Toelichting bij het formulier jaarrapportage in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL Programmaperiode Tweede tranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het formulier jaarrapportage in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004. Programmaperiode 2001-2006 Tweede tranche"

Transcriptie

1 Toelichting bij het formulier jaarrapportage in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 Programmaperiode Tweede tranche

2 Inhoud Inhoud A Algemeen 3 Jaarrapportage 3 Informatie ten behoeve van NTN s en actualisatie projecten website 4 Waar kan de jaarrapportage worden ingediend? 4 Binnen welke termijn? 4 B Toelichting per onderdeel van het jaarrapportageformulier 5 De opbouw van het jaarrapportageformulier 5 1 Algemene gegevens 6 2 Projectgegevens 7 3 Realisatie activiteiten actie 2 en doelstelling 8 4 Deelnemers 12 5 Gegevens betreffende het Ontwikkeling partnerschap (OP) 13 6 Transnationale samenwerking 14 7 Empowerment 15 8 Disseminatie & mainstreaming, gender mainstreaming en evaluatie 16 9 Financiële gegevens Financiering Managementletter Best practice selectie NTN s en actualisatie projecten website Overzicht van de verplichte bijlagen bij de jaarrapportage Ondertekening 24 2 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

3 A Algemeen De Europese Unie biedt met het Communautaire Initiatief EQUAL de mogelijkheid om over de periode 2001 tot en met 2006 met Europese subsidie in de lidstaten vernieuwende initiatieven te ontwikkelen gericht op het bestrijden van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. De programmaperiode van EQUAL is opgedeeld in twee periodes van drie jaar. De eerste tranche EQUAL loopt, in verband met de geboden mogelijkheid tot verlenging, door tot medio mei De tweede tranche is gestart per 1 mei 2004 met de call for proposals. Inmiddels is voor de aanvragers van de tweede tranche actie 1 (de voorbereidingsfase) afgerond en is actie 2, de fase waarin de projecten bezig zijn met de daadwerkelijke uitvoering van de projectactiviteiten veelal begonnen op 1 juli Voor de tweede tranche van EQUAL heeft Nederland er voor gekozen de Europese middelen in te zetten voor initiatieven onder de noemer van de volgende thema s: A verbetering van (her)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt; B bestrijding van racisme op de arbeidsmarkt; C het scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten; D versterking van de sociale economie, in het bijzonder de maatschappelijke dienstverlening, waarbij de nadruk wordt gelegd op uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en de verbetering van de kwaliteit daarvan; E scholing, bevorderen van combinatie werken/leren en bevordering van integrerende manieren van werken; F versterken van het vermogen van bedrijven en mensen om gebruik te maken van informatietechnologie en andere technologieën; G combinatie van arbeid en zorg; H verkleining van horizontale en verticale segregatie (genderkloof); I asielzoekers. Voor achtergrondinformatie over het Nederlandse EQUAL-programma voor de periode kunt u terecht op de website van het Agentschap SZW: Daar vindt u onder meer uitgebreide documentatie over EQUAL zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Programmadocument Europees Sociaal Fonds EQUAL, periode , de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004, de handleiding projectadministratie ESF-EQUAL 2004 en actuele informatie over bijvoorbeeld bijeenkomsten en voortgang van het programma. Ook vindt u daar het adres van de postbus van het team EQUAL en het telefoonnummer ( ) waar u met uw vragen terecht kunt. Jaarrapportage In de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 is aangegeven dat u na afl oop van elk kalenderjaar een rapportage moet indienen bij het agentschap die in de regeling wordt aangeduid met de term jaarrapportage. De jaarrapportages van alle projecten vormen de basis voor de declaratie die door de lidstaat Nederland elk kalenderjaar bij de Europese Commissie moet worden ingediend. Daarnaast krijgt het agentschap inzicht in de stand van zaken bij de uitvoering van het project en de werkelijke kosten die in een jaar zijn gemaakt. De jaarrapportage bestaat uit een inhoudelijk deel en een fi nancieel deel. Verschuivingen over kostenposten, wijzigingen in de verdeling interne en externe kosten, veranderingen in de budgetverdeling over de jaren of andere ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de stand van zaken die het laatst bekend is bij het agentschap, dienen vooraf schriftelijk te worden afgestemd met het agentschap. Overigens geldt dit ook voor wijzigingen van inhoudelijke aard. 3 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

4 Informatie ten behoeve van NTN s en actualisatie projecten website Belangrijk uitgangspunt bij EQUAL is dat de vernieuwingen worden verspreid (disseminatie) en dat nieuwe methodieken in regulier beleid worden geïmplementeerd (mainstreaming). De Nationaal Thematische Netwerken (NTN s) zijn opgericht om het ministerie en projectuitvoerders te ondersteunen bij deze activiteiten. Opdracht aan de NTN s is om uit de projectresultaten succesvolle methoden en leerervaringen (oftewel best practices) te selecteren en hierover aanbevelingen te doen voor een bredere implementatie. Verder heeft het ministerie ook een projecten website ontwikkeld om de resultaten uit de EQUAL-projecten breed bekend te maken ten behoeve van verdere mainstreaming. U wordt verzocht om in onderdeel 12 van dit formulier een aantal vragen met betrekking tot de gerealiseerde vernieuwing, disseminatie en mainstreaming te beantwoorden. Op deze wijze wordt er noodzakelijke informatie verkregen voor de NTN s ten behoeve van de best practice selectie en daarnaast kan zo de projecten website jaarlijks geactualiseerd worden. Waar kan de jaarrapportage worden ingediend? Het Ministerie van SZW heeft de uitvoering van het Communautair Initiatief EQUAL in Nederland opgedragen aan het Agentschap SZW. Jaarrapportages in het kader van EQUAL kunnen uitsluitend bij het Agentschap SZW worden ingediend. Binnen welke termijn? U dient de jaarrapportage uiterlijk drie maanden na afl oop van het desbetreffende jaar in te dienen, onder gebruikmaking van een daartoe door de minister ter beschikking gesteld formulier. Bijgaand formulier voor de jaarrapportage is daarvoor bestemd. 4 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

5 B Toelichting per onderdeel van het jaarrapportageformulier De opbouw van het jaarrapportageformulier 1 Algemene gegevens 2 Projectgegevens 3 Realisatie activiteiten actie 2 en doelstelling 4 Deelnemers 5 Gegevens betreffende het Ontwikkelingspartnerschap (OP) 6 Transnationale samenwerking 7 Empowerment 8 Disseminatie & mainstreaming, gender mainstreaming en evaluatie 9 Financiële gegevens 10 Financiering 11 Managementletter 12 Best practice selectie NTN s en actualisatie projecten website 13 Overzicht van de verplichte bijlagen bij de jaarrapportage 14 Ondertekening Net als bij de initiële aanvraag en de vervolgaanvraag geldt dat een aantal velden in het Engels vertaald dient te worden. Deze informatie wordt opgenomen in de database van de Europese Commissie (ECDB), die alle EQUAL-ontwikkelingspartnerschappen in de Europese lidstaten bevat. Deze database blijft ook gedurende actie 2 en 3 operationeel. Ten slotte verdient het vermelding dat een aantal velden in het formulier jaarrapportage dat u heeft ingevuld onder meer gebruikt zullen worden voor de actualisatie van de (digitale) projecten website en voor de best practice selectie door de NTN s. Deze (digitale) projecten website, die samengesteld wordt door het Agentschap SZW, is bedoeld voor actoren die direct of indirect betrokken zijn bij het EQUAL-programma. Het gaat dan onder andere om projectaanvragers, beleidsmakers en de NTN s. Bij de velden waar dit voor geldt, zal dit in het aanvraagformulier en/of in de toelichting op het aanvraagformulier worden vermeld. U wordt daarom verzocht om deze velden met extra zorg in te vullen en te letten op taalgebruik en stijl. 5 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

6 1 Algemene gegevens Deze gegevens heeft u zowel bij de initiële aanvraag als de vervolgaanvraag reeds moeten verschaffen. Deze zijn ook in het formulier jaarrapportage opgenomen om te kunnen verifi ëren of hier geen wijzigingen zijn opgetreden. Mocht dit het geval zijn, dan dient u in bijlage 0 aan te geven wat hiervan de reden is. Wijzigingen die geen betrekking hebben op onderdeel 1 of 2 dient u niet in bijlage 0 te beschrijven, maar in de desbetreffende bijlage die hiervoor bedoeld is. 1.1 Vraag 1.1 betreft de gebruikelijke gegevens met betrekking tot tenaamstelling, adres en vestigingsplaats van de partner die namens het OP de jaarrapportage indient. De aanvrager is namens het gehele OP verantwoordelijk voor uitvoering van alle projectactiviteiten en aanspreekpunt voor het agentschap. U wordt gevraagd het type organisatie te vermelden. U kunt daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden: Tabel 1 Publieke organisatie (nationaal, regionaal of lokaal) Onderneming Werkgeversorganisatie Vakbond Financiële instelling Kamer van Koophandel Belangenorganisatie van een bepaalde doelgroep Organisatie op het gebied van arbeidsbemiddeling Coöperatieve organisatie Sociale dienst Opleidings-/scholingsinstituut Universiteit/onderzoeksinstelling Organisatie specifi ek in het leven geroepen voor het OP Anders, namelijk... Vermeld de rechtsvorm van de organisatie en kies daarbij uit de volgende mogelijkheden: Tabel 2 Overheidsorganisatie Semi-publieke organisatie (o.a. ZBO) Stichting Vereniging Coöperatie NV BV Anders, namelijk... Vermeld de grootte van de organisatie uitgedrukt in fulltime equivalenten (fte s) van werk nemers/leden om een indruk te geven van de grootteklasse van de organisatie. De aanvrager dient naast een eerste contactpersoon ook een tweede contactpersoon (plaatsvervanger) aan te wijzen die namens hem de contacten met het Agentschap SZW onderhoudt (ingeval van vakantie, ziekte etc.). 1.2 Bij vraag 1.2 dient de aanvrager een functionaris aan te wijzen, die onder meer bevoegd is namens de aanvrager de jaarrapportage in te dienen. U wordt erop gewezen dat alle rechtshandelingen van de in het formulier vermelde functionarissen geacht worden te zijn gedaan namens de aanvrager. De twee eerder genoemde contactpersonen dienen evenals de genoemde bevoegde functionaris bevoegd te zijn om mondelinge en schriftelijke communicatie met het agentschap te voeren. 6 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

7 2 Projectgegevens Bijna al deze gegevens heeft u bij de initiële aanvraag en de vervolgaanvraag reeds moeten verschaffen. Deze zijn ook in het formulier jaarrapportage opgenomen om te kunnen verifi ëren of hier geen wijzigingen zijn opgetreden. Mocht dit het geval zijn, dan dient u in bijlage 0 aan te geven wat hiervan de reden is. Wijzigingen die geen betrekking hebben op onderdeel 1 of 2 dient u niet in bijlage 0 te beschrijven, maar in de desbetreffende bijlage die hiervoor bedoeld is. 2.1en 2.2 De vragen 2.1 en 2.2 hebben betrekking op de naam van het project en de vertaling van de projectnaam in het Engels, zoals deze reeds bij het Agentschap SZW bekend zijn. 2.3 Bij vraag 2.3 dient u het projectnummer te vermelden dat u door het Agentschap SZW is toegekend bij het indienen van de initiële aanvraag, beginnende met 2004/EQ./ Bij vraag 2.4 dient u allereerst aan te vinken welk rapportagejaar het betreft en daarnaast nader te specifi ceren over welke precieze periode het gaat. In het eerste jaar waarover u rapporteert, 2005, betekent dit dat de periode begint met de startdatum van het project. Achter t/m vermeldt u 31 december 20.. als het project nog doorloopt, of de einddatum van het project als het project eerder in het jaar is geëindigd. Indien de jaarrapportage het jaar 2005 betreft, dient u alleen de gegevens betreffende actie 2 en 3 in te vullen in dit formulier jaarrapportage. Het gedeelte van het jaar 2005 dat betrekking heeft op actie 1 heeft u reeds ingediend bij de einddeclaratie over actie 1. 7 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

8 3 Realisatie activiteiten actie 2 en doelstelling 3.1 Vraag 3.1 verplicht de aanvrager in bijlage 1 een concrete beschrijving te geven van de uitgevoerde actie 2-activiteiten en van de gerealiseerde doelstellingen van het OP en in het betreffende rapportagejaar. U dient in bijlage 1 op de volgende vijf punten in te gaan: 1. Een concrete beschrijving van de actie 2-activiteiten. Welke activiteiten zijn uitgevoerd in het betreffende rapportagejaar? Beschrijft u de activiteiten s.v.p. in een chronologische volgorde en u wordt verzocht hierbij de nummering van de activiteiten te hanteren zoals bij de vervolgaanvraag in bijlage 5 is gebruikt. U dient niet alleen aan te geven welke activiteiten zijn uitgevoerd, maar ook in te gaan op hoe de activiteiten zijn verlopen en wie hierbij betrokken waren (ontwikkelingspartners en partijen buiten het OP). 2. Zijn er afwijkingen ten opzichte van geplande activiteiten voor het betreffende rapportagejaar en zo ja welke? a. Wat is de reden van de afwijkingen? b. In het geval er sprake is van achterblijvende realisatie, in hoeverre bent u in staat om in de resterende looptijd van het project de beoogde resultaten te behalen? (Zie bijlage 6 vervolgaanvraag) 3. Welke (tussentijdse/voorlopige) producten zijn in het betreffende rapportagejaar voortgekomen uit de gerealiseerde actie 2-activiteiten? 4. In hoeverre zijn de hoofddoelstelling en de daaruit voortvloeiende subdoelstellingen, zoals weergegeven in bijlage 2 van de vervolgaanvraag in betreffend rapportagejaar gerealiseerd? 5. Zijn er afwijkingen ten opzichte van de geplande hoofddoelstelling en de daaruit voortvloeiende subdoelstellingen en zo ja, welke? a. Wat is de reden van de eventuele afwijkingen? b. In het geval er sprake is van achterblijvende realisatie, in hoeverre is dit nog in te halen in de resterende looptijd van het project? 3.2 Bij vraag 3.2 wordt u ten behoeve van het actualiseren van de inhoud van de ECDB een korte Engelstalige samenvatting te geven van de ondernomen nationale activiteiten van zowel actie 2 als actie 3 in het betreffende rapportagejaar. Let op: U dient dus ook de activiteiten ondernomen in het kader van disseminatie en mainstreaming (actie 3) in deze samenvatting mee te nemen. 8 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

9 4 Deelnemers Zoals u heeft kunnen lezen op pagina 14 van de Toelichting bij het aanvraagformulier voor verlening van projectsubsidie in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 is er een onderscheid te maken tussen deelnemers uit de fi nale doelgroep en deelnemers uit de intermediaire doelgroep. 4.1 Geef bij vraag 4.1 aan of u zich in het betreffende rapportagejaar heeft bezig gehouden met de begeleiding van deelnemers uit fi nale doelgroepen Indien u zich in het betreffende rapportagejaar heeft bezig gehouden met deelnemers uit de fi nale doelgroepen (en dus bij vraag 4.1 ja heeft ingevuld), dan dient u bij vraag het totaal aantal ingestroomde deelnemers uit de finale doelgroepen, uitgesplitst naar geslacht, aan te geven. Om dubbeltelling te voorkomen dient u deelnemers die reeds in een eerder rapportagejaar in het project zijn ingestroomd en dus al in de instroomcijfers van een eerder rapportagejaar zijn meegenomen, niet voor een tweede keer mee te tellen (alleen de nieuwe deelnemers in het betreffende rapportagejaar tellen mee) Indien u zich in het betreffende rapportagejaar heeft bezig gehouden met deelnemers uit de fi nale doelgroepen, dan dient u het totaal aantal ingestroomde deelnemers uit de fi nale doelgroepen uit te splitsen naar de verschillende categorieën. Er zijn in dit onderdeel zes hoofdcategorieën (met ieder weer een aantal subcategorieën) te onderscheiden: a. situatie op de arbeidsmarkt voor aanvang van deelname aan het project; b. opleidingsniveau voor aanvang; c. afkomst; d. arbeidshandicap; e. sociale belemmeringen; f. leeftijd. Elk van de zes hoofdcategorieën dient op hetzelfde totaal aantal deelnemers uit te komen. U dient per hoofdcategorie uit te splitsen hoeveel deelnemers onder de genoemde subcategorieën vallen. Als een van de subcategorieën niet van toepassing is, dient u het getal 0 in te vullen. Het aantal deelnemers dat u per blok onder de subcategorie Anders, namelijk... of overige deelnemers invult, dient samen met de daarboven genoemde subcategorieën per hoofdcategorie altijd op te tellen tot het totale aantal deelnemers dat in het betreffende rapportagejaar is ingestroomd. Met andere woorden, dit totaal aantal voor ieder van de hoofdcategorieën dient altijd precies aan te sluiten op het totaal aantal ingestroomde deel nemers dat u bij onderdeel hebt ingevuld en is dan gelijk aan 100% van de in het betreffende rapportagejaar aantal ingestroomde deelnemers. Deelnemers kunnen dus niet in meerdere subcategorieën voorkomen. Ingeval een deelnemer tot meerdere subcategorieën behoort, kunt u gebruik maken van de subcategorie Anders, namelijk. Indien u onder een of meerdere van de hoofdcategorieën gebruik maakt van de subcategorie Anders, namelijk... dient u in maximaal 25 tekens de betekenis van deze subcategorie te specifi ceren. a. Situatie op arbeidsmarkt De bij deze hoofdcategorie genoemde subcategorieën spreken grotendeels voor zich. Met de subcategorie huisvrouw/huisman/nugger wordt met de laatst genoemde term bedoeld iemand die geen werk heeft, maar niet-uitkeringsgerechtigd is. b. Opleidingsniveau voor aanvang Bij deze hoofdcategorie gaat het er om dat u uitgaat van de hoogst afgeronde opleiding van de deelnemers uit de fi nale doelgroepen vóór deelname aan de projectactiviteiten. c. Afkomst Bij deze hoofdcategorie dient u de afkomst van de deelnemers weer te geven. 9 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

10 Om te bepalen of iemand autochtoon of allochtoon is, zijn de gegevens over het geboorteland van de persoon zelf en het geboorteland van de ouders relevant. Tot de eerste generatie allochtonen worden volgens de CBS defi nitie gerekend allen die in Nederland woonachtig zijn en zelf in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. Dienovereenkomstig worden tot de tweede generatie allochtonen gerekend zij die zelf in Nederland zijn geboren met eveneens minstens één in het buitenland geboren ouder. Een van de subcategorieën van de hoofdcategorie Afkomst betreft Niet-westerse allochtonen. Voor de defi nitie van deze subcategorie kunt u uitgaan van de defi nitie die het CBS hanteert. Tot de niet-westerse allochtonen behoren personen uit onder meer Latijns Amerika, Afrika, Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. U dient vluchtelingen met een verblijfsvergunning, oudkomers en nieuwkomers onder de subcategorie nietwesterse allochtonen onder te brengen. Tot de westerse allochtonen behoren personen uit Europa (exclusief Turkije), Noord- Amerika, Indonesië, voormalig Nederlands Indië, Japan en Oceanië. Voor de subcategorie asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) wordt de defi nitie gehanteerd in de zin van artikel 8, onder f, van de Vreemdelingenwet 2000, te weten een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft en die in afwachting is van de verlening van een verblijfs vergunning voor bepaalde tijd asiel. Alléén thema I is bedoeld voor asielzoekers. Projecten in de acht andere thema s van EQUAL zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor de doelgroep asielzoekers. Het is derhalve niet mogelijk om activiteiten in de thema s A tot en met H uit te voeren voor de doelgroep asielzoekers. d. Arbeidshandicap, e. Sociale belemmeringen en f. Leeftijd De bij deze drie hoofdcategorieën genoemde subcategorieën spreken voor zich Geef bij vraag aan of er in het betreffende rapportagejaar deelnemers uit fi nale doelgroepen uit het project zijn uitgestroomd Indien er in het betreffende rapportagejaar sprake is geweest van uitstroom van deelnemers uit de finale doelgroepen en u dus bij vraag ja heeft ingevuld, dan dient u bij onderdeel deze uitstroom in aantallen onder te verdelen in uitstroom na volledige voltooiing van een traject en voortijdige uitstroom. Met uitstroom na volledige voltooiing van een traject wordt bedoeld diegenen die gedurende de projectperiode het volledige deelnemerstraject hebben doorlopen (ongeacht de uitkomst hiervan) of die eerder dan beoogd het voor hen geplande individuele uitstroomprofi el hebben gerealiseerd. Onder voortijdige uitstroom wordt dus verstaan die deelnemers die niet het voor hen geplande deelnemerstraject volledig hebben afgerond. Om dubbeltelling te voorkomen dient u de deelnemers die reeds in een eerder rapportagejaar zijn uitgestroomd niet voor een tweede keer mee te tellen en a Indien er sprake is van uitstroom van deelnemers uit de fi nale doelgroepen na volledige voltooiing van een traject, dan dient u de aantallen (naar geslacht) in te vullen en een onderverdeling te maken naar de verschillende richtingen waarnaar de deelnemers zijn uitgestroomd. Per uitgestroomde deelnemer kunt u slechts één uitstroomrichting aangeven, dit ook om dubbeltellingen te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de uitstroomrichting Anders, namelijk... dient u in maximaal 25 tekens de betekenis ervan te specifi ceren. Het totaal van de uitstroom na voltooiing traject bij a dient overeen te komen met het totaal aantal van de uitstroom na voltooiing traject zoals u bij onderdeel heeft aangegeven en a Indien er sprake is van voortijdige uitstroom van deelnemers uit de fi nale doelgroepen dan dient u de aantallen (naar geslacht) in te vullen en een onderverdeling te maken naar de reden(en) van deze voortijdige uitstroom. Per voortijdig uitgestroomde deelnemer kunt u slechts één reden aangeven, dit ook om dubbeltellingen te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de reden Anders, namelijk... dient u in maximaal 25 tekens de betekenis ervan te specifi ceren. 10 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

11 Het totaal van de voortijdige uitstroom bij a dient overeen te komen met het totaal aantal van de voortijdige uitstroom zoals u bij onderdeel heeft aangegeven Bij vraag dient u aan te geven of er sprake is van behaalde kwalifi caties/certifi caten door de deelnemers uit de fi nale doelgroep(en) uitgesplitst naar onderwijsniveau Vul, indien van toepassing, voor het betreffende rapportagejaar in hoeveel deelnemers uit de fi nale doelgroep als direct resultaat van de uitgevoerde projectactiviteiten kwalifi caties/ certifi caten hebben behaald, uitgesplitst naar niveau. Het kan hierbij zowel gaan om deelnemers die het volledige traject hebben doorlopen als om deelnemers die voortijdig zijn gestopt, maar wel kwalifi caties/certifi caten hebben behaald. In twee subcategorieën wordt gesproken van CREBO-erkend. Het CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen) is een op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ingesteld register. Het bevat een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen U diende in de onderdelen t/m kwantitatieve informatie te verschaffen m.b.t. de deelnemersgerelateerde resultaten met fi nale doelgroep(en). Voor vraag wordt u verzocht om in bijlage 2 een nadere kwalitatieve onderbouwing te geven van de deelnemersgerelateerde resultaten. U dient hierbij in te gaan op de volgende verplichte punten: 1. In hoeverre is als rechtstreeks gevolg van de projectactiviteiten de arbeidsmarktpositie van de deelnemers uit de fi nale doelgroep verbeterd ten opzichte van hun positie bij aanvang van deelname? 2. In hoeverre zijn de in het project ontwikkelde methodieken en instrumenten effectief gebleken voor de deelnemers uit de fi nale doelgroep(en)? NB u dient hierbij ook in te gaan op in hoeverre de methoden/instrumenten aansluiten op de behoeften van de fi nale doelgroep(en). Indien er geen sprake is van deelnemers in uw project, dan is deze bijlage voor u niet van toepassing. U wordt verzocht deze bijlage in te dienen met de vermelding niet van toepassing. 4.2 Voor vraag 4.2 wordt u verzocht om in bijlage 3 een kwalitatieve omschrijving te geven van de bereikte doelgroepen in het betreffende rapportagejaar. U dient in bijlage 3 op de volgende vragen in te gaan: 1. Geef een kwalitatieve beschrijving van de deelnemers (uit de fi nale doelgroepen en/of intermediaire doelgroepen) die in het betreffende rapportage in de deelnemersgerelateerde activiteiten hebben geparticipeerd. 2. Indien er sprake is van verschillen in de kenmerken van de gerealiseerde doelgroepen (fi naal en/of intermediair) ten opzicht van bijlage 3 van de vervolgaanvraag, dan dient u in te gaan op onderstaande punten: a. U wordt verzocht deze verschillen te benoemen en te verklaren. b. U wordt verzocht aan te geven hoeveel deelnemers in het betreffende jaar zijn ingestroomd in het project die niet (volledig) voldoen aan de kenmerken van de deelnemers zoals weergegeven in bijlage 3 van de vervolgaanvraag. c. Ten slotte dient u aan te geven in hoeverre de doelstelling van het project gehandhaafd blijft bij een gewijzigde doelgroep. Let op: de doelstelling van het project dient overeind te blijven. 3. In hoeverre ligt u met de realisatie van de deelnemersaantallen (uit de fi nale doelgroepen en/of intermediaire doelgroepen) op schema? Indien er sprake is van overrealisatie of onderrealisatie, dan dient u deze wijzigingen te beargumenteren. In het geval er sprake is van onderrealisatie in het aantal deelnemers dient u tevens aan te geven in hoeverre deze achterstand is in te lopen in de resterende looptijd van het project. Indien er geen sprake is van deelnemers in uw project, dan is deze bijlage voor u niet van toepassing. Ik verzoek u deze bijlage in te dienen met de vermelding niet van toepassing. 4.3 Finale doelgroep Bij vraag 4.3 wordt u verzocht in het blok van de fi nale doelgroep het totaal aantal deelnemers uit de fi nale doelgroep(en) aan te geven dat in het betreffende rapportagejaar heeft deelgenomen aan de deelnemersgerelateerde activiteiten. 11 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

12 Dit aantal hoeft dus niet overeen te komen met het totaal aantal deelnemers dat u bij onderdeel heeft aangegeven; deel nemers die in een eerder rapportagejaar zijn ingestroomd en in het betreffende rapportagejaar nog steeds participeren in deelnemersgerelateerde activiteiten, moeten in het totaal aantal deelnemers bij 4.3 ook worden meegenomen. Uiteraard kan zich dat niet in het eerste rapportagejaar voordoen. Daarnaast dient u bij 4.3 het totaal aantal gerealiseerde uren te vermelden dat de deelnemers uit de fi nale doelgroep(en), zoals vermeld bij onderdeel 4.3, binnen het betreffende rapportagejaar aan de deelnemersgerelateerde activiteiten hebben besteed. Indien er geen sprake is van inkomen deelnemers, is het niet verplicht om een urenregistratie voor de deelnemers bij te houden. Wel dient dan een aanwezigheidsadministratie gevoerd te worden. Het is tevens aan te bevelen om op basis van de aanwezigheidsadministratie en bijvoorbeeld het curriculum van de trajecten bij vraag 4.3 het totaal aantal gerealiseerde deelnemersuren in te vullen, mede ter onderbouwing van de door u opgevoerde kosten voor het betreffende rapportagejaar. Intermediaire doelgroep Voor het blok van de intermediaire doelgroep geldt hetzelfde. Ten eerste dient u het totaal aantal deelnemers uit de intermediaire doelgroep(en) die in het betreffende rapportagejaar aan deelnemersgerelateerde activiteiten hebben deelgenomen te vermelden. Daarnaast dient u het totaal aantal gerealiseerde uren te vermelden dat deze deelnemers binnen het betreffende rapportagejaar gerealiseerd hebben door deelname aan de deelnemersgerelateerde activiteiten. 4.4 Indien sprake is van een project dat zich niet (alleen) heeft gericht op de begeleiding van deelnemers, maar (ook) op het veranderen van structuren die discriminerend uitwerken, wordt de aanvrager bij onderdeel 4.4 gevraagd om de velden van discriminatie aan te kruisen waar het project zich op heeft gericht en daarbij de mate van intensiteit aan te geven. U dient zowel de voorgenomen intensiteit (zoals aangegeven bij onderdeel 4.6 van de vervolgaanvraag) als de gerealiseerde intensiteit in het betreffende rapportagejaar weer te geven. Geef daarnaast in het toelichtingsveld een toelichting op eventuele verschillen tussen de beoogde mate en de gerealiseerde mate van intensiteit. 4.5 Bij vraag 4.5 wordt u verzocht om in bijlage 4 nader in te gaan op de gehanteerde methode van werving en selectie van de projectdeelnemers (uit de fi nale doelgroepen en/of intermediaire doelgroepen). U dient hierbij in te gaan op de volgende punten: 1. Welke partijen (binnen en buiten het OP) waren betrokken bij de werving en selectie van deelnemers? 2. Via welke kanalen zijn de deelnemers naar uw project (door)verwezen? 3. Op welke wijze en/of op basis van welke criteria zijn de aangemelde deelnemers voor deelname aan het project geselecteerd? 4. Indien er sprake is van verschillen in de gerealiseerde wijze van werving en selectie en de hierbij betrokken actoren ten opzichte van de voorgenomen wijze van werving en selectie zoals deze in bijlage 4 van de vervolgaanvraag is gegeven, licht dan toe wat de verschillen zijn en wat hiervan de reden is. Indien er geen sprake is van deelnemers in uw project, dan is deze bijlage voor u niet van toepassing. Ik verzoek u deze bijlage in te dienen met de vermelding niet van toepassing.

13 5 Gegevens betreffende het Ontwikkeling partnerschap (OP) 5.1 en 5.2 Het is verplicht om het Agentschap SZW op de hoogte te houden van wijzigingen in de naam/ adres/contactpersoon van de partners in uw OP. Bij de vervolgaanvraag heeft u de contactgegevens en overige relevante gegevens van alle in uw OP opgenomen partners verschaft. Verifi eer voor alle partners of er in het betreffende rapportagejaar wijzigingen zijn opgetreden in deze gegevens. Vul bij vraag 5.1 voor iedere partner in het OP, met uitzondering van de aanvrager, de naam van de organisatie in. Geef hierbij aan of de contactgegevens en overige relevante gegevens van desbetreffende partner conform tabel 5.1 van de vervolgaanvraag of conform tabel 5.2.a van de voorgaande jaarrapportage is. Indien de informatie niet conform is, dient u bij tabel 5.2.a de betreffende gewijzigde gegevens in te vullen. Indien de informatie wel conform is, dan hoeft u de gevraagde informatie bij 5.2.a niet in te vullen. Voor het invullen het type organisatie en rechtsvorm in tabel 5.2.a kunt u gebruik maken van tabel 1 en tabel 2 (zie onderdeel 1 van de toelichting). Tevens dient u de datum van toetreding tot het OP te vermelden. Vul tevens bij vraag 5.1 in of de gegevens van de contactpersoon van de betreffende partner conform tabel 5.1 van de vervolgaanvraag of conform tabel 5.2.b van de voorgaande jaarrapportage is. Indien de informatie niet conform is, dient u bij tabel 5.2.b de betreffende gewijzigde gegevens in te vullen. Indien de informatie wel conform is, dan hoeft u de gevraagde informatie bij 5.2.b niet in te vullen. 5.3 Bij vraag 5.3 wordt u verzocht om in bijlage 5 een beschrijving te geven van hoe het OP heeft gefunctioneerd in het betreffende rapportagejaar. U dient op de volgende vragen in te gaan: 1. Ga in op de wijze van samenwerking binnen het OP in het betreffende rapportagejaar. U dient hierbij onder meer in te gaan op: a. de intensiteit van de samenwerking met de verschillende partners (onderbouw ook waar dit uit blijkt); b. de kwaliteit van de samenwerking inhoudelijk en procesmatig (wat ging goed/wat ging niet of minder goed binnen het OP?); c. In hoeverre heeft het EQUAL-project bijgedragen aan een betere samenwerking met de partnerorganisaties in het veld of uit de keten? 2. Indien er sprake is van wijzigingen in de samenstelling van het OP ten opzichte van de bij de vervolgaanvraag ingediende Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap, dan dient u op onderstaande punten in te gaan: a. Geef concreet aan welke wijziging(en) er in het OP zijn opgetreden. b. Voorts dient u te beschrijven welke redenen ten grondslag liggen aan de wijziging(en). c. Ten slotte dient u te onderbouwen in hoeverre u kunt waarborgen dat oorspronkelijk voorgenomen doelstellingen en geplande activiteiten actie 2 en actie 3 met het gewijzigde OP kunnen worden uitgevoerd. Indien er sprake is van een wijziging in de samenstelling van uw OP, kan er gevraagd worden naar een addendum op uw Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap. Overigens is het in uw belang om zulke wijzigingen onverwijld mede te delen. 13 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

14 6 Transnationale samenwerking 6.1 In bijlage 6 dient u een beschrijving te leveren van de in het betreffende rapportagejaar gerealiseerde activiteiten in het kader van de transnationale samenwerking. U wordt verzocht om in deze beschrijving op onderstaande vragen in te gaan: 1. Geef een beschrijving van de gerealiseerde transnationale activiteiten in het betreffende rapportagejaar; geef hierbij ook aan waar de activiteiten plaatsvonden en wie er vanuit uw project (binnen en buiten het OP) bij betrokken waren. 2. Indien er sprake is van verschillen in de realisatie ten opzichte van het voorgenomen werkprogramma zoals vermeld in de TCA, geef dan aan welke verschillen er zijn en wat de reden hiervan is. 3. Indien er sprake is van achterstand in de realisatie van de transnationale activiteiten, in hoeverre is deze achterstand nog in te lopen in de resterende looptijd van het project. 4. Welke meerwaarde heeft u in het betreffende rapportagejaar met uw transnationale samenwerking behaald; met andere woorden, welk effect had de transnationale samenwerking op het nationale deel van uw project? Indien er sprake is van participatie in meer dan 1 TCA, dan verzoek ik u deze vragen voor iedere TCA apart te beantwoorden. 6.2 Tevens wordt u gevraagd ten behoeve van het actualiseren van de inhoud van de ECDB een korte Engelstalige samenvatting te geven van de ondernomen transnationale activiteiten in het betreffende rapportagejaar. 14 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

15 7 Empowerment Zoals u heeft kunnen lezen op pagina 21 van de Toelichting bij het aanvraagformulier voor verlening van projectsubsidie in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 is er een onderscheid te maken tussen empowerment binnen het OP en empowerment op deelnemersniveau. Ook is daar een nadere toelichting verstrekt op de inhoud van beide niveaus van empowerment. 7.1 In uw vervolgaanvraag heeft u reeds op twee niveaus aangegeven hoe u van plan was het aspect empowerment binnen uw project te operationaliseren. Het betrof het niveau van het ontwikkelingspartnerschap en het niveau van de deelnemers. Bij onderdeel 7.1 dient u toe te lichten op welke wijze uw project gestalte heeft gegeven aan empowerment binnen het ontwikkelingspartnerschap. Geef aan op welke wijze en in welke mate u gedurende het betreffende rapportagejaar empowerment binnen het ontwikkelingspartnerschap heeft gerealiseerd. Gaat u hierbij in op de volgende vragen: 1. Op welke wijze zijn de partners in het OP betrokken bij de verdere opzet, uitvoering en evaluatie van de projectactiviteiten? 2. Op welke wijze heeft de besluitvorming over de verdere opzet, uitvoering en evaluatie plaatsgevonden? 7.2 In de vervolgaanvraag heeft u bij onderdeel 6.2 bij empowerment op het niveau van de deelnemers een of meerdere van deze vormen van empowerment aangekruist. Bij vraag 7.2 in het jaarrapportageformulier wordt u gevraagd aan te kruisen welke vormen van empowerment van de deelnemers u gedurende het betreffende rapportagejaar heeft gerealiseerd. Daarnaast wordt u verzocht om in het toelichtingveld alle door u aangekruiste keuzemogelijkheden puntsgewijs concreet toe te lichten met voorbeelden uit de praktijk. 15 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

16 8 Disseminatie & mainstreaming, gender mainstreaming en evaluatie 8.1 Voor disseminatie en mainstreaming is in EQUAL een belangrijke plaats ingeruimd. Actie 3 is speciaal bedoeld voor de disseminatie en mainstreaming van uw projectresultaten en producten. Disseminatie betekent het breed verspreiden van uw projectresultaten. Met mainstreaming wordt bedoeld het opnemen van de in het project ontwikkelde instrumenten en methoden in regulier beleid en uitvoering. U heeft hiertoe in actie 1 (de voorbereidingsfase) een disseminatie- en mainstreamplan opgesteld. Bij vraag 8.1 wordt u verzocht in bijlage 7 weer te geven welke concrete activiteiten en middelen u gedurende het betreffende rapportagejaar concreet op het gebied van disseminatie en mainstreaming heeft gerealiseerd. Vergelijk daarbij de gerealiseerde activiteiten met de voorgenomen activiteiten zoals u deze in bijlage 10 van de vervolgaanvraag heeft aangegeven. In bijlage 7 bij de jaarrapportage dienen de onderstaande vraagpunten uitgewerkt te worden: 1. Concrete beschrijving van de actie 3-activiteiten: welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke middelen zijn ingezet in het betreffende rapportagejaar? U dient hierbij de nummering van de activiteiten en middelen te hanteren zoals u heeft aangegeven in bijlage 10 (bouwsteen 5 activiteiten en middelen ) van de vervolgaanvraag. U dient niet alleen aan te geven welke activiteiten en middelen zijn uitgevoerd, maar ook in te gaan op hoe de activiteiten zijn verlopen en wie hierbij betrokken waren (partners in het OP en partijen buiten het OP). 2. Indien er sprake is van afwijkingen/wijzigingen ten opzichte van geplande actie 3- activiteiten voor het betreffende jaar zoals is opgenomen in bijlage 10 van de vervolgaanvraag, geef dan aan welke afwijkingen/wijzigingen het betreft en wat hiervan de reden is. Indien er sprake is van achterblijvende realisatie van actie 3, dient u met het oog op de voorgenomen beleidsmatige effecten te onderbouwen in hoeverre dit nog in te halen is in de resterende looptijd van het project? 3. Welke stappen heeft u in het betreffende rapportagejaar gezet om mainstreaming binnen en buiten uw eigen ontwikkelingspartnerschap te bevorderen? 4. Op welke wijze heeft u in het betreffende rapportagejaar binnen uw project uiting gegeven aan de Europese boodschap? 8.2 Bij vraag 8.2 wordt gevraagd een korte Engelstalige samenvatting te geven van de deelname van uw OP aan de activiteiten van de Nationaal Thematische Netwerken (NTN) en de Europese Thematische Groepen (ETG) in het betreffende rapportagejaar. Dit is ten behoeve van het actualiseren van de inhoud van de ECDB. 8.3 Bij vraag 8.3 dient u in bijlage 8 een beschrijving te geven van de concrete inspanningen/ activiteiten die u in het kader van gender mainstreaming heeft verricht in het betreffende rapportagejaar. U dient in deze bijlage op de volgende punten in te gaan: 1. Beschrijf de concrete activiteiten die u in het betreffende rapportagejaar heeft uitgevoerd ten behoeve van het aspect gender mainstreaming. Geef hierbij aan op welke cruciale momenten (zoals deze in uw bijlage 11 van de vervolgaanvraag zijn geformuleerd) deze gender mainstreamingsactiviteiten betrekking hebben. 2. Zijn er afwijkingen ten opzichte van de in bijlage 11 van de vervolgaanvraag geplande activiteiten in het kader van gender mainstreaming? Zo ja, wat voor afwijkingen betreft het en wat is de reden van de afwijking? 3. In hoeverre zijn de gerealiseerde activiteiten in het kader van gender mainstreaming succesvol gebleken (m.a.w. hebben de onder punt 1 genoemde activiteiten ertoe geleid dat vrouwen even veel kunnen profi teren van uw project als mannen)? Onderbouw kwantitatief en kwalitatief aan de hand van ieder van de door u geïdentifi ceerde cruciale momenten (als de werving en selectie, het verloop van de deelnemerstrajecten, evaluatie en disseminatie en mainstreaming) de door u behaalde resultaten/successen op het vlak van gender mainstreaming. 8.4 Bij vraag 8.4 dient u in bijlage 9 inzicht te geven in de activiteiten die er gedurende het rapportagejaar zijn verricht ten behoeve van de evaluatie van het project. U dient voor deze bijlage in te gaan op de volgende vragen: 1. Wie heeft er in het betreffende rapportagejaar activiteiten ten behoeve van de evaluatie uitgevoerd ( een of meerdere van de partners in het OP)? 2. Op welke momenten en met welke frequentie heeft u zich gedurende het betreffende rapportagejaar met evaluatie van uw project bezig gehouden? 16 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

17 3. Welke aspecten van uw project heeft u geëvalueerd (voortgang van nationale activiteiten, voortgang van transnationale activiteiten, fi nanciële voortgang, procesgang, voortgang van deelnemers)? 4. Op welke wijze heeft u deze aspecten geëvalueerd (o.a. verifi catiebronnen en onderzoeksvormen)? 5. Heeft u op basis van de uitkomsten van tussentijdse evaluaties of van ongoing monitoring uw project bijgestuurd en zo ja, hoe? 17 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

18 9 Financiële gegevens 9.1 In de vervolgaanvraag heeft u de kosten van actie 2 en 3 volledig gespecifi ceerd en onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de eventuele inkomsten van het project. Bij vraag 9.1 dient u een samenvattend overzicht te geven van de begrote kosten, de begrote indirecte kosten, eventuele begrote kosten na afl oop van het project en eventuele begrote inkomsten in betreffend rapportagejaar van actie 2 en actie 3. U dient de begrote kosten uit te splitsen naar begrote kosten te maken binnen het OP (tegen werkelijke kosten) en kosten te maken buiten het OP (tegen externe tarieven). 9.2 Bij vraag 9.2 doet u hetzelfde zoals vermeld onder 9.1, maar dan voor de feitelijk gerealiseerde kosten. 9.3 Bij vraag 9.3 worden de gegevens automatisch berekend. U dient per kostenpost alle verschillen, waarbij de afwijking tussen begroot en gerealiseerd meer dan 10 % bedraagt, gedetailleerd in punt 5 van bijlage 10 toe te lichten (zie 9.4). 9.4 Bij vraag 9.4 wordt u gevraagd om in bijlage 10 gedetailleerd op de onderstaande vijf punten in te gaan: 1. Onderbouwing kosten U dient een gedetailleerde onderbouwing te geven van de opgevoerde kosten. Dit houdt in, dat per kostenpost dient te worden aangegeven hoe deze is opgebouwd. Er kan niet alleen worden volstaan met het noemen van subtotalen. Tevens zal een onderbouwing van deze subtotalen moeten worden gegeven (aantal * prijs of uren * tarief). Ook moeten de berekeningsgrondslagen van de opgevoerde tarieven en prijzen onderbouwd worden. De berekeningswijze moet logisch en controleerbaar zijn. Het is niet toegestaan om de kostenposten, zoals opgevoerd in tabel 9.2, uit te drukken als opslagpercentage op het bruto-uurloon. 2. Koppeling tussen activiteiten en gerealiseerde kosten in betreffend rapportagejaar Alle kosten die u onder tabel 9.2 opvoert, dienen in bijlage 10 gekoppeld te zijn aan de in bijlage 1 (actie 2) en bijlage 7 (actie 3) benoemde activiteiten. Er moet een duidelijk aantoonbare koppeling zijn tussen de activiteiten en de gerealiseerde kosten in betreffend rapportagejaar. 3. Externe kosten (indien van toepassing) U wordt verzocht voor alle in tabel 9.2 opgenomen externe kosten aan te geven, welke activiteiten door welke externe partijen gedurende het rapportagejaar uitgevoerd zijn. Per externe partij/activiteit dient u aan te geven op welke wijze de externe uitvoerders gedurende het rapportagejaar zijn geselecteerd: (Europese) aanbesteding, offerte procedure of andere wijze. 4. Inkomsten (indien van toepassing) Op de opgevoerde kosten dienen de inkomsten van het project, anders dan die voortvloeien uit de ESF-subsidie en de publieke en/of private cofi nanciering, in mindering te worden gebracht. De inkomsten, die u hier dient op te geven, betreffen bijvoorbeeld de opbrengsten uit verkoop van producten die in het kader van het project zijn vervaardigd, etc. 5. Verschillen tussen begrote en feitelijk gerealiseerde kosten (indien van toepassing) U dient per kostenpost alle verschillen (zie tabel 9.3), waarbij de afwijking tussen begroot en gerealiseerd meer dan 10 % bedraagt, gedetailleerd toe te lichten. 9.5 Bij onderdeel 9.5 a dient u, indien van toepassing, een voorschot voor uw project aan te vragen. Met betrekking tot de bevoorschotting van het project wordt u verwezen naar artikel 13 van de Subsidieregeling ESF-EQUAL Indien u aan de onder artikel 13 genoemde vereisten voldoet, kunt u een voorschot voor het rapportagejaar aanvragen. 18 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

19 Let op: Vergeet u niet bij onderdeel 9.5 a.) het eventuele voorschotverzoek te laten onder tekenen door de tekenbevoegde functionaris. Bij onderdeel 9.5 b dient u indien van toepassing de reeds ontvangen voorschotten in te vullen. 9.6 Bij vraag 9.6 wordt u gevraagd per keuzemogelijkheid de intensiteit en kosten van deze activiteiten in te vullen. Let op: Het bedrag voor de experimentele activiteiten en het bedrag voor de transnationale activiteiten samen dienen op te tellen tot het bedrag van de feitelijke gerealiseerde kosten van het project in het betreffende jaar zoals opgegeven in het formulier onder ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

20 10 Financiering 10.1 Vraag 10.1 bevat het schema, dat inzicht moet bieden in de wijze van fi nanciering van het project en de daarbij gevraagde specifi catie. Bij het fi nancieringsoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de eigen middelen van de aanvrager die als fi nanciering worden ingezet, de publieke / private cofi nanciering door partners in het OP en de publieke/private cofi nanciering door derden. Daarnaast dient een onderscheid gemaakt te worden tussen lokale publieke fi nanciering, regionale publieke fi nanciering en nationale publieke fi nanciering. Het totaal van de gerealiseerde fi nanciering dient overeen te stemmen met het totaal van de gerealiseerde kosten uit 9.2. Het maakt hierbij niet uit of de cofi nanciering van publieke dan wel van private bronnen afkomstig is Bij vraag 10.2 wordt u gevraagd een prognose te geven van de verwachte kosten respectievelijk de verwachte fi nanciering voor het hele project. Deze verwachting is gebaseerd op het inzicht, dat u op het moment van rapportage heeft. Het bestaat uit de gerealiseerde kosten vanaf de start van het project vermeerderd met de nog te verwachten kosten. U wordt verzocht opmerkelijke verschillen toe te lichten Bij vraag 10.3 wordt u gevraagd om in bijlage 11 inzicht te bieden in alle partijen die aan de fi nanciering bijgedragen hebben in het betreffende rapportagejaar, de betreffende bedragen en in de eventuele voorwaarden waarvan het verkrijgen van deze fi nanciering afhankelijk was/is. Wellicht ten overvloede, cofi nanciering kan op twee manieren zijn ingebracht: een harde cofi nanciering (vaste contante bijdrage), danwel zachte cofi nanciering (inzet in natura, middelen). Er moet sprake zijn van daadwerkelijke en aantoonbare kosten. Het moet duidelijk zijn welke kosten met welke fi nancieringsbron worden gefi nancierd. Om deze reden wordt u verzocht de waarde van de gerealiseerde harde fi nanciering en van de gerealiseerde zachte fi nanciering in het betreffende rapportagejaar aan te geven. Geef duidelijk de partijen aan die gedurende het rapportagejaar aan de cofi nanciering hebben bijgedragen. Voorbeeld van partijen die harde of zachte cofi nanciering in brengen Organisatie Soort financiering Bedrag Naam organisatie = X Zachte Financiering Uren * tarief(of anders b.v. middelen) Naam organisatie = Y Harde fi nanciering Y = vast bedrag 20 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

Handleiding voor hulpmiddel bij de deelnemersadministratie

Handleiding voor hulpmiddel bij de deelnemersadministratie Handleiding voor hulpmiddel bij de deelnemersadministratie ESF-EQUAL 2004 Inleiding Hierbij treft u de handleiding aan voor het hulpmiddel bij de deelnemersadministratie voor EQUAL tweede tranche projecten.

Nadere informatie

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Het totale proces: algemeen Bij de beoordeling van de aanvraag door het Agentschap SZW worden twee toetsingsmomenten onderscheiden. initiële aanvraag

Nadere informatie

voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode

voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode Agentschap SZW Einddeclaratie voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode 2000-2006 Eerste tranche In te dienen binnen de termijn

Nadere informatie

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c)

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c) EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres 1.2 Contactpersoon Geslacht Familienaam Voorvoegsel(s) Voorletter(s)

Nadere informatie

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten Page 1 Stap 1: Project gegevens Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 11 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016 A 2016 Organisatie: Gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Stap 1: Projectgegevens 2 Stap 2: Omschrijving projectactiviteiten 3 Stap 3: Projectcoördinatie en -administratie 5 Stap 4: Inkomsten uit activiteiten

Nadere informatie

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2009. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2009. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang EIF: Van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie Naam organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang EIF: Van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie Naam organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

Verantwoordingsformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde

Verantwoordingsformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde Verantwoordingsformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde 2004-2005 Aanvraagtijdvak 1 juni tot en met 31 juli 2005 Bijlage 2, als bedoeld in artikel 11 van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015 Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag AMIF Donderdag 2 april 2015 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie Migratie in beweging EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007 Model Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde 2007 Bijlage 1 als bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 6, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten [Versie geldig vanaf: ]) [Versie geldig vanaf: 05-02-2006] Staatscourant 16-12-2005, 251. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/05/102561,

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Handleiding 1.0 E-formulier ESF

Handleiding 1.0 E-formulier ESF Handleiding 1.0 E-formulier ESF 2007-2013 1. INLEIDING...2 2. TECHNISCHE ASPECTEN...2 2.1 DOEL VAN HET E-FORMULIER...2 2.2 REGISTREREN AANVRAGER...3 2.3.1 Inloggen...5 2.3.2 Indienen aanvraag...5 2.3.3

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Handleiding 2.1 E-formulier ESF 2007-2013

Handleiding 2.1 E-formulier ESF 2007-2013 Handleiding 2.1 E-formulier ESF 2007-2013 16 september 2009 1 1. INLEIDING... 3 2 REGISTREREN, INLOGGEN EN WIJZIGEN GEGEVENS ORGANISATIE... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 REGISTREREN... 4 2.3 INLOGGEN... 5 2.4

Nadere informatie

EQUAL. Vervolgaanvraag. Programmaperiode 2000-2006. Eerste tranche. Agentschap SZW

EQUAL. Vervolgaanvraag. Programmaperiode 2000-2006. Eerste tranche. Agentschap SZW Agentschap SZW EQUAL Vervolgaanvraag Richtlijnen voor verlening communicatie van projectsubsidie over een EQUAL-project Programmaperiode 2000-2006 Eerste tranche Agentschap SZW Vervolgaanvraag Richtlijnen

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB)

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag :

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag : Subsidieaanvraag Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. A. Algemene gegevens Naam activiteit

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Referentienummer: In te vullen door de Referendumcommissie [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

U dient ervoor zorg te dragen dat deze declaratie tijdig door het Agentschap SZW is ontvangen:

U dient ervoor zorg te dragen dat deze declaratie tijdig door het Agentschap SZW is ontvangen: Bijlage 3 als bedoeld in artikel 13 van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren 2007 Model einddeclaratie Declaratie voor het aanvragen van de eindbetaling

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Hieronder volgt een overzicht van de vragen die zijn gesteld door de aanwezigen tijdens de Voorlichtingsbijeenkomst AMIF op 17 februari 2017. Vraag 1:

Nadere informatie

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN

7324AE1C. VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag VNO-NCW Midden T.a.v... Boogschutterstraat 1 c 7324AE APELDOORN 7324AE1C Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Aanvraag subsidie mobiliteit / duurzame inzetbaarheid sectorplan 2014 2015

Aanvraag subsidie mobiliteit / duurzame inzetbaarheid sectorplan 2014 2015 Aanvraag subsidie mobiliteit / duurzame inzetbaarheid sectorplan 2014 2015 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor trajecten zoals die in het sectorplan Grafimedia zijn opgenomen: begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: TERUGKEER Stap 1 Indien geen SVT + AMIF combinatieaanvraag 2 Stap 1 Indien wel SVT + AMIF combinatieaanvraag 3 Stap 1 TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project)

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Model verslag vaststelling Innovatiekrediet (op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Agentschap NL 18-6-2013 -Het vaststellingsverslag

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Aanvraagformulier Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

Aanvraag voor toegang tot microdata

Aanvraag voor toegang tot microdata Aanvraag voor toegang tot microdata versie 1 januari 2017 Een instelling die voor onderzoeksdoeleinden toegang tot CBS microdata wil verkrijgen dient daarvoor een aanvraag in te dienen. De toegang kan

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie