HANDBOEK RAAD VAN TOEZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK RAAD VAN TOEZICHT"

Transcriptie

1 HANDBOEK RAAD VAN TOEZICHT Uitgave 2012 Vastgesteld na bespreking met het college van bestuur op 27 februari 2012

2 De leden van de raad van toezicht: Handtekening: Naam: A.C.M. Daalmans Naam: I. van Gils-de Vries Naam: Th.E.M. van den Hark Naam: Y.Th.J.M. Visser Naam: W.B.H. van de Vorle Naam: P. Tijssen De leden van het college van bestuur: Naam: M.J.A. van Baast Naam: G.A.M. Thijssen Naam: M.C.M. van den Berg (ad interim) Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs

3 INHOUDSOPGAVE : 1 Het handboek van de raad van toezicht (rvt) Algemene inleiding Functie van het handboek Omschrijving van begrippen Bronvermelding Stichting OPTIMUS voor primair onderwijs Algemene gegevens De missie van OPTIMUS primair onderwijs De raad van toezicht is als volgt samengesteld Het college van bestuur is als volgt samengesteld De ligging van de scholen Visiedocument Inleiding Visie op en filosofie van het onderwijs Visie op kernwaarden Visie op interne, professionele samenwerking en op externe samenwerking met partners in onderwijs en opvoeding Uitwerking van het handboek in een toezichtplan Inleiding Commissies van de raad van toezicht Inleiding Status/organieke positie van de commissies De raad van toezicht heeft voor 2012 de volgende commissies ingesteld Verdere afspraken m.b.t. specifieke taken in 2012 zijn Toezicht op de realisatie van de strategische doelstellingen Vervulling van het werkgeverschap door de raad van toezicht Toezicht houden op de interne governance van OPTIMUS Toezicht houden op het stakeholdermanagement waaronder de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording (Onafhankelijke) informatievoorziening van de raad van toezicht Benchmarks Contra-expertise Het doen van eigen waarnemingen Overige informatievoorziening Een escalatiemodel Het toezichtplan voor Inleiding Jaaragenda raad van toezicht Contract raad van toezicht en college van bestuur OPTIMUS primair onderwijs De inrichting van de toezichttaak met commissies Activiteitenplan van de auditcommissie Activiteitenplan van de commissie werkgeversrol Activiteitenplan van de commissie onderwijs Activiteitenplan met betrekking tot formele medezeggenschap De Maatschappelijke Raad Rechtspersoon De statuten van de stichting Reglement raad van toezicht Reglement college van bestuur Algemene verantwoordelijkheden Specifieke verantwoordelijkheden Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs

4 6.3.3 Doelen van het besturen Taken bij het besturen Verantwoording Bereikbaarheid en waarneming Vergaderingen Besluitvorming Medezeggenschap en inspraak Openheid en externe verantwoording Deskundigheid Evaluatie Gedragsregels Slotbepalingen Bezoldiging van de raad van toezicht Bijlagen Commissies van de raad van toezicht Inleiding De auditcommissie van de raad De commissie werkgeversrol van de raad De commissie onderwijs, identiteit en kwaliteitszorg van de raad Algemeen functieprofiel voor (leden van) de raad van toezicht Het rooster van aftreden van de raad van toezicht Ambtelijk secretariaat Regeling melding Melding misstanden Klokkenluidersregeling Lijst met stakeholders t.b.v. de Maatschappelijke Raad Code Goed Bestuur Honorering van raden van toezicht van onderwijsinstellingen Verzekering raad van toezicht Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs

5 Inhoudsopgave in een beeld gevangen: Regelingen Begripsbepalingen 1.3 Functies van het toezichtplan 1.2 Samenstelling benoeming en fungeren Bijlage 2 Bijlage 3 BEVOEGD- HEDEN, TAKEN EN VERANT- WOORDELIJK- HEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Functies van de Raad van Toezicht 4.1 t/m 4.9 Klokkenluidersregeling Bijlage 5 Werkwijze van de Raad van Toezicht Vergaderen Code goed bestuur Bijlage 7 Relatie met stakeholders Bijlage 6 Bezoldiging Bijlage 8 Commissies 4.2, bijlage 1 Informatievoorziening 4.7 Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 1

6 1 Het handboek van de raad van toezicht (rvt) In het handboek wordt beschreven hoe effectief intern bestuur en toezicht binnen OPTIMUS wordt vormgegeven. 1.1 Algemene inleiding In Nederland houdt de inspectie van het onderwijs namens de overheid en samenleving toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Dit externe toezicht door de inspectie (op geleide van onderwijswetgeving) is niet voldoende om de kwaliteit, responsiviteit en het lerend vermogen van het onderwijs/een onderwijsorganisatie te bevorderen en het onderwijs voldoende maatschappelijke legitimiteit te geven. Daarvoor is een sterke gerichtheid van de organisatie nodig op het leveren van maatschappelijk toegevoegde waarde. Dit houdt in dat OPTIMUS onderwijsopbrengsten moet realiseren die voor de leerlingen en hun ouders, maar ook andere belanghebbenden en belangendragers in het voedingsgebied (en omgeving) van betekenis zijn. Het gaat dan m.n. over cognitieve vaardigheden (leervorderingen en leren leren), sociaal emotionele ontwikkeling, levensbeschouwelijke ontwikkeling en vaardigheden op uiteenlopende gebieden (expressief, lichamelijk). Voor het vormgeven en bewaken van deze functies is binnen OPTIMUS een rvt-model gerealiseerd. Dit betekent dat het bevoegd gezag bij het college van bestuur (cvb) berust en er een rvt is. Het scheiden van besturen en toezicht houden is een wettelijke verplichting geworden met de op 1 augustus 2010 in werking getreden wet Goed onderwijs, goed bestuur. Dit handboek, met daarin het periodiek te actualiseren, concrete toezichtplan, beschrijft de werkwijze van besturen en het toezien op het besturen. Een werkwijze die voldoet aan de vereisten die deze wet voor toezichthouden stelt. De scheiding tussen toezicht houden en besturen is overigens niet zo gemakkelijk als deze op papier lijkt. Er is sprake van fulltime, professioneel en dicht op de organisatie betrokken bestuurders versus op meer afstand opererende, vaak niet in het onderwijs en parttime werkzame toezichthouders. Onevenwichtigheid dreigt daardoor. Om het interne toezicht effectief in te richten in de zin dat de verhoudingen tussen cvb en rvt in balans komen en beide colleges hun rollen en verantwoordelijkheden waar kunnen maken is een gedragen toezichtplan nodig. Een toezichtplan als kader voor effectief intern toezicht; dat in onderlinge, zorgvuldige dialoog tot stand is gekomen. Daardoor worden de verwachtingen duidelijk en correct rolgedrag van en tussen rvt en cvb loopt dan minder risico om in gevaar te komen. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 2

7 1.2 Functie van het handboek Bezien vanuit bovenstaande overwegingen wil de rvt met het voorliggende handboek, (waarin opgenomen zijn concrete toezichtplan voor 2012), het volgende bereiken: 1. Een zo optimaal mogelijke transparantie te bieden aan alle betrokken stakeholders over de wijze waarop het toezicht is geregeld binnen OPTIMUS; 2. Een beoordelingskader te formuleren dat de rvt hanteert om het functioneren van het cvb te waarderen en namens de samenleving te legitimeren. De primaire insteek van de rvt is toezicht te houden op de recht- en doelmatigheid van de OPTIMUSorganisatie; 3. De samenwerkingsrelaties tussen rvt en cvb te definiëren alsmede het inrichten van het werkgeverschap door de rvt; 4. De basis voor integriteit in de organisatie en het toezicht te leggen in het kader van bijvoorbeeld nevenfuncties en onafhankelijkheid van toezichthouders en het voldoen aan branchecode voor goed bestuur van het primair onderwijs; 5. In dit toezicht houden te voldoen aan wet- en regelgeving; 6. Een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van OPTIMUS door het interne toezicht onderdeel te maken van het interne besturingsmodel. Toelichting: Om de positie en rol van het handboek/toezichtplan goed te kunnen duiden, worden drie aan elkaar gerelateerde begrippen genoemd: - interne governance - het besturingsmodel en - het interne toezichtarrangement (beschreven in dit handboek), waarvan het toezichtplan het sluitstuk vormt. In schema: Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 3

8 De rvt definieert INTERNE GOVERNANCE als het waarborgen van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van OPTIMUS, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. Het BESTURINGSMODEL geeft antwoord op de vraag hoe OPTIMUS de besturing en beheersing, het toezicht en verantwoording afleggen regelt op een zodanig manier, dat daarmee de in de missie beschreven ambitie om de talenten van de aan haar toevertrouwde jeugd te ontwikkelen, daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het intern besturingsmodel beschrijft en regelt in dat kader de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de organisatieniveaus van OPTIMUS: de rvt, het cvb, het school- c.q. locatiemanagement, de teams en individuele medewerkers. Onderdeel van het besturingsmodel is dus het intern toezicht houden. De wijze waarop dit intern toezicht houden plaatsvindt, wordt aangeduid als het INTERNE TOEZICHTARRANGEMENT. Het is de bestuurlijke- en organisatorische vormgeving van het interne toezicht, inclusief de beschrijving van bevoegd- en verantwoordelijkheden van de rvt in relatie tot die van het cvb. Iedere organisatorische laag stuurt aan én houdt toezicht op de volgende organisatorische laag. Door rapportages en o.a. de bespreking daarvan wordt geïnformeerd en verantwoording afgelegd over de voortgang van de gemaakte afspraken en de kwaliteit die wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld ten aanzien van onderdelen van het strategisch beleidsplan en de vereisten die de inspectie stelt. Op de normale gang van zaken kan een uitzondering worden gemaakt als er calamiteiten optreden of dreigen op te treden: dan is er sprake van een escalatiemodel op basis waarvan vergaande interventies in de organisatie gepleegd kunnen worden. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 4

9 1.3 Omschrijving van begrippen 1. College van bestuur: het bevoegd gezag van de stichting OPTIMUS primair onderwijs. 2. College van B en W: de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Landerd en Oss. 3. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de in lid 2 genoemde gemeenten. 4. GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, conform de Wet Medezeggenschap Scholen. 5. Managementstatuut: het statuut dat de werkverhouding en bevoegdheden regelt tussen het cvb en de leiding van de scholen die onder zijn verantwoordelijkheid ressorteren. 6. Onderwijswetgeving: de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra casu quo wetgeving ten aanzien van het onderwijs die in aanvulling daarop of in de plaats van op enig moment gaat gelden en van toepassing is op de door de stichting in stand gehouden scholen. 7. Raad van toezicht: het toezichthoudende orgaan van de stichting, dat namens de samenleving toezicht houdt op het cvb, als werkgever van het cvb optreedt en het cvb met rvt ter zijde staat. 8. Gemeentelijk het door of vanwege de in lid 2 genoemde gemeenten onderwijsbeleid vastgesteld beleid ten aanzien van het (primair) onderwijs in de gemeenten. 9. Scholen: de scholen voor (speciaal) basisonderwijs van de stichting OPTIMUS. 10. Schriftelijk: bij brief, telefax of mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de afzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. 11. Stichting: de stichting OPTIMUS, zoals gedefinieerd in de statuten. 12. Regelingen: Bij het uitoefenen van het interne toezicht zijn de volgende regelingen van kracht: 12.1 De statuten van de stichting Code voor Goed Bestuur van de PO raad Functiebeschrijving van het cvb, dan wel in een daarvan in de plaats tredend document Aansprakelijkheidsverzekering toezichthouders en bestuurders van de stichting. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 5

10 1.4 Bronvermelding Bij het samenstellen van dit handboek heeft de rvt ook gebruik gemaakt van meerdere externe bronnen. Belangrijke informatie werd ontleend aan o.a.: De V.T.O.I., de vereniging van toezichthouders in het onderwijs. Deze vereniging bemiddeld bij kennisuitwisseling, organiseert congressen en geeft brochures en modelreglementen uit. Het CBE en G. Minderman. Uit een door het CBE begeleid ontwikkelingsproces naar een rvt met een in een aangrenzende regio is lering getrokken en zijn delen van documenten ontleend (bijv. in hoofdstuk 1 de paragraaf 1.2 en in hoofdstuk 4 de paragraaf 4.8). Producten van de sectorraad primair onderwijs. Adviezen van Van Doorne, afdeling onderwijs. In hoofdstuk 3, het visiedocument, zijn de bronnen in de tekst vermeld. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 6

11 2 Stichting OPTIMUS voor primair onderwijs 2.1 Algemene gegevens OPTIMUS is uit fusies van rechtsvoorgangers (Cumulus en Mosaïek) ontstaan op 1 januari OPTIMUS is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel onderwijs. OPTIMUS vormt het bevoegd gezag voor 33 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd en Oss. Het betreft 31 scholen voor regulier basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. 2.2 De missie van OPTIMUS primair onderwijs In de OPTIMUS onderwijsorganisatie wordt dynamisch, vol vertrouwen en in gezamenlijkheid gewerkt aan de ontwikkeling en toekomst van allen die bij OPTIMUS betrokken zijn. Kwaliteiten van alle leerlingen worden aangesproken en met hen tot ontwikkeling gebracht. OPTIMUS leerlingen kunnen zo opgroeien tot communicatief zelfsturende volwassenen die hun bijdrage leveren aan een vitale maatschappelijke omgeving. 2.3 De raad van toezicht is als volgt samengesteld De heer A.C.M. Daalmans, voorzitter Mevrouw I. van Gils-de Vries, vice voorzitter/secretaris De heer Th.E.M. van den Hark, lid De heer W.B.H. van de Vorle, lid Mevrouw Y.T.J.M. Visser, lid De heer P. Tijssen, lid Mevrouw B.J.M.A. Guldemond, ambtelijk secretaris 2.4 Het college van bestuur is als volgt samengesteld De heer M.J.A. van Baast, voorzitter De heer G.A.M. Thijssen, lid De heer M.C.M. van den Berg, ad interim lid in 2012 Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 7

12 2.5 De ligging van de scholen Beers Dr Jan de Quay PW Beugen Onze Bouwsteen QG Boxmeer De Bakelgeert XM Palet GB De Schelven PX De Weijerhof NZ Cuijk De Regenboog ZO De Waai GK De Zevensprong VT Deursen De Vier 78 06VO Heemskinderen Escharen De Ester WX Gassel De Bongerd FQ Grave De Raamdonk ZT De Sprankel UN De Wegwijzer 78 03GL Haps De Bongerd RI Haren St Lambertus 63 07RZ Herpen t Schrijverke QO Macharen De Linde 54 06WZ Megen De Klimop MA Oeffelt Het Telraam EB Oss Overlangel Het Baken St Antonius Abt VU 06ZJ Ravenstein De Bogaard UP Reek De Kreek l SL Schaijk Den Omgang JE De Regenboog VP Sambeek De Bolster DH Sint Agatha De Lindekring 81 06VW Velp St Jozef XO Vianen Akkerwinde XB Zeeland De Vlasgaard YE Oventje 70 11LT Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 8

13 3 Visiedocument 3.1 Inleiding Dit visiedocument is een document dat jaarlijks door de rvt wordt vastgesteld na overleg met het cvb (welk college daarbij geacht wordt de organisatie te representeren). 3.2 Visie op en filosofie van het onderwijs De rvt en het cvb stellen vast dat er maatschappelijk in vele varianten visies over het onderwijs worden uitgesproken en beschreven. Doorgaans betreft het dan een visie op onderwijs welke voortkomt uit een specifieke visie op het leven en op de samenleving. Voor de rvt en het cvb is het echter helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het onderwijs een instrument is, waarmee een vooraf of van buiten af bepaald doel bereikt kan/moet worden. Het is vanuit deze zorg dat de rvt van het cvb verlangt dat dit college met de organisatie en met stakeholders zich voortdurend bezint op een filosofie van het onderwijs. Wat is onderwijs in essentie? Onderwijs is een relatie tussen leerling en leraar, onderwijs heeft een intellectueel karakter, onderwijs berust op interesse aan de kant van de leerling en draagt bij aan de vorming. Het steeds, systematisch en hardnekkig doordenken van deze essentiële zaken, levert een echte filosofie van het onderwijs op en behoedt het onderwijs voor de eventuele corruptie van de politiek en verdere maatschappelijke praktijken. Het (samen)werken in het onderwijs en van het onderwijs met maatschappelijke partners, vindt vanuit het onderwijs plaats, gebaseerd op de eigen (autonome) opdracht van het onderwijs. 3.3 Visie op kernwaarden De rvt omschrijft het begrip waarden als een abstract begrip waarin wordt uitgedrukt wat voor het mens-zijn en voor de samenleving goed en van waarde is. Kernwaarden zijn dan de breedst mogelijke benoeming van waarden. Een norm is een essentiële gedragsregel, een gebod waarvan het wezenlijk is voor het menselijke welzijn en voor de kwaliteit van de samenleving, dat men zich er aan houdt. Aan het filosofische essay van Andreas Kinneging Geografie van goed en kwaad worden de volgende kernwaarden ontleend Verstandigheid: de vraag wat te doen, hoe te leven. Verstandigheid is inzicht in het menselijk bestaan. Het is mensenkennis, levenswijsheid en inschattingsvermogen, alles ten dienste van het juiste handelen. Moed is wilskracht, de deugd die de mens in staat stelt zijn vrees te overwinnen. Moed leidt tot handelen, tot spreken, tot de waarheid onder ogen te durven zien/bekennen. Gematigdheid is de tot tweede natuur geworden zelfbeheersing van affecten, aandriften, emoties en stemmingen als vreugde, verdriet, medelijden, minachting, trots, melancholie, woede, afgunst, hartstocht, verveling, eerzucht, hebzucht, haat, verbolgenheid, schaamte, enz. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 9

14 Rechtvaardigheid houdt welgezindheid in, hartelijkheid en edelmoedigheid. Het betekent de naaste zelfs dat geven waarop hij (eventueel strikt) juridisch geen aanspraak kan maken, maar dat nodig is voor zijn welzijn. Wie verstandigheid paart aan moed en gematigdheid is rechtvaardig. Hij is bereid en in staat aan ieder het zijne te geven. Want hij bezit het inzicht, de wilskracht en de zelfdiscipline daartoe. De relatie van de mens tot de wereld wordt (moet worden) gekenmerkt door zorg. Zorg omtrent de medemens, de gedachte aan de ander, om wiens wel en wee men geeft, en zorg omtrent de niet menselijke omgeving. Die zorg, dat gaat niet vanzelf. Dat moeten we kunnen en willen. Onderwijs levert hierin een heel belangrijke bijdrage. Socrates beantwoordt de vraag wat Hippocrates bij zijn onderwijs zal winnen, als volgt: Dat hij elke dag dichter het ideaal van de goede mens nabij komt. 3.4 Visie op interne, professionele samenwerking en op externe samenwerking met partners in onderwijs en opvoeding Met als uitgangsbasis een authentieke filosofie van onderwijs, ontleent de rvt aan de: - Theorie van het communicatieve handelen, door Jürgen Habermas, Boom 1983; en - Logica van het gevoel, stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties, door Arnold Cornelis, 1995, zijn inzichten met betrekking tot geldige besluitvorming in de sociaal wetenschappelijke kennisverwerving. Zeer compact samengevat komt dat erop neer dat: Habermas stelt: De fundamentele vraag hoe sociale orde mogelijk is, kan worden beantwoord onder de verwijzing naar de gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities, die in de dagelijkse omgang (en aan de bestuurstafel) communicatief tot stand worden gebracht. Daarbij spelen normatieve elementen op twee manieren een rol: - Deze gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities hebben niet alleen betrekking op de objectieve gegevenheden van de situatie waarin sociale actoren zich bevinden, maar ook op de normen die voor hen als verplichtend gelden en op de waarachtigheid van hun uitingen. - Vervolgens wordt in de dagelijkse omgang (en aan de bestuurstafel) onderlinge overeenstemming bereikt door interpretatiekaders in het geding te brengen die principieel kritiseerbaar zijn. Communicatief handelen is zodoende intern verbonden met symmetrische, machtsvrije argumentatie, met discussie over de houdbaarheid van uitgangspunten. Anders geformuleerd: Als discoursethiek geldt dat een norm enkel geldigheid kan afdwingen als alle betrokkenen de gevolgen en neveneffecten, die volgen uit de algemene opvolging van die norm ten overstaan van de belangen van eenieder, zonder dwang kunnen aanvaarden. Cornelis stelt: dat het onmogelijk is om vergissingen te vermijden als je keuzen moet maken voor de oplossing van sturingsvragen. Maar hij acht het wel mogelijk om tot geldige kennis te komen. Hij stelt dat communicatieve kennis geldig is wanneer: - een team /organisatie van gekwalificeerde medewerkers; - in machtsvrije argumentatie; - met discussie over de houdbaarheid van uitgangspunten; - gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities ontwerpt inzake gegevenheden, maar ook inzake principieel kritiseerbare normen en gedrag; - voor sturingsvragen waarvoor men gesteld is. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 10

15 4 Uitwerking van het handboek in een toezichtplan In dit hoofdstuk wordt het toezichtplan abstract /in zijn algemeenheid beschreven. In een bijlage van dit handboek wordt het concrete toezichtplan voor 2012 beschreven 4.1 Inleiding Voor de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de rvt wordt hier verwezen naar de bepalingen daarover in de statuten, welke in dit handboek zijn opgenomen. In algemene zin richt de toezichthoudende taak van de rvt zich naar het belang van het katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs in Cuijk, Boxmeer, Grave, Landerd en Oss, het gemeentelijk onderwijsbeleid, de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. 4.2 Commissies van de raad van toezicht Inleiding Het is niet noodzakelijk dat alle leden van de interne toezichthouder in staat zijn steeds (met gelijke deskundigheid) invulling te geven aan alle rollen/taken van de rvt. Doorslaggevend is de vraag in hoeverre de toezichthouder als collectief in staat is deze functionele rollen te vervullen. De rvt heeft ervoor gekozen om, ter ondersteuning van zijn taak, commissies in te stellen. Voor het lidmaatschap van een commissie zijn specifieke deskundigheid en affiniteit met het onderwerp van een commissie van betekenis Status/organieke positie van de commissies De commissies ondersteunen de rvt bij zijn werkzaamheden. Deze ondersteuning kan een adviserend, maar ook een uitvoerend karakter hebben. De rvt bepaalt wat er met de producten van het werk van de commissies gebeurt. Commissies worden als regel samengesteld uit leden van de rvt De raad van toezicht heeft voor 2012 de volgende commissies ingesteld - een auditcie (I. van Gils en Th. van den Hark); - een commissie werkgeversrol en remuneratie (W. van de Vorle, A. Daalmans en P. Tijssen); - een commissie onderwijs (Y. Visser, W. van de Vorle en A. Daalmans) Verdere afspraken m.b.t. specifieke taken in 2012 zijn - m.b.t. medezeggenschap heeft de rvt twee van zijn leden (Th. van den Hark en A. Daalmans) opgedragen om voor zijn taak toezicht uitoefenen op de kwaliteit van de medezeggenschap een programma te ontwikkelen, uit te voeren en daar verslag van te doen aan de rvt. - m.b.t. evaluatie en het afleggen van verantwoording heeft de rvt de voorbereiding van de algemene evaluatie van producten en processen van de rvt, alsmede de verantwoordingsverslaglegging daarover, specifiek opgedragen aan zijn voorzitter en vicevoorzitter/secretaris. De per 1 maart 2012 benoemde ambtelijk secretaris ondersteunt de rvt bij de uitvoering van zijn taken. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 11

16 4.3 Toezicht op de realisatie van de strategische doelstellingen 1. De rvt houdt toezicht op de strategie verbonden aan de activiteiten van de stichting en de mate waarin deze strategie mede is afgestemd op de doelstellingen van het gemeentelijk onderwijsbeleid. 2. Tevens bewaakt de rvt dat in het strategische beleid van de stichting de volgende elementen aan de orde komen: a. het scheppen van een transparant beeld over welke onderwijsorganisatie OPTIMUS over 4/5 jaar wil zijn; b. het scheppen van een transparant beeld over de positie welke OPTIMUS met haar scholen in de regionale samenleving wil innemen. 3. De rvt bewaakt dat de in lid 1 en 2 genoemde onderwerpen in het strategische beleid adequaat opgenomen zijn en worden uitgewerkt in toetsbare doelstellingen. 4.4 Vervulling van het werkgeverschap door de raad van toezicht In de statuten van de stichting worden bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de rvt geformuleerd. In aanvulling casu quo ter verduidelijking gelden de volgende bepalingen. Benoeming leden van het college van bestuur 1. De leden van het cvb worden benoemd, geschorst en ontslagen door de rvt. Benoeming geschiedt op grond van een vooraf vastgestelde benoemingsprocedure. 2. Bij de samenstelling van het cvb wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het cvb vragen waarbij het cvb in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten; affiniteit met de doelstelling van de stichting wordt gevraagd en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden wordt rekening gehouden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een cvb-lid gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de rvt in een algemene profielschets, op basis waarvan iedere voordracht wordt opgemaakt. 3. De rvt kan indien overgegaan moet worden tot de vervulling van een vacaturebesluiten tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in het cvb. 4. De medezeggenschap wordt conform daarvoor geldende wettelijke voorschriften bij het in lid 1, 2 en 3 genoemde betrokken. 5. In vacatures voor posities binnen het cvb wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig cvb behoudt zijn bevoegdheden. Schorsing en ontslag van een lid van het cvb 6. Een lid van het cvb kan te allen tijde worden geschorst door de rvt. De schorsing van een lid van het cvb vervalt, indien de rvt niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing, eventueel gevolgd door ontslag. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de rvt waarin de schorsing of verlenging daarvan aan de orde is te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 7. De rvt is te allen tijde bevoegd een lid van het cvb te ontslaan. Het betrokken lid van het cvb wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de rvt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 12

17 College van bestuur: ontstentenis en belet 8. Bij ontstentenis of belet van het gehele cvb of van het enige (overgebleven) lid van het cvb wordt het cvb waargenomen door een persoon die daartoe door de rvt is of wordt aangewezen. Deze persoon kan niet tevens lid zijn van de rvt. Vaststelling arbeidsvoorwaarden 9. De rvt is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen van de leden van het cvb. Beoordeling van het functioneren 10. Het functioneren van het cvb wordt periodiek -in ieder geval één maal per kalenderjaar- door de rvt beoordeeld. 11. De basis voor deze beoordeling vormt in ieder geval het profiel als bedoeld in het tweede lid van art 4.4. De rvt kan aanvullende eisen stellen voor het beoordelen van het functioneren van het cvb, mits schriftelijk en tijdig met het cvb overlegd. 4.5 Toezicht houden op de interne governance van OPTIMUS 1. De rvt houdt toezicht op de effectiviteit van het interne toezichtarrangement en besturingsmodel van OPTIMUS (o.a. blijkend uit onderwijsresultaten, resultaten van het personeelsbeleid en financieel beleid). 2. De rvt houdt toezicht op de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, zoals het risicomanagement, treasurybeleid en de planning- en controlcyclus. 3. De rvt houdt toezicht op het ontwikkelen, invoeren, uitvoeren en borgen van een deugdelijk kwaliteitsbeleid. 4. De rvt houdt toezicht op de naleving door het cvb van wettelijke verplichtingen, waaronder de codes voor goed bestuur voor het primair onderwijs en afwijkingen van deze codes. (zie voor de Code Goed Bestuur bijlage 7) 5. De rvt laat zich met regelmaat minstens eenmaal per jaar over lid 1 tot en met 4 informeren door het cvb. 4.6 Toezicht houden op het stakeholdermanagement waaronder de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 1. De rvt ziet erop toe dat binnen de stichting, op elk niveau van het besturingsmodel, een effectieve dialoog met (professionele) stakeholders plaatsvindt. De rvt vergewist zich ervan dat dit proces van betrokkenheid van stakeholders goed verloopt: scherp, kritisch, constructief en op kwaliteit gericht. 2. Het cvb rapporteert over het stakeholdermanagement op het niveau van het cvb en de scholen minstens één maal per jaar zodat de rvt zich een adequaat beeld kan vormen van de kwaliteit van het stakeholdermanagement. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 13

18 4.7 (Onafhankelijke) informatievoorziening van de raad van toezicht De rvt dient ten aanzien van de informatievoorziening niet geheel afhankelijk te zijn van het cvb. In de onderstaande artikelen worden de informatiestromen, informatiedragers en eigenstandige informatiekanalen beschreven Benchmarks De rvt kan opdracht geven aan het cvb dan wel een externe deskundige om de prestaties, bestedingen etc. van OPTIMUS te benchmarken met vergelijkbare onderwijsorganisaties en deze te betrekken in het oordeel over het maatschappelijke presteren van de stichting en het cvb Contra-expertise De rvt heeft het recht de accountant en/of externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen over elk door de rvt noodzakelijk geacht onderwerp Het doen van eigen waarnemingen 1. De rvt kan besluiten om de door OPTIMUS in stand gehouden scholen te bezoeken (werkbezoeken). De rvt stelt daar een protocol voor op en stelt het cvb daarvan in kennis. 2. De eigen waarnemingen strekken zich ook uit tot de onder artikel 5.6 genoemde toetsing van de kwaliteit van het stakeholdermanagement van de stichting. 3. De rvt kan indien gewenst interne stakeholders, zoals de GMR van de stichting, spreken Overige informatievoorziening De rvt draagt er zorg voor ten behoeve van het adequaat kunnen vervullen van de toezichthoudende taak, naast eerder genoemde informatiekanalen en informatiedragers te zullen beschikken over: a. een meerjarige strategische visie op het eigen functioneren met tussentijdse ijkmomenten; b. meerjarige (3 tot 5 jaar) definiëring van de interne- en externe informatiebehoefte omtrent de stichting; c. criteria voor het functioneren van het cvb en afspraken omtrent de remuneratie; d. een eigen budget voor deskundigheidsbevordering, inhuur van (contra-) expertise, ambtelijke ondersteuning en overige onkosten; e. in control-verklaring door het cvb ten aanzien van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; f. inzicht omtrent eisen van intern toezicht (compliance wet- en regelgeving, branchecodes, VTOI etc.); g. beschrijving AO/IC rond het cvb (declaratiegedrag, afdoening van stukken, personeelsgesprekken etc.); h. notulen van vergaderingen van het cvb. Met het cvb worden nadere afspraken gemaakt over de aard van de te notuleren besluiten en de onderwerpen die de besluiten betreffen; i. beschrijving van risicobeleid en risicomanagement, treasurybeleid, integriteitsbeleid en compliance; j. inspectierapporten en visitatierapporten; k. de resultaten alsmede het ontwerp en functioneren van het kwaliteitsmodel; l. sterkte-zwakte analyse van de stichting opgesteld door het cvb; m. relevante documenten opgesteld door of vanwege de GMR van de stichting. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 14

19 4.8 Een escalatiemodel 1. Het besturingsmodel van de stichting en de daaruit afgeleide managementstatuten hebben onder meer tot doel ervoor zorg te dragen dat bij optredende (of dreigend op te treden) calamiteiten effectief bestuurlijk handelen optreedt op het niveau waar de calamiteit ontstaat of dreigt te ontstaan. Wanneer de effectiviteit van het bestuurlijk handelen van daarvoor verantwoordelijke personen achterblijft bij wat van hen in het licht van de calamiteit- mag worden verwacht, treedt het escalatiemodel in werking. 2. Onder het escalatiemodel van de stichting wordt verstaan een stelsel van afspraken over interventiemechanismen volgend op opgetreden (of dreigend op te treden) calamiteiten en waarbij het bestuurlijk handelen achterblijft bij wat in het licht van de (dreigende) calamiteit mag worden verwacht. Het escalatiemodel geeft daarmee geclausuleerd aan in welke situaties de in het besturingsmodel en managementstatuten vastgelegde rollen, bevoegd- en verantwoordelijkheden (partieel) kunnen worden opgeheven. 3. Calamiteiten zijn gebeurtenissen die de kwaliteit van het katholiek, protestantschristelijk en interconfessioneel primair onderwijs in Cuijk, Boxmeer, Grave, Landerd en Oss, de reputatie en legitimiteit van OPTIMUS, de primaire processen, doelstellingen of bedrijfsvoering van de stichting in gevaar brengen. Onder calamiteiten wordt in ieder geval het volgende verstaan: a. Financiële onregelmatigheden in de breedste zin van het woord; b. Het handelen in strijd met de wet, regelgeving, statuten, de code voor goed bestuur en overige voor de stichting toepasselijke regels, procedures enzovoorts; c. Kwaliteitsverlies van door de stichting aangeboden (onderwijs) voorzieningen; d. Het niet behalen van afgesproken- en in verwachte resultaten geconcretiseerde (strategische) doelstellingen; e. Het tekortschieten van het personeelsbeleid van de stichting, zoals zorg dragen voor de benodigde professionaliteit van de medewerkers, hun competenties en ontwikkeling daarvan, voldoende medewerkertevredenheid en het voorkomen van een zodanig aantal onvervulbare consequenties dat daarmee de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. f. Een intern besturingsmodel dat belemmert dat de rol en taak van het cvb wordt of kan worden belemmerd. 4. De rvt kan in onderling overleg met het cvb besluiten calamiteiten als genoemd in lid 3 aan lid 3 toe te voegen. 5. De rvt ziet er op toe dat het cvb de rvt over deze onderwerpen informeert met een vastgestelde regelmaat. 6. Als er (dreigende) calamiteiten worden geconstateerd, vraagt de rvt het cvb om een verklaring in termen van de toedracht, de ernst en consequenties van de calamiteit alsmede wat het cvb aan actie heeft ondernomen. 7. De rvt staan de volgende interventies ter beschikking indien de in lid 6 genoemde verklaring niet strookt met wat in het licht van de calamiteit verwacht mag worden: a. De rvt vraagt het cvb binnen een nader geduide termijn passende actie te ondernemen; b. De rvt sommeert het cvb binnen een nader geduide termijn passende actie te ondernemen; c. De rvt ontneemt het cvb een deel van de bevoegdheden binnen een nader omschreven termijn en voorwaarden; d. De rvt schorst het cvb of een lid daarvan voor een nader omschreven termijn; e. De rvt gaat over tot ontslag van het cvb of een lid daarvan. 8. Het in lid 6 en 7 genoemde geldt mutatis mutandis voor de overige organisatieniveaus binnen de stichting bij (dreigende) calamiteiten. 9. Om de toezichthoudende rol gescheiden te houden van de besturende, benoemt de rvt in geval van in lid 7 c, d en e genoemde interventies, een interim-bestuurder welke direct aan de rvt verantwoording aflegt. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 15

20 4.9 Het toezichtplan voor Inleiding In het toezichtplan voor 2012 geeft de rvt op concrete wijze aan hoe hij in 2012 zal: - toezien op de uitvoering van de taken van het cvb; en - zijn eigen taken zal inrichten en uitvoeren. Leidend voor de rvt zijn de vragen: Realiseert de onderwijsorganisatie de doelstelling waarvoor deze is opgericht, - zoals vastgelegd in betreffende wetgeving, - zoals aangescherpt met de omgeving van de onderwijsorganisatie, - zoals vastgelegd in een strategisch beleidsplan en uitwerkingsnotities daarvan, - zoals vastgelegd in een contract tussen rvt en het cvb. Is de organisatie daartoe goed ingericht, - draagt de onderwijskundig-organisatorische vormgeving van de organisatie bij aan het behoud en de versterking van de kwaliteit van het onderwijs? - worden de professionals betrokken bij beleidsvorming en verantwoording? - wordt de rvt goed geïnformeerd? - is er een interne controller/controllerfunctie? - wordt er een kritische dialoog gevoerd met stakeholders? Ook alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn onderwerp van het toezicht. Bij de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren zal de rvt zich ook de algemene vraag stellen of het toezicht de beoordeling in control mag verwerven. Handboek rvt 2012 OPTIMUS primair onderwijs 16

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Branchecode goed bestuur in het mbo

Branchecode goed bestuur in het mbo Branchecode goed bestuur in het mbo Treedt in werking op 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Wettelijk kader 3 1.3 Status van de code 4 1.4 Uitgangspunt: onderscheid tussen

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie