van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie."

Transcriptie

1 Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de raad van commissarissen. Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers heeft drie commissarissen met ruime ervaring in de financiële wereld, waaronder retail en private banking. De commissarissen zijn tevens verbonden aan Achmea, het moederbedrijf van Staalbankiers. De commissarissen zijn in samenstelling complementair en divers en daarmee in staat de verschillende belangen te behartigen De raad van commissarissen beschikt over een voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de commissies van de raad, goed te kunnen uitoefenen. Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de bank. Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers heeft nu drie commissarissen, met ruime ervaring in de financiële wereld, waaronder retail en private banking. Gezien de relatief kleine omvang van Staalbankiers (175 FTE) en de aard van het bedrijf, wordt dit als toereikend beschouwd De leden van de raad van commissarissen beschikken over gedegen kennis van Staalbankiers past dit principe toe. De commissarissen hebben ruime ervaring in de de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank financiële wereld, waaronder retail en private banking. Commissarissen zijn tevens betrokken partijen. De raad van commissarissen maakt hierbij een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de bank betrokkenen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. verbonden aan Achmea, het moederbedrijf van Staalbankiers. Daarnaast hebben zij ook zitting (gehad) in diverse andere besturen of raad van commissarissen van profit en publieke organisaties. Hierdoor beschikken de leden van de raad van commissarissen over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen Ieder lid van de raad van commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich zelfstandig oordeel te vormen over basisrisico's die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van commissarisen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de raad van commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in de raad van commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de raad van commissarissen opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld. Staalbankiers past dit principe toe. De commissarissen hebben langdurige ervaring in de financiële wereld, waaronder retail en private banking. In hun carrières hebben zij verschillende functies vervuld op commercieel/marketing gebied als op het gebied van controlling/financiën, juridische zaken als algemeen management (vanuit een directiefunctie) Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de raad van commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de bank gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de bank opereert. Staalbankiers past dit principe toe. Er is een profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen aanwezig en geplaatst op de website van Staalbankiers Ieder lid van de raad van commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de raad van commissarissen en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. Staalbankiers past dit principe toe. De commissarissen zijn voldoende beschikbaar en bereikbaar om hun taak te vervullen. In 2011 hebben 5 formele raad van commissarissen vergaderingen plaatsgevonden, 2 Remuneratie Committees (RC) en 5 Audit & Risk Committees ("A&RC"). Buiten deze vergaderingen vindt er ook telefonisch overleg plaats of worden onderwerpen via de besproken. Daarnaast dient de raad van commissarissen goedkeuring te geven op besluitvorming in het kader van ALM (limieten) en Kredieten (verstrekking en voorzieningen). Tenslotte zijn de leden van de raad van commissarissen op andere momenten voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak naar behoren te vervullen Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk is van de resultaten van de bank. Staalbankiers past dit principe toe. Alleen de voorzitter van de raad van commissarissen ontvangt een vergoeding die niet afhankelijk is van de resultaten van Staalbankiers. Deze vergoeding wordt op concernniveau bepaald en als "passend" beschouwd. De overige twee leden ontvangen geen beloning omdat het commissariaat onderdeel uitmaakt van hun functie als lid van de raad van bestuur van Achmea B.V. De beloning van de voorzitter van de raad van commissarissen staat vermeld in het Jaarverslag van Staalbankiers De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op aanwezigheid van een Staalbankiers past dit principe toe. Een beleid met betrekking tot permanente educatie programma van permanente educatie voor leden van de raad van commissarissen, is opgesteld, waarbij invulling wordt gegeven via de behandeling van specifieke dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en thema's of door presentaties van afdelingen. In 2011 hebben in totaal drie permanente waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante educatie sessies plaatsgevonden. In februari 2011 was het onderwerp "Basel III". In ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance september 2011 is tijdens een uitgebreide permanente educatie sessie een toelichting op in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht het beleggingsbeleid van Staalbankiers gegeven en is aandacht besteed aan de nieuwe jegens de cliënt, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid en gewijzigde wet- en regelgeving voor de financiële sector in de komende jaren. van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie De beoordeling van de effectiviteit van de in principe bedoelde permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen. Staalbankiers past dit principe toe. De beoordeling van de effectiviteit van de permanente educatie heeft in december 2011 plaatsgevonden Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken deel uit van deze evaluatie. Staalbankiers past dit principe toe. In 2012 zal voor de eerste keer het functioneren van de raad van commissarissen onder onafhankelijke leiding worden geëvalueerd Taak en werkwijze

2 Bij zijn toezicht besteedt de raad van commissarissen bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de bank. Iedere bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare commissie, die daartoe door de raad van commissarissen uit zijn midden is benoemd. Staalbankiers past dit principe toe. Dit is geregeld in het Reglement raad van commissarissen en in het bijzonder in bijlage 1 m.b.t. A&RC. Het A&RC is in keer bijeen gekomen. Tijdens deze vergaderingen worden onder meer het gehele risicobeheer, de auditresultaten en de bevindingen van de externe accountant besproken. Daarnaast heeft in 2011 ook nog regelmatig telefonisch overleg tussen de leden van het A&RC plaatsgevonden Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de auditcommissie, specifieke Staalbankiers past dit principe toe. In het Reglement raad van commissarissen zijn de competentie- en ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de risicocommissie competentie- en ervaringseisen op een wat hoger abstractieniveau beschreven. In het beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of over nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt en met een aantal leden van de auditcommissie beschikken over Reglement A&RC zijn de taken en bevoegdheden beschreven. Hiermee is duidelijk wat de eisen zijn qua kennis en ervaring. Overigens hebben de huidige leden van de A&RC (Van de Merwe en Van Rijckevorsel) meerjarige ervaring en kennis op dit gebied. grondige kennis van financiële verslaggeving, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. 3 Raad van Bestuur 3.1 Samenstelling en deskundigheid De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan uitvoeren. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de raad van bestuur. Staalbankiers past dit principe toe. In 2011 is de Statutaire Directie van 2 naar 3 directieleden uitgebreid door de aanstelling van een CFO per 15 november De directieleden zijn in samenstelling complementair en divers, waarbij tevens functiescheiding is aangebracht in gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn Ieder lid van de raad van bestuur beschikt over gedegen kennis van de financiële Staalbankiers past dit principe toe. De huidige Statutaire Directie heeft jarenlange sector in het algemeen en het bankwezen in het bijzonder. Ieder lid beschikt over ervaring in de bancaire sector. De Directievoorzitter is als registeraccountant opgeleid gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen en heeft 25 jaar brede bankervaring, in binnen- en buitenland. De Commercieel van alle betrokken partijen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van bestuur Directeur heeft 20 jaar ervaring waarvan 10 jaar binnen retailbanking en 10 jaar binnen over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te Private Banking, met name vanuit commerciële functies. De CFO is werkzaam geweest kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te als senior manager bij KPMG en in verschillende internal audit functies bij kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen. Nederlandse banken De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de raad van bestuur, dat tot doel heeft de deskundigheid voor de leden van de raad van bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risico management, financiële verslaggeving en audit. Staalbankiers past dit principe toe. De Statutaire Directie loopt mee in het permanente educatie programma voor de raad van commissarissen. (zie principe 2.1.8) Ieder lid van de raad van bestuur neemt deel aan het programma zoals vermeld in en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Een en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen vergewist zich ervan of de leden van de raad van bestuur kunnen blijven voldoen aan de deskundigheidseisen van de Nederlandsche Bank. Staalbankiers past dit principe toe. De Statutaire Directie loopt mee in het permanente educatie programma voor de raad van commissarissen. (zie principe 2.1.8) In het Reglement raad van commissarissen is de beoordeling van het functioneren van de directie door de RvC vastgelegd. De beoordeling vindt plaats via bilaterale overleggen en formele vergaderingen (raad van commissarissen en A&RC) De bank vermeldt jaarlijks in haar jaarverslag hoe invulling is gegeven aan de principes en Staalbankiers past dit principe toe. Jaarlijks wordt in het Jaarverslag van Staalbankiers vermeld op welke wijze invulling is gegegeven aan de principes en De raad van bestuur draagt, met inachtneming van de door de raad van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de bank en te nemen risico's. Staalbankiers past dit principe toe. Bij de uitvoering van de taken door de directie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen commerciële belangen van de bank en de risico's. Binnen Staalbankiers zijn diverse commissies aanwezig op het gebied van compliance en risicomanagement, zoals het Asset & Liability Committee ("ALCO"), de Krediet Commissie ("KC") en het Operational Risk Management Committee ("ORMC") die de directie bij haar belangenafweging en besluitvorming ondersteunen Binnen de raad van bestuur wordt aan een van de leden van de raad van bestuur Staalbankiers past dit principe toe. Tot de aanstelling van de nieuwe CFO per 15 de taak opgedragen besluitvorming op het punt van risicobeheer voor te bereiden. november 2011 lag deze taak bij de voorzitter van de directie die hierbij door de Het betrokken lid van de raad van bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding financieel directeur (risk management)/risk officer en de afdelingen Compliance, van beslissingen die voor de bank van materiele betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de raad van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Kredieten en Internal Audit Services ("IAS") werd ondersteund. Elk kwartaal wordt door Risk Management een risicorapportage opgesteld waarin alle risicocategorieën worden behandeld, zoals rente, markt, liquiditeit, solvabiliteit en operationeel. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan Systeemrisico's zijn voor Staalbankiers niet direct relevant, gezien de beperkte omvang. het belang van de financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico's mogelijk Elke twee weken vindt een financiele rapportage plaats aan de ALCO. hebben op het risicoprofiel van de eigen instelling. Na de indiensttreding van de CFO ligt deze taak bij de CFO, die ook voorzitter is van het Operational Risk Management Committee en ALCO Het lid van de raad van bestuur bij wie de taak is belegd de besluitvorming binnen de raad van bestuur voor te bereiden kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële Staalbankiers past dit principe toe. Tot 15 november 2011 lag deze taak bij de voorzitter van de directie die verantwoordelijk is voor de volgende onderwerpen: Compliance, Internal Audit, HR, Investments en de afdeling Vastgoed. Vanaf 15 verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële november 2011 ligt deze taak bij de CFO die onder meer verantwoordelijk is voor de taakgebieden. afdelingen Accounting & Reporting en Risk Management en niet verantwoordelijk is voor de commerciële afdelingen. 3.2 Taak en werkwijze

3 De raad van bestuur draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de bank betrokken partijen, zoals klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de bank, de maatschappelijke omgeving waarin de bank functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de bank van toepassing zijn. Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers heeft dit principe opgenomen in het Directiereglement Staalbankiers N.V Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de Staalbankiers past dit principe toe. Klantbelang centraal is een strategische doelstelling continuïteit van de bank. Onverlet principe draagt de raad van bestuur er van Staalbankiers. Op dit gebied zijn in de afgelopen jaren reeds de nodige maatregelen zorg voor dat de bank haar klanten te allen tijde zorgvuldig behandelt. De raad genomen. In 2011 is de Productprocedure aangepast om het klantbelang nog meer te van bestuur draagt er zorg voor dat de zorgplicht jegens de klant wordt verankerd benadrukken. Op het gebied van Customer Due Diligence (Ken uw Klant) is in 2011 in de cultuur van de bank. een project gestart om alle klantdossiers te reviseren met het doel nog beter zicht te krijgen op de klant, zijn achtergrond en doelstellingen alsmede ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het bestaande producten- en dienstenpakket. De website van Staalbankiers is verbeterd zodat informatie beter beschikbaar is. Zorgplicht is verankerd in beleid en procedures. Maar vanuit haar ambitie om de beste Private Bank van Nederland te zijn en om invulling te geven aan verscherpte wet- en regelgeving zal Staalbankiers er voor zorgen dat in 2012 de processen nog verder worden aangescherpt (beleid), naleving aantoonbaar wordt geborgd (transparantie in belangenafweging) en het toezicht op de naleving wordt aangescherpt De leden van de raad van bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, Staalbankiers past dit principe toe en dit principe is opgenomen in het deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde Directiereglement Staalbankiers N.V. Alle directieleden hebben de moreel-ethische wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de raad van bestuur verklaring ondertekend tekent een moreel-ethische verklaring. De RvB draagt er zorg voor dat de "bankiersverklaring" wordt vertaald in principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de bank. In de toelichting op deze Code is een De raad modelverklaring van bestuur draagt opgenomen. er zorg Dit voor model dat de kan in iedere principe bank naar bedoelde eigen inzicht verklaring wordt vertaald in principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de bank. Iedere nieuwe medewerker van de bank Staalbankiers past dit principe toe. De moreel-ethische verklaring is een integraal onderdeel van de kernwaarden Professionaliteit, Inleving en Openheid. Aan de standaardverklaring is toegevoegd dat de directie van iedere bankmedewerker verlangt wordt bij indiensttreding uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van deze principes dat deze de verklaring naleeft en is in 2010 aan alle medewerkers toegestuurd. Nieuwe door middel van een verwijzing naar deze principes in het arbeidscontract en wordt geacht deze principes na te leven. medewerkers ontvangen deze verklaring tezamen met het Handboek Compliance en hun arbeidscontract bij hun indiensttreding. In het beoordelingssysteem, onderdeel integriteit, wordt naleving getoetst en beoordeeld door het verantwoordelijk lijnmanagement. In het arbeidscontract wordt verwezen naar de regelingen die voor de medewerker van toepassing zijn. 4 Risico management 4.1. De raad van bestuur, en binnen de raad van bestuur primair de voorzitter, is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig Staalbankiers past dit principe toe. De directie is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en de CFO (sinds 15 november 2011) heeft de primaire bijstellen van het algehele risicobeleid van de bank. De risicobereidheid wordt op verantwoordelijkheid voor het risicobeheer. Op het gebied van risicobeheer is beleid voorstel van de raad van bestuur tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Tussentijdse materiele wijzigingen van de risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van commissarissen van commissarissen voorgelegd. geformuleerd voor beheer van financiële risico's en kredietrisico's. Toezicht wordt uitgeoefend door diverse afdelingen en gremia's, waaronder ALCO, KC en ORMC, die de uitvoering monitoren en de directie in deze adviseert. Jaarlijks wordt door het ALCO een voorstel gedaan voor de limieten (financial risk) die vervolgens door de directie wordt goedgekeurd en door de raad van commissarissen wordt vastgesteld. In september 2011 is de limietstructuur gereviseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de directie en raad van commissarissen. Er wordt gewerkt binnen de Limietstructuur. Zolang er wordt gewerkt binnen de limieten heeft het ALCO de vrijheid dit zelf in te vullen. Verhoging van het risicoprofel binnen de limieten wordt wel gecommuniceerd en waar nodig besproken met de raad van commissarissen De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de raad van commissarissen het risicoprofiel van de bank en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze toezichtsrol wordt de raad van commissarissen geadviseerd door de risicocommissie die hiertoe uit de raad van commissarissen is gevormd. Staalbankiers past dit principe toe. De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de directie gevoerde risicobeleid, onder andere tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen en A&RC. Hierbij worden de risicorapportage (kwartaal) van Risk Management en rapportages van IAS en Compliance besproken. Economic Capital en Liquiditeitsbeheer zijn onderdeel van de risicorapportages en zijn daarmee een agendapunt voor de raad van commissarissen. Kanttekening is hierbij dat Staalbankiers geen formele systematiek heeft voor kapitaalallocatie aan afdelingen, wel aan risicocategorieën. Dit is belegd bij het A&RC De raad van commissarissen beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de bank. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de raad van bestuur aan de raad van commissarissen verstrekt dat deze laatste in staat is zich een gedegen oordeel kan vormen. Staalbankiers past dit principe toe. Het business plan is goedgekeurd (hierin is een strategische visie inzake bedrijfsactiviteiten alsmede risicoanalyse opgenomen ). Tijdens de reguliere raad van commissarissen vergaderingen wordt de voortgang van het business plan besproken en worden bedrijfsactiviteiten beoordeeld. Voorafgaand aan de reguliere raad van commissarissen en AR&C vergaderingen worden diverse rapportages door de directie aangeleverd, zoals rapportages van Finance & Control, Risk Management, IAS en Compliance.

4 4.4. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig adequaat is Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers hanteert het zogenaamde 'three lines ingericht dat hij tijdig op de hoogte is van materiele risico's die de bank loopt of defense model' waarbij het risicobeheer in de tweede lijn is belegd bij Risk opdat deze risico's beheerst kunnen worden. Beslissingen die van materiele Management, Kredieten en Compliance. De derde lijn is belegd bij IAS. De directie betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, wordt op maand en kwartaalbasis geïnformeerd over het risicobeheer via bilaterale worden genomen door de raad van bestuur. overlegstructuren, reguliere bijeenkomsten (ALCO, KC, etc.) en/of formele rapportages. Daarnaast zijn er waar nodig incidentele rapportages. Beslissingen die van materiele betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag worden genomen door de directie. Beleidsvoorstellen van materiele betekenis worden voorbereid door verantwoordelijke gremia, zoals ALCO en KC, ter goedkeuring voorgelegd aan de directie (besluitvorming) en tenslotte vastgesteld door de raad van commissarissen Idere bank heeft een Product Goedkeuringsproces. De raad van bestuur draagt zorg voor de inrichting van het Product Goedkeuringsproces en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. Producten die het Product Goedkeuringsproces binnen de bank doorlopen worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico's door de risicomanagementfunctie binnen de bank en een zorgvuldige toetsing van andere relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de klant. De interne auditfunctie controleert op basis van een jaarlijkse risico-analyse of opzet, bestaan en werking van het proces effectief zijn en informeert de raad van bestuur en de desbetreffende (risico)commissie van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten hiervan. Staalbankiers past dit principe toe. In 2011 is de Productprocedure aangepast. De opzet van de procedure borgt dat het belang van de klant bij het ontwikkelen van een nieuw product centraal staat. Het productontwikkelingsbeleid van Staalbankiers is afgeleid van het Achmea beleid. Beleidswijzigingen op groepsniveau worden voor zover relevant en toepasbaar ook toegepast in het beleid van Staalbankiers. In 2011 heeft Staalbankiers slechts één nieuw spaarproduct ontwikkeld. Het onderwerp productontwikkeling is een vast onderdeel van het audit jaarplan, waarbij o.b.v. risicoanalyse wordt beoordeeld welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Anticiperend op nieuwe wet- en regelgeving zal Staalbankiers haar gehele productenen dienstenpakket in 2012 aan een risicoanalyse (self assessment) onderwerpen, waarbij met name de belangen van de klant zullen worden beoordeeld. 5 Audit 5.1. De raad van bestuur draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico's die met de (bedrijfs)activiteiten van de bank samenhangen Staalbankiers past dit principe toe. Binnen Staalbankiers is naast de afdelingen Risk Management, Kredieten en Compliance een afdeling IAS actief die zich op systematische wijze bezig houdt met audits en controles op de beheersing van de risico's die met de bedrijfsactiviteiten van de bank samenhangen Binnen de bank is een interne auditfunctie werkzaam die onafhankelijk is Staalbankiers past dit principe toe. IAS rapporteert hiërarchisch aan de gepositioneerd. Het hoofd interne audit rapporteert aan de voorzitter van de raad directievoorzitter en heeft een directe rapportagelijn met de voorzitter van het A&RC, van bestuur en heeft een rapportagelijn naar de voorzitter van de auditcommissie. waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd De interne auditfunctie heeft tot taak te beoordelen of de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking effectief zijn. Daarbij ziet zij onder meer toe op de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank. De interne auditfunctie rapporteert haar bevindingen aan de raad van bestuur en de auditcommissie. Staalbankiers past dit principe toe. Doelstelling van IAS is om via audits en andere werkzaamheden zich een oordeel te vormen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank. Daarbij wordt vastgesteld of interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking effectief zijn. Via het auditjaarplan wordt ervoor gezorgd dat alle aspecten worden afgedekt, waarvan sommige jaarlijks en andere met een interval worden beoordeeld. Alle auditrapporten worden primair naar de Directie gestuurd ter behandeling op de Directievergadering. Indien de kwalificatie matig of onvoldoende is worden de rapporten integraal besproken. Bij onvoldoende rapporten neemt de directievoorzitter contact op met de voorzitter van het A&RC en wordt het rapport doorgestuurd. Tijdens het A&RC worden alle rapporten met een kwalificatie matig of onvoldoende op verzoek toegelicht en wordt kennisgenomen van de stand van zaken inzake de implementatie van verbetermaatregelen Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de risico- of auditcommissie van de raad van commissarissen vindt periodiek informatieuitwisseling plaats. In het kader van deze informatie-uitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan van de interne auditfunctie en van de externe accountant onderwerp van overleg. Staalbankiers past dit principe toe. Met de externe accountant vindt overleg plaats in het kader van de jaarplanning (inclusief risicoanalyse), voortgang realisatie, resultaten uit audits en ten behoeve van de jaarrekeningcontrole en hieruit resulterende Audit Issue Memorandum en Management Letter. Daarbij wordt kennis gedeeld In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank De interne auditfunctie neemt het initiatief om met de Nederlandsche Bank en de externe accountant tenminste jaarlijks in een vroegtijdige fase elkaars risicoanalyse en bevindingen en auditplan te bespreken. Staalbankiers past dit principe toe. Jaarlijks stelt de externe accountant een Audit Issue Memorandum op alsmede een Management Letter. Hierin worden, indien aanwezig, bevindingen opgenomen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank. Staalbankiers past dit principe toe. Met de externe accountant is regelmatig overleg ingeregeld. Met DNB vindt op gezette tijden overleg plaats. Het 'tripartiete overleg' heeft in november 2011 plaatsgevonden. 6 Beloningsbeleid 6.1. Uitgangspunt De bank voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met haar strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de bank, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. De raad van commissarissen en de raad van bestuur nemen dit uitgangspunt in acht bij het vervullen van hun taken met betrekking tot het beloningsbeleid. Staalbankiers past dit principe toe. Voor de medewerkers van Staalbankiers geldt een functiewaarderingssysteem, de loonschalen en het variabele beloningssysteem. Voor de directie is dit geregeld via de raad van commissarissen en Raad van Bestuur Achmea. In 2011 is het Beloningsbeleid Achmea door de raad van commissarissen Achmea vastgesteld en geldend voor de gehele groep waaronder Staalbankiers. 6.2 Governance

5 De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren Staalbankiers past dit principe toe. In november 2011 is het Beloningsbeleid Achmea van het beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de raad van bestuur. door de raad van commissarissen/remuneratie Commissie Achmea vastgesteld en is Daarnaast geeft de raad van commissarissen goedkeuring aan het beloningsbeleid van toepassing op de totale Achmea groep waaronder Staalbankiers. In 2010 is een RC voor het senior management en ziet hij toe op de uitvoering daarvan door de raad Staalbankiers ingesteld. Voor de medewerkers is het beloningsbeleid (loonschalen) van van bestuur. Tevens keurt de raad van commissarissen de beginselen van het Achmea van toepassing (CAO). Het variabele beloningsbeleid valt binnen het beloningsbeleid voor overige medewerkers van de bank goed. Het raamwerk van de CAO. Aanpassingen van het te voeren beleid Variabel belonen beloningsbeleid omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen van Staalbankiers worden met raad van commissarissen en Ondernemingsraad afgestemd en retentie-, exit- en welkomstpakketten goedgekeurd. Staalbankiers heeft geen retentie-, exit- en welkomstpakketten De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks de hoogste variabele inkomens en ziet erop toe dat de raad van bestuur ervoor zorg draagt dat de variabele beloningen binnen de bank passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de bank en in het bijzonder of deze voldoen aan de in deze paragraaf genoemde principes. Tevens bespreekt de raad van commissarissen materiele retentie-, exit en welkomstpakketten en ziet erop toe dat deze passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de bank en niet excessief zijn. Staalbankiers past dit principe toe. De raad van commissarissen heeft het beloningsbeleid goedgekeurd en is passend in de CAO afspraken (maximaal 50% variabele bonus). Bij significante aanpassingen van de met de Ondernemingsraad overeengekomen regeling wordt dit besproken met de raad van commissarissen. De RC keurt alle variabele beloningen van het CAO personeel goed. Staalbankiers heeft geen retentie-, exit- en welkomstpakketten. 6.3 Bestuurdersbeloning Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur staat in redelijke verhouding tot het vastgestelde beloningsbeleid binnen de bank waarbij het totale inkomen ten tijde van de vaststelling iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiële sector ligt, waarbij de relevante internationale context wordt meegewogen. Staalbankiers past dit principe toe. De beloning wordt vastgesteld door raad van commissarissen Staalbankiers en raad van bestuur Achmea. Het beloningsbeleid voor de directie van Staalbankiers voldoet aan deze criteria. Onderzoek door Group HR (gebruik maken van gegevens HAY group) naar een referentiegroep toont aan dat het totale inkomen beneden het gemiddelde ligt van vergelijkbare functies De vergoeding bij ontslag van een lid van de RvB bedraagt maximaal eenmaal het jaarsalaris (het "vaste" deel van de bezoldiging). Indien het maximum van een maal het jaarsalaris voor een lid van de raad van bestuur die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt dit lid van de raad van bestuur in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. Staalbankiers past dit principe toe. Bij Achmea zijn de ontslagvergoedingen per 2010 gemaximeerd op 1 jaarsalaris. In de contracten van de directie van Staalbankiers was deze clausule al eerder opgenomen Bij de toekenning van de variabele beloning aan een lid van de raad van bestuur Staalbankiers past dit principe toe. In de Planning, Performance & Evaluatie ("PPE") wordt rekening gehouden met de lange termijn component. De toekenning van de formulieren voor de directie worden lange termijn targets opgenomen die gebaseerd variabele beloning is mede afhankelijk van de winstgevendheid en/of zijn op een meerjarig businessplan, waarbij tevens verschillende perspectieven worden continuïteit. De variabele beloning wordt voor een materieel deel voorwaardelijk gehanteerd (maatschappij, klant, partnership, financieel, proces en medewerker). Over toegekend en op zijn vroegst drie jaar later uitgekeerd en 2010 heeft de directie van Staalbankiers geen variabele beloning gehad, omdat er sprake was van een verliessituatie. Overigens is winstgevendheid ook een van de beloningsindicatoren ook voor medewerkers die vallen onder het Variabel Beloningsbeleid van Staalbankiers Aandelen die zonder financiële tegenprestatie aan een lid van de raad van bestuur Voor Staalbankiers is dit principe niet van toepassing. Het Beloningsbeleid Achmea worden toegekend, worden aangehouden voor telkens een periode van ten minste kent geen beloningscomponent inzake aandelen of opties aangezien Achmea vanuit vijf jaar of tot ten minste het einde van het dienstverband indien deze periode haar coöperatieve identiteit besloten heeft in het beloningsbeleid geen aandelen en korter is. Indien opties worden toegekend worden deze in ieder geval de eerste hiervan afgeleiden instrumenten op te nemen. drie jaar na toekenning niet uitgeoefend. 6.4 Variabele beloning Het toekennen van de variabele beloning is mede gerelateerd aan de lange termijn doelstelling van de bank Staalbankiers past dit principe toe. Voor de directie geldt dat voor het variabele beloningscomponent targets worden afgesproken waarbij een (significant) deel van de targets gericht moet zijn op de lange termijn. De afgesproken targets moeten expliciet gerelateerd zijn aan de lange termijn doelstellingen, zoals beschreven in het businessplan. In het Variabele beloningssysteem (Commercieel Personeel) wordt een onderscheid gemaakt naar 'persoonlijke targets', 'kantoorresultaat' en 'Resultaat Staalbankiers'. Deze zijn afgeleid van de strategische doelstellingen. Daarnaast vindt de beoordeling plaats op de Kerncompetentie 'Integriteit en AO/IC': hierin zijn aspecten als inlevingsvermogen, gedrag & professionaliteit, openheid, deskundigheid en naleving regelgeving opgenomen. Dit zijn de 'kernwaarden' voor het realiseren van continuïteit op de lange termijn Iedere bank stelt een bij de bank passend maximum vast voor de verhouding tussen de variabele beloning en het vaste salaris. Voor een lid van de raad van bestuur bedraagt de variabele beloning maximaal 100% van het vaste inkomen. Staalbankiers past dit principe toe. In het Beloningsbeleid Achmea is de variabele beloning gemaximeerd op 50 % van het vaste inkomen voor de directie van Staalbankiers (35% bij realisatie targets en 15% bij bijzondere prestaties). Voor de overige medewerkers van Staalbankiers is er een in de CAO opgenomen maximum van 50%, hetgeen is verankerd in het Variabel Beloningsbeleid van Staalbankiers.

6 Een variabele beloning wordt gebaseerd op de prestaties van het individu, zijn Staalbankiers past dit principe toe. De variabele beloningscomponent voor de directie bedrijfsonderdeel en die van de bank als geheel op basis van vooraf vastgestelde wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de resultaten van Achmea, Staalbankiers en en beoordeelbare prestatiecriteria. Naast financiële prestatiecriteria vormen ook de behaalde resultaten van de individuele targets. Er worden zowel kwantitatieve als niet financiële prestatiecriteria een belangrijk onderdeel van de individuele kwalitatieve doelstellingen afgesproken en zowel financiele als niet-financiele beoordeling. In het beloningsbeleid worden de prestatiecriteria zoveel mogelijk prestatiedoelstellingen. geobjectiveerd. In het Variabele beloningssysteem (Commercieel Personeel) wordt een onderscheid gemaakt naar 'persoonlijke targets', 'kantoorresultaat' en 'Resultaat Staalbankiers'. Prestatiecriteria worden vastgelegd in het COMPAS document en voortgang/ resultaat besproken tijdens functioneringsgesprekken. Onderdeel van de variabele beloning is de score inzake 'Integriteit en AO/IC', wat kan leiden tot een neerwaartse correctie. Nietcommerciele medewerkers kennen geen variabele beloning. In het Variabele Beloningsbeleid van Staalbankiers en de COMPAS methodiek wordt gewerkt met zowel financiële als met niet-financiële prestatiecriteria als belangrijk onderdeel van de individuele beoordeling Bij het beoordelen van prestaties op basis van de vastgestelde prestatiecriteria worden financiële prestaties voor (geschatte) risico's en kosten van kapitaal gecorrigeerd. Staalbankiers past dit principe nog niet toe.om invulling te geven aan een risicogewogen kapitaalallocatiemodel, zal Staalbankiers meelopen in het Achmea brede proces om vanaf 2012 de toekenning en/of uitkering van variabele beloning mede afhankelijk te laten zijn van risk adjusted Key Performance Indicators en Key Risk Indicators In buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld indien toepassing van de vastgestelde prestatiecriteria tot een verkrijging van ongewenste variabele van een lid van de raad van bestuur zou leiden, heeft de raad van commissarissen de discretionaire bevoegdheid de variabele beloning aan te passen wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten zou leiden. Staalbankiers past dit principe toe. Dit principe is opgenomen in het Beloningsbeleid Achmea De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele beloning die is toegekend aan het lid van de raad van bestuur op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van het desbetreffende lid van de raad van bestuur. Staalbankiers past dit principe toe. Dit is geregeld in het Reglement raad van commissarissen t.b.v. beloningen uitgekeerd aan de Directie. In het Beloningsbeleid Achmea is een "claw back" bepaling opgenomen. In het nieuwe variabel beloningsbeleid Staalbankiers 2010/2011 (voor CAO medewerkers) is een dergelijke clausule opgenomen.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft.

Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Wij passen dit principe volledig toe zoals de Code voorschrijft. Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Nationale Onderlinge Waarborg Maatschappij tegen Brandschade U.A. in 2011 Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar Raad van

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe.

Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door verzekeraar. Binnen de mogelijkheden van de OBM passen wij dit principe toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (OBM) in de voormalige gemeente Ransdorp en Zunderdorp in 2015 opgemaakt: 24 maart 2015 Principe Naleving

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Waard Leven N.V. in 2015 (geldt ook voor Waard Schade N.V. en Hollands Welvaren Leven N.V.) Principe Naleving door verzekeraar Toelichting door

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop

GOVERNANCE PRINCIPES 2013. N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop GOVERNANCE PRINCIPES 2013 N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 1/19 Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling,

Nadere informatie

naar behoren te vervullen.

naar behoren te vervullen. Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2012 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS 2012 1

CODE VERZEKERAARS 2012 1 CODE VERZEKERAARS 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid... 4 2.2 Taak en werkwijze... 6 3. Raad van Bestuur... 7 3.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Naleving Code Banken. Toelichting invulling principe. Principe Code Banken. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid Naleving Code Banken Dit overzicht geeft artikelsgewijs weer de wijze waarop de beginselen uit de Code Banken door GE Artesia Bank worden toegepast. Principe Code Banken 2. Raad van Commissarissen 2.1

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars TVM verzekeringen 2 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Wij passen dit principe deels toe.

Wij passen dit principe deels toe. Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door Actua Schadeverzekering N.V. 2013 1 1.1 Naleving Code en transparantie verantwoording Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES

GOVERNANCE PRINCIPES GOVERNANCE PRINCIPES 2014 Pagina: 1 van 27 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 NALEVING CODE VERZEKERAARS... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 2.1 SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID... 4 2.2 TAAK EN WERKWIJZE...

Nadere informatie

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen

1. Naleving Code en transparante verantwoording 1.1. Toepassing Code Hoe toegepast binnen DSD Opmerkingen Dutch Shipping Defence N.V. (DSD) De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn per 1 juli 2013

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Code Banken. 9 september 2009 1/16

Code Banken. 9 september 2009 1/16 Code Banken 9 september 2009 1/16 PREAMBULE De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar herstel van vertrouwen

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Code Verzekeraars Woningborg N.V.

Code Verzekeraars Woningborg N.V. Code Verzekeraars Woningborg N.V. versie 2014 Inhoud Blz. 1. Naleving Code 1 1.1 Toepassing Code 1 1.2 Verantwoording Code 1 2. Raad van Commissarissen 1 2.1 Samenstelling en deskundigheid 1 2.2 Taak en

Nadere informatie

Rijswijk, januari 2014

Rijswijk, januari 2014 Hieronder vindt u de relevante delen van de tekst van de Governance Principes die in 2010 door het Verbond van Verzekeraars zijn opgesteld en die ook op de VAN van toepassing zijn. In deze tekst hebben

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 2 Raad van Commissarissen... 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 2.2 Taak en werkwijze RvC... 3 Raad

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. door

Naleving Governance Principes. door Naleving Governance Principes door Conservatrix Levensverzekeringen N.V. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. ressorterend onder Conservatrix Groep B.V. Mei 2014

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Onderlinge Winterswijk W.A.

Onderlinge Winterswijk W.A. GOVERNANCEVERSLAG Versie 04-03-2014 1. Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders de

Nadere informatie

2. Raad van Commissarissen

2. Raad van Commissarissen (GOOD) GOVERNANCE Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010

GOVERNANCE PRINCIPES. 15 december 2010 GOVERNANCE PRINCIPES 15 december 2010 PREAMBULE - De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars.

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A.

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Onderling Fonds Sliedrecht B.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Governance Principes. 1 juli 2013

Governance Principes. 1 juli 2013 Governance Principes 1 juli 2013 Preambule De Governance Principes, hierna de Code, zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars en zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9237 25 mei 2011 Een gedragscode zoals aan te wijzen op grond van artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014

GOVERNANCE PRINCIPES. Generali verzekeringsgroep nv. 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv 7 februari 2014 GOVERNANCE PRINCIPES Generali verzekeringsgroep nv Generali verzekeringsgroep nv (hierna Generali) hecht een groot belang aan een transparante

Nadere informatie

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V.

Code Verzekeraars. Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. Code Verzekeraars In dit document beschrijven wij op welke manier wij in het verslagjaar 2013 voldaan hebben aan de Governance Principes uit de Code Verzekeraars. 1. Naleving

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Governance Principes 1 juli 2013 EFO Paardenverzekering Versie 2013-1a Pagina 1 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes

Nadere informatie

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V.

Toepassing van de Governance principles van de Code Verzekeraars PGGM Levensverzekeringen N.V. principles van de Code N.V. Toepassing Toepassing van de Governance principles van de Code PGGM Levensverzekeringen N.V.overnance Principles van de Code Verzekeraars INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. NALEVING

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Naleving Governance Principes

Naleving Governance Principes Naleving Governance Principes Levensverzekeringen N.V. April 2014 Naleving Governance Principes door Brand New Day Levensverzekeringen N.V. (hierna: ) onderschrijft de Governance Principes. Dit document

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2013 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen de principes uiteengezet

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding

GOVERNANCE CODE. 1. De Governance Code: Inleiding GOVERNANCE CODE Versie 1.2 1. De Governance Code: Inleiding Door de financiële crisis en maatschappelijke ontwikkelingen is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC... 4 2.2 Taak en werkwijze RvC...

Nadere informatie

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014

Principe Verantwoording Voldaan Ja/nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 Principe Verantwoording Voldaan /nee 1. Naleving code en transparante verantwoording 2014 1.1 Toepassing Code De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Samenwerking Glasverzekering N.V. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OOM Verzekeringen OOM Verzekeringen is de handelsnaam van OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V., OOM Holding N.V. en O.O.M.

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars. Waterland Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Waterland Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 5 2.1 Samenstelling en

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 31 december 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014

Toepassing Governance Principes Verbond van Verzekeraars binnen Turien & Co. in 2014 1. Naleving code en transparante verantwoording 1.1 Toepassing Code 1.1 De verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is mede afhankelijk van de Hoewel Turien

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Code Banken 2014 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2014 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2014 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Naleving Code 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 11 Hoofdstuk 4 Risico management 16 Hoofdstuk 5 Audit 18 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10

ONDERLING FONDS SLIEDRECHT 19 APRIL 2012 AGENDAPUNT 10 PREAMBULE De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars (Verbond) naast de in 2002 opgestelde Gedragscode Verzekeraars. De Code sluit aan bij de uitgangspunten

Nadere informatie

De RvC bestaat uit vijf leden.

De RvC bestaat uit vijf leden. 1. Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes) Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Bé Reinders Voorzitter Raad van Bestuur Univé Oost Geachte lezer, In dit document kunt u lezen op welke manier Univé Oost voldoet aan de Governance Code. De Governance Code is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bestaat uit 49 principes. Deze

Nadere informatie

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014

Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 Verantwoording naleving Code Verzekeraars 2014 In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code Verzekeraars opgenomen met daarbij de toelichting vanuit ddfz. De bijbehorende onderbouwende documenten

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

GOVERNANCE PRINCIPES. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid GOVERNANCE PRINCIPES Good Governance oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Naleving Code en transparante verantwoording 3 2. Raad van commissarissen 3 3. Raad van bestuur.. 4 4. Risicomanagement

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.

Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. Verantwoording Governance Principes 2014, Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De Governance Principes (hierna: Code), zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De Code is van op alle verzekeraars

Nadere informatie

De Goudse. Governance Principes 2013

De Goudse. Governance Principes 2013 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014

Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 Implementatie principes Code Banken binnen Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA-CF NL) per 12 juni 2014 De Code Banken van de Nederlandse Vereniging van Banken ligt in het verlengde van het gestelde

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars OBM Noord Holland U.A. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door ABN AMRO

Toepassing Code Banken door ABN AMRO Toepassing Code Banken door ABN AMRO 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid Principe Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar

Nadere informatie

6. Naleving Governance Principes

6. Naleving Governance Principes 6. Naleving Governance Principes 6.1 Inleiding Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 juli 2013 gewijzigde Governance Principes (de Code) vastgesteld. De Code is van toepassing op alle verzekeraars die

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid

Toepassing Code Banken door Kempen & Co 2014. 2. Raad van Commissarissen. 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2. Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur,

Nadere informatie

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars

Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Overzicht per artikel van de wijze waarop Monuta invulling geeft aan de Code Verzekeraars Per 1 juli 2013 Artikel Code Verzekeraars 2 Raad van commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid 2.1.1 De

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid RvC 2.2

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van Commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe VIVAT Groep de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen

1 Code Verzekeraars. 1 Naleving Code en transparante verantwoording. 2 Raad van commissarissen 1 1 Code Verzekeraars Hieronder wordt aangegeven hoe SRLEV N.V. de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars (Code Verzekeraars, hierna te noemen de Code Verzekeraars ) toepast. Cursief de

Nadere informatie

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB)

Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Governance Principes Verzekeraars Algemeen Belang Verzekeringen N.V. (AB) Januari 2015 Inhoud 1 Naleving Governance Principes Verzekeraars... 3 1.1 Governance Principes Verzekeraars... 3 1.2 Toepassing

Nadere informatie

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz

Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz Naleving Code Verzekeraars 2013 door ddfz In onderstaande tabel zijn de principes vanuit de Code opgenomen met een toelichting over de wijze waarop deze door ddfz worden nageleefd. Art. Principe Bevindingen

Nadere informatie

Tekst Code Banken Achmea Bank: Raad van Bestuur Tekst Code Banken Toepassing door Achmea Bank

Tekst Code Banken Achmea Bank: Raad van Bestuur Tekst Code Banken Toepassing door Achmea Bank Tekst Code Banken 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een

Nadere informatie

Governance Principes Donatus

Governance Principes Donatus Governance Principes Donatus De wijze waarop de s uit de gedragscode Governance Principes 1,2 toegepast worden binnen O.V.M. Donatus U.A. 3 1) Governance Principes 1 juli 2013 opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2011 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 26) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Naleving Code Banken - Achmea Bank 2013 Num Tekst code banken Toepassing door Achmea Bank mer

Naleving Code Banken - Achmea Bank 2013 Num Tekst code banken Toepassing door Achmea Bank mer 2.1.1 De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde voor

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars De Onderlingen u.a. Februari 2016 Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen...

Nadere informatie

Governance Principes Governance Principes 2015

Governance Principes Governance Principes 2015 Governance Principes Governance Principes 2015 INHOUD 1. NALEVING GOVERNANCE PRINCIPES ( DE CODE ) EN TRANSPARANTE VERANTWOORDING....1 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN 2 3. RAAD VAN BESTUUR.6 4. RISICOMANAGEMENT..11

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. In het Financieel jaarverslag 2012 wordt in de tekst Corporate Governance (blz. 29) verwezen naar onderstaande tekst: Toepassing van de Governance Principes door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Inhoud

Nadere informatie

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code

Deel I en deel II - Code Banken en Corporate Governance Code Grondslag Artikel Omschrijving Acties Deel I Code Banken Preambule De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport Naar

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Achmea Bank N.V.

Toepassing Code Banken door Achmea Bank N.V. Toepassing Code Banken door Achmea Bank N.V. Overzicht per artikel van de wijze waarop Achmea Bank N.V. invulling geeft aan de Code Banken over het jaar 2014 (Mei 2015) 1. Inleiding De Code Banken is opgesteld

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2015

De Goudse. Code verzekeraars 2015 2015 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Toepassing door KAS BANK N.V. van de Code Banken

Toepassing door KAS BANK N.V. van de Code Banken Toepassing door KAS BANK N.V. van de Code Banken KAS BANK voldoet volledig aan de Code Banken door middel van comply op alle onderdelen COMPLY OR EXPLAIN Op 1 januari 2010 is de Code Banken (d.d. 9 september

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Code verzekeraars 2012

Code verzekeraars 2012 Code verzekeraars 2012 Contents 1. Inleiding 2 2. Raad van commissarissen 3 3. raad van bestuur 7 4. Risicomanagement 11 5. Audit 13 6. beloningsbeleid 15 code verzekeraars achmea groep 1. InLEIDING Op

Nadere informatie

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS

Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Update Governance principes (code verzekeraars) 2014 1. Toepassing Governance principes en verantwoording door de OWM SAZAS Inhoud 1. Inleiding 1.1 Verantwoording Code 2. Raad van Commissarissen (door

Nadere informatie

Uitkomsten monitoring Governance principes

Uitkomsten monitoring Governance principes RAPPORTAGE Uitkomsten monitoring Governance principes 2014 Stichting toetsing verzekeraars, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2 Inleiding 5 2.1 Historie 5 2.2 Zelfregulering 5 2.3 Stichting

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS

OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS OVERZICHT GOVERNANCE PRINCIPES CODE VERZEKERAARS MENZIS Versie 1 januari 2013 Menzis geeft in dit overzicht een toelichting op de toepassing van de principes uit de Code Verzekeraars. 1. Inleiding Per

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken

Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Toepassing Code Banken door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. ( TGB ) Naleving Code Banken Principe Code Banken Op de Code Banken is het pas toe of leg uit- beginsel van toepassing. Een bank past de principes

Nadere informatie

Achmea Bank N.V. Raad van Commissarissen Reglement

Achmea Bank N.V. Raad van Commissarissen Reglement Achmea Bank N.V. Raad van Commissarissen Reglement 2 November 2015 Raad van Commissarissen reglement Versie: 1.3 Page 1 of 16 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Samenstelling en taakverdeling van de Raad

Nadere informatie

CODE VERZEKERAARS VEHEREX. Code Verzekeraars

CODE VERZEKERAARS VEHEREX. Code Verzekeraars Code Verzekeraars 2013 1 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 RAAD VAN COMMISSARISSEN... 4 3 RAAD VAN BESTUUR... 8 4 RISICOMANAGEMENT... 12 5 AUDIT... 14 6 BELONINGSBELEID... 16 2 1 INLEIDING De Governance Principes

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering. Conservatrix N.

Naleving Governance Principes. van het Verbond van Verzekeraars door. Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering. Conservatrix N. 1 van 19 Naleving Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars door Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V in 2014 2 van 19 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststelling

Nadere informatie