Jaardocument Een jaar in beeld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl"

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 Een jaar in beeld

2 Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten in het verslagjaar De ontwikkelingen in de zorgfinanciering volgen elkaar in hoog tempo op. Zo is in 2012 de DOT (DBC s Op weg naar Transparantie) systematiek met tal van nieuwe DBC zorgproducten ingevoerd ten behoeve van de registratie en facturatie van de geleverde zorg. Gelijktijdig is er sprake geweest van een verdere invoering van prestatiebekostiging. Daarnaast hebben de afspraken, gemaakt in het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord, geleid tot een veranderende zorgcontractering, waarbij zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt voor het schadejaar 2012 met bijbehorende schadelast. De veranderingen in 2012 die op ziekenhuizen afkwamen waren dan ook majeur en ingrijpend. Hierdoor is de omzetverantwoording een complexe materie geworden met tal van nieuwe onderdelen, zoals het vaststellen van het schaduwbudget, transitiebedrag, uitloopschade, toedeling van omzetten aan schadejaren, etc. Tijdens alle ingrijpende en complexe veranderingen heeft DBC Onderhoud ook nog tal van definities van de nieuwe DOT zorgproducten gewijzigd en/of aangescherpt. Dit betekent dat Meander gedurende het jaar zorgregistraties met terugwerkende kracht diende te wijzigen. Gezien de sectorbrede onduidelijkheden bij de bepaling van de omzet 2012 hebben partijen begin 2013 dan ook een aantal generieke uitgangspunten/standpunten dienen vast te stellen. Deze zijn vastgelegd in de handreiking omzetverantwoording Meander heeft deze handreiking zo goed als mogelijk toegepast. De uitkomst van de effecten van al deze ontwikkelingen is een jaarrekening waaruit blijkt dat er sprake is geweest van een financieel verantwoorde bedrijfsvoering. Meander is financieel gezond en anticipeert volop op toekomstige veranderingen in het zorglandschap en toenemende bedrijfsvoeringrisico s in de sector. Immers wat vandaag een zekerheid is, kan morgen weer anders zijn. De laatste tijd komt er een veelheid aan dikwijls tendentieuze berichtgevingen over zorgfraudes in de pers. Dit overschaduwt al het goede wat in de zorgsector plaatsvindt. Meander neemt afstand van dit soort praktijken. Gezien de berichtgeving heeft echter ook Meander het bestaande stelsel van interne beheersingsmaatregelen verder aangescherpt om (on)opzettelijke fouten bij declaratie van zorgproducten te voorkomen. Mocht er gezien de complexiteit en veranderingen in regelgeving toch onverhoopt onopzettelijke foutjes worden gemaakt en correctie noodzakelijk is, dan zal verrekening kunnen plaatsvinden met de onbetaalde zorg. Deze onbetaalde zorg is ontstaan doordat de feitelijke productie voor circa 27 miljoen hoger ligt dan het schadelastplafond. De kans dat zorgverzekeraars per saldo financieel zijn of worden benadeeld is dan ook zeer gering. Ondanks alle dynamiek bij de veranderende regelgeving blijft Meander streven naar optimale patiëntenzorg. Dit streven wordt herkend en erkend, zoals blijkt uit de prestigieuze toppositie in de jaarlijkse AD ranking. De nieuwbouw vordert met rasse schreden haar voltooiing. Eind 2013 is de ingebruikname gepland. Om dit mogelijk te maken is er gedurende het verslagjaar hard gewerkt aan het tijdig aanpassen van formatie, processen en systemen. Wij verwachten dan ook dat onze nieuwe locatie Meander nog beter in staat zal stellen om haar patiënten ook de komende jaren een veilige en kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden tegen een aantrekkelijke prijs. Gedurende het jaar is er een aantal mutaties binnen de Raad van Bestuur geweest. Na een langjarig voorzitterschap is afscheid genomen van de heer Kleijne. Nieuw toegetreden zijn mevrouw Wydoodt en voorzitter de heer de Reij. Langs deze weg willen wij al onze cliënten en zorgverzekeraars dankzeggen voor het vertrouwen dat zij in Meander uitspreken. Ook willen wij de medewerkers en specialisten van Meander dankzeggen voor hun inzet en behaalde resultaten in het verslagjaar.

3 Het jaardocument en de jaarrekening zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur op 21 mei 2013 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 28 mei Drs. ir. F.P. de Reij Voorzitter Raad van Bestuur Prof. Dr. M.G. Boekholdt Voorzitter Raad van Toezicht C.W. Meijers Lid Raad van Bestuur Dr. A.I.M.C. Wydoodt Lid Raad van Bestuur

4 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 9 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur; Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Algemeen Maandelijkse Planning & Control cyclus Meerjarenbegroting Kwartaalrapportages Voortgangsrapportage nieuwbouw Early warning systeem Controleverklaring kwaliteit registratie van DOT-zorgproducten Project DOT Risicomanagement en fraudebeheersing (algemeen) Risico s Cliëntenraad Ondernemingsraad Vereniging Medische Staf 30 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Doelstellingen, prestaties en resultaten Realisatie strategische doelen Realisatie algemeen beleid Nieuwbouw ICT strategie ICT- veiligheid/nen Algemeen Kwaliteitsbeleid Meander Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Waardering kwaliteit van zorg door patiënt / cliënt Thema s en activiteiten m.b.t. kwaliteit en veiligheid Informatieveiligheid/ gegevensbeveiliging/nen 7510/Privacy Prestatie-indicatoren Klachten en claims Toegankelijkheid Personeelsbeleid 57 Jaardocument Meander Medisch Centrum

5 4.5.1 Personeelsbeleid Opleiden, ontwikkelen en onderzoek Samenleving (Economische) meerwaarde voor de samenleving Deelname aan activiteiten in de omgeving Regionale afspraken Traumacentrum Rampen en crises Milieu / Duurzaamheid Financieel beleid Uitgangspunten financieel beleid Ontwikkeling bedrijfsvoeringresultaat Productie Productie-ontwikkeling en productieafspraak Verpleegduur Toegangstijden en Wachttijden Capaciteit Opbrengst ontwikkeling Ontwikkeling kosten Financiële kengetallen Relatie met zorgverzekeraars Vooruitblik Bijlagen bij het maatschappelijk verslag Personalia Vereniging Medische Staf Publicatielijst Vereniging Medische Staf Kengetallen Meander Academie 86 Jaarrekening 6 Jaarrekening Stichting Meander Medisch Centrum Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Honoraria accountant Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Controleverklaring 124 Jaardocument Meander Medisch Centrum

6 8 Bijlagen bij de jaarrekening Kengetallen en kwantitatieve gegevens Verloopoverzicht materiële vaste activa Specificatie gereedgekomen projecten Overzicht van langlopende schulden 130 Jaardocument Meander Medisch Centrum

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Gebruik landelijk model Het voorliggende Jaardocument 2012, dat alle activiteiten van Stichting Meander Medisch Centrum omvat, is opgebouwd volgens het landelijk door het Ministerie van VWS en de NVZ ontwikkelde model. Een voordeel van het hanteren van dit model is dat de lezer de informatie gemakkelijk kan vergelijken met de informatie die andere ziekenhuizen (op vergelijkbare wijze) publiceren. Bovendien wordt verantwoording over de prestaties van het ziekenhuis afgelegd op een wijze die voldoet aan wet- en regelgeving en aansluit op de Zorgbrede Governance Code. Wij merken op dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten dat het jaardocument in de huidige vorm komt te vervallen met ingang van het verslagjaar Wel zijn zorginstellingen verplicht om een directieverslag op te stellen, waarbij veel relevante aspecten uit het jaardocument via het directieverslag moeten worden gepubliceerd. Voor het verslagjaar 2012 hebben wij besloten om het jaardocument zoveel mogelijk in het bekende formaat op te stellen. Opbouw Jaardocument Het jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk verslag (hoofdstuk 1 t/m 5), de jaarrekening (hoofdstuk 6 t/m 8) en kwantitatieve en feitelijke gegevens. Deze kwantitatieve en feitelijke gegevens zijn via de webenquête (DigiMV) gedeponeerd op en in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen ook instanties aan wie wij verantwoording moeten afleggen, hun gegevens aangeleverd. Om doublures te minimaliseren vindt u de gegevens die wij via DigiMV hebben aangeleverd, niet allemaal nogmaals terug in voorliggend document. Dit geldt ook voor de prestatie-indicatoren van de IGZ en de Zichtbare Zorg indicatoren die zijn geïntegreerd in de DigiMV aanlevering. Dit jaardocument is tevens terug te vinden op onze website Jaarrekening rekening Voor het jaarrekeninggedeelte van het jaarverslag is gebruik gemaakt van de formats zoals die in voorgaande jaren gehanteerd werden. Uiteraard is rekening gehouden met de voor 2012 veranderende wet- en regelgeving op het gebied van onder andere prestatiebekostiging. Goedkeuring De Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum heeft het Jaardocument 2012 inclusief de jaarrekening 2012 in de vergadering van 28 mei 2013 goedgekeurd, in aanwezigheid van de accountant (KPMG accountants N.V.). De controleverklaring is onderdeel van dit jaardocument. Publicatie jaardocument Het jaardocument is te downloaden als PDF bestand op onze website: Jaardocument Meander Medisch Centrum

8 2 Profiel van de organisatie Meander is een topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Soest, Harderwijk en Nijkerk. Eind 2013 zullen de huidige twee Amersfoortse locaties worden verlaten en wordt de nieuwe locatie aan de Maatweg in Amersfoort betrokken. In Meander werken circa medewerkers en 211 medisch specialisten. Eind 2012 waren rond de 600 bedden in gebruik. 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Meander Medisch Centrum Postadres Postbus 1502 Postcode 3800 BM Plaats Amersfoort Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Rechtsvorm De stichting Meander Medisch Centrum kent als juridische structuur (rechtsvorm) de stichting. Hierin zijn de activiteiten van ons ziekenhuis ondergebracht. Meander beschikt over een toelating conform de WTZi. Besturingsmodel Meander wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De driehoofdige Raad van Bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur stuurt rechtstreeks een deel van het management van de organisatieonderdelen aan. Hiervoor is een portefeuilleverdeling gemaakt. De Raad van Bestuur van Meander kiest met opzet voor een zogenoemde gemengde portefeuilleverdeling, waarbij de portefeuille van ieder bestuurslid uit zowel zorggroepen als stafdiensten bestaat. Ook portefeuilles zoals kwaliteit van zorg, financiën en nieuwbouw zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid gebracht. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft periodiek werkoverleg met de managers die aan hem/haar rapporteren. Waar nodig of wenselijk worden dossiers gezamenlijk opgepakt. Er wordt per definitie uitgegaan van integrale besturing. De eindverantwoordelijkheid is belegd bij de voorzitter. Het besturingsmodel van Meander gaat uit van drie besturingsniveaus: Raad van Bestuur/co-bestuur, (duaal) zorggroepmanagement en teammanagement. Verantwoordelijkheden worden zo laag als verantwoord is, in de organisatie belegd. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van de stichting en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt. Meander voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen en de Zorgbrede Governance Code. Organisatie rganisatie-,, management- en overlegstructuur Op (zorg)groepniveau kent Meander duaal management: de zorggroepmanager is verantwoordelijk voor alle managementtaken binnen zijn zorggroep en verantwoordelijk voor de resultaten. De medisch manager is verantwoordelijk voor de productie, de kwaliteit van de zorginhoud en is medeverantwoordelijk voor alle resultaten van de vakgroep. Voor beiden geldt dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun organisatieonderdeel, maar ook medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van Meander als geheel. Jaardocument Meander Medisch Centrum

9 De organisatiestructuur van Meander ziet er in schema als volgt uit: Raad van Toezicht Cliëntenraad Raad van Bestuur Stafbestuur OR (Ondernemingsraad) VMS (Vereniging Medische Staf) Zorggroepen Centra Medische Ondersteuning Stafdiensten Naast de zorggroepen, centra voor medisch ondersteuning en stafdiensten kent Meander nog een organisatieonderdeel dat tijdelijk van aard is: het projectbureau nieuwbouw. De verschillende organisatieonderdelen vindt u in het overzicht hierna. Zorggroepen Zorggroep 1 (Acute en intensieve zorg): Spoedeisende hulp (SEH) CCU/Cardiologie Intensive Care Zorggroep 2: Chirurgie Urologie Kaakchirurgie Plastische chirurgie Zorggroep 3: Interne geneeskunde Reumatologie Longgeneeskunde Ouderenzorg/Geriatrie Dialyse Zorggroep 4 (Vrouw en kind): Gynaecologie/ verloskunde Kindergeneeskunde Zorggroep 5: Neurologie Neurochirurgie Revalidatie Medische psychologie Geestelijke verzorging Zorggroep 6: Orthopedie Fysiotherapie Oogheelkunde KNO Dermatologie Centra Medische Ondersteuning Laboratoria Apotheek en Centrale Sterilisatie Afdeling Beeldvormende technieken (Radiologie en nucleaire geneeskunde) Operatiekamercomplex Medische microbiologie/ Ziekenhuishygiëne/ Infectiepreventie Klinische chemie Pathologie Stafdiensten Facilitair Bedrijf/Huisvesting Informatietechnologie en Automatisering (I&A) Financiën en Control Personeel en Organisatie Communicatie Bestuurszaken Projectbureau Nieuwbouw Jaardocument Meander Medisch Centrum

10 Medezeggenschap Meander heeft een Ondernemingsraad, een Cliëntenraad en een Vereniging Medische Staf (VMS). Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd (zie paragraaf 3.3 tot en met 3.5). Deze drie adviesorganen hebben een adviesdan wel instemmingspositie daar waar het advies- of instemmingsplichtige besluiten van de Raad van Bestuur betreft. Commissies Voor specifieke aandachtsgebieden heeft Meander commissies ingesteld. Het voert te ver om deze hier uitputtend te benoemen. Een aantal commissies die in het kader van Governance van belang is of bij wet verplicht is, worden hierna vermeld. Commissie Auditcommissie Raad van Toezicht Aanwezig Ja/Nee Nee Reden bij nee Tot op heden bestond er geen behoefte aan een afzonderlijke auditcommissie aangezien de verantwoordelijkheden van de toezichthouder via de werkwijze als beschreven in hoofdstuk 3 adequaat kon worden ingevuld. Vanwege alle dynamische veranderingen in de zorgsector is besloten om per 21 mei 2013 een afzonderlijke Auditcommissie op te richten. Werkzaamheden Zie hoofdstuk 3 Renumeratiecommissie Raad Ja Zie hoofdstuk 3 van Toezicht Nieuwbouwcommissie Raad Ja Zie hoofdstuk 3 van Toezicht Medisch Ethische Commissie Ja Meander beschikt over een commissie voor de toetsing van wetenschappelijk onderzoek. Externe klachtencommissie Ja Zie hoofdstuk 4, kwaliteitsbeleid Meldingscommissie Incidenten Ja Zie hoofdstuk 4, kwaliteitsbeleid Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Nee De VAR is enkele jaren geleden opgeheven omdat de verpleegkundigen in formele zin vertegenwoordigd worden door de Ondernemingsraad. Wel is het aandachtsgebied Verpleging en Verzorging expliciet belegd binnen zorggroep Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Meander is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Meander biedt een compleet pakket hoogwaardige ziekenhuiszorg aan alle patiënten. Meander doet dat klantvriendelijk, deskundig en betrouwbaar. Meander beschikt over een Dialysecentrum. Jaardocument Meander Medisch Centrum

11 Meander beschikt over locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Harderwijk, Soest en Nijkerk. Elke locatie heeft haar eigen profiel: Locatie Amersfoort Elisabeth Acute zorg op het gebied van kindergeneeskunde, gynaecologie/verloskunde en neurologie. Planbare zorg voor de overige specialismen. Zorg voor patiënten die door hun conditie of de aard van hun aandoening extra risico lopen bij de behandeling, maar geen intensive care nodig hebben Deze locatie is 7 x 24 uur geopend. Locatie Amersfoort Lichtenberg Alle vormen van acute en complexe zorg. Daarnaast ook planbare zorg. Spoedeisende Hulp voor mensen die acute zorg nodig hebben. Intensive care voor patiënten die door hun conditie of de aard van hun aandoening grote risico s lopen bij de behandeling. Op deze locatie is ook de Hartbewaking gevestigd. Deze locatie is 7 x 24 uur geopend. Locatie Baarn Planbare, laagcomplexe zorg voor nagenoeg alle specialismen. Dit betekent de zorg aan mensen die vooraf te plannen is en waarbij patiënten door hun conditie of de aard van hun aandoening geen grote risico s lopen bij de behandeling. Kortverblijf, dagbehandeling en poliklinieken voor nagenoeg alle specialismen. Op deze locatie is geen Spoedeisende Hulp aanwezig. Locatie Baarn is geopend van maandagmorgen uur tot vrijdag uur. Locatie Soest Bloedafnamepunt Radiologie (alleen röntgenfoto's) Locatie Soest is geopend van maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Locatie Harderwijk Dialysecentrum (ook vakantiedialyse centrum in vakantiepark De Eemhof). Locatie (s) Nijkerk Poliklinische medisch specialistische en diagnostische activiteiten in gezondheidscentrum De Nije Veste. Locatie Barneveld Poliklinische medisch specialistische en diagnostische activiteiten in Medisch Centrum De Burgt. Jaardocument Meander Medisch Centrum

12 2.3.2 Patiënten/cliënten cliënten,, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Een nadere typering van de kernactiviteiten van Meander is weergegeven in paragraaf en in DigiMV. Hierbij enige kerngetallen: Totaal aantal bezoeken Som der bedrijfsopbrengsten 252,8 miljoen Beddencapaciteit: (incl PAAZ) 936 Aantal opgenomen patiënten Aantal verpleegdagen Personeel: Gemiddelde personeelsbezetting 2281 fte Personeelskosten 136,3 miljoen Voor specialismen en poliklinieken: zie paragraaf en bijlage Werkgebieden Meander rekent de volgende gemeenten tot haar verzorgingsgebied: - kernregio: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest - overig verzorgingsgebied: Barneveld, Putten, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg Tot het buitengebied van Meander worden de volgende gemeenten gerekend: Abcoude, Blaricum, Breukelen, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Ermelo, Harderwijk, Hilversum, Houten, IJsselstein, Laren, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn), Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Voor een aantal functies wordt bovenregionaal gewerkt, met name op het gebied van dotteren, niersteenvergruizing, de dialyse en de nucleaire geneeskunde Samenwerkingsrelaties Meander zoekt pro-actief samenwerking ter ondersteuning van de gekozen strategie en bouwt bestaande relaties uit. Dit om onze beloften aan de patiënt te kunnen blijven waarmaken. Als grote zorginstelling kent Meander vele partners waarmee wordt overlegd en samengewerkt. Een goed voorbeeld hiervan is het Diagnostisch Centrum Meander, waarmee er zowel voor verwijzers als patiënten één loket is voor alle vragen op het gebied van onderzoek en diagnostiek. De partners van Meander zijn in te delen in een aantal hoofdgroepen: patiënten, verwijzers, andere zorgaanbieders, brancheorganisaties (NVZ, STZ, etc) zorgverzekeraars en externe toezichthouders zoals ministerie en inspecties. In deze paragraaf wordt alleen een overzicht gegeven van de partijen met wie in 2012 een samenwerkingsrelatie is aangegaan, dan wel partners met wie de samenwerkingsrelatie in 2012 aanzienlijk is gewijzigd. Hiermee is dus geen volledig overzicht gegeven van de bestaande samenwerkingsrelaties. Jaardocument Meander Medisch Centrum

13 Met de onderstaande partijen is Meander voor haar kernactiviteiten een specifieke relatie aangegaan. Partner(s) Huisartsenvereniging Eemland (HVE)/Zorgdomein GGZ Centraal UMCU Consortium Heijmans/Burgers Ergon Stichting Oranje Veste te Nijkerk Medisch Centrum de Burgt Activiteiten Samenwerking sinds 2011 met als doel het aanbieden van een digitaal verwijssysteem. ZorgDomein werkt via internet en is gekoppeld aan het HuisartsenInformatieSysteem (HIS). Via de etalage van ZorgDomein krijgen huisartsen en hun patiënten een totaaloverzicht van het reguliere zorgaanbod in hun regio, inclusief de wachttijden, en kunnen ze snel en eenvoudig een kwalitatief optimale verwijzing maken naar zorgtrajecten op de poliklinieken van Meander. Samen met GGZ Centraal (voormalig Symfora) heeft Meander een psychiatrisch centrum opgericht onder de naam SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie (VOF). Samenwerkingsovereenkomst tussen beide ziekenhuizen met als intentie de samenwerking op het gebied van neurochirurgie te optimaliseren. Bouw en installatietechniek t.b.v. nieuwbouw realiseren. Het consortium Heijmans/Burgers Ergon heeft versterking gekregen van Ballast Nedam Special projects. In het centrum van Nijkerk is gezondheidscentrum De Nije Veste geopend in april In het gezondheidscentrum De Nije Veste verzorgen verschillende specialismen van Meander spreekuren. Ook is er een laboratorium- en röntgenfaciliteit gekomen. In Medisch Centrum de Burgt verleent Meander sinds 1 januari 2012 voor de diverse specialismen spreekuur. Vorm Deelname aan Zorgdomein (via een overeenkomst). In oktober 2011 is SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie van start gegaan. Dit is gerealiseerd in Er is in 2010 een aannemingsovereenkomst afgesloten met Heijmans. Huurovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen in Huurovereenkomst sinds Jaardocument Meander Medisch Centrum

14 Samenwerkingspartijen ten aanzien van Opleiden Instelling AMC Amsterdam UMC Utrecht UMC St Radboud Antoni van Leeuwenhoek OOR Utrecht ROC Midden Nederland ROC ASA (sinds 2013 MBO Amersfoort) ROC A12 ROC Hoornbeek Hogeschool Utrecht Christelijke Hogeschool Ede Hogeschool InHolland Opleidingscentrum UMC Utrecht Erasmus MC Antonius Academie Amstel Academie Albada College Leerstation Zorg Regionaal Overleg Zorg- en Onderwijsinstellingen STZ Diverse trainingsbureaus (o.a. Falke & Verbaan) Onderwerp Medische vervolgopleidingen Co schappen opleiding geneeskunde Medische vervolgopleidingen Huisartsgeneeskunde Medische vervolgopleidingen Medische vervolgopleidingen Samenwerkingsregio voor de medische vervolgopleidingen Opleiding verpleegkunde en doktersassistent BBL Instellingsvariant voor havisten (versnelde opleiding) Vertegenwoordiging in sector adviescommissie Opleiding verpleegkunde en dokters assistent Opleiding verpleegkunde Opleiding verpleegkunde Bachelor verpleegkunde Bachelor medische hulpverlener Master advanced nurse practitioner Master physician assistant Vertegenwoordiging in werkveldcommissie Bachelor verpleegkunde Bachelor medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken Opleiding operatieassistent Opleiding anesthesiemedewerker Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen Verpleegkundige vervolgopleidingen E learning Overleg regio Amersfoort tussen zorginstellingen en MBO en HBO onderwijs m.b.t. kwalitatieve en kwantitatieve afstemming van de zorgopleidingen Kennisnetwerk bijeenkomsten van Leerhuismanagers, Opleidingsadviseurs, Managers P&O, HR Controll, HEAD, Arbo adviseurs, Wetenschapscoördinatoren Bedrijfsopleidingen MD trainingen Trainingen op maat Jaardocument Meander Medisch Centrum

15 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur; Zorgbrede Governance Code De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven de Zorgbrede Governance Code. Grotendeels worden de regels uit deze code door Meander toegepast. Op een aantal aspecten is gekozen voor een invulling die afwijkt van de transparantie-eisen ingevolge het Uitvoeringsbesluit WTZi en de vereisten uit de zorgbrede Governance Code. Ingevolge het pas toe of leg uit beginsel volgt hieronder een toelichting. Code Onderwerp: verantwoording Beleid voor de dialoog met belanghebbenden; vaststellen wie belanghebbenden zijn en waarover zij geïnformeerd/geraadpleegd worden. Ook vrijgevestigden moeten op geaggregeerd niveau verslag doen van hun wijze van handelen en behandelen. Periodieke wisseling persoon accountant. Accountant rapporteert bevindingen inzake jaarrekening gelijktijdig aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Onderwerp: Raad van Toezicht Statutair vastleggen: gronden voor schorsing of ontslag Raad van Toezicht leden + procedure. Raad van Toezicht lid verricht nimmer Raad van Bestuur taken. Onderwerp: wijzigingen in de code per Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van zorg en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid. Het beschrijven van de goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht. Klokkenluidersregeling Situatie Meander Geen schriftelijk beleid; interne belanghebbenden + posities zijn duidelijk (adviesorganen); externe belanghebbenden ad hoc bepaald. - Prestatie-indicatoren - jaarverslagen vakgroepen - jaarverslag VMS - inzicht geven in visitatierapporten Is niet schriftelijk vastgelegd, functioneren accountant wel periodiek geëvalueerd met mogelijkheid van wisseling. In Meander rapporteert accountant eerst aan Raad van Bestuur en daarna aan Raad van Toezicht. In 2012 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden waarin deze gronden zijn vastgelegd. De statuten zijn in 2012 op dit punt aangepast. Kwaliteit en veiligheid vormen een vast onderdeel in de rapportage van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht. Tevens onderwerp van gesprek in jaarlijkse ontmoeting stafbestuur. De goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. Meander beschikt over een klokkenluidersregeling. Actie/toelichting Huidige situatie wordt gehandhaafd. Op individueel stakeholderniveau worden afspraken gemaakt (of bestaan al) met betrekking tot frequentie en inhoud contact. Met de genoemde wijzen van verslaglegging wordt voldaan aan de code. Huidige werkwijze functioneert goed; handhaven. Handhaven; sluit aan op in Meander gebruikelijke werkwijze en staat een transparant overleg tussen accountant en Raad van Toezicht niet in de weg. Toegepast. Toegepast. De eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is in 2012 verder opgenomen in de statuten, protocollen, reglementen en de toelatingsovereenkomsten. Toegepast. Toegepast. Reeds toegepast. Jaardocument Meander Medisch Centrum

16 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/ of toezichthouders, behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. De zorgorganisatie heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie. Het aantal bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de Raad van Toezicht is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling door ieder van de leden van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Ten minste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Alle leden van de Raad van Toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de zorgorganisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks de Het reglement Raad van Toezicht kent een bepaling over onverenigbaarheid met betrekking tot het lidmaatschap met andere activiteiten. Er is een jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht. Tevens is er een algemene conflictregeling. Dit is per belanghebbende c.q. externe partij op passende wijze geregeld en hierover wordt jaarlijks via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verantwoording afgelegd. Situatie Meander is conform deze code. Wordt bij selectie nieuwe leden Raad van Toezicht aandacht aan besteed, maar staat niet expliciet in de profielschets. Uitgangspunt staat reeds in het reglement Raad van Toezicht en wordt in de praktijk ook toegepast. De introductie voor nieuwe Nieuwe Raad van Toezichtleden volgen op maat een introductie. Voor zittende Raad van Toezicht leden is er de mogelijkheid deel te nemen aan landelijke bijeenkomsten onder andere via het lidmaatschap NVTZ. De behoefte aan scholing van de Raad van Toezicht-leden wordt jaarlijks bij de zelfevaluatie besproken. Reeds toegepast. Met interne belanghebbenden (OR, VMS, CR) en de RvT zijn afspraken vastgelegd via hun reglementen. Daarnaast is met externe belanghebbenden regelmatig overleg wat op geleide van de situatie wordt vormgegeven en ingevuld. Een expliciete beleidsnotitie hierover is niet noodzakelijk. Reeds toegepast. Reeds toegepast. Reeds toegepast. Reeds toegepast. Jaardocument Meander Medisch Centrum

17 behoefte aan nadere training of opleiding. De werkwijze en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de samenwerking met de accountant zijn vastgelegd in de statuten van het ziekenhuis en in een reglement Raad van Bestuur en reglement Raad van Toezicht en worden uitgevoerd in lijn met de bepalingen uit de Governance Code. 3.2 Raad van Bestuur Werkwijze, besluitvorming en overleg De Raad van Bestuur van Meander verricht zijn werkzaamheden conform het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement voor de Raad van Bestuur. Het reglement regelt onder andere de wijze van vergaderen, de wijze van besluitvorming, openbaarheid en transparantie en het voorkomen van belangenverstrengeling. Eenmaal per veertien dagen vindt de besluitvormende vergadering van de Raad van Bestuur plaats in aanwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter van het stafbestuur (het Bestuurlijk Overleg). De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn beschikbaar voor de organisatie en desgevraagd worden besluiten van nadere toelichting voorzien. In de besluitenlijst wordt tevens aangegeven welke (voorgenomen) besluiten voor advies of instemming worden voorgelegd aan de adviesorganen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Vereniging Medische Staf). De accountant neemt jaarlijks kennis van de verslagen van deze besluitvormende vergaderingen. Tweemaal per jaar wordt in een bestuursconferentie onder leiding van een externe adviseur het functioneren van de Raad van Bestuur en de onderlinge samenwerking geëvalueerd. Hierbij wordt eveneens gesproken over de samenwerking met de voorzitter en vice-voorzitter van het stafbestuur die bij deze conferentie aanwezig zijn. Ook de relatie met de Raad van Toezicht is hier aan de orde. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie De heer drs. J.P.R.G. Kleijne Voorzitter (werkzaam als bestuurder tot 1 Raad van Bestuur november 2012) Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting Diamuraal, Amersfoort (tot ); Voorzitter Stichting Vrienden van het Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden; Voorzitter Stichting Armando, Amersfoort; Penningmeester Amersfoort Prominent, Amersfoort; Lid Gateway Review committee/ Interboard De heer drs. ir. F.P. de Reij Voorzitter Raad van - (sinds 1 november 2012) Bestuur De heer C.W. Meijers Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht Stichting Diamuraal, Amersfoort (vanaf ) Mevrouw dr. A.I.M.C. Wydoodt (sinds 1 april 2012) Lid Raad van Bestuur - Het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur was 33%. Beloning bestuurders De beloning van de bestuurders is door de Raad van Toezicht vastgesteld. Meander volgt op hoofdlijnen het beloningsbeleid van de NVZD. Qua indexering wordt de CAO Ziekenhuizen gevolgd. De beoordelingscommissie van de Raad van Toezicht houdt jaarlijks beoordelingsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. De gesprekken in 2012 hebben niet geleid tot specifiek beloningsbeleid. Er is voor alle bestuurders een overeengekomen vertrekregeling conform NVZD advies. Jaardocument Meander Medisch Centrum

18 Voorkomen mogelijke belangenverstrengeling In het reglement van de Raad van Bestuur is als volgt opgenomen hoe wordt toegezien op het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling van de leden van de Raad van Bestuur: - De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag. - Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden. - Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Van enige belangenverstrengeling is in het jaar 2012 niet gebleken. 3.3 Raad van Toezicht Activiteiten en werkwijze Raad van Toezicht in 2012 De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het goed functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en fungeert als klankbord voor de leden Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is in 2012 zes keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. Deze vergaderingen zijn in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is er driemaal in een besloten vergadering vergaderd. Terugkerende agendapunten bij de reguliere vergaderingen waren de nieuwbouw aan de Maatweg en de financiën van Meander (de landelijke financiële ontwikkelingen c.q. bezuinigingen op de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het ombuigingsplan). De financiën worden elke vergadering besproken aan de hand van in elk geval de managementinformatie per kwartaal. Uitgebreid is gesproken over de ontwikkelingen rondom kwaliteit en veiligheid, de invoering en implementatie van DOT, strategie, diverse samenwerkingsvraagstukken, medische staf, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, governance vraagstukken, het laboratoriumcentrum, voortgang IFMS en het project bouwen aan de organisatie richting de nieuwbouw. Daarnaast is onder andere gesproken over de voortgang op het gebied van ICT en de ICT infrastructuur. In 2012 is het reglement Raad van Toezicht gewijzigd overeenkomstig de Zorgbrede Governancecode. Op een aantal onderwerpen heeft de Raad van Toezicht een formele rol gespeeld in de besluitvorming. In aanwezigheid van de accountant zijn in de meivergadering de jaarrekening en het jaarverslag besproken en goedgekeurd. De arbeidsovereenkomst met de voorzitter Raad van Bestuur is op verzoek van de betrokkenen vanwege pensionering beëindigd. Op 29 januari is de begroting voor 2013 goedgekeurd. Verder heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: - Statutenwijziging Meander Medisch Centrum - Oprichting Stichting Vrienden van Meander - Toelatingsovereenkomst - Visiedocument Strategie Jaardocument Opdrachtbevestiging controle jaarrekening Tijdens enkele vergaderingen zijn door leden van het management inleidingen verzorgd over voor de ontwikkeling van Meander belangrijke thema s. Medio 2012 heeft de Raad van Toezicht een werkbezoek gebracht aan de nieuwbouw. De besloten vergaderingen van de Raad van Toezicht gingen over het benoemen van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en de salariëring van de leden Raad van Bestuur. In de vergadering van 14 februari 2012 is mevrouw drs. W.E.M. Peper benoemd tot lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in augustus 2012 de heer drs. ir. F.P. de Reij benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum. Hij is gestart op 1 november Op 27 september 2012 heeft Jaardocument Meander Medisch Centrum

19 de Raad van Toezicht in een feestelijke bijeenkomst en onder grote dankzegging voor zijn verdiensten voor Meander afscheid genomen van de heer drs. J.P.R.G. Kleijne als voorzitter van de Raad van Bestuur. Vooruitkijkend naar 2013 verwacht de Raad van Toezicht wederom veel aandacht te besteden aan de nieuwbouw, kwaliteit en veiligheid, de strategie, de financiën en de bezuinigingen op de bedrijfsvoering van Meander en aan samenwerking. Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht In elke reguliere Raad van Toezicht vergadering komt een schriftelijke voortgangsrapportage aan de orde waarin de Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over actuele zaken op het gebied van strategie, nieuwbouw, financiën, kwaliteit & veiligheid, personeel & organisatie, medische staf en overige specifieke actualiteiten. Met deze informatie wordt de Raad van Toezicht in staat gesteld toezicht te houden op de bedrijfsvoering, de strategie van het ziekenhuis en eventuele risicofactoren. Tijdens de vergadering worden onderwerpen uit deze schriftelijke rapportage zo nodig nader mondeling toegelicht en besproken. In gevallen die geen uitstel dulden wordt (de voorzitter van) de Raad van Toezicht tussentijds zo snel mogelijk geïnformeerd. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de onderwerpen waarover de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert vastgelegd. Early warning systeem Aan de Raad van Toezicht wordt de maandelijkse Management Informatie (bestaande uit productie- en exploitatiecijfers) beschikbaar gesteld. Ieder kwartaal wordt een prognose van de financiële jaaruitkomst afgegeven ( forecast ). Om de financiële impact van nieuwbouwplan / -financiering op de bedrijfsvoering te kunnen inschatten is een meerjaren prognose opgesteld en besproken. Herijking van deze meerjarenraming vindt ieder jaar plaats, waarbij veranderende regelgeving en/of majeure beleidswijzigingen met majeure impact kunnen leiden tot een tussentijdse aanpassing. Uitkomsten van de Risico inventarisatie worden jaarlijks gelijktijdig met de begroting besproken. Daarnaast heeft Risk Management (zie paragraaf 3.4.6) een prominente plaats verkregen in de Planning & Control cyclus. Ook worden de rapportages over kwaliteit en veiligheid, alsmede de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg besproken. (zie verder paragraaf en Hoofdstuk 4). Door bespreking van de verschillende risico-inventarisaties, actief naar risico s en bijbehorende maatregelen te vragen en als sluitstuk de bespreking van de accountantsrapportages houdt de Raad van Toezicht toezicht op de werking van de interne beheersings- en controlesystemen. Commissies Raad van Toezicht Nieuwbouwcommissie De heer Van der Stelt en mevrouw Peper zaten in 2012 namens de Raad van Toezicht in de nieuwbouwcommissie. Deze commissie bestaat voorts uit de bouwdirectie, de directeur Financiën en Vastgoed en een lid Raad van Bestuur. De nieuwbouwcommissie is in 2012 drie keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering wordt dieper op het onderwerp Nieuwbouw en de voortgang daarin ingegaan. Tevens worden eventuele risico s besproken die de voortgang van het proces zouden kunnen bemoeilijken of vertragen. Terugkoppeling van deze vergaderingen aan de voltallige Raad van Toezicht vindt plaats doordat de verslagen van deze vergaderingen beschikbaar worden gesteld c.q. dat het onderwerp specifiek wordt geagendeerd. Beoordelings/beloningscommissie (renumeratiecommissie) De beoordelingscommissie bestond in 2012 uit de heer Boekholdt en mevrouw Eerdmans. Voor de werkwijze: zie hierna onder Periodieke beoordeling Raad van Bestuur. Overleg met externe accountant De externe accountant is jaarlijks aanwezig in de mei-vergadering van de Raad van Toezicht waar de jaarrekening aan de orde is. In deze vergadering wordt de accountant door de Raad van Toezicht bevraagd op zijn bevindingen ten aanzien van het jaarrekening traject en eventuele overige bijzonderheden. Gedurende het jaar ontvangt de Raad van Toezicht de managementletter met aanbevelingen van de accountant. Deze worden in de reguliere vergadering met de Raad van Bestuur besproken. Jaardocument Meander Medisch Centrum

20 Overleg met Bestuur Vereniging Medische Staf, Cliëntenraad en Ondernemingsraad Naast de eigen vergaderingen waren er de jaarlijkse ontmoetingen van de Raad van Toezicht met de Cliëntenraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf. De Raad van Toezicht is daarnaast eenmaal per jaar aanwezig bij de carrousel bijeenkomst met de Ondernemingsraad. De Raad van Bestuur was eveneens aanwezig bij deze bijeenkomsten. Ondernemingsraad Cliëntenraad Bestuur Medische Staf Sinds 2009 is voor het overleg met de Ondernemingsraad een werkvorm gekozen die meer mogelijkheid geeft voor gezamenlijk gesprek dan een reguliere agenda. Op deze wijze is er ruimte voor een verdieping van de uitgewisselde informatie en een goede invulling van de (formele) posities over en weer. Tijdens een zogenoemde carrouselbijeenkomst, worden meerdere thema s besproken. De vier besproken thema s in 2012 behelsden: de strategische notitie, trots op Meander, de overgang naar de nieuwbouw en het verloop van de ombuigingsoperaties. De Raad van Toezicht kijkt positief terug op de bijeenkomst in deze vorm. In het jaarlijks overleg met de Cliëntenraad is gesproken over de strategische notitie en de betekenis hiervan voor de patiënt en de patiënt als partner in de zorg. De Raad van Toezicht kijkt positief terug op dit overleg. In het jaarlijks overleg met het Bestuur van de Medische Staf zijn de volgende punten geagendeerd en besproken: de strategische notitie, productienormen prikkel tot produceren en de positie van de medisch specialist in De Raad van Toezicht heeft dit overleg als constructief ervaren. Periodieke beoordeling Raad van Bestuur door Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt jaarlijks met de individuele leden van de Raad van Bestuur een beoordelingsgesprek. Twee leden van de Raad van Toezicht (de voorzitter en de vice voorzitter) vormen de beoordelingscommissie. Jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en de samenwerking met de Raad van Bestuur. Hierbij wordt het evaluatiemodel van de NVTZ als basis gehanteerd. Het verslag hiervan is besproken met de Raad van Toezicht. Bezoldiging Raad van Toezicht Voor de leden van de Raad van Toezicht is sinds 1 januari 2010 een bezoldiging overeenkomstig de regeling van de NVTZ van toepassing, waarbij een jaarlijkse indexering overeenkomstig het advies van de NVTZ plaats vindt. Er zijn verschillende honoraria-afspraken gemaakt voor de functies van voorzitter, vice-voorzitter en lid. De leden van de commissie nieuwbouw ontvangen een aanvullende vergoeding. Jaardocument Meander Medisch Centrum

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS 1. De bestuurstaak 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. 1.2. De raad van bestuur is

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia Stichting Amphia : 20161208 dd. 20 december 2016 Plaats Breda 1/8 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 lid 10 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Licht op resultaten. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2013. Licht op resultaten. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2013 Licht op resultaten www.meandermedischcentrum.nl Foto voorpagina: met dank aan Dirk Verwoerd die op de kortste dag in december 2013 de zon schijnend door het nieuwe ziekenhuis op artistieke

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING EILANDZORG 1. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING EILANDZORG 1. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING EILANDZORG 1. ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN 1.1 De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 1.2

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur Reglement raad van bestuur Datum: 29 september 2014 Van: raad van bestuur Kenmerk: II-02.1/14.180.3n REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR van de Stichting St. Anna Zorggroep, gevestigd te Geldrop. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie