en het reglement van RvC. 1. De hoogte van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in de Rechtspositieregeling. Voor de arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties. 2. De bestuurder geniet geen voordeel uit activiteiten van de corporatie behoudens door middel van beloning als bestuurder. 3. De corporatie en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de bestuurder. 4. Naast de reguliere beloning zoals vastgelegd in de Rechtspositieregeling, worden alle verdere in redelijkheid gemaakte kosten van de bestuurder vergoed, met uitzondering van de uitgaven die dienen te worden bekostigd vanuit de onkostenvergoeding. 5. De corporatie sluit voor het bestuur een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering af in verband met het uitoefenen van de functie van bestuurder bij de corporatie. Reglement Bestuur SWB. Maart

13 6 NEVENFUNCTIES De bestuurder aanvaardt niet zonder schriftelijke toestemming van de RvC een andere betaalde of onbetaalde functie, inclusief van adviserende of toezichthoudende aard. Reglement Bestuur SWB. Maart

14 7 VERTROUWELIJKHEID 1. De bestuurder verbindt zich zowel tijdens zijn actieve periode als bestuurder als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de corporatie en/of de dochtermaatschappijen van de rechtspersonen waarin zij belanghebbende is, die de bestuurder ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de corporatie en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. 2. Het is de bestuurder wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de RvC, alsmede managers en stafleden van de corporatie en de hiervoor bedoelde rechtspersonen, die gezien hun werkzaamheden voor de corporatie en de rechtspersonen waarin de corporatie belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. De bestuurder mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden. Reglement Bestuur SWB. Maart

15 8 DIVERSEN 1. Aanvaarding door de bestuurder. Ieder die tot bestuurder wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de corporatie dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de corporatie de bepalingen van dit reglement te zullen naleven. 2. Incidentele niet-naleving. De bestuurder kan incidenteel besluiten dit reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvC. 3. Wijziging. Dit reglement kan door de bestuurder worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvC. 4. Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend. 5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement) te beslechten. 6. Complementariteit met Nederlands recht en de statuten. Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van het bestuur zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de statuten van de corporatie. Waar dit reglement in strijd is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de statuten van de corporatie, prevaleren die laatste. Waar dit reglement niet strijdig is met de statuten van de corporatie maar wel in strijd met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste. 7. Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De bestuurder mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen. Reglement Bestuur SWB. Maart

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMITTEE Distributie Audit, Risk & Compliance Committee leden Raad van Commissarissen Kempen & Co Directie Kempen & Co N.V. Hoofd interne accountantsdienst Hoofd compliance

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie