Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013"

Transcriptie

1 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013

2 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING AANLEIDING CASUSBESCHRIJVING Karakterisering casus AFBAKENING EN UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN OPZET VAN HET ONDERZOEK BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN OVERIGE (INHOUDELIJKE) BEVINDINGEN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies Aanbevelingen BESTUURLIJKE REACTIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN NAWOORD CONTROLECOMMISSIE PROVINCIALE STATEN...45 BIJLAGE 1: PS BESLUIT D.D. 12 OKTOBER...46 BIJLAGE 2: PS BESLUIT D.D. 14 DECEMBER...47 BIJLAGE 3: MEDEDELING PORTEUILLEHOUDER D.D. 20 SEPTEMBER BIJLAGE 4: OVERZICHT RELEVANTE DOCUMENTEN ROND WK WIELRENNEN...51 BIJLAGE 5: OVERZICHT RELEVANTE ACTIES/ONTWIKKELING ROND WK WIELRENNEN...83 BIJLAGE 6: STRUCTUUR PROJECT WK WIELRENENN LIMBURG...84 BIJLAGE 7: BEGRIPPENLIJST...85

3 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 3 van 86 1 SAMENVATTING Aanleiding onderzoek Van 15 tot 23 september hebben in Limburg de Wereldkampioenschappen Wielrennen (WK) plaatsgevonden. De organisatie van dit WK is neergelegd bij de Stichting WK Wielrennen Limburg (Stichting). Deze Stichting heeft begin oktober bij GS aandacht gevraagd voor een acuut liquiditeitsprobleem ter grootte van ,--, ontstaan door het achterblijven van inkomsten. Op 12 oktober is tijdens de Provinciale Statenvergadering (PS) gesproken over het voorstel van GS (G ) inzake het afgeven van een aanvullende garantie aan een bankinstelling, ter grootte van ,--, ten behoeve van de Stichting. PS hebben tijdens deze vergadering de wens geuit om na te gaan op welke wijze dit tekort is ontstaan. Daarom is besloten tot het uitvoeren van een onderzoek in het kader van artikel 16 van de verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is om PS inzicht te geven in de factoren die tijdens de organisatie (vanaf het moment dat sprake is van een Stichting WK Wielrennen Limburg in oprichting) van het WK Wielrennen hebben gespeeld, waardoor de financiële resultaten wellicht anders hadden moeten worden ingeschat. Daarbij is de vraag aan de orde in hoeverre PS danwel GS, de organisatie van het evenement en de (financiële) effecten ervan hebben kunnen én weten te sturen. De centrale vraagstelling van het onderzoek is drieledig en luidt als volgt: 1. In hoeverre heeft de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) duidelijk gemaakt dat zij inhoudelijk en financieel voldeed aan de doelstellingen en de voorwaarden die door GS zijn gesteld? 2. Hoe en wanneer heeft de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting), GS van informatie voorzien, over haar doen en laten in relatie tot de voorgaande vraag, en in hoeverre hebben GS zich daar een mening over kunnen vormen? 3. Op welke wijze hebben GS invulling gegeven aan de informatieplicht vanuit GS naar PS over het doen en laten van de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting)? Onderzoeksbevindingen Om de 3 centrale onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is deze in een aantal deelvragen opgesplitst. De beantwoording van deze deelvragen is in hoofdstuk 6 beschreven. Een aantal overige (inhoudelijke) onderzoeksbevindingen is beschreven in hoofdstuk 7. Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen twee in zekere zin van elkaar losstaande, financiële sporen: 1) het liquiditeitspoor; de liquiditeit geeft aan in welke mate de Stichting aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. 2) het begrotingsspoor; de begroting is een overzicht van de geraamde uitgaven en inkomsten voor een bepaalde periode.

4 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 4 van 86 Van belang bij het begrotingsspoor is de lopende afrondingsfase van het WK Wielrennen waarbij de volgende omstandigheden een rol spelen: er kan eerst geconcludeerd worden of er sprake is van een exploitatietekort bij de Stichting zodra de financiële eindafrekening (geaccordeerd door een accountant) heeft plaatsgevonden; de Stichting heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de Minister om een subsidiebedrag toe te kennen ad ,--, terwijl de Stichting in de begroting rekende op een subsidie van ,--. Deze procedure is nog niet afgerond (de beroepszaak is voorzien op 16 april 2013), en zet in op een subsdiebedrag van 2,2 miljoen Euro) maar is wel van financieel belang voor de Stichting; de door GS verleende subsidie ter grootte van ,-- aan de Stichting liep tot 1 april 2013 aanstaande; de eindafrekening dient plaats te vinden vóór 1 oktober Definitief uitsluitsel over de financiële eindafrekening kan de Stichting om deze redenen nog niet geven (overigens ook niet over de termijn waarop dit wel zou kunnen). De bevindingen in dit onderzoek dienen vanuit dit perspectief te worden gelezen. Conclusies Op basis van de bevindingen zijn de volgende hoofdconclusies (behorende bij de centrale vraagstelling), deelconclusies ten aanzien van liquiditeit en begroting én deelconclusies ten aanzien van informatie en toezicht geformuleerd: Hoofdconclusie 1: De Stichting WK Wielrennen Limburg kan pas bij het sluiten van de boeken en het opmaken van de eindafrekening aangeven in hoeverre zij heeft voldaan aan de door GS gestelde doelstellingen en voorwaarden uit de subsidiebeschikking. Hoofdconclusie 2: De Stichting WK Wielrennen Limburg heeft GS voorzien van informatie. Bij zowel het begrotingsspoor als het liquiditeitspoor hebben GS zich een beeld kunnen vormen van de ontwikkeling van de financiële situatie bij de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting). GS hebben zich daarom hierover een mening kunnen vormen. Hoofdconclusie 3: GS hebben PS geen relevante, cijfermatige, financiële informatie onthouden aangaande het WK Wielrennen gedurende de onderzochte periode die liep van het voorjaar 2009 tot en met 5 januari Deelconclusies ten aanzien van liquiditeit en begroting (L&B): Deelconclusie 1: Gebleken is dat aangaande de inkomsten en de uitgaven zowel ambtelijk als bestuurlijk steeds gesproken is over de begrotings- of wel exploitatiebasis. Eerst eind juli was ambtelijk bij de provincie (en vervolgens ook bestuurlijk) het liquiditeitsprobleem bij de Stichting WK Wielrennen Limburg bekend.

5 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 5 van 86 Deelconclusie 2: GS zijn (in ieder geval) sinds augustus op de hoogte van een mogelijk exploitatietekort bij de Stichting WK Wielrennen. Ondanks dat de eindafrekening bij de Stichting nog moet plaatsvinden, houden GS al rekening met een mogelijk exploitatietekort ( Het valt te verwachten dat er een exploitatietekort zal ontstaan.) en rekenen zij het reeds tot hun verantwoordelijkheid om in de Jaarrekening hiervoor een voorziening op te voeren. GS hebben dus niet de volledige overtuiging dat het bedrag van garantstelling slechts tijdelijk uitgeleend is en dus dat er niet alleen sprake is van een liquiditeitstekort. Deelconclusie 3: Het maken van een detail-vergelijking tussen de Bidbookbegroting ( ,--) en de begroting daarna die ten grondslag heeft gelegen aan de subsidiebeschikking van GS aan de Stichting WK Wielrennen Limburg, is met de voor dit onderzoek beschikbaar gestelde informatie niet mogelijk. Beide begrotingen kennen een andere opbouw en er is met verschillende onvergelijkbare begrotingsposten gewerkt. Dit bemoeilijkt het krijgen van inzicht in de opbouw van, vergelijkbaarheid van en verschillen tussen beide begrotingen. Deelconclusie 4: Vele begrotingsposten in de Bidbookbegroting van de Stichting WK Wielrennen Limburg waren nauwelijks onderbouwd met contracten. Dit leidt tot een begroting met vele onzekerheden en dat maakt een begroting kwetsbaar. - Deelconclusies ten aanzien van informatie en toezicht (I&T): Deelconclusie 5: Met het op afstand plaatsen van de Stichting WK Wielrennen Limburg ligt de verantwoordelijkheidsverdeling zodanig dat GS weinig zicht hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de Stichting. De Raad van Toezicht van de Stichting heeft de taak hier op toe te zien. Hiermee zijn GS geheel afhankelijk van de momenten waarop de Stichting zelf (actief) informatie wil delen. PS kan dan wel informatie willen krijgen van GS, maar dan moeten GS daar ook over beschikken, hetgeen niet het geval hoeft te zijn bij de gekozen verantwoordelijkheidsverdeling op afstand. Deelconclusie 6: Op 9 oktober is het eerste informatie-overdrachtsmoment van GS aan PS aangaande het liquiditeitsprobleem geweest; op die datum is Statenvoorstel G door GS aan PS gestuurd aangaande het afgeven van een garantie aan een bankinstelling ten behoeve van de Stichting. Dit is dus ruim 2,5 maand na het bekend zijn van deze informatie bij GS, 2 weken ná afloop van het evenement en 2 dagen vóór de PS vergadering. Deelconclusie 7: GS hadden eerder gebruik kunnen maken van de actieve informatieplicht conform artikel 167, lid 2 van de Provinciewet en PS, eventueel door vertrouwelijk en schriftelijk, via het Seniorenconvent of het Presidium, te informeren over het liquiditeitsprobleem bij de Stichting. Deelconclusie 8: Tussen 10 januari en 9 oktober heeft geen enkele actieve informatieoverdracht plaatsgevonden van GS of portefeuillehouder naar een Statencommissie of PS (behoudens de beantwoording van ex artikel 38 vragen).

6 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 6 van 86 Deelconclusie 9: Een medewerker van een accountantskantoor is tijdelijk door GS ingehuurd om voor de RvT van de Stichting WK Wielrennen Limburg als klankbord te fungeren bij het samenstellen van de begroting. Deze medewerker was eveneens de algemeen contactpersoon voor de Provincie van hetzelfde door PS aangestelde accountantskantoor dat in die periode verantwoordelijk was voor de controle van de jaarstukken van de Provincie. Deelconclusie 10: De passage in de subsidiebeschikking van GS van 20 september 2011: Mochten zich tijdens de projectperiode externe, niet door de Stichting te beïnvloeden omstandigheden voordoen, dan zullen wij gezamenlijk met uw Stichting naar een oplossing zoeken. Een en ander past in de voorgenomen verantwoordelijkheidsverdeling, wekt onduidelijkheid in relatie tot andere citaten die in de periode daarna naar voren komen (zie verderop). Immers met deze passage zetten GS in feite de deur op een kier voor de Stichting; dat mocht zich een exploitatietekort voor doen, dat GS meezoeken naar een oplossing, zonder daarmee een keiharde financiële garantie af te geven. De citaten, na 20 september 2011: De financiële risico's zijn volledig voor rekening van de Stichting en We hebben geen enkele geen enkele garantie gegeven voor het ondernemingsrisico wat de Stichting gaat lopen door een aardbeving of slecht weer of mismanagement. Dat is helemaal hun eigen risico. We hebben ook afgesproken dat we na 4 november na PS bij positief resultaat voor de Stichting kan ze zo snel mogelijk die licentie van het UCI dat we die over zullen dragen aan de Stichting. En dan is de provincie voor verdere financiële bemoeienissen af., Van een garantstelling zijdens de provincie is geen sprake., wekken op zijn minst méér de indruk dat de risico s volledig voor rekening van de Stichting zijn dan de genoemde passage uit de subsidiebeschikking. Aanbevelingen Op basis van de bevindingen en conclusies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten: Gedeputeerde Staten - Aanbevelingen ten aanzien van liquiditeit en begroting (L&B): Aanbeveling GS 1: Aanbevolen wordt om bij elk (uit te plaatsen) project niet alleen de (ontwikkelingen) in de begroting actief te volgen; echter ook de (ontwikkelingen in de) liquiditeitspositie. Aanbeveling GS 2: Spreek vooraf een moment af in het projectproces waarop een goed onderbouwde begroting moet worden overgelegd. Accepteer daarbij alleen goed onderbouwde begrotingsposten en vraag daar waar dit niet mogelijk blijkt, een zo goed mogelijk inzicht in de achtergrond van de begrotingsposten. Aanbeveling GS 3: Accepteer alleen een begroting en realisatie van een begroting die een identieke opbouw kennen en daarmee goed vergelijkbaar zijn qua opbouw en verloop in de tijd. Een jaarverslag dient daarbij de begroting te volgen. Dat betekent dat het jaarverslag en/of de jaarrekening gebaseerd dient te zijn op de vastgestelde begroting.

7 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 7 van 86 Aanbeveling GS 4: Denk voorafgaand aan of aan het begin van een project goed na over de expertise/disciplines die in elke projectfase noodzakelijk is of kan zijn en leg dit, samen met verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vast, bijvoorbeeld in een door de opdrachtgever goed te keuren projectplan. Aanbeveling GS 5: Neem bekende en nog niet financieel te onderbouwen risico s tegen het maximale risicobedrag op in de begroting. Aanbeveling GS 6: Maak bij grote complexe projecten afspraken met alle betrokken (overheidspartijen) vanuit het principe: gezamenlijke winstdeling én gezamenlijke tekortdeling. Aanbeveling GS 7: Bij grote complexe projecten waarbij meerdere overheidslagen (rijk, provincie(s) en/of gemeente(n)) de samenwerking hebben gezocht, wordt aanbevolen om deze samenwerking niet alleen in de te maken financieringsafspraken tot uiting te laten komen, maar ook gaandeweg het project, de afstemming over voortgang en risico s met elkaar te blijven delen. Aanbevelingen ten aanzien van informatie en toezicht (I&T): Aanbeveling GS 8: Neem een inhoudelijke danwel financiële voortgangsrapportage (of beiden) op, op bepaalde momenten bij (financieel) omvangrijke projectsubsidies voor projecten met een wat langere looptijd. Aanbeveling GS 9: Neem PS mee gedurende een vaak langdurig en complex traject van de projectuitvoering door PS niet alleen via tekstuele passages informatie (over wijzigingen) te verschaffen, maar dit (ook) inzichtelijk en overzichtelijk te presenteren in bijvoorbeeld tabelvorm, met aandacht voor de projecthistorie. Aanbeveling GS 10: Aanbevolen wordt om de term majeure afwijkingen alleen in een subsidiebeschikking (en andere documenten) op te nemen als gedefinieerd is wat hieronder wordt verstaan. Als dit niet wordt gedaan heeft dit begrip weinig betekenis. Provinciale Staten Aanbeveling PS 1: Geef GS aan de voorkant van grote complexe projecten aan welke rol PS de provincie wil laten spelen en waar PS op willen sturen en laat dit samenkomen in maatwerkafspraken waaraan GS vervolgens invulling aan kunnen geven.

8 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 8 van 86 Aanbeveling PS 2: Vraag GS om (na het opmaken van de eindafrekening van het WK Wielrennen Limburg ) de opbouw en vergelijkbaarheid van de Bidbookbegroting en de subsidie-begroting te betrekken in hun eigen evaluatie/effecten onderzoek, zodat inzicht ontstaat in de begrotingsposten waar zich daadwerkelijk de grootste afwijkingen (zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant) hebben voorgedaan, zodat hier lering uit kan worden getrokken. Aanbeveling PS 3: Vraag GS om, na het opmaken van de eindafrekening, een volledig overzicht te verstrekken van alle betalingen/verrekeningen/personele onkosten die GS hebben gedaan/gemaakt aangaande het WK Wielrennen met daarbij ook per post: de door GS te benoemen (moreel gevoelde) verantwoordelijkheid van GS. Aanbeveling PS 4: Vraag GS om periodiek een overzicht te verstrekken van alle incidentele (project)subsidies inclusief de hoogte van de toegekende bedragen en de gesubsidieerde instellingen. Ben daarbij alert en schakel tijdig door GS te bevragen bij onduidelijkheden bij op enig moment verstrekte financiële en/of inhoudelijke informatie. Aanbeveling PS 5: Voer een politieke discussie binnen PS over het hanteren van een richtbegroting bij omvangrijke complexe projecten. Een dergelijke richtbegroting kan dan door PS worden vrijgegeven, waarna GS of een externe partij de begroting verder kan uitwerken binnen een marge van bijvoorbeeld +/- 20 %. Aanbeveling PS 6: Leg bij de aanbesteding en contract met de huisaccountant vast dat deze geen advies- en toezichthoudende activiteiten mag verrichten voor GS, die mogelijk (kunnen) botsen met de controlerende taak van PS.

9 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 9 van 86 2 AANLEIDING Van 15 tot 23 september hebben in Limburg de Wereldkampioenschappen Wielrennen (WK) plaatsgevonden. Per brief van 5 oktober heeft de voorzitter van de Stichting WK Wielrennen Limburg (uit naam van het bestuur) bij Gedeputeerde Staten (GS) aandacht gevraagd voor een acuut liquiditeitsprobleem ter grootte van ,--, ontstaan door het achterblijven van inkomsten. In deze brief wordt melding gemaakt van het feit dat GS reeds een bankgarantie hebben afgegeven ter grootte van ,--. Dit is echter onvoldoende om op korte termijn te kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen. In deze brief worden GS daarom verzocht om een aanvullende bankgarantie af te geven van ,--, om te kunnen voldoen aan de verplichtingen op korte termijn. Dergelijke bankgaranties kunnen op grond van de Financiële verordening provincie Limburg, artikel 13, lid 3, niet afgegeven worden door GS zonder aan PS wensen en bedenkingen te hebben gevraagd 1. 3 CASUSBESCHRIJVING Op 12 oktober is tijdens de Provinciale Statenvergadering (PS) gesproken over het voorstel van GS (G ) inzake het afgeven van een aanvullende garantie aan een bankinstelling, ter grootte van ,--, ten behoeve van de Stichting WK Wielrennen Limburg. PS hebben tijdens deze vergadering de wens geuit om na te gaan op welke wijze dit tekort is ontstaan. Daarom is besloten tot het uitvoeren van een onderzoek in het kader van artikel 16 van de verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten. 3.1 Karakterisering casus Casus Het afgeven van een garantie aan een bankinstelling ten behoeve van de Stichting WK Wielrennen Limburg. Opdrachtgever Provinciale Staten (uitwerking via Controlecommissie PS) Opdracht tot onderzoek Vergadering PS d.d. 12 oktober, bekrachtigd in vergadering PS d.d. 14 december Onderzoeksbasis Verordening onderzoeksrecht van PS Verordening op de Controlecommissie Statuut voor Statenonderzoekers Provincie Limburg Inhoudelijke documenthistorie 1. Besluit PS d.d. 11/ inzake het afgeven van een garantie aan een bankinstelling ten behoeve van de Stichting WK Wielrennen Limburg (G ) en aangenomen wensen (zie bijlage 1) 2. Motie d.d. 11/ van de heer Prevoo, SP (M 282) inzake diepgaand onderzoek naar oorzaken van de ontstane situatie 3. Besluit PS d.d. 14 december inzake het voorstel van de Controlecommissie d.d. 19 november om een onderzoek uit te laten voeren naar de financiële situatie die ontstaan is bij de Stichting WK Wielrennen, uitgaande van een drieledige vraagstelling (P ) (bijlage 2) 4. Brief GS aan PS d.d. 18 december met WK: Wielrennen: Feitenrelaas 1 Gedeputeerde Staten informeren in ieder geval vooraf Provinciale Staten en nemen pas een besluit, nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen voorzover het betreft: a) het verstrekken van garanties, leningen en waarborgen naar derden voor bedragen groter dan ,- b) bij garanties, leningen en waarborgen onder deze limiet geldt de actieve informatieplicht door het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

10 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 10 van Casusdossier opgevraagd per brief van 14 december door de griffier en de voorzitter van de Controlecommissie en beschikbaar gesteld door GS d.d. 7 januari AFBAKENING EN UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK In de vergadering van 12 oktober hebben PS besloten een onderzoek in te stellen in het kader van artikel 16 van de verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2. Conform artikel 5, lid 7 uit de Verordening op de Controlecommissie van Provinciale Staten, kan de Controlecommissie (CC) in opdracht van PS (voor)onderzoek verrichten en een onafhankelijke onderzoeksopdracht met onderzoeksvragen opstellen. Het uitwerken van de voorliggende onderzoeksopzet is hiermee een bevoegdheid van de CC. De Controlecommissie heeft een advies voor PS opgesteld aangaande het door PS gevraagde onderzoek (brief van voorzitter Controlecommissie aan PS d.d. 19 november, ingekomen 27 november, kenmerk /54396). Op 14 december hebben PS aangaande dit advies besloten (P ) om onderzoek uit te laten voeren naar de financiële situatie die ontstaan is bij de Stichting WK Wielrennen, uitgaande van de volgende centrale vraagstelling: 1. In hoeverre heeft de Stichting WK Wielrennen Limburg, vanaf haar oprichting op 31 mei 2010, duidelijk gemaakt dat zij inhoudelijk en financieel voldeed aan de doelstellingen en de voorwaarden die door GS zijn gesteld? 2. Hoe en wanneer heeft de Stichting WK Wielrennen Limburg, vanaf haar oprichting op 31 mei 2010, GS van informatie voorzien, over haar doen en laten in relatie tot de voorgaande vraag, en in hoeverre hebben GS zich daar een mening over kunnen vormen? 3. Op welke wijze hebben GS invulling gegeven aan de informatieplicht vanuit GS naar PS over het doen en laten van de Stichting WK Wielrennen Limburg? Op grond van artikel 5, lid 7 uit de Verordening op de Controlecommissie van PS kan de CC uit eigen beweging gebruik maken van haar taken en bevoegdheden om de leden van PS te adviseren en te informeren over partijpolitiek overstijgend onderzoek. Het (laten) uitwerken van voorliggend onderzoek is daarmee een bevoegdheid van de CC. De navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het voorliggend onderzoek: - als uitgangspunt voor het onderzoek is het PS-besluit G d.d. 10/ (zie bijlage 1) en het PS-besluit P d.d. 14 december gehanteerd; - de onderzochte periode betreft de periode vanaf het moment dat sprake is van een Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting), tot en met het moment dat de opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek is gegeven (PS besluit 14 december ); - de onderzoeksperiode betreft de periode vanaf opdrachtverlening voor het onderzoek (PS besluit 14 december ) tot en met het moment dat het hier beschreven onderzoek is afgerond en het rapport inclusief conclusies en aanbevelingen door de Controlecommissie wordt vrijgegeven; - uit oogpunt van neutraliteit en privacybescherming, zijn geen namen opgenomen van betrokkenen bij de casus, maar worden functiebenamingen gehanteerd; 2 Conform artikel 16 van de Verordening op het Onderzoeksrecht Provincie Limburg met inachtneming van het advies van de Controlecommissie kunnen Provinciale Staten besluiten een onderzoek in te stellen als bedoeld in de Verordening op de Controlecommissie van Provinciale Staten en het Statuut voor Statenonderzoekers Provincie Limburg

11 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 11 van 86 - de kwaliteit van de opzet van het systeem van de algemene -niet casusspecifieke- administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) of andere bedrijfsvoeringsprocessen is niet betrokken in de scope van het onderzoek; - de beantwoording van de onderzoeksvragen is zo concreet mogelijk beschreven; - het onderzoek is gericht op waarheidsvinding. Het concept-onderzoeksrapport is door de Statengriffier op 29 maart 2013 vertrouwelijk voor ambtelijk hoor en wederhoor voorgelegd aan Algemeen Directeur om feitelijke onjuistheden te kunnen corrigeren (juistheid en volledigheid van de bevindingen). Per brief verzonden 16 april 2013 is de ambtelijke reactie ontvangen en daar waar relevant, verwerkt in voorliggend onderzoeksrapport. 5 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN Het doel van het onderzoek is om PS inzicht te geven in de factoren die tijdens de organisatie (vanaf het moment dat sprake is van een Stichting WK Wielrennen Limburg in oprichting) van het WK Wielrennen hebben gespeeld, waardoor de financiële resultaten wellicht anders hadden moeten worden ingeschat. Daarbij is de vraag aan de orde in hoeverre PS danwel GS, de organisatie van het evenement en de (financiële) effecten ervan hebben kunnen én weten te sturen. De centrale vraagstelling van het onderzoek is drieledig en luidt als volgt: 1. In hoeverre heeft de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) duidelijk gemaakt dat zij inhoudelijk en financieel voldeed aan de doelstellingen en de voorwaarden die door GS zijn gesteld? 2. Hoe en wanneer heeft de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting), GS van informatie voorzien, over haar doen en laten in relatie tot de voorgaande vraag, en in hoeverre hebben GS zich daar een mening over kunnen vormen? 3. Op welke wijze hebben GS invulling gegeven aan de informatieplicht vanuit GS naar PS over het doen en laten van de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting)? De centrale vraagstelling is opgesplitst in de volgende deelvragen: 1.1 Is de haalbaarheid van de aan de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) gestelde doelstellingen en voorwaarden onderzocht en als realistisch ingeschat bij de toekenning van de subsidie? 1.2 Is de exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose van de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) beoordeeld en zo ja, is deze als robuust en betrouwbaar beoordeeld? 1.3 Hadden GS, voorafgaand aan de oprichting van de Stichting, voldoende zicht op een sluitende begroting van het evenement WK Wielrennen? 2.1 Zijn afspraken over de relatie tussen GS en de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) gemaakt en vastgelegd, met als inhoud: of de Stichting WK Wielrennen Limburg verantwoording aan GS moest afleggen over haar uitgaven, over haar inzet om middelen te genereren voor de organisatie van het evenement en haar liquiditeitspositie? 2.2 Is in de relatie tussen Stichting WK Wielrennen Limburg en GS voorzien in een voorwaarde die GS een rol geven bij een (dreigend) exploitatietekort? 2.3 Op welke wijze heeft de Stichting WK Wielrennen Limburg de realisatie van de geformuleerde doelstellingen bewaakt? 2.4 Op welke wijze en op welke momenten zijn GS door de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) geïnformeerd over de financiële situatie?

12 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 12 van Hebben GS zicht gehad op de ontwikkeling van de financiële situatie bij de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting)? 2.6 Op grond van welke overweging(en) hebben GS besloten de WK Wielrennen Limburg een bankgarantie af te geven om het liquiditeitsprobleem de kop te kunnen bieden? 2.7 Op welke wijze en op welke momenten is GS geïnformeerd over het ontstaan van een tekort en de negatieve ontwikkeling van de financiële positie van de Stichting WK Wielrennen Limburg? 2.8 Hadden Gedeputeerde Staten de overtuiging dat het bedrag waarvoor garant is gestaan, ook weer terugkwam en waar werd deze overtuiging op gebaseerd? 3.1 Op welke wijze en wanneer zijn PS betrokken geweest bij de besluitvorming over de provinciale rol bij het WK Wielrennen Limburg (in oprichting)? 3.2 Op welke wijze en wanneer zijn PS betrokken geweest bij de besluitvorming over provinciale financiële steun aan de Stichting WK Wielrennen Limburg? 6 OPZET VAN HET ONDERZOEK Na de PS-vergadering van 14 december hebben de griffier en de voorzitter Controlecommissie per brief van 14 december aan GS de onderzoeksopzet (vertrouwelijk) toegestuurd en is GS gevraagd om volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en een compleet exemplaar van het casusdossier ter beschikking te stellen aan de Statenonderzoekers. Dit casusdossier is door GS beschikbaar gesteld op 7 januari 2013 en is opgebouwd vanaf 2009 (eerste contacten om het WK Wielrennen te organiseren) tot aan het moment van de PS behandeling op 14 december waarin de liquiditeitsproblematiek van de Stichting WK Wielrennen is besproken. Het dossieronderzoek is in januari 2013 gestart en heeft grotendeels plaatsgevonden in de maanden januari en februari. Daarbij is op een drietal momenten (te weten 18 februari 2013, ontvangen 26 februari 2013; 21 februari 2013, ontvangen 8 maart 2013 en 19 maart 2013, gefaseerd ontvangen 26/27/28 maart 2013) aanvullende informatie opgevraagd bij de door GS aangewezen contactpersoon voor dit onderzoek. Ook hebben in deze periode de voorbereidingen plaatsgevonden voor de interviewgesprekken (half februari tot medio maart). De interviews zijn vooral bedoeld om te toetsen of de beschikbare informatie juist is geïnterpreteerd. Van elk gesprek/interview is een (vertrouwelijk) gespreksverslag gemaakt dat voor hoor en wederhoor is aangeboden aan de geïnterviewde en uiteindelijk door de geïnterviewde is geaccordeerd. 7 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN Om de 3 centraal gestelde vragen (zie hoofdstuk 3) te kunnen beantwoorden is deze in een aantal deelvragen opgesplitst. De beantwoording van deze deelvragen, per deelvraag, is hier beschreven. Opmerkingen vooraf Opmerking 1 Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen maken wij in het onderzoek een onderscheid tussen twee in zekere zin van elkaar losstaande, financiële sporen: 1) het liquiditeitspoor 2) het begrotingsspoor

13 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 13 van 86 Ad 1) De liquiditeit geeft aan in welke mate de Stichting WK Wielrennen aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Het op 12 oktober in PS besproken liquiditeitsprobleem bij de Stichting WK Wielrennen wordt veroorzaakt door het, qua timing, niet goed samenvallen van inkomsten (bijvoorbeeld BTW teruggave Belastingdienst, beroepszaak ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport -VWS- aangaande een deel subsidie waar op was gerekend, maar die niet is toegekend, lagere sponsoropbrengsten dan waren voorzien, wanbetalers waardoor inkomsten uitbleven) en uitgaven (die vooral gemaakt zijn net voor en direct na het evenement zelf). Ad 2) De begroting is een overzicht van de geraamde uitgaven en inkomsten voor een bepaalde periode. Van belang bij het begrotingsspoor is de lopende afrondingsfase van het WK Wielrennen waarbij de volgende omstandigheden een rol spelen: er kan eerst geconcludeerd worden of er sprake is van een exploitatietekort bij de Stichting WK Wielrennen zodra de financiële eindafrekening (geaccordeerd door een accountant) heeft plaatsgevonden; de Stichting WK Wielrennen heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de Minister om een subsidiebedrag toe te kennen ad ,--, terwijl de Stichting WK Wielrennen in de begroting rekende op een subsidie van ,--. Deze procedure is nog niet afgerond (de beroepszaak is voorzien op 16 april 2013 en zet in op een subsidiebedrag van 2,2 miljoen Euro), maar is wel van financieel belang voor de Stichting WK Wielrennen; de door GS verleende subsidie ter grootte van ,-- aan de Stichting WK Wielrennen liep tot 1 april 2013; de eindafrekening dient plaats te vinden vóór 1 oktober Definitief uitsluitsel over de financiële eindafrekening kan de Stichting WK Wielrennen om deze redenen nog niet geven (overigens ook niet over de termijn waarop dit wel zou kunnen). De bevindingen in dit onderzoek dienen vanuit dit perspectief te worden gelezen. Opmerking 2 De gekozen beantwoording per deelvraag brengt onvermijdelijk met zich mee dat een aantal feiten op verschillende plaatsen in voorliggend rapport worden beoordeeld. Het meerdere keren benoemen van feiten staat echter los van de importantie die hieraan kan worden toegekend. Opmerking 3 De rolverdeling tussen GS en PS is zodanig, dat het niet noodzakelijk is dat GS alle detailinformatie die haar bekend is, deelt met PS. In bijlage 4 is een overzicht van de relevante documenten aangaande het WK Wielrennen Limburg opgenomen. Uit oogpunt van een adequate en overzichtelijke beantwoording van de onderzoeksvragen is daarbij onderscheid gemaakt tussen documenten waarvan alleen GS kennis hebben (gearceerd) en documenten waarvan GS kennis hebben en die (actief) met PS zijn gedeeld. Vraag 1.1 Is de haalbaarheid van de aan de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) gestelde doelstellingen en voorwaarden onderzocht en als realistisch ingeschat bij de toekenning van de subsidie?

14 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 14 van 86 De gestelde doelstellingen en voorwaarden opgenomen in de subsidiebeschikking Gedurende de voorbereidingsperiode van het WK Wielrennen zijn er twee momenten geweest waarop een subsidieverzoek is ingediend. Op 5 augustus 2010 is een subsidieaanvraag ingediend voor een bedrag van ,--. Op 9 september 2011 is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend voor een bedrag van ,--. In de definitieve subsidiebeschikking van ,-- d.d. 20 september 2011 (verzonden 23 september 2011 en kenmerk 2011/52325, deze is als bijlage 3 toegevoegd) zijn op pagina 8 (samenvattend) de volgende doelstellingen opgenomen: 1. het project heeft als resultaat de uitvoering van het programma zoals vermeld in het aan de UCI aangeboden Bidbook; 2. de uitvoering van het project dient aantoonbaar te geschieden met oog voor de gestelde betekenis zoals deze is opgenomen in het Bidbook; 3. de Stichting WK Wielrennen is verantwoordelijk om zorg te dragen voor een adequate sturing op de werkorganisatie en de daarbij behorende middeleninzet om eventuele risico s van verhoogde uitgaven en verminderde inkomsten te beheersen; 4. de Stichting WK Wielrennen dient tijdig schriftelijk te rapporteren aan de subsidieverstrekker over majeure afwijkingen (inkomsten en uitgaven) in de begroting en liquiditeitspositie; 5. het project heeft een looptijd van 31 mei 2010 tot en met 1 april 2013, wijzigingen in de looptijd moeten tijdig, dat wil zeggen voor het einde, gemotiveerd ter goedkeuring worden voorgelegd aan GS; 6. er moet een zodanige administratie worden gevoerd dat alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten daaruit kunnen worden afgelezen; 7. de Stichting WK Wielrennen brengt in al haar uitingen tot uitdrukking dat het project mede mogelijk is gemaakt met steun van de provincie; 8. op grond van artikel 3 van de Regels aanbesteding Provincie Limburg bij subsidiëring moet de Stichting WK Wielrennen bij aanbestedingen van werken diensten en leveringen de provinciale aanbestedingsregels toepassen. De subsidie wordt definitief vastgesteld op basis van een in te dienen aanvraag met een inhoudelijke eindrapportage over het project. De eindrapportage moet ook een overzicht bevatten van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde inkomsten. De integrale tekst van de subsidiebeschikking is opgenomen als bijlage 3. Toets op haalbaarheid van de doelstellingen en voorwaarden Voor het opstellen van het Bidbook is een Kernteam geformeerd bestaande uit zowel medewerkers van de ambtelijke organisatie als extern ingehuurde specifieke expertise. Inhoudelijk is hierbij voldaan aan de door de UCI opgestelde richtlijnen (Cahier des Charges). De subsidiebeschikking verwijst in voorwaarden (nummers 1 en 2) naar de doelstellingen opgenomen in het Bidbook. Uit het onderzoek is niet gebleken dat het Kernteam de eisen zoals deze door de UCI zijn geformuleerd niet haalbaar of niet realistisch heeft bevonden. In de subsidiebeschikking is eveneens als verplichting (nummer 4) opgenomen: de Stichting WK Wielrennen dient de Provincie tijdig schriftelijk te rapporteren over majeure afwijkingen (inkomsten en uitgaven) in de begroting en liquiditeitspositie. Wat majeure afwijkingen zijn, is niet nader omschreven in de beschikking. De overige voorwaarden (nummers 3 en 5 t/m 8) zoals opgenomen in de subsidiebeschikking kunnen als realistisch en haalbaar worden beschouwd.

15 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 15 van 86 Op basis van de interviews blijkt dat deze voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de subsidiebeschikking in samenspraak zijn opgesteld tussen het ambtelijk samengesteld Expertenteam 3, de afdeling Subsidies en de interne projectleider WK Wielrennen. Tijdpad Tussen het indienen van de subsidie aanvraag (5 augustus 2010 met kenmerk 2010/17035) van ,--, de aanvullende aanvraag van ,-- (9 september 2011) en de definitieve beschikking (20 september 2011 met kenmerk 2011/52325), zit een langdurige periode van méér dan een jaar, hoewel uit het overzicht in bijlage 4 af te leiden is dat er gedurende deze periode op diverse momenten contact is geweest tussen de Stichting en de provincie. Tellend vanaf het moment van de indiening van het Bidbook (inclusief begroting) op 18 juli 2009 bij de UCI heeft het meer dan 2 jaar geduurd voordat er een geactualiseerde begroting is ingediend voor de subsidie aanvraag waarna kan worden overgegaan tot subsidiebeschikking (20 september 2011 met kenmerk 2011/25326). Hierin is opgenomen dat de totale provinciale bijdrage bedoeld was voor de afdracht aan de UCI. Als belangrijke reden voor deze vertraging is aan te merken dat er pas op 18 januari 2011 duidelijkheid was over de BTW positie van de Stichting WK Wielrennen, waarna men begonnen is met het actualiseren van de Bidbookbegroting. Bevindingen vraag 1.1 De voorwaarden in de subsidiebeschikking zijn opgesteld door de subsidieafdeling in samenspraak met het Expertenteam, de afdeling CWZ en de interne projectleider van het WK Wielrennen. De gestelde voorwaarden en doelstellingen in de subsidiebeschikking kunnen niet als onhaalbaar en onrealistisch worden beschouwd; Vraag 1.2 Is de exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose van de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) beoordeeld en zo ja, is deze als robuust en betrouwbaar beoordeeld? Robuust Om een begroting als robuust te beoordelen wordt er van uitgegaan dat bij het opstellen ervan in ieder geval rekening is gehouden met verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld: - risico s waarvan de exacte hoogte nog niet bekend is, dienen tegen het maximaal risicobedrag opgenomen te worden; - geraamde uitgaven gaan gepaard met een realistische inschatting van de mogelijkheden om inkomsten te verwerven; - inkomsten waarvan de hoogte kan fluctueren (bijvoorbeeld de ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend zijnde sponsorbijdragen en de subsidie van het ministerie van VWS) dienen conservatief te worden geraamd. Meerdere begrotingen De Stichting WK Wielrennen heeft op verschillende momenten een (geactualiseerde) begroting ingediend voorafgaand aan de subsidiebeschikking. Naast de oorspronkelijke begroting die integraal onderdeel heeft uitgemaakt van het Bidbook (de zogenaamde Bidbookbegroting), is er een drietal momenten geweest waarop de Stichting WK Wielrennen een geactualiseerde begroting heeft voorgelegd aan 3 Het Expertenteam is samengesteld uit verschillende disciplines binnen de ambtelijke organisatie (juridisch en financieel) en heeft onder andere als doel om de algehele en financiële gezondheid van een aantal risicodossiers te bewaken en is gericht op continuïteit, met als doel om de risico s voor de provincie beheersbaar te houden.

16 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 16 van 86 de Provincie Limburg. In onderstaande tabel zijn deze begrotingen inclusief het totaalbedrag weergegeven. Nr. Datum Begroting Bedrag Begroting bij Bidbook , Aangepaste begroting (deze wordt later teruggetrokken) , Formeel door RvT vastgestelde begroting Bidbook , Geactualiseerde begroting (basis voor subsidiebeschikking) ,-- Ad 1. Bidbookbegroting ( ,--) De eerste contacten tussen de UCI en de provincie Limburg hebben plaatsgevonden in Op verzoek van de UCI is de toenmalige gedeputeerde uitgenodigd om te praten over de mogelijkheid om het WK Wielrennen in Limburg te organiseren. Op 17 april 2009 heeft de Provincie Limburg in samenwerking met de regio Zuid Limburg zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK Wielrennen. De leden van de commissie Sociaal Domein zijn in een extra bijeenkomst op 18 mei 2009 door de gedeputeerde nader geïnformeerd over het traject van het Bidbook WK Wielrennen. Op 12 juni 2009 is een sonderende notitie besproken in deze commissie. Deze notie was gericht op de wijze van samenwerking met de deelnemende gemeenten, de betekenis van de spin-off, de vernieuwde opzet van het WK Wielrennen, de organisatiestructuur en de financiën. Ad 2. Aangepaste begroting ( ,--) Gedurende de periode waarin de Stichting WK Wielrennen van start is gegaan, is op basis van nieuwe inzichten (zoals lagere bijdrage gemeenten, infrastructuur en veranderingen TV opbrengsten / kosten) door de toenmalige directeur aangegeven dat de ingediende begroting bij het Bidbook niet toereikend zou zijn. Eén van de opdrachten die GS aan de Stichting WK Wielrennen had meegegeven was het opstellen van een geactualiseerde begroting en het verder vormgeven van de Stichting WK Wielrennen. Op 13 december 2010 is deze geactualiseerde begroting bij de Provincie Limburg ingediend door de toenmalige directeur van de Stichting. Deze begroting is echter nooit formeel bekrachtigd door Raad van Toezicht van de Stichting WK Wielrennen en daarmee niet door de Provincie geaccepteerd. Ad 3. Formele vaststelling Bidbookbegroting ( ,--) Op 16 januari 2011 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden bij de Stichting en is een nieuwe directie aangesteld. Medio 2011 is de structuur van de Stichting WK Wielrennen gewijzigd; deze is in bijlage 6 kort toegelicht. Aangezien de begroting uit het Bidbook nooit formeel is vastgesteld, wordt deze door het nieuwe bestuur formeel ter besluitvorming voorgelegd en geaccordeerd door de Raad van Toezicht. Hierbij maakt de Stichting WK Wielrennen haar twijfels kenbaar aan GS ten aanzien van de realiteitswaarde van de begroting. Op 28 januari 2011 wordt in GS de nota behandeld waarin wordt voorgesteld om de ,-- (verwijzend naar PS besluit ) op te splitsen in ,-- subsidie en ,-- voor opdrachtverlening aan de Stichting WK Wielrennen voor hospitality- en profileringsafspraken. Hierbij wordt tevens aangegeven dat het aan de Stichting uit te betalen subsidiebedrag zal worden verrekend met de bijdrage aan de UCI die reeds door de Provincie zijn voldaan. De Provincie Limburg heeft tot op het moment van de subsidiebeschikking aan de UCI een totaal bedrag van ,-- voldaan.

17 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 17 van 86 Echter signalen van de Stichting WK Wielrennen, waarin twijfels worden geuit over de realiteitswaarde van de begroting bieden GS onvoldoende basis om tot subsidiebeschikking over te gaan. Dit wordt onderschreven door het Expertenteam. Ad 4. Geactualiseerde begroting bij subsidiebeschikking ,-- De door de Stichting WK Wielrennen geplaatste kanttekeningen bij de Bidbookbegroting zijn, op basis van nieuwe inzichten die niet eerder bekend waren, verwerkt in een geactualiseerde begroting. Als belangrijkste verklaring voor het hoger uitgavenniveau (ten opzichte van de Bidbookbegroting) wordt een stijging van de kosten voor de tv-uitzending, infrastructuur en hospitality gegeven. Het verschil in opbrengsten is met name te verklaren door het substantieel hogere taakstellend bedrag dat aan sponsorinkomsten door de Stichting WK Wielrennen is geraamd en de door de Provincie toegezegde hogere bijdrage ad ,--. Deze geactualiseerde begroting is beoordeeld door een ambtelijk Expertenteam en de op- en aanmerkingen zijn schriftelijk aan de Stichting WK Wielrennen gemeld bij de subsidiebeschikking. Hierbij is de omstandigheid van belang, dat de gevolgen van het vermarkten van het evenement (financiële vertaalslag Europese aanbesteding) in een tijd van economische crisis heeft plaatsgevonden. Vergelijking Bidbookbegroting ( ,--) en de geactualiseerde begroting ( ,--) Er is getracht om een financiële vergelijking te maken tussen de Bidbookbegroting ( ,--) en de begroting die ten grondslag heeft gelegen aan de subsidiebeschikking van GS ( ,--). Dit bleek niet goed mogelijk aangezien de begrotingen beide een andere opbouw kennen en er met verschillende onvergelijkbare begrotingsposten is gewerkt. Voor wat betreft een aantal hoofdposten is in het bijgevoegde vergelijkend overzicht op een hoog abstractieniveau een vergelijking gemaakt tussen beide begrotingen ten aanzien van de inkomsten- en kostenramingen. Vergelijking tussen Bidbookbegroting 2009 en geactualiseerde begroting 2011 Bidbook 2009 % Geactualiseerde begroting 2011 % Kosten Organisatie kosten ,-- 52% ,-- 66% Kosten KNWU ,-- 1% ,-- 1% Aanloopkosten ,-- 1% ,-- 1% Kosten UCI fee ,-- 46% ,-- 32% ,-- 100% ,-- 100% Risico inschatting 2011 Inkomsten Rijksoverheid ,-- 61% ,-- 52% ,-- Provincie Limburg , ,-- Gemeenten , ,-- Overige bijdragen ,-- Sponsoring ,-- 18% ,-- 19% ,-- Overige inkomsten ,-- 13% ,-- 27% ,-- TV Rechten ,-- 7% ,-- 2% ,-- 100% ,-- 100% Resultaat (Inkomsten - kosten) ,-- 0,--

18 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 18 van 86 Geconstateerd wordt dat er een stijging van 82% is waar te nemen bij de organisatiekosten. Daarnaast is bij de Bidbookbegroting 61% van de inkomstenraming afkomstig uit overheidsbijdrages. Als we dit afzetten tegen de subsidie-begroting is dit 52% waarbij er ook nog sprake is van een risicopost van ,--. Indien deze risicopost zich in totaliteit zou manifesteren, zou zelfs maar 48 % van de inkomstenraming gedekt door een overheidsbijdrage (dit hangt af van de lopende beroepszaak tegen het Ministerie van VWS, beroepszaak voorzien op 16 april 2013). Dit betekent dat een nog grotere inspanning geleverd had moeten worden om oftewel meer inkomsten te genereren oftewel minder kosten te maken. Bij de Bidbookbegroting is in totaal 31% (13% Overige bijdragen en 18% Sponsoring) van de inkomstenraming taakstellend. Voor de geactualiseerde begroting 2011 (de subsidiebegroting ) geldt dat 48% (27% Overige bijdragen en 19% Sponsoring) van de inkomsten taakstellend waren. In de wetenschap dat gedurende de voorbereidingen tot het WK Wielrennen, de nog steeds voortdurende economische recessie in volle omvang duidelijk was, kan geconstateerd worden dat de Stichting WK Wielrennen voor wat betreft het verwerven van inkomsten een forse opgave had te volbrengen. Samenvatten kan gesteld worden: Bidbookbegroting De Bidbookbegroting ,-- uit 2009 is opgesteld door het Kernteam op basis van alle op dat moment bekende informatie en gegevens conform de richtlijnen van de UCI; Bij de Bidbookbegroting was nog geen liquiditeitsprognose opgesteld; De UCI heeft de Bidbookbegroting beoordeeld als onderdeel van het Bidbook; De Bidbookbegroting was taakstellend waarbij er een opgave lag bij de Stichting WK Wielrennen om, naast een aantal subsidiebijdragen, externe opbrengsten (sponsoring, hospitality) te genereren. Geactualiseerde begroting De Raad van Toezicht van de Stichting WK Wielrennen heeft kanttekeningen geplaatst bij het realiteitsgehalte van de Bidbookbegroting; De geactualiseerde begroting ,-- en liquiditeitsbegroting van 2011 is beoordeeld door het Expertenteam en van opmerkingen voorzien, waarna is overgegaan tot de subsidiebeschikking; De stijging van de geraamde kosten in de geactualiseerde begroting worden voor een groot gedeelte gedekt door extra geraamde inkomsten in een tijd waarin sprake was van economische crisis. Bevindingen vraag 1.2 De Bidbookbegroting ,-- uit 2009 is opgesteld door het Kernteam op basis van de op dat moment bekende informatie en gegevens conform de richtlijnen van de UCI. Hierbij is niet kunnen worden vastgesteld dat de Bidbookbegroting niet robuust of onbetrouwbaar was.

19 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 19 van 86 Vraag 1.3 Hadden GS, voorafgaand aan de oprichting van de Stichting, voldoende zicht op een sluitende begroting van het evenement WK Wielrennen? Een sluitende begroting en een taakstellende begroting Ter verduidelijking van ons onderzoek maken we een onderscheid tussen de begrippen taakstellende en sluitende begroting. Een sluitende begroting is een begroting waarbij de geraamde uitgaven gedekt worden door de geraamde inkomsten. Er is sprake van een taakstelling indien er voor de organisatie een opgave ligt aan de inkomsten- en / of uitgavenkant van de begroting. Concreet betekent dit dat de organisatie geraamde inkomsten dient te realiseren om te kunnen voldoen aan de verplichtingen of om uitgaven te beperken tot de geraamde kosten. De Bidbookbegroting Tijdens de behandeling van het sonderend stuk in de commissievergadering op 12 juni 2009 is uit het verslag te herleiden dat de volgende zaken zijn opgemerkt door de toenmalige gedeputeerde: - In de kosten zijn alle infrastructurele werkzaamheden die nodig zijn voor een goed verloop van de koersen, opgenomen; - In zijn nagenoeg alle marketingrechten voor de lokale organisatie. Het bedrag dat de UCI voor het mogen organiseren van het WK vraagt, is daarom hoger dan in 2008 (toen Zuid-Limburg ook al kandidaat was). Echter, hierdoor heeft de organisatie veel meer mogelijkheden om (sponsor) inkomsten te verwerven; - In de biddingfase, drie jaar voor het WK, zal het bedrijfsleven naar verwachting nog geen (harde) garanties afgeven met betrekking tot mogelijke sponsoring. Dit wordt mogelijk nog versterkt door het huidige economische tij; - Met betrekking tot de raming van sponsoring is daarom, ondanks dat het pas betreft, rekening gehouden met de huidige economische omstandigheden, door deze bijdragen zeer conservatief te ramen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de geraamde sponsorbijdragen ruim voor aanvang het evenement gevonden worden. De geactualiseerde begroting Geluidsfragment van de inhoudelijk verantwoordelijk gedeputeerde in de commissievergadering Leefbaarheid en Veiligheid van 12 oktober 2011 (2:30:00 2:30:35): Uit de ingediende begroting komt het hoger uitgavenniveau (ten opzichte van het Bidbook) voornamelijk tot uitdrukking in de kosten voor tv-rechten, infrastructuur en hospitality. Wij hebben in dit verband vastgesteld, dat na de toekenning pas de concrete doorvertaling van de UCI-eisen in praktijk heeft kunnen plaatsvinden door het bezoek van de UCI aan de locaties, parcoursen etc. Daarnaast waren ook de gevolgen van het vermarkten van het evenement (financiële vertaalslag Europese aanbesteding) pas nadien bekend en moest gemeente Beek 'vervangen worden' en is het wedstrijdprogramma herzien. Het verschil in opbrengsten is met name te verklaren door het substantieel hogere bedrag dat aan sponsorinkomsten door de Stichting is geraamd en de aan de Provincie te vragen hogere bijdrage ad ,--.

20 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 20 van 86 Geconstateerd is dat de door de Stichting ingediende begroting sluitend is. Tegenover de begrote uitgaven staat een gelijk bedrag aan geprognosticeerde inkomsten ( ,--). Uit de stukken blijkt dat zowel aan de opbrengsten- als aan de uitgavenkant voor wat betreft de te verwachten kasstromen op onderdelen sprake is van inschattingen en risico's. Tijdpad subsidieverzoek tot aan subsidieverlening Vanaf het moment van de indiening van het Bidbook (inclusief begroting) op 18 juli 2009 aan de UCI heeft het, om verschillende redenen onder andere BTW-discussie met Belastingdienst, meer dan 2 jaar geduurd voordat er een geactualiseerde begroting is ingediend bij de subsidieaanvraag. Eerst daarna kon worden overgegaan tot subsidiebeschikking. Gedurende deze periode heeft de begroting ter discussie gestaan en is door GS een dringend beroep gedaan op de Stichting WK Wielrennen om een geactualiseerde begroting aan te leveren. Bevindingen vraag 1.3 De Bidbookbegroting was sluitend en bekend bij GS; Het Kernteam geeft aan dat in de Bidbookbegroting rekening is gehouden met alle tot op dat moment bekend zijnde te maken kosten; Het heeft 2 jaar geduurd voordat de oorspronkelijke Bidbookbegroting door de Stichting WK Wielrennen is geactualiseerd; Vraag 2.1 Zijn afspraken over de relatie tussen GS en de Stichting WK Wielrennen Limburg (in oprichting) gemaakt en vastgelegd, met als inhoud: of de Stichting WK Wielrennen Limburg verantwoording aan GS moest afleggen over haar uitgaven, over haar inzet om middelen te genereren voor de organisatie van het evenement en haar liquiditeitspositie? In de subsidiebeschikking zijn de volgende afspraken vastgelegd met betrekking tot verantwoording van de Stichting WK Wielrennen over haar uitgaven, over haar inzet om middelen te genereren voor de organisatie van het evenement:e Stichting WK Wielrennen is verantwoordelijk om zorg te dragen voor een adequate sturing op de werkorganisatie en de daarbij behorende middeleninzet om eventuele risico s van verhoogde uitgaven en verminderde inkomsten te beheersen; - de Stichting WK Wielrennen dient de Provincie tijdig schriftelijk te rapporteren over majeure afwijkingen (inkomsten en uitgaven) in de begroting en liquiditeitspositie; - er moet een zodanige administratie worden gevoerd dat alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten daaruit worden afgelezen; - bij het vaststellen van de subsidie dient een eindrapport te worden opgesteld waarbij een overzicht dient te worden van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en de gerealiseerde inkomsten gespecificeerd overeenkomstig de meest actuele door de Raad van Toezicht geaccordeerde begroting en moet zijn voorzien van een (goedgekeurde) controleverklaring van de onafhankelijke accountant. In de voorbereidingsfase van het evenement is de afspraak gemaakt dat de portefeuillehouder Sport een permanente uitnodiging had om desgewenst bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht aanwezig te zijn.

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES VERTROUWELIJK tot 19 juli 16:30 BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES Afdeling: Ontwikkeling Onderdeel: Ontwikkelaars Adviseur: A. van Mierlo Toestelnummer: 072 888 000 Datum: 16 juli 2012 Onderwerp: Memo Voortgang

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beschikbaarstelling middelen 2013 aan Stichting Theatergroep Kwatta Agendaverzoek van GS voor de Statenvergadering van 20 maart 2013 PS2013-296 Agendering

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016

Aan dtkv. 2016/ Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 19 juli 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer B. Whiteman Fort Amsterdam 17 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/023478 Uw brief van: 19 juni 2016 Ons nummer:

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) Vastgesteld op 1 oktober 2014, gewijzigd

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Energie uit zon REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Energie uit zon REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Energie uit zon REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Energie uit zon 2. Speerpunt Strategische agenda: Duurzame leefomgeving 3. Thema: Versterken woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal 1.060.000 euro aan de OMFL

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel 14012789 Nummer: SGR-67 Te verzenden aan Brief Rekenkamer Zeeland van 8 juli 2014 met onderzoeksrapport 'Inventarisatie vastgoed en gronden

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 181726 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 29-03-00 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Garantstelling Tennisvereniging Gennep Het college besluit: 1. Een

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies.

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Bijlage 1 Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Het verlenen van incidentele subsidies dient op een adequate, transparante en uniforme wijze te geschieden. Dit is sinds de invoering

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : ---

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- PS2009BEM10-1 statenvoorstel Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- Titel : Deregulering Verordening Natuur

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Inleiding/aanleiding: Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en harmonisatie) speelt voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefaxk (+5999)

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : -

Rekeningcommissie. : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010 Bijlagen : - Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 2355849 Behandelend ambtenaar : N. Sluiter Directie/bureau : Middelen/CC&A Nummer commissiestuk : RC-0219 Datum : 9 november 2010

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Statenfractie. Hierna volgen vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde inzake project Waterdunen.

Statenfractie. Hierna volgen vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde inzake project Waterdunen. Statenfractie Aan : het College van Gedeputeerde Staten. Onderwerp: schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

RKC Medemblik Opmeer

RKC Medemblik Opmeer Notitie Opzet kort onderzoek Rekenkamerbrief: Reserves, voorzieningen en begrotingsramingen 25 mei 2016 Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 3 2 Doelstelling en

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie