Jaardocument 2011 Stichting Prisma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011 Stichting Prisma"

Transcriptie

1 Jaardocument 2011 Stichting Prisma

2 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 2

3 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Juridische structuur Inrichting van de organisatie Managementstructuur District- en sectormanagers Teamleiders Staf, Bedrijfsondersteuning en Zorgexpertise Kernactiviteiten van stafmedewerkers Raad van Bestuur Kernactiviteiten van Prisma HRM Kernactiviteiten van Financiën en Beheer Kernactiviteiten van Informatisering en Facilitair Kernactiviteiten van Prisma Zorgexpertise 12 Organigram Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar PR en Communicatie Vastgoed en huisvesting Informatievoorziening en automatisering Inkoop en contractering Verzekeringen Wmo Fondsenwerving Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Aanvang van zorg en voorwaarden De zorgpraktijk Zorg en expertise POP Medezeggenschap Netwerken Deskundigheidsbevordering voor cliënten Meer Mens Jaardocument 2011 Stichting Prisma 3

4 Crisisopvang Zorg en Ethiek Resultaten in zorg Reflectie op zorg Zorg en veiligheid Medewerkerveiligheid-Incidentmeldingen-Cliëntveiligheid (MIC) Medicatie Vrijheidsbeperkende maatregelen en Ban de Band Seksualiteit Veiligheid en techniek Arbo, bedrijfshulpverlening en brandveiligheid Gevaarlijke en schadelijk stoffen Klachten cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Algemene doelstellingen personeelsbeleid Imago, instroom en uitstroom Loopbaan en ontwikkeling Scholing Beroepspraktijkvorming Kwaliteit van het werk Verzuim Arbo-beleid Klachtenregeling medewerkers Wet- en regelgeving Vrijwilligers Samenleving Commissie Maatschappelijke Verantwoording en Verantwoordelijkheid (MVV) Duurzaamheid Financieel beleid 64 5 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële vaste activa WTZi-vergunningsplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Niet-WTZi/WMG-gefinancierde materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (Geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen 94 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 4

5 Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa/financiële activa WTZi-vergunningsplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Niet-WTZi-WMG-gefinancierde materiële vaste activa/financiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Overige gegevens Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 115 Lijst met veelgebruikte afkortingen Jaardocument 2011 Stichting Prisma 5

6 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Stichting Prisma werkt volgens de Zorgbrede Governancecode Deze code biedt een richtinggevend normenkader voor goed bestuur en goed toezicht. Daarnaast biedt de code een helder referentiekader voor de verdeling van taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De code geeft ook richtlijnen voor de werkwijze van beide organen. De duurzame relatie en dialoog met onze cliënten en met elkaar staan hoog in het vaandel van Prisma. Met de vier kernwaarden geven we dat vorm: aangaan, erbij horen, verantwoord en eigentijds wijs. We vragen onze cliënten en medewerkers ook periodiek hoe ze onze dienstverlening en onze contacten ervaren. We investeren continue in de ontwikkeling van onze cliënten en medewerkers. We leggen actief verantwoording af aan en zijn transparant in ons handelen voor alle stakeholders. De veranderende vragen van cliënten en van de samenleving zijn onze grootste inspiratiebron. Stichting Prisma is gevoelig voor deze signalen en spant zich maximaal in om, binnen de kaders van onze kernwaarden, adequate en efficiënte antwoorden te formuleren. We maken de kernwaarden in ons dagelijks handelen zichtbaar, voelbaar en toetsbaar. In ons handelen is de toegevoegde waarde voor cliënten (direct of indirect) het belangrijkste referentiekader. Prisma kiest ervoor om de tegenstellingen met elkaar te verenigen in haar werkwijze: Sturing en ruimte Warme zorg en zakelijkheid Meer met minder In 2011 is er veel aandacht geweest aan het Huis op orde brengen. In 2010 hebben we de organisatie overzichtelijk ingericht. Iedere teamleider heeft zijn teamjaarplan gemaakt met als leidraad de kaderbrief. Moderne ICT-middelen zijn ingezet. We zijn gaan werken met een modern digitaal roostersysteem. De zorglogistiek is uitgewerkt en een aantal zorgprogramma s zijn beschreven. In hoofdstuk 2 van dit jaardocument kunt u lezen hoe de structuur van Prisma eruit ziet. De kerngegevens van Prisma worden vermeld en uit gedetailleerde overzichten wordt duidelijk hoe de districten en sectoren zijn ingedeeld. In 2.4 wordt verantwoord wie onze belangrijkste externe samenwerkingsrelaties zijn en wat we met hen hebben bereikt. Hoofdstuk 3 gaat over de taakverdeling tussen de verschillende organen en onderdelen van de Stichting. In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan over het beleid en de prestaties van het verslagjaar Duidelijk wordt hier dat er hard is gewerkt door alle betrokkenen. De financiële gegevens vindt u in hoofdstuk 5. Er is veel om tevreden over te zijn. Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ook voldoende uitdagingen om zaken te verbeteren. Wij willen alle medewerkers en overige betrokkenen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van ons beleid en de geleverde prestaties in het voorbije jaar bedanken voor zijn of haar inbreng. Waalwijk, mei 2012 drs. P.J.G. Nouwens voorzitter Raad van Bestuur J. de Bruin lid Raad van Bestuur Jaardocument 2011 Stichting Prisma 7

8 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 8

9 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Prisma Adres Biesbosweg 14 Postcode 5145 PZ Plaats Waalwijk Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internet 2.2 Structuur van de organisatie Juridische structuur Prisma heeft de rechtsvorm van een stichting en is gevestigd in Waalwijk. Alle zorglocaties van Stichting Prisma liggen in de provincie Noord-Brabant Inrichting van de organisatie De bestuursstructuur van Prisma is statutair bepaald en heeft als uitgangspunt het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht toetst het beleid van de Raad van Bestuur en staat deze met reflectie terzijde. Hierbij staat de maatschappelijke legitimiteit van Prisma voorop. De Raad van Toezicht heeft het bestuur van de stichting opgedragen aan de Raad van Bestuur. De activiteiten van de Raad van Toezicht in 2011 zijn beschreven onder 3.4. Medezeggenschap van cliënten is binnen Prisma georganiseerd in een Centrale Cliëntenraad en een aantal Locatie Cliëntenraden. Voor de medezeggenschap van medewerkers is een Ondernemingsraad actief. Over de feitelijke medezeggenschap in 2011 leest u meer onder 3.5 en Managementstructuur Binnen Prisma zijn drie besturingsniveaus aanwezig: Strategisch. Dit is het speelveld van de Raad van Bestuur, de managers en de staf. Tactisch. Op dit speelveld bevinden zich de managers en de teamleiders. Operationeel. Het speelveld van de teamleiders, medewerkers en bedrijfsondersteuners. In 2011 zijn de profielen van de verschillende managementfuncties scherper neergezet. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor het operationele beleid. Dat betekent: Aanspreekbaar zijn op zorgkwaliteit en zorgkwantiteit, op personeelszorg, op het beheer van budget en andere middelen; een en ander binnen vastgestelde kaders (beleid, teamjaarplan) en rekening houdend met anderen binnen en buiten de organisatie. Met andere woorden: verantwoord bezig zijn en verantwoording afleggen. Situaties niet uit de weg gaan maar aangaan. De district- en sectormanager is formeel aanspreekbaar op alle zaken die haar/zijn eenheid betreffen. Dus de manager zorgt dat er goed op elkaar afgestemde jaarplannen komen, zorgt voor de aansturing van teamoverstijgende projecten, voor de verantwoording en bijsturing van jaarplannen. De hiërarchische positie van de manager is helder, evenals de coachende wijze van aansturen. Dat betekent: steeds in dialoog, samen zoeken naar oplossingen, samen het leerproces benadrukken, verantwoordelijkheden delegeren en op dat proces reflecteren. De basishouding van de bedrijfsondersteuner is: Hoe kan ik jou concreet helpen? Welk Jaardocument 2011 Stichting Prisma 9

10 probleem heb je? Wat voor mogelijkheden zijn er? Samen met de teamleider/manager zoeken naar de ruimte binnen de kaders, die door de Raad van Bestuur zijn gesteld. Ondersteuners zorgen ervoor dat de systemen op orde zijn, er kennis aanwezig is en maken duidelijke afspraken. Onderling vindt binnen de bedrijfsondersteuning goede afstemming plaats om de ondersteuning zo effectief en efficiënt te organiseren. Vanuit deze uitgangsposities is er een vruchtbare samenwerking ontstaan die heeft geleid tot een goed resultaat voor Prisma District- en sectormanagers De kern van hun functie is: het leiding geven (sturen, coachen, toetsen, inspireren) van teamleiders en met op de achtergrond als doel de kwaliteit van teams en teamleden; het leveren van een bijdrage aan het instellingsbeleid; het verbinden van beleid en uitvoering: van bestuur en praktijk; de afstemming tussen lijn (teamleiders) en staf (ondersteuning) regelen; toezien op de toepassingskwaliteit van het sturingsinstrumentarium; het gezamenlijk sturen op dwarsverbindingen tussen teams en districten; de processturing en kwaliteitsbewaking van de planning en control cyclus; de tactische afstemming met externe ketenpartners; fungeren als accountmanager voor belangrijke externe partners (gemeenten); evaluatie van de samenwerking met ketenpartners. Er zijn zes managers voor de verschillende onderdelen van Prisma, namelijk: de drie districten voor specifieke zorg de sector arbeid en dagbesteding de sector specialistische zorg de sector reguliere zorg Teamleiders Elk team heeft een teamleider. Een teamleider kan leiding geven aan meer (twee tot drie) teams en heeft (in totaal) vijftien tot zestig medewerkers. De teamleider is de operationeel leidinggevende die integraal verantwoordelijk is en dus aanspreekbaar is op alle facetten van het teamfunctioneren en het teamresultaat. Dit betekent dat de teamleider behalve op de zorginhoud, ook aanspreekbaar is op personeelszorg en beheeraspecten. De kern van hun functie: is primair gericht op de kwaliteit van het primaire proces en het teamresultaat; is present voor het team. Hij/zij kent en is aanspreekbaar voor medewerkers en cliënten/verwanten; coacht medewerkers en het team op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het oplossen van de eigen vraagstukken; legt verantwoording af over het functioneren aan de district-/sectormanager; is zowel sturend als coachend, toetsend en ondersteunend voor teamleden en het team; houdt de functioneringsgesprekken en leidt de teamevaluatie; is direct betrokken bij belangrijke besprekingen over de zorg en vult gaten op als dat nodig is; staat op een gelijkwaardige manier ook als leidinggevende midden in het team; is aanspreekbaar op de (functionele) afstemming met collega teamleiders en met externen Staf, Bedrijfsondersteuning en Zorgexpertise De secretaris van de Raad van Bestuur, de stafmedewerker Kwaliteit en certificering en de afdeling PR en Communicatie vormen de staf die de Raad van Bestuur adviseert over verschillende beleidsterreinen. Er is een vacature voor een Concerncontroller. Prisma Bedrijfsondersteuning bestaat uit de afdelingen HRM, Jaardocument 2011 Stichting Prisma 10

11 Financiën en Beheer en Informatisering en Facilitair. Zorgexpertise bestaat uit de afdelingen Entree, Behandeling en het Gezondheidscentrum Kernactiviteiten van stafmedewerkers Raad van Bestuur Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjarenbeleid. Regie van het bestuursproces. Procedures, bestuurlijke, juridische en organisatorische vraagstukken en ondersteunen bij veranderingen en implementatie van beleid. Coördinatie van vergaderingen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Externe waarneming Raad van Bestuur. Monitoring, Planning & Control. Kwaliteitsbewaking en bevordering van beeld-, oordeels- en besluitvorming en van de uitvoering van besluiten. PR en Communicatie, (intern en extern). Fondsenwerving en sponsoring. Meervoudige publieke verantwoording. Internet/Intranet contentbeheer. Kwaliteit HKZ. Auditing Prismabreed Kernactiviteiten van Prisma HRM Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjaren personeelsbeleid. Primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Verzuimbeleid. Werving en selectie. Arbodienstverlening en re-integratie-instrumenten. Deskundigheidsbevordering. BPV (beroepspraktijkvorming). Loopbaanontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Personeelsadministratie. Advisering van de Raad van Bestuur bij overleg met de Ondernemingsraad en vakbonden Kernactiviteiten van Financiën en Beheer Ontwikkeling van een geïntegreerd, meerjaren financieel en economisch beleid. Onderhandelen met lokale overheidsinstellingen, leveranciers en contractpartners over financiering en begroting. Adviseren over begrotingsmutaties en accountantscontrole. Jaarrekening en jaarverslag. Ontwikkelen begrotingsrichtlijnen, opstellen begroting en meerjaren ramingen. Adequaat financieel informatiesysteem en functioneel applicatiebeheer. Treasury-management. Liquiditeitenbeheer. Periodiek risicoanalyses. Ontwikkelen, beheren en uitvoeren van managementinformatie. Financiële administratie. Facturering. Salarisadministratie. Productie administratie. AZR verwerking (controle en specialistische ondersteuning). Jaardocument 2011 Stichting Prisma 11

12 Kernactiviteiten van Informatisering en Facilitair Ontwikkelen van een geïntegreerd meerjaren informatievoorziening en automatiseringsbeleid. Beheer infrastructuur. Ontwikkelen en beheren van managementinformatie. Automatiseringsprojecten en contractvoorbereiding en onderhandeling. Beheer inkoop en onderhoudswerkzaamheden. Systeembeheer. Telefonie. Technisch applicatiebeheer. Domotica toepassingen op ICT gebied. Ontwikkelen geïntegreerd meerjaren facilitair beleid (inclusief inkoop en huisvesting). Veiligheidscontrole. Inkoop (inclusief voeding). Technische dienst. Coördinatie van nieuwbouw, verbouw en eventuele uitbesteding van activiteiten. Raamcontracten en contractonderhandelingen. Ontwikkelt procedures, richtlijnen en standaarden inzake beheer van gebouwen, inkoop en catering, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. HACCP. Legionella controle en bestrijding Kernactiviteiten van Prisma Zorgexpertise Ontwikkelen geïntegreerd meerjaren medisch, agogisch en gezondheidsbeleid. Ontwikkelen behandelmethodes en zorgprogramma s. Het opname-, overplaatsing- en ontslagbeleid. Beheren kenniskaart van expertise. Realisatie en bewaking van het medisch ethisch beleid. Indicatieservice. Organigram Stichting Prisma Jaardocument 2011 Stichting Prisma 12

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting Prisma biedt zorg en ondersteuning in de vorm van de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf Deze zorg en ondersteuning biedt Prisma aan cliënten met de volgende aandoeningen, beperkingen, stoornissen of problemen: Verstandelijke handicap Lichamelijke handicap Psychiatrische aandoening Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen Somatische aandoening of beperking Stichting Prisma is georganiseerd in districten en sectoren. Sector Regulier In deze sector horen die zorgvragen die binnen een reguliere omgeving (zo normaal als mogelijk, in de wijk) goed worden ondersteund. Sector Specialistisch Specialistische zorg is zorg voor een cliënt en/of cliëntsysteem waarbij sprake is van ernstige fysieke beperkingen waarbij (vaak) technische hulpmiddelen noodzakelijk zijn om het leven te behouden en/of ernstige gedragsproblemen dan wel een psychiatrische stoornis waarbij diagnose en begeleidingsstijl onduidelijk, tegenstrijdig en/of crisis interveniërend zijn. Specialistische zorg kenmerkt zich door een gespecialiseerde, integrale en doelgerichte aanpak; een nadrukkelijk samenhangend beleid in ondersteuning en behandeling. Specialistische zorg gaat uit van effectief gebleken methodieken, dan wel onderzoekstrajecten. Zij kent een eigen zorgprogrammering, opgebouwd uit diagnostische benadering, gespecialiseerde begeleiding en behandeling. De zorg is tijdelijk en zij gaat uit van een helder uitgeschreven zorgpad, met een duidelijk begin en einde. Specifieke zorg in districten Zuid, Noord en West Hieronder vallen alle zorgvragen met de grondslag VG, waarbij er naast de beperking als gevolg van de verstandelijke handicap, sprake is van bijkomende problematiek (dubbele problematiek). Het gaat hier om cliënten met gedragsproblematiek met CEP-score 3 en 4, somatische problematiek of bepaalde ziektebeelden De zorgvragen binnen deze sector vragen specifieke voorwaarden en deskundigheid. Via zorgprogramma s en zorgpaden wordt de ondersteuning gereguleerd. Sector dagbesteding, arbeid en vrije tijd Onder deze sector vallen alle dagvoorzieningen, behalve die waar specialistische dagbesteding wordt geboden. Jaardocument 2011 Stichting Prisma 13

14 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten Aantal Per einde verslagjaar Cliënten met zorg en met verblijf 2284 ZZP-cliënten met zorg en verblijf 1106 Cliënten met dagactiviteiten 402 Extramurale cliënten (excl. cliënten dagactiviteiten) 776 Capaciteit Beschikbare plaatsen met verblijfszorg 1133 Productie Dagen met zorg en verblijf* ZZP-dagen met zorg en verblijf Dagdelen dagactiviteiten Uren extramurale productie (excl. dagactiviteiten) Personeel Personeelsleden in loondienst 2298 FTE 1318 Bedrijfsopbrengsten Bedrag Per einde verslagjaar Totaal ,- Waarvan Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ,- Waarvan Overige bedrijfsopbrengsten ,- *Inclusief verblijfscomponent en crisisopvang Jaardocument 2011 Stichting Prisma 14

15 2.3.3 Werkgebieden District specifiek Noord Gemeente Plaats Voorziening Geertruidenberg Raamsdonksveer Raamsdonk Brejaartstraat 4-6, Theresiastraat 19, Hoge Donk, Lutteldonk, Molenweer, Theresiastraat 23/Brejaartstraat 2, Grote Kerkstraat, Vijfhoevenlaan, Zaterdagopvang Lange Broekstraat/Logeerboerderij Geertruidenberg Venestraat, Burg. Meijerstraat, Commandeurstraat Woudrichem Woudrichem Wethouder de Joodestraat Aalburg Wijk en Aalburg Fresiastraat Genderen Kelderstraat Loon op Zand Kaatsheuvel Magnoliastraat, Brabanthof/Vierspant Waalwijk Waalwijk Anna van Burenstraat, Grotestraat, Voorweiden Loon op Zand Loon op Zand van Rijckevorselstraat Dongen Dongen Tooropstraat, Prinses Amaliastraat, Bergmolenstraat Heusden Drunen Grotestraat, Joost van den Vondellaan s-hertogenbosch Rosmalen Spirealaan Werkendam Sleeuwijk Vlietstraat Oosterhout Oosterhout Molenstraat Drimmelen Lage Zwaluwe Nieuwstraat Ambulant Specifiek Noord District specifiek West Gemeente Plaats Voorziening Oosterhout Oosterhout Rutselboslaan, Buurstede, Huize Limburgstraat Breda Breda Groot IJpelaardreef, dr. Kuyperstraat Bavel Vossenlaar Prinsenbeek Teteringen Kapelstraat Zuringveld Drimmelen Made Fazantenlaan, Veestraat, Prinsenpolderstraat Etten-Leur Etten-Leur Valpoort, Roosendaalseweg Zundert Rijsbergen Laguitensebaan Bergen op Zoom Bergen op Zoom Duitslandstraat, Bergse Baan, Spieringstraat Roosendaal Roosendaal dr. Heijptstraat Hilvarenbeek Hilvarenbeek Wildeman, Petershemstraat Alphen-Chaam Chaam Kerkdreef Ambulant West-West Ambulant West-Oost Ambulant West-Zuid Jaardocument 2011 Stichting Prisma 15

16 District specifiek Zuid Gemeente Plaats Voorziening Haaren Biezenmortel Tilburg Berkel-Enschot Rosmolen/de Zicht Oisterwijk Oisterwijk t Schop Nuenen Nuenen Jo van Dijkhof /WIN Eindhoven Eindhoven Thomas à Kempislaan Bladel Hapert Het Kaar /WIH Mierennest 1b, Nachtegaallaan 2, Kievitsvlucht 2, Kievitsvlucht 4, Hazepad 3, Kievitsvlucht 1, Paardendraf 2, Paardendraf 4, Slakkengang 1, Hazepad 6, Mierennest 2, Kievitsvlucht 6, Nachtegaallaan 1, De Reijt 26, Paardendraf 8, Kievitsvlucht 5, Hindeloop 1, Kievitsvlucht 3, Hindeloop 3, Sector arbeid en dagbesteding Gemeente Plaats Voorziening Drunen/Breda Bergen op Zoom ADAPT Bergen op Zoom AC Bergsebaan Breda Breda AC-Groot IJpelaardreef Etten-Leur Etten-Leur AC-Zundertseweg Moerdijk Zevenbergen AC-Kristallaan Oosterhout Geertruidenberg Haaren Oosterhout AC-Lodewijk Napoleonlaan, AC-Griegstraat, AC- Wilhelminakanaal Noord, AIC-Wilhelminakanaal Noord, Trajectontwikkeling arbeid Raamsdonksveer MFC-Theresiastraat, AC Varenstraat Biezenmortel AC-Kangoeroehofje 4-6, AC-Kangoeroehofje 3-5, AC- Kangoeroehofje 8-10, AC-Nachtegaallaan 14, AC-Berepoot, AC-Hazepad 4, AC-Nachtegaallaan 5/Keuterboerderij, AC- Hindeloop, postagentschap, AC-Eendengracht 2/ut Atuljee en bloemenkas Oase, AC-trajectontwikkeling arbeid, AC- Hazepad 1/D n Herd AC-Kievitsvlucht 14/BSO t Teigetje Oisterwijk Oisterwijk AC-Kerkplein, AC-Nijverheidsweg Loon op Zand Kaatsheuvel AC-Pannenhoef/ Paulus Potterplein Waalwijk Waalwijk AC-Balade horeca, AC-Zinkerweg, AC-Taxandriaweg, AC- Wijnruitstraat Heusden Vlijmen AC-Deken van Baarstraat/ PaspARToe Alphen/Chaam Chaam AC-Kerkdreef Jaardocument 2011 Stichting Prisma 16

17 Sector regulier Gemeente Plaats Voorziening Roosendaal Roosendaal Jagersberg Moerdijk Zevenbergen Stationstraat Breda Breda Ploegstraat, Bleekstraat Tilburg Tilburg Valkenswaardstraat Goirle Goirle Putven Loon op Zand Loon op Zand Kerkstraat, De Doelen Kaatsheuvel Mgr. Volkertstraat, Pannenhoef Gerard de Nijshof, Multatulihof Dongen Dongen dr. Mollerstraat, Prins Hendrikstraat J. v.d. Meijdenstraat/Schoolstraat, Waegenburchtplein, Heusden Drunen Torenstraat Waalwijk Waalwijk Margrietstraat, Noorder Parallelweg, Balade, Koetshuislaan Drimmelen Waspik Wilhelminastraat Hooge Zwaluwe Burg. Godwaldstraat Lith Oss Lutterweg Geertruidenberg Tilburg Raamsdonksveer Nachtzorgcluster Udenhout Heusden Vlijmen Ovito Stationstraat, De Wouwerd, Kreitenmolenstraat 31, Klaproos, Kreitenmolenstraat 154, 't Buske Ambulant regulier Sector specialistisch Gemeente Plaats Voorziening Werkendam Nieuwendijk De Singel Hank ODC Haaren Biezenmortel Mierennest 1, Supportteam/achtervang, Hindeloop 2 crisis, Vlindersteegje 1, Mierennest 7 ISA, Hindeloop 4, Paardendraf 6, AC-Kangoeroehofje 7-9, Hooghoutseweg 1A, Hooghoutseweg 5, Mierennest 3-5, AC Kievitsvlucht 8, AC- Hooghoutseweg 1 Waalwijk Waalwijk ODC Balade Breda Breda Valkenierslaan, Weilustlaan Geertruidenberg Raamsdonksveer Theresiastraat 16, 24, 26, 28, Beethovenlaan 2.4 Samenwerkingsrelaties Prisma onderhoudt vele relaties met andere organisaties, instellingen en bedrijven. Het zou te ver voeren in de vermelding ervan volledigheid te betrachten. Hier wordt daarom volstaan met een selectie. In het onderzoeksprogramma Tranzo werkt de Universiteit van Tilburg structureel samen met instellingen uit het veld die willen fungeren als koploper in hun sector op het gebied van innovatie in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Prisma participeert hierin en neemt deel aan de academische werkplaatsen. Dit duurzame samenwerkingsverband, dat een brug vormt tussen wetenschap en praktijk, draagt bij aan kennisontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod, Jaardocument 2011 Stichting Prisma 17

18 samenhang en integratie in de zorg en samenhangende condities in de woon-, werk- en leefomgeving. In 2010 heeft Prisma met Novadic-Kentron een convenant gesloten ten behoeve van samenwerking in multidisciplinair overleg over en behandeling van cliënten met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek. De samenwerking richt zich op: Concrete casussen Deskundigheidsbevordering Consultatie Ontwikkelen van methodieken In 2011 is het samenwerkingsverband tussen Novadic-Kentron en Prisma verder gecontinueerd. Op cliënt niveau vindt om de zes weken multidisciplinair overleg plaats. In 2011 zijn dertien cliënten besproken zowel van Prisma als Novadic-Kentron waar expertise van beide is ingezet. Twee keer per jaar is er overleg geweest met Novadic-Kentron en de besturen van alle partijen die door middel van een convenant samenwerken met Novadic-Kentron. Eind april 2011 is vanuit de samenwerking met de GGZ-instelling De Viersprong in Halsteren en MST- Nederland een start gemaakt met het aanbieden van MST-LVB. Een direct resultaat van de samenwerking in Een startsymposium met veel belangstellenden en betrokken ketenpartners bood inzicht in het project en de werkwijze van MST en waarom deze behandelmethode van belang is voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. Naast het belang van een stevige outreachende werking, is het voorkomen van (gesloten) plaatsing een sterk motief. Dank zij de inzet en medewerking van het Zorgkantoor West-Brabant konden de eerste cliënten en gezinnen in behandeling worden genomen. In 2011 is de behandeling van tien gezinnen afgerond met een positief resultaat. Een belangrijk onderliggend proces wordt het onderzoek naar de werkzaamheid en de effectiviteit van multisysteemtherapie voor deze specifieke doelgroep. Daarvoor is een aantal experts op het gebied van MST en LVB bij elkaar gezet en is een start gemaakt met de opzet van een onderzoek pilot. Het project wordt uiteraard in 2012 verder uitgebouwd. Stichting Prisma werkt samen met de Koraalgroep en Lunetzorg op het gebied van de zorg voor (jonge) licht verstandelijk gehandicapten met bijkomende problemen. De samenwerking krijgt gestalte in het project Jong en Lastig. Dit project is een samenwerkingsverband op basis van zorginhoudelijke motieven en is gericht op versterking van de maatschappelijke positie van jongeren met een lichte verstandelijke beperking en op de verbetering van de ondersteuning en behandeling. De Riethorst-Stromenland is een zorgorganisatie voor verpleging en verzorging in Raamsdonksveer. Deze organisatie biedt, op basis van samenwerkingsovereenkomsten en naar behoefte, nachtzorg, huisartsenzorg, therapieën en verpleging aan cliënten van Prisma in de nabije omgeving. Thebe, zorgorganisatie in Midden- en West-Brabant, levert op basis van afspraken met Prisma, diensten op het gebied van verpleging en verzorging. Prisma neemt deel in de Thesaurusgroep, een strategische alliantie bestaande uit diverse partijen in het maatschappelijk middenveld, die destijds in het leven is geroepen om gezamenlijk antwoorden te formuleren op de komst van de Wmo. Bij dit samenwerkingsverband sluiten steeds meer partijen aan die meerwaarde zoeken en brengen in samenwerking en verbinding in wonen, welzijn en zorg. Binnen de Thesaurusgroep zijn naast Prisma de volgende partijen actief: Casade Woondiensten, Schakelring, RIBW Midden-Brabant, Thebe, Juvans en de Twern. De meest concrete projecten zijn: Pannenhoef in Kaatsheuvel, BaLaDe en het Koetshuis in Waalwijk. In het kader van volwaardige dagbesteding en arbeid werkt Prisma samen met een groeiend aantal bedrijven en organisaties waarbinnen cliënten van Prisma een zinvolle en zichtbare bijdrage leveren. Op het gebied van re-integratie en arbeidsdiagnostiek kent Prisma het organisatieonderdeel Adapt, dat, naast relaties met het bedrijfsleven, onder meer contacten onderhoudt met het UWV. De belangrijkste verwijzers naar Prisma zijn de MEE organisaties, de Jeugdzorg en de behandelinstituten. Zij zijn geïnformeerd over de mogelijkheden die Prisma heeft Jaardocument 2011 Stichting Prisma 18

19 (doelgroepenbeleid). Tevens zijn zij op de hoogte van de eisen die Prisma stelt aan de benodigde informatie voor het intakeproces. Prisma werkt samen met verschillende woningcorporaties. In dit kader heeft Prisma beleid vastgelegd in de vorm van een Programma van eisen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast is er beleid geformuleerd over de huurhoogte, huurtermijn en servicekosten. Dat beleid is gebaseerd op landelijke richtlijnen. Stichting Prisma voert op vele wijzen en tijden actief de dialoog met interne en externe stakeholders. Conform de Governance code 2010 hebben we een beschrijving van: onze externe belanghebbenden; de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met hen; de aard en inhoud van de informatieverschaffing; de betrokkenheid van de belanghebbenden bij de beleidsvorming en uitvoering. Jaardocument 2011 Stichting Prisma 19

20 Jaardocument 2011 Stichting Prisma 20

Jaardocument 2010 Stichting Prisma

Jaardocument 2010 Stichting Prisma Jaardocument 2010 Stichting Prisma Waalwijk, mei 2011 Jaardocument 2010 Stichting Prisma 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 5 2. Profiel van de organisatie 7 2.1. Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg

Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij een vicevoorzitter en twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Bestuur & verandering, Innovatie & technologie

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING KORAAL GROEP

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING KORAAL GROEP REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING KORAAL GROEP De Raad van Bestuur van Stichting Koraal Groep, gevestigd te Sittard, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting d.d. 20 november 2014 en

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS 1. De bestuurstaak 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. 1.2. De raad van bestuur is

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Vastgesteld door het huidige bestuur van Stichting de Kubus Centrum voor Kunst en Cultuur,

Vastgesteld door het huidige bestuur van Stichting de Kubus Centrum voor Kunst en Cultuur, Reglement Raad van Bestuur (het Reglement) Ingangsdatum: 1 januari 2017 Vastgesteld door het huidige bestuur van Stichting de Kubus Centrum voor Kunst en Cultuur, te Lelystad, 15 december 2016, Mw. A.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT WONEN NOORDWEST FRIESLAND

BESTUURSREGLEMENT WONEN NOORDWEST FRIESLAND BESTUURSREGLEMENT WONEN NOORDWEST FRIESLAND 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Bestuurder de stichting onder toezicht van de Raad van Commissarissen. 1.2 De Bestuurder dient primair

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie