Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland"

Transcriptie

1 Met zorg voor de toekomst* Financiële situatie Meavita Nederland baart zorgen Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland 5 december 2007 *Connectedthinking

2 Aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Stichting Meavita Nederland Hardwareweg BM AMERSFOORT PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Velperweg BE Arnhem Postbus EJ Arnhem Telefoon (026) Fax (026) december 2007 FvK/30075/MB/JOS Betreft: Interim-rapportage 2007 Geachte Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, In het kader van de jaarrekeningcontrole van Stichting Meavita Nederland c.s. hebben wij de administratieve organisatie en de daarin verweven maatregelen van interne controle beoordeeld. Dit, voorzover door ons van belang geacht voor ons oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De aard van de opdracht, die is vastgelegd in de opdrachtbevestigingen per werkmaatschappij, brengt met zich mee dat door ons niet noodzakelijkerwijs alle aspecten van de interne beheersing worden beoordeeld. Ten tijde van deze rapportage bevindt de interimcontrole van Meavita West zich in een afrondend stadium. Voor zover mogelijk hebben wij de uitkomsten hiervan in deze rapportage meegenomen. De overige managementletters zijn reeds definitief en met de algemeen directeuren van de werkmaatschappijen besproken. Conform voorgaand jaar zullen zij zelf een afschrift van hun managementletter aan de Raad van Bestuur van Meavita Nederland versturen. Naast onze reguliere interimcontrole hebben wij in het najaar van 2007 eveneens bij alle werkmaatschappijen de early-warning opdracht uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging d.d. 10 juli 2007 (kenmerk: FvK/2645/Mbok/CS). Onze werkzaamheden hebben zich daarbij voornamelijk gericht op AWBZ-, WMO- en overige opbrengsten. Bij het uitvoeren van de early-warning opdracht hebben wij ervaren dat het de werkmaatschappijen over het algemeen veel moeite kost om de gevraagde informatie op te leveren. Als gevolg daarvan heeft de early-warning opdracht een lange doorlooptijd gekend. Alvorens de early-warning rapportages aan de Raad van Bestuur van Meavita Nederland te verstrekken, zijn deze uitkomsten hiervan eerste met de algemeen directeuren van de werkmaatschappijen besproken. In deze interim-rapportage hebben wij de uitkomsten van de interimcontrole en de early-warning opdracht voor u samengevat. Hierbij hebben wij ernaar gestreefd om een algemeen beeld voor heel Meavita Nederland te schetsen. Echter, waar relevant, hebben wij ook specifieke bevindingen en/of bijzonderheden per werkmaatschappij in deze rapportage opgenomen. PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op

3 Voor de detailbevindingen per werkmaatschappij, verzoeken wij u om kennis te nemen van de afzonderlijke early warning rapportages en managementletters. Hierbij dient nogmaals te worden opgemerkt dat de managementletter van Meavita West eerst medio december in definitieve vorm gereed zal zijn. Zoals reeds in onze brief d.d. 1 november 2007 aan u verwoord, vinden wij de financiële situatie waarin Meavita Nederland c.s. zich momenteel bevindt zorgwekkend. Korte termijn actie blijft in onze optiek noodzakelijk om het tij te keren. In hoofdstuk 1 van deze rapportage zullen wij hier nader op ingaan. Hoofdstuk 2 zet voor u uiteen waarom wij bij een gelijkblijvende situatie geen goedkeurende juistheidverklaring bij de AWBZ productie 2007 kunnen verstrekken. Veel van onze bevindingen zijn in onze optiek, als oorzaak of als gevolg, onlosmakelijk verbonden met de (kwaliteit) van de informatievoorziening van Meavita Nederland. In hoofdstuk 3 staan wij hier bij stil. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de status van de interne beheersing binnen Meavita Nederland. Hierbij maken wij conform 2006 gebruik van het healthcare control web. Hoofdstuk 5 sluit af met een met een aantal voor Meavita relevante ontwikkelingen in de sector. Voor een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen en bijzonderheden, verwijzen wij u naar onze samenvattende inhoudsopgave die op pagina 4 is opgenomen. Op 5 december jl. hebben wij de concept-rapportage besproken met de heren Van de Meeberg en Van Hees van uw organisatie. Met vriendelijke groet, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. F.E. van Kommer RA Partner Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

4 Samenvattende inhoudsopgave 1 Financiële situatie Meavita Nederland c.s. is zorgwekkend. Op korte termijn is actie noodzakelijk om het tij te keren Cashpositie is in de eerste helft van 2007 gehalveerd Werkkapitaal ultimo Q rondom het nulpunt Bij ongewijzigd beleid zal het vermogen vóór ultimo 2008 negatief zijn Huidige situatie leidt mogelijk tot continuïteitsvraagstuk in het kader van de geconsolideerde jaarrekening 07 van Meavita Nederland. Dit geldt mogelijk ook voor de enkelvoudige jaarrekeningen Actie is vereist om het tij te kunnen keren Stopzetten TV Foon leidt tot éénmalig verlies ad 17 mln Huidige financiële situatie leidt ertoe dat voor de statutaire jaarrekening van de werkmaatschappijen intercompany vorderingen ook op inbaarheid moeten worden beoordeeld 9 2 Bij gelijkblijvende onrechtmatigheid-percentages zal geen goedkeurende juistheidverklaring kunnen worden afgegeven Hoogte van het percentage onrechtmatige zorg vraagt om onmiddellijke actie Houd rekening met de vereisten uit de regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders in het kader van de WMO productie Maak vroegtijdig duidelijke afspraken met zorgkantoren over (afwijkende) registratiemethoden en zienswijzen WMO contractvoorwaarden 11 3 Informatievoorziening moet beter Informatievoorziening moet beter om slagvaardig te kunnen acteren en actief te reageren op veranderende omgevingsfactoren Gewijzigde omstandigheden, gewijzigde informatiebehoeften? In bottom-up opgebouwde rapportages schuilen risico s Betrouwbaarheid administratie Meavita West laat te wensen over. Als gevolg hiervan zijn de cijfers van Meavita West niet hard 13 4 De interne beheersing in kaart gebracht Het vorig jaar ingezette Kaderregelingproject heeft tot gevolg dat de interne beheersing rondom de productieregistratie in opzet bij TZG en Vitras verbeterd is Interne beheersing van TZG voldoende op orde De interne beheersing van Vitras is voor verbetering vatbaar. Echter, voor de jaarrekeningcontrole kunnen detailwerkzaamheden de leemtes hierin opvangen Treasury behoeft nog steeds aandacht Interne beheersing van Sensire vraagt om een definitief kader Meavita West 16 4

5 5 Ontwikkelingen relevant voor Meavita Nederland c.s Ontwikkelingen van belang voor de jaarrekening Mogelijke korting van 7% op OB en PV WMO stelt nieuwe eisen aan verantwoording Kapitaallasten in tarieven vraagt om andere blik op vastgoed Maatschappelijk Verantwoordingsdocument vraagt om verantwoording governance en risico-analyse Goede voorbereiding jaarrekeningproces noodzakelijk Ontwikkelingen met name van belang voor strategie en beleid na Zorgzwaartepakketten kunnen ingrijpende gevolgen hebben Inzicht in kostprijzen per product/activiteit is noodzakelijk Juridische structuur moet mogelijk worden aangepast 20 Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

6 1 Financiële situatie Meavita Nederland c.s. is zorgwekkend. Op korte termijn is actie noodzakelijk om het tij te keren 1.1 Cashpositie is in de eerste helft van 2007 gehalveerd Liquiditeitsverloop Meavita Nederland c.s. 90,00 80,00 70,00 (liquiditeit * mln) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-31 dec dec jun 07 Meavita holding 0,21 3,72 13,11 Sensivation 0,02 0,47 2,21 Sensire 22,91 17,27 7,31 Vitras 9,02 9,73 4,80 Meavita-West 27,03 23,89 2,02 Thuiszorg groningen 20,27 14,21 5,67 Totaal liquide middelen 79,45 69,30 35,11 Uit bovenstaand figuur blijkt dat de cashpositie in de eerste helft van 2007 is gehalveerd tot 35 miljoen. De cashpositie van Sensire en Thuiszorg Groningen zijn reeds gecorrigeerd voor de onterecht ontvangen WMO-bevoorschotting van respectievelijk 13 en 11 miljoen. Tevens dient in dit kader te worden opgemerkt dat Meavita West op korte termijn 6,9 mln aan financieringsoverschot moet terugbetalen over 2006 en Voornaamste oorzaken van deze cashdaling betreffen de verliesfinanciering en de facturerings- en betalingsachterstand inzake de WMO. Indien deze cashontwikkeling zich in de tweede helft van 2007 zo doorzet zal Meavita Nederland c.s. op korte termijn niet meer in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen. Uit voorlopige analyses blijkt dat dit voor Meavita West reeds ultimo 2007 het geval zal zijn. 1.2 Werkkapitaal ultimo Q rondom het nulpunt Het totale werkkapitaal (inclusief liquide middelen) van Meavita Nederland heeft ultimo Q2 bijna het nulpunt bereikt. Meavita West laat reeds een negatief werkkapitaal zien, evenals Sensivation. Een zorgelijke situatie, temeer omdat bij gelijkblijvende activiteiten de cash outflow stand zal houden. In onze optiek is op korte termijn extra financieringsruimte noodzakelijk om het tij te kunnen keren. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

7 Werkkapitaal inclusief liquide middelen Meavita Nederland c.s. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 (* mln) 10,0 5,0-5,0-10,0-15,0-20,0-31 dec dec jun 07 Meavita holding 3,8-2,5 0,3 Sensivation 0,0 0,6-2,4- Sensire 14,2 0,7 7,7 Vitras 2,3 2,9 2,8 Meavita-West 9,8 6,4-13,1- Thuiszorg groningen 8,9 7,4 5,3 Totaal werkkapitaal 31,4 6,5 0,6 1.3 Bij ongewijzigd beleid zal het vermogen vóór ultimo 2008 negatief zijn (gebaseerd op de Q2-rapportages) Uitgaande van de voorgaande jaarrekeningen, het geprognosticeerd resultaat 2007 uit de Q2 rapportage en de eerste versie van de begroting 2008, laat zien dat het eigen vermogen bij ongewijzigd beleid in 2008 het nulpunt gaat passeren. Evenals bij de liquiditeit, zal deze solvabiliteitverslechtering mogelijk consequenties met zich meebrengen bij het maken van nieuwe productie- en tariefafspraken met zorgkantoren en gemeenten. Verloop eigen vermogen Meavita Nederland c.s. (x '000) dec dec jun dec dec 08 Meavita holding Sensivation Sensire Vitras Meavita-West Thuiszorg groningen Totaal Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

8 1.4 Huidige situatie leidt mogelijk tot continuïteitsvraagstuk in het kader van de geconsolideerde jaarrekening 07 van Meavita Nederland. Dit geldt mogelijk ook voor de enkelvoudige jaarrekeningen De huidige financiële situatie van Meavita Nederland leidt ertoe dat zich in het kader van de jaarrekeningcontrole 2007 een mogelijk continuïteitsvraagstuk voordoet. Conform de geldende weten regelgeving zijn wij verplicht om in die situatie aanvullende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het beoordelen van de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling(en). Wij stellen voor om begin 2008 de dan geldende situatie te analyseren, om vervolgens vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een continuïteitsvraagstuk. Vooruitlopend hierop adviseren wij u om op korte termijn voor de aankomende twee jaar een liquiditeitsprognose voor Meavita Nederland op te stellen. Als gevolg van de statutair bepaalde hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling tussen de werkmaatschappijen, geldt het continuïteitsvraagstuk mogelijk ook voor de enkelvoudige werkmaatschappijen. Om die reden vragen wij u om de liquiditeitsprognose eveneens op werkmaatschappijniveau op te stellen. 1.5 Actie is vereist om het tij te kunnen keren Wij zijn van mening dat op heel korte termijn de volgende maatregelen door de Raad van Bestuur dienen te worden overwogen. Dit geldt zowel voor het concern als voor de werkmaatschappijen. Wij adviseren u om hiervoor een speciaal team te formeren, bestaande uit management en medewerkers die hiervoor specifiek worden vrijgemaakt of aangesteld. Het regelen van additionele financieringsruimte Het aangaan van een overbruggingskrediet; Nagaan mogelijkheden tot vroegtijdige bevoorschotting / voorfinanciering door het zorgkantoor en/of gemeenten; Het aanscherpen van het inningsbeleid. Met name de vorderingen op gemeenten behoeven een striktere opvolging; Heroverwegen van alle niet core business projecten Het uistellen van investeringen of andersoortige financiële verplichtingen; Maximaliseren van de opbrengsten Afspraken maken met het zorgkantoor/gemeenten over de omgangswijze met betrekking tot de onrechtmatige AWBZ- en WMO-productie 2007 en andere contractuele uitgangspunten en verplichtingen; Het in kaart brengen van de overige opbrengststromen en nagaan of alle in 2007 uitgevoerde activiteiten zijn uitgefactureerd; Het afhandelen van lopende discussie over de financiering van de overproductie 2006 van Sensire en Thuiszorg Groningen; Bezuinigingen en optimalisaties doorvoeren in de core business Het stopzetten van verliesgevende (zorg)activiteiten; Het effectueren van de WMO-voorziening en andere reorganisatieplannen. Daarbij rekening houdend met de liquiditeitspositie; Het optimaliseren van de personeelsinzet in relatie tot de te leveren productie; Standpunt innemen over omgangswijze bij overproductie. Doorproduceren en verlies lijden of cliëntstop en de financiële schade beperken? Het stopzetten van de inzet van uitzendkrachten en overig interim personeel; Besparing op overhead; Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

9 Heroverwegen van alle niet core business projecten Alle niet core business projecten aan de hand van een valide business case toetsen op haalbaarheid en rendement; 1.6 Stopzetten TV Foon leidt tot éénmalig verlies ad 17 mln Het TV Foon project heeft niet geleid tot wat Meavita Nederland ervan had verwacht. Kern van het probleem ligt met name in de afzet van de TVFoon-kastjes. De kosten met betrekking tot de TV Foon bestaan met name uit leasekosten voor de kastjes, infrastructuur en diensten. Indien deze leasecontracten per direct worden afgekocht, bedraagt het verlies 17 miljoen. Afhankelijk van de vorm waarin dit project wordt voortgezet, zou het verlies bij voortzetting van dit project meer dan 17 miljoen kunnen bedragen. In het derde kwartaal van 2007 zijn de leasekosten met betrekking tot de infrastructuur ad 3,7 mln in zijn geheel als verlies genomen. Het totale verlies in Sensivation BV bedraagt ultimo het derde kwartaal mln, hoofdzakelijk veroorzaakt door leasekosten. Naar wij hebben vernomen wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om het TV Foon project in samenwerking met KPN voort te zetten. Wij willen u adviseren om bij uw keuze rekening te houden met de hiervoor benodigde liquiditeiten alsook met de opbrengstenkant van dit project. Het substitutierisico is hierbij in onze optiek reëel aanwezig waardoor de opbrengsten op werkmaatschappijniveau per saldo mogelijk niet veel zullen toenemen. Op dit moment wordt intern onderzoek uitgevoerd naar de (fiscale) verwerkingswijze van de TVFoon. Ten tijde van deze rapportage was de uitkomst van dit onderzoek nog niet beschikbaar. Wel hebben wij geconstateerd dat de leasekosten met betrekking tot de oorspronkelijke Meavita kastjes in Sensivation BV worden verantwoord, terwijl deze twee leasecontracten (kasjes en infrastructuur) te naam gesteld zijn op stichting Meavita Nederland. 1.7 Huidige financiële situatie leidt ertoe dat voor de statutaire jaarrekening van de werkmaatschappijen intercompany vorderingen ook op inbaarheid moeten worden beoordeeld Gezien de huidige financiële situatie bij Meavita Nederland c.s. zullen onderlinge vorderingen tussen de werkmaatschappijen alsook met het concern ultimo 2007 op inbaarheid moeten worden beoordeeld. Mogelijk leidt deze beoordeling ertoe dat intercompany vorderingen (deels) dienen te worden voorzien. Voor de statutaire jaarrekening leidt deze voorziening tot een extra last en daarmee tot een verslechtering van het resultaat. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

10 2 Bij gelijkblijvende onrechtmatigheidpercentages zal geen goedkeurende juistheidverklaring kunnen worden afgegeven 2.1 Hoogte van het percentage onrechtmatige zorg vraagt om onmiddellijke actie (gebaseerd op de Q2-situatie) Vóór ultimo februari 2008 zullen de werkmaatschappijen moeten aantonen dat de gedeclareerde AWBZ productie 2007 aan de vereisten van de regeling AO/IC AWBZ-zorgaanbieders voldoet. Concreet betekent dit dat niet meer dan 1% van de gedeclareerde AWBZ productie 2007 onrechtmatig mag zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat deze 1%-grens door alle werkmaatschappijen wordt overschreden of dat nog geen inzicht bestaat in het percentage onrechtmatig gedeclareerde zorg. In onderstaande tabel hebben wij de uitkomsten per werkmaatschappij opgenomen. AWBZ extramuraal AWBZ intramuraal AWBZ uitleen WMO Meavita West onbekend onbekend 1 onbekend onbekend Sensire 2,0 % onbekend onbekend 2,5% Thuiszorg Groningen 10% onbekend onbekend onbekend Vitras 2 11% n.v.t. n.v.t. 11% Bij gelijkblijvende onrechtmatigheidpercentages zullen wij in februari 2008 geen goedkeurende juistheidverklaring kunnen afgeven bij de gedeclareerde AWBZ productie Overigens dient Meavita West al op zeer korte termijn verantwoording af te leggen aan de gemeente Den Haag over de rechtmatigheid van geleverde WMO zorg gedurende de eerste tien perioden van Afhankelijk van de inkoopvoorwaarden 2008 worden aan het niet voldoen aan de vereisten van de regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders (financiële) consequenties verbonden. Wij adviseren u dit na te gaan. Inmiddels hebben alle werkmaatschappijen acties ondernomen om het percentage onrechtmatigheid in kaart te brengen en te analyseren. Het streven bestaat om in januari 2008 alle AWBZ productie te hebben uitgezocht. Gezien de hoogte van de percentages zal dit nog de nodige inspanning vergen. Ten aanzien van de onrechtmatige zorg van Meavita West adviseren wij u om deze zo spoedig mogelijk en zo goed mogelijk in kaart te brengen om vervolgens, in samenspraak met het zorgkantoor, voor 2007 tot een oplossing te komen. De overige AWBZ zorg heeft met name betrekking op Uitleen die via HCNON wordt geleverd. Wij raden u aan om bij HCNON, conform 2006, een juistheidverklaring met betrekking tot de uitleen 2007 op te vragen. 1 Uitgezonderd de Wielborgh 2 Het percentage onrechtmatigheid ad 11% beslaat zowel de AWBZ- als de WMO-zorg Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

11 2.2 Houd rekening met de vereisten uit de regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders in het kader van de WMO productie Ondanks dat niet alle gemeenten de vereisten uit de regeling AO/IC AWBZ in hun WMOovereenkomst van toepassing hebben verklaard, adviseren wij u dringend om hiermee rekening te houden. Gezien de rechtmatigheidverantwoording die van gemeenten wordt verlangd, zal deze vorm van verantwoording waarschijnlijk ook van toepassing zijn op de gedeclareerde WMOproductie. Wij adviseren u er dan ook van uit te gaan dat de rechtmatigheid van de gedeclareerde WMO productie ook zal moeten worden aangetoond. Overigens is in de WMO-overeenkomst, die Meavita West met de gemeente Den Haag heeft gesloten, al expliciet de eis opgenomen dat aan de vereisten van de regeling AO/IC AWBZ zorgaanbieders moet worden voldaan. 2.3 Maak vroegtijdig duidelijke afspraken met zorgkantoren over (afwijkende) registratiemethoden en zienswijzen Bij deze willen wij u er nogmaals op attenderen dat, indien u wenst af te wijken van de reguliere registratiewijzen en/of afrondingssystematieken, hier expliciete en schriftelijke goedkeuring voor benodigd is van het zorgkantoor. Volledigheidshalve merken wij op dat het oordeel van een accountant in een dergelijke situatie niet afdoende is om afwijkende registratiewijzen en methodieken daadwerkelijk definitief wel of niet te gaan toepassen. De goedkeuring van het zorgkantoor is dus van doorslaggevende betekenis. 2.4 WMO contractvoorwaarden In het kader van de WMO is Meavita Nederland met een groot aantal gemeenten een overeenkomst aangegaan voor de levering van HV1 en HV2. De uitvoering van een aantal van deze overeenkomsten verloopt op verzoek van de betreffende gemeenten (nog) via één van regionale zorgkantoren. Desalniettemin, zijn alle overeenkomsten individueel tussen de werkmaatschappijen en de betreffende gemeente overeengekomen en kennen zij hun eigen voorwaarden en afspraken. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden is ons niet volledig duidelijk geworden op welke wijze de contractvoorwaarden worden gemonitord. Wij hebben daarom niet kunnen vaststellen of aan alle contractvoorwaarden wordt voldaan. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

12 3 Informatievoorziening moet beter 3.1 Informatievoorziening moet beter om slagvaardig te kunnen acteren en actief te reageren op veranderende omgevingsfactoren De bevindingen die uit de early-warning-opdracht naar voren komen, zijn in onze optiek, als oorzaak of als gevolg, onlosmakelijk verbonden met de (kwaliteit van de) informatievoorziening. Uit de kwantiteit, kwaliteit en doorlooptijd van de oplevering, maken wij op dat alle werkmaatschappijen veel moeite heeft met het genereren van betrouwbare en actuele informatie. Naar onze mening zou de door ons opgevraagde informatie (in het kader van de early warning opdracht) tot de standaard informatievoorziening moeten behoren. Zeker in deze zorgwekkende tijden is actuele en betrouwbare informatie essentieel om slagvaardig en actiegericht op te kunnen treden. De kwaliteit en tijdigheid van de informatievoorziening behoeft derhalve nog steeds aandacht. 3.2 Gewijzigde omstandigheden, gewijzigde informatiebehoeften? Gezien de financiële situatie adviseren wij u tevens om na te gaan of de informatie die u gerapporteerd krijgt, aansluit bij uw informatiebehoeften van dit moment. In onze optiek zouden de stuurvariabelen moeten aansluiten bij de acties die u recentelijk heeft ingezet of op korte termijn gaat inzetten om het tij te keren. Desgewenst kan hierbij gebruik worden gemaakt van de acties zoals wij die in paragraaf 1.5. hebben geformuleerd. In dit kader zou gedacht kunnen worden aan informatie met betrekking tot: Cashflow-overzichten; Aangegane (investerings)verplichtingen; Dekkingsmarge per product; % onrechtmatig geleverde zorg (onderverdeeld naar oorzaak); Gerealiseerde productie in relatie tot productie-afspraken; De mate waarin wordt voldaan aan contractvoorwaarden zorgkantoor, gemeenten en overige; Deskundigheidsinzet per product; Gestarte projecten / niet core-business activiteiten (inclusief business plan); 3.3 In bottom-up opgebouwde rapportages schuilen risico s Binnen Meavita Nederland c.s. wordt gebruik gemaakt van veel verschillende applicaties waarin de bronregistratie plaatsvindt. Deze bronregistraties leiden via de financiële administraties uiteindelijk tot één concernrapportage op Meavita Nederland niveau. Onderstaand overzicht laat, als voorbeeld, de informatiestroom met betrekking tot de AWBZ opbrengsten van Thuiszorg Groningen zien. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

13 Om tot een betrouwbare eindrapportage te komen, dient naast dat moet worden vastgesteld dat de brongegevens betrouwbaar zijn, ook te worden vastgesteld dat de gegevensoverdracht van de ene naar de andere applicatie juist en volledig plaatsvindt. In bovenstaand voorbeeld leidt dit ertoe dat de dit 6 maal dient te worden vastgesteld. Naast dat deze registratie- en rapportagewijze arbeidsintensief is, is deze ook nog eens foutgevoelig doordat, met name aan het einde van de informatieketen, handmatige bewerkingen nodig zijn. Tevens hebben wij geconstateerd dat bij dataverzameling gebruik wordt gemaakt van (intern ontwikkelde) queries. Toepassing hiervan is op zich prima, echter de queries moeten vóór ingebruikname wel worden getest. In het afgelopen halfjaar hebben wij meerdere keren ervaren dat onjuiste queries hebben geleid tot materieel onjuiste berekeningen. Zeker met het oog op de invoering van het datawarehousepakket decision vragen wij uw aandacht hiervoor. 3.4 Betrouwbaarheid administratie Meavita West laat te wensen over. Als gevolg hiervan zijn de cijfers van Meavita West niet hard Ondanks dat wij bij vrijwel alle werkmaatschappijen risico s en onzekerheden in de financiële administratie hebben geconstateerd, willen wij met name onze zorgen uiten over de betrouwbaarheid van de administratie van Meavita West. Uit onze early-warning werkzaamheden blijken materiële onzekerheden en verschillen met betrekking tot: Financiering van de TVFoon (mogelijke impact 2mln negatief) Aanloopkosten bouw (mogelijke impact 1,8 mln negatief) Beginbalans is niet juist ingevoerd (mogelijke impact onbekend) Managementrapportage wijkt af van saldibalans (verschil 2,0 mln negatief) Tussenrekeningen zijn niet geanalyseerd (mogelijke impact 6,8 negatief) Stand voorzieningen niet up to date (mogelijke impact onbekend) Juiste waardering vorderingen niet gewaarborgd (mogelijke impact onbekend) Volledigheid van de verplichtingen niet gewaarborgd (3.000 facturen zoek, frauderisico) Betrouwbaarheid stamgegevens niet geborgd Aansluiting financiële administratie met cumulatieve loonstaat niet vastgesteld Rondrekening sociale lasten niet opgesteld MVA-verloopoverzichten onderverdeeld naar financieringsstroom niet aanwezig Doorbelasting overheadkosten niet inzichtelijk Mogelijke afwaardering Vita Plaza (mogelijke impact 0,75 mln negatief) Onbetrouwbaarheid softwaresystemen (TIS, interface met Frames4U, inrichting Peoplesoft, koppeling TIS met CRM-Miracle) LB-risico met betrekking tot alpha-overeenkomst (deze is niet conform de Meavitaovereenkomst welke is goedgekeurd door de belastingdienst) Indien bovenstaande risico s en onzekerheden niet worden opgelost, zal dit in het kader van de jaarrekeningcontrole leiden tot een anders dan goedkeurende verklaring. Inmiddels is door Meavita West een opschoonactie ingezet die ertoe moet leiden dat de financiële administraties van de verschillende entiteiten jaarrekening-proof worden. De onzekerheid bij de overige werkmaatschappijen richten zich voornamelijk op de juistheid van de productieregistratie, de volledigheid van de overige opbrengsten, de waardering van de debiteuren alsook de actualiteit van de voorzieningen en kortlopende schulden. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

14 4 De interne beheersing in kaart gebracht Met behulp van het Healthcare Control Web hebben wij, conform 2006, voor elf deelgebieden de kwaliteit van de interne beheersing gemeten. Hierbij is door ons voornamelijk de opzet beoordeeld en niet zozeer het bestaan en de werking van deze beheersmaatregelen. Sensire en Meavita West hebben het Healthcare Control Web nog niet in definitieve vorm afgerond. Om die reden kunnen wij onderstaand alleen de uitkomsten van Thuiszorg Groningen en Vitras presenteren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de onderdelen toezicht, fiscaliteiten en treasury op concernniveau zijn ingevuld. 4.1 Het vorig jaar ingezette Kaderregelingproject heeft tot gevolg dat de interne beheersing rondom de productieregistratie in opzet bij TZG en Vitras verbeterd is Zowel bij Thuiszorg Groningen als bij Vitras is ten opzichte van 2006 een hogere score gerealiseerd op de interne beheersing rondom de productieregistratie. Echter, deze uitkomsten leiden er niet toe dat altijd conform opzet wordt gewerkt. De bevindingen zoals wij die in hoofdstuk 2 van deze rapportage hebben opgenomen, wijzen dit eveneens uit. Het kaderregeling project heeft er ook toe geleid dat binnen Vitras meer aandacht is besteed aan de beheersing van de ictomgeving. Vitras laat op dit onderdeel een aanzienlijk hogere score zien dan in Interne beheersing van TZG voldoende op orde Conclusie van ons onderzoek naar de interne beheersing van Stichting Thuiszorg Groningen is dat deze in het kader van jaarrekeningcontrole 2007 van voldoende niveau. Met betrekking tot productieregistratie zal TZG in de aankomende maanden haar aandacht moeten vestigen op het aantonen van de rechtmatigheid van de gedeclareerde productie. Healthcare Control Web - TZG Planning & Control Huisvesting Treasury Toezicht Waarde 2007 Waarde 2006 Fiscaliteit Gemiddelde 2006 ICT Juridische aspecten HRM Inkoop Costmanagement Productie Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

15 4.3 De interne beheersing van Vitras is voor verbetering vatbaar. Echter, voor de jaarrekeningcontrole kunnen detailwerkzaamheden de leemtes hierin opvangen De interne beheersing laat op een aantal vlakken ruimte voor verbetering. Met name costmanagement verdient aandacht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verkrijgen van inzicht in de kostprijs per product. De reden dat deze score lager is ten opzichte van 2006 wordt veroorzaakt door gewijzigde inzichten vanuit de afdeling control waardoor de score uit voorgaand jaar in wezen te hoog is weergegeven. Ondanks de leemtes in de AO/IC hebben onze detailwerkzaamheden op het gebied van lonen & salarissen en inkopen & betalingen weinig tot geen bijzonderheden opgeleverd. Hierdoor zullen de leemtes in de AO/IC geen materiële impact op de jaarrekening hebben. Evenals bij TZG geldt echter wel dat in de aankomende periode grote inspanningen door Vitras moeten worden geleverd met betrekking tot het aantonen van de juistheid van de AWBZ productie. Healthcare Control Web - Vitras Planning & Control Huisvesting Treasury Toezicht Waarde 2007 Waarde 2006 Fiscaliteit Gemiddelde 2006 ICT Juridische aspecten HRM Inkoop Costmanagement Productie 4.4 Treasury behoeft nog steeds aandacht De treasuryfunctie is binnen Meavita Nederland nog beperkt ontwikkeld. Van een daadwerkelijk treasurybeleid is binnen de organisatie nog geen sprake. Het treasury statuut behoeft verdere inbedding binnen de organisatie. Gezien de liquiditeitspositie van uw organisatie achten wij een verdere ontwikkeling van de treasuryfunctie van belang. Daarbij noemen wij in het bijzonder het opstellen van een treasury-jaarplan als onderdeel van de begroting waarin activiteiten voor het aankomende jaar worden beschreven. Hierbij kan worden gedacht aan rente- risicomanagement, cashmanagement en de financieringsstructuur. Over de voortgang van deze activiteiten kan via de periodieke managementinformatie worden gerapporteerd. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

16 4.5 Interne beheersing van Sensire vraagt om een definitief kader Met de komst van het dienstencentrum, de invoering van de regiostructuur en de ingebruikname van de io, zijn binnen Sensire in het afgelopen jaar veel ondersteunende processen gewijzigd. Momenteel wordt hard gewerkt om de processen en daarmee de interne beheersing definitief vorm te geven. Ook zijn inmiddels acties ondernomen om het interim personeel te vervangen door vaste krachten. Gezien het voorgaande hebben wij besloten om bij Sensire een meer gegevensgerichte controlemethodiek toe te passen. Hieruit blijken geen materiële bevindingen voor het inkoop- en het personeelsproces. Wel behoeft de inrichting van het gehele van het WMO- en AWBZproductieregistratieproces een heroriëntatie. De grote hoeveelheid verantwoordelijken binnen dit proces leidt ertoe dat te veel deelprocessen zijn ontstaan met ieder een eigen proceseigenaar. De kwaliteit van ieder deelproces is daarbij afhankelijk van de kwaliteit waarmee voorgaande deelprocessen zijn uitgevoerd. Op basis van de ontvangen informatie en de gesprekken die wij hebben gevoerd is gebleken dat vrijwel geen enkele medewerker over een totaaloverzicht van het gehele productieproces beschikt. Door het ontbreken van het totaaloverzicht alsook de deelverantwoordelijkheden bestaat het risico dat eventuele fouten in het proces niet worden gesignaleerd en tijdig worden gecorrigeerd. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt er eveneens toe dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het proces als geheel. Gezien de relevantie van dit proces adviseren wij de procesinrichting en de (deel)verantwoordelijkheden daarbinnen te heroverwegen. 4.6 Meavita West De interimcontrole bevindt zich momenteel in een afrondend stadium. De managementletter, die de uitkomsten hiervan weergeeft, zal op 17 december aanstaande met de algemeen directeur en controller van Meavita West worden besproken. Kort daarna zal de managementletter definitief worden gesteld en aan de werkmaatschappijdirectie worden verstrekt. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

17 5 Ontwikkelingen relevant voor Meavita Nederland c.s. 5.1 Ontwikkelingen van belang voor de jaarrekening 2007 Een aantal ontwikkelingen vragen op korte termijn aandacht, omdat ze van invloed zijn op de samenstelling van of toelichting op de jaarrekening Mogelijke korting van 7% op OB en PV Recentelijk heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat zij de extramurale tarieven 2008 voor Ondersteunende Begeleiding en Persoonlijke Verzorging met 7% wil verlagen. Inmiddels lijkt de lobby van de werkgeversorganisaties er in te hebben geresulteerd dat er geen sprake meer zal zijn van een tariefskorting, maar dat in de plaats daarvan de landelijke contracteerruimte wordt beperkt. Wij vragen u, in het kader van uw begroting 2008 en op korte termijn te ondernemen acties, reeds rekening met deze verlaging te houden WMO stelt nieuwe eisen aan verantwoording Met ingang van 1 januari 2007 wordt een deel van uw inkomsten niet meer betaald door de AWBZ, maar door gemeenten, op basis van de WMO. Dit stelt nieuwe eisen aan de verantwoording zowel in uw jaarverslaggeving als in de verantwoording van de geleverde prestaties aan de gemeenten. De eisen die hieraan worden gesteld kunnen per gemeente verschillen en soms conflicteren met eisen en termijnen voor uw jaarverslaggeving. Voor instellingen waarvan meer dan 5% van het AWBZ budget is overgegaan naar de WMO is een zogenaamd trekkingsrecht voor de aanloopkosten van toepassing. Het gaat om een afgezonderd deel van de reserve aanvaardbare kosten. Verliezen in de aanloopjaren 2007 en 2008 mogen ten laste van dit trekkingsrecht worden gebracht. Om dit te mogen doen is een goede toerekening van baten en lasten van de WMO activiteiten noodzakelijk. Een eventueel positief saldo van het trekkingsrecht per 31 december 2008 vloeit weer terug naar de reserve aanvaardbare kosten Kapitaallasten in tarieven vraagt om andere blik op vastgoed Waarschijnlijk zullen de kapitaallasten vanaf 2009, op normatieve basis in de tarieven worden opgenomen. Dit betekent dat de garantie voor de kapitaallasten en het bouwkader vervallen. Als gevolg hiervan kan de instelling sneller vastgoed ontwikkelen en inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Keerzijde is dat ook de vraag gaat ontstaan of de boekwaarde binnen een redelijke termijn kan worden terugverdiend in de concurrerende markt (Impairment test). Als het antwoord op deze vraag negatief is, dient het deel van de boekwaarde dat niet kan worden gedekt door te verwachten opbrengsten, te worden afgeboekt. Afhankelijk van de stand van zaken op het moment van opmaken van de jaarrekening 2007, dient deze afweging mogelijk al in de jaarrekening 2007 te worden gemaakt. Op landelijk niveau wordt nog gewerkt aan richtlijnen hoe hiermee dient te worden omgegaan. De ontwikkeling vraagt om op een meer bedrijfsmatige manier naar het vastgoed te kijken. Welke doelstellingen worden met het vastgoed nagestreefd. Welke beslissingen worden genomen ten aanzien van beheer en eigendom van het vastgoed. Wat zijn de kernactiviteiten in vastgoed. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

18 Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven: Maatschappelijk Verantwoordingsdocument vraagt om verantwoording governance en risico-analyse In de Regeling Jaarverslaggeving WTZi is opgenomen dat het jaardocument Maatschappelijke verantwoording met ingang van 2007 verplicht is. Ruim 400 instellingen hebben voor 2006 het jaardocument al op vrijwillige basis toegepast. Meavita Nederland heeft in 2006 ook het jaardocument toegepast. Daarbij is gebleken dat een goede voorbereiding voor het inhoudelijk jaardocument van groot belang is om het proces van de jaarverantwoording tijdig te kunnen afronden (zie ook volgende paragraaf). Een belangrijk onderdeel van de verantwoording heeft betrekking op de bedrijfsvoering, de Raad van Bestuur geeft een uiteenzetting omtrent de werking van het in de zorginstelling gebruikte interne risicobeheersing- en controlesysteem. Ook ten aanzien van de governance en de toepassing van de zorgbrede governancecode wordt verantwoording gevraagd. De governancecode vraagt ondermeer dat de risico-analyse door de Raad van Bestuur wordt besproken met de Raad van Commissarissen Goede voorbereiding jaarrekeningproces noodzakelijk De ontwikkelingen in de regelgeving in de zorgsector (jaardocument en veranderende bekostiging) en in de accountantscontrole (Wet Toezicht Accountants, invoering Controle en Overige Standaarden, nieuw verklaringenstelsel) stellen hoge eisen aan planning en uitvoering van het proces van opstellen en controleren van de jaarverantwoording. Voor een zorgvuldig en efficiënt proces is het noodzakelijk dat de concepten van jaardocument, jaarrekening en nacalculatie(s), bij aanvang van de balanscontrole beschikbaar zijn. Deze documenten dienen te zijn onderbouwd met een goed balansdossier. Omdat bij de tot standkoming waarschijnlijk meerdere afdelingen in uw organisatie zijn betrokken, is een zorgvuldige interne planning en coördinatie vereist. Wij adviseren om deze coördinatie bij één persoon te beleggen (veelal secretaris Raad van Bestuur in samenwerking met Controller). Ook voor de afronding en rapportage van de controle dient voldoende (doorloop)tijd beschikbaar te zijn. Belangrijk punt hierbij is dat wij de accountantsverklaring niet eerder mogen verstrekken en dateren dan het moment waarop de laatste bewijsstukken in ons dossier zijn opgenomen. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

19 5.2 Ontwikkelingen met name van belang voor strategie en beleid na 2007 Onderstaand belichten wij enkele ontwikkelingen die niet direct van invloed zijn op de jaarrekening 2007, maar die op de iets langere termijn de aandacht vragen als het gaat om de ontwikkelingen in de zorgsector Zorgzwaartepakketten kunnen ingrijpende gevolgen hebben Met ingang van 2008 zal een begin worden gemaakt met registratie en verantwoording in Zorgzwaartepakketen (ZZP s) voor de intramurale AWBZ zorg. Volgens de planning zal de bekostiging vanaf 2009 ook op ZZP s worden gebaseerd. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben aangezien daarmee uw totale opbrengst variabel wordt met de productie en niet meer de aanwezigheid, maar de geïndiceerde en verleende zorg maatgevend wordt. In 2007 heeft u een eerste ZZP-score uitgevoerd van de bestaande populatie. Door de NZa zijn medio 2007 indicatieve tarieven vastgesteld (rapport Zorgzwaartepakketten op waarde geschat ). Op basis hiervan kunt u een eerste voorlopige beoordeling maken van de mogelijke consequenties van de ZZP s voor uw organisatie. Belangrijke vragen die daarbij aan de orde dienen te komen zijn ondermeer: Wat is het verschil tussen het huidige budget en het budget op basis van ZZP s, en wat zijn de belangrijkste oorzaken voor dit verschil? Het budget op basis van ZZP s kan worden berekend door de door u bepaalde ZZP-scores te vermenigvuldigen met de indicatieve tarieven. Hoeveel uren (per functie) levert de organisatie feitelijk en hoeveel zou dat moeten zijn op basis van de gescoorde ZZP s? Hoe verhoudt zich de ZZP-score van de bewoners (per locatie) tot de optimale doelgroep waarop het aanbod en de formatie is afgestemd? Hoe verhoudt de formatie per functie zich tot de formatie die als uitgangspunt voor de ZZPkostprijzen is gehanteerd? Hoe zit het met de kosten van deze formatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde (functieniveaus, CAO-schalen, anciënniteit)? Hoe staat het met de productiviteit van de medewerkers en hoe kan deze worden verbeterd? Hoe is de kostenstructuur en de verhouding tussen directe kosten en overhead? Hoe flexibel bent u ten aanzien van de mogelijkheden om de kosten aan te passen en te reageren op ontwikkelingen in de vraag? Wat is de relatieve positie ten opzichte van andere aanbieders in de regionale markt? Wij zijn graag bereid om hierover nader met u van gedachten te wisselen Inzicht in kostprijzen per product/activiteit is noodzakelijk Door de wijzigingen van de bekostiging, invoering van DBC s en ZZP s is het van groot belang om goed inzicht te krijgen in de kosten per product/activiteit. Hoe verhoudt uw kostprijs zich tot de nieuwe vergoedingen en tot de kostprijs van de concurrentie. Welke mogelijkheden heeft u om de kostprijs te beïnvloeden. Wat zijn binnen uw organisatie de verschillen in kostprijzen tussen verschillende locaties en afdelingen? Interne en externe benchmarks kunnen uw organisatie belangrijke stuurinformatie verschaffen. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

20 5.2.3 Juridische structuur moet mogelijk worden aangepast De ontwikkelingen in de sector brengen met zich mee dat instellingen met andere ogen naar de juridische structuur gaan kijken. Is een structuur met één of enkele stichtingen nog wel voldoende om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Kunnen de verschillende risico s en verschillende verantwoordingseisen van verschillende deelmarkten nog in dezelfde rechtspersoon worden omvat of is het uit oogpunt van risicospreiding, fiscaliteit, verantwoording en concurrentie, beter om dit te splitsen. Is de stichting nog wel de meest geschikte rechtsvorm voor een aantal activiteiten? De minister van justitie heeft inmiddels een conceptwetsontwerp voor de maatschappelijke onderneming opgesteld en voor commentaar aan partijen toegezonden. Wij adviseren om kennis te nemen van de ontwikkelingen en te bezien of er aanleiding is om uw organisatie in de nabije of verdere toekomst anders te structureren. Stichting Meavita Nederland, interim-rapportage

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007 Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007 Arnhem, november 2007 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen:

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007 Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007 Arnhem, november 2007 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen:

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren

21-8-2015. Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan AO/IC controle en zorgrendement... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Slagvaardig partnerschap

Slagvaardig partnerschap Slagvaardig partnerschap Gemeente Purmerend Concept-cliënt service Plan 2010 27 September 2010 Opdracht In de overeenkomst van dienstverlening die is afgesloten tussen de gemeente Purmerend en zijn de

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Aan de leden van Provinciale Staten. Inhoudelijke reactie op de boardletter Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten. Aan de leden van Provinciale Staten. Inhoudelijke reactie op de boardletter Geachte Statenleden, Gedeputeerde Staten Contact T 070-441 8688 ram.vander.sande@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan de leden van Provinciale Staten Datum Uw

Nadere informatie

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam RJ-Comm. 1006 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5 1066 JR Amsterdam Postbus 90351 1006 BJ Amsterdam Telefoon (020) 568 66 66 Fax (020) 568 68

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle

Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Algemeen Controleplan 2016 AO/IC controle Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 AO IC controle

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK

Addendum. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK Addendum Model Jaarverslaggeving 2013 CAK Protocol Accountantsonderzoek 2013 CAK maart 2014 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model Jaarverslaggeving 2013 CAK 7 2.1 Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf 7 2.2 Korting

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Accountantscommissie gemeente Assen. Frank van Kommer/Sytse Jan Dul

Accountantscommissie gemeente Assen. Frank van Kommer/Sytse Jan Dul Memo Aan: Van: Accountantscommissie gemeente Assen Frank van Kommer/Sytse Jan Dul Datum: 31 oktober 2017 Referentie: Assen - begroting 2018-2021 Betreft: Beoordeling begroting 2018 Wij hebben, conform

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan zorglevering... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 5 Proportionaliteits-

Nadere informatie

Planning en Control cyclus

Planning en Control cyclus Planning en Control cyclus Planning Perspectiefnota Begroting Control Jaarrekening Najaarsnota Jaarrekening Afsluiting van een jaar Inzicht in realisatie van begroting Antwoord op de vragen: Hebben we

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14 Vergadering: 17 februari 2009 Agendanummer: 14 Status: Hamerstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar W.J. de Boer, 0595-447725 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. W.J. de Boer) Aan de

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Raadsinformatienota Zaaknr: 80357 Datum: 26-1-2016 Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Kennisnemen van: De controle- en procesmaatregelen die in 2015 in Veghel zijn genomen in het kader van de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA Gemeente Woerden 06.005572 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 31/05/2006 PM Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht Postbus 85103 3508 AC Utrecht Tel: (030) 2995500 Fax: (030) 2995502

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET WBC Holding B.V. is op 20 oktober jl. in staat van faillissement verklaard door de rechtbank Gelderland. Dit faillissement hangt nauw

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 15/102

ECFE/U Lbr. 15/102 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Accountantscontrole sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201502166 Lbr. 15/102 bijlage(n) - datum 21

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/438 NL:TZ:0000002577:F002 20-07-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. : Gemeenteraad Van

Gemeente Ede. Memo. : Gemeenteraad Van Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 5 januari 2016 Registratienummer : 41453 Opgesteld door : Hans van Lent Bijlagen : Brief VNG d.d. 21 december 2015

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rechtmatigheid in het onderwijs

Rechtmatigheid in het onderwijs Rechtmatigheid in het onderwijs In navolging van gemeenten en provincies wordt het begrip rechtmatigheid in toenemende mate betrokken bij de accountantscontrole van onderwijsinstellingen. Maar wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2438 Vragen van het lid

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. H NKEVELD 78853 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 28 januari 201 5 Gegevens onderneming : Heddes Bouwgroep B.V. Nummer faillissement : F 14/11/62 Datum uitspraak : 16 februari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag

Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Algemeen Controleplan 2016 Declaratiegedrag Materiële Controle Menzis Zorgkantoor Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 22 februari 2016 Martin Eising Definitief 1.0 Controleplan 2016 declaratiegedrag

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit Aan de slag met de Normatieve Huisvestingscomponent Interim-management en advies Op 1 januari 2012 is de normatieve huisvestingscomponent AWBZ (hierna: NHC) ingevoerd. Uw instelling moet mogelijk in de

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM

CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM RAPPORT blz. 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving

Toelichting op minderheidsbelangen. Toezicht Financiële Verslaggeving Toelichting op minderheidsbelangen Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Executive Summary 4 2 Belangrijkste onderzoeksresultaten 7 3 Aanleiding, doelstellingen en populatie 10

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie