Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6"

Transcriptie

1 2007 JaarVerslag

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Maatschappelijk verslag 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede governancecode Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medische Staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad Meldingscommissie Medisch Ethische Commissie 25

3 4. Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Strategische oriëntatie Verbeteringen in de operationele organisatie Klantgerichte initiatieven Verbeteringen patiëntveiligheid Verbeteringen patiëntenzorg Informatie en communicatie Informatiemanagement en ICT Verbeteren Ketenzorg Toekomstige ontwikkelingen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Afdeling P&O Personeelsbeleid Monaco Verzuim en reintegratie Arbeidsomstandigheden Kwaliteit van het werk Samenleving Milieubeleid Financieel beleid Algemene gang van zaken Ontwikkeling ziekenhuisbekostiging Kortingen Kapitaalslasten Ontwikkeling resultaat en financiële positie Vooruitkijkend naar 2008 en verder 51

4 5. Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening Overige gegevens Accountantsverklaring Bedcapaciteit en productieparameters Aantallen onderzoeken en behandelingen per zorgtype 2007 / Kwantitatieve gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2007 ZGV Bijlagen maatschappelijk verslag Samenstelling Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Bestuur Structuur van de organisatie Bijlagen jaarrekening Geconsolideerd verloopoverzicht immateriële vaste activa Geconsolideerd verloopoverzicht materiële vaste activa Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Opbouw budget aanvaardbare kosten 2007, 2006 en mutatie in het boekjaar 100

5 Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij aan het jaarverslag Ziekenhuis Gelderse Vallei We kijken terug op een succesvol jaar waarin we onze beleidsdoelstellingen hebben gerealiseerd. Er is een goed resultaat geboekt dankzij een gezonde bedrijfsvoering en de betrokken inzet van onze medewerkers. Het resultaat is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen waarmee we een periode van financieel herstel afsluiten. Innovatieve ontwikkelingen en procesverbeteringen leiden tot een hogere klanttevredenheid. Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg kregen bijzondere aandacht onder andere resulterend in de NIAZ accreditatie. We richten ons in de strategische en beleidskeuzes op de klantwaarden. Flexibiliteit in de breedste zin van het woord wordt gestimuleerd. Op deze wijze bereiden we ons voor op de invoering van marktwerking in de zorg. In 2008 wordt de strategische koers voor de komende drie jaar vastgesteld, de inrichting van de organisatie wordt daarop ontwikkeld. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Raad van Bestuur Dik van Starkenburg Nicolet Zeller van der Werf

6 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in het profiel van de organisatie, de beleidsdoelstellingen van 2007, welke activiteiten zijn ondernomen en wat de resultaten hiervan zijn geweest. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af in dit verslag. Ook de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de klachtencommissie, de meldingscommissie, de verpleegkundige adviesraad en de medisch ethische commissie doen verslag van hun werkzaamheden. Verder is het kwaliteitsjaarverslag opgenomen en wordt aandacht besteed aan personeel en arbeidsomstandigheden en aan de financiële resultaten. Tot slot is op diverse plaatsen in het jaarverslag te lezen op welke wijze Ziekenhuis Gelderse Vallei inhoud heeft gegeven aan Corporate Governance, met name de Zorgbrede Governancecode. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de nieuwe voorschriften voor jaarverslaglegging voor zorginstellingen. De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door prestatieindicatoren. Deze worden gepresenteerd op de website of via een link op de site van het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl) en niet herhaald in dit jaarverslag. De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld via een webenquête (via Deze bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve informatie in tabelvorm. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei

7 2. Profiel van de organisatie Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen ziekenhuis, gevestigd te Ede. Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal waarborgen de patiëntenzorg dicht bij huis voor de inwoners van West en MiddenGelderland en OostUtrecht. 2.1 Algemene gegevens Algemene gegevens Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede Algemeen telefoonnummer: (0318) Algemeen faxnummer: (0318) Algemeen Identificatienummer(s) NZa: KvKnummer rechtspersoon: Internetpagina: 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in bijlage 3. Organisatorische structuur Bureau RvB P&O Pastorale zorg cluster 1 Raad van Toezicht Raad van Bestuur cluster 2 FB&I Facilitair bedrijf cluster 3 cluster 4 Advies organen: Medische staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige adviesraad cluster 6 cluster 7 Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei

8 De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een Raad van Bestuur, vijf stafafdelingen en vier zorgclusters en twee ondersteunende clusters (6 en 7). Zowel op instellingsniveau als op clusterniveau is een parttime medisch manager toegevoegd om vorm te geven aan het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Samenstelling van de Raad van Bestuur, Stafafdelingen, Clusters en Medisch specialisten per Raad van Bestuur Mevr. drs. N.W. Zellervan der Werf, lid en voorzitter a.i. Medisch lid bestuursteam: C.W.D.A. Klapwijk, gynaecoloog Stafafdelingen Bureau Raad van Bestuur: secretariaat Raad van Bestuur, instellingssecretariaat, communicatie, kwaliteit, juridische zaken, organisatieadvies. Hoofd: mevr. mr. Y.R. Koorevaar. Financieel beheer en informatievoorziening: financiële administratie, zorgadministratie, patiëntenlogistiek, bedrijfseconomisch bureau, informatiemanagement en stafmedewerker AO/IC. Hoofd: J.P.J. van den Broek RA. Personeel & opleidingen: personeel en opleidingen, personeels en salarisadministratie, flexbureau. Hoofd: mevr. drs. A.A.L.H. van den Eikhof. Pastorale zorg. Hoofd: drs. H.J. Nieuwenhuis. Ondersteunend cluster Facilitair bedrijf: hoteldienst, inkoop, logistiek, keuken, receptie en beveiliging. Hoofd: O.J.A. Hop. Clusters De clusters kennen duaal management: een organisatorisch manager en een parttime medisch manager. Cluster 1: Interne geneeskunde, maagdarmleverziekten, reumatologie, diëtetiek, oncologie, dialyse. Clustermanager: mevr. T. Holwerda. Medisch manager: E. Balk, internist. Cluster 2: Cardiologie, longziekten, geriatrie. Clustermanager: mevr. J. Wijnveen. Medisch manager: P.M. van Kalmthout, cardioloog. Cluster 3: Chirurgie, plastische chirurgie, orthopedie, gynaecologie, urologie, medisch maatschappelijk werk, transmurale zorg. Clustermanager: W. de Graaf. Medisch manager: dr. J.H.C. Kuijpers, chirurg. Cluster 4: Neurologie, oogheelkunde, dermatologie, mondziekten kaak en aangezichtschirurgie (MKA), KNOheelkunde, verloskunde, kindergeneeskunde, medische psychologie. Clustermanager: mevr. M.L.F. Boogers. Medisch manager: F.M. Wiersma, klinisch psycholoog. Cluster 6: Operatiekamers, centrale sterilisatie afdeling, anesthesie, recovery, intensive care, spoedeisende hulp, opnameplanning. Clustermanager: L. van den Pol MBA. Medisch manager: A.R.H. van Zanten, intensivist. Cluster 7: Apotheek, radiologie, nucleaire geneeskunde, klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, pathologie, medisch microbiologisch laboratorium, ziekenhuishygiëne, fysiotherapie. Clustermanager: mevr. drs. P.M. Dijkman. Medisch manager: vacature. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 7

9 Medisch specialisten Anesthesiologen: (10) M. van der Beek, B. Bertina, B.A.J.M. van Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer, H.K. JapAJoe (tevens intensivist), J.J. Klaver, H.J. Lourens, mevr. E.M. ReusenBijsmans (tevens intensivist) en P.J. Zwaan. Arts voor verstandelijk gehandicapten (buitengewoon staflid): (1) W.J. Braam. Artsmicrobiologen: (4) Mevr dr. E.G. van Lochum (medisch immunoloog), mevr. dr. M.K.E. NohlmansPaulssen, dr. B. Postma en dr. M.A. Schouten. Cardiologen: (6) Mevr. dr. A. Dall Agata, F.R. den Hartog, P.M. van Kalmthout, T.T. van Loenhout, H.J. Schaafsma en dr. M.J. van der Veen. Chirurgen: (9) J.P. van Dijk, J. Kroeze, Ph.M. Kruyt, dr. J.H.C. Kuijpers, dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort, L.G.J. Raemaekers, dr. W.K. de Roos, mevr. E. Scheepers (chef de clinique) en C. van der Waal. Dermatologen: (6) Dr. W.P. Arnold, mevr. dr. L.M. de JongTieben, mevr. dr. S.L.E. Pfeifer, mevr. A.C. Rönnau, A.J. van t Veen en mevr. A.M.E. Visser van Andel. Geriaters: (3) Mevr. A.M. Aarts, A. Janse en mevr. D.C.M. Verheijen. Gynaecologen: (11) G. Boogaard, dr. G.M. Bouw, P.J.H. van Kempen, C.W.D.A. Klapwijk, dr. H.J. Kwikkel, mevr. R. Laan, J.G. van der Pol, dr. R.A.K. Samlal, dr. E. Scheenjes, P. van de Weg en dr. M.J.N. Weinans. Intensivisten: (3) Dr. H.J. van Leeuwen, D.H.T. Tjan en A.R.H. van Zanten. Internisten: (10) J. van Aken, E. Balk, dr. J.D. Banga, dr. G.W. Feith, M. den Hartog, dr. R. Heijligenberg, E.J.F.M. de Kruijf, mevr. dr. G.A. Velders, dr. R.A. de Vries en mevr. J. Zeelenberg. Kaakchirurgen: (4) Mevr. dr.dr. S. Bolouri, M.O. de Lange, F.B.T. Perdijk en dr. P.J. van Strijen. Kinderartsen: (7) W.A. Avis, G.J. van der Burg, mevr. C.E.M. Drykoningen, dr. J.G. van Enk, mevr. G.Ch. de GeusFrancken, mevr. M. KoppejanStapel en P.W. Meijers. Klinisch chemici: (4) Dr. R. Baumgarten, B.C.G. Dujardin, mevr. dr. S.C. Endenburg en mevr dr. ing. C.A. van Kampen. Klinisch psychologen: (6) Mevr. S. AsscherVleeschhouwer, mevr. O. Hamburg, mevr. D. von Kriegenbergh, mevr. M. de Lugt, W.J. Roos en F.M. Wiersma. KNOartsen: (5) W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M. Majoor en dr. S.J. Rietema. Longartsen: (5) D.P.M. de Bruijn, mevr. K.T.M. Oud, mevr. M. Oudijk, A.C. Verschoof en F.A. Wilschut. Maagdarmleverartsen: (4) Dr. J.D. van Bergeijk, N. Mahmmod, dr. J.J. Uil en dr. B.J.M. Witteman. Neurologen: (5) Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, M.H. Schmidt, dr. M.G. Smits en dr. A.J.M. Vos. Nucleair geneeskundigen: (1) Dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven. Oogartsen: (3) G.J. Koomen, R. Koster en P.L.W.M. Zuure. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei

10 Orthopedisch chirurgen: (4) W.J. Beijneveld, F. van Helden (chef de clinique), A.J.L. Docter, J.I. de Jong en A.J.A.M. Ooms. Pathologen: (2) Dr. A.H. Mulder en dr T.E.G. Ruijter. Plastisch chirurgen: (2) Mevr. L.E.F. Halmans en S.M. Maas. Psychiaters (buitengewone stafleden): (4) W. Compeer, N.J. de Mooij, C. Tönissen en dr. J. Spijker. (Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (2) Mevr. I.E. Gobesde Punder en P.C.J. Vergouwen. Radiologen: (10) A. van Die, J.W.L.M. Ermers, E. Florijn, T.S.A. Geertsma, E.T.T. Gouw, mevr. I.E.M.G. Jung, R.H.A.M. Kneepkens, S.J Maresch, mevr. L.G van der Plas en F.A. Timmer. Reumatologen: (3) Mevr. dr. E.A.J. KnijffDutmer, M.J. Rood en dr. J.N. Stolk. Revalidatieartsen (buitengewone stafleden): (2) Mevr. A. Geesken, R.S. Meijer. Urologen: (2) A.C. Viddeleer en Jhr. O.B. van Vierssen Trip. Ziekenhuisapothekers: (4) J. Brogtrop, mevr. M.J.H. Kaal, mevr. M. Koopmann en Y.G. van der Meer. Besturingsmodel Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Door de Raad van Toezicht is goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement. Medezeggenschapsstructuur De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal georganiseerd. Verder beschikt het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal niveau en onderdeelcommissies op decentraal niveau. Er is een onderdeelcommissie gevormd per cluster en één voor het facilitair bedrijf. De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies. Daar waar de clustermanager de bevoegdheid heeft om te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onderdeelcommissie. Clusteroverstijgende onderwerpen en instellingsbrede onderwerpen worden afgehandeld in de ondernemingsraad. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kernactiviteit en nadere typering Ziekenhuis Gelderse Vallei is een breed basisziekenhuis voor de regio West en MiddenGelderland, alsmede OostUtrecht. Dit houdt in het volledige pakket aan basiszorg met subspecialisaties en een beperkt aantal bovenregionale functies. Voor deze specifieke functies geldt dat het ziekenhuis op bovenregionaal niveau een toppositie wil verwerven. Daarom richt de instelling zich alleen op die bovenregionale zorg waarin de instelling kan excelleren en die de strategische positie versterkt. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft deze positie reeds verworven op het gebied van slaapproblematiek. Daarnaast willen we ons onderscheiden op het gebied van voeding. In de samenwerking met Wageningen Universiteit en Researchcentrumcenter (WUR) liggen grote kansen. Poliklinische basiszorg brengen we dichtbij de patiënten via onze spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal. Daarnaast kunnen patiënten op meerdere plaatsen in het verzorgingsgebied bloed laten afnemen bij de zgn. prikposten. We hebben aandacht voor onze patiënten in het totale verzorgingsgebied en met name ook voor de patiënten in de randgebieden ervan. Het ziekenhuis biedt zorgverlening aan op het niveau state of the art. Dit is zorg aan de patiënt conform de huidige stand van zaken volgens de algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Bij de organisatie van het werk en de zorg streven we Best Practice na. Dit houdt in dat voorbeeldpraktijken van goede resultaten door het ziekenhuis worden overgenomen. Het ziekenhuis heeft een opleidingsbeleid dat past bij haar positie. Bestaande en nieuwe (para)medische en verpleegkundige opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund. We hebben een zestal medische specialismen met opleidingsbevoegdheid. De medische staf heeft de ambitie om dit aantal te vergroten. Private activiteiten worden ontplooid in Gelderse Vallei Vivre (GVVivre). GVVivre is een moderne kliniek voor extra zorg. Patiënten kunnen bij GVVivre terecht voor behandelingen en diensten die niet zijn opgenomen in het basispakket. Het ziekenhuis beschikt over een afdeling spoedeisende hulp met een 7 x 24uursafdeling op level II niveau. AWBZ functies Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ vergunning voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling voor GGZ De Riethorst. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 9

11 (Medische) opleidingen Ziekenhuis Gelderse Vallei verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie), de opleidingen medische psychologie en farmacie, verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch ondersteunende functies. Hierover meer in hoofdstuk 4, paragraaf Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Informatie over onze cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten is opgenomen in DigiMV. Deze informatie is te raadplegen via 2.4 Belanghebbenden Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Het Medisch Coördinerend en Diagnostisch Centrum (MCDC) bevordert de samenwerking tussen eerste en tweede lijn op de medische as. Met verzorgings en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt. Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen (ROH) en de maatschap gynaecologie werkt nauw samen de verloskundigen in het verzorgingsgebied. In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is een afdeling Multizorg actief die de transfer van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen organiseert. Patiëntenorganisaties Het patiëntenservicebureau onderhoudt contacten met patiëntenorganisaties. Regionale patiëntenverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het ziekenhuis voor het houden van vergaderingen. De faciliteiten bestaan uit vergaderruimte, audiovisuele middelen, koffie/thee en zo nodig ook ondersteuning bij het genereren van publiciteit. Ongeveer 15 patiëntenverenigingen maken van deze mogelijkheid gebruik. Zij vergaderen ieder zo n tweemaal per jaar in het ziekenhuis. Het aantal vergaderingen stijgt jaarlijks. Overheid De Raad van Bestuur vindt een goed contact met de omliggende gemeenten van belang en heeft sinds 2004 de contacten met de omliggende gemeenten geïntensiveerd door de burgemeester en wethouders van de omliggende gemeenten uit te nodigen voor een werkbezoek. Toezichthouder Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt jaarlijks regulier overleg plaats. Verder vindt thematisch overleg plaats. Hierover meer in paragraaf 4.3. Zorgverzekeraars Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt een goede relatie met de preferente zorgverzekeraar Menzis. Elk jaar wordt intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de productie. Het onderhandelingsteam, bestaande uit het hoofd verkoop & productiesturing, een medisch manager en de controller ondersteund door een secretaris, onderhandelt namens de organisatie en de medische staf met de zorgverzekeraars. Hierbij komen niet alleen de aantallen en de prijs aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Kapitaalverschaffers Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de Fortisbank als huisbankier. De samenwerking verloopt plezierig en het ziekenhuis waardeert de constructieve samenwerking en goede advisering door de Fortis bank. Samenleving als geheel De relatie met de samenleving als geheel acht het ziekenhuis van belang gelet op de maatschappelijke functie, die een ziekenhuis vervult. Hierover meer in paragraaf 4.6. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 10

12 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede governancecode Het ziekenhuis is in 2004 gestart met de invoering van de Health Care Governance in de organisatie. De statuten van het ziekenhuis en de reglementen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn diverse instrumenten voor de beide Raden ontwikkeld en/ of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis heeft de principes van de zorgbrede governancecode opgevolgd en nageleefd. In deze paragraaf geeft het ziekenhuis aan op welke wijze deze principes zijn toegepast. Maatschappelijke verantwoording Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek overleg met de relevante stakeholders die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. De medische staf legt jaarlijks verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch beleid (zie paragraaf 3.3). Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn of zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit de Health Care Governance. Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures ten aanzien van het opstellen en de publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, waarin zijn verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. Het verslag van de externe accountant, op basis van de vigerende Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, bevat datgene wat de externe accountant over de jaarrekening en het jaarverslag en de overige gegevens onder de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht dient en wenst te brengen. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 11

13 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis en gaat er bij al zijn handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële informatie bij hem bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving is gewaarborgd. De interne risicobeheersings en controle procedures zullen in 2008 worden geïntegreerd in een risico management systeem. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema s hierbij zijn strategie, human resource management, financieel resultaat en de relatie met stakeholders. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor zijn omvang en samenstelling. Daarin is rekening gehouden met de aard van de instelling en haar activiteiten en de daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht Raad van Bestuur Van 1 januari tot 1 oktober 2007 heeft de heer dr. J.W. Brinkman als waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur gefunctioneerd. Daarna is op basis van een nieuwe profielschets van de voorzitter Raad van Bestuur de heer drs. D. van Starkenburg RE aangetrokken, die per 1 maart 2008 in dienst van het ziekenhuis treedt. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van Bestuur opgenomen met vermelding van onder andere de functie en nevenfuncties. Onderwerpen De Raad van Bestuur heeft in 2007 tweewekelijks vergaderd en daarin onder andere de volgende belangrijke onderwerpen besproken: toekennen enquêterecht, aanpassing beddencapaciteit, begroting 2007, besturing en organisatie ICT in ZGV, aanpassing warmtekrachtkoppeling, richtlijn NTBR, registratie en ontwikkelingen DBC s, digitaliseren medische bibliotheek, oplossingen parkeerproblematiek, samenwerking met Regionale Organisatie Huisartsen, voedings en dieetadvisering voor Diëtheek, Hospital Standardized Mortality Rate, procedure eindafrekening nieuwbouw, signalering kindermishandeling, samenwerking met de Wageningen Universiteit en Researchcentrum op het gebied van voeding, uitbreiding MDLartsen en reumatologen, strategische oriëntatie, project Veilige Zorg, start eerste fase EPD, herstructurering juridische entiteiten, laagvolumechirurgie, ontwikkeling kwaliteitsmerk/keten met andere ziekenhuizen, toegangstijden radiologie, investeringsbeleid, verruiming medisch ethisch beleid, uitkomsten medewerker tevredenheidonderzoek, functieprofiel voorzitter Raad van Bestuur en het behalen van de NIAZaccreditatie. Een nadere uitwerking van deze en andere onderwerpen staat vermeld in hoofdstuk 4. Verder heeft de Raad van Bestuur zich in 2007 nadrukkelijk georiënteerd op een nieuwe strategische koers. Overlegvormen De Raad van Bestuur heeft vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond. De onderwerpen waarover is vergaderd, zijn opgenomen in de volgende paragraaf, over de Raad van Toezicht. Naar mening van de Raad van Toezicht is geen belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de organisatie opgetreden. Verder heeft de Raad van Bestuur frequent overlegd met het clustermanagement en de hoofden van de stafafdelingen via individueel overleg, het zgn. forumoverleg (managementbijeenkomst) en de kwartaaloverleggen. Door deze overleggen heeft de Raad van Bestuur kunnen toezien op het operationele beleid en dit kunnen ondersteunen. Verder heeft de Raad van Bestuur diverse regelingen afkomstig van stafafdelingen en zorgclusters voorzien van commentaar en vastgesteld. Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur van de medische staf en maandelijks met de kernstaf, het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf. Relevante onderwerpen uit de Raad van Bestuursvergadering zijn met de medische staf besproken. De communicatie kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. Op advies van en in goed overleg met de medische staf zijn keuzes gemaakt voor het medisch profiel. Met de ondernemingsraad en de cliëntenraad heeft regelmatig overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de Raad van Bestuur grotendeels overgenomen en sommige voorstellen zijn nader toegelicht. De Raad van Bestuur heeft getracht de adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid te betrekken. De Raad van Bestuur heeft een groot aantal werkbezoeken gebracht aan diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur haar rol als gastheer vervuld bij de opening van de Eerste Harthulp, diverse Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 12

14 symposia, uitreiking van de NIAZaccreditatie, werkontbijt project Veilige Zorg, ondertekening alliantie WUR/ZGV, ondertekening best practice unit en bij de maandelijkse introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. Resultaten De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2007 met bijbehorende activiteiten (opgenomen onder 4.2) zijn gerealiseerd. Het ziekenhuis heeft een buitengewoon goed financieel resultaat geboekt in De aandacht voor operationele excellentie heeft ertoe geleid dat op diverse afdelingen de logistieke processen nauwkeurig zijn onderzocht en waar mogelijk verbeterd. Op 13 april 2007 is aan het ziekenhuis de NIAZaccreditatie toegekend. De clusters hebben zich ingespannen voor een correcte, vriendelijke en professionele bejegening van patiënten, kwaliteitsverbetering en doelmatigheidsbevordering. Dit heeft ondermeer geleid tot twee smiley s (kwaliteitskeurmerk van de Vereniging Kind & Ziekenhuis) op de kinder en jongerenafdeling, de start van een aantal multidisciplinaire poliklinieken, realiseren van de mogelijkheid tot nachtdialyse, ingebruikname van de eerste harthulp en het ontwikkelen van diverse zorgpaden. Verbeteringen De patiëntveiligheid is verbeterd door het automatiseren van diverse processen en door de certificering van een aantal afdelingen. Het automatiseren van processen en digitale toegankelijkheid van documenten heeft ook bijgedragen aan een betere borging van innovatie en kennisontwikkeling. Het delen en borgen van kennis is daarnaast verbeterd door de ingebruikname van het intranet (ZIP) en het formuleren van informatiebeleid. Op het gebied van innovatie en ondernemerschap is het ziekenhuis bijvoorbeeld gestart met telepathologie. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een vergunning ontvangen voor het bereiden van trialgeneesmiddelen. Er is veel voortgang geboekt met de belangrijke ontwikkeling van een ziekenhuisbreed EPD. In het kader van verbetering ondernemerschap is een hoofd verkoop en productie sturing aangesteld. Tot slot zijn diverse verbeteringen gerealiseerd in de ketenzorg, waaronder het oplossen van een aantal knelpunten in de samenwerking met verpleeghuizen (transmurale zorg) en afronding van het ketenzorgproject Samen voor COPD. Strategie In 2008 gaat de aandacht van de Raad van Bestuur uit naar het formuleren van een nieuw strategisch plan voor de komende jaren en het richten van de organisatie met het oog op de invoering van marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg. Klantwaarden worden het uitgangspunt voor de inrichting van de zorgprocessen. Het ziekenhuis wil gebruik maken van haar sterke IC om de concurrentie op medische outcome aan te gaan. Verder willen we onze kostprijs in relatie tot goede kwaliteit inzetten bij de concurrentie in de electieve zorg. In de organisatie van de chronische zorg zoeken we de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Het is onze ambitie om ons te gaan onderscheiden op het gebied van voeding. In 2007 is hiermee een belangrijke start gemaakt. We beoordelen het marketinginstrumentarium op toepasbaarheid voor ons ziekenhuis. Verder is het noodzakelijk dat het ruimtegebrek binnen het ziekenhuis wordt opgelost. Tot slot zullen onze belangrijkste stakeholders benoemd en met onze organisatie worden verbonden. Het ziekenhuis wil zich sterker profileren op basis van de goede reputatie van de medisch specialisten Raad van Toezicht Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement daterend uit Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 13

15 Verantwoording De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en van de Raad van Bestuur in het bijzonder. Het houden van toezicht, het geven van advies en het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en gedragsregels. In 2004 is een eerste aanzet gegeven voor een monitor, waarmee de Raad van Toezicht de relatie tussen plannen en resultaten van de organisatie volgt. Elk jaar kiezen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderwerpen uit het meerjarenbeleid van Ziekenhuis Gelderse Vallei die worden opgenomen in de monitor. In 2007 is voor de volgende monitor gekozen op basis van INKvelden: Leiderschap Ondernemen in de zorg, door het realiseren van een omzetgroei van GVVivre. Strategie en Het vergroten van de adherentie in beleid de kerngemeenten van het ziekenhuis. Management Investeren in opleidingen voor medewerkers medewerkers. Management Door het starten met een proces voor van middelen realisatie van een Elektronisch patiëntendossier. Processen Terugdringen van vermijdbare schade uit oogpunt van patiëntveiligheid. Klanten en Percentage decubituspatiënten terugleveranciers brengen. Medewerkers Agemene tevredenheid ziekenhuisbreed vergroten Maatschappij Bijdragen aan medisch specialistische en verpleegkundige opleidingen Bestuur en Operationele excellentie; reduceren financiers van kosten per patiënteneenheid en terugbrengen van ongeplande niet beschikbare ziekenhuiscapaciteit Bijeenkomsten De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning 2007 zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van het Bestuursteam (Raad van Bestuur en het medisch lid bestuursteam). Bij de reguliere vergaderingen van januari, mei, juni, september en november was de Raad voltallig aanwezig; op de vergadering van maart waren Paul van Loon en Herman de Boon afwezig. Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens een voorbereidend overleg plaats tussen de Raad van Bestuur, de voorzitter en vicevoorzitter en ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. Daarnaast is nog een drietal extra vergaderingen ingelast in verband met de besprekingen omtrent strategiebepaling, organisatieontwikkeling en de wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Verder heeft een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal een overlegvergadering van de ondernemingsraad en eenmaal een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond. In een tweetal themabijeenkomsten met het bestuur van de medische staf, is in relatie tot de stelselherziening in de zorgsector gesproken over het belang en de betekenis van de strategische heroriëntatie en organisatieontwikkeling van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ook is door het bestuur van de medische staf de mogelijkheid aan de orde gesteld om, evenals de cliëntenraad, het enquêterecht toegewezen te krijgen. Besluitvorming hierover is door de Raad van Toezicht aangehouden tot begin In het laatste overleg is tevens gesproken over het grote belang van de samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research op het gebied van voeding. De Raad van Toezicht onderschrijft de meerwaarde van deze samenwerking. In 2007 is de Raad van Toezicht gestart met een evaluatie van het eigen functioneren van de Raad en in de relatie tot de Raad van Bestuur. In 2008 zal deze zelfevaluatie een vervolg krijgen. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 14

16 Besluiten Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de reguliere zaken volgens de gehanteerde Planning, Monitoring en Controlcyclus besproken. De Raad volgt aandachtig de ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg gericht op de gevolgen voor de ziekenhuisorganisatie. Daarbij nemen de stelselwijziging en de introductie van vrije prijzen in 2012 een belangrijke plaats in, vanwege de marktwerking in de sector. Er is goedkeuring verleend aan de begroting 2007 die vervolgens door de Raad van Bestuur is vastgesteld. De financiële kwartaalrapportages zijn be sproken door de auditcommissie. Met waardering voor het resultaat is aan de Raad van Bestuur decharge verleend betreffende het financiële jaarverslag over 2007, mede op grond van een toelichting door de accountant van Ernst & Young. Daarnaast zijn de volgende zaken aan de orde geweest: Besloten is om het enquêterecht toe te kennen aan de cliëntenraad van het ziekenhuis. Op grond van de WTZi zijn zorginstellingen met minimaal 50 werknemers verplicht om deze bevoegdheid tenminste toe te kennen aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt. Na evaluatie is met een positief advies vanuit de auditcommissie besloten om het contract met Ernst & Young voor accountantsdiensten te verlengen. Accountantscontrole over het boekjaar De procedure voor uitvoering arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur is vastgesteld. Er is een profielschets Raad van Bestuur opgesteld, in verband met werving van een nieuwe voorzitter. Daar bij is opnieuw expliciet gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur, waarvan de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een bestuursreglement. De selectiecommissie vanuit de Raad van Toezicht bestond uit de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de remuneratiecommissie. Herbenoeming van de heer van der Bruggen als lid Raad van Toezicht en benoeming van de heer de Boon als voorzitter van de Raad. De profielschets lid Raad van Toezicht is in verband met de wervingsprocedure vastgesteld. Betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij de strategische heroriëntatie en organisatieontwikkeling. Op 1 januari 2007 is de heer Brinkman aangetreden als waarnemend voorzitter Raad van Bestuur. Hij werd belast met het opstellen van een strategische oriëntatie en het voorbereiden van de werving van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Beide taken zijn inmiddels afgerond. Op 31 oktober heeft de heer Brinkman zijn functie beëindigd. Op 14 november heeft de Raad van Toezicht besloten om de heer van Starkenburg per 1 maart 2008 te benoemen als voorzitter Raad van Bestuur. Auditcommissie Wijzigingen in wet en regelgeving hebben hun invloed op de financiële verslaglegging. De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht bij het toezicht op financiële aangelegenheden. De commissie heeft in 2007 viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur en de controller. De concept jaarstukken, de interimbevindingen 2007 en de begroting 2008 werden met de accountant besproken. De auditcommissie heeft de Raad van Toezicht geadviseerd om instemming te verlenen aan de door de Raad van Bestuur voorgestelde koers. Het voorzitterschap van de auditcommissie is in september 2007 door de heer de Boon overgedragen aan de heer van der Bruggen. De vacature die hierdoor ontstaan is, wordt begin 2008 ingevuld. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 15

17 Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van Toezicht te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht zelf. Het reglement van de commissie is in maart 2005 vastgesteld. In 2007 heeft de remuneratiecommissie driemaal vergaderd. De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur zijn op advies van de remuneratiecommissie inmiddels gebaseerd op de advies regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen. Hierbij is rekening gehouden met eerder gedane toezeggingen aan het zittende lid van de Raad van Bestuur die op de NVZDregeling waren gebaseerd. In het voorjaar van 2007 hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht een jaargesprek gehouden met de leden van het bestuursteam. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2007 Ir. ing. H. de Boon, voorzitter Dr. D.J. Bakker, vicevoorzitter Mevr. drs. J.C.H.G. Arts, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie Dr. ir. R.J.A. van der Bruggen, lid, tevens voorzitter auditcommissie Ir. G.N. Kok, lid, tevens lid remuneratiecommissie Mevr. M.H. van Haren, ambtelijk secretaris Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 1. Mutaties Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond gedurende het jaar 2007 uit zes leden. In deze samenstelling zijn de relevante specifieke deskundigheden voldoende vertegenwoordigd. Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen halfjaarlijks een vergoeding, gebaseerd op de richtlijnen van de NVTZ. Op 25 september is de heer van Loon na één termijn periodiek afgetreden als voorzitter en heeft hij de Raad van Toezicht verlaten. De heer H. de Boon heeft het voorzitterschap overgenomen. Vervolgens heeft de Raad op 14 november besloten om de Raad van Toezicht uit te breiden tot zeven leden, hetgeen geresulteerd heeft in een benoeming van mw. dr. E.M. Ott en prof.dr. J.G.A.J.Hautvast per maart Deze mogelijkheid wordt geboden in de vigerende statuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Naast een remuneratiecommissie en een auditcommissie is de Raad van Toezicht voornemens om in 2008 ook een commissie Kwaliteit van zorg in te stellen. Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg. Ir. ing. H. de Boon, voorzitter dr. D.J. Bakker, vicevoorzitter Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 16

18 3.2 Bedrijfsvoering Planning en controlcyclus De Planning, Monitoring en Controlcyclus (PMCcyclus) werd in 2007 enigszins aangepast doorlopen. In verband met de focus op de strategische heroriëntatie is geen beleidskader opgesteld. Het beleidskader bleef ongewijzigd van kracht. Op een beleidsdag in april is uitgebreid stilgestaan bij belangrijke veranderingen voor het ziekenhuis: de oriëntatie van intern naar extern, van aanbodgericht naar vraaggericht en van wij naar samen. Voor de organisatieontwikkeling gelden als belangrijke veranderingen: de differentiatie naar zorgvraag en de integratie van organisatie en professionals. Deze beleidsdag leverde de inhoud voor de kaderbrief op, met daarin de volgende accenten: het verder verhogen van de kwaliteit van medisch specialistische zorg door innovatie en proces en kwaliteitsverbetering met speciale aandacht voor patiëntveiligheid, het opbouwen van een ondernemingsvermogen, het inspelen op de DBContwikkelingen (o.a. kapitaallasten, uitbreiding Bsegment) en het werken naar een flexibele en vraaggerichte zorgorganisatie. Alle clusters hebben aan de hand van de kaderbrief hun jaarplannen opgesteld. De begroting is in de laatste twee maanden van het jaar tot stand gekomen, waarna de clustermanagers en hoofden stafafdeling een managementcontract hebben afgesloten met de Raad van Bestuur. Hierbij is extra aandacht besteed aan het zgn. SMARTformuleren van de doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Uiteraard werd in de kwartaalgesprekken aan de hand van het managementcontract de stand van zaken doorgenomen. Administratieve organisatie en interne controle Sinds 1 februari 2005 registeren en declareren alle ziekenhuizen volgens de DBC systematiek. In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken de medisch specialisten zonder lumpsum regeling, dat wil zeggen dat ze voor hun honorarium ook daadwerkelijk afhankelijk zijn van de gedeclareerde DBC s. Binnen het ziekenhuis is de afgelopen drie jaar door gezamenlijke inspanning van medisch specialisten, management, administratieve organisatie (AO)functionarissen, medewerkers van de zorgadministratie, de medewerker DBC bedrijfsvoering, de stafmedewerker administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en de werkgroep DBC een goede werkwijze rond DBC s gerealiseerd. Gedurende 2007 lag de focus op het realiseren van diverse verbeterpunten. De accountant heeft op basis van zijn interimcontrole geconstateerd dat het DBC systeem in Ziekenhuis Gelderse Vallei in vergelijking tot andere ziekenhuizen goed functioneert. Ook is vastgesteld dat het ziekenhuis op veel DBC aandachtsgebieden voorop loopt, zoals decentrale DBC managementinformatie, de interne controlefunctie en de analyse van zorgprofielen voor het Bsegment. Vanuit deze positie als voorloper op DBC gebied zijn verschillende ziekenhuismedewerkers op landelijk niveau actief. De accountant heeft een aanbeveling gedaan ten aanzien van de dossiervorming omtrent afhandeling van uitval en daaraan gerelateerde correcties. Door de stafmedewerker AO/IC zijn in 2007 steekproeven uitgevoerd op DBC facturen en de periodieke rapportages aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft vervolgens een verantwoordingsdocument 2007 afgegeven over de DBC registratie en facturering. Waarna de accountant een juistheidsverklaring heeft afgegeven. Met de goedkeurende verklaring wordt bevestigd dat Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2007 heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld in de zogenaamde kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle. Risicomanagement Gezien het grote aantal bestaande projecten heeft de Raad van Bestuur besloten om risicomanagement gefaseerd in te voeren. In 2007 ging de aandacht uit naar financiële risico s, patiëntveiligheid, fysieke beveiliging en veiligheid van medewerkers en ICTbeveiliging. Ook heeft het ziekenhuis initiatieven genomen rondom DBC registratie en kwaliteitstoetsing (NIAZ accreditatie). In paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 worden de activiteiten beschreven die zijn ondernomen in het kader van het beheersen van risico s. Fraudeaspecten Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt door de accountant meer expliciet aandacht besteed aan fraude onder meer tijdens interviews, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van (bijzondere) journaalposten in de financiële administratie. Het ziekenhuis heeft in 2007 nog geen centraal meldpunt voor fraude. Eind 2007 is een concept klokkenluiderregeling (melding van misstanden, waaronder fraude) verschenen. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 17

19 3.3 Medische staf In 2007 heeft het stafbestuur aandacht besteedt aan de volgende zaken: Kwaliteit, de positie van de medische staf in een veranderende ziekenhuisorganisatie, beddencapaciteit en wachttijden, coherentie en communicatie binnen de medische staf en de positie als opleidingsziekenhuis. Over het honorarium van de medisch specialist en de doorberekening van kosten die samenhangen met de praktijkvoering van maatschappen zal begin 2008 met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis worden onderhandeld. Eind 2007 is hiertoe een stafcommissie ingesteld die bijgestaan wordt door een externe onderhandelaar. De huisartsen als belangrijke stakeholder die aan de rand van het adherentiegebied werkzaam zijn, zullen in 2008 worden bezocht door een delegatie van de medisch specialisten. Doel is om betrokken te blijven bij dit deel van de eerste lijn in een gebied waar de ons omringende ziekenhuizen actief patiënten werven. Bewustwording bij een deel van de medische staf moet ontstaan, dat dit contact noodzakelijk is. Kwaliteit Kwaliteit verdient op alle gebieden steeds meer aandacht, niet alleen de wijze waarop processen zijn georganiseerd, maar ook de medisch inhoudelijke kwaliteit. Deze ontwikkeling heeft geleid tot het instellen van een stafcommissie Kwaliteit waarin een grote vertegenwoordiging van de medische staf zitting heeft. Op een breed terrein zal de commissie in 2008 betrokken blijven bij diverse werkgroepen en projecten betreffende patiëntveiligheid, prestatieindicatoren en het naleven van protocollen. Het hoofd van de afdeling kwaliteit (stafbureau Raad van Bestuur) adviseert de commissie. Het stafbestuur beraadt zich op een systeem voor de beoordeling van het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS). Er is enige terughoudendheid en uitstel omdat er elders onvoldoende ervaring mee is opgedaan en het veel tijdsinvestering vraagt. Te zijner tijd zal de stafcommissie Kwaliteit bij IFMS een rol gaan spelen. De positie van de medische staf De medische staf oriënteert zich actief op de gevolgen van de veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg en de effecten ervan op de ziekenhuisorganisatie in het algemeen en de positie van de medische staf in het bijzonder. In december 2006 organiseerde het stafbestuur het symposium Aan het roer of aan de riemen, waarin werd gediscussieerd over de gewenste koers. De medische staf ziet de noodzaak tot veranderingen om meer marktconform te werken, en wil graag samen met de organisatie dit proces doorlopen. Voldoende doorlooptijd en stapsgewijze invoering zijn hierbij zeer wenselijk. De medisch managers zijn namens de staf de gesprekspartners, maar de staf vraagt om regelmatige rapportage in de kernstaf. De voorzitter neemt deel aan de kerngroep organisatie ontwikkeling. In overleg met de medisch managers is besloten om het proces rond de patiënt te organiseren in een servicepilot van 3x5 (binnen 5 dagen poli, binnen 5 dagen diagnostiek, binnen 5 dagen behandeling/operatie). In 2008 zullen de bevindingen hiervan zichtbaar worden. Capaciteit en wachttijden De aantallen patiënten die zich tot Ziekenhuis Gelderse Vallei wenden nemen jaarlijks toe. Daarom is specifieke aandacht voor de noodzakelijke OK, polikliniek en beddencapaciteit van groot belang voor de medische staf. Uitbreiding van OK s in het bijzonder en productieverhoging in het algemeen worden zeer toegejuicht maar de juiste logistiek en capaciteit behoren daarbij. De medische staf zal in het komend jaar blijven toezien op deze knelpunten zodat volmeldingen, lange wachttijden en uitstroom van patiënten worden voorkomen. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 18

20 Coherentie en communicatie binnen de medische staf De bijeenkomsten van de medische staf over de positie in een veranderende ziekenhuisorganisatie gaven blijk van een grote coherentie en gelijkgerichtheid in de medische staf. De wekelijkse staflunches, die zich in een grote populariteit mogen verheugen, voorzien in een behoefte aan uitwisseling en overleg. Ook andere activiteiten, zoals het jaarlijkse staffeest en het kerstbuffet, zijn evenementen die niet meer weg te denken zijn ter bevordering van de onderlinge contacten in een grote en diverse groep van 140 medisch specialisten. Stafleden hebben immers niet alleen een taak bij de uitoefening van hun functie binnen een maatschap of vakgroep, maar ook een gezamenlijk doel en belang bij het in stand houden van een ziekenhuis waarvan de patiënt met volle tevredenheid gebruikmaakt. Opleidingsziekenhuis/samenwerking De opleiders, verenigd in de opleidingscommissie, hebben zich ingezet voor de totstandkoming van een goede opleidingsorganisatie, het leerhuis en een goed opleidingsklimaat. De samenwerking met de Wageningen Universiteit op het gebied van voeding heeft geleid tot de kwalificatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei als eerste voedingsziekenhuis. De samenwerking en contacten worden intensiever door diverse gezamenlijke projecten in het verslagjaar. Het stafbestuur was per 31 december 2007 als volgt samengesteld: Drs. T.T. van Loenhout, voorzitter Dr. J.N. Stolk, vicevoorzitter / secretaris Dr. W.M. Boek, lid Dr. J.D. van Bergeijk, lid Drs. A. Heijmer, lid Dr. R.M.H.G. Mollen, lid Drs. F.A. Timmer, lid De functie van penningmeester was per 31 december vacant. 3.4 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) van het Ziekenhuis Gelderse Vallei telt op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zeventien zetels. Daarvan waren er op 31 december 2007 veertien bezet. Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker voor het ambtelijk secretariaat aan de OR toegevoegd die geen lid is van de OR. Samenstelling van de OR per 31 december 2007: Dagelijks bestuur: Voorzitter: A.H. van der Ouw (fysiotherapeut), secretaris: J.G.L. Hochstenbach (coördinator artsassistenten/p&o), plaatsvervangend voorzitter: Mevr. J.F.M. Huitinck (hoofd diëtetiek). Leden: Mevr. H. Daatzelaar (verpleegkundige stroke unit/neurologie), Mevr. P. de Feiter (verpleegkundige kinder en jongerenafdeling), C.A. Fok (systeembeheerder ICT), Mevr. C.W. Geuze (verpleegkundige orthopedie), A.G. van Harten (verpleegkundige IC), Mevr. M.H. Hellinga (afdelingssecretaresse chirurgie 3), Mevr. L.L.M. Koekebacker (assistent functieonderzoek polikliniek KNO), Mevr. B.S. Stroeve (verpleegkundige OK/recovery), B. Tabali (analist niveau A KCHL), M.C. van Veldhuizen (subsidiecoördinator P&O), Mevr. R.M.C. Zweers (analist niveau A KCHL). 3 vacatures. Toegevoegd: J.W.J. Meulenkamp, LL.B (beleidsmedewerker) Personele mutaties binnen de OR in 2007: Nieuw: Mevr. R.M.C. Zweers (analist niveau A KCHL) Vertrokken: C.F. van de Bunt (analist laboratoriumtechniek KCHL) Mevr. M.E.H. Waaijenberg (verpleegkundige verloskunde) Reglementair zijn er door de OR negen onderdeelcommissies (OC s) ingesteld. Daarvan waren er per ultimo 2007 nog zeven actief, een voor elk cluster en een voor het facilitair bedrijf. De OC van cluster 5 (het betreffende cluster is in 2007 opgesplitst en verdeeld over de clusters 3 en 4) is opgeheven en de leden zijn opgenomen in de OC s van de clusters 3 en 4. De activiteiten van een negende OC, voor de stafafdelingen, zijn met ingang van oktober 2006 voor onbepaalde tijd beëindigd en overgenomen door het dagelijks bestuur van de OR. De OC s, die zijn ingesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR, oefenen op decentraal niveau de door de OR gedelegeerde medezeggenschap uit. Met uitzondering van het recht om tegen een hen onwelgevallig besluit in beroep te gaan, hebben zij dezelfde rechten als de OR. Elke OC telt reglementair vijf zetels, waarvan er twee worden bezet door ORleden. De overige drie zetels zijn voor medewerkers die werkzaam zijn bij het betreffende cluster of bedrijfsonderdeel. De OR vergadert elke twee weken. Zes tot zeven maal per jaar vindt er een overlegvergadering (OV) met de Raad van Bestuur plaats, waarvan tweemaal in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Het voorzitterschap van de OV s is beurtelings in handen van de voorzitter van de OR en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De OC s hebben elk hun eigen vergaderrooster, maar komen in de regel samen in de oneven kalenderweken. Jaarverslag 2007 Ziekenhuis Gelderse Vallei 19

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

JaarVerslag 2014. Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag 2014. Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2014 Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Jaarverslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 6 2. Algemene informatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35

Inhoudsopgave. 4. Financieel beleid... 35 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Bestuursverslag... 6 1.1 Uitgangspunten jaarverslag... 6 1.2 Profiel van de organisatie... 6 1.3 Structuur van het concern... 6 1.4 Kernactiviteiten... 7 1.5 Werkgebied...

Nadere informatie