Jaardocument Een jaar in beeld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl"

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 Een jaar in beeld

2 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten in het verslagjaar De ontwikkelingen in de zorgfinanciering volgen elkaar in hoog tempo op. Zo is in 2012 de DOT (DBC s Op weg naar Transparantie) systematiek met tal van nieuwe DBC zorgproducten ingevoerd ten behoeve van de registratie en facturatie van de geleverde zorg. Gelijktijdig is er sprake geweest van een verdere invoering van prestatiebekostiging. Daarnaast hebben de afspraken, gemaakt in het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord, geleid tot een veranderende zorgcontractering, waarbij zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt voor het schadejaar 2012 met bijbehorende schadelast. De veranderingen in 2012 die op ziekenhuizen afkwamen waren dan ook majeur en ingrijpend. Hierdoor is de omzetverantwoording een complexe materie geworden met tal van nieuwe onderdelen, zoals het vaststellen van het schaduwbudget, transitiebedrag, uitloopschade, toedeling van omzetten aan schadejaren, etc. Tijdens alle ingrijpende en complexe veranderingen heeft DBC Onderhoud ook nog tal van definities van de nieuwe DOT zorgproducten gewijzigd en/of aangescherpt. Dit betekent dat Meander gedurende het jaar zorgregistraties met terugwerkende kracht diende te wijzigen. Gezien de sectorbrede onduidelijkheden bij de bepaling van de omzet 2012 hebben partijen begin 2013 dan ook een aantal generieke uitgangspunten/standpunten dienen vast te stellen. Deze zijn vastgelegd in de handreiking omzetverantwoording Meander heeft deze handreiking zo goed als mogelijk toegepast. De uitkomst van de effecten van al deze ontwikkelingen is een jaarrekening waaruit blijkt dat er sprake is geweest van een financieel verantwoorde bedrijfsvoering. Meander is financieel gezond en anticipeert volop op toekomstige veranderingen in het zorglandschap en toenemende bedrijfsvoeringrisico s in de sector. Immers wat vandaag een zekerheid is, kan morgen weer anders zijn. De laatste tijd komt er een veelheid aan dikwijls tendentieuze berichtgevingen over zorgfraudes in de pers. Dit overschaduwt al het goede wat in de zorgsector plaatsvindt. Meander neemt afstand van dit soort praktijken. Gezien de berichtgeving heeft echter ook Meander het bestaande stelsel van interne beheersingsmaatregelen verder aangescherpt om (on)opzettelijke fouten bij declaratie van zorgproducten te voorkomen. Mocht er gezien de complexiteit en veranderingen in regelgeving toch onverhoopt onopzettelijke foutjes worden gemaakt en correctie noodzakelijk is, dan zal verrekening kunnen plaatsvinden met de onbetaalde zorg. Deze onbetaalde zorg is ontstaan doordat de feitelijke productie voor circa 27 miljoen hoger ligt dan het schadelastplafond. De kans dat zorgverzekeraars per saldo financieel zijn of worden benadeeld is dan ook zeer gering. Ondanks alle dynamiek bij de veranderende regelgeving blijft Meander streven naar optimale patiëntenzorg. Dit streven wordt herkend en erkend, zoals blijkt uit de prestigieuze toppositie in de jaarlijkse AD ranking. De nieuwbouw vordert met rasse schreden haar voltooiing. Eind 2013 is de ingebruikname gepland. Om dit mogelijk te maken is er gedurende het verslagjaar hard gewerkt aan het tijdig aanpassen van formatie, processen en systemen. Wij verwachten dan ook dat onze nieuwe locatie Meander nog beter in staat zal stellen om haar patiënten ook de komende jaren een veilige en kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Gedurende het jaar is er een aantal mutaties binnen de Raad van Bestuur geweest. Na een langjarig voorzitterschap is afscheid genomen van de heer Kleijne. Nieuw toegetreden zijn mevrouw Wydoodt en voorzitter de heer de Reij. Langs deze weg willen wij al onze cliënten en zorgverzekeraars dankzeggen voor het vertrouwen dat zij in Meander uitspreken. Ook willen wij de medewerkers en specialisten van Meander dankzeggen voor hun inzet en behaalde resultaten in het verslagjaar.

3 Het jaardocument en de jaarrekening zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur op 21 mei 2013 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 28 mei Drs. ir. F.P. de Reij Voorzitter Raad van Bestuur Prof. Dr. M.G. Boekholdt Voorzitter Raad van Toezicht C.W. Meijers Lid Raad van Bestuur Dr. A.I.M.C. Wydoodt Lid Raad van Bestuur

4 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 9 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur; Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Algemeen Maandelijkse Planning & Control cyclus Meerjarenbegroting Kwartaalrapportages Voortgangsrapportage nieuwbouw Early warning systeem Controleverklaring kwaliteit registratie van DOT-zorgproducten Project DOT Risicomanagement en fraudebeheersing (algemeen) Risico s Cliëntenraad Ondernemingsraad Vereniging Medische Staf 30 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Doelstellingen, prestaties en resultaten Realisatie strategische doelen Realisatie algemeen beleid Nieuwbouw ICT strategie ICT- veiligheid/nen Algemeen Kwaliteitsbeleid Meander Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Waardering kwaliteit van zorg door patiënt / cliënt Thema s en activiteiten m.b.t. kwaliteit en veiligheid Informatieveiligheid/ gegevensbeveiliging/nen 7510/Privacy Prestatie-indicatoren Klachten en claims Toegankelijkheid Personeelsbeleid 57 Jaardocument Meander Medisch Centrum

5 4.5.1 Personeelsbeleid Opleiden, ontwikkelen en onderzoek Samenleving (Economische) meerwaarde voor de samenleving Deelname aan activiteiten in de omgeving Regionale afspraken Traumacentrum Rampen en crises Milieu / Duurzaamheid Financieel beleid Uitgangspunten financieel beleid Ontwikkeling bedrijfsvoeringresultaat Productie Productie-ontwikkeling en productieafspraak Verpleegduur Toegangstijden en Wachttijden Capaciteit Opbrengst ontwikkeling Ontwikkeling kosten Financiële kengetallen Relatie met zorgverzekeraars Vooruitblik Bijlagen bij het maatschappelijk verslag Personalia Vereniging Medische Staf Publicatielijst Vereniging Medische Staf Kengetallen Meander Academie 86 Jaarrekening 6 Jaarrekening Stichting Meander Medisch Centrum Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Honoraria accountant Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Controleverklaring 124 Jaardocument Meander Medisch Centrum

6 8 Bijlagen bij de jaarrekening Kengetallen en kwantitatieve gegevens Verloopoverzicht materiële vaste activa Specificatie gereedgekomen projecten Overzicht van langlopende schulden 130 Jaardocument Meander Medisch Centrum

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Gebruik landelijk model Het voorliggende Jaardocument 2012, dat alle activiteiten van Stichting Meander Medisch Centrum omvat, is opgebouwd volgens het landelijk door het Ministerie van VWS en de NVZ ontwikkelde model. Een voordeel van het hanteren van dit model is dat de lezer de informatie gemakkelijk kan vergelijken met de informatie die andere ziekenhuizen (op vergelijkbare wijze) publiceren. Bovendien wordt verantwoording over de prestaties van het ziekenhuis afgelegd op een wijze die voldoet aan wet- en regelgeving en aansluit op de Zorgbrede Governance Code. Wij merken op dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat het jaardocument in de huidige vorm komt te vervallen met ingang van het verslagjaar Wel zijn zorginstellingen verplicht om een directieverslag op te stellen, waarbij veel relevante aspecten uit het jaardocument via het directieverslag moeten worden gepubliceerd. Voor het verslagjaar 2012 hebben wij besloten om het jaardocument zoveel mogelijk in het bekende formaat op te stellen. Opbouw Jaardocument Het jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1 t/m 5), de jaarrekening (hoofdstuk 6 t/m 8) en kwantitatieve en feitelijke gegevens. Deze kwantitatieve en feitelijke gegevens zijn via de webenquête (DigiMV) gedeponeerd op en in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen ook instanties aan wie wij verantwoording moeten afleggen, hun gegevens aangeleverd. Om doublures te minimaliseren vindt u de gegevens die wij via DigiMV hebben aangeleverd, niet allemaal nogmaals terug in voorliggend document. Dit geldt ook voor de prestatie-indicatoren van de IGZ en de Zichtbare Zorg indicatoren die zijn geïntegreerd in de DigiMV aanlevering. Dit jaardocument is tevens terug te vinden op onze website Jaarrekening rekening Voor het jaarrekeninggedeelte van het jaarverslag is gebruik gemaakt van de formats zoals die in voorgaande jaren gehanteerd werden. Uiteraard is rekening gehouden met de voor 2012 veranderende wet- en regelgeving op het gebied van onder andere prestatiebekostiging. Goedkeuring De Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum heeft het Jaardocument 2012 inclusief de jaarrekening 2012 in de vergadering van 28 mei 2013 goedgekeurd, in aanwezigheid van de accountant (KPMG accountants N.V.). De controleverklaring is onderdeel van dit jaardocument. Publicatie jaardocument Het jaardocument is te downloaden als PDF bestand op onze website: Jaardocument Meander Medisch Centrum

8 2 Profiel van de organisatie Meander is een topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Soest, Harderwijk en Nijkerk. Eind 2013 zullen de huidige twee Amersfoortse locaties worden verlaten en wordt de nieuwe locatie aan de Maatweg in Amersfoort betrokken. In Meander werken circa medewerkers en 211 medisch specialisten. Eind 2012 waren rond de 600 bedden in gebruik. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Meander Medisch Centrum Postadres Postbus 1502 Postcode 3800 BM Plaats Amersfoort Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Rechtsvorm De stichting Meander Medisch Centrum kent als juridische structuur (rechtsvorm) de stichting. Hierin zijn de activiteiten van ons ziekenhuis ondergebracht. Meander beschikt over een toelating conform de WTZi. Besturingsmodel Meander wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De driehoofdige Raad van Bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management van de organisatieonderdelen aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. De Raad van Bestuur van Meander kiest met opzet voor een zogenoemde gemengde portefeuilleverdeling, waarbij de portefeuille van ieder bestuurslid uit zowel zorggroepen als stafdiensten bestaat. Ook portefeuilles zoals kwaliteit van zorg, financiën en nieuwbouw zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid gebracht. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft periodiek werkoverleg met de managers die aan hem/haar rapporteren. Waar nodig of wenselijk worden dossiers gezamenlijk opgepakt. Er wordt per definitie uitgegaan van integrale besturing. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij de voorzitter. Het besturingsmodel van Meander gaat uit van drie besturingsniveaus: Raad van Bestuur/co-bestuur, (duaal) zorggroepmanagement en teammanagement. Verantwoordelijkheden worden zo laag als verantwoord is, in de organisatie belegd. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt. Meander voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen en de Zorgbrede Governance Code. Organisatie rganisatie-,, management- en overlegstructuur Op (zorg)groepniveau kent Meander duaal management: de zorggroepmanager is verantwoordelijk voor alle managementtaken binnen zijn zorggroep en verantwoordelijk voor de resultaten. De medisch manager is verantwoordelijk voor de productie, de kwaliteit van de zorginhoud en is medeverantwoordelijk voor alle resultaten van de vakgroep. Voor beiden geldt dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun organisatieonderdeel, maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van Meander als geheel. Jaardocument Meander Medisch Centrum

9 De organisatiestructuur van Meander ziet er in schema als volgt uit: Raad van Toezicht Cliëntenraad Raad van Bestuur Stafbestuur OR (Ondernemingsraad) VMS (Vereniging Medische Staf) Zorggroepen Centra Medische Ondersteuning Stafdiensten Naast de zorggroepen, centra voor medisch ondersteuning en stafdiensten kent Meander nog een organisatieonderdeel dat tijdelijk van aard is: het projectbureau nieuwbouw. De verschillende organisatieonderdelen vindt u in het overzicht hierna. Zorggroepen Zorggroep 1 (Acute en intensieve zorg): Spoedeisende hulp (SEH) CCU/Cardiologie Intensive Care Zorggroep 2: Chirurgie Urologie Kaakchirurgie Plastische chirurgie Zorggroep 3: Interne geneeskunde Reumatologie Longgeneeskunde Ouderenzorg/Geriatrie Dialyse Zorggroep 4 (Vrouw en kind): Gynaecologie/ verloskunde Kindergeneeskunde Zorggroep 5: Neurologie Neurochirurgie Revalidatie Medische psychologie Geestelijke verzorging Zorggroep 6: Orthopedie Fysiotherapie Oogheelkunde KNO Dermatologie Centra Medische Ondersteuning Laboratoria Apotheek en Centrale Sterilisatie Afdeling Beeldvormende technieken (Radiologie en nucleaire geneeskunde) Operatiekamercomplex Medische microbiologie/ Ziekenhuishygiëne/ Infectiepreventie Klinische chemie Pathologie Stafdiensten Facilitair Bedrijf/Huisvesting Informatietechnologie en Automatisering (I&A) Financiën en Control Personeel en Organisatie Communicatie Bestuurszaken Projectbureau Nieuwbouw Jaardocument Meander Medisch Centrum

10 Medezeggenschap Meander heeft een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad en een Vereniging Medische Staf (VMS). Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd (zie paragraaf 3.3 tot en met 3.5). Deze drie adviesorganen hebben een adviesdan wel instemmingspositie daar waar het advies- of instemmingsplichtige besluiten van de Raad van Bestuur betreft. Commissies Voor specifieke aandachtsgebieden heeft Meander commissies ingesteld. Het voert te ver om deze hier uitputtend te benoemen. Een aantal commissies die in het kader van Governance van belang is of bij wet verplicht is, worden hierna vermeld. Commissie Auditcommissie Raad van Toezicht Aanwezig Ja/Nee Nee Reden bij nee Tot op heden bestond er geen behoefte aan een afzonderlijke auditcommissie aangezien de verantwoordelijkheden van de toezichthouder via de werkwijze als beschreven in hoofdstuk 3 adequaat kon worden ingevuld. Vanwege alle dynamische veranderingen in de zorgsector is besloten om per 21 mei 2013 een afzonderlijke Auditcommissie op te richten. Werkzaamheden Zie hoofdstuk 3 Renumeratiecommissie Raad Ja Zie hoofdstuk 3 van Toezicht Nieuwbouwcommissie Raad Ja Zie hoofdstuk 3 van Toezicht Medisch Ethische Commissie Ja Meander beschikt over een commissie voor de toetsing van wetenschappelijk onderzoek. Externe klachtencommissie Ja Zie hoofdstuk 4, kwaliteitsbeleid Meldingscommissie Incidenten Ja Zie hoofdstuk 4, kwaliteitsbeleid Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Nee De VAR is enkele jaren geleden opgeheven omdat de verpleegkundigen in formele zin vertegenwoordigd worden door de Ondernemingsraad. Wel is het aandachtsgebied Verpleging en Verzorging expliciet belegd binnen zorggroep Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Meander is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Meander biedt een compleet pakket hoogwaardige ziekenhuiszorg aan alle patiënten. Meander doet dat klantvriendelijk, deskundig en betrouwbaar. Meander beschikt over een Dialysecentrum. Jaardocument Meander Medisch Centrum

11 Meander beschikt over locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Harderwijk, Soest en Nijkerk. Elke locatie heeft haar eigen profiel: Locatie Amersfoort Elisabeth Acute zorg op het gebied van kindergeneeskunde, gynaecologie/verloskunde en neurologie. Planbare zorg voor de overige specialismen. Zorg voor patiënten die door hun conditie of de aard van hun aandoening extra risico lopen bij de behandeling, maar geen intensive care nodig hebben Deze locatie is 7 x 24 uur geopend. Locatie Amersfoort Lichtenberg Alle vormen van acute en complexe zorg. Daarnaast ook planbare zorg. Spoedeisende Hulp voor mensen die acute zorg nodig hebben. Intensive care voor patiënten die door hun conditie of de aard van hun aandoening grote risico s lopen bij de behandeling. Op deze locatie is ook de Hartbewaking gevestigd. Deze locatie is 7 x 24 uur geopend. Locatie Baarn Planbare, laagcomplexe zorg voor nagenoeg alle specialismen. Dit betekent de zorg aan mensen die vooraf te plannen is en waarbij patiënten door hun conditie of de aard van hun aandoening geen grote risico s lopen bij de behandeling. Kortverblijf, dagbehandeling en poliklinieken voor nagenoeg alle specialismen. Op deze locatie is geen Spoedeisende Hulp aanwezig. Locatie Baarn is geopend van maandagmorgen uur tot vrijdag uur. Locatie Soest Bloedafnamepunt Radiologie (alleen röntgenfoto's) Locatie Soest is geopend van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Locatie Harderwijk Dialysecentrum (ook vakantiedialyse centrum in vakantiepark De Eemhof). Locatie (s) Nijkerk Poliklinische medisch specialistische en diagnostische activiteiten in gezondheidscentrum De Nije Veste. Locatie Barneveld Poliklinische medisch specialistische en diagnostische activiteiten in Medisch Centrum De Burgt. Jaardocument Meander Medisch Centrum

12 2.3.2 Patiënten/cliënten cliënten,, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Een nadere typering van de kernactiviteiten van Meander is weergegeven in paragraaf en in DigiMV. Hierbij enige kerngetallen: Totaal aantal bezoeken Som der bedrijfsopbrengsten 252,8 miljoen Beddencapaciteit: (incl PAAZ) 936 Aantal opgenomen patiënten Aantal verpleegdagen Personeel: Gemiddelde personeelsbezetting 2281 fte Personeelskosten 136,3 miljoen Voor specialismen en poliklinieken: zie paragraaf en bijlage Werkgebieden Meander rekent de volgende gemeenten tot haar verzorgingsgebied: - kernregio: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest - overig verzorgingsgebied: Barneveld, Putten, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg Tot het buitengebied van Meander worden de volgende gemeenten gerekend: Abcoude, Blaricum, Breukelen, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Hilversum, Houten, IJsselstein, Laren, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn), Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Voor een aantal functies wordt bovenregionaal gewerkt, met name op het gebied van dotteren, niersteenvergruizing, de dialyse en de nucleaire geneeskunde Samenwerkingsrelaties Meander zoekt pro-actief samenwerking ter ondersteuning van de gekozen strategie en bouwt bestaande relaties uit. Dit om onze beloften aan de patiënt te kunnen blijven waarmaken. Als grote zorginstelling kent Meander vele partners waarmee wordt overlegd en samengewerkt. Een goed voorbeeld hiervan is het Diagnostisch Centrum Meander, waarmee er zowel voor verwijzers als patiënten één loket is voor alle vragen op het gebied van onderzoek en diagnostiek. De partners van Meander zijn in te delen in een aantal hoofdgroepen: patiënten, verwijzers, andere zorgaanbieders, brancheorganisaties (NVZ, STZ, etc) zorgverzekeraars en externe toezichthouders zoals ministerie en inspecties. In deze paragraaf wordt alleen een overzicht gegeven van de partijen met wie in 2012 een samenwerkingsrelatie is aangegaan, dan wel partners met wie de samenwerkingsrelatie in 2012 aanzienlijk is gewijzigd. Hiermee is dus geen volledig overzicht gegeven van de bestaande samenwerkingsrelaties. Jaardocument Meander Medisch Centrum

13 Met de onderstaande partijen is Meander voor haar kernactiviteiten een specifieke relatie aangegaan. Partner(s) Huisartsenvereniging Eemland (HVE)/Zorgdomein GGZ Centraal UMCU Consortium Heijmans/Burgers Ergon Stichting Oranje Veste te Nijkerk Medisch Centrum de Burgt Activiteiten Samenwerking sinds 2011 met als doel het aanbieden van een digitaal verwijssysteem. ZorgDomein werkt via internet en is gekoppeld aan het HuisartsenInformatieSysteem (HIS). Via de etalage van ZorgDomein krijgen huisartsen en hun patiënten een totaaloverzicht van het reguliere zorgaanbod in hun regio, inclusief de wachttijden, en kunnen ze snel en eenvoudig een kwalitatief optimale verwijzing maken naar zorgtrajecten op de poliklinieken van Meander. Samen met GGZ Centraal (voormalig Symfora) heeft Meander een psychiatrisch centrum opgericht onder de naam SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie (VOF). Samenwerkingsovereenkomst tussen beide ziekenhuizen met als intentie de samenwerking op het gebied van neurochirurgie te optimaliseren. Bouw en installatietechniek t.b.v. nieuwbouw realiseren. Het consortium Heijmans/Burgers Ergon heeft versterking gekregen van Ballast Nedam Special projects. In het centrum van Nijkerk is gezondheidscentrum De Nije Veste geopend in april In het gezondheidscentrum De Nije Veste verzorgen verschillende specialismen van Meander spreekuren. Ook is er een laboratorium- en röntgenfaciliteit gekomen. In Medisch Centrum de Burgt verleent Meander sinds 1 januari 2012 voor de diverse specialismen spreekuur. Vorm Deelname aan Zorgdomein (via een overeenkomst). In oktober 2011 is SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie van start gegaan. Dit is gerealiseerd in Er is in 2010 een aannemingsovereenkomst afgesloten met Heijmans. Huurovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen in Huurovereenkomst sinds Jaardocument Meander Medisch Centrum

14 Samenwerkingspartijen ten aanzien van Opleiden Instelling AMC Amsterdam UMC Utrecht UMC St Radboud Antoni van Leeuwenhoek OOR Utrecht ROC Midden Nederland ROC ASA (sinds 2013 MBO Amersfoort) ROC A12 ROC Hoornbeek Hogeschool Utrecht Christelijke Hogeschool Ede Hogeschool InHolland Opleidingscentrum UMC Utrecht Erasmus MC Antonius Academie Amstel Academie Albada College Leerstation Zorg Regionaal Overleg Zorg- en Onderwijsinstellingen STZ Diverse trainingsbureaus (o.a. Falke & Verbaan) Onderwerp Medische vervolgopleidingen Co schappen opleiding geneeskunde Medische vervolgopleidingen Huisartsgeneeskunde Medische vervolgopleidingen Medische vervolgopleidingen Samenwerkingsregio voor de medische vervolgopleidingen Opleiding verpleegkunde en doktersassistent BBL Instellingsvariant voor havisten (versnelde opleiding) Vertegenwoordiging in sector adviescommissie Opleiding verpleegkunde en dokters assistent Opleiding verpleegkunde Opleiding verpleegkunde Bachelor verpleegkunde Bachelor medische hulpverlener Master advanced nurse practitioner Master physician assistant Vertegenwoordiging in werkveldcommissie Bachelor verpleegkunde Bachelor medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen E learning Overleg regio Amersfoort tussen zorginstellingen en MBO en HBO onderwijs m.b.t. kwalitatieve en kwantitatieve afstemming van de zorgopleidingen Kennisnetwerk bijeenkomsten van Leerhuismanagers, Opleidingsadviseurs, Managers P&O, HR Controll, HEAD, Arbo adviseurs, Wetenschapscoördinatoren Bedrijfsopleidingen MD trainingen Trainingen op maat Jaardocument Meander Medisch Centrum

15 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur; Zorgbrede Governance Code De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven de Zorgbrede Governance Code. Grotendeels worden de regels uit deze code door Meander toegepast. Op een aantal aspecten is gekozen voor een invulling die afwijkt van de transparantie-eisen ingevolge het Uitvoeringsbesluit WTZi en de vereisten uit de zorgbrede Governance Code. Ingevolge het pas toe of leg uit beginsel volgt hieronder een toelichting. Code Onderwerp: verantwoording Beleid voor de dialoog met belanghebbenden; vaststellen wie belanghebbenden zijn en waarover zij geïnformeerd/geraadpleegd worden. Ook vrijgevestigden moeten op geaggregeerd niveau verslag doen van hun wijze van handelen en behandelen. Periodieke wisseling persoon accountant. Accountant rapporteert bevindingen inzake jaarrekening gelijktijdig aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Onderwerp: Raad van Toezicht Statutair vastleggen: gronden voor schorsing of ontslag Raad van Toezicht leden + procedure. Raad van Toezicht lid verricht nimmer Raad van Bestuur taken. Onderwerp: wijzigingen in de code per Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid. Het beschrijven van de goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht. Klokkenluidersregeling Situatie Meander Geen schriftelijk beleid; interne belanghebbenden + posities zijn duidelijk (adviesorganen); externe belanghebbenden ad hoc bepaald. - Prestatie-indicatoren - jaarverslagen vakgroepen - jaarverslag VMS - inzicht geven in visitatierapporten Is niet schriftelijk vastgelegd, functioneren accountant wel periodiek geëvalueerd met mogelijkheid van wisseling. In Meander rapporteert accountant eerst aan Raad van Bestuur en daarna aan Raad van Toezicht. In 2012 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden waarin deze gronden zijn vastgelegd. De statuten zijn in 2012 op dit punt aangepast. Kwaliteit en veiligheid vormen een vast onderdeel in de rapportage van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht. Tevens onderwerp van gesprek in jaarlijkse ontmoeting stafbestuur. De goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Meander beschikt over een klokkenluidersregeling. Actie/toelichting Huidige situatie wordt gehandhaafd. Op individueel stakeholderniveau worden afspraken gemaakt (of bestaan al) met betrekking tot frequentie en inhoud contact. Met de genoemde wijzen van verslaglegging wordt voldaan aan de code. Huidige werkwijze functioneert goed; handhaven. Handhaven; sluit aan op in Meander gebruikelijke werkwijze en staat een transparant overleg tussen accountant en Raad van Toezicht niet in de weg. Toegepast. Toegepast. De eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is in 2012 verder opgenomen in de statuten, protocollen, reglementen en de toelatingsovereenkomsten. Toegepast. Toegepast. Reeds toegepast. Jaardocument Meander Medisch Centrum

16 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/ of toezichthouders, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. De zorgorganisatie heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Ten minste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks de Het reglement Raad van Toezicht kent een bepaling over onverenigbaarheid met betrekking tot het lidmaatschap met andere activiteiten. Er is een jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht. Tevens is er een algemene conflictregeling. Dit is per belanghebbende c.q. externe partij op passende wijze geregeld en hierover wordt jaarlijks via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verantwoording afgelegd. Situatie Meander is conform deze code. Wordt bij selectie nieuwe leden Raad van Toezicht aandacht aan besteed, maar staat niet expliciet in de profielschets. Uitgangspunt staat reeds in het reglement Raad van Toezicht en wordt in de praktijk ook toegepast. De introductie voor nieuwe Nieuwe Raad van Toezichtleden volgen op maat een introductie. Voor zittende Raad van Toezicht leden is er de mogelijkheid deel te nemen aan landelijke bijeenkomsten onder andere via het lidmaatschap NVTZ. De behoefte aan scholing van de Raad van Toezicht-leden wordt jaarlijks bij de zelfevaluatie besproken. Reeds toegepast. Met interne belanghebbenden (OR, VMS, CR) en de RvT zijn afspraken vastgelegd via hun reglementen. Daarnaast is met externe belanghebbenden regelmatig overleg wat op geleide van de situatie wordt vormgegeven en ingevuld. Een expliciete beleidsnotitie hierover is niet noodzakelijk. Reeds toegepast. Reeds toegepast. Reeds toegepast. Reeds toegepast. Jaardocument Meander Medisch Centrum

17 behoefte aan nadere training of opleiding. De werkwijze en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de samenwerking met de accountant zijn vastgelegd in de statuten van het ziekenhuis en in een reglement Raad van Bestuur en reglement Raad van Toezicht en worden uitgevoerd in lijn met de bepalingen uit de Governance Code. 3.2 Raad van Bestuur Werkwijze, besluitvorming en overleg De Raad van Bestuur van Meander verricht zijn werkzaamheden conform het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement voor de Raad van Bestuur. Het reglement regelt onder andere de wijze van vergaderen, de wijze van besluitvorming, openbaarheid en transparantie en het voorkomen van belangenverstrengeling. Eenmaal per veertien dagen vindt de besluitvormende vergadering van de Raad van Bestuur plaats in aanwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter van het stafbestuur (het Bestuurlijk Overleg). De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn beschikbaar voor de organisatie en desgevraagd worden besluiten van nadere toelichting voorzien. In de besluitenlijst wordt tevens aangegeven welke (voorgenomen) besluiten voor advies of instemming worden voorgelegd aan de adviesorganen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Vereniging Medische Staf). De accountant neemt jaarlijks kennis van de verslagen van deze besluitvormende vergaderingen. Tweemaal per jaar wordt in een bestuursconferentie onder leiding van een externe adviseur het functioneren van de Raad van Bestuur en de onderlinge samenwerking geëvalueerd. Hierbij wordt eveneens gesproken over de samenwerking met de voorzitter en vice-voorzitter van het stafbestuur die bij deze conferentie aanwezig zijn. Ook de relatie met de Raad van Toezicht is hier aan de orde. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie De heer drs. J.P.R.G. Kleijne Voorzitter (werkzaam als bestuurder tot 1 Raad van Bestuur november 2012) Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting Diamuraal, Amersfoort (tot ); Voorzitter Stichting Vrienden van het Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden; Voorzitter Stichting Armando, Amersfoort; Penningmeester Amersfoort Prominent, Amersfoort; Lid Gateway Review committee/ Interboard De heer drs. ir. F.P. de Reij Voorzitter Raad van - (sinds 1 november 2012) Bestuur De heer C.W. Meijers Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht Stichting Diamuraal, Amersfoort (vanaf ) Mevrouw dr. A.I.M.C. Wydoodt (sinds 1 april 2012) Lid Raad van Bestuur - Het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur was 33%. Beloning bestuurders De beloning van de bestuurders is door de Raad van Toezicht vastgesteld. Meander volgt op hoofdlijnen het beloningsbeleid van de NVZD. Qua indexering wordt de CAO Ziekenhuizen gevolgd. De beoordelingscommissie van de Raad van Toezicht houdt jaarlijks beoordelingsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. De gesprekken in 2012 hebben niet geleid tot specifiek beloningsbeleid. Er is voor alle bestuurders een overeengekomen vertrekregeling conform NVZD advies. Jaardocument Meander Medisch Centrum

18 Voorkomen mogelijke belangenverstrengeling In het reglement van de Raad van Bestuur is als volgt opgenomen hoe wordt toegezien op het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling van de leden van de Raad van Bestuur: - De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag. - Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden. - Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Van enige belangenverstrengeling is in het jaar 2012 niet gebleken. 3.3 Raad van Toezicht Activiteiten en werkwijze Raad van Toezicht in 2012 De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het goed functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en fungeert als klankbord voor de leden Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is in 2012 zes keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. Deze vergaderingen zijn in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is er driemaal in een besloten vergadering vergaderd. Terugkerende agendapunten bij de reguliere vergaderingen waren de nieuwbouw aan de Maatweg en de financiën van Meander (de landelijke financiële ontwikkelingen c.q. bezuinigingen op de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het ombuigingsplan). De financiën worden elke vergadering besproken aan de hand van in elk geval de managementinformatie per kwartaal. Uitgebreid is gesproken over de ontwikkelingen rondom kwaliteit en veiligheid, de invoering en implementatie van DOT, strategie, diverse samenwerkingsvraagstukken, medische staf, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, governance vraagstukken, het laboratoriumcentrum, voortgang IFMS en het project bouwen aan de organisatie richting de nieuwbouw. Daarnaast is onder andere gesproken over de voortgang op het gebied van ICT en de ICT infrastructuur. In 2012 is het reglement Raad van Toezicht gewijzigd overeenkomstig de Zorgbrede Governancecode. Op een aantal onderwerpen heeft de Raad van Toezicht een formele rol gespeeld in de besluitvorming. In aanwezigheid van de accountant zijn in de meivergadering de jaarrekening en het jaarverslag besproken en goedgekeurd. De arbeidsovereenkomst met de voorzitter Raad van Bestuur is op verzoek van de betrokkenen vanwege pensionering beëindigd. Op 29 januari is de begroting voor 2013 goedgekeurd. Verder heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: - Statutenwijziging Meander Medisch Centrum - Oprichting Stichting Vrienden van Meander - Toelatingsovereenkomst - Visiedocument Strategie Jaardocument Opdrachtbevestiging controle jaarrekening Tijdens enkele vergaderingen zijn door leden van het management inleidingen verzorgd over voor de ontwikkeling van Meander belangrijke thema s. Medio 2012 heeft de Raad van Toezicht een werkbezoek gebracht aan de nieuwbouw. De besloten vergaderingen van de Raad van Toezicht gingen over het benoemen van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en de salariëring van de leden Raad van Bestuur. In de vergadering van 14 februari 2012 is mevrouw drs. W.E.M. Peper benoemd tot lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in augustus 2012 de heer drs. ir. F.P. de Reij benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum. Hij is gestart op 1 november Op 27 september 2012 heeft Jaardocument Meander Medisch Centrum

19 de Raad van Toezicht in een feestelijke bijeenkomst en onder grote dankzegging voor zijn verdiensten voor Meander afscheid genomen van de heer drs. J.P.R.G. Kleijne als voorzitter van de Raad van Bestuur. Vooruitkijkend naar 2013 verwacht de Raad van Toezicht wederom veel aandacht te besteden aan de nieuwbouw, kwaliteit en veiligheid, de strategie, de financiën en de bezuinigingen op de bedrijfsvoering van Meander en aan samenwerking. Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht In elke reguliere Raad van Toezicht vergadering komt een schriftelijke voortgangsrapportage aan de orde waarin de Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over actuele zaken op het gebied van strategie, nieuwbouw, financiën, kwaliteit & veiligheid, personeel & organisatie, medische staf en overige specifieke actualiteiten. Met deze informatie wordt de Raad van Toezicht in staat gesteld toezicht te houden op de bedrijfsvoering, de strategie van het ziekenhuis en eventuele risicofactoren. Tijdens de vergadering worden onderwerpen uit deze schriftelijke rapportage zo nodig nader mondeling toegelicht en besproken. In gevallen die geen uitstel dulden wordt (de voorzitter van) de Raad van Toezicht tussentijds zo snel mogelijk geïnformeerd. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de onderwerpen waarover de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert vastgelegd. Early warning systeem Aan de Raad van Toezicht wordt de maandelijkse Management Informatie (bestaande uit productie- en exploitatiecijfers) beschikbaar gesteld. Ieder kwartaal wordt een prognose van de financiële jaaruitkomst afgegeven ( forecast ). Om de financiële impact van nieuwbouwplan / -financiering op de bedrijfsvoering te kunnen inschatten is een meerjaren prognose opgesteld en besproken. Herijking van deze meerjarenraming vindt ieder jaar plaats, waarbij veranderende regelgeving en/of majeure beleidswijzigingen met majeure impact kunnen leiden tot een tussentijdse aanpassing. Uitkomsten van de Risico inventarisatie worden jaarlijks gelijktijdig met de begroting besproken. Daarnaast heeft Risk Management (zie paragraaf 3.4.6) een prominente plaats verkregen in de Planning & Control cyclus. Ook worden de rapportages over kwaliteit en veiligheid, alsmede de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg besproken. (zie verder paragraaf en Hoofdstuk 4). Door bespreking van de verschillende risico-inventarisaties, actief naar risico s en bijbehorende maatregelen te vragen en als sluitstuk de bespreking van de accountantsrapportages houdt de Raad van Toezicht toezicht op de werking van de interne beheersings- en controlesystemen. Commissies Raad van Toezicht Nieuwbouwcommissie De heer Van der Stelt en mevrouw Peper zaten in 2012 namens de Raad van Toezicht in de nieuwbouwcommissie. Deze commissie bestaat voorts uit de bouwdirectie, de directeur Financiën en Vastgoed en een lid Raad van Bestuur. De nieuwbouwcommissie is in 2012 drie keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering wordt dieper op het onderwerp Nieuwbouw en de voortgang daarin ingegaan. Tevens worden eventuele risico s besproken die de voortgang van het proces zouden kunnen bemoeilijken of vertragen. Terugkoppeling van deze vergaderingen aan de voltallige Raad van Toezicht vindt plaats doordat de verslagen van deze vergaderingen beschikbaar worden gesteld c.q. dat het onderwerp specifiek wordt geagendeerd. Beoordelings/beloningscommissie (renumeratiecommissie) De beoordelingscommissie bestond in 2012 uit de heer Boekholdt en mevrouw Eerdmans. Voor de werkwijze: zie hierna onder Periodieke beoordeling Raad van Bestuur. Overleg met externe accountant De externe accountant is jaarlijks aanwezig in de mei-vergadering van de Raad van Toezicht waar de jaarrekening aan de orde is. In deze vergadering wordt de accountant door de Raad van Toezicht bevraagd op zijn bevindingen ten aanzien van het jaarrekening traject en eventuele overige bijzonderheden. Gedurende het jaar ontvangt de Raad van Toezicht de managementletter met aanbevelingen van de accountant. Deze worden in de reguliere vergadering met de Raad van Bestuur besproken. Jaardocument Meander Medisch Centrum

20 Overleg met Bestuur Vereniging Medische Staf, Cliëntenraad en Ondernemingsraad Naast de eigen vergaderingen waren er de jaarlijkse ontmoetingen van de Raad van Toezicht met de Cliëntenraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf. De Raad van Toezicht is daarnaast eenmaal per jaar aanwezig bij de carrousel bijeenkomst met de Ondernemingsraad. De Raad van Bestuur was eveneens aanwezig bij deze bijeenkomsten. Ondernemingsraad Cliëntenraad Bestuur Medische Staf Sinds 2009 is voor het overleg met de Ondernemingsraad een werkvorm gekozen die meer mogelijkheid geeft voor gezamenlijk gesprek dan een reguliere agenda. Op deze wijze is er ruimte voor een verdieping van de uitgewisselde informatie en een goede invulling van de (formele) posities over en weer. Tijdens een zogenoemde carrouselbijeenkomst, worden meerdere thema s besproken. De vier besproken thema s in 2012 behelsden: de strategische notitie, trots op Meander, de overgang naar de nieuwbouw en het verloop van de ombuigingsoperaties. De Raad van Toezicht kijkt positief terug op de bijeenkomst in deze vorm. In het jaarlijks overleg met de Cliëntenraad is gesproken over de strategische notitie en de betekenis hiervan voor de patiënt en de patiënt als partner in de zorg. De Raad van Toezicht kijkt positief terug op dit overleg. In het jaarlijks overleg met het Bestuur van de Medische Staf zijn de volgende punten geagendeerd en besproken: de strategische notitie, productienormen prikkel tot produceren en de positie van de medisch specialist in De Raad van Toezicht heeft dit overleg als constructief ervaren. Periodieke beoordeling Raad van Bestuur door Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt jaarlijks met de individuele leden van de Raad van Bestuur een beoordelingsgesprek. Twee leden van de Raad van Toezicht (de voorzitter en de vice voorzitter) vormen de beoordelingscommissie. Jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en de samenwerking met de Raad van Bestuur. Hierbij wordt het evaluatiemodel van de NVTZ als basis gehanteerd. Het verslag hiervan is besproken met de Raad van Toezicht. Bezoldiging Raad van Toezicht Voor de leden van de Raad van Toezicht is sinds 1 januari 2010 een bezoldiging overeenkomstig de regeling van de NVTZ van toepassing, waarbij een jaarlijkse indexering overeenkomstig het advies van de NVTZ plaats vindt. Er zijn verschillende honoraria-afspraken gemaakt voor de functies van voorzitter, vice-voorzitter en lid. De leden van de commissie nieuwbouw ontvangen een aanvullende vergoeding. Jaardocument Meander Medisch Centrum

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie