Integriteit bij het Rijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integriteit bij het Rijk"

Transcriptie

1 Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie

2 Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag, 19 december 2002

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer 1.1 Inleiding Leeswijzer 2 2 De uitgangspunten van de handreiking integriteitsaudit 2.1 De doelstelling van de handreiking De reikwijdte van de handreiking De status van de handreiking 5 3 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering 3.1 Definitie integriteit Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering (VBTB) De rol van de auditor bij integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering 8 4 De ontwikkelingsstadia van het integriteitsbeleid en de rol van de onderscheiden actoren daarin 4.1 Inleiding Het vertrekstadium (uitgangspunten en randvoorwaarden) Het stadium van bewustwording Het stadium van implementatie Het stadium van borging en evaluatie 14 5 De (organisatorische) opzet en uitvoering van de integriteitsaudit 5.1 Inleiding Totstandkoming auditopdracht Samenstelling onderzoeksteam De centrale plaats en de doelstellingen van omgevings- en procesanalyse Omgevingsanalyse Procesanalyse Specifieke vervolgwerkzaamheden 23

4 5.8 Evaluatie bevindingen Uitbrengen auditrapport Documentatie 24 6 Rijksbreed toetsingskader voor de integriteitsaudit 6.1 Vooraf Integriteitsrisico s en maatregelen van de organisatie Risicoanalyse Indeling van het rijksbrede toetsingskader op hoofdlijnen Uitwerking hoofdlijnen toetsingskader in concrete toetspunten (aandachtspunten) Hantering van het toetsingskader als hulpmiddel (referentiekader) Rijksbreed toetsingskader integriteit 37 Bijlagen 1 Begrippenlijst 2 Samenstelling Stuurgroep Integriteits Audit (SIA) en Werkgroep Integriteits Audit (WIA) 3 Geraadpleegde rapporten voor ontwikkeling van de handreiking integriteitsaudit 4 Overzicht van relevante regelgeving over integriteit in Ambtenarenwet en ARAR 5 Overzicht van overige relevante regelgeving en literatuur over integriteit bij het Rijk 6 Via Interne Beheersing naar Corporate Governance (COSO); Achtergronden 7 Vragenlijsten bij het rijksbreed toetsingskader 7.1 Vragenlijst management 7.2 Vragenlijst werknemer 7.3 Vragenlijst cultuur van de organisatie

5 Inleiding en leeswijzer 1. Inleiding en leeswijzer 1.1 Inleiding De overheid is als eerste verantwoordelijk voor het uitdragen en handhaven van de principes van een democratische rechtsstaat. Onder deze principes vallen onder andere integriteit, betrouwbaarheid, transparantie van besluitvorming. Overheidsdiensten verkeren daarnaast vaak in een monopoliepositie en daarom is vertrouwen in de legitimatie van het openbaar bestuur belangrijk voor de burgers. Overheidsmedewerkers treden steeds meer in contact met de samenleving en hebben hierbij meer vrijheden en eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast stelt de maatschappij steeds hogere eisen aan de overheid. Integriteit is derhalve niet alleen een interne aangelegenheid, doch is ook belangrijk bij de relaties met actoren in de samenleving. Juist die relaties zijn immers medebepalend voor het imago van de overheid. Integriteit is in de eerste plaats een kwestie van mentaliteit en bewustwording. Het moet tussen de oren zitten. Bewustwording en een juiste mentaliteit alleen zijn echter niet voldoende. Er is ook een systeem nodig van "checks and balances, met heldere regels en afspraken, met een organisatiestructuur die integriteit bevordert en met controlemechanismen, waardoor het gedrag voor elkaar en voor anderen controleerbaar wordt. Het opstellen van gedragsregels met duidelijke normen en waarden vormt daar een belangrijk onderdeel van. De ontwikkelingen in het kader van de regeringsnota Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB, 19 mei 1999) zijn in dit verband van belang, omdat die erop gericht zijn dat de overheid op transparante wijze inzicht geeft in de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van haar beleid, alsmede in de uitvoering daarvan. VBTB betekent ook dat de minister in de jaarlijkse verantwoording via een mededeling over de bedrijfsvoering, verantwoording aflegt over de bedrijfsvoering van zijn ministerie. Aangezien integriteit een kwaliteitsaspect is van de bedrijfsvoering kan dat onderwerp onderdeel zijn van de bedrijfsvoeringsmededeling. De integriteit van de overheid staat sinds de parlementaire enquête bouwnijverheid extra in de belangstelling. In dit kader is begin 2002 de eerste versie van de handreiking integriteitsaudit ontwikkeld. Aan de hand van deze handreiking zijn vervolgens integriteitsaudits bij de betrokken bouwdepartementen uitgevoerd. De handreiking was een eerste proeve, die vanwege de tijdsdruk nog niet was uitgetest. Parallel met de uitvoering van deze audits is de handreiking derhalve voor commentaar voorgelegd aan het psgberaad, IOFEZ, IODAD, ICPR en de IODAD-Kenniskring forensische accountancy en CDI s. 1 De opmerkingen die hieruit zijn voortgekomen en de opgedane ervaringen in de praktijk zijn door een stuur- en werkgroep 2 verwerkt in de voorliggende tweede versie van de handreiking. Daarbij zijn de 1 IOFEZ (Interdepartementaal Overleg Financieel Economische Zaken); IODAD (Interdepartementaal Overleg Departementale Accountantsdiensten); ICPR (Interdepartementaal Contactorgaan Personeelsdiensten Rijksdienst); CDI (Centraal Directeur Inkoop). 2 Voor de samenstelling van de stuurgroep (SIA) en de werkgroep (WIA), zie bijlage

6 Inleiding en leeswijzer rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering (VBTB) en auditfunctie (Kwaliteitsplan Auditfunctie) en de mede als gevolg hiervan noodzakelijke herziening van het Handboek Controle DAD s, ook meegenomen in de tweede versie. De onderdelen, die specifiek betrekking hadden op de parlementaire enquête bouwnijverheid, zijn veralgemeniseerd. Met voornoemde aanpassingen is er nu een actuele, rijksbrede handreiking voor de uitvoering van integriteitsaudits bij de departementen en hun organisatieonderdelen. In de hierna volgende leeswijzer wordt in het kort ingegaan op de inhoud en specifieke doelgroepen van de handreiking. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 De uitgangspunten van de handreiking integriteitsaudit Hoofdstuk 2 gaat in op de doelstelling, reikwijdte en status van de handreiking. Het geeft een beeld van de mogelijkheden, maar ook van de beperkingen van deze handreiking voor een integriteitsaudit. Het hoofdstuk is aanbevolen voor hen die de handreiking voor het uitvoeren van een integriteitsaudit willen gebruiken. Hoofdstuk 3 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering In hoofdstuk 3 komt de plaatsbepaling van integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering aan de orde. Het schema op blz. 10 geeft hiervan een goede weergave. Het is een achtergrondhoofdstuk voor alle gebruikers van de handreiking. Hoofdstuk 4 De ontwikkelingsstadia van het integriteitsbeleid en de rol van de onderscheiden actoren daarin Hoofdstuk 4 is vooral van belang voor het management dat verantwoordelijk is voor de invulling van het integriteitsbeleid en het verstrekken van de opdracht voor de uitvoering van de integriteitsaudit. Een goed overzicht geeft het schema de ontwikkelingsstadia van het integriteitsbeleid en de rol van de onderscheiden actoren daarin (blz. 16). In dit schema is ook de relatie met hoofdstuk 5 kort beschreven. Hoofdstuk 5 De (organisatorische) opzet en uitvoering van de integriteitsaudit Waar hoofdstuk 4 vooral is gericht op het management, is hoofdstuk 5 vooral gericht op auditors. De (organisatorische) opzet en de uitvoering van de integriteitsaudit komen aan bod. Het schema op blz. 24 geeft een goede weergave hiervan

7 Inleiding en leeswijzer Hoofdstuk 6 Rijksbreed toetsingskader voor de integriteitsaudit Hoofdstuk 6 bevat het rijksbrede toetsingskader voor het integriteitsbeleid en de integriteitsaudit. Het schema van paragraaf 6.7 geeft de meest directe toegang tot dit toetsingskader. In bijlage 7 zijn als voorbeeld vragenlijsten opgenomen, die aansluiten op het in hoofdstuk 6 opgenomen toetsingskader. Het rijksbrede toetsingskader voor de integriteitsaudit is een verdere uitwerking van een aantal rapporten over integriteit. Bijlage 3 geeft een overzicht van deze rapporten

8 Uitgangspunten van de handreiking integriteitsaudit. 2 Uitgangspunten van de handreiking integriteitsaudit 2.1 De doelstelling van de handreiking De doelstelling van de handreiking is een kader te bieden voor zowel het management als de auditor. Deze handreiking kan door het management als vertrekpunt genomen worden voor de concrete opdrachtverlening en door de auditor als vertrekpunt voor het concreet inrichten van de audit. Zowel de opdrachtverlening als de inrichting van de audit dienen echter toegesneden te zijn op de specifieke situatie bij het betrokken departement. Eigen verantwoordelijkheid van de auditor In deze handreiking wordt ervan uitgegaan dat de auditor een integriteitsaudit op speciaal verzoek van het betrokken management uitvoert (d.w.z. op ad hoc -basis). In de nabije toekomst zullen bij alle ministeries periodieke onderzoeken (audits) naar de bedrijfsvoering uitgevoerd gaan worden. Hieronder vallen dan ook periodieke integriteitsaudits, ingebed in een reguliere planning en controlcyclus. De integriteitsaudit zal in die situatie meer vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de auditor kunnen geschieden. De invoering van periodieke onderzoeken naar de bedrijfsvoering vindt met name zijn grondslag in het rapport "De auditfunctie in het VBTB-tijdperk" (ook wel genoemd het rapport-kordes, mei 2001), waarin onder meer de aanbeveling is opgenomen om de departementale accountantsdiensten (DAD's) om te vormen tot departementale auditdiensten. Zie voor een nadere uitwerking hiervan het rapport "Kwaliteitsplan audit-functie Rijksoverheid" (februari 2002). Omdat niet alle organisaties hetzelfde zijn, zal de integriteitsaudit voor iedere organisatie op een andere wijze moeten worden ingevuld en uitgewerkt. Afhankelijk van de specifieke integriteitsrisico s binnen de organisatie, risico s uniek voor de organisatie, zal op bepaalde processen meer en op andere minder de nadruk komen te liggen. Naast deze specifieke risico s kan voor de overheid als totaal een vijftal categorieën van algemene integriteitsrisico s worden benoemd. Deze algemene risico s zijn inherent aan het functioneren van de overheid als organisatie. De vijf categorieën zijn: 1) contacten met derden; 2) belangenverstrengeling; 3) toegang tot financiële informatie en geldstromen; 4) gebruik van middelen van de organisatie; 5) (ongewenste) omgangsvormen. Bij de opstelling van het rijksbrede toetsingskader in hoofdstuk 5 van deze handreiking zijn deze categorieën van algemene integriteitsrisico s als uitgangspunt genomen en vertaald naar maatregelen en activiteiten om deze risico s te verminderen. De specifieke aanvulling/verdieping van deze algemene integriteitsrisico s en maatregelen zal door het departement zelf dienen te geschieden

9 Uitgangspunten van de handreiking integriteitsaudit. 2.2 De reikwijdte van de handreiking De reikwijdte van de handreiking wordt bepaald door het ruime integriteitsbegrip zoals dat door BZK in de afgelopen jaren in het kader van het rijksbrede integriteitsbeleid is ontwikkeld. Vanuit de visie dat het departementale integriteitsbeleid een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering, is deze handreiking voor een integriteitsaudit bruikbaar voor alle bedrijfsprocessen. De integriteitsaudit richt zich op alle interne processen binnen een overheidsorganisatie waarin de integriteitsrisico s van de organisatie beheerst zouden moeten worden. Een overheidsorganisatie heeft echter niet alleen met zichzelf te maken, maar ook met zijn omgeving. Die omgeving kan binnen het gehele bestaande spectrum variëren van andere overheidsorganisaties tot commerciële ondernemingen en burgers. Wanneer in de relatie met deze omgeving integriteit een kritische factor is, heeft het management van een overheidsorganisatie de plicht al het mogelijke te doen om na te gaan bijvoorbeeld door screening - of de externe partij ook integer is. Aangezien de handreiking zich richt op de interne organisatie van een departement, wordt de integriteit van de omgeving verder buiten beschouwing gelaten. De handreiking is ontwikkeld tegen de achtergrond van de recente ontwikkelingen rond het Kwaliteitsplan audit-functie Rijksoverheid en kan gebruikt worden voor een audit naar de opzet, het bestaan en de werking van het integriteitsbeleid bij een organisatie. Uitgangspunt hierbij zal zijn de strategische risicoanalyse van het management van de organisatie ervan uitgaande dat deze er is. Voor zover de strategische risicoanalyse ontbreekt dienen in ieder geval de genomen beheersingsmaatregelen als uitgangspunt te worden genomen. Voor wat betreft de werking zal niet specifiek worden onderzocht in hoeverre individuele ambtenaren inbreuk op het integriteitsbeleid hebben gemaakt, maar wel of medewerkers bekend zijn met de regelgeving en beleidslijnen inzake integriteit en (zeggen) zich daaraan (te) houden. Natuurlijk kunnen zich daarbij risico s en signalen voordoen op het niveau van individuen. Deze risico s en signalen kunnen aanleiding geven tot een specifiek intern (vervolg)onderzoek al dan niet aangevuld met een forensisch onderzoek. 2.3 De status van de handreiking: hulpmiddel De status van de handreiking is: een hulpmiddel. De concrete opdrachtverlening voor de audit is de verantwoordelijkheid van het management en de concrete inrichting van de audit is de verantwoordelijkheid van de auditor. Deze handreiking kan als een model, als een vertrekpunt worden genomen voor de concrete opdrachtverlening en inrichting van de audit, maar beiden blijven maatwerk, waarvoor het management respectievelijk de auditor verantwoordelijk is

10 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering 3 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering 3.1 Definitie integriteit In dit hoofdstuk wordt een nadere begripsbepaling gegeven van het integriteit(sbeleid) en een integriteitsaudit. In de literatuur komen meerdere definities van integriteit voor. In de Handreiking Integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies van de VNG uit 2001 wordt aangegeven dat bestuurlijke integriteit inhoudt dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. In deze handreiking worden de volgende kernbegrippen van integriteit genoemd: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. In het artikel de integriteitsbarometer van organisatie van dr. M. Kaptein 3 wordt de volgende omschrijving van integriteit gegeven: Integriteit behelst ook de zorgvuldige omgang met andere bedrijfsmiddelen (zoals werktijd, informatieen communicatiemiddelen en bedrijfsinformatie), de wijze waarop medewerkers met elkaar omgaan - zoals de afwezigheid van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, vriendjespolitiek en geweld) en de wijze waarop de belangen van externen wordt gerespecteerd. In de inventarisatie van Financiën van februari 2000 naar de rol van de DAD s op het gebied van integriteit is gekozen voor de volgende werkdefinitie: Al het overheidshandelen, zowel van de organisatie als van haar medewerkers, dat gekenmerkt wordt door onkreukbaarheid en betrouwbaarheid en als zodanig de legitimiteit van de openbare dienst bevestigt. Deze definitie, die ook wordt aangehouden in deze handreiking, houdt in dat de bestuurder of de ambtenaar zich zodanig gedraagt dat hij ten opzichte van iedere burger, organisatie en instelling vrij blijft staan en zich zonder verplichtingen voelt. 3.2 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering Het management is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een ministerie. Onder bedrijfsvoering wordt verstaan de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen een ministerie om de gestelde beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het betreft sturing en beheersing van zowel de primaire processen als van de processen die hiervoor faciliterend zijn (de zogenaamde ondersteunende processen). De regeringsnota VBTB geeft als doelstelling aan dat de overheid op een open en transparante wijze inzicht geeft in de effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van haar beleid en de uitvoering 3 Bedrijfskunde, jaargang 73, 2001 nr

11 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering ervan. Hierbij is ook een grotere aandacht waar te nemen voor de wijze waarop de overheid haar taken uitvoert. Integer handelen vormt in dit kader een essentieel onderdeel van een goede sturing en beheersing van de bedrijfsvoering van een organisatie. De mate waarin bij een organisatie sprake is van beheerste bedrijfsprocessen kan in ernstige mate worden aangetast als de beheersing van de integriteit niet voldoende is. Het voeren van beleid om eraan bij te dragen dat medewerkers integer handelen is dus noodzakelijk voor de beheersing van de bedrijfsvoering. De ontwikkeling, toepassing en controle op de uitvoering van het integriteitsbeleid is maatwerk. De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij het integriteitsbeleid, binnen hun organisatiecultuur, -structuur en -processen vormgeven, rekening houdend met het rijksbrede kader van het ministerie van BZK. Een effectief integriteitsbeleid is mede van belang vanwege de schade die een integriteitsaantasting teweegbrengt: Een integriteitsaantasting binnen een enkel onderdeel van de overheid kan uitstralen naar de gehele overheid waardoor het vertrouwen van de burger in de gehele overheid verloren kan gaan; Kleinere integriteitsaantastingen leiden tot grotere, indien geen correctiemechanisme in werking treedt; Niet-integer gedrag van medewerkers lokt, indien er geen correctiemechanisme in werking treedt, soortgelijk gedrag op bij anderen. Het management is verantwoordelijk voor de samenhang van het integriteitsbeleid. Doordat op verschillende terreinen maatregelen kunnen worden genomen (personeelsbeleid, organisatie/cultuur, administratieve organisatie/interne controle (AO/IC), beveiliging) bestaat het risico dat het integriteitsbeleid een versnipperd karakter krijgt. Het management zal in het kader van de strategische risicoanalyse per afdeling/proces een inschatting moeten maken van de risico s die de organisatie loopt en welke impact deze risico s hebben, indien inbreuk wordt gemaakt op de integriteit. Deze risicoanalyse leidt dan tot te nemen beheersingsmaatregelen. Afhankelijk van het soort risico wordt (een combinatie van) maatregelen getroffen op het gebied van personeelsbeleid, AO/IC, organisatie/cultuur en/of beveiliging. Bij de uitvoering van de risicoanalyse kan gebruik worden gemaakt van het Handboek Integriteitsonderzoek van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Dit is een instrument dat zich richt op inventarisatie van kwetsbaarheid, weerbaarheid en weerbaarheidsverhogende maatregelen waarmee organisaties zelfstandig aan de slag kunnen (de AIVD biedt hierbij het benodigde voorbeeldmateriaal en ondersteunende instrumenten aan). Integriteitsbeleid is gericht op de beïnvloeding van het gedrag van de medewerkers. Deze beïnvloeding kan plaatsvinden door waarborgen in de structuur (regelgeving, aanwezigheid vertrouwenspersoon, etc.), in de processen (AO, werving en selectie, rapportage, etc.), maar vooral ook in de cultuur (normen en waarden van de organisatie). Het wel of niet nemen van een beheersingsmaatregel is een afweging tussen de kans dat het risico zich voordoet en de impact - 7 -

12 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering daarvan ten opzichte van de kosten en het uiteindelijke effect van de beheersingsmaatregel. Daarbij moet worden gerealiseerd dat de cultuur vooral ook wordt beïnvloed door zogenaamde soft controls. Belangrijk is dat het (top)management duidelijke normen stelt over wat wel en niet kan (het zogenaamde boundary system ). Het management heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie voor de medewerkers en zal de medewerkers hierop moeten aanspreken. cultuur integriteit structuur processen Het management is verantwoordelijk voor het opzetten van een sturings - en beheersingssysteem dat met redelijke mate van zekerheid waarborgt dat de bedrijfsvoering beheerst wordt. De maatregelen van sturing en beheersing moeten worden ingebed in het management control systeem. Het geheel ondersteunt het management bij het dragen van zijn verantwoordelijkheden. Het management heeft pas enige zekerheid over de opzet, bestaan en werking van dit systeem als daarin een adequate kwaliteitsborging door middel van monitoring en auditing wordt ondergebracht. Monitoring vindt plaats als onderdeel van de eigen interne controle (IC) en controlfunctie. Met het laten uitvoeren van een onafhankelijke audit kan het management zich zekerheid verschaffen over de toereikendheid van het systeem naar opzet, bestaan en/of werking. In alle gevallen moeten degenen die de audit uitvoeren in een onafhankelijke positie verkeren om de audit onpartijdig en objectief te kunnen uitvoeren. 3.3 De rol van de auditor bij integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering Het management kan de auditor opdracht geven een onderzoek in te stellen naar de door het management getroffen beheersingsmaatregelen in het kader van het integriteitsbeleid. Het gaat hier in feite om een bedrijfsvoeringsonderzoek dat is toegespitst op integriteit. Het beheersingsproces is onderwerp van onderzoek. De belangrijkste uitkomsten van de integriteitsaudit worden vastgelegd in de conclusieparagraaf van het auditorsrapport. De conclusies gaan afhankelijk van de opdracht over de opzet, het bestaan en/of de werking van de geïdentificeerde beheersingsmaatregelen in relatie tot integriteit. De conclusie bevat normaal gesproken een verslag van bevindingen van de audit. De eerste keer dat een integriteitsaudit wordt uitgevoerd kan deze worden gebruikt als nulmeting voor de stand van zaken met betrekking tot het integriteitsbeleid van een departement. Afhankelijk van deze nulmeting kunnen de vervolgaudits worden gepland

13 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering In het kader van VBTB zal de verantwoording over de uitvoering van de bedrijfsprocessen als geheel plaatsvinden door het opnemen van een mededeling over de bedrijfsvoering in het departementale jaarverslag door de minister. Op basis van het sturings- en beheersingssysteem van het integriteitsbeleid en de audit die heeft plaatsgevonden naar opzet, bestaan en/of werking van het systeem, is het denkbaar dat in de nabije toekomst de minister in de bedrijfsvoeringsmededeling verantwoording gaat afleggen over het integriteitsbeleid als onderdeel van de bedrijfsvoering. In deze mededeling wordt, onder verwijzing naar het van toepassing zijnde normenkader, ingegaan op: 1) de punten van aandacht die gedurende de uitvoering van bedrijfsprocessen naar voren zijn gekomen, evenals de daarvoor te treffen verbetermaatregelen; 2) (indien gewenst) bijzondere risico s bij bepaalde processen en/of belangrijke kwaliteitsverbeteringen binnen de bedrijfsvoering. De auditdienst dient de financiële informatie in het departementale jaarverslag te certificeren. De auditdienst geeft met de accountantsverklaring géén oordeel over de deugdelijke totstandkoming van niet-financiële informatie (inclusief de mededeling over de bedrijfsvoering). De auditdienst informeert de departementsleiding over de tekortkomingen in het proces van totstandkoming van niet-financiële informatie in het zogenaamde rapport van bevindingen dat gelijktijdig met de accountantsverklaring wordt uitgebracht. In de mededeling over de bedrijfsvoering zal eventueel een passage zijn opgenomen waarin de minister aangeeft in hoeverre bij het departement op het punt van het integriteitsbeleid sprake is van een beheerst bedrijfsproces. Daarbij kan de minister zich overigens mede baseren op de uitkomsten van de uitgevoerde integriteitsaudits

14 Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering Integriteit als onderdeel van de bedrijfsvoering en de rol van de auditor daarbij Uitgangspunten van sturing en beheersing (bedrijfsvoering) Strategische risicoanalyse door het management Keuze van de beheersingsmaatregelen gericht op integriteit Monitoring van de bedrijfsvoering binnen de P & C cyclus Audit over de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen dan wel over de kwaliteit van een integriteitsrapportage Verantwoording d.m.v. een mededeling over de bedrijfsvoering van de minister Audit naar ordelijke en controleerbare totstandkoming van de mededeling over de bedrijfsvoering

15 Ontwikkelingsstadia integriteitsbeleid en de rol van de actoren 4 De ontwikkelingsstadia van het integriteitsbeleid en de rol van de onderscheiden actoren daarin 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de verschillende ontwikkelingsstadia van het departementale integriteitsbeleid en de rol van de verschillende actoren in de onderscheiden stadia van deze cyclus. De belangrijkste betrokkenen bij de cyclus zijn het ministerie van BZK, het departementale management en de auditor. Een ministerie kan zich wat betreft het gevoerde integriteitsbeleid in een minder of meer gevorderd stadium bevinden. Daarbij is het vertrekstadium voor ieder departement het rijksbrede integriteitsbeleid en de wet- en regelgeving. Vervolgens worden de volgende stadia doorlopen: het bewustwordingsstadium: bepalen of aanpassen van de departementale integriteitsrisico s en de ontwikkeling of de aanpassing van een departementaal integriteitsbeleid; het implementatiestadium: treffen van departementale integriteitsmaatregelen; het stadium van borging en evaluatie: handhaving van het departementale integriteitsbeleid. De stadia vormen samen een cyclus. Dat houdt in dat er in principe geen formeel begin en geen einde is, met andere woorden er is sprake van een continu proces. Dit komt mede, omdat de interne en externe omgeving (en dus ook het beleid, de wet- en regelgeving) en de inherente integriteitsrisico s voortdurend veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van het departementale management zorg te dragen voor een goede waarborging van integriteit. Dit vereist onder andere een geregelde evaluatie van het integriteitsbeleid. 4.2 Het vertrekstadium (uitgangspunten en randvoorwaarden) In de rol van sectorwerkgever voor het Rijk treedt de minister van BZK voor het integriteitsbeleid coördinerend op. Het uitgangspunt hierbij is dat de departementen primair zelf verantwoordelijk zijn voor het zorgdragen voor een integere organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving van het integriteitsbeleid bij hun departement. De coördinerende rol van BZK is te betitelen als kaderstellend en stimulerend. Kaders zijn te vinden in de door BZK geformuleerde wet- en regelgeving die voor de sector Rijk geldt. Binnen deze kaders kunnen de departementen eigen beleidsregels opstellen die zijn toegesneden op specifieke situaties. De stimulerende rol behelst het faciliteren en initiëren van kennisuitwisseling tussen de departementen op het terrein van integriteitsbeleid. Het ministerie van BZK past het rijksbrede integriteitsbeleid aan naar aanleiding van wijzigingen in de interne en externe omgeving van het rijk en bereidt aanpassingen in de wet- en regelgeving betreffende integriteit voor in overleg met de departementen onder andere via het

16 Ontwikkelingsstadia integriteitsbeleid en de rol van de actoren Interdepartementaal Contactorgaan Personeelsdiensten Rijksdienst (ICPR) - en legt dit geheel voor aan het parlement. De wet- en regelgeving en het daarmee samenhangende kabinetsbeleid is het uitgangspunt en de randvoorwaarde voor alle andere onderdelen van de cyclus. Vanuit hun kennis en ervaring met integriteits- (en andere) audits kunnen de auditors in de toekomst (al dan niet via het IODAD) naast de ICPR (zoals nu al gebeurt) BZK adviseren op het punt van controleerbaarheid en uitvoerbaarheid van de rijksbrede wet - en regelgeving. 4.3 Het stadium van bewustwording Uitgaande van de rijksbrede wet- en regelgeving betreffende integriteitsbeleid moet het management transparant maken welke algemene en specifieke integriteitsrisico s de eigen overheidsorganisatie loopt. Deze inventarisatie is nodig om effectief en efficiënt beleid te kunnen ontwikkelen om de risico s op een aanvaardbaar niveau te brengen of te houden. Zo bereikt dan wel behoudt de organisatie een zo groot mogelijke weerbaarheid tegen integriteitsinbreuken. Bij deze inventarisatie kan zoals eerder opgemerkt gebruik worden gemaakt van het Handboek Integriteitsonderzoek van de AIVD. Een auditor moet, gezien de bij zijn overige werkzaamheden opgedane kennis van de organisatie, bij uitstek in staat worden geacht om het management van overheidsorganisaties hierbij te adviseren. Op basis van de geïnventariseerde integriteitsrisico s zal het management beleid gaan formuleren om de integriteitsrisico s te beheersen. Het management kan hierbij aansluiten op de drie W-vragen uit VBTB: 1. Wat willen we bereiken (met het integriteitsbeleid)? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat het kosten? Conform de VBTB -systematiek zal over deze vragen verantwoording kunnen worden afgelegd in het (sociaal) jaarverslag van het departement en overkoepelend in het sociaal jaarverslag van het Rijk (uitzonderingsrapportage). Niet vaak zal het mogelijk zijn om (tegen aanvaardbare kosten) een integriteitsrisico geheel tot nul te reduceren. Dat betekent dat bij vrijwel alle risico s een afweging moet worden gemaakt. Risico s zullen daar waar mogelijk ook in hun onderlinge samenhang moeten worden bekeken. Het gaat om vragen zoals: 1. Binnen welke marges spreken we nog van een aanvaardbaar restrisico 4? 2. Welke combinatie van maatregelen gebruiken we om dat restrisico te benaderen? Maar minstens zo belangrijk zijn de volgende vragen: 3. Hoe zorgen we voor bewustwording en commitment binnen de organisatie? 4. Hoe zorgen we voor de juiste cultuur binnen de organisatie? 5. Met wat voor maatregelen willen we ervoor gaan zorgen dat de handhaving gewaarborgd is? 4 Het complement van het restrisico is het gewenste integriteitsniveau

17 Ontwikkelingsstadia integriteitsbeleid en de rol van de actoren In het bewustwordingsstadium staat de vraag centraal wat integriteit nu eigenlijk betekent en op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven binnen de organisatie. Het signaleren van integriteitsrisico s en het treffen van maatregelen om integriteitsinbreuken te voorkomen is zoals gezegd primair een verantwoordelijkheid van het management. Bij het definiëren en inschatten van integriteitsrisico s zal de auditor nagaan of de organisatie zelf een inschatting heeft gemaakt van de integriteitsrisico s, daarbij passende beheersingsmaatregelen heeft getroffen en ter zake een (geschreven) integriteitsbeleid heeft. De auditor zal dus moeten bezien welke activi teiten het management op dit punt heeft verricht en wat de uitkomsten daarvan zijn. De activiteiten van de auditor zullen hierbij primair zijn gericht op ondersteuning van het management, door het in kaart brengen van mogelijke opties voor het bepalen van een integriteitsbeleid, door te wijzen op handhavingsaspecten en door te beoordelen of het beoogde integriteitsbeleid leidt tot de door het management geformuleerde doelstellingen et cetera. 4.4 Het stadium van implementatie Het volgende stadium in de ontwikkelingscyclus van het integriteitsbeleid is dat het door het management geformuleerde beleid wordt geïmplementeerd. Alle maatregelen zullen uitgewerkt moeten worden. Een voorbeeld hiervan is een gedragscode die uitgeschreven moet worden en zijn plaats moet krijgen in de interne voorschriften, bijv. doorvertaald in het personeelsbeleid (bij aanname, functieomschrijvingen, beoordelingsgesprekken, etc.) en in het handhavingsbeleid (toezicht op naleving, sancties bij niet-naleving, etc.). Maar bij uitwerken alleen kan het natuurlijk niet blijven. De maatregelen moeten een levend en vanzelfsprekend geheel binnen de organisatie zijn. Integriteit is zowel een kwestie van cultuur als een kwestie van maatregelen. Zoals eerder is aangegeven speelt het (top)management van de organisatie hierbij een belangrijke rol. Iedere individuele medewerker moet de tijd en ruimte krijgen om zich af te vragen wat hij of zij moet veranderen en wat in zijn of haar omgeving dient te veranderen om de organisatie op het gewenste integriteitsniveau te brengen. Bij de invulling en uitwerking van de handhavingsmaatregelen zal wederom bekeken worden in hoeverre aangesloten kan en moet worden op de P&C-cyclus van het departement. Indien de organisatie van het bewustwordingsstadium is overgegaan naar het implementatiestadium, verandert ook de functie van de audit. In concreto gaat het dan om beoordeling van en advisering over het geïmplementeerde integriteitsbeleid en de getroffen beheersingsmaatregelen. Hierbij zullen de sterke en zwakke punten in de inbedding en de werking van het integriteitsbeleid in organisatie worden beoordeeld. In dit verband is het belangrijk er ook rekening mee te houden dat cultuur wat anders is dan alleen het nemen van maatregelen. Dit betekent dat passende maatregelen alleen geen zekerheid geeft dat alles onder controle is. De werking van de maatregelen kan vrijwel alleen op indirecte wijze worden gemeten door middel van observatie, vergelijking en gebruik van vragenlijsten

18 Ontwikkelingsstadia integriteitsbeleid en de rol van de actoren Daarom ook is het van belang dat de audit wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team met aandacht voor de cultuurelementen. 4.5 Het stadium van borging en evaluatie Het laatste stadium van de cyclus omvat de borging en evaluatie (handhaving) van het gewenste integriteitsniveau. In het stadium van borging en evaluatie heeft het integriteitsbeleid zich ontwikkeld tot een volwaardig element in de P&C-cyclus en is ingebed in het management control systeem. Het management wordt met behulp van een monitoringsysteem periodiek geïnformeerd over de voortgang en de effecten van de maatregelen die het heeft laten treffen. Bovendien wordt het management geïnformeerd of, gegeven veranderingen in de interne en/of externe omgeving, nieuwe risico s ontstaan dan wel oude risico s verdwijnen (en de daarop van toepassing zijnde maatregelen wellicht overbodig zijn geworden). Het management zal vanzelfsprekend alleen betekenis kunnen ontlenen aan de rapportages, wanneer de informatie die daar in staat de werkelijkheid deugdelijk weer geeft. Een beoordeling door een auditor verschaft hem de gewenste zekerheid (assurance). Indien de audit uitwijst dat de getroffen beheersingsmaatregelen in opzet van voldoende kwaliteit zijn, zal ten behoeve van het testen van de juiste en volledige werking van deze maatregelen een testplan worden opgesteld en uitgevoerd. De test op de werking zal in ieder geval gericht moeten zijn op de beheersingsmaatregelen die in belangrijke mate (worden geacht) bij (te) dragen aan de reductie van het integriteitsrisico en/of aan te merken zijn als maatregelen die het karakter hebben van (c.q. vergelijkbaar zijn met) onvervangbare maatregelen van interne controle. Ook hierbij moet, net als in het stadium van implementatie, de kanttekening worden gemaakt dat cultuur anders is dan alleen het nemen van maatregelen. In dit stadium kan de auditor zijn aandacht richten op de wijze van borging en evaluatie van het integriteitsbeleid en de wijze van verslaglegging daarover. Aan de uitvoerder van de audit kan door het management worden gevraagd daarover assurance te verlenen via een specifiek (bedrijfsvoerings)onderzoek ten aanzien van de naleving het integriteitsbeleid. Verder komt in dit stadium ook de beoordeling van informatieprocessen (uitkomsten van het integriteitsbeleid) meer pregnant naar voren als onderdeel van de werkzaamheden van de auditor. Wanneer de uitkomst van zo n beoordeling leidt tot het signaleren van een of meerdere knelpunten, kan de auditor ook adviseren hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost (waarmee de hiervoor beschreven cyclus van de ontwikkelingsstadia opnieuw aanvangt: bewustwording, implementatie, borging en evaluatie)

19 Ontwikkelingsstadia integriteitsbeleid en de rol van de actoren ONTWIKKELINGSSTADIA INTEGRITEITSBELEID CYCLUS Vertrekpunt Bewustwording Implementatie Borging Evaluatie knelpunt geen knelpunt In de P&C-cyclus zal binnen het ministerie aandacht worden besteed aan de uitkomsten van deze integriteitsaudits. Het management zal vervolgens nagaan of het behoefte heeft aan aanvullende audits dan wel een uitbreiding van de opdracht. Ook behoort in het geval van specifieke signalen van inbreuk op de integriteit een intern (vervolg)onderzoek al dan niet aangevuld met een forensisch onderzoek tot de mogelijkheden. Het voorgaande is in het volgende schema weergeven. Dit schema bevat de verschillende ontwikkelingsstadia van het departementale integriteitsbeleid en de rol van de verschillende actoren in de onderscheiden stadia van deze cyclus. De actoren zijn in dit geval het departementale management en de auditors

20 Schema van de ontwikkelingsstadia van het integriteitsbeleid en de rol van de onderscheiden actoren daarin de actoren stadia van de cyclus 1. Vertrekpunt (basis): Rijksbreed integriteitsbeleid; wet- en regelgeving op het gebied van integriteit 1. Bewustwording: Integriteitsrisico s Integriteitsbeleid (opzet) 2. Implementatie: Maatregelen (bestaan) 3. Borging en evaluatie: Handhaving (werking) Rol management (beslissen) Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het rijksbrede integriteitsbeleid en de rijksbrede wet- en regelgeving. inventariseren en vastleggen van de integriteitsrisico s mede o.b.v. rijksbreed integriteitsbeleid, wet- en regelgeving (zie ook Handboek Integriteitsonderzoek van de AIVD); bepalen welke integriteitsrisico s het departement op welke wijze wil afdekken; handhavingsbeleid bepalen; vaststellen en onder de aandacht van alle betrokkenen brengen (bewustwording en commitment). Auditbeleid invullen binnen de kaders die het audit committee voor het departement heeft vastgesteld. opstellen van (interne) regelgeving (o.b.v. wetgeving); opstellen van gedragscodes; doorvertalen van regels en gedragscodes in werkinstructies; doorvertalen van regels en gedragscodes in het personeelsbeleid (bij aanname, in functieomschrijvingen en in beoordelingsgesprekken; aanwijzen wie in de organisatie verantwoordelijk is/zijn voor de handhaving; instructies opstellen voor degenen die op uitvoerend niveau voor de handhaving zorgen. opstellen van de planning en control van de uitvoering van het integriteitsbeleid (incl. een goed werkend monitorsysteem); opdrachtverlening voor de integriteitsaudit; bepalen vorm van de uitkomst van de integriteitsaudit (verslag van bevindingen of een beoordeling); bepalen structuur voor de rapportagecyclus (frequentie, vorm, afstemming, geadresseerden, opdrachtgever, etc.); bewaken van de follow up van de bevindingen voor zover noodzakelijk. mogelijke rol auditor (adviseren en beoordelen) in IODAD-verband adviseren (van BZK) over uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van deze wet- en regelgeving. het management ondersteunen bij het inventariseren en vastleggen van integriteitsrisico s; adviseren over de verschillende opties voor het bepalen van een integriteitsbeleid; adviseren over de verschillende opties bij het bepalen van het handhavingsbeleid; beoordelen of het beoogde integriteitsbeleid leidt tot het door het management beoogde doel (beoordeling van de opzet). adviseren over de inhoud en het samenstel van de te treffen maatregelen; aanbieden van best practices; beoordelen of het voorgenomen pakket van maatregelen, wanneer het deugdelijk wordt ingevoerd, kan leiden tot het door het management beoogde doel (beoordeling van opzet en bestaan). uitvoering van een integrale integriteitsaudit in opdracht van het management (beoordeling van opzet, bestaan en werking)

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor

Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor Samenwerking tussen Operational- en IT-auditor randvoorwaarden, mogelijkheden en domeinen voor de samenwerking tussen de Operational en de it-auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Samenwerking

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie'

Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0. 'de architectuurfamilie' Model Architectuur Rijksdienst MARIJ 1.0 'de architectuurfamilie' Opdrachtgever: Jan Mens (Ministerie van Financiën) Budgethouder: Wilbert Disseldorp (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie