Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen"

Transcriptie

1 Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag Stichting Solidez April 2012 Renkum/Wageningen

2 Inhoud Pagina 1. Verslag van de Raad van Toezicht Inleiding Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Beleid, inspanningen en prestaties Productinformatie, inspanningen en prestaties 32 1

3 Voorwoord Alvorens in een korte inleiding stil te staan bij de ontwikkelingen van Solidez als maatschappelijk dienstverlener, in dit voorwoord een korte zakelijke introductie en positionering van onze organisatie. Solidez, welzijn in uitvoering, biedt uiteenlopende producten aan o.a. in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de AWBZ. Een deel daarvan valt onder de verantwoordingsverplichting van de gemeenten Renkum en Wageningen. De Dagopvang voor ouderen in Dagcentrum Eikenhorst te Oosterbeek is een extramurale zorgprestatie in het kader van de AWBZ en valt daarmee onder de reikwijdte van de regeling verslaglegging Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Alle aanbieders die onder deze reikwijdte vallen, dus ook Solidez, zijn verplicht om het jaardocument te gebruiken voor hun jaarverantwoording. De gegevens uit dit document worden verzameld, beheerd en uitgeleverd door het CIBG, een agentschap van het ministerie van VWS. Stichting Solidez geeft via dit jaardocument in aansluiting op de vereisten van het CIBG, inzage in haar werkzaamheden in de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Solidez voldoet op deze manier aan haar wettelijke verantwoordingsverplichting en legt daarmee tevens maatschappelijke verantwoording af aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders te Wageningen; de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders te Renkum; haar samenwerkingspartners en last but not least aan de inwoners van de beide gemeenten. Op die manier is zij transparant voor direct betrokkenen, voor haar klanten, vrijwilligers en toezichthouders. Voor de jaarrekening 2011 is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door Hordijk, Kok, Laan & Wabeke. De accountantsmededeling is in dit verslag opgenomen. Het Jaarverslag start met het Jaarverslag van de Raad van Toezicht, zij hebben goedkeuring verleend aan zowel het Jaardocument als de Jaarrekening

4 Jaarverslag Raad van Toezicht Solidez Inleiding Solidez kent het Raad van Toezichtmodel en daarmee is een functiescheiding is aangebracht tussen toezicht houden enerzijds (RvT) en besturen anderzijds (directeur/bestuurder). De statuten en reglementen van Stichting Solidez zijn geënt op de Good Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. In dit verslag geeft de RvT, in lijn met deze code, inzicht in de werkzaamheden en werkwijze van de RvT. Zij geeft aan terug te kijken op een bijzonder intensieve periode van fusie en organisatieontwikkeling. Na de fusie tussen de welzijnsorganisaties De Bries en Welvada in 2010, is daar in 2011 voormalig Vilente Welzijn bij gekomen. Een belangrijke hervorming met als doel om samen een sterke organisatie te vormen, die maatschappelijk zo adequaat mogelijk kan functioneren en die de komende bezuinigingen het hoofd kan bieden. De betrokkenen hebben de afgelopen jaren een geweldige inspanning geleverd om de fusieprocessen met veel draagvlak te realiseren en leveren nog steeds een grote inspanning om ook daadwerkelijk te integreren Good Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Solidez heeft bij de vorming van de nieuwe organisatie de Good Governance Code voor de sector als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat de organisatie voldoet aan de in de code gestelde vereisten voor good governance. Zowel de statuten, de reglementen voor de RvT, voor de directeur/bestuurder en de profielen zijn getoetst aan deze vereisten Samenstelling Raad van Toezicht Alle RvT-leden zijn geselecteerd op basis van de uitgangspunten voor goed toezicht. Alle leden voldoen aan het gestelde profiel, de gestelde criteria en er is in geen van de gevallen sprake van tegengestelde belangen. Statutair kan de RvT uit zeven leden bestaan. De samenstelling van de Raad van Toezicht per was als volgt: 1) Mevrouw E.P. Theune, voorzitter 2) Mevrouw M. Rameyer, vicevoorzitter 3) De heer T.A.M. van der Meer 4) De heer R. M. Tegelaar 5) De heer K. IJntema In oktober 2011 heeft de heer K.R. IJntema afscheid genomen van de RvT. Per bestond de RvT uit de vier overige leden. Directeur/bestuurder De invulling van de directeur/bestuurderspositie, in de persoon van mevrouw C.M.H.M. van Doormalen MCM, is na fusie met Vilente Welzijn ongewijzigd gebleven Data benoeming, herbenoeming en rooster van aftreden RvT-leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen daarna maximaal één keer herbenoemd worden. Omwille van enerzijds de continuïteit en anderzijds de doorstroming is het hiernavolgende rooster van aftreden met de RvT-leden overeengekomen. 3

5 Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Naam: (Oorspronkelijke startdatum) In functie sinds: Elmar Theune 1/7/10 Voorzitter Periode 2 Jaar 1 Marian Rameyer 1/7/10 Vicevoorzitter Jaar Periode 1 3 Ron Tegelaar 1/7/10 Lid Periode 1 Jaar 4 Dick van der Meer 4/10/10 Lid Periode 1 Jaar 1 Functie: Periode 2 Jaar 2 Periode 1 Jaar 4 Periode 2 Jaar 1 Periode 1 Jaar 2 Periode 2 Jaar 3 Periode 2 Jaar 1 Periode 2 Jaar 2 Periode 1 Jaar 3 Periode 2 Jaar 4 Periode 2 Jaar 2 Periode 2 Jaar 3 Periode 1 Jaar 4 Periode 2 Jaar 3 Periode 2 Jaar 4 Periode 2 Jaar Hoofd- en nevenfuncties De Raad van Toezichtleden bekleden de volgende hoofd- en nevenfuncties Naam Raad van Hoofdfunctie Toezicht lid Mw. E.P. Theune Coördinerend beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Mw. M. Rameyer Freelance trainer/coach Training en Conferentie Centrum Kontakt der Kontinenten (freelance). Dhr. T.A.M. van der Meer Interim-manager en adviseur MeerWaarde Management en Advies Dhr. R. Tegelaar Beleidsadviseur Gemeente Rhenen (jeugd en jeugdgezondheidszorg) Nevenfuncties Secretaris KLV Wageningen, Alumni Network; Werkgroep lid Verkeer en Groen, Wijkvereniging Noordwest Wageningen; Mede initiatiefnemer pilot Binnenveld Wageningen Lid commissie Migratie en integratie van EUNET (European Network for Education and Training) Secretaris bestuur De Nieuwe BV, netwerk Vorming en Participatie Freelance medewerker WorldGranny Nederland Rabobank Arnhem en Omstreken (voorzitter raad van commissarissen) Stichting War Requiem - Bridge to the Future (voorzitter) Stichting Culturele Festivals Gelderland (voorzitter) Stichting Remplaçanten Het Gelders Orkest (penningmeester) Christelijke Scholengemeenschap Het Streek (vicevoorzitter raad van toezicht) Mr. F. Couvée-stichting (penningmeester) 1.6. Bezoldigingsbeleid Bij de vorming van Solidez en de invulling van het Raad van Toezichtmodel is er voor gekozen de RvT leden niet te bezoldigen. De achterliggende gedachte is dat het gevoerde beleid passend dient te zijn bij de sector en de omvang van de organisatie. De sector doet een sterk beroep op burgers die zich belangeloos in willen zetten omwille van welzijn en samenlevingsopbouw. Een belangrijk deel van de dienstverlening wordt dan ook verzorgd door vrijwillige inzet. 4

6 De voormalige bestuurders wilden de traditie van vrijwillige, bestuurlijke betrokkenheid doortrekken naar het nieuwe Raad van Toezichtmodel. De RvT leden declareren eventueel gemaakte onkosten en ontvangen jaarlijks een kerstcadeau van beperkte omvang Vergaderfrequentie De RvT komt in principe 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Door het samengaan met Vilente Welzijn was dat dit jaar vaker. In 2011 is de RvT 7 keer bij elkaar gekomen op de volgende data: 24 januari, 7 maart, 18 april, 20 juni, 7 juli, 3 oktober en 15 december. De directeur/bestuurder is bij deze vergaderingen aanwezig. De RvT vergadert volgens een jaarplanning in aansluiting op de in- en externe beleidscyclus. Er is een onderscheid gemaakt tussen vaste agenda onderwerpen (notulen, actie- en besluitenlijsten, mededelingen en inhoudelijke en/of financiële rapportages), specifieke agenda onderwerpen (Jaarrekening en Jaarverslag; Jaarplan en begroting; Interne risicobeheersing en controle; beoordeling RvT en beoordeling directeur/bestuurder; opdracht accountant; relatie met belangenhouders en 2 maal per jaar een inhoudelijk thema). Daarnaast is er aandacht voor speciale gelegenheden waar de aanwezigheid van de RvT van belang is (bijwonen van een OR-vergadering; bijwonen van een vergadering Cliëntenraad en van een aantal medewerkersbijeenkomsten) Onderwerpen van intern toezicht en genomen goedkeuringsbesluiten in 2010 De RvT maakt een onderscheid in drie type functies: De rol van toezicht houden op; De rol van adviseur voor de directeur/bestuurder; De rol van werkgever van de directeur/bestuurder. De rol van toezicht houden, in de zin van bewaken dat het de organisatie goed gaat, vervult zij door al dan niet goedkeuring te verlenen aan beleid en plannen (toezicht vooraf) en door het functioneren van de organisatie en de directeur/bestuurder te monitoren (toezicht achteraf). In aansluiting op hetgeen zij hierin waarneemt c.q. vaststelt, intervenieert zij adequaat richting de directeur/bestuurder. De RvT heeft in 2011 de volgende besluiten genomen: De vaststelling van de auditcommissie bestaande uit de heer D. van der Meer en de heer K. IJntema (na 1/10 is hij vervangen door de heer R. Tegelaar); De vaststelling van de remuneratiecommissie bestaande uit mevrouw E. Theune en mevrouw M. Rameijer; De aanpassing van het reglement van de RvT plus jaarlijkse evaluatie van het reglement en de bijlagen; De bekrachtiging van het profiel van de directeur/bestuurder (DB); De bekrachtiging van de afspraak om af te zien van het bijzonder belonen van de DB Goedkeuring jaarrekening 2010; Goedkeuring van het jaarverslag RvT 2010 en het jaardocument 2010; Goedkeuring bijgestelde begroting 2011; Goedkeuring voorstel om over te stappen op triaalrapportages; Benoemen nieuwe accountant en vaststellen accountantsopdracht; Goedkeuring activa/passiva transactie Solidez Vilente Welzijn; Goedkeuring overname buurtbus/plusbus Wageningen; Vaststelling document plaatsvervanger DB ; Vaststelling procedureafspraak voor de beoordeling van het functioneren van de directeur/bestuurder; Vaststelling van de regel dat voor transactie van registergoederen altijd de goedkeuring van de RvT nodig is; Vaststelling van de regel dat bij leningen boven de ,- goedkeuring van de RvT nodig is. 5

7 De auditcommissie en de Remuneratiecommissie die in 2011 gevormd zijn, doen voorwerk voor de RvT, zodat de voltallige RvT en de vergaderingen minder belast worden. Ieder lid van de RvT krijgt dezelfde informatie, maar de commissies kunnen er dieper op ingaan, waarin zij de RvT infomeren en adviseren. De verantwoordelijkheid blijft bij de gehele RvT. In haar rol als adviseur heeft de RvT de directeur/bestuurder ondersteund op de volgende onderwerpen: De jaarrekening 2010 (auditcommissie); De begroting van 2011 (auditcommissie); Het uitwerken van de werkgeversrol van de RvT (remuneratiecommissie); Het meerjarenbeleidplan; De activa-passiva transactie tussen Solidez en Vilente-Welzijn; De nieuwe organisatiestructuur en het bedrijfsprofiel; Het ontwikkel- en integratietraject van Solidez nieuw; Het accommodatiebeleid van Solidez binnen de gemeente Renkum (auditcommissie); Risicobeheersing; De overname van de buurtbus/plusbus (auditcommissie); De communicatie naar externe partners/belanghebbenden; De komende bezuinigingen van de gemeenten Renkum en Wageningen Ontwikkeltraject Het ontwikkeltraject, dat de RvT in 2010 is ingegaan, is in december 2011 met goed resultaat afgesloten. Dat wil zeggen dat vanuit de besturen van beide ex-welzijnsinstellingen Welvada en De Bries een goed functionerende RvT Solidez ontstaan is. Twee belangrijke ontwikkelpunten waren: (1) het adequaat invullen van de toezichthoudende rol en (2) het realiseren van een optimaal samenspel tussen de RvT en de directeur/bestuurder. De RvT heeft aan collectieve en individuele ontwikkeldoelen gewerkt, dat laatste geldt ook voor de directeur/bestuurder. De evaluatie van de RvT was tevens de afronding van het ontwikkeltraject. De RvT heeft het ontwikkeltraject ervaren als versterkend voor haar rolbewustzijn en haar functioneren Voornemens 2012 Het belangrijkste aandachtspunt van de RvT in 2012 is de continuïteit van de organisatie. Dit vooral met het oog op het proces dat de gemeente Wageningen heeft gekozen voor het realiseren van de bezuinigingen in het welzijnsveld Goedkeuring documenten De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het inhoudelijke Jaardocument Solidez, welzijn in uitvoering 2011, haar goedkeuring daaraan gegeven en haar waardering voor zowel de inhoudelijke als financiële resultaten uitgesproken. Raad van Toezicht April

8 2. Inleiding Het jaar 2011 was opnieuw een bijzonder jaar voor Solidez. Nadat we in 2010 een samengaan realiseerden tussen Welvada Wageningen en De Bries Renkum konden we in het late najaar van 2011 enkele onderdelen van Vilente Welzijn aan onze organisatie toevoegen. Een lang gekoesterde wens bij beide organisaties om zodoende nog beter de dienstverlening aan te kunnen laten sluiten op de vraag van onze klanten c.q. deelnemers. We hebben ons opnieuw ingezet voor samenlevingsopbouw en aandacht gegeven aan de vraag van burgers die een steuntje in de rug nodig hebben. We deden dat opnieuw met veel vrijwillige inzet van Renkumse en Wageningse burgers. Dat is de kracht van ons vak: burgers motiveren om naar elkaar om te kijken, er voor elkaar en de samenleving te zijn. De in 2010 in gang gezette gebiedsgerichte samenwerking, zowel in- als extern hebben we in 2011 doorgezet en ook in 2012 zullen we dat blijven doen. Zowel in onze dagelijkse praktijk als uit onderzoek blijkt het belang van een nabije, presente en kwalitatief goede dienstverlening. Om daar adequaat antwoord op te geven hebben we een reeks ontwikkelingen doorgezet. Gebiedsgericht, nabij en present werken De vorming van gebiedsteams en de inhoudelijke ontwikkeling in productgroepen heeft een positief effect gehad op het realiseren van de beoogde fusieopbrengsten: een betere afstemming van dienstverlening; meer interne kennisdeling; verhoging van de kennis van elkaars vakgebied en onderlinge inspiratie. Dat proces heeft een goede basis gelegd voor doorontwikkeling van ons werk. Er was niettemin ook sprake van een keerzijde: vanwege de op handen zijnde samenvoeging van de Vilente Welzijnsdienstverlening, hebben we van het management gevraagd via een matrixmodel als hiërarchisch leidinggevende de verantwoordelijkheid te nemen en over een grote groep medewerkers, steeds verdeeld over 2 gebiedsteams, en tevens inhoudelijke verantwoordelijkheid te nemen voor een productgroep. Dit heeft een zware wissel op het management getrokken. Deze postfusie ervaringen als ook komst van een nieuwe tak van sport, het algemeen maatschappelijk werk en het sociaal raadsliedenwerk, hebben ons na rijp beraad doen besluiten, meer eenduidigheid in de organisatie aan te brengen. Dat betekent dat de aansturing van medewerkers vanaf 2012 primair langs de lijn van inhoudelijke teams verloopt. Daarnaast leggen de collega s van de verschillende productgroepen in hun eigen werkgebied de verbindingen die noodzakelijk zijn voor een adequate en effectieve dienstverlening in buurten, wijken en dorpen. In de toekomst zullen we via sociale gebiedsteams onze verschillende disciplines optimaal aan elkaar verbinden. Transformaties De samenleving kenmerkt zich door een aantal (op handen zijnde) transformaties, denk aan de kanteling van de WMO en de versobering van de AWBZ; de transformatie van de Jeugdzorg, de vorming van de Wet Werken naar Vermogen en de realisatie van Passend onderwijs. Deze ontwikkelingen tezamen zijn samen te vatten als een maatschappelijk gewenste transformatie waarin de verzorgingsstaat wordt omgevormd tot een participatiegemeenschap. In 2010 berichtten we reeds dat we ons op deze ontwikkelingen voorbereiden en in 2011 hebben we een reeks concrete initiatieven doorontwikkeld en nieuwe ontplooid. Kenmerk van al die initiatieven is dat ze gericht zijn op het versterken van het participerend en zelf-organiserend vermogen van burgers en de gemeenschap waarvan zij deel uit maken. 7

9 Voorbeelden zijn: De ontwikkeling van een causaal model Leefbaarheid en participatie in buurten en wijken, o.l.v. de Radboud Universiteit Nijmegen, samen met onze professionele partners in wijkgericht werken en enkele burgers. Dit model geeft inzicht in het soort interventies dat naar alle waarschijnlijkheid het meest effectief bijdraagt aan een verhoging van de leefbaarheid en versterking van de participatie van burgers. Het bieden van excellente dienstverlening, een optimale samenwerking tussen partners op lokaal niveau en een goede afstemming van het aanbod op de vraag zijn de drie meest effectieve en kostenbeperkende maatregelen. Immers, teleurstellende ervaringen van burgers als gevolg van onvoldoende kwaliteit, niet goed samenwerkende partijen en een mis-match van vraag en aanbod leidt tot een toename van hulpeloosheid en tot een toename van zorggerelateerde kosten. M.a.w. als we met elkaar niet de goede dingen op een goede manier doen, leidt dat tot dubbele kosten, zowel aan de voor- als aan de achterkant. De doorontwikkeling van het netwerkprogramma In verband met Jongeren, een programma dat jongeren ondersteunt in ondernemerschap, zelf-organiserend en zelfoplossend vermogen. De ontwikkeling van een methodiek die de eigen kracht van burgers zichtbaar maakt, aanwakkert en ondersteunt. Deze methodiek ontwikkelen we samen met bureau De Rode Wouw onder de noemer Krachtmotor. Afgeleid van de eigen krachtconferenties o.a. in de Jeugdzorg hebben we deze methodiek vertaald naar het versterken van het zelforganiserend en zelf-oplossend vermogen van burgers in de eigen leefomgeving in buurten en wijken. We hebben een uitbreiding gerealiseerd van het werken met leerteams mbo-hbo. Solidez heeft in 2011 opnieuw veel studenten de gelegenheid gegeven hun competenties in een leerwerkpraktijk uit te breiden. In zijn totaliteit boden we onderdak aan ruim 80 studenten vanuit uiteenlopende studierichtingen. De combinatie van leren en werken in onze sector biedt aan studenten een goede basis voor de ontwikkeling van algemene sociale competenties. Studenten vanuit sociale studies leren daarnaast belangrijke beroepscompetenties. Onze werkzaamheden en onze resultaten bieden jonge mensen in opleiding een bredere kennis van de samenleving en we zien met regelmaat dat daardoor een basis voor een blijvend grotere maatschappelijke betrokkenheid wordt gelegd. Een deel van de studenten functioneert in een leerteam, dat zijn nu nog veelal beroepsspecifieke teams. In de nabije toekomst hopen we in afstemming met het onderwijs er multidisciplinaire teams van te kunnen maken zodat jonge mensen in onze organisatie al vroeg leren om integraal, doel- en resultaatgericht te werken. Het Atelierconcept hebben we doorontwikkeld. Naast het Sportatelier waar sport, bewegen en een actieve leefstijl als hulpmiddel voor participatie worden ingezet en het Stadsatelier kunst en cultuur als hulpmiddel kiest, beschikken we inmiddels ook over een Kookatelier (horeca en dienstverlening), een Klusatelier (technische dienstverlening) en een Energieteam (duurzaamheid). Kenmerk van het atelierconcept is het feit dat klanten actief bijdragen aan een productieproces en zodoende niet alleen als klant gebruik maakt van onze dienstverlening maar juist zelf als co-producent bijdraagt aan sociale samenlevingsopbouw. Op deze wijze bouwt men een positief zelfbeeld op, ontwikkelt men (meer) zelfvertrouwen en krijgt men meer regie over het eigen leven. Men vindt zodoende meer betekenis in het eigen leven en ontdekt de waarde van onderlinge betrokkenheid. Meedoen c.q. werken, leren, ontwikkelen en betekenisgeving vormen op deze wijze een krachtig instrument van welzijn en welbevinden; In samenwerking met het RIBW hebben we een belangrijke stap gerealiseerd in het verbeteren van de samenwerking ten behoeve van zorgwekkende zorgmijders c.q. mensen met een psychiatrische hulpvraag. Solidez heeft met de dienstverlening zorgwekkende zorgmijders steeds gezocht naar een goede balans tussen enerzijds de aandacht voor het verlenen van ondersteuning aan de zorgmijder en anderzijds het 8

10 verminderen van de complexiteit in de systeemwereld. Dat betekent een voortdurende zoektocht naar onorthodoxe oplossingen waarbij steeds ieders belangen, zowel van individu, samenleving als van organisatie(s) in acht genomen worden. Door de vorming van één Wagenings team Bemoeizorg hebben we een belangrijke verbeterslag gerealiseerd in de dienstverlening. Kortom, in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen hebben we fors geïnvesteerd in het versterken van eigen kracht, het ondersteunen van burgerinitiatieven en in het vergroten van de onderlinge betrokkenheid. In 2011 werkten we in beide gemeenten samen met zo n 800 vrijwilligers en ondersteunden we zowel vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties in het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Onze inspanning focust zich primair op preventie. Waar nodig zetten we professionele, curatieve hulp en ondersteuning in en dragen op die manier bij aan de beoogde maatschappelijke effecten. Ondernemerschap versterken Onze medewerkers zijn uitgedaagd hun dienstverlening ondernemender te benaderen en deze ontwikkeling zullen we in de komende jaren voortzetten. Een deel van onze medewerkers had niet veel aansporing nodig om te ontdekken hoe uitdagend het is om door een ondernemende bril te kijken. Voor een ander deel vraagt dat nog meer tijd en aandacht. De gemeentelijke heroriëntaties, bezuinigingen en maatschappelijke ontwikkelingen die zich o.a. via sociale medianetwerken ontvouwen, versterken de aandacht voor het ondernemerschap. Het is goed te merken dat we een organisatie met veel veerkracht en ambities zijn. Verbetering van accommodaties Eén van de belangrijke verbeteringen is de renovatie van het Stadsatelier Ons Huis. Nadat het pand door de Woningstichting Wageningen was aangekocht, is er met de toekomstige hoofdbewoners waaronder Solidez, Kinderopvang Wageningen en de Nederlandse Gereformeerde Kerk gewerkt aan het opstellen van een Plan van Eisen voor multifunctioneel gebruik. De ingrijpende renovatie werd financieel mogelijk gemaakt door de Woningstichting, de Provincie en de gemeente Wageningen. Het resultaat is geweldig en we hebben al vanaf het eerste moment van oplevering heel veel positieve reacties ontvangen. Het gebruik van het pand is nadien sterk geïntensiveerd. In Renkum is eind 2011 een begin gemaakt met de renovatie van een tweetal panden, de Hucht in Renkum/Heelsum en de Poort van Doorwerth. Beide gebouwen zullen begin 2012 opgeleverd worden en zien er dan weer sterk verbeterd uit. 9

11 Fusie met Vilente Welzijn Na een lange voorbereidingsperiode waarin veel overleg tussen de organisaties, met de beide gemeenten, stakeholders en bijvoorbeeld de vakbonden plaatsvond, is de fusie tussen Vilente Welzijn en Solidez per 1 september 2011 geëffectueerd. De medewerkers verbonden aan de Vilente Welzijnsdienstverlening konden allen een plaats binnen Solidez vinden. De ondernemingsraad, de Klanten- c.q. cliëntenraad adviseerden positief over het tot stand komen van de fusie en ten aanzien van samenwerking en innovatieve activiteiten meerwaarde te zien. Ook de RvT gaf eind 2011 haar goedkeuring aan de fusie op basis van de opgestelde activa passiva transactie. De draagkracht voor het ondersteunen van de kwetsbare medemens in onze maatschappij is door deze fusie in hoge mate toegenomen. Eind 2011 mochten we constateren dat het proces zich tot alle tevredenheid van zowel medewerkers als andere betrokkenen heeft voltrokken. Samenwerkingsrelaties Solidez gelooft in het belang van samenwerken. Welzijn en welbevinden raakt aan alle levensdomeinen en het is niet goed mogelijk om vanuit slechts één domein de kwaliteit van leven te optimaliseren. Dat lukt evenmin vanuit alleen een professioneel perspectief, ook de betrokkenheid van burgers zelf is een belangrijke succesfactor. Als organisatie investeren we veel in het verbinden van mensen en organisaties. Door onze inspanningen en ons enthousiasme op elkaar af te stemmen kunnen we het resultaat verbeteren en vermenigvuldigen. In het Jaardocument 2010 deden we uitgebreid verslag van onze samenwerkingsrelaties en de beoogde doelen van samenwerken. In 2011 hebben we de bestaande relaties versterkt en zijn we nieuwe verbindingen aangegaan. Daar waar we er in slagen om werkprocessen echt op elkaar af te stemmen zien we het beste resultaat. Vanaf 2012 zullen we ons vooral op die relaties gaan focussen. Financiële ontwikkelingen 2011 De financiële ontwikkeling in 2011 ligt in lijn met hetgeen begroot is, Er hebben zich geen noemenswaardige verrassingen voorgedaan. Een belangrijk deel van de inkomsten en ook de uitgaven zijn goed voorspelbaar en hebben zich ook als zodanig gedragen. Via triaalrapportages hebben we de realisatie steeds goed in het vizier kunnen houden en zijn we t.a.v. de reguliere bedrijfsvoering niet voor onverwachte zaken komen te staan. De fusie met Vilente Welzijn is een intensief proces geweest dat zich kenmerkte door een relatief lange periode van financiële onzekerheid. Gelukkig konden we eind 2011 middels een activa/passiva transactie het samengaan juridisch en financieel goed vormgeven. In de Jaarrekening Solidez 2011, opgenomen in een separaat document, zijn de resultaten van deze transactie verwerkt. Opbouw van het Jaarverslag 2011 Tot zover deze highlights van In dit jaardocument zullen we kort ingaan op belangrijke aspecten van de organisatie en de resultaten van onze bedrijfsvoering (hoofdstukken 3, 4 en 5). In hoofdstuk 6 gaan we in op de resultaten van dienstverlening. We hebben dat dit keer minder uitgebreid gedaan dan u van ons gewend bent. We durven er op te vertrouwen dat u in de achterliggende jaren op basis van onze contacten, publicaties en verantwoordingen een goed beeld van onze diensten heeft kunnen vormen. Dit samenvattende verslag is tot stand gekomen op basis van uitgebreide rapportages vanuit onze medewerkers. Zij staan u graag te woord om u veel uitgebreider kennis te laten nemen van doelen, aanpak en resultaten. In de rapportage maken we steeds een onderscheid tussen de resultaten in Renkum en de resultaten in Wageningen. De resultaten van Vilente Welzijn, ook die vanaf 1/9/2011 onder de 10

12 vlag van Solidez zijn uitgevoerd, worden door Vilente over het gehele jaar 2011 aan u verantwoord en hebben we als bijlage 1 bij dit document gevoegd. Door middel van dit jaardocument maken we u graag deelgenoot van alle inspanningen en resultaten die we in het achterliggende jaar realiseerden. Mw. C.M.H.M. van Doormalen MCM Directeur/bestuurder Solidez 11

13 3. Profiel van de organisatie In dit hoofdstuk gaan we kort in op enkele profielaspecten van de nieuwe Solidez organisatie. 3.1 Algemene identificatiegegevens Tot 1 september 2011 Stichting Solidez Vilente Welzijn Industrieweg 26 Dorpsstraat 165a 6871 KA 6871 AJ Renkum Renkum KvK KvK Vanaf 1 september 2011 Stichting Solidez Industrieweg KA Renkum Tel KvK Internetpagina: 3.2 Organisatiestructuur Juridische structuur na fusie De juridische structuur is ook na fusie een stichtingsvorm gebleven. Voormalig Vilente Welzijn was onderdeel van Vilente, gevestigd aan de Stationsweg 60, 6711 PT te Ede. Vilente, functioneert, net als Solidez. volgens het Raad van Toezichtmodel. Geen van de leden van de Raad van Toezicht van Vilente heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om over te stappen naar de Raad van Toezicht van Solidez. De Raad van Toezicht fungeert als intern toezichthouder. Zij zag ook in 2011 toe op de vraag of het organisatiebeleid in overeenstemming was met wettelijke statutaire en andere voorschriften; op waarborging van de continuïteit van en op een adequate risicobeheersing door de organisatie. Het Jaarverslag 2011 van de RvT maakt integraal deel uit van het Jaarverslag Solidez Organogram Solidez kiest voor een kanteling in het organisatieontwerp. Het gaat er in hoofdzaak om een optimale kwaliteit van dienstverlening te realiseren. Management, directie, medezeggenschap en toezicht staan ten dienst van die kwaliteit. Als processen goed gemanaged worden en medewerkers goed begeleid en geleid worden, is de kans hierop het grootst. Als gevolg van de fusie was een nieuw organisatieontwerp noodzakelijk. Per 1 januari 2012 wordt volgens dit nieuw gekozen ontwerp gewerkt. 12

14 Organogram Solidez per Productteam O&O Renkum en Wageningen (TL) Productteam L&P Renkum (TL) Productteam L&P Wageningen (TL) Productteam H&O Renkum (TL) Productteam H&O Wageningen (TL) Staf Overige Services Financiële Administratie Teamleiders (TL) producten Manager Interne Service Financieel manager Cliëntenraad Directeur/bestuurder OR Raad van Toezicht Hiërarchie Medezeggenschap Advies Afstemming t.b.v. gebiedsontwikkeling Segmentering In de jaarrekening wordt geen segmentering toegepast. De toelating Solidez heeft via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een toelating voor de functie begeleiding en maakt als zorgaanbieder Verpleging & Verzorging (V&V) productieafspraken met het Zorgkantoor Arnhem. Deze dienstverlening wordt geboden in Dagcentrum Eikenhorst in Oosterbeek. Vanaf 2012 zal Solidez onder de noemer Thuisbegeleiding ook deze AWBZ diensten verzorgen. De medezeggenschapsstructuur De medezeggenschapsstructuur voor medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad en de Wet op de Ondernemingsraad (WOR). In verband met de fusie is een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) geïnstalleerd. Deze is na afronding van de fusie opgeheven. Na de fusie zijn er verkiezingen uitgeroepen, waarna een nieuwe OR is geïnstalleerd. De medezeggenschapsstructuur voor klanten die gebruik maken van Dagcentrum Eikenhorst in Oosterbeek was bij Solidez geregeld via de Klantenraad. De Klantenraad werd gevormd door klanten die de Eikenhorst bezoeken, hierbij in haar taak ondersteund door een medewerker. Na de fusie met Vilente Welzijn, is de medezeggenschapsstructuur van Vilente overgenomen voor Solidez breed: namelijk een Cliëntenraad die actief meedenkt in het beleid van Solidez en er mede zorg voor draagt dat de belangen van mensen, die op de hulp van Solidez zijn aangewezen, goed meegenomen worden. De Cliëntenraad wordt formeel in 2012 geïnstalleerd en zal ongeveer vijf maal per jaar bijeen komen. Zij krijgt informatie van en geeft advies aan de directeur/bestuurder. De Klantenraad Eikenhorst is inmiddels, mede op verzoek van de doelgroep, opgeheven. 13

15 3.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering: Solidez als een regionale instelling voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening en participatie onderscheidt ook na fusie, drie productgroepen, namelijk: (1) Opvoeden en Opgroeien, (2) Leefbaarheid en Participatie en (3) Hulp en Ondersteuning. Door de fusie ontstond een evenwichtiger beeld in de dienstverlening. In 2011 realiseerden we in de beide gemeenten tezamen de volgende diensten. Sommige diensten worden in één van de beide gemeenten gerealiseerd, anderen in beide. Prestatieveld WMO Producten Solidez Doelgroep - Huizen van de Wijk/Dorpshuizen - Speeltuin Tuindorp - Sport en Welzijn/Buurt - Onderwijs - Sport - alle leeftijden 1) Sociale - Wijkgericht werken/buurtopbouwwerk - vrijwilligers samenhang en - Buurtbemiddeling/Mediation - stagiaires leefbaarheid - Vakantieactiviteiten/Kinderdorp - trajecters - Procesondersteuning burgerparticipatie 2) Preventie jeugdproblemen 3) Informatie, advies, cliëntondersteuning* 4) Mantelzorg en vrijwilligers 5) Bevordering deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen - VVE Consulentschap Spelenderwijs, en Centraal Aanmeld en Registratiepunt (CAR) - Lichte opvoedingsondersteuning (Homestart, Doorstart, Coach4You&Me, Video Home Training) - Participatie CJG en zorgnetwerken - Preventie- en informatieprogramma s - 10 PK/Tienercentrum De Haven - Jongerenwerk/jongerenparticipatie inclusief JIP/Jongerenwebsite, Ill Skills - Brede Wijkschool - Tussenschoolse Opvang - Maatschappelijke stages - Opleiden Sport en Spelcoaches - Leerteams MBO/HBO - Participatie in het Vitaliteitcentrum - Sociaal Raadsliedenwerk *Maakt onderdeel uit van alle producten - Vrijwilligerscentrale Renkum - Maatschappelijke stages Renkum - Bezoek- en opvangservice - Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg - Steunpunt Vrijwillige Hulp Renkum - Steunpunt Mantelzorg - Participatieateliers en trajectbegeleiding - Procesbegeleiding burgerparticipatie - VTB-Mee - Ouderenparticipatie - Sociale Activering - Algemeen Maatschappelijk Werk - Thuisbegeleiding - Dienstencentrum ouderen - peuters - kinderen - tieners - jongeren - ouders en/of verzorgers - vrijwilligers - alle leeftijden - scholieren - vrijwilligers - mantelzorgers - volwassenen - mensen met een beperking - ouderen - vrijwilligers - stagiaires - trajecters 14

16 Prestatieveld WMO Producten Solidez Doelgroep - Zorgwekkende Zorgmijders/Bemoeizorg - volwassenen 6) Voorzieningen - Buurtbus/Plusbus - ouderen voor mensen met - Maaltijdservice/signalering - mensen met een beperking - Alarmering een beperking AWBZ Sector Verpleging & Verzorging - Begeleiding (in groepsverband) in Dagcentrum Eikenhors - Thuisbegeleiding Klanten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten - geïndiceerde zelfstandig wonende ouderen en/of mensen met een beperking In onderstaande tabellen wordt t.b.v. de AWBZ-verantwoording specifiek ingezoomd op aard en omvang van de AWBZ-dienstverlening binnen Solidez. Omdat Vilente gedurende geheel 2011 de Thuisbegeleiding verzorgde, maken deze gegevens geen deel uit van deze opgave. Vanaf 2012 zullen ook deze resultaten deel uitmaken van de Solidez verantwoording. WMO activiteiten Typering doelgroep Solidez creëert kansen, benut eigen kracht, initiatief en onderlinge zorg voor welzijn en welbevinden voor alle inwoners van de gemeente Renkum en de gemeente Wageningen. Zij is er op gericht sterk aan zwak in de samenleving te verbinden opdat inwoners voor elkaar van betekenis willen en kunnen zijn en stigmatisering zoveel mogelijk wordt voorkomen. Capaciteit, productie en personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 133 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 92 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten per jaar Waarvan WMO budget en overige baten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (AWBZ dagopvang) AWBZ activiteiten: Dagcentrum Eikenhorst In 2011 hebben in totaal 25 mensen gebruik gemaakt van het Dagcentrum. Daarvan waren er 20 AWBZ geïndiceerd, 4 hadden een WMO indicatie en 1 persoon middels een PGB constructie. Klanten Aantal klanten dagactiviteiten per einde verslagjaar AWBZ WMO 15 1 Capaciteit Aantal beschikbare dagdelen

17 Productie Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar AWBZ WMO Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 3 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 0,88 Bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (AWBZ-zorg) Werkgebied AWBZ onderdeel Solidez De AWBZ-activiteit Dagopvang voor ouderen richt zich specifiek op de gemeente Renkum. De inwoners van de 6 dorpskernen Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heveadorp, Renkum en Heelsum kunnen gebruik maken van deze activiteit. Solidez valt wat betreft de AWBZ-zorg onder het zorgkantoor Arnhem. 16

18 Hoofdstuk 4 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan aspecten van bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap. 4.1 Normen van goed bestuur Ook na fusie hanteert Solidez de Good Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening voor normen van bestuur en toezicht. Ook in 2011 ondersteunde deze code de organisatieperformance. Het reglement van de RvT werd op één onderdeel gewijzigd: de functie secretaris RvT is gewijzigd in vicevoorzitter RvT. 4.2 Raad van bestuur/directie Het bezoldigingsbeleid voor de directeur/bestuurder is ongewijzigd gebleven. Bezoldiging vindt plaats volgens CAO-normen, passend bij de aard en de omvang van de organisatie. Er is een onkostenvergoeding voor reëel gemaakte onkosten p/m overeengekomen, de RvT ziet hier op toe. Er vindt geen bijzondere beloning plaats. 4.3 Raad van Toezicht Het Jaarverslag van de Raad van Toezicht (RvT) 2011 is toegevoegd aan dit Jaardocument. In dat verslag is uitgebreid ingegaan op de samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht. Het samenspel tussen bestuur en RvT heeft gedurende 2011, middels een door Governance Support succesvol begeleid ontwikkeltraject, bijzondere aandacht gehad. 4.4 Bedrijfsvoering Het sturingssysteem, risicobeheersing- en controlesysteem van Solidez bevatten de volgende onderdelen: Kwartaalrapportages (dit is in de loop van 2011 veranderd in triaalrapportages); Jaarrekening; Een begroting met inhoudelijke begroting (productenboek) en deelbegrotingen; Een meerjarenbegroting; Een jaaroverzicht van subsidies en overige inkomsten; AO/IC (=administratie organisatie en interne controle) document Ondersteunende begeleiding ; Interne en externe audits; Een managementreview/beoordeling. De diverse onderdelen komen volgens planning aan de orde in besprekingen met het managementteam, de ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Solidez heeft een HKZ certificaat voor het AWBZ-onderdeel Ondersteunende begeleiding en het onderdeel Ambulante Thuisbegeleiding (voorheen Vilente Welzijn). Jaarlijks vindt er een externe audit plaats waarbij niet alleen het functioneren van het primaire proces onderzocht wordt maar ook de bedrijfsvoering en managementprocessen van de organisatie als geheel. In 2011 was men bij de externe audit tevreden over het verbeterproces. Men kon zien dat er ondanks de fusieprocessen veel werk is verricht en met een goed resultaat. 17

19 Financiële risico s Op basis van prestatie- en budgetafspraken met de beide gemeenten zijn de risico s in een kalenderjaar goed te overzien. De gemeente Wageningen heeft met Solidez een meerjarenovereenkomst gesloten, de gemeente Renkum gaat uit van eenjarige overeenkomsten maar met een onderliggende langdurige relatie. Reeds in 2010 is met beide gemeenten een verbeterde kostprijssystematiek overeengekomen. Solidez hanteert het principe dat ze een kostprijs bepaalt die het mogelijk maakt alle noodzakelijke kosten voor het behalen van de overeengekomen prestaties te kunnen verrichten ( Een eerlijke prijs voor een eerlijk product ) en een financieel gezonde exploitatie te kunnen realiseren. In 2011 is de kostprijssystematiek geëvalueerd en gecontinueerd met aanpassing van de loonprijsindexatie. Uitgaven en investeringen werden ook in 2011 zodanig gekozen dat de organisatie aan alle wettelijke verplichtingen kon voldoen en de vermogenspositie zich binnen, voor de sector, aanvaardbare, d.w.z. veilige, grenzen bleef begeven. Specifiek voor het vanuit de AWBZ gefinancierde onderdeel Ondersteunende begeleiding is de Kaderregeling AO/IC van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat Solidez waarborgt dat de geregistreerde productie naar omvang en soort feitelijk en rechtmatig is verleend. De interne controle heeft een structureel karakter, wordt geregistreerd, tweemaal per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het voornaamste risico en onzekerheden m.b.t. de AWBZ producten bestaat eruit dat deelnemers op het laatste moment kunnen afzeggen waardoor ze als niet aanwezig geregistreerd moeten worden. Afwezigheid betekent inkomstenderving. Een ander risico bestaat uit de afhankelijkheid van de indicatieverstrekker (het CIZ) en de snelheid waarmee zij de (her)indicaties verstrekt. De toenemende zorgzwaarte op de groep is aanleiding voor Solidez om met zorgverleners het gesprek te voeren over mogelijkheden om hier adequaat op in te spelen. De post groot onderhoud van de gebouwen die in eigendom zijn van Solidez was lange tijd een risico. In 2011 konden we m.b.v. gemeentelijk budget het meest noodzakelijke achterstallige onderhoud aanpakken. Solidez is bij voorkeur geen vastgoedeigenaar en dat betekent dat we in 2012 de in 2011 gestarte gesprekken hierover met de gemeente zullen voortzetten. De financiële mogelijkheden binnen beide gemeenten, de provincie en fondsen nemen af en dit zal ook consequenties hebben voor de dienstverlening van Solidez. Dit zijn reële risico s die om een uitwerking van diverse scenario s vraagt. Risico s op imagoschade Solidez investeert in het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid en inzet, ook (of juist) van mensen in een (zeer) kwetsbare positie. Ondersteuning en participatie gaan soms hand in hand. Vanuit het perspectief van risicobeheersing is deze vorm van vrijwillige betrokkenheid en nabije vorm van dienstverlening niet zonder risico s. We liggen voortdurend onder het vergrootglas van partners, opdrachtgevers, vrijwilligers en deelnemers. Onze klanten zijn soms tevens vrijwilliger, ook als hun persoonlijke leefsituatie en de hulpvraag meervoudig en complex is. M.a.w. er zijn veel risico s op imagoschade en tegelijkertijd zijn we in geval van succes, omwille van het bevorderen van participatie en ontwikkelingskansen, bij voorkeur op de achtergrond aanwezig om de ander de burger, vrijwilliger, deelnemer- te kunnen laten schitteren. We proberen de risico s zo goed mogelijk te beheersen zonder een nabije, presente vorm van dienstverlening in de weg te staan, immers daarmee zou onze toegevoegde waarde verminderen. We zijn ons bewust van de dilemma s en zoeken steeds naar maatwerk. In 2011 deden zich op dit punt enkele kritische situaties voor en soms niet alleen voor ons maar ook voor onze samenwerkingspartners. Gelukkig konden we steeds door een intensieve netwerksamenwerking dit binnen de grenzen van het aanvaardbare managen. 18

20 4.5 Klantenraad/Cliëntenraad De Klantenraad van Dagcentrum Eikenhorst is na de fusiedatum met Vilente Welzijn in de brede Cliëntenraad van Solidez opgegaan. De Cliëntenraad van oud Vilente Welzijn heeft per ingang van 1 september (datum fusie) gefungeerd als Cliëntenraad in oprichting. De officiële installatie zal in het voorjaar van 2012 plaatsvinden. Tevens zal dan uitbreiding van de Cliëntenraad gezocht worden. In de voorbereidingen op de fusie tussen Vilente Welzijn en Solidez is de Cliëntenraad zeer betrokken en alert aanwezig geweest. Naast de fusie waren de onderwerpen waarover zij meegedacht hebben: de ontwikkelingen binnen Vilente de ontwikkelingen binnen de gemeenten zoals het arbeidsparticipatiebeleid en het MO beleid de landelijke ontwikkelingen het jaarverslag, de begroting schuldhulpverlening Welzijn Nieuwe Stijl de opzet van een nieuwe Cliëntenraad De Cliëntenraad Solidez bestaat uit drie leden. Er wordt naar gestreefd het ledental in 2012 met twee leden uit te breiden. Samenstelling Cliëntenraad i.o. d.d De heer A. Dijkema Voorzitter Cliëntenraad i.o. Mevrouw M. Wakelkamp Lid Mevrouw W. van Weele Lid 4.6 Ondernemingsraad Tot het moment van de fusie was binnen beide organisaties een ondernemingsraad actief. In het voorjaar van 2011 is er een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) gevormd als platform voor kennisdeling en gezamenlijke meningsvorming m.b.t. de fusie. De BOR bestond uit leden vanuit beide ondernemingsraden. In dit verslagjaar is er afscheid genomen van de volgende ondernemingsraadleden: mevrouw C. Bharos en de heer R. v.d. Staay. Samenstelling ondernemingsraad Solidez van tot aan de vorming van de BOR: Naam Functie Mevrouw B. van Dijken Voorzitter Mevrouw J. Hardijzer Secretaris / voorzitter i.v.m. langdurige ziekte van mw. van Dijken Mevrouw C. Suttorp Lid Mevrouw C. Bharos Lid Mevrouw M. Kupers Lid notulist Mevrouw R. v.d. Staay Lid De samenstelling van de BOR: Naam Functie Mevrouw J. Hardijzer Voorzitter - OR Solidez De heer D. Eijgenraam Vicevoorzitter OR Vilente Mevrouw K. Bakker Lid OR Vilente Mevrouw H. Abbink Lid OR Vilente Mevrouw C. Suttorp Lid OR Solidez Mevrouw M. Kupers Lid OR Solidez Mevrouw C. v. Oenen Ambtelijk secretaris van Vilente 19

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaardocument 2010 maatschappelijk verslag

Jaardocument 2010 maatschappelijk verslag Jaardocument 2010 maatschappelijk verslag Stichting Solidez Maart 2011 J a a r v e r s l a g S o l i d e z 2 0 1 0 P a g i n a 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Verslag van de Raad van Toezicht 5 2. Inleiding 11

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Risicomanagement binnen de decentralisaties Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst Goed risicomanagement Filmpje 2www.risicomanagement.nl Gemeente moet invulling geven aan complexe

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus

Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje. Empowermentcursus voor vrouwen met vluchtelingstatus Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier Inhoudsopgave So Solidez verhaalt over betrokken inwoners Positieve beoordeling door HKZ-auditor Dag van de Mantelzorg zet mantelzorgers in 't zonnetje Empowermentcursus

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie