Toelichting bij het formulier jaarrapportage in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL Programmaperiode Tweede tranche

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het formulier jaarrapportage in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004. Programmaperiode 2001-2006 Tweede tranche"

Transcriptie

1 Toelichting bij het formulier jaarrapportage in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 Programmaperiode Tweede tranche

2 Inhoud Inhoud A Algemeen 3 Jaarrapportage 3 Informatie ten behoeve van NTN s en actualisatie projecten website 4 Waar kan de jaarrapportage worden ingediend? 4 Binnen welke termijn? 4 B Toelichting per onderdeel van het jaarrapportageformulier 5 De opbouw van het jaarrapportageformulier 5 1 Algemene gegevens 6 2 Projectgegevens 7 3 Realisatie activiteiten actie 2 en doelstelling 8 4 Deelnemers 12 5 Gegevens betreffende het Ontwikkeling partnerschap (OP) 13 6 Transnationale samenwerking 14 7 Empowerment 15 8 Disseminatie & mainstreaming, gender mainstreaming en evaluatie 16 9 Financiële gegevens Financiering Managementletter Best practice selectie NTN s en actualisatie projecten website Overzicht van de verplichte bijlagen bij de jaarrapportage Ondertekening 24 2 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

3 A Algemeen De Europese Unie biedt met het Communautaire Initiatief EQUAL de mogelijkheid om over de periode 2001 tot en met 2006 met Europese subsidie in de lidstaten vernieuwende initiatieven te ontwikkelen gericht op het bestrijden van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. De programmaperiode van EQUAL is opgedeeld in twee periodes van drie jaar. De eerste tranche EQUAL loopt, in verband met de geboden mogelijkheid tot verlenging, door tot medio mei De tweede tranche is gestart per 1 mei 2004 met de call for proposals. Inmiddels is voor de aanvragers van de tweede tranche actie 1 (de voorbereidingsfase) afgerond en is actie 2, de fase waarin de projecten bezig zijn met de daadwerkelijke uitvoering van de projectactiviteiten veelal begonnen op 1 juli Voor de tweede tranche van EQUAL heeft Nederland er voor gekozen de Europese middelen in te zetten voor initiatieven onder de noemer van de volgende thema s: A verbetering van (her)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt; B bestrijding van racisme op de arbeidsmarkt; C het scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten; D versterking van de sociale economie, in het bijzonder de maatschappelijke dienstverlening, waarbij de nadruk wordt gelegd op uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en de verbetering van de kwaliteit daarvan; E scholing, bevorderen van combinatie werken/leren en bevordering van integrerende manieren van werken; F versterken van het vermogen van bedrijven en mensen om gebruik te maken van informatietechnologie en andere technologieën; G combinatie van arbeid en zorg; H verkleining van horizontale en verticale segregatie (genderkloof); I asielzoekers. Voor achtergrondinformatie over het Nederlandse EQUAL-programma voor de periode kunt u terecht op de website van het Agentschap SZW: Daar vindt u onder meer uitgebreide documentatie over EQUAL zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Programmadocument Europees Sociaal Fonds EQUAL, periode , de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004, de handleiding projectadministratie ESF-EQUAL 2004 en actuele informatie over bijvoorbeeld bijeenkomsten en voortgang van het programma. Ook vindt u daar het adres van de postbus van het team EQUAL en het telefoonnummer ( ) waar u met uw vragen terecht kunt. Jaarrapportage In de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 is aangegeven dat u na afl oop van elk kalenderjaar een rapportage moet indienen bij het agentschap die in de regeling wordt aangeduid met de term jaarrapportage. De jaarrapportages van alle projecten vormen de basis voor de declaratie die door de lidstaat Nederland elk kalenderjaar bij de Europese Commissie moet worden ingediend. Daarnaast krijgt het agentschap inzicht in de stand van zaken bij de uitvoering van het project en de werkelijke kosten die in een jaar zijn gemaakt. De jaarrapportage bestaat uit een inhoudelijk deel en een fi nancieel deel. Verschuivingen over kostenposten, wijzigingen in de verdeling interne en externe kosten, veranderingen in de budgetverdeling over de jaren of andere ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de stand van zaken die het laatst bekend is bij het agentschap, dienen vooraf schriftelijk te worden afgestemd met het agentschap. Overigens geldt dit ook voor wijzigingen van inhoudelijke aard. 3 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

4 Informatie ten behoeve van NTN s en actualisatie projecten website Belangrijk uitgangspunt bij EQUAL is dat de vernieuwingen worden verspreid (disseminatie) en dat nieuwe methodieken in regulier beleid worden geïmplementeerd (mainstreaming). De Nationaal Thematische Netwerken (NTN s) zijn opgericht om het ministerie en projectuitvoerders te ondersteunen bij deze activiteiten. Opdracht aan de NTN s is om uit de projectresultaten succesvolle methoden en leerervaringen (oftewel best practices) te selecteren en hierover aanbevelingen te doen voor een bredere implementatie. Verder heeft het ministerie ook een projecten website ontwikkeld om de resultaten uit de EQUAL-projecten breed bekend te maken ten behoeve van verdere mainstreaming. U wordt verzocht om in onderdeel 12 van dit formulier een aantal vragen met betrekking tot de gerealiseerde vernieuwing, disseminatie en mainstreaming te beantwoorden. Op deze wijze wordt er noodzakelijke informatie verkregen voor de NTN s ten behoeve van de best practice selectie en daarnaast kan zo de projecten website jaarlijks geactualiseerd worden. Waar kan de jaarrapportage worden ingediend? Het Ministerie van SZW heeft de uitvoering van het Communautair Initiatief EQUAL in Nederland opgedragen aan het Agentschap SZW. Jaarrapportages in het kader van EQUAL kunnen uitsluitend bij het Agentschap SZW worden ingediend. Binnen welke termijn? U dient de jaarrapportage uiterlijk drie maanden na afl oop van het desbetreffende jaar in te dienen, onder gebruikmaking van een daartoe door de minister ter beschikking gesteld formulier. Bijgaand formulier voor de jaarrapportage is daarvoor bestemd. 4 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

5 B Toelichting per onderdeel van het jaarrapportageformulier De opbouw van het jaarrapportageformulier 1 Algemene gegevens 2 Projectgegevens 3 Realisatie activiteiten actie 2 en doelstelling 4 Deelnemers 5 Gegevens betreffende het Ontwikkelingspartnerschap (OP) 6 Transnationale samenwerking 7 Empowerment 8 Disseminatie & mainstreaming, gender mainstreaming en evaluatie 9 Financiële gegevens 10 Financiering 11 Managementletter 12 Best practice selectie NTN s en actualisatie projecten website 13 Overzicht van de verplichte bijlagen bij de jaarrapportage 14 Ondertekening Net als bij de initiële aanvraag en de vervolgaanvraag geldt dat een aantal velden in het Engels vertaald dient te worden. Deze informatie wordt opgenomen in de database van de Europese Commissie (ECDB), die alle EQUAL-ontwikkelingspartnerschappen in de Europese lidstaten bevat. Deze database blijft ook gedurende actie 2 en 3 operationeel. Ten slotte verdient het vermelding dat een aantal velden in het formulier jaarrapportage dat u heeft ingevuld onder meer gebruikt zullen worden voor de actualisatie van de (digitale) projecten website en voor de best practice selectie door de NTN s. Deze (digitale) projecten website, die samengesteld wordt door het Agentschap SZW, is bedoeld voor actoren die direct of indirect betrokken zijn bij het EQUAL-programma. Het gaat dan onder andere om projectaanvragers, beleidsmakers en de NTN s. Bij de velden waar dit voor geldt, zal dit in het aanvraagformulier en/of in de toelichting op het aanvraagformulier worden vermeld. U wordt daarom verzocht om deze velden met extra zorg in te vullen en te letten op taalgebruik en stijl. 5 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

6 1 Algemene gegevens Deze gegevens heeft u zowel bij de initiële aanvraag als de vervolgaanvraag reeds moeten verschaffen. Deze zijn ook in het formulier jaarrapportage opgenomen om te kunnen verifi ëren of hier geen wijzigingen zijn opgetreden. Mocht dit het geval zijn, dan dient u in bijlage 0 aan te geven wat hiervan de reden is. Wijzigingen die geen betrekking hebben op onderdeel 1 of 2 dient u niet in bijlage 0 te beschrijven, maar in de desbetreffende bijlage die hiervoor bedoeld is. 1.1 Vraag 1.1 betreft de gebruikelijke gegevens met betrekking tot tenaamstelling, adres en vestigingsplaats van de partner die namens het OP de jaarrapportage indient. De aanvrager is namens het gehele OP verantwoordelijk voor uitvoering van alle projectactiviteiten en aanspreekpunt voor het agentschap. U wordt gevraagd het type organisatie te vermelden. U kunt daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden: Tabel 1 Publieke organisatie (nationaal, regionaal of lokaal) Onderneming Werkgeversorganisatie Vakbond Financiële instelling Kamer van Koophandel Belangenorganisatie van een bepaalde doelgroep Organisatie op het gebied van arbeidsbemiddeling Coöperatieve organisatie Sociale dienst Opleidings-/scholingsinstituut Universiteit/onderzoeksinstelling Organisatie specifi ek in het leven geroepen voor het OP Anders, namelijk... Vermeld de rechtsvorm van de organisatie en kies daarbij uit de volgende mogelijkheden: Tabel 2 Overheidsorganisatie Semi-publieke organisatie (o.a. ZBO) Stichting Vereniging Coöperatie NV BV Anders, namelijk... Vermeld de grootte van de organisatie uitgedrukt in fulltime equivalenten (fte s) van werk nemers/leden om een indruk te geven van de grootteklasse van de organisatie. De aanvrager dient naast een eerste contactpersoon ook een tweede contactpersoon (plaatsvervanger) aan te wijzen die namens hem de contacten met het Agentschap SZW onderhoudt (ingeval van vakantie, ziekte etc.). 1.2 Bij vraag 1.2 dient de aanvrager een functionaris aan te wijzen, die onder meer bevoegd is namens de aanvrager de jaarrapportage in te dienen. U wordt erop gewezen dat alle rechtshandelingen van de in het formulier vermelde functionarissen geacht worden te zijn gedaan namens de aanvrager. De twee eerder genoemde contactpersonen dienen evenals de genoemde bevoegde functionaris bevoegd te zijn om mondelinge en schriftelijke communicatie met het agentschap te voeren. 6 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

7 2 Projectgegevens Bijna al deze gegevens heeft u bij de initiële aanvraag en de vervolgaanvraag reeds moeten verschaffen. Deze zijn ook in het formulier jaarrapportage opgenomen om te kunnen verifi ëren of hier geen wijzigingen zijn opgetreden. Mocht dit het geval zijn, dan dient u in bijlage 0 aan te geven wat hiervan de reden is. Wijzigingen die geen betrekking hebben op onderdeel 1 of 2 dient u niet in bijlage 0 te beschrijven, maar in de desbetreffende bijlage die hiervoor bedoeld is. 2.1en 2.2 De vragen 2.1 en 2.2 hebben betrekking op de naam van het project en de vertaling van de projectnaam in het Engels, zoals deze reeds bij het Agentschap SZW bekend zijn. 2.3 Bij vraag 2.3 dient u het projectnummer te vermelden dat u door het Agentschap SZW is toegekend bij het indienen van de initiële aanvraag, beginnende met 2004/EQ./ Bij vraag 2.4 dient u allereerst aan te vinken welk rapportagejaar het betreft en daarnaast nader te specifi ceren over welke precieze periode het gaat. In het eerste jaar waarover u rapporteert, 2005, betekent dit dat de periode begint met de startdatum van het project. Achter t/m vermeldt u 31 december 20.. als het project nog doorloopt, of de einddatum van het project als het project eerder in het jaar is geëindigd. Indien de jaarrapportage het jaar 2005 betreft, dient u alleen de gegevens betreffende actie 2 en 3 in te vullen in dit formulier jaarrapportage. Het gedeelte van het jaar 2005 dat betrekking heeft op actie 1 heeft u reeds ingediend bij de einddeclaratie over actie 1. 7 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

8 3 Realisatie activiteiten actie 2 en doelstelling 3.1 Vraag 3.1 verplicht de aanvrager in bijlage 1 een concrete beschrijving te geven van de uitgevoerde actie 2-activiteiten en van de gerealiseerde doelstellingen van het OP en in het betreffende rapportagejaar. U dient in bijlage 1 op de volgende vijf punten in te gaan: 1. Een concrete beschrijving van de actie 2-activiteiten. Welke activiteiten zijn uitgevoerd in het betreffende rapportagejaar? Beschrijft u de activiteiten s.v.p. in een chronologische volgorde en u wordt verzocht hierbij de nummering van de activiteiten te hanteren zoals bij de vervolgaanvraag in bijlage 5 is gebruikt. U dient niet alleen aan te geven welke activiteiten zijn uitgevoerd, maar ook in te gaan op hoe de activiteiten zijn verlopen en wie hierbij betrokken waren (ontwikkelingspartners en partijen buiten het OP). 2. Zijn er afwijkingen ten opzichte van geplande activiteiten voor het betreffende rapportagejaar en zo ja welke? a. Wat is de reden van de afwijkingen? b. In het geval er sprake is van achterblijvende realisatie, in hoeverre bent u in staat om in de resterende looptijd van het project de beoogde resultaten te behalen? (Zie bijlage 6 vervolgaanvraag) 3. Welke (tussentijdse/voorlopige) producten zijn in het betreffende rapportagejaar voortgekomen uit de gerealiseerde actie 2-activiteiten? 4. In hoeverre zijn de hoofddoelstelling en de daaruit voortvloeiende subdoelstellingen, zoals weergegeven in bijlage 2 van de vervolgaanvraag in betreffend rapportagejaar gerealiseerd? 5. Zijn er afwijkingen ten opzichte van de geplande hoofddoelstelling en de daaruit voortvloeiende subdoelstellingen en zo ja, welke? a. Wat is de reden van de eventuele afwijkingen? b. In het geval er sprake is van achterblijvende realisatie, in hoeverre is dit nog in te halen in de resterende looptijd van het project? 3.2 Bij vraag 3.2 wordt u ten behoeve van het actualiseren van de inhoud van de ECDB een korte Engelstalige samenvatting te geven van de ondernomen nationale activiteiten van zowel actie 2 als actie 3 in het betreffende rapportagejaar. Let op: U dient dus ook de activiteiten ondernomen in het kader van disseminatie en mainstreaming (actie 3) in deze samenvatting mee te nemen. 8 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

9 4 Deelnemers Zoals u heeft kunnen lezen op pagina 14 van de Toelichting bij het aanvraagformulier voor verlening van projectsubsidie in het kader van de Subsidieregeling ESF-EQUAL 2004 is er een onderscheid te maken tussen deelnemers uit de fi nale doelgroep en deelnemers uit de intermediaire doelgroep. 4.1 Geef bij vraag 4.1 aan of u zich in het betreffende rapportagejaar heeft bezig gehouden met de begeleiding van deelnemers uit fi nale doelgroepen Indien u zich in het betreffende rapportagejaar heeft bezig gehouden met deelnemers uit de fi nale doelgroepen (en dus bij vraag 4.1 ja heeft ingevuld), dan dient u bij vraag het totaal aantal ingestroomde deelnemers uit de finale doelgroepen, uitgesplitst naar geslacht, aan te geven. Om dubbeltelling te voorkomen dient u deelnemers die reeds in een eerder rapportagejaar in het project zijn ingestroomd en dus al in de instroomcijfers van een eerder rapportagejaar zijn meegenomen, niet voor een tweede keer mee te tellen (alleen de nieuwe deelnemers in het betreffende rapportagejaar tellen mee) Indien u zich in het betreffende rapportagejaar heeft bezig gehouden met deelnemers uit de fi nale doelgroepen, dan dient u het totaal aantal ingestroomde deelnemers uit de fi nale doelgroepen uit te splitsen naar de verschillende categorieën. Er zijn in dit onderdeel zes hoofdcategorieën (met ieder weer een aantal subcategorieën) te onderscheiden: a. situatie op de arbeidsmarkt voor aanvang van deelname aan het project; b. opleidingsniveau voor aanvang; c. afkomst; d. arbeidshandicap; e. sociale belemmeringen; f. leeftijd. Elk van de zes hoofdcategorieën dient op hetzelfde totaal aantal deelnemers uit te komen. U dient per hoofdcategorie uit te splitsen hoeveel deelnemers onder de genoemde subcategorieën vallen. Als een van de subcategorieën niet van toepassing is, dient u het getal 0 in te vullen. Het aantal deelnemers dat u per blok onder de subcategorie Anders, namelijk... of overige deelnemers invult, dient samen met de daarboven genoemde subcategorieën per hoofdcategorie altijd op te tellen tot het totale aantal deelnemers dat in het betreffende rapportagejaar is ingestroomd. Met andere woorden, dit totaal aantal voor ieder van de hoofdcategorieën dient altijd precies aan te sluiten op het totaal aantal ingestroomde deel nemers dat u bij onderdeel hebt ingevuld en is dan gelijk aan 100% van de in het betreffende rapportagejaar aantal ingestroomde deelnemers. Deelnemers kunnen dus niet in meerdere subcategorieën voorkomen. Ingeval een deelnemer tot meerdere subcategorieën behoort, kunt u gebruik maken van de subcategorie Anders, namelijk. Indien u onder een of meerdere van de hoofdcategorieën gebruik maakt van de subcategorie Anders, namelijk... dient u in maximaal 25 tekens de betekenis van deze subcategorie te specifi ceren. a. Situatie op arbeidsmarkt De bij deze hoofdcategorie genoemde subcategorieën spreken grotendeels voor zich. Met de subcategorie huisvrouw/huisman/nugger wordt met de laatst genoemde term bedoeld iemand die geen werk heeft, maar niet-uitkeringsgerechtigd is. b. Opleidingsniveau voor aanvang Bij deze hoofdcategorie gaat het er om dat u uitgaat van de hoogst afgeronde opleiding van de deelnemers uit de fi nale doelgroepen vóór deelname aan de projectactiviteiten. c. Afkomst Bij deze hoofdcategorie dient u de afkomst van de deelnemers weer te geven. 9 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

10 Om te bepalen of iemand autochtoon of allochtoon is, zijn de gegevens over het geboorteland van de persoon zelf en het geboorteland van de ouders relevant. Tot de eerste generatie allochtonen worden volgens de CBS defi nitie gerekend allen die in Nederland woonachtig zijn en zelf in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. Dienovereenkomstig worden tot de tweede generatie allochtonen gerekend zij die zelf in Nederland zijn geboren met eveneens minstens één in het buitenland geboren ouder. Een van de subcategorieën van de hoofdcategorie Afkomst betreft Niet-westerse allochtonen. Voor de defi nitie van deze subcategorie kunt u uitgaan van de defi nitie die het CBS hanteert. Tot de niet-westerse allochtonen behoren personen uit onder meer Latijns Amerika, Afrika, Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. U dient vluchtelingen met een verblijfsvergunning, oudkomers en nieuwkomers onder de subcategorie nietwesterse allochtonen onder te brengen. Tot de westerse allochtonen behoren personen uit Europa (exclusief Turkije), Noord- Amerika, Indonesië, voormalig Nederlands Indië, Japan en Oceanië. Voor de subcategorie asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) wordt de defi nitie gehanteerd in de zin van artikel 8, onder f, van de Vreemdelingenwet 2000, te weten een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft en die in afwachting is van de verlening van een verblijfs vergunning voor bepaalde tijd asiel. Alléén thema I is bedoeld voor asielzoekers. Projecten in de acht andere thema s van EQUAL zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor de doelgroep asielzoekers. Het is derhalve niet mogelijk om activiteiten in de thema s A tot en met H uit te voeren voor de doelgroep asielzoekers. d. Arbeidshandicap, e. Sociale belemmeringen en f. Leeftijd De bij deze drie hoofdcategorieën genoemde subcategorieën spreken voor zich Geef bij vraag aan of er in het betreffende rapportagejaar deelnemers uit fi nale doelgroepen uit het project zijn uitgestroomd Indien er in het betreffende rapportagejaar sprake is geweest van uitstroom van deelnemers uit de finale doelgroepen en u dus bij vraag ja heeft ingevuld, dan dient u bij onderdeel deze uitstroom in aantallen onder te verdelen in uitstroom na volledige voltooiing van een traject en voortijdige uitstroom. Met uitstroom na volledige voltooiing van een traject wordt bedoeld diegenen die gedurende de projectperiode het volledige deelnemerstraject hebben doorlopen (ongeacht de uitkomst hiervan) of die eerder dan beoogd het voor hen geplande individuele uitstroomprofi el hebben gerealiseerd. Onder voortijdige uitstroom wordt dus verstaan die deelnemers die niet het voor hen geplande deelnemerstraject volledig hebben afgerond. Om dubbeltelling te voorkomen dient u de deelnemers die reeds in een eerder rapportagejaar zijn uitgestroomd niet voor een tweede keer mee te tellen en a Indien er sprake is van uitstroom van deelnemers uit de fi nale doelgroepen na volledige voltooiing van een traject, dan dient u de aantallen (naar geslacht) in te vullen en een onderverdeling te maken naar de verschillende richtingen waarnaar de deelnemers zijn uitgestroomd. Per uitgestroomde deelnemer kunt u slechts één uitstroomrichting aangeven, dit ook om dubbeltellingen te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de uitstroomrichting Anders, namelijk... dient u in maximaal 25 tekens de betekenis ervan te specifi ceren. Het totaal van de uitstroom na voltooiing traject bij a dient overeen te komen met het totaal aantal van de uitstroom na voltooiing traject zoals u bij onderdeel heeft aangegeven en a Indien er sprake is van voortijdige uitstroom van deelnemers uit de fi nale doelgroepen dan dient u de aantallen (naar geslacht) in te vullen en een onderverdeling te maken naar de reden(en) van deze voortijdige uitstroom. Per voortijdig uitgestroomde deelnemer kunt u slechts één reden aangeven, dit ook om dubbeltellingen te voorkomen. Indien u gebruik maakt van de reden Anders, namelijk... dient u in maximaal 25 tekens de betekenis ervan te specifi ceren. 10 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

11 Het totaal van de voortijdige uitstroom bij a dient overeen te komen met het totaal aantal van de voortijdige uitstroom zoals u bij onderdeel heeft aangegeven Bij vraag dient u aan te geven of er sprake is van behaalde kwalifi caties/certifi caten door de deelnemers uit de fi nale doelgroep(en) uitgesplitst naar onderwijsniveau Vul, indien van toepassing, voor het betreffende rapportagejaar in hoeveel deelnemers uit de fi nale doelgroep als direct resultaat van de uitgevoerde projectactiviteiten kwalifi caties/ certifi caten hebben behaald, uitgesplitst naar niveau. Het kan hierbij zowel gaan om deelnemers die het volledige traject hebben doorlopen als om deelnemers die voortijdig zijn gestopt, maar wel kwalifi caties/certifi caten hebben behaald. In twee subcategorieën wordt gesproken van CREBO-erkend. Het CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen) is een op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ingesteld register. Het bevat een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen U diende in de onderdelen t/m kwantitatieve informatie te verschaffen m.b.t. de deelnemersgerelateerde resultaten met fi nale doelgroep(en). Voor vraag wordt u verzocht om in bijlage 2 een nadere kwalitatieve onderbouwing te geven van de deelnemersgerelateerde resultaten. U dient hierbij in te gaan op de volgende verplichte punten: 1. In hoeverre is als rechtstreeks gevolg van de projectactiviteiten de arbeidsmarktpositie van de deelnemers uit de fi nale doelgroep verbeterd ten opzichte van hun positie bij aanvang van deelname? 2. In hoeverre zijn de in het project ontwikkelde methodieken en instrumenten effectief gebleken voor de deelnemers uit de fi nale doelgroep(en)? NB u dient hierbij ook in te gaan op in hoeverre de methoden/instrumenten aansluiten op de behoeften van de fi nale doelgroep(en). Indien er geen sprake is van deelnemers in uw project, dan is deze bijlage voor u niet van toepassing. U wordt verzocht deze bijlage in te dienen met de vermelding niet van toepassing. 4.2 Voor vraag 4.2 wordt u verzocht om in bijlage 3 een kwalitatieve omschrijving te geven van de bereikte doelgroepen in het betreffende rapportagejaar. U dient in bijlage 3 op de volgende vragen in te gaan: 1. Geef een kwalitatieve beschrijving van de deelnemers (uit de fi nale doelgroepen en/of intermediaire doelgroepen) die in het betreffende rapportage in de deelnemersgerelateerde activiteiten hebben geparticipeerd. 2. Indien er sprake is van verschillen in de kenmerken van de gerealiseerde doelgroepen (fi naal en/of intermediair) ten opzicht van bijlage 3 van de vervolgaanvraag, dan dient u in te gaan op onderstaande punten: a. U wordt verzocht deze verschillen te benoemen en te verklaren. b. U wordt verzocht aan te geven hoeveel deelnemers in het betreffende jaar zijn ingestroomd in het project die niet (volledig) voldoen aan de kenmerken van de deelnemers zoals weergegeven in bijlage 3 van de vervolgaanvraag. c. Ten slotte dient u aan te geven in hoeverre de doelstelling van het project gehandhaafd blijft bij een gewijzigde doelgroep. Let op: de doelstelling van het project dient overeind te blijven. 3. In hoeverre ligt u met de realisatie van de deelnemersaantallen (uit de fi nale doelgroepen en/of intermediaire doelgroepen) op schema? Indien er sprake is van overrealisatie of onderrealisatie, dan dient u deze wijzigingen te beargumenteren. In het geval er sprake is van onderrealisatie in het aantal deelnemers dient u tevens aan te geven in hoeverre deze achterstand is in te lopen in de resterende looptijd van het project. Indien er geen sprake is van deelnemers in uw project, dan is deze bijlage voor u niet van toepassing. Ik verzoek u deze bijlage in te dienen met de vermelding niet van toepassing. 4.3 Finale doelgroep Bij vraag 4.3 wordt u verzocht in het blok van de fi nale doelgroep het totaal aantal deelnemers uit de fi nale doelgroep(en) aan te geven dat in het betreffende rapportagejaar heeft deelgenomen aan de deelnemersgerelateerde activiteiten. 11 ESF-EQUAL 2004 Toelichting bij het formulier jaarrapportage

12 Dit aantal hoeft dus niet overeen te komen met het totaal aantal deelnemers dat u bij onderdeel heeft aangegeven; deel nemers die in een eerder rapportagejaar zijn ingestroomd en in het betreffende rapportagejaar nog steeds participeren in deelnemersgerelateerde activiteiten, moeten in het totaal aantal deelnemers bij 4.3 ook worden meegenomen. Uiteraard kan zich dat niet in het eerste rapportagejaar voordoen. Daarnaast dient u bij 4.3 het totaal aantal gerealiseerde uren te vermelden dat de deelnemers uit de fi nale doelgroep(en), zoals vermeld bij onderdeel 4.3, binnen het betreffende rapportagejaar aan de deelnemersgerelateerde activiteiten hebben besteed. Indien er geen sprake is van inkomen deelnemers, is het niet verplicht om een urenregistratie voor de deelnemers bij te houden. Wel dient dan een aanwezigheidsadministratie gevoerd te worden. Het is tevens aan te bevelen om op basis van de aanwezigheidsadministratie en bijvoorbeeld het curriculum van de trajecten bij vraag 4.3 het totaal aantal gerealiseerde deelnemersuren in te vullen, mede ter onderbouwing van de door u opgevoerde kosten voor het betreffende rapportagejaar. Intermediaire doelgroep Voor het blok van de intermediaire doelgroep geldt hetzelfde. Ten eerste dient u het totaal aantal deelnemers uit de intermediaire doelgroep(en) die in het betreffende rapportagejaar aan deelnemersgerelateerde activiteiten hebben deelgenomen te vermelden. Daarnaast dient u het totaal aantal gerealiseerde uren te vermelden dat deze deelnemers binnen het betreffende rapportagejaar gerealiseerd hebben door deelname aan de deelnemersgerelateerde activiteiten. 4.4 Indien sprake is van een project dat zich niet (alleen) heeft gericht op de begeleiding van deelnemers, maar (ook) op het veranderen van structuren die discriminerend uitwerken, wordt de aanvrager bij onderdeel 4.4 gevraagd om de velden van discriminatie aan te kruisen waar het project zich op heeft gericht en daarbij de mate van intensiteit aan te geven. U dient zowel de voorgenomen intensiteit (zoals aangegeven bij onderdeel 4.6 van de vervolgaanvraag) als de gerealiseerde intensiteit in het betreffende rapportagejaar weer te geven. Geef daarnaast in het toelichtingsveld een toelichting op eventuele verschillen tussen de beoogde mate en de gerealiseerde mate van intensiteit. 4.5 Bij vraag 4.5 wordt u verzocht om in bijlage 4 nader in te gaan op de gehanteerde methode van werving en selectie van de projectdeelnemers (uit de fi nale doelgroepen en/of intermediaire doelgroepen). U dient hierbij in te gaan op de volgende punten: 1. Welke partijen (binnen en buiten het OP) waren betrokken bij de werving en selectie van deelnemers? 2. Via welke kanalen zijn de deelnemers naar uw project (door)verwezen? 3. Op welke wijze en/of op basis van welke criteria zijn de aangemelde deelnemers voor deelname aan het project geselecteerd? 4. Indien er sprake is van verschillen in de gerealiseerde wijze van werving en selectie en de hierbij betrokken actoren ten opzichte van de voorgenomen wijze van werving en selectie zoals deze in bijlage 4 van de vervolgaanvraag is gegeven, licht dan toe wat de verschillen zijn en wat hiervan de reden is. Indien er geen sprake is van deelnemers in uw project, dan is deze bijlage voor u niet van toepassing. Ik verzoek u deze bijlage in te dienen met de vermelding niet van toepassing.

13 5 Gegevens betreffende het Ontwikkeling partnerschap (OP) 5.1 en 5.2 Het is verplicht om het Agentschap SZW op de hoogte te houden van wijzigingen in de naam/ adres/contactpersoon van de partners in uw OP. Bij de vervolgaanvraag heeft u de contactgegevens en overige relevante gegevens van alle in uw OP opgenomen partners verschaft. Verifi eer voor alle partners of er in het betreffende rapportagejaar wijzigingen zijn opgetreden in deze gegevens. Vul bij vraag 5.1 voor iedere partner in het OP, met uitzondering van de aanvrager, de naam van de organisatie in. Geef hierbij aan of de contactgegevens en overige relevante gegevens van desbetreffende partner conform tabel 5.1 van de vervolgaanvraag of conform tabel 5.2.a van de voorgaande jaarrapportage is. Indien de informatie niet conform is, dient u bij tabel 5.2.a de betreffende gewijzigde gegevens in te vullen. Indien de informatie wel conform is, dan hoeft u de gevraagde informatie bij 5.2.a niet in te vullen. Voor het invullen het type organisatie en rechtsvorm in tabel 5.2.a kunt u gebruik maken van tabel 1 en tabel 2 (zie onderdeel 1 van de toelichting). Tevens dient u de datum van toetreding tot het OP te vermelden. Vul tevens bij vraag 5.1 in of de gegevens van de contactpersoon van de betreffende partner conform tabel 5.1 van de vervolgaanvraag of conform tabel 5.2.b van de voorgaande jaarrapportage is. Indien de informatie niet conform is, dient u bij tabel 5.2.b de betreffende gewijzigde gegevens in te vullen. Indien de informatie wel conform is, dan hoeft u de gevraagde informatie bij 5.2.b niet in te vullen. 5.3 Bij vraag 5.3 wordt u verzocht om in bijlage 5 een beschrijving te geven van hoe het OP heeft gefunctioneerd in het betreffende rapportagejaar. U dient op de volgende vragen in te gaan: 1. Ga in op de wijze van samenwerking binnen het OP in het betreffende rapportagejaar. U dient hierbij onder meer in te gaan op: a. de intensiteit van de samenwerking met de verschillende partners (onderbouw ook waar dit uit blijkt); b. de kwaliteit van de samenwerking inhoudelijk en procesmatig (wat ging goed/wat ging niet of minder goed binnen het OP?); c. In hoeverre heeft het EQUAL-project bijgedragen aan een betere samenwerking met de partnerorganisaties in het veld of uit de keten? 2. Indien er sprake is van wijzigingen in de samenstelling van het OP ten opzichte van de bij de vervolgaanvraag ingediende Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap, dan dient u op onderstaande punten in te gaan: a. Geef concreet aan welke wijziging(en) er in het OP zijn opgetreden. b. Voorts dient u te beschrijven welke redenen ten grondslag liggen aan de wijziging(en). c. Ten slotte dient u te onderbouwen in hoeverre u kunt waarborgen dat oorspronkelijk voorgenomen doelstellingen en geplande activiteiten actie 2 en actie 3 met het gewijzigde OP kunnen worden uitgevoerd. Indien er sprake is van een wijziging in de samenstelling van uw OP, kan er gevraagd worden naar een addendum op uw Overeenkomst Ontwikkelingspartnerschap. Overigens is het in uw belang om zulke wijzigingen onverwijld mede te delen. 13 Subsidieregeling ESF-EQUAL Toelichting bij het formulier jaarrapportage

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Projectenbundel Ondernemerschap

Projectenbundel Ondernemerschap Projectenbundel Ondernemerschap Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 7 1.1 Het EQUAL-programma 7 1.2 Opzet en doel van de bundel 10 1.3 Thema Leren en Werken 12 2 Projectbeschrijvingen 13 3 Index 71 4 Informatie

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Agentschap SZW EQUAL- projectenbundel. Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3

Agentschap SZW EQUAL- projectenbundel. Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3 Agentschap SZW projectenbundel EQUAL- Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3 Agentschap SZW Team EQUAL Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag Fax (070) 333 4334

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 (HPA). De HPA bevat

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie