Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt."

Transcriptie

1 sam Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor goed wonen en je thuis voelen in de buurt. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die zelf moeilijk slagen op de woningmarkt.

2 Inhoudsopgave I. VOORWOORD...3 II. DOELSTELLINGEN VERBINDINGENSTATUUT...4 II.1 Aanleiding...4 II.2 Kaders voor verbindingen...4 II.3 Definitie van verbindingen...4 II.4 Aanleiding voor het aangaan van verbindingen...5 III. CRITERIA VOOR VERBINDINGEN...6 III.1 Aangaan verbindingen...6 III.1.1 Titel verbindingen...6 III.1.2 Voorwaarden voor verbindingen...6 III.2 Ontbinden van een verbinding...7 III.3 Contractering over verbindingen...7 III.4 Informatievoorziening over verbindingen...7 III.5 Informatievoorziening raad van commissarissen...8 III.6 Financiering van verbindingen...8 III.7 Integriteit...9 III.8 Jaarlijkse evaluatie verbindingen...9 IV. HUIDIGE VERBINDINGEN D BV nov-12

3 I. Voorwoord Stichting Rondom Wonen, hierna te noemen Rondom Wonen, heeft als maatschappelijk ondernemer met een brede en dynamische kijk op vastgoed en in het bijzonder op huisvesting van de kwetsbare groepen in de samenleving. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door interne ambities, marktomstandigheden, voortgaande professionalisering en de samenleving die Rondom Wonen aanspreekt op haar maatschappelijke rol. Om onze volkshuisvestelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren en om optimaal maatschappelijk rendement te behalen, werkt Rondom Wonen veelvuldig, en in sommige gevallen intensief, samen met andere organisaties. Samenwerken met partners en zakelijke relaties maakt het mogelijk om op optimale wijze in het wonen te voorzien. We werken niet samen omdat het moet, maar omdat we dat graag willen, teneinde maximale prestaties en optimaal maatschappelijk rendement te realiseren. Met deze partners en zakelijke relaties worden samenwerkingsovereenkomsten, convenanten en contracten aangegaan. Soms is het nodig om de samenwerking in een rechtsvorm te gieten, zoals een vennootschap onder firma, een collectieve vennootschap, een joint venture, een BV, NV of stichting. In welke rechtsvorm de samenwerking ook gegoten wordt, het is van belang dat de belanghouders en belanghebbenden (de stakeholders) van de corporatie, maar ook de raad van commissarissen, op de hoogte zijn van het doel, de voortgang en de risico s van de werkzaamheden in de constructie van samenwerking. Concreet heeft Rondom Wonen de behoefte aan een adequaat toetsingskader om goede beslissingen te kunnen nemen voor het al of niet aangaan van verbindingen. In dit verbindingenstatuut is het toetsingskader vastgelegd dat door het bestuur wordt gehanteerd bij het aangaan en het beheersen van de verbindingen. Tevens wordt op hoofdlijnen een verband gelegd met de planning & control cyclus, de governance en het risicomanagement. Namens het bestuur en Raad van Commissarissen van Rondom Wonen, Pijnacker, 13 december ing. L.W. Greven Bestuurder.. W.L. de Groot Raad van Commissarissen D BV nov-12

4 II. Doelstellingen verbindingenstatuut II.1 Aanleiding Op dit moment kent Rondom Wonen slechts een beperkt aantal van twee verbindingen. Een verbindingenstatuut lijkt in dat opzicht niet opportuun. Echter de uitwerking van de nieuwe Woningwet (Herzieningswet) met de beoogde scheiding DAEB en niet-daeb activiteiten, zal er ongetwijfeld toe leiden dat er verbindingen opgericht moeten worden. Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn en een statuut en een toetsingskader te hebben waaraan toekomstige verbindingen worden getoetst. Verder is een verbindingenstatuut een verplichting volgens de Governancecode Woningcorporaties (wijziging 1 juli 2011) en volgens onze eigen statuten verplicht. II.2 Kaders voor verbindingen Een aantal van de activiteiten van Rondom Wonen nu en naar verwachting in de toekomst zal plaatsvinden via verbindingen, al dan niet samen met andere partners. Rondom Wonen wenst dat: verbindingen volgens eensluidende, consistente en strategisch verankerde criteria worden aangegaan dan wel ontbonden; transacties binnen de verbindingen op dezelfde wijze tot stand komen en worden beheerst en geadministreerd, als wanneer deze transacties binnen Rondom Wonen zelf plaats zouden vinden; voortgangsrapportages over de verbindingen voldoende inzicht geven over het bereiken van de daarmee beoogde doelstellingen en de daarbij behorende risico s. Aan de goedkeuring van de raad van commissaris is onderworpen het besluit van het bestuur omtrent het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Rondom Wonen met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is (statutair bepaald). II.3 Definitie van verbindingen In artikel 2a van het BBSH is een definitie opgenomen van een verbinding. 1. Een dochtermaatschappij, waaronder begrepen kleindochters, als bedoeld in artikel 24a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 2. Het aangaan van een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c van het Burgerlijk Wetboek; 3. Een duurzame financiële, organisatorische of bestuurlijke band met een bestaande andere rechtspersoon of vennootschap door: a. Bestuurlijke en financiële banden met die rechtspersoon of vennootschap b. Het verwerven van stemrechten in de algemene ledenvergadering van die andere rechtspersoon De definitie is dusdanig breed dat hier alle relaties met andere rechtspersonen en vennootschappen onder vallen. Verenigingen van Eigenaren (VVE) vallen buiten de werking van dit statuut. Voor Verenigingen van Eigenaren zijn binnen Rondom Wonen afzonderlijke procedures ingericht. Het verbindingenstatuut geldt als een beleidsdocument als het gaat om het nemen van beslissingen op het gebied van het aangaan van relaties met andere rechtspersonen en vennootschappen. D BV nov-12

5 II.4 Aanleiding voor het aangaan van verbindingen Voor de uitvoering van activiteiten heeft Rondom Wonen de keuze dit zelf uit te voeren of deze activiteiten af te splitsen. Hier liggen één of meerdere aanleidingen aan ten grondslag op het gebied van risicobeheersing, het beperken van de aansprakelijkheid van de Toegelaten Instelling, verplichtingen vanuit de wetgeving ten aanzien van het elders onderbrengen van activiteiten (scheiden DAEB versus Niet DAEB), het bevorderen van transparantie, fiscale redenen of anderszins. In hoofdlijnen gaat het om: 1. Verbindingen worden aangegaan vanuit het perspectief van de vennootschapsbelasting met het oog op een splitsing van maatschappelijke en commerciële activiteiten; 2. Verbindingen worden aangegaan vanuit het perspectief van de tijdelijke regeling Diensten van Algemeen en Economisch Belang met het oog op een splitsing van maatschappelijke en commerciële activiteiten; 3. Verbindingen worden aangegaan met andere corporaties met het oog op het ondernemen en aansturen van gemeenschappelijke maatschappelijke, commerciële activiteiten en volkshuisvestingsactiviteiten; 4. Verbindingen worden aangegaan met het oog op een samenwerking met derden, niet zijnde Woningcorporaties. Voorafgaand aan het aangaan van een verbinding dient aan de hand van het BBSH en de Tijdelijke regeling Diensten van Algemeen en Economisch Belang te worden beoordeeld of een activiteit een toegestane nevenactiviteit betreft die mag of moet worden ondergebracht in een verbinding en of dit vanuit het oogpunt van financiering en borging nodig of wenselijk is. Tevens dient te worden beoordeeld of dit een bestaande of nieuwe activiteit betreft en of die activiteit niet ook in de Toegelaten Instelling of in een bestaande verbinding kan worden ondergebracht. D BV nov-12

6 III. Criteria voor verbindingen III.1 Aangaan verbindingen III.1.1 Titel verbindingen In de statuten in artikel 9, vijfde lid is opgenomen dat aan de goedkeuring van de RvC is onderworpen: het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vereniging met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde die door de raad van commissarissen wordt vastgesteld; III.1.2 Voorwaarden voor verbindingen 1. Voorafgaand aan het aangaan van een verbinding wordt door het bestuur een notitie gemaakt voor de Raad van Commissarissen waarin de volgende elementen zijn uitgewerkt: Beweegredenen; Doelstelling van de verbinding; Activiteiten van de verbinding (inclusief toetsing aan strategisch plan en BBSH); Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; Geldende AO/IC (minimaal gelijk aan die van Rondom Wonen); Te verstrekken garanties en zekerheden; Te verwachten risico s en rendement; Kosten; Rechtsvorm; Financiering en kapitalisatie; Aandeelhouder(s); Bestuurder(s); Beoogde looptijd; Exit voorwaarden; Beoordeling van de eventuele samenwerkingspartner; Uitkomsten toets op de financiele positie van de beoogde samenwerkingspartners; Opname in de planning & control cyclus, periodieke verantwoording; Juridische en fiscale toets 2. Het managementteam van Rondom Wonen bespreekt en toetst de aangeleverde notitie en adviseert het bestuur over het te nemen besluit. 3. Een verbinding mag uitsluitend worden aangegaan na voorafgaande toestemming van het bestuur en de goedkeuring door de RvC. Uitsluitend de TI Rondom Wonen (of een door Rondom Wonen voor het aanhouden van verbindingen opgerichte holding) kan een verbinding oprichten of aangaan. 4. Een verbinding wordt bij voorkeur aangegaan in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij Rondom Wonen aandeelhouder en bestuurder zal zijn. De statuten van de vennootschap dienen getoetst te worden door een door of namens Rondom Wonen aan te wijzen jurist. Rondom Wonen benoemt, schorst en ontslaat het bestuur van de verbinding. D BV nov-12

7 5. Rondom Wonen wenst bij voorkeur slechts met de holding van een samenwerkingspartner een samenwerking aan te gaan en niet met een daarvoor op te richten projectvennootschap. De samenwerkende partner dient over een goede reputatie te beschikken en financieel solide te zijn. 6. De samenwerkende partner is gekend, staat positief bekend in de markt en heeft specifieke ervaring met de voorgenomen activiteit en met verbindingen. De reputatie wordt in opdracht van het bestuur getoetst door de statutaire controller van Rondom Wonen en er dient een financiële check te worden uitgevoerd. 7. Een verbinding kan uitsluitend schriftelijk, op basis van vooraf geaccordeerde formats, worden aangegaan. Het mondeling aangaan van verbindingen is niet toegestaan. 8. Het bestuur van de verbinding waarin Rondom Wonen een meerderheidsbelang heeft kan slechts bij hoge uitzondering (mede) bestaan uit een externe bestuurder. Een verbinding kent slechts bij hoge uitzondering een eigen raad van commissarissen of raad van advies. III.2 Ontbinden van een verbinding Een verbinding kan slechts worden beëindigd na voorafgaande goedkeuring van de RvC, op basis van een uitgewerkte notitie, vastgesteld door het bestuur, waarbij de redenen voor en de gevolgen van de beëindiging worden uiteengezet. III.3 Contractering over verbindingen Alle overeenkomsten die betrekking hebben op een verbinding en alle door de verbinding af te sluiten overeenkomsten dienen schriftelijk te zijn aangegaan en door een door of namens Rondom Wonen aan te wijzen jurist, fiscalist en / of een andere externe deskundige namens Rondom Wonen te worden getoetst op in ieder geval fiscale en juridische consequenties. Intern vindt een financiële toets plaats. De administratieve organisatie van de verbindingen, waaronder de procedures voor het aangaan van transacties en verplichtingen in de verbindingen, wordt schriftelijk vastgelegd via formats, inclusief mandatering. Deze formats worden vastgelegd in de aanvraag en goedgekeurd door het bestuur. III.4 Informatievoorziening over verbindingen De afspraken die binnen de verbindingen worden gemaakt over de administratieve organisatie en interne beheersing dienen te passen binnen de controlecyclus van Rondom Wonen. Elke verbinding maakt tijdig een begroting en jaarrekening en rapporteert per kwartaal aan het bestuur over de voortgang, financiën, financiering, risicobeheersing en realisatie van doelstellingen. De activiteiten en financiën van de verbindingen waarin Rondom Wonen een meerderheidsbelang heeft worden, indien er sprake is van een materieel belang, jaarlijks geconsolideerd gerapporteerd aan het bestuur en als onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening gecontroleerd door de externe accountant. Indien Rondom Wonen penvoerder is in/voor een verbinding is op deze verbinding dezelfde administratieve organisatie en interne beheersing van toepassing als voor Rondom Wonen. De administratie van de verbindingen wordt separaat van de administratie van Rondom Wonen gevoerd en vindt evenals de verslaggeving plaats conform de standaard van Rondom Wonen. D BV nov-12

8 Indien Rondom Wonen geen penvoerder is in/voor een verbinding worden de jaarstukken van de verbinding ten behoeve van Rondom Wonen beoordeeld door een door het bestuur aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel door een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken. Afwijkingen op deze controleplicht dienen vooraf goedkeuring van het bestuur te krijgen. Rondom Wonen draagt zorg voor deugdelijke administratie en archivering van haar verbindingen. Gedocumenteerd worden in ieder geval overeenkomsten, gespreksverslagen, notulen, oprichtings- en besluitvormingsdocumenten, rapportages van de verbindingen en jaarverslagen/jaarrekeningen. De interne (project)standaarden voor documentatie en archivering gelden ook voor verbindingen. III.5 Informatievoorziening raad van commissarissen Gegeven het feit dat verbindingen onder de toegelaten instelling vallen en daarmee onder het toezicht van de raad van commissarissen dient er ook verantwoording over plaats te vinden. Hiertoe legt Rondom Wonen een verbindingendossier aan, met daarin opgenomen permanente en doorlopende informatie over de verbinding. Dit dossier dient eveneens ter verantwoording aan stakeholders, zoals het CFV, het WSW en de externe accountant. Jaarlijks wordt de raad van commissarissen geïnformeerd over: de verbindingenstructuur; de begrotingen/budgetten van de verbinding; de vastgestelde jaarrekeningen, inclusief accountantsverklaringen; het actuele risicoprofiel. III.6 Financiering van verbindingen Het is niet toegestaan te bankieren, waaronder wordt verstaan: het door Rondom Wonen of de verbinding aantrekken van geldelijke middelen, speciaal met het doel die vervolgens aan derden uit te lenen. Ook is het niet toegestaan uit de eigen bedrijfsreserve middelen vrij te maken met het speciale doel die vervolgens aan derden uit te lenen. Daarnaast is het niet toegestaan subsidies te verstrekken, inkomensgebonden maatregelen te treffen of op enigerlei wijze financieel {via hypotheekverstrekking (ook aan de eigen medewerkers), via rentebetaling of borgstelling voor aangegane hypotheekverplichtingen, e.d. deel te nemen in een door een eigenaar bewoner aangegane hypothecaire verplichting. Onder subsidies wordt uiteraard niet verstaan het geven van bijdragen aan bewonerscommissies, huurdersorganisaties ten behoeve van de uitvoering van de taken waar zij voor staan, of het geven van bijdragen in het kader van leefbaarheid. De bijdrage aan de financiering van de verbindingen geschiedt door de afdeling Financiën na toestemming van het bestuur op basis van een actuele liquiditeitsprognose van de verbinding. Rondom Wonen financiert relatief nooit meer en stelt nooit meer zekerheden beschikbaar dan het aandeel van Rondom Wonen in het risicodragend vermogen van de verbinding. D BV nov-12

9 III.7 Integriteit Het integriteitsbeleid van Rondom Wonen is erop gericht om het integer handelen binnen Rondom Wonen en haar verbindingen te bevorderen. Voor de dochterondernemingen geldt het integriteitbeleid van Rondom Wonen onverkort. Voor andere samenwerkingsvormen worden in de afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten met de partners expliciete afspraken gemaakt over de wederzijdse verantwoordelijkheden ten aanzien van het integer handelen binnen de verbinding en worden afspraken vastgelegd over het vigerende integriteitsbeleid. III.8 Jaarlijkse evaluatie verbindingen Jaarlijks vindt evaluatie van de verbindingen van Rondom Wonen plaats in het Managementteam. Hierbij wordt vastgesteld of de verbindingen nog passen binnen de strategie van Rondom Wonen en of er veranderingen in de omgeving zijn die tot aanpassingen van de verbindingen en of hun activiteiten zouden moeten leiden. De uitkomsten en conclusies van de jaarlijkse evaluatie worden besproken in het Managementteam en via de bestuurder aangeboden aan de raad van commissarissen. D BV nov-12

10 IV. Huidige verbindingen Een deel van de activiteiten van Rondom Wonen vindt niet plaats in de stichting Rondom Wonen, maar in andere rechtspersonen of samenwerkingsverbanden. Rondom Wonen heeft twee dochter-vennootschappen, Rondom Wonen Holding B.V. en Rondom Wonen Diensten B.V. Begin 2008 is overgegaan tot het oprichten van een dochtervennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rondom Wonen Holding B.V. en een (klein)dochtervennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rondom Wonen Diensten B.V. IV.1.1 Rondom Wonen Diensten BV Rondom Wonen Diensten BV houdt zich bezig met het verlenen van administratieve diensten aan derden (collega corporaties, VVE s, scholen en St. Kabeltelevisie Pijnacker). Het vermogen van Rondom Wonen Diensten BV is per 31 december bij een jaaromzet van Het stortingskapitaal bedraagt Rondom Wonen Diensten BV huurt personeel tegen economisch gangbare tarieven van de TI Rondom Wonen in. Op basis van gewerkte uren worden deze doorberekend aan Rondom Wonen Diensten BV. Rondom Wonen Holding BV is enig aandeelhouder en bestuurder van de onderneming Rondom Wonen Diensten BV. De facto wordt de onderneming (indirect) bestuurd door de statutair directeur van Rondom Wonen en de Raad van Commissarissen van de TI Rondom Wonen is ook Raad van Commissarissen van de Rondom Wonen Diensten BV. IV.1.2 Rondom Wonen Holding BV Rondom Wonen Holding BV heeft geen andere activiteiten dan het zijn van een verevende houdstermaatschappij. Het vermogen bedraagt per 31 december De jaaromzet is nihil. Het resultaat van de Rondom Wonen Diensten BV (in ) wordt in de Rondom Wonen Holding BV geconsolideerd en middels dividend uitgekeerd aan de TI Rondom Wonen. De TI Rondom Wonen is enig aandeelhouder van Rondom Wonen Holding BV. Deze onderneming wordt de facto (indirect) bestuurd door de statutair directeur van Rondom Wonen en de Raad van Commissarissen van de TI Rondom Wonen is ook Raad van Commissarissen van de Rondom Wonen Holding BV. IV.1.3 Groep rechtspersonen Stichting Rondom Wonen te Pijnacker staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen: Naam Statutaire zetel Aandeel in het geplaatste kapitaal Rondom Wonen Holding B.V. Pijnacker 100% Rondom Wonen Diensten B.V. Pijnacker 100% via Holding B.V. D BV nov-12

Verbindingenstatuut Zayaz. Versie: november 2013

Verbindingenstatuut Zayaz. Versie: november 2013 Verbindingenstatuut Zayaz Versie: november 2013 Vastgesteld door bestuurder 29 oktober 2013 Goedgekeurd door RvC 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Status 3 1.2 Doel statuut 3 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT ( 9 november 2016)

VERBINDINGENSTATUUT ( 9 november 2016) VERBINDINGENSTATUUT ( 9 november 2016) Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 15 november 2016 Goedgekeurd door de RvC d.d.: 16 december 2016 1 Inhoud 1. Status van het verbindingenstatuut... 3 1.1 Definitie

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT STICHTING WOONSTEDE

VERBINDINGENSTATUUT STICHTING WOONSTEDE VERBINDINGENSTATUUT STICHTING WOONSTEDE Vastgesteld door het bestuur d.d.: 27 december 2016 Goedgekeurd door de raad van commissarissen d.d.: 6 december 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10 TOETSINGSKADER VERBINDINGEN Woonstad Rotterdam 3-12-2013 1 van 10 Inleiding De IAD heeft in het auditprogramma een IC opgenomen op de verbindingen. In 2009/2010 was er, ten gevolge van fusie- en integratiewerkzaamheden,

Nadere informatie

Verbindingenstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Verbindingenstatuut. Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Verbindingenstatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Versie 1.0 07-02-2013 Versie is goedgekeurd in de RvC vergadering van 28-02-2013 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Wonen Wittem Versie 1.0 26.02.2014

Verbindingenstatuut Wonen Wittem Versie 1.0 26.02.2014 Verbindingenstatuut 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Wonen Wittem staat gezien haar doelstellingen midden in de samenleving en gaat ter uitvoering van haar taken zakelijke relaties aan met derden ten behoeve

Nadere informatie

Datum 31 oktober 2012. Verbindingenstatuut Maasvallei

Datum 31 oktober 2012. Verbindingenstatuut Maasvallei Datum 31 oktober 2012 Verbindingenstatuut Maasvallei INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 3 1.2 Definitie van verbindingen 3 1.3 Doel van het verbindingenstatuut 3 1.5 Vaststelling van het statuut

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT Sprengenland Wonen

VERBINDINGENSTATUUT Sprengenland Wonen 1 VERBINDINGENSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2013-001 Ingangsdatum : 1 december 2013 Vastgesteld door het bestuur : 7 november 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 25 november 2013 2

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Bergopwaarts : Chris Theuws, directeurbestuurder

: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Bergopwaarts : Chris Theuws, directeurbestuurder Nummer : 2011-06/6d Datum : 15.11.2011 Aan Auteur+functie Doel toezending Betreft : Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Bergopwaarts : Chris Theuws, directeurbestuurder : ter besluitneming : Verbindingenstatuut

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Eigen Haard

Verbindingenstatuut Eigen Haard Verbindingenstatuut Eigen Haard Versie 7.0 Update definitief RvC 19-6-2014 Eigen Haard Verbindingenstatuut versie 7.0 update definitief RvC 19-6-2014 pagina 1 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Eigen Haard staat

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam

Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Reglement Financieel beleid en beheer Woningbouwvereniging Heerjansdam Inhoudsopgave Definities... 3 Inleiding... 3 Status van het Reglement financieel beleid en beheer... 4 Artikel 1: Doelstellingen financieel

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet?

1. Wat is uw reactie op de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet? MEMO DATUM 21 december 2015 VAN mr. D. van Tilborg mr. E.A. van de Kuilen advocaat TELEFOON +31 88 2535977 FAX +31 88 2536006 E-MAIL dvantilborg@akd.nl / evandekuilen@akd.nl ONDERWERP Consultatie Veegwet

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Woningbouwvereniging Anna Paulowna Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 12 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Woningstichting Berg en Terblijt

Woningstichting Berg en Terblijt Woningstichting Berg en Terblijt Investeringsstatuut 1. Inleiding Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe Woningwet geeft bij de governance aspecten ook extra aandacht aan verbindingen

Nadere informatie

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is een betrokken woningcorporatie met de zorg voor ruim 3000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Verbindingenstatuut. Rondom Wonen is een betrokken woningcorporatie met de zorg voor ruim 3000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Verbindingenstatuut Rondom Wonen is een betrokken woningcorporatie met de zorg voor ruim 3000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Wij zorgen voor gewoon goed wonen voor mensen in kwetsbare

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 1.1 Achtergrond 3. 1.2 Definitie van verbindingen 3. 1.3 Doel van het verbindingenstatuut 4

1. Inleiding 3. 1.1 Achtergrond 3. 1.2 Definitie van verbindingen 3. 1.3 Doel van het verbindingenstatuut 4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Definitie van verbindingen 3 1.3 Doel van het verbindingenstatuut 4 1.4 Positionering van het verbindingenstatuut 4 1.5 Vaststelling van het statuut 4

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI

Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Investeringsstatuut STICHTING PLAVEI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Wettelijk kader Investeringsstatuut... 3 1.3. Doel Investeringsstatuut... 4 1.4. Doelstellingen investeringen...

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Wooncompagnie. Datum

Verbindingenstatuut Wooncompagnie. Datum Verbindingenstatuut Wooncompagnie Datum 12 september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Definitie van verbindingen 3 1.3 Doel van het verbindingenstatuut 3 1.4 Positionering van het

Nadere informatie

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

Onderwerpen Woningwet, BTIV en Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting Onderwerpen, en toegelaten instellingen volkshuisvesting Definities... 1 Wooncoöperaties... 1 Algemene bepalingen... 1 Rechtsvorm en organisatie... 2 Werkzaamheden... 3 Diensten van algemeen economisch

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT Stichting Antares Woonservice

VERBINDINGENSTATUUT Stichting Antares Woonservice VERBINDINGENSTATUUT Stichting Antares Woonservice Status: eindversie d.d. 01 november 2016 Vastgesteld door het Bestuur: d.d. 01 november 2016 Goedgekeurd door de RvC d.d. 01 november 2016 Goedgekeurd

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Reglement Financieel Beleid en Beheer

Reglement Financieel Beleid en Beheer Reglement Financieel Beleid en Beheer Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 juni 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d.: 16 juni 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties d.d.:

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Woontij

Investeringsstatuut Stichting Woontij Investeringsstatuut Stichting Woontij 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedures en besluitvorming 4 3. Organisatorische toets 5 4. Strategische koers 5 5. Financiële toets 6 6. Risicotoets 8 7. Partnerselectie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11- 2014 Start 0.2 Concept 1-12-2014 Review opsteller 0.3 Concept 4-12-2014 Review

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: Definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 1 mei 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 23 mei 2016 Aangepast 23 november 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Wooncompagnie. Datum

Verbindingenstatuut Wooncompagnie. Datum Verbindingenstatuut Wooncompagnie Datum 4 november 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Definitie van verbindingen 3 1.3 Doel van het verbindingenstatuut 3 1.4 Positionering van het verbindingenstatuut

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WOONBEDRUF fieder1 TE DEVENTER

DIRECTIESTATUUT VAN WOONBEDRUF fieder1 TE DEVENTER DIRECTIESTATUUT VAN WOONBEDRUF fieder1 TE DEVENTER Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 van de statuten wordt de stichting bestuurd door een door de Raad van Commissarissen benoemde directie, hierna

Nadere informatie

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb

WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb WSW visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-daeb 2/6 Inleiding Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties hun niet-daeb-vastgoed en niet-daebactiviteiten scheiden van het DAEB-vastgoed

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER HABEKO WONEN 1

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER HABEKO WONEN 1 REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER HABEKO WONEN 1 Status: Vastgesteld door het bestuur d.d.: 11 augustus 2016 Goedgekeurd door de rvc rvc d.d.: 10 augustus 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei

15 november 2012. Investeringsstatuut Maasvallei 15 november 2012 Investeringsstatuut Maasvallei Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleid en strategie 3 3 Processen 4 4 Strategische samenwerking en verbindingen 4 5 Risicobeheersing 5 6 Financiën 5 6.1 Financieel

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Overeenkomst Aedes-WSW

Overeenkomst Aedes-WSW Overeenkomst Aedes-WSW 1. Aedes vereniging van woningcorporaties, een vereniging statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te (2595 AA) Den Haag, Koningin Julianaplein 10, correspondentieadres:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

Verbindingenstatuut. Stichting Woonstad Rotterdam

Verbindingenstatuut. Stichting Woonstad Rotterdam Verbindingenstatuut Stichting Woonstad Datum vastgesteld RvB :08-02-2016 Datum goedgekeurd RvC :22-03-2016 1. Inleiding Algemeen In het verbindingenstatuut is het toetsingskader vastgelegd dat door stichting

Nadere informatie

Reglement Financieel Beleid en beheer Woningbouwvereniging Poortugaal op basis van het Aedes model d.d

Reglement Financieel Beleid en beheer Woningbouwvereniging Poortugaal op basis van het Aedes model d.d Reglement Financieel Beleid en beheer Woningbouwvereniging Poortugaal op basis van het Aedes model d.d. 10-06-2016 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de RvC tijdens de vergadering van 2 december

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

Q&A Reglement financieel beleid en beheer

Q&A Reglement financieel beleid en beheer Q&A Reglement financieel beleid en beheer Versie 20-6-2016 1. Op een aantal plaatsen komt de zinsnede voor: de corporatie maakt in haar reglement inzichtelijk hoe zij dit geborgd heeft (of: hoe zij de

Nadere informatie

Reglement van de directie

Reglement van de directie Reglement van de directie Preambule Als maatschappelijk ondernemer leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie