van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie."

Transcriptie

1 Art. Principe Toepassing door Staalbankiers 2 Raad van Commissarissen 2.1 Samenstelling en deskundigheid De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de raad van commissarissen. Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers heeft drie commissarissen met ruime ervaring in de financiële wereld, waaronder retail en private banking. De commissarissen zijn tevens verbonden aan Achmea, het moederbedrijf van Staalbankiers. De commissarissen zijn in samenstelling complementair en divers en daarmee in staat de verschillende belangen te behartigen De raad van commissarissen beschikt over een voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de commissies van de raad, goed te kunnen uitoefenen. Het geschikte aantal leden is mede afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de bank. Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers heeft nu drie commissarissen, met ruime ervaring in de financiële wereld, waaronder retail en private banking. Gezien de relatief kleine omvang van Staalbankiers (175 FTE) en de aard van het bedrijf, wordt dit als toereikend beschouwd De leden van de raad van commissarissen beschikken over gedegen kennis van Staalbankiers past dit principe toe. De commissarissen hebben ruime ervaring in de de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank financiële wereld, waaronder retail en private banking. Commissarissen zijn tevens betrokken partijen. De raad van commissarissen maakt hierbij een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de bank betrokkenen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. verbonden aan Achmea, het moederbedrijf van Staalbankiers. Daarnaast hebben zij ook zitting (gehad) in diverse andere besturen of raad van commissarissen van profit en publieke organisaties. Hierdoor beschikken de leden van de raad van commissarissen over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen Ieder lid van de raad van commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich zelfstandig oordeel te vormen over basisrisico's die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van commissarisen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de raad van commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in de raad van commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de raad van commissarissen opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld. Staalbankiers past dit principe toe. De commissarissen hebben langdurige ervaring in de financiële wereld, waaronder retail en private banking. In hun carrières hebben zij verschillende functies vervuld op commercieel/marketing gebied als op het gebied van controlling/financiën, juridische zaken als algemeen management (vanuit een directiefunctie) Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de raad van commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de bank gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaaleconomische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de bank opereert. Staalbankiers past dit principe toe. Er is een profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen aanwezig en geplaatst op de website van Staalbankiers Ieder lid van de raad van commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de raad van commissarissen en de commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. Staalbankiers past dit principe toe. De commissarissen zijn voldoende beschikbaar en bereikbaar om hun taak te vervullen. In 2011 hebben 5 formele raad van commissarissen vergaderingen plaatsgevonden, 2 Remuneratie Committees (RC) en 5 Audit & Risk Committees ("A&RC"). Buiten deze vergaderingen vindt er ook telefonisch overleg plaats of worden onderwerpen via de besproken. Daarnaast dient de raad van commissarissen goedkeuring te geven op besluitvorming in het kader van ALM (limieten) en Kredieten (verstrekking en voorzieningen). Tenslotte zijn de leden van de raad van commissarissen op andere momenten voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak naar behoren te vervullen Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk is van de resultaten van de bank. Staalbankiers past dit principe toe. Alleen de voorzitter van de raad van commissarissen ontvangt een vergoeding die niet afhankelijk is van de resultaten van Staalbankiers. Deze vergoeding wordt op concernniveau bepaald en als "passend" beschouwd. De overige twee leden ontvangen geen beloning omdat het commissariaat onderdeel uitmaakt van hun functie als lid van de raad van bestuur van Achmea B.V. De beloning van de voorzitter van de raad van commissarissen staat vermeld in het Jaarverslag van Staalbankiers De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op aanwezigheid van een Staalbankiers past dit principe toe. Een beleid met betrekking tot permanente educatie programma van permanente educatie voor leden van de raad van commissarissen, is opgesteld, waarbij invulling wordt gegeven via de behandeling van specifieke dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en thema's of door presentaties van afdelingen. In 2011 hebben in totaal drie permanente waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante educatie sessies plaatsgevonden. In februari 2011 was het onderwerp "Basel III". In ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance september 2011 is tijdens een uitgebreide permanente educatie sessie een toelichting op in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht het beleggingsbeleid van Staalbankiers gegeven en is aandacht besteed aan de nieuwe jegens de cliënt, risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid en gewijzigde wet- en regelgeving voor de financiële sector in de komende jaren. van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie De beoordeling van de effectiviteit van de in principe bedoelde permanente educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen. Staalbankiers past dit principe toe. De beoordeling van de effectiviteit van de permanente educatie heeft in december 2011 plaatsgevonden Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken deel uit van deze evaluatie. Staalbankiers past dit principe toe. In 2012 zal voor de eerste keer het functioneren van de raad van commissarissen onder onafhankelijke leiding worden geëvalueerd Taak en werkwijze

2 Bij zijn toezicht besteedt de raad van commissarissen bijzondere aandacht aan het risicobeheer van de bank. Iedere bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door een risico- of vergelijkbare commissie, die daartoe door de raad van commissarissen uit zijn midden is benoemd. Staalbankiers past dit principe toe. Dit is geregeld in het Reglement raad van commissarissen en in het bijzonder in bijlage 1 m.b.t. A&RC. Het A&RC is in keer bijeen gekomen. Tijdens deze vergaderingen worden onder meer het gehele risicobeheer, de auditresultaten en de bevindingen van de externe accountant besproken. Daarnaast heeft in 2011 ook nog regelmatig telefonisch overleg tussen de leden van het A&RC plaatsgevonden Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de auditcommissie, specifieke Staalbankiers past dit principe toe. In het Reglement raad van commissarissen zijn de competentie- en ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de risicocommissie competentie- en ervaringseisen op een wat hoger abstractieniveau beschreven. In het beschikken over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of over nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico's mogelijk maakt en met een aantal leden van de auditcommissie beschikken over Reglement A&RC zijn de taken en bevoegdheden beschreven. Hiermee is duidelijk wat de eisen zijn qua kennis en ervaring. Overigens hebben de huidige leden van de A&RC (Van de Merwe en Van Rijckevorsel) meerjarige ervaring en kennis op dit gebied. grondige kennis van financiële verslaggeving, interne beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt. 3 Raad van Bestuur 3.1 Samenstelling en deskundigheid De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan uitvoeren. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de raad van bestuur. Staalbankiers past dit principe toe. In 2011 is de Statutaire Directie van 2 naar 3 directieleden uitgebreid door de aanstelling van een CFO per 15 november De directieleden zijn in samenstelling complementair en divers, waarbij tevens functiescheiding is aangebracht in gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn Ieder lid van de raad van bestuur beschikt over gedegen kennis van de financiële Staalbankiers past dit principe toe. De huidige Statutaire Directie heeft jarenlange sector in het algemeen en het bankwezen in het bijzonder. Ieder lid beschikt over ervaring in de bancaire sector. De Directievoorzitter is als registeraccountant opgeleid gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen en heeft 25 jaar brede bankervaring, in binnen- en buitenland. De Commercieel van alle betrokken partijen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van bestuur Directeur heeft 20 jaar ervaring waarvan 10 jaar binnen retailbanking en 10 jaar binnen over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te Private Banking, met name vanuit commerciële functies. De CFO is werkzaam geweest kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te als senior manager bij KPMG en in verschillende internal audit functies bij kunnen vormen over risico's die daarbij worden gelopen. Nederlandse banken De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de raad van bestuur, dat tot doel heeft de deskundigheid voor de leden van de raad van bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risico management, financiële verslaggeving en audit. Staalbankiers past dit principe toe. De Statutaire Directie loopt mee in het permanente educatie programma voor de raad van commissarissen. (zie principe 2.1.8) Ieder lid van de raad van bestuur neemt deel aan het programma zoals vermeld in en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Een en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als lid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen vergewist zich ervan of de leden van de raad van bestuur kunnen blijven voldoen aan de deskundigheidseisen van de Nederlandsche Bank. Staalbankiers past dit principe toe. De Statutaire Directie loopt mee in het permanente educatie programma voor de raad van commissarissen. (zie principe 2.1.8) In het Reglement raad van commissarissen is de beoordeling van het functioneren van de directie door de RvC vastgelegd. De beoordeling vindt plaats via bilaterale overleggen en formele vergaderingen (raad van commissarissen en A&RC) De bank vermeldt jaarlijks in haar jaarverslag hoe invulling is gegeven aan de principes en Staalbankiers past dit principe toe. Jaarlijks wordt in het Jaarverslag van Staalbankiers vermeld op welke wijze invulling is gegegeven aan de principes en De raad van bestuur draagt, met inachtneming van de door de raad van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging tussen commerciële belangen van de bank en te nemen risico's. Staalbankiers past dit principe toe. Bij de uitvoering van de taken door de directie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen commerciële belangen van de bank en de risico's. Binnen Staalbankiers zijn diverse commissies aanwezig op het gebied van compliance en risicomanagement, zoals het Asset & Liability Committee ("ALCO"), de Krediet Commissie ("KC") en het Operational Risk Management Committee ("ORMC") die de directie bij haar belangenafweging en besluitvorming ondersteunen Binnen de raad van bestuur wordt aan een van de leden van de raad van bestuur Staalbankiers past dit principe toe. Tot de aanstelling van de nieuwe CFO per 15 de taak opgedragen besluitvorming op het punt van risicobeheer voor te bereiden. november 2011 lag deze taak bij de voorzitter van de directie die hierbij door de Het betrokken lid van de raad van bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding financieel directeur (risk management)/risk officer en de afdelingen Compliance, van beslissingen die voor de bank van materiele betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de raad van commissarissen goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Kredieten en Internal Audit Services ("IAS") werd ondersteund. Elk kwartaal wordt door Risk Management een risicorapportage opgesteld waarin alle risicocategorieën worden behandeld, zoals rente, markt, liquiditeit, solvabiliteit en operationeel. Bij het uitoefenen van de risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan Systeemrisico's zijn voor Staalbankiers niet direct relevant, gezien de beperkte omvang. het belang van de financiële stabiliteit en de impact die systeemrisico's mogelijk Elke twee weken vindt een financiele rapportage plaats aan de ALCO. hebben op het risicoprofiel van de eigen instelling. Na de indiensttreding van de CFO ligt deze taak bij de CFO, die ook voorzitter is van het Operational Risk Management Committee en ALCO Het lid van de raad van bestuur bij wie de taak is belegd de besluitvorming binnen de raad van bestuur voor te bereiden kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële Staalbankiers past dit principe toe. Tot 15 november 2011 lag deze taak bij de voorzitter van de directie die verantwoordelijk is voor de volgende onderwerpen: Compliance, Internal Audit, HR, Investments en de afdeling Vastgoed. Vanaf 15 verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële november 2011 ligt deze taak bij de CFO die onder meer verantwoordelijk is voor de taakgebieden. afdelingen Accounting & Reporting en Risk Management en niet verantwoordelijk is voor de commerciële afdelingen. 3.2 Taak en werkwijze

3 De raad van bestuur draagt bij zijn handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de bank betrokken partijen, zoals klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de bank, de maatschappelijke omgeving waarin de bank functioneert en wet- en regelgeving en codes die op de bank van toepassing zijn. Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers heeft dit principe opgenomen in het Directiereglement Staalbankiers N.V Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de Staalbankiers past dit principe toe. Klantbelang centraal is een strategische doelstelling continuïteit van de bank. Onverlet principe draagt de raad van bestuur er van Staalbankiers. Op dit gebied zijn in de afgelopen jaren reeds de nodige maatregelen zorg voor dat de bank haar klanten te allen tijde zorgvuldig behandelt. De raad genomen. In 2011 is de Productprocedure aangepast om het klantbelang nog meer te van bestuur draagt er zorg voor dat de zorgplicht jegens de klant wordt verankerd benadrukken. Op het gebied van Customer Due Diligence (Ken uw Klant) is in 2011 in de cultuur van de bank. een project gestart om alle klantdossiers te reviseren met het doel nog beter zicht te krijgen op de klant, zijn achtergrond en doelstellingen alsmede ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het bestaande producten- en dienstenpakket. De website van Staalbankiers is verbeterd zodat informatie beter beschikbaar is. Zorgplicht is verankerd in beleid en procedures. Maar vanuit haar ambitie om de beste Private Bank van Nederland te zijn en om invulling te geven aan verscherpte wet- en regelgeving zal Staalbankiers er voor zorgen dat in 2012 de processen nog verder worden aangescherpt (beleid), naleving aantoonbaar wordt geborgd (transparantie in belangenafweging) en het toezicht op de naleving wordt aangescherpt De leden van de raad van bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, Staalbankiers past dit principe toe en dit principe is opgenomen in het deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde Directiereglement Staalbankiers N.V. Alle directieleden hebben de moreel-ethische wet- en regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de raad van bestuur verklaring ondertekend tekent een moreel-ethische verklaring. De RvB draagt er zorg voor dat de "bankiersverklaring" wordt vertaald in principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de bank. In de toelichting op deze Code is een De raad modelverklaring van bestuur draagt opgenomen. er zorg Dit voor model dat de kan in iedere principe bank naar bedoelde eigen inzicht verklaring wordt vertaald in principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers van de bank. Iedere nieuwe medewerker van de bank Staalbankiers past dit principe toe. De moreel-ethische verklaring is een integraal onderdeel van de kernwaarden Professionaliteit, Inleving en Openheid. Aan de standaardverklaring is toegevoegd dat de directie van iedere bankmedewerker verlangt wordt bij indiensttreding uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van deze principes dat deze de verklaring naleeft en is in 2010 aan alle medewerkers toegestuurd. Nieuwe door middel van een verwijzing naar deze principes in het arbeidscontract en wordt geacht deze principes na te leven. medewerkers ontvangen deze verklaring tezamen met het Handboek Compliance en hun arbeidscontract bij hun indiensttreding. In het beoordelingssysteem, onderdeel integriteit, wordt naleving getoetst en beoordeeld door het verantwoordelijk lijnmanagement. In het arbeidscontract wordt verwezen naar de regelingen die voor de medewerker van toepassing zijn. 4 Risico management 4.1. De raad van bestuur, en binnen de raad van bestuur primair de voorzitter, is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig Staalbankiers past dit principe toe. De directie is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en de CFO (sinds 15 november 2011) heeft de primaire bijstellen van het algehele risicobeleid van de bank. De risicobereidheid wordt op verantwoordelijkheid voor het risicobeheer. Op het gebied van risicobeheer is beleid voorstel van de raad van bestuur tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Tussentijdse materiele wijzigingen van de risicobereidheid worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van commissarissen van commissarissen voorgelegd. geformuleerd voor beheer van financiële risico's en kredietrisico's. Toezicht wordt uitgeoefend door diverse afdelingen en gremia's, waaronder ALCO, KC en ORMC, die de uitvoering monitoren en de directie in deze adviseert. Jaarlijks wordt door het ALCO een voorstel gedaan voor de limieten (financial risk) die vervolgens door de directie wordt goedgekeurd en door de raad van commissarissen wordt vastgesteld. In september 2011 is de limietstructuur gereviseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de directie en raad van commissarissen. Er wordt gewerkt binnen de Limietstructuur. Zolang er wordt gewerkt binnen de limieten heeft het ALCO de vrijheid dit zelf in te vullen. Verhoging van het risicoprofel binnen de limieten wordt wel gecommuniceerd en waar nodig besproken met de raad van commissarissen De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de raad van commissarissen het risicoprofiel van de bank en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze toezichtsrol wordt de raad van commissarissen geadviseerd door de risicocommissie die hiertoe uit de raad van commissarissen is gevormd. Staalbankiers past dit principe toe. De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de directie gevoerde risicobeleid, onder andere tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen en A&RC. Hierbij worden de risicorapportage (kwartaal) van Risk Management en rapportages van IAS en Compliance besproken. Economic Capital en Liquiditeitsbeheer zijn onderdeel van de risicorapportages en zijn daarmee een agendapunt voor de raad van commissarissen. Kanttekening is hierbij dat Staalbankiers geen formele systematiek heeft voor kapitaalallocatie aan afdelingen, wel aan risicocategorieën. Dit is belegd bij het A&RC De raad van commissarissen beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de bank. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de raad van bestuur aan de raad van commissarissen verstrekt dat deze laatste in staat is zich een gedegen oordeel kan vormen. Staalbankiers past dit principe toe. Het business plan is goedgekeurd (hierin is een strategische visie inzake bedrijfsactiviteiten alsmede risicoanalyse opgenomen ). Tijdens de reguliere raad van commissarissen vergaderingen wordt de voortgang van het business plan besproken en worden bedrijfsactiviteiten beoordeeld. Voorafgaand aan de reguliere raad van commissarissen en AR&C vergaderingen worden diverse rapportages door de directie aangeleverd, zoals rapportages van Finance & Control, Risk Management, IAS en Compliance.

4 4.4. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig adequaat is Staalbankiers past dit principe toe. Staalbankiers hanteert het zogenaamde 'three lines ingericht dat hij tijdig op de hoogte is van materiele risico's die de bank loopt of defense model' waarbij het risicobeheer in de tweede lijn is belegd bij Risk opdat deze risico's beheerst kunnen worden. Beslissingen die van materiele Management, Kredieten en Compliance. De derde lijn is belegd bij IAS. De directie betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, wordt op maand en kwartaalbasis geïnformeerd over het risicobeheer via bilaterale worden genomen door de raad van bestuur. overlegstructuren, reguliere bijeenkomsten (ALCO, KC, etc.) en/of formele rapportages. Daarnaast zijn er waar nodig incidentele rapportages. Beslissingen die van materiele betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag worden genomen door de directie. Beleidsvoorstellen van materiele betekenis worden voorbereid door verantwoordelijke gremia, zoals ALCO en KC, ter goedkeuring voorgelegd aan de directie (besluitvorming) en tenslotte vastgesteld door de raad van commissarissen Idere bank heeft een Product Goedkeuringsproces. De raad van bestuur draagt zorg voor de inrichting van het Product Goedkeuringsproces en is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren daarvan. Producten die het Product Goedkeuringsproces binnen de bank doorlopen worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico's door de risicomanagementfunctie binnen de bank en een zorgvuldige toetsing van andere relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de klant. De interne auditfunctie controleert op basis van een jaarlijkse risico-analyse of opzet, bestaan en werking van het proces effectief zijn en informeert de raad van bestuur en de desbetreffende (risico)commissie van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten hiervan. Staalbankiers past dit principe toe. In 2011 is de Productprocedure aangepast. De opzet van de procedure borgt dat het belang van de klant bij het ontwikkelen van een nieuw product centraal staat. Het productontwikkelingsbeleid van Staalbankiers is afgeleid van het Achmea beleid. Beleidswijzigingen op groepsniveau worden voor zover relevant en toepasbaar ook toegepast in het beleid van Staalbankiers. In 2011 heeft Staalbankiers slechts één nieuw spaarproduct ontwikkeld. Het onderwerp productontwikkeling is een vast onderdeel van het audit jaarplan, waarbij o.b.v. risicoanalyse wordt beoordeeld welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Anticiperend op nieuwe wet- en regelgeving zal Staalbankiers haar gehele productenen dienstenpakket in 2012 aan een risicoanalyse (self assessment) onderwerpen, waarbij met name de belangen van de klant zullen worden beoordeeld. 5 Audit 5.1. De raad van bestuur draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de risico's die met de (bedrijfs)activiteiten van de bank samenhangen Staalbankiers past dit principe toe. Binnen Staalbankiers is naast de afdelingen Risk Management, Kredieten en Compliance een afdeling IAS actief die zich op systematische wijze bezig houdt met audits en controles op de beheersing van de risico's die met de bedrijfsactiviteiten van de bank samenhangen Binnen de bank is een interne auditfunctie werkzaam die onafhankelijk is Staalbankiers past dit principe toe. IAS rapporteert hiërarchisch aan de gepositioneerd. Het hoofd interne audit rapporteert aan de voorzitter van de raad directievoorzitter en heeft een directe rapportagelijn met de voorzitter van het A&RC, van bestuur en heeft een rapportagelijn naar de voorzitter van de auditcommissie. waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd De interne auditfunctie heeft tot taak te beoordelen of de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking effectief zijn. Daarbij ziet zij onder meer toe op de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank. De interne auditfunctie rapporteert haar bevindingen aan de raad van bestuur en de auditcommissie. Staalbankiers past dit principe toe. Doelstelling van IAS is om via audits en andere werkzaamheden zich een oordeel te vormen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank. Daarbij wordt vastgesteld of interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking effectief zijn. Via het auditjaarplan wordt ervoor gezorgd dat alle aspecten worden afgedekt, waarvan sommige jaarlijks en andere met een interval worden beoordeeld. Alle auditrapporten worden primair naar de Directie gestuurd ter behandeling op de Directievergadering. Indien de kwalificatie matig of onvoldoende is worden de rapporten integraal besproken. Bij onvoldoende rapporten neemt de directievoorzitter contact op met de voorzitter van het A&RC en wordt het rapport doorgestuurd. Tijdens het A&RC worden alle rapporten met een kwalificatie matig of onvoldoende op verzoek toegelicht en wordt kennisgenomen van de stand van zaken inzake de implementatie van verbetermaatregelen Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de risico- of auditcommissie van de raad van commissarissen vindt periodiek informatieuitwisseling plaats. In het kader van deze informatie-uitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan van de interne auditfunctie en van de externe accountant onderwerp van overleg. Staalbankiers past dit principe toe. Met de externe accountant vindt overleg plaats in het kader van de jaarplanning (inclusief risicoanalyse), voortgang realisatie, resultaten uit audits en ten behoeve van de jaarrekeningcontrole en hieruit resulterende Audit Issue Memorandum en Management Letter. Daarbij wordt kennis gedeeld In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank De interne auditfunctie neemt het initiatief om met de Nederlandsche Bank en de externe accountant tenminste jaarlijks in een vroegtijdige fase elkaars risicoanalyse en bevindingen en auditplan te bespreken. Staalbankiers past dit principe toe. Jaarlijks stelt de externe accountant een Audit Issue Memorandum op alsmede een Management Letter. Hierin worden, indien aanwezig, bevindingen opgenomen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank. Staalbankiers past dit principe toe. Met de externe accountant is regelmatig overleg ingeregeld. Met DNB vindt op gezette tijden overleg plaats. Het 'tripartiete overleg' heeft in november 2011 plaatsgevonden. 6 Beloningsbeleid 6.1. Uitgangspunt De bank voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met haar strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de bank, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. De raad van commissarissen en de raad van bestuur nemen dit uitgangspunt in acht bij het vervullen van hun taken met betrekking tot het beloningsbeleid. Staalbankiers past dit principe toe. Voor de medewerkers van Staalbankiers geldt een functiewaarderingssysteem, de loonschalen en het variabele beloningssysteem. Voor de directie is dit geregeld via de raad van commissarissen en Raad van Bestuur Achmea. In 2011 is het Beloningsbeleid Achmea door de raad van commissarissen Achmea vastgesteld en geldend voor de gehele groep waaronder Staalbankiers. 6.2 Governance

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V.

BNP Paribas Cardif. Dichterbij dan ooit. Annual Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. BNP Paribas Cardif Dichterbij dan ooit Annal Report 2012 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figres BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figres BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1 Remuneratierapport Achmea s visie op beloningsbeleid remuneratierapport 1 Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkeling op het terrein van belonen bij Achmea over 2011. In dit rapport

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Remuneratie Rapport 2013

Remuneratie Rapport 2013 Remuneratie Rapport 2013 voorwoord Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van belonen bij Achmea over 2013. In dit rapport gaat Achmea in op de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A. CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Code Banken. Achtergrond

Code Banken. Achtergrond Code Banken Achtergrond Naar aanleiding van de financiële crisis die medio 2007 ontstond, is er een diepgaand maatschappelijk debat op gang gekomen over het functioneren van financiële instellingen. In

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie