Jaardocument 2011 Stichting Prisma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011 Stichting Prisma"

Transcriptie

1 Jaardocument 2011 Stichting Prisma

2 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 2

3 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Juridische structuur Inrichting van de organisatie Managementstructuur District- en sectormanagers Teamleiders Staf, Bedrijfsondersteuning en Zorgexpertise Kernactiviteiten van stafmedewerkers Raad van Bestuur Kernactiviteiten van Prisma HRM Kernactiviteiten van Financiën en Beheer Kernactiviteiten van Informatisering en Facilitair Kernactiviteiten van Prisma Zorgexpertise 12 Organigram Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar PR en Communicatie Vastgoed en huisvesting Informatievoorziening en automatisering Inkoop en contractering Verzekeringen Wmo Fondsenwerving Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Aanvang van zorg en voorwaarden De zorgpraktijk Zorg en expertise POP Medezeggenschap Netwerken Deskundigheidsbevordering voor cliënten Meer Mens Jaardocument 2011 Stichting Prisma 3

4 Crisisopvang Zorg en Ethiek Resultaten in zorg Reflectie op zorg Zorg en veiligheid Medewerkerveiligheid-Incidentmeldingen-Cliëntveiligheid (MIC) Medicatie Vrijheidsbeperkende maatregelen en Ban de Band Seksualiteit Veiligheid en techniek Arbo, bedrijfshulpverlening en brandveiligheid Gevaarlijke en schadelijk stoffen Klachten cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Algemene doelstellingen personeelsbeleid Imago, instroom en uitstroom Loopbaan en ontwikkeling Scholing Beroepspraktijkvorming Kwaliteit van het werk Verzuim Arbo-beleid Klachtenregeling medewerkers Wet- en regelgeving Vrijwilligers Samenleving Commissie Maatschappelijke Verantwoording en Verantwoordelijkheid (MVV) Duurzaamheid Financieel beleid 64 5 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa WTZi-vergunningsplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Niet-WTZi/WMG-gefinancierde materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (Geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen 94 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 4

5 Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële activa WTZi-vergunningsplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Niet-WTZi-WMG-gefinancierde materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 115 Lijst met veelgebruikte afkortingen Jaardocument 2011 Stichting Prisma 5

6 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Stichting Prisma werkt volgens de Zorgbrede Governancecode Deze code biedt een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en goed toezicht. Daarnaast biedt de code een helder referentiekader voor de verdeling van taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De code geeft ook richtlijnen voor de werkwijze van beide organen. De duurzame relatie en dialoog met onze cliënten en met elkaar staan hoog in het vaandel van Prisma. Met de vier kernwaarden geven we dat vorm: aangaan, erbij horen, verantwoord en eigentijds wijs. We vragen onze cliënten en medewerkers ook periodiek hoe ze onze dienstverlening en onze contacten ervaren. We investeren continue in de ontwikkeling van onze cliënten en medewerkers. We leggen actief verantwoording af aan en zijn transparant in ons handelen voor alle stakeholders. De veranderende vragen van cliënten en van de samenleving zijn onze grootste inspiratiebron. Stichting Prisma is gevoelig voor deze signalen en spant zich maximaal in om, binnen de kaders van onze kernwaarden, adequate en efficiënte antwoorden te formuleren. We maken de kernwaarden in ons dagelijks handelen zichtbaar, voelbaar en toetsbaar. In ons handelen is de toegevoegde waarde voor cliënten (direct of indirect) het belangrijkste referentiekader. Prisma kiest ervoor om de tegenstellingen met elkaar te verenigen in haar werkwijze: Sturing en ruimte Warme zorg en zakelijkheid Meer met minder In 2011 is er veel aandacht geweest aan het Huis op orde brengen. In 2010 hebben we de organisatie overzichtelijk ingericht. Iedere teamleider heeft zijn teamjaarplan gemaakt met als leidraad de kaderbrief. Moderne ICT-middelen zijn ingezet. We zijn gaan werken met een modern digitaal roostersysteem. De zorglogistiek is uitgewerkt en een aantal zorgprogramma s zijn beschreven. In hoofdstuk 2 van dit jaardocument kunt u lezen hoe de structuur van Prisma eruit ziet. De kerngegevens van Prisma worden vermeld en uit gedetailleerde overzichten wordt duidelijk hoe de districten en sectoren zijn ingedeeld. In 2.4 wordt verantwoord wie onze belangrijkste externe samenwerkingsrelaties zijn en wat we met hen hebben bereikt. Hoofdstuk 3 gaat over de taakverdeling tussen de verschillende organen en onderdelen van de Stichting. In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan over het beleid en de prestaties van het verslagjaar Duidelijk wordt hier dat er hard is gewerkt door alle betrokkenen. De financiële gegevens vindt u in hoofdstuk 5. Er is veel om tevreden over te zijn. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ook voldoende uitdagingen om zaken te verbeteren. Wij willen alle medewerkers en overige betrokkenen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van ons beleid en de geleverde prestaties in het voorbije jaar bedanken voor zijn of haar inbreng. Waalwijk, mei 2012 drs. P.J.G. Nouwens voorzitter Raad van Bestuur J. de Bruin lid Raad van Bestuur Jaardocument 2011 Stichting Prisma 7

8 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 8

9 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Prisma Adres Biesbosweg 14 Postcode 5145 PZ Plaats Waalwijk Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internet 2.2 Structuur van de organisatie Juridische structuur Prisma heeft de rechtsvorm van een stichting en is gevestigd in Waalwijk. Alle zorglocaties van Stichting Prisma liggen in de provincie Noord-Brabant Inrichting van de organisatie De bestuursstructuur van Prisma is statutair bepaald en heeft als uitgangspunt het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht toetst het beleid van de Raad van Bestuur en staat deze met reflectie terzijde. Hierbij staat de maatschappelijke legitimiteit van Prisma voorop. De Raad van Toezicht heeft het bestuur van de stichting opgedragen aan de Raad van Bestuur. De activiteiten van de Raad van Toezicht in 2011 zijn beschreven onder 3.4. Medezeggenschap van cliënten is binnen Prisma georganiseerd in een Centrale Cliëntenraad en een aantal Locatie Cliëntenraden. Voor de medezeggenschap van medewerkers is een Ondernemingsraad actief. Over de feitelijke medezeggenschap in 2011 leest u meer onder 3.5 en Managementstructuur Binnen Prisma zijn drie besturingsniveaus aanwezig: Strategisch. Dit is het speelveld van de Raad van Bestuur, de managers en de staf. Tactisch. Op dit speelveld bevinden zich de managers en de teamleiders. Operationeel. Het speelveld van de teamleiders, medewerkers en bedrijfsondersteuners. In 2011 zijn de profielen van de verschillende managementfuncties scherper neergezet. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor het operationele beleid. Dat betekent: Aanspreekbaar zijn op zorgkwaliteit en zorgkwantiteit, op personeelszorg, op het beheer van budget en andere middelen; een en ander binnen vastgestelde kaders (beleid, teamjaarplan) en rekening houdend met anderen binnen en buiten de organisatie. Met andere woorden: verantwoord bezig zijn en verantwoording afleggen. Situaties niet uit de weg gaan maar aangaan. De district- en sectormanager is formeel aanspreekbaar op alle zaken die haar/zijn eenheid betreffen. Dus de manager zorgt dat er goed op elkaar afgestemde jaarplannen komen, zorgt voor de aansturing van teamoverstijgende projecten, voor de verantwoording en bijsturing van jaarplannen. De hiërarchische positie van de manager is helder, evenals de coachende wijze van aansturen. Dat betekent: steeds in dialoog, samen zoeken naar oplossingen, samen het leerproces benadrukken, verantwoordelijkheden delegeren en op dat proces reflecteren. De basishouding van de bedrijfsondersteuner is: Hoe kan ik jou concreet helpen? Welk Jaardocument 2011 Stichting Prisma 9

10 probleem heb je? Wat voor mogelijkheden zijn er? Samen met de teamleider/manager zoeken naar de ruimte binnen de kaders, die door de Raad van Bestuur zijn gesteld. Ondersteuners zorgen ervoor dat de systemen op orde zijn, er kennis aanwezig is en maken duidelijke afspraken. Onderling vindt binnen de bedrijfsondersteuning goede afstemming plaats om de ondersteuning zo effectief en efficiënt te organiseren. Vanuit deze uitgangsposities is er een vruchtbare samenwerking ontstaan die heeft geleid tot een goed resultaat voor Prisma District- en sectormanagers De kern van hun functie is: het leiding geven (sturen, coachen, toetsen, inspireren) van teamleiders en met op de achtergrond als doel de kwaliteit van teams en teamleden; het leveren van een bijdrage aan het instellingsbeleid; het verbinden van beleid en uitvoering: van bestuur en praktijk; de afstemming tussen lijn (teamleiders) en staf (ondersteuning) regelen; toezien op de toepassingskwaliteit van het sturingsinstrumentarium; het gezamenlijk sturen op dwarsverbindingen tussen teams en districten; de processturing en kwaliteitsbewaking van de planning en control cyclus; de tactische afstemming met externe ketenpartners; fungeren als accountmanager voor belangrijke externe partners (gemeenten); evaluatie van de samenwerking met ketenpartners. Er zijn zes managers voor de verschillende onderdelen van Prisma, namelijk: de drie districten voor specifieke zorg de sector arbeid en dagbesteding de sector specialistische zorg de sector reguliere zorg Teamleiders Elk team heeft een teamleider. Een teamleider kan leiding geven aan meer (twee tot drie) teams en heeft (in totaal) vijftien tot zestig medewerkers. De teamleider is de operationeel leidinggevende die integraal verantwoordelijk is en dus aanspreekbaar is op alle facetten van het teamfunctioneren en het teamresultaat. Dit betekent dat de teamleider behalve op de zorginhoud, ook aanspreekbaar is op personeelszorg en beheeraspecten. De kern van hun functie: is primair gericht op de kwaliteit van het primaire proces en het teamresultaat; is present voor het team. Hij/zij kent en is aanspreekbaar voor medewerkers en cliënten/verwanten; coacht medewerkers en het team op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het oplossen van de eigen vraagstukken; legt verantwoording af over het functioneren aan de district-/sectormanager; is zowel sturend als coachend, toetsend en ondersteunend voor teamleden en het team; houdt de functioneringsgesprekken en leidt de teamevaluatie; is direct betrokken bij belangrijke besprekingen over de zorg en vult gaten op als dat nodig is; staat op een gelijkwaardige manier ook als leidinggevende midden in het team; is aanspreekbaar op de (functionele) afstemming met collega teamleiders en met externen Staf, Bedrijfsondersteuning en Zorgexpertise De secretaris van de Raad van Bestuur, de stafmedewerker Kwaliteit en certificering en de afdeling PR en Communicatie vormen de staf die de Raad van Bestuur adviseert over verschillende beleidsterreinen. Er is een vacature voor een Concerncontroller. Prisma Bedrijfsondersteuning bestaat uit de afdelingen HRM, Jaardocument 2011 Stichting Prisma 10

11 Financiën en Beheer en Informatisering en Facilitair. Zorgexpertise bestaat uit de afdelingen Entree, Behandeling en het Gezondheidscentrum Kernactiviteiten van stafmedewerkers Raad van Bestuur Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjarenbeleid. Regie van het bestuursproces. Procedures, bestuurlijke, juridische en organisatorische vraagstukken en ondersteunen bij veranderingen en implementatie van beleid. Coördinatie van vergaderingen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Externe waarneming Raad van Bestuur. Monitoring, Planning & Control. Kwaliteitsbewaking en bevordering van beeld-, oordeels- en besluitvorming en van de uitvoering van besluiten. PR en Communicatie, (intern en extern). Fondsenwerving en sponsoring. Meervoudige publieke verantwoording. Internet/Intranet contentbeheer. Kwaliteit HKZ. Auditing Prismabreed Kernactiviteiten van Prisma HRM Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjaren personeelsbeleid. Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Verzuimbeleid. Werving en selectie. Arbodienstverlening en re-integratie-instrumenten. Deskundigheidsbevordering. BPV (beroepspraktijkvorming). Loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Personeelsadministratie. Advisering van de Raad van Bestuur bij overleg met de Ondernemingsraad en vakbonden Kernactiviteiten van Financiën en Beheer Ontwikkeling van een geïntegreerd, meerjaren financieel en economisch beleid. Onderhandelen met lokale overheidsinstellingen, leveranciers en contractpartners over financiering en begroting. Adviseren over begrotingsmutaties en accountantscontrole. Jaarrekening en jaarverslag. Ontwikkelen begrotingsrichtlijnen, opstellen begroting en meerjaren ramingen. Adequaat financieel informatiesysteem en functioneel applicatiebeheer. Treasury-management. Liquiditeitenbeheer. Periodiek risicoanalyses. Ontwikkelen, beheren en uitvoeren van managementinformatie. Financiële administratie. Facturering. Salarisadministratie. Productie administratie. AZR verwerking (controle en specialistische ondersteuning). Jaardocument 2011 Stichting Prisma 11

12 Kernactiviteiten van Informatisering en Facilitair Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjaren informatievoorziening en automatiseringsbeleid. Beheer infrastructuur. Ontwikkelen en beheren van managementinformatie. Automatiseringsprojecten en contractvoorbereiding en onderhandeling. Beheer inkoop en onderhoudswerkzaamheden. Systeembeheer. Telefonie. Technisch applicatiebeheer. Domotica toepassingen op ICT gebied. Ontwikkelen geïntegreerd meerjaren facilitair beleid (inclusief inkoop en huisvesting). Veiligheidscontrole. Inkoop (inclusief voeding). Technische dienst. Coördinatie van nieuwbouw, verbouw en eventuele uitbesteding van activiteiten. Raamcontracten en contractonderhandelingen. Ontwikkelt procedures, richtlijnen en standaarden inzake beheer van gebouwen, inkoop en catering, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. HACCP. Legionella controle en bestrijding Kernactiviteiten van Prisma Zorgexpertise Ontwikkelen geïntegreerd meerjaren medisch, agogisch en gezondheidsbeleid. Ontwikkelen behandelmethodes en zorgprogramma s. Het opname-, overplaatsing- en ontslagbeleid. Beheren kenniskaart van expertise. Realisatie en bewaking van het medisch ethisch beleid. Indicatieservice. Organigram Stichting Prisma Jaardocument 2011 Stichting Prisma 12

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting Prisma biedt zorg en ondersteuning in de vorm van de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf Deze zorg en ondersteuning biedt Prisma aan cliënten met de volgende aandoeningen, beperkingen, stoornissen of problemen: Verstandelijke handicap Lichamelijke handicap Psychiatrische aandoening Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen Somatische aandoening of beperking Stichting Prisma is georganiseerd in districten en sectoren. Sector Regulier In deze sector horen die zorgvragen die binnen een reguliere omgeving (zo normaal als mogelijk, in de wijk) goed worden ondersteund. Sector Specialistisch Specialistische zorg is zorg voor een cliënt en/of cliëntsysteem waarbij sprake is van ernstige fysieke beperkingen waarbij (vaak) technische hulpmiddelen noodzakelijk zijn om het leven te behouden en/of ernstige gedragsproblemen dan wel een psychiatrische stoornis waarbij diagnose en begeleidingsstijl onduidelijk, tegenstrijdig en/of crisis interveniërend zijn. Specialistische zorg kenmerkt zich door een gespecialiseerde, integrale en doelgerichte aanpak; een nadrukkelijk samenhangend beleid in ondersteuning en behandeling. Specialistische zorg gaat uit van effectief gebleken methodieken, dan wel onderzoekstrajecten. Zij kent een eigen zorgprogrammering, opgebouwd uit diagnostische benadering, gespecialiseerde begeleiding en behandeling. De zorg is tijdelijk en zij gaat uit van een helder uitgeschreven zorgpad, met een duidelijk begin en einde. Specifieke zorg in districten Zuid, Noord en West Hieronder vallen alle zorgvragen met de grondslag VG, waarbij er naast de beperking als gevolg van de verstandelijke handicap, sprake is van bijkomende problematiek (dubbele problematiek). Het gaat hier om cliënten met gedragsproblematiek met CEP-score 3 en 4, somatische problematiek of bepaalde ziektebeelden De zorgvragen binnen deze sector vragen specifieke voorwaarden en deskundigheid. Via zorgprogramma s en zorgpaden wordt de ondersteuning gereguleerd. Sector dagbesteding, arbeid en vrije tijd Onder deze sector vallen alle dagvoorzieningen, behalve die waar specialistische dagbesteding wordt geboden. Jaardocument 2011 Stichting Prisma 13

14 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal Per einde verslagjaar Cliënten met zorg en met verblijf 2284 ZZP-cliënten met zorg en verblijf 1106 Cliënten met dagactiviteiten 402 Extramurale cliënten (excl. cliënten dagactiviteiten) 776 Capaciteit Beschikbare plaatsen met verblijfszorg 1133 Productie Dagen met zorg en verblijf* ZZP-dagen met zorg en verblijf Dagdelen dagactiviteiten Uren extramurale productie (excl. dagactiviteiten) Personeel Personeelsleden in loondienst 2298 FTE 1318 Bedrijfsopbrengsten Bedrag Per einde verslagjaar Totaal ,- Waarvan Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ,- Waarvan Overige bedrijfsopbrengsten ,- *Inclusief verblijfscomponent en crisisopvang Jaardocument 2011 Stichting Prisma 14

15 2.3.3 Werkgebieden District specifiek Noord Gemeente Plaats Voorziening Geertruidenberg Raamsdonksveer Raamsdonk Brejaartstraat 4-6, Theresiastraat 19, Hoge Donk, Lutteldonk, Molenweer, Theresiastraat 23/Brejaartstraat 2, Grote Kerkstraat, Vijfhoevenlaan, Zaterdagopvang Lange Broekstraat/Logeerboerderij Geertruidenberg Venestraat, Burg. Meijerstraat, Commandeurstraat Woudrichem Woudrichem Wethouder de Joodestraat Aalburg Wijk en Aalburg Fresiastraat Genderen Kelderstraat Loon op Zand Kaatsheuvel Magnoliastraat, Brabanthof/Vierspant Waalwijk Waalwijk Anna van Burenstraat, Grotestraat, Voorweiden Loon op Zand Loon op Zand van Rijckevorselstraat Dongen Dongen Tooropstraat, Prinses Amaliastraat, Bergmolenstraat Heusden Drunen Grotestraat, Joost van den Vondellaan s-hertogenbosch Rosmalen Spirealaan Werkendam Sleeuwijk Vlietstraat Oosterhout Oosterhout Molenstraat Drimmelen Lage Zwaluwe Nieuwstraat Ambulant Specifiek Noord District specifiek West Gemeente Plaats Voorziening Oosterhout Oosterhout Rutselboslaan, Buurstede, Huize Limburgstraat Breda Breda Groot IJpelaardreef, dr. Kuyperstraat Bavel Vossenlaar Prinsenbeek Teteringen Kapelstraat Zuringveld Drimmelen Made Fazantenlaan, Veestraat, Prinsenpolderstraat Etten-Leur Etten-Leur Valpoort, Roosendaalseweg Zundert Rijsbergen Laguitensebaan Bergen op Zoom Bergen op Zoom Duitslandstraat, Bergse Baan, Spieringstraat Roosendaal Roosendaal dr. Heijptstraat Hilvarenbeek Hilvarenbeek Wildeman, Petershemstraat Alphen-Chaam Chaam Kerkdreef Ambulant West-West Ambulant West-Oost Ambulant West-Zuid Jaardocument 2011 Stichting Prisma 15

16 District specifiek Zuid Gemeente Plaats Voorziening Haaren Biezenmortel Tilburg Berkel-Enschot Rosmolen/de Zicht Oisterwijk Oisterwijk t Schop Nuenen Nuenen Jo van Dijkhof /WIN Eindhoven Eindhoven Thomas à Kempislaan Bladel Hapert Het Kaar /WIH Mierennest 1b, Nachtegaallaan 2, Kievitsvlucht 2, Kievitsvlucht 4, Hazepad 3, Kievitsvlucht 1, Paardendraf 2, Paardendraf 4, Slakkengang 1, Hazepad 6, Mierennest 2, Kievitsvlucht 6, Nachtegaallaan 1, De Reijt 26, Paardendraf 8, Kievitsvlucht 5, Hindeloop 1, Kievitsvlucht 3, Hindeloop 3, Sector arbeid en dagbesteding Gemeente Plaats Voorziening Drunen/Breda Bergen op Zoom ADAPT Bergen op Zoom AC Bergsebaan Breda Breda AC-Groot IJpelaardreef Etten-Leur Etten-Leur AC-Zundertseweg Moerdijk Zevenbergen AC-Kristallaan Oosterhout Geertruidenberg Haaren Oosterhout AC-Lodewijk Napoleonlaan, AC-Griegstraat, AC- Wilhelminakanaal Noord, AIC-Wilhelminakanaal Noord, Trajectontwikkeling arbeid Raamsdonksveer MFC-Theresiastraat, AC Varenstraat Biezenmortel AC-Kangoeroehofje 4-6, AC-Kangoeroehofje 3-5, AC- Kangoeroehofje 8-10, AC-Nachtegaallaan 14, AC-Berepoot, AC-Hazepad 4, AC-Nachtegaallaan 5/Keuterboerderij, AC- Hindeloop, postagentschap, AC-Eendengracht 2/ut Atuljee en bloemenkas Oase, AC-trajectontwikkeling arbeid, AC- Hazepad 1/D n Herd AC-Kievitsvlucht 14/BSO t Teigetje Oisterwijk Oisterwijk AC-Kerkplein, AC-Nijverheidsweg Loon op Zand Kaatsheuvel AC-Pannenhoef/ Paulus Potterplein Waalwijk Waalwijk AC-Balade horeca, AC-Zinkerweg, AC-Taxandriaweg, AC- Wijnruitstraat Heusden Vlijmen AC-Deken van Baarstraat/ PaspARToe Alphen/Chaam Chaam AC-Kerkdreef Jaardocument 2011 Stichting Prisma 16

17 Sector regulier Gemeente Plaats Voorziening Roosendaal Roosendaal Jagersberg Moerdijk Zevenbergen Stationstraat Breda Breda Ploegstraat, Bleekstraat Tilburg Tilburg Valkenswaardstraat Goirle Goirle Putven Loon op Zand Loon op Zand Kerkstraat, De Doelen Kaatsheuvel Mgr. Volkertstraat, Pannenhoef Gerard de Nijshof, Multatulihof Dongen Dongen dr. Mollerstraat, Prins Hendrikstraat J. v.d. Meijdenstraat/Schoolstraat, Waegenburchtplein, Heusden Drunen Torenstraat Waalwijk Waalwijk Margrietstraat, Noorder Parallelweg, Balade, Koetshuislaan Drimmelen Waspik Wilhelminastraat Hooge Zwaluwe Burg. Godwaldstraat Lith Oss Lutterweg Geertruidenberg Tilburg Raamsdonksveer Nachtzorgcluster Udenhout Heusden Vlijmen Ovito Stationstraat, De Wouwerd, Kreitenmolenstraat 31, Klaproos, Kreitenmolenstraat 154, 't Buske Ambulant regulier Sector specialistisch Gemeente Plaats Voorziening Werkendam Nieuwendijk De Singel Hank ODC Haaren Biezenmortel Mierennest 1, Supportteam/achtervang, Hindeloop 2 crisis, Vlindersteegje 1, Mierennest 7 ISA, Hindeloop 4, Paardendraf 6, AC-Kangoeroehofje 7-9, Hooghoutseweg 1A, Hooghoutseweg 5, Mierennest 3-5, AC Kievitsvlucht 8, AC- Hooghoutseweg 1 Waalwijk Waalwijk ODC Balade Breda Breda Valkenierslaan, Weilustlaan Geertruidenberg Raamsdonksveer Theresiastraat 16, 24, 26, 28, Beethovenlaan 2.4 Samenwerkingsrelaties Prisma onderhoudt vele relaties met andere organisaties, instellingen en bedrijven. Het zou te ver voeren in de vermelding ervan volledigheid te betrachten. Hier wordt daarom volstaan met een selectie. In het onderzoeksprogramma Tranzo werkt de Universiteit van Tilburg structureel samen met instellingen uit het veld die willen fungeren als koploper in hun sector op het gebied van innovatie in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Prisma participeert hierin en neemt deel aan de academische werkplaatsen. Dit duurzame samenwerkingsverband, dat een brug vormt tussen wetenschap en praktijk, draagt bij aan kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod, Jaardocument 2011 Stichting Prisma 17

18 samenhang en integratie in de zorg en samenhangende condities in de woon-, werk- en leefomgeving. In 2010 heeft Prisma met Novadic-Kentron een convenant gesloten ten behoeve van samenwerking in multidisciplinair overleg over en behandeling van cliënten met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek. De samenwerking richt zich op: Concrete casussen Deskundigheidsbevordering Consultatie Ontwikkelen van methodieken In 2011 is het samenwerkingsverband tussen Novadic-Kentron en Prisma verder gecontinueerd. Op cliënt niveau vindt om de zes weken multidisciplinair overleg plaats. In 2011 zijn dertien cliënten besproken zowel van Prisma als Novadic-Kentron waar expertise van beide is ingezet. Twee keer per jaar is er overleg geweest met Novadic-Kentron en de besturen van alle partijen die door middel van een convenant samenwerken met Novadic-Kentron. Eind april 2011 is vanuit de samenwerking met de GGZ-instelling De Viersprong in Halsteren en MST- Nederland een start gemaakt met het aanbieden van MST-LVB. Een direct resultaat van de samenwerking in Een startsymposium met veel belangstellenden en betrokken ketenpartners bood inzicht in het project en de werkwijze van MST en waarom deze behandelmethode van belang is voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. Naast het belang van een stevige outreachende werking, is het voorkomen van (gesloten) plaatsing een sterk motief. Dank zij de inzet en medewerking van het Zorgkantoor West-Brabant konden de eerste cliënten en gezinnen in behandeling worden genomen. In 2011 is de behandeling van tien gezinnen afgerond met een positief resultaat. Een belangrijk onderliggend proces wordt het onderzoek naar de werkzaamheid en de effectiviteit van multisysteemtherapie voor deze specifieke doelgroep. Daarvoor is een aantal experts op het gebied van MST en LVB bij elkaar gezet en is een start gemaakt met de opzet van een onderzoek pilot. Het project wordt uiteraard in 2012 verder uitgebouwd. Stichting Prisma werkt samen met de Koraalgroep en Lunetzorg op het gebied van de zorg voor (jonge) licht verstandelijk gehandicapten met bijkomende problemen. De samenwerking krijgt gestalte in het project Jong en Lastig. Dit project is een samenwerkingsverband op basis van zorginhoudelijke motieven en is gericht op versterking van de maatschappelijke positie van jongeren met een lichte verstandelijke beperking en op de verbetering van de ondersteuning en behandeling. De Riethorst-Stromenland is een zorgorganisatie voor verpleging en verzorging in Raamsdonksveer. Deze organisatie biedt, op basis van samenwerkingsovereenkomsten en naar behoefte, nachtzorg, huisartsenzorg, therapieën en verpleging aan cliënten van Prisma in de nabije omgeving. Thebe, zorgorganisatie in Midden- en West-Brabant, levert op basis van afspraken met Prisma, diensten op het gebied van verpleging en verzorging. Prisma neemt deel in de Thesaurusgroep, een strategische alliantie bestaande uit diverse partijen in het maatschappelijk middenveld, die destijds in het leven is geroepen om gezamenlijk antwoorden te formuleren op de komst van de Wmo. Bij dit samenwerkingsverband sluiten steeds meer partijen aan die meerwaarde zoeken en brengen in samenwerking en verbinding in wonen, welzijn en zorg. Binnen de Thesaurusgroep zijn naast Prisma de volgende partijen actief: Casade Woondiensten, Schakelring, RIBW Midden-Brabant, Thebe, Juvans en de Twern. De meest concrete projecten zijn: Pannenhoef in Kaatsheuvel, BaLaDe en het Koetshuis in Waalwijk. In het kader van volwaardige dagbesteding en arbeid werkt Prisma samen met een groeiend aantal bedrijven en organisaties waarbinnen cliënten van Prisma een zinvolle en zichtbare bijdrage leveren. Op het gebied van re-integratie en arbeidsdiagnostiek kent Prisma het organisatieonderdeel Adapt, dat, naast relaties met het bedrijfsleven, onder meer contacten onderhoudt met het UWV. De belangrijkste verwijzers naar Prisma zijn de MEE organisaties, de Jeugdzorg en de behandelinstituten. Zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die Prisma heeft Jaardocument 2011 Stichting Prisma 18

19 (doelgroepenbeleid). Tevens zijn zij op de hoogte van de eisen die Prisma stelt aan de benodigde informatie voor het intakeproces. Prisma werkt samen met verschillende woningcorporaties. In dit kader heeft Prisma beleid vastgelegd in de vorm van een Programma van eisen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast is er beleid geformuleerd over de huurhoogte, huurtermijn en servicekosten. Dat beleid is gebaseerd op landelijke richtlijnen. Stichting Prisma voert op vele wijzen en tijden actief de dialoog met interne en externe stakeholders. Conform de Governance code 2010 hebben we een beschrijving van: onze externe belanghebbenden; de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met hen; de aard en inhoud van de informatieverschaffing; de betrokkenheid van de belanghebbenden bij de beleidsvorming en uitvoering. Jaardocument 2011 Stichting Prisma 19

20 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 20

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie